Page 1

TVQMFNFOUPFTQFDJBMEFDPSBDJØONJOJNBMJTUB


UQVQUITQ[UW TUFÝFTÝFMÝFTUJMPÝRVFÝIFNPTÝFMFHJEPÝQBSBÝOVFTUSPÝQSJNFSÝ TVQMFNFOUPÝEFÝ%FDP4JNTÝ*SFNPTÝQVCMJDBOEPÝTVQMFNFOUPT Ý RVFÝTPOÝN“TÝDPSUJUPTÝRVFÝMPTÝO«NFSPTÝOPSNBMFTÝ$BEBÝ TVQMFNFOUPÝFTU“ÝEFEJDBEPÝBÝVOÝFTUJMPÝPÝUFOEFODJBÝ EFDPSBUJWBÝFOÝDPODSFUP ÝZÝOPTÝDFOUSBNPTÝFOÝFMMPÝ UPUBMNFOUF

"TŸÝRVF ÝQBSBÝFNQF[BSÝDPOÝMPTÝTVQMFNFOUPT ÝIFNPTÝFMFHJEPÝ FMÝNJOJNBMJTNPÝD¤NPÝOVFTUSPÝQSJNFSÝFTUJMPÝEFDPSBUJWPÝ -BÝEFÛOJDJ¤OÝEFMÝNJOJNBMJTNPÝÁEFÝEJDDJPOBSJPÂÝWJFOFÝBÝTFSÝ BMHPÝD¤NPÝFTPÝ UFYUPÝQPSÝ1JMBS.9  &MÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUBÝQFSNJUFÝFYQSJNJSÝUPEPTÝMPTÝNBUJDFTÝEFÝ OVFTUSBÝTFOTJCJMJEBEÝZÝEFÝOVFTUSBÝJOTQJSBDJ¤O ÝFTU“ÝJOEJDBEPÝ QBSBÝUPEPTÝMPTÝBNBOUFTÝEFÝMBÝTJNQMJDJEBE ÝEFÝMBÝTFSFOJEBEÝZÝ EFÝMBÝTPCSJFEBEÝ &TÝVOBÝUFOEFODJBÝRVFÝVOFÝMŸOFBTÝQVSBT Ý GPSNBTÝHFPN›USJDBTÝC“TJDBTÝFOÝVOÝ BNCJFOUFÝDPOÝFRVJMJCSJPÝZÝBSNPOŸBÝ 3FTQFDUPÝBÝMPTÝNBUFSJBMFTÝMBÝNBEFSB Ý UBOUPÝFOÝQJTPT ÝDPNPÝNVFCMFTÝ5BNCJ›OÝ TFÝVUJMJ[BOÝNBUFSJBMFTÝS«TUJDPTÝDPNPÝ CMPRVFT ÝDFNFOUPÝBMJTBEPÝZÝQJFESBTÝ-PTÝ UFYUJMFTÝOPÝEFCFOÝTFSÝEJTF¢PTÝNVZÝ USBCBKBEPTÝOJÝEFCFOÝVTBSTFÝNPUJWPTÝEFÝ ÜPSFT ÝTPMPÝDPMPSFTÝTVBWFTÝFOÝHBNBÝDPOÝFMÝ BNCJFOUFÝZÝKVHBOEPÝDPOÝMPTÝBDBCBEPT ZÝMBTÝUFYUVSBT
$POUSBSJBNFOUFÝBÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝUSBEJDJPOBM ÝFOÝMBÝ NJOJNBMJTUBÝOPÝTFÝCVTDBÝSFMMFOBSÝFMÝFTQBDJPÝTJOPÝQSFTFSWBSÝFMÝ FTQBDJPÝ&MÝNBUJ[ÝFTU“ÝQVFTUPÝN“TÝTPCSFÝMBTÝFTUSVDUVSBTÝZÝMBTÝGPSNBTÝ RVFÝTPCSFÝMPTÝBDDFTPSJPTÝ -BTÝQBSFEFT ÝMPTÝTVFMPT ÝMBTÝTVQFSÛDJFTÝZÝMBÝMV[ÝTJSWFOÝFMMPTÝNJTNPTÝ QBSBÝSFQSFTFOUBSÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝ-PTÝUPOPTÝOFVUSPTÝD¤NPÝFMÝCFJHFÝZÝ FMÝHSJTÝVUJMJ[BEPTÝFOÝEFHSBEBEPTÝZ ÝQPSÝTVQVFTUP ÝFMÝCMBODP ÝDSFBS“OÝ VOÝGPOEPÝJEFBMÝZÝEBS“OÝMBÝTFOTBDJ¤OÝEFÝNBZPSÝBNQMJUVEÝBÝMBÝ IBCJUBDJ¤O
½VLQKM

%FÛOJDJ¤OÝZÝCJFOWFOJEBQ“HÝ ƒOEJDFQ“HÝ &OUSFWJTUBÝ 4UZMJTU4JNTOFU Q“HÝ $BTNBSQ“HÝ -JSBFMQ“HÝ 1BVQ“HÝ +NVQ“HÝ $POTFKPTQ“HÝ

%JTF¢PÝZÝNBRVFUBDJ¤OÝEFÝMBÝQMBOUJMMBÝHFOFSBMÝZÝEFÝUPEPTÝMPTÝO«NFSPTÝFOÝ QBSUJDVMBSÝ1BVÝ7JMBÝ XXXQBVWJMBEFTJHODPNÝÝEJTF¢PÝXFCÝZÝHS“GJDP  &RVJQPÝEFÝSFEBDDJ¤OÝ%PZMBUBHVFSSB Ý,SJT Ý1JMBS.9 Ý1"64*.4ÝZÝ TFDDJPOFTÝÁ%FÝ7JTJUBÂÝEFݛTUFÝO«NFSPÝQPSÝ$BTNBS Ý+NVÝZÝ-JSBFMÝ "HSBEFDFNPTÝMBÝDPMBCPSBDJ¤OÝEFÝ/PSCJÝEFÝXXXTUZMJTUTJNTOFUÝ3FDVFSEBÝ RVFÝQVFEFTÝBQVOUBSUFÝQBSBÝTFSÝSFEBDUPSÝFOÝOVFTUSPÝGPSP $PPSEJOBDJ¤OÝEFÝMBÝSFWJTUBÝ.BSŸBÝ"SJBTÝZÝ1"64*.4Ý%FDP4JNTÝFTU“ÝCBKPÝVOBÝ MJDFODJBÝ$SFBUJWFÝ$PNNPOTÝRVFÝJNQJEFÝTVÝEJTUSJCVDJ¤O ÝDPQJBÝPÝEFSJWBDJ¤OÝ CBKPÝQFSNJTPÝFYQSFTPÝ EFDPTJNT!TJNDPOUSPMFTÝFTÝOVFTUSPÝDPSSFPÝEFÝ DPOUBDUP Ý(SBDJBTÝBÝ"EPCFÝ*ODÝZÝBÝ*TTVVÝQPSÝTVTÝUFDOPMPHŸBTÝEFÝ QVCMJDBDJ¤O ZÝ`.6$)"4Ý(3"$*"4Ý"Ý50%04Ý-04Ý-&$503&4
'FMJ[Ý

&MÝFRVJQPÝEFÝ4JN$POUSPMÝZÝ%FDP4JNTÝPTÝ EFTFBÝBÝUPEPTÝMPTÝVTVBSJPTÝVOÝQS¤TQFSPÝB¢PÝ Ý/PTPUSPTÝTFHVJSFNPTÝQSPQPSDJPOBOEPÝ DSFBDJPOFTÝEFÝDBMJEBEÝQBSBÝUPEPTÝWPTPUSPT <1POÝUVÝBOVODJPÝBRVŸÝHSBUJTÝNBOEBOEPÝVOÝ FNBJMÝBÝQVCMJ!TJNDPOUSPMFT>


MV\ZM^Q[\I
LM^Q[Q\I &OݛTUFÝTVQMFNFOUPÝFTQFDJBM ÝD¤NPÝZBÝTBC›JT Ý TFÝIBCMBÝEFMÝNJOJNBMTNPÝ1PSÝFTPÝIFNPTÝ FMFHJEPÝBMHVOBTÝDBTBTÝEFÝDSFBEPSFTÝFTQFDJBMFTÝ EFÝOVFTUSPÝGPSPÝRVFÝUJFOFOݛTUFÝFTUJMP &NQF[BSFNPTÝQPSÝMBÝ$BTBÝ#JBODB ÝEFÝ $BTNBS ÝZÝMBÝ7JMMBÝ5BPSNJOB ÝUBNCJ›OÝEFÝ $BTNBSÝ"NCBTÝTPOÝEPTÝDBTBTÝDPOÝVOBÝ EFDPSBDJ¤OÝNVZÝNPEFSOBÝZÝRVFÝSFQSFTFOUBOÝ BÝMBÝQFSGFDDJ¤OÝMPÝEFÝÁNFOPTÝFTÝN“TÂ "ÝDPOUJOVBDJ¤O ÝUBNCJ›OÝIBCMBSFNPTÝEFÝVOBÝ DBTBÝDSFBEBÝQPSÝOVFTUSBÝBSUJTUBÝ-JSBFMÝ-BÝ 8BUFS)PVTF ÝRVFÝFTU“ÝFOWVFMUBÝEFÝVO FTUBORVF 0USBÝEFÝMBTÝDBTBTÝFOÝMBTÝRVFÝOPTÝWBNPTÝBÝ DPMBSÝEVSBOUFÝFTUFÝFTQFDJBMÝWBÝBÝTFSÝMBÝDBTBÝ ÁNPEFSOJEBEÝZÝTJNQMJDBEBE ÝPUSBÝDBTBÝ DSFBEBÝQPSÝ+NVÝRVFÝT¤MPÝDPOÝFMÝUŸUVMPÝOPTÝ BOVODJBÝQPSÝE¤OEFÝWBOÝMPTÝUJSPTÝ 'JOBMNFOUFÝWBNPTÝBÝFOUSBSÝFOÝVOBÝDBTBÝEFÝ 1"64*.4 ÝDSFBEPSÝEFÝDBTBTÝNJOJNBMJTUBÝEFÝ 4JN$POUSPM
1FSTPOBMNFOUF ÝBÝMBÝIPSBÝEFÝEFDPSBS ÝFNQMFPÝFTUJMPTÝEJGFSFOUFT Ý BEBQUBEPTÝBMÝFTUJMPÝBSRVJUFDU¤OJDPÝRVFÝIFÝDSFBEP ÝDPNPÝQVFEFOÝTFSÝ DM“TJDPT ÝS«TUJDPT ÝNJOJNBMJTUBTFUD ÝRVFÝUBNCJ›OÝNF[DMPÝFOUSFÝTŸÝ "ÝWFDFT ÝFOÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝNJOJNBMJTUB ÝFTÝTVÛDJFOUFÝVOÝQFRVF¢PÝ HVJ¢PÝEFÝPUSPÝFTUJMPÝQBSBÝNBSDBSÝMBÝEJGFSFODJB %FDPSBSÝVTBOEPÝFMÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUBÝNFÝSFTVMUBÝNVZÝG“DJM ÝBVORVFÝBÝ WFDFTÝOPÝFTÝUBOÝFWJEFOUFÝDPNPÝTFÝQVFEFÝQFOTBSÝ6OBÝEFDPSBDJ¤OÝ NŸOJNB ÝSFRVJFSFÝDJFSUBÝEFTUSF[BÝQBSBÝTBCFSÝVCJDBSÝFMÝNPCJMJBSJPÝFOÝ FMÝFTQBDJP ÝDPOÝUPEBTÝMBTÝDPNPEJEBEFTÝFTFODJBMFTÝZÝOFDFTBSJBT ÝTJOÝ EBSÝVOÝBTQFDUPÝEFÝGSŸPÝPÝÁEFTBOHFMBEP -BÝWFOUBKBTÝRVFÝZPÝFODVFOUSPÝFOÝFTUBÝGPSNBÝEFÝEFDPSBSÝTPOÝWBSJBTÝZÝ OVNFSPTBTÝ$POÝFTUFÝFTUJMPÝTJFNQSFÝUFOHPÝVOÝTFOUJNJFOUPÝEFÝPSEFO Ý MJNQJF[BÝZÝTFSFOJEBEÝ.FÝHVTUBÝFMÝNJOJNBMJTNPÝQPSRVFÝOPÝSFDBSHBÝ MPTÝFTQBDJPT ÝTFÝUJFOFÝMBÝTFOTBDJ¤OÝEFÝNBZPSÝBNQMJUVE ÝMVNJOPTJEBEÝ ZÝQB[ "ÝOJWFMÝQFSTPOBMÝPTÝEJS›ÝRVFÝTPZÝVOBÝEFWPSBEPSBÝEFÝSFWJTUBTÝEFÝ BSRVJUFDUVSBÝZÝEFDPSBDJ¤OÝ`4JFNQSFÝRVFÝQVFEPÝMFP ÝWFPÝZÝNFÝ SFDSFPÝDPOÝFTUFÝUJQPÝEFÝNBHB[JOFTÝ"VORVFÝBÝNFOVEPÝQBSUPÝEFÝMBÝ OBEBÝZÝUPEPÝMPÝTBDPÝEFÝNJÝGFCSJMÝFÝJOBHPUBCMFÝJNBHJOBDJ¤O
/PTÝFODPOUSBNPTÝFOÝVOBÝEFÝMBTÝNFKPSFTÝ[POBTÝEFÝMBÝQFSJGFSJBÝEFÝMBÝ DJVEBEÝEFÝ4VOTFUÝ7BMMFZÝ&TÝVOÝTPMBSÝEFÝ9 ÝUBNB¢PÝJEFBMÝQBSBݛTUBÝ DMBTFÝEFÝDPOTUSVDDJPOFTÝ&EJÛDJPÝEFÝQMBOUBÝFOÝGPSNBÝEFÝ- ÝBCSB[BOEPÝ VOÝQBUJPÝDVBESBEPÝDPOÝ[POBÝEFÝEFTDBOTP ÝSFMBYÝZÝVOBÝHFOFSPTBÝQJTDJOBÝ -BÝGSPOEPTBÝWFHFUBDJ¤OÝIBDFOÝEFݛTUFÝVOÝMVHBSݟOUJNPÝZÝQFSTPOBM ÝBMÝ BCSJHPÝEFÝMBTÝNJSBEBTÝJOEJTDSFUBT -BTÝWFOUBOBTÝFYUFSJPSFTÝPÝQ«CMJDBTÝRVFÝEBOÝBÝMBÝDBMMFÝTFÝIBOÝWFTUJEPÝDPOÝ VOBÝQS“DUJDBTÝQFSTJBOBTÝRVFÝQSPUFHFÝMBÝDBTBÝEFÝMBÝMV[ÝZÝFMÝDBMPSÝEFMÝ WFSBOPÝ&OÝDBNCJPÝUPEPTÝMPTÝWFOUBOBMFTÝJOUFSJPSFT ÝDPOÝPSJFOUBDJ¤OÝBMÝ HSBOÝKBSEŸOÝZÝQBUJP ÝTFÝIBOÝEFKBEPÝDPNQMFUBNFOUFÝBCJFSUPTÝ4FÝIBÝ QSFTDJOEJEPÝEFÝUPEBÝQFSTJBOBÝPÝDPSUJOB ÝQBSBÝOPÝDPSUBSÝMBÝÜVJEF[ÝEFÝMV[Ý FOÝMBÝDBTB ÝMPÝRVFÝQFSNJUFÝUFOFSÝVOBTÝWJTUBTÝJONFKPSBCMFTÝEFTEFÝ DVBMRVJFSÝFTUBODJBÝEFÝMBÝNJTNB -BÝDBTBÝFOÝTŸÝDPOTUBÝEFÝEPTÝCMPRVFTÝEFÝEJGFSFOUFÝBMUVSBÝ&OUSBOEPÝQPSÝMBÝ QVFSUBÝQSJODJQBM ÝFODPUSBNPTÝBÝNBOPÝJ[RVJFSEBÝMBÝBNQMJBÝZÝMVNJOPTBÝ DPDJOB ÝEJTF¢BEBÝBMÝFTUJMPÝN“TÝOPWFEPTPÝDPOÝVOBÝJTMBÝDFOUSBM
4FHVJEBNFOUFÝFTU“ÝFMÝQS“DUJDPÝZÝBDPKFEPSÝDPNFEPS ÝTFQBSBEPÝBQFOBTÝQPSÝ VOPÝNVSPÝTFNJUSBOTQBSFOUFT %FMÝPUSPÝMBEPÝEFÝMBÝDBTBÝTFÝFODVFOUSBÝFOÝQSJNFSÝMVHBSÝFMÝFTQBDJPTPÝTBM¤O Ý DPOÝTBMJEBÝEJSFDUBNFOUFÝBMÝQPSDIF ÝEPOEFÝCBKBOEPÝVOBTÝFTDBMFSBTÝ BDDFEFNPTÝMBÝQBUJP ÝDPOÝTVÝHSBOÝQJTDJOBÝZÝ[POBTÝEFÝFTUBSÝZÝSFMBY &TUBÝQJF[BÝTFÝEJWJEFÝFOÝUSFTÝBNCJFOUFTÝCJ›OÝEJGFSFODJBEPTÝ[POBÝEFÝFTUBSÝDPOÝ EPTÝBNQMJPTÝTPG“TÝFOGSFOUBEPT Ý[POBÝEFÝDIJNFOFBÝDPOÝCVUBDBÝZÝNFTBÝEFÝ BQPZPÝQBSBÝMFDUVSB ÝZÝÛOBMNFOUFÝ[POBÝEFÝUFMFWJTJ¤O ÝDPOÝEPTÝHFOFSPTBTÝZÝ DPOGPSUBCMFTÝDIBJTFTÝMPOHVFT ÝJNQSFTDJOEJCMFTÝQBSBÝWFSÝD¤NPEBNFOUFÝMBÝ UFMFÝPÝFDIBSÝVOBÝQFRVF¢BÝTJFTUB 4FHVJEBNFOUFÝUFOFNPTÝVOBÝQVFSUBÝUSBTÝMBÝDVBMÝOPTÝFODPOUSBNPTÝDPOÝUSFTÝ DPTBTÝ1SJNFSBNFOUFÝFMÝEPSNJUPSJPÝKVWFOJM ÝFMÝDVBMÝNBOUJFOFÝMBÝNŸTNBÝ PSJFOUBDJ¤OÝRVFÝFMÝSFTUPÝEFÝMBÝDBTB ÝDPOÝVOÝHS“OÝWFOUBOBMÝQFHBEPÝBÝMBÝDBNB Ý FMÝDVBMÝTFÝIBÝWFTUJEPÝDPOÝMBTÝBNQMJBTÝQFSTJBOBTÝRVFÝHBSBSUJ[BOÝMBÝN“TÝ DPNQMFUBÝJOUJNJEBEÝ4FHVOEP ÝVOÝCB¢PÝBNVFCMBEPÝQBSBÝEBSÝDBCJEBÝBÝUPEBTÝ MBTÝOFDFTJEBEFTÝ "NQMJBÝDBCJOBÝEFÝEVDIB ÝJOPEPSPÝZÝMBWBCPÝ5FSDFSP ÝMBTÝFTDBMFSBTÝRVFÝOPTÝ E“OÝBDDFTPÝBMÝQJTPÝTVQFSJPSÝEFÝMBÝWJWJFOEBÝ
&OݛMÝFODPOUSBNPT ÝBÝNBOPÝJ[RVJFSEBÝVOBÝBNQMJBÝUFSSB[B ÝEFTEFÝMBÝDVBMÝTFÝ QVFEFÝEJTGSVUBSÝEFÝMBTÝIFSNPTBTÝWJTUBTÝRVFÝOPTÝQSPQPSDJPOBÝFOÝFODMBWFÝEFÝ MBÝDBTBÝ:ÝBÝNBOPÝEFSFDIBÝFMÝFTQBDJPTPÝZÝWFST“UJMÝ EPSNJUPSJPÝQSJODJQBMÝPÝTVJUF %JWJEJEPݛTUFÝFOÝWBSJBTÝ[POBTÝCJFOÝEFÛOJEBT Ý[POBÝEFÝMFDUVSB ÝEFÝ EFTDBOTPÝZÝÛOBMNFOUFÝ[POBÝEFÝUSBCBKPÝ5PEBÝMBÝFTUBODJBÝWPMDBEB ÝDPNPÝFMÝ SFTUPÝEFÝMBÝDBTB ÝIBDJBÝMBÝQBSUFÝJOUFSJPSÝEFMÝQBUJPÝ(P[BOEPÝEFÝFTUBÝNBOFSBÝ EFÝCVFOBTÝWJTUBTÝZÝDPNQMFUBÝJOUJNJEBE "ÝDPOUJOVBDJ¤OÝJOHSFTBNPTÝFOÝVOÝBNQMJPÝZÝHFOFSPTPÝWFTUJEPS Ý EJTF¢BEPÝFOÝGPSNBÝEFÝ6Ý1FSDIFSPTÝUPEPÝBMÝSFEFEPSÝZÝBSNBSJPTÝ TVQFSJPSFTÝQBSBÝBMNBDFOBSÝUPEBÝMBÝSPQBÝEFÝTVTÝIBCJUBOUFTÝ1PSݛMÝ BDDFEFNPTÝBMÝCB¢PÝQSJWBEPÝEFMÝEPSNJUPSJP ÝFMÝDVBMÝDVNQMFÝDPOÝUPEBTÝMBTÝ DPNPEJEBEFTÝBDUVBMFTÝ$BCJOBÝEFÝEVDIB ÝCB¢FSBÝZÝVOÝBNQMJPÝMBWBCPÝDPOÝ FODJNFSB $PNPÝMPTÝIBCJUBOUFTÝEFÝMBTÝWJMMBTÝSPNBOBT ÝRVFÝTPMJDJUBCBOÝFTUBSÝDFSDBÝEFÝMBÝ VSCF ÝQFSPÝO¤ÝFOÝTVÝDFOUSPÝOFVS“MHJDP ÝMPTÝBGPSUVOBEPÝIBCJUBOUFTÝEFÝFTUBÝ FTQM›OEJEBÝWJWJFOEB ÝHP[BS“OÝEFÝVOBTÝDPNPEJEBEFTÝ«OJDBT ÝFOÝVOÝFOUPSOPÝ NBSBWJMMPTP ÝQFSPÝBÝQPDPTÝNJOVUPTÝEFÝMBÝHSBOÝDJVEBE


-BÝ$BTBÝ#JBODBÝFTÝVOBÝWJWJFOEBÝEFÝFTUJMPÝNPEFSOPÝPÝDPOUFNQPS“OFPÝ "CJFSUBÝDPOÝTVTÝHSBOEFTÝWFOUBOBMFTÝIBDJBÝFMÝFYUFSJPSÝ&TÝVOÝQSPZFDUPÝ CBTBEPÝFOÝFMÝDPMPSÝZÝMPTÝFTQBDJPTÝEJ“GBOPT ÝTJOÝUBCJRVFT ÝFOMB[BOEPÝ FTQBDJPTÝIBCJUBCMFTÝDPOÝ[POBTÝEFÝQBTPÝ%FÝFTUBÝNBOFSBÝRVFEBOÝ VOJÛDBEPTÝMPTÝBNCJFOUFTÝQ«CMJDPTÝEFÝMBÝDBTB ÝDPNPÝTPOÝFMÝTBM¤O ÝMBÝ DPDJOBÝZÝFMÝDPNFEPSÝ .JFOUSBTÝRVFÝMBTÝ[POBTÝQSJWBEBTÝEFÝMBÝDBTB ÝEPSNJUPSJPTÝZÝCB¢PT ÝTFÝ NBOUJFOFOÝDFSSBEBT ÝHVBSEBOEPÝTVÝUPUBMÝJOUJNJEBE Ý &MÝBDDFTPÝBÝMBÝWJWJFOEBÝTFÝSFBMJ[BÝQPSÝVOÝQBUJP ÝDVJEBEPTBNFOUFÝPSEFOBEPÝ ZÝTFODJMMPÝFOÝEFDPSBDJ¤OÝÜPSB ÝRVFÝE“ÝQPSÝTŸÝNJTNPÝJOUJNJEBEÝBÝMBÝQVFSUBÝ EFÝFOUSBEBÝEFÝMBÝDBTBÝ:ÝVOÝSJD¤OÝEFÝHSBOEFTÝWFOUBOBMFT ÝRVFÝBZVEBÝBÝ FOUSBSÝMBÝMV[ÝFOÝMBÝ[POBÝEFÝDPNFEPSÝZÝEPSNJUPSJPÝJOGBOUJM
(SBDJBTÝBÝMBÝDPOUJOVJEBEÝEFÝMPTÝFTQBDJPTÝTFÝIBÝMPHSBEPÝVOBÝDBTBÝMVNJOPTB Ý DPOÝMBÝTFOTBDJ¤OÝEFÝHSBOÝFTQBDJP ÝTJOÝTFSÝVOBÝWJWJFOEBÝEFÝHSBOEFTÝ EJNFOTJPOFT &MÝDPMPSÝCMBODPÝQSFEPNJOBOUFÝFOÝQBSFEFTÝZÝTVFMPTÝDPOUSJCVZFÝBÝEBSÝN“TÝ MVNJOPTJEBE ÝTJÝDBCF ÝBMÝDPOKVOUPÝ-PHSBOEPÝFTFÝTFOUJNJFOUPÝEFÝDMBSJEBE Ý PSEFOÝZÝMJNQJF[BÝ-PTÝOFHSPTÝZÝHSJTFTÝEFMÝNPCJMJBSJPÝQPOFOÝFMÝDPOUSBTUFÝ EFÛOJUJWPÝBMÝDPOKVOUP Ý -BÝDBTBÝEJTQPOFÝUBNCJ›OÝEFÝVOPTÝFYUFSJPSFTÝQSJWJMFHJBEPTÝ-BÝHSBOÝUFSSB[B Ý DPOÝUBSJNBÝFOÝNBEFSBÝPTDVSBÝRVFÝDPOUSBSSFTUBÝDPOÝFMÝCMBODP ÝUBOUPÝEFMÝ JOUFSJPSÝDPNPÝEFMÝFYUFSJPSÝEFÝMBÝWJWJFOEBÝ&OÝFMMBÝEFTFNCPDBOÝFMÝTBM¤OÝZÝFMÝ EPSNJUPSJPÝQSJODJQBMÝ%JTQPOFÝEFÝVOBTÝFTUVQFOEBTÝUVNCPOBT ÝTJUVBEBTÝCBKPÝ MBÝTPNCSBÝEFÝVOBTÝWJHBTÝTBMJFOUFT Ý 6OBTÝQFRVF¢BTÝFTDBMFSBTÝOPTÝMMFWBOÝBMÝFTUVQFOEPÝZÝBNQMJPÝKBSEŸO ÝEPOEFÝ FODPOUSBNPTÝVOBÝQJTDJOBÝEFÝHFOFSPTBTÝEJNFOTJPOFT ÝDPOÝVOBÝ[POBÝEFÝSFMBYÝ "MÝMBEPÝNJTNPÝTFÝFODVFOUSBÝVOÝQFRVF¢PÝSJOD¤O ÝQBSBÝDPNFS ÝUPNBSÝVOÝDBG›Ý PÝTJNQMFNFOUFÝDPOWFSTBSÝUSBORVJMBNFOUFÝBMÝGSFTDPÝEFÝMBÝOPDIF &OÝSFTVNFO ÝVOBÝDBTBÝD¤NPEBÝZÝBSNPOJPTB ÝQBSBÝFMÝEJTGSVUFÝEFÝVOBÝGFMJ[Ý GBNJMJB.JÝFTUJMPÝFTÝFOÝSFBMJEBEÝVOÝIJCSJEPÝEFÝNVDIPTÝQFSPÝQSJODJQBMNFOUFÝNJOJ NBMJTUB ÝRVFÝTPCSFUPEPÝTBDPÝJEFBTÝEFÝJOUFSOFU ÝFOÝCMPHTÝEFÝBSRVJUFDUVSBÝZÝ EJTF¢PÝPÝFOÝMBTÝXFCTÝEFÝHSVQPTÝPÝBTPDJBDJPOFTÝEFÝBSRVJUFDUPTÝPÝ EJTF¢BEPSFT ÝIBZÝDPTBTÝNVZÝJOUFSFTBOUFTÝQPSÝBIŸÝ 5BNCJFOÝNFÝIBOÝJOÜVJEPÝNVDIPÝBSRVJUFDUPTÝGBNPTPTÝDPNPÝ.JFTÝ7BOÝ EFSÝ3PIFÝPÝ8SJHIUÝFOUSFÝNVDIPTÝPUSPTÝ1BSBÝNJÝFMÝNJOJNBMJTNPÝZÝFMÝ EJTF¢PÝOPÝTPOÝTPMPÝVOÝUJQPÝEFÝEFDPSBDJ¤OÝTJÝOPÝUBNCJ›OÝVOBÝGPSNBÝEFÝ FYQSFTJ¤OÝZÝVOÝFTUJMPÝEFÝWJEBÝ %FÝIFDIPÝNFÝJOUFSFTBOÝUPEBTÝMBTÝBSUFTÝZÝBVORVFÝFTUVEJPÝJMVTUSBDJ¤OÝZÝ EJTF¢PÝHS“ÛDPÝTJFNQSFÝNFÝIBÝHVTUBEPÝUBNCJ›OÝMBÝBSRVJUFDUVSBÝZÝFMÝ JOUFSJPSJTNPÝZÝOVODBÝMPTÝIFÝEFTDBSUBEPÝDPNPÝQSPGFTJ¤OÝ )FÝMMFHBEPÝBÝIBDFSÝNJTÝQJOJUPTÝDPNPÝEFDPSBEPSBÝBZVEBOEPÝBÝNJÝIFSNBOBÝ DPOÝTVÝQJTPÝDVBOEPÝMPÝDPNQS¤ ÝBDPOTFK“OEPMBÝDPOÝFMÝDPMPSÝEFÝMBTÝ QBSFEFT ÝMPTÝNVFCMFT ÝMBÝUBQJDFSŸBÝEFMÝTPG“ ÝMBÝSFNPEFMBDJ¤OÝEFÝMBÝ DPDJOBÝ`$¤NPÝMPÝEJTGSVU›ÝKBKBÝ &OÝDVBOUPÝBÝNJÝDBTBÝQVFTÝBIPSBÝWJWPÝDPOÝNJÝQBESFÝFOÝTVÝQJTPÝZÝQPSÝFTPÝ MBÝEFDPSBDJPOÝEJTUBÝNVDIPÝEFÝMBÝRVFÝBÝNJÝNFÝHVTUBSŸB ÝQFSPÝBVOÝ DPOTFSWPÝNJÝTJMM¤OÝEFÝEJTF¢P ÝNJÝFTDSJUPSJPÝEFÝDSJTUBMÝZÝNJÝFTUBOUFSŸBÝEFÝ NFUBM ÝRVFÝUFOJBÝFOÝNJÝBOUJHVBÝDBTB ÝNJTÝGBWPSJUPTÝ
&OÝFMÝNJOJNBMJTNPÝQSFEPNJOBOÝMPTÝFTQBDJPTÝBNQMJPT ÝMBTÝGPSNBTÝ HFPN›USJDBT ÝMBÝTJNQMJDJEBEÝZÝTPCSFÝUPEPÝFTUPÝMBÝQVSF[BÝ4FÝUSBUBÝEFÝ SFEVDJSÝMBTÝGPSNBTÝBÝMPÝFMFNFOUBM ÝNBYJNJ[BSÝMPTÝFGFDUPTÝDPOÝFMÝNŸOJNPÝ EFÝDPNQPOFOUFT ÝZÝFTUPÝMMFWBÝBÝFTQBDJPTÝMJNQJPT ÝSFMBKBOUFTÝBÝMBÝWF[ÝRVFÝ TFODJMMPT ÝNBSDBEPTÝQPSÝMBÝTPCSJFEBEÝ1BSBÝNŸÝMBÝBNQMJUVEÝEFÝMPTÝ FTQBDJPT ÝMBÝMVNJOPTJEBE ÝMBÝTJNQMJDJEBEÝZÝUSBORVJMJEBEÝTPOÝFMFNFOUPTÝ NVZÝJNQPSUBOUFTÝQBSBÝFMÝIPHBSÝZÝQPSÝFTPÝFMÝNJOJNBMJTNPÝNFÝSFTVMUBÝ QFSGFDUPÝ"EFNBTÝFTU›UJDBNFOUFÝNFÝFODBOUB )BZÝRVFÝUFOFSÝFOÝDVFOUBÝRVFÝIPZÝFOÝEŸBÝMPTÝMJNJUFTÝFOUSFÝMPTÝFTUJMPTÝZÝ DPSSJFOUFTÝBSRVJUFDU¤OJDBTÝZÝEFÝEJTF¢PÝTPOÝNVZÝEJGVTPTÝZÝBÝNFOVEPÝ WFNPTÝEFDPSBDJPOFTÝRVFÝTPOÝIJCSJEPTÝFOUSFÝEJTUJOUPTÝFTUJMPT ÝEFÝIFDIPÝ NVDIPTÝEJTF¢PTÝDPOUFNQPSBOFPTÝIBOÝBERVJSJEPÝZÝBEBQUBEPÝDJFSUPTÝ FMFNFOUPTÝNJOJNBMJTUBTÝBÝTVTÝDPMFDDJPOFT ÝDSFBOEPÝVOBÝHSBOÝWBSJFEBEÝEFÝ FTUJMPTÝZÝVTPTÝ
"ÝNJÝNFÝHVTUBÝBEBQUBSÝFMÝNJOJNBMJTNPÝBÝNJTÝOFDFTJEBEFT ÝFTÝEFDJS ÝOPÝ TJFNQSFÝDVNQMPÝBMÝÝMBTÝEJSFDUSJDFTÝNJOJNBMJTUBTÝ"ÝWFDFTÝNFÝHVTUBÝ SPNQFSÝVOÝQPDPÝMPTÝFTRVFNBTÝVTBOEPÝFTUBNQBEPTÝNBTÝCBSSPDPTÝDPOÝ EJTF¢PTÝÜPSBMFTÝPÝFMFNFOUPTÝRVFÝTFÝTBMFOÝVOÝQPDPÝEFMÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUB Ý DPNPÝVTBSÝDPMPSFTÝNVZÝMMBNBUJWPTÝPÝEFDPSBDJPOFTÝMJHFSBNFOUFÝNBTÝ SFDBSHBEBTÝ 1BSBÝMBÝ8BUFS)PVTF ÝNFÝCBT›ÝFOÝMBTÝDBTBTÝÜPUBOUFTÝEFÝEJTF¢P ÝRVFÝUBOUPÝ TFÝWFOÝ«MUJNBNFOUFÝFOÝFMÝNVOEPÝEFÝMBÝBSRVJUFDUVSBÝ$VBOEPÝFNQFD›Ý FTUBÝDBTB ÝMPÝIJDFÝQFOTBOEPÝFOÝVOÝTJUJPÝFOÝFMÝRVFÝOVFTUSPTÝTJNTÝQVEJFSBOÝ SFMBKBSTFÝZÝEFTDPOFDUBSÝEFÝMPÝNVOEBOPÝ 1PSÝFTFÝNPUJWPÝFMFHŸÝVOÝTPMBSÝDPOÝCVFOBTÝWJTUBTÝBMÝNBSÝZÝMPÝSPEF›ÝEFÝVOÝ FTUBORVFÝZÝDSJTUBMFSBTÝ&OÝHFOFSBMÝMJNJU›ÝMPTÝDPMPSFTÝBMÝCMBODPÝZÝOFHSP Ý DPOUSBTUBOEPÝDPOÝTVFMPTÝEFÝNBEFSBÝZÝBMHVOPTÝUPRVFTÝEFÝWFSEFÝ&MÝ FYUFSJPSÝFOÝNBEFSBÝMFÝEBÝVOÝBJSFÝNBTÝPSH“OJDPÝBÝMBÝDPOTUSVDDJ¤OÝ JOUFHS“OEPMBÝNBTÝDPOÝFMÝFOUPSOPÝZÝKVOUPÝDPOÝFMÝCMBODPÝZÝFMÝFTUBORVFÝ SFTVMUBÝNVZÝSFMBKBOUFÝ$SFPÝRVFÝZPÝTPZÝVOÝFKFNQMPÝEFÝRVFÝFMÝFTUJMPÝEFDPSBUJWPÝEFÝDBEBÝVOPÝ MMFHBÝBÝTFSÝBMHPÝJOOBUPÝ&OÝOJOH«OÝNPNFOUPÝNFÝIFÝQMBOUFBEPÝD¤NPÝJCBÝBÝ EFDPSBSÝMBTÝDBTBT ÝPÝRV›ÝFTUJMPÝJCBÝBÝTFHVJSÝFOÝFMMBTÝ4JNQMFNFOUFÝFOÝFMÝ NPNFOUPÝEFÝFMFHJSÝMBTÝUPOBMJEBEFTÝZÝMPTÝNVFCMFTÝNJÝÁJOTUJOUPÂÝNFÝEJDFÝ MPTÝRVFÝNFÝHVTUBOÝN“T :ݛTUPTÝTJFNQSFÝTPOÝMPTÝRVFÝUJFOEFOÝBÝVOÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUBÝ -BÝDPNQMFKJEBEÝEFÝFTUFÝFTUJMPÝFTU“ÝFOÝTVÝTJNQMJDJEBEÝQBSFDFÝ DPOUSBEJDUPSJP ÝQFSPÝFTÝBTŸÝ)BZÝUBOUPTÝNVFCMFT ÝUBOUPTÝDPMPSFTÝZÝUBOUBTÝ PQDJPOFTÝQBSBÝFMFHJSÝRVFÝMPÝN“TÝEJGŸDJMÝFTÝFTDPHFSÝVOPÝEFÝFMMPTÝ&OÝFTPÝTFÝ CBTBÝFMÝNJOJNBMJTNPÝFOÝDPMPDBSÝT¤MPÝMPÝFTFODJBMÝZÝEFKBSÝEFÝMBEPÝMPTÝ FMFNFOUPTÝTVQ›SÜVPT :PÝOPÝTBCSŸBÝD¤NPÝEFÛOJSÝNJÝFTUJMP ÝQFSPÝNJÝUFOEFODJBÝFTÝBÝVTBSÝFMÝ NJOJNBMJTNPÝQFSPÝDPOÝUPRVFTÝRVFÝMPÝSPNQBOÝ.FÝFODBOUBOÝMPTÝQBQFMFTÝ EFÝQBSFEÝZÝMBTÝUFYUVSBTÝSFUSP ÝBTŸÝD¤NPÝMPTÝUPRVFTÝEFÝDPMPSÝNVZÝWJWPTÝ 5PEPTݛTPTÝFMFNFOUPTÝDPOUSJCVZFOÝBÝFRVJMJCSBSÝMBÝTJNQMJDJEBEÝEFMÝ NJOJNBMJTNP ÝBQPSUBOEPÝFMÝUPRVFÝOFDFTBSJPÝQBSBÝRVFÝMBTÝDBTBTÝOPÝTFÝ WVFMWBOÝGSŸBTÝZÝNVFSUBT
&MÝQSPZFDUPÝEFÝMBÝSFTJEFODJBÝ0BLMBOEÝGVFÝVOÝJNQVMTP ÝD¤NPÝVOÝÜBTIÝ /PSNBMNFOUFÝNJSPÝSFWJTUBTÝZÝXFCTÝQBSBÝFTDPHFSÝFOÝRV›ÝTFÝWBÝBÝDFOUSBSÝ DBEBÝVOBÝEFÝNJTÝDBTBTÝZÝEFÝRV›ÝUJQPÝWBÝBÝTFSÝ&OݛTFÝDBTPÝGVFÝEJTUJOUPÝ MPÝ«OJDPÝRVFÝIBÝIFSFEBEPÝEFÝPUSBÝDPOTUSVDDJ¤OÝFTÝFMÝOPNCSF ÝQFSPÝFOÝ DVBOUPÝBÝFTUJMPÝZÝEJTF¢PÝGVFÝVOÝJNQVMTPÝNŸP .FÝHVTUBÝRVFÝMBTÝDBTBTÝTFBOÝVOÝPBTJTÝ&TÝJNQPSUBOUFÝRVFÝVOBÝDBTBÝTFBÝ BJTMBEBÝZÝSFMBKBOUFÝQPSRVFÝFTÝVOÝMVHBSÝE¤OEFÝTFÝWBÝBÝEFTDBOTBSÝ QSJODJQBMNFOUFÝ1PSÝFTPÝRVFSŸBÝRVFÝMBÝSFTJEFODJBÝ0BLMBOEÝUSBOTNJUJFSBÝ VOBÝTFOTBDJ¤OÝEFÝIFSNFUJTNPÝFOÝFMÝJOUFSJPS ÝD¤NPÝEFÝDBMJEF[ÝFOÝ DPOUSBTUFÝDPOÝFMÝGSŸPÝFYUFSJPSÝ&OÝEFÛOJUJWB ÝRVFSŸBÝRVFÝTVTÝQSPQJFUBSJPTÝ UVWJFSBOÝMBÝTFOTBDJ¤OÝEFÝRVFÝFOÝOJOH«OÝMVHBSÝD¤NPÝFOÝDBTB
"TŸÝRVFÝFNQFD›ÝBÝCVTDBSÝTPMVDJPOFTÝBSRVJUFDU¤OJDBTÝQBSBÝRVFÝMBÝDBTBÝ GVFSBÝNVZݟOUJNBÝZÝSFTFSWBEBÝTUPÝGVFÝFTQFDJBMNFOUFÝDPNQMJDBEP Ý QPSRVFÝTPZÝBNBOUFÝEFÝMBÝMV[ÝOBUVSBMÝZÝOVODBÝGBMUBOÝFOÝNJTÝDBTBTÝHSBOEFTÝ WFOUBOBMFTÝ1PSÝFTPÝUVWFÝRVFÝDPOTUSVJSÝGBMTBTÝQBSFEFTÝZÝSJODPOFTÝRVFÝEBOÝ MV[ÝOBUVSBMÝBÝMBÝDBTBÝZÝBÝMBÝWF[ÝQSPUFHFOÝMBÝJOUJNJEBEÝEFÝMPTÝIBCJUBOUFTÝZÝ MPTÝBŸTMBOÝEFMÝFYUFSJPS 0USBÝTPMVDJ¤OÝRVFÝVUJMJD›ÝGVFÝQMBOUBSݓSCPMFTÝZÝBSCVTUPTÝFOÝFMÝKBSEŸO ÝRVFÝ QSPQPSDJPOBOÝBHSBEBCMFTÝWJTUBTÝZÝUBQBOÝMBTÝWFOUBOBT ÝPÝFMÝQBUJPÝJOUFSJPS Ý RVFÝFTÝVOÝMVHBSÝFYDFMFOUFÝQBSBÝTBMJSÝBÝMFFSÝ4JUVBEPÝFOUSFÝFMÝTBM¤OÝZÝFMÝ DPNFEPSDPDJOB ÝFTÝEFÝEJGŸDJMÝEFÛOJSÝQPSRVFÝFTÝQBSUFÝEFMÝJOUFSJPSÝEFÝMBÝ DBTBÝQFSPÝBÝMBÝWF[ÝFTU“ÝFOÝFMÝFYUFSJPSÝZBÝRVFÝOPÝUJFOFÝUFKBEP &OÝNJTÝDBTBTÝBÝWFDFTÝDBJHPÝFOÝFMÝFSSPSÝEFÝRVFÝTFBOÝEFNBTJBEPÝGSŸBTÝ $¤NPÝFMÝPCKFUJWPÝQSJODJQBMÝEFÝMBÝDBTBÝ0BLMBOEÝFSBÝRVFÝGVFSBÝD¤NPÝVOÝ 0BTJT ÝUVWFÝRVFÝIBDFSÝWBSJBTÝDPTBTÝQBSBÝDPOUSBTUBSÝFMÝGSŸPÝRVFÝMFÝEBÝFMÝ NJOJNBMJTNP
-PÝQSJNFSPÝGVFÝFMFHJSÝVOBTÝUPOBMJEBEFTÝPTDVSBTÝZÝD“MJEBTÝQBSBÝMBTÝQBSFEFTÝ ZÝTVFMPTÝ6T›ÝNBEFSBÝQBSBÝMPTÝTVFMPTÝZÝCFJHFÝQBSBÝMBTÝQBSFEFT Ý DPOUSBTUBEPÝDPOÝQBQFMÝQJOUBEPÝSFUSPÝEFÝDPMPSÝWFSEFÝPTDVSPÝQBSBÝEBSÝ DBMJEF[ÝBMÝDPOKVOUPÝ-PTÝCB¢PTÝZÝMBÝDPDJOBÝVTBOÝD¤NPÝTVFMPÝZÝQBSFEÝ CBMEPTBTÝEFÝUPOPTÝNBSSPOFT ÝRVFÝUBNCJ›OÝTPOÝNVZÝD“MJEBT 5BNCJ›OÝFMFHŸÝBMHVOPTÝUPOPTÝWJWPTÝQBSBÝRVFÝSFTBMUBSBOÝBMHVOPTÝEFUBMMFTÝZÝ EJFSBOÝVOÝUPRVFÝKVWFOJMÝBÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝTUPTÝGVFSPOÝFMÝWFSEFÝQBSBÝMPTÝ FTQBDJPTÝDPNVOFTÝZÝFMÝMJMB ÝOBSBOKBÝZÝB[VMÝQBSBÝDBEBÝVOBÝEFÝMBTÝ IBCJUBDJPOFTÝEFÝNBUSJNPOJP -PTÝDVBESPTÝUBNCJ›OÝIBOÝDPOUSJCVŸEPÝBÝDVNQMJSÝFMÝPCKFUJWPÝEFÝMBÝDBTBÝMBÝ DBMJEF[ ÝFMÝUPRVFÝKVWFOJMÝZÝFMÝFRVJMJCSJPÝEFÝBNCJFOUFT4FODJMMBNFOUFÝNFÝHVTUBÝFOÝEJTF¢PÝ.JOJNBMJTUBÝQPSRVFÝQVFEPÝEJTF¢BSÝ VOBÝDBTBÝFOÝQPDPTÝNJOVUPT ÝFMÝQPSRV›ÝFTÝNVZÝTFODJMMP ÝFOÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝ .JOJNBMJTUBÝOPÝTFÝUSBUBÝEFÝSFMMFOBSÝVOBÝDBTBÝIBTUBÝFMÝUFDIPÝEFÝPCKFUPT Ý TJOPÝEFÝDPMPDBSÝMPÝOFDFTBSJPÝ 5BNCJ›OÝNFÝHVTUBÝQPSRVFÝTFÝVUJMJ[BOÝMPTÝDPMPSFTÝNVZÝDMBSPTÝZÝTVBWFT Ý DBTJÝTJFNQSFÝCMBODP ÝRVFÝFTÝVOPÝEFÝMPTÝDPMPSFTÝRVFÝNBTÝVUJMJ[PÝFOÝNJTÝ DPOTUSVDDJPOFT :ÝQPSÝ«MUJNPÝMBÝTFODJMMF[ÝEFÝTVTÝNVFCMFTÝZÝBÝMBÝIPSBÝEFÝDPMPDBSMPT Ý QVEJFOEPÝDPMPDBSÝVOPTÝNPEFSOPTÝNVFCMFT ÝIBDFTÝRVFÝFTBÝDBTBÝUFOHBÝ VOBÝEFDPSBDJ¤OÝEJTUJOUBÝZÝVOÝOVFWPÝFTUJMP .VDIBTÝDBTBTÝWBOÝTPCSFDBSHBEBTÝDPOÝPCKFUPTÝRVFÝOVODBÝVTBSFNPT ÝMBÝ EFDPSBDJ¤OÝNJOJNBMJTUBÝDPOUSBTUBÝDPOÝFMMP ÝFOÝVOBÝDBTBÝEFÝFTUFÝFTUJMPÝ FODPOUSBNPTÝMPÝKVTUPÝQBSBÝIBDFSÝWJEBÝFOÝFMMBÝTJOÝHSBOEFTÝEFSSPDIFT
5SBTÝIBDFSÝVOÝMBSHPÝWJBKFÝQPSÝMBTÝDPOTUSVDDJPOFTÝRVFÝOPTÝSPEFBOÝFOÝOVFT USPÝQMBOFUB ÝIFÝEFTDVCJFSUPÝHSBOEFTÝNBOTJPOFTÝNPEFSOPTÝZÝMVKPTPTÝ JOUFSJPSFT ÝDBTBTÝSFQMFUBTÝEFÝNVFCMFTÝZÝPCKFUPTÝ1FSPÝMBÝEFDPSBDJ¤OÝ NJOJNBMJTUB ÝFTÝEJGFSFOUFÝ:ÝEFDJEŸÝEJTF¢BSÝVOBÝDBTBÝRVFÝUVWJFSBÝDPNPÝ ÛOBMJEBE ÝEFTDVCSJSÝFMÝWFSEBEFSPÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUB 1BSBÝFTUBÝDBTB ÝIJ[PÝGBMUBÝNJSBSÝZÝNJSBSÝSFWJTUBTÝOPÝQBSBÝDPQJBS ÝTJOPÝQBSBÝ FYQFSJNFOUBSÝ/PÝGVFÝG“DJMÝEFDJEJSÝTVÝEJTF¢PÝFYUFSJPSÝ1PSÝTVQVFTUP Ý DPNCJO›ÝMBTÝJEFBTÝEFÝMBÝSFWJTUBÝDPOÝMBTÝNŸBTÝ%BOEPÝDPNPÝSFTVMUBEP ÝVOBÝ HSBOÝDBTBÝDPOÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUBÝZÝDPOUFNQPS“OFP 4VÝEJTF¢PÝFTÝFYUSB¢P ÝÝQVOUJBHVEPÝZÝNVZÝVOJGPSNF ÝQFSPÝFTPÝOPÝFTÝVOÝ QSPCMFNBÝBÝMBÝIPSBÝEFÝWJWJSÝZÝEFÝEJTF¢BSÝ6OBÝDBTBÝNJOJNBMJTUBÝ BDPTUVNCSBÝBÝUFOFSÝVOBÝGPSNBÝSFHVMBS ÝDPOÝMŸOFBTÝSFDUBT
-BTÝQBSFEFTÝQVOUJBHVEBTÝEFݛTUBÝDBTBÝBZVEBOÝBÝEBSÝVOÝEJTF¢PÝEJGFSFOUFÝ BMÝOVFWPÝIPHBSÝEJGFSFODJ“OEPMBÝEFÝMBTÝEFN“TÝEFÝMBÝDJVEBEÝ&OÝFTUBÝDBTBÝ VUJMJD›ÝVOBTÝWFOUBOBTÝRVFÝDVCSFOÝUPEBÝMBÝQBSFE 4VÝFOPSNFÝKBSEŸOÝDPOUJFOFÝVOBÝHMPSJFUBÝFOÝTVÝDFOUSP ÝQBSBÝEBSÝVOÝBJSFÝÝ NBTÝOBUVSBMÝBÝMBÝDBTB +VTUPÝBMÝFOUSBSÝFOÝTVÝJOUFSJPS ÝOPTÝFODPOUSBNPTÝDPOÝVOÝBNQMJPÝTBM¤OÝEFÝ QPDPTÝNVFCMFTÝ4JÝOPTÝEJSJHJNPTÝBÝPUSBÝFTUBODJB ÝDPNPÝQPSÝFKFNQMPÝMBÝ DPDJOB ÝQPESFNPTÝPCTFSWBSÝVOBÝDPDJOBÝJOUFMJHFOUFÝDPOÝUPEPTÝMPTÝ FMFDUSPEPN›TUJDPTÝOFDFTBSJPT -PTÝCB¢PT ÝUBNCJ›OÝTFÝSJHFOÝQPSÝFMÝFTUJMPÝNJOJNBMJTUBÝZÝDPOUFNQPS“OFPÝ &MÝDPNFEPSÝTFÝDPNQPOFÝQPSÝVOBÝNPEFSOBÝNFTBÝEFÝDSJTUBMÝVOBTÝTJMMBTÝEFÝ UPOPTÝPTDVSPT 5BOUPÝMBÝIBCJUBDJ¤OÝQSJODJQBMÝDPNPÝMBTÝPUSBTÝUBNCJ›OÝTPOÝBNVFCMBEBTÝ DPOÝVOÝFTUJMPÝNVZÝTFODJMMPÝZÝEFÝQBSFEFTÝNVZÝTJNQMFT
&MÝFTUVEJPÝFTU“ÝGPSNBEPÝQPSÝEPTÝFTDSJUPSJPTÝZÝVOÝTFODJMMPÝTPG“ÝEFÝEPTÝ QMB[BTÝ-PÝN“TÝJOUFSFTBOUFÝEFÝFTUBÝIBCJUBDJ¤OÝOPÝTPOÝTVTÝNVFCMFT ÝTJOPÝ TVTÝHSBOEFTÝWFOUBOBMFTÝDPOÝHSBOEFTÝWJTUBTÝTUBÝFTUBODJBÝUJFOFÝVOBÝ JMVNJOBDJ¤OÝOBUVSBMÝFYDFQDJPOBM &OÝFMÝQJTPÝTVQFSJPSÝFODPOUSBNPTÝVOBÝFTUBODJBÝBVYJMJBSÝRVFÝTFÝGPSNBÝQPSÝ VOBÝNFTB ÝEFÝOVFWPÝEFÝDSJTUBM ÝZÝEPTÝTPG“TÝFODBSBEPTÝBÝMPTÝHSBOEFTÝ WFOUBOBMFTÝEFÝFTBÝIBCJUBDJ¤OÝ&TBÝFTUBODJBÝUBNCJ›OÝTJSWFÝDPNPÝTBMBÝEFÝ SFMBYÝZÝDPNPÝTBMBÝEFÝMFDUVSBÝPÝCJCMJPUFDBÝ )BÝTJEPÝVOBÝHSBOÝTBUJTGBDDJ¤OÝQBSBÝNŸÝFMÝSFTVMUBEPÝÛOBMÝEFݛTUFÝQSPZFDUP&MÝNJOJNBMJTNPÝBÝNJÝNBOFSB %FMÝNJOJNBMJTNPÝBENJSPÝMBÝMJNQJF[BÝEFÝDPMPSFTÝZÝMŸOFBT ÝMBÝMVNJOPTJEBEÝ EFÝMPTÝHSBOEFTÝWFOUBOBMFT ÝMBÝBNQMJUVEÝEFÝTVTÝFTQBDJPTÝBCJFSUPTÝZÝ EFDPSBEPTÝEFÝGPSNBÝTFODJMMBÝQFSPÝFMFHBOUF 1BSBÝNJÝDBTBÝ4JNÝIFÝCVTDBEPÝFTUPTÝWBMPSFTÝQFSPÝNFÝHVTUBÝSPNQFSÝDPOÝ BMHVOBTÝOPUBTÝEJGFSFOUFTÝDPNPÝVOBTÝQMBOUBTÝFOÝBMH«OÝSJOD¤OÝPÝBMH«OÝ EFUBMMFÝRVFÝBQPSUFÝVOBÝOPUBÝEFÝDPMPSÝBÝMPTÝUPOPTÝOFVUSPTÝ &OÝMPTÝDPOTFKPTÝEFMÝÛOBMÝEFÝFTUFÝTVQMFNFOUPÝUFÝDPOUBNPTÝD¤NPÝ DPOUSBTUBSÝMPTÝUPOPTÝOFVUSPTÝDPOÝDPMPSFTÝWJWPTÝUBMÝZÝD¤NPÝIBDFÝ1JMBSÝDPOÝ TVTÝDBTBTÝNJOJNBMJTUBT
TUBÝWJWJFOEBÝFTÝVOÝTFODJMMPÝFYQFSJNFOUPÝRVFÝQPOFÝEFÝNBOJÛFTUPÝMBÝ DPOPDJEBÝGSBTFÝEFMÝHFOJBMÝBSRVJUFDUPÝBMFN“OÝEFÝRVFÝÁNFOPTÝFTÝN“TÂ 5JFOFÝUPEBÝMBÝFTFODJBÝEFÝMBÝPCSBÝPSJHJOBMÝQFSPÝFOÝNFEJEBTÝSFEVDJEBT Ý FMFWBEBÝTPCSFÝVOBTÝQMBUBGPSNBT ÝMBÝQBSUFÝEFMBOUFSBÝTFÝBCSFÝFOÝVOBÝ BNQMJBÝUFSSB[BÝTPNCSFBEBÝQPSÝMBÝDPQBÝEFÝVOÝHSBOݓSCPM 5PEBÝMBÝDBTBÝTFÝBCSFÝFOÝEPTÝGBDIBEBTÝBDSJTUBMBEBT ÝWPMDBEBÝBMÝ FTQFDU“DVMPÝEFÝMBÝOBUVSBMF[B
"MÝFOUSBSÝOPTÝFODPOUSBNPTÝFOÝVOÝMVNJOPTPÝTBM¤OÝDPNFEPS ÝÝEFDPSBEPÝ DPOÝNVFCMFTÝNPEFSOPTÝZÝBMH«OÝUPRVFÝFMFHBOUFÝFOÝMBÝ[POBÝEFMÝDPNFEPSÝ RVFÝDPOUSBTUBÝFMÝMBDBEPÝOFHSPÝZÝMBÝQMBUBÝDPOÝFMÝCMBODPÝDJSDVOEBOUFÝEFÝ UPEBÝMBÝTBMB -BÝDPDJOBÝPSHBOJ[BEBÝEFÝGPSNBÝUSBOTWFSTBM ÝFTQFDUBDVMBSNFOUFÝMVNJOPTB Ý FOUPOPTÝCMBODPTÝZÝHSJTFT "MÝGPOEPÝEPTÝEPSNJUPSJPTÝJHVBMNFOUFÝMVNJOPTPTÝQFSPÝÝQSFTFSWBOEPÝMBÝ JOUJNJEBEÝDPOÝMJHFSPTÝWJTJMMPT ÝUBNCJ›OÝEJTQPOFÝEFÝEPTÝCB¢PTÝJOUFSJPSFTÝ EJTJNVMBEPTÝFOUSFÝDPDJOBÝZÝEPSNJUPSJPT 3FEVDJEB ÝMVNJOPTBÝZÝGVODJPOBMu2VJFSFTÝQPOFSÝ UVÝBOVODJPÝBRVŸ

.BOEBÝVOÝFNBJMÝBÝQVCMJ!TJNDPOUSPMFTÝDPOÝ FMÝBTVOUPÝÁ"OVODJPÝSFWJTUB ÝZÝBEK«OUBOPTÝ UVÝBOVODJPÝFOÝ+1(ÝPÝ1/(ÝDPOÝVOÝUBNB¢PÝEFÝ YÝQŸYFMFT


KWV[MRW[FKFNQMPÝEFMÝVTPÝEFÝEPCMFTÝOJWFMFT

FMÝPSEFOÝFTÝFTFODJBMÝFOÝFMÝNJOJNBMJTNPDecoSims suplemento: especial minimalismo  

www.simcontrol.es - DecoSims es una revista de decoracion en Los Sims de SimControl.

DecoSims suplemento: especial minimalismo  

www.simcontrol.es - DecoSims es una revista de decoracion en Los Sims de SimControl.

Advertisement