Memòria cop de calor 2014

Page 1

[Seleccionar fecha]

2014

MEMÒRIA “COP DE CALOR”

Amb el suport de

Fundació per a l’atenció a persones dependents


INDEX

3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 20

RESUM EXECUTIU VALORACIÓ GENERAL METODOLOGIA RESULTATS DADES GENERALS DADES PER BARRIS GESTIÓ TELEFÒNICA GESTIÓ A DOMICILI PROPOSTA DE CONTINUAT ASSISTENCIAL EQUIP FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA PREMSA ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

Staff de la Fundació: President: Antonio Balmón Director Gerent: Josep Serrano Coordinadora campanya: Mª Victoria Cortés Pájaro Avda de Salvador Allende, 45– 08940 Cornellà de Llobregat (Bacelona) Telèfon: 93 375 00 10 Fax: 93 375 63 35 www.dependents.cat

RESUM EXECUTIU info@dependents.cat

Memòria Cop de Calor 2014

2


RESUM EXECUTIU

97% CONTACTE domicilis gestionats

1.977 CONTACTES TELEFÒNICS

1.359 VISITES a domicilis

9,3/10 VALORACIÓ de la població

La Fundació per a l’atenció a persones dependents (en endavant, La Fundació), ha executat enguany la 10a campanya Cop de Calor de l’Ajuntament de Cornellà. Aquesta campanya va adreçada a informar dels efectes nocius de les altes temperatures de l’estiu al col·lectiu de gent gran que viuen soles o amb altra persona gran, a la ciutat de Cornellà. Aquest any, com a novetat s'ha ampliat la població diana a les persones majors de 70 anys que viuen soles o acompanyades amb algú de la mateixa edat, no obstant això s'ha prioritzat l'atenció al col·lectiu major de 75 anys, ja que presenten major risc de vulnerabilitat. Aquesta edició, al igual que l’anterior, també ha estat executada amb recursos propis i s’ha tornat a comptar amb la participació del Punt de Voluntariat i Solidaritat de Cornellà. Un equip de 6 persones voluntàries han prestat la seva col·laboració i, juntament amb un grup de professionals d’altres serveis de la Fundació han format l’equip d’efectius de la Campanya 2014. El període d’actuació s’ha concentrat al mes de juliol a l’ igual que a l’anterior campanya. No obstant això, els objectius plantejats per aquest estiu s’han assolit força quant a les gestions de contacte amb el 97% dels 3.456 domicilis objecte de seguiment, mitjançant contacte telefònic o amb visites. S’han realitzat 1.977 contactes telefònics i 1.359visites a domicili durant tot el període, i 10 ciutadans han contactat amb La Fundació, a través del telèfon obert per a aquesta campanya. El col·lectiu de ciutadans beneficiaris ha valorat la campanya de manera global amb un 9,3 sobre 10 (segons una enquesta de satisfacció a 80 beneficiaris del programa).

Memòria Cop de Calor 2014

3


VALORACIÓ GENERAL Cal destacar que aquest estiu, les temperatures mitjanes enregistrades han estat lleugerament inferiors a les habituals per aquests mesos de l'any, no havent-se enregistrat onades de calor al litoral de Barcelona. La gent gran de la ciutat ha estat informada un estiu més respecte a com protegir-se de les altes temperatures i de com prevenir un “cop de calor”. Aquest col·lectiu manifesta una actitud receptiva i col·laboradora quant a les indicacions dels informadors. El fet que enguany ha estat la desena edició augmenta la sensibilitat i reconeixement envers aquesta campanya. Aquest estiu, el percentatge de la taxa de contacte es situa en el 97% (percentatge superior al 93% de l’edició anterior). Les circumstàncies habituals que acompanyen aquesta franja d'edat, com els canvis de domicili o l'òbit dels titulars, fan que establir contacte directe amb les persones sigui la tasca més complicada en cada edició. S’ha arribat a un elevat nombre de domicilis contactats, ja que s’ha establert contacte telefònic amb l'usuari o familiars en 1.599 casos. Com a mitjana, han estat necessàries 1,97 trucades per establir cadascun dels contactes. Continuant amb la metodologia iniciada edicions passades, els contactes s'efectuen directament amb l'usuari o els seus familiars, la qual cosa incrementa la qualitat de la gestió. Respecte al telèfon d’atenció de La Fundació, el seu ús per part dels usuaris és similar a anys anteriors i aquest estiu l'han fet servir un total de 10 ciutadans. Entre aquestes trucades s'han rebut mostres d'agraïment per l'atenció prestada a aquest col·lectiu. La taxa de contacte telefònic ha estat del 57,2% del total de contactes efectuats i la de visites als domicilis del 39,3% del total. En la present campanya, tampoc no s'ha pogut realitzar el servei de seguiment habitual al mes de l'agost a les primeres edicions de la campanya, donat que aquesta es va tancar al finalitzar el mes de juliol.

Memòria Cop de Calor 2014

4


A la present edició, a l’igual que l’anterior, La Fundació ha hagut de fer front als canvis derivats de l'actual situació econòmica i la conseqüent davallada dels recursos que manté la campanya amb menys suport econòmic del que havia rebut en anteriors ocasions. Per aquest motiu, es va crear una funció col·laborativa oberta a la participació de voluntariat, que en total ha registrat la participació de 6 persones voluntàries, les quals han estat derivades del Punt de Voluntariat i Solidaritat de Cornellà. Sense el seu compromís i esforç amb l'equip de La Fundació durant aquesta edició no hauria estat possible l'execució de la campanya Cop de Calor 2014. No tenim constància de casos de persones que hagin patit un cop de calor durant el període d’execució de la campanya, i durant la gestió domiciliària no hi ha hagut necessitat d’atendre cap cas d’emergència. Gràcies a l’estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s’ha derivat el seguiment d’un cas relatiu a una persona en situació de vulnerabilitat que va ser detectat per les informadores de la campanya.

Memòria Cop de Calor 2014

5


METODOLOGIA Al mes de juny, La Fundació va iniciar la preparació de la campanya. L’ experiència d'anys anteriors és una ajuda valuosa durant els processos de preparació i execució i incideix directament en l'alta eficàcia de la campanya. El marc d’actuació ha estat el següent:

Abast població diana 4582

2012

2013

2014

3883 3456

3354 2854 1836

1588 1778

2468

1678 1018 880

Población diana

Sols

Parella o grup

Total domicilis

La Fundació, a l’igual que en anys anteriors,continua centrant-se en la població que encara no està dintre dels circuits d'atenció social. La campanya s’inicià amb l’enviament als domicilis dels ciutadans d’una carta de l’Ajuntament de Cornellà amb les recomanacions generals a tenir en consideració davant les altes temperatures de l’estiu. Posteriorment, s’ha contactat telefònicament amb aquests domicilis per verificar la recepció de la carta i contrastar que la informació facilitada ha estat ben entesa per la població. En els casos en els que no s’ha pogut establir contacte telefònic, ja sigui per falta de resposta o per no comptar amb el número de contacte, s’han realitzat visites a domicili. En els domicilis on no s’ha trobat ningú en el moment de la visita, els agents socials de La Fundació han deixat un avís a la bústia dels interessats. Durant tota la campanya, La Fundació ha habilitat un telèfon d’atenció a aquest col·lectiu (93 375 16 93) atès en horari de 9 a 15 hores tots els dies feiners durant el mes de juliol.

Memòria Cop de Calor 2014

6


RESULTATS En aquest quadre oferim les dades referents a la població objectiu de la campanya, així com els resultats finals de les gestions realitzades, estructurades per barris. TOTAL USUARIS DIANA

TOTAL DOMICILIS PER CONTACTAR

DOMICILIS AMB UNA PERSONA

ALMEDA

133

100

52

48

CENTRE

732

562

313

FONTSANTA FATJO

113

87

1353

LINDAVISTA

DETALL DE PES DELS BARRIS TOTAL NO EN EL TOTAL DELS CONTACTATS LA GESTIÓ DOMICILIS (Visites) PER BARRIS CONTACTATS

VISITES amb contacte

TOTAL CONTACTES

45

43

88

12

88,00%

2,64%

249

295

246

541

21

96,26%

16,22%

41

46

38

31

69

18

79,31%

2,07%

1002

482

520

682

290

972

30

97,01%

29,14%

106

78

40

38

56

21

77

1

98,72%

2,31%

PEDRÓ

293

218

108

110

112

97

209

9

95,87%

6,26%

RIERA

251

186

94

92

84

96

180

6

96,77%

5,40%

1601

1223

648

575

665

535

1200

23

98,12%

35,97%

BARRI

GAVARRA

SANT ILDEFONS TOTAL

DETALL DE LA GESTIÓ

4.582

3.456

1.778

DOMICILIS AMB TELÈFON MÉS D'UNA amb PERSONA contacte

1.678

1.977

1.359

57%

39%

3.336

97%

120

3%

Tal com mostra el quadre, la població original està formada pel nombre de ciutadans majors de 75 anys de Cornellà de Ll. que viuen sols o amb altra persona gran. El nombre d'usuaris es tradueix a nombre de domicilis per optimitzar la gestió de la campanya i evitar duplicar les trucades i visites en el cas dels usuaris que conviuen en parella o altre grup. Per altra banda, amb la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament, s’han eliminat del llistat les persones que ja estan ateses per circuits socials. D'aquesta manera, hem restat aquest nombre de ciutadans que ja estan atesos a la població original i, així, tenim com a resultat la població diana que serà finalment la població objectiu de la campanya 2014. La majoria dels domicilis han estat objecte d’algun tipus de gestió i la taxa de no contactats (3%) és el resultat de les persones que no s’han pogut contactar durant la gestió de les visites domiciliàries, bé per què han canviat de domicili o perquè aquest domicili ja no existeix o no és accessible, o bé perquè no s’han pogut gestionar.

Memòria Cop de Calor 2014

7


DADES GENERALS

Detall de la gestió efectiva 64%

60,82% 57,30%

2012

35%

2013

2014

39,40% 32,13%

7,05% 1% Contacte telefònic

Visites amb contacte

Memòria Cop de Calor 2014

3,30%

No contactats

8


DADES ADES PER BARRIS

Memòria Cop de Calor 2014

9


GESTIÓ TELEFÒNICA Per establir contacte amb els domicilis diana, els agents socials han realitzat 1.754 trucades, amb un resultat de 1,9 trucades de mitjana per domicili per establir contacte o passar a una altra acció de seguiment. Aquestes dades són similars a les de d'edicions anteriors. Cal destacar que el 80% dels contactes telefònics s’han assolit amb una trucada als domicilis, i que amb 2 trucades s’han assolit el 15% del total dels contactes telefònics. Aquestes xifres reflecteixen l'optimització del recurs en la seva utilització, continuant amb el plantejament d'edicions anteriors. Aquest resultats han estat possibles pels següents factors: • •

Manteniment del criteri de 3 trucades abans d’activar visita. (Anteriorment es va utilitzar el criteri de 5 trucades per activar visita) Manteniment del criteri de trucar en diferents horaris dintre de l’ interval de 9 h a 15h.

El següents gràfics detallen la gestió telefònica d'enguany necessària per establir contacte amb un domicili, així com el promig de trucades per cadascun dels barris. Domicilis contactats telefònicament

Activitat telefónica per barri

Domicilis contactats amb X trucades

Memòria Cop de Calor 2014

10


GESTIÓ A DOMICILI Enguany, la campanya s’ha realitzat amb un nombre de 6 informadors. Un equip professional i voluntari amb formació específica per part de La Fundació per a l'execució de la campanya, realitzant una atenció de qualitat a l'usuari. El nombre de visites ha estat d'un total de 1.359, sensiblement superior al de l'any passat. De les visites realitzades, s'han obtingut un total de 649 contactes o bé amb els titulars o familiars o bé amb algun veí que ens ha facilitat la informació (43,9% del total de les visites efectuades). A la resta dels usuaris amb els quals no s'ha pogut contactar directament, se'ls ha deixat un avís al seu domicili amb el nº de telèfon de contacte de la Fundació. S'ha comptabilitzat un total de 710 avisos (48% del total de les visites efectuades). Finalment els 120 domicilis restants (8,1% de les visites) es corresponen als domicilis no contactats, bé perquè no ha estat possible la seva gestió o bé perquè l'usuari ha canviat de domicili i no hi ha ningú que pugui facilitar informació, o perquè el domicili no existeix físicament (enderrocats, solars...) , etc. A continuació mostrem un resum de les visites efectuades. ALMEDA

CENTRE

FONTSANTA FATJÓ

GAVARRA

LINDAVISTA

PEDRÓ

RIERA

ST. ILDEFONS

TOTAL

Contacte Titular

16

81

11

95

10

37

29

175

454

33%

ContacteVeí No Contactats

3 24 12

35 130 21

2 18 18

53 142 30

4 7 1

13 47 9

6 61 6

79 281 23

14% 52% 9% 18% 21% 0% 62%

Defunció

0

3

0

7

1

0

0

10

Canvi Domicili

0

12

0

4

0

0

2

7

No identificats No s'ha pogut gestionar

0

0

0

0

0

0

0

0

195 710 120 21 25 0

12

6

18

19

0

9

4

6

74

43

246

31

290

21

97

96

535

1359

3%

18%

2%

21%

2%

7%

7%

39%

Avisos

TOTAL VISITES AMB EXIT

Memòria Cop de Calor 2014

11


Al gràfic següent mostrem el detall de les gestions efectuades als a domicilis durant la campanya per cadascun cad scun dels barris de la ciutat.

A continuació detallem la distribució ió dels 120 domicilis no contactats durant les gestions a domicili. domicili El gràfic posa de manifest que la relació de no contactats de la present edició fa referència a: a canvi de domicili, no identificat (enderrocats i solars) i no s’ha pogut gestionar. gestionar

Memòria Cop de Calor 2014

12


PROPOSTA DE CONTINUAT ASSISTENCIAL Abans de l´inici de la campanya, amb els Serveis Socials de l´Ajuntament es va concretar la possibilitat de derivar els casos que els agents de La Fundació consideressin susceptibles d’un seguiment específic per part de l'administració local, en funció dels resultats obtinguts a les entrevistes telefòniques o domiciliàries. En aquest sentit s´ha trobat 1 cas de persona gran en circumstàncies de fragilitat. Així, entenem per fragilitat el cas de persones amb problemes de salut, de mobilitat i amb una xarxa social i familiar molt fràgil que els pugui donar suport. Les necessitats d’ajuda que manifesten aquestes persones són, des de l’atenció més bàsicaa un suport puntual per a tràmits i gestions. Amb freqüència, algú que els hi doni suport i companyia per a efectuar tràmits senzills com anar al metge, a l’ajuntament o sol·licitar entrevista amb la treballadora social. La gent gran, en general, acostuma a manejar-se amb suficiència en aquestes situacions. De vegades, però, n’hi ha alguns que per una situació de fragilitat física o mental (problemes sensorials, de mobilitat, deteroriament cognitiu, etc…) afegida a una absència de lligams familiars o socials (un veí, un familiar que els ajudi) entren en una espiral d’angoixa, depressió i impotència. Aquestes persones, quan senten que algú manifesta algun interès en ajudar-les, els hi aboquen tota aquesta angoixa i reclamen més ajuda, de vegades, només companyia per pal·liar la solitud. Des del Cop de Calor ens trobem molt sovint amb persones en aquestes situacions, i des de la Fundació entenem que són casos que mereixien una atenció especial i continuada i pels quals s’hauria de contemplar alguna actuació orientada a atendre’ls i a alleugerir la seva situació.

Memòria Cop de Calor 2014

13


EQUIP Per a la realització d’aquesta campanya, La Fundació ha format un equip de 6 informadors, encarregats de realitzar el seguiment de la població , amb el suport d’ una coordinadora que dona suport a la tasca dels informadors.

L’equip ha estat format per: Informadors Ana Romera Romera Juana Solano Lucinda Estruga Laporta Manuela Ballesteros Trufero Orlando Antonio Cárdenas Reyes Selene Fernández Sanlés

Coordinadora de la campanya Mª Victoria Cortés Pájaro

Memòria Cop de Calor 2014

14


FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA

La Fundació, ha assumit el 100% del cost inicial de la campanya d’enguany i no ha pogut mantenir cap de les aportacions econòmiques que havia gestionat en anys anteriors , i les ajudes que s’han sol·licitat no han estat encara resoltes. Entre d’altres, la Fundació ha hagut de fer front a les següents despeses: -

Despeses del personal propi Telèfon Mailing Materials i desplaçaments Despeses associades a voluntariat

Memòria Cop de Calor 2014

15


PREMSA El Departament de Premsa de l’Ajuntament de Cornellà ha estat responsable de la comunicació d’aquesta campanya, elaborant una nota de premsa prèvia, i concertant espais de difusió i reportatges tant als mitjans propis de la ciutat com als mitjans de comunicació que s’han interessat en ampliar la cobertura de la iniciativa. La repercussió als mitjans ha estat la següent: Cornellaweb El Far .cat Ràdio Cornellà Cornellà Informa

Juliol 2014 Juliol 2014 Juliol 2014 Juliol 2014

Ràdio Cornellà ha emès 120 falques en aquest període de campanya amb recomanacions generals per a la prevenció dels efectes del Cop de Calor, facilitant el número de telèfon de la Fundació.

Memòria Cop de Calor 2014

16


CORNELLAWEB

Memòria Cop de Calor 2014

17


CORNELLA INFORMA

Memòria Cop de Calor 2014

18


EL FAR

Memòria Cop de Calor 2014

19


ENQUESTA DE SATISFACCIÓ Realitzada la darrera setmana de juliol a 80 8 domicilis triats aleatòriament del cens de la campanya, mantenint la proporció segons nombre de domicilis per barri. 1) Valoració de la informació facilitada

2) Valoració V general de la campanya de 1 a 10

3) Puntuació mitja de la campanya 9,3 Punts. Memòria Cop de Calor 2014

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.