Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

SÅRBARE UNGE FINDER PLADS I FÆLLESSKABET OMKLÆDNINGS– RUMMET DOMMERENS JOB ER LANGT BEDRE END SIT RYGTE

SIDE

SIDE

SIDE

8

16 30

D E C E M B E R 2 0 18 / N O. 4


LEDER

NY VEJ IND I FÆLLESSKABET Det kan være vanskeligt at blive en del af arbejdsmarkedet, men med hjælp fra en række fodboldklubber er tretten dimittender kommet tættere på. Hver tredje er allerede i job.

Midt i sagen om gebyrer for brug af fodboldbaner i København er der også lyspunkter, hvor det bliver tydeligt, hvad fodbolden også kan og hvorfor foreningslivet er helt unikt. DBU København har for fjerde gang haft et hold arbejdsledige akademikere ude i de københavnske klubber, hvor de med deres analytiske hjerner og spidskompetencer bidrager ved at løse konkrete udviklingsopgaver. Konceptet, som hedder Erhverv, Ledelse og Idræt er et forløb over 13 uger, der består af to ugers kursus i det personlige lederskab, fire ugers praktik i en fodboldklub samt syv ugers praktik i en lokal virksomhed. Erhverv, Ledelse og Idræt er en win-win-win for alle involverede. Det er en gevinst for de unge, som får konkret erfaring med udviklingsopgaver og sideløbende opbygger et netværk i deres lokalområde. Det er en gevinst for klubberne, der får hjælp til at løse opgaver, som de måske ikke har tid eller kompetencer til at løse i en travl hverdag. Det kan være hjælp til HR-opgaver, rekruttering af nye frivillige eller indenfor kommunikation og digitalisering. Og endelig er det en gevinst for de virksomheder, som får jobparate akademikere ud i deres virksomheder.

Resultaterne taler for sig selv. I de fire afsluttede forløb har vi nået målsætningen om at 60 % af deltagerne er i job senest tre måneder efter forløbets afslutning. De flotte resultater er en øjenåbner for kommunerne, der ser hvordan foreningslivet rummer et stort potentiale for at løse samfundsudfordringer. I Gentofte kommune har borgmester Hans Toft (K) ved flere lejligheder rost konceptet og senest har beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Cecilia Lonning-Skovgaard (V) bemærket , hvordan foreningslivet kan hjælpe nyuddannede akademikere med at få en fod ind på arbejdsmarkedet.

F

odboldens position i samfundet giver os både muligheder og ansvar. Det skal vi udnytte positivt, så det bliver tydeligt for alle, at fodbolden og foreningslivet kan gøre en forskel uden for kridtstregerne. Derfor ser vi også frem til næste forløb, og håber at I ude i klubberne vil vise endnu større interesse for at blive en del af Erhverv, Ledelse og Idræt i fremtiden. Til sidst vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Christian Kofoed Formand i DBU København

side 2


INDHOL

Børn

e- og

DET FRI

OMKLÆ

FORMA

SKE PUS

ung dom sfor besø gt FC mandsk lubb Thy dan e pige sker r som n har nes vand idræ t tspr is 20 17. Den helt særl i ge a re n a t re d je ha for lvleg .

NDSKLU

DNINGS

T FRA V

RUMME

Et væ sen drøf telse tligt tem n af a på en n y o r g t u re n b l ev anis Dan er in sk b re d d g af efod bold .

BBEN I

MADRID

04 VI

MÅ SEL V LEVER

K lub be dom rne ska l mer m a n t a ge s t ø glen r re a . nsva

08 SÅ

RBARE

UNGE F

E

r for

Chr i stoff er pun kt, fo Starnov r er d beho Nør r et n ebro v. atur Unit l i ge eds om ung e m e d re j n i n gs d sæ r l i ge ­

D

INDER P

LADS I

FÆLLES S

KABET

EST 12 24 FA NTASTIS FOR PIG K FODBOLD ER START F re m ad

T 16

20

nyt U

Valb 7 pig y har su ehol cce s d. med

28 O MTÆNK – LAD P DANSK FODB SAMME IGER OG DREN OLD NF GE SPIL BK V estia RA STA LE R har T men succ er kom

es m

met ed p r for s 30 D ent i ojekt m ixbo gang OMMER ld, . E N S JOB ER END SIT LANGT B RYGTE En n y un EDRE der v ære

OM: DBU København repræsenterer 150 klubber og mere end 40.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter.

søge mer lse viser . , at d

dom

et er

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk

Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv.

REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow

FORSIDE FOTO: Klaus Sletting Jensen

SKRIBENTER: Dan Pedersen, Dan Melchior, Sofie Reimer, Birgitte Harder og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 3

fedt at

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.700 DEADLINE til næste nummer: mandag d. 5. marts ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: DG Media: Anne Nordhausen. Telefon:7234 1232 · Email: anne.n@dgmedia.dk


Af Dan Melchior · foto Klaus Sletting Jensen

VI MÅ SELV LEVERE DOMMERMANGLEN I DBU KØBENHAVN HAR STORE KONSEKVENSER FOR BANEUDNYTTELSEN. DET ER PÅ TIDE, AT KLUBBERNE SELV TAGER ANSVAR OG BIDRAGER MED DOMMERREKRUTTER.

Det er ikke første og næppe sidste gang, vi beskæftiger os med

Bagmanden for forslaget er Vestias fremsynede formand Søren

vinkel er, at udnyttelsen af banerne kunne være så meget bedre.

når han mener klubberne selv må tage action.

det faktum, at DBU København mangler dommere. Den aktuelle

For helt konkret betyder for få dommere i weekenden, at en lang række kampe bliver spillet på hverdage, hvor de optager pladsen fra planlagte træningsaftener.

Initiativer for at få flere til at vælge dommergerningen har der været mange af, men det virker som en gordisk knude. I denne artikel dukker der imidlertid et nyt og spændende forslag op,

som måske kan sparke døren ind til den gode cirkel: Flere dom-

mere, flere afviklede kampe og færre tomme anlæg i weekenden og ikke mindst få og i bedste fald ingen aflyste træninger.

Vesterbæk, der forudser, at han ikke bliver populær alle steder,

- Reelt er dommermanglen kun en relativt lille del af problemet! Den udsendte skribent ligner et stort spørgsmålstegn ovenpå Søren Vesterbæks indledende bemærkning.

- Ud over det sure i, at man ikke kan få de dommere, man har brug for, ser jeg to andre større udfordringer.

- Nummer et: Gentagne gange har vi klubber brokket os over, at vi mangler faciliteter.

Det er pres på faciliteterne i Københavns Kommune. Det er Bavnehøj Idrætsanlæg et godt eksempel på, men spørgsmålet er om facilitetsudfordringen kan lettes gennem rekruttering af flere fodbolddommere?

side 4


Og med faciliteter mener du baner?

- Det betyder alt for ofte aflyste træninger.

banen: Forbrugerkulturen. Med det mener

- Ja, og derfor virker det for mig uheldigt,

udsatte kampe, men vi lever i et land, hvor

og tilskuere ofte har en mindre pæn måde

at man kan køre en tur i København og på mange anlæg se gabende tomme baner i

weekenderne. Vi oplever trængsel i træningstiderne på hverdage, men har ubenyttede baner, når der spilles kampe.

Men det skyldes vel netop manglen på dom-

mere, at der spilles så mange hverdagskampe i stedet?

- Set fra min stol handler det naturligvis om

Værst er det naturligvis, når der skal placeres vind og vejr ind imellem driller. Så smider

vi kampene ind over træningstider til stor utilfredshed for trænere og spillere, men

samtidig er det et administrativt helvede

for os på kontoret, når vi skal sige ælle-bælle, hvem skal vi smide ud af anlægget?

I skal med andre ord fx vælge mellem to

aldersgrupper: Who shall stay and who shall go?

lagt. Alle kampe bør spilles i weekenderne,

inklusive fredage efter kl. 18. Ofte deler flere hold en bane til træning. Hverdagskampe

kan betyde aflyst træning for mange spillere

og burde være ikkeeksisterende – måske med få undtagelser, fx pokalkampe.

- Og så vender jeg tilbage til dilemmaet: Hvis du på en helt almindelig søndag cykler forbi

store anlæg som Kløvermarken, Sundby, Val-

"VI BLIVER NØDT TIL AT FORDELE VORES BELASTNING BEDRE, SÅ VI FÅR EN OPTIMAL UDNYTTELSE AF DEN EKSISTERENDE KAPACITET! - Klart – vi har jo ikke baner stående ledige i

- Vi bliver nødt til at fordele vores belastning

er i brug. Når vi får presset en kamp ned over

eksisterende kapacitet!

trækker det korteste strå.

kampe, er det svært. Også selv om DBU Kø-

det en åbenlys tabersag. DET UBEHAGELIGE VALG

Hvad betyder dommermanglen og deraf føl-

gende hverdagskampe helt konkret for Vestia, som næppe adskiller sig fra så mange andre klubber?

Du har fremhævet facilitets-udnyttelse og

mindre heldig adfærd over for dommerne. Nu efterlyser jeg svaret på, hvordan vi får rekrutteret flere dommere?

- Naturligvis er det bedst, hvis vi kan få dommere nok ad frivillighedens vej. Men uagtet

mange fine forslag og kampagner, konstate-

rer jeg stilfærdigt, at vi fortsat har de samme må andre boller i suppen.

hvor man kræver, klubberne selv sørger for hælder til. Det må være klubbernes ansvar.

Vi kan ikke nøjes med at forholde os som forbrugere til DBU, fordi vi betaler dem for at få løst udfordringen. DBU er jo klubberne – det er os, som er DBU.

pler på, at et hold ikke kan få lov til at spille

vi tilbage ved udgangspunktet: Antallet af

med der står tomme baner i weekenden, er

TVING KLUBBERNE

oceaner af baner i området.

vi med god samvittighed bede politikerne

vi om 7-8 millioner til kunstbaner, samtidig

dommerens situation. Næh, her er udgangs-

- Derfor må klubberne tage et ansvar for at

at finde baner andre steder. Der er jo ikke

- Den helt store flaskehals i forhold til faci-

afsætte midler til nye faciliteter. Men beder

følelse – den enkelte sætter sig ikke ind i

benhavn-kontoret er meget behjælpelig med

Ja, men det står jeg gerne på mål for. Når vi har et godt svar på det spørgsmål, kan

forbrugerkultur og meget lidt fællesskabs-

at uddanne dommere. Det er den vej, jeg

- Næsten hver gang, der skal placeres udsatte

så er klædt godt på til!

Jeg oplever i hvert fald, at der er en uheldig

os, skal vi beslutte, hvem der i denne omgang

nu også til fulde udnytter de anlæg, som vi

Hvilket en politiker, der læser denne artikel, jo

afvikling af kampen.

- I udlandet opererer man med modeller,

Det sker ofte?

allerede har.

lige sjovt at løbe rundt med ansvaret for

løbet af ugen. Hver eneste kvadratcentimeter

- På et eller andet tidspunkt lugter en po-

litiker lunten og stiller spørgsmålet om, vi

behandlet respektløst, og det er næppe altid

problemer, som vi har haft i mange år. Der

ledige baner.

bedre, så vi får en optimal udnyttelse af den

bliver dem, der dømmer, svinet til. De bliver

bare at levere!

by, kan du ikke undgå at se kæmpe ubenyttede arealer. Selv hos os er der ind imellem

at behandle dommerne på. Alt for ofte

punktet: vi har betalt, så har vedkommende

at få lagt kampe på de mest fornuftige tidspunkter, så vi kan afvikle træning som plan-

jeg, at klubber, trænere, forældre, spillere

liteter er at få afviklet træningen. Og så er

få rekrutteret. I udlandet findes der eksem-

turneringskampe, hvis ikke klubben kan stille med x-antal kvalificerede dommere. Det er egentlig en logik, der er til at forstå.

dommere. Det er jo tåbeligt, at manglen på

- Den model vil lægge et pres på klubberne.

om faciliteter.

sketten, savner jeg at høre fra DBU, at jeg skal

dommere sætter øget pres på spørgsmålet

Fra DBU har man igen og igen forsøgt sig med kampagner for at rekruttere nye dommere, men hvad kan klubberne byde ind med?

- Det har jeg en radikal holdning til. Men lad mig først bringe nummer to udfordring på

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 5

Men når jeg sidder med klubformandskasørge for at stille med nogle dommere.

- Jeg efterlyser, at nogen i DBU tager leder-

skab og kræver noget i retning af: ”I skal skaffe et nærmere bestemt antal dommere til

fællesskabet, ellers kan jeres førstehold ikke komme til at spille”. Med det budskab kan


jeg nemmere henvende mig til mit bagland og meddele: kære venner,

- Mere præcist: I stedet for en forbrugerkultur får vi en VI-kultur. Vi

Lad mig konkludere: Klubberne må tage ansvar, men for at det skal

- Man bliver tilskyndet til at forstå og behandle dommerne bedre

havn. Så du foretrækker, at man giver Vestia med ca. 1200 medlemmer

dommerfejl er jo en del af charmen ved fodbold, og kan man ikke

nu er det nu – ellers kommer vi ikke til at spille bold mere.

kunne lade sig gøre, skal der være en pisk ovenfra, alias DBU Køben-

har selv skaffet dommerne, så de skal behandles fair.

end tilfældet er i dag. Dommere dømmer ikke altid perfekt, men

en lodret ordre om at få uddannet x-antal dommere – går ud fra du

tåle det, bør man søge nye græsgange.

mener, at jo flere medlemmer, des flere dommere skal man stille med?

Du mener uden forbehold, at DBU skal komme ind i kampen og tvinge

- Jo flere kampe, som skal afvikles i en klub, des større er behovet for

klubberne til at tage ansvar og få uddannet dommere, som der er så

dommere. Den eksakte nøgle for, hvor mange hver enkelt klub skal

stille med, vil jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg kan da snildt forestille mig, at Vestia bliver mødt med et krav om, at vi skal stille med fx ti dommere…

hårdt brug for? - Ja.

DBU Københavns administrationschef, Jan Kristensen, kan godt

genkende problematikken, og er helt enig med Søren Vesterbæks

- I givet fald må vi finde ud af, hvor vi kan finde dem.

forslag.

Og du mener uddannede dommere?

- Klubberne må vedkende sig et ansvar, når det handler om at stille

- Ja, det er ikke nok med velmenende kampledere eller entusiastiske

dommere til klubbernes kampe, og ikke bare læne sig tilbage med

forældre med mod til at påtage sig opgaven. Jeg mener reelt uddan-

holdningen – ”dommere det er noget de skaffer inde på kontoret”.

nede med dommerlicens,-certifikat, eller hvad det nu hedder.

Jan Kristensen påpeger også, at det er et stigende ønske i klubberne,

VI FREM FOR DEM

at man ønsker at spille turneringskampe på hverdage, således at

- Får vi selv skaffet de kvalificerede dommere er det en win-win. For

weekenden er fri til familie og venner. Udviklingen i hele samfundet

så vil vi samtidig få thumbs up fra politikerne, når vi banker på med

ønsker om flere og bedre faciliteter. Og i forhold til forbrugerkulturen er der en sidegevinst. For når klubberne selv bliver involveret, opstår

peger den vej, så helt så enkelt er det ikke at få puslespillet til at gå op.

der utvivlsom et ønske om, at vores egne dommere bliver beskyttet.

- I håndbolden er det meget almindeligt, at man træner i weeken-

- Jeg vil da være ked af, hvis en af vores uddannede dommere bliver

terne endnu bedre end vi gør i dag, siger Jan Kristensen.

den. Så den vej skal fodbolden måske tænke i, for at udnytte facilite-

svinet til fx under en kamp i Valby og så kommer til mig og siger:

”Søren, det her gider jeg sgu ikke mere”! På samme måde håber og

tror jeg, andre klubber vil have det, så vi får bugt med noget af den kedelige forbrugerkultur, jeg tidligere omtalte.

Søren Vesterbæk (i midten): - Utvivlsomt vil nogen pibe, hvis DBU stiller krav til klubberne om at uddanne dommere, men så kan jeg nemmere få mit bagland med, når jeg siger: Kære venner, vi er nødt til at gøre det her!

side 6


Kan du træffe beslutninger ud fra instinkt og kompetence?

Som fodbolddommer modtager du en godtgørelse som der ikke skal betales skat af. Godtgørelsen bliver ikke modregnet SU eller dagpenge. Uddannelsen koster 1990 kr., men du kan vælge en fleksibel betalingsmodel, hvor uddannelsesomkostningen modregnes godtgørelsen.

Kontakt DBU København, hvis du ønsker at starte på dommeruddannelsen – info@dbukoebenhavn.dk Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 7


Af Dan Pedersen · Foto Klaus Sletting Jensen

SÅRBARE UNGE FINDER PLADS I FÆLLESSKABET FOR NOGLE UNGE ER DET EN STOR UDFORDRING AT PAKKE FODBOLDTASKEN, MØDE TIL TIDEN OG INDGÅ I ET FÆLLESSKAB. HELDIGVIS KAN DE BLIVE EN DEL AF SAMMENHOLDET HOS NØRREBRO UNITED.

side 8


>

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 9


Christoffer Starnov (billedet) til venstre) styrer tovtrækningen mellem de to hold inden det går løs på fodboldbanen.

40 unge mænd hiver i et reb på kunstgræs-

og de fire årlige Challenge-League stævner

små turneringsdage i Nørrebroparken. Siden

formiddag og de unge slider, som gjaldt det

for dem, som gerne vil noget mere. Det ene

et alternativ tilbud.

banen i Nørrebroparken. Det er tirsdag

livet i den gamle olympiske disciplin. I mid-

ten af tovtrækkeriet står træneren Christof-

fer Starnov og styrer kamphanerne, inden de skal slippes løs på fodboldbanen.

Hver uge har unge mænd i alderen 17 til 25 år med særlige behov fodbold på skoleske-

har Nørrebro United oprettet to klubhold

hold, Warriors, er for de ekstroverte spillere, som mødes hver torsdag og deltager i DBU

-For mange af de her unge har det simpelt-

hold hedder Rosenskjold og er for de intro-

hold. Vi oplever, at mange har spillet i andre

Københavns 7-mandsturnering. Det andet

verte spillere, der træner indendørs én gang om ugen.

er samlet til Challenge League-turneringen, der arrangeres fire gange årligt af Nørrebro United. Her er der ekstra meget på spil, for

nu handler det ikke kun om at træne og blive bedre, men om den indbyrdes kamp mellem skolerne og hinanden. Her skal de unge ikke bare koncentrere sig om bolden og fælles-

skabet, men også tøjle det spændingsniveau, der opstår, når fodbold går fra træning til konkurrence.

"HVIS DER ER KONSENSUS OM, AT UNGE HAR SVÆRT VED AT VÆRE EN DEL AF FORENINGSLIVET, SÅ PEGER PILEN IND MOD OS SELV

tackle, og det er noget som vi taler meget

UDSPRINGER AF BEHOV

præstationen i stedet for resultatet, men ja,

initiativet vokset sig stort over tid. Det

bølgerne kan godt gå højt hernede, fortæller Christoffer Starnov med et smil.

Han er træner og en af nøglepersonerne

i konceptet, som har mange forgreninger. For udover skoletræningen om tirsdagen,

Challenge League.

Han har set, hvordan fodbolden kan tilpas-

ses og gøre en forskel for de unge, hvis man er villig til at tilpasse træningen og tage hensyn.

-Hvis foreningslivet ikke har været et rart

sted for dem, så er det måske fordi at ram-

merne har været uhensigtsmæssige for den her målgruppe.

Heri ligger også en del af udfordringen for Christoffer Starnov, som træner holdet.

lem. For fodbold er en konkurrencesport med

om. Vi forsøger at holde meget fokus på

deres behov. Det har både handlet om niveau

muel Dalsgaard Hughes, der er med omkring

- De skal lære at få nogle slag engang imelbåde vindere og tabere. Det skal de lære at

klubber, hvor man ikke har taget hensyn til

noser, som kræver nogle hensyn, forklarer Sa-

STU-skoler for at træne fodbold og indgår i

ne tirsdag er imidlertid særlig, fordi skolerne

hen været for svært at spille på et normalt

og det sociale, og deres udfordringer og diag-

maet. De kommer fra de omkringliggende

fællesskabet omkring Nørrebro United. Den-

har konceptet taget fart, for der er behov for

Som det er typisk for Nørrebro United har hele begyndte i 2016, da Kevin Nielsen var i erhvervspraktik hos Nørrebro United.

Kevin er selv diagnosticeret med autisme og med hjælp fra den daglige leder i Nørrebro

United, Thomas Berg, tog han kontakt til de

omkringliggende STU-skoler og organiserede

side 10

- Hvis der er konsensus om, at unge har

svært ved at være en del af foreningslivet, så peger pilen ind mod os selv. Som forening

vil vi gerne rumme alle, men det kræver, at

vi tilpasser os. Helt konkret handler det om,

at man som træner skruer lidt ned for egne forventningerne i forhold til, hvad fodbold skal være - og egentlig også for spillernes

forventninger, forklarer Christoffer Starnov.


Rasmus (tv) har svært ved at sove om natten, når der skal dystes i Challenge League.

SØVNLØSE SPILLERE

ER HER FOR DET SVAGESTE LED

En af de 40 deltagere, som er mødt op til Challenge League turne-

med græs under støvlerne. Derfor bruger Christoffer Starnov også en

ringen denne tirsdag er Rasmus. Han sætter ord på, hvad de store stævner betyder for ham.

- Det er virkelig noget, jeg ser frem til. Jeg har faktisk svært ved at

sove natten inden, når vi skal spille mod de andre skoler, fortæller han.

Nogle af de unge har mere erfaring med FIFA og en spilcontroller end del tid på at hjælpe de nye spillere med at finde ind i fællesskabet.

- Vi er meget bevidste om vores værdier og taler meget om, hvorfor vi mødes og spiller fodbold. For nogle af drengene kan det at pakke

en fodboldtaske om morgenen være en udfordring. For andre er det

faste mødetider og stedsansen, der glipper, siger Christoffer Starnov.

De søvnløse nætter vidner om, hvor motiverede de unge er, men det

I Nørrebro United er man ikke i tvivl om, at der er behov for lignende

positiv måde og det er her, at træneren kommer ind i billedet. Chri-

andre dele af København, og alene på baggrund af interessen og antal-

kan også være en udfordring at bruge spændingsniveauet på en

stoffer Starnov er det naturlige omdrejningspunkt, og det er næppe tilfældigt, når spillerne siger, at de spiller fodbold hos Starnov og

initiativer andre steder i landet. De bliver ofte ringet op af forældre fra let af deltagere i Nørrebro United vurderer de, at behovet er stort.

derefter nævner Nørrebro United.

- Man kan jo starte i det små og lave nogle turneringer i samarbejde

- Der er ingen tvivl om, at det er bundet en del op på mig, men det

lyst til at prioritere som klub. Her i Nørrebro United er der mange,

mener jeg også er helt naturligt. Det er vigtigt, at der er en ressourceperson, som kan skabe grobund for noget relationsarbejde, så de unge føler sig trygge.

med de lokale skoler. Men det er selvfølgelig noget man skal have

som hjælper til med at dømme kampe, planlægge turneringer og

administrere det hele, forklarer Christoffer Starnov, som ellers står

alene med op til 22 spillere hver torsdag, når 7-mandsholdet afholder træning.

FAKTA OM CHALLENGE LEAGUE

Nørrebro United introducerede i 2015 fodboldkonceptet Chal-

lenge League, som et tilbud til de lokale STU-skoler. STU-skoler

er særlige uddannelsestilbud for psykisk sårbare unge i alderen 17-25 år.

Hver tirsdag inviteres skolerne ned til åbne træningspas i Nørrebroparken, hvor trænerne med stor forståelse for elevernes

udgangspunkt laver gode og sjove øvelser, som styrker sammenholdet blandt eleverne, såvel som på tværs af skolerne.

I forlængelse heraf afholder Nørrebro United fire årlige Challenge League-stævner, hvor skolerne kæmper mod hinanden.

Initiativtageren Kevin Nielsen modtog i 2016 årets handicappris fra Handicaprådet som anerkendelse for sin kraftpræstation

med at inkludere unge med autisme, AHDH og Aspergers i fodboldlivet i Nørrebro United.

I Nørrebro United har man fået midler fra Nørrebro Lokaludvalg og Københavns Kommunes udviklingspulje i forbindelse med opstarten af Challenge League.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 11


Tekst og foto Birgitte Harder

DET FRISKE PUST FRA VEST REPORTAGE FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORMANDSKLUBBENS OG PIGEGRUPPENS INSPIRATIONSTUR TIL FC THY PIGER

Det var kommet Børne- og Ungdomsformandsklubben fra DBU

større lokalt fællesskab og aktivitetsniveau omkring pigefodbolden.

København for øre, at Danskernes Idrætspris sidste år blev vundet

En opgave klubberne kun kan løse sammen.

af FC Thy Piger. Thy pigernes formand Bent Andersen takkede hel-

digvis ja til at få besøg og dele ud af sine erfaringer. En lille flok be-

Den store klub har ikke mere at skulle have sagt end den lille klub,

havns Pigegruppe drog derfor mod vest en weekend i november

udover den træning, pigerne i forvejen har i deres ’moderklubber’.

stående af ungdomsformænd og repræsentanter fra DBU Køben­ for at høre mere om, hvad der ligger bag FC Thy Pigers succes og

og for alle piger arrangeres der fælles teknik- og kompetenceforløb Klubberne opkræver samme kontingent, hvilket i øvrigt krævede et

nyde godt af thyboernes gæstfrihed.

opgør med den herskende vanetænkning. Ligesom FC Thy Pigerne

spiller i limegrønt, i modsætning til moderklubbernes røde, blå og

FEM KLUBBER KAN GODT SAMARBEJDE

gule spilledragter. Hver af de fem klubber stiller med to medlem-

Ideen bag FC Thy Piger opstod, da nogle thyboer syntes, at det var

mer til samarbejdsudvalget, der mødes regelmæssigt for at tage

på tide at gøre noget for pigefodbolden i Thy – både for bredden

sig af stort og småt.

og eliten. Udfordringen var, at der var for få piger i de fem klubber; Nors BK, Thisted FC, Koldby-Hørdum IF, Frøstrup Hannæs IF og IF

FORÆLDRENE FORPLIGTER SIG TIL AT HJÆLPE

for at styrke den enkelte forenings arbejde, og det har resulteret i

ment om den forældreopbakning, der er nødvendig for at få sam-

Nordthy. De fem klubber udtænkte derfor et stærkt samarbejde

Heidi Gravesen fra samarbejdsudvalget fortalte med stort engage-

medlemsfremgang for alle klubber.

arbejdet mellem de fem moderklubber til at lykkes. Med 45 km.

mellem de to ’yderste’ klubber har forældrene fået en del ekstra

Og netop samarbejdet klubberne imellem var det, der blev nævnt,

da DIF-formand Niels Nygaard tilbage i januar måned begrundede hvorfor FC Thy Piger blev vinderne af Danskernes Idrætspris 2017:

- Samarbejdet i Thy er et meget spændende initiativ, fordi det viser, at der er en vej ud af de udfordringer som mange små foreninger oplever i disse år: Foreningerne i nabobyen skal ses som en sam-

INGEN STORESØSTER OG INGEN LILLESØSTER

FC Thy Piger er både et bredde- og et elitetilbud. Der har fra start

været fokus på at samarbejdet sker mellem ligeværdige parter, og at løsningen på både den lille og den større klubs problemer er et

og skulle der være nogen der ikke har bil, har aftenarbejde eller af

anden årsag er forhindret i at køre, så er der helt sikkert en anden

opgave man kan løse. Alle er nemlig forpligtede til at melde sig til

at løse én opgave om foråret og ligeledes én opgave om efteråret – i fire timer.

har vist, at det kan lade sig gøre. Det er et stærkt signal at sende til hele idrætsdanmark.

En kørselskoordinator i hver klub tager sig af at fordele opgaverne,

de såkaldte ’skal-opgaver’. Det kan f.eks. bestå i at pakke skolefrugt

arbejdspartner og ikke en rival. Det kræver et opgør med mange

års vanetænkning, men de fem klubber, der nu udgør FC Thy Piger,

kørsel da den fælles træning foregår på skift i klubberne.

GOD START OG GOD MAD

Turen tog for alvor sin begyndelse på Sparekassen Thy Arena, hvor københavnerne allerede stiftede bekendtskab med thyboernes

gode og rigelige mad ved det flotte sponsorarrangement, der fun-

gerede som optakt til det ærefulde nederlag i 3F Ligaen til Brøndby IF, der med næsten udelukkende landsholdsspillere, slog FC THY

Piger – Thisted Q’s spillere af egen avl med beskedne 3-1. Inden da >

side 12


FC Thy piger mod AaB i U18 DM, Thy pigerne vandt 2-1.

Bent Andersen formand FC Thy piger.

Liv Gish FA 2000, Henrik Frøling fra KB og DBU Københavns projektleder Anja Lethin.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 13


København og Thy i skøn forening.

var gæsterne vidner til FC Thy Pigernes flotte sejr over AaB i U18 DM,

spiller fodbold og i "projekt P" om fastholdelse, så vi er jo allerede i

dermed sikrede thybo-kvinderne endnu en sæson i bedste række.

og indtryk fra Thy naturligvis inddrages.

og stemningen blev kun bedre af meldingerne om Koldings sejr, som

gang med at tænke og planlægge aktiviteter og her skal erfaringer

FC THY PIGER VIL GØRE TINGENE ANDERLEDES

TRO, MOD OG VEDHOLDENHED

mand Bent Andersen meget passende indledt sin præsentation med

det nok skal lykkes, med modet til at gå nye veje og ikke mindst en

Søndagens program var henlagt til landbruget Dalgaarden, hvor forat slå fast, at FC Thy Pigerne gerne vil være det friske pust fra vest,

hvor man tænker nyt og tør tænke nyt. Man vil gerne gøre tingene på en anden måde end i drengeverdenen, og FC Thy Piger har fra start

handlet om at sikre et fodboldtilbud til alle piger uanset niveau. Så

FC Thy Piger har vist, at det kan lade sig gøre. Med solid tro på at

vedholdenhed selv når tingene ikke går som man ønsker, har samarbejdet både udmøntet sig i flere medlemmer og et højere sportsligt niveau. Som Ole Sønder fra Tårnby FF sagde:

når eliten tilgodeses med tilbud om f.eks. fysioterapi så får bredden

- Jeg håber, at jeg kan overbevise min egen klub om, at vi i forhold

foreningen, hvor alle forældre skal bidrage med deres arbejdsindsats.

Tårnby FF kan ikke udvikle spillerne tilstrækkeligt selv. Vi bør på Ama-

noget tilsvarende. Man er også gået nye veje for at tjene penge til

THYS INDGANG TIL KLUBSAMARBEJDE VAKTE BEGEJSTRING HOS

til udvikling af pigefodbolden på Amager er nødt til at tænke større. ger kraftigt overveje om samme model som FC Thy er en mulighed.

KØBENHAVNERNE

Besøget hos FC Thy Piger gav ungdomsformændene og repræsentanterne fra Pigegruppen masser at tænke over:

FAKTA OM BØRNE- OG UNGDOMSFORMANDSKLUBBEN

DBU København faciliterer fire årlige arrangementer for børne-

og Ungdomsformænd. Det er et tilbud om erfaringsudveksling, inspiration og netværk blandt ligestillede.

- Det gav mig især inspiration til hvordan vi kan engagere vores forældre noget mere. Men hele deres tilgang til samarbejde og fanta-

stiske entusiasme omkring projektet var smittende og inspirerende,

-Den sparring og de diskussioner vi har under de fire årlige

Husum Boldklub:

og ungdomsfodbold-kulturen. Sparringen udvikler også ens

arrangementer, er ekstremt givende for mit syn på hele børne-

mente Liv Gish fra FA 2000, og blev suppleret af Tony Christensen fra

horisont, da man hurtigt kan blive låst omkring, hvad der er rigtig og forkert.

- Hele ideen med klubsamarbejde står noget stærkere nu og højere

på ønskelisten. Om man kan få organiseret de frivillige og engageret

For tilmelding til Børne- og Ungdomsformandsklubben: Skriv til

forældrene i samme omfang som i Thy, kan jeg tvivle på, men synes

Birgitte Harder, DBU København, biha@dbukoebenhavn.dk

helt klart det er noget man skal afprøve og så finde sin egen måde

at gøre det på. Husum er naturligvis med både i Københavnske piger

side 14


OPLEV E N R E FÆRØ OPLEV D L O B FOD ORT P S R E T N I OPLEV CUP SUMMAR

019 2 U7 / U15 Tórshavn, Færøerne

6. - 7. juli

drenge og piger

l som Så ve e or tslig det sp gger vi t, læ aspek ægt på den stor v lse også pleve o e l a i . sos rnene for bø

Læs mere på

Intersport Summar Cup

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 15

summarcup.fo


Tekst og foto Sofie Reimer

OMKLÆDNINGSRUMMET OMKLÆDNINGSRUMMET ER ET EJENDOMMELIGT RUM, SOM KAN NOGET SÆRLIGT. DET ER HER FÆLLESSKABET STARTER OG SLUTTER. BADEOMRÅDET SKYLLER IKKE BARE SVEDEN AF KROPPEN, MEN RENSER OGSÅ SINDET FOR SELVKRITIK, KIKSEDE AFLEVERINGER OG JORDEDE STEMPLER EFTER FRISPARK. Omklædningsrummet er en hyggelig ramme om

tempererede brusebade, hvor man har lyst til at

tredje halvleg, og det er spændende, hvor meget

blive stående resten af livet.

vand der kommer ud af bruseren. Mange sportsfolk kender til en bruser med heftigt skiftende

Hos Hvidovre IF har en træner taget sagen i egen

skarpe stråler i alle retninger, men også til de gode

dem derhjemme. Desværre kunne brusehoveder-

vandtemperaturer, tilkalkede brusehoveder med

hånd, og skruet brusehovederne af, for at afkalke

Rum 47 hos Kløvermarken er kun for damer.

< Omklædningsrum hos Sundby IF som skal ombygges til klublokale.

Rustent gevind hos Hvidovre IF.

De røde omklædningsbarakker hos Kløvermarken.

Badet ligger lige inden for hoveddøren hos Kløvermarken.

side 16


ne ikke sættes på igen, fordi gevindet på

uopslidelige jernkroge parkeret på smalle

ADAM OG EVA I KLØVERMARKEN

Nu er det en enkel stråle fra hver bruser,

store bolte.

er der fællesbad uden dør, og det benyttes

bruserne var så rustent, at det smuldrede. der klarer skyllearbejdet. Og Hvidovre IF har

træplanker og fastgjort på murværket med

fire fine afkalkede brusehoveder i skuffen.

De er ikke til at slide i stykker. Der er trods

OMKLÆDNINGSRUMMENES RANGORDEN

hænge dit tøj på en knage. Og knalder du

De københavnske omklædningsrum tager sig forskelligt ud alt efter, hvor i byen man er, og om man er udehold, hjemmehold,

førstehold eller fra rækken i bunden. Alle

har ret til en bruser, men det er ofte knagerækker, der er nok af. Lange linjer med

alt grænser for, hvor voldsomt du kan

hovedet op i en, er det din egen knold, det

I Kløvermarkens aldrende røde barakker stadig den dag i dag. Man smider tøjet i omklædningen, svøber håndklædet

omkring livet og går de 15 meter ned ad gangen til fællesbadet.

går ud over. Det øvrige inventar i omklæd-

Formanden for Kløvermarkens forenede

spiller, du er. Udeholdet tilbydes som regel

smil i øjnene de fodbolddage i hans ung-

ningsrummet stiger i standard jo bedre en den værste barak, hvis der overhovedet er noget at vælge imellem.

boldklubber, Finn Nørgård, husker med

dom, hvor de stoppede tøj i afløbsristene

i fællesbadet, så man kunne glide på sin >

Original bænk med opbevaring hos Kløvermarken.

Omklædningsbænk i baderummet på grund af pladsmangel hos Hvidovre IF.

Indgang til badstue i Hvidovre IF.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 17


BØRN OG UNGE BADER IKKE SAMMEN

bare røv i de få centimeter vand, der blev liggende på gulvet. Det gør man ikke i dag.

Omklædningsrummet er samlingspunkt for spillere i alle aldre. Lige fra Fra rummene blev bygget, afkalket, malet, rengjort og

TREDJE HALVLEG

restaureret. Mange rum er i dag meget slidte og brugte, men

Væggene i omklædningsrummene har lagt ører og øjne til alver-

dem DBU København har besøgt, har været rengjorte og med god

dens højrøstede skideballer fra trænere, brokkerier over konen

varme.

derhjemme og sejsråb. Men også lyttet til konstruktiv kritik, ønsket om revanche og rungende dyriske kampråb. Den tredje halvleg har

Hvorfor bader børn og unge ikke sammen i dag, i samme udstræk-

frirum, hvor beruselsen fra sport, øl og gode venner smelter

har badekulturen ændret sig, eller sveder de simpelthen mindre?

for mange spillere budt på dybe samtaler, en kold øl fra flaske og et

ning som de gjorde tidligere? Er omklædningsrummene for slidte,

endegyldigt sammen. Mange spillere er trådt ud i virkeligheden

igen, fyldt med energi og mod på livet. Flere har udviklet sig, fået

Fodboldmagasinet København har ringet til Søren Østergaard,

nye venner og glemt overtøjet på knagen.

Center for Ungdomsstudier, for at spørge ham til råds.

De knaldrøde træningsdragter hos Kløvermarken vækker minder fra 80´erne.

Så rigeligt med knager hos Hvidovre IF.

Omklædning hos Hvidovre IF.

Tiden er gået i stå i Kløvermarkens røde barakker.

side 18


-Der er mere hud og krop i det offentlige

ningsrum til klublokale for volleyballklub-

-Børn og unge modellerer efter deres

i bad, når de ligner de fotoshoppede

tilbyde lokalbefolkningen flere forskellige

træning eller henter børnene direkte på

rum i dag, og unge mennesker går først

modeller på busreklamen, fortæller Søren Østergaard.

I dag bader kun en tredjedel af pigerne

ben. Idrætsparken ser en styrke i at kunne

idrætter, med dertil hørende klubfaciliteter, og omklædningsrum har de nok af også efter omlægningen.

efter træning, mens det er halvdelen hos

-Det er skidt, at børn og unge ikke bader

gældende hos børnenes forældre.

fællesskab, som omklædningsrummet er

drengene. Det samme mønster gør sig

I Sundby Idrætspark overvejer man af samme grund at omlægge to store omklæd-

sammen efter træning. De går glip af det ramme for, og afdramatiseringen af det

perfekte ved at se hinanden uden tøj på og dele bruser, mener Søren Østergaard.

forældre, så når forældrene ikke bader efter fodboldbanen, bliver det forstærkende for den nye badekultur, der hersker. En kultur

hvor man bader og klæder om hjemmefra, -Forældrene burde gøre deres børn en tje-

neste ved at få dem til at klæde om og bade

med andre børn, fortæller Søren Østergaard og pointerer afslutningsvis,

-det handler stort set aldrig om faciliteterne!

Trængsel i omklædningen hos Hvidovre IF. Fællesbadet uden dør hos Kløvermarken.

Spejl eller opslagstavle hos Kløvermarken.

< F ugtig vindueskarm hos Hvidovre IF.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 19

Nico er bøsse og her er Nicos mor, Hvidovre IF.


Tekst og foto Dan Pedersen

FORMANDSKLUBBEN I MADRID FORENINGEN AF LOKALUNIONER (FLU) DRØFTER EN NY ORGANISERING AF DANSK BREDDEFODBOLD. DET BLEV ET VÆSENTLIGT TEMA PÅ ÅRETS REJSE TIL MADRID, HVOR FORMÆNDENE KOM MED INPUT TIL DBU KØBENHAVNS BESTYRELSE.

På det seneste repræsentantskabs-

diskuteret emnet ved flere lejligheder,

af DBU Københavns bestyrelse inden

Københavns bestyrelse alle klubber til

engang mulighed for at tale om frem-

med deres bud på, hvordan bredde-

møde i februar 2018 opfordrede DBU at deltage i formandsklubben, fordi

netværket er en vigtig sparringspart-

ner i det igangværende reformarbejde i FLU. Siden har formandsklubben

og på årets tur til Madrid fik de endnu tiden for dansk breddefodbold.

De 29 fodboldledere, som var med på

turen, fik en status på reformarbejdet

side 20

en åben dialog, hvor formændene kom fodbolden skal organiseres, hvis den

skal imødekomme fremtidens idræts-

billede. Her var der enighed blandt formændene om behovet for at tale med


fælles stemme over for de mange interessenter, der er rundt om foreningsfodbolden.

-Reformen er et emne, som virkelig optager

klubberne, fordi de sidder med et brændende ønske om at styrke dansk breddefodbold.

Lige nu er vi glade for den tætte dialog med formandsklubben, og nu ser vi frem til at

komme i dialog med alle klubber under DBU

København i det nye år, fortæller Linda Søren-

sen, som deltog i turen til Madrid på vegne af DBU Københavns bestyrelse.

Lørdag aften var delegationen fra DBU Kø-

benhavn til kamp på Wanda Metropolitano stadion for at se Atletico Madrid mod Ath-

letic Bilbao i en hæsblæsende 3-2 kamp, der blev afgjort til hjemmeholdets fordel efter en VAR-scoring i det 93 minut af forsvars-

spilleren Diego Godin. Den oplevelse delte

deltagerne med mere end 60.000 begejstrede Atletico Madrid fans, der forlod det nye

stadion i det østlige Madrid med et smil på

læben, på trods af silende regnvejr i de sene aftentimer.

GOD ENERGI OG DEBAT

BESØG I MORATALAZ

kussionen om dansk fodbolds fremtid, hvor

klubbesøget i ED Moratalaz. Breddeklub-

Blandt formændene var der god energi i diset nyt DBU Bredde og en øst/vest-model blev diskuteret.

-Jeg synes diskussionerne bibragte en større forståelse af, hvorfor en ny organisering er vigtig, og hvorfor den er vigtig nu. Vi skal være proaktive og på forkant med udvik-

lingen, hvis vi vil have indflydelse på dansk

Søndag var en af turens højdepunkter med ben i den østlige del af Madrid er en af Real Madrids udvalgte samarbejdsklubber, som

ledes af Jesús Enrique Gutiérrez Mayor, der er

kendt som Guti på de københavnske fodboldbaner. Her har han ofte været gæstetræner ved trænerseminarer i både klub- og DBU København regi.

fodbolds fremtid. Derfor var det også godt,

Guti sørgede for frokost i middagssolen og

Falsig, som er formand i HIK-fodbold.

om ED Moratalaz og tilgangen til børne- og

at emnet blev berørt i Madrid, forklarer Lone

Reformarbejdet i DBU’s lokalunioner var dog ikke det eneste tema på rejsen til Madrid. I

den sidste efterårssol fik formændene også

mulighed for at styrke fællesskabet og opleve den spanske fodboldkultur, som har været

toneangivende i international fodbold siden årtusindskiftet.

Der var mange ting at tage med – for eksempel deres tilgang til pladsmangel, hvor alle hold havde nøjagtig 60 minutters træning, og hvor baneskiftet mellem holdene foregik på under to minutter

udsigt til en ungdomskamp inden oplægget ungdomsfodbold i Madrid-klubben. Han

præsenterede en meget grundig og systematisk tilgang til spillerudvikling og fortalte om rekrutteringen af trænere og den bestemte tilgang til forældrene, som kun må komme

med positive tilkendegivelser. Kort fortalt får

alle forældre i ED Moratalaz besked på at sid-

de på tribunen under træning og kamp, da >

Der var trængt i det lille klublokale hos ED Moratalaz, som fortalte om klubbens filosofi og forudsætninger.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 21


ED Moratalaz har én kunstgræsbane, en lille bar og klubkontoret, der er udsmykket med graffiti. Beskedne forhold for en klub, der har den tidligere Barcelona målmand Victor Valdés i trænerstaben.

forældrekontakten omkring spillernes sportslige udvikling

sine oplevelser i klubben. Phillip har boet i Madrid med sin

Klubben er også meget afklaret i forhold til at flytte træ-

hold.

udelukkende foregår gennem en sportslige koordinator.

familie og sønnen har spillet på et af klubbens ungdoms-

nere rundt mellem årgangene, så alle får mulighed for at arbejde med både børne- og seniorspillere.

-Jeg skulle lige vænne mig til at sidde på tribunen under

-Det var et virkelig godt besøg, som ramte lige ned i nogle

eller træneren. De gør mange ting på en lidt anderledes

kampene og ikke have nogen form for kontakt til min søn

af de ting, vi gerne vil arbejde med i HIK. Der var mange

ting at tage med – for eksempel deres tilgang til pladsman-

måde, men det er godt organiseret, og der er helt sikkert

nogle arbejdsgange som klubberne kan inspireres af, for-

gel, hvor alle hold havde nøjagtig 60 minutters træning,

tæller Phillip Flores.

minutter. Det kunne vi godt lære af, forklarer Lone Falsig fra

En lille del af gruppen nåede også forbi 2-2 kampen mellem

og hvor baneskiftet mellem holdene foregik på under to HIK.

Besøget hos ED Moratalaz fik en ekstra dimension, da

Phillip Flores fra BK Skjolds bestyrelse kunne fortælle om

Rayo Vallecano og Villareal søndag aften inden turens

sidste modul, der blev afholdt mandag formiddag. Her var klubaktiveringen i forbindelse med EURO 2020 på programmet før turen gik hjem til København.

DBU Københavns formandsklub har eksisteret siden 2011 og har i 2018 haft deltagelse af 26 klubber under DBU København. De samles i netværket for at søge indflydelse og opbygge relationer på tværs af klubskel til gavn for de ca. 15.000 fodboldspillere som medlemsklubberne repræsenterer. Siden grundlæggelsen har det været en fast tradition at fjerde og sidste modul i kalenderåret afholdes i en europæisk storby, hvor deltagerne har mulighed for at drøfte de emner som styregruppen beslutter samtidig med at de også får inspiration og viden fra en anden fodboldkultur. Deltagelse i formandsklubben koster 500 kr. pr modul for de første tre moduler i 2019. Modul 4 som er rejsen til udlandet koster 4.500 kr. i 2019 (evt. tillæg for enkeltværelse kommer oveni prisen). Du kan tilmelde dig formandsklubben eller få mere information herom ved at kontakte Dan Pedersen, danp@dbu.dk

side 22


DANISH SPORTS TRAVEL A/S SPECIALISTER I FODBOLDTURNERINGER

100%

KAMPKLAR! 4.000

12

Tilfredse rejsende hvert år

Turne

ringe

r i he

le Eur opa

Lande med turneringer

365

Dage om året arrangerer vi turneringer og træningslejre

30

Års erfaring med fodboldturneringer og træningslejre

eu

Mang

Inge Larsen Indehaver

Jim Larsen Rejsearrangør Flott

e spill

Kontakt os på: Tlf.: 98 26 83 69 E-mail: dst@sport.dk www.danish-sports-travel.dk Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 23

d

e hol

ndsk denla

estede

r


Tekst og foto Sofie Reimer

FANTASTISK FODBOLDSTART FOR PIGER EN JULEFORTÆLLING FRA FREMAD VALBY OM YNGSTEBARNET PÅ 6 ÅR, DER FÅR SIT HØJESTE JULEØNSKE OPFYLDT LIGE MIDT I SOMMERHEDEN OG OM TO FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE, DER BLIVER FODBOLDTRÆNERE FOR 16 SPILOPPER.

side 24


-Far, jeg vil godt gå til fodbold, kan du ikke

Og således slutter julefortællingen om

og fantasifuldt, ellers fanger vi ikke deres

fodboldhold til jul.

ved hjælp af far-Friis, lydhøre og kloge

blive kedeligt, fortæller Cathrine.

lave et hold til mig, far? Jeg ønsker mig et

Sådan spurgte yngstebarnet sin far Kim Friis, og det var med dådyrøjne og det hele.

Og selvfølgelig kunne far-Friis give sin

yngstebarnets fodboldhold, der blev til

nisse-Ida fra kontoret og andre gode klubkræfter. Hver mandag aften lige midt i

-Det er sjovt at træne pigerne men også

rundt i salen hos Fremad Valby, mens de

vil bestemme og vi har dem midt i ulveti-

ulvetimen styrter 16 superglade spilopper to fysioterapeutstuderende Lea og Cathri-

datter et fodboldhold. Hvilken far er man, hvis man ikke kan det? Far Friis er den

type far, der sender alle sine døtre til fodbold i Fremad Valby.

Men far-Friis måtte også erkende sine

begrænsninger som fodboldtræner. Han indrømmede overfor sig selv, at han ikke var typen, der kunne stille sig op foran

16 spilopper og være fodboldtræner. Og

han mente at trænererfaring skulle der

til, hvis man skulle starte et helt nyt hold, særligt når det gjaldt hans yngste spilop.

opmærksomhed og så ville det hurtigt

udfordrende. De er i en alder, hvor de selv men, så det kan være en udfordring at få

16 piger til at sidde stille og lytte efter, når vi forklarer en øvelse, fortæller Lea.

"DER ER MEGET PÆDAGOGIK I DET, DET KOM FAKTISK LIDT BAG PÅ OS, SUPPLERER CATHRINE.

Lea og Cathrine tænker meget over,

hvordan de kan lave en sjov træning, så børnene ikke bare skal stå og skyde en bold frem og tilbage.

-Pigerne synes en øvelse er kedelig efter

3-4 minutter, og vi vil gerne have de laver den 6-7 minutter, griner Lea.

-Der er meget pædagogik i det, det kom

faktisk lidt bag på os, supplerer Cathrine.

Far-Friis gik straks til nisse-Ida fra konto-

Lea og Cathrine er færdiguddannede som

juleønske lige midt i sommerheden, om

deres succes hos U7 pigerne med den

ret og fortalte hende om yngstebarnets

fysioterapeuter til sommer. De tilskriver

hans manglende fodboldtrænererfaring

ne, håndfast, men kærligt kridter banen

var en god og opmærksom lytter, og far-

således bevæger vi os ud af eventyret og

og han kneb næsten en tåre, for nisse-Ida Friis anede ikke sine levende råd.

-Jamen kære far-Friis dog, nu må du ikke

op med struktur, leg og boldøvelser. Og

ind i virkeligheden for at høre, hvordan det går med spilopperne.

gå i opløsning. Du skal da bare ringe til

TRÆNER ELLER PÆDAGOG

bold. DBU har altid gang i en masse pro-

Thomsen bød ind på trænertjansen, da

DBU København og tale med Anja-pige-

jekter, og jeg ved der også er et for klubber med spilopper, der gerne vil spille bold?

Og jeg ved også, at det er med træner og

hele svineriet, udbrød nisse-Ida fra kontoret med begejstret stemme.

Og far-Friis vidste godt, at hele svineriet ikke havde noget med den forestående julemiddag at gøre, og der var i øvrigt

lang tid til, så han nikkede bare glad og

og viden om børnemotorik, de har fra

studiet. Fremad Valby har netop tilbudt dem en træneruddannelse, som Lea og Cathrine har sagt ja tak til.

SELVKØRENDE ER VELKØRENDE

klubben spurgte ud i netværket, om der

hele selv nu med hjælp fra forældrene,

fandtes frivillige kræfter til at træne det nye U7 pigehold. De har begge spillet

-Vi er færdige med projektet og kører det fortæller Kim Friis.

fodbold siden de var børn, og tænkte det

Det var en præmis fra starten, at der

nerduo. Lea og Cathrine glædede sig til

med træningen.

kunne være sjovt at være en fodboldtræboldøvelser mellem kegler, fodboldlege og spiljustering. Men der ventede dem også meget andet.

-Vi troede, at vi skulle ind og lave helt

i sommerheden for at fortælle den gode

op for os - også ved hjælp fra DBU træ-

nyhed.

træneren, suppleret med den erfaring

Lea Kromann Johansen og Cathrine Sofie

lettet over Nisse-Ida´s ivrighed og gå-påmod og skyndte sig ud til yngstebarnet

undervisning, de har modtaget af DBU

skulle være frivillige forældre til at hjælpe

Det koncept kører Fremad Valby med helt op til U13. Det er forældrene, der driver værket.

klassiske fodboldøvelser, men der gik det

-Vi laver stationstræning, og hver station

neren - at vi skal gøre det mere legende

gode og hjælper gerne, fortæller Lea.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 25

skal jo bemandes. Men forældrene er

>


Spiloppernes kampråb: 3 - 6 - 9 - 12 - vi er verdens bedste hold - Fremad Valby.

FLERE MEDLEMMER I KLUBBEN

-Jeg vil i hvert fald gerne fortsætte, hvis der

-Jeg havde ellers troet, hun skulle være hjem-

lemmer i den yngste aldersgruppe. I pro-

dende at følge pigernes udvikling, fortæller

fortæller Kim Friis.

Fremad Valby har fået 14-16 nye pigemedjektopstarten valgte klubben at vente med

kontingentopkrævningen til holdet var godt

er mulighed for det. Det kunne være spænCathrine.

forankret.

-Umiddelbart vil jeg også gerne fortsætte, for

-Når jeg har talt med de andre klubber, der

for os, og rent fodboldmæssigt er det gået

også kører dette forløb, så håber de på 5 nye pigespillere, og der har vi fået mange flere. Det er jo fantastisk i den alder, og mange

flere end vi håbede på, fortæller Kim Friis begejstret.

PIGERNES UDVIKLING TAGER FART

der sker meget med pigernes autoritet overfremad. I starten var det sådan, at hvis de

forsøgte at sparke til bolden, så sparkede de ved siden af. Nu kan de godt spille sammen

tre mod tre, man skal bare guide dem meget verbalt, og de kan ramme bolden, mens den er i bevægelse, fortæller Lea.

Lea og Cathrine synes det er sjovt at være

YNGSTEBARNET ER GLAD FOR SIT FODBOLD-

boldproces, og de håber pigerne vil fortsætte

Kims datter synes det er fantastisk med det

dem, der er første-trænere i pigernes fodmange år endnu.

HOLD OG SINE TRÆNERE

me i dag, fordi hun hostede lidt i morges,

-Da jeg så hentede hende, udbryd hun: Far!

Jeg skal altså til fodbold i dag. Jeg har næsten ikke hostet ovre på fritten, så nu vil jeg gerne afsted, griner Kim Friis.

Cathrine og Lea mærker også begejstringen for fodbold hos pigerne.

-De er altid mega glade for at se os. De

kommer og giver kæmpe krammere. De har krudt i røven, og tager fat i bolden, så snart

de kommer ind i salen, vi kan mærke, de har lyst til at være her, fortæller Cathrine.

nye velfungerende fodboldhold.

SÅDAN FOREGÅR DET Fantastisk Fodboldstart for Piger, er et forløb, der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold.

en time. Til disse træninger spottes også de kommende trænere for pigerne.

• Forløbet starter med et forberedelsesmøde mellem DBU-instruktøren og din klub.

• I forbindelse med fjerde træning afholdes et forældre­ møde med deltagelse af trænerne samt medlemmer af pigeudvalg eller bestyrelse. Det er muligt for 40 klubber i henholdsvis 2018 og 2019 at ansøge om Fantastisk Fodboldstart for Piger, for kun kr. 2.000,-

• Herefter sørger klubben for, at pigerne inviteres til Fantastisk Fodboldstart for Piger. • Første træning afholdes ca. 1 måned efter forberedelsesmødet. De første fire træninger varetages af en DBUinstruktør i samarbejde med klubfrivillige og varer ca.

Vil du vide mere? Kontakt Anja Kouly Lethin - anko@dbukoebenhavn.dk

side 26


SKAL DIN KLUB MED TIL EURO 2020? EM-feberen rammer København i 2020. Flyt folkefesten ud i din klub og gør noget godt for jeres medlemmer og lokalmiljøet. DBU København kan hjælpe med rådgivning, procesplanlægning, organisering og eventuelt økonomiske midler.

Kontakt Anja Lethin på anko@dbu.dk

Scor kassen og støt en god sag Tjen 9 kr. pr. solgt lod

Mangler I penge til et stævne, nyt udstyr eller andet, så sælg lodsedler for Nyreforeningen i perioden 15. marts til 15. juni 2019. Lodsedlerne sælges for 25 kr. stk.– I tjener 9 kr. pr. lod I sælger.

I støtter en god sag

Overskuddet fra salget går til Nyreforeningens arbejde. Når I sælger vores lodsedler, hjælper I samtidig børn, unge og voksne, som er berørt af nyresygdom.

Vind 10.000 kr. ekstra

Kan I sælge mange lodsedler, så deltag i DM i lodseddelsalg. Der er 10.000 kr. på højkant til det bedst sælgende hold, 5.000 kr. til andenpladsen og 3.000 kr. til tredjepladsen.

Tilmeld dig eller dit hold på:

mail@nyre.dk eller læs mere på www.nyre.dk/ lotteri, hvor I også kan tilmelde jer.

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 27


Tekst og foto Hanne Kokkegaard

OMTÆNK DANSK FODBOLD – LAD PIGER OG DRENGE SPILLE SAMMEN FRA START TÆNK I NIVEAU - IKKE KØN. DET VIL GIVE DEN STØRSTE TALENTUDVIKLING FOR PIGERNE, LYDER ANBEFALINGEN FRA BK VESTIA EFTER PROJEKT MED MIXBOLD.

17 klubber er sammen med DBU København i gang med

sjovt at spille med pigerne, for sæsonen før fik vi virkelig

en større satsning på pigefodbold. Hvis man virkelig skal

store tæsk.

hjælpe dansk pigefodbold og opdyrke talenter, skal man

FORSKELLIGE KOMPETENCER

dog glemme køn og lade piger og drenge spille sammen fra start og først opdele dem ved 13 år.

Mixholdets trænere, Jacob Walter og Jon Frimand, der også træner piger årgang 2004, bekræfter, at drengene har

Det er anbefalingen fra BK Vestia på Vesterbro. Klubben

nogle kompetencer, som pigerne ikke har – og omvendt.

deltager i pigeprojektet, men sideløbende har man

hele året forsøgt sig med mix-bold med 2004-piger og

- Drengene er fysisk bedre, sparker længere, løber hurti-

2005-drenge, der stiller et fælles hold til kampe.

gere og skubber mere. De har ofte også bedre individuelle

kompetencer, fx dribler bedre. Til gengæld har pigerne en

Målet var at se, om de to spillergrupper kunne lære hin-

bedre rummelig opfattelse af banen, og forstår, hvorfor det

anden noget, ligesom mix kunne løse et problem med at

kan betale sig at arbejde sammen i stedet for selv at drible,

stille hold, fordi man stod med 1,5 hold fra hver gruppe og

som drengene er slemme til, siger Jon Frimand.

nu i stedet har tre hold, og på den måde kan fastholde og tilbyde spillerne mere kamptid.

- Når vi ser på pigernes fodboldmæssige kunnen, ville vi

Erfaringerne er gode, ingen spillere er faldet fra undervejs,

lidt hurtigere, for det gør drengene. Og det synes jeg fak-

gerne tvinge dem til at bruge deres fysik mere og tænke

og spillerne håber at fortsætte med at spille på tværs af

tisk er lykkedes, siger Jacob Walter.

køn.

TALENTLØFT TIL PIGERNE

- Jeg har lært at være mere forberedt, fordi spillet går en

Ifølge trænerne vil mixbold være et kæmpe talentløft for

tand hurtigere, når du spiller med drenge. Når du spiller

pigerne, selv om det vil kræve en mentali­tetsændring i

med piger, kan du have bolden i lidt længere tid, end når

klubberne, skolerne, blandt forældrene og i samfundet

du spiller med drengene, for der skal du allerede, før du

generelt.

får bolden, vide, hvad du skal gøre med den, siger 14-årige Elizabeth Kabeya.

-Hvis man ser det i det store billede for pigefodbolden, ville

Målmanden, 13-årige Peter Bønding Schøsler, mener tilsva-

hvor man på landsplan kunne rykke mest. Vi ville få nogle

rende, at drengene har lært noget:

- Pigerne er bedre end os til samspil, så man kan virkelig lære noget af at spille med dem. Og det har været rigtig

det at lade piger og drenge spille sammen være måden,

enormt gode pigefodboldspillere. I dag er det kun få piger, der spiller med drengene i skole­gården eller boldburet på

gaden, men de bliver til gengæld enormt gode, netop fordi de får den ekstratræning, som er nødvendig for at blive

side 28


Hvis man skal udnytte potentialet i dansk pigefodbold, skal piger og drenge spille sammen. Det er holdningen i BK Vestia, der har man gode erfaringer med mixbold.

god, og som mange piger ikke får i dag, siger Jacob Walter - og Jon Frimand supplerer:

- Det er sådan lidt dødssygt kønsmønster over det, som jeg også tror sætter en begrænsning for pigernes træning.

Derimod har det været uproblematisk at

Vestia, at mixrækker er normalt i dansk bør-

har mindet om almindelige kampe. Men

125 år i 2022.

spille mix i en ren drengerække, og kampene mixholdet burde være tilmeldt en række

lavere, for det har tabt de fleste kampe med et par mål.

DRØMMEN ER STADIG EN MIXRÆKKE

- Når man går i gang med sådan et projekt,

det her mixhold, mener trænerne. Den stør-

resultaterne ikke betyder det hele, men det

BK Vestia er nu kommet i gang for sent med ste udfordring er, at drengene og pigerne har trænet forskelligt gennem deres fodboldopvækst.

må der gerne være medløb. Man kan sige, at er et fodboldhold, der konkurrerer, og det

betyder alligevel noget for spillernes selvforståelse, siger Jacob Walter.

- Det gør det svært at få dem til at fungere

Mixholdet fortsætter frem til foråret, og

arbejder sammen. Hvis de havde startet

yngre hold i klubben er også gået i gang med

som et hold. Det bliver mere to grupper, der sammen, ville det have været anderledes.

Desuden er drengene ikke så læringsparate,

man evaluerer modellen over vinteren. De mixbold.

som pigerne er. Det kan have noget at gøre

I juni holdt DBU København sin første mix-

måden at blive trænet på, siger Jon Frimand.

af Fodboldmagasinet København håber BK

med deres modenhed. Det kan også være

turnering, og som fortalt i årets første udgave

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 29

ne- og ungdomsfodbold, når klubben fylder

4 ANBEFALINGER TIL MIXBOLD

• Lad piger og drenge træne og spille

kampe sammen helt fra start, så de

opfatter hinanden som en gruppe, der ikke er kønsopdelt.

• Mix-fodbold fungerer godt, så længe

den fysiske forskel ikke er for stor – til cirka 14-årsalderen.

• Det sociale udbytte er størst, når piger og drenge har samme alder.

• Tilmeld mixhold i en række der passer

til deres niveau. Ikke en række, der er for svær.


Tekst og foto Sofie Reimer

Det er vigtigt for dommere at være en del af fodboldfamilien og fællesskabet med de andre dommere.

DOMMERENS JOB ER LANGT BEDRE END SIT RYGTE FODBOLDDOMMEREN HAR ET UTAKNEMMELIGT JOB, HVOR HAN HELE TIDEN ER I SKUDLINJEN I FORHOLD TIL KONFLIKTER, OG DET ER HAM, DER FÅR SKYLDEN, HVIS KAMPEN HAR VÆRET DÅRLIG.

Sådan opfatter rigtig mange dommerens job. Men virkeligheden for en fodbolddommer er stik modsat. En ny undersøgelse fra DBU Kø-

hvordan civilbefolkningen og studerende (den eksterne gruppe) opfatter dommerhvervet.

benhavn, som, Cand. Scient. i Idræt, Christina

I den eksterne gruppe er der en generel opfat-

hånd på viser, at det både er sjovt, spændende

til konflikter, og har ansvaret for en dårlig

Ehrenreich Fogtmann, er ved at lægge sidste

og personligt udviklende at være fodbolddommer.

DOMMERNE ER MEGET GLADE FOR DERES JOB Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan en dommer opfatter sit hverv og

telse af, at dommeren er i skudlinjen i forhold afviklet fodboldkamp.

Syv ud af ti dommere oplever ligeledes, at

spillerne har stor forståelse for deres beskæftigelse som dommer. De oplever sjældent

ubehagelige tilråb fra spillere/trænere eller

fans, men oplever tværtimod, at atmosfæren

omkring de fodboldkampe de dømmer, altid er god og behagelig.

Når man spørger dommerne selv, viser svarene

6 ud af 10 dommere oplever, at befolkningen

svarer, at de er meget glade for at være domme-

dommere. Dommerne synes desuden deres

en helt anden virkelighed. Syv ud af ti dommere re. De giver et ti-tal på en skala fra et-ti.

side 30

generelt har en positiv opfattelse af fodboldjob er både sjovt, spændende og giver gode


Dommerevaluering i omklædningsrummet med stadionplatte, feedback og røverhistorier.

kompetencer inden for lederskab, kommunikation og konflikthåndtering.

SKRÆKHISTORIEN SIDDER FAST

Men hvorfor er opfattelsen af dommerjobbet så langt fra dommerens virkelighed? Det har administrator hos DBU København, Kenneth Egeberg, et bud på.

-Vi er gode til af fortælle skrækhistorier og

mindre gode til at fortælle de gode historier, derfor læser vi om de kampe, hvor en dommer er blevet skubbet, slået eller hvad som

helst, der har nyhedsværdi, fortæller Kenneth Egeberg.

Han mener også, at forskellen i opfattelsen

kan ligge i, hvordan en dommer og en tilskuer oplever en fodboldkamp forskelligt. Domme-

som størstedelen af vores fodbolddommere

har, så har man også lidt erfaring på rygraden, i forhold til det man stiller op til, og så kan

man lære at skille affekten fra det velovervejede.

DOMMERFUNDAMENTET

Kenneth Egeberg har selv været dommer si-

den 1995 og dømt mere end 1000 kampe. Han blev dommer som 15-årig, og er i dag både

at vi har 250 DBU København dommere til at dømme 15.564 kampe om året fra U13 og op. Det løber kun rundt, hvis hver dommer

dømmer 62 kampe på et år. Sidste år dømte

dommerne i gennemsnit 42 kampe hver. DBU København mangler altså at dække ca. 4.000 kampe ind om året, hvis gennemsnittet fra 2017 holdes.

dommer og dommerkoordinator. Det tog Ken-

Men sidste år dømte 60 dommere, kun en

fast i sit dommerfundament, at han sikkert og

virkeligheden, og det skal der være plads til,

neth Egeberg 2-3 år før han selv stod så godt

roligt kunne skelne mellem handlinger i affekt og velovervejede handlinger hos spilleren. En nødvendighed for at kunne bevare roen og

overblikket, og for at kunne afgive kendelser sikkert.

enkel kamp pr. måned eller mindre. Det er

for mennesker er forskellige. DBU København er meget taknemmelige for alle dommere og deres indsats. Men med den store forskel der er i antal dømte kampe pr. dommer, viser det tydeligt, at dommerstaben skal vokse.

ren er trænet i at vælge sine kampe, og se bort

-Det tager tid at nå til det niveau, hvor du som

-Det betyder, at klubberne og holdene selv

rende adfærd, og i stedet koncentrere sig om

nes motiver er, hvor meget der er umiddel-

men det kunne være rart at dække endnu flere

fra bagateller, handlinger i affekt og provokeat få kampen til at rulle.

-Det, der kan se voldsomt ud for publikum, bli-

ver ikke nødvendigvis opfattet ligeså voldsomt

dommer lynhurtigt kan afkode, hvad spillerbart, og hvor meget, der er velovervejet. Det

afhænger af alder, kultur, følelser og hvordan du opfatter verden, fortæller han.

stiller mandskab til at dømme mange kampe,

kampe, så træneren kan være træner, spilleren spiller og forælderen være forælder, konstaterer Kenneth Egeberg.

og ligeså grænseoverskridende i fodboldens

VI MANGLER DOMMERE

NYE DOMMERE ER STUDERENDE

Egeberg og uddyber;

at dykke ned i dommerproblematikken og få

ringstrategi blandt studerende.

verden og hos dommeren, forklarer Kenneth

-Det er en emotionel arena, du står i som dommer, men har man en baggrund i fodbolden,

I DBU København har vi længe haft trang til lavet de markedsundersøgelser, der skal til,

for at kunne målrette en rekruttering af nye

dommere. Status på dommersituationen er,

Fodboldmagasinet København nr. 4. 2018 | side 31

DBU København arbejder med en rekrutte-

-Vi har specifikt dykket ned i den målgruppe, fordi fodboldspillende mennesker typisk er

>


Begejstring og glæde fra fans lærer dommeren at overhøre.

i det yngre segment, og fordi studerende tit har studiejobs, de er

-I DBU København har vi gjort det mere spiseligt at tage dommerud-

yngre, mobile kræfter, som er vant til at lære nyt, fortæller Christina

følgende typisk ved at dømme seks til otte senior kampe. Så har du

PRISEN FOR DOMMERUDDANNELSEN ER EN HINDRING

Det er også muligt for klubberne at betale for uddannelsen for et af

sjældent etablerede med familie og børn, og så kan man sige, det er

dannelsen uden at hive penge op af lommen men afdrage efter-

Ehrenreich Fogtmann.

finansieret dit dommerkort, fortæller Kenneth Egeberg.

Undersøgelsen viser, at der er tre forhold, der afholder de studerende fra at vælge dommerjobbet til.

deres medlemmer.

-Vi sætter stor pris på, at klubberne på den måde også tager ansvar

Tiden er en faktor, da mange studerende føler, de ikke har tid nok. En

for helheden, slutter Kenneth Egeberg.

anden faktor er de konflikter, der kan opstå, hvis man som dommer

laver en fejlbedømmelse. Det virker afskrækkende på de studerende.

Kunne du tænke dig at blive dommer?

at man selv skal betale for dommeruddannelsen, og de mener, det

Læs mere på www.dbukoebenhavn.dk, eller send en mail til

Den tredje faktor er pengene. De studerende ser det som en hindring, beløb man tjener som dommer, er for lavt.

kege@dbukoebenhavn.dk

Undersøgelsen viser, at det bedste ved at være dommer ifølge dommerne selv er:

Vi sendte spørgeskemaet til 250 dommere og modtog 168 besvarelser.

• Anerkendelse i form af ros og respekt

Heraf har 55 personer været dommer i mere end ti år.

• K ompetencer som konflikthåndtering og ledelse

Flest kampe dømt i 2018 af en enkelt dommer - 250 kampe (opgjort 27.11.18).

• Personlig udvikling

Ældste dommer i DBU København - 72 år.

• V ære en del af fodboldfamilien (selv om man ikke selv kan spille fodbold)

Yngste dommer i DBU København - 15 år.

• Det sociale element

Vi annoncerede på Facebook med link til vores spørge­ skema og modtog 261 besvarelser fra den eksterne gruppe heraf 80 besvarelser fra studerende.

side 32


www.danacup.com

Follow Dana Cup on:

International Youth Soccer Tournament

DANA CUP 2019 22 - 27 JULY · HJØRRING · DENMARK

Mød nogle af Verdens bedste ungdomsklubber - 5 dage med fantastisk fodbold!

Klasser 2019:

• • • •

Piger: G19, G17, G16, G16 (7), G15, G14, G14 (7), G13, G12 (7)

Flere end 1.100 hold fra 45 nationer Danmarks største sportsbegivenhed Verdens tredjestørste ungdomsfodboldturnering Verdens mest internationale ungdomsturnering med 90 % udenlandske hold • Fantastiske græsbaner i sikre omgivelser • 20.000 deltagere, som spiller I internationale grupper

Drenge: B19, B17, B16, B16 (7), B15, B14, B14 (7), B13, B12 (7), B11 (7)

Indkvartering på skoler, eller camping. Der er eller mulighed for opgradering. For yderligere information venligst kontakt Dana Cup på soccer@danacup.dk Velkommen til Dana Cup Hjørring 2019. #fodbold #respekt #ligestilling #fællesskab #venskab

International Youth Soccer Tournament in Denmark since 1982 DANA CUP HJØRRING Børge Christensens Vej 5 DK-9800 Hjørring Denmark

Telephone: E-mail:

+45 98 91 13 00 soccer@danacup.dk

Web:

www.danacup.dk

Organizer:


DBU KØBENHAVN SENDTE EN FYLDT BUS TIL BERLIN i forbindelse med årets frivillighedstur i slutningen af november. De 47 frivillige

IND

trænere og ledere fik masser af underholdning under

besøget på det Olympiske Stadion, hvor Hertha Berlin og 1899 Hoffenheim spillede 3-3 foran 45.000 tilsku-

ere. De frivillige fik også set kvindefodbold fra øverste

UNGE OG GAMLE I SAMME HUS. Det er planen på Frederiksberg, hvor FB’s nye klubhus skal integreres med nye plejeboliger på Frederiksberg så børneliv, foreningsliv og ældreliv kan smelte sammen til gavn for alle. Det forventes, at det nye klubhus står færdigt i 2023.

hylde, da de tidligere Champions League vindere fra Turbine Potsdam vandt 3-0 over Bayer Leverkusen

i kvindernes Bundesliga. DBU København vil gerne

benytte lejligheden til at takke de mange deltagere

for endnu en fantastisk frivillighedstur. Vi glæder os

TSAK

til at gentage turen i 2019.

DANSK FODBOLD HAR MISTET EN AF SINE STORE PROFILER

Den 25. februar 2019 afholder DBU København repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i Sydhavnen. Hvis klubberne har forslag til ændringer af DBU Københavns love, skal disse være unionen i hænde senest tirsdag den 1. januar 2019. Send en mail til jank@dbukoebenhavn.dk DBU har lanceret Facebook-siden ’DBU – En Del af Noget Større’. Den nye side skal fortælle de mange gode

historier, hvor fodbolden spiller en positiv rolle i samfundet.

Flemming Nielsen var en legende i dansk landsholdfodbold og var med på det stærke danske OL-landshold, der vandt sølv i Rom i 1960. Flemming Nielsen, der blev 84 år, var ofte på besøg på DBU Københavns kontor, hvor han tit talte om sin storhedstid i Atalanta BC og Bergamo, som havde en særlig plads i hans hjerte. Samtalerne førte til, at DBU Københavns administration med hjælp fra Flemming Nielsen arrangerede en tur til Bergamo tilbage i 2016. Hvil i fred.

Vejen til job går gennem fodboldklubben. Det er sin sag at blive en del af det

arbejdende fællesskab, men med hjælp fra en række fodboldklubber under DBU København er 13 dimittender kommet tættere på. I tæt samarbejde med Københavns Kommune, konsulentvirksomheden WESI3 og Københavns Jobcenter har DBU København afviklet det femte succesfulde forløb af Erhverv, Ledelse og Idræt (ELI), hvor 13 jobledige har været med i et forløb over 13 uge. Forløbet består af to ugers kursus i det personlige lederskab, fire ugers praktik i en idrætsforening samt syv ugers praktik i en lokal virksomhed.

side 34

Facebook-siden er en del af en større strategi for at fortælle

flere af de positive historier fra fodboldens verden. Også dem, der ikke ses tydeligt fra tilskuerrækkerne på de danske stadions. For eksempel historien om den klub, der tager integrati-

onsansvaret alvorligt og rekrutterer frivillige og spillere fra de

lokale boligområder eller om de 18 ældre kvinder med forhøjet

blodtryk, der mødes hver uge på grønsværen for at spille motionsfodbold og hygge sig.

Sæt kryds i kalenderen.

LØRDAG DEN 2. MARTS 2019 ER DER VERDENSPREMIERE PÅ EN FODBOLDKONGRES I DANSK FODBOLD. Den nye

kongres skal skabe rammerne om debat og udvikling af dansk fodbolds fremtid - med oplæg, workshops og diskussion om

alt fra spiller- og talentudvikling til fodboldens muligheder i

den digitale verden. Dagen afsluttes med en kæmpe fejring af dansk fodbold med uddeling af priser og hyldest til de bedste af de bedste.

Tak for de mange indstillinger til hæderen som årets klub 2018. Vi har modtaget rekordmange indstillinger og det

er fantastisk at læse om alle de initiativer og tiltag, som foregår i det københavnske foreningsliv. Vi glæder os til at præsentere vinderen i løbet af december måned på DBU Københavns hjemmeside.


En afskaffelse af skiftet mellem sommer- og vintertid drøftes i øjeblikket i EU. I DBU er holdningen klar;

GØR SOMMERTIDEN PERMANENT. Den holdning understreger DBU nu overfor de danske medlemmer af Europa Parlamentet, Folketinget og det relevante ministerie. En afskaffelse af sommertiden vil få alvorlige konsekvenser for fodboldklubberne i Danmark, udendørs­ idrætten generelt og folkesundheden i bred forstand, fordi afskaffelsen vil gøre det vanskeligere at gennemføre udendørsaktiviteter som eksempelvis en fodboldsæson, hvis den ekstra lyse aftentime forsvinder.

Nu kan du se de vejledende start- og sluttidspunkter for senior 11-mands og ungdom 11- mands i DBU Københavns

turneringer. DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogram for foråret 2019 senest fredag den 15. februar 2019, kl. 15.00.

Lørdag den 8. september

VAR KASTRUP BK VÆRTER FOR EN INTERNATIONALE FODBOLDTURNERING i samarbejde med den rumænske ambassade. 13 hold og mere end 160 spillere deltog i arrangementet, som er kommet i stand via et

samarbejde mellem DBU og det rumænske fodbold forbund. DBU

København hjalp Kastrup BK og den rumænske ambassade med at

afholde det store stævne, som skal engagere og skabe sammenhold mellem rumænere i Danmark.


9 1 0 2 p u C t a g e Katt gdomshold n u r o f e n v æ t fodbolds e t s g li e g g y h s Danmark

oreni f s t æ r d i a a n Gre

ng

N V Æ T S D L O B D O T F L A N O I T A N R E T IN li 2019

E

Kursusstart den 7. april 2018 . ju 25. juli - 28 il U-18 t 0 -1 U e g n e r D & 8 -1 r U-10 til U e ig P : r e k k æ r e n v æ st

Tilmeld jeres hold på www.kattegatcup.dk