__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības finansējumam, Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē ir izveidotas mūsdienīgas darbnīcas, laboratorijas, mācību kabineti ar pievilcīgu studiju vidi un mūsdienīgu aprīkojumu. Šī infrastruktūra tagad ir pieejama ikvienam studēt gribētājam. Mūsu absolventi jau tagad veiksmīgi attīsta savu karjeru radošajās industrijās, daudzos starptautiskos un vietējos uzņēmumos, mākslas un kultūras projektos, izglītības iestādēs, zinātniskajos institūtos, skolās gan Latvijā, gan daudzviet Eiropā un plašajā pasaulē. Radošās industrijas ir viena no jomām, kuru var un vajag attīstīt Latvijā, un mūsu studenti būs gatavi veicināt to attīstību. Zināšanas, kas tiks iegūtas modernizētajā Daugavpils Universitātes studiju vidē, kļūs par stabilu pamatu ikviena absolventa dzīvē. Daugavpils Universitātē tu iegūsi mūsdienīgu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un pieprasītu augstāko izglītību. Mēs esam tuvāk, nekā tev šķiet! Nāc, studē un veiksmīgi veido savu karjeru! DU rektors, akadēmiķis, prof. Arvīds Barševskis

Due to the possibility of using European Union funds, modern workrooms, laboratories, studying rooms with attractive study environment and up-to-date equipment have been created in the Faculty of Music and Arts at Daugavpils University. This infrastructure is already available to anyone willing to study. Our graduates are already successfully building their careers in creative industries, in many international and local enterprises, art and culture projects, educational establishments, scientific institutes and schools in Latvia, all across Europe and the whole world. Creative industries is one of the fields that can and should be developed in Latvia; and our students will be ready to advance this development. Knowledge obtained in the modern study environment of Daugavpils University becomes a stable basis in the life of every student. Daugavpils University offers you modern, high-quality, competitive and demanded higher education. We are closer than you think! Come and study, and create successful career! Rector of DU, academician, Prof. Arvīds Barševskis

На факультете музыки и искусства Даугавпилсского Университета созданы современные мастерские, лаборатории, учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, а также создана благоприятная среда для обучения. Это происходит благодаря финансированию Европейского Союза. В настоящее время обновленная инфраструктура доступна для всех желающих учиться. Наши выпускники уже сейчас успешно строят свою карьеру в творческой индустрии, на многих международных и национальных предприятиях, художественных и культурных проектах, учреждениях образования, научных институтах и школах как в Латвии, так и в других Европейских странах и других континентах. Творческая индустрия – это одна из сфер, которую можно и нужно развивать в нашей стране, и нашим студентам это вполне по силам. Знания, полученные в модернизированной учебной среде Даугавпилсского Университета, станут прочной основой в жизни каждого выпускника. В Даугавпилсском Университете ты получишь современное, качественное, конкурентоспособное и востребованное высшее образование. Мы ближе, чем тебе кажется! Приходи, учись и успешно выстраивай свою карьеру! Ректор ДУ, академик, проф. Арвидc Баршевскис

1


Daugavpils Universitāte Daugavpils Universitāte ir augstskola ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Universitāte ir lielākā un modernākā valsts izglītības iestāde Austrumlatvijā, kas piedāvā Eiropā atzītu visu līmeņu augstāko izglītību. Latvijas augstskolu reitingā Daugavpils Universitāte atzīta par ceturto veiksmīgāko Latvijā un pirmo labāko ārpus galvaspilsētas augstskolu. Daugavpils Universitātē izglītību var iegūt piecās fakultātēs, 53 dažāda līmeņa studiju programmās. Studiju virziena Mākslas realizāciju akadēmiskajā, mākslinieciski radošajā un zinātniskajā darbā Daugavpils Universitātē nodrošina Mākslas un dizaina katedras, Mūzikas katedras docētāji un Mākslas zinātņu institūta pētnieki. Studiju laikā tu apgūsi mākslinieciski radošās, mākslas analītiskās prasmes, pilnveidosi savas iemaņas pašizpausties mūzikā vai mākslā. Tev būs iespēja iesaistīties dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan arī Erasmus+ mobilitātē ārzemēs. Universitātes studējošajiem ir unikāla iepēja saņemt arī Elses Marijas Čermakas fonda finansējumu pieredzes apgūšanai un studijām universitātēs, zinātniskajās institūcijās vai vasaras skolās, kā arī dalībai dažādos pasaules mēroga pasākumos.

2

Daugavpils Universitāte Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV – 5401 Tālr.: + 371 65422180; +371 65422922 E - pasts: du@du.lv www.du.lv Daugavpils Universitāte mainās laikam līdzi. 2014. gadā uzbūvētais Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss ir atzīts par Latvijā labāko sabiedrisko jaunbūvi.

Maini dzīvi, domā plašāk! Piesakies mākslas studijām Daugavpils Universitātē! Daugavpils Universitāte top par jaunu ideju un iespēju izglītības iestādi, par zinātnes, izglītības, kultūras un mākslas centru ne tikai studējošajiem, bet arī visai sabiedrībai.

3


KĀPĒC STUDĒT MĀKSLAS ZINĀTNES DU • Mūsu profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmas ir starptautiski akreditētas • Katru gadu mums ir pietiekams valsts finansētu budžeta vietu skaits. Kāpēc maksāt par studijām lielu naudu citā augstskolā, ja vērtīgu, noderīgu un kvalitatīvu profesiju var apgūt par valsts līdzekļiem? • Mēs esam radoša, zinoša, gados jauna un studentiem pretimnākoša mācībspēku komanda, kas nodrošina nākotnes izaicinājumiem atbilstošu kvalitatīvu mākslas un mūzikas izglītību • Mūzikas un mākslu fakultāte ir Latgales reģiona mākslas un mūzikas zinātnes centrs • Tu iegūsi profesionālo bakalaura grādu mūzikā un instrumentu spēles vai solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju. Citur Latvijā to nevar iegūt! • Tev būs iespēja kopā ar docētāju piedalīties (gleznot, zīmēt vai muzicēt) dažādos mākslinieciski radošos projektos, aktīvajā praksē, tādējādi jau studiju laikā uzkrāt savu mākslinieciski radošā darba pieredzi • Tev būs iespēja piedalīties zinātniskajās konferencēs, apliecināt savas zināšanas mākslas jomā • Tu varēsi doties ERASMUS + mobilitātē uz 28 ES valstīm

4

Daugavpils Universitāte Gandrīz gadsimta pieredze Individuāla pieeja katram studentam Draudzīga videi Prakse ārzemēs

Mākslā ir spēks! Izzini! Iedvesmojies! Veido savu nākotni! Tavas idejas atbalstīs! DU studiju virzienā Mākslas tiek realizētas piecas profesionālās studiju programmas. Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas un divas profesionālās maģistra studiju programmas.

5


MŪZIKA

Kāpēc studēt mūziku? Iegūstamais grāds Iegūstamā kvalifikācija

Studiju veids Studiju ilgums

Pieejamās vietas

Profesionālā bakalaura studiju programma „Mūzika” Profesionālais bakalaurs mūzikā Akordeona spēles skolotājs, vai klavierspēles skolotājs, vai pūšaminstrumenta spēles skolotājs, vai stīgu instrumenta spēles skolotājs, vai solo dziedāšanas skolotājs, vai kora priekšmetu skolotājs, vai vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs Pilna laika studijas 4 gadi

Valsts finansētās studiju vietas Kontaktinformācija evalds.daugulis@du.lv

Profesionālā maģistra studiju programma “Mūzika” Profesionālais maģistra grāds mūzikā Akordeona spēles skolotājs, vai klavierspēles skolotājs, vai pūšaminstrumenta spēles skolotājs, vai stīgu instrumenta spēles skolotājs, vai sitaminstrumentu spēles skolotājs, vai solo dziedāšanas skolotājs Pilna laika studijas 1,5 gadi (bez profesionālās kvalifikācijas ieguves) vai 2 gadi (ar profesionālās kvalifikācijas ieguvi) Valsts finansētās studiju vietas evalds.daugulis@du.lv

Mūzika spēj ietekmēt emocionāli vairāk nekā jebkura cita mākslas forma. Mūzikai ir spēks! Studiju laikā tu apgūsi mākslinieciski radošās, analītiskās prasmes, pilnveidosi savas iemaņas izpausties mūzikā. Tev būs iespēja iesaistīties dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Esi patriots, sekmē Latvijas, jo īpaši Latgales reģiona kultūrvides attīstību! Esi spējīgs profesionāli darboties mākslinieciski radošajā, pedagoģiskajā un zinātniski pētnieciskajā jomā! Mūzikas studijas DU salīdzinoši ar citām Latvijas augstskolām ir stilistiski daudz plašākas. Mēs neesam ierobežoti tikai klasiskās mākslas vai mūzikas apguvē. Mūsu studenti izkopj dažādus mūzikas stilus, tostarp nav vienaldzīgi pret sakrālo, tradicionālo, populāro un mūsdienu laikmetīgo mākslu. Mūzikai ir maģiska vienošanas funkcija, tā spēj vienā mirklī saistīt cilvēkus! Mūzika ir pasaule, kurā jādzīvo!

Kur mūziķis var strādāt?

Mākslas zinātnes institūtos; Mākslas vai mūzikas skolās vai vidusskolās par skolotāju, mācību daļas vadītāju vai direktoru; Dažādos Eiropas Savienības un Latvijas mākslinieciski radošos projektos, vietējās, paša dibinātās vai starptautiskās nevalstiskajās organizācijās, muzejos, kultūras centros u. c.; Ar mākslu vai mūziku saistītajās jomās tu vari veidot arī savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju citiem. Studiju laikā mēs iemācīsim, kā to darīt! Kļūt par brīvmākslinieku…

Studēt mūziku ir aizraujoši un stilīgi! Mēs tevi gaidām!

6

7


DIZAINS

Kāpēc studēt dizainu?

Iegūstamais grāds Iegūstamā kvalifikācija Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

8

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dizains” Bakalaurs mākslā Datordizainers vai produktu dizainers Pilna laika studijas 4gadi Valsts finansētās studiju vietas un maksas studiju vietas jolanta.savvina@du.lv

Dizains ir līdzeklis, kura klātbūtne kultūras un tautsaimniecības procesos veido nacionālās kultūrvides identitāti, uztur saikni starp saimnieciskās darbības un kultūras nozarēm. Dizainam ir neatsverama loma veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Mūsdienās, augstās tirgus konkurences apstākļos, dizains ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai radītu inovatīvus un konkurētspējīgus ražojumus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. DU Dizaina programmā studējošajiem ir iespēja strādāt ar mūsdienīgām datorprogrammām, realizēt dizaina idejas gatavā produktā, izmantojot poligrāfijas darbu tehniku un aprīkojumu. Programmā strādā zinoša, radoša, gados jauna un studentiem pretimnākoša mācībspēku komanda. Studiju laikā studenti var piedalīties izstādēs, konkursos, mākslas akcijās gan Latvijā, gan ārzemēs, veidot sevi par zinošiem un konkurētspējīgiem jauniem speciālistiem. Daugavpils ir multinacionāla, skaista un toleranta pilsēta. Visiem studentiem ir pieejamas dienesta viesnīcas, kas no universitātes atrodas tikai 7 minūšu gājienā. Kur datordizainers un produktu dizainers var strādāt? Uzņēmumos, kas nodarbojas ar grafisko, reklāmas un produktu dizainu; Periodikas izdevumu uzņēmumos, izdevniecībās kā maketētājs un dizainers; Uzņēmumos, kas nodarbojas ar tīmekļa vietņu dizaina izstrādi; Valsts iestādēs, pildot dizainera pienākumus; Var strādāt kā pašnodarbinātais, radot savus dizaina darbus vai veicot pasūtījumus, bieži kā ārštata darbinieks dažādos uzņēmumos; Dizainers var dibināt savu uzņēmumu vizuālās reklāmas, poligrāfijas darbu jomā, kā arī veidot savu individuālu dizaina produktu līniju; Un daudz, daudz kur citur...

9


PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „MĀKSLA”

Kāpēc studēt mākslu?

Iegūstamais grāds Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

Maģistra studiju programma „Māksla” Profesionālais maģistrs mākslā Pilna laika studijas 1.5 gadi Valsts finansētās studiju vietas Maksas studiju vietas zeltite.barsevska@du.lv

Lai progresētu 21. gadsimtā, ir nepieciešama profesionāla attīstība, mobils domāšanas veids, koncepciju maiņa, kreativitāte un pašizpausmes iespējas. Mākslas studiju gaitā pilnveidotajai praktiskajai, tehnoloģiskajai un radošajai pieredzei, nenoliedzami, piemīt nākotnes potenciāls ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu kultūras telpās un darba tirgū. Mākslas studijas padziļina kompetenci laikmetīgajā mākslā, mākslas teorijas, filosofijas un psiholoģiskajās problēmās, vadības un komunikācijas aspektos, pilnveidojot profesionalitāti individuālas izvēles specializācijā: Glezniecība, Zīmēšana, Grafika, Tekstilmāksla, Keramika, Dizains un Kultūras menedžments. Izvēlies nākotnes stratēģiju! Studē mākslu savai un mūsu radošai nākotnei!

Kur mākslinieks var strādāt? Kultūras un radošo industriju uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, mākslas un dizaina skolās un augstskolās, mākslas zinātnes institūcijās, kultūras/zinātniski pētniecisko projektu menedžmentā un mārketingā, privātuzņēmumos.

10

11


MĀKSLAS MENEDŽMENTS

Kāpēc studēt mākslas menedžmentu?

Iegūstamais grāds un kvalifikācija Studiju veids Studiju ilgums Pieejamās vietas Kontaktinformācija

12

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mākslas menedžments” profesionālais bakalaurs mākslā , mākslas projektu vadītājs Pilna laika studijas 4 gadi Valsts finansētās studiju vietas edgars.znutins@du.lv

Ja tu esi uzņēmīgs, aktīvs un radošs, ja tevi saista tas, kas šodien notiek kultūras telpā, ja tu esi gatavs iet un darīt, tad ir jāstudē šajā programmā. Tev ir lieliska iespēja vienā programmā iepazīt mākslas teoriju, menedžmenta, mārketinga pamatus, iegūt projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes; paplašināt mākslas pasākumu veidošanas un organizēšanas pieredzi, tuvāk iepazīt un pašam radoši izmēģināt sevi dejas, mūzikas, vizuālās un teātra mākslas jomā. Projektu piesaiste, izstrāde un vadība ir ne tikai šodienas, bet arī rītdienas kultūras, mākslas dzīves galvenais stūrakmens gan globālā gan lokālā līmenī. Tev ir iespēja iesaistīties šādu projektu realizācijā, veidot savus projektus vai arī doties pieredzes iegūšanai uz ārzemēm. Tā ir iespēja jau kopš studiju pirmās dienas kļūt par aktīvu kultūras, mākslas dzīves dalībnieku, veidotāju un tradīciju kopēju un saglabātāju. Kur mākslas menedžeris var strādāt? mākslas menedžera darbs saistās ar muzeju un izstāžu zāļu, mūzikas studiju, deju studiju, īpaši kultūras centru u.c. valstisko organizāciju darbību; nevalstiskajās organizācijās, biedrībās, kuras piedalās kultūras dzīves veidošanā Latvijas novados, kuras iesniedz un realizē visdažādākos projektus; darboties medijos, organizēt šovus, veidot raidījumus, izdot bukletus un katalogus; ...un kāpēc nepamēģināt izveidot savu individuālo uzņēmumu un piedāvāt mūsu sabiedrībai to, ko gribam dzirdēt un redzēt! ne tikai strādāt, bet arī turpināt izglītību, studējot maģistra programmās Latvijā vai ārzemēs, tostarp arī Daugavpils Universitātē piedāvātajās maģistra studiju programmās: Māksla Starpkultūru attiecības Sabiedrības un iestāžu vadība

13


STUDENTU MOBILITĀTE Jau kopš programmas pirmsākumiem Latvijā, Daugavpils Universitāte (DU) piedalās Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā, kuras ietvaros bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņu un visu studiju programmu studējošajiem ir iespēja studēt vai iziet praksi ārvalstīs. Vairāk nekā 300 DU studenti ir studējuši kādā no ārvalstu partneraugstskolām vai izgājuši praksi dažādās ārvalstu organizācijās un iestādēs. Studentu mobilitātes programma sniedz iespēju studējošajiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi. Studējot citās Eiropas valstīs, veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi, sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Visi programmas dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus. Studējošie, kuri ir izmantojuši programmas priekšrocības, atzīst, ka tā palīdz labāk sekmēt starpkultūru izpratni, akadēmisko zināšanu pilnveidi un būtisku ieguldījumu mācību kvalitātē.

14

15


Studentu deju ansamblis „Laima” Meitas kā liepas un vīri kā ozoli gluži kā uguns un ūdens, kas apvienojas emocijām bagātās dejās. Dzejniece Anna Rancāne ir teikusi: „„Laima” nevar būt tik veca! „Laima” ir mūžam jauna, smuka un ar garu bizi!”. Šajos vārdos skan mūžīgā patiesība, kas iekļauj sevī jauno dejotāju studentisko garu, dejotprieku un degsmi dāvāt sevi skatītājiem. Kolektīva pirmsākumi datējami ar 1955. gadu. Arī pēc 60 gadiem „Laima” joprojām darbojas kā pozitīvās enerģijas lādiņš savu skatītāju iedvesmošanai. Studentu deju ansamblis „Laima” aizrauj īstenas mākslas cienītājus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Šo gadu laikā ir radīti un rādīti daudzi koncertuzvedumi, kuri veidoti no dažādām muzikāli horeogrāfiskām daļām. Spilgtākie no tiem: „Pankūkas”, „Atnāk jauka vasariņa”, „Ceriņi baltie”. Savukārt savā 60 gadu jubilejas koncertā „Laima” rādīja trīs dažādos gados izdejotos deju uzvedumus. „Riti, riti” (1997) – uzvedums rādīts Daugavpils M. Lutera katedrālē starptautiskā teātra festivāla „Dzeltenais dzenis” ietvaros u.c. „Pie Dieviņa gari galdi” (2001) – uzvedums tika rādīts „Rīgai 800” dziesmu un deju svētku ieskaņas lieluzvedumā „Četri meti” Dailes teātrī. Koncerta trešajā daļā „Pavasaris” (2014) skatītāji iepazinās ar dažādu dejas stilu mūsdienīgām interpretācijām. „Laima” iepriecina savus skatītājus ar pozitīvām emocijām, studentisku enerģiju un atklātu mīlestību uz deju.

16

17


MŪZIKAS KONFERENCE

Konferences mērķis ir sekmēt starptautisku zinātnes sakaru attīstību, bagātināt Latvijas mūzikas zinātni ar jaunām atziņām, rosināt zinātniekus integrētā veidā pētīt akadēmiskās, tradicionālās un populārās mūzikas vēstures un teorijas jautājumus. Konferences tematiskās vadlīnijas aptver vēstures, teorijas un atskaņotājmākslas krustpunktus mūzikas pētniecībā; mūzikas teorētisko kursu pilnveides iespēju meklējumus, kā arī tradicionālo un džeza mūziku. Par tradīciju jau kļuvis arī ikgadējais starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājums Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais par vēsturiskās, sistemātiskās un etnomuzikoloģijas zinātnes aktuālākajiem jautājumiem.

18

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju katru gadu organizē starptautisko zinātnisko konferenci Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais.

19


DU Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūts (MZI)

MĀKSLAS ZINĀTŅU INSTITŪTS • • • • •

• • • • • • •

20

Galvenie MZI zinātniskās darbības virzieni: Mākslas zinātnes Latvijā: retrospektīvais un laikmetīgais Latvijas arhitektūras vēsture un teorija Muzikoloģijas aspekti Latvijā Tautas lietišķās mākslas attīstība Latvijā (19. gs. beigasmūsdienas) Tekstiliju rotāšanas tradīcijas Latgales multikulturālajā vidē (19. gs. beigas - mūsdienas)

Aktuālākās RUDENS zinātniskās konferences tematiskās vadlīnijas: Mākslas zinātne Latvijā: retrospektīvais un laikmetīgais Sakrālā arhitektūra, māksla un mūzika Latvijā Muzikoloģijas aspekti Latvijā Latgales mūzikas kultūra Latgales tradicionālā māksla Mākslas un mūzikas sintēze Horeogrāfija vēsturē un mūsdienās

MZI ir zinātniski pētnieciska struktūrvienība, kas tika izveidota 2010. gadā ar mērķi veicināt pētījumus mākslas zinātnēs un realizēt pētnieku komunikāciju nacionālā un starptautiskā kultūras telpā. Kopš 2014. gada septembra Mākslas zinātņu institūtā ir izveidota Dizaina laboratorija (DL), kurā profesionāli datordizaineri konceptuāli un grafiski izstrādā daudzveidīgus dizaina materiālus. Par 2014. gadā veikto ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un popularizēšanā Mākslas zinātņu institūta kolektīvs ir saņēmis DU Gada balvu 2014 nominācijā Gada struktūrvienība. MZI RUDENS zinātniskās konferences Kopš 2012. gada MZI oktobrī organizē ikgadējo RUDENS zinātnisko konferenci, kura tradicionāli notiek Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novada Skrudalienas pagasts). Konferences koncepts un mērķis ir popularizēt jaunākos pētījumus mākslas zinātnēs to hronoloģiskajā un tematiskajā daudzveidībā, kā arī aktivizēt komunikāciju Latvijas mākslas pētnieku un mākslas zinātnieku vidē. Konferencēs piedalās Latvijas augstskolu doktori un doktoranti, zinātnisko institūtu pētnieki, Latvijas Dizaineru savienības pārstāvji, novadpētniecības un mākslas muzeju speciālisti. Dalībnieku prezentēto ziņojumu tēzes tiek apkopotas un izdotas konferences tēžu krājumā. Kvalitatīvi zinātniskie raksti angļu valodā tiek publicēti MZI izdotajā zinātniskajā žurnālā ART TEMPUS. 2015. gada 23. oktobrī notiks jau 4. RUDENS zinātniskā konference un iznāks trešais ART TEMPUS numurs.

21


DAUGAVPILS ZINĀTNES FESTIVĀLS Mūzikas un mākslu fakultātes studējošie katru gadu aktīvi piedalās Daugavpils Universitātes un Dabas izpētes un vides izglītības centra rīkotajā aizraujošā un zināšanas bagātinošā ceļojumā - Daugavpils Zinātnes festivālā, kura laikā ikviens, iesaistoties dažādās aktivitātēs, saprotamā veidā iepazīst un izvēlas savu zinātni. 2015. gadā festivāls notiks jau 10. reizi. Zinātnes festivāls ir pasākums, kura laikā sabiedrībai tiek dota iespēja iepazīt tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota ikdienas dzīvē, ražošanā, uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Vienkāršā un uzskatāmā veidā jaunieši tiek rosināti pievērsties zinātniskiem pētījumiem. Tā ir lieliska iespēja skaidrot sabiedrībai jaunākos pētījumus, vides aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumus. Festivāla laikā notiek pasākumi dažādām sociāli ekonomiskajām grupām un mērķauditorijām (skolēniem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem, studentiem u.c.). Zinātnes festivālu tradicionāli noslēdz Zinātnieku nakts - Eiropas līmeņa pasākums, kas atraktīvā veidā skaidro zinātnes sasniegumus un ļauj ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Daugavpils Universitātes Zinātņu daļu Vienības ielā 13 - 219 Tālr.: 65425452, e-pasts: zinda@du.lv www.zinatnesfestivals.lv

22

23


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE - ZAĻI DOMĀJOŠA AUGSTSKOLA

STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS “ILGAS”

DU aktīvi piedalās kvalitatīvas dzīves vides kampaņās. DU ir izveidota un darbojas Ekopadome, kurā studenti un pasniedzēji piedalās un organizē visdažādākās aktivitātes sabiedrības informēšanā par zaļu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu u.c. 2014. gadā iegādāti četri Volkswagen Up, e-Up! modeļa elektromobiļi, kas rada ne tikai piesārņojuma samazināšanu, bet arī kalpo par pozitīvo piemēru. DU Ekopadome un Studentu padome katru gadu aicina studentus, darbiniekus un pasniedzējus piedalīties orientēšanās un erudīcijas sacensībās „EKO skrējiens”, kura laikā dalībnieki veic uzdevumus, kas ir saistīti ar zaļā dzīvesveida jomu - enerģiju, ūdeni, transportu, atkritumiem, klimata pārmaiņām, vidi un apkārtni, mežu, veselīgu dzīvesveidu.

24

Pēc vērienīgiem renovācijas darbiem „Ilgas” ir viena no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kurā universitātes bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās “Bioloģija” studējošie iziet lauku praksi. DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” atrodas Koleptoroloģisko pētījumu centrs un Daugavpils Universitātes vaboļu kolekcija, kas pašlaik ir lielākā Baltijā.

25


ZIEMASSVĒTKU IZSTĀDE – TIRDZIŅŠ Par vienu no spilgtākajiem gada nogales pasākumiem Daugavpils Universitātē ir kļuvusi Ziemassvētku izstāde - tirdziņš. Tradicionāli to kopā ar Mākslas zinātņu institūtu, gūstot pirmo profesionālo pieredzi, organizē topošie mākslas menedžeri - MMF profesionālās bakalaura studiju programmas Mākslas menedžments 1. kursa studenti. Katru gadu Ziemassvētku izstādei - tirdziņam ir mainīgs koncepts, piemēram, 2014. gadā tas bija „Sarmas kokteilis”, 2013. gadā – „Leduspuķu smarža”, 2012. gadā - „Saldā gaisma”. Ikviens šī pasākuma apmeklētājs var ne tikai baudīt tā īpašo atmosfēru un vērot universitātes studentu un docētāju radošos darbus, bet arī tos iegādāties. Darbu formāti izstādē - tirdziņā ir daudzveidīgi un apvieno gleznas, grafikas, tekstilu, keramiku, bižutēriju, svētku atklātnes, telpas rotājumus un saldumus.

26

27


DU INFRASTRUKTŪRA

Studiju virziena Mākslas realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze četros Daugavpils Universitātes korpusos. Individuālajām nodarbībām izveidotas auditorijas ar katra studiju kursa specifikai atbilstošu aprīkojumu. Studentiem ir neierobežotas iespējas vingrināties klasēs patstāvīgi. Savukārt koncertu, koncertlekciju, akadēmisko koncertu un meistarklašu norisei tiek izmantota kamerzāle, DU Mazā zāle, DU Lielā zāle un DU galerija. Plenēri, meistardarbnīcas, izstādes un citi ar mākslu un dizainu saistītie pasākumi notiek dažādās attiecīgi aprīkotās izstāžu zālēs, tostarp Marka Rotko centrā, Māla centrā u.c. gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Pietiekami plašais bibliotēkas un fonotēkas materiālu apjoms nodrošina studentiem un pedagogiem dažādu mākslas, mūzikas un humanitāro zinātņu, informācijas un mākslas/mūzikas pedagoģijas avotu pieejamību.

28

Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās aktivitātēs ārpus studijām: darboties Studentu padomē, žurnālā „Lai Top!”, teātrī “Nākam gaismā!”, Dabas izpētes un vides izglītības centrā, dejot studentu deju ansamblī „Laima”, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā. DU ir trīs dienesta viesnīcas. Studējošo veselības stāvoklim seko Veselības punktā strādājošā ārsta palīdze – feldšere. Arī DU bibliotēkā ir notikušas vairākas izmaiņas: renovētas telpas, tā ir kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām Latvijas augstskolu bibliotēkām. Bibliotēkas modernizācijas rezultātā tagad grāmatu saņemšana un nodošana tiek veikta automātiski, izmantojot grāmatu kodu nolasīšanas sistēmu. Pieejama arī unikāla grāmatu nodošanas iekārta, kas paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām.

29


EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss (jeb Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpuss) uzbūvēts un aprīkots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” atbalstu, 28.05.2010. Vienošanās Nr.2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitāti.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23,78 miljoni, no tiem ERAF finansējums – EUR 20,22 miljoni, valsts budžeta finansējums – EUR 1,7 miljoni un DU līdzfinansējums – EUR 1,86 miljoni.  The Life Sciences and Technologies Building (or the laboratory building of natural and engineering sciences) was built and equipped due to the project cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF) “Improvement of the Study Programmes Quality at Daugavpils University and Environment Accessibility”  28.05.2010. within the framework of the Agreement No. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 between the State Education Development Agency and Daugavpils University.  The total costs of the project are EUR 23.78 million, comprising ERDF funds of EUR 20.22 million, state budget financing of EUR 1.7 million, and cofinancing of DU in the amount of EUR 1.86 million.  Корпус Естественных наук и технологий (или Лабораторный корпус естественных и инженерных наук) построен и оснащен в результате проекта Европейского Фонда регионального развития (ЕРАФ) «Улучшение качества учебных программ Даугавпилсского Университета и обеспечение доступности среды» 28.10.2010. Соглашение    Nr.2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 между Государственным агентством развития образования и Даугавпилсским Университетом.  Общая сумма проекта 23,78 млн. евро, из которых финансирование ЕРАФ – 20,22 млн. евро, финансирование госбюджета – 1,7 млн. евро, софинансирование ДУ – 1,86 млн. евро.

32


EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

www.du.lv

Profile for Daugavpils University

Mākslas studijas DU  

Mākslas studijas DU  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded