Page 1

>80 N N O

1921

A

partneruniversitātes visā pasaulē

1. 2500

2 dienesta viesnīcas

reģionālā universitāte Latvijā

BEZMAKSAS IZGLĪTĪBA

studenti

2.

lielākā Latvijas pilsēta

33 Erasmus+ valstis 3 mācību korpusi

40 9

km no DU atrodas studiju u n p ē t n i e c ī b a s c e n t r s „ I l g a s ”

svešvalodas

5 fakultātes

Visu līmeņu studijas (bakalaura, maģistra un doktora)

no Rīgas

223 km

1observatorija 2018/2019

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE mājvieta izciliem prātiem


«

Lepojamies, ka Daugavpils Universitāte jau vairākus gadus ir stabili ierindojusies Latvijas labāko augstskolu pieciniekā. Tas viss pateicoties modernizētajai infrastruktūrai, mūsdienīgām laboratorijām un studiju auditorijām, modernajiem mācību korpusiem, kas rada pievilcīgu studiju vidi gan studentiem, gan arī mūsu zinātniskajam potenciālam. Esam ambicioza, uz akadēmiskajām tradīcijām balstīta, mūsdienīga un konkurētspējīga augstskola, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus. Mūsu zinātnieki palīdz risināt Latvijas uzņēmējiem un sabiedrībai būtiskus jautājumus, studējošie iesaistās dažādos starptautiskos projektos un apmaiņas programmās. Mūsu izglītību iecienījuši arī ārvalstu studenti. Izvēloties Daugavpils Universitāti, jūs izvēlaties studentisku vidi un kvalitatīvas zināšanas. Tāpēc realizē savas ieceres pie mums! DU rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis

»


SATURS P A M A T S T U D I J A S

M A Ģ I S T R A

S T U D I J A S

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE Bioloģija Fizika Fizika (skolotāja kvalifikācija) Fizioterapija Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas (1. līm.) Ķīmija Matemātika Vides zinātne

4 4 5 5 6 6 7 7 8

Bioloģija Datorzinātnes Darba aizsardzība Dabas rekreācija Fizika Ķīmija Matemātika Vides plānošana

26 26 27 27 28 28 29 29

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari

11

Angļu filoloģija

11

Krievu filoloģija

12

Latviešu filoloģija

12

Vēsture (vēsture vai vēsture un kultūras vēsture)

13

Angļu filoloģija Krievu filoloģija Latviešu filoloģija Salīdzināmā filoloģija Starpkultūru attiecības Tulks, tulkotājs Vēsture

31 31 31 31 31 32 32

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 16 Skolotājs: pirmsskolas un pamatizglītības (1. - 3. kl.)skolotājs, pamatizglītības (1. - 6.kl.) un sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, pirmskolas skolotājs, sporta un sociālo zinību skolotājs

Izglītība Izglītības psihologs Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Sabiedrības un iestāžu vadība

34 36 36 37

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE Dizains Mākslas menedžments Mūzika

19 19 20

Mūzika Māksla

39 39

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE Civilā drošība un aizsardzība

23

Ekonomika

41

Ekonomika

23

Psiholoģija (sociālā psiholoģija)

41

Psiholoģija

24

Tiesību zinātne

42

Tiesību zinātne

24


PAMATSTUDIJAS

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Bioloģija Fizika Fizika (skolotāja kvalifikācija) Fizioterapija Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas (1. līm.) Ķīmija Matemātika Vides zinātne

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Tālrunis: 654 22302 E-pasts: dmf@du.lv

3


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

BIOLOĢIJA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - bioloģijā - ķīmijā

KĀPĒC STUDĒT BIOLOĢIJU? Bioloģija ir 21. gadsimta zinātne! Tā ir daudzšķautņaina, interesanta un aizraujoša. Ģenētika, molekulārā bioloģija, ekoloģija, biotehnoloģijas, bioķīmija, biofizika, dabas aizsardzība ir jaunu izaicinājumu priekšā, kurus atrisināt var tikai kvalificēti biologi. Ekspedīcijas uz interesantākajām un mazizpētītākajām pasaules vai Latvijas vietām un ceļojumi virtuālajā iekššūnas pasaulē ar elektronmikroskopu palīdzību, DNS analīze un daudzas citas aizraujošas lietas – katrs varēs realizēt savas intereses! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

-

-

FIZIKA

KĀPĒC STUDĒT FIZIKU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: BIOLOĢIJA, DABAS REKREĀCIJA, VIDES PLĀNOŠANA, SABIEDRĪBAS UN IESTAŽU VADĪBA, IZGLĪTĪBA (iegūstot kvalifikāciju „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” un „Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs”); kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošākajā tautsaimniecības nozarē Latvijā un pasaulē, strādāt labi apmaksātā darba vietā mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; turpināt biologa izglītību citās Latvijas un pasaules augstskolās; kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai iestādēm; veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem kolēģiem; varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu bakalaurs fizikā (nanotehnoloģijas vai materiālu apstrādes tehnoloģijas) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - fizikā

Fizika ir visu zinātņu zinātne. Tā ir pamats mūsdienu tehnikas un tehnoloģiju izveidei, dzīves kvalitātes uzlabošanai. Fizikālo pētījumu metodes un fiziķu izveidotās ierīces izmanto gan mediķi, gan celtnieki, gan automehāniķi, meteorologi un daudzu citu profesiju pārstāvji. DU strādā zinoši fiziķi, kas palīdzēs apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Mūsu rīcībā ir modernas datorprogrammas fizikālo procesu modelēšanai un laboratoriju iekārtas – dažāda veida sensori, vakuumiekārtas, elektronmikroskopi un citas, ar kurām ir iespējams pārbaudīt un izprast jau zināmo un atklāt ko jaunu. Studējot fiziku, Tev būs iespēja apgūt prasmi lietot modernu aprīkojumu un specializēties nanotehnoloģijās vai materiālu apstrādes tehnoloģijās tuvākajā nākotnē šo jomu speciālisti būs plaši pieprasīti un apgūtās zināšanas un prasmes dos Tev daudzas priekšrocības darba tirgū. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

izprast dabā un tehnikā notiekošos procesus, apgūt pētnieciskā darba prasmes un prasmes lietot fizikas laboratoriju aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas; turpināt studijas, kļūt par konkurētspējīgu fiziķi un strādāt kādā no Latvijas vai Eiropas universitātēm, zinātniski pētnieciskajiem centriem vai uzņēmumiem; turpināt studijas un kļūt par vidusskolas fizikas skolotāju vai darba aizsardzības speciālistu.

4


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FIZIKA

KĀPĒC STUDĒT FIZIKU? Daugavpils Universitātes fiziķi - bijušie DU studenti - prot "rakstīt" ar gaismu, prot izgatavot hologrammas, prot ieskatīties nanopasaulē, veidot un pētīt nanoizmēra struktūras un daudz ko citu. Fizikālās pētījumu metodes izmanto gan vides un bioloģisku objektu pētīšanā, gan medicīnā un kriminālistikā. Fizika ir visur! Fizikālie pētījumi nav iedomājami bez matemātikas zināšanām un datorprogrammu lietošanas prasmēm. Studējot tev būs iespēja gūt izpratni gan par fiziķa pētnieka darbu, gan apgūt fizikas, matemātikas un datorikas skolotājam nepieciešamās zināšanas un kompetences! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: - kļūt par profesionālu un Latvijas skolās pieprasītu pedagogu; - turpināt studijas, kļūt par konkurētspējīgu fiziķi un strādāt kādā no zinātniskās pētniecības centriem, augstskolām vai uzņēmumiem Latvijā vai citviet pasaulē; - izprast dabā un tehnikā notiekošos procesus, apgūt prasmes lietot informācijas tehnoloģijas gan fizikas un matemātikas mācību procesā, gan zinātniskajā pētniecībā.

Studējot fizioterapiju, kļūst par ārstniecības personu – funkcionālo speciālistu, kurš spēj izvērtēt vesela vai slima cilvēka fiziskās veselības stāvokli un iespējamos veselības riskus. Bez fizioterapeita mūsdienās vairs nav iedomājams kvalitatīvs rehabilitācijas process un cilvēka funkcionālo spēju atjaunošana pēc dažādām saslimšanām. Pielietojot studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, fizioterapeits spēj noteikt galveno pacienta problēmu, izvirzīt ārstēšanās procesa mērķus un sasniegt tos, izmantojot jaunākās, uz pierādījumiem balstītās fizioterapeitiskās tehnoloģijas un metodes. Fizioterapeits darbojas arī veselības veicināšanas, stiprināšanas un saslimšanu profilakses jomā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI:

-

4 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS fizikas, matemātikas un datorikas skolotājs pamatizglītībā, profesionālais bakalaurs fizikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā

FIZIOTERAPIJA

KĀPĒC STUDĒT FIZIOTERAPIJU?

-

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

kļūt par pieprasītu veselības aprūpes speciālistu: strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centros, sporta klubos un komandās; darboties speciālistu komandā dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā; pēc sertifikāta iegūšanas uzsākt individuālo komercdarbību; turpināt celt profesionālo kompetenci, piedaloties starptautiska līmeņa kursos, semināros, apmācībās un konferencēs.

5

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS fizioterapeits, profesionālais bakalaurs veselības aprūpē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - bioloģijā - ķīmijā


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS programmēšanas inženieris vai loģistikas struktūrvienības vadītājs, profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par: - CE matemātikā - eksāmenu/ ieskaiti atestātā informātikā/ lietišķajā informātikā

KĀPĒC STUDĒT INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS? Mūsdienās informācijas tehnoloģijas ir iekļāvušās visās sabiedrības dzīves jomās, radot neatgriezenisku ietekmi biznesā, profesionālajā jomā, privātajā dzīvē. Tās ir mainījušas sazināšanās veidus, informācijas apmaiņas principus, attiecību formas. Informācijas tehnoloģiju izmantošana dod iespēju būtiski paaugstināt valsts iestāžu un komercuzņēmumu darba efektivitāti, kas ir ļoti svarīgi tirgus konkurences apstākļos. Darbs informācijas tehnoloģiju jomā – tā ir ļoti interesanta, daudzpusīga un radoša darbošanās, kur novērojama humanitāro un inženierzinātņu simbioze. Mūsdienu darba tirgū IT speciālistiem ir stabils pieprasījums un, kas nav mazsvarīgi, - parasti viņu darba atalgojums ir divreiz lielāks par vidējo atalgojumu valstī. Un finansiāli veiksmīgākie cilvēki – tie ir nevis baņķieri vai naftas magnāti, bet IT jomas pārstāvji. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Mūsdienu darba tirgus un studiju programmās studējošo un absolventu reālo darba vietu analīze ļauj izveidot šādas darba devēju grupas: · firmas, kas nodarbojas ar programmnodrošinājuma izstrādi un pakalpojumu sniegšanu informācijas tehnoloģiju jomā; · izglītības sistēmas iestādes: skolas, augstskolas, koledžas, mācību centri; · organizācijas, kas aktīvi izmanto IT: pašvaldību organizācijas, bankas; Tu varēsi turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: “Datorzinātnes”, “Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju „Matemātikas un informātikas skolotājs”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA Datorsistēmu un datortīklu administrators UZŅEMŠANAS PRASĪBAS vidējā izglītība centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par: - CE matemātikā - CE fizikā - eksāmenu / ieskaiti atestātā informātikā / lietišķajā informātikā

KĀPĒC STUDĒT 1.LĪM. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS? Tu apgūsi visas nepieciešamās zināšanas un pieredzi, lai kļūtu par augsti kvalificētu datorsistēmu un datortīklu administratoru, kuram piemīt prasmes lietot informācijas tehnoloģiju nozares standartus un tehnisko dokumentāciju, veikt sīkus datortehnikas remontdarbus, instalēt un konfigurēt programmatūru, uzstādīt un konfigurēt datortehniku, veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju, administrēt datortīkla servisus un datņu sistēmu, kā arī izmantot jaunākos tehniskos risinājumus. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

-

kļūt par augsti kvalificētu speciālistu, kurš nodarbojas ar datora sistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu, tajā skaitā - datortīkla servisu administrēšanu, lietotāju problēmu risināšanu un šo procesu administrēšanu; izprast IT nozares procesus un standartus, apgūt IT tehniskās dokumentācijas pamatus, datorsistēmu un datortīklu projektēšanas principus un elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus; izmantot progresīvo darba pieredzi un jaunākos tehniskos risinājumus; turpināt izglītību Daugavpils Universitātē vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs un kļūt par konkurētspējīgu programmēšanas inženieri.

6


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

ĶĪMIJA

KĀPĒC STUDĒT ĶĪMIJU? Tevi interesē ķīmija? Tev patīk eksperimentēt un novērot? Tev patīk ķīmijas «aromāti»? Tev patīk sprādzieni? Tu jūties laboratorijā kā mājās? Tu gribi izgudrot jaunas vielas? Vai tu vienkārši gribi veikt interesantus eksperimentus un izbrīnīt savus draugus?Ja Tu atbildēji “Jā!”, tas nozīmē, ka sirdī un domās Tu esi “ķīmiķis” un studiju programma “Ķīmija” ir domāta tieši Tev! Ķīmiju var salīdzināt ar brīnumu, tāpēc arī nereti to sauc par brīnumu fabriku. Tā mums ir visapkārt, lai ko mēs novērotu, lai ar ko arī sastaptos, visur var konstatēt ķīmiskās reakcijas. Ķīmija ir viena no dabaszinātnēm, un dabaszinātņu studijas ir Latvijas izglītības prioritāte - izmanto šo iespēju, pievienojies mums un apgūsti Ķīmijas studiju programmu! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

ķīmijas speciālisti var strādāt ne tikai laboratorijās un rūpnīcās, bet arī medicīnas iestādēs, parfimērijas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, naftas ieguves un pārstrādes nozarēs; ja cilvēks ir izvērtējis savu dzīves pozīciju, darbības virzienu un sfēru, kurā gribētu strādāt, tad ķīmiķim darbu atrast nav grūti, jo valstī ir daudz uzņēmumu, kuriem ir vajadzīgi kvalificēti speciālisti.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā (atjaunojamo resursu ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - ķīmijā - bioloģijā

MATEMĀTIKA

KĀPĒC STUDĒT MATEMĀTIKU? Daudzu dabas un sociālo procesu izpēte visbiežāk reducējas uz matemātisko modeļu izpēti. Attiecīgo procesu matemātiskie modeļi ņem vērā tikai daļu no parametriem, no kuriem ir atkarīgs attiecīgais process. Jo vairāk parametru tiek ņemts vērā, jo matemātiskais modelis ir sarežģītāks. Matemātiķi analītiski vai skaitliski (lietojot speciālas datorprogrammas) analizē modeļus un tādējādi spēj prognozēt, piemēram, to dinamiku.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; veikt pētniecisko darbu matemātikā; iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; kļūt par zinošu un konkurētspējīgu speciālistu matemātikas jomā.

7

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: - par CE matemātikā -DU Jauno matemātiķu skolas dalībniekiem


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

VIDES ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par: - CE bioloģijā; - CE ķīmijā; - eksāmenu atestātā ģeogrāfijā

KĀPĒC STUDĒT VIDES ZINĀTNI? Mēs neesam mantojuši šo zemi no saviem senčiem, bet gan esam aizņēmušies to no saviem bērniem, ” tā skan Ziemeļamerikas Krī cilts indiāņu sakāmvārds, un mūsu uzdevums ir saglabāt nākamajām paaudzēm šo brīnišķīgo planētu – Zeme. Vides zinātne ir jauna un multidisciplināra dabaszinātņu nozare, kas ietver sevī ekoloģijas, ģeogrāfijas, ģeoloģijas, bioloģijas, ķīmijas, augsnes zinātnes un klimatoloģijas zināšanas un uz to pamata pēta apkārtējo vidi un meklē efektīvus ceļus, kā atrisināt globālās un lokālās vides problēmas. Latvijā un Eiropā ir nepieciešami speciālisti, kuri ir spējīgi veikt vispusīgu šo būtisko jautājumu analīzi un izstrādāt risinājumus vides problēmu cēloņu novēršanai un negatīvo seku ietekmes mazināšanai nākotnē. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

kļūt par profesionālu, konkurētspējīgu vides speciālistu un strādāt Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, pašvaldību plānošanas nodaļās un reģionālās attīstības nodaļās, vides konsultāciju birojos, privātos uzņēmumos u.c., kā arī iekļauties ES un Latvijas darba tirgū zaļās ekonomikas, ģeomātikas un klimata tehnoloģiju jomās; turpināt izglītību DU un citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs, iegūstot maģistra grādu vides zinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vai arī iegūt profesionālo kvalifikāciju.

8


9


PAMATSTUDIJAS

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari Angļu filoloģija Krievu filoloģija Latviešu filoloģija Vēsture (vēsture vai vēsture un kultūras vēsture)

Humanitārā fakultāte Tālrunis: 654 24238, 20218334 E-pasts: hf@du.lv

10


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mākslas zinātnes pamatus; kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku; Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi; valsts studijas; menedžmentu; Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas komