Page 1

#TRendsFormers, het multidisciplinaire HAN honoursprogramma Waarom Omdat de echte wereld steeds sneller verandert, we niet kunnen voorspellen hoe de toekomst er over 5 jaar uitziet, laat staan over 20 jaar, hebben de studenten die we nu opleiden hun talenten meer dan ooit nodig. De tijd waarin je als werknemer “in een gespreid bedje” kwam is voorbij. Daar komt nog bij dat de problemen en uitdagingen van de huidige samenleving en dus ook de werkpraktijk alleen maar complexer worden. Dat vraagt een brede, multidisciplinaire blik en het vermogen om zowel je eigen talenten iedere keer opnieuw uit te vinden en in te zetten als ook om anderen te betrekken en ook hen uit te dagen dit te doen. Het huidige kabinet wil voorwaarden scheppen waarin zowel ondernemerschap als wetenschap tot topprestaties komen. In het perspectief voor 2025 schetst de staatssecretaris een cultuur waarin ambitieuze en excellente studenten meer worden uitgedaagd door een groter aanbod aan honoursprogramma’s Het #TRendsFormers-programma is zo’n honoursprogramma. Een programma waarin visie, durf en daadkracht centraal staan. Voor studenten die zelfbewust in het leven staan en die effectief kunnen samenwerken. Studenten die constant op zoek zijn naar die kennis die ze nodig hebben. Studenten die een bijdrage willen leveren aan het innovatievermogen van de beroepspraktijk. De student zet zijn talent en passie in om zo een vernieuwende en duurzame bijdrage te leveren aan het werkveld. Dit kan een vernieuwend concept zijn, maar ook een concreet product of een dienst. Wat Eerst brengen we de persoonlijke ontwikkeldoelen van studenten in beeld. Vervolgens start een proces van teamontwikkeling. De derde stap in het programma is gildevorming. Op basis van persoonlijke voorkeuren en inhouden zullen gildes gevormd worden die echt het verschil gaan maken in de maatschappij. Als een rode draad loopt door het hele programma het concept “De reis van de held”. Dit is gebaseerd op een universeel patroon dat in iedere cultuur en ieder tijdperk terugkomt. De verschijningsvorm wisselt maar de basis is constant. Deze oerstructuur is inspirerend gereedschap omdat het alle menselijke wijsheid in zich draagt. Studenten maken hun eigen ‘reis van de held’ zichtbaar d.m.v. Digital Storytelling. Andere relevante elementen in het programma zijn de omgevingsscan, de vragen “Wat wil ik veranderen?” en “Welke stappen ga ik dan zetten?” In het programma zullen impulsen van buiten ingebracht worden en wellicht gaan de studenten letterlijk zelf op reis met de Vrijbus. Kernbegrippen in het programma zijn: • Inspireren verbonden met persoonlijke ontwikkeling: verhalen vertellen, passie wakker maken, verbindingen vormgeven. • Systeemblik: uitzoomen en multistakeholder-perspectief innemen. • Natuurlijk leiderschap: leiding (weg) geven, leiding nemen over jezelf. • Opnieuw leren spelen. Hoe Uitgaande van een groep van ongeveer 20 studenten zullen we 4 of 5 gildes vormen, die multidisciplinair zijn samengesteld. De gildes zijn (onder begeleiding van een mentor) zelfsturend en werken aan een concrete opdracht van buiten. Docenten faciliteren en coachen de studenten naar het gekozen einddoel. Middels een breed palet aan werkvormen zal de reis van de held vorm gegeven worden. Daar waar passend worden workshops gegeven door docenten en externen. Deze workshops kunnen inhoudelijk en procesmatig van aard zijn. De focus ligt op het in co-creatie naar boven halen van eigen talenten. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op ‘echte helden’ die een heldenverhaal delen. Inmiddels hebben we voldoende (betaalde) opdrachten voor de eerste uitvoering in portefeuille. Bedrijven zijn enthousiast over deze aanpak.

