februari 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

mr1rrnr

JOS VERSCHUEREN, winnaar van de 1 1-bochtentocht

Pi

k-

-~


De gemeentelijke hitlijst TOP OF FLOP? Zo'n twee jaar geleden toog burgervader Not met zijn glimmend nieuwe KGB-schepenen Marcel en Charel en hun CVP-collega's Jef, Staf en Annie ijverig op het beleidspad. Hun legislatuur is dus halverwege, de vele verkiezingsbeloften zijn al lang verbleekt op ongelezen folders oud papier. Hoog tijd dus voor een evaluatiebabbel over het beleid in onze goegemeente. Wij selecteerden 20 woorden uit de gemeentelijke hitljst en vroegen de regionale pers wat er over die aspecten van het beleid aan goeds en kwaads te zeggen valt. Onze gesprekspartners daarbij waren DANNY VAN OPSTAL (die de BRT2 verslaggeving over Hoogstraten verzorgt sinds 1979), ANDRE OOMEN (sinds 1985 verslaggever van eerst Het Volk en momenteel de Gazet van Antwerpen), MARC SIMONS (zowat 9 jaar actief, eerst voor Het Volk en nu vast in dienst bij Het Nieuwsblad) en JEF HUET (die al meer dan 10 jaar de politieke kolommen van uw eigenste blad vult).

Bejaarden TOP Een goede es olutie is dat er in de meeste nieuwe verkavelingen ook sociale woningen en bejaardenwoningen voorzien worden. Zo kunnen mensen langer in de eigen omgeving blijven wonen. FLOP Toch loopt er met het gevoerde bejaardenbeleid te veel mis. In de eerste plaats doordat Hoogstraten vijf deelgemeenten telt. Steeds weer moet elke deelgemeente aan zijn aantal kavels of woningen komen, zonder dat eerst grondig nagegaan wordt of er werkelijk behoefte is daaraan. Het gevolg is een heuse Sinterklaaspolitiek'. Bejaardcnvoorzieningen moeten er komen op basis van objectieve criteria. In de tweede plaats is het beleid veel te veel versnipperd: het college, het OCMW én de privé-sector willen immers ieder een dikke vinger in de voorzieningenpap, terwijl het veeleer aangewezen is om het OCMW een beleid terzake te laten uitwerken. Tenslotte is er het ontbreken van een termijnvisie. Dat leidt naar zaken als de weinig doordachtc ontwikkeling van het rustliuis of de bouw van een luxe-project in Meersel-Dreef dat alleen maar goed blijkt voor bemiddelde Nederlandse oudere echtparen en dat in de Dreef past als een tang op een varken...

cultuurbeleid? Goed is alleszins dat men heeft willen investeren in de bouw en uitbouw van de bibliotheek. Ook werking en uitstraling van het IKO worden geapprecieerd. FLOP Maar het c ultuur'beleid' wordt vandeeg in de grond gespit: niks eigen initiatief, louter passief aansluiten bij wat andere groepen doen, en dan nog op een zeer eenzijdige 'folkloristische, zelfs fossiele' manier. Het zou nochtans de taak van het gemeentebestuur moeten zijn om Hoogstraten als regionaal centrum enige culturele uitstraling te geven. Maar wellicht ontbreekt daarvoor iemand die ietwat beslagen is in deze materie. Vandaar allicht ook dat er nooit een beleidsvisie geformuleerd is, al werd dit wel beloofd. Typerende dossiers zijn de op zich lovenswaardige aankoop van de glasramen van Jan Huet: pas nadien daagt de vraag op wat ter wereld men ermee zal doen? Of de knappe zaal de Welgezinde: heeft men eindelijk de infrastructuur, maar doet men er ook iets mee? Hopelijk keert het culturele tij. Daarvoor biedt het vernieuwde Ost-museum een prima kans. Hopelijk ontwikkelt men ook een beleid dat onze gemeente op de culturele kaart brengt: eindelijk ook eens met een literair of modern initiatief ... ?

3. Financies

Cultuur TOP De posities e noten \ ormen een bitter karige oogst, zozeer zelfs dat trouwens ook in de gemeenteraad eerder al de vraag gesteld werd of er eigenlijk wel sprake is van een

JefHuet, al rien jaar politiek verslaggever van uw maandblad.

Het cultuurbeleid beperkt zich tot de aankoop van een vracht glasramen, ook al kent niemand de bestemming.

TOP Positie! beoordeelt men de 'voortiekkersrol' van het gemeentebestuur voor het aanwenden van gemeentelijke gelden voor de aanleg van fietspaden langs de gewestwegen. Al heeft men daarbij misschien iets te lichtvaardig Openbare Weiken carte blanche gegeven waardoor de kostprijs uit de pan swingt. De gemeentelijke inspraak staat niet in verhouding tot de financiële inbreng. Zeer goed is alleszins ook dat hier af en toe dingen afgehouden worden uit financiële overwegingen, zodat solo-initiatieven van schepenen teruggefloten worden. Merkwaardig is echter dat een 'voorzichtig' beleid toch te rijmen zou zijn met peperd ure projecten als de bouw van het Administratief Centrum, de bibliotheek of de aankoop van Wortel Kolonie.


POLITIEK IN DE MAAND

Danny Van Opstal, bijna twintigjaarwerkzaam voor BRT-2.

Aildre Oollielt, nu 1/ei Vö/Is nli ver voor Gazet Van Antwerpen.

C

4. Huisvesting

FLOP Niet zo gelukkig is men met de financiële overwegingen bij het 'gul uitdelen van verkavelingsvergunningen'. Zo wil de gemeente blijkbaar meer zaad in het bakje krijgen van bedrijven en woningen, niet voor niks werd de onroerende voorheffing verhoogd (en de personenbelasting verlaagd).

TOP Zoals hierboven al aangehaald, is er de gunstige evolutie in het aantal sociale kavels, iets waar vooral het ACW sindsjaar en dag voor ijverde. Blijkbaar weegt die stem via de CVP nu sterker door dan voordien.

Deze financiële regeling is wellicht nadelig voor de werkloze of de gepensioneerde met een eigen huis. Bovendien leidt de verkavelwoede naar een verregaande verstedelijking met minder leefbaarheid, grotere verkeersdruk en de teloorgang van de open ruimte.

FLOPHet Domus Flandria project is ongetwijfeld de grootste miskleum. Er is geen beter bewijs denkbaar dat sociale woningbouw gespreid moet worden in plaats van gecentraliseerd. In dit project heeft men zich blind gestaard op de mogelijke subsidies die men kon

Marc Si,noii,s, negen jaar op post voor Het Nieuwsblad.

verwerven, zodat er zonder fatsoenlijk behoefteonderzoek beslist werd (terwijl het eigen personeel ongetwijfeld voldoende bekwaam is om een dergelijk onderzoek te doen!). Evenmin werden de gevolgen op lange termijn in rekening gebracht. Zo zal dit project de belastingbetaler via het OCMW ongetwijfeld nog scheppen geld kosten!

5. Informatie & Inspraak TOP Het Gemcentelij k In ftrmatieblad krijgt een goed cijfer: het biedt doorgaans op een

1-let stadsbestuur inaahi middelen Vrij 0111. samen niet de hogere overheid, fietspaden te realiseren. Beslist positief Domus Flandria, de subsidies die men kon rapen bepaalden het beleid.


POLITIEK IN DE MAAND bevattelijke manier goede informatie, dank zij de gezonde redactionele basis met eigen personeelsleden. Ook prima beoordeelt men de wijze waarop het nieuwe verkeersplan aan de bevolking werd voorgesteld. Enkele dossiers werden door inspraak van een aantal dorpsraden op een goede wijze afgehandeld. Zo worden opgesomd: de herinrichting van dorpscentra, de mestverwerkingsfabriek en het dierencrematorium in Meerle. FLOP Globaal laat de inspraak echter danig te wensen over. Te vaak neemt men de adviesorganen onvoldoende ernstig, worden adviezen genegeerd, laattijdig of helemaal niet ingewonnen. 'Een zandbakdemocratie', zo luidt het verdict streng. 'waar men de bevolking bewust de indruk geeft dat ze hun zeg kunnen doen, maar inspraak alleen maar uit de kast gehaald wordt wanneer het in het eigen kraam kan passen'. Tekenend hiervoor is de wijze waarop de Hoogstraatsc dorpsraad, milieuraad, sportraad of jeugdraad niet werken, ondanks de inspanningen van sommige leden. Ook de inbreng van de eigen personeelsleden wordt onvoldoende naar waarde geschat. Ronduit ergerlijk is dat sommigen op hun donder krijgen omdat ze in een aantal zaken hun werk zo goed mogelijk willen doen, wat dan botst met het politiek dienstbetoon.

6. Jeugd TOP Inzake jeuvdbcleid zijn er enkele puike initiatieven: de jeugdraad probeert op zich goed werk te leveren, het opstarten van een Jongeren Informatie Punt, het uitbouwen van de huisvesting voor enkele jeugdhewegingen. FLOP Des te spijtiger is het dan ook dat het college het nodig vond om een advies en zelfs de reglementen van de jeugdraad naast zich neer te leggen bij het opstellen van de verdeelsleutel van de subsidies. Op die manier toont men aan de jongeren dat men ze niet echt als volwaardig wil beschouwen. Een geheel ander aspect is de weinig overtuigende verjonging van de politieke partijen: eigenlijk gebeurt daar haast niks aan, en de jongeren die in de raad zetelen doen amper hun mond open zelfs niet in jeugdmateries. -

WONINGBOUW KREKELSTRAAT 4 2321 MEER -

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE Land- & Tuinbouw des cidcdigendc reflex legende onteigeningen en landschapsvervuiling die de EIST met zich mee zal brengen. Maar vreemd genoeg is die er dan weer helemaal niet wanneer datzelfde agrarisch gebied aangesneden wordt voor de zoveelste verkaveling of uitbreiding van de Transportzone! FLOP Land- en tuinbouw is in deze regio een heilig huisje waaraan niet getornd mag worden, waar zeker geen kritiek over geduld wordt. 'Het is toch bijzonder opvallend dat liefst vier leden van het college nadrukkelijke bindingen met deze tak hebben, vergelijk dat aantal maar eens met andere maatschappelijke groepen als arbeiders, bedrijfsleven, of niiddenstand! Vandaar dat het college het beleid daarrond volkomen binnenskamers houdt, zelden of nooit haalt dit de raad. Het gevolg is dat hier evidente waarheden zelfs niet erkend worden. Hoogstraten is zonder twijfel één van de ergste gebieden in ons land inzake de mestproblcmatiek. Maar het bestuur erkent zelfs niet dat er überhaupt een probleem is, laat staan dat men de ernst ervan durft in te zien. TOPPoitici

~

FLOP 'Natuur is vuiligheid'. zo wordt de beleidsopvatting samengevat. Dat merkt men aan de samenstelling van de milieuraad die zo moet zijn dat het belang van de landbouw optimaal beschermd kan worden terwijl nochtans vele boeren een gezondere milieureflex hebben dan hun politiekers. Nog nooit heeft de gemeente een bedrag besteed aan de aankoop van natuurgebied. Aan het naleven van vergunningen bijvoorbeeld inzake het kappen van heggen of het bosbestand, tilt men in het geheel niet zwaar. Evenmin of er degelijke groenzones komen rond bedrijven of transportzone. Een fatsoenlijke controle op al dergelijke zaken ontbreekt, een aanzet tol een eigen beleid is er nog nooit geweest. -

Migranten TOP Wellicht heeft de gemeente er weinig toe bijgedragen, maar positief is alleszins dat het illegale werk in de tuinbouw teruggedrongen werd. Men heeft verder gepoogd om de grote groep uitgeweken Nederlanders meer te laten betalen door de onroerende voorheffing te ver hogen. Of dat effect heeft, is een open vraag... FLOP??!

Leefmilieu TOP Hei hcstaan

een containerpark is ongetwij leid een goede zaak. Ook positief is dat op de bestaande lOK initiatieven inzake afval en recyclage ingepikt wordt, al is daarbij nooit sprake geweest van enig eigen initiatief. S :in

Een ontdekkingstocht!

Monumenten TOP In dit verband zijn er zeker enkele goede zaken. De gemeente heeft een 'voorbeeldfunctie' in de wijze waarop ze haar deelname aan cle Monumentenwacht ter harte neemt. Ook de steun aan het Convent bij de verwezenlijking van de restauratie van het Begijnhof is positief. FLOP Minder geslaagd is de gebrekkige controle op de kerkfahrieken. Grootste flop is ongetwijfeld het getouwtrek in het dossier van Wor -

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt een bezoek méér dan waard.

dShiis woondecoratie

tel 014

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

-

69 90 02

ook op zondag open op maandag gesloten

-

De samenwerking met Monumnentenwacht is positief de politieke verdeeldheid rond Wortel-kolonie negatief.

4


POLITIEK IN DE MAAND tel Kolonie. De klassering zou al lang een feit zijn als niet elk van de coalitiepartners het laken naar zijn kant wou halen. De politieke daden stroken geenszins met de publiekelijk afgelegde verklaringen dat men er alles aan wil doen om het domein en het landschap als monument te bewaren. Bijzonder jammer is dat de kritische burger daardoor terecht of onterecht zelfs de indruk krijgt dat er achter de schermen geheel andere belangen lijken Ie spelen.

Onderwijs TOP Tot tevredenheid stemt dat dc zaak Van Delm uiteindelijk toch nog een oplossing gekregen heeft zodat de storn1 eindelijk kon luwen. FLOPNiet dat erecht geblunderd wordt in deze materie, wel is het onderhand tijd dat er een toekomstvisie komt op hoe men de verhoudingen tussen gemeentelijk en vrij onderwijs kan saneren. Het kan niet langer dat wie in Meerle woont, veel meer moet betalen om zijn kind naar de lagere school te sturen dan iemand die in Meer of Hoogstraten woont.

Ontwikkelingssamenwerking TOP l)c in span n i ogen die men levert in cle vorm van steun aan het 11.11.11 comité zijn zonder meer prima. FLOP Is er niet.

Openbare Werken TOP Globaal wordt het onderhoud aan de uitgestrekte Hoogstraatsc wegen en grondgebied geprezen. Zeer goed is ook de geslaagde herinrichting en verfraaiing van verschillende dorpskernen. Terecht doet men ook pogingen om de leefbaarheid er nog meer te verbeteren door de verkeersdruk aan te pakken. De inbreng van het eigen personeel wordt al even terecht niet onderschat. FLOP De grootschalige Aquafin aanpak om het noordelijke rioleringswater helemaal terug te pompen naar het zuiveringsstation in Minderhout, blijft toch voor heel wat vragen zorgen. De grootste flop in deze materie is echter het 'losse flodder-' en 'lap'werk waarmee men zonder visie of beleid de herinrichting van het Hoogstraatse centrum aanpakt. Van de oorspronkelijke plannen blijft haast niks over; ondertussen dreigen allerlei detailwerken een toekomstige sanering erg te bemoeilijken. Zeker in dit dossier dient men een gezond overleg met Openbare Werken af te dwin gen.

Ruimtelijke Ordening TOP Absoluut niks positiels over Ie Leggen, zo oordeelt de tafel onverbiddelijk... FLOP Integendeel: 'l-loogstraten heeft tot héél ver een erg slechte naam in deze materie.' 'Werkelijk alles kan hier blijkbaar.' 'Het vrije initiatief primeert schaamteloos.' 'Het dienstbetoon is de wortel van alle kwaad.' Dat leidt naar een lukrake invulling van onze ruimte zonder dat de overheid zich laat hinderen door enige toekomstvisie. Voorbeelden van flagrante bouwovertredingen zijn er te over; verkavelingen worden ingeplant zonder fatsoenlijke ontsluiting; de aantasting van de open ruimte gaat zeer snel verder; de controle op het naleven van vergunningen wordt

niet bepaald aangemo de recent strengere Stedenbouw kan miss soelaas zorgen.

Sociale Zaken TOP Niemand kan meteen zeggen wat hiei precies onder verstaan moet worden. Als de toelagen voor de opvang van mindervaliden ofde steun aan kankerpreventie en onderzoek hieronder vallen, dan krijgt dit alleszins een positieve quotering. FLOP Niks dus, tenzij het eigenlijk nogal erg is dat geen mens weet wat er onder verstaan wordt, natuurlijk.

Sport TOP 1-let best uit de verf kwam de gemeente met de inspanningen die geleverd werden voor de bouw van sportzalen in Minderhout en Wor tel. Ook de blijvende steun aan de uitbouw van het recreatiedomein de Mosten komt de eigen bevolking ten goede. FLOP De Mosten zorgt anderzijds ook voor de meest negatieve noot. Meer bepaald het sluiten van de overeenkomst met Hoppa, waardoor zelfs een Hoogstraatse vereniging die op het domein een sportactiviteit wil organiseren flink moet afdokken aan Hoppa. De sportraad werd in deze beslissing niet eens gekend. Voor de buitenwereld is dit alles een volslagen onbegrijpelijke gang van zaken.

Tewerkstelling TOPPositiefishetinitiatiet voortewcrkstelling van andersvaliden in cle groenvoorziening. De gemeentelijke overheid probeert de lokale tewerkstelling ook te stimuleren door dc gunstige adviezen voor om. de uitbouw van de transportzone. FLOP Niks over te melden.

Toerisme TOPZeergoed scoort de degelijke uitbouw San de Toeristische Dienst. Zoals al vermeld, kan ook de realisatie van de Mosten globaal als een pluspunt gelden. Minder fraai is dat het geslaagde initiatief voor aanleg van een fietspad langs de Mark geen vervolg kreeg, hoewel er aanvankelijk ook sprake van was om dit onder meer te verbinden met andere routes. FLOP Een verkeken kans lijkt het missen van de Taxandria-boot: in dit grensoverschrijdend project ter stimulering van natuurtoerisme, deels gerealiseerd met Europese gelden, leek ook voor l-loogstraten een plaatsje weggelegd.

Veiligheid (politie & brandweer) TOP Terecht wordt er nogal wat geïns esteerd in de veiligheid van de burger.

FLOP Menig burger stelt zich echter wel eens vragen over de mentaliteit en de werking van de gemeentelijke politie. Soms heeft het er de schijn van dat deze onvoldoende dicht bij de burger staat - niet overal komt de wijkagent bepaald veel in beeld, terwijl daarentegen de drugsproblematiek op de E19 soms meer prioritair lijkt. Vooral ergerlijk is dat burgers te dikwijls het gevoel hebben dat ze voor sommige klachten of bemerkingen te weinig gehoor vinden - 'daar kunnen/mogen wij niet tegen optreden', luidt het dan. Een samenleving kan nochtans maar goed functioneren wanneer er een efficiënte controle is op het naleven van wetten en reglementen. Hier lijkt er minstens sprake van een imago-probleem.

Verkeer TOP Uit de eerdere punten kwamen de belangrijkste pluspunten al naar voor: de aanleg van fietspaden, het onderhoud van de gemeentewegen, het realiseren van een verkeersstudie. FLOP Tegelijk valt echter het ontbreken van een coherente toekomstvisie op: de situatie in het Hoogstraatse centrum verbetert er niet bepaald op door enkele detailingrepen; op hetzelfde moment dat men een verkeersstudie laat uitvoeren, acht men het opportuun om een ringweg af te schaffen die al meer dan 20 jaar op de gewestplannen voorzien was; bij het gunnen van privé-verkavelingen houdt men geen rekening met de toenemende verkeersdruk en de aard van de verkeersstroom die dit meebrengt.

Conclusies bij dit alles laten wij volgaarne aan onze kritische lezende burger over. Aan u dus. Misschien vindt u wel dat er hier dringend een Bleke Mars moet komen of zo. Of misschien wil ii integendeel wel Oscars voor Politica! Correctness uitdelen. Laat het ons gerust weten.•


PUBLI-REPORTA GE

Media Noord zet uw bedrijf in de kijker.

1:xe

[J:AJ

Meersewog 2, bus 1 2321 Hoogstratert Tel. 03131588 34 Fax 031315 41 11

'

Op de Hoogst raatse Handelsbeurs pakt reclame-bureau Media Noord uit met een volledig gamma. Het motto? 'We plakken d'er iedere letter op en iedereen let er op'. Want daar draait het in de reclame om: laten zien wat je doet en vooral gezien worden. Een goede reden om Media Noord even voor te stellen.

Semadigit 071362 78 91 GSMO75/278834

Belettering De activiteiten vallen onder de noemer 'belettering', in de volksmond 'plakletters'. Alle letters & logo's worden computergestuurd uitgesneden in diverse groottes, kleuren en lettertypes. Ze kunnen geplakt worden op alle reclameuitingen: voertuigen, reclameborden, signalisatiesyslemen. vitnnes....

tĂźQĂ”

Full Colour Prints Niet enkel teksten, maar ook (meerkleurige) logo's worden gerealiseerd. Nieuw is ook het 3M Scotchprint systeem. Kleurenfoto's worden op groot formaat geprint om onder andere op vrachtwagens of reclameborden te kleven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een vrachtwagenbranche dubbelzijdig te printen over een lengte van 25 meter met een maximum hoogte van 5 meter. Toch valt het prijskaartje mee, zodat een 3M Scotchprint ook voor de kleine zelfstandige of KMO bereikbaar is. Met een 3M garantie tot 7 jaar, is de (minimale) investering meer dan de moeite waard. ...,,

... -

Uw uithangbord Al)

Alles wat met reclame en belettering te maken heeft, vind je binnenkort op de Media Noordstand op de Handelsbeurs: voertuigbelettering (wagens, bestel- en vrachtwagens), reclame-, stoep-, werf- en verkeersborden, magneetstickers, binnen- en huitenbewegwijzering, een zeer uitgebreid aanbod van signalisatie- en presentatiesystemen, freesletters, spandoeken, lichtreclames. Daarnaast is Media Noord zich het laatste jaar gaan specialiseren in de realisatie van vierkleurenfolders: van idee via ontwerp tot afgewerkt produkt.

Radioreclame Media Noord biedt, zoals de naam het al laat vermoeden, een antwoord op alle media- en reclamevragen. Daarom is ook radioreclame al meer dan vier jaar onze specialiteit. Niet alleen op de Hoogstraatse radio Cosmos, maar ook op alle locale radio's in het ganse land, zelfs op de nationale zenders. Media Noord heeft alles in huis om van uw product een succesnummer te maken.

Interesse? Loop eens langs op de Hoogstraatse Handelsbeurs (21-26 februari) of bel Media Noord op 033158834, fax 03-3154111. Zaakvoerder Peter van Dijck vertelt u graag meer over hoe u en uw reclameboodschap gezien kunnen worden (zelfs in het donker met onze retroreflecterende folie). Onze folder sturen wij u graag toe.

(publi reportage)

f

KORRELVLOER

Prisma Korr&vloer is Perfect Vloeren TeL 03-'314 13 14 Fax. 03-314 12 80


VANUIT HET STADHUIS... NIEUWE POLITIEKE KULTUUR ? Ook Hoogstraten likt zijn wonden 1996 is een verbijsterend jaar geweest. Een jaar waarin we van de ene verbazing in de andere vielen, van het ene schandaal in het andere terechtkwamen en waarin bij velen het geloof in nog een beetje rechtvaardigheid in dit kleine landje elke dag een beetje meer met de smeltende sneeuw de grond inkroop. Gerecht, politie en de politiek werden in de straat meer dan eens op één hoopje gekeerd en het rioolputje ingekieperd. Politiek is bij velen een vies begrip geworden, een synoniem van wanbeleid , corruptie, vriendjespolitiek en zakkenvullerij. "Politiek is rot" zegt men dan , tot men zich plots herinnert dat die bouwvergunning nog niet binnen is, of er nog een boete moet weggewerkt worden, of zoonlief nog dringend een job moet vinden. Dan schuiven Jan en Piet weer onbezorgd aan in de wachtzaal voor het wekelijkse dienstbetoon. Dan wordt even de Witte Mars vergeten ,dan is de politiek enkel nog iets uit het verre Brussel. Ook al wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend, toch beseffen nogal wat politiekers dat er dringend iets (wezenlijks ?) moet veranderd worden. Hier en daar wordt al eens een hand in eigen boezem gestoken en zowel in de Vlaamse Raad als in het Parlement is men druk op zoek naar "een nieuwe politieke kultuur". Voor sommigen wellicht de ultieme kans om iets daadwerkelijk en fundamenteel te veranderen, voor anderen misschien alleen maar het laatste middel om zichzelf van de verdrinkingsdood te redden. Hoe dan ook, de politieke wereld lijkt wat uit zijn winterslaap geschud. Politieke benoemingen, kumul en dienstbetoon staan meer dan ooit ter discussie en er gaan nogal wat stemmen op om de kontrole over een aantal zaken te verscherpen. Zo heeft minister van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Baldewijns zich voorgenomen om de talrijke bouwovertredingen een halt toe te roepen, en werd er reeds een lijst met af te breken gebouwen gepubliceerd. Hoogstraten heeft op het vlak van bouwovertredingen een slechte naam. Toch heeft het college onlangs beslist ook hier in onze gemeente de zaken kordater aan te pakken. Een gevolg van de toenemende wrevel tussen college en politie? Een reaktie op het voorstel van de oppositie naar aanleiding van de affaire 'IJsparadijs'? Of misschien toch ook een nieuwe politieke kultuur in Hoogstraten?

Slechte reputatie Hoogstraten heeft de laatste jaren een weinig benijdenswaardige reputatie opgebouwd inzake bouwovertredingen. Het bekendste voorbeeld uit het nabije verleden is weide verbouwing van de bewuste boswachterswoning aan de Mosten tot een riante villa, tegen de adviezen van Stedcnbouw in. De werken hebben een tijdje stilgelegen maar uiteindelijk werd alles met de mantel der liefde bedekt en mits betaling van een boete van zon drie miljoen werd de hele affaire geregulariseerd. Niet enkel deze geruchtmakende zaak, maar tal van andere onregelmatigheden inzake ruimtelijke ordening en bouwvergunningen hebben de gemeente Hoogstraten bij de provincie en Stedenbouw een niet zo fraaie naam gegeven. Vanuit de oppositie werd vaak met een verwi jtende vinger gewezen naar het dienstbetoon van burgemeester Van

Aperen en naar het "gearrangeer achteraf' van plaatselijke politci. Het is een publiek geheim dat hieromtrent regelmatig spanningen waren in het college. Beide coalitiepartners blijken op een verschillende golflengte te zitten Vaststellen van overtredingen is één punt, er een gevolg aan geven of het seponeren is een andere zaak.Meer dan eens hebben wij de burgemeester en de commissaris openlijk horen verklaren dat de politie niet optreedt wanneer er geen officiële klacht wordt ingediend Niet verwonderlijk dat wie uiteindelijk de moed bijeenraapt om een wantoestand aan te klagen, zij het uit burgerzin , uit vrees benadeeld te worden of uit pure ergernis, uiteindelijk toch dc bonen zal gegeten hebben. Waar politie en beleidsmensen hun verantwoordelijkheden afschuiven, worden willens nillens andere burgers tegen elkaar opgezet. Wanneer het proces-verbaal is opgesteld, moet het binnen de vijf dagen door de burgemeester bekrachtigd worden. Gebeurt dit

niet dan wordt alles geblokkeerd. Eén en ander werd onlangs nog maar eens ten overvloede duidelijk naar aanleiding van de recente bouwovertreding aan de kapeldreef te Minderhout.

Usparadijs houdt uitverkoop De feiten zijn intussen welbekend. Na moeilijkheden aan de Lage Weg zoekende uitbaters van het IJsparadijs een nieuw onderkomen en zij kopen hel huis op de hoek van de Kapeldreef. De tijd dringt en zonder de vergunning voor de verbouwingen af te wachten wordt er volop afgebroken en gebouwd. Het advies van Monumenten en Landschappen wordt genegeerd. Door een gemeenteraadslid wordt klacht neergelegd bij de politie De werken blijven evenwel aan de gang, daar de burgemeester het stillegen van de werken niet bevestigt. In een persnota voor de gemeenteraadszitting van oktober trekt oppositieraadslid Juul VerhuIst fel van leer tegen burgemeester Van Aperen die hij in deze zaak verwijt nalatig te zijn maar ook de overtreders via zijn dienstbetoon te ondersteunen. Begin december hebben wij de feiten en de discussie hierover in de gemeenteraad in deze rubriek reeds kort behandeld. De week voor Kerstmis valt er in elke Minderhoutse brievenbus een folder van de eigenaar van Het Ijsparadijs met zijn visie over gans deze zaak. Wij willen hier niet verder in detail op ingaan. Daarvoor zijn de persoonlijke aanvallen tegen buren en al wie maar van dicht of van ver bij de zaak betrokken is te shrijnend. Of de oorzaak nu te zoeken is in een gebrek aan politieke moed, in een gebrek aan kontrole, of in een gebrek aan beleidsvisie, het illustreert hier in ieder geval duidelijk dat de manier van werken "doe maar op, we regelen het achteraf wel", al of niet ter goeder trouw, niet alleen kan leiden tot ontoelaatbare feiten, maar daarenboven vaak nog eens tot persoonlijke drama's. Jarenlang heeft deze zaak gedraaid zonder de nodige vergunning. In zijn eigen folder komt de eigenaar er voor uit dat hij hierbij ook op politieke steun kon rekenen." Wie zou er iets op tegen kunnen hebben dat jullie hier zouden starten met een onschuldig ijssalon ? Er is zoveel dat niet mag..." . Wie van de plaatselijke politici dit ook moge gezegd hebben, het is nu wel duidelijk dat deze zogenaamde rugdekking de man uiteindelijk meer narigheid dan vreugde heeft bezorgd. Want de zaak draaide goed, wat elk rechtgeaard mens de man alleen maar toewensen kan, maar de overlast in de woonwijk werd hierdoor wellicht groter ,wat uiteindelijk tot de klachten heeft geleid. Des te pijnlijker is het daarom ook dit maal weer te moeten vaststellen dat men van de fouten uit het verleden niet geleerd heeft. Zowel betrokkene als sommige politiekers vervallen in hetzelfde euvel, en eens te meer blijkt ook hij weer de dupe.


GEMEENTERAAD dening. Huisvesting en Monumenten en Landschappen ) van Antwerpen.

Politie ii' iiiiiii1ijk varket

Ook in lui college zouden burgemeester Van Aperen en schepen Van Loo .v regelmatig tegenover elkaar staan, vooral als het over ruimtelijke ordening en bouwvergunnin gen ging...

Verantwoordelijkheid Uit betrouwbare bron weten wij dat er al vrij vlug verontwaardigde reacties binnenliepen op het stadhuis maar er werd niets ondernomen Tot raadslid Verhulst de politie opbelde en vroeg een proces-verbaal op te stellen. De reactie van de politie was "dat ze alleen konden optreden indien ik bereid was een klacht in te dienen"(dixit Verhuist in zijn persnota). — 'Hoewel het niet mijn taak is als gemeenteraadslid of burger van deze gemeente klacht in te dienen bij bouwovertredingen heb ik dit toch gedaan, omdat de bevoegde overheid, zijnde de burgemeester, weigert op te treden." Nadat het proces verbaal werd opgesteld zijnde werken echter nog lang blijven doorgaan. De commissaris kon op 15 oktober enkel melden "dat de burgemeester het stilleggen van de werken niet had bevestigd". Op 21 oktober 96 verstuurde de Gemachtigde Ambtenaar een brief gericht aan de burgemeester met het bevel:"dringend proces-verbaal te laten opstellen en de werken te laten stilleggen tot de bouwvergunning verkregen is." Op 23 oktober verzond de Procureur des Konings van Turnhout volgend bericht aan de commissaris:"Nagaan of de stopzetting is gebeurd, zoniet het nodige te doen teneinde de stopzetting te verzekeren." Op 28 oktober besliste het college ten eerste de politie de werken te laten stilleggen totdat de vereiste bouwvergunning bekomen wordt. en ten tweede kennis te nemen van de ingediende bezwaren en gunstig advies te verlenen voor betreffende aanvraag onder welbepaalde voor waarden nI. dat: - de werken onmiddellijk worden stilgelegd tot afgifte van de bouwvergunning - betrokkene een milieuvergunningsaanvraag indient - het gebruik van de Kapeldreef als parkeerterrein wordt uitgesloten door het plaatsen van paaltjes tussen de bomen. Op 26 november geeft de Geniachtigde Ambtenaar van Stedenbouw gunstig advies, eveneens onder strenge voorwaarden.

