a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

De Fontein is een educatief centrum. We organiseren onderwijs voor kinderen van 2 jaar t/m 12 jaar. De jongsten starten in een peutergroep en vanaf 4 jaar bezoeken de kinderen de basisschool. In een educatief centrum hanteren alle medewerkers een gelijke aanpak en spreken dezelfde taal. Dat schept duidelijkheid voor kinderen en geeft hen houvast. En het geeft kinderen meer zelfvertrouwen als ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat er wordt bedoeld. We werken nauw samen met Kindercentrum.nl voor de opvang en met de Graafschap bibliotheken om vorm te geven aan ons taalprofiel. Alle leerlingen van De Fontein krijgen minimaal een uur per week Engelse les volgens het Early Bird concept. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod. Goed aan onze school is dat we onze leerlingen leren denken volgens de methodiek “Thinking for Learning”. Met onze gestructureerde aanpak tillen we de leer- en denkvaardigheden van de kinderen hiermee op een hoger plan. Leerlingen vinden leren leuker en doen het dus beter en sneller. Vanzelfsprekend werken we voortdurend aan een klimaat waarbij leerlingen, ouders en collega’s op een open respectvolle wijze met elkaar omgaan. De Fontein ligt aan een rustig, verkeersluw woonerf, in het dorp Warnsveld. De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit de buurt, maar we zien het aantal kinderen uit andere delen van Zutphen toenemen.

De Fontein

Praktische informatie VAKANTIE EN VERLOF

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan vanaf 4 jaar al naar school. Er zijn bepaalde omstandigheden waaronder u verlof kunt krijgen. De verlofregeling is te vinden op onze website.

Kinderen vanaf 2 jaar bij onze school starten in de peuterspeelgroep, waarin peuters iedere donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur spelend leren met kinderen van hun eigen leeftijd: een perfecte voorbereiding op de basisschool! Hiervoor werken we samen met Kindercentrum.nl. Samen bieden we ook buitenschoolse opvang (BSO) - in een veilige en uitdagende omgeving - vóór schooltijd (vanaf 7.30 uur) en ná schooltijd (15.15-18.15 uur). Kinderen kunnen ook tussen de middag overblijven. De peutergroep en BSO vallen onder de Wet Kinderopvang; u kunt hiervoor kinderopvangtoeslag ontvangen. Alle informatie hierover vindt u op onze site.

OPBRENGSTEN AANMELDEN Zoekt u een leuke en stabiele school, peuterspeelgroep of opvang? We nodigen u graag uit om contact op te nemen met directeur Chris Merkx via 0575 - 526 541 of obsdefontein@archipelprimair.nl.

De Fontein Karskamp 2, 7232 Warnsveld 0575 - 526 541 www.defontein-warnsveld.nl

KINDERCENTRUM.NL 088 – 75 00 803 Locatie: 06 - 28203053 zutphen@kindercentrum.nl www.kindercentrum.nl

ARCHIPEL Postbus 4091, 7200 BB Zutphen 0575 - 596120 info@archipelprimair.nl www.archipelprimair.nl

ONDERWIJSINSPECTIE 088 - 669 60 00 info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

KLACHTEN M.B.T. SEKSUELE INTIMIDATIE, SEKSUEEL MISBRUIK, ERNSTIG PSYCHISCH OF FYSIEK GEWELD Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 11 13 111 (lokaal tarief )

VERTROUWENSPERSONEN VAN DE FONTEIN Barbara Slijkhuis en Jan Willem van der Vegt 0575 - 526541

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Chiene Hulst 06 - 45434266

De organisatie rondom ondersteuning voor de kinderen draagt in belangrijke mate bij aan onze goede opbrengsten. De intern begeleider is daar samen met de groepsleerkrachten verantwoordelijk voor. Samen vormen zij een team van deskundigen, dat zorg draagt voor kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning op maat. Het onderwijsproces bewaken we o.a. door eens per 4 jaar een uitgebreid kwaliteitsonderzoek te houden onder directie, team, kinderen en ouders. Eenmaal per 2 jaar wordt een beperkte vragenlijst uitgezet als tussenevaluatie. Ook evalueren we tweemaal per jaar met het team de resultaten van het leerlingvolgsysteem. Indien daar aanleiding toe is, wordt op grond van de resultaten een verbeterplan gemaakt. Dat kan per kind (een aangepast programma), maar ook per groep (een groepsplan) of eventueel voor de hele school (bijvoorbeeld het invoeren van een modernere methode). Het productresultaat meten we door analyse van de uitkomsten van de Cito eindtoets voor groep 8. De resultaten voldoen aan de minimumeisen van de inspectie of liggen daarboven. De toets is voor school ook een meetpunt voor de kwaliteit van ons onderwijs.

OUDERBIJDRAGE We realiseren ons goed dat zowel leerlingen als ouders het leuk vinden betrokken te zijn bij school. We willen dat graag faciliteren omdat we ervan overtuigd zijn dat het ook een positieve invloed heeft op de schoolresultaten van de kinderen. We proberen u zo goed mogelijk te informeren via ouderavonden, rapporten en rapportgesprekken, mail, website, schoolgids, nieuwsbrief, social media en live-contact. Samen bijzondere momenten vieren hoort daar ook bij. Om één en ander buiten het gewone lesprogramma te kunnen organiseren, vragen we alle ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt €22,50 per kind.

Schoolgids 2018-2019

VEILIGHEID In alle groepen wordt gewerkt volgens de Kanjertraining. Door deze methodiek spreken kinderen en leerkrachten een eenduidige taal met betrekking tot sociale vaardigheden. Bovendien ontwikkelen de kinderen “gereedschap” om voor zichzelf en anderen op te komen. Mede hierdoor heerst er op school een positief pedagogisch klimaat. Op onze website leest u hoe we de veiligheid op school borgen en vindt u ons pestprotocol.

KLACHTENPROCEDURE Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw kind een prettige schooltijd te bezorgen. Toch kan het mogelijk zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze school. U kunt dan het best direct contact opnemen met de groepsleerkracht. Levert dit gesprek geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie. Indien dit ook geen oplossing oplevert, neemt u contact op met de medezeggenschapsraad van de school. Mocht u er nog niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de Stichting Archipel. Voor de Archipelscholen is een klachtenregeling van kracht. Deze regeling kunt u bij de school opvragen of vinden op www.archipelprimair.nl/klachten.

PRIVACY We gaan zorgvuldig om met de privacy van kinderen. In het privacyreglement staat hoe wij, als onderdeel van Stichting Archipel, omgaan met gegevens van kinderen en wat de rechten zijn van ouders en kinderen. Kijk hiervoor op www.archipelprimair.nl/privacy. U kunt voor vragen ook terecht bij de directie.

lees, ontdek en zie alles over De Fontein:

www.defontein-warnsveld.nl


how we make a difference Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van De Fontein. De Fontein is één van de scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Archipel. Tot Stichting Archipel behoren alle 20 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3200 leerlingen en 350 medewerkers. De scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen. Stichting Archipel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid vinden we terug in de aanmerkelijke verschillen die tussen de 20 scholen bestaan, zowel in omvang, in schoolbevolking als in onderwijskundige aanpak. Om de eenheid te kunnen waarborgen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan 20152019, evenals de missie van de stichting: De scholen van Archipel bieden een rijke leeromgeving waardoor kinderen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. College van bestuur en scholen werken samen aan de ontwikkeling van modern, kwalitatief goed onderwijs. Deze zorg voor kwaliteit staat bij alle ontwikkelingen binnen Archipel centraal. Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, professionaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Alle scholen en medewerkers zijn op deze uitgangspunten aanspreekbaar. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school van uw kind. Met vriendelijke groet, College van bestuur Stichting Archipel, Henk Mulder Sjaak Scholten

THINKING FOR LEARNING

EARLY BIRD (VVTO)

Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis: we willen kinderen creatief leren denken. Wij hanteren hiervoor het “Thinking for learning”-concept. Uitgangspunt is dat onderwijs niet gericht moet zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar kinderen ook moet leren helder te denken. Onze leerkrachten zijn opgeleid om dat denkproces op gang te brengen. Door deze manier van werken behalen we resultaten: • Leerlingen leren beter en sneller, ook zwakke leerlingen. • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid. • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren. • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie. • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt. • Docenten werken met meer plezier in een nieuwe, even cruciale rol.

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige vreemde taalontwikkeling de ontwikkeling van de moedertaal stimuleert. Vanaf de peuters krijgen de kinderen van De Fontein daarom Engelse les en vanaf groep 1 minimaal een uur Engelse les per week. We merken bovendien dat kinderen het heel leuk en “gewoon” vinden om Engels te gebruiken. Doordat ze het met de “paplepel in gegoten” krijgen kunnen leerlingen ook een goed taalgevoel ontwikkelen. In de onderbouw vullen we de lessen op speelse wijze in. In de bovenbouw gebruiken we ook moderne communicatiemiddelen. Dit gebeurt volgens het Early Bird concept.

TAAL, TALER, TAALST Spelen met taal is zo leuk. En om je gedachten onder woorden te kunnen brengen en goed te kunnen communiceren is een goede taalbeheersing heel fijn. Taal komt bovendien in alle vakken terug en is onze ogen daarmee het belangrijkste vak. Ons taalonderwijs is erop gericht kinderen zo goed mogelijk uit te rusten met vaardigheden om zich op een persoonlijke en begrijpelijke wijze te kunnen uitdrukken tegenover anderen door te spreken, schrijven, lezen en luisteren. We besteden gericht aandacht aan taal- en leesvoorwaarden (begrippen), taalbeheersing (luisteren, spreken, stellen), taalbeschouwing (begripsvorming, taal-denkrelaties), spelling (werkwoordsvormen, onveranderlijke woorden) en woordenschatontwikkeling. Te allen tijden besteden we aandacht aan correct taalgebruik. Dankzij ons taalprofiel voelen kinderen zich vrij om taal optimaal te gebruiken en ontwikkelen ze een grote woordenschat en goede leesvaardigheid.

LEZEN IS LEUK! Behalve technisch leren lezen (verklanken van lettertekens) willen we kinderen bijbrengen de teksten zelfstandig, kritisch, verstandelijk en emotioneel te bekijken en te waarderen. Hieraan werken we gericht met begrijpend, studerend lezen en studievaardigheden. Het belangrijkste blijft echter het leesplezier. We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter en sneller leren lezen als lezen leuk is! Daarom werken we al jaren samen met Graafschap bibliotheken. Dankzij deze professionele samenwerking hebben we deskundigheid in huis op het gebied van leesplezier en leesbevordering. Leerlingen van De Fontein zijn bovendien automatisch lid van de bibliotheek. Het geautomatiseerde uitleensysteem op school is op dezelfde basis als dat van de bibliotheek. Leesplezier bevorderen we ook met “De buurt leest voor”: ouderen uit de directe omgeving lezen eens per week voor aan leerlingen van groep 1 t/m 4.

De Fontein is één van ruim dertig scholen in Nederland die Early Bird gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die zijn opgesteld in samenwerking met het ministerie en het Europees Platform. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod.

facts AANTAL LEERLINGEN

GROEPSGROOTTE 8 7 6 5 4 3 2 1

195 185 178

2016

2017

28 24 27 22 28 18 18 13

2018

EINDTOETS CITO

532,2

534,2 534,5 2016

De Fontein

533,5

533.2

537,4 535,6 2017

533.1 534.9 2018

landelijk gemiddelde

inspectienorm

PEUTERSPEELGROEP Jong geleerd is oud gedaan; hoe eerder kinderen starten met (spelenderwijs) taal- en rekenonderwijs, hoe verder ze zich ontwikkelen. Daarom bieden wij in onze peuterspeelgroep kinderen vanaf 2 jaar de kans om ‘hun beste zelf ’ te worden. Kinderen kunnen zo tot en met groep 8 hun eigen doorgaande ontwikkelingslijn volgen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied, passend bij hun leeftijd, in een bekende (veilige) omgeving, met bekende gezichten om hun heen. Ook in de peutergroep hanteren we ons taalprofiel, elementen van Thinking for Learning en Kanjertraining, zodat kinderen zich van jongs af aan vrij voelen om taal (Nederlands én Engels) optimaal te gebruiken, leren omgaan met anderen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

LESUREN PER WEEK PER GROEP taal rekenen motoriek Kanjertraining WO 1

2

3

De opdrachten, die de kinderen zelfstandig maken, staan op een weektaak. In de weektaak staat alleen leerstof die al eens is aangeboden. Door het werken met de weektaak kunnen kinderen het geleerde nog eens goed oefenen en leren ze werk te plannen. De weektaak is opgedeeld in 3 niveaus, aangegeven met sterren: Basisniveau *, Minimumniveau ** en Plusniveau ***.

5

6

7

8

ADVIES VOORTGEZET ONDERWIJS IN % (afgerond)

REKENEN Met onze moderne rekenmethode De Wereld in Getallen oefenen leerlingen aan de hand van concrete betekenisvolle opgaven. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het automatiseren (hoofdrekenen). Het werken via het digibord en computers vormt een essentieel onderdeel. Iedere les bevat sommen die alle kinderen samendoen met de leerkracht en sommen die kinderen zelfstandig maken op hun eigen niveau.

4

11%

19%

17%

19% 4%

30%

26%

41%

15%

26%

4%

32%

26%

21% 4%

15-16

3%

16-17

17-18

vwo havo/vwo havo vmbo-t/havo vmbo-t vmbo-b/k/g pro/vso

TEAM

9

3

Profile for defontein

Schoolgids OBS De Fontein 2018-2019  

Schoolgids OBS De Fontein 2018-2019  

Advertisement