Page 1

denbelleman ronsisch onafhankelijk blad

verschijnt driemaandelijks / januari 2009 - nr. 1

den belleman rinkelt voor het eerst

Zeer geachte Ronsenaar, Met enige trots en vol anticipatie stellen wij u onze nieuwe ronsische periodiek voor. ‘den belleman’ is onlosmakelijk verbonden met onze stad als fiere en onvermoeibare voorganger in onze jaarlijke Fiertelbedevaart. Maar dit volkse symbool is meer dan dat, het is historisch een figuur die geboekstaafd staat als de verkondiger van het gesproken dagblad. Zoals de belleman willen wij u informeren, maar ook activeren en betrekken bij het rijke culturele leven dat onze stad machtig is. Het is onze sterkste overtuiging dat Ronse barst van de mogelijkheden, we nemen dan ook graag de taak op ons om deze mogelijkheden te helpen benutten. Dit door jullie gevoelig te maken voor het culturele kapitaal van onze fantastische gemeente. Ronse telt een schat aan sociaal- culturele initiatieven, bewegingen en groeperingen. Jammer genoeg vindt menig Ronsenaar de weg naar deze schatkamer niet. Wij willen de deuren van deze kamer dan ook wagenwijd openzetten en ons rijke verenigingsleven in de spotlight zetten. Wij groeten u hoogachtend en hopen samen met u te kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor ‘den belleman’ en niet op zijn minst voor Ronse !

Illustratie : Niels Cnudde

Den Belleman


denbelleman

2

cultuur

wat doen jullie daar met onze kloef

den belleman ging naar ‘t teater volkstuintjes de kloef

politiek

  3   4   5   8

12

14

trots op ronse

den bommel

een blik in de achteruitkijkspiegel

buuntsies nuitsies

12

lifestyle

the loft houdt ronse fit

sport

wij zouden een ideaal verdedigingsduo vormen

14

8

de inquisitie

  9 11

5

Dankwoord Den Belleman wil alle mensen die hebben meegewerkt aan de eerste editie van harte bedanken voor hun bijdrage. Ons team Hoofdredactie : Yann Verhellen, voorzitter en eindredacteur Politiek, Sport, Lifestyle Jonathan Jouret, ondervoorzitter en eindredacteur Cultuur Medewerkers : Sport : Jean-François Van Overmeere & Kevin Laurier Cultuur : José Plume, Robin Devroe Politiek : Jonathan Sadaune Lifestyle : Sarah Parent & Eva Verhellen Contactgegevens denbelleman@gmail.com - Tel. 0477-18 55 90 Den Belleman wordt gedrukt en vormgegeven door Grafoman op hoogwaardig ecologisch verantwoord recyclagepapier


denbelleman cultuur

den belleman licht door :

wat doen jullie daar met onze kloef ? De Kloef is het braakliggende stuk land gelegen achter de Veemarkt. Op dit ogenblik is het niets meer dan een afgelegen lap grond, onbewerkt, ongecultiveerd en grotendeels verwilderd. Merkwaardig is dat de Kloef er al decennialang zo bijligt. Dit is merkwaardig gezien de zeer interessante ligging ervan. Pal in het centrum op honderd meter van de markt. Men zou bijna gaan vermoeden dat men de Kloef gedurende al die jaren bewust links liet liggen. Dit is echter zeker niet waar ! Men zoekt al jaren naar een gunstige bestemming voor de heuvel. Gezien de grootte van het terrein (11 hectare) is het natuurlijk logisch dat zo’n beslissing niet over één nacht ijs gaat. Er moet immers een permanente functie worden toegewezen aan een significant stuk Ronse. Daarenboven is het niet ondenkbaar dat er met een project van dergelijke proporties toch een aanzienlijke som geld gemoeid is. Iedereen heeft dus baat bij een weloverwogen oordeel, en gelukkig is er intussen eindelijk witte rook voor een concreet project. Toch heeft het misschien wel wat té lang geduurd. Misschien is dit mede te wijten aan het gebrek aan publieke belangstelling voor de site. Een wandelaar zal je er niet snel aantreffen, tenzij hij hopeloos verdwaald is. Het project is echter wel bewonderenswaardig, en niet alleen omdat het een karrenvracht aan euro’s gaat kosten. Het concept ‘De Kloef’, zoals de werknaam van het project ook luidt, getuigt van inzicht en ambitie. Vertrekkend vanuit de imago- operatie die Ronse moet promoten als een groene stad is het belangrijkste onderdeel van het project een stadspark. Martin Wirtz, een gerenommeerd landschaparchitect heeft hiervoor de plannen ontworpen. Verder wordt er rondom dit park ook in woongelegenheden voorzien van diverse pluimage. Zowel losstaande villa’s als rijwoningen moeten de woongelegenheid in het centrum boosten. In totaal komen er om en bij de 227 woningen bij. Ook aan werkgelegenheid wordt aandacht besteed. Zo komt er ook een mooi hotel aan de Kloef dat Ronse mede op de toeristische kaart moet zetten. De horeca krijgt daarbovenop ook nog een paviljoen ter beschikking. Ten slotte zijn er ook nog de Volkstuinen die aan lokale tuinders de kans bieden om er hun eigen groenten en planten te kweken. De werken gaan in 2009 van start met de aanleg van het park. Eigenlijk voelt het ook wat bevreemdend aan, het is alsof er een stukje Ronse verdwijnt nog voor het eigenlijk werd ontdekt. Niettemin zal de Kloef in de toekomst talk of the town gaan worden, al is het maar omwille van de grootscheepse werken en mobiliteitsproblemen die het project met zich mee zal brengen. De Kloef krijgt in elk geval een nieuw ‘kleurtje’, en hopelijk niet alleen op de landkaart ! (YV) Voor meer informatie kunnen we jullie alvast doorverwijzen naar: http://www.ronse.be/algemeen/wonen/stadsvernieuwing/artikel/de-kloef

3

Gedurende een lange tijd was de Kloef een godvergeten desolate aardkluit. Verwilderd, verwaarloosd en verguisd. Honderden mensen gaan er dagelijks aan voorbij maar slaan dit stukje Ronse gewoon over, of verbannen het bewust naar een uiterste uithoek van hun gezichtsveld. Dit terwijl er toch heel wat te vertellen valt over deze site. Hier geven wij u een eigenzinnige blik op het verleden, het heden en de toekomst van de Kloef.


denbelleman

4

cultuur

den belleman ging naar ‘t teater Het stuk Oscar, het laatste toneelstuk van Teater VTV, was opnieuw een schot in de roos. Het stuk, geregisseerd door Maarten Carlier, gaat over meneer Barnier, directeur van een groot zeepjesbedrijf, die een bijzondere zaterdagochtend beleeft.

volkstuintjes de kloef Voor de inrichting van de volkstuinen in de verkaveling De Kloef tekende de stedelijke technische dienst een ontwerp. Het inrichtingsplan, het bestek en de raming van de werken bedragen 113.428 euro. De recent opgerichte Vereniging Volkstuiniers van de Kloef krijgt vijftig are ter beschikking. Twaalf tuinders en elf kandidaten gingen akkoord met het reglement om een tuintje op te zetten. Als basisbijdrage betaalden ze 18 euro. De nieuwe site telt 25 tuintjes, acht van één are groot en zeventien met een oppervlakte van twee are. Daar mogen de volkstuinders vanaf het voorjaar groenten en bloemen kweken. Elke tuin wordt omheind, het geheel wordt met een haag afgesloten. De tuin krijgt paadjes, ook aan parkeergelegenheid is gedacht. Info: voorzitter Patrick Rykbosch, Moortelstraat 11 in Ronse op 055-21 85 07 en buurtwerkster Tina Fabry van Samenlevingsopbouw, 055-33 02 67.

Zijn rechterhand komt hem totaal onverwacht om opslag vragen. Op die manier heeft hij geld genoeg om te trouwen met het meisje van zijn dromen. Later blijkt dat ‘het meisje van zijn dromen’ de dochter is van meneer Barnier. De vrouw beweert echter dat ze zwanger is van de chauffeur. Als zijn ‘gestoorde’ vrouw zich ook nog eens komt moeien, is de chaos compleet. Via talloze omwegen komt de waarheid uiteindelijk toch aan het licht… eind goed, al goed.

Wij stuurden Robin, en zij schreef het volgende Een frisse wind waaide over het podium. Er waren veel nieuwe, jonge gezichten te zien, maar ook de anciens waren van de partij. Ieder personage, elk met zijn of haar typische en uitgesproken karaktereigenschappen droegen bij tot de harmonie van het stuk. De openingsscène kwam wat traag op gang, maar dat werd achteraf ruimschoots goedgemaakt. De “koekoekscène” zorgde voor heel wat lachsalvo’s onder het publiek en het onverwachte einde kon de volledig gevulde Volksbond boeien. Kortom, een toneelstuk dat iedereen, zowel jong als oud, kon bekoren! Voor het volgende stuk van VTV, De Broers Geboers, is het nog wachten tot half april. Meer info vindt u op de site www.teatervtv.be. Robin Devroe


denbelleman

“wij voelen ons geenszins verraden”

politiek

de inquisitie Heren, stel dat jullie even het volledige zeggenschap in handen hebben over onze gemeente. Welke 3 maatregelen zouden jullie nemen om van Ronse een betere plaats te maken ? Foulon : ‘Ik denk dat we steeds moeten uitgaan van een analyse van hoe de samenleving concreet in elkaar zit, we moeten kijken naar de pijnpunten en de hefbomen en van hieruit vertrekken. De pijnpunten van Ronse zijn duidelijk: een hoge werkloosheid, een laag inkomen per hoofd en lage vastgoedprijzen. Dit zorgt er mede voor dat Ronse kampt met een imagoprobleem waardoor we niet steeds het juiste publiek aantrekken. De maatregelen die wij willen nemen hebben dan ook betrekking op dit imago, we willen Ronse promoten als een groene stad. Met maatregelen op gebied van sport, cultuur en natuur willen we van Ronse opnieuw een bloeiende stad maken.’ Deriemaker : ‘Het is natuurlijk niet evident om zomaar even enkele maatregelen op te lijsten, maar ik denk dat we inderdaad moeten vertrekken vanuit een goede grondige analyse. Volgens mij zijn er drie belangrijke peilers. Wonen: we moeten iets doen aan de leegstand en de verkrotting en ook nieuwe betaalbare woongelegenheden aanbieden. Ten tweede, werken: een maatregel hier is bijvoorbeeld het verbeteren van de mobiliteit voor Ronsenaren die in Wallonië werken. De derde peiler is dan vrije tijd: met een sterk en ook gegroepeerd sport-en cultuuraanbod willen we bijdragen aan een gezond verenigingsleven in Ronse.’

De hete aardappel Mr. Deriemaker : Voelen de socialisten zich niet ‘verraden’ omwille van de wisselmeerderheid met Vlaams Belang, en legt dit volgens u geen tegenstrijdigheden bloot in de huidige coalitie ? ‘Er is wat betreft de taalfaciliteiten inderdaad een meningsverschil. Maar voor ons is dit duidelijk nationale materie waar trouwens in ons coalitieakkoord niks over staat. Gemeentemandatarissen hebben het recht om moties in te dienen en te stemmen, wij hebben ons onthouden en CD&V heeft voor gestemd. Dit is voor ons echter niet erg, zij hebben dat recht dus we voelen ons geenszins verraden!’ Maar uzelf heeft in de media wel duidelijk een positie ingenomen omtrent de afschaffing, is dit geen ambivalente houding ? Deriemaker: ‘Inderdaad ik heb me uitgesproken over de afschaffing van de faciliteiten. Maar u moet begrijpen dat ik die dag van het ene interview naar het andere moest gaan, ik heb in elk interview de standpunten van de burgemeester uiteengezet. Ik heb ook telkens benadrukt dat het om een persoonlijk initiatief ging van Mr. Dupont. Toch heeft de pers me blijkbaar bepaalde woorden in de mond gelegd waardoor die verklaringen leken terug te gaan op mijn persoon.’

> 7

5

Er staat op politiek vlak tegenwoordig heel wat op til. Hoe zit het met de taalfaciliteiten, de coalitie en de wisselmeerderheid ? Is de sfeer op het gemeentehuis nog sereen of is er een lugubere politieke oorlog gaande ? En wat zijn onze politici zoal van plan met onze stad ? Wij vroegen het aan onze eerste schepen en de voorzitter van de gemeenteraad, respectievelijk Dhr. Gunther Deriemaker en Dhr. Jan Foulon


denbelleman

6

Lounge / Café

Joly

Yves Wieleman Zuidstraat 5 9600 Ronse Tel. 0476-527  886


“de kleren maken de man maar de talenkennis maakt de heer”

Mr. Foulon : Zit de coalitie nu met een probleem volgens u ? ‘Absoluut niet, het stond niet in ons coalitieakkoord en het is voor de coalitie dus ook zeker geen prioriteit maar wel een prioriteit voor de CD&V!’ Beiden : Wat is jullie visie op de mogelijke afschaffing van de taalfaciliteiten? Foulon : ‘Laat me eerst even heel duidelijk stellen dat wij geen problemen hebben met het praten van Frans in Ronse, we streven naar maximale taalhoffelijkheid. De afschaffing gaat ook niet ineens alles oplossen, het gaat hem ons ook enkel om enkele bestuurlijke knopen die door de afschaffing kunnen worden ontward. De stemming in de gemeenteraad was voor ons trouwens ook enkel belangrijk omwille van zijn signaalfunctie. Wij wilden de afschaffing laten opnemen in het communautair overleg over de staatshervorming. Het is en blijft immers federale materie. Maar wij zijn duidelijk, Ronse is een Vlaamse stad en de taalfaciliteiten moeten worden afgeschaft!’ Deriemaker : ‘Die zaken liggen vast in de grondwet en wij voeren voor een stuk uit wat op ons afkomt. Ronse is nog steeds een Vlaamse stad mét faciliteiten en zo moet ze op dit ogenblik ook bestuurd worden. Taalhoffelijkheid is inderdaad zeer belangrijk en de faciliteiten zijn daar ook geen noodzakelijke voorwaarde voor. Maar het is voor ons gewoon niet prioritair, er zijn belangrijkere dingen op de agenda. Toch is het evident dat als ze niet worden afgeschaft dat er op termijn toch maatregelen moeten worden genomen zoals een financiële tegemoetkoming voor de meerkost die de faciliteiten met zich meebrengen, in Wallonië is dit overigens al het geval.’ Mr. Foulon: Is de afschaffing vanuit CD&V hoek geen puur strategisch electoraal winstbejag ? En is dit niet een

denbelleman politiek

7

teken van de toenemende ‘vervlaamsing’ van uw partij en haar standpunten ? ‘Laat één ding duidelijk zijn, dit standpunt is niet nieuw. Wij ijveren al sinds 30jaar voor de afschaffing. Toen was bijvoorbeeld het Vlaams Belang er trouwens nog niet, we konden dus ook zeker geen stemmen van hen gaan afsnoepen. Het is ook pas sinds kort, onder druk van VB en de media dat de taalfaciliteiten zo hoog op de publieke agenda staan. Wij als partij houden een consequente lijn aan, de afschaffing is voor ons een hefboom om verscheidene bestuurlijke problemen op te lossen.’ Mr. Deriemaker : Kunnen we de verwerping vanwege de socialisten ook niet interpreteren als een electorale  strategie ? ‘Deze vraag beantwoordt zichzelf een beetje natuurlijk. Wij hebben ook nog steeds onze kiezers en moeten ook hun belangen behartigen. Maar onze onthouding op de stemming is niet louter een electorale strategie maar sluit eerder aan bij onze overtuiging dat dit nationale materie is. Het zijn ook niet enkel de taalfaciliteiten die doorslaggevend zijn voor onze kiezers denk ik. Beiden : Afschaffing of niet, jullie blijven nog tot 2012 op post. Wat hopen jullie tot dan nog te realiseren ? Eensluidend : ‘We moeten ons strategisch plan zien te realiseren ! We zijn bezig met heel wat projecten zoals ‘De Kloef’ en het cultureel centrum in de ververij. Daarnaast liggen ook nog andere ideeën op de tafel zoals een plan voor de site van het burgerlijk hospitaal, die een denktank moet worden voor de textielindustrie. Ook de Kleine Markt wordt gerenoveerd en moet opnieuw een echte trekpleister worden. YV, JJ, JS


denbelleman

8

politiek

There’s nothing wrong with being proud of where you’re from.

trots op ronse Onlangs hoorde ik iemand dit zeggen op de publieke omroep. Het stemde me tot nadenken, onder andere over Ronse, where I’m from. Hoor ik trots te zijn op de stad waar ik geboren en opgegroeid ben? Al vaak heb ik mogen horen dat Ronsenaars wat fierder moeten zijn op hun stad, maar nooit van iemand die er zelf niet woonde. Niet-Ronsenaars houden er doorgaans een andere mening op na. Ze refereren ernaar als een voorstad van Charleroi, Bogota aan de Molenbeek, een stad die qua tolerantie Antwerpen-in-‘t-klein is, of herkennen de stad als deel van de internationale drugsdriehoek Brussel-RonseParijs. Als ik zoiets hoor zeggen, moet ik dan glunderen en met een krop in de keel van ontroering toegeven dat ik daar opgegroeid ben? Ik bedoel anderzijds dan weer niet dat mensen moeten beschaamd zijn over hun afkomst. Ik ben blij om hier te wonen, en niet bijvoorbeeld in Oudenaarde, waar je, met veel minder facetten van de samenleving in contact komt. Maar trotsheid voor je afkomst, net als schaamte, vind ik voor mezelf, misplaatst. Omdat je niet kunt kiezen waar je geboren bent, en evenmin waar je opgroeit. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zag ik beide kandidaten fier spreken over hun vaderland. Het kwam heel oprecht over, maar het waren de idealen waar ze trots op waren en niet het Amerikaan zijn op zich. Zo kan ik ook soms trots zijn dat ik Belg ben, echter niet zuiver omdat ik me lid voel van het Belgische volk. Eerder omdat hier fundamentele rechten als abortus, euthanasie, homohuwelijk en adoptie voor homokoppels gewaarborgd zijn. Waar ze in andere, zelfs geïndustrialiseerde landen, verboden zijn. Ik ben trots te wonen in een land waar dit mogelijk is. Niet omdat ik me Belg voel, laat staan Vlaming. Er is niet iets typisch Ronsisch waar ik met zulke gevoelens aan denk. Mijn geboortestad heeft wel zijn charmante en pittoreske kanten, maar dat is louter appreciatie. Waarschijnlijk is het ook omdat ik het dialect niet machtig ben. Het enige Ronsisch dat ik ken is de zin: “Ie’s me zijn kluuten van den escalier getombierd.” Het is enorm spijtig dat bij mensen van mijn leeftijd, onder andere mezelf, de kennis van het dialect achteruitgaat. Ertegenin gaan is volgens mij echter een verloren strijd. Ik ben niet gekant tegen het verschijnen van Ronsische gedichten in Den Belleman, er kan niet genoeg poëzie zijn, maar het zijn slechts stuiptrekkingen van het stervende dialect. Taalkundige evoluties zijn meestal niet tegen te gaan, hoe jammer ook. Het verdwijnen van het dialect is volgens mij één van de voornaamste redenen dat veel Ronsische jongeren, zoals mij, zich niet meer verbonden voelen met hun stad. Maar is dat zo slecht? Dat niet-trotse gevoel, dat niet-chauvinisme, is niet iets wat verkeerd is. Integendeel, bescheidenheid kan een volk sieren. Al mag het dan geen geveinsde bescheidenheid zijn, want er is iets vluchtigs aan dit begrip. Zodra je zegt van jezelf dat je het bent, ben je het niet meer. Dus, Ronsenaars, en bij uitbreiding alle Belgen: ben je bescheiden, loop je niet over van chauvinisme? Houden zo, want there’s nothing wrong with not being proud of where you’re from.

JS


denbelleman den bommel

een blik in de achteruitkijkspiegel van josé Half wegsoezend onder invloed van een blakende zon gaan mijn gedachten onwillekeurig uit naar vroegere jaren – ik ben immers nogal van het nostalgische type – waar nog geen sprake was van een braderie maar de negende kermisdag gekenmerkt werd door de aanwezigheid in de straten van vrolijke marsmuziek. Geproduceerd door één van de vier lokale muziekmaatschappijen die Ronse omstreeks de jaren ’50 rijk was. Bij iedere politieke partij hoorde toen immers een harmonie of fanfare. Sommige leden van deze maatschappijen maakten ook deel uit van de stedelijke harmonie van de brandweer, gesticht een paar jaar na de tweede wereldoorlog. Voor beide Koninklijke harmonieën St.-Cecilia (in de volksmond het muziek van de Volksbond en dit van de Harmonie), ‘De Verbroedering’ en de fanfare van de Patria was de negende kermisdag een feestdag waar naar uitgekeken werd. Op die dag trok iedere maatschappij immers met zijn aanhang naar een afspanning ietwat buiten het centrum gelegen zoals het ‘Chalet de la Cruche’, het Chalet aan de Engelsenlaan of de Boekzitting waar een ‘pintjedek’ en een danspartij werd georganiseerd waarbij het bier rijkelijk vloeide. Met het verdwijnen van de meeste lokale muziekmaatschappijen ging ook deze volkse traditie teloor. Andere evenementen die ter ziele gingen waren de festiviteiten die plaats grepen op de nationale feestdag. Onder het motto ‘Grand Place Attractions’ organiseerden de caféuitbaters van de Grote Markt daar telkenjare op 21 juli spectaculaire schouwspelen zoals het optreden van evenwichtkunstenaars en het afsteken van een feeëriek vuurwerk, dit alles onder het goedkeurend oog van de op de caféterrassen verzamelde Ronsenaars. Op het Churchillplein werd op 3 september jaarlijks de verjaardag van de bevrijding van de stad herdacht met een ‘bal populaire’ en – niet te vergeten – een ‘crochet’. Dit was een zangwedstrijd waarbij talrijke would-be artiesten met wisselend succes met mekaar rivaliseerden en poogden een mooie prijs bijeen te zingen, al dan niet begeleid door een accordeonist. De kers op de taart was echter de organisatie van een boksmeeting. In de in het midden van het stationsplein opgestelde ring streden lokale boksers – ik denk aan JeanJacques, Verpoest en de olijke Albert Verfaille (Beusto) – als leeuwen voor de overwinning waarmee eeuwige roem verzekerd was. De jaarlijkse bloemenmarkt op den Bruul en de jaarbeurs, twee organisaties waarvan Ephrem Delmotte aan de basis lag, werden eveneens afgevoerd. In vele wijken werden in die jaren ook kleurrijke wijkkermissen georganiseerd (bvb. in het Spillegrem, de Kruisstraat, de Stookt en andere) waar oude volksspelen als zaklopen en mastbeklimmingen aan bod kwamen. Tussen al deze feestvierders viel de aanwezigheid op van Buuntsies-Nuitsies en Pauli, die ‘karikaulen’ en gedroogde wijting aan de man bracht. Ook de populaire ijsroomventers Wolf, Juul, Nicolas en Carmen waren er niet weg te denken. Aan het station was het frietkraam van Petot the place to be om de

9

Vanop het gezellige terrasje waar ik geniet van een heerlijk streekbiertje heb ik een prima zicht op de niet aflatende sliert wandelaars van allerlei pluimage die zich schouder aan schouder een weg banen tussen de kraampjes van ambulante handelaars en standwerkers die hun tenten opgeslagen hebben in de centrumstraten van onze goede stad naar aanleiding van de jaarlijkse zomerbraderie op de negende kermisdag. De onvermoeibare ‘Unie der Handelaars’ heeft er eens te meer iets puiks van gemaakt. Geen negende kermisdag immers zonder braderie die telkenjare duizenden kooplustigen of mensen die gewoon de sfeer willen opsnuiven naar het centrum lokt.

> 11


denbelleman

10

Schoonboeke 5 9600 Ronse 055-231660

uit sympathie

>>>>> HEALTH & BEAUTY F. Rooseveltplein - Ronse

HUIS GESTICHT 1923 MAISON FONDEE

RONSE Rookartikelen

DI RONSE Christel Van Nedervelde Zonnestraat 2 E, 9600 RONSE Tel. 055-31  54  31

RENAIX Articles fumeurs

PEPERSTRAAT 7, RUE DU POIVRE TEL. 055 - 21 34 15

Beauty & Care Shop Ronse


denbelleman den bommel

innerlijke mens te versterken na het nuttigen van enkele pinten. Ook de Klienen Buitso en Snaarie Bluutsossiese waren er klant. De stank van het ernaast gelegen openbaar toilet voor heren ofte ‘pissiene’ scheen daarbij niemand te hinderen. Regelmatig werden er ook bals georganiseerd in de diverse danszalen zoals ‘d’auwe zoele’ (in de Jozef Ferrantstraat, waar vandaag een publieke parking gelegen is), de Patria, de Harmonie en ‘den Taap’. Daartoe werd beroep gedaan op één der degelijke dansorkesten die hier toen de goegemeente lieten swingen. We denken daarbij aan de Junior Club, The Bluets en The Sentimental Boys of aan kleinere orkestjes waarin bvb. Roland Debaets, Proeter, Duupie, Omer Koeplei of Frans Moes die het mooie weer maakten. Ook voor de talrijke goede Ronsese accordeonisten was er werk in overvloed in danscafés zoals de Casino, de Musical, Patar en vele andere. Voor de oorlog was Ronse ook de thuishaven van de beruchte bioscoop van ‘de Veeten Batist’. In het zaaltje op de J.B. Guissetplaats werden nog stomme ( zonder geluid ) films vertoond die muzikaal werden begeleid door een pianist of een klein orkestje. Omstreeks 1950 kon men in Ronse niet minder dan vijf cinema’s bezoeken : de Harmonie, het Feestpaleis, de Familia, de Concordia en de Ritz. Meestal waren in het weekend alle vertoningen uitverkocht en werkte men er met een systeem van abonnementen.

Waar is de tijd ? Dat het uitgangsleven hier toen veel intenser was bewijst het groot aantal cafés dat Ronse vijftig jaar geleden kende en sommige herbergiers waren als het ware lokale beroemdheden. Denken we maar aan Mamber, Giestie, de Verbranden, Smoorie, Tchoe Pinuui, Slierie en vele andere kleurrijke figuren. Zij hadden het voor het zeggen bij Patar, in ’t Schuu Woaf, den Bons Amis, bij Margriete Smaus, in ’t Zonneke, de Concordia, de Gambrinus, de Canterbury, den Bels, la Dame aux Camélias, bij Maungie Book, in De Kilo, bij Bridou, bij Larnou, in Den Anker, bij Nelly Blyau, in De Mooie Molen, bij Ladsous, bij Kuurdi, in de Petit Bruxelles, in de Radar, bij Angelus, in ’t Kanaung, in den Churchill, in de Mondag, in de Vis, in ’t Truweelke, in den Union in de Kruisstraat, bij Ekkergem, in de Welkom, bij Tiste, in ’t Zwart Peerd, bij Georgina Korie, bij Barberiene, bij Poeleink, in ’t Pavillaungski, enz…, enz…. Wees maar zeker dat deze thans verdwenen drankgelegenheden vaak het decor zullen geweest zijn van pittige anekdotes, verhitte discussies, veel feestgedruis, dronkemansgelach en misschien ook wel van een of ander erotisch avontuurtje dat we in de goede Ronsese traditie hier maar met de mantel der liefde zullen bedekken. Maar…shit ! Is het al zo laat ? Nu moet ik toch dringend opstappen, negende kermisdag of niet. Bij een volgende gelegenheid neem ik jullie misschien nog eens op sleeptouw naar de tijd van toen in ons geliefd Ronse. J.P.

11

buuntsies nuitsies ‘k Rappeleire ma° nog goed va vroeger Buuntsies Nuitsies mei zien mande Ie hiettege fa°telijk Julien. Moer daat en wiesten t’er nee veil te lande Auvera°st waast ie present mei zie wiet frakskie aan, zien mande aan ne riem auver de schauwer en a°tuust gentie, daag Zulma en daag Jaan Huur t’en roewpen, ’t ees reklame Buuntsies Nuitsies, ne giele kielau voer ne fraung. ’t Zen de leeste, ’t zen de beeste. Proeft er ne kier vaan, ’t ees precies heespe Ie stond aan a° de cinemats. Aan ’t Fiestpala°s, de Concordia, d’Harmonie en de Famielia. En oost ba° waas uuk mei kieren. Aan d’Auwe Zoele, den Taap of aan de Paatria Iedere zondagaachternoenen stapte g’ie noer ’t futba°pla°n. Noer dat van den Assa of noer dat van de Club En oos’t doeraachter nee te loete ’n waas drenkte g’ie noog e glaas ien ne cafei of ien ne pub Ie kwaam uuk goed auverien mei zien colleiga’s kremmarchaungs. De principooste woeren Woof, Nicolas, Carmen en Zuul. Ze woeren somwa°len tsegoere aan de kapeele Wietentaak, moer uuk veil op de Moert of op den Bruul Buuntsies Nuitsies oe no nen anderen kameroed. Zienen naum waas Pauli Vanauvertvuihd. Ie verkoocht kariekaulen en wieteink. Mei zien stekkaare en voer nie veil guihd Pauli waas uuk ne vreendelijke meins En ne prima muzikant Ie waas den huift van ’t Troomofla°tsie En ziene piccolo daa waas zienen tand Buuntsies Nuitsies ziene ponder ees a° lange leig. Moer na° en tuus moew ‘k er too noo ne kier op pa°zen, want mei Tavi, Mooti en de Veeten Batist Va°ht ie a°s Ronseniere zeikers in de pra°zen.


denbelleman

12

lifestyle

Onlangs sloot The Loft in de Gefusilleerdenlaan 10 dagen zijn deuren voor de renovatie van de fitnesszaal. Wij gingen even praten met uitbaatster Sylvie over de geschiedenis en de toekomst van het merkwaardigste sportcentrum in Ronse.

‘ the loft ’ houdt ronse fit Kan u ons wat meer vertellen over de geschiedenis van het pand ? “Heel vroeger was dit een textielfabriek daarna werd het eigendom van het bisdom die het pand een hele nieuwe functie gaf, namelijk een zwembad. We hebben bij de verbouwing het pand zoveel mogelijk in zijn originele staat gelaten zoals de gewelven van het plafond en de gevel. Waar nu de bar is was er vroeger de machinekamer van de fabriek, en de ruimte waar nu de polyvalente zaal is, was er vroeger het zwembad. In de bar staat nog een machine ter herdenking van de fabriek en hangt er nog een schoolbord als herdenking aan het zwembad. De naam ‘The Loft’ hebben we gekozen omdat een loft slaat op een oude fabriek die een nieuwe functie krijgt.” Hoe kwam u erop om een zwembad/fabriek te verbouwen tot een sportcentrum? “Vooral omdat er in Ronse nog geen echte sportaccomodatie was waardoor alle Ronsenaars naar Oudenaarde moesten afzakken om te gaan sporten. We zagen een gat in de Ronsese markt.” Wat is het grote voordeel van The Loft als sportcentrum? “Vooral de uitbating zelf geeft een voordeel namelijk dat we niet mikken op een heel uitgebreid publiek zodat we alle mensen die hier komen sporten ook persoonlijk kennen en begeleiden. Zo vinden de mensen het hier aangenaam en voelen ze zich hier thuis.”


denbelleman lifestyle

Ziet u zichzelf als een voorbeeld voor jong ondernemend Ronse ? “Ja, ik was 23 jaar oud wanneer we met The Loft begonnen zijn. Mijn ouders waren ook zelfstandig dus wist ik dat er gewerkt zou moeten worden en dat niet alles in mijn schoot zou geworpen worden. Ik sta zelf grotendeels in de zaak, daardoor zie ik de zaak groeien en kan ik ontdekken waar de fouten zitten. Zo kan ik gemakkelijk dingen aanpassen of veranderen. Zijn er nog renovaties of veranderingen gepland voor de toekomst ? “Wij hopen alleszins dat er nog renovaties zullen komen, maar ik kan me daar nog niet over uitspreken, we zullen zien hoe de fitness zal draaien en dan zien we wel verder. We hopen dat de vernieuwde fitnesszaal zal aanspreken zodat we nieuwe klanten aantrekken om dan nog te kunnen doorgroeien.” Wat vind je zelf van de nieuwe fitnesszaal? Ik ben er erg trots op, we hebben de zaak 10 dagen gesloten om ze volledig in een nieuw kleedje te stoppen. Een nieuwe vloer, nieuwe elektrische aansluitingen, een nieuw kleurtje en volledig nieuwe hoogtechnologische fitnesstoestellen van Technogym. We moeten mee met onze tijd, en we moeten blijven investeren. Sylvie benadrukte verder nog dat ze verder Ronsische sporters wil blijven aantrekken en dat ze naar de toekomst toe zeker openstaat voor suggesties van haar klanten om The Loft voor iedereen tot een leuker oord te maken! Eva Verhellen en Sarah Parent.

Contact: http://www.the-loft.be/ Tel. 055-20 77 13

den belleman junior journalist concours Den Belleman wil een zo breed mogelijk publiek bereiken via een kleurrijke waaier aan invalshoeken. En hier mogen onze knappe jonge geesten niet in ontbreken. We hopen daarom de toekomstige generatie warm te kunnen maken voor ons project. Ze kunnen alvast hun pennen slijpen, want begin februari organiseert Den Belleman een heuse wedstrijd voor jonge mensen met een schrijfkriebel. De laatstejaars secundair onderwijs mogen zich helemaal laten gaan in het uitwerken van een artikel over Ronse. De beste artikels worden dan door ons beloond met een vette kluif, namelijk publicatie in de volgende edities van deze eigenste periodiek en eventuele extra’s. Zijn we bij jullie niet langsgekomen, of zat je gewoon met je gedachten in het paradijs onder een palmboom met een lekkere cocktail in je hand ? (wat we je zeker niet kwalijk nemen), neem dan zeker contact op via: denbelleman@gmail.com

13

Aankondiging : nieuwe rubriek

SOS ronse Beste Ronsenaar, slaak alvast een zucht van opluchting want Den Belleman verleent vanaf heden een luisterend oor aan jullie verzuchtingen, frustraties, irritaties en problemen. Bent u de fletse kleuren van de Molenbeek beu, heeft u een hekel aan die vervelende eenden in het Bruulpark of vindt u dat onze gemeente wel eens wat meer moeite mag doen om uw trottoir proper te houden? Mail ons op denbelleman@gmail. com en onze reporter Sarah Parent trekt stampvoetend met uw klacht naar de verantwoordelijke persoon om deze eens aan de tand te voelen over mogelijke oplossingen. Dit gebeurt overigens in alle anonimiteit, en Den Belleman behoudt er zich toe steeds in alle vertrouwelijkheid te handelen. Trek dus maar stevig van leer! Alle ernstige ‘dossiers’ zijn welkom…


denbelleman

14

”als ik thuiskom heb ik geen zin om over voetbal te praten.”

sport

Daan is één van de grote talenten van het Belgische voetbal en rijgt bij eersteklasser Moeskroen de sterke, prestaties aan elkaar terwijl grote broer Tim twee klassen lager bij Oudenaarde het voetbalgeluk vond. Een gesprek met twee nuchtere en talentvolle broers.

wij zouden een ideaal verdedigingsduo vormen Jullie hebben het nu allebei ver gebracht. Hoe zijn jullie eigenlijk in het voetbal gerold ? T: Dat was eigenlijk dankzij onze vader die zelf ook voetbalde vroeger. Toen hij wedstrijden moest spelen, mochten wij mee gaan kijken en wij begonnen ons dan ook te amuseren met een voetbal als we moesten wachten. Ik heb mij dan aangesloten bij VV Horebeke waar mijn vader actief was en dan is Daan ook gekomen. Later zijn we dan samen overgestapt naar SK Ronse. En daarna ? T: We hebben een mooie periode bij SK Ronse gehad. Daan is daarna naar AA Gent gegaan terwijl ik besloot om bij Ronse te blijven. Ik moest dan de keuze maken tussen Uefa-juniors van Moeskroen of eerste ploeg bij Ronse en ik heb voor het eerste gekozen. Na twee jaar Gent is Daan dan ook naar Moeskroen gekomen. Wanneer is bij jullie het besef gekomen dat jullie iets konden bereiken met het voetbal ? D: Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik ben altijd mijn best blijven doen en heb mij altijd geamuseerd met mijn vrienden, maar ik heb er nooit aan gedacht dat ik met het voetbal op tv kon komen bijvoorbeeld. Eigenlijk was het pure fun voor mij. Maar op mijn zestiende kwam ik dan ineens bij de beloften terecht en daar wordt het iets serieuzer. Op dat moment zei ik tegen mezelf dat ik toch niet zo slecht kon zijn als ik het tot hier had volgehouden, en vanaf dan besloot ik om er volop voor te gaan.

Schooltijd Het is natuurlijk een sport die tot verbeelding spreekt: geld, mooie vrouwen, aanzien. Maar er zijn toch ook mindere kanten ? D: Ja, het is een feit dat je er veel voor moet laten. Vroeger moest er wel eens neen gezegd worden als mensen vroegen om naar een fuif te gaan. Maar een voetbalcarrière duurt maar tot op je 35ste, dus er is nadien nog tijd genoeg om de schade in te halen en uit te gaan. Hebben jullie daar rekening mee gehouden op school of toch alles op het voetbal gezet ? (In koor): We hebben allebei onze school afgemaakt.


“wat Tim te veel heeft heb ik te weinig en omgekeerd.”

Familie Worden jullie dat voetbal dan nooit beu ? D : Goh, ik heb regelmatig een dag dat ik echt geen zin heb in voetbal. Daarom scherm ik mijn voetbal ook graag af van mijn privé-leven, want als ik thuiskom heb ik echt zin om over iets anders te praten dan over voetbal met mijn familie. Heeft die familie een belangrijke rol gespeeld in jullie ontbolstering ? T : Zeker. Onze ouders, grootouders en de rest van de familie mogen we dankbaar zijn. Toen we nog klein waren deden wij bijna dagelijks beroep op ouders, grootouders, tantes en nonkels om ons te voeren naar een training of match. Toen we in Moeskroen begonnen, hadden we het geluk dat onze tante daar woonde bij wie we heel veel zijn blijven overnachten. D: We moeten gans onze familie bedanken voor al de tijd en het geld dat ze in ons hebben gestoken. Ik denk dat ze nu heel trots zijn dat we het goed doen allebei. Tim, wat zijn Daans kwaliteiten en gebreken als voetballer ? T : Daan is heel snel, leest het spel goed en heeft een goede techniek. Wat nog veel beter moet is zijn duelkracht en kopspel, maar dat komt ook door de gestalte die hij een beetje mist tegenover spitsen zoals Frutos en De Sutter. Daan, wat zijn Tims sterke en zwakke punten als voetballer?

denbelleman sport

15

huis te komen. Maar Tim komt dan ook regelmatig eens af naar Moeskroen om samen iets te eten en te drinken. We blijven dan gewoon allebei slapen bij onze doelman Marc Volders. We doen dus echt wel ons best om regelmatig samen iets te doen. We kunnen het echt wel goed met elkaar vinden en dat is altijd al zo geweest. Wat vinden jullie van jullie oude ploeg SK Ronse? T: Ik vind dat ze terug een goede ploeg hebben gebouwd die opnieuw van derde naar tweede klasse is gegaan. Ik heb er met Oudenaarde zelfs tegen gespeeld en heb gemerkt dat Jean Debaets een sterk geheel op poten heeft gezet dat niet bang moet zijn dat het zal degraderen. Ook op vlak van jeugdopleiding zijn ze op de goede weg. Vooral dankzij hun nieuwe infrastructuur waar ze de vruchten van gaan plukken. De doorstroming wordt beter en beter met jongeren zoals een Jelle Delie.

De toekomstplannen Zijn jullie tevreden met waar jullie nu zitten? T: Ik ben heel tevreden want Oudenaarde heeft me de kans gegeven om voetbal en een mooie job te combineren. Ik heb nu wel een pechperiode vol met blessures achter de rug, maar dat hoort nu eenmaal bij voetbal. D: Ik ben voorlopig heel tevreden bij Moeskroen. Dit seizoen doe ik zeker nog uit bij Moeskroen en daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar ik kan zeker niet klagen over Moeskroen.

D: Eigenlijk het tegenovergestelde van mij. Tim zijn startsnelheid is wel goed, maar eenmaal op gang is hij net iets te traag. Technisch vind ik hem persoonlijk niet slechter dan mij, maar ik kan het iets sneller en efficiënter uitvoeren. Hij leest het spel ook goed. Wat zo goed is aan Tim is dat hij vergeleken met mij veel groter en krachtiger is. Tim is eigenlijk al meer man dan mij. Wat Tim te veel heeft, heb ik te weinig en omgekeerd.

En wat zijn de ambities? Zouden jullie nog hogerop willen? Tim naar eerste en Daan naar een topclub?

De mens achter de voetballer

D: Alles hangt af van hoe hij in de komende jaren evolueert. Als hij blessurevrij blijft dan geloof ik wel in zijn kansen. Als ik zie wat er soms rondloopt in onze eerste klasse dan durf ik gerust zeggen dat mijn broer het zou aankunnen. Het is kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

Jullie wonen nu nog in Ronse bij de ouders. Is dat een keuze uit gemak ? T: Voor mij wel want ik ben nog niet zo lang afgestudeerd en beginnen werken, en dus ga ik mij niet overhaasten om op eigen benen te gaan staan want dat is niet zo makkelijk. D: Bij mij is het een andere situatie. Als ik wil kan ik een appartement krijgen van de club. Maar ik ben nu eenmaal graag thuis en zo spaar ik ook veel uit. Moeskroen ligt op een halfuurtje rijden dus ik sta er snel met de auto. Zouden jullie mekaar missen? D: Ik ben nu ook niet zoveel thuis. Als ik twee keer per dag moet trainen dan is het soms de moeite niet om naar

T: Tja, als de kans er nog komt om naar eerste te gaan dan zou ik dat zeker overwegen. Ik zou natuurlijk overleggen met mijn werkgever want ik zou zeker nooit alles laten vallen voor een verblijf in eerste klasse dat snel gedaan kan zijn. Maar als de mogelijkheid er nog komt dan zou ik het zeker proberen.

Zouden jullie in de toekomst nog samen in de ploeg willen spelen ? T: Zeker, maar ik denk dat zoiets eerder zal gebeuren op het einde van onze carrière. Nu moet Daan gewoon profiteren van alles wat komt. Maar later zou dat zeker leuk zijn. Binnen 10 jaar bij SK Ronse een centraal verdedigingsduo met de broertjes Van Gijseghem. Bedankt jongens. JFVO


Fris en uitgerust ontwaken, wie wil dat niet ?

Roggeman

Fr. Rooseveltplein - 9600 RONSE - 055-21 30 54

groenten - fruit - primeurs

www.spiers - slaapcomfort.be

ook bereikbaar via Fabriekstraat 54

* altijd topkwaliteit *

Tel. 055-211187 / 0475-543009

JP VANHERPEN uit sympathie

uit sympathie

Den Belleman 1  

Inkijkexemplaar Den Belleman 1 Onafhankelijk, Ronsisch, Gratis trimestrieel opinieblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you