Begin december '96 bleek echter dat het bevel tot stilleggen van de werken nog steeds niet ondertekend was door de burgemeester en dat de werken nog steeds zonder onderbreking doorgingen. Uiteindelijk werden de werken half december stilgelegd na rechtstreekse tussenkomst van AROHM (Administratie van Ruinistelijke Or-

Politiecommissaris Omer Meeus kan niet ontkennen dat hij regelmatig van mening verschilt met het college over bĂ–uwovertretliugeii. Daarom is hij van mening dat het zo niet verder kan. In het verleden hebben zijn politiemensen dikwijls onregelmatigheden vastgesteld en aan het college doorgespeeld.. Maar in het college werd er dikwijls op verschillende manieren gereageerd. Wat voor de ene niet kon, kon daarentegen voor de andere wel, waardoor de potitie dikwijls de zwarte piet kreeg toegespeeld."Wat voor zin heeft het voor ons dat wij een proces verbaal opstellen als de burgemeester niet tekent en het college ons niet steunt T' vraagt de commissaris zich af. Misschien is de laatste zaak van het IJssalon de druppel geweest die de emmer deed overlopen. In ieder geval dient de commitsaris begin december bij het college een voorstel in om bouwovertredingen voortaan op een andere manier aan te pakken.Hoewel schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Van Looy nog enkele aanvullingen aan het voorstel wil doen in het kader van de nieuwe mi lieuconvenant, blijkt het college zich akkoord te verklaren met de inhoud. Politie en college hebben zich voorgenomen om voortaan consequent te gaan optreden voor iedereen gelijk. De politieagenten zullen voortaan meer toezicht gaan doen.


GEMEENTERAAD krachtigen dat terecht is gegeven m.a.w. wanneer vastgesteld is dat vergunningsplichtige werken zonder of in strijd met de vergunning uitgevoerd worden."

Informatie en serieuze sanctionering Op de gemeenteraadszitting van 16 december had de oppositiepartij Agalev in een bijkomend agendapunt de behandeling van bouwmisdrijven aangekaart. Naast felle kritiek op de houding van het college op de recente bouwovertreding doet zij een aantal voorstellen om een ernstig bouwbeleid in de gemeente uit te bouwen In de eerste plaats moet er een duidelijke informatie komen voor al wie een bouwvergunning aanvraagt. De meerwaarde die men oplegt bij een bouwmisdrijf moet minstens voldoende zijn om een stimulans te geven de nodige vergunningen aan te vragen Bij ernstige bouwmisdrijven dient het schepencollege de werken onmiddellijk stil te leggen en de procedure in te zetten om het herstel in de oorspronkelijke staat te eisen. Enkel voor beperkte overtredingen van de goede ruimtelijke ordening, waar de afbraak een te drastische maatregel zou zijn, kan een meerwaarde geeist worden i.p.v. de eis tot herstel .

Politieinspecreur Van Bergen kijkt bcde,ikelijk: uit frustratie over her niet mogen optreden of uit schrik voor het extra werk van morgen?

"De mensen moeten weten dat er meer kontrole is en dat er ook zal opgetreden worden als het nodig is, zonder daarom pietluttig te gaan doen. Daardoor is misschien al 80 % h 90% van de mogelijke problemen opgelost.. Als schepen van Ruimtelijke Ordening kan ik dit al leen maar een zeer goede zaak vinden na twee jaar vaak heftige discussies. Ik kon immers nooit opdracht gc.vcn aan dc conwii5suits. KuiIllulL is zijn bevoegdheid", zegt Van Looy. Ook commissaris Meeus is tevreden met de bereikte overeenkomst. "Voortaan zullen onze politieagenten ter plekke kunnen afstappen aan een bouwwerf of wanneer er iets onregelmatigs wordt vastgesteld. Zij zullen kontroleren of er een bouwvergunning kan voorgelegd worden. Is dat niet het geval dan wordt de zaak stilgelegd en lichter wij het college in. Dan kan de betrokkene concrete vooratellen doen om zich in regel te stellen waarna de werken verdergezet kunnen worden. Negeert men echter het verbod dan zuilen mijn mannen pmres-verhaal opstellen Werkt men desondanks toch nog verder dan gaan wij over tot inbeslagname van het materiaal. Hierna zal de procureur beslissen hoe het verder moet. Maar ik weet uit ervaring dat het parket in ilergelijke zaken heel voorzichtig is, zeker in het geval de burgemeester het procesverbaal niet heeft bekrachtigd. Er kan immers altijd nog een regularisatie uit de bus vallen. Deontologisch is een burgemeester wel verplicht te tekenen voor bekrachtiging, maar ik heb hiervoor geen enkele wettelijke verplichting gevonden." Indewelvan29/311962overRnimtelijkeOrdr ARkAAg en 3tçu,lebouw slaat iluitlel ijk vei ittell diii het bevel tot stopzetting van de werken op straffe van verval vinnen vijf dagen moet wor den bekrachtigd door de burgemeester of de gemarhti g de ambtenaar. Agalev raadslid Juul VerhuIst. die steeds "de lakse houding" van de burgemeester inzake bouwovertredingen heeft aangeklaagd, informeerde zich bij de provincie over de al dan niet verplichting het procesverbaal te bekrachtigen. In het antwoord lezen wij "Wordt het bevel door geen van beide personen (de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar. DHM) bekrachtigd, is het dus vervallen. Het is duidelijk dat deze overheidsinstanties niet mogen nalaten een bevel te be-

van de oorspronkelijke toestand. Deze maatregel mag zeker niet misbruikt worden bij zware overtredingen (zoals nu vaak gebeurt) en de meerwaarde moet voldoende hoog zijn (en in ieder geval minstens gelijk aan het bedrag voorgesteld door Stedenbouw). "Een strenger optreden bij bouwmisdrijven moet de bevolking doen inzien dat bouwovertredingen niet zomaar kunnen en verhinderen dat zware overtreders zomaar hun zin kunnen doen. Wij kunnen bouwmisdrijven niet blijven regulariseren." aldus Agalev.

Nieuwe politieke kultuur? Of het voorstel van commissaris Meeus kans op slagen heeft, is afhankelijk van alle betrokken. In de eerste plaats zeker van de volgehouden kontrole van de politieagenten maar evenzeer en misschien nog meer van de politieke verantwoordelijken. Als burgemeester en schepenen zich eensgezind aan de gemaakte afspraken kunnen houden, dan kent l-loogstraten misschien ook een stukje "nieuwe politieke kultuur". Zoniet zal de desillusie des te groter zijn en het vertrouwen in bepaalde personen of instanties meer dan eens zoek. En dat kan elke eerlijke beleidsverantwoordelijke nu meer dan ooit missen als de pest. • ,

"ok '\- „ ~

CII eo)IIiii1sv(lr,. Ç(liiICiI (teIi(')

op het

______

iiiCIiiie 1/IQOf:'

De ic ie It/In [ij(/en.d 1h /? ieit ltj(Iri/. reCe/)l ie.

9


STRUCTUURPLAN VLAANDEREN Tot 28 februari loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De Vlaamse overheid heeft dit plan uitgewerkt om op lange termijn een evenwichtige ontwikkeling te garanderen voor de verschillende menselijke activiteiten zoals wonen, werken, recreatie en mobiliteit, rekening houdend met natuur (bos) en landbouw. Tot 28 februari kunnen u en ik advies geven. En hier knelt het schoentje. Weinig mensen zullen inzage vragen van de turf die klaarligt op elk stadhuis om gelezen te worden. En wie dan de samenvattende brochure van een goede 90 bladzijden meepakt, stoot op een ander knelpunt : het ambtelijk taalgebruik doet menigkeer de wenkbrauwen fronsen. Wat staat hier nu eigenlijk geschreven, wat bedoelt men ermee en wat zijn de gevolgen voor ons dorp of stad? We doen een poging om u niet onwetend te laten. Hier en daar proberen we aan de hand van vragen het ontwerp toe te passen op de Hoogstraatse situatie.

Open ruimte Die wordt met de dag schaarser. En ze is meer en meer versnipperd. Linthebouwing en de willekeurige inplanting van woon- en industriezones deden ook nog eens de kosten van riolering, huisvuilophaling en andere nutsvoorzieningen hoog oplopen. Nochtans wordt de vraag naar nieuwe woningen, naar meer leefbare en verkeersveilige steden en dorpen, naar goed uitgeruste bedrijfstetTeinen, naar een leefbare en onmisbare landbouw gesteld. Om op deze vragen te antwoorden, dient de open ruimte zo efficiënt mogelijk benut te worden, zonder haar te laten verdwijnen. De nationale wet op de Stedebouw en Ruimtelijke Ordening dateert van 1962 en biedt geen afdoende antwoord. De gewestplannen van 1970, reeds meerdere keren herzien, zijn achterhaald. Een structuurplan is het resultaat van structuurplanning: het schetst het kader waarin de aanspraken van alle geledingen van de maatschappij afgewogen kunnen worden. Vandaar dat het geen enkele ingreep of bestemming vastlegt: u vindt er geen plan in terug, noch de bestemming van bepaalde grondgebieden. Vertrekkend vanuit de bestaande ruimtelijke structuur die in kaart wordt gebracht, worden trends en behoeften geformuleerd die de gewenste ruimtelijke toekomst mee bepalen. In een voor de overheid bindend gedeelte worden dan de regels vastgelegd om die gewenste structuur te realiseren. En dit zowel op Vlaams, als provinciaal, als gemeentelijk vlak. Konkreet wordt het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) uitgevoerd via uitvoerende plannen en verordeningen. Pas wanneer dit op gemeentelijk vlak aan de orde is, zul je merken dat de overheid een nieuwe visie heeft op het gebruik van grond en inrichting.

10

Duurzame ontwikkeling "Is een ontwikkeling die voorziet in dc behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien". Dit betekent duidelijk toekomstgericht, waarbij voor een stuk de huidige hedendaagse gedachten moeten opzij gezet worden. De inrichting van onze omgeving moet gebeuren met het oog op later. Denk maar aan vroeger de oude dorpskommen waren aangelegd voor de doortocht van paard en kar, later omgevormd tot smalle gewestwegen die nu niet langer het zwaar en druk verkeer kunnen slikken zodat een ringweg op vele plaatsen aan de orde is. Dergelijke ringwegen belasten dan weer de landbouwfunctie zodat er moet gekozen worden. Vier basisdoelstellingen worden in het RSV geformuleerd Een selectieve uitbouw van stedelijke gebieden. Van de bestaande stedelijke structuren moet optimaal gebruikgemaakt worden. Een terugkeer naar de stad, die leefbaarder moet worden, wordt bepleit. Versterking van het buitengebied, zijnde "het gebied waar open, onbebouwde ruimte overweegt". Dit moet behoed worden tegen verdere afkalving door het wonen en werken te bundelen in de kernen (dorpen). Concentratie van de economische activiteiten. Optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur. De twee eerste doelstellingen betekenen ook dat ingegaan wordt tegen de ongebreidelde

Kleinstedelij k Stedelijke gebieden worden naargelang hun omvang en belangrijkheid ingedeeld als grootstedelijk (Antwerpen en delen van omliggende gemeenten), regionaalstedelijk (Mechelen, Turnhout en delen van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout), kleinstedelijk (Lier, Aarschot,)en kleinstedelijk op provinciaal gebied (Geel. Herentals, Mol, Hoogstraten). Deze hiërarchie is gebaseerd op het niveau van de verzorgende functies van dc woonkernen en van aard en intensiteit van de relaties tussen de diverse functies. Eigenaardig genoeg wordt hier Hoogstraten in zijn geheel vernoemd, waarbij we toch denken dat bepaalde delen van deze gemeente toch niet echt als kleinstedelijk moeten beschouwd worden. Namen noemen? Er zou beter staan dat de deelgemeente Hoogstraten als kleinstedelijk wordt aanschouwd, zodat men er van kan uitgaan dat de andere deelgemeenten verder beschouwd zullen worden als kernen, gelegen in het buitengebied. Het RSV zegt niet echt dat Hoogstraten een stedelijk gebied is, maar dat het wordt

opgewaardeerd naar kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau omwille van ligging, dynamiek en subregionale kansen om meer groei van wonen en werken op te vangen, zodat de druk op het buitengebied afneemt. Eigenlijk staat hier reeds geschreven dat het centrum van Hoogstraten er voor moet zorgen dat de andere deelgcmecnten beschermd worden als kernen van het buitengebied en hijgevolg beperkt worden in hun uitbreiding. Want er zijn gevolgen aan deze classificatie. In de eerste plaats op het gebied van wonen. De vraag naar nieuwe woningen is hedentendage groter in (de kernen van) het buitengebied. En toch wordt de verhouding in het woningbestand gehandhaafd op het niveau van 1991 : in de toekomst moet in de provincie Antwerpen 65% van de nieuwe woningen (= woongelegenheden) gerealiseerd worden in de stedelijke gebieden en slechts 35% in het buitengebied. De uitwerking van een verdeling over de gemeenten van het buitengebied gebeurt in de provinciale ruimtelijke structuurplannen. De

gemeentelijke plannen zullen dan aangeven waar en met welke tussenpozen nieuwe woningen zullen kunnen gebouwd worden, en met welke dichtheid, t.t.z. hoeveel woningen per hectare. Zodus zullen de woonuitbreidings-

BEGRAFENISSEN

JORIS •

- --

spreiding en versnippering van het landschap. De te verwachten groei van nieuwe woningen, infrastructuren, bedrijventerreinen, recreatie, enz. wordt bij voorkeur daar gerealiseerd waar al een concentratie van die bepaalde functie bestaat.

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


RUIMTELIJKE ORDENING gebieden slechts in fasen aangesproken worden. Een tweede trend die doorbroken moet worden is het voortdurend groter worden van de perceelsoppervlakten waarop gebouwd wordt. Men gaat dus minimale woondichtheden opleggen in stedelijk gebied 25 woningen per hectare, in de kernen van het buitengebied 15 (ongeveer 650 m2 per lap bouwgrond). Men stelt duidelijk dat de ruimteconsumptie in dit laatste moet ingeperkt worden. Daarenboven moeten stedelijke gebieden multi-functioneel zijn : naast het wonen, dient er werkgelegenheid, kleinhandel en dienstensector te floreren. Verwevenheid van functies noemt men dit : ook het groen moet de meerwaarde van een stedelijk gebied ondersteunen. Het RSV zegt in dit kader duidelijk dat de kleinhandel geen plaats kan krijgen op bedrijventerreinen die niet als kleinhandelszones worden aangewezen. Toeristisch-recreatieve voorzieningen blijven ook best geconcentreerd in de stedelijke gebieden en netwerken.

Buitengebied Het gebied waar open onbebouwde ruimte overweegt. Laat ons mekaar goed verstaan. Wij leven duidelijk in een buitengebied dat zich uitstrekt van boven Antwerpen tot voorbij Mol, in het Zuiden begrensd door het Albertkanaal. Hoofddoelstelling is hier een halt toeroepen aan de versnippering. Wonen, diensten en verzorgende activiteiten worden teruggedrongen tot in de kernen (= dorpen) van het buitengebied. De natuurlijke structuur wordt afgebakend op het Vlaams niveau : 125.000 ha ecologisch netwerk, 150.000 ha verwevingsgebied (neven-

It

Stedelijk gebied wil men in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opwaarderen door het nodige groen te voorzien. Opoffering van eender welk stuk groen ten voordele van wonen of werken kan niet langer. Zeker niet ten koste van parkeerplaatsen die slechts enkele uren per dag functioneel zijn groen is dat 24 op 24 uur. geschiktheid van natuur, bos- en landbouw), 10.000 ha extra bossen, 750.000 ha agrarisch gebied, waarvan er 70.000 zich bevinden in dat verwevingsgebied. Wonen in het buitengebied gebeurt nu in de kernen (hoofddorpen en woonkernen), bebouwd perifeer landschap, linten, en verspreide bebouwing. De trendbreuk met het verleden die we hierboven reeds uitlegden, blijft van toepas-

si ng: maximum 40% van de aangroei van de

woningen kan gerealiseerd worden in het buitengebied. Een mogelijkheid voor Wortel om landelijk en kleinschalig woongebied te blijven. Ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe of bestaande economische activiteiten worden behandeld in ruimtelijke structuurplannen. Lokale bedrijventerreinen zijn enkel mogelijk

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!


in de hoofddorpen. De vraag hier stelt zich of Meerle als woonkern een eigen bedrijventerrein kan verwerven, of dat de concentratie van bedrijven moet blijven in en om Hoogstraten. Linthebouwing en verspreide bebouwing kunnen niet meer. Te laat, zullen de meesten onder u denken. De banen naar Meer en Meerle zijn type-voorbeelden van deze onbezonnen vormen van ruimtelijk beleid. De Noorderkempen wordt wel erkend als belangrijk agrarisch gebied.

Bedrijven Voor het overige ruimt het RSV nog veel plaats in voor de gebieden voor economische activiteiten : havens, industrieterreinen, waterwegen bepaalden in het verleden de vestiging van fabrieken. Alle stedelijke gebieden worden beschouwd als economisch knooppunt, samen vormen deze de netwerken. Slechts 20% lokale bedrijventerreinen kunnen gevestigd worden buiten de economische knooppunten. Vermoedelijk zal de overheid de concentratie in deze streek verplicht maken op de terreinen De Kluis. de Rollekens en op de transportzone. Enkel een hoofddorp moet nog rekenen op een lokaal bedrijventerrein. Voor de bedrijven die zich niet op een bedrijventerrein bevinden, zal de gemeente op termijn de ontwikkelingsperspectieven formuleren. Herlokalisatie en uitbreiding zullen tegenover elkaar moeten afgewogen worden. Ook nog belangrijk voor hier zijnde internationaal logistieke parken : Vlaanderen kan er 3 tot 5 hebben, waarbij voor Antwerpen-haven reeds Hoevenen en Beveren-Verrebroek zijn geselecteerd naast Gent en Zeebrugge. De transportzone van Hoogstraten-Meer komt niet in het RSV voor. Een laatste hoofdstuk van het RSV handelt over de lijninfrastructuren : autowegen en andere verbindingen, waterwegen en spoorwegen. Het gaat dan meer over de mobiliteit en de verbindingen tussen de steden en gebieden. Wat dat betreft zijn we hier niet erg goed bedeeld : een overvolle snelweg richting Antwerpen en Brussel, een busdienst naar Antwerpen en Turnhout. Straks een HST zonder opstapmogelijkheid. Op dit gebied is er niet veel te melden dat van belang is. Wie een advies wil uitbrengen over het RSV moet dit wel doen zoals dit voorgeschreven is (op basis van het ontwerp RSV, met verwijzing naar de desbetreffende bladzijden, door middel van een aangetekende brief), anders bent u er aan voor de moeite : uw advies wordt niet eens behandeld. Het lijkt wel dat men zich in Brussel wil beschermen tegen té veel inspraak. Misschien ook daarom is het niet in gewone mensentaal geschreven. Een kwaal waar onderhavig artikel ook niet helemaal van vrij te pleiten valt, zo vrezen we.•

UW BANK

v

BANKUNIE

7

0,5% RENTE

2,25% RENTE (=4,5X MEER)

3 TOT 7 BEF PER VERRICHTING (MINIMAAL 150 TOT 250 BEF)

ALLE VERRICHTINGEN GRATIS 300 BEF VOOR EUROCHEQUE (")

380 TOT 450 BEF VOOR EUROCHEQIJE 165 BEF VOOR BANCONTACT/MC () 200 TOT 260 BEF VOOR BANCONTACT

(") EERSTE JAAR ALLE kAARTEN GRATIS

Begin 90 voerden de meeste banken een reeks kosten in die elk jaiar verder werd uttebreid. Bankunie bewijst dol hef ook tinders kan Dit scheelt u al gauw 1.500 Bef, Elk jaar weer opnieuw, U loopt gewoon OvOn langs of belt ons op. Wij zorgen dat uw omschakeling vlekkeloos verloopt (ondsr werk voor u).

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 Tel, 03/31442.92 ........................

DE SNELSTGROEIENDE VLAAMSE BANK.

ja, u GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

12

Stedelijk gebied Dit is stedelijk gebied. Hier moet koning auto zo snel mogelijk doorgesast kunnen worden. Kritiek blijft dat er te weinig duidelijk opvallende zebrapaden voorhanden zijn Voorbij de Boschstraat, richting Minderhout moet je al ver zoeken om er nog één tegen te komen.


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot.. straat 11E, 314.53.70.

Ofwe vorige keer genoeg voornemens hebben gemaakt, valt toch wel te betwijtlen. Nog steeds staan we er versteld van hoeveel mensen niet de rijd nemen om hun stoep schoon te vegen, en dit tijdens een periode van relatieve rust enfrestgedruis. Juist daarom waarschijnlijk viel er weinig nieuws te rapen. Het bar koude weer zat er waarschijnlijk ook voor iets tussen.• niet zo veel kinderen trotseerden de vriestemperaturen om n ieuwjaar te zingen. Maar wel op Post waren de verschillende vrijwilligers uit de gebuurten die de bewaking deden van zijstraten en Vrijheid. Vooral veel deugd deed ons het spontane gebaar van sommige inwoners die de koulijders van drank en worstenbrood voorzagen. Hedenavond donderdag 30januari om 19.30 uur start de jaarlijkse open algemene vergadering van de dorpsraad van Hoogsiraten. Alle inwoners zijn daarop uitgenodigd, en vooral diegenen die met een iets meer dan normale belangstelling liet reilen en zeilen van onze gemeenschap op de voet volgen. Hartje winter worden ook al zomerreispiannen gemaakt, terwijl nog niet alle teerfeesten achter de rug zijn. Deze zijn haast niet te tellen, laat staan allemaal mee te maken. Je leest er verder meer over.

MEDEDELING "Verheught u, mcnschen.juicht ende weest blij, want het Jongherenkoor Hooghstraeten mvileert ende nodight u uit op haere tweeden optreeden ende concert. deezen made nogh veele grootscher ende gheweldigher dan den eersten made. Wij zullen u brenghen ende aanbieden eenen specktakel ende show vol muziek... muziek uit het leven gegrepen Den 22sten februari deezesjaere zullen wij ons dinc ten berde ende ten toneele brenghen, vanaf het achtste uur dien avond, in den Rabboenizaele van het Spijcker. Niet alleen muziek, doch ook ghelach encle getraen ende natuurlijck een natje ende een droogje, zullen uwer deele weezen. Nogh eenen goeden raed : Mist ofle vergheet deezen specktakel niet, doch komt dat zien Komt dat zien lek recapituleer ende vat samen "Muziek uit het leven gegrepen", een muziekshow door het Jongerenkoor Hoogstraten." Zaterdag 22 februari om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Inkom 150 BF, voorverkoop bij de leden of de VVV aan 100 BIF.

om beurt een voor-, hoofd- en nagerecht klaar maken. De laatste kookavond is er examen dan komen de dames om te proeven van de geleerde kookkunsten. En ook de KWB onderneemt een zomerreis. Van 13 tot 20juli trekken ze naar Abtenau in

Oostenrijk. Er zal veel gewandeld worden, op de Edelweissspilze en in Salzburg wordt de stad bezocht. Voor de prijs van 16.800 BF reis je mee, in volpension, alle uitstappen inbegrepen, zo ook gids en drinkgeld. Slechts drank en inkomgelden dienen nog zelf betaald te worden. Voor 1 mei dient er ingeschreven te worden, bij Adriaan Aerts, Jan Van Cuyckstraat 1, tel. 3 14.61.19. L

N.V. GARAGE VAN USSEL

mi

IO1TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

'i (S) 4 1 iiEN WANDTEGELSU

I[S]J1\ik ,1Il M P

bvba Zaterdag 1 le bruari en zondag 2 februari gaat de jaarlijkse hobby-tentoonstelling door in zaal Pax, in een organisatie van KWB en KAV. Mogelijke exposanten moeten zich spoeden bij het verschijnen van dit blad om hun stand nog bijtijds in orde te krijgen. Op zaterdag kan je in de Pax terecht vanaf 14.30 uur, op zondag om 10uur. Op beide namiddagen zijn er pannekoeken met koffie te verkrijgen. Op zaterdagavond is er om 20 uur voor de kaarters een prijskamp Rikken voorzien. Reeds op 6 februari start een reeks van 5 kooklessen voor mannen. Verder op 20 en 27 februari, 6 en 13 maart. Elke avond begint om 19.30 uur en voor de hele cyclus betaal je 1.000 BF. Elke les bestaat uit het bereiden van een '3 k 4 gangen menu'. De deelnemers worden verspreid in één van de drie kookgroepen die

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag lot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 031314.75.84

3A

13


HOOGSTRA TEN

BESTE WENSEN

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN WONING met TUIN te VOSSELAAR, Bergakkerstraat 11 TWEE PERCELEN BOUWGROND te VOSSELAAR, Bergakkerstraat Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Vosselaar, Bergakkerstraat Çp 1: Woning op en met grond Bergakkerstraat 11, groot 490 m 2

$1 JANUARI 1996. Bijna onherkenbaar ingedu/fld bij -12 graden onder nul, trokken niet zo veel kinderen langs de huizen om de beste wensen over te maken, en een centje (of wat anders) bijeen te zingen.

NIEUWS VAN DE FANFARE

Indeling: inkurrihal met bureel, living, woonkamer, keuken, badkamer, toilet, veranda, garage en kelder. Verdieping: 2 slaapkamers en zolder. Nutsvoorzieningen: electriciteit, kabel-TV, waterleiding, cv op mazout. Aansluiting aardgas mogeTijk.

II

Koop 2 aanpalend perceel bouwgrond tegen

Bergakkerstraat, breed 11 m groot 397 m 2 .

Koop 3 aanpalend perceel bouwgrond tegen

Bergakkerstraat, breed 13,40 m groot 441 m 2

.

Kopen 2 en 3 zijn bestemd voor gekoppelde bebouwing verkavelingsvergunning 5.12.1996 referte 130/276 (0).

Niet alle verenigingen hebben hunjaarlijks teerfeest in die toch wel drukke maand januari het kan wel eens wel wat veel worden, nietwaar. De Koninklijke Fanfare Sint-Catharina nodigt iedereen, familie en kennissen, uit op het teerfeest dat zal doorgaan op zaterdag 15 februari om 19 uur. Aan leden en buitenstaanders wordt een bijdrage gevraagd van 450 BF per persoon. Werkende leden en partners krijgen het eetmaal gratis aangeboden.

- Inzet op woensdag 5 februari 1997 - Toewijzing op woensdag 19 februari 1997 telkens om 18 uur in café 'De Cingel' te Vosselaar, Cingel 17.

Voor de lekkerbekken onder de lezers delen we graag het menu mee : fijne groentenbouillon, kalkoenfilet met championroomsaus en warm fruit, met kroketjes uiteraard, en ijs met warme kriekjes. Na dit maal is er een gezellige dansavond. Vanaf 21 uur zijn ook de niet-eters welkom. E

Nieuwjaarsreceptie in het rusthuis.

DAGJE ANTWERPEN 1996 Was het internationaal jaar voor de uitroeiing van armoede. Hoog tijd, dachten de mensen van J.I.B. (Jongeren in Beweging, Jeugdpastoraal Hoogstraten-Rijkevorsel) om ook eens in beweging te komen voor de strijd tegen armoede. Zij organiseren een dagje 'kans-arm Antwerpen'. Vertrekkend vanuit een algemene situering van armoede in België, in Antwerpen vandaagde dag. proberen ze zich die dag in te leven in de leefwereld van de armen onder ons. Ook wordt kennisgemaakt met enkele werkingen en personen die zich inzetten voor armoedebestrijding. Wie mee wil, kan zich inschrijven bij Mark De Cordt, Minderhoutdorp 27, tel. 314.51.99 of 314.58.70.. 14

.

Alles ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR nâ betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen:

Bezichtiging: elke zaterdag van 14 tot 16 uur. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.


HOOGSTRA TEN

KERSTBOOMVERBRANDING "Oh c/eii,ienboo,,i, oh dennenbooin, Wat brandt gij schoon" Zowat in de eerste heilt van de maand december doet hij zijn intrede in het straatbeeld. In huis is het dan nog wat vroeg want zolang houden zijn iaaldeii het niet uit, ook al woi -dt hij stevig in een bak potgrond geplant en regelmatig voor zien van water. Maar eens de Kerstvakantie begonnen is er geen houden meer aan. De boom moet en zal er staan voorzien van de nodige ballen, pieken, lichtjcs en engclenhaar. Al naargelang de mode van dat jaar. Ieder jaar verzin tien ze wel iets vers en vanaf midden oktober kan uien i.ijn keuze reeds gaan niaken op één of ai'iderc kerstmarkt. Het plasliekeri alternatief Is nog geen succes, integendeel, twee bomen, één voor in de living en één op de slaapkamer/hal/ verandalof op andere plaatsen lijkt meer en meer "in" te geraken. Eens de drie koningen met hun ster voorbij zijn getrokken, moet dat ding het huis uit. Immers als ge er alleen nog maar naar kijkt, vallen zijn naalden er al af. Persoonlijk ben ik er voorte vinden om hem met kluit en al terug in de grond te stoppen, waar een boom immers thuis hoort, maardit jaar. met zulke temperaturen, was er geen doorkomen aan en zal hij volgendjaar niet herbruikt kunnen worden. Gelukkig hebben verlichte geesten daar wat op kerstboomgevonden met name: De verbranding. Een georganiseerde manier om

zich van dat stuk afval te ontdoen en er nog leut aan te beleven ook. Laat ons de zaken dan maar van cle positieve kant bekijken en verslag uitbrengen van het gebeuren op zaterdag II januari. De Deken kon niet rap genoeg de kerk uit zijn na de mis van zeven uur. In ijltempo ging het naar "achter de Pax" waar een groep vrijwilligers en vertegenwoordigers van caritatieve en andere verenigingen reeds een ganse dag in het geweer waren met het aanslepen van de verbannen dennenbomen en het opstellen van tenten en kraampjes. Joelend werd de winter en de koude verbannen in het vooruitzicht van een nieuwe lente en ging het vuur in de stapel. Eens de vlam er goed inzal werd de temperatuur, in een straal van 10 meter rond het vuur, wat

aangenamer en kwam de droom van een avondje op het terras wat dichterbij. Nemen we daarbij de glühwein, erwtensoep, smoutebollcn en vooral de wittekes in allerlei smaken en de avond kon niet meer stuk. Met het warme gevoel een goed doel te dienen werd het voor de talrijke aanwezigen, groot en klein, letterlijk warm zowel van binnen als van buiten. Zonder er al te veel woorden voor te gebruiken was het een fijne avond en kan ik zeggen deze keer veel plezier van mijn kerstboom te hebben gehad. Het gejoel heeft in ieder geval zin gehad want 's anderendaags begon het na 19 dagen vriezen te dooien, maar of de winter nu voorbij is, is een andere vraag. Ei

-

WAl IS FR IN 1 IFI I EVEN M0011 R DAN JE1F KIJNNI N DIII [VI N ABB DRMGI DAAR GRAAD 10E Bil WANI VE ILIG VI R/i 0 RI N IS MI ER DAN [T Nu N'Xi RG

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


HOOGSTRA TEN

TEATERTENTOG Teruggekeerd van het vijfde aperitielconcert van de Kunstkring Spijker en muzikaal voldaan door het hoogstaand optreden van het vocaal ensemble Noctivagant, kondigen we hierbij weeral het volgende programma van de Kunstkring aan. Met de voorstelling "Ik luister naar Istanbul" van TeaterTenTog richt de Kunstkring Spijker de spotlights op Turkije. Ook al wordt 1997 niet hetjaar van Europalia Turkije, toch willen ze dit land, dat als toeristische bestemming in de lift zit, in zijn diversiteit en complexe rijkdom en mét z'n problemen aan het publiek voorstellen. Het is een moeilijke opgave om een land als Turkije in een keurslijf van woorden te vatten. "Misschien", stellen de mensen van TeaterTenTog, "is het eigenlijk met Turkije als met een grote liefde, te mooi voor woorden." Wie er éénmaal was blijft onder de indruk van de gastvrijheid en zal deze voorstelling niet willen missen. Voor wie het land niet kent, wordt deze voorstelling dé gedroomde introductie. De voorstelling "Ik luister naar Istanbul" is een caleidoscoop van reisimpressie. poëzie, kabaret, toneel en muziek van voornamelijk Turkse kunstenaars als Aziz Nesin, Orhan Veli Kanik, Duygu Asena en Nazim 1-likmet. Naast teksten van Turkse auteurs wordt, waar dat goed bij het concept aansluit, gebruik gemaakt van tekstfragmenten van auteurs als Neruda, Kavafis en Seferis. Marleen Taekels en Gil Vrydaghs reisden verschillende malen door Turkije en brengen samen deze ontmoeting tussen Oost en West op de planken. Wilje mee op theevisite bij de Turken. dan ben je welkom op woensdag S maart. Begin van de voorstelling in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker is 20 uur. Voor de genummerde plaatsen aan de prijs van 300 BF in voorverkoop (aan de kassa 350 BF) kan je terecht op het nummer 314.55.36.

