Tevredenheidsonderzoek 2019

Page 1

tevredenheidsonderzoek 2019

De Fontein

In dit tevredenheidsonderzoek hebben 60% van onze ouders en

informatie die ouders krijgen over hun kind en het tijdig

86% van onze kinderen (groep 6, 7 en 8) hun mening gegeven

communiceren over activiteiten. De resultaten dienen als

over ons kindcentrum. De cijfers en reacties laten een aantal

basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern.

positieve uitschieters zien, bijvoorbeeld over een veilig school-

Acties worden meegenomen in het schoolplan voor de

klimaat en “het gebruik van ICT hulpmiddelen”.

komende 4 jaren en jaarplan voor 2019/2020.

Maar ze leggen ook aandachtspunten bloot over bijvoorbeeld de

In dit overzicht ziet u enkele uitkomsten.

even over dit tevredenh eidsonder

zoek

De kinderen geven aan dat de mogelijkheden om

De Tussen Schoolse

Deze vier scores vielen

De kinderen geven aan dat

chromebooks en ipads te

We zijn er heel trots op

Opvang (TSO) wordt steeds

ons het meest op!

ze het heel leuk vinden op

gebruiken goed bijdragen

dat de kinderen de school

beter gewaardeerd door

school en dat ze zich er

aan een uitdagende

veel hoger dan gemiddeld

zowel ouders als mede-

veilig voelen.

leeromgeving.

waarderen!

werkers.

Veiligheid

ICT gebruik

Schoolcijfer

Overblijven

schaal: 1 - 4

schaal: 1 - 4

schaal: 1 - 10

schaal: 1 - 4

De scores zijn gegeven door ouders en kinderen (uit de bovenbouw).

3,7

ouders

3,9

kinderen

8,5 3,8

reacties van kinderen: en hun ra

pportcijfe r voor onze school

afspraken

3,6

7,7

Leerkrachten houden zich aan de

7,7 8,5

8,0

reacties van ouders: en hun ra

pportcijfe r voor onze school

andere leerlingen.

medewerke

reacties van medewerkers: en hun ra

pportcijfe r voor onze school

De sfeer op school is goed

Leerlingen kunnen, als dat

3,7

Leerkrachten helpen

nodig is digitale leermid-

leerlingen hun werkwijze te

De school zorgt voor een brede

delen (computer/ ipad)

verbeteren

ontwikkeling van de leerlingen

gebruiken.

3,9

De school maakt goed

3,7

De school besteedt aan-

gebruik van talenten van

dacht aan actuele thema’s

3,8

3,4

Leerlingen leren samen te werken met

3,8

3,7

3,8

3,3

medewerkers

4,0

Leerkrachten tonen belangstelling voor wat de leerlingen bezig houden

te van vangt ziek “De school op” ed go rs medewerke

2019: 3, 8

2017: 3, 6

2019: 3, 7

“Leerling en kunnen , als dat nodig is digitale leer-midd elen (com puter/ ipad) gebr uiken”

2017: 3, 5

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd o.l.v. Stichting Archipel Onderwijs bij de twintig Archipelscholen. Gemiddelde rapportcijfers binnen Archipel: 7,6 van ouders, 8,1 van kinderen. Rapportcijfers zijn in een schaal van 1 -10, voor scores geldt 1-4. Zie ook: www.archipelprimair.nl.

rs


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.