Page 1

praktijk 1 checklist lesvoorbereiding 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.2 13 13.1 14 14.1 14.2

STAGESCHOOL o Controle spelling en gegevens: naam stageschool, afdeling, vakleraar … BEGINSITUATIE o Onderwerp vorige les indien belangrijk voor jouw les o Aanwezig didactisch materiaal, eventuele aangepaste klasopstelling genoteerd (indien van toepassing) o Zorgleerlingen vermeld indien belangrijk voor jouw les BRONNEN o Bronvermelding genoteerd in APA-normen en minimum 1 niet-internetbron genoteerd o Altijd: correcte leerplan en werkvormenboek o Eventueel: bundel PAV BIJLAGEN o Gezorgd voor bijlage i.v.m. visualisatie (materiaal aanschouwelijkheidsprincipe,taalsteun) o Bijlagen genummerd en getypt bordschema aanwezig LEERPLANDOEL(EN) o Voluit geschreven leerplandoelen aanwezig + nummering o Maximum 3 à 4 leerplandoelen per lesuur (bij voorkeur minimum 2 domeinen) o Tussen haakjes domein uit eindtermen vermelden VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN o Noteer alleen degene waaraan je echt aandacht geeft in de les, gebruik de brochure VOET@2010 o Leergebiedoverschrijdende thema’s blanco laten (= basisonderwijs voor LO-BR) LESDOELEN o Zinsbouw: ‘de leerlingen kunnen’ niet expliciet noteren o Concreet, enkelvoudig, waarneembaar (met hulpmiddelen en minimum) o Tussen haakjes domein uit eindtermen noteren na lesdoel LEERINHOUD : LESBEGIN o Praktisch: naleven afspraken (materiaal mee) – ophalen taken – aanwezigheden - agenda o Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid, vertrouwensrelatie o Aansluiting leefwereld: oriëntatie, motivatie, herhaling o Motiverend lesbegin (doel: hoofdzakelijk motiveren, ook andere lesdoelen mogelijk) i.f.v. een probleemstelling (deze ook formuleren) LEERINHOUD : LESUITWERKING (WAT ?) o Lesfasen genummerd, verwoord en genoteerd zoals in modelles o Inhoud fasen: titels en kernwoorden + verwijzingen LEERINHOUD : SLOT o Evaluatie en reflectie (terugblik op probleemstelling) o Tot rust komen, klasorde o Afspraken rond huistaakopgave WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE o Materiaal, werkvormen en organisatie invullen (benamingen didactisch werkvormenboek) o Beschrijving gebeurtenissen in scenario o Formulering Instructies concreet uitschrijven o Hoofdvragen uitschrijven met tussen haakjes het gewenste antwoord o Inbouwen herhalingsmomenten en/of overgangsmomenten (kort) o OVUR-strategie TIJD o Aantal minuten per onderdeel of per lesfase: indicatief, na te streven (inschatten niveau) o Einduur van elke fase tussen haakjes vermelden TAAL o Spellingscontrole uitgevoerd (spellingscontrole Word, laten lezen, zelf kritisch doorlezen) DOCUMENTEN o Checklist met aanduidingen bij elke lesvoorbereiding o Ingevuld lesbegeleidingsformulier bij microteaching


praktijk 2 checklist lesvoorbereiding 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 13 13.1 14 14.1 15

Stageschool Controle spelling en gegevens: naam stageschool, afdeling, vakleraar … Beginsituatie Onderwerp vorige les indien belangrijk voor jouw les Aanwezig didactisch materiaal dat je gebruikt, eventuele aangepaste klasopstelling genoteerd Zorgleerlingen vermeld indien belangrijk voor jouw les + waar in je les hou je er rekening mee? Bronnen Bronvermelding genoteerd in APA-normen en minimum 1 niet-internetbron genoteerd Altijd: correcte leerplan en werkvormenboek Eventueel: bundel PAV Bijlagen Gezorgd voor bijlage i.v.m. visualisatie (materiaal aanschouwelijkheidsprincipe,taalsteun) Bijlagen genummerd en getypt bordschema aanwezig Vakoverschr. eindtermen (2de-3de gr.) of vakoverschr. ontwikkelingsdoelen (1ste gr.) Maximum 3 per lesuur (Noteer ze alleen als je er echt aandacht aan geeft in de les.) Leergebiedoverschrijdende thema’s eventueel aangevuld Leerplandoel(en) Maximum 3 leerplandoelen per lesuur (bij voorkeur minimum 2 domeinen) Nummers en domein leerplandoelen genoteerd zoals in modelles Voluit geschreven leerplandoelen aanwezig Lesdoelen Zinsbouw: ‘de leerlingen kunnen’ (niet expliciet noteren of 1 keer bovenaan vermelden) Concreet, enkelvoudig, waarneembaar (met hulpmiddelen en minimum) Domein (uit eindtermen) tussen haakjes noteren na lesdoel zoals in modelles Leerinhoud: lesbegin Praktisch: naleven afspraken (materiaal mee) – ophalen taken – aanwezigheden - agenda Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid, vertrouwensrelatie Aansluiting leefwereld: probleemstelling (oriëntatie), herhaling Motiverend lesbegin (doel: hoofdzakelijk motiveren, ook andere lesdoelen mogelijk) Leerinhoud: lesuitwerking Lesfasen genummerd, verwoord en genoteerd zoals in modelles Inhoud fasen: titels en kernwoorden + verwijzingen Leerinhoud: slot (Herhaling, gevolgd door) evaluatie en reflectie (terugblik op probleemstelling) Afspraken rond huistaakopgave Tot rust komen, klasorde Werkvormen/media/organisatie Werkvorm, materiaal en organisatie vermeld zoals in modelles? Beschrijving gebeurtenissen in scenario Goed nagedacht over hoe je je instructie zal formuleren? Instructies concreet uitschrijven + hoofdvragen uitschrijven Leermiddelen opsommen: media en didactisch materiaal, in drukletters of kleur Inbouwen herhalingsmomenten en/of overgangsmomenten (kort) Werkvormen benoemen OVUR-strategie Integratie VD2 in eerste en/of tweede stage: evaluatieschema (uit PR1), hoekenwerk, leerstijlen, meervoudige intelligentie Integratie VD2 in tweede stage: evaluatie (ook zelf- en peerevaluatie), BZL, remediëring, differentiatie, MVT Tijd Voldoende gedetailleerd aantal minuten per onderdeel of per lesfase: indicatief, na te streven, meestal niet langer dan 10 à 15 minuten (inschatten niveau) Taal Spellingscontrole uitgevoerd (spellingscontrole Word, laten lezen, zelf kritisch doorlezen) Documenten Checklist met aanduidingen bij elke lesvoorbereiding Geniet van het voorbereiden en het geven van je les!

Checklist lesvoorbereiding  

Enkele accenten die in de PAV-lessen didactiek gelegd worden op het vlak van een lesvoorbereiding i.f.v. een les PAV

Advertisement