Met DAVIDSFONDS naar de Italiaanse en Zwitserse Meren Hartje winter kijkt het Davidsfonds al naar de zomer. Van 26 juli tot en met 2 augustus trekken ze naar de Italiaanse en Zwitserse Meren voor het aangenaam prijsje van 17.920 BEF (toeslag single 2000 BEF) in halfpension, reisen annulatieverzekering inbegrepen. Ook nietleden kunnen mee mits betaling van 500 BEF extra voor administratiekosten. Op het programma ondermeer het Lago Maggiore. de Borromese eilanden (o.a. Isola Bella), Lago d'Orta, Milaan. Villa Taranto, Comomeeren Lugano. 1-let hotel ligt in Baveno aan het Lago Maggiore. En wat de ritten heen en terug betreft : er wordt alleen overdag gereden. Wie meer inlichtingen wenst over deze reis kan contact opnemen met Swa Verschueren, tel. 3141188. Inschrijven kantot 15 februari 1997. Let wel : het aantal plaatsen is beperkt.

Ledenfeest Het ledenfeest van het Davidsfonds vindt plaats op zaterdag 22 februari in zaal Pax. De bekende 16

Vlaming die dit jaar dit etentje "kruidt" is iiiemand minder dan Nest Mertens, zoon van de vroegere gemeentesecretaris van Meer en gerenommeerd culinair radio- en televisiester. Tussen de gangen door onderhoudt hij de aanwezigen over zijn ervaringen en belevenissen in de wereld van koks en oenologen. Dit wordt een avondje om van te snoepen. Wacht niet met inschrijven : de bijdrage voor de leden bedraagt 850 BF, niet-leden kunnen deelnemen aan de prijs van 1.000 BF. 1-let aperitief wordt om 20 uur geserveerd, waarna kok 1-lilde Faes volgend menu opdient : Hawaïaanse kipcocktail, groentesoep met hasilicuni, gebakken zalmfilet in dillesaus, en een chocoladeverrassing. Inschrijven kan door storting van het juiste bedrag op rekeningnummer 414-6050281-39 van het Davidsfonds Hoogstraten of bij één van de bestuursleden.

Namibië en Zuid-Afrika Waar vorig jaar Australië in de kijker stond, brengen glohetrotters Jef en Maria Lembrechts dit jaar hun reiservaringen mee uit Namibië en Zuid-Afrika. In 1989 gingen Belgische UNO-blauwhelmen bijstand verlenen in het pas onafhankelijk geworden Namibië. Dit land van steenwoestijen wordt slechts ontsloten door stoffige zandpistes. Op de rotsen van Cape Cross leeft de grootste robbenkolonie van de wereld. Voor wie het niet wist, maar de Hottentotten horen in dit land thuis. En in Kwessiegat organiseert Ene Hesemans uit Lommel ballonsafari's boven de Namibwoestijn. Het verhaal gaat dan verder vanuit Keetmanshoop richting Zuid-Afrika. Via Oranjerivier wordt stilgestaan bij het grootste gat van de wereld, "Het Grote Gat" : de grootste door mensenhanden uitgegraven krater, 400 meter diep en 1,6 km in omtrek, waar naar diamant gezocht wordt. Drakensbergen, Blijderivier. het Krugerpark tal van haltes om uiteindelijk een "Geseende Kersfees" te vieren aan de Kaap. Wie dit reisverhaal wil horen en zien, moet op woensdag 5 februari om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie present geven.

Bijbel en verzoening De Bijbel, met zijn oude verhalen, heeft een actueel blijvende inhoud en biedt inspiratie voor een hedendaagse reflectie over verzoening en bekering. Rond dit thema richt de Dekanale Werkgroep Vorming met het Davidsfonds een avond in : spreker is Paul Kevers, lid van de Vlaamse Bijbelstichting. Geïnteresseerden vervoegen zich op woensdag 12 februari om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. Ei

KAV - KWB Hobbytentoonstelling Zaterdag 1 februari: 15 uur tot 19.30 uur Zondag 2 februari: 10uur tot 20 uur Zalen Pax

Iedereen van harte welkom!

SPAGHETTI En nog is het niet gedaan met het aankondigen van eet-festijnen. Op 15 februari vanaf 18 uur kan je spaghetti gaan eten hij de Slo's van de KSJ. Waarom? Omdat ze graag als oudste geleding van de KSJ op Joepie willen gaan. Dat is een 4daagse voettocht met alle Sjo's uit heel Vlaanderen die op zoek gaan naar stad X. Tijdens die 4 dagen moeten ze zelf hun potje koken, en om te bewijzen aan thuis dat ze dit reeds kunnen, bieden ze iedereen die wil komen.spaghetti aan, aan de prijs van 150 BF per portie. Zeggen dat ze zelf gaan koken, en daar thuis geld voor vragen, staat niet zo mooi, want langs vlaamse wegen komt men nogal wat lrituren tegen. Inschrijven moet wel voor 8 februari bij Filip Van Opstal (314.31.50) of hij Stijn Vandersmissen (314.70.98). Ouders van Sjo's en andere KSJ'ers moeten van de partij zijn want op het ouderfeestje eind vorig jaar, stuurden velen hun kat, zo hoorden we zeggen. En ook deze vereniging deelt ons nu reeds de periode van hun vakantiekamp mee: van 12 tot 19 juli kampeert de KSJ van I-loogstraten in Meeuwen-Gruitrode. Data zijn zeker, plaats kan nog veranderen, maar daar zullen de leden bijtijds van ingelicht worden. En de Knimmers van de provincies Antwerpen en Brabant hebben hun Knimkamp van 9 tot 13 februari. Een geluk dat met de krokusvakantie er geen rapporten worden bedeeld in de scholen, dan kunnen ze lekker allemaal mee. Ei

WINTERFEEST De eerste rnnd van de jaarlijkse houwfeesten van het V.T.l. Spijker in oktober laatstleden groeide uit tot een groot succes. Meer dan 1000 maaltijden werden toen opgediend. Toen reeds werd aangekondigd dat er een tweede ronde zou georganiseerd worden, voor wie belet was in oktober, of voor wie er toen geen plaats meer was, of voor wie nog een keertje wil terugkomen omdat het zo lekker was. Op zondag 2 februari om 11.30 uur of 13.30 uur wordt u verwelkomd op bouwfeesten II. U kan kiezen uit drie menu's en er is bediening aan tafel in het zelfbedieningsrestaurant. Leerlingen, leerkrachten, personeel en directie zetten hun beste beentje voor. Wanneer u dit leest, moet u wel snel zijn met inschrijven, want de reservaties dienen binnen te zijn op vrijdag 31januari op het telefoonnummer 340.22.80.13

'VJ

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom hij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15,

1997 is ondertussen een gewoonte - maar hopelijk nog geen sleur - geworden. De carnavalsondin gen teisteren weer onze gehoorschelpen en de paaseieren zijn bijna uitverkocht. De verkoop van de Hoogstraatse Maand gaat met een ruk de hoogte in. Dit kan niet anders dan februari zijn waarin de dorpsraden verzamelen geblazen hebben. Iedereen kon zich dus weer naar hartelust opwinden over nietgerealiseerde projecten en nieuwe vage beloften. Goed nieuws valt er zelden te rapen. Ofvei zwijgen we daar altijd over. Ofwe denken erde onvermijdelijke grote korrel zout hij die onze euforie direct bekoelt. Maar één keer per jaar mag dat, nietwaar. Eén keerzijn we lekker stout en kano liseert de dorpsraad onze grieven... en dan slapen we voort. Een vei .s lag van ieiiini Liie Ci UU/t hij Eii veei ligtal duipeliiigcn vonden op 16 januari de weg naar dc openbare vergadering van de Minderhoutse dorpsraad. Veel te weinig natuurlijk, ware hi niet dat die 160 anderen het jaarlijks terugkerende scenario ook vanuit hun luie zetel konden schrijven. Teveel anderzijds vanwege de erg oncomfortabele ruimte waarin een behoorlijk gedeelte van het publiek vanach ter een hoek of onder de ellebogen van de buurman een blik moesten trachten op te vangen van het panel dat zich vooraan uitgebreid had neergevleid om het geschut te keren of af te wimpelen op collega's in de frontlinie. De vuurlijn werd deze avond uitgemaakt door burgemeester Van Aperen met zijn schepenen Peerlinckx, Van Ammel en Desmedt en verder voorzitter van de dorpsraad Gust Desmedt met zijn secondant Vie Peeters en informatie-ambtenaar Leo Sprangers. Voor de pauze stuurde de voorzitter de vergadering in sneltreinvaart door de agenda. Na de pauze vergleed deze avond naar een slaapverwekkend en moeizaam einde, waar we toch nog mochten noteren dat het bestuur van de dorpsraad het voornemen heeft genomen om in 1997 korter op de bal te spelen (zodat er op de openbare vergadering minder op de man moet gespeeld worden allicht). Hoogtepunt werd uiteindelijk de traktatie van de voorzitter o.w.v. zijn vijftig jaren jong. De cafetaria was ondertussen wel half leeggelopen. Een overzicht.

Gesprek dat zou kunnen

Tweede fase dorpsplein In de begroting werd een bedrag van 4.300.00() BP ingeschreven om dc zuidelijke kant van de kerk een ander aanzien te geven. Blijkbaar was hiervoor al een intekening gemaakt op de planning van dc eerste fase, onze dorpskuil dus. Niettemin kon niemand hier al concrete toelichting geven, behalve dan dat het kasseiweggetje naast de pastorij een meer comfortabele bedekking zou krijgen. Van het ogenblik dat hieromtrent duidclijkere gegevens beschikbaar zijn, zal het plan aan de dorpsraad worden voorgelegd. Ingrijpend zullen de wijzigingen alleszins niet zijn, zo meldde het college.

Plan Witherenweg Vorig jaar bestond er omtrent de herinrichting van de Witherenweg geen eensgezindheid binnen de dorpsraad. Wie er was en zich betrokken voelde, herinnert zich dat vast nog. Het gemeentebestuur wilde verder gaan dan de meeste bewoners nodig vonden. Daarom werd er met de aanwonenden ook rond de tafel gezeten en kwam volgend voorstel uit de bus: Vanaf de Koestraat tot aan de schoolingang blijft de wegbreedte onveranderd. Tussen de school en het nieuwe asfaltstuk komt de breedte op 5 m vanaf de rooilijn. Dit geeft ook vrachtwagens (vuilnis, brandweer, branstofleverancier, ...) de kans deze weg te gebruiken. De telefoonpaal die nu zo strategisch op de hoek staat, verdwijnt hier door. Laat ons aannemen dat hij dan ook voor-

Jan Fret (Agaiev) uit Meerie, die in het recente verleden bezwaren uitte te gen de manier waarop de gemeente Hoogstraten onder impuls van de meerderheidspartijen, zijn steentje hijdroeg aan de bouw van een turnzaal in Minderhout drukt architect Jef Blockx nog eens op her hart toch niet dezeUde fout te maken als in zijn eigen dorp waar geen volwaardig vollevbalveld kan getekend worden in de nieuwe turnzaal. Jammer, weerlegt dhr. Blockx, ik houd mijn zakken dicht, mijn fractie heeft zijn werk geclaan.Als jullie eventueel nog wat kunnen toeschieten, teken ik dat metertje er graag nog bij.

autobanden

'PEETERg *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

17


MINDERHOUT goed naar de geschiedenis wordt verwezen en dat de nutsvoorzieningen meteen ondergronds worden gebracht. De verbinding tussen MarkA/ijk en Witherenweg, waar men eerder ook een ontsluiting voor wagens voorzag, blijft enkel bruikbaar voor voetgangers en fietsers. Samen met de werkgroep Libost, die de verkeerssituatie in groot-Hoogstraten inventariseert, zal een enkele richting in (een gedeelte van) dc Witherenweg overwogen worden. Er werd ook door het college duidelijk gesteld dat bij alle ingrepen in deze omgeving de veiligheid van de schoolkinderen prioritair is en dat een verbetering van de weg zeker geen toename van het aantal auto's aan de schoolpoort zou mogen meebrengen. Terloops werd opgemerkt dat al wie op de speelplaats van de school zijn auto parkeert, voor het ogenblik in de onwettelijkheid verkeert. Het inrijden van de Witherenweg is door een verkeersbord waarbij het onderbordje 'plaatselijk verkeer' ontbreekt, immers totaal verboden. Over de zin of onzin van de enkele richting bij het uitrijden van de Kapeldreef, is zeker ook het laatste woord nog niet gesproken. De sturing van het verkeer moet hier zeker in zijn geheel nog eens bekeken worden.

Rioleringswerken Hoge en Lage Weg nog niet voor morgen Wie er vorig jaar bij was, kan zich de moeite besparen om volgende lijnen door te lezen, want hier kunnen we gewoon onze kopij van indertijd overnemen.. Neen, dames en heren van llogc cn Lagc Weg er zit voor jullie nog geen reglementaire afvoer van je afvalwater in dit jaar. Er is nog één eigenaar die hiervoor geen grondafstand wil doen. We kunnen ons voor stellen dat het dezelfde is van verleden jaar. Maar zonder doortastend handelen zal deze man uiteraard zelf nooit zijn perceeltje op een schoteltje komen aanbieden, nietwaar. Ook de Koestraat langs de noordzijde zit mee in dit dossier en deze (nieuwe) bewoners zullen dus noodgedwongen afwasdetergenten en toiletheerlijkheden midden in Minderhout-dorp op Gods akker moeten laten vloeien. Of roken we hier een kwalijke geur van politiek dienstbetoon aan mensen die hun mond durven roeren? De vraag naar riolering op de Hoge Weg zal zijn zevende jaar zonder reactie volmaken. We bereiden alvast de feestzitting voor. Dc begroting voorziet dit jaar wel 3 1/2 miljoen voor riolering in de Beemden en een kleine anderhalf miljoen voor de Venhoefweg. Hierop aansluitend werd vanuit het publiek ook de lakse houding van het stadsbestuur aangekaart bij de bouwvergunningen op de Lage Weg. Verschillende eigenaars wijzigen hier de natuurlijke stroom van het water door hun perceel buitensporig op te hogen zodat brave buurman die zich netjes aan de voorschriften houdt voortdurend met zijn tenen in de modder loopt. En dat is niet eerlijk, zou Calimero zeggen....

Voetbalmiserie Dit hete hangijzer over de bouwtoelating op de nieuwe voetbalvelden deed tussen poten pint al hopen stof opwaaien. Vele beloften vanwege het stadsbestuur, beweert men bij MVV, maar het hele dossier ligt waarschijnlijk ergens onder in een la van een ongebruikt bureau in de kelder van een slechtwerkende administratie. Naar de 18

Als de kou te groot is

-

Zoals ook de vorige jaren al hei geval was, weide,, de zangertjes met oudjaar getrakteerd op gratis warme choco en pannekoeken. Voor K.S.J. betekent dit telkens een mooie pluim op hun palmares. En omdat een tentharing met geen voorhamer in de bevroren grond te kalemieteren was, stelde een plaatselijke café-uithater zijn lekker verwarmde garage ter beschikking voor deze bakkers. Een schoon gebaar dat nadien nog grotere proporties aannam wanneer de verkleumde oversteker,s binnenvielen en verrast werden met frikadellen c'i volonté.

Verloren maandag

Ver.vc/uIie;ide oi erf (1 ei ineii (toe?! Je ronde over ileze cdvie maandag II!? (Id dC/V1(' zondag na Driekonin gen. In onze contreien wordt het aloude gebruik tot het eten van worstenbroden en appelbollen behoorlijk in ere gehouden. Ambtenaren legden op deze dag hun nieuwe eed af en vierden dit nadien in de aanpalende herbergen waarde patroon trakteerde met een goedkope vette vleessoort die een betere bodem vormde voor de alcohol. Worst leende zich hier uitstekend voor en om het overtollig vet op te vangen werd die in een deegkorst gewikkeld die nadien voor de hond bestemd was. Volgens een andere bron wisselden op deze maandag de meiden en knechten op de boerderij van werk en werden ze nadien eveneens vergast op een traktatie. De appelbollen zijn wellicht ontsproten aan onze gezondere kijk op eetgewoonten en zijn niet echt met de traditie vergroeid. Paul uit de plaatselijke bierstübe houdt ook dit gebruik in ere en een heleboel gasten weten dit zeker te waarderen. Ik hoorde zelf iemand vertellen dat hij op het werk, thuis, op de vergadering én op de 'navergadering' een worstenbrood 'gekregen' had. Het was hem aan te zien trouwens, ocharme.


MINDERHOUT reden kunnen we alleen maar gissen, vertelt men ons, maar wij geloven niks meer van al deze praatjes. Het stadsbestuur bij monde van sportschepen Van Ammel wast echter zijn handen in onschuld. Van juni is er een aanvraag lopende bij stedebouw maar we weten allemaal dat er een serieuze administratieve achterstand is op deze diensten. Als stadsbestuur staan wij verder machteloos maar we zullen betreffende bevoegde ambtenaar zelf nog eens om uitleg vragen. Wat meteen genoteerd is. Op vraag van de omwonenden øf bouwen op landbouwgrond zo maar kan, kreeg deze het antwoord in zijn maag gesplitst dat zo nodig het gewestplan maar moest gewijzigd worden. We hoeven voorlopig vast nog geen nieuwe fiets te kopen om de verplaatsing naar de nieuwe velden te maken, zoveel is wel duidelijk.

Verkavelen om te verkavelen De gemeente maakte onlangs een inventaris van het aantal onbebouwde percelen in een goedgekeurde verkaveling. Dit zijn m.a.w. bouwgronden waarop men morgen kan beginnen bouwen. Voor Minderhout kwam men hier op het getal 155. Zoveel bouwgronden liggen rijp te wachten op bouwlustigen. En van deze percelen zijn er al een heel aantal met een lange baard. De belasting op deze onbebouwde percelen kan de stad een aardige stuiver opleveren. Waarom, kan men zich afvragen, moet men nieuwe open ruimte aansnijden om te verkavelen als er nog zoveel beschikbaar is. Zeker naar de toekomst toe zal eerst de noodzaak van deze behoefte moeten aangetoond worden vooraleer men tot nieuwe verkavelingen kan overgaan. Maar goed, ondertussen liggen er weer twintig nieuwe hoogzwangere lappen grond tussen Schoolstraat en Gemeentestraat. Het wegtracé voor deze verkaveling zou in de heel nabije toekomst op het college verschijnen. De helft van deze bouwpercelen zouden sociale kavels worden waarmee men wil aangeven dat mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, de prijs voor deze stukken behoorlijk wat onder de gangbare verkoopprijzen zou liggen. Vanuit de zaal werd deze bewering sterk in twijfel getrokken maar hierop verwees het college naar soortgelijke werkwijze op de Hoogstraatse verkavel ing 'Wereldakker'. Schepen Peerlinckx stelde terecht voor de diepere discussie hier omtrent met een individuele eigenaar elders te voeren.

Zalendans

controle, terwijl op de dorpsraden aan de politie een spreekforum naar de bevolking wordt geboden... Wij schieten zekere niet op de gewone agent, maar de roep naar de verantwoordelijkheid van de kopstukken was niet uit de lucht. Geloof waardiger wordt ons politie-apparaat er vast niet op. Maar of dat de kouwe kleren raakt is weer een andere vraag...

Informatie over het geplande gepensioneerdenlokaal leerde ons dat de plannen nog steeds op het stadhuis liggen en dat er een openbaar onderzoek lopende is omdat er met de omwonenden geen akkoord kon bereikt worden vanwege de voortdurende geluidsoverlast die de feesten in deze zaal tijdens de nachturen met zich meebrengen. De afstand met de perceelsgrens werd op 3 meter gebracht en de belofte van '88 om een groenscherm aan te planten zou opnieuw bekeken worden. Het college wacht op een advies van dorpsraad en van de kerkraad. Wat deze laatste betreft onderzoekt men de mogelijkheden die de noodkerk in de toekomst kan bieden aan de KBG. K.L.J. betrekt binnen afzienbare tijd zijn nieuwe lokalen naast de bib en de school zal allicht in '98 zijn nieuwe turnzaal in gebruik kunnen nemen. Hier zullen zich uiteraard ook mogelijkheden aandienen voor de tafeltennisclub zodat de noodkerk dringend een andere bestemming nodig heeft. Ook de dorpsraad heeft zich op de laatste bestuursvergadering uitgesproken om alleszins de mogelijke koppeling noodkerk-KBG ernstig te overwegen zodat er niet onnodig een overaanbod aan parochiaal zalenmateriaal ontstaat. Tenslotte zal ook het parochiecomité de parochiezaal een aantal nieuwe injecties geven en heeft de kleuterschool nog een klein speelzaaltje te verbouwen in de nabije toekomst. [1

Varia Hieronder mochten we weer een aantal verkeersproblemen noteren die de afgelopen jaren al zesendertig keer op deze plaats werden aangehaald omdat ze vanuit een bepaalde (werk)grocp aan hogere instanties werden doorgespeeld. Wij lichten hieruit nog een heel beknopte bloemlezing: Dat mensen zich ergeren omdat zij geen licht voor hun voordeur hebben en de buurman wel heeft te maken met het simpele feit dat na middernacht twee op drie straatlantaarns wor den gedoofd. En daar kunnen we toch geenszins boos om zijn, nietwaar. Bewoners van de Pastoor Van Dijkstraat vroegen zich af hoe het mogelijk is dat er toelating wordt gegeven voor het plaatsen van een weegbrug in een woonwijk die 's nachts al die overlast van dat zwaar verkeer moet verwerken. Tja goeie vraag, maar een aanvaardbaar antwoord is andere peperkoek. Het herwerkte uitzicht van de Kapeldreef werd eveneens in vraag gesteld. Enerzijds wil men de bomen sparen door parkeeronmogelijkheid in te voeren en anderzijds wordende boomwortels beschadigd door het weghalen van de tussenruggen. En waar moeten de oudere bezoekers van de kapel hun rijtuig kwijt? Misschien kunnen ze het aan een paal binden zeker... En van een doorsteek tussen de Meerseweg cn de Rollekens was geen kat op de hoogte en verwijzen we hiermee meteen weer naar het rijk der fabelen. Wel is men in onderhandeling met de aanpalende eigenaars om het zandpad naast het voetbalveld van FC Boskant te verbeteren.

L p!psL!!!.B!osENs

dc

Ir 03 - 314.55.04

mcicind

1

HUWELIJKSLIJSTEN

Ongehoord Dat was duidelijk de eensgezinde opinie van de aanwezigen bij het zevende agendapunt. Aan de politiecommissaris was door het bestuur van de dorpsraad herhaaldelijk gevraagd om toelichting te komen geven bij de brochure omtrent diefstalpreventie en meteen ook werk te maken van de voorstelling van de wijkagent zoals die voor enkele jaren zo beloftevol was aangekondigd. Na eerdere toezegging viel er in de zaal met geen vergrootgias een uniform met zilveren knoopjes te bespeuren. Wegens de -neem ons niet kwalijk dat we een lach niet konden onderdrukken - de graaggehanteerde dooddoener 'geen tijd'. Wellicht valt dit juister te vertalen als 'geen prioriteit', onbelangrijk dus. Terwijl driekwart van de aangehaalde problemen in een dorp steevast te maken hebben met verkeerssituaties, terwijl mensen al jaren schreeuwen om meer politie-aanwezigheid en -

Audio - Video - TV huishoudtoestellen

Verlichting .JAAi

Electriciteitsmaterialen Herstel lingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 142b

LP


MINDERHOUT

Kerstmis De gezinsviering op kerstdag bracht een volle kerk samen. Deze druk hijgewoonde viering brengen we iii iie;' lweh/eii lol 1)1/ ii:

Want we zijn toch allemaal ezels. vertelde Joke tijdens het verhaal aan de geboeide kinderen oi iie nu;!.

Altaarpodium onthult geheimen Wie zich als Mi nderhoutcnaar aan zij ii zondagse kerkplieht wil houden, deed dat tot voor cnkelc jaren in de noodkerk o.w.v. de restauratie van onze Sint-Clementskerk. De voorganger mocht zich zowat een halve meter boven dc parochianen verheffen vanop een podium waarop het altaar was geplaatst. Na het ontmantelen van deze noodkerk bleef de verhoogde houten vloer nog enkele jaren liggen om turnmaterialen van de schoot op te stapelen of om Sinterklaas op een deftige manier te ontvangen. Het gat temidden van dit podium was een spelelenieiit voor wachtende kinderen. Omdat de functie van dit podium niet in verhouding stond met het nut dat de gebruikers hiervan hadden, vroeg dc gymleerkracht van de school om dit te laten weghalen. Tijdens de afgelopen grote vakantie is dit ook gebeurd en werd er dagelijks dankbaar gebruik gemaakt van het surplus aan ruimte. De verbaziug was in menig Minderhouts midden dan ook groot toen de pers uitpakte met krantenkoppen in de zin van 'hormonen zitten verstopt onder altaar'. Bij de afbraak van het podium waren blijkbaar flessen met de verboden producten testosteron en eustradiol tevoorschijn gekomen en ook een aantal injectienaal-

den. De waarde van dit spul zou in de honderdduizenden lopen. Logischerwijze werd de Minderhoutse gemeenschap hier wel even koud van. Niet in het minst de mensen die bij de school betrokken zijn trouwens omdat zij als enige (en belangrijkste) gebruiker van deze zaal totaal niet van deze feiten 01) itir hoogte waren. Met de publicatie van deze feiten is dc zaak uiteraard nog niet uitgeklaard. Met spanning blijven we wachten op verdere resultaten van het onderzoek. Want afgezien van de waarde en de illegaliteit van de gevonden producten, is de niet-alledaagse bergplaats ook een pikant element in deze gerechtelijke zaak. •

OXFAM WERELDWINKEL Gelmeistraat 5 is open woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur

Opnieuw Sfeervolle muziek krijgen u'e al cake/jaren van het gitaarensemble dat zijn eerste akkoorden tokkelde o.1. v. juffrouw Lut in het personeelslokaal van de school. War ooit begon als een zot en vrijblijvend initiatief is nu uitgegroeid tot een waardevolle hij (110 tte tijileii,s i 'cle 'jerilen.

Auii liet einde inij Je kersli'iei'ing ii'ei'Je,i als naar gewoonte de jarigen van deze maand in de spots geplaatst. Voor zo 'n hoop volk en dan nog onverwacht in de lens van de fotograaf je zou voor minder je kluts verliezen.

Ruilen liiu/deii Je jilu.sserx een lekker iiwrtje gestookt en wijn en choco opgewarmd zodat nog wat kon nagebabbeld worden vooraleer thuis de kerkstkalkoen werd aangesneden. 20

1 R U J

v««

~—

Vorige Maand werden de duiveltjes van MVV in hun nieuwe uitrusting aan de pers voorgesteld. Het lot wilde dat uitgerekend de zoon van de sponsor niet vermeld werd bij de opsomming onderdefeto. Waardeze blunder geftibriceerd werd, is niet te achterhalen, maar we zijn zeker niet te beroerd om dit alvast goed te maken en een nieuwe foto te publiceren. Tom Adamns vind je op de middelste rij tweede van rechts. En hiermee is weer heel wat kinderleed uit de wereld geholpen.

E [a

voor jong en oud. iek in de betere merken en rijs. (ook in qrot maten).

om

Stee.j8

vrijblijvend een kijkje nemen.

DER SLUIS MODE u 5 uur.

op:::Ioen.

29


MINDERHOUT ouderlijk huis en hun kinderen Gust, Maria, Robert en Jan wonen ook in een straal van ongeveer honderd meter rond hen. Tijdens haar jeugd hielp Fien ook op de boerderij thuis en bij anderen. Op 28 december 1946 trokken ze te

Goud in Minderhout

voet naar de kerk en hun ja-woord is reeds 50

Fien van Mirlo en Louis Schrijvers: 'Een onvergetelijke dag!' Zo vlak na de Tweede Wereldoorlog trad menig paartje in het huwelijk en de gevolgen daarvan zijn duidelijk merkbaar geworden, positieve weliswaar. Fien en Louis vormden het achtste koppel dat in 1996 het gouden huwelijksjubileum mocht vieren. En in de Minderhoutsestraat hebben ze gevierd! :1 Al

Op de boerderij in Werkhoven te Meer maakte Louis zich op 16 januari 1922 met een fikse kreet los van de moederschoot, en zoals zovele jongens in die tijd groeide hij op in de vrije natuur en beperkte de wereld zich meestal tot de

hofstede en naaste omgeving. In 1929 trok de familie naar Minderhout en boerde daar voort. Louis werkte thuis tot de oorlog uitbrak en toen begon ook voor hem de miserie. Als 18-jarige nam hij in mei 1940 de vlucht naar Frankrijk en dit om zeker niet opgepakt te worden door de Duitsers die werkkrachten nodig hadden. Te voet, per fiets en per trein belandde hij met nog enkele 1-loogstratenaren in Rouen in NoordFrankrijk. ecn stad die op dat tijdstip flink te lijden had onder dc bombardementen. Vandaar trok hij verder naar Toulouse. een 1200km. van huis weg! Daar heeft hij in ruil voor kost en inwoning een hele tijd bij een boer gewerkt om dan in september terug huiswaarts te keren. Vlak voor het uitbreken van de oorlog had hij, in 1939, zijn Fientje leren kennen en dan zover van huis was zowel voor haar als voor hem een zware dobber. Waar ze elkaar leerden kennen zien ze nog helder voor hun ogen. 'Op 't Withof in Minderhout tijdens een Vlaamse kermis!' Veel ontmoetingsplaatsen had de toenmalige jeugd ook al niet en men moest dan ook het ijzer smeden als het heet was. Fien. 23 oktober 1923, is een rasechte Minderhoutse en ze woont slechts een paar honderd meter verwijderd van haar geboorteplaats in de Minderhoutsestraat. Het huis dat ze samen met Louis optrok stond op zijn beurt maar enkele meters verwijderd van Louis'

L

.

'

jaar lang blijven nazinderen. Op de boerderij zag Louis het toen niet meer zitten en hij ging werken in het meststoffenmagazijn van Mertens-Koyen in St.Lenaarts. Geen al te aangenaam werk en daarom ging hij zijn geluk beproeven in de meubelfabriek Adriaensen te St.Antonius Brecht. Intussen zat Fien ook niet stil want het echtpaar hield kippen, varkens, koeien en fruit en daar wist zij haar dagen wel degelijk mee op te vullen. In 1963 achtten zij de tijd rijp om een zelfstandig bedrijf opte starten, een tuinbouwbedrijf! Een serre werd uit de grond gestampt in 1966 en dat vroeg veel en hard werk maar.... de verdiensten waren toch niet slecht! 'Onze kinderen hebben ook altijd serieus moeten meewerken, maar ze deden het graag!' In 1987 klopte de pensioenleeftijd aan en brak er een rustigere periode aan. Een beetje meer tijd voor de duiven nu, want Louis is een fervent duivenmelker. 60 jaar reeds. Hij soigneert ze nog altijd maar zoon Gust pakt en korft ze ook in. Op 28 decemberj.l. gingen Fien en Louis terug te voet naar de kerk omringd door hun vier kinderen, acht kleinkinderen, één achterkleinkind, familie en geburen. 'Dat was een prachtige dag!' Gefeliciteerd Fien en Louis.•

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil g.

IEbIe)(

7 . .

ng

..

- A'1110R 0- ffi -0,--- 0101Pa UJIE2 ~N-~ 21


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

SKATERS OP ZOEK Skaten met 'in-line-skates" is in, ook in Meerle. Steeds meer zieje ze in de straten rondschaatsen en dat is niet geheel zonder risico's. Want eigenlijk zijn onze straten hierop niet voorzien. Zelfs fietsers en voetgangers hebben al niet te veel plaats en nu komen daar de schaatsers nog bij. De jonge schaatsers vinden het zelf ook niet zo veilig op straat. maar dikwijls zijn er weinig alternatieven. Soms trekken ze naar het gemeenteplein, maar daar is het wegdek niet optimaal voor de moderne skates. Naast hun skates, hebben enkele onder hen hun stoute schoenen aangetrokken en schreven een brief naar de burgmeester. Kristof en Jasper kregen prompt de steun en de handtekening van heel wat klas- en schoolgenoten. Zij vragen dat het gemeentebestuur voor hen een plaatsje wil vrijmaken waar ze veilig kunnen schaatsen. De plein achter de school lijkt hun daarvoor geschikt, alleen zou deze opnieuw moeten geasfalteerd worden en de oude palen van het vollcybalnet verwijderd worden. De burgemeester liet weten dat hij hun vraag graag wil onderzoeken en zal de gemeentelijke sportraad aan het werk zetten om een en ander uit te werken. Als dit lukt, krijgen de schaatsende jongeren een veilige plaats waar ze naar hartelust kunnen 0 mpen . in rnpen en hooi ch natie n

BINNEN..... Winteravonden zijn niet zo geschikt voor buitenactiviteiten. Voor een avondje kaartspelen. binnen, in een goed verwarmde parochiezaal, niet een biertje of een koffie, zijn ze echter uitstekend geschikt. Als je met zo'n avondje kaarten dan nog wat geld in de schatkist van het paroochiezaalcomité brengt om onze zaal te moderniseren, dan zie ik niet in waarom je zou wegblijven op de "GROTE KAARTPRIJSKAMP" (Rikken) van de Parochiezaal. Kaarters worden in de parochiezaal verwacht op de vrijdagen 21 februari, 28 februari en 7 maart. Inschrijven om 19.30 uur, delen om 20.00 uur. De inleg is 100 Fr. De twee beste uitslagen tellen voor het eindklassement, maar

er zijn ook dagprjzen. Niet kaarters zijn eveneens welkom. Voor een ander gezelschapsspelletje, om een pintje te drinken of misschien om een handje toe te steken. Deze laatsten worden verzocht een seintje te geven aan Gust Desmedt (315.83.77) of Jos Van Bavel (315.92.09).

...EN BUITEN Winteras ouden blij en we binnen, overdag willeti we wel eens huitenkomen. Spieren strekken en een frisse neus halen. Een fikse wandeling is goed voor je conditie. Als je dat liever niet alleen doet, dan stap je met de wandelclub Markdal mee. Op zondag 2 februari wordt het domein Elsakker aangedaan en op zondag 2 maart richten de schreden zich naar het Oosteneind. Zo kom je nog eens ergens in je eigen dorp. Trefpunt aan de kerk, telkens om 14 uur. Leden stappen gratis mee, niet leden betalen 35 Fr. (kinderen 20 Fr.). •

MOOIE BERT KOMT Hij straalt een jeiitlige onsehitid nit en te vrnilwen vinden hem de mooiste en de liefste politicus van Vlaanderen. Dat is slechts weinig politici gegeven en het bracht heni de laatste parlementsverkiezingen een uitzonderlijke score aan voorkeurstemmen en een senaatszetel op. Bert Aciaux heet hij en hij is voorzitter van de Volksunie, de partij die hij door zijn groot aantal persoonlijke stemmen voor een politieke catastrofe wist te behoeden. Begin maart komt Bert naar Meerle en kunnen we zijn verhaal door hem persoonlijk horen vertellen. In het kader van "Bewogen vertellingen", een initiatief van K.W.B. Nationaal, werden zo'n vijftigtal bekende en minder bekende Vlamingen gevraagd hun verhaal te komen vertellen in de plaatselijke K.W.B. afdelingen. Alleen al in de provincie Antwerpen vinden er 90 "Bewogen vertellingen" plaats. Het is voor de toehoorders dé kans om te luisteren naar het vaak boeiende verhaal van mensen die hun opvallende maatschappelijke positie koppelen aan één of andere vorm van engagement. K.W.B.-Meerle heeft Bert Anciaux uitgenodigd om te komen vertellen over zijn jeugd, zijn werk, zijn engagement en hoe hij daartoe gekomen is. Bert is een man die emotie en spontaniteit toelaat en daarmee de politiek een menselijk gelaat geeft. In de Belgsche politieke scene staat hij bekend als rebel en non-konformist. Voor hem is geen enkel thema taboe, onrecht moet aangepakt worden. Op dinsdag 4maart om 20.00 uur in de parochiezaal kunnen we gaan horen hoe "bewogen" Bert zijn verhaal wel is. Niet te missen. Li

22

Skater.s op zoek naar veilig terrein

Hobby's Toch steeds een trekpleister, de bezig- (of bezeten)-heden van anderen. Trouwe K. W.B. er Louis Muesen kreeg de eer het lint te knippen. Enige zuinigheid was daarbij geboden (we wonen niet voor niets vlak bij Nederland), het lint kan zo meerdere keren dienst doen, actieve verenigingen zoals K.A. V. en K. W.B. hebben nogal eens iets te openen.


MEERLE

0

Goud in Meerle

Jaan Goossens en Cie Lenaerts Killige regen op 2januari 1947, ijzige vrieskou op 2 januari 1997. Twee keer trokken Jaan, Cie, familie, vrienden en buren zich daar weinig van aan. Want bij feestelijke gelegenheden zoals een bruiloft en een gouden bruiloft is mooi weer meegenomen, maar niet absoluut nodig om te slagen. Het gouden huwelijk van Jaan en Cie is daar het levend bewijs van. Jaan Goos (officieel Adriaan Goossens) en Cie (Lucia) Lenaerts zijn beide geboren en getogen Meerlenaars. Jaan kwam in 1919 ter wereld op de Rooy, aan de beek, als tweede van vier kinderen. Vader Goos verhuisde naar Mariaveld, op de grens met Minderhout. zodat Jaan een heel eind moest lopen om naar school te gaan. "Twee uren op en twee uren af, op klompen. Dikwijls geweten dat ik op acht dagen tijd een paar klompen versleet. In de winter mochten we van de meester met de speeltijd naar huis, anders waren we niet voor 't donker thuis." Later kwam het gezin Goos terug wat dichter bij het dorp wonen, in een hoeve van Hubert Voortman, thans de Voorthoeve. Op zijn veertiende bleef Jaan thuis van school. "Omdat mijn oudste broer wat ziekelijk was, kreeg ik van ons vader 't gareel aan. Hoewel, dat gareel dat was figuurlijk, want met het paard heb ik nooit goed overweg gekunnen". Cie zag het daglicht in 1919 in een zijpad van de Voort, nu de Zwartvenweg. Haar ouders woonden toen nog bij grootmoeder Lenaerts in. In het gezin was Cie was de oudste van drie meisjes. Via omwegen langs de Dreef. De Rooy en Groot hyssel, vond vader Lenaerts zijn bestemming op ecn boerderij in de Lieve Vrouwestraat. Na haar schooltijd. bleef Cie ongeveer een half jaar thuis om dan te gaan dienen bij Verbreuken in de Kerkstraat. "Heel goei mensen, die mc altijd als kind uit den huize hebben aanzien. Heel de oorlog heb ik er gebleven en nooit honger moeten lijden. Ik deed er alle werk, de winkel, soms op de akker en de koeien melken". Daarvoor moest Cie regelmatig met twee melkkitten op de fiets naar de wei. Daarbij kwam ze voorbij een akker waar dikwijls een paar jonge gasten aan het werk waren. "Die tioten en riepen steevast naar mij. soms stuurden ze zelfs hun hondje achter mij aan. En die melkbussen maar rammelen en die gasten lachen natuurlijk".

Dat Cie en Jaan verkering kregen, was dus geenszins onverwacht. Echt aan werd het met de Heise kermis in 42, waar ze samen naartoe waren. "Veel konden we toen niet weg en als we weg konden moesten we om 10 uur terug thuis zijn. Veel was er trouwens in dien tijd niet te doen in Meerle, de oorlog en de pastoor, weet ge wel". Omdat ze beide de leeftijd hadden om te trouwen. ging Jaan op zoek naar een geschikte woning. Die vond hij in mei 1946 in de Kerkstraat, waar gendarm Rie Peeters in woonde. Die was overgeplaatst naar Turnhout en zocht daar te gaan wonen. Maar dat viel niet mee, daar een woonplaats vinden, zodat Jaan zijn huis maar 8 dagen voor de trouwdag vrijkwam. "We hebben hard moeten werken om alles nog op tijd opgekuist te krijgen". Recht na nieuwjaar 1947 stapen ze dan in het bootje. met een goede feest bij Lenaerts thuis, waar ze een varken van 300 kg. hadden doodgedaan. "Het was een koude regenachtige dag en daarna heeft het wel zeven weken hard gewinterd. Maar dat gaf niks. Cie kroop 's nachts dicht bij mij" weet Jaan nog (glunderend) te vertellen. In het begin kwam Jaan als losse werkman aan de kost, tot hij als diender in dienst kon bij Geert Brosens. Heel zijn leven heeft hij daar als dien-

der gewerkt en in het begin moest alles op de schouders naar boven gedragen worden. Maar Jaan heeft altijd graag gewerkt en was er vooral graag bij als "de mei" moest gezet worden. "Ik lustte gere jenever en we kregen worstenbrood als we thuiskwamen". "Jaja" bevestigd Cie, "ze hebben heni dikwijls 'lelijk' thuisgebracht". Hoewel het lange werkweken waren dien tijd, 63 uren per week, heeft Jaan er altijd een grote hof op nagehouden, met fruit en groenten, vooral prei. "Als er iemand een stukske grond had dat mocht bewerkt worden, wisten ze Jaan wel wonen. Op een bepaalde tijd had ik zo'n 150 roe liggen". De dagen waren toen haast tekort voor Jaan, want hij ging ook graag nog eens vissen of een konijntje stropen. In Meerle en omstreken ging hij waterputten zetten en tussendoor heeft hij de K.W.B. mee opgericht en was hij er jarenlang wijkmeester van. Cie deed het huishouden, zorgde voor de kinderen Treza. Jan en Jeanine en deed een deel van het werk in de groentenhof. In 1964 betrokken ze hun eigen, nieuwe woning in de Dalweg, waar ze nu nog altijd wonen. Op zijn zestigste ging Jaan met prÊpensioen, veel vrije tijd kreeg hij echter nog niet. Buiten zijn eigen tuin, werd hij regelmatig gevorderd voor de tuin van de kinderen Jan en Treza. Nu tuinieren Jaan en Cie samen, vooral bloemen - bellekens - telen. Beide zijn actief bij de gepensioneerden en gaan graag eens weg. Wegens zijn gezondheid mag Jaan wel niet meer fietsen, stappen mag nog wel. "Alle dagen nadat hij de gazet gelezen heeft, stuur ik hem om boodschappen. Altijd komt hij dan wel iemand tegen om een buurt te maken, hij is nooit direkt terug". Cie verkeert in prima conditie "Ik onderhou hier alles nog alleen, alleen met ruiten kuisen moet den baas meehelpen". Het huis staat ook altijd open voor de kinderen en de zes kleinkinderen, en ze komen dan ook graag langs. Voor Jaan en Cie hebben ze samen met de familie en dc buren voor een prachtige gouden bruiloft gezorgd, met alles erop en eraan. Het koude weer heeft daar niks kunnen afdoen. Wij wensen Jaan en Cie en hun gezin nog vele warme jaren samen. •

U kan het al raden, bij die gasten was ook Jaan. Hij kende Cie natuurlijk al, want zijn broer Pier vree al met Jeanne, de zuster van Cie (die later ok trouwden). Op zondagmiddrig gingen de meisjes Lcnaerts 's zomers bij Goos thuis fruit eten, 's winters gingen Pier en Jaan bij Lcnaerts kaarten Toen Pier later in de oorloi moest onderduiken om te ontnappen aan werken voor de Duitsers en ook Jaan er iiiet gerust op was, kwamen ze als vanzelf bij Lenaerts terecht. Samen met Frans en Jaan Maus hebben ze een hele tijd bij Lenaerts gaan slapen. 23


~

,

Wiffld

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

De overgang van het oude jaar naar het vierdelaatste jaar van onze eeuw werd gemarkeerd door ongewoon-gemene kou, zoals we in jaren niet meer gekend hadden. Nachten achtereen stonden 'biommen' op de ruiten gevrozen, zelfs op the rmopane! Op oudejaarsdag trokken er merkelijk minder kinderen met 'nieuwejaarke zoete' van deur tot deur (bij gebrek aan 'vier' (= vuur) aan de voeten). 's Avonds waren er ook minder Hanzers en rond middernacht klapten er ook minder vuurkiappers de lucht in: het vuur bevroor zowat aan de lont. Wie misschien nog 't meeste kou geleden hebben waren de vrijwilligers die van 's morgens tot '5 middags op gevaarlijke plaatsen de ben geitjes over hielpen zetten. Vier dagen later konden we knus bij onze TV meegenieten (of mee-lijden) met de duizenden schaatsers in de tocht der tochten, de Friese elfstedentocht van 200 kin. Laat ons hopen dat de hei'ige koudegolf geholpen heeft om de eitjes van deprocessierupsen en ander ongedierte om zeep te helpen, zodat ze onze volgende zomer niet meer verpesten.

or ms~ Garage Luc Ryvers MEERSE WEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03131590 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Naar Bokrijk in de sneeuw Op 28 december 96, volgens de kalender een zeker kinderfeest, had de Wortelse afdeling van de Bond van Grote en Jonge gezinnen een reis georganiseerd naar ons nationaal Openluchtmuseum. waarvan een der deelnemende moeders een verslag maakte: Negen uur 's morgens. 10 graden onder nul, een gure wind en af en toe een straaltje zon, en toch waren we met zestig bondsleden present voor de busreis naar 'Bokrijk in de sneeuw'. Snccuw??? Er was ons sneeuw beloofd, maar door de extreme vrieskou werkte het sneeuwkanon niet naar behoren en bleef de sneeuwpret beperkt tot enkele huisjes (en de 'witte' Kerst + nadagen had het ook laten afweten). Zo kwam het dat er alleen geschaatst kon worden op de speciaal aangelegde ijspiste. 1-lierrond waren er knetterende vuurtjes opgesteld alsook kraampjes, waar je kon genieten van warme erwtensoep, braadworstjes en natuurlijk... Gl端hwein! Ook kon je al wandelend op zoek gaan naar de schitterende ijsbeelden, fonkelend in het zonlicht, van Herman Van Dender. Voor de alterkleinsten was het een zoeken naar kleine bevroren vijvertjes, waar ze al schaatsend, vallend en schaterend hun gangen konden gaan.

Een en al bewondering voor de prachtige ijsbeelden

-

En of dat nog niet voldoende was, waren er ook enkele oude huisjes geopend, waar we ons konden warmen aan een ouderwetse open haard, wat af en toe toch wel echt nodig was! Het was bitter koud die dag en we hebben het allemaal aan den lijve ondervonden, maar het loonde toch de moeite om al spelenderwijs kennis te maken met de manier van leven van onze voorouders (tijdens de winters van de goeie ouwe tijd?). (K.G.) 111

Schoonheidssalon Lieve Ve 7vfeester Lan,qenberg 30 2323 Wortef 03/314.55.1 5

r.nksf op afspraik... Ook..bij '0

thuio

ge[aatsverz.orging Pv(anicure Pedicure Ont/Icorirtgen 7v(aqui[fage .

-

.

24

141

IJSPRET voor groot en klein op een kleine vijver in 't Haspengouwse.


WORTEL

Begeleide Oversteek

Dat Francois De Decker als oudste ton cle vrijwilligers in een vroeger leven rijkswachter geweest is, is te zien aan liet gemak waarmee hij zelfs liet zwaar verkeer in bedwang kan houden.

Om de nieuwjaarszingende kinderen tegen mogelijk vcrkcersgeweld te beschermen hebben wij hieral enkelejaren vrijwilligers: dit jaar niet minder dan 15, om op 5 verschillende punten in de dorpskern de jeugd veilig de straat

te laten oversteken. Ze losten elkaar op tijd af, maar waarschijnlijk hebben ze meer kou geleden dan veel van de overgezette zangertjes. Maar het pleit toch voor onze gemeenschap dat er zoveel zijn, die er iets voor over hebben.

Francois De Decker, in een vorig leven rijkswachter, was de oudste van deze vrijwilligers, met gemak houdt hij zelfs het zwaarste verkeer in bedwang, maar een slok warme koffie houdt de inwendige mens warm.

Poging tot ijspret in het centrum Toen in het voorjaar het pleintje achter de parochiezaal opnieuw werd aangelegd dacht er waarschijnlijk niemand nog zo ver, maar nu de winter eenmaal begonnen was werd een poging ondernomen om op diezelfde plaats ook ijspret te ereiren. Met medewerking van Jan Goossëns ('Irlliiigveiliuui ) Cu een aantal jongrn werd Ccii lii>Iït iiïiili'rnnnwn om een qspiT n le leggen voor het volley- en basketplein onder water te spuiten. Maar dit plein is nu eenmaal een beetje Bol gelegd, om er Geen water op te laten staan: de poging is niet echt goed gelukt: de kwaliteit van het ijs liet te wensen over. Volgende keer (misschien) beter. En goed dat we het Bootjesven nog hebben, al ligt dat 'n paar kilometer verder.

iji

311.41 .26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 25


WORTEL

Het Volk ten voeten uit In het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen loopt op dit ogenblik een tentoonstelling onder die naam, die waard gezien en nog te zien is tot 16 februari. Ter gelegenheid van 75 jaar ACW brachten een 32-tal leden van ons ACW. fusie Hoogstraten, onder leiding van onze onvolprezen Wortelse secretaris op zaterdag 18 januari een bezoek. Twee gidsen stonden ter plaatse gereed om ze rond te leiden. Heel vroeger was het eeuwenlang zo, dat alleen 'hoogvolk' geschilderd werd (die konden het betalen!), maar op het einde van de vorige eeuw kreeg, onder invloed van de wetenschap, de waarneming en de werkelijkheid een centrale plaats in de literatuur en de kunsten. Het naturalisme, want zo werd deze stroming genoemd. werd ook in de schilder- en beeldhouwkunst erg populair. De mens in zijn armetierig dagelijks bestaan en op zijn werk werd zonder franjes geschilderd. (En het gros van de mensen hoorde toen tot die arme categorie.) Maar doorgedreven realisme was ook niet goed: het zou aan de ene kant de toekomstige koper kunnen afschrikken om het kunstwerk te kopen en in zijn salon op te hangen! Aan de andere kant wilde men toch ook de weldaden van de opkomende industrialisering laten aanschouwen. Tientallen schilderwerken en enkele bronzen beelden uit de periode 1875-1915 uit binnen- en buitenland tonen deze evolutie. Op het einde van deze periode schrok men er niet meer voor terug om de ellende met verve, met meer realisme weer te geven. Het expressionisme stond voor de deur. Anderhalf uur lang werd onze groep boeiend rondgeleid, waarna nog een 'steegjeswandeling' met een competente gids volgde en een bezoek aan een ander, klein particulier museum met bindingen met Hoogstratcn de culturele uitstap afrondde. El

Nieuwjaarswandeling Zondag 5januari had de traditionele nieuwjaarswandeling plaats. georganiseerd door onze KWB samen met Markdal. Maar deze keer was er een misverstandje ingeslopen, want door een vergissing van de gids werd er op twee plaatsen tegelijk gestart: de KWB vertrok namelijk aan de parochiezaal en de Markdal-mensen aan het Bootjesven. Dit had toch ook zijn voordeel, want zo konden we gemakkelijker tellen hoeveel leden van elke vereniging er waren: 25 van onze KWB en 60 van Markdal. Om 2uur werd er dan vertrokken op de verschillende startplaatsen met de bedoeling om ze aan het begin van de Torendreef bijeen te krijgen. wat dan ook zonder problemen lukte. Van daaruit naar de Molendreef richting Casino en zo verder naar de Schooldreef. Aan de boerderij konden wij daar een glas Glühwein of warme choco nuttigen tijdens de rustpauze. Zo ging het verder naar Staakheuvel en dan richting Bootjesven: daar mochten de mensen van Marckdal stoppen, want zij waren rondgeweest. De KWB-mensen hadden nog de torendreef te doen (langs het kerkhof van de kolonie). Het weer was wel koud maar het waaide niet en de temperatuur was best te harden. In totaal had elke groep 7 km afgelegd. (J.V.O.) [1

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

de

Ir 03 314.55.04 -

mciond

Laatste kaartavond Op de laatste kaartavond van hetjaar. vrijdag 27 december, ingericht door KWB. waarbij 2 kalkoenen en 25 kippen te winnen vielen, kwamen in totaal 44 man opdagen, waarvan slechts 14 uit Wortel zelf, en de overigen meestal van Hoogstraten. Is er teveel te doen? Is er een overaanhod aan ontspanning of aan prijzen? Of was het gewoon te koud voor ons eigen volk? In alle geval, de afwezigen hadden ongelijk. Li

Adverteren

314.49.11

Geen overtreders meer?

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Op zoek naar nieuws, zoals het een betaald dorpsnieuwsjager past, trof mij de afwezigheid van enige nieuwsboodschap op het grote bekende gele bord, waarop normaal te lezen staat hoeveel snelheidsduivels de afgelopen week betrapt waren. Bedoeld voor mogelijke volgende duivels als waarschuwing, in de trant van 'Heden Ik, Morgen Gij!'. Of de waarschuwing veel uithaalt, betwijfel ik, maar als er geen of nul overtredingen te lezen zijn, haalt het zeker niets uit. Trouwens, of al de eerder vastgestelde overtredingen met een boete bestraft zijn en of die boetes betaald zijn durf ik ook sterk te betwijfelen. Er bestaat toch nog steeds zoiets dat met een mooi woord 'Dienstbetoon' genoemd wordt. Of zou dit al afgeschaft zijn?

Dr-ZE WEEK dERWv FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

L?1

kE1DsoVERTIL 15E1 V4$TceSTELD__-

Binnen hopelijk afzienbare tijd mag er met onbemande camera's gewerkt worden. Eindelijk! Als ze er dan maar films insteken die lang genoeg zijn, meer dan 24 of 36 beelden a.u.b.! En mag ik dan nog een suggestie doen? Bij onze noorderburen heb ik eens gezien, toen ik, zondaar, ook te hard reed, dat er plots een paneel voor mij op1 ichtte, waarop ik las: 'U rijdt te hard!' dan schrik je even. Kan zoiets hij ons ook niet? Of beter: men plaatst een onbemande camera, gekoppeld met een teller aan de flits: 100 meter verder hangt u, midden boven de weg, ruim 4 meter hoog, een paneel, waarop hij elke flits van de camera een volgend getal oplicht, hv. 173, al of niet voorafgegaan van de woorden 'u bent de ... ste'. Zo'n telwerk maken en aansluiten aan een lichtend paneel kan een afstudeerproject zijn van iemand van het VITO en hoeft geen miljoenen te kosten. Ik ben er zeker van dat zo'n installatie minstens 500 overtredingen per week registreert. Die, zonder dienstbetoon, beboet worden h rato van hv. 3000 fr (de eerste keer en dubbel zoveel de volgende keer): dat zou dan per week 1,5 miljoen opbrengen en perjaar 78 miljoen. Enkel in Worteldorp! Wat zou vadertje staat rap uit zijn schuldenberg zijn! En de snelheidsduivels zouden dan op den duur wel leren hun snelheid te matigen! Al de rest is boter aan de galg•


WORTEL

De il-bochtentocht van Wortel

./os Verschueren (lOj.) wwnaar Van (Ie tiJIoeIlleIito( In 1-let rumoer rond de Elfstedentocht in Nedci land was nog niet verstomd of er werden in Wortel plannen gesmeed voor een Flfhochtentocht op de Mark. 1 let iou de 3de Hibochientocht worden. Een eerste keer gebeurde dal in 1955, op initiatief van Jos Verschuieren rooi liet hebber van schaatsen en nog nieer 'ban de rivier De Mark die toen hij wijle van spreken in zijn achtertuin liep. Zoon Peter VersLhueren deed hei hem na in 1985 en nu. op 6januari, was het weer zo ser: er zou een 3de Elfbochteniocht verreden worden De week vooraf had hei Ilink et''roren en hei ijs op ik' Maik ioii een Iliiik haihrs kunn n ii -gen an - 1 1 hoek ten' ks ani men 'i'hier i toe hei koelw,iR'i san De Sier en - nog veel erger en schandalig er bleek ergens een boer lijn mest in De Mark ie lozen zodat het water daar niet kon bevrie,en. zodat het traject eerder aan de korte kant was Dat kon echter de prei niet drukken: er waren wakken zodat er naar hartelust kon gekluund worden, er was zelfs een brug om onderdoor ie schaatsen: kortom een LII siedentochi in ,.ak formaat. De beste herinneringen hebbende dcclnemers echter aan de 'opwarmertjes' aan de oever van de Mark: het kampvuur, de erwtensoep, de chocomelk en de jenever heelt daar menig hart s erwarnid. En dat betekent wat in dc,e koude tijden.

JTI: -

.

Voor sommigen waren de schaatsen maar een alibi om hij het vuur te mogen komen zitten en een en ander lekkers te m.mttigen

11 5,

Er bleef nog plaats over voor een sleetochtje: Tom Vanhaute en Vera Verschueren bereidden de Elfbochten tocht voor tegen het jaar 2007 Een 70-tal schaatsers kwamen opdagen op de zondagna,niddag 27


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

jĂŽJiJ Meersel-D reef heeft zich afgelopen maand nog eens van zijn beste zijde laten zien.

Op deze pagina 's proberen we onze lezers mee te laten genieten. Met een mooie kerststal, een feestelijke verlichting en een sfeervolle kerstboomverbranding hebben we ongetwijfeld hoge ogen gegooid. De rol van onze middenstanders was daarin niet gering. De dorpsraad organiseerde een algemene vergadering. Het pleit voor ons schepencollege dat zij in grote getale aanwezig waren. De leden van het dagelijkse bestuur van de dorpsraad mogen dan ook terugblikken op een geslaagde avond en de aanwezigen hebben er in ieder geval heel wat van opgestoken. Toon Ver/eye heeft de belangrijkste zaken voor ons (zij die er niet konden zijn) nog eens op papier gezet. Waarvoor uiteraard onze dank. Marcel, onze Jbtograaj; heeft vergeefv geprobeerd een aantal Mark-schaatsers te strikken. Het leverde wel enkele mooie plaatjes op.

Geschiedenis We zouden Guy Muesen pi'uliciat willen wensen met zijn boek over de middeleeuwse geschiedenis van Meerle en het Land van Hoogstraten. Zij die het boek aanprezen omwille van de vlotte schri jfstijl en de vernieuwende inzichten met betrekking tot de geschiedschrijving, hebben zeker niet gelogen. Voor diegenen die zich het boek, waarin een heleboel informatie over Meersel-Dreef omdat het ooit deel uitmaakte van Meerle, nog niet aanschaften dringt de tijd. Er werd slechts een beperkt aantal boeken gedrukt. L]

Winterellende Maar die mooie plaatjes verbergen uiteraard ook het leed dat zo 'n extreme wee rsomstandigheden met zich meebrengen. IVEKA diende om te kunnen voorzien in elektriciteit tijdelijk een stroom generator te installeren en ook de mensen van PIDPA moesten enkele keren naar Meersel-Dreef komen om lekken te dichten. Op zo 'ii momenten besef je pas hoe goed we het eigenlijk hebben. Bij de luxe van stromend water en elektriciteit staan we anders nooit stil. Als kaarsen en emmers moeten boven gehaald worden, wordt pas ee/it duidelijk hoe afliankelijk we eigenlijk wel zijn lan deze dagdagelijkse voorzieningen.

Winterpret Uiteraard hebben heel veel Drei'eniers cle Eij stedentocht voor de buis gevolgd. Onze Nederlandse buren hebben ons op dat vlak nog veel te leren en de Nederlandse gekte krijg je er hier wel niet in. Toch zijn onze jongeren anders aardig op weg. Op de Mark werd met veel zwier geschaatst. Tussen de waterinolen en de sluis bleek liet ijs, net als vorig jaar, van goede kwaliteit. Misschien Zit er in de toekomst wel een schaatswedstrijd in. De aan legsteigers voor de kanovaarders kunnen immers heel, goed dienst doen om een kluuntraject over de stuwen aan te i'atten.

De waterinolen in Meersel-Dreef is al dikwijls het onderwerp geweest voor ijierige kunstenaars. De winterperikelen zorgden voor een aparte sft'e r.

WA-

Verkeersvisie Je hebt orii,'e niva;icl vellic bi in De Hoogstraaise Maand gelezen over de verkeersstudie die in opdracht van liet stadsbestuur werd opgemaakt. Daaruit blijkt dat cle herinrichting van Meersel-Dreef ook op verkeerstechnisch vlak als geslaagd mag beschouwd worden. Ook de verdere herinrichting wordt, met een optimale verkeersveiligheid voor ogen, op de voet gevolgd. De vertegenwoordigers van de Dreefse dorpsraad waren dan romn aanwezig tijdens de voorstelling van het plan in het adniinistratief een truin. Jos Huvbrechts is als voorzitter van de Dreefse dorpsraad èn van de Hoogst raatse verkeersraad goed geplaatst om de ontwikkelingen terzake op te volgen. In Hoogstraten stond hij er als Drevenier echter niet alleen voor. 28

De Mark nodigt uit tot zwierig schaatsvertier. Lange rechte stukken en flauwe bochten maken een schaatswedstrijd in de toekomst misschien niet onmogelijk. De aanlegsteigers voor de kano 's maken het aan vatten van het kluun werk over de stuwen iets gemakkelijker. Wie wordt ravonhoofd?


MEERSEL-DREEF

Trianon Met een beetje verbeelding kan je op de hoek van de Dreef en de Nieuw Dreef een voorstelling maken van het toekomstige uitzicht. Het makelaarskantoor Westenburg Lanmen uit Breda plaatste er een groot reklainebord voor de verkoop van veertien luxe villa-apparteinen ten. We krijgen er daardoor binnenkort, de aanvang van de werken is voorzien in het begin van de maand mei, een tweede groots opgevat woonproject bij. Dat de makelaars zich in de eerste plaats richten op de Nederlandse markt is zeker geen nieuws. Belçië blijft ondanks maatregelen van de Nederlandse o ver/zeid aant rek kelijk voor kapifaalkrachtige noorderburen. Meersel-Dreef, in de schaduw van Breda, wordt meer en meer een dorp met een residq,irit karakter.

Actieve KVLV De KVLV laat iich oJeende tiatand helemaal an haar beste zijde zien. In cle maand lebruari hebben zij liefst drie activiteiten op het programma staan. Op II februari beginnen dc leden aan een cursus bloemschikken en 01) 13 februari organiseert de KVLV een kinderfeest. De tweede les bloemschikken staat op 25 februari op het programma. fl

De komst van een tweede mes/de, ii let'! 1 loo/t oinpbv in Meersel-DreeJ inolemt mei it sse schreden. Het Bredase makelaarskantoor plaatse al een bord om toevallige passanten i'arm te maken voor liet project.

Verwenavond De KAV doel ons volgende maand helemaal watertanden. Op 5 lebruari organiseren zij een "Verwenavond". Of het de bedoeling is om zichzelf eens goed te verwennen? Daar komt het wellicht op neer. De vrienden en echtgenoten hopen wellicht heimelijk dat hun vriendinnen en/of vrouwen zich de kunst van liet velwennen eigen willen maken, of in ieder geval zich vervolmakcn. In dat geval willen zij best nog een keer alleen op de kindertjes passen.El More Dcx teiotert/c dc harte/t ton /ong en oud tijdc,ts liet KVG-kcisfresi in Zevenster. Omwille van de lage wintertemperaturen leek liet ook de pinguins een ideaal

Fanfare

tt('('i !/C (tilt ('CliS (1(11 1)1//TOl1 tC tl'i/)/O'/i.

Op zaterdag 18 januari organiseerde Jou far "Voor Eer en Deugd" haar jaarlijkse "Ereledenavond" met de traditionele bingo. Volgendemaandleesje hieroverongefwi/feldmeer. De voorzitters van de plaatselijke Hoogst raatse fanfares en brassbands hebben ondertussen ook een overlegvergadering in Meersel-Dreef achter de rug.

Reservaat In 1974 sloot de BNVR.het huidige Natuurreservaten vzw, een huurovereenkomst af met wijlen Guy Dupret. Sindsdien worden 1 ôha van het domein als natuurreservaal beheerd. De laatste jaren is er van beheer niet veel sprake. Natuurreservaten vzw heeft sinds 22 januari echter een plaatselijke afdeling in Hoogstraten en Rijkevorsel. De nieuwe lokale tak wil het beheer nieuw leven inblazen en krijgt daarvoor de steun van Natuurreservaten vzw. Eén van de onderzoekers van de meer dan 30 000 leden tellende natuurvereniging is bezig met het opmaken van een nieuw beheersplan.0

Op maandag 13januari vergaderden de Hoogst raatse mnuzmekmnaatschapnjen Ie MeemselDreef. Met de bedoeling om in de toekomst rond bepaalde punten meer samen te werken. Er werd ondermeer afgesproken op zondag 8 maart 1998 te concerteren in de Rabboenizaal te Hoogstraten. Een fusieconcert in samenwerking met al defrnfares (5) en brassbands (2) van de gemeente Hoogstraten. Andere initiatieven worden nog voorbereid.

29


Nik in de bloemen

Verslag algemene vergadering van de dorpsraad. Op dinsdag 7 januari '97, organiseerde de dorpsraad haar eerste algemene vergadering van het jaar in zaal het Kapucijntje van de paters. Een vijfentwintig Meersel-Dreveniers vonden het de moeite om hun interesse te laten blijken voor het reilen en zeilen te Meersel-Dreef. Of anders gezegd zo'n 2,2 % van de Meersel-Dreefse bevolking.

Merenaar Nik Tilburgs werd al op vec heidene plaatsen gevierd. De jongeman behaalde twee gouden inedailles tijdens de Belgische Kampioenschappen. Nik blijkt een spriniwonder op zijn driewieler. Na huldigingen in zijn /,uurt en op het stadhuis, waar hij• tot sportman van het jaar werd uitgeroepen, mocht hij ook in Meersel-D reef nog eens de smaak ran de hij/diging proei'en. Tijdens liet kerstfeest van de KVG, in zaal Ze venster, kreeg Nik een echte lauwerenkrans om de hals. De huldiging van Nick was zeker niet liet enige hoogtepunt van liet gezellige feest. Marc Dcx verzorgde er een geslaagd optreden voor een bomvolle zaal.

Papier hier De jeugdvcrcnigingen van de fusiegcmecnte zitten met de handen in het haar. Opkopers van oud papier vragen zelfs geld om hun containers ter beschikking te stelten. De markt van het oud papier is helemaal ineengezakt. De dorpsraad van Meersel-Dreef organiseerde papierslagen om de kas iets aan te spekken. Maar zelfs al zou het een nuloperatie worden, dan nog zou de dorpsraad de papierslagen organiseren om een steentje bij te dragen tot een mooier en beter leefmilieu. Nu cle hele operatie verlieslatend geworden is. heeft de dorpsraad al enkele papierslagen moeten afgelasten. Daarom roept de dorpsraad iedereen op het oude papier naar het containerpark in Minderhout te brengen. Papier is recycleerbaar en alleen daarom hoort het niet bij het restafval. T

20 jaar na de fusie De fusie, die op 1 januari taatstteden haar twintigste veijaardag vierde, is voor Meersel-Dreef geen slechte zaak geweest. Langs allerlei inspraakorganen, zoals dc dorpsraad, hebben de mensen van ons dorp het gevoel dat zij veel meer in de pap te brokken hebben dan twintig jaar geleden, en dit ondanks het feit dat we opgeslorpt werden in een nog groter geheel. Twintig jaar geleden werd een eind gemaakt aan het lijdzaam ondergaan van het bewind van onze naaste buren. Op dit ogenblik zijn we even zelfstandig als zij. Op dit ogenblik verkommert de Sint Luciakapel niet meer, op dit ogenblik heeft Meersel-Dreef-centrum eindelijk een mooie dorpskern en riolering. Voor MeerselDreef was de fusie een goede zaak. Drej Oomeri en Toon Verleye 30

In een eerste deel van de avond werden de grote lijnen van het nieuwe "Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen" voorgesteld door intormatie-ambtenaar Leo Sprangers. Aan de hand van geprojecteerde afbeeldingen werd aangetoond hoe onze Vlaamse overheid in de toekomst ons Vlaamsc land wil uudi VLi di.Jen in zones voor bewoning, industrie, groen. verkeer enz. Heel het Vlaamse land zal daarbij worden onderverdeeld en geklasseerd. Hoogstraten wordt bijvoorbeeld een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau, de dorpen er rond worden buitengebied. Elke opdeling zal mogelijkheden en beperkingen opleggen. Zoiets als een gewestplan maar clan meer in grotere lijnen en meer bekeken naar heel Vlaanderen toe. Eén punt zal zeker belangrijk worden en dat is de mogelijkheid om nog nieuwe huizen en woonwijken te bouwen. De overheid zou graag zien dat de mensen weer meer in de steden zouden gaan wonen en minder op het platteland. Daartoe zal er per provincie worden bepaald hoeveel huizen erjaarlijks zullen mogen bijkomen, daarvan zal men er 60% toekennen aan steden en 40% aan de buitengebieden. Die worden dan verdeeld over heet de provincie en daarmee is dan de kous af. Nieuwe woonwijken op willekeurige plaatsen, zullen niet meer worden toegelaten. Alhoewel dit plan alleen de grote lijnen weergeeft, kunnen we toch al stellen dat Meersel-Dreef in de toekomst geen bijkomende woonwijken zal kunnen realiseren. Er wordt vanuit gegaan dat men eerst links en rechts de onbebouwde stukken bouwgrond moet benutten. Volgens het gemeentebestuur liggen er nog een 1 8-tal onbenutte stukken bouwgrond te Meersel-Dreef. Niet echt veel, bijvoorbeeld in vergelijking met Wortel dat er de laatste jaren

heel wat nieuwe woonstraten bij kreeg en momenteel nog een 70-tig tal vrije bouwgronden heeft liggen. Om de mensen te stimuleren dezç gronden niet onbenut te laten liggen, zal er een belasting op de onbebouwde percelen bouwrnnd worden ingesteld. Meer over de grote lijnen van dit plan, vinci je elders In dIt blad. Ûpen aanmerkingen over dit plan kunnen kenbaar gemaakt worden bij de hogere overheid, info en brochure hierover in het gemeentehuis te Hoogstraten. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 februari. Na dit openbaar onderzoek zal men de grote lijnen verfijnen per provincie. Ondertussen waren ook de heren van het schepencollege gearriveerd om bepaalde punten toe te lichten. Situatie rond de lagere school. Ter gelegenheid van de rioleringswerken 2` fase, op het Moleneinde. werd ook de verkeerssituatie rond de lagere school onder de loep genomen. Door de school, cle gemeente, de dorpsraad enz. werden er verschillende adviezen geformuleerd en plannetjes getekend. De laatste stand van zaken werd nu toegelicht, er komt een verhoogd kruispunt aan cle school (meerprijs 1.2 miljoen excl. btw). Vanaf Meersel gezien, komen er rechts van de Kapelweg parkeerplaatsen en links een voet-fietspad. De werken van de 2` fase van de riolering zullen starten in april vanaf Meerle. Na ongeveer 2 maanden zullen de werken tot op de Dreef gevorderd zijn. Vanaf de Dreef gezien legt IVEKA rechts van de weg een ondergrondse elektriciteitsleiding + verlichtingspunten, terwijl de aannemer links de persleiding zal leggen. Deze werken zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Asfaltering Strijbeek, vanaf de grens werd de weg opnieuw geasfalteerci tot aan de laatste bocht voor het


MEERSEL-DREEF rechte stuk richting Meerle. Dit laatste stuk zou volgens schepen Karel Aerts, tegelijk met de Strijbeekseweg in Meerle aangepakt worden. HST-nieuws, om de transportzone te sparen, zal het treinspoor lopen, tussen de snelweg en de transportzonc. Daartoe zal de snelweg vanaf de scherpe bocht juist voorbij de afrit Meer richting Breda, een 30-35 meter oostwaarts worden verschoven. Er zal tevens een IC-trein rijden tussen Breda en Antwerpen, over de eventuele stopplaats tussen Breda en Antwerpen moet nog worden gedacht. Het zal gaan tussen Loenhout of Brecht. Zoals de kaarten momenteel geschud zijn, lijkt de optie Brecht het te zullen halen. Loenhout heeft wel het voordeel dat er meer plaats voor parkeergelegenheid en de bouw van een station voorhanden is. Ook wordt er nog bekeken of er tevens een goederenspoor naast de HST-lijn kan worden voorzien. Momenteel rijden er dagelijks 180 containers (dus 180 vrachtwagens) heen èn terug tussen Antwerpen (haven) en de transportzone. Dat zullen er volgens de huidige voorspellingen in cle toekomst een 600 worden. Wat een heleboel verkeer betekent dat ook via de goederenlijn zou kunnen verlopen, tot ontlasting van de E 19 snelweg. Overde Kampweg is er momenteel weinig nieuws. Het onrechtmatig afgesloten stuk aan dc burcht, geeft geen verdere doorgang richting Strjbeek. Door de ruilverkaveling is dit laatste stuk weg komen te vervallen en de huidige eigenaar is momenteel niet bereid de weg terug toegankelijk te maken, gezien dat voor hem geen enkel voordeel biedt. Ook werd de vraag gesteld of de Nederlanders het laatste stuk van deOude Tramweg richting Hazeldonk zullen behouden, gezien de verdere uitbreiding van de transportzone Hazeldonk.

Daarop kon het schepencollege geen antwoord geven, maar het zou worden opgezocht. De Oude Tramweg vormt een hinnenweg naar de E19 en dc bedrijven op Hazeldonk. Tweede fase verkaveling Jan de Wysestraat, of er ooit nog een uitbreiding komt van deze woonverkaveling is momenteel een groot vraagteken, gezien de toekomstige beperkingen opgelegd door het nieuwe Structuurplan Vlaanderen. Aanvraag schietstand aan café de Dreef, werd met een plannetje toegelicht. Met de verzekering dat alles zal voldoen aan de strengste veiligheidseisen, zag niemand van de aanwezigen hier verder enige graten in. Bejaardenwoningen Jan de Wysestraat, men is momenteel bezig met dc werken (als het niet vriest). Er wordt voorzien dat de vijf woningen zullen kunnen verhuurd worden vanaf augustus-september 1997. Louis Jacobs, voorzitter van de gepensioneerden, bedankte de gemeente voor de geleverde inspanningen en hoopte dat de gepensioneerden van Meersel-Dreef de voorkeur zouden krijgen. Hier gelden echter dezelfde regels als voor de rest van de gemeente, en kan iedereen van de fusiegemeente Hoogstraten zich kandidaat stellen. Men vermoedt echter dat dat niet gemakkelijk het geval zal zijn. Vanwege Meersel-Dreef, zouden er al voldoende kandidaten gevonden zijn. De huurprijs hangt af van de grootte van het pensioen van de huurders en de eventuele eigendommen. Men kan nog inschrijven tot eind april, meer hierover kunt u lezen in het Hoogstraatse infoblad van februari of april.

worden doorgetrokken naar Meersel-Dreef. Momenteel zijn landmeters in de weer om de situatie in kaart te brengen. Van Meer naar de Mosten zou men voor het grootste gedeelte van het traject voldoende grond ter beschikking hebben om twee vrijliggende fietspaden te leggen of één extra breed. Een fietspad van de Mosten naar Meersel-Dreef zou eventueel in een tweede fase kunnen worden verwerkt. Maar is dit echt nodig? Voor de schoolgaande jeugd per fiets, wordt er vaak gezegd. Burgemeester Van Aperen heeft laten uitrekenen dat er te Meersel-Dreef slechts een 22-tal kinderen zijn tussen 12 en 18 jaar. Dan zijn er in de gemeente andere wegen waar een fietspad harder nodig is. Plantgaten van de Dreefse Linden. Dc Dreef is mooi, enkel de jonge bomen gaan bij de minste droogte kapot. Dit ligt aan het te krappe plantgat, volledig omsloten door beton. Ondertussen werden de werken aanbesteed zodat deze plantgaten kunnen worden verruimd. Tenslotte voorziet de gemeente 300.000 fr in de begroting om aan de Markstuwen kanoaanlegsteigers te maken op het traject van Meersel-Dreef tot de Zeemanbrug. Op vraag van Meersel-Dreefse kanovaarders en op aanbeveling van de toeristische dienst. Ook zagen enkele mensen graag een verbod voor het gebruik van het fietspad langs de Mark voor bromfietsers. Dat zou dan betekenen dat men aan al de op- en afritten verbodsborden moet plaatsen, wat niemand echt ziet zitten. Zeker nadat de commissaris van de politie vorige vergadering verklaarde dat zo'n verbod niet controleerbaar is.

Er werd al eerder gepleit voor een fietspad van Meer naar de Mosten, de Meersel-Dreefse dorpsraad zou graag zien dat het fietspad zou

Zeer tevreden met de antwoorden van het schepencollege, trokken de Meersel-Dreveniers met een gerust hart huiswaarts.

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

0ongarne,j,, ;

IiyTr1,

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing. 0

Tel. 031314 48 47 246

/ ',

LIL!D

'.

kL

SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

139e

31


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

.

M99 ~

Voild. We zijn al weeral goed op scheut in 1997. De vetpensen die wij tijdens de feestdagen n et veel zwoegen en vreten hebben weten te verwerven beginnen weeral weg te k%vljnen. De eindejaarspremie hebben we er al weer doorgebrast en van al onze goede voornemens voor 1997 is er nu al niet veel van terecht gekomen Kortom de dagelijkse sleur slaat weer toe. Hopelijk slaagt de Hoogstraatse Maand erin om die dagelijkse sleur even te doorbreken. Alhoewel de rubriek Meer deze keer overheerst wordt door de pas gehouden dorpsraad, hoop ik toch dat de materie niet te saai is om er doorheen te worstelen.

Dorpsraad De jaarwisseling houdt niet alleen jaaroverzichten, nieuw,jaarsbrieven cii belasting aanslagen in, maar ook de jaarlijkse openbare algemene vergadering van de dorpsraad. Terwijl buiten droefgeestige wolken elk sterretje aan ons zicht ontnamen, zochten een flink aantal Merenaren hun heil in de parochiezaal waar bij momenten de gemoederen hoog oplaaiden. Eerste puntje op de agenda van de dorpsraad was de prioriteitenlijst van 1996. Deze lijst met dringende zaken werd in het begin van vorig jaar door de dorpsraad naar voren geschoven en nu dat wij een jaar verder zijn, is het de gelegenheid bij uitstek om eens te kijken wat er allemaal is gerealiseerd en wat er nog hangende is. De schepenen Aerts, Desmedt, Peerlinckx en Van Looy, burgemeester Van Aperen en informatie-ambtenaar Sprangers waren ook aanwezig om het een en ander toe te lichten.

Prioriteitenlijst van 1996: Het kerkpleintje: Op de vergadering van september toonde Louis Geerts het ontwerp voor de heraan leg van het kerkpleintje. Uit de plannen viel op te maken dat er wellicht minder parkeergelegenheid zal zijn dan nu het geval is. Toendertijd werd er gesuggereerd dat dc mensen de wagen steeds kwijt kunnen in het Pijperpad. Dit voorstel lokte nogal wat reactie uit van de bewoners van het Pijperpad (terecht overigens). Ook tijdens de dorpsraad was men het roerend eens met de bewoners van het Pijperpad. Toch verwacht men niet echt problemen wat betreft parkeer gelegenheid vermits er in de buurt twee scholen zijn waar er voldoende parkeergelegenheid is. In de begroting is voor de heraanleg 1.5 miljoen voorzien en de werkzaamheden staan gepland voor ditjaar. Vanuit cle zaal was er ook de vraag om geen verhoogde stoepen te voorzien zodat de veiligheid van de fietsers gewaarborgd blijft. Van deze vraag werd akte genomen.

De

vijver aan de Donkakker

Zoals geviaagrl weid dee vijver in t 996 gerelflig. Ve buurtbewoners maken zich enigszins ongerust over de lage waterstand van de vijver. Deze is wellicht het gevolg van het reinigen van de vijver waarbij er nogal wat slijk werd verwijderd en van de afwatering;loop. Tot dc formulatii.. van een oplossing voor dit problm kon men niet komen.

De oude speelplaats aan de bibliotheek:

De hoofdrolspelers tijdens de jongste dorpsraad Het gemeentebestuur was met vier schepenen (Peerlinckx, Desmedt, Van Ainmel, Aerts en Van Aperen) en informatieanibtenaar Sprangers goed vertegenwoordigd op de jongste dorpsraad. Het vuur werd hen dan ook regelmatig aan de schenen gelegd. Aan de ongeopende bierfiesjes kan u zien dat deze foto werd genomen in het begin van de vergadering.

Betreffende de geschiktheid van de oude speelplaats als speelpleintje werd ei door de jeugdraad een negatief advies uitgebracht. De grootste doorn in het oog van de jeugdraad is de onveiligheid van de speelplaats. Dit brengt met zich mcc dat er niets veiaiideit aan de huidige situatie. De oude speelplaats blijft dus Petanqueterrein en wordt ook opengesteld voor de kinderen die een feestje hebben in het Boerenzaaltje. Schepen Peerlinckx deelde mee dat vanaf heden het pleintje onder de verantwoordelijkheid valt van bibliothecaresse E. D'hoyest. Daar kan men dus ook de sleutel vinden voor de speelplaats.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geveii is ina gelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 32

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER Heraanleg stoepen aan de Noordzijde van Meerdorp:

Het bannen van het doorgaand vrachtverkeer:

Momenteel is men reeds begonnen met de heraanleg van de stoepen aan de Noordzijde (= de kant van de telefooncel ) van Meerdorp. Gevraagd werd om de stoepen op dezelfde manier aan te leggen als die van de zuidzijde, dus met hoge borduurs. Omwille van praktische redenen (o.a. de veiligheid van de voetgangers) kunnen niet alleen hoge horduurs gebruikt worden. Men laat de veiligheid van de mensen immers primeren boven het esthetisch uitzicht. Zo werd bijvoorbeeld het probleem van de te steile opritten opgelost door een ander type van borduur te gebruiken. De burgemeester sprak tegen dat er maar half werk was geleverd. Waar er plantvakken zijn, werd de toestand gelaten zoals hij is. Ook aan het postkantoor verkiest men geen hoge stoepranden te gebruiken. Na de winterperiode zullen de werkzaamheden vervolgd worden. Bij de voortzetting hiervan zal er rekening gehouden worden met: - de situatie voor de woning Sterkens-Leuris. Het moet onmogelijk zijn om achter het plantvak door te rijden. Eventueel dient er een paaltje geplaatst te worden. - de situatie voor de winkel Bols. De parking hiervoor dient zo ingericht te worden dat de geparkeerde auto's de doorgang van voetgangers op de stoep niet meer kunnen verhinderen. Eventuele andere opmerkingen moeten zo snel mogelijk aan het gemeentebestuur doorgespeeld worden. Dan kan men er hij de uitvoering van de werken rekening nice houden. Eén zo'n opmerking is alvast dat het oprijden van de Meerseweg vanuit het Lak door fietsers onveilig is, aangezien de stoep er iets te ver uitsteekt.

Dit is een probleem dat vanzelfsprekend het Meerse grondgebied overstijgt. Er wordt veel verwacht van het algemeen signalisatieplan dat IVEKA in opdracht van de gemeente opmaakt. Aan de vertegenwoordigers van bedrijven en industrie wordt gevraagd om in hun adressering de respectievelijke aanduidingen 'Transportzone Meer', 'De Kluis' en 'Beekheide' op te nemen. Het is de bedoeling dat de vrachtwagenchauffeurs naar de desbetreffende industriegebieden geleid zullen worden via voldoende en degelijke aanwijzingsborden. Dit zal voor een stuk vergemakkelijkt worden indien de bedrijven de benaming van hun industriegebied opnemen in hun adressering.

Zuivere Beek: Om de vervuiling van de Beek tegen te gaan, wordt het waterzuiveringsstation aan het ACrestaurant terug in gebruik genomen. Verder werd ook het lozingspunt bij Sterkens opgeheven. Het gemeentebestuur gaat een meetnet uitbouwen om de waterkwaliteit permanent te controleren.

Reclameborden langs de E-19: Aangezien de tientallen borden langs de E-19 leiden tot visuele milieuvervuiling, zijn ze weggenomen. Nu zit men echter met een andere kwaal opgescheept, namelijk die van de verrijdbare reclameborden. Ook deze zullen in het hoger vermelde signalisatieplan aangepakt worden.

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Mielandweg 10 - 2310 Rijkevorsel Tel. 03- 312.08.34 Fax 03 - 311.72.04 Lic. C3563

LOURDES 97

Politiecontroles: Het wildparkeren op de stoepen tijdens de nacht van zaterdag op zondag is verleden tijd. Het probleem van het nachtlawaai en andere overlast is echter nog steeds actueel. De burgemeester stelt dat er nu al meer nachtelijke controles zijn en dat vanaf 1 februari de politie zelfs effectief 24 u. op 24 zal patrouilleren dankzij het politioneel samenwerkingsverband. 1-let permanent stationeren van agenten in Meerdorp is echter onmogelijk. Verder werd er opgemerkt dat er reeds inspanningen werden geleverd door het inzetten van wachters met honden. De vraag naar regelniatige politiecontroles blijft echter bestaan.

Beekschen Pad (oftewel het fietspad langs Jef Van Opstal): Volgens schepen Aerts zit er een oplossing voor deze zaak aan te komen. Wellicht worden bij beter weer de werken dan ook afgerond. Het dossier van dit pad wordt trouwens gekoppeld aan dat van de toegangsweg naar het oude voetbalveld van F.C. Meer en het fietspad langs de Mark aan de watermolen. Wordt vervolgd.

Verbreden inrit Driehoekstraat: Hiervoor blijkt men tot een oplossing gekomen te zijn. Er wordt immers 1,5 á 2 meter aangekocht van de hergingsgarage van Sterkens. Het nodige geld hiervoor is reeds in de begroting voorzien. Vanuit het publiek kwamen er twee opmerkingen betreffende de Driehoekstraat: - De straat blijft in het eerste stuk smal, alhoewel een verbreding van de inrit al een duidelijke verbetering is. - De klinkers liggen vooral in het eerste stuk erg slecht. De schepen heeft dit genoteerd ter opname in het wegenonderhoudsplan.

5 dagen, 4x overnachten. Hotel ARIANE***

vol pension alle uitstappen inbegrepen DATA: 29 maart - Met Pasen in Lourdes 17 mei - Sinksen

Prijs: 9.950 fr. Vertrekdata: 14juli - 13 september - 20 september: Prijs: 10.800 fr.

LOURDES + NEVERS: 6 dagen. Vertrek: 12augustus. Prijs: 13.500 fr.

Verder reizen naar Oostenrijk - Zwarte Woud - Rome Firenze - Picardië - Friesland - York enz. Vele vet-zorgde dagtochten.

Vraag onze folder! Tel.: Na 18.00 u.: 03 - 3 12.08.34 33


MEER Fietspad Meerseweg:

Verblijfsrecreatie in De Mosten:

De onteigening van de aanpalende gronden is gebeurd en de betalingen hiervan zijn uitgevoerd. De aanleg van de fietspaden is voorzien voor in 1998, maar er is een waterkansje dat er nog in 1997 aan de werken zal begonnen worden. Wat betreft het stuk fietspad dat komt tussen Meerdorp en garage Bogaerts: het fietspad komt daar tegen de rijweg te liggen en de verlichtingspalen komen op de scheidingsljn tussen het openbaar domein en de privé-gronden. Schepen Aerts gaat met een verantwoordelijke van de Dienst Bruggen en Wegen tot bij de betreffende eigenaars om de voorwaarden af te spreken in verband met de grondinname nodig voor de betonnen sokkels van de verlichtingspalen. In de marge van dit onderwerp werd ook de afwatering van de gronden tussen de Meerseweg en Beekakker besproken. De schepenen zeggen toe dit probleem te bekijken. Of de aanleg van riolering een oplossing kan bieden voor dit probleem, is niet duidelijk. De dorpsraad betreurt het wel dat men tot op heden te weinig of helemaal niet betrokken is geweest bij de planning van de werkzaamheden.

Het gemeentebestuur van Hoogstraten heeft een onteigeningsprocedure ingezet voor de desbetreffende gronden. de eigenaar van de gronden is tegen deze procedure in beroep gegaan bij de Raad van State. Vanuit het publiek werd de vraag gesteld wat de verdere plannen zijn voor De Mosten. De schepenen wilden niet vooruitlopen op de feiten aangezien het een en ander besproken wordt in de volgende gemeenteraad. Wel werd bekend gemaakt dat men speelt met de gedachte om recreatiedomein De Mosten het ganse jaar open te houden. Verder zit er een nieuwe kantine aan te komen en is er ook sprake van appartementen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Tijdens de afgelopen barkoude weken werd het schaatsen op de zwemvijver niet toegelaten aangezien er niemand kon instaan voor het toezicht of de veiligheid. Indien De Mosten het hele jaar zou open zijn. ligt dit iets gemakkelijker natuurlijk. Vanuit het publiek kwam ook nog de mededeling dat de afgelopen weken wandelaars in De Mosten verscheidene malen zijn beschoten door jagers. Deze zaak zal ongetwijfeld besproken worden tijdens het overleg tussen de jagers, de vissers en het bestuur. Het college raadt de mensen aan onmiddellijk klacht in te dienen bij de politie of rijkswacht indien deze feiten zich nogmaals zouden voordoen.

Fietspad Hoogeind: Het onteigeningsplan werd in de gemeenteraad van september goedgekeurd. In het plan is er een weg voorzien met een totale breedte van 13 meter. Deze breedte zou het mogelijk maken om vrijliggende fietspaden aan te leggen, maar dit dient nog verder in detail bekeken te worden. De gemeente Hoogstraten had bij de Vlaamse Milieu Maatschappij negen infrastructuurwerken ingediend voor subsidiëring. Vreemd genoeg zijn alle negen werken goedgekeurd. Aangezien de gemeente l-loogstraten dit niet verwacht had, heeft men in de begroting voor 1997 onvoldoende gelden voorzien voor de uitvoering van alle negen werken. Er dient dus nog bekeken te worden welke werken er eerst uitgevoerd gaan worden. In elk geval zouden alle negen werken (waaronder dus ook de heraanleg van het Hoogeind) binnen dit en drie jaar uitgevoerd moeten zijn. Momenteel wordt er enkel gesproken over de hcraanlcg van hct 1 loogcind vanaf Meerdorp tot aan de Mosten. Of de werken doorgetrokken zullen worden tot in Meersel-Dreef is twijfelachtig. Studies hebben immers uitgewezen dat slechts weinig fietsers het stuk van De Mosten tot aan Meersel-Dreef gebruiken waardoor het doortrekken van de werken moeilijk te verantwoorden valt.

T

rl?j=-

LASERSHOW - HOOGSTRAT( 34

HST: Omdat er betreffende het HST-dossier nog heel wat onduidelijkheden zijn, werd alles nog eens op een rijtje gezet. De HST wordt aangelegd langs de E-19 autosnelweg langs de kant van Zundert. In een later stadium komt er langs de

E-l9 ook nog eens de intercityverbinding Antwerpen-Breda. Deze IC-verbinding krijgt een stoppiaats ergens tussen Brecht en de grens met Nederland. Dat deze stopplaats in Meer zal zijn, is echter weinig waarschijnlijk. Ze zal eerder ergens komen te liggen tussen de opritten van Brecht en Loenhout. Wat verder ook nog genoteerd kon worden, is dat alle huidige bruggen behouden blijven. Weliswaar zullen ze allemaal heraangelegd moeten worden, maar verdwijnen doet er geen enkele. Momenteel is men volop aan de plannen aan het werken. Alhoewel er hieromtrent nog geen uitsluitsel is, is er toch een vermoeden dat de HST zo dicht mogelijk tegen de E-19 zal liggen. Er wordt ook verwacht (maar ook dït is onzeker), dat de HSL vanaf de Krochtenweg niet meer vlak langs de autosnelweg zal liggen, maar rechtdoor gaat en dus niet de flauwe bocht in de autosnelweg zal volgen zodat de HST zijn snelheid kan behouden. Dit zou inhouden dat de transportzone gespaard zal worden en dat de HSL achter de transportzone door zal lopen. Momenteel loopt er ook nog de beroepsprocedure die een aantal gemeentes langs de E19 hebben aangespannen. De bedoeling hiervan is om meer geld los te krijgen voor de infrastructuur ter plaatse. Met de plannenmakers is er regelmatig contact en het schepencollege heeft er bij hen op aangedrongen om dc inwoners van de gemeente tijdig van alle evoluties op de hoogte te brengen. Schepen Van Looy wist ook nog te vertellen dat de landbouwgrond die door de aanleg van de HSL verloren gaat, mogelijk gerecupereerd kan worden bij de herinrichting van de bezittingen rond Merksplas-kolonie.

Verhuist Seksclub Aphrodite naar Nederland??? (Goed dat de gulden zo laag staat) Niemand is er ooit geweest, maar iedereen weet wel /10e het er aan toe gaat. Wel, er bestaat een kansje dat je voor bepaalde geneugtes des leven voortaan even de grens zult ntoeten over 'wippen'. Eigenaar Verse/we ren zou immers graag de activiteiten van Seksclub Aphrodite willen overhevelen naar de gesloten discotheek Barocci, gelegen op het grond gebied van Zunderr. De gemeente Zundert zit echter niet bepaald te springen om een nieuwe sekscluh. Ten opzichte van de bestaande seksclubs wordt er een gedoogheleid gevoerd door de Zundertse gemeente mits deze clubs zich aan strikte afspraken en richtlijnen houden. Het gedoogbeleid uitbreiden naar andere zaken ziet men niet direkt zitten. het gegeven dat Marcel Verschueren in het verleden reeds herhaaldelijk in aanvaring kwam met de politie naar aanleiding van zijn discotheek Barocci vergemakkelijkt het er voor dhr. Verschueren allemaal niet op. Hij zou dan ook een nieuwe aanvraag voor de opening van een horecazaak en voor het verlengen van een sluitingsuur moeten indienen. Ook hier zit de gemeente Zundert niet op te wachten. Het ziet er dus naar uit dat we onze behoeftes toch maar weer thuis zullen moeten bevredigen. Ter herinnering: afgelopen zomer werd Seksclub Aphrodite gesloten op bevel van de Turnhoutse procureur. Er was immers klacht tegen Aphrodite ingediend door twee Belgen die zich flink in de watten hadden laten leggen en die behoorlijk uit hun bol gingen toen ze 200.000 moesten betalen voor al die verwennerij. De rijkswacht opende een onderzoek en stootte op allerlei onregelmatigheden, voldoende om Aphrodite te sluiten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


MEER

Andere aandachtspunten Gedurende het lopende jaar 1996 kwamen er nog een aantal hete hangijzers ter sprake. Ook daarvan werd een inventaris van de stand van zaken opgemaakt.

Kasteel Maxburg: Er werd hij de gemeente een aanvraag ingediend voor de inrichting van een horecazaak in het kasteel van Maxburg. Tevens zou er dan parkeergelegenheid komen. Het schepencollege heeft hieromtrent een negatief advies gegeven. de boomkapping in De Vloeien: De eigenaar van dit stuk grond was overgegaan tot het illegaal omhakken van bomen. Het gemeentebestuur heeft de eigenaar ondertussen op zijn fouten gewezen.

Meerleseweg: Er gaan stemmen op om een stuk van de Meerleseweg (van aan (Ie veiling tot aan dokter Vermander) voor te behouden aan plaatsel ijk verkeer. Dit wordt besproken in de Libostwerkgroep.

Verkeersdrempel Meerleseweg: Aanvankelijk was de verkeersdrempel te hoog. Nadien werd deze aangepast en nu blijkt deze weer te laag te zijn zodat de drempel geen enkel verkeersremmend effect meer heeft. Toch dient het verkeer daar gestremd te worden. De LIBOST-werkgroep zal ter plaatse gaan en het probleem bestuderen.

SPREBO-stort: Eris een vergunningsaanvraag voor een stort ingediend aan SPREBO. Tegen deze aanvraag werden een 70-tal bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur heeft dan ook een negatief advies naar de provincie gestuurd. De uiteindelijke beslissing betreffende deze materie ligt immers bij het provinciebestuur.

-

.-..

tjes tussen het fietspad en de rijweg zijn zo goed als allemaal verdwenen waardoor de wagens weer op het fietspad kunnen rijden. Om dit tegen te gaan zijn er reeds nieuwe en stevigere paaltjes besteld. Verder wordt de signalisatie ter plaatse ook aangepast zodanig dat de duidelijkheid en de veiligheid vergroot wordt.

Verbinding voor voetgangers tussen de Donkakker, Pijperpad en het Bijltje: De verantwoordelijken van de school zien hierin geen prioriteit. De gemeente heeft dit dossier dan ook geklasseerd.

Hondentoilet aan de Donkakker: Er was een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een hondentoilet aan de Donkakker. In het Begijnhof was er een experiment gaande met een hondentoilet. Aangezien dit experiment allesbehalve geslaagd is, komt er ook in de Donkakker geen hondentoilet. Er wordt aan de eigenaars van honden gevraagd oni zichzelf en hun hond voldoende discipline op te leggen zodat het hondenpoepprobleem opgelost geraakt.

eventuele sluiting van het postkantoor in Meer. Zowel het postkantoor van Meer als dat van Meerle blijft behouden, zij het met aangepaste openingsuren.

Meermarkt: Eerdaags dient het marktcomitĂŠ een aanvraag in voor een nieuwe reeks van Meermarkten.

Voetpaden Donkakker: Op een aantal plaatsen liggen de voetpaden er erbarmelijk bij. Zeker op de plaatsen waar een viertal jaar geleden bomen gerooid werden. De voetpaden zijn echter eigendom van de bouwmaatschappij en die moet ze dan ook onderhouden.

Discotheek aan de John Lijsenstraat: De eiExtra verlichting Lokbosstraat: De huidige verlichting aan de bejaardenwoningen aan de Lokbosstraat blijkt onvoldoende te zijn. Er was dan ook de vraag naar bijkomende verlichting.

garage

OZA VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten *

autoverhuur * carwash

-.

Leegstaande huizen Donkakker: In de Donkakker staan een aantal huizen die aanvankelijk gebouwd waren voor de verkoop, reeds een hele tijd leeg. Vanuit het publiek kwam de vraag wat er nu mee gaat gebeuren. Wellicht worden deze nu verhuurd, volgens sommigen zouden de eerste huurders er al hun intrek genomen hebben

Bouwgrond: Er werd gevraagd naar bouwgrond voor sociale verkaveling. In Meer zijn er op dit moment geen uitbreidingsmogelijkheden voor sociale kavels. Het gemeentebestuur zal een inventaris opmaken van de niet-bebouwde kavels.

Parkeerstrook Meerdorp: De parkeerstrook

het publiek werd de vraag gesteld naar fietsenrekken aan de nieuwe turnzaal. Deze vraag werd genoteerd en er zal aan tegemoet gekomen worden.

Ook:

-

Na verschillende (/01'e/l ransirenge rorst ii a.i er ç'en .sjn -oke ton dooi hei ijs te zakken op Je 'roi pui ton Je .I '.ten. eten .'repen dan ook de kan.s om zie/t op deze uitgestrekte ijst lokte uit te leven. De zit eint Ijver mocht men trouwens niet op.

Fietsenrekken voor nieuwe turnzaal: Vanuit

genaar had beroep aangetekend tegen de weigering om een discotheek in te planten langs de John Lijsenstraat. Het provinciebestuur heeft dit beroep verworpen.

...

Zak eens lekker door

De Post: Eerder waren er geruchten over een Fietspad langs de Terbeeksestraat: De paal-

-.

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

voor de woningen met huisnummer 26 tot 30 heeft een slechte afwatering. Deze zal dan ook heraangelegd worden.

Situatie aan de Gestelsestraat: Er werd geopperd om de grachten langs de Gestelsestraat dicht te gooien en er fietspaden aan te leggen. Hierop kan vanzelfsprekend niet zomaar ingegaan worden. De schepenen vinden het trouwens een typische weg voor gemengd verkeer. Op piekmomenten zouden de auto's de fietsers moeten laten voorgaan.

Structuurplan Vlaanderen: Informatieamhtenaar Leo Sprangers lichtte tijdens de jongste dorpsraad het op handen zijnde structuurplan Vlaanderen toe. Essentieel is dat het geen bestemmingsplan is maar een globaal concept dat echter verstrekkende gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van onze gemeenten en steden. Hoogstraten staat daarbij ingekleurd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en is als gemeente erkend als economisch knooppunt. Dit verontrustte o.a. Bert Michielsen. De burgemeester meende te weten dat het echter enkel om Hoogstratencentrum zou gaan, maar kon hier geen definitief uitsluitsel over geven. Het was duidelijk dat dit onderwerp veel meer stof tot discussie in zich heeft en dat er beslist snel verder over moet vergaderd worden. De periode van openbaar onderzoek loopt immers maar tot 28 februari aanstaande. Spijtig genoeg kon hier door het gevorderde uur niet verder op ingegaan worden.

35


MEER

Vragen van het publiek, niededelingen en antwoorden van het college Ondanks dat de /itling al meer dan twee uur bezig was, werd mei volle moed aanvang genomen van het vragenuurtje. Daarbij kwamen in het kort volgende zaken aan bod: - het wegdek van cle Meerleseweg (van de Spar tot aan de verkeersdrempel) wordt her steld. - het probleem van de haag die het zicht belemmert in de Driehoekstraat is gekend bij het gemeentebestuur. - in het kader van Kwispel zal in de zomer van dit jaar een proefproject opzetten. dit in samenwerking met enkele buurgemeenten. Twee keer per week zullen gehandicapte kinderen opgevangen worden in Markdal (Merksplas). De gemeente trekt hiervoor ongeveer 100.000 BEF uit. - de bloembak recht tegenover de eerste inrit van Donkakker (komende vanaf Meerdorp) is een gevaar. - op de vraag om mogelijk sluipverkeer via de Gestelsestraat naar de E-Iinnenboomstraat te ontmoedigen, kan niet ingegaan worden. - in de Zundertseweg is bij de heraanleg van de stoepen de oprit naar een bouwplaats in een goedgekeurde verkaveling verdwenen. - het oude koetshuis naast het politiekantoor (tevens oude gevangenis) wordt gerestaureerd en ingericht als lokaal voor slachtoffer hulp.

:•

kT

Nog meer ijspret Ook de KLJ van 114eer greep het lange verblijf t'ait cle tvinterkoningin in ons landje acm om met hun leden de nodige ijspret te beleven. Hun stralende ge:ichten spreken boekdelen.

l

.

Voorstellen nieuwe prioriteitenlijst De zaken uit de prioriteitenlijst van 1996 die nog niet gerealiseerd werden, worden overgenomen in de prioriteitenlijst van 1997. Verder komen een aantal van bovengestelde vragen uit de zaal ook aan bod. Voor kleine problemen allerlei bestaat een meldingsbiad, waarmee men zich rechtstreeks tot het gemeentebestuur kan wenden. In sommige gevallen (technische mankementen bijvoorbeeld) kunnen de betrokken gemeentelijke diensten direct gecontacieerd worden. U

1. 1

Nest Mertens Bij vele oudere Merenaars zal deze naam wellicht een belletje doen rinkelen. Nest is de zoon van de vroegere gemeentesecretaris van Meer en is vooral bekend als gerenommeerde culinaire radio- en televisiester. Op zaterdag 22 februari is hij te gast op het ledenfeesi van liet Davidsfonds in zaal Pax (aanvang 20.00 h.) alwaar hij de gasten tussen de gangen door zal vermaken met zijn ervaringen en belevenissen in cle wereld van koks en oenologen (= wijnkcnners), Iedereen is bij deze uitgenodigd op het feest van het Davidsfonds waarbij het culinaire gedeelte (Hawaïaanse kipcocktail, grocntesoep met hasilicum, gebakken zalmfilet in clillesaus en een chocoladeverrassing) verzorgd wordt door Hïlde Faes. Zowel leden als nietleden zijn van harte welkom op het feest. Leden betalen 850 BEF voor het feestmaal, niet-leden 1000 BEF. Inschrijven kan door storting van het juiste bedrag op rekeningnummer 414-6050281-39 van Davidsfonds Hoogstraten of bij de bestuursleden.

36

Spector fotoafwerking - Huwelij ksreportages Portret- en kinderfotos - Pasfoto's direkt klaar Kaders & Albums - Camera's - Videoreportages

—<-----------------------BON VOOR EEN GRATIS STUDIOFOTO Bij het ontwikkelen en afdrukken van uw film, ontvangt u, in ruil voor deze bon, een gratis studiofoto van uw kind. Naam' .................................................................................................... Adres' .................................................................................................... Woonplaats' ........................................................................................... Tel,' ........................................................................................................

(Geldig tijdens de maand februari. Slechts één bon per klant)


MEER

IJ

Hier zit een geurtje aan

t

,

Na de viaajen i'a,i de Chiro jongens was er de via van bella. Tientallen sympathisanten van F.C. Meer wachtten met spanning af waar en wanneer Belia haar grote boodschap deed. Voor een aantal gelukkigen was de Belia-vla allicht beter dan een Chiro-vla.

De Snelvlucht Meer

Antiek- en vlooienmarkt

Op 16 februari is het smikkelen geblazen. De Sneivlucht organiseert dan immers een groot mosselfeest in zaal Victoria. Voor degenen die rnosselen maar enge, vieze beestjes vinden is er ook kip voorzien, dus iedereen zal zijn gading wel vinden. Inschrijven is mogelijk tot 9 februari op de volgende telefoonnummers: 315.72.06 en 315.71.92. Onze duivenvrienden zitten voor de rest ook niet stil. Op zaterdag 1 maart organiseren zij immers een kaartprijskamp (Rikken en Jokken). De plaats van het gebeuren is wederom zaal Victoria. Inschrijven kan op de dag zelf tot 19.30 h. El

Het is stilaan een traditie aan het worden: de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt in Organisatie van de Brassband St. Rosalia. Dit jaar heeft men als data zaterdag en zondag 23 maart geprikt en vanzelfsprekend heeft de markt nog steeds plaats in de Zaal voor Kunst en Volk. Materiaal voor de antiek- en vlooienmarkt wordt nu reeds opgehaald. Frans Van Bladel (315.77.76) is daaromtrent de aangewezen persoon, maar u kan ook terecht bij één van de andere bestuursleden van de brassband. E

,

•,;

-

Helpende handjes de ledemi s'ami de Sie. Rosalia Brass- en drumband konden op hun kerstboom verbranding rekenen op heel wat kleine, helpende hand/es om alles in goede banen te leiden.

de

Ir 03 - 314.55.04

maand

25

Ook verkrijgbaar: keffjngen tondwie!en, zaa g . aden, kettngciie khefamer s 2 hands molorzocien enz.

\.

jaar #pkmanscltjy

Bij ons drie troeven onder één dak! KWALITEIT. SERVICE PRIJ .

[111.

van alle merken

Alle

ri 1'

r

• •?

Ç

TFhI

•...

Ie types motrw gen

PMOTIE 1!!

Nieuwjaarke Zoete Sommige as'ondzotren waren er op 31 decemnberjongstieden vroeg hij. In de dorpskom van Meer kon men reeds s morgens vroeg allerlei onure figuren aantreffen met een gouden hart. Dankzij hun inzet geraakten de zangertjes immers veilig de straten over.

37


MEER

Ar- _1 ~ w~ t

Goud in Meer

Nog in het zelfde jaar werd de oudste dochter Nicole geboren, al ras gevolgd door Hilda (48) Frieda(50) Greta(5 1), Ria(53) en Christiane). Met zes meisjes op een rij deed een volgende 7wangerschap de hoop Qp een Fabiola oplaaien maar het was Rudi die in 61 die pret kwam verstoren. Hoewel "pret-verstoren" wel wat te zwaar uitgedrukt zal zijn want als enige jongen tussen 7 zussen (nadien kwam in 66 nog Carine de hoop vervolledigen) moet het ook wel leuk geweest zijn, menen wij. Jos moest ondertussen voor heel wat broden op de plank zorgen. Eerst deed hij dat inNederland bij Hero, nadien enkelejaren bij NeelRombouts in den bouw om nadien een vaste stek te vinden bij aannemer Horsten in Wortel. Aldaar bleef hij mcci dan 30 jaar werkcn om in 1980 op pré pensioen te gaan. Voor en na klussen, zelf aardbeien en ander fruit voor de veiling kweken, diktcn hct loonzakje wat aan, zodat zij al die jaren goed hun streng hebben kunnen trekken.

4

k~a

>

JOS EN ELISA LEEMANS HAEST In de jaren zo vlak na de oorlog waren het drukke tijden op stad- of gemeentehuis. Immers heel wat kandidaat-trouwers dienden hun plannen uit te stellen tot gunstiger tijden en van vrijages tijdens de krijgsverrichtingen was weinig of geen sprake. Het zullen daarom ook voor ons drukke tijden worden om alle goud uit 47 en later te verslaan. In Meer vormen Jos en Lisa Leemans-Haeast het eerste koppel. Jos werd geboren in Meerle op 22.3.1921 als oudste uit een gezin van 6 kinderen dat hun leven lang in Meer gewoond heeft. Of anders gesteld, in feite is hij gewonnen en geronnen in Meer. School werd er gelopen tot 12 jaar om daarna mee ingeschakeld te worden in het werk op de boerderij en de meiktoer voor de plaatselijke melkerij. Lisa was ook de oudste van 6 maar zag het levenslicht in Wortel op 23.6.1925. Als veertienjarige werd zij uit dienen gestuurd bij een familie in Berchem. Oorlogsdreiging maakte dat zij terug naarhuis werd geroepen om nadien toch nog te gaan dienen in Brasschaat. Voor J05 was de oorlog een "hazenleven". Net 19-20 jaar werd hij geviseerd door de Duitsers, zowel voor tewerkstelling in Duitsland als voor inlijving in het leger. Om dat te vermijden was het dus steeds uitkijken geblazen zowel voor de gendarmen als voor de Gestapo. Zo werd hij op een keer, op terugweg uit Antwerpen, in Minderhout gevat en opgesloten in afwachting van verdere maatregelen of deportatie, in "den bak" (U weet wel dat gebouwtje vlak naast het gemeentehuis). Daar was niet uit 38

Op een lange vrijage stuurden zij niet aan want al ras werden trouwplannen gesmeed. Op 11januari 47 traden zij in het huwelijk. J05 werkte toen als boerenknecht bij Vermeiren terwijl Lisa zich aan het huishouden ging wijden.

te geraken. Roos "Pico" die daar voorbij kwam ,ontdekte Jos en ging snel de familie waarschuwen. Broer Louis kwam aangesneld met een breekijzer dat hij door de tralies aan Jos gaf. Eens dit werktuig in handen was de klus snel geklaard. Enkele rake meppen deden zowel slot als grendel aan stukken springen en doorveld en hei ging het dan richting Meer. Echt thuis is Jos de volgende 4 jaar niet meer geweest. De angst en dreiging om opgepakt te worden bleef hem achtervolgen en bij het minste onraad nam hij de benen. Gastvrijheid bij andere boeren of buren was er genoeg zodat hij steeds een onderkomen kon vinden. Het einde van de oorlog was voor Jos dan ook een echte verlossing. Maar zoals de wet het stelde moesten de diensten aan het vaderland dan nog bewezen worden zodat Jos ingelijfd werd in het Belgische leger. Gelukkig werd hij ingezet bij de grenswacht die ter plaatse patrouilleerde op de scheidingslijn tussen België en Nederland. Daar was het rustig genoeg om zo af en toe eens te gaan buurten op één of andere boerderij langs de grens. Alzo leerde hij in Wortel Lisa kennen. En van kennen kwam het andere.

De huisvlijt van Liza nam gestalte in de inrg voor het kinderrijk gezin zodat voor Vrije tijd niet veel tijd over bleef. Handwerk in allerlei vorm was en is voor haar een hobby, ook nu nog in de hobbyclub om de twee weken in de Pax te Hoogstraten. Jos richtte na zijn werk zijn pijlen op het doel bij de St.Sebastiaans-gilde in Hoogstraten, in de zomer bij Rik Michielsen in den hof en in de winter binnen bij Brosens; een kast vol bekers getuigen van zijn successen. De jaren beginnen echter te wegen op de gezondheid zodat de boog aan de haak werd gehangen. Met overbuur Kees Van de Velde zijn zij altijd dikke maatjes geweest. Samen trokken zij, als de kinderen wat groter waren, naar Zandhoven om in de '14-Billekes' of in 'Willem TeIl' een danske te gaan placeren. Jaarlijks trokken zij ook een keer richting Duitsland waarbij het Eiffelgebied tot in de puntjes, met al zijn geneugten, werd verkend. Nadien ging het verschillende malen richting Oostenrijk en stond Lourdes en Italië eveneens op het reisprogramma. De laatste jaren is het allemaal wat rustiger geworden. Thuis genieten van het bezoek van kinderen die 13 kleinkinderen en ook het eerste achterkleinkind mee brengen. Goud werd uitbundig gevierd met familie, vrienden en gebuurte op de trouwdag (11 januari)zelfen als het aan hen ligt zijn zij niet van plan om nog tien jaar te wachten maar willen zij over vijf jaar dat feestje nog een dunnetjes overdoen. We wensen het hen van harte. •

Algemene Bouwonderneming

/.A

RAATS MARCEL

Vogelhofstsraat 6

2323 Womtel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/31 4.11.24.

Autotel:01 7116.92.80.


VERGETEN MoNUMENTEN De gele gevels (1) Ooit waren ze stijlvol en apart. Ze genoten aanzien en ze werden gerespecteerd als leden van de Hoogstraatse bourgeoisie. Nu zijn ze meer dan zeventig jaar oud en ze worden verwaarloosd en vergeten. Het jachtige verkeer door de Vrijheid en de Gelmelstraat laat hen achteloos links liggen. Daarom kent u ze wellicht nauwelijks, deze charmante oudjes. Ik stel u voor aan enkele monumentale Hoogstraatse burgerhuizen die in de jaren 20 van deze eeuw opgetrokken werden in gele baksteen.

Villa de Ruyter, dat in het begin van de huis stond er reeds in 1905. Ook het huis op Gelmelstraat 1 is in gele baksteen en dateert waarschijnlijk ook uit de jaren twintig. Een geval apart vinden we op Vrijheid 174, tegenover het stadhuis en met de computerwinkel als linkerhuurman. Dit huis - nu bewoond door weduwe Leyten - is in 1938 ont worpen door de Antwerpse architect August Carpentier en het geeft gestalte aan een heel andere bouwstijl dan de andere gele huizen. De gevel is in de greep van strenge rechte lijnen die even onderbroken worden door twee halfronde

Wie heeft ze gebouwd? Er zijn ongeveer zeven gele huizen in Hoogstraten. We beginnen in de Vrijheid, links naast het Hooghuis: daar staat het huis dat door schrijnwerker Richard Weyler gebouwd werd in 1979 In dat7el file jaar w,i er wi k'i ii de Vrijheid. tegenover 'De Balsemboom' (ooi gekend als 'het kasteeltje van Brémans') ecn huis in gele baksteen opgetrokken. De eigcnanr was Karel Druyts die aldaar een grific stoomzagerij had. Tegenover zijn huis, links van 'De Balsemboom' had beenhouwer Frans Van den Berghe enkele jaren eerder reeds zo'n sjiek geel huis get. hnkele huizen links van de Rijkswachtkazerne, vinden we ook een huis in gele baksteen. Nu is dit gele buis (waarin Djieiis Sjop gevestigd is) verborgen achter een witte verfiaag. Dit huis werd in 1923 gebouwd door Karel Weyler, die net zoals zijn broer schrijnwerker was. Ook het pand op hel adres Gelmelstraat 9 (tegenover café de Gelmel en links van The Movie) is een stijlvol geel huis. Dit werd gezet in 1930.

Â

Villa De Ruvter Vrijheid 133-135, (naast het Hooghuis) gebouwd door Richard Wevler in 1929.

bal konnetjes. August Carpentier volgt duidelijk het opkomende functionalisme (ook gekend als 'Nieuwe Zakelijkheid') dat gekenmerkt wordt door koele rechte lijnen, zonder overbodige franjes. Het gele huis van Carpentier behoort niet tot de kliek van charmante oudjes die we zo dadelijk beter zullen leren kennen. De vijf huizen die besproken zullen worden, worden aangeduid door de namen van hun eerste eigenaars. Dit zijn de hurgershuizen Vrijheid 133-135 (Richard Weyler. 1929), Vrijheid 57-59 (Karel Druyts. 1929), Vrijheid 60 (Van den Berghe. 1924), Vrijheid 216 (Karel Weyler, 1923) en Gelmelstraat 9 (Frans Brosens, 1930). We bevinden ons onder de succesvolle middenstanders en zelfstandigen van de jaren twintig. Enkel Frans Brosens, die als ambtenaar bij de post werkt, past niet helemaal in dit rijtje.

39


VERGETEN MONUMENTEN uit gele klei. In die dagen haalde men die uit de Kortrijkse bodem. In die streek staan nog steeds vele steenbakkerijcn die in het begin van deze eeuwen op volle toeren gedraaid hebben toen hun streekeigen specialiteit plots in het hele land gretig aftrek vond. Baksteenspecialist J. Oostvogels ziet meteen aan zo'n gele gevel dat de stenen uit kwaliteitsklei gebakken zijn. Die stenen zijn duidelijk gebakken van goede, zachte, vette klei waaraan geen krijt is toe gevoegd, vertelt hij, dwdelijk ontroerd bij het

aanschouwen van zulk kwaliteitsproduct. Nu gebruikt men dikwijls minderwaardige klei en voegt men er krijt aan toe. Zo kan men er toch stenen van hakken maar het knjt doet na verloop van tijd wel stukjes van de stenen springen. Dit is niet het geval bij de baksteen die men in de gele huizen heeft verwerkt. Deze bakstenen zijn nu, na zeventig jaar. nog steeds mooi gaaf.

Vrijheid 5 7-59. Karel Druvrs (bouwdatuni 1929)

Wie heeft ze ontworpen? De verplichting om bij het bouwen van een huis een architect aan te stellen, dateert uit het jaar 1939. Daarvddr werd er af en toe ook een architect aangewend maar meestal liet men zijn huis ontwerpen door de hoofdaannemer. Zo'n hoofdaannemer was dikwijls een schrijnwerker en soms een metser, maar steeds iemand die over enig tekentalent beschikte. Men kan ze beschouwen als amateur-architecten. Zo is het huis van Karel Weyler door hemzelf ontworpen. Zijn broer Richard heeft ook zijn eigen huis getekend. De twee gele huizen achterin de Vrijheid, die gezet zijn door beenhouwer Van den Berghe en houtzager Karel Druyts, zijn wellicht gebouwd volgens een ontwerp van de timmerman Jan Brosens. De eigenaar van het huis op nummer 9 van de Gelmelstraat was Frans Brosens, een postbeambte. Het timmerwerk werd niet gedaan door zijn oom Jan Brosens, maar door Karel Meyers, die in die jaren bekend stond om het degelijke werk dat hij leverde. Vele Hoogstraatse huizen uit die periode werden bedacht op de tekentafel van Karel Meyers. De man was geen architect, maar een schrijnwerker.

De bouwstijl Hoe uitzonderlijk de ontwerpen van deze talentvolle schrijnwerkers ook waren, uiteindelijk was hun bouwstijl eerder een afkooksel van een stijl die reeds vele jaren daarvbdr door gedurfde en revolutionaire architecten werd toegepast. We zien een mooi voorbeeld van deze evolutie in Hoogstraten. De prachtige villa De Ruyter werd in 1905 ontworpen door de Antwerpse architect De Beider. Deze architect laat in dit huis een origineel samenraapsel van verschillende bouwstijlen zien. Het nieuwe baksteentype en de gebogen belijning boven de ramen tonen duidelijk de invloed van de Art Nouveau, terwijl de statige kolommen (die een halve steenbreedte uit de voorgevel springen) dan weer classicistisch aandoen. Bij zo'n men40

geling van stijlen spreekt men ook wel van een electische bouwstijl. Het architecturale experiment in de Minderhoutsestraat werd geleidelijkaan ook gevolgd door de Hoogstraatse schrijnwerkers, maar dan wel pas vanaf 1920. Villa de Ruyter was bijna twintigjaar lang het enige huis in gele baksteen in Hoogstraten tot Karel Weyler het in 1923 aandurfde om ook eens die nieuwe baksteen te gebruiken voor zijn huis. Ook het mooie erkerraam, dat nog steeds dit huis siert, moet toen een gedurfde zet geweest zijn. Sommigen vonden dat deze 'stadse' bouwconstructie niet paste in een landelijke gemeente als Hoogstraten. Zo schreef architectuurfilosoof J. Schellekens in 1941 de volgende raad aan kan-

didaat-bouwers: We moeten/net trachten buren en kennissen te overbluffen of het huis een schijn inn iets te willen geven, wat het in werkelijkheid niet is. Nooit zullen we op liet platteland voor onze woningen erkers of balkons maken; dit heeft geen zin en is alleen een uiting van onzinnige rijkdoenerij. Bovendien werd in

het boek 'Bouwen op het land' (uit 1928) dan weer de volgende raad gegeven: Dat uw huis worde verzonnen in materiaal uit de streek gewonnen. De auteur zou het gebruik van de

streekvreemde gele Steen in een dorp als Hoogstraten zeker afgekeurd hebben. De gedurfde zet van Karel Weyler werd vlug door anderen gevolgd en tien jaar later vond men reeds een vijftal gele burgershuizen in Hoogstraten. Sommigen vonden dit blijkbaar een ongepaste bouwstijl in een landelijk dorp als Hoogstraten. anderen zullen waarschijnlijk gevonden hebben dat zo'n prestige-woningen juist de stedelijke allures van Hoogstraten moesten bevestigen.

Vanwaar die gele baksteen? Het gebruik van ongewone materialen was een ware rage geworden sinds het begin van deze eeuw. Dit soort vernieuwingsdrang was aangestoken door de Art Nouveau. De bakstenen van de gele huizen zijn gebakken

:i=IEL LJ -

J

v

-

'dit plaii zat bij de bounaanvraag die Karel Wevler in 1923 indiende

Het huis van Karel Weyler Dit huis is eigenlijk het resultaat van een nogal drastische verbouwing van een huis dat er reeds stond. In dit huis woonden Karel Weyler en zijn gezin. Vooraan was de winkel, waar zijn vrouw matrassen en wol verkocht. Achter het huis had Karel Weyler zijn werkhuis. Toen Karel in 1923 dit mooie huis zette, was hij 48 jaar en al wijd en zijd bekend als grote aannemer van openbare werken. Zo heeft hij verschillende kerken (onder andere die van Zandhoven en Brecht) en gemeentehuizen gebouwd. Hij had niet de opleiding maar wel het talent van een architect. Als we zijn dochter Jeanne mogen geloven was Karel Weyler een uitzonderlijk man en een aannemer uit de duizend. Het moet in elk geval een merkwaardige kerel geweest zijn als men beschouwt dat deze man in 1911 nog als eenmanspartij opkwam in de gemeentepolitiek... en dan nog verkozen werd ook! Hij leeft bij vele mensen nog in de herinnering voort als een man die nooit doekjes wond om wat hij te vertellen had, hij was altijd recht voor de raap. De man heeft zich bovendien nog jarenlang verdienste-


VERGETEN MONUMENTEN samen niet zijn (eveneens ongetrouwde) zus Amelie. Bij hen woonde ook de zoon van hun zus die in Antwerpen woonde. Karel Pillot was bij zijn tante en nonkel komen intrekken omdat deze dichter bij zijn school woonden, het Klein Seminarie. Hun huis was een nogal brede laagbouw met drie ramen aan de voorkant en dan nog een brede inrijpoort. Het stond op de plaats waar nu de nummers 60 en 62 staan, net links van het huis 'Den Balsemboom'. (Op pagina 41 van het fotoboek van Leunen vind je dit oude huis nog terug). Nonkel Frans was heenhouwer en veekoopman en Karel hielp hem daarbij.

Vrijheid 216, Karel Wevler (bouwdaturn 1923)

lijk gemaakt als voorzitter van cle Openbare Onderstand (nu: OCMW). Zo heeft hij in de jaren 30 nog de daken van de begijnhofhuisjes hersteld. Na het verglijden van zeventig jaren straalt het opmerkelijke karakter van deze Hoogstratenaar nog steeds af van het fiere burgershuis dat hij ontworpen heeft en dat vanuit esthetisch oogpunt niet moet onderdoen voor vele modernere huizen in de Vrijheid. Ook al was het huis van Karel Weyler in zijn tijd ieer modern, toch moet men toen al gehoopt hebben dat het als historisch waardevol huis de eeuwen zou overleven. Dat zou men toch kunnen afleiden uit het feit dat men de bouwdatum (1923) verwerkte in de bovenrand van het erkerraam. Volgens het ingediende ontwerp plande men oorspronkelijk om dit jaartal in de torenpunt te verwerken. Naast het wonderlijke erkerraam vertoont deze gevel nog andere architectonische kunstjes. Zo is het mansarde-dak een absolute nieuwighcid in die jaren. V66r 1923 werd dit in Hoogstralen nog niet of nauwelijks toegepast. Nog opvallender zijnde stijlvolle korfbogen in witte steen die zich als wenkbrauwen over de ramen van de verdieping fronsen. Boven deze witte wenkbrauwen komt het gevelvlak een halve steen naar voren. Dit idee vinden we ook terug bij Villa de Ruyter, maar daar gebruikte men cirkelbogen.

Toen Karel Pillot ging trouwen besloten Frans (Sooi) en Amelie dat hun huis verbouwd moest worden. Ze zouden van het brede huis twee aparte huizen maken, waarbij het rechtse huis in de stijl van Karel Weylers huis zou gebouwd worden. Zo komt het dat we in de archieven een bouwaanvraag terugvinden, ingediend door 'de Kinderen Van den Berghe' op 22 maart 1924. Een jaar later was het huis afgewerkt en dan trouwde Karel Pillot. Nonkel Sooi heeft goed geboerd en toen zijn neef Karel de zaak over nam, trok hij zich terug (samen met zijn zus) in hun gele huis om verder te leven als rentenier. De gevelindeling heeft men duidelijk gespiegeld aan die van Weylers huis. EĂŠn derde van de breedte van de gevel loopt als een strook door tot boven de dakrand uit alsof het aangebouwd torentje is. De voordeur zit onderaan in deze geveistrook. Het gelijkvloers telt twee ramen naast de deur, op de eerste verdiepingen zijn er drie ramen. Frans Van den Berghe waagde zich niet aan een erkerraam. Het dak van Frans' huis is merkelijk groter en misschien vond men het daarom nuttig een extra raam te voorzien om licht te werpen op de ruime zolder. Een dakkoekoek geeft de ruimte voor dit tweede raam. (Deze dakkoekoek is later wel verdwenen). Deze gevel vertoont enkele originele nieuwigheden die we niet terugvinden in andere

'1 -

1fl -

ls Hooi -

4

Bouwaanvraag uit 1924 Huis van 'Kinderen Van den Berghe'

Hoogstraatse gele huizen. Als geen ander munt de ontwerper uit in het gebruik van blauwgrijze hardsteen. Zo zijn bijvoorbeeld de ontlastingsbogen boven de ramen van het gelijkvloers ronduit meesterlijk: een mooi uitgesneden arduinen boog omklemt een kleine segmentboog in gele baksteen. Let ook eens op de wit geschilderde 'bebloemde' poutrellen die hier boven de ramen geplaatst zijn. Men gebruikte ze vooral voor de sier, aangezien de ontlastingsboog in hardsteen voldoende sterk lijkt te zijn. Andere merkwaardigheden zijn: de twee smalle ramen in de torengevel (die niet op het plan staan!), het kleine, nuttelo7e ronde raampje dat omrand is met straalsgewijs gemetste bakstenen en, tenslotte, dc arduinen lijst boven de eerste verdieping. Het huis is gebouwd door de Brosens-familie. De hoofdaannemer (en schrijnwerker) was Jan Brosens, terwijl het metselwerk geleid werd door zijn broers Jef en Louis Brosens. Na de oorlog was het huishouden van de slager voortdurend diep in rouw gedompeld. In 1945 stierf tante Anielie en bleef nonkel Sooi alleen achter in het grote gele huis. Enkele jaren later gaf ook de tachtigjarige nonkel Sooi de pijp aan Maarten. In 1951 kreeg dit huis dan ook nog de dood van Maria, de vrouw van Karel, te verwerken. Slager Karel trok met zijn oudste dochter Louisa in het grote, leegstaande gele huis.

De bouwer van dit huis overleed in 1953. Na Karel Weyler woonde hier Jaak Diels en later Stan Jansen (gekend als Stan Kiek). Na hen installeerde het Gemeentekrediet er zijn loketten. Nu vinden we hier de kledingszaak Djiens Sjop terug. Men zou overwegen om de gevel af te spuiten zodat het gele metselwerk weer zichtbaar wordt.

Het huis van de Van den Berghes Aan het ander uiteinde van de Vrijheid woonde in de jaren twintig Frans Van den Berghe. Deze ongetrouwde, 50-jarige beenhouwer woonde

-

'liet huis ton Karel Pil/of, gebouwd in 1924, zal binnenkort gerestaureerd worden.'

Hun zoon Jules trouwde in 1953 en het jonge echtpaar had dan het linkerhuis voor hen alleen. Samen met de slagerswoning nam hij ook de stiel van zijn vader over. Toen ook Louisa in 1960 haar levensgezel vond, bleef vader alleen achter in het gele huis tot zijn dood in 1976. Het huis werd vanaf dan verhuurd: eerst aan een onderwijzer (Roger de Jong) en dan aan het tandartsenpaar Nols-Willems. Het gele huis huisvestte nu een tandartsenpraktijk. Nu nog vind je er de vermelding 'tandarts' op de deurIl


bel. Je leest ook dat je na het aanbellen gerust de deur mag openduwen en binnentreden. Maar je kan er niet in. Het huis is leeg en de tandartsen zijn verdwenen.

HALVE EEUW GELEDEN

De eigenaar (en dat is beenhouwer Karel, de zoon van Jules) overweegt een grondige restauratie die het huis terug zijn charme en uitstraling zal geven die het ongetwijfeld gehad heeft in de twintiger jaren.

Februari 1947 HOOGSTRATEN

Nog meer geel! Ook de huizen van Richard Weyler, Karel Druyts en Frans Brosens hebben ons nog meer te vertellen dan ii op het eerste gezicht zou denken. Hun verhalen worden volgende maand aan dit krantenpapicr toevertrouwd.

Jan Verheven

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel Tel. 03/3 146250 -

De vakfotograaf maakt er meer werk van

N.S.B.

De film

Op 2 Maart a.s. manifesteert te Brussel niet alleen de N.S .B., maar al de Oud-Strijdersgroeperingen die voor de rechten der OudStrijders, zij wezen van 1940-45 of 191418, vrij en vrank willen en durven opkomen, en die niet gebonden zijn door politieke zoollikkerij. Deze manifestatie moet lukken. Het gaat om een levenkwestie voor alle Oud-Strijders. Verschillende weken achtereen verscheen in deze rubriek een oproep tot de OudStrijders om talrijk aan deze manifestatie deel te nemen. Heden richten wij ons tot de vrouwen, echtgenooten of moeders der Oud-Strijders. Vrouwenjaag op2 Maart vroeg in den morgen uwe mannen of zonen naar Brussel, zet hen aan om talrijk deze manifestatie bij te wonen, om kranig in cle hoofdstad te defileeren, om eensgezind aan de Regeering te toonen dat de Oud-Strijders heden nog zooals twintig jaar geleden durven opkomen voor hun rechten en dat men 70 niet meer met beloften kan paaien. Het gaat er om voor de veiligheid uwer kinderen. Men moet de zwarten weren uit alle openbare instellingen. Men moet ze afwijzen van alle rechten. Zij hebben tijdens de bezetting misbruik gemaakt van hun heerschzucht, van hun macht om machtelooze burgers, van de beste soort te pesten, ja zelfs naar moordende concentratiekampen te verwijzen. Thans wil men zelfs geen rechten erkennen aan hun weduwen en weezen en stuurt men ze wandelen. Het gaat om de grootheid van het land. Na 1918 hebben we te veel moeten vaststellen dat verraders in hun eer hersteld werden en dat dappere burgers als lucht werden aan-

Men kan niet: katholiek zijn en slechte kinerna's steunen en bezoeken: men kan niet: katholiek zijn en slechte films maken en gaan zien. Spreker leest voorbeelden, uit 'Filter', van katholieke filmsterren, die weigeren een rol te spelen in een slechte film. Dat zijn menschen met geweten! Anderen onderwerpen hun draaiboek aan t oordeel van een priester. Zoo kregen we reeds een veel betere productie! Doch hoe uit het publiek zijn levensbeschouwing? Sommigen gaan zien om kunst te genieten, anderen om te lachen, nog anderen omdat ze zich thuis vervelen: sommigen echter gaan naar slechte kinema's om het slechte, het vieselijke, het zondige, zooals ze gaan naar slechte dancing's slechte cafés en nachtbars! In de stad hebben de menschen hun keuze van kinerna gedaan volgens hun levensbeschouwing: echte katholieken gaan daar nooit naar een slechte kinema, zoo min als naar een nachthar: op den buiten 710fl velen nog met in wat gevaar hen bedreigt en wat hun plicht is. Vergift, dat langzaam werkt, is daarom niet minder doodelijk! Alvorens een katholiek naar de film gaat. moet hij weten dat deze zedelijk goed is of ten minste onschadelijk: alvorens een katholiek naar een kinema gaat, moet hij weten dat de zaal waarborgen biedt! Spreker besloot: overal, vooral in katholieke middens, dient er een flinke propaganda voor filmleiding gevoerd. Ook de ontspanning is een gewetenskwestie! Daarom steunt elke goede katholiek de goede kinema's en deze alléén!

(ingekort)

zien. (ingekort)

Een onvergetelijke gebeurtenis: 11W trouwdag. Een dag die u

nooit vergeet en waarop ii nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie fotos maken. Door een professioneel fotograaf.

Cinema Nova, Hotel ,,'t Fortuin" Meer ZONDAG om 7

MAANDAG om 7 uur

uur

Als hoofdfilm

De Zoon van den Arend Een cow-boy-fi!m vol atractie en avontuur, met Joan Woodituzy, Georges Hayes en Jirnmy Ellison.

Advertenties

Een jonge man erft een zeer groot fortuin. Een bende roovers die in deze streek woont ontvoerd hem en tracht dit geld te bemachtigen. De cow-boy-held verschijnt in deze streek en beloofd de dieven te straffen.

Bijfilmen: Documentaire film.

Q"~7 42

314.49.111314.55.04

-

Teekenfilm.

-

Nieuws van België.

Volgende week de groote nieuwe avontuurlijke film JACK LONDON, met een schoon bijprogramma.


HALVE EEUW Honden in Hoogstraten Bij het opstellen van den lijst door den veldwachter, wie er zooal hondeneigenaar is in de gemeente Hoogstraten, komt men tot de vaststelling dat er op dit oogenblik 295 honden voor 3658 inwoners zijn, dit is een hond per 12 â 13 inwoners. Zoudt g'er niet over vallen!

MINDERHOUT Solo-slim In 't dorp bij Jan en To Verschueren Waren Zondag vrienden en geburen Om het zilveren bruiloftsfeest! Te sluiten met een vriendenfeest. Mannen praten, vrouwen tâtren 't Is er vroolijk en plezant Maar een vijftal zonder schâtren Spelen kaart met hand en tand. D'uren vliegen, centjes schuift men weg en toe Rik - Miserie - Abondans Jan - zijn moeder - Nest - zijn schooninoe Buurman Gust - elk krijgt zijn kans. Maar toen Gust weer had gegeven Jan moest passen - Marie wou rikken Trees miserie bracht in 't leven Trok Nest Verschueren aller blikken. Elf d'hoogste klaveren, man, En ruiten haas en heer daarbij Daar maak ik een solo van: Geef uw centjes maar aan mij. Nest die lachte, Gust was fier Marie en Trees die kloegen van.. To, zei Jan, de flesch naar hier En proficiat aan dien solo-man.

MEERLE Vos gevangen Reeds verscheidene dagen werden er, dank zij de sneeuw, vossen bespeurd op het landgoed van dhr. P. Voortman en Weled... Heer Stas de Richelle. Verscheidene sporen waren op de sneeuw duidelijk zichtbaar. Maandagnamiddag volgden boswachters L. Goos en H. Verheyen een dezer sporen, dat hen naar een ouden ingestorten schuilkelder voerde. Men vermoedde dat de vos zich hier zou schuil houden. Andere boschwachters werden bijgeroepen en weldra was men aan 't graven. Na een uur ingespannen arbeid werd hun moeite beloond. Een mooie, volwassen vos kwam boven, die alras door den heer Stas werd neergeslagen. Alles laat vennoeden dat er zich nog meerdere vossen op het landgoed bevinden. We wenschen de boschwachters ondertusschen succesvolle jacht!

MEERSEL-DREEF Solo-slim Zondag avond aan den Watermolen werd door Lucie een solo-slini gespeeld met 10 klaveren en 3 azen. Medespelers waren: Jo. Marie en Jef uit de geburen. Louis uit de Mosten was de gever. Proficiat Lucie!

Solo-slim Maandag avond werd eveneens soloslim gespeeld door de Miel en de Jef. Sus en Pauline moesten in hun zak. Proficiat! Op de Dreef kennen ze er iets van!

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Vleermuizen in Hoogstraten

Bal Ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het Huis van Oranje-Nassau, op Zondag 23 Februari groot bal, in Castelré. Vrije toegang, prima Jazz en beste dranken.

Hier! Hier! Wilt ge met Paschen elegant gekleed zijn, wordt het tijd uw costuum te bestellen in het huis Gérard LeysVerschueren, kleermaker, Gelmelstraat 43, Hoogstraten. Daar vindt U keus naar ieders beurs. Alle soorten kwaliteiten aan zeer voordelige prijzen. Manskostuums vanaf 950 fr gemaakt. (Rouw binnen de 24 uren gemaakt).

De 'Man die nooit sliep' overleden In den ouderdom van 95 jaar is te Trenton Newjersey Edmelare Herpin 'het slaaplooze wonder van Trenton' gestorven. Hij werd drie dagen geleden hulpeloos, doch volkomen wakker, in zijn kluizenaarshut gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij na een dag te hebben geslapen, is overleden. Herpin beweerde altijd dat hij in zijn geheele leven nog nooit heeft geslapen. Hij zeide dat hij zijn rust verkreeg door in een schommelstoel te gaan zitten lezen. Bron: Gazet van Hoogstraten j'bruari 1997

de

llr 03 - 31 4.55.04

moond

Sommigen weten dat ze er zitten, anderen vermoeden nog dat ze naarstig naar je haren vliegen. Veel goeds verwachten de meeste mensen niet van deze diergroep. Waarom zou men het ook anders verwachten, wanneer alle duivelvoorstellingen voorzien zijn van vleermuisvleugels? Wie vleermuizen wat van naderbij gaat bestuderen, komt terecht in een bijzonder boeiende wereld. Zo kunnen vleermuizen maar matig zien met hun oogjes, maar met hun oren kunnen ze de kleinste insectjes opsporen! Hun sonarsysteem fungeert als hun zesde zintuig. Het voortplanten is ook al iets speciaals. Bij algemene soorten zoals de dwergvleermuis, werpen de vrouwtjes hun jongen in een kraamkolonie. Een soort van crèche voor vleermuisbahy's.

En hoe zit het met vleermuizen in Hoogstraten? Afgelopen jaren werd voor 't eerst gekeken welke soorten vleermuisjes er in onze gemeente rondfladderen. En... voorlopig werden er reeds 5 verschillende soorten gezien, gaande van zeer kleintjes (de dwergvleermuis) tot vleermuizen met een vleugelhreedte van bijna dertig cm. Op 1 februari organiseert de natuurwerkgroep Hoogstraten een dia-avond over deze mysterieuze diergroep. Mooie dia's uit onze provincie, vergezeld met een deskundige uitleg, zullen al uw vragen van de baan helpen. Afspraak: 1 februari, 20.00 uur Karel Boomstraat (oude gemeenteschool)

43


Het klooster van Piet-Jan Tien jaar geleden ruilde Piet-Jan Rombouts zijn Hoogstraten voor het verre Merchtem bij Brussel. Het zoveelste project dat hij daar startte, bleek uiteindelijk een drempel te worden naar weer een andere toekomst. Piet bouwde een mobiel podium en omdat het ding zoveel gevraagd werd vanwege de talloze (pop)festivalletjes, bouwde hij er nog een, en nog een, en nog een... En voor hij er zelf erg in had, was Piet manager van een goed renderende zaak. Maar wie Piet-Jan een beetje kent, weet dat voor hem niets eeuwig is. Door zijn zaak en zijn huis van de hand te doen, had hij voldoende middelen om, samen met zijn dochter en schoonzoon, in Zuid-Frankrijk een heus klooster te kopen. En wat voor een! In Castelnau de Brassac, aan de rand van het uitgestrekte Parc Regional du Haut Languedoc (twee keer de oppervlakte van de provincie Antwerpen) ligt een bedevaartsoord met bijbehorend klooster, Le Couvent d' Oulias. Vroeger was het een internaat met scholencomplex van Les Seurs de Saint Joseph maar in de jaren zeventig werd het omgebouwd tot rusthuis voor oude nonnetjes van diezelfde orde. Ook voor hen werd het pand te groot en zij vervoegden zich de voorbije jaren bij hun moederhuis. Een tijdlang vond Oxfam er een onderkomen en nam er zelfs een koopoplie op. Toen die koop echter niet doorging, sloeg Piet Jan toe. Samen met zijn dochter Liesbeth en diens echtgenoot Danny kocht hij het hele complex, inclusief enkele hectaren domein. Zijn droom ooit een 'goed in Frankrijk' te bezitten, werd werkelijkheid. Maar wat nu?

Vakantiecomplex Om het domein te kunnen handhaven wil PietJan er een multifunctioneel vakantie- en congrescomplex van maken. Maar omdat het project zo gigantisch is, zal hij het afwerken in fasen. Uit respect voor de authentieke omgeving en voor dc mensen van de streek, moet het centrum gevrijwaard blijven van plat toerisme. Omdat de kamers van de nonnetjes nog goed in orde zijn en tevens zeer ruim bemeten, kunnen

Hei gaiise 44

kloosteiconiplex.

Liiiisboieii

liet

de eerste gasten reeds deze zomer komen. In mei is overigens de openingsreceptie gepland en tegen die tijd moet de kapel, de tentoonstellingsruimte, de keuken, het Frans café en het restaurant in orde zijn. Later wordt een van de vleugels omgeboLiwd tot zogenaamde gîtes, volledig onaffiankelijk bewoonbare huisjes. Er is ook een zwembad gepland en alle accommodatie voor groepen, seminaries, tentoonstellingen en cursussen. Omdat de streek er de laatste jaren een bijna spectaculaire ontvolking heeft gekend, kan het project mogelijk ook rekenen op overheidsteun van de Franse Staat en in een latere fase zelfs van de Europese Gemeenschap. Want naast het toerisme op zich, maakt Piet Jan zich sterk om ook een cultuurdimensie te geven aan het project. Op het thuisfront, België, is een mailingcampagne gestart. Zo hoopt Piet-Jan op basis van zijn vele relaties de zaak meteen aan hel bollen te krijgen. Het klimaat, de rust en het uitgestrekte natuurpark zijn de voornaamste troeven die het project vakantie-gewijs te bieden heeft.

buiten de koop. De rotondes dateren van respectievelijk 1834 en 1878. Ze zijn de eigenlijke bedevaartplaats van Notre Dame de La Rotonde. Hoewel er niet meer regelmatig bedevaarten naartoe worden georganiseerd, is de kapel in uitstekende staat. Begin deze eeuw koesterde de Aartsbisschop van Albi de streek rond Brassac als 'het kleine Zwitserland' van zijn bisdom. 'de mooiste parel' van zijn departement. •

Notre Dame de La Rotonde Enkel honderden meters achter het 'Couvent' bevinden zich twee zogenaamde rotondes, op het eerste gezicht twee graansilo's. Omdat ze tot het kerkelijk patrimonium behoren vielen ze

eigenlijie bede mi,isooii. Lie Rotonde.

Notre Dame Lie la Rotonde. Nog steeds in perfecte staat.


Leren schrijven De Open School voor Volwassenen organiseert sinds '90 cursussen voor laaggeschoolde volwassenen. Van 3 februari '97 tot einde juni organiseert men een schrijfcursus. De cursus is bedoeld voor mensen die wel eens moeten schrijven: op het werk, een verslag van een vergadering, een brief naar vrienden.., en die onzeker blijven over het resultaat. De voornaamste spellingsregels worden opgefrist: werkwoorden, open en gesloten lettergrepen, de schrijfwijze van moeilijke woorden enz... Op een heldere en eenvoudige manier komt ook de nieuwe spelling aan bod. Voor (gratis) inschrijving of informatie kan je terecht bij JosĂŠ Jennes 014/422787.

5 hectaren domein, 460 binnen/euren, honderc/eii /ieciclrelI natuurgebied.

Natuur in zicht

.1

JI

Pui-Jam,, Chri,stel, W(ul/lc\, Lu'Iei cii Dunmi v.

De Vereniging voor Milieu-educatie Provincie Antwerpen vzw (VMPA). organiseert natuur- en milieu-educatieve activiteiten voor wie meer wil weten over de natuur en het milieu in zijn of haar omgeving. Daarom wil VMPA mensen op een prettige manier inzicht hijbrengen in de samenhang in de natuur. De cursus Natuur in Zicht werd met dit doel voor ogen ontworpen. Deze cursus gaat dit vooijaar door in Wuustwezel van dinsdag 18 februari tot en met zaterdag 24 mei 1997 en wordt georganiseerd door VMPA-afdeling Groen Gooreind. Tijdens negen lessen worden de cursisten wegwijs gemaakt in cle planten- en dierenwereld van hun eigen omgeving, leien ze verhanden zien tussen bodem en planten, ontdekken ze waardevolle levensgemeenschappen en bepalen ze cle plaats van de mens in dit geheel. Uiteraarclworclt deze i nlormatie aan de praktijk getoetst tijdens natuurwandelingen in de Het Groot Schietveld (Wuustwezel). de Brechtse Heide (Brecht). het Arboretuni van Kal mthout. het Beersgat (Wuustwezel) en het natuurgebied 'Koclis Goed' (Wuustwezel). Bij alle activiteiten komt nattiurheleving op de eerste plaats. Er is geen voorkennis vereist zodat iedereen in staat is deze cursus te volgen. De cursisten krijgen een cursusiekst. De lessen vinden telkens plaats op een dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. De lessen worden gegeven bij Gilhert van Looveren. Wiezelo 61.2990 Wuustwezel. De natuurwandelingen gaan door 01) een zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De cursus kost 1.750 BEF. Je kanje inschrijven door dit bedrag te storten op rek.nr . 833-3096139-60 mv VMPA met vermelding NIZ Wuustwezel. Voor meer inlichtingen en voor een uitgebreide programmafolcler kan je (erecht hij het VMPA-secretaiiaat, Oinmeganckstrat 26, 2018 Antwerpen, 03-231.56.53.

45


Lj4] [)Jic kjT1

IH'( '

SPORT

j

Belgisch veldritkampioenschap te Hoogstraten

PAUL HE!WGERS voor de 2de maal in driekleur!

14V HERIJGERS I'h. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! !! DAKPAN-PANELEN

Met zo'n 10.000 waren ze afgezakt naar De Mosten uit alle hoeken van het Vlaamse land. Niet met toeters en bellen, wel goed ingeduffeld en een warm enthousiasme dat de koude trotseerde. Het waren de echte sportliefhebbers die hun favorieten kwamen aanmoedigen en zonder twijfel hadden de streekfavorieten Paul Herijgers, Arne Daelmaens, Erwin Vervecken de grote massa op de been gebracht. 'De Hoogstraatse Spurters', inrichter van dit gebeuren, en al hun helpers hadden na afloop de brede glimlach want 'ze deden dat goed!'

Paul Herijgers-show Dat de Nederlanders Van De Poel en Groenendaal momenteel het internationaal crosswereldje op een hoopje bijeen fietsen, is de insiders meer dan bekend. De Belgen presteren zeker niet slecht en stapelen de ereplaatsen op. Mario De Clerk toonde zich wel de regelmatigste, terwijl Paul Herjgers' naam praktisch niet voorkwam in de grote confrontaties. Daar waren redenen voor! Paul heeft een hele revalidatie achter de rug na een zware val in de maand april in de Franse wegwedstrijd dwars door de Morbihan. Een ernstig knieletsel zou wel einde loopbaan kunnen betekenen voor deze 34-jarige clown-op-de-fiets uit Malle. Wekenlang buiten strijd, daarna langzame opbouw met vallen en opstaan, leven tussen hoop en twijfel. Langzamerhand ging het beter en tijdens de nieuwjaarsperiode werden vier overwinningen

11

in een week tijd geboekt. Hoopgevend, want Herijgers wilde maar één ding, het... kampioenschap winnen en daar leefde hij naar. Zijn knie bleef hem parten spelen, hij gaf in enkele crossen voortijdig op en strooide zo zand in de ogen van zijn tegenstanders. Herijgers op zijn best! Toch bleef hij de favoriet! Vervecken en Daelmans trokken in de wedstrijd een aantal ronden de kar maar toen kwam Herijgers op de proppen: truitje wat verder opengetrokken, mond ver open en gedragen door de massa toeschouwers zette hij zijn offensief in. Vervecken haakte af en De Clerk en Daelmans deden hetzelfde. Kushandjes werpen op enkele honderden meters van de meet, achteromkijkend en gebarenmakend naar zijn sprintende tegenstanders als om te vragen: 'Allé mannen, waar blijf de, wa rapper! ' Herijgers op zijn best! Het grote publiek had zijn winnaar. Lefgozers zoals hij, de Mac Enroe van de cyclo-cross, die blaken van zelfvertrouwen en niet verlegen zijn om gepeperde uitspraken, kruiden de wielersport en dat weet Paul ook maai al te goed, want zijn kassa zal de volgende maanden alleszins rinkelen!

als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Danny Bervoets bij de cyclosportieven Deze 31 -jarige Kempenaar uit Vorselaar behaalde zijn 23ste zegepraal in Hoogstraten en meteen zijn belangrijkste van het seizoen. Een logische overwinning als je je al een heel seizoen lang de beste getoond hebt.•

EZ Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKEN KANTOOR •

1j

VAN BAVEL-ROM MENS bvba LENEN

Meerdorp 21 Pool flenjgers genutend ton zijn ttreede titel en de zoete smaak van de populariteit. 46

2321 Meer

KL 1 k'l: 1 b, ò

2

Tél.

u:3/:1h.1.54


SPORT Iinø,'re.I

BEGRAFENISSEN

Imeubeil

KARCHER

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84

j

Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

/

GRAFZERKEN

POLÂJKH

K7

HOFMANS

:

Dannv Bervocts toonde zich de primus van & c'closportiei'en

Bart Wellens' vierde titel ,

t!

Familietreffen

Bij de Beloften (renners -23 jaar) zegevierde groot favoriet de 19-jarige Bart Wellens uit Vorselaar! Het hoogste podium betreden is voor hem zeker geen onbekend gegeven. Waar Bart aan de start verschijnt is de winnaar in vele gevallen al op voorhand bekend. toch opmerkelijk dat hij pas veertien dagen na zijn overgang naar de Beloften reeds de driekleur mocht omgorden en zijn waterlanders na de wedstrijd zullen dan ook geen krokodillentranen geweest zijn. Vier titels reeds op zijn palmares: twee bij de nieuwelingen, één bij dejuniores en dan nu de crêrne op het gebakje! De toekomst van het Belgische veldrijden!?

Defainilies Aerts en Laurijssen, al jarenlang leveranciers van lcvaliteitvoetbalIers aan KFC Meer, traden onlangs nog eens tegen mekaar in het strijdperk. De Aerts-clan won met het kleinste verschil maar het Laurijssen-team mocht op de foto met publiciteit en al. 47


SPORT

VOETBAL Wegens de stevige januarivriestemperaturen werden een aantal wedstrijden uitgesteld en daar zondag 19januari onze deadline is, konden we onmogelijk aan voetbalverslaggeving doen. Onze excuses daarvoor, maar volgende maand zijn w'r weer!!

Hoogstraten VV Wedstrijden iste elftal

K.F.CS MEERLE

VNA-WORTEL

In de thuiswedstrijd tegen Turk-Sport op zondag 15 december kwam Meerle er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Gelukkig konden de bezoekers de kansen niet benutten. Tijdens de rust had trainer Harry zijn mannen blijkbaar opgepept, want 3 minuten na het begin van de tweede helft kon Dirk Van Bavel Meerle op voorsprong zetten. Dat werkte blijkbaar op het gemoed van de tegenstanders, want na wat geharrewar trachtte een van hen Mario Herrijgers een kopstoot te geven. Hij werd prompt met rood bedacht. Een andere speler was het hiermee niet eens en begon tegen de scheidsrechter te praten. Deze was hiermee niet gediend en trok een tweede keer rood. Tegen negen man had Meerle de klus snel geklaard. Doelpunten van Pauwels in de 73e en de 90e minuut leverde Meerle een 3-0 overwinning op.

Zaterdag 1 februari: 20.00 uur Eupen-Hoogstraten VV

Zaterdag 8 februari: 20.00 uur Hoogstraten VV-Tongeren

Zaterdag 15 februari: 19.30 uur Dessel-Hoogstraten VV

Zondag 23 februari: 15.00 uur Herentals-Hoogstraten VV

Nationale reserven Zaterdag 1 februari: 14.00 uur Reserven HVV-Eupen

Vrijdag 7 februari: 20.00 uur Tongeren-Reserven HVV

Vrijdag 14 februari: 20.00 uur Reserven HVV-Dessel

Tegen het laatst geklasseerde Bezemheide moest Meerle de geel geschorste Klijs en Pauwels missen, maar kon het na een lange afwezigheid weer rekenen op sfeermaker Ad Grauwmans. De supporters moesten een halfuur wachten op het eerste Meerlese doelpunt, aangetekend door Mario Herrijgers. Dan kwam de scoringsmachine op gang, vooral bediend door de "man van dc dag" Dirk Van Bavel, die 5 doelpunten achter mekaar tegen de netten trapte. In de 78e minuut kreeg Meerle een penalty, die door de bezoekende doelman gestopt werd. Een hard werkende Grauwmans trof nog enkele keren de paal en in de 88e minuut bracht Peter Snijders de 7-0 op het bord. Een mooie score voor Meerle.

Vrijdag 21 februari 20.00 uur Reserven HVV-Herentals

Minderhout VV Wedstrijden Zondag 2 februari: 15.00 uur FC Merksem-Mjnderhout VV

Zondag 16 februari: 15.00 uur SK Donk-Minderhout VV

Zondag 23 februari: 15.00 uur Minderhout VV-FC Meerle (Op zondag 9 februari kan er desgevallend een inhaalwedstrijd gespeeld worden!)

Op verplaatsing bij Luchtbalboys moest Mus Bajnic aan de kant blijven wegens schorsing en Dave Van Gorp wegens ziekte. In de eerste helft kon Meerle het ritme wel aan en in de 20e minuut werd een tegenstander uitgesloten na een fout op Dirk Van Bavel. Even voor het half uur kon dezelfde Dirk Van Bavel een voorzet van Nic Mertens inschieten; 0-1. In de 39e minuut kwam Luchtbal langszij, na fout van de verdediging van Meerle. Net voor de rust liep Peters Snijders tegen een tweede gele kaart aan en hij mocht ineens in de kleedkamer blijven. De Meerlese trainer wond zich nogal op, kreeg tijdens cle rust een blaam en moest in de tweede helft achter de omheining blijven. Na de rust kwam Meerle er niet meer aan te pas en de Luchtbalboys zorgden er met doelpunten in de 50e en de 88e minuut voor dat de punten in Antwerpen bleven.

Wedstrijden voor februari

KFC Meer

02.02.97 om 15.00 uur Berendrecht Meerle 09.02.97 om 15.00 uur: Meerle Kalmthout 16.02.97 om 15.00 uur Meerle DI. Essen 23.02.97 om 15.00 uur: Minderhout Meerle• -

Tot de vorige 'Hoogstraatse Maand had VNA een puntentotaal van 25 bijeen gespeeld. Hierin is geen verandering gekomen door twee verliespartijen en uitgestelde wedstrijden wegens de strenge vorst. Op 22 december werd nog de uitgestelde wedstrijd van 3 november gespeeld (aktie scheidsrechters). VNA ontving SK Brecht dat met de 3 punten huiswaarts trok na een 0-1 uitslag. De eerste helft was nog enigszins gelijkopgaand met iets meer balbezit voor VNA. Het harde terrein maakte combineren echter niet gemakkelijk en de bal sprong soms verrassend een niet-verwachte richting uit. Na rust had Wortel meer initiatiefdan de bezoekers, tweemaal werd nog het doelhout getroffen en ook Brecht strandde eens op het doelkader. Halverwege de tweede helft wisten de bezoekers de 0-1 op het bord te krijgen na een botsend schot dat in de rechterbenedenhoek tegen het net sprong. VNA organiseerde nog een hevig offensief maar moest tevens sterk opletten om de 0-2 van het score-bord te houden. Ondanks het sterk aandringen van onze spelers bleef de oververdiende gelijkmaker in de vrieskou hangen. De wedstrijden van 5/1 in Essen tegen Exelsior en van 1211 tegen Vrij Arendonk werden uitgesteld. Zo kwam op 19/1 de verplaatsing naar F.C. Meer als eerste confrontatie in het nieuwe jaar op ons af. VNA moest in de achterhoede van keeper D. Bevers en laatste man P. Van Calster missen (schorsing Loenhout). De derby werd rustig aangevat en het eerste halfuur was er weinig animo tot Frank Schrauwen zijn bewaker te vlug af was, foutief volgens de Wortel-aanhang, maar niet gefloten, en 1-0 scoorde. De overige tijd voor de rust nam VNA meer initiatief dan voorheen maar tot echt goede kansen kwam het niet op de grasmat. Toen kort na de rust FC Meer na een mooie kopbal de voorsprong verdubbelde, werd het voor VNA uiterst moeilijk, zeker toen FC Meer nog een derde maal scoorde en Paul Vermeiren met een rode kaart werd bedacht. Bij VNA was het vertrouwen geschokt en FC Meer stond meer gemotiveerd op het veld. Toch bleef VNA zich kranig verzetten en konden zij in het matcheinde, via D. Dufraing, het eerreddende doelpunt netten nadat AndrĂŠ Snoeys een tijdje voordien nog op de paal had geschoten. Over de ganse match beschouwd, was Meer sterker in de duels en hadden ze meer 'over mijn lijk'-mentaliteit dan de VNA-jongens. Hun overwinning was dan ook verdiend.

-

:

-

-

Wedstrijden

Volgende wedstrijden:

Zondag 2 februari:

2/2: VNA - Gierle 9/2: Westmalle - VNA 16/2: VNA - White Star Schorvoort 23/2: Gooreind - VNA.

15.00 uur KFC Meer-St. Jozef Rijkevorsel

dc

Ir 03 - 31 4.55.04

Zondag 9 februari: 15.00 uur Gooreind-KFC Meer

Zondag 16 februari: 15.00 uur Exc. Essen-KFC Meer

Zondag 23 februari: 15.00 uur KFC Meer-Vrij Arendonk 48

S

maand


SPORT

Geburenattentie

Als de kippen waren de buurtbewoners erbij om Nik Tilburghs uit Meer, onlangs gelauwerci tot Hoogst ratens Sportman van het Jaar, in de bloemetjes te zetten.

Oude duiven. Quiévrain, Corneei Leemans; jonge duiven, Quiévrain, Roei Brosens; jaarse duiven, Quiévrain, Henri Moerkens; algemeen kampioen Quié"rain, Marcel Kinschots; oude en jonge duiven, Novon, Jos Kinschots; jaarse duiven. Novon, Gino Koning Kampioen 16, Henri Verhe ven; algemeen kampioen Novon, Jos Kinschots; 99

Pemen; winnaar zesdaagse jonge duiven, Henri Moerkens; winnaar schaal zaal Victoria oude duiven: Marcel Van Geste! (Meerle), Marcel Kinschots (Meer) en Francis Jansen (Minderhout); jaarse duiven: Jan Govers (Meerle), Rien Dekkers (Meer) en Francis Jansen (Minderhout); jonge duiven: Antoon en Dirk Brosens (Meerie), René Van Opstal (Meer) en Louis en August Schril/vers (Minderhout). -

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c

$ Gs

8&

-

2322 Hoogstraten

vloo Gs

vel

'i

GETTHEBES

buij

,

~

f.Al


SPORT

Ryusui-Doj o Genbukan Ninpo - Kokusai Jujustu Remmei Hoogstraten Liefhebbers van krjgskunsten komende laatstejaren zeker aan hun trekken. Velen zijn echter geroepen, weinigen uitverkoren. Volhouden is de boodschap eens men begonnen is, maar dat is niet altijd de gemakkelijkste fase. In je onmiddellijke nabijheid, ni. te Hoogstraten, kan men zich de basistechnieken toeëigenen en vervolmaken onder leiding van beoefenaars met een jarenlange ervaring.

Tai-j utsu

Prettige kennismaking met een Japanse grootmeester

Eerst en vooral wilde club de krijgskunst Ninpo beter bekend maken bij het grote publiek en de mensen overtuigen om deze krijgskunst ook te gaan beoefenen. Overbodig is het zeker niet om de basis van een of andere krijgskunst onder de knie te krijgen. Het geweld in onze maatschappij escaleert voortdurend en met het beoefenen van Ninpo kan men hier zeker iets aan doen. Niet enkel in het opzicht om zichzelf te kunnen verdedigen (waartoe Ninpo uitermate goed geschikt is), maar ook in het opzicht dat een pure krijgskunst aanspoort tot non-agressie, laten we hier ook duidelijk zijn: krijgskunst is geen gevechtssport!

plaats komen. De echte ingesteldheid van de Ninja is echter helemaal anders en wordt het best geïllustreerd met de uitleg die hun grootmeester bij het Genbukan symbool (zie bovenaan artikel) heeft gegeven, een beetje verder in dit artikel. De Ninja was in de eerste plaats een persoon die geheime informatie moest zien in te winnen en niet de moordmachine die in de films wordt getoond. Om te laten zien dat het in de Ninpo niet enkel en alleen om de technieken te doen is, maar zeker zoveel de geestelijke ontwikkeling van de beoefenaar wordt benadrukt, volgt hier een van de vele Ninja-spreuken: 'Do not distance one's loyalty from one's parents and rulers. Try deeply to master culture and martial arts.' (Takamatsu Sensei)

Het grootste probleem waarmee de krijgskunst en de gevechtsporten in het algemeen, mee kampen zijn de vooroordelen die vele mensen hebben over dit soort van sporten. Een tweede factor die deze tak van sporten parten speelt, is dat ze weinig of niet op TV of in de kranten verschijnen, zodat ze vrij onbekend blijven bij het grote publiek. En onbekend is onbemind! Dit niet-verschijnen in de media heeft natuur lijk ook wel te maken met het feit dat er in de krijgskunst geen competities plaatsvinden. Het Ninpo is de krijgskunst van de Ninja en het woordje Ninja komt bij de meeste mensen argwanend over. Men denkt hierbij onmiddellijk aan de vele films die hierover gemaakt zijn en waarin het geweld en de moorden op de eerste

Ryusui-dojo is de naam van de club. Deze naam werd gegeven door grootmeester Tanemura in 1996. Ryusui wil zeggen: bochtige rivier waarvan elke bocht een probleem voorstelt dat overwonnen moet worden. Dit kan zowel een probleem in het dagelijkse leven zijn, als specifiek voor onze krijgskunst, het behalen van een nieuwe graad. Hiernaast stellen de rivier en het water de kringloop van het leven voor. Het water dat verdampt in de zee stijgt op en komt via regen terug op de grond terecht, en verzamelt zich in de rivier die het water terug naar de zee brengt, zodat de cirkel rond is.

Vooroordelen

50

Ryusui-dojo?

Ninpo is waarschijnlijk de oudste Japanse kiijgskuiist waai viii de wuitls tot nieet dau 1000 jaar terug gaan. In het Ninpo heeft men 36 verschillende disciplines zoals o.a.: onewa pend, mes, zwaard, verschillende stokken, speer, hellebaard, werpsterren, boogschieten, Te ptard, kcttlag, eaz.! 1 1den teti dage blijft dit gamma meestal beperkt tot hei ongewapende, het zwaard en de verschillende stokken omdat het onmogelijk is om al deze disciplines te beoefenen. Maar het belangrijkste blijft de geestelijke ontwikkeling van de henefenaar. het Ninpo wordt nu op dezelfde manier beoefend als 1 000jaar geleden. Dit wil echter niet zeggen dat het verouderd is. Het bewijs hiervan is dat het gebruikt wordt door o.a.: Tokyo Metropolitan Police, Navy Seals, FBI, New York Police academy, S.W.A.T. Teams, om maar enkele te noemen. Er wordt in het Ninpo enkel les gegeven door gekwalificeerde instructeurs die hiervoor intensieve trainingen volgen onder leiding van o.a. grootmeester Shoto Tanemura. Hij komt altijd rond de maanden maart, april naar België om er een grote stage te geven. In alle Ninpo-clubs en dus ook in Hoogstraten is de hoofdtak in het Ninpo het Tai-Jutsu of het ongewapende. Het Tai-Jutsu is eigenlijk de afwerking of de verfijning van het traditionele Ju-Jutsu dat vroeger beoefend werd door de Samoerai. Het Ninpo tai-jutsu bestaat uit verschillende onderdelen zoals het leren ontwijken van een aanval, of tai sabaki genoemd in het Japans. Dit is de basis van alle gevechtsporten. Verder bestaat dit uit afweren, worpen, klemmen, drukpunten, rollingen, slagen en trappen. Hiernaast wordt er nog les gegeven in bojutsu. Dit is het leren vechten niet verschillende stokken van 20 cm tot 1.80 m. Dan is er verder ook nog het bikenjutsu wat de verzamelnaam is voor alle verschillende zwaarden. Deze laatste twee worden echter in mindere mate beoefend.

Het Genbukan Symbool (zie bovenaan) Het heilig boeddhistisch wiel, de achtspakige chakra is het symbool van Genbukan. De chakra was een oud wapen in India, dat later werd geadopteerd voor rituelen in tantra boeddhisme. Het symboliseert de vernietiging van het kwaad en alles wat in de wege komt van Dharma, de wet van de universele orde. Met het karakter Nin, dat staat voor volharding, drukken we de wens en het verlangen naar deze eenheid uit. De lotusbloemen, die de spiegel omringen, betekenen het volgende: al is de omgeving nog zo


SPORT modderig, we blijven zuiver en bloeien op uit de modderpoel. Het is onze wens om alle kwaad te vernietigen, dit uitgedrukt door de heilige zwaarden in 8 richtingen, uiteindelijk gelovend dat het pad van de krijgskunsten en dat van de verlichting hetzelfde is.

Trainingen en informatie Paul van Ammel (4de Kyu Ninpo Taijutsu, alsook 2de Dan karate) is uw leermeester! Op geregelde tijdstippen zijn er ook oefensessies met Sensei Guy Aerts (Sde Dan Kokusai Jujutsu, enz.). Guy Aerts is de hoogste dandrager in BelgiĂŤ, hoofd van Europa en tevens persoonlijk leerling van grootmeester Shoto Tanemura. De trainingen vinden plaats in de dojo, gelegen in de Achtelsestraat 72 te Hoogstraten en de trainingsuren zijn: donderdag van 21.00 tot 22.30 uur en elke zaterdag van 13.00 uur tot 14.15 uur! (De zaterdagtraining is pas ingevoerd als test en richt zich in de eerste plaats naar de jeugd toe, -14 jaar. toch is op zaterdag al wie Ninpo wil beoefenen welkom!) Als je meer wil weten over deze sport kom eens langs in de club. Aarzel niet en altijd welkom!!!! Informatie is te verkrijgen bij: Paul Van Ammel (dojo-cho en voorzitter). Heilig Bloedstraat 652320 hoogstraten, tel. 03/314 20 56 of bij Marc Vanlommel (ondervoorzitter) Steenweg op Hoogstraten 133 2330 Merksplas tel. 014163 47 28..

j

Volleybalclub de Gelmers Hoogstraten Na de heenronde is het frappaniste feit uit deze competitie dat de Heren er voor het eerst in vele jaren heel wat beter voorstaan dan onze dames. Na de succesrijke voorgaande jaren van onze eerste damesploeg (met 2 pronioties: in 3 jaar tijd van 3e provinciale naar le provinciale) kon men vorig seizoen nog het genoegen smaken om o.m. de ongenaakbare leider Den Dam uit Beerse zijn enige nederlaag van het seizoen aan te smeren. Dit jaar zit er helaas niet meer in dan een figurantenrol. Door de weliswaar nipte nederlagen tegen Mevoc thuis en op Zoersel (waar men niet volledig kon aantreden) sluiten onze dames de eerste ronde af met slechts 5 gewonnen en 6 verloren wedstrijden. Toch hopen wij dat de ambiance terug in de ploeg komt en er een uitstekende terugronde zal volgen. -

-

-

terugvocht vanaf de 2e set (15-13) en daarna Mevoc geen schijn van een kans meer gaf(158 en 15-3) met een uitstekende glansprestatie van Joos Van Dijck. Op de laatste speeldag won met logische 0-3 cijfers op rode lantaren Malle, zodat de weegschaal positief overhelt (6 gewonnen en 5 verloren wedstrijden). We rekenen in dc terugronde op nog wat meer team-spirit op momenten dat het wat moeilijker gaat, dan gaan de resultaten vast ook wel positiever uitvallen.

-

Wedstrijden februari Zaterdag 1 februari 18.00 uur Zoersel 2

-

Heren 1

Zaterdag 8 februari 16.30 uur Sveka Schoten

Onze eerste herenploeg deed het aanvankelijk uitstekend in het begin van de competitie met 3 overwinningen op 3. Daarna kwam er een terugval met slechts 1 overwinning in de volgende 6 wedstrijden. Het positieve keerpunt is wellicht gekomen in de thuiswedstrijd tegen Mevoc (toch 3e in de rangschikking), waar men na een desastreus begin in de eerste set (5-15) prachtig

-

Dames 1

Zaterdag 15 februari 18.30 uur Heren 1 Brabo Deurne 20.30 uur Dames 1 Boechoutse -

-

Zaterdag 22 februari 18.00 uur Retie 20.00 uur Retie

-

Dames 1 Heren 1

Krokusvakantie en... sport! Meedoen is de boodschap

Reeds geruime tijd richt de stedelijke sportdienst i.s.m. de gemeentelijke sportraad vzw en Hoppa vzw tijdens de schoolvakantieperiodes interessante en boeiende sportdagen in voor de Hoogstraatse jeugd en omstreken. Succes kent dit initiatief zonder twijfel. Tijdens de kerstvakantie schreven toch zon 100 jongeren in voor een of andere discipline. Reden genoeg voor de verantwoordelijken om ook tijdens de KROKUSVAKANTIE heel wat sportactiviteiten op stapel te zetten. De geĂŻnteresseerden moeten wel tijdig inschrijven en dit kan tot en met 3 februari 1997. De prijzen zijn democratisch gehouden en hierin is begrepen: verzekering, onderricht door gespecialiseerde lesgevers, gebruik van terreinen, sportmateriaal, inkomgelden. Niet getalmd jongelui, zo vlug mogelijk inschrijven en wil je nog bijkomende informatie, je als de bliksem richten tot de Stedelijke sportdienst Vrijheid 149 2320 Hoogstraten, tel. 03/ 340 1951 en vragen naar Rie Voet.

Programma 1. Maandag en dinsdag 10 en 11 februari 1997 Geboortejaren: 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84 2-Daagse Schaatsen We gaan schaatsen in het ijsstadion te Turnhout. De kinderen en jongeren worden in groepjes verdeeld volgens leeftijd en niveau. Buiten het aanleren en het verbeteren van de schaatstechniek wordt er tijd vrijgemaakt voor het aanleren van figuren uit het kunstschaatsen. Hoe laat: van 09.30 tot 12.00 uur. Waar: 1J5stadion te Turnhout. Bus vertrek en aankomst: sporthal de Zevensprong. Meebrengen: muts +

handschoenen (verplicht). Deelnameprijs: 600

BEF. Maandag en dinsdag 10 en 11 februari 1997 Geboortejaren: 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84 2-Daagse Judo Door het uit balans brengen tracht je, je tegenstrever te overwinnen. Je leert allerlei valbewegingen, rollingen en grepen. Zowel voor beginners als gevorderden. Iedereen kan het leren, dus waarom zou je het eens niet proberen. Hoe laat: van 09.30 tot 12.00 uur. Waar: Indoor gevechtssportenlokaal, Achtelsestraat 72. Hoogstraten, lokaal van de Hoogstraatse Judoclub. Meebrengen: sportieve kledij aanhebben en turnpantoffels meebrengen. Deelnameprijs: 540,- BEF.

Maandag en dinsdag 10 en 11 februari 1997 Geboortejaren: 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84 2-Daagse Omnisport Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een programma aangeboden bestaande uit balsporten, toestelturnen. hockey.... Ook groepsaktiviteiten zoals ganzenbordspel en een laddercompetitie staan op het programma. Hoe laat: van 13.30 tot 16.00 uur. Waar: Sporthal De Zevensprong, Gelmelstraat 64, Hoogstraten. Meebrengen: sportieve kledij aanhebben en turnpantoffels meebrengen. Deelnameprijs: 400,- BEF.

Donderdag 13 februari 1997 Geboortejaren: 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80 Subtropisch Zwemmen

maken van de plaatselijke zwemattrakties. Voor minder genetende zwemmers staan er allerhande aktiviteiten te wachten in het subtropisch zwembad. Hoe laat: van 09.30 tot 16.00 uur. Waar: Zwemparadijs Hengelhoef te Houthalen. Bus vertrek en aankomst: Sporthal De Zevensprong. Meebrengen: zwemgerief en pick-nick. Deelnameprijs: 450.- BEF.

autobanden

L l)EETERS ,~,~,0`

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05 -

Onder begeleiding kunnen de jongeren gebruik

51


VERMAAK underground-locaties. Op ingenieuze wijze combineert de groep dubsounds en punk, voegt daar nog wat frisse skageluiden aan toe, en kruidt de songs met talrijke, onverwachte en behoorlijk agressieve soundbytes. Niet voor niets staat P.A.I.N. in de verzamelde pers geboekt als 'The Clash van de jaren '90'. Een beter compliment is niet mogelijk. Zopas nam de groep in de bekende Freedom Sounds AKAstudio's in Salisbury haar debuut-CD 'Oh my God!' op. Alles wat hier werd gezegd, is ook te horen op dit prima schijfje. Voor alle jonge en oude muziekfanaten die een unieke combinatie tussen wat oudere punktradities en eigentijdse dancesounds wel zien zitten, is het appèl geblazen op 22 februari, in Cahier de Brouillon. Info: tel.03-3 143264. fax 03-3146254.

Cahier de Brouillon

Mussenakker

Zaterdag 8-2-'97 Hiphopconcert met E-Life (Nl) Uit de Randstad - meer bepaald Rotterdam stammen drie rappers die ongegeneerd het voor beeld van hun Amerikaanse nevenbroeders volgen. Zij noemen zichzelf E-Life en zijn vertegenwoordigers van een frisee, jonge lichting hiphopbands die de podia bij onze noorderburen teisteren. De gesproken en geschreven media in België en Nederland hebben dat begrepen en gaven het drietal reeds aardig wat welwillende aandacht. Op het vlak van rap en hiphop is Cahier De Brouillon één van de leidinggevende clubs in Vlaanderen, en op zater dag 8 februari wordt dat nog maar eens bevestigd. Jump around.

Zaterdag 22-2-'97

In november had de Mussenakker nog de Duitse hardeoresensatie op bezoek. Op 15 februari is het de beurt aan hun Oostenrijkse labelgenoten Racial Abuse. De Mussenakker zou De Mussenakker niet zijn als zij er geen festivalletje van zouden maken. Zo geeft het Hoogstraatse vijftal No Complacence (tot voor kort heetten ze Undogmatic) om 21.00 uur stipt het startschot voor een half uurtje old school hardcore. Naast eigen nummers passeren bij hen ook covers van Madball en Agnostic Front de revue. De tweede groep, 2ND To None, heeft haar thuisbasis in de omstreken van Breda en Zundert. Nederlanders dus die aan een hoog tempo behoorlijk technische hardcore de wereld insturen. Onder hun vorige naam F.B. Hate namen zij een rnini-CD op, die in de gespecialiseerde pers uitstekend onthaald werd. Met Victims of Society keren we weer terug

2,1(1 to iio,ie

naar België, namelijk naar Heist-op-den-Berg. Hun gelijknamige demo boordevol razendsnelle hardcore sloeg in als een bom en vandaar dan ook dat dit vijftal al heel vlug het bezoek kregen van het legendarische hardcore-punk label Lost & Found. Eén dezer dagen komt op dit label dan ook de mini-CD van Victims of Society uit. Hou ze in de gaten! Afsluiter van dit mini-festivalletje is de Oostenrijkse formatie Racial Abuse. Dit viertal heeft ondertussen een mini-CD en een fullCD op hun kerfstok staan. Ondanks hun gemiddelde leeftijd van 1 7jaar worden ze door Jan en alleman torenhoog de hemel ingeprezen. Hun muziek ligt ergens tussen Battery en Ignite en op hun recente full-CD 'Climb' spelen ze de pannen van het dak. In het gereputeerde Aardschok magazine krijgen ze dan ook een score van 851100. Geen enkele zichzelf respecterende hardcoreliefhebber kan zich veroorloven dit te missen. Voor de inkom hoeft men het niet te laten (VVK 120 BEF en kassa 170 BEF). Voor meer informatie kan je vanzelfsprekend steeds bij Ludo Martens terecht (tel.03-3 150361). Li

P.A.I.N. (UK) Een topper uit de clubscène, zoveel is zeker. P.A.I.N. (The Propaganda And Information Network) ontstond in 1995 in een pub in Londen en bestaat uit drie ex-leden van The Radical Dance Faction plus de ex-zanger van AOS3. twee groepen die al hun nodige sporen verdienden in een recent verleden. Al zeer snel maakte PAIN furore in Groot-Brittannië en Europa, getuige daarvan constant volgelopen zalen in de

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand —

PAUL VORISSELMANS HOOGSTRAATS UITIAAT

BANDEN VEL GEN UITLATEN SCHOKDEM PERS TREKHAKEN BATTERIJEN -

f'f'IA4DI ITCDI IITI IIt.!Ifr..I/ /

CAR"V1ASH HINNENBOOMSTRAAT 52

-

-

11

1..

1

BANDEN SERVICE

1 1 1 1 1

t I_t.'I t t_IJS'Vol

I_J

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - TeL: 03/314 8157

---------------------------..............................

1


VERMAAK Om op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je liet best De Kempenklok op bladzijde 2. Ook bij Radio Cosmos (Zaterdagochtend 1012 u. en -avond 6-8 u. ) en Radio Continu (Zondagochtend 10-12) krijgt u infomatie. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het num-

EEREERWEEN toch ......s...

loer 314.67.90

Film in Hoogstraten. In februari mogen we enkele leuke films verwachten in Hoogstraten. Vooreerst blij Ii daar nog een laatste kans omDE KLOKKENLUIDER te gaan kijken. In RANSOM (Losgeld) neemt Tom Mullen (Mei Gibson) het op tegen de kidnappers van zijn zoontje. Hij slaagt zelfs waar het FBI faalt. Spannend, zullen we maar zeggen. JINGLE ALL THE WAY is vijgen na Kerstmis, niet grappig en met Arnold Swarzenegger. Met DAYLIGHT krijgen we een oude vertrouwde rampenfilm voorgeschoteld in de stijl van Towering Inferno, Airport en China Syndrome. In de Holland Tunnel tussen Manhattan en New Jersey komt het tot een aanrijding tussen drie trucks en enkele diauiautdieven. Inferno! Komen ze er binnen de 3 uur levend uit 9 Toch wel Maar wel spannend en genietbaar voor de liefhebbers van het genre. SLEEPERS is een film niet een indrukwekkende east (Kevin Bacon. Rohert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Jason Patric .... ) en een brandend actueel thema: misbruiktejongens die jaren later revanche nemen. En toch lost de film niet alle verwachtingen in. Het verhaal wordt een beetje ongeloofwaardig en soms saai. Enkel de acteerprestaties van Hoffman en de Niro blijven overeind. Toch niet helemaal af te raden. Met THE ADVENTURES OF PINOCCHIO komen we bij het betere werk. Over Pinocchio bestaat reeds een tekenfilm uit 1940. De jongste trend echter is dergelijke verhalen over te doen met echte acteurs, zoals de 101 Dalmatiers en volgend jaar zelfs De Klokkenluider. In deze film treden dan ook levende mensen aan, samen niet een computergewijs tot leven gebrachte houten pop (creatie van Jim Henson Studios). De film is grotendeels opgenomen in de pittoreske lokaties van Tsjechië. Pinocchio wordt, naar het bekende verhaal van Carlo Collodi uit 1883, uit hout gehakt door Geppetto (prachtig gespeeld door Martin Landau) en poogt als een normaal jongetje door het leven te gaan. Een zeer goede film.

MATILDA is de tweede Roald Dahi-verfilniing (na James And The Giant Peach) die we ditjaar op onze schermen mogen verwelkomen. En het is een kinderfilm geworden die ook door volwassenen zal gesmaakt worden. Aan de basis van (leze leuke kinderfilm ligt het gelijknamig boek van Roald DahI. Daarin volgen we Matilda. een meer dan verstandig kind dat liet ongeluk heeft om in de vreselijke tamilie Wormwood te zijn geboren. Haar vader is een verkoper van tweedehands auto's (Lii tLgLlijkertijd ook bedriegen, haar moeder is een opgeZette trut. en haar broer is een regelrechte etter. Op een dag wordt ze naar een strenge privéschool gestuurd, waar ze wel komaf maken met de betweterige Mathilda. De school wordt geleid door Mevr. Trunchbull, die eigenlijk niet van kinderen houdt, en er zo haar eigen manieren op nahoudt om ze te straffen. Maar gelukkig krijgt Matilda les van de zeer aardige lerares Jenny, die echter ook niet een vreselijk geheim rondloopt. Regisseur en producent Danny DeVito neemt zelf de rol van doorstechte vader op zich, en toont meteen dat hij, midden in Hollywood. tegen de stroom in durft te varen (hij produceerde ook niet voor niets Pulp Fiction ... ) door een intelligente kinderlilm af te leveren. Geen jubelend einde ook, maar eigenlijk wel een intrieste bevestiging van het slechte ouderschap van het koppel Wormwood. Rhea Perlman (in het echte leven ook bekend als Mevr. DeVito) zet een prachtige karikaturale Mevr. Wormwood neer, maar het is toch Mara Wilson die met de eer gaat lopen als Matilcia. Al is Pam Perris ook niet te versmaden als de kogelstotende Mevr. Trunchbull.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder. en behangwerken Gordijnen en overgordijnen • Tapijten en vloerbekleding - SiertafeLkleden, lopers, enz.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

n\

mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

53


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSËRIE

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 februari : HOBBYTENTOONSTELLING, vanaf IS uur in zalen Fax, org. KWB-KAV. KAARTPRIJSKAMP Rikken, t.g.v. de hobbytentoonstelling. 19 uur, inleg lOO BF. zaal Pax.

Zondag 2 februari : WINTERFEEST BOUWFEESTEN II. restaurant V.T.I. Spijker, 11.30 uur of 13.30 uur, 3 menu's, inschrijven op tel. 340.22.80. HOBBYTENTOON STELLING, van 10 tot 20 uur, zalen Pax. 19 uur trekking stcuntombola. Dinsdag 4 februari : THEMA-LEDENVERGADERING over Veiligheid in de gemeente, lokaal St.-Jorisgilde, 13.30 uur, org. CRM. (Voorts elke dinsdag van de maand om 13.30 uur, biljarten en kaarten in hetzelfde lokaal vanaf 13.30 uur)

Woensdag 5 februari: REISVERSLAG over Namibië en Zuid-Afrika. 20 uur, auditorium Seminarie, org. Davidsfonds.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogsiraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

Woensdag 12 februari : THEMA-avond Bijbel en verzoening, 20 uur, org. Dekanale werkgroep vorming en Davidsfonds. auditorium Klein Seminarie. Donderdag 13 februari: SCHRIJFAVOND van Amnesty International, vanaf 20.00 uur in de Gelmel. Zaterdag 15 januari: 2 diareeksen: 'PARC NATURAL REGIONAL LA BRENNE' en FIETSTOCHT DOORHEEN AMERIKA' om 20.00 uur in JNMlokaal, K. Boomstraat, org. JNM en Wielewaal. SPAGHETTI-feesten. door de Sjo van de KSJ ter financiering van hun Joepie-tocht, vanaf 18 uur. 150 BF. Pax. KANS-ARM ANTWERPEN, dagtocht naar Antwerpen ivm kansarmoede, vertrek 8.30 uur,org. J.I.B.. tel. 3 14.58.70.

Zaterdag 8 februari : MISS- en MISTER-

BAND, lokaal De Gulden Coppe. aanvang 20 uur, org. Marckriver Jazz Club. inkom 250 BF.

Ook op woensdag TeL 03/314.32.64 Vrijdag 21 februari: Start van de HANDELSBEURS, in de Veilinghallen, org. NCMV.

Zondag 23 februari: bezoek KALMTHOUTSE HEIDE, vertrek om 08.30 uur aan het lokaal aan de K. boomstraat. Orsi. JNM en Wielewaal.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

TRT

28januari - VERGADERING KBG Gepensioneerden 29 januari - ALGEMENE VERGADERING KVLV

HOOGSTRATEN

St.

Jan, in de

Zondag 16 februari: KARNAVALSSTOET doorheen het dorp, vanaf 14.00 uur.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woenndag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

-

Zaterdag 22 februari: MUZIEKS HOW "Muziek uit het leven gegrepen", door Jongerenkoor Hoogstraten, 20 uur, Rabboenizaal Spijker, inkom 150 BF (voorverkoop 100 BF).

1*4ri

Zaterdag 1 februari: MUZIEKAVOND van Brasshand parochiezaal.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Maandag 10 februari: MARDI GRASS JAZZ

CAL Ok

WORTEL

Langenberg 14 . 2323 Hoogstrateo-Worte Tel /Fax 03 / 314 53 28

verkiezing 1997, bij de KSJ. Van 14 tot 16.30 uur in en om de lokalen achter de Pax.

diareeks NATUUR IN HOOGSTRATEN, om 19.00 uur in het rusthuis; org. JNM en Wielewaal.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14u. en woensdag de ganse dag gesloten 7.aterdag open vanaf IS ii.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 20 OOul, vr dag. zalerdogl19 ODul en zondag 13 30111

MEER Zaterdag 15 februari: HARDCOREFESTI VAL MET NO COMPLACENCE, 2ND TO NONE, VICTIMS OF SOCIETY EN RACIAL ABUSE, De Mussenakker. 20.30 h. Zondag 16 februari: MOSSELFEEST. Zaal Victoria, in organisatie van De Snelvlucht. Zaterdag 1 maart: KAARTPRIJS KAMP, Zaal Victoria, in Organisatie van De Snelvlucht. Zaterdag 22 en zondag 23 maart: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT, Zaal voor Kunst en Volk, in Organisatie van Brassband Ste. Rosalia

5 februari - VERWENA VOND KAV

$..

8 februari - 1 1.30u - JUBILE van Jef Brosens en Trees Vermonden

tnrijt1eib 183 I ootrattn 113/314 66 65 lart6 & iaatt,p

11 februari - KVLV - BLOEMSCHIKKEN

ÏFRTU1N

13 februari - KVLV - KINDERFEEST

Meerdorp

-j

50

54

CAFÉ DISCOBAR

25 februari - KVLV BLOEMSCHIKKEN

13

Telefoon:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten


KALENDER

Natuur bekijken

CafĂŠ - feestzaal

De Eiken

Diareeks 'Natuur in Hoogstraten' De diareeks toont de belangrijkste natuurwaarden in Hoogstraten en de daarin aanwezige planten, vogels en andere dieren. Uitgangspunt voor deze diareeks is het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Dit plan werd onlangs in de gemeenteraad goedgekeurd. Het moet de natuur in Hoogstraten voor een stuk beschermen en verbeteren. Hehje ook oog voor de natuur, kom dan zeker zien. Datum: 10 februari. Tijd: 19.00-20.00 uur in het rusthuis Organisatie: Wielewaal-Hoogstraten

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 031315.74.29.

vzw Mussenakker Meer

-

Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

--

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

MEERLE Zondag 2 februari: WANDELTOCHT in De Elsakker, org. Markdal. Vertrek om 14.00 uur aan de kerk.

Vrijdag 21 februari: KAARTPRIJSKAMP in de parochiezaal. Inschrijven om 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Vrijdag 28 februari: KAARTPRLJSKAMP in de parochiezaal. Inschrijven om 19.30 uur, start om 20.00 uur.

cr -

Radio CONTINU

-

FM 103

Strjbeekseweg 25 2328 MEERLE Te13157940-Fax3158657

Wielewaal start Uilenproject Vogels bekijken en inventariseren is een van de belangrijkste bezigheden van dc Wielewaal. De vorigejaren werd vooral gezocht naar het reilen en zeilen van de zwaluwen. Dit en volgend jaar wordt vooral aandacht besteed aan het onderzoek van het uilenbestand. Misschien ken je wel een (zeldzame) kerkuil bij jouw in de buurt, of zie je regelmatig een steenuil overdag of bij valavond. Maar ook de ransuil of de bosuil wordt onderzocht. Het onderzoek naar het uilenbestand wordt vooral nachtelijk speurwerk in en rond de bossen. Verder zijn alle meldingen van uilen zeer welkom op onderstaande telefoonnunsmers. Uilen kun je het best waarnemen door ze te horen of te zien in de vlucht. Het zoeken naar nesten is verboden omwille van de verstoring. Meld je uilen-waarnemingen op 3159040 of 3146014. Ook zwaluw-waarnemingen zijn nog zeer welkom.

De Douanier

- .- -

Ongevallen Donderdag 28 november om 20.45 uur botste aan de Vrijheid en Gelmelstraat, de auto bestuurd door Bjorn Druyts. Fr. van Gielstraat 4 te Malle, met de auto bestuurd door Patrick Witherenweg 14a, Hoogstraten. Er was lichte schade. Vrijdagavond 20 december om 21.30 uur botsten aan Meer-Hoogeind twee auto's. Hilde Hovenaars (17) uit Gilze-Rijen (Nl) en Chris van Gool uit Sint Willebrord (Nl) werden bij deze aanrijding licht gewond. Zaterdagnacht 21 december om 2uur ramde een auto twee bomen aan de Bredaseweg te Minderhout. De wagen werd hierdoor in de naastliggende weide geslingerd. De 60-jarige Arnold Oomen uit Chaam (Nl) werd zwaar gewond naar het CM Ziekenhuis te Turnhout gevoerd.

Zaterdagavond 28 december om 22.00 uur reed de vrachtwagen bestuurd door Dirk Schoutens (43) uit Bodegraven (Nl) tegen de vangrails aan de E19 ter hoogte van de grensovergang te Meer. De zwaargewonde chauffeur werd naar het ziekenhuis overgebracht.

-

Strhe:k 16 Meerle rel. 0313 1 5.91.07

VELT-Noorderkempen organiseert op zondag 2 februari van 9.30 uur tot 12.00 uur een snoeiles onder begeleiding van Dirk Govaerts. Onderwerp: het snoeien van kleinfruit, laagstam- en hoogstamfruitbomen. Plaats: bijeenkomst om 9.30 uur in dorpsgemeenschap Widar, Lipseinde 43 te Zondereigen (Merksplas) Bijdrage: 100 fr. voor leden 150 fr. voor niet-leden (deze zijn trouwens ook van harte welkom!) Vooraf liefst even bellen naar het nummer 0313141091.

Vijf kunstdisciplines, vertegenwoordigd door evenveel Huetten: schilderijen, opalines, glasramen, beelden en foto's van Jan (sr.). Raph, David. Karel en Jan (jr.) Huet zijn te bekijken of te bewonderen in t Steentje, Grote Markt 44 in Turnhout van 22 februari tot 16 maart (week: van 9.00 tot 16.30 uur: weekend: van 10.00 tot 17.00 uur). Volgende maand berichten we meer hierover.

Maandag 23 december om 20.30 uur kwam aan het kruispunt Sint Lenaartseweg en Hinnenboomstraat te Hoogstraten een auto in aanrijding met de bromfietser Gilbert de Groot (42), Mouterijstraat 47 te Hoogstraten. De bromfietser werd ter plaatse door een dokter verzorgd.

met regionaal, nationaal en internaiionaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

Reoanraat

Drie generaties Huet in Turnhout

Woensdag 8januari1997 om 15.30 uur slipte aan de John Lijsenstraat te Meer de auto bestuurd door Herman Herrijgers uit Meer en gleed tegen een boom. De chauffeur en zijn twee kinderen werden naar het ziekenhuis te Turnhout over gebracht.

Deze uil hoef je niet meer te melden. Zo ongegeneerd dcit hij zich laat bekijken en fotograferen is hij reeds meerdere malen waargenomen. De eigenaar van deze piloon heeft al menig voorbijganger bij de neus genomen met dit Oehoe exemplaar, van kunststof

Om 17.45 uur botste, weer aan de John Lijsenstraat te Meer de auto bestuurd door Luc Scheynen uit Malle, met de auto bestuurd door Henriette van Gent van St. Jozef Rijkevorsel. De twee chauffeurs werden zwaar gewond. Dinsdag 14januari om 18.55 nogmaals aan de John Lijsenstraat te Meer, op de brug over de El 9 werd de motorrijder Jef Schrijvers (31) uit Hoogstraten aangereden door ccii auto die van de snelweg kwam, de motor niet gezien had, en linksaf wilde draaien. Jef Schrijvers werd met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis te Zoersel en vandaar naar het universitair ziekenhuis te Antwerpen gebracht. • 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

7~1

DIERENSPECIAALLAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

-

HUISARTSEN

1 februari: DR. F. HOLVOET en H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66

-

Tel. 031314.54.50

2 februari: DR. GEERT FAES, H. Bloedsiraat 32. Hoogstraten. tel. 314.86.85

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

8februari:DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20/A. Meerle, tel. 315.85.55

v

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

knij Uod nieuw oud antiek (ook tafels op maat) -

9 februari: DR. STIJN FAES, H. Bloediaan

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

291. Hoogstraten. tel. 314.50.10

Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 -

65

15 februari: DR. D. VERMANDER, Dreef 34/ A. Meerle, tel. 315.87.15 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Tennisclub

22 en 23 februari: DR. L. VERMANDER en H. HENDRICKX, Meerleseweg 24/A, Meer, tel. 315.85.11

1

1

m obilE REnt

AUTOVERHUUR

-

NOORDERKEMPEN

7 _~~

APOTHEKERS

76

Van

7

tot 14 februari: APOTHEEK

ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 3 14.73.75 b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Van 14 tot 21 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, te!. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 15 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 314.51.50 Van 21 tot 28 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 314.57.24

56

vzw rl('/ttelSes!l'aOt 72 2320 Hoogst,'ote,t

TeL 031314.37.76

Het dagadres voor koffie, broodjes. salades, lunch, pizza's, tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 6 N \ 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van 9 u tot 2 0 Woensdag open van 9 u tot 1 4 u Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, s'oor vergaderingen of privé.

774

a 03/31132.3g

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

de VRIJHEID

Van 31januari tot 7 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp ii, tel. 3 14.38.68

St. Lenaartseweg 32

2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.31.08

.vquasli

.ç,woker

Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

05

Indoor tennis

16 februari: DR. J. WILLEMSE, Burg. J. Van

STEF KROLS EN LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (031 314.38.39).

70

De volgende MAAND rolt van de persen op woensdag 26 februari. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op 12 februari. Enkel nieuws van dorp of sport kan nog op zondag 16 februari. Medewerkers, let op uw zaak, het zal weer rap zo vèr zijn!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.