maart 1985 - nr 10, 11, 12, 13 - De Hoogstraatse Gazet - Jg 7

Page 9

de weekblad voor de noorderkemeen

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Ligt de toekomst in Meer?

De aanleg van de EI0-autosnelweg tussen Antwerpen (B) en Rotterdam (NL), via de grensgemeente Hoogstraten, beeft dit landelijk en tamelijk besloten gebied van de Noorderkempen· defmiüef opengebroken. Vermoedelijk bestaat er nog geen studie of zijn er maar weinig onjerzoeksgegevens bek�nd over de gevolgenlIn goede en ten kwade - nu deze autoweg reeds meer dan ,10 jaar intensief wordt gebruikt. Op bet eerste gezicbt zijn de voordelen vooral van industrieel-economiscbe aard en siloeren de nadelen zicb VOORlI op bet vlak van de landbouwen de natuur in bet Blgemeen.

gen voor Zijp. plannen kan bekomen. Daarom werd een principiële goedkeuring gev.raagd aan het Gemeentebestuur van Hoogstraten. Uit de toelichtingen blijkt dat de eventuele nieuwe eigenaar- de grote villa wil herinrichten tot een hotel voor een 2oo-tal personen, met vergaderzalen voor congressen, zakenseminaries, instruktieweekends, enz en een nieuw zwem. bad, te plaatsen achter de bestaande gebou­

wen: Het Schepencollege van Hoogstraten heeft deze aanvraag met gunstig advies aan het Bestuur voor Stedebouw te Antwerpenverzon-

gemeente Zundert

natuurgebied

Wordt "Huize Hak" (JohnLijsenstraat 66, Meer) binnenkort misschien "The Dak Wood. Farm?"

Country Club

Een tiental jaren geleden bouwde een zekere mijnheer Hak uit Nederland een groot woonhuis en paardestallen met bijhorende 'gebouwen in een landbouwgebied ter streke Werkhoven, langsheen de John Lijsenstraat, in de loenmalige gemeente Meer. lntussen is de heer Hak overleden en heeft de weduwe,' mevrouw D. Hak-de Bruyn, een mogelijke koper voor haar eigendom van ongeveer 18 hektaren groot, gevonden. Deze koper, Mr. Richmond PERRY, een Zuidafrikaan met Britse nationaliteit, wil de gebouwen en gronden verwerven indien hij de nodige vergunnin-

den, op voorwaarde dat de Regering van het Vlaamse Gewest; met andere woorden, de gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Orde-

ning, Landschap en Leefmilieu, akkoord is om voor ditprojekt een wijziging van het Gewestplan goed te keuren. Diflandbouwgebied moet voor deze plannen een nieuwe bestemming krijgen, nI. zone voor verblijfsrecreatie.

Volgens sommigen gaan de.plannen van Mr R. Perry veel verder dan een hotel met' zwem-. bad maar mikt hij op het internationaàl toerisme, dat naast het nuttige ook het aangename wenst in de vorm yan een sportieve ontspanning: Daaro� wil men de paardenmanège

gaan· uitbouwen, eventueel een ski-piste en squatchbarien aanleggen en verschillende weekend-bungalows bouwen; met. andere woorden, een SOO);t "stuiiie"- en recreatiecentrum voor een selectief internationaal publiek dat lid is (of wordt) van de club. Ook voor de bevolking uit de regio staat de club open. Men had gehoopt omstreeks Pasen (april '85) te kunnen openen maar dit wordt haast onmogelijk. .' vervoig op'pag 3.

Meersel-Dreef (2)

Helaas, beste lezer, meeten we deel 2 van Meersel-Dreef nogmaals uitstellen bij gebrek aan plaats in onze krant. Deel 1 verscbeen in nr. 8, d.d. 20.02.'85.

ZEVENDE JAARGANG NUMMER 10 WOENSDAG 6 MAART 1985
\� /(,_o_m_t_e_r_:"_te_r;..s_t"_e_ke_Wi_·e_r_kh_o_v_en_" ·een gro_o_t_v_e_rb_/;_iJfi_s_-"_ec_"eatie_ce_n_t_ru_m_._?·
NE ti E.R LAN D
Een ernstige Leo I denkt' na over' de zware taak die hem te wachten staat: een halve dag en een hal.ve nacht de 'Jar uithangen! Maar gelukkig geen koude voeten dit keer, hè Leo. (Volgende week: verslag van de 'karnawilsjeesten) Alleplezante dingen waarvoor ge op andere dagen gek verklaard wordt, mogen op karnaval. Z-o ook als grote mens in een piepklein autooke rondrijden waarin 'zelfs geen plaats meer voor de onontbeerlijke bak bier!
Karnaval In Wortel

NOTARISSEN

Kantoor van NOTARIS

JAN MICHOEl

l. De Konincklaan 361 - Hoogstraten Telefoon 03/3145177

RECHT VAN HOGER BOD.

lnqevolqe artikel1592 van het GerechtelijkWetboek heeft eenieder gedurende 15 dagen na de. hierna vermelde toewijzing het .recht om op te bieden op de toewijzingsprijs van het volgend dnroerend goed: -

Nieuwe en oude woning met aanhorigheden en bijgebouwen en grond gelege)1 te 2322 HOOG­

STRATEN/MINDERHOUT, Bredaseweg

17-19, en groot volgens-meting 59' a ai ca.' K,I, 61,500, Beschikbaar volgens de veilvoorwaarden, De toewijzing gebeurde onder voorbehoud van het RECHT' VAN HOGER BOD, bij procesverbaal van toewijzing opgemaakt door Notaris Jan MICHOEl, te Hoogstraten, op 26 februari

1985, mits de prijs van 2.475.000 fro

Volgens artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek moet het hoger bod minstens 1/10e van de hoofdprijs bedragen met een minimum van 10.000 fr. eneen maximum van 250.000 fr. en geconsigneerd worden bij de notaris en' betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Alle verdere inlichtingen' op het kantoor van Notaris Jan MICHOEl te Hoogstraten, tel. 03/314.51.77,

g.rGg_ VAn RIEL

ITe

uitgevoerd onder het wakende oog van een deurwaarder op 18 december 1984).

'CITROËN �ex GT

bezichtigen tijdens

OPEN-DEUR�DAG 10 MAART ·1985

St. Lenaartseweg 32, Hoog.straten Telefoon 03/314.33.33 St� t.enaartseweq

Gammel 92, Rijkevorsel. Tel. 03/314.30.91

KEES. VAN SOXEl

GALDERSEWEG 92 - GALDER (grens Meersel-Dreef)

Telefoon 0031-7661. 3391

AUTO-PRAAT

�))'.

<, ·vonden. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur._De eerste kaarten worden vanaf 20.00 uur gegeven. Allekäartliefhebbers zijn welkom in de parochiezaal van Meerle.

Zondag 24 februari werden de duivenkampioenen van Meer in de bekers [{ezet: Jan Verschueren (kampioen oude duiven '84 Quiévrain;"kampioen zesdaagse oude duiven Quié� vrain en Koning Kampioen 1984),· Jos Verschueren (kampioen zesdaagse oude duiven Quiévrain '84), JusLeuris (kampioenjonge duiven Quiévrain '8'!, kampioenjaarse duiven Quiévrain '84), Jos Janssen (kampioen oude duiven Noyon '84), Jos Van deVelde (kampioenjaarseduiven Noyon '84, kampioen zesdaagsejonge duiven Noyon '84), Jos Bevers (kampioen jonge duiven Noyon '84), Adriaan Stoffelen (kampioen zesdaagsejonge duiven '84).

.Naar Brussel op

17 maart

Eén keer naar Brussel is weinig, twee keer dat gaat al, maar een derde keer, dat is pasgemeend Op 17 maart hebt u - vredelievende medebur_ger .: daartoe d��kans. Nog één keer ee,n stem geven aan die honderdduizendenmensen die in België geen atoomwapens.willen. Nog één keer laten hóren dat de meerderheid van de bevolking geen raketten wil. (.'

Zal het iets uithalen? Dat weten we niet maar één ding is zeker: als die ondingen er komen in Florennes, dan hebben wij en allen die meegaan, hun best gedaan om dit onheil af te weren. _.' Kom meehelpen om de onzinnige, geldverslindende en levensgevaarlijke wapenwedloop af te remmen. Korn mee naar Brussel op 17 maart; (dan is het bijna Iente-en geen gevaar meer voor koude voeten).

Wortel: Els Fransen, Klinketstraát 16, (31448 52)

Wandelen

Op zondag 28 april gaan we voor de eerste maal wandelen in de Ardennen, namelijk in de omgeving Nonceceux. Personen die van een stevige wandeling houden en kinderen die tenininste 8 jaar Zijn mogen mee inschrijven bij een van uw wijkmeesters of bij verantwoordelijke Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 13; tel.03/315.80.55. De leden van KWB betalen 150 fr en niet-leden zijn ook welkom doch zij. betalen 250 fr.Dit alles 'pl:r persoon (bus inbegrepen). /'

Voetbal: Club 83 Rijkevorsel - K.W.B. Wortel 2-2. Op een aanvankelijk moeilijk bespeelbaar veld' konden beide ploegen wel gevaar scheppen maar niet scoren. Na rust, toen de zon het terrein al meer ontdooid had, werd het spel nog beter en Wortel wist daar eerst v� te profiteren. Het liep uit tot 0-2, tweemaal langs Luc Houben die eerst een voorzet van Paul Verschueren. benutte en nadien een prachtvoorzet van Guy Van Opstal in één tijd binnen haalde. De Club.83 liet het hierbij niet en drong naar het einde toe sterk aan hetgeen tenslotte in een verdiend gelijkspel resulteerde. Voor Wortel schoot Ludo Van Fietsen Opstal nog eens op de lat maar ook de Club-83 Op zondag 31 maart starten onze twee groepen wist de deklat beven Juul Peeters nog te raken. wielertoeristen weer. Liefhebbers zijn nog Een genietbare.wedstiijd!. steeds welkom. Wielrijders met gebogen stuur starten om '9 Zondag 10 maart: uur in de Heimeulenstraat 41. Wijrijden onge- 9.30 uur K.W.B. Wortel KW.B. 50 k 'dd Id 25 k P Hoogstraten veer m. en genu e m per uur. ersonen die graag. fietsen met een gewone fiets

Meerle starten om 9.30 uur 'op de Chaamseweg 8 en rijden een 35 à 40 .km. op eigen rustig tempo. Inlichtingen kan je steeds bevragen op bovenvermelde adressen.•

Wie mee wil met de bus, kan' op volgende plaatsen en op volgende uren opstappen:

Wortel: Boomkens 11.15 uur

Hoogstraten: Kerk 11.2� uur

Minderhout: Kerk 11.35 uur

Meerle: Kerk 11.45 uur

Meer: Fortuin 12.00 uur

De prijs van een buskaart is 150 fr. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 100 fr. Onder de drie jaar is de rit gratis. Op onderstaande a.dressen kunnen kaarten verkregen worden.'

Hoogstraten:' 't Spieke, Gelmelstraat 2, ( (314 38 11); Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, (314 32 64)

Minderhout: Rosette Servaes, Van Aertselaerstr. '55 (314 42 3:3)

Meerle: Jos Jacobs, Chaamseweg 8, (315 75 30)

Meerseldreef: Frans' Van Bergen, Dreef 28, (31'5 83 85)

Meer: Jeanne Maes, Meerleseweg 62, (315 �1'73).

Voor' alle informatie: Els Fransen, Klinketstraat 16, 2323 Wortel (314 48 52).•

K.L.J.· MINDERHOUT op de toneelplanken met

·VADER-ZIT·OP ROZEN

Zondagen 1G'& 17 maart

/'

Begin: 20 uur Inkom: 80 fr. Parochiezaal vsn Minderhout

Wortel: 't Sl()t

Nonkel Ney's Rhytm & Blues Band.

't Zijn droeve'tijden voor rodcminneJ1de zielen. De ether wordt de laatste jaren geteisterd door synthesizer-onzin op 45 toeren en pubers met een rhytm-box onder de arm 'en lucht onder hun, met zeep omhooggewerkte kapseltjes, kruipen op onze podia. Gelukkig moet men om platen te maken geen bomen omhakken, 't zou eeuwig jammer zijn.

./-' lues Band" is er daar één van. Ev.en vóorstelll(n, voor zover dit nog nodig is: Nonkel Ney Michiels zingt, Piet Loos speelt sOlo-gitaar en William -Pitoe- De Wilde speelt slaggitaar, Dix, de verschrikkelijke, 'bast' en MarkFloeren Aap- Rosiers drumt. Ze brengc;n stevige, vlugge, op Rhytm & Blues geënte Rock & Roll, maar vooral brengen ze: anibiance. Getuigen·kunnen het bevestigen: wáar zij .spelen, is het bal! Houdt u dus 'van stampende, naar rokerige 'kroegen ruikende.Rock à la Dr. Feelgood, Fabulous -Thunderbirds; 'vroege' Stones, kom dan op zaterdag 9 maart naar 't Slot in Wortel om te luisteren naai "Nonkel Ney's Rhytm & Blues Band". They've got a Rock.& Roll he�rt