#TRendsFormers

1


Alle opdrachten hebben vergelijkbare kenmerken: ze zijn uitdagend, zijn nog niet eerder uitgevoerd, vragen een brede blik en een onorthodoxe en innovatieve aanpak. Studenten kunnen zichzelf aanmelden of voorgedragen worden door hun opleidingscoördinator of instituutsdirecteur. Wie Het #TRendsFormers-programma is bedoeld voor studenten die de toekomst willen ontwerpen en vormgeven, studenten die verder willen kijken en reiken dan de gebaande paden, die individueel en gezamenlijk hun eigen ontwikkelproces willen vormgeven. Een #TRendsFormer is iemand die: • een passie heeft: misschien is deze nog niet volledig ontdekt en wordt deze nog niet volledig benut, maar de student voelt dat hij zijn passie naar buiten wil brengen; • nieuwsgierig is naar zijn eigen kunnen en de mogelijkheden die er voor hem zijn weggelegd in de wereld; • eigenwijs is. Hij weet wat hij wil leren; hij heeft een duidelijk beeld welke kennis en vaardigheden hij dient te ontwikkelen om te kunnen excelleren en heeft een duidelijk beeld hoe hij dit gaat bereiken en wie/wat hij daar bij nodig heeft; • sterk in zijn schoenen staat; de student weet wie hij is en weet dit door middel van personal branding over te brengen op de wereld om hem heen; • over een ondernemersgeest beschikt; de student heeft kennis van zaken en beschikt over een netwerk van andere ondernemenden dat hij snel wil uitbreiden; • beschikt over een groot omgevingsbewustzijn; de student weet wat er speelt in de wereld om hem heen, heeft een sterk gevoel voor trends en ziet waar de kansen liggen; • een eigen verhaal heeft en dit op inspirerende en authentieke wijze kan en wil delen met anderen; • durft te falen; de student is niet bang om in het diepe te springen en fouten te maken. Van de fouten die hij maakt leert hij en weet dit om te zetten naar kansen voor de toekomst; • beschikt over natuurlijk leiderschap; de student neemt de leiding op het gebied van het eigen leerproces, kan zichzelf leiden in zijn persoonlijke ontwikkeling maar weet ook wanneer hij de leiding uit handen kan/moet geven. Als leidraad hanteren wij de volgende competenties; • Scheppend vermogen

Een TRendsFormer draagt verantwoordelijkheid en treedt besluitvaardig en handelingsbekwaam op; een TRendsFormer kan; 1. Een stakeholderanalyse maken 2. Experimenteren en omgaan met onzekerheden 3. Besluiten nemen 4. Handelen als de tijd rijp is. 5. Eigen handelen kritisch evalueren 6. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en afleggen

Visionair leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling

Een TRendsFormer denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief en is systeemgericht; een TrendsFormer kan; 1. Toekomstgericht, creatief en buiten kaders denken en anticiperen 2. Onderscheid maken tussen korte en lange termijn aanpak 3. Inter- en transdisciplinair samenwerken 4. Denken in systemen, en daarbij in- en uitzoomen, d.w.z. beurtelings analytisch en holistisch denken 5. Consequentiebereik en consequentieperiode van beslissingen inschatten Een TRendsFormer heeft een scherp beeld van zijn passie en talenten en ontwikkelt zich voortdurend; een TrendsFormer kan; 1. Waarden van zichzelf en van andere mensen en culturen herkennen en respecteren 2. Handelingsperspectieven van zichzelf en van andere mensen en culturen herkennen en respecteren 3. Eigen kennis en expertise actueel houden, ook buiten de eigen discipline 4. Met passie aan dromen en idealen werken 5. Reflecteren op het eigen professionele handelen binnen de samenwerking en hier duidelijke over communiceren 6. De essentie van de eigen inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling weergeven.

#TRendsFormers

2


Toetsing De studenten worden beoordeeld en getoetst op de volgende punten: Organisatie: 15 Stp • De student levert een door andere studenten, de opdrachtgever en vertegenwoordigers van de gemeenschap positief gewaardeerde en zichtbare bijdrage aan het project en het product/dienst. • Het project en product/dienst voldoet volgens de opdrachtgever, de docenten en vertegenwoordigers uit de gemeenschap aan de gevraagde competenties. Visie: 7,5 Stp • De student presenteert overtuigend het project of projecten, waardoor de opdrachtgever en relevante afnemers geloven in de visie van de student en de geboden dienst of het product. • De opdrachtgever en de vertegenwoordigers van de gemeenschap herkent en erkent de student als talent met durf, visie, plezier en passie, durf en daadkracht. Ontwikkeling: 7,5 Stp • De student reflecteert via Live Storytelling en kan daarbij het niveau van de professionele standaard niveau 3 aantonen, waarbij de nadruk ligt op het hebben van een eigen visie. • De student maakt in de reflectie ‘reis van de held’ (avontuur) zichtbaar/hoorbaar/voelbaar en deelt zijn ervaringen, zodat de betrokkenen hiervan leren. • De student maakt in de reflectie systematisch/onderzoekend duidelijk hoe hij aan de gevraagde competenties heeft gewerkt en kan dit #trendsformeren in een persoonlijke missie/visie. Praktische aspecten #TRendsFormers is een Honoursprogramma dat bovenop het bachelorprogramma komt. Wanneer De pilot start in februari 2012 en loopt door tot en met eind juni 2012. De totale tijd die een student investeert is 30 studiepunten, dus 840 uur. Waar De locatie krijgt de vorm van een broedplaats in Arnhem of Nijmegen die 24/7 beschikbaar is voor de studenten. Het programma is gepositioneerd bij Opleidingskunde van de Faculteit Educatie. De programmering voor de contacturen met de docenten en de mentoren wordt afgestemd met de deelnemende studenten op de major-lesprogramma’s die de studenten elders volgen. De broedplaatsfaciliteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Kosten De kosten van het programma worden voor een substantieel deel gedekt door de externe opdrachten. Bedrijven zijn (graag) bereid om te investeren middels betaalde opdrachten. Het instituut waar de student is ingeschreven betaalt een bijdrage van € 1.250 per deelnemende student.

#TRendsFormers

3


Procedure voor aanmelding Instapeisen • De student heeft alle studiepunten op niveau 2 in de hoofdfase behaald; • De student heeft op niveau 2 op alle OWE’s een 7 behaald of hoger • De student heeft in de voorselectie aannemelijk gemaakt dat hij/zij een potentieel #TRendsFormer is door overtuigend zijn/haar ideeën, passie en dromen te delen; • De student is door de eigen opleiding als talentvolle student aangedragen. Nadat het instituut gecontroleerd heeft of de student aan de instapeisen voldoet, kan de student zich aanmelden met het hiervoor beschikbare aanmeldingsformulier (zie bijlage en de internet site). Selectiedag Op 12 januari 2012 vindt een selectie plaats, op een inspirerende locatie, waarin talentvolle studenten hun pitch kunnen houden. Een selectiecommissie zal op basis van nader omschreven selectiecriteria de pitches beoordelen. Belangrijk is dat de student reeds een focus heeft ten aanzien van zijn toegevoegde waarde. Wij vertrouwen er daarbij op dat elk instituut kan bepalen of de student op zijn of haar eigen wijze talentvol wordt geacht. Meer informatie Meer informatie is te vinden op de site van #TRendsFormers: http://trendsformers.org/talent-exchange Daarnaast is uiteraard het projectteam beschikbaar voor vragen: Mechteld Lengkeek, Mechteld.Lengkeek@han.nl Guido Crolla Guido.crolla@han.nl Jan Oosting Jan.Oosting@interstudie-ndo.nl

#TRendsFormers

4

#TRendsFormers informatie  

Beschrijving van het waarom, hoe en wat van TRendsFormers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you