6
"De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 6 maart 1985
32. CITROËN� LOODGIETERIJ DAKWERKEN KA.RWEIEN I' Cis Vissers FIETSEN Enorme keus van fietsen en sportfietsen in de bekende merken: Gazelle, Union, Batavus, Peugeot, enz
GARAGE JAC BROSENS pvba Hoofdvrrdeler o IŒN}\.ULT Tweedehandswagens Carrosserie MolenstŒat 90 Baarle-Hertog' Tel. 014/69.91.96 Officiëlè BMW-verdeler Alle herstellingen' � VAN ",BERGEN pvba leemputten 16 -Rijkevorsel Tel. 03/314.53.07 RENAULT 9 Diesel '83 RENAUliyFUEGO '82 RENAULT 18 GT Diesel '82 RENAUl,T 9 GTS '82 TOYOTA CROWN, lpg '77 2 Demo-wagens: - 520 '85 ·3181 '85· Occasies: ·525 71 r i�-.----------------� �---_--_-_-.-_-_-_�----- �=_�������� CITROËN� Alles voor '. uw auto ook. 90r09· VAn RIEL CARROSSERIEONDERDELEN St. Lehaartseweg 32 Hoogstraten Tel. 03/314.33.33 P.v.b.a. Al-AUTO De Merodelei 176 2300 Turnhout Tel. 014/414338 014/416982 Citroën BX 190 HET TOPPUNT VAN PLEZIER Tweedehands auto's en onderdelen 2 Opel Rekord 1800 '83 1 Opel Manta 'SO 1 Opel Ascon!! .: :� ·1 Opel Kadett '84 2 Citroen GSA '83 2 Renault 9 83; Audi 80 OLD '84 BMW'524 TD '84 1 Toyota· Jeep '82 1 Austin Mini '83 1 Lade '84 Audi 100 '83
ZOIlIŒ!TJIIS Te koop: Audi SO, 46,000 km, wegens aankoop van Diesel. Tel. 03/314.34.17. Te koop: MarshallSuperbass + box 300 watt HH, Moog Synthesiser, Casio's PT20 en !V110, Boss F:langer, L-handige Hondogitaar. Te bevragen: Zandstraat 31, Wortel. Kaarten Op 'Volgende vrijdagavonden: 8, 15,22 maart gaan we van start m<;t de tweede reeks kaartaAUTOHANDEL GEENEN Molenzijde 61 Merksplas Tel. 014/63.31.23 Ford C.oncessie. GARAGE' ',GEUDENS PVBA Meerseweg 8 Meer 03/315.71.76 "De Hooqstraatse Gazet" - woensdag 6 maart 1985 7 �ISPORTI �.\ [!Il] .� �.�� [.l]2] '�\ � De voetbaluitslagen van het voorbije weekend HOOGSTRATEN V.V. Aubel - Hoogstraten v.v.: �............... 0-0 Reserven - Dessel: 3-2 Zwarte Leeuw - Juniores A: 3-1 Dosko - Juniores B: 1-3 Scholieren A - Wortel: 7-1 Scholieren B - Vorselaar B: 2-1 Knapen A - Wortel: 1-1 Knapen B - Westmalle: 1-1 Weelde - 'Miniemen A: 0-7 Oostmalle - Miniemen B: 1-7 Preminiemen - Oosthoven: 1-8 MEER F.C. Meer F.C. - St.-Jozef: 0-0 Prov. Reserven Vosselaar V.V 1-5 Poederlee - Juniores: 1-0 Scholieren - Zwarte Leeuw A: 1-4 Knapen - Zwarte Leeuw A: 1-2 's Gravenwezel - Miniemen: 1"5 Voetbalwèdstrijden Zaterdag 9 maart: HOOGSTRATEN V.V. 20.00 uur: Opglabbeek - Hoogstraten V.V. (avondwedstrijd) 15.00 uur: Provo Reserven - Dessel 13.30 uur: Zwaneven - Preminiemen MEER F.C. 15.00 uur: Herenthout - Provo Reserven 15.00 uur: Miniemen - St.-Job A 13.30 uur: Preminiemen - Zoersel MEERLEF.C. Geen wedstrijden. MINDERHOUT v.v. 15.00 uur: Oud-Turnhout - Juniores 15.00 uur: Miniemen � Gooreind 13.30 uur: Verbr Arendonk - Preminiemen F.C. BOSKANT - MINDERHOUT 15.00 uur: F.C. Boskant - D'en Abt (beker) ZWARTE LEEUW 10.00 uur: Schoten B - Preminiemen B 15.00 uur: Preminiemen A - St. Lenaarts 15.00 uur: Miniemen A '- St. Lenaarts A 13.30 uur: Miniemen.B - Gierle A V.N.A. WORTEL 15.00 uur: Juniors - Lentezon A Zondag .10 maart: HOOGSTRATEN V.V. 09.30 uur: Juniores A - Wechelderzande 09.30 uur: Juniores B - F.C. Mol 09.30 uur: Zwarte Leeuw A - Scholieren A K.W.B.-sp9rt· Wortel 105 pk, 100 km/h in 10", topsnelheid 185 km/h chrono: van opvliegendheidgesproken. Nu het hoofd niet verliezen: het hydropneumatisch systeem werkt feilloos: Zelfs bij een klapband blijft u de baan houden, ook in de bochten (test MEERLE F.C. Meerle F.C. - White Star: 1- 0 Wechelderzande - Reserven: 1- 2 Scholieren - Brecht: 1- 3 Knapen - Brecht: 4- 1 Dosko - Miniemen: 0-12 Preminiemen - Vrij Arendonk: 3- 0 MINDERHOUTV.V Minderhout V.V. - St.-Job ill 't Goor: 0-0 Zoersel - Reserven: -::. 1-0 Juniores - Merksplas: 1-1 Scholieren - Loenhout... 1-0 Knapen - Loenhout: 0-2 Mariaburg A - Miniemen: 9-1. Preminiemen - Merksplas A: 3-1 V.N.A. WORTEL Hoogstraten A - Scholieren: 7-1 Hoogstraten A - Knapen: 1- r Wortel - Branddonk: 2-1 F.C. ZWARTELEEUW - RIJKEVORSEL Zwarte Leeuw - Verviers: 1-0 11.00 uur: Zwarte Leeuw A - Knapen À 09.30 uur: Oostmalle - Scholieren B '11.00 uur: Oostmalle - Knapen B 11.15 uur: Miniemen A - Dosko 11.15 uur: Miniemen B - Brecht MEER F.C. 15.00 uur: Meer F.C. - Netezonen 09.30 uur: Wortel - Scholieren 11.00 uur: Wortel - Knapen MEERLEF.C. 15.00 uur: Olmen - Meerle F:C. 09.30 uur: Reserven Oostmalle 09.30 uur: Loenhout Scholieren 11.00 uur: Loenhout - Knapen ·11.15 uur: Miniemen - Weelde MlNDERHOUT V.V. 15.00 uur: Berendrecht - Minderhout V.V. 09;30 uur: Reserven - Vlimmeren B 09.30 'uur: Brecht - Scholieren 11.00. uur: Brecht - Knapen F.C. BOSKANT - MINDERIiOUT 14.00 uur: Vorsei F.C. Boskant ZWARTE'LEEUW 09.30 uur: Knapen B - Oosthoven B 11.00 uur: Knapen A - Hoogstraten A, 09.30 uur:White Star B - Scholieren B 09.30 uur: Scholieren A -�Hoogstraten-.i\ 09.30 uur: Wuustwezel B - Juniors 15.00 uur: Aubel - Zwarte Leeuw V.N.A. WORTEL 09.30 uur; Scholieren - Meer' 11.00 uur: Knapen - Meer 09.30 uur: Lille B - Reserven 09.30 uur: Poppel - Miniemen 15'.00 uur: Oosterlo - Wortel.
Kamplceneudag: uitslag tombola van 24 februari: 17243" 17064 - 18020 - 17014 - 16460 - 15404 19234 - 19248 - 18810 - 17247 - 16333 - 16431 16027 - 17793 - 18140 - 17815 -18899 - 17241 16095 - 18178 - -i7381 - 19477 - 17082 - 17195 De kampioenen van de Snelvlucht Meer De Snelvlucht 17412 - 17297 - 16166 - 16687 - 18328 - 1918 16082 - 19036 - 16471 - 18450 - 15450 - 18817 18901 - 15407 - 17360 - 17500 - 19385 - 19160 19186 - 18289 - 16319 - 17375 - 17187 - 19077 16255 - 18206 - 17860 - 17962 - ·19207 - 17471 18836 - 16110 - 16208 - 18266 - 17963 - 18560 17516 - 16327 Prijzen zijn af te halen tot 31 maart 1985 bij Jaak Janssens, Meerdorp 64.•
-
Is
liefhebber van
en Rhytm & Blues niets meer te beleven in de hedendaagse jeugdclubs? Toch wel, er zijn nog uitzopderingen, en '�Nonkel Ney's �hytm & H·oogstra'a'tse Sternat C, 16; 4. Hoogstraten C, 19; 5. Vosse-' laar A, 16\ 6. Hoogstraten D, J3; 7. Beerse C, tafeltennisklub 13; 8. Merksplas B, ll; 9. Arendonk B, ll; 10. Algemene rangschikking na.15 speeldagen. Ravels A, 8; Il. Retie è� 7; Ii Retie D, O. le Provo D:' Hoogstraten B - Zoersel-E 4-12 1. Zoersél C, 28 pnt.; 2. Dessel A, '-27; 3 Borsbeek A - Hoogstraten A :. 3-13 Hoogstraten A, 26; 4. Borsbeek A, 14; 5. Gier- Beerse C - Hoogstraten C 13- 3 le B, 14; 6., Kapellen E, 14; 7. Hove D, 14; 8 Arendonk B - Hoogstraten C 12- 4 Sternat A, 13; 9. Stegeta B, 13; 10. Beerse A, Hoogstraten B - Arendonk A : 10- 6 10; Il. Atlantic E, 7; 14� Retie A, O. Trainingen: 'jeugd: woe�sdagavond vàn 19.00 4e Provo C: uur tot 20.30 uur. 1. 's Gra�enwezel D, 27p):lt.; i. Sternat B, 25; Sèniors:_dondei'dagavond van 20.00 tot 22.00 3. Zoersel E, 24; 4. Hallaar C, 20; 5. uur. Hoogstraten D, 19; 6. Beerse B, 15; 7. Lille C, maandag 11 maart: 13; 8. Retie B, 12; 9. Minderhout B, ll; 10. Hoogstraten A A.tlantic E Arendonk A, 10; ll. Gierle E, 4; 12. Oud- vrijdag 15 maart: Turnhout C, O. Lille C - Hoogstraten B Se Prov. E: dinsdag 12 maart: L Rijkevorsel B, 30; 2. Rijkevorsel C, 26; 3. Hoo straten'C Hoogstraten D.
er dan V00r de
Rock
M.K.'-

overgordijnen als ook in velours.

Venter behanq verlichting

spiegels - schilderijen alsmede kleinmeubels, bureau's enz. Volledige slaapkamers, ook tiener� en babykamers met alle '?ïjbehoren. Geopend:. dagelijks tot 6 uur; zaterdag. zondag

WACHTDIENSTEN [IJ HUISDOKTERS'�: APOTHEKERS

Fietspaden

.�Pe"neRs·

Op een bijeenkomst van afgevaardigden van de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en /" Hoogstraten en bijeen. gebracht door de. oudercomité's van de Hoogstraatse scholen werd gesteld dat er dagelijks 3500 leerlingen naar Hoogstraten fietsen. Het wordt dan ook hoog tijd dat er veilige fietspaden komen. Reeds jaren wordt hier door allerlei organisaties en instanties op aangedrongen. Met enige opgeluchtheld vernam het gemeentebestuur van Wuustwezel dat langs de rijksweg 244 (Wuustwezel-Hoogstraten) de opmetingen voor ·de onteigeningen gestart zijn en waarschijnlijk zal dit stuk ook het eerst gerea- Loenhoutseweg IiI liseerd worden.' Hoogstraten

moeilijkheden. Voor de rijksweg Mindérhout-Meer zijn de basisopmetingen binnen voor de aanleg van een fietspad langs weerszijden, Men verwacht de uitvoering in 1989.

Tussen Hoogstraten en Meerle zal een fietspad aangelegd worden tot Meerle centrum.en dit op de plaats waar vroeger de tramsporen lao' gen. Deze werken zullen uitgevoerd worden in 1986. Voor de aanleg van een fietspad van Hoogstraten naar Wortelis er evenwel niets voorzien.

Op de gemeenteraadszitting van 18 februari te Hoogstraten kregen wij de volgende medede- Waarschijnlijk zijn de meeste mensen die in ling omtrent de aanleg van fietspaden op de deze straat woneri blij dat er eindelijk een echt rijkswegen: De rijksweg Hoogstraten-Loen- fietspad zal aangelegd worden: Misschien hout verkeert momenteel in de laatste fase van vindt men het niet eens zo erg dat men hierstudie. De onteigeningen"worden'opgemeten voor een deel van zijn voortuin moest veskoen men voorziet de uitvoering van dit fietspad pen. Het zal allemaal beter en veiliger zijn in 1988. voor de fietsers. Voor deze weggebruikers Het fietspad langs de baan Rijkevorsel-Hoog- wordt toch al zo weinig gedaan in dit land. straten wordt voorzien in 1889. Debasisopme- Toch zal dit. plan een mislukking zijn indien tingen zijn gebeurd in 1983 en de nametingen men het gevaarlijkste punt niet oplost, namezullen doorgaan in 1985, waarna de onteige-. lijk het laatste stuk van de weg, richting ning kan aanvangen, Er zijn evenwel veel Hoogstraten, en het kruispunt met de Heilig

Deze T-kruising in Hoogstraten, aan het einde (ofbegin) van de Loenhoutseweg, met links de Heilig Bloedlaan en rechts de Lodewijk de Konincklaan, is één van de gevaarlijkste punten op de openbare-weg voor fietsers en voetgangers. Bloedlaan en de Ledewijk de Konincklaan. Precies op deze plaats laat men de fietser aan zijn lotover. Nochtans wu het een eenvoudige oplossing zijn wanneer men het kruispunt een vijftal meter naar het· noorden, richting OCMW-rusthuis, zou verleggen. Dan is er rechts en links voldoende 'plaats .voor fietsers

en voetgangers. Indien het kruispunt niet gewijzigd wordt, blijven er vrachtwagens op de fietsstrook patkeren en maneuvreren en blijft de fietser een schietschijf. ._ Heeft het wel zin om overal grond af te staan langs 'deze weg indien men voor deze levensgevaarlijke plaa!s geen goede'oplossing heeft'?-

'Omtrent·'Chinezen

Naast de Joden vormen de Cbinezen de grootste en oudste etniscbe minderbeidsgroep in ons land. Hoewel bun wortels uiteraard èbinees Zijn kunnen we toch niet spreken van "de" Cbinezen. Op het basispatroOli van familietraditie en kookcultuur borduurden de Cbinezen in onze regio toch een totaal'verschillend leven.

middels naadloos is opgegaan in de Neder-. 'landse samenleving en vooralwerkzaam in-de academische, medische en para-medische beroepen zoals: Ingenieur, chirurg, zenuwarts, apotheker of acupuncturist. Velen van ons hebben zo'n 20 jaar geleden gebeefd voor de Zundertse tandarts Tang die, ondanks zijn grote bekwaamheid, zijn naam-niet meehad.

Heimeulenstrat 20 - 2328 Meerle Tel. 03/315.70.16·

voor: fuiven parties jeùgdbals Leemans Dominiek Meerseweg 119. Meer, tel, 03/315.75.68 Kortingen voor verenigingen.

Rijksbasisschool Hoogstraten-Rijkevorsel'

Gravin Elisabethlaan 21 - 2320 Hoog�traten

T�I.: 03/314.63.99

'KIES EEN OFFICIËLE OPEN SCHOOL VOOR UW KIND

/ 'KLEUTERAFDELING: - voor kleuters' vanaf 2 jaar toegewijde kleuterleidsters - aangepast speel- en lèermateriaal - derde kleuterklas speelleerklas, voorbereidend tot het eerste leerjaar van onze basisschool.

OOK DIT:. - schoolbus voor Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Wortel, Rijkevorsel. - warme maaltijden, k,oek- en melkbedeling - medisch-pedagogische begeleiding door Rijks-p.m.s.-centrum.

EN

Een korte rit langs de regionale chinees (Hoogstraten; Oostmalle en Wuustwezel) laat ons meteen 3 verschillende levenswijzen zien. D� 3 weten, uit éoncurrentieel oogpunt, van-elkaais bestaan, maar daar houdt het op. Kam Kwak, D� Chinese Muur en De Grote Muur zijn restaurants met een basis in Hong-Kong, een eerste constante bij de "restaurantchinezen" niet te verwarreu met de Indo-Chinezen. Die kwamen vooral in de 50-er jaren naar Nederland toen de rassenhaat in Indonesië uitmondde in massamoorden op de Chinezen Vooral Nederland herbergt deze groep die in-

Maar de restaurantchinezen kwamen bij ons langs een heel andere weg. Vrijwel alien hadden Groot-Brittannië als invalsbasis naar het Westen. Hong-Kong is namelijk (nog steeds) een kolonie van Groot-Brittannië. Vanuit Londen zochten 'zij een uitweg naar nieuwe, werkterreinen zoals Nederland en België. Aanvankelijk zorgden deze restaurants voor voedsel· voor gevluchte Indo-Chinezen en voor het wereldreizende scheepspersoneel. Stilaan ontdekte de westerling echter dat het bij 'de chinees' goed eli goedkoop eten was. Dat begon begin jaren-'60.

Kam..Kwok (Hoogstraten)

Chinese' mensen .' in

Hoogstraten .(stad)

Waarom niet eens een praatje gemaakt met de Chinezen zelf. Rapper gezegd dan gedaan. De heer, Wang, uitbater van de Kam Kwak .te Hoogstraten spreekt geen letter Nederlands of Engels en ongeveer zoveel Frans als U oI ik Indo-germaans spreekt: Met zijnvrou)V startte hij op familietraditie vanuit Wallonië, vandaar. Kong; maar wel een beetje'verwesterd. Nochzijn 2 à 3 woorden Frans. Een gesprek is jam- tans gebruiken wij gewoon Belgische groentén mer genoeg uitgesloten. Met vriendelijke geba- zoals prei en erwtjes'. Maar de manier van koren verwijst hij me 'naar 'ami'.ill Oostmalle. ken (zeer lichtjes) geeft die specifieke kleur. Dat doet vermoeden dat alle Chinezen één' Pilt is de kunst.".

grb,ot blok vormen...'

DUG: Ik heb me ooit latén wijsmaken dat e.en De Chinese Muur (Oostmalle) autenthieke 'Ioempia eigenlijk omhuld moet wat echter snel blijkt niet zo te zijn. Michael zijn met getoosterd ·kippevel. Waar of niet (Yun Fat) Tang is reeds van de tweede genera- waar? tie bij ons maar kent Wang niet eens. "Mis- M. Tang: "Helemaal niet waar. Het is .een schien bedoelt hij mijn vader? deegpannekoek gevuld met varkensvlees, kip, Michael �p�eekt vlot N.ederl�ds en is gehuwd sojaschtluten en kruiden, om het lekker 'ie mamet Chnstlane De Pnns wt Rijkevorsel. Ze ken ". he�ben 2 k.ind�ren, �icky (Wei.Kee), 8 jaar en DUG: Waar hebt U geleerd 'chinees' te ko�ltch,(Wel Mmg), 2.Jaar. De kmder_en word�n ken? luteraard opgevoed m 'het Vlaams en gaan.m M. Tang: "Iil de prâ"ktijk. Mijn vader kwam Oostmalle naar school.. Toch .volgen z� op 20 jaar geleden naar Londen en ging later werwoensdag en zat�rdag nog les m de Chmese ken in het binnenland, terwijlmijn moeder de taal en letterschnft. zaak 'in Londen voortzette. 15 jaar geleden

DUG: U komt uit U(mg Kong? kwamen zij naar België en 10 jaar geleden haar

tels moet bereidendan leert ge dat wel, vooral van de eigen menu. Na een jaar kent ge die volledig."

DUG: Waar koopt U die. haaievinnen, kroepoek, bami, rijst ?

M. Tang: "In Antwerpen zit een grote Invoerder van die dingen. Daar halen vrijwel alle Chinezen hun produkten. Die heeft alles."

DUG: KuntU voor ons "Hoogstraten" eens in het Cbinees vertalen? Een 'straat die boog ligt' vermoed ik?

M. Tang: "0,. bedoelt U zo? Gewoonlijk 'wordt dat niet op die rnanier gedaan, hoewel dat ook zou kunnen. Maar meestal wordt het woord gesplitst en fonetisch omgezet. Kijk, dit is-""hoo". Dat is dezelfde "hoo" als in "Holland". En zo splitsen we dat woord verder in stukjes klank" waarvoor wij een teken hebben."

(Schrijf, schrijf, schrijf )

M. Tang: "Is Hoogstraten een dorp of een stad?'"

Mij goed bewust van· de actualiteit win de vraag zeg ik met enigefierheid

DUG: Een stadl

M. Tang: "Wel dan schrijf ik er "stad" achter." Er komen klanten de zaak binnen en plichtsbewust verlaat de vriendelijke Michael de praattafel.

M. 'Tang: "Ge hebt nu toch iets om te schrijven zeker."·

Het maatschappelijk leven van de Chinees in Europa houdt op bij de voorgevel. Daarom hebben wij er ook'geen 'last' van. Zij met ons wel.

M. Tang: '�Ja, ma.ar wij woonden vlak bij Oostmalle. Toen heb'ik Christiane leren kenChina. Zo'ver als Oostmalle van Westmalle nen 'met wie ik nu 9 jaar getrouwd ben. Sinds ligt. New Territory heet" dat daar." verl�den jaar isdeze zaak van ons terwijl mijn DUG: Ik vind uw groenten zo verdacht �ader verder werkt in zijn restaurant in de

De Groté Muu� (Wuustwezel) Sinds enkele jaren is zelfs Wuustwezel een chinees restaurant rijk. Chinese restaurants komen, maar verdwijnen nooit. Veelof weinig klanten, ze blijven bestaan. Dat heeft te maken met de nauwe familiebanden van de Chinezen·. Schulden worden binnen de familie gesaneerd door fortuinlijker kringgenoten, precies zoals de conventies uit h�t_�nese Rijk dat voorschrijven. Daarom zal het ,Chinese volk, hoe ontworteld ook, weinig last bezorgen aan de gastlanden Het gesprek met Irene lp verloopt in het Engels. Ze spreekt het "fluently" en intelligent. Haar man, Kam Po Yiu, kwam..6.jaar geleden vanuitJlong-Kong recht naar, Wuustwezel. Zij vervoegde hem enkele jaren later. Hun dochtertje,. Lidwina Kain, is 2Yz jaar oud en zal binnenkort naar school gaan in Wuustwezel. De broer van Kam kwam 8 jaar geleden naar België en opende'.een restaurant in Berchem. vervolg op pag�na 2. I'

03/314.42.43 - Hoogstraten014/83.30.27 -' Merksplas03/314.46.60 - Rijkevorael03/313.83.93 - Brecht03/_.71.71 - Wuustwezel03/314.53.50 014/83.30.27 03/314.60.28 03/313.83.27 03/_.71.71 STEENHOUWERIJ ARDUIN, ·MARMER EN WITTE 'STEEN VOOR UW BOUWWERKEN ROGER B.LEVS St.-Lenaartseweg 27 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.52.11 BOUWSPECIALITEITEN PVC - Roofing - Dakelementen - Isolatie I�". HERIJGERS p.v.b.a. Industrieweg 7 - Hoogstraten Telefoon 03/314.47.55 Kleding 't hele gezin. Nieuwstraat 9. Woninginrichting Kapelstraat 6, Baarle-Nassau-Hertog De h�agste Belgische prijlen! Alles met vakkundige plaatsing; 25OQ1 m2 woongenot! Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende
-
tot
's maandags
Tel. 69.90.02. A. M.AES & Zn. Bredabaan 1. 2322 Minderhout, tel.: (03) 314.32.07 Hitachi PowerTools
5 uur:
gesloten.
[iJ906 [IJ 901 03/31&.71.88 - Hoogstraten014/83.30.27 - Merksplas03/314.83.00 - RIJkevorael03/313.90.27 - Brecht03/86;1.04.72 - Wuustwezel03/314.60.• 014/83.3Ó.10 03/313.80.03 03/888.80.28 BLOEMEN Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel: 03/314.64.26 BEGRAFENISSEN .Gelrnelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91 JORIS pvIIa AUTOBANDEN
V autobanden merkbanden reparaties occasiebanden depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05. GRAAFWERKEN VERWARMINCî installatiebedrijf KEES VRN DEN BERG Weekeinde van 10 maart Hoogstraten' DR. WILLEMSE Vrijheid 161, Hoogstraten, Tel. 03/314.45.55 Weekdienst van 8 maart tot 15 maart APOTHEEK DE DECKER Hoek lp, Rijkevorsel, Tel. 03/314.62.25 MEEUSEN JOZEF Alle grond- en graafwerken. Vervoer. Verhuring van graafmachinen. Molenhelke 33. St-Lenaerta. tel. 31:11177. -AUTO-SHOP
f4 AUTOBAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251, Hoogstratèn Ale ecc oIres en iotoàbehorel. Tel.: 03/314.39.08 03/315.87.55 BENZINE EN LPG STATION
Minderhout Telefoo�' 03/314.32.07 LANDBOUWMACHINES, KOGELLAGERS, V-RIEMEN; ALITa-ACCESSOIRES MESTSTOFFEN MEEUSENJOZEF KOGELLAGERS Kettingen en V-riemen TORREMANS Stalmest. kompost, potgrorid. tuinturf Molenheiken 33 St.cLenaarts Telefoon03/313.80.77 Merksplas-Rijkevorsel DR. MARIËN Kerkenakker 2, Merksplas, Tel. 014/63.42.75 Wuustwezel-GooreindLoenhout' DR. VAN IMSCHOOT Oude Dorpsstraat 73" Loenhout; Tel. 03/669.75.12 Zaterdagvoormiddagdienst op 9 maart APOTHEEK FAES Meerdorp 61,' Meer, Tel. 03/315.77.73 Stweg. op Weelde 29, Merksplas Telefoon 014/63.31.52 Zondag geslotèn. Openingsuren: dinsdag 13.30-18.00 uvr; vrijdag 13.30·19.00 uur; zaterdag 10.00-16.00 PUTBORINGEN Voor drinkwater GEBO pvba ". IJ=. a Kerkstraat 21, 2330 Merksplas. Tel. 014/&3.31.99 BRANDSTOFFEN SHELLButagaz fi_en Propagaz fi_en en tanks MAZOUT SPORTARTIKELEN -.�p,txJ � Vrijheid 100 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.91 FjÎ BRUURS-SMITS pvba TURNHOUTSEWEG 32 2338 BAARLI�-HERTOG TELEFOON 014/699112 Alles voor de boogsport MERTENS' Kapelstraat 44, Telefoon 03/669.61.95 - "Loenhout WONINGINRICHTING
Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekledlnq Siertafelkleden, lopers,' enz I<WALITEITSPLUIMVEE DISCOBAR '. Car Crash International ELKE DÁG VERSE BRAADEN SOEPKIPPEN!!! KwaliteitspluÎmvee JAN STOFFELS
A. MAES
GEBR.· LEYTEN
INLICHTINGEN
INSCHRIJVINGEN: Tijdens de schooldagen van 9.00 u. tot 15.30 U._ VOOR Al UW ADVERTENTIES (03) 314.37.73 - (O3) 314.49.11 ZEVENDE JAARGANG NUMMER 11 WOENSDAG 13 MAART 1985 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.
weekblad voor de ,nO:orderkempen
/
"Onze keuken is zoals in Hong- En als ge zo 20-30 keer pe� week dezelfde scha;
'groen'. Ze lijken wel geverfd. Kerkstraat te Antwerpen. M. Tang:

Een alleenstaande boerderij, op het einde van een lange, eenzame dreef, (even, buiten het dorp,'rechts afslaan op de weg naar Turnhout) vlakbij een heksenkuil. Voeg daarbij nog een vallende lente-avond met piepende vleermuizen en jankende katten eh het beeld is kompleet.

Wie durft wordt uitgenodigd op twee heksentoeren die beiden doorgaan op vrijdagavond 15 maart, op de boerderij van de Boensberg.

Vanaf 19 uur vertrekt 'er een heksenwandeling in de richting van de heksenkuil. De deelnemers worden vriendelijk verzocht een, passend attribuut mee te brengen, hetzij een uitgeholde 'biet met kaars, een stallantaarn een rijzen bezem, enz Wij kunnen u natuurlijk niet verplichten, maar als er onderweg plotseling heksen opdagen; kunnen we niet instaan voor de gevolgen.

Vroeger werden voor minder, prinsen en prinsessen veranderd in padden en

Aan de wandelaars vragen we dat ze zeker niet hunbeste kleren aandoen. Bij zeer slecht weer' zal er, eventueel in overleg' met enkele heksen, gezorgd worden voor een aangepast vervangingsprogramma.

Hopelijk is er geen zwarte kat die ons de weg verspert, want om 20 uur moeten we terug zijn in de schuur op de Boensberg. Daar gaan we luisteren naar een voordracht over "Heksen en hekserij in de Kempen", door prof. Alfons Roeek. Reeds vele jaren bestudeert hij hoe destijds de hekserij werd bestreden. Hij weet dan ook precies te verteilen hoe men heksen 'kan herken-

Te koop: koolplanten voor glas of plastiek in perspot. Tebevraqen: Van Der Kaa, Dorpsstraaf2, Ulicoten.

AUTO-PRAAT

",

Toevallig las ik vandaag in een boek van Ruth Cohn, een joodse psychologe, die veel gezag heeft zowel in .Europa als in Amerika:

In de loop van de geschiedenis gebeurt het steeds weer, en ook vandaag nog: een machtige groep onderdrukt en doodt een zwakkere.

Van kasteel naar kasteel In oktober Van dit jaar' verschijnt:in een beperkte oplage het boek "Van kasteel naar lasteel" van de hand van Paul Arren. Dit werk zal niet in de boekhandel -te verkrijgen rijn en kan alleen besteld worden bij de uitgede Heemkundige 'Kring Hobonia (Hoogboom).: Er verschenen reeds talrijke boeken over de kastelen in ons land. Meestal gaat de aandacht in de eerste plaats naar de illustraties en in mindere mate naar de beschrijvende tekst.

Meersel-Dreef (2)

Helaas, beste lezer moeten we deel 2 van Meersel-Dreef· nogmaals uitsteUep bij geb,rek aaó pluts in onze krant. Deel 1 'verscheen in nr. 8, d.d. 20.02.'85

De auteur, Paui Arren, is, hier niet aan zijn proefstuk toe. 'Als dynamisch lid van Heemk'ring Hobonia schreef hij reeds tal van bijdra-· gen over .volks- en heemkunde in diverse va:k: tijdschriften, De voorbije twintig jaar heeft hij een massa exact historisch materiaal verzameld en de geschiedenis van 'onze kastelen bestudeerd. Hieruit groeide een kasteienalbuni dat Il,U eindelijk eens meer is dan een:.kijkboek met dikwijls vage en onnauwkeurige gegevens.

PLAATSELIJKE PROMINENTENPETITIE:

90 HANDTEKENINGEN

w�aronder. apothekers, architecten,'bestuursleden van "erenigingen, dokters, kinesisten, land�ters, leraars, managers, maatschappelijk� asststenten, opvoeders, OCMW-raadsledèn, raadsleden,' schepenen,

Ik ben van mening dat de plaatsIng van 'nieuwe kernraketten op Belgisch grondgebied een nieuwe stap zou betekenen in de waan'zinnige bewaper1ingswedloop die ons allen bedreigt, en dat zij de onveiligheid van -de Europese bevolking nog zou doen toenemen.

In een situatie waarbij tienduizenden kernkoppen voorradig zijn en waarbij de grootmachten elkaar en de wereld versebeidene keren geheel kunnen vernietigen, mag deze stap 'n,et geiet worden, Vermits het klassiek overleg alleen onvoldoende blijkt om de bewapeningswedloop af te remmen - 35 jaar geschiedenis tonen dit aan -, zijn, in de marge van het overleg, en terwijl de druk op de onderhandelaars wordt vetdergf]zei, dringend nieuwe initia_tieven nodig, Daarom meen ik dat de Belgische regering moet afzien v.an de plaatsing. van nieuwe kernraketten op ons grondgebieq; l/ç beschouw dit als een daad van aktieve vredespolitiek en. als een bijdrage tot meer i;rternationaal vertrouwen en tot verhoogde'Veiligheid van de bevolking.

Tot onze spijt hebben wij mOeten vaststellen dat SOmmigen de vr8c:lesbeweging een partijpolitiek etiket willen opkleven.

Wij wensen ons hiervan nadrukkelijk te distantiiren.

Partijpolitiek is hier naast � kwestie.

Daai' wij menen dat de ondertàkenaars niet in partijPolitiek' vaarwater wensen meegesleurd te worden, hebben wij besloten de handtekeningen niet onder de petitietel(st te plaatsen.

Vraag inlichtingen:

·4,OL/lOOKM· VOOR DEESCORTLASER ,DIESEL:

Van kasteel naar kasteel behandelt op krono-, logische wijze 42 van onze kastelen. Vanaf hun mtstaan tot op vandaag volgen we het wel en wee van -deze kastelen en hun opeenvolgende eigenaars. V-erschillende van deze kastelen zal nen tevergeefs in de bestaande ."kastelenboeken" zoeken, en dat reeds 'maakt dit nieuwe boek de moeite. waard.

'Alfons SPRANGERS-MAAS

Meerleseweg 62 2321 HOOGSTRATEN TELEFOON Q3.315.71.73

Sedert 35 jaar

Algemeen vertegenwoordiger van de

ZWITSERSE VERZEK�RINGSMAATSCHAPIJ

Win�erthur

Plaatselijk Agent van SPAARKAS IPPA

Het boek meet 21 x 30 cm, telt -300 blz., is gebonden met gouddruk op voor- en rugzijde en veriucht met 85 afbeeldingen. bij voorintekening kost dit werk 950 fr. (+ 100 fr. verzendingskosten); nà 3I. maart kost het boek 1.350 fr. Men kan bestellen door storting of over-. schrijving van het' bedrag op rekeningnr. 498-0030561-71 ten name van:. Hobonia, Vinusakker 24, 2070 Kapellen

De Ford ingénieurs zijn in grote doen de laatste jaren, Het suksesmodel het' andere rolt hun tekentafel. A:lleen al wat de Escort betreft, verdienen ze een onderscheiding. Cijfers? Oe Escort was de meest verkochte wagen van de wereld in '82 en '83.

Oe Escort Laser is één van de best uitgeruste auto's voer z'nprijs.Zijn neerklapbare achterbank met 60/40 indeling maakt trouwens school.

En nu is de Escort'Laser Diesel. Rekord zuinig verbruik in zijnkategorier 4,0 VIOO km" Nog meer ciifers] U kan'met elke Escort 10.000 km rijden zonder olie te verversen. Groot onderhoud hoeftpas om de 20.000 km. Redenen genoeg om eens bij een Ford dealer binnen te stappen.

En dat fameuze Estort gamma wat dichterbij te gaan bekijken. Prijs bij aankoop prijs bij levering,(excl.BTW en taksen).6jaarwaarberg tegen doorroesten. ·90 km/u EeE normen.

Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Wij meneo echte, hiermee een daad te stellen die de neutraliteit van het VAKA alleen kan versterken.

Wij danken de ondertekenáars voor het in ons gestelde vertrouwen.

_.----�------------'-------'--
Officiölfi BMW-v'è,deler Alle herstellingen AUTOHANDEL GEENEN' Molenzijde 61. Merksplas lel. 014/63.31.23 Tweed�h'8nds auto:�;, en' onderdelen 2 Opal Rekord 1800 '83 1 .Opel Manta......... '80 1 Opel Ascona '83 1 Opel Kad'ltt '84 2 Citroen,GSA ,'83 2 Renault 9 83;' Audi 80 GLD.............. '84 BMW 524 TD '84 Austin Mini. '83 Lade '84 Audi UIO.................. '83 A. MAES & ·Zn., Bredabaan 1: � Minderhout, tel.: 1031314.32.07 ·GARAGE JAC BROSENS pvba HcofdverdelerVAN. O RENAUt.:r &�, 'B£R�EN Tweedehandswagens 'pvba Carrosserie Molenstraat 90 Baarle-Hertog Tel. 014/69.91.96 Leemputten 16 'Rijkevorsel Tel. JI3/314.53.01 RENAUL,T FUEGO '82 RENAULT 9 GTS '82 TOYOTA CROWN, lpg : 77 2 Demo-wagens: - 520 '85. - 3181 '85 Occasies: - 525 71 @> .Hitachi Power Tools ��r�� ��.��� !.�.���� 3762 Fr SPEELGOEll TE KUSt _EN TE KEUR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN. LEVENSMIDDELEN, VLOERBEDEKKING, MODE ARTIKELEN TEGEN ,', ;W�GGEEFPRIJZEN ������!�,��Ch� 94S"!Fr. EN NOG VEEL MEER. jO.OOO_koopjes onder,,1'dé1f<' I! Ford Concessie GARAGE GEUDENS PVBA Meerseweg 8 Meer 03/315.71.76 !a�!��!.�.���� : 475 TUINKUSSENS Fr 190 Fr CITROËN� De Merodelei 176 230Ó Turnhout Tel.,014/414338 014/416982 voor ".,. Stationsstraat 29 en Teteringen ,: Alles voor· uwauto ook � 9GrG9· �'VAnRIEL CARROSSERIEONDERDELEN St. Lenaartseweg 32 Hoogstraten Tel. 03/314.33.33 P.v.b.a. AL-AUTO De Hoogstraatse 'Pers, uitgever, verzorgt ook· uw· handelsdrukwerk! Petitietekst: Citroën BX 19� HET TOPPUNT VAN PLEZIER HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34; Tel�foon 03/314.55.04 of 314.49.11
L_���
Deelnemer aan: "TOET '85" - Stand 16,
.• MET ZO'N GOEIE CIJFERS MAG JE OP'STRAAT KOMEN.' De ex GTi is er, Met z'n 168 pk en 220 km/h chrono. 'En het gevoel van veiligheid dat hij geeft. Hij is onverstoorbaar weg- en stuurvast dank zij het hydropl1eumatisch systeem, €en Citroën exclusiviteit. CX GTi Turbo. De clùb van de meestfabelachtige CITROE··N � exGTlliurbo reis wagens wordt alsmaar'groter. ?'\ I gGrGg_ VAn RIE'L Te bezichtigen tijdens St. Lenaartseweg 32� Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 5.

DE AUmWAAROVERIEDEREEN PRAAT,' DIE MOET U GEWOON PROEFRIJDEN.

De pers is het erover eens. De mensen die hem gezien hebben ook. De Renault 25 is in alle opzichten nieuw.

Denk maar aan zijn lijn met de laagste ex ter wereld (0,28). Het komfort van ziln interieur. De prestaties van zijn benzine- en dieselrnoton En dat ispas hettopje van de ijsberg. De enige manier om hem echt te leren kennen, echt naar waarde te schatten, is een proefrit maken. Aarzel dus niet. Kom langs of belme op. Eén keer achter het stuur, zult H, vlug begrijpen hoe vernieuwend de Renault 25 wel is.

DeRenault25.

Deelnemer -VEILINGHALLEN HOOGSTRATEN\15 -16 -17 MAART 1985

Gar�ge H. KENIS

'BMW'SI8i

.·D·e nieuwe ekonómische· doorbraak

De nieuwe BMW 518i is een ruime prestige-wagen van een uitzonderlijke zuinigheid: 6, liter bij 90 km/u., 8 liter bij 120 km/u�

Elektronische L-Jetronic-injektie met benzine-afsluiting' bij vertragen tot tODD tImin., 5e overdriveversnelling. Tot zover de zuinigheid.

SPORT

oenschap; trouwens, de keren dat de wedstrij- ging". den in Ingelmunster samenvallen met die in Aangezien dé wagen van Van Den Broek voorValkenswaard, reis ik af naar Nederland omaan is aangedreven zal Jos dus daarvan geen dat het daar nu eenmaal plezanter is met de problemen ondervinden. Escort en omdat de sponsor dat meer op prijs Sterkens dus met een Escort; nog steeds een stelt. oud model overigens, zoals voor enkele jaren. Binnen enkele weken, samenvallend met de "Inderdaad; nochtans ben ik niet vertrokken, alles-op-wielen-beurs "Toet 'SS", vindt er in van de wagen van.voor twee jaar. Ik ben hele- Hoogstraten de Rally van de Noorderkempen maal terug van nul begonnen, en heb alles zelf plaats. Zint dat J9S Sterkens'niet?

gedaan: ik heb onderdelen uit Engeland en uit "Ik heb ooit twee rally's gereden, en twee keer Duitsland laten komen voor de motor, een had ik een ongeval, te wijten aan pech aan de 2300 cc die - naar ik schat <een 230 pk heeft. wagen (steen in remleiding, klapband).

Ik rijd dus met een grotere cilinderinhoud dan Ik moet zeggen dat ik beide keren veel geluk gewoonlijk in een Escort, maar dat levert mij heb gehad: ik bleef ongedeerd; maar hetheeft een groter' koppel op bij lage toerentallen mij toch wat doen terugschrikken voor deze waardoor ik dan een nokkenas heb kunnen ge- discipline".', bruiken met een ongewoon grote hoek (wat Nochtans blijkt juist deze tak van de autosport dus de "pit" nog wat verhoogt). Zoals hij hier 'P9Puiairder te worden met de dag.

nu staat isde wagen al twee weken klaar; dat U mag Zich trouwens ook in Hoogstraten weer levert mij enkele bijkomende voordelen: ik verwachten aan een knap deelnemersveld, die kan mij nu-rustig voorbereiden op de seizoen- zeventiende maart (zo deelde organisator Van aanhef: eïke middag, tijdens"de "sèhof",n.f<l Den Bruel ons de deelname al mee van een ik er even mee, om hemverder op punt te stel- heuse 300 pk - sterke Audi Quattro, enkele len en terug gewoon te worden". Porsches en meer van die Opels).

regelbare stuur:kolom en debidimensioneel verstelbare bestuurderszetel verhogen nog het komfort.

Een nieuw bewijs van hèt technologisch meestersch'ap van BMW

Prijs: 540.000 F (BTWinbegrepen)

oWoBo-Sport

met te '16.00 uur voetbalwedstrijd tussen Oude Glorieën VNA Wortel - KWB Worte1.' Voer meer informatie kan je terecht bij Leo Houben. orte-l

ollib1tl* ,', Biljart:.

hutttê B'i''Meer -.KWB Wortel: 3-.1 KWB Wortel- Supportersclub René Verheyen: e th eg ging snel van start, waarbij 93,05-111 ,S3 ,W.B' rtel een beetje "op den dool" Nu weten we het dus zeker: de Supportersclub eelde. èt:gewijzigde middenveld van Wor- heeft betere biljarters dan de KWB want de teel kwani""àanvankelijk niet te best van de rugwedstrijd leverde nog eenmeer afgetekende ond en daardoor kreeg de verdediging het zege op voor onze vrienden-tegenstrevers.

Biljartverbond "De Verbroedering der, Noorderkempen"

Van Dun, Jan van de B.C. De Strijdlustige Hoogstraten; Van'Roey, Hugo van B.C. De Vlinders Rijkevorsel; Van Breda, Denis van B.C. De Vlinders Rijkevorsel.

Tijdens deze 2 dagen begint de wedstrijd telkens om 19 uur. \.

B.W.

Alhoewel de wagen .krachtig is en geheel op Tot besluit nog even vermelden dat wanneer U punt zou staan, .kunnen we ons toch niet direct deze regels leest, de uitslag van de eerste rally­ voorstellen dat Jos hiermee wedstrijden zal crosswedstrijd al bekend is (Maasmechelen); gaan winnen (en dus vierwielaangedreven wa- sla er dus vlug de krant van maandag op na en gens kloppen). stel hopelijk vast dat onze Hoogstratenaren "Nee, en ik zal U eer]iik zeggen, dat is ook zich voorin bevinden.• niet de' bedoeling. Ons hoofddoel is, zoals steeds, het publieR: en onszelf te vermaken.We rijden niet in eerste instantie voor het kampi-

Wie zal de titel van Algemeen Kampioen Drieband 1984-1985 behalen?

Zal Janssens.Jozef zichzelf opvolgen?

Zal Versehneren Marcel welke reeds de begeerde titel wist te. behalen hem terugnemen?

Zal De Laet Marc die ook reeds voordien tot de finale doordrong zijn tegenstrevers kunnen overtroeven?

Zal-Yan'lJun Jan wëlke ook reeds tot een finale doordrong het laken naai zich kunnen toetrekken? ..'

Zullen Van Roey Hugo of Van Breda Denis, die nieuwkomers zijn in de finale, hun gereputeerde tegenstrevers kunnen achter zich houd ?en. Op deze vragen zullen wij op 15 en 16 maart zeker een antwoord krijgen.

Bilj�lrtliefhebbers die deze finales van dichtbij willen volgen zijn zeker op post in het lokaal van B.C Krijt op Tijd Meer

iterst benauwd. Zo werd het dan ook vrij snel Speelden bij de KWB boven hun gemiddelde: ·0 voor de thuisploeg. Enkele kansen werden Sùs Aerts, Fons Fransen, nieuwkomer, Ludo edurende de eerste helft nog teniet gedaan Donekers. Rob Houben en Leo Hauben. Bij oor beide-ploegen. de Supportersclub deden dit Chris Staes, Jef aul Verschueren die voor meer stootkracht Van Opstal, Bert Snijders, Karel Sijsmans, orgde.in de 2e helft bracht Wortel meer in.de Frans Van B_avel_en Lu Verschueren edstrijd; Drie kansen op rij gemist door een Fietstoeristen: oorspeler dee�:de moed in de- sc�.oeneri za�- Naast de fietstoeristen die de vorige jaren elke. en. Gust BastlJns kon net voor tIJd J;log mllzondag op tocht gingen, beginnenwe vanaf dit eren., '. jaar met een 2e groep, ,fietstoeristen PlOeg B. e �pelers bekloegen ZIch slechts een dll).g. na- Hier wordt .de snelheid iets gematigd, zodat ehJk naar de kleedkamers gaan. Inderdaad mensen ,die niet in 't bezit zijn van- een koersgemeente hee�t nog veel �er� voor de boeg fiets maar over ·een goede toeristenfiets beooraleer de meuwe verkJezm�en kunnen schikken zeker mee kunnen. J� verneemt er de laatshebben: zulke kleedkamers IS zelfs geen volgende weken nog wel meer van. De eerste Twèe achtereenvolgende zondagen "zit VadeI' nkele stad�bewoner gewend. Volgende zontocht is voorzien voor zondag, 7 april te ,9.30 op' fa,zen" in Minderhout. Verleden zondag ag beter he!! uur. hebben al velen hem magen 'be..y.ondereq op ondag 17 maart le 9.30 uur; De fietstoeristen Ploeg A blijven natliurlijk het podîum van 'de paroc4iezaal. Nu zondag WB Den Hout Beerse - KWB Wortel ook doorrijden. Ook hierover verneem je nog' 17 maart is hij er weer. De spelers van het stuk n niet te vergeten: wel meer de volgende dagen.. .;_ ......;......; -----:�---.,... aterdag 23 maart: viering 10 jaar KWB-sport

met iIi hun midden decorbouwer Paul Verbeeck, verwachten u om 20.00 uur. Een he!e avond 'toneelplezier voor de luttele som van SOF. Wie doet beter?

terkens en Van Den Broek et nieuwe wagens Het nieuwe sportseizoen is alweer volop bezig; enkele welçen geleden kregen we op de Racing� Show in onze·veilinghallen al eén kleine blik Van wat we mogen verwachten. Twee van onze dorpsgenoten - of mogen w.e al zeggen "stadsgenoten" - pakten daar uit met op zijp. minst Jos Sterkens vorig seizoen met het model' gezegd; aardige verrassingen: Jos Van. Den waarmee Jos Vàn Den Broek dit seizoen uitpakt. Broek uit M'éerIe en Jos Sterkèns af' Meer loonden hun nieuwe wapens waarmee zij in de klasse + 1600 cc) en treedt nu aan met een rallycross ten strijde zullen trekken." Escort. Vtaag die hierbij meteen rijst: waarom

het lokaal bij Jos Adams-Brosens, waar men kan inschrijven vanaf 19.00 uur. Te 20.00 uur o.'zoogesntrateDllren bc,)()pvol vom: nieu�e sluiten .het' stipt wordt er gestart Tevens worden die avond,de prijzen uitgereikt, kaartseizoe.n af verbonden aan het algemeen klassement, in totaal voor 13.000 F. De inrichting van deze avond is in handen van de Kon. Veloclub "De Lustige Wielrijders" die destijds het initiatief namen .voor deze kaartprijskampen. Ook supporters zijn hartelijk welkom.

Voor Jos Van Den Broek is dat een nieuwe komt Van'Den Broek met een model waarmee

Ford Fiësta zestienklepper (Engelse BDA- Sterkens nogal wat moéilijkheden (lees: wegmotor) voor de'klasse -1600 cc. Als je weet dat liggingsproblemen) gekend heeft?

bijvoorbeeld de Engelsman Trevor Reeves met Jos Sterkens: "Het is duidelijk dat Jos Van dezelfde wagen omzeggens niet te kloppen is, Del). Broek niet met dezelfde proble':llen �econdan schept dat inderdaad bijzonder mooie 'fronteerd zal worden clat'llk vong selZOent vooruitzichten voor Jos! mijn problemen waren volledig tè-wijten aan Jos Sterkens blijlçt wel geruild te hebben met het féit dat ik de aandrijving op ?e.achterwie­

Van Den Broek; de Kärcher-piloot bestùurde len heb gemaakt. In dat geval IS Immers de vorig seizoen een Ford Fiësta (dan wel in de wielbasis veel te klein voor een goede weglig-

Lustl·ge "W..oelr.oJo,d'ers

De lente staat voor de deur en dat betekent meteen 't einde van de kaartprijskampen, inge-gericht door 13 Hoogstraatse verenigin-' gen. Volgende vrijdag, 15 maàrt; worden de; kaarten voor de laatste maal gegeven, dit in

Hêrbergen in de Zuidelijke Nederlanden

Maandag IS maart a.s. zal Drs. W. Knippen: berg een lezing met dia'skomen houden over de geschiepenis van de herbergen in de Zuidelijke Nederlanden.

Er waren stadsherbergen, dorpsherbergen, wegherbergen, posthuizen enz.

U kent çie bekende namen: Zwaan,Roskam, Gouden Leeuw

Ook de sociale funktie van de herbergen zal

aan de orde komen. Maandag Ï' maart om iÖ:ï5/'uur in de Fazanterie in ',U)venhout.

Het Plushok, Baarle-, Nassau-Hertog presenteert:

Zaterdag 16 maart: BATMOBILE en THE CADILLACS. Op zaterdag 16' maart staat het Plushok in Baarle weer bol van de rock 'n'n roll. Er vindt dan een rollin' party plaatsmet een meeting tussen de Nederlandse neo-rockabilly band 'Batmobile' en de Belgische rackers 'The Cadillacs'. Dat het hier in de eerste plaats om 'de ambiance gaat, zaleenieder wel duidelijk zijn.

"De Hooqstraatse Gazet" - woe"nsdag 13 maart 1985
-
o Renautt tste merk in Europa
R. Van Geel Heiken 27a, 2168 Sint Lenaarts, Telefoon: 03/313.00.32. Privé: Kampweg 76, 2170 Wu.ustwezel, Telefoon: 03/669.70.73./ SMt:;, OP GIERLE 2283 2300 TURNHOUT TELEFOON 014/41.35.94 p.".b.a. VANBERGEN � Leemputten :16, Rijkevorsel, Tel. 03/314.53.07 � Itl'� 9-3 1-1 1-0 1-5 Bouwsmederij & Metaajconstructi� •� AANHANGWAGENBOUW ({G.E.A.K.)) • tweewieler"Racing Center D. VERHEVEN FIETSEN BROMFIETSEN MOTO'S • DONCKSTRAAT 25 - 2321 M.EER Telefoon 03-315.74.87 - Nederland 09-32.33.15.74.87
Maarook
175
�.�� �A � 1 � »o,.� �St.. AI. Voetbaluitslagen V.N.A. WORTEL Scholieren - Meer. Juniors - Lentezon. Lille B - Reserven Oosterlç - Wortel. ZWARTE LEEUW Aubel - Zwarte Leeuw 0-2 3-1 1-3 oetbalwedstrijden aterdag 16 maart OOGSTRATEN V.V. g.30 uur: Verviers - Hoogstraten V.V. avondwedstrijd) 1.00 uur: Meerhout -·Prov. Reserven 1.00 uur: Preminiemen - Verbr. Arendonk 11.00 uur: Knapen A - Brecht 09.30 uur: Scholieren B - Oud-Turnhout 11.00 uur..Knapen B - Zwarte Leeuw 11.00 uur: Oostmalle" Miniemen B V.N.A. ,WORTEL 09.30 uur: Reserven - Antonia Il;15 UUf:-Miniemen - Vosselaar A MEER F.e. 15.00 uur: Verbr. Arendonk - Meer Fe 11.15 uur: Pulle - Juniores 11.00 uur: Knapen - Zoersel B Scholieren zijn vrij. MEERLE F.C. 15.00 uur: Meerle Fe. - Balen 09.30 uur: Vlimmeren B - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Zwarte Leeuw 11.00 Uur: Knapen - Zwarte Leeuw 09.30 uur: White Star - Miniemen MINDERHOUT V.V., 15.00 uur: Minderhout V.V. - Bezemheide 09.30 uur: Wechelderzande - Reserven 09;30 uur: Scholieren - Wuustwezel 11.00 uur: Knapen - Wuustwezel A F.e. BOSKANT MINDERHOUT 14.30 uur: F� Boskant - Watervoort ZWARTE LEEUW 11.00 uur: Hoogstraten B .: Knapen B 11.00 uur: Meerle - Knapen A 09.30 uur: Scholieren B - Oostmalle B 09.30 uur: Meerle - Scholieren A 09.30 uur: Juniores - Fc Turnhout.
Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart 1985 wordt in het lokaal van B.C. KRIJT OP TIJD. MEER Herberg SèHUTTER,SI!QF Meerleseweg 36 te MEER de jaarlijkse final� voor het Algemeen Kampioenschap Driebandspel van het Biljartverbond georgániseerd. De'finalisten zijn:Janssens, Jozef van B.C. Krijt op Tijd Meer; VerschuereIi, Marcet van B.C. Krijt op Tijd Meerle; De Laet, Marc van B.C. Krijt op Tijd Meer;
105 DIN pk en
km/u. voor puur rijgenot. De
1.00 uur: ProvoReserven - Poppel 3.30 uur: Merskplas A Miniemen 3.30 uur: GIerle, - Preminiemen 3.30 uur: Preminiemen - Merksplas DERHOUT V.V. 1.00 uur: Juniores> Verbr. Arendonk 3.30 uur: St.-Job in 't Goor - Miniemen, 3.30 uur: Preminiemen - Oosthoven .C. BOSKANT MINDERHOUT UlO uur: Fe Boskant Royal Boys (beker) .N.A. WORTEL. 1.00 uur: White Star A - Juniores ARTELEEUW 1.00 uur: Dessel - Reserven 1.00 uur: Lille - Preminiemen A 3.30 uur.Lille A - Miniemen B .00 uur: Zwarte Leeuw - Dessel ndag 17 maart OOGSTRATEN V.V. .30 uur: Scholieren A - Brecht oogstraten ebuurtevoetbal ltslagen: ompetitie-19S5: zaterdag 2 maart: elmelboys - Vrede & Vriendschap: 2-2 oereneinde - Oosthoek: s-o uizenmarkt - Buizelhoek:................... 3-0 esthoek - Statie: 0-0 RangschiklQng: 1. Boereneinde 2. Luizenmarkt 3. Gelmelboys 4. Vrede & Vriendschap '�. Statie 6. Westhoek 7. Buizelhoek 'S. Oosthoek ll00S02 1100302 100 1 221 100 1 221 1001001 100 1 001 0 100 3 0 10100S0 ----------------------------------�----�----�
Minderhout
K.L.J.
7

BLOEMEN

·BLEYS

,St.-Lenaartseweg 27 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.52.11

Weekein�e van 17 maart:

Hoogstraten:

Dr. BOEREN

Mgr. EestermanSstraat 15, Meerle, Telefoon 03/315.82.,21

Merksplas-Rijkevorsel:

Dr. MARTENS HogeHeideweg po, Rijkevorsel,

Telefoon 03/312.01.70

Wuustwezel�Gooreind-Loenhout: Dr. VORLAT Dorpsstraat 138, Wuustwezel, Telefoon 03/669.61.38

@,1ig

BRUURS-SMITS pvba"

TURNHOUTSEWEG 32

2338 BAARLE-HERTOG TELEFOON 014/699112

Woninginrichting

Kapelstraat 6, Baarle-Nassau-Hertog

De laagste Belgische prijzen! Alles met vakkundige plaatsing; 2500 m2 woongenot!

Enorme keuze in tapijten Vloerbekleding in allebreedtes.

Meer dan 1000 verschillende overgordijnen als ook in velours.

Verder behang - verlichtingspiegels - schilderijen alsmede kleinmeubels, bureau's enz.

Volledige slaapkamers, ook tieneren babykamers met alle bijbehoren.

Geopend: dagelijks tot 6 uur; zaterdag en zondag tot 5 uur; 's maandags gesloten. Tel. 69:90.02.

Weekdienst van 15 maart tot 22 maart:

APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, Telefoon 014/63.33.83

Zaterdagvoorniiddagdienst op 16 maart:

APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, Telefoon 03/314.60.04

AUTOBANDEN

autobanden merkbanden * reparatie$ * occasiebanden .* depannage

Gammel.2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

op een gratis huis-aan-huis blad in de gemeente Hoogstraten en slechts abonnementen te behouden in de omliggende gemeenten. Nu, na bijna drie maanden, blijkt dat het opvolgen van dit advies geen goede beslissing is geweest: de inkomsten uit abonnementen zijn er niet meer en de opbrengst van de advertenties is te gering om zoveel gratis nieuws te drukken. Verdwijnt De Hoogstraatse Gazet nu volledig of zijn er nog andere mogelijkheden?

Niet commercieel?

In de loop van de voorbije jaren hebben verantwoordelijken van verenigingen en instellingen en ook handelaars ons meermaals gezegd dat De Hoogstraatse Gazet niet commercieel genoeg was. Was dit de echtereden om niet of weinig te adverteren? Of was het maar een alibi om het niet te doen? De Hoogstraatse Gazet is volgens ons steeds een zeer geschikt blad geweest voor de meeste adverteerders uit deze

regio. Er is geen enkelander .blad waarin zoveel streeknieuws heeft géstaan en er is geen enkel ander blad waarin bijna iedereenvan het gezin wel iets naar zijn smaak en interesse kon vinden. Zeer dikwijls hebben we duidelijk kunnen vaststellen dat bijna altijd iedereen wist wat in de D.H.G. stond. Er was zeker geen ander blad waarin zoveel gelezen en gekeken werd, met andere woorden, het is altijd een blad geweest dat niet onmiddellijk bij het oud papier werd gelegd. Veellezers bezitten nog bijna alle nummers die ooit verschenen zijn. D.H.G. heeft vanaf het begin veel meer lezers dan abonnees gehad. Toch 'werd nogal eens de te geringe oplage als argument aangehaald om niet te adverteren. Onder andere daarom zijn we vanaf dit jaar huis-aan-huis gaan verschijnen in het Hoogstraatse. Maar de-

ze oplage was blijkbaar niet groot genoeg; dé regio was nog te beperkt. Er zijn handelaars die geloven - bij wijze van enkele voorbeelden - dat mensen uit Brecht kleding gaan kopen in Mer.ksplas, of dat mensen uit Beerse een televisie gaan kopen in Meer of Meerle, of dat men vanuit St.-Job-in't-Goor schoenen komt kopen in Hoogstraten, enz Wij geloven zoiets niet. Volgens ons heeft een gemiddelde winkel/zaak geen behoefte aan advertenties met een oplage van 30.000 exemplaren of meer. De.meeste consumenten verplaatsen zich geen 20 of 25 km om van het ene dorp naar een ander dorp te gaan voor de aankoop van gewone verbruiksgoederen. Wie praat de handelaars zoiets aan en waarom? Maar, jammer voor ons, er waren te weinig zaken en verenigingen die ons blad wel geschikt vonden voor hun ad-

Kleding voor. 't hele gezin. Nieuwstraat 9.

Turnkring ,,'t SPAGAATJE" Hoogstraten

TURNDEMONSTRATIES VAN EIGEN

"Verbroedering'�

Eucharistie

In de vroege namiddag daagden heel wat genodigden en sympathisanten op voor de Jubileumeucharistie in de kerk. De mis werd geconcelebreerd door bisschep Paul Vim den Berghe, samen met deken Hànnes,.de gewezen superior Lievens, Smets en Fleerackers, en de dertien inwonende priester-leraars.

In 'zijn homilie schetste de bisschop wat voor hem de kern van elk christelijk samenleven uitmaakt (in school én gezin): de voortdurende, verwonderde ervaring - door slagen en mislukken heen - van' de aanwezigheid van God. Of om het met zijn woorden uit te drukken:,"het mogen ervaren dat gelovige mensen aan gelovige mensen iets kunnen doorgeven van de waarheid van het evangelie". Wie bezig is met de opvoeding van kinderen," zo voegde de bisschop hier aan toe, "die weet ook hoe waar het is dat we daarna alles uit handen moeten geVen. Het is zoals in de parabel van de zaaier, die eerst alles in het werk heeft gesteld om goede voorwaarden te scheppen opdat het zaad zou kunnen volgroeien, maar die daarna rustig kan gaan slapen

De eucharistie werd opgeluisterd met prachtig orgelspel van Jas Bruurs, terwijl 'een leerlingen- 'en leraarskoor .o.l.v, Herman De Houwer het geheelook vocaal een nog feestelijker tint wisten te geven.

Academische zitting, Ook de academische zitting in de feestzaal van de schoolwerd bijgewoond door heel wat personaliteiten: bisschop Van den Berghe, de kanunniken Fleerackers, Van Dommelen en Smets, F. Ida (Inrichtende Macht), diverse burgemeesters (al bleef de Hoogsttaatse stoel hier leeg) en gemeenteraadsleden, en:?:. Opmerkelijk was de uitgebreide afvaardiging variwege de andere scholen uit de scholengemeenschap. Over dit laatste had directeur Peeters het trouwens nadrukkelijk. Hij beklemtoonde de wens van de school om tot nog meer contacten en samenwerking te komen mèt deze anderescholen. Internaatsdirecteur Lievens schetste enkele kraChtlijnen van een christelijk onderwijs arino 1985, waarbij het groeiende belang en de vernieuwde vizie op schoolpastoraal benadrukt werden - wat nog dit jaar in de praktijk zal worden gebracht met dé samenstelling van een pastoraal team. Na de directie kwamen afgevaardigden van leraars, ouders en

(Willem de Zwijger)' vertenties. Het is wel merkwaardig dat bijna iederèen D.H.G. goed vond om er gratis zijn redaktioneel nieuws in te zetten.

Te onafhankelijk!

Vanaf het eerste nummer van de eerste jaargang tût en met numrner 12 van de zevende jaargang.heeft de redaktie zich volledig, onafhankelijk opgesteld tegenover alle partijen, standen en diverse groepen of individuen Uit onze gemeenschap Iedereen kon ook aan het woord komen in de. gazet. Wij weten qat dit door vele Iezers erg op prijs werd gesteld maar er waren ook mensen die daar een andere mening over hadden. Voor sommigen is een onaf­

ook verder. De briefwisseling die wij nog dagelijks van overal ontvangen bewijst deze waardering en bekendheid.

De toekomst

Maar de meeste redaktieleden zijn tamelijk taaie medewerkers. Zij willen blijven proberen om de doelstellingen, hun ideaal, zoals omschreven in het redaktioneel woord van het eerste nummer, te realiseren. Zij hebben meer dan zes jaar vrijwillig en belangeloos, zonder financieel voordeel, elke week een gazet gemaaktmet zeer weinig materiële middelen.

Nu een weekblad te duur is geworden gaan we overschakelen naar een maandblad. De gazetten-formule zal veranderen in een soort magazinevorm. En wij willen opnieuwalleen maar schrijven voor de geïnteresseerden. Het maandblad wordt niet gratis verspreid, men zal een abonnement moeten nemen. Handelaars die interesse hebben of sympathisanten die ons willen steunen, kunnen een jaar-advertentie-kontrakt nemen:

De prijs van een jaarabonnement bedraagt 360 fr voor 12 nummers (270 fr voor 9 nrs. in 1985) en ons blad ver'schijnt de laatste vrijdag van elke maand via 'de post. Wie ons een extrasteuntje wil gevenneemt een steunabonnement en betaalt 500 fr of 1.000 fr of... waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.'

Ook de nieuwsverzorging zal een vernieuwd kleedje krijgen. Hieraan wordt reeds door de hele ploeg gewerkt. Nog even geduld en dan zijn we er weer.

hankelijke opstelling onaanvaardbaar want zoiets kun je niet -in een kastje stoppen of kun je geen bepaalde kleur geven. Er is door sommige mensen nogal wat. kwaad gesproken over D.H.G. Meestal waren dat vreemde verdachtmakingen,. 'niet rechtstreeks tegen ons of openlijk want je kunt toch nooit weten hé. 'OoK in onze samenleving zijn -èr mensen die redeneren: wie niet voor ons is, is tegen ons en dan zijn alle middelen. goed. Verdraagzaamheid is voor hen een on-. deugd en pluriformiteit is dan een gevaar! Het is, dus best mogelijk dat er mensen zijn die het niet erg vinden 'dat dit weekblad verdwijnt. Maar er zullen veel meer mensen zijn die het-bijzonder spijtig vinden, die weten welke service wij al die jaren verleend hebben en die beseffen 'wat De Hoogstraatse Gazet voor Hoogstraten betekende - en ook buiten Hoogstraten. Het was niet toevallig dat wij destijds abonnementen: hadden in de ganse Noorderkempen en de redaktie.

8 '�" -t. 03/314.42.43 - Hoogstreten014/83.30.27 - Merkspies03/314.48.80 - Rijkevprsel03/313.83,93 - Brecht03/•.71.71 � Wuustwezel03/314.63.60 Q14/83.3O.27 03/314.80.28 03/313.83.27 O3/E.71.71 WACHTDIENSTEN STEENHOUWERIJ ARDUIN, MARMER EN WITTE STEEN VOOR UW BOUWWERKEN -ROGER [IJ HUISDOKTERS � APOTHEKERS "De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 13 maart 1985 [iJ90& cu 901 03/31&.71•• - Hoogstreten014/83.30.27 - Merk.ple.03/314 83.00 - Rijkevorsel03/3'3.90 27 - Brecht03/88;J.04.72 - Wuustwezel03/314.IiO.œ "4/83.30.10 03/313.11),(13 03/_.80.28 de weekblad voor.de noorderkempen UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A. 'Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch, te slagen om te volharden ZEVENDE JAARGANG NUMMER 13 WOENSDAG 20 MAART 1985 Nà 1984 Tijdens de laatste weken van 1984 beslisten het bestuur van De Hoogstraatse Pers en de redaktie van De Hoogstraatse Gazet te stoppen met een wekelijkse' abonnementenblad voor de Noorderkempen. De totale kostprijs voor het maken, het drukken en de distributie van zo een nieuwsweekblad was na zes jaar zo sterk gestegen dat een redelijk aangepaste, abonnementsprijs meer dan waarschijnlijk te duur zou zijn voor een voldoende groot aantallezers. Verschillende personen en instanties gaven ons daarom het advies om over te schakelen
-
lSO-jarige" nog springlevend!
-
school", zoals
BOUWSPECIALITEITEN I· PVC - Roofing - Dakelementen - Isolatie �.,.. HERIJGERS p.v.b�a•. � Industrieweg l' - Hoogstraten � Telefoon 03/314.47.56.. MAZOUT SPORTARTIKELEN JORIS pvbI Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91
leerlingen ("de belangrijkste groep binnen de
de directeur
-
Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03/314.64.26
./·�S. V
Wie feest viert, wil iedereen aan zijn hart drukken Directeur RafPeesters had het in zijn toespraak vooralover samenwerking en meer con-, tact met de anderescholen opmerkte) aan het woord. Namens de leraars belichtte Leo Hermans de groei van de inspraakmogelijkheden binnen de school en de relaties met directie en leerlingen. Niet (mopgemerkt bleven zijn onverbloemde reclamespots voor het in sep,tember nog te verschijnen Jubileumboek! (Was dit er ook een?) Voorzitter Stoffels sprak namens het oudercomité. Hij putte voornamelijk uit zijn persoonlijke herinneringen aan het Seminarieverleden, �n haalde menige anecdote aan over de voedselvoorzienhlg in de school tijdens de' oorlog. Zo liet hij de aanwezigen weer even vervolg op pagina :/. Alles voor de boogsport MERTENS .Kapelstraat 44, GRAAFWERKEN VERWARI\'l1 1\( Op zaterdag 9 maart was de gevel van het Klein Seminarie feestelijk bevlagd ter gelegenheid van de Jubeldag, die een van de hoogtepunten moest worden van de vieringen van het ISO-jarig bestaan van de school. LOODGIETERIJ DAKWERK,EN KARWEIEN Cis Vissers Gammel 92, Rijkevorsel. Tel. 03/314.30.91 Telefoon 031669.61.95 - Loenhout WONINGINRICHTING
Vrijheid 167 -, Hocastraten - Telefoon 03/314.59.66 '. - Alle schllder- en behangwerken - Gordijnen' en overgordijnen- Tapijten en vloerbeklèding Siertafelkleden, lopers, enz. I<WAllTEITSPLUIMVEE DISCOBAR Car Crash International ELKE DAG VERSE BRAADEN SOEPKIPPEN!!! Kwali.teitspluimvee JAN STOFFELS Heirneulenstrat 20 - 2328 Meerle Tel. 03/315.70.16 voor: fuiven parties jeugdbals Leemans Dominiek Meerseweg 119. Meer. tel. 03/315.75.68 Kortingen voor verenigingIfIn. Parochiezaal van Minderhout. K.L.J. MINDERHOUT op de toneelplanken met
Zondagen 10 & 17 maart Begin: 20 uur Inkom: 80 fro
Stijlvolle Jubeldag in bet Klein Semmarle
'GEBR. LEVTEN
,VADER ZIT' OP ·ROZEN
organiseert:
GROEPEN' met medewerking van
en· Gezwind" Turnhout en
Arendonk ZONDAG 17 MAART OM 14.30 UUR - SPORTHAL SPIJKER MEEUSEN JOZEF Alle grond- en graafwerken. Vervoer:' Verhuring van graafmachinen. Molenhelk. 33. St-U-I1a. till. 3131J077. installatiebedrijf KEES VAN DEN BERGAUTO-SHOP AUTOBAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251, Hoogstraten Tel.: 03/314.39.08 03/315.87.55 BENZINE EN LPG STATION A� MAES Minderhout Telefoon 03/314.�.07 LANDBOUWMACHINE$. KOGELLAGERS, V-RIEMEN, AUTO-ACCESSÓIRES MESTSTOFFEN KOGELLAGERS MEEUSEN JOZEF Kettingen en V-riemen Stalmest. kompost. potgrond. tuinturf Molenheiken 33 St.-Lenaarts Telefoon 03/313.IKl.n TORREMANS Vlimmersebaan 07 2310 Rijkevorsel,.Tel. 03/312.06.18 Stweg. op Weelde 29, Merksplas Telefoon 014/63.31.52 Zondag gesloten. Openingsuren: dinsdag 13.JO..18.00'uur; vrijdag 13 30-19.00 ,!ur; zaterdag 10.00-16.00 uur. PUTBORINGEN 'Voor drinkwater GEBD pvba DESSEL' 014/37.71.25 KAPSALON BRANDSTOFFEN SHELL Butagaz fl_n Propagaz flllllllen en tanks' S'KMI'SCoiff1n Kerkstraat 21, 2330 Merksplas, Tel. 014/63.31.99 •�p.tx1 .,. Vrijheid 100 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.91 VOOR AL UW ADVERTENTIES (03) 314.37.73 - (03) 314.49.11
"Lenig

03/314.33.33

ZOEKERTJ

NOTARISSEN NOTARISSEN

Openbare verkoping Definitieve toewijzing

VAN 'GOED GI;LEG.EN WOONHUIS MET TUIN TE. HOOGSTRATEN GELMELSTRAAT 45

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal mèt winst van 1 % premie openbaar verkopen goed gelegen woonhuis met' tuin te Hoogstraten, Gelmelstraat 45, groot 250 m2•

Ingedeeld als volgt: living, bureel, keuken, badkamer, opkamer en kelder. Boven: 3 slaapkamers. Centr.ale verwarming op aardgas. Radio-tv distributie, telefoon, waterleiding.

tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Bezichtiging: Sleutel te bekomen ten kantore van de notaris.

ZITDAGEN: inzet op woensdag la april '85; toewijzinq op woensdag 24 april '85 telkens om 17 uur in café Patria, Vrijheid 174 te Hoogstraten

Alle inlichtingen ten kantore:

R. ,Van Geel

Heiken 27a,

2168 Sint Lenaarts, 'Telefoon: 03/313.00.32.

Privé:

Kampweg 76,

2170 Wuustwezel, Telefoon: 03/669.70.73.

Bouwsmederij & Metaalconstructie

na hoger bod

NIEUWE WONING met AANPALENDE

OUpE WONING, GEBOUWEN en' MAGAZIJN te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT

Bredaseweg 17-19

Definitieve toewijzing door het ambt vannotaris Jan Michoel te Hoogstraten van zeer goed gelegen nieuwe woning met aanpalende oude woning, gebouwen en magazijn op en met grond te Hoogstraten/Minderhout, Bredaseweg 17-19 groot 59 a 82 ca.

NA HeGER BOD GEBRACHT OP 2.722.500 F. Bezichtiging: zaterdags van 2 tot 5 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Toegewezen onder vo.orbehoud van hoger bod op 26.2.85.

DEFINITIEVE TOEWIJZING op WOENS­

DAG 3 APRIL 1985 om 3 uur in Café Stad Breda, Bredaseweg 56 te Hoogstraten/Minderhout.

Inlichtingen en plans te bekomen bij de -notaris.

Ui� de hand te koop

Een' perceel bouwgrond gelegen te Hoogstraten, tegen Jan van Cuyckstraat, 11 m. breed en groot 539 m2•

Alle inlichtingen te bevragen op het kantoor van Notaris Jan MICHaEL te Hoogstraten, 03 / 314.51.77.

Hertogelijk genootschap van de, Ghesellen .van de aardbei

�" I'Î> 'voor de Antwerpse

Dinsdag 12 maart werden er door het Hertogelijk Genootschap "De Ghesellen van de Aardbei" primeuraardbeien uit de regio Hoogstraten aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen aangeboden.

Of vijf jaar sportieve ontspanning aan het nef

In de recreatievolleybal zit voorzeker de mot nog niet. Reeds vijfjaar langpresteert Recreavol het om, met stijgend succes, een h!}JJse competitie op te zetten voorploegen lût de verschillende deelgemeenten van Hoogstraten. Aanvankelijk gestart met 12 ploegen zit men nu reeds aan de 18. De oorsponkelijke bedoeling om via de recreatiesport te komen tot een sportieve verbroedering van de verschillende dorpen kan op dit punt wel als geslaagd beschouwd worden. Alle deelgemeenten zijn immers ruim vertegenwoordigd. Het aksent ligt duidelijk op het recreatiefaspect van de sportbeoefening. Wat niet belet dat er vaak vinnige wedstrijden kunnen uitgevochten worden voor de titel in elke reeks. Maar het blijft ontspanning op de eerste plaats. Wij trokken de sluier even op over vijfjaar Recreavol.

AANHANGWAGENBOUW «G.E.A�K.))

FIETSEN

Enorme keus van fietsen en sportfietsen in de bekende merken:',Gazelle, Union, Batavus, Peugeot, enz

Meer I. Wie volhoudt leert en wint. In het eerste jaar geen enkele overwinning nu recht naar de titel?

Het prille begin

De eerste initiatieven van het huidige recreatievolleybal gaan reeds een 7-tal jaren terug. Toen organiseerde de Hoogstraatse Sportraad initiatielessen en wedstrijden op de speelplaats van de gemeenteschool te Hoogstraten. Hoewel de weersomstandigheden en akkommodaties niet altijd van het beste gehalte waren kende ditinitiatief aanvankelijk een succesvol begin. Men oefende en speelde toen op drie terreinen. Later met de vroeger invallende avonden en de frissere weersomstandigheden .verhuisde men naar de turnzaal van het Spijker waar men vanaf '79 elke woensdagavond op rekreatieve basis kon volleyballen. In die beginfase was er reeds sprake van een mogelijke competitie tussen ploegen van de verschillende 'deelgemeenten. Het zou echter nog duren tot begin '81 vooraleer deze competitie van start ging en het werd direkt een succes.

Minderhoutse KWB-jongens: na jaren interne oefening een sterke ploeg. Van toen tot nu Het tweede jaar stonden er reeds 16 ploegen klaar. Hoogstraten leverde twee ploegen meer en ook Wortel en de Gelmers deden er een ploegje bij. Van nu af organiseerde de Reereavol op maandag- en woensdagavond oefenlessen in de sporthal van het Spijker. Dit heeft in de loop van de volgende jaren het peil van de wedstrijden heel wat opgetrokken. Doch een herverdeling van de ploegen drong zich' op. Welke damesploeg kon er nu immers tegen die lange mannen van Meersei of Wortelop?

Daarom stelde men 4 reeksen van 4 ploegen op. Na een heen- en terugwedstrijd (6 matchen) zou men dan een eindbalans opmaken.

De twee eerste ploegen van elke reeks zouden de A-reeks of finalereeks vormen, de laatste twee ploegen uit elke reeks zouden dan in de Breeks of troostingsreeks spelen.

De A-reeks werd uiteindelijk: Gelmers I, Hoogstraten I, Wortel I, Wortel 2, Wortel 3, Meerle 2, Dreef I en Dreef 2. De B-reeks bestond uit Gelmers 2 en 3, Meerle I, Hoogstraten 2, 3, en 4, en de, twee ploegen uit Meer.

Na een vinnige competitie eindigde Gelmers I als overwinnaar vóór Worel I en Dreef I. De laatste twee ploegen uit de A-reeks, Dreef 2 en WorteL 3, degradeerden naar de B-reeks ten voordele van de Gelmers 2 en Meer 2, de nummers I en 2 uit de troostingsreeks.

veertien dagen samenkomen om een wedstrijd-

je te spelen en nadien nog rustig kunnen nakaarten in de kantine, de oorspronkelijke betrachting van de stichters,zal voorzeker wel verwezenlijkt zijn. Ook al zijn er nu en dan eens moeilijkheden geweest, Reereavol en Gelmers, die instaan voor de uitbating van de kantine, mogen terugblikken op een prima organisatie. 'Wat de reereavolleybal zo interessant maakt is,de ontspannen sfeer en de sportiviteit waarin alles verloopt. Ook al is het peil in de 'loop der jaren flink gestegen en kan men zich regelmatig aan een vinnige wedstrijd verwachten, het blijft een sportieve kompetitie die alles van recreatie in zich draagt. Daaroverkan men zieh enkel verheugen.•

Fanfarefeest in Hoogstraten

Gouverneur Andries Kinsbergen is de Iste Ridder van de Hoogstraatse Aardbei. De "Ghesellen van de Aardbei" werden in 1977 opgericht als propagandagenoótschap voor de aardbeien van Hoogstraten. De regio Hoogstraten is het belangrijkste aardbeiencentrum van België.

De eigenlijke start De Hoogstraatse Sportraad en de Gelmers sloegen de handen in elkaar en organiseerden in december '80 een eerste recreatievolleybaltornooi voor ploegen uit de verschillende deelgemeenten. Het was een duidelijke afspraak dat men zou deelnemen vanuit een deelgemeente en niet als vereniging. Alle spelers aangesloten bij de Belgische Volleybalbond of bij het Katholiek Sportverbond konden uiteraard niet deelnemen.

Familie Van Gils: altijd goed voor een vinnige match.

De Koninklijkefanfare St. Catharina bestaat 105 jaar en dat werd het voorbije weekeinde gevierd in de veilinghallen. Maar liefst 23 muziekmaatschappijen namen eraan deel. Op defoto blaast de Koninklijke Harmonie De Vriendenkring van Gierle een feestelijke noot voor een afgeladen zaal.

Davidsfonds Hoogstraten

8-daagse Autocarreis naar

Salzkammergut

Salzkammergut: een streek vol muziek, charme en ongeschonden natuur. Het landschap is er uniek, vol afwisseling, met meren die afgesloten zijn door hoge bergen. Een waar paradijs voor fotografen. Langs de oevers en in de bergen zijn prachtige wandelroutes uitgestippeld. Daarbij kent de streek enorme uitstapmogelijkheden. Wie openstaat voor kunst en architectuur, wie van Mozart houdt of graag het decor van de film 'The Sound of Music' verkent moet. naar Salzkammergut.

Van dinsdag 6 augustus tot en met 13 augustus

1985:

3de dag: Verkenning van Altmünster aan de Traunsee en's namiddags een rustiguitstapje naar het stadje Wels.

4de dag: Een uitstap van een ganse dag naar Salzburg en naar Berchtesgaden met de lieflijke Königssee.

5de dag: Vrije voormiddag en na het middagmaal merentocht langs Attersee, Mondsee, St. Wolfgang en Bad Ischl. Ide dag: Vrijaf in de voormiddag en na het middageten aanstonds naar Hallstatt en de Dachsteinhöhlen.

7de dag: Na het ontbijt over Salzburg naar München (bezoek en middagmaal).' Daarna over de autosnelweg via Augsburg naar NeuUlm (avondmaal en overnachting).

KEES VAN BOXEL

GALDER

-

GALDERSEWEG 92

(grens Meersel-Dreef)

Telefoon 0031-7�1 3391

Kweker Jan -Van .Gool uit Oud-Turnhout slaagt er. reeds 6 opeenvolgende jaren in, als eerste primeuraardbeien onder'glas van het ras Primella, op de Veiling der Kempen aan te bieden. Door een intense samenwerking tussen de VeiÏing der Kempen, het Proefbedrijf der Noorderkempen en de Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten, 'de 3 schakels in de entwikkeling van de tuinbouw in de streek, is de aardbeienteelt uitgegroeid tot een sterk gespecialiseerde teelt.

Het Proefbedrijf der Noorderkempen neemt de taak van onderzoeksverbetering op zich; zo worden er uitgebreide proeven ondernomen met aardbeien op hydrocultuur (of watergootteelt).

Het systeem houdt in dat aardbeiplanten met de wortels in 20 cm brede goten worden gezet en worden gevoed door een 'waterstroom Voordelen: 'de verwarmingskosten worden gedrukt, de aardbeien groeien vlugger, voedingsen ontsmettingsmiddelen kunnen gemakkelijker worden toegediend.•

Wortel I: Ditjaar een derde opeenvolgende kampioenentitel?

Het proefballonnetje was' opgelaten, de wind zat goed, de competitie beloofde. Op 24 januari '81 startte dan de eerste interdeelgemeentelijke competitie tussen recreatie volleybalploegen. De hoofdtoon lag op het recreatief karakter, men kon deelnemen vanaf 12 jaar en er werd gemengd gespeeld. Er werden enkele wijzigingen in het officieel reglement van het volleybalspel ingevoerd en een aangepaste arbitrage zou de drempelvrees van sommigen wat minderen. "Deelnemen is belangrijker dan winnen" bleef dan ook hetmotto en de organisatoren hoopten dat door een echte sportiviteit het sociaal kontakt in de gemeente zou bevorderd worden. De Gelmers hoopten daarbij via deze competitie eventueel onbekend en jeugdig talent te kunnen ontdekken voor hun eigen ploegen. Twaalf ploegen traden aan: op Minderhout na waren alle deelgemeenten present. Meerle, Meersei, Meer, Hoogstraten, Wortel, en de Gelmers (recreatief) zorgden elk voor twee ploegen. Meersei I speelde vanaf de eerste wedstrijd al naar de kop van de rangschikking en zou daar niet meer van af komen wat Wortel I (2°) of de twee Gelmersploegen ook probeerden. De meisjes van Meer, I sloten de rij zonder ook maar één wedstrijd te winnen.

Het derde jaar verdween er een ploeg. De Gelmers hielden geen ploegen meer over in de recreavo!. De winnaars van vorig jaar werden "Hoogstraten 5" en er kwam zelfs nog een 6e Hoogstraatse ploeg op de proppen. Dit was misschien wat van het goede te veel want hierdoor waren deze ploegen te 'nipt van spelers voorzien, zodanig dat men toen geregeld met forfait te maken kreeg. Wortel nam revanche op de kampioenen van vorig jaar en de rollen werden omgekeerd: Ie Wortel I, 2e Hoogstraten 5.

Iste dag: Uit Hoogstraten door de Kempen naar de E5 en via Köln, Limburg en Frankfurt komen we in Würzburg (bezoek); onderweg koffiepauze en vrij middagmaal. Via Nürnberg naar Neumarkt (avondmaal eri overnachting).

2de dag: Na het ontbijt over Regensburg naar het mooie Passau (bezoek en middagmaal). Daarna over Ried en Vöcklabruck naar, Altmünster (volledig pension).

8ste dag: Doorreis naar Stuttgart en Ludwigshafen met middagmaal onderweg. Via Koblenz en Köln gaat het huiswaarts. De prijs (BTW, verzekering én uitstappen inbegrepen):

15.637 Fr. per persoon (toeslag éénpersoonsKamer 1.086 Fr.). Inschrijven kan nu reeds op P .C.R. nr. 000-0484748-39 van Marcel Laurijssen, Moerstraat 68, 2320 Hoogstraten. Wij wensen je bij voorbaat een goede reis.•

- TOÉT-'85

Het vierde jaar werd ingeleid met een tweede volleybaltornooi met 12 ploegen. De uiteindelijke winnaar werd Revoba uit Beerse vóór KWB Meer, KWB Minderhout en Meer 2. Bij het begin van de competitie tellen we terug 16 ploegen. Wortel3 is verdwenen, maar we krijgen voor de eerste maal 2 ploegen uit Minderhout op de vloer. De gemeente Hoogstraten is compleet. In de A-reeks hernieuwt Wortel zijn kampioenstitel vóór Hoogstraten 4 en de nieuwkomers uit Minderhout. De hekkesluiters zijp. dit keer de mannen van Dreef. In de B-reeks oehaalt Meer 2 nipt de overwinning vóór Hoogstraten 6 en 5. De meisjes van Dreef volgen het voorbeeld van de heren dorpsgenoten uit de eerste reeks.

Dit jaar zijn we aan het vijfde competitieseizoen toe. Het succes blijkt nog steeds groeiend te zijn. Na een geslaagd tornooi met 16 ploegen, gewonnen door de familie Van Gils vóór Meerle 2, Wortel I en de Gerstetonne, krijgen we intotaal 18 ploegen aan de start van een nieuwe competitie voor recreatie volleybalploegen. Voor de eerste maal krijgen we een uitsluitende damesreeks met 6 ploegen. Dit lijkt ons een goede verbetering daar vroeger uitsluitend vrouwenploegen vaak weinig of geen kans hadden tegen gemengde of uitsluitend mannelijke ploegen. In deze reeks zijn we bijna aan het einde van de competitie en het ziet.er naar uit dat Meer I nu definitief naar de eindzege gaat. In de herenreeks is men momenteel bezig aan de eindronde. De eerste zes uit de rangschik-

Tijdens het weekeinde van 15, 16, 17 maart organiseerde H.A.D. een grote "ailes op wie: len" show & tentoonstelling in de Veilinghallen te Hoogstraten.

BON: Abonnement - 1985 DE HOOGSTRAATSE GAZET

Ik wens in 1985 een abonnement op het maandblad;

Naam: voornaam� straat: nr.:

postnummer: gemeente:

Ik voeg hierbij de somvan 270 fr. voor de 9 nummers van dit jaar - of - ik zal het bedrag van 270 fr. betalen via de bankrekeningnr. 733-3.243117-49 van de pvba De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

datum: handtekening:

"De Hooqstraatse Gazet" - woensdag 20 maart 1985 8 "De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 20 maart 1985 9
Recrea vol van is king
komen.
misschien
kust?
AUTO-PRAAT Waar
(na 11 wedstrijden) komen nog éénmaal tegen elkaar uit. De puntentelling begint terug vanaf nul. Hetzelfde geldt voor de laatste 6 ploegen uit de voorronde die tegen elkaar uit­
Uitgaande van de uitslag uit de voorronde verwachten wij een vinnig duel tussen de Gerstetonne, de KWB ploeg uit Minderhout en de winnaars uit de twee vorige jaren, Worteil. Maar
zijn er nog andere kapers op de
-
AUTOHANDEL GEENEN ·GARAGE JAC BROSENS - J""Dvba ::J15tn."-_ M\Q.9fdverdeler Q�'JŒNAULT
Officiële BMW-verdeler Alle herstellingen Kantoor van NOTARIS JAN MICHaEL L. De Konincklaan 361 - Hoogstraten Telefoon 03/3145177 Kantoor van NOTARIS JAN MICHaEL l De Kontneklaan 361 - Hoogstraten Telefoon 03/3145177 Molenzijde 61 Merksplas Tel, 014/63,31,23 Tweedehands auto's en onderdelen 2 Opel Rekord 18011",,, '83 Opel Manta '80 Opel Ascona '83 Opel Kadett............. '84 2 Citroen GSA '83 2 Renault 9 83; Audi 80 GLD '84 BMW 524 TD '84 Austin Miiïf '83 Lade '84 Audi 100 '83' '" VAN WBERGEN pvba Leemputten 16 Rijkevorsel Tel, 03/314.53.07 Populaire sport Op enkele jaren tijd is de Reereavolleybal een begrip geworden dat niet meer weg te denken is uit het Hoogstraatse sportleven. Achttien ploegen van elk minstens 6 spelers die om de
''I :JV Tweihlehandswagens
Baarle-Hertog Tei. 014/69.91.96
Oarrosserie Molenstraat 90
\ RENAULT FUEGO '82 RENAULT 9 GTS '82 TOYOTA CROWN, lpg on 2 Demo-wagens: -520 '85 - 318 '85 Occasies: ·525 '77
CITROËN� Alles
uwauto ook CARROSSERIE- Ford Concessie ONDERDELEN GARAGE P.v.b.a. GEUDENS AL-AUTO PVBA De Merodelei 176 Meerseweg 8 2300 Turnhout Meer Tel. 014/414338 03/315.71.76 014/416982
voor
� gGrGge � VAn
St.
Hoogstraten Tei.
RiEl
Lenaartseweg 32
Beschikbaar:
Citroön BX 19D HET TOPPUNT VAN PLEZIER
-
.'\
Pii';'euraardbeien
��f
Provinciegouverneur
-

+

Muziekschool: De

-Noorderkempen vzw

PASSIE· CONCERT

ZATERDAG 3 APRIl. 1985 OM 20�OO UUR

PAROCHIEKERK - MEERLE

Muziekschool: De Noorderkernpen

Kinderkoor van Meerle

Fanfare: St.-Cecilia van Meerle

Groot Philharmonisch koorvan Antwerpen o.l.v. F. Cuypers

Werken van:

J. S. Bach, L. Weber, T. Huggens, J. Brahms, G. F: Heendel.

Toegangsprijs: 100 fr. Voorverkoop: 80 fr.

Kaarten te verkrijgen bij hoqerverrnelde verenigingen.

Hoogstraten: Ost-museum Cartoon & Fotograne

Twee Hoogstratenaren, Jan Huybrechts en Dominique Van Huffel, de ene uit de Kathely-, nestraat en de andere uit de Culemborglaan, gaan binnenkort hun werk tentoonstellen in het Ost-museum.

Jan Huybrecbts - alias Jakke - is een kartoenist wiens geïnspireerde tekeningen al menig maal onze eigen gazet hebben verlucht. Niet alleen dit bescheiden krantje heeft de Jakke opgesierd, ook meer illustere bladen als 't Pallieterke, de Volksrnacht, e.a. hebben werk van hem opgenomen. Op zijn aktief staan verder: een twintigtal tentoonstellingen, striptekeningen, illustraties voor diverse tijdschriften. Dominique Van Huffel is fotograaf die vele jaren in dag- en avondonderwijs heeft gestudeerd om mooie foto's te maken. Hij is o.a. nog in de leer geweest bij Xavier Rombouts. Wat hij nu maakt en wat in "het Ost" zal tentoongesteld worden, is gekenmerkt door spon-'

taniteit. Daarmee bedoelt hij: gevoel, speelsheid en karakterweergave in de gefotografeerde personnages en stillevens. Kunstminnaars, kartoenfreaks en fotolustigen, laat deze tentoonstelling niet aan u voorbijgaan. Op 31 maart en op 6, 7, 8, 13 en 14 april, telkens van 14.00 tot 17.00 uur in bet Ost-museum

Rijkevorsel

Snelcursus sportverzorging

zorging en die de beste zorgen kan toedienen? Vaak worden kwetsuren nog verergerd door verkeerde aanpak.

De gemeentelijke sportraad wil de Rijkevorselse sportmensen de kans geven zich te scholen in de sportverzorging. Daarom richt de sportraad in samenwerking, met de Belgische Vereniging voor Sportverzorging een snelcursus sportverzorging in. Deze cursussen worden gegeven door sportverzorger-monitor Frans Fleerackers (verzorger Zwarte Leeuw). De cursus behandelt drie onderwerpen: EHBO bij sportongevallen, sporthygiëne, verbandleer, gedeeltelijk theoretische en gedeeltelijk praktijk.

Practische organisatie: Wanneer? woensdagen 3 en 17 april (voetbalvrije woensdagen) vrijdagen 12 en 19 april, telkens van 19 tot 23 uur.

gebruik materiaal inbegrepen!), te betalen bij het begin van de eerste les. De rest van de kosten wordt door de sportraad gedragen.

Inscbrijven: telefonisch pf schriftelijk vóór 1 april bij Frans Willemse,. Varenvelden 4, 2310 Rijkevorsel, tel. 03/314.33.1O�.

attentie

Adressen:

De Hoogstraatse Gazet Redaktie, abonnementen, distributie, advertenties, kopij Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel), tel.: 03/314.41.26 of 03/314.44.96.

De Hoogstraatse !ers

Van weekblad naar maandblad

Ziezo, dit is dus de laatste Hoogstraatse Gazet zoals ze meer dan zes jaar lang wekelijks vanuit 'de Loenhoutseweg naar de brievenbussen ging. Treurnis bij velen, ook bij ons, want we wilden echt een gazet voor elke week maken om het nieuws op korte afstand te kunnen volgen. Toch moeten wè ermee stoppen, de financies doen ons de das om. Het drukwerk en de postbedeling werden van langsom duurder en de gazet werd al dunner en dunner en dus kon het zo niet langer. En daarom ànders en beter: een maandblad dat goedkoper zal zijn, zowel voor u als voor

Met spijt in het sportieve hart !C

De bal zal wel verder blijven rollen, de biljarters zullenhun keu niet opbergen, de duivenmelkers zullen hun piepers nog even goed blijven soigneren en de ping-pongers hun techniek en behendigheid nog aanscherpen, de volleyballers blijven cie bal wei over het net smashen, judoka's en karateka's zullen hun kreten blijven slaken, de tennissers, en de wielrenners gaan mekaar nog meer de loef willen afsteken, de diskussies of een military beulenwerk is of niet,zullen verder hun gang gaan en dit allemaal ook zonder De Hoogstraatse Gazet, weekblad.

Nu niet sentimenteel worden! Toch is er ergens in ons hart een adertje verstopt geraakt. We waren immers een beetje vergroeid geraakt met de sportevenementen en -mensen uit de regio en zodoende Als we even terugblikken op zeven jaar sportverslaggeving durven we _gerust vooropstellen dat er ettelijke hiaten te bespeuren zijn. Sommige grote gebeurtenissen hadden alleszins meer aandacht moeten krijgen terwijl kleinere iets teveel publiciteit naar zich toegetrokken hebben. Toch ook wel lekker meegenomen voor deze mindere goden. Het oogpunt van de medewerkers van deze kolommen is alleszins geweest de sport in al zijn facetten op een sportieve manier te benaderen en of we hierin geslaagd zijn, laten we zeker over aan de kritische mening van de geachte lezer. Ons best hebben we zeker

De Hoogstraatse Gazet is dood

Leve De Hoogstraatse Gazet

Toen enkele mensen van De Hoogstraatse Gazet mij 3 jaar geleden vroegen of ik vanuit Loenhout niet enige berichtgeving kon verstrekken aan het "Weekblad voor de Noorderkempen" (ja, zij zagen het groot, de jongens) vond ik dat een hele eer. Zo kon ik ook al eens 'De Jan', uithangen zonder dat ik daarvoor voorzitter of secretaris diende te worden van een of andere vereniging of zonder maandelijks te: moeten gaan suffen in de gemeenteraad. Met het door de hoofdredacteur verstrekte "Vademecum voor spelling en grammaticale terminologie" (vertrouwen in andermans taalkundige bekwaamheid was niet zijn grootste eigenschap, teregt misschien) onder de, arm toog ik schrijfwaarts. Drie jaar heb ik in De Hoogstraatse Gazet kunnen schrijven 'over dingen waarvan ik niets wist en mogen zwijgen over dingen die stilaan duidelijk werden. Het is moeilijk schrijven in een dorp waar de "sociale controle" van de' medeburger strenger is dan het meest repressieve staatsapparaat. Met geheven -hoofd verlaten wij echter het strijdperk van de regionale pers. We hebben verloren maar zijn nooit echt laf geweest, wel naïef.

In elke club, in elke sporttak wordt men wel eens geconfronteerd met kwetsuren. Wat is er gemakkelijker dan dat men iemand in de ploeg heeft, die op de hoogte is van juiste sportverons; kleiner van formaat maar steviger van volume en met méér nieuws. Want zeg nu zelf, zovéél gebeurde er ook niet in het Hoogstraatse om elke week een dikke gazet mee vol te schrijven. Het plaatselijk nieuws van één maand kan toch best in één gazet, een goeie gazet dan, met de gemeenteraad, interviews, foto's U mag er zekér van zijn beste lezer, er zalons geen belangrijk nieuws ontsnappen en wat meer is, we zullen ons best doen om er uitgebreid over te schrijven met achtergrond en al. Even een adempauze dus en in april zijn we er weer .•

Josee F.

proberen te doen om de diverse sporttakken en ingerichte activiteiten zo goed mogelijk te propageren door aankondiging en verslaggeving. En dat waren er veel,want de laatste jaren wordt er in de gemeente heel wat aan lichaamsen andere culturen gedaan. De voetbalclubs, zowel recreatief als competitief, hebben een ruime plaats toegemeten gekregen en vooral de kleinere ploegen uit de provinciale reeksen en. de recrea-balartiesten, die in een dagblad nauwelijks of helemaal niet aan bod komen, hebben we ruimschoots in het volle lieht van de schijnwerpers geplaatst en heel wat gratis publiciteit geleverd. Met genoegen uiteraard! Of deze v.erslagen gelezen werden? Wat dacht je! Zelfs tot in de brousse van het Afrikaanse Zambia toe volgt een geboren Meerienaar de exploten van F.C. Meerle, langs De Hoogstraatse Gazet, op de voet. Ook de minder populaire sporten hebben we niet in de kou laten staan, zover ze in ons bereik lagen, en menig fotootje w.erd genomen van fiere kampioenen met hoge bekers! Die kampioenen zullen in de toekomst nog wel gevierd worden, Zwarte Leeuw zal weer dicht eindigen, Hoogstraten V.V. viert zonder twijfel binnen ettelijke jaren 30 jaar bevordering, Wim Lambrechts wordt, wie weet, een wieler'vedette, V.N.A.-voorzitter F.B. wordt misschien H.V.V.-president We zullén het niet meer beleven, onze kolommen zijn gevuld.• De sportredactie

Waar?: gemeentelokalen Helhoekweg 4, grote zaal Kostprijs?: miniem. De deelnemers betalen 200 frank voor de hele lessenreeks (cursusboek dorpse berichtgeving-is de Loenhoutenaar voortaan aangewezen op de onbegrijpelijke 'inside-jokes' van Het Kijkertje: Jawatte, onze vroede vaderen (en moederen) van ons aller vaderdorp Knap!

Uitgeverij, drukwerk, administratie, filkturatie Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.: 03/314.55.04 of 03/314.49.11.

En tussendoor even afscheid nemen

Of in de, stroeve en taaie berichtgeving van de 'grote' kranten, de Frut op kop. Voortaan zal elke toneelvoorstelling of bonte avond weer 'geslaagd' heten. Elk historisch fotoboek zal met zijn 335 bladzijden 'fantastisch' zijn en zijn prijs 'meer dan overwaard'. Zelfs een mislukte dorpszoektocht of

Avond-uren in de gemeenteraad

In de zes jaren van De Hoogstraatse Gazet is het verslag van de gemeenteraad een vaste rubriek geweest. Vijf jaarlang heeft Jef Schellekens met een inzet en nauwkeurigheid, hem eigen, borg gestaan voor de objectiviteit van deze verslaggeving. Wie vele gemeenteraden gevolgd heeft, weet dat de uren in de raadszaal niet altijd de meest opwindende ogenblikken van het leven zijn.

Toen wij echter de- pen wisselden, bleek er plots voor de verslaggever boèiende en interessante periode aan te breken. Het inhouden van het gemeentelijk informatieblad, verbreken van de bestuursovereenkomst, spanningen in de coalitie, enkele wakkere oppositieleden, nu en dan een scheut kleinmenselijke politiek en een flinke brok machtsdrang, stof te over om de tongen los te weken en de sensatie hoogtij te laten viéren.

Dankbare aanleiding voor ons verslaggevers omruimere toegang te krijgen tot het publiek.

Maar in die kontekst vonden wij nuchtere feiten en objectiviteit het enige tegenwicht en waarborg voor een serene verslaggeving;

Wij hebben daarom getracht in het afgelopen jaar een objectieve weergave te brengen van het politieke reilen en zeilen in de gemeente.

Of dit=steeds een goede weergave is geweest, daar zullen anderen over moeten' oordelen en

Mijn hekel aan en afkeer van Woordspelingen. Vettig haar. De franse zegs­

kwis zal weer 'veel volk op de been' brengen en elke landbouwer wordt weer een 'noeste werker' voor een' 'onzeker inkomentje' De bloedgever met 50 aftapbeurten wordt weerom de held van de week, samen met het raadsliddat een niet brandende straatlantaarn of verstopte gracht signaleerde naast de schuur van boer Neel.

Neen, wat ben ik blij dat ik er uit mag! "Pour vivre heureux, vivons cachés", las ik verleden week en dat ga ik nu doen, sè. (Leo Van Riel)

ieder zal misschien zo wel zijn gedacht hebben. De openbare zittingen van de gemeenteraad hebben wij zo nuchter mogelijk behandeld, hoewelobjectiviteit altijd wel een snuifje subjectiviteit met zich meedraagt. Voor een lezer en zeker v.oor de leek die zich slechts beperkt tot dagelijks politiek gebeuren is ft vaak ook wel interessant wat achtergrondinformatie mee te pikken. Met het gevaar ons op glad ijs te begeven vonden wij enkele bedenkingen in de kantlijn nu en dan wel zinnig. Nu de spanningen in de raad en in het college, de onzekerheid bij de besluitvorming, met als gevolgde reële of vermeende problemen voor de bestuurbaarheid van de gemeente een dagelijks feit geworden zijn, dringt een nuchtere en objectieve berichtgeving zich des te sterker 'op. Nu wij konstateren dat in sommige middens vele middelen geoorloofd lijken om hun doel te heiligen, en men soms niet terugschrikt een vies spel te spelen, is nu meer dan ooit de plaats van "de pers" niet wegte denken. Daarom betreuren we het vandaag dat dit medium, De Hoogstraatse Gazet, tot verdwijnen gedoemd is. Anderzijds zijn wij blij dat deze gedachtengang met dit laatste nummer niet verdwijnt, In een: nieuwe vorm willen wij even enthousiast dezelfde weg bewandelen. De vorm kan wat wijzigen, de inhoud wat beknopter, maar de essentie zal De Hoogstraatse Gazet overleven: objectieve berichtgeving uit de Hoogstraatse gemeenteraad. Het jaar van de politieke vrede? Jef H.

Toch bleek de buitendorpse abonnee-lezer (dus ook de Loenhoutse) meestal met De Hoogstraatse Gazet een band te behouden met Hoogstraten, waar hij geboren was, kinderen (op school) of vrienden had. Die informatiebron valt nu weg. Zij zullenhet verder moeten doen met de Gelrnelwacht: Voor de binnen-

wijze: "Partir c'est mourir un peu". Weekbladartikels die eindigen met de franse zegswijze: "Partir c'est mourir'un peu". Eten zonder knoflook. Mini LP's. Het gebruik van een gewone (te kleine) schroevendraaier in plaats van een kruistoernavier zodat wel het uiteinde van de schroevendraaier verwrongen wordt maar de vijs in kwestie geen slag losser ,komt te staan. Zeer vuile toiletten met WC-papier. Boeken van Maarten 't Hart. Zeer reine toiletten zonder WC-papier. Mensen die geloven dat het drinken van biet de hersencellen doet afsterven. Het' niet tot een conclusie kunnen komen in verband met het eeuwig probleem wat nu wel het ergst is: tabak hebben maar geen blaadjes .of blaadjes hebben zonder tabak. Mensendie een zakagenda kopen en er nooit iets in noteren. Lieden die zo modern zijn dat ze niet meer beseffen dat sex soms toch, nog een heel klein beetje vies kan zijn. Onherroepelijk vastgeluimd, nooit meer los te krijgen vasttapijt in een huurhuis. De aandrang om eerst die keuzeknop van een drankautomaat te proberen waarboven een felrood lichtje brandt met de tekst: leeg, vide, empty, Schoendozen vol wazige vakantiefoto's die echter net niet onscherp genoeg zijn om het weggooien ervan te rechtvaardigen. De onweerstaanbare neiging om, wanneer de benzinemeter bijna op nul staat, harder te gaan rij'den om vlugger het volgende benzinestation te bereiken. Films zonder Robert de Niro. Mensen die niet weten dat lieht zich afwisselend als een deeltje of als een golf gedraagt en die dus oprecht menen dat er niets aan de hand is en dat lieht gewoon liehtis. Duits of Frans in-

gesproken films met Robert de Niro. Verlichte ouders die bij het vertellen van het sprookje van roodkapje het flesje wijn in het mandje vervangen door, een flesje vruchtensap omdat alcoholgebruik kan leiden tot geestelijke armoede. Gesteriliseerde groenten uit de vroeg zeventiger jaren die soms nog op morsige tafels verschijnen. In zeer slecht 'Nederlands gestelde stencils uitgaande van 6udercomité's. Mensen die het boek beter vinden dan de film het noodgedwongen stopzetten van De Hoogstraatse Gazet wat natuurlijk heel erg is want geef toe: "Partir, c'est toujours mourir un peu".

J.M.

10 "De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 20 maart 1985 / "De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 20 maart 1985 11
,/ VRÎ;�:b�;E;D�n�rtDAQ, )i�M��G25��I/Of///£..... /oPBi)7!JEURWÉEKEIvnINHEI:flELBR1fNAUL:TNJ?1'. i, I /? ./�' tf/"fJ / 'Y� / /.' f / ! f' � .Garage Jac. Brosens P.V.B.A. Molenstraat 88 - 2338 Baarle-Hertog - Telefoon 014-699196 Geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur

Woninginrichting

De Iaaqste Belgisch,e prijzen! Alles met vakkundige plaatsing; 2500 m2 woongenot!

Enormekeuze in tapijten.

Vloerbekledin'g in alle breedtes.

Meer dan' 1000 verschillende overgordijnen als ook in velours.

Verder behang - verlichting

spiegels - schilderijen alsmedé kleinmeubels, bureau's enz.

Volledige slaapkamers, ook tieneren babykamers met alle bijbehoren.

Geopend: dagelijks tot 6 uur; zaterdag en zondag tot 5 uur; 's maandags gesloten, Tel. 69,90.02.

Kleding voor 't hele gezin, Nieuwstrest 9,

LOODGIETERIJ, DAKWERKEN KARWEIEN

Cis Vissers

Gammel 92, Rijkevorsel. Tel. 03/3-14.30.91

DR. DECLERCQ Gemeenteplein 12, Meerle, Telefoon 03/315.84.54

7 april: DR. WEYLER v. Aerselaerstr. 70 Hoogstraten, Telefoon 03/314:31.66

8 april: DR: DOM. VERMANDER Dreef 55 Meerle, Telefoon 03/315.87,15

14 april: DR. LUC VERMANDER Meerleseweg 26 Meer, - Telefoon 03/315.85.11

21 aprll: DR. ROBBEN'

v. Aertselerstr. 37 Hoogstraten, Merksplas-Rijkevorsel:

24 maart: DR. VAN DE WEI;:RDl

� � 03/314.G.43 - Hoogstraten014/83.30.27 - Merksplas03/314.48.80 - Rijkevorsel03/313.83.93 - Brecht03/8.Tl.Tl- Wuustwezel03/314.53.60 014/63.30.27 03/314.80.28 03/313.83.27 03/669.Tl.Tl STEENHOUWERIJ ARDUIN, ',MARMER EN WITTE STEEN VOOR UW BOUWWERKEN ROGER
St.-Lenaartseweg 27 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.52.11 BOUWSPECIALITEITEN PVC - Floofing - Dakelementen - Isolatie I....� HERIJGERS p.v.b.a. Industrieweg 7 - H'oogstraten Telefoon 03/314.47.56
BLE·YS
-c-,
Kapelstraat 6, Baarle-Nassau-Hertog
-
-
\' "De HO_O_!;ls.!_raatse Gazet" - woensdag 20 maart 1 [IJ HUISDOKTERS Wuustwezel-GooreindLoenhout 24 maart: DR. LEYSEN Dorpsir. 16 Wuustwezel, tel. 03/669.71.73 31 maart: DR. PL.:EYSIER Mezennestje 16 Gooreind. tel. 03/663.05.55 7 april: DR. VOET Het Blok 6 Wuustwezel, tel. 03/669.77.06 8 april: DR. DENISSEN Nieuwmoersestweg 80 Wuwezpl, 14.april: DR. VERMEIREN Wuustwezelseweg 16 Loenhout, tel. 03/669.66.98 21 april: DR. DENISSEN Bredabaan 758 Wuustwezel, tel. O3/663.®.OO APOTHEKERS Van 22/3 tot 29/3: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meeriedorp 46, Meerle. Tel. 03/315.73.'75 Van 29/3 tot 5/4 APOTHEEK VAN PELT Vrijheid 230; Hoogstraten Tel. 03/314.51.50 Van 5/4 tot 12/4 APOTHEEK LUYTEN Minderhoutdorp' 40, Minderhout Tel. 03/314.40.74 Van 12/4 tot 19/4 APOTH�EK UECK.ENS Dorp '26, Rijkevorsel Tel. 03/314.60.38 Op 13/4 APOTHEEK HORSTEN Vrijheid 98, Hoogstraten Tel. 03/314.57.;14 Van 19/4 tot 26/4 APOTHEEK GEERTS Kerkdreef 32, St Jozef-Rijkevorsel Tel. 03/312.12.20 APOTHEEK SCI'fEVELENBOS Tienpondstraat 2, Loenhout Tel. 03/669.64.24 Op 20/4 APOTHEEK FAES Meerdorp 61, Meer Tel. 03/315.77.73 Hoogstraten: 24 maart:
VLOERMANS Het Lak
Telefoon
31
DR.
3 Meer,
03/315.84.74
maart:
Drijhoer< 3 Rijkevorsel� Telefoon 03/314.67:71 ;J1 maart: DR. MARTENS Hoge Heideweg 50 Rijkevorsel, Telefoon 03/312.01,70 7 en 8 april: DR. SIMOENS Kasteelweg 46, Rijkevorsel Telefoon 03/314.59.19 14 april: DR. VAN HEES P. Ceuleinansstr. 9, Merksplas Telefoon 014/63.35.29 21april: DR. VAN DEN BOSCH St. t.enaartseweq 39, Rijkevorsel Telefoon 03/314.46.30 [iJ9D6 [Uso KWAll fEITSPLUIMVEE DISCOBAR voor: fuiven partles jeugdbals ELKE DAG VERSE BRAADEN SOEPKIPPEN!!! Kwaliteitspluimvee JAN STOFFELS Leemans Dominiek Heimeulenstrat 20 - 2328 Meerle Meerseweg.119, Méer, tel. 03/315.75.68 Tel. 03/315.70.16 L-- __'. Kortingen voor verenigingen. Car'Crash International WONINGINRICHTING GEBR�Y LEYTEN' Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en ,behangwerken' - Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekledinq - Siertafelkleden, lopers. enz. Alles voor de boogsport -MERTENS' Kapelstraat 44, MAZOUT SPORTARTIKELEN Telefoon 03/669.61-95 - Loenhout 03/316.71.88 - Hoogstraten· 03/314.60.08 014/83.30.27 - Merksplas - 014/83.30.10 03/314.83.00 - Rijkevorsel03/313.90.27· - Brecht - 03/313.80.0.1 03/88;J:04.72 - Wuustwezel�; 03/8.80.21 w!1jl � BRUURS-SMITS pvba TURNHOUTSEWEG 32 2338 BAARLE-HERTOG TELEFOON 014/699112 Konstruktie en Montage lndustrle te Hoogstraten, heeft plaats voor EEN ERVAREN M,ONTEUR voor de' montage van o.a. scneidinqswanden door geheel, België en Nederland.Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling. Sollicitatiebrieven, met uitvoerige omschrijving van opleiding en werkervaring, met bijvoeging van foto naar de Directie, Postbus 7, 2320 Hoogstraten. WACHTDIENSTEN BLOEMEN BEGRAF�NISSEN JORIS pvIII Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91 Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03/314.64.26 AUTOBANDEN .�P£"lrflE"�S V autobanden merkbanden reparaties * occasiebanden *. depann'age Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 GRAAFWERKEN MEEUSEN JOZEF Alle grond- en graafwerken. Vervoer. Verhuring yan graafmachinen. Molenhelke 33, St-LeIl8ll,u, t_el. 31:am, AUTO-SHOP AUTOB�R MICHIELSEN Vrijheid 251, Hoogstraten Tel.: 03/314.39.08 03/315.87.55 BENZINE EN LPG STATION A.. MAES Minderhout Telefoon 03/314.32.07 LANDBOUWMÀCHINES, KOGELLAGERS, 'V-RIEMEN, AUTO-ACCESSOIRES MESTSTOFFEN KOGELLAGERS MEEUSEN JOZEF Kettingen en V-riemen Stalmest, kompost, potgrond, tuiriturf Molenheiken 33 St.-Lenaarts Telefoon 03/313.80.77 TORREMANS Vlimmersebaan 57 2310 Rijkevorsel, Tel. 03/312.06.18 Stweg. op Weelde 29, Merksplas Telefoon 014/63.31.52 Zondaggesloten. Openingsuren: dinsdag 13.30-18.00 uur; vrijdag 13.30-1_9.00 uur; zaterdag 10.00-16.00 uur. PUTBORINGEN Voor drinkwater GEBD pvba DESSEL 014/37.71,25 KAPSALON BRANDSTOFFEN SHELL Butagaz flessen Pr.opagaz flessen en tanks IJ=. a Kerkstraat 21, 2330 Merksplas, Tel. 014/63.3'-'99 .�p.1:xl .,.. Vrijheid 1�' 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.91 VOOR AL UW ADVERTENTIES (03) 314.37.73 - (03) 314.49.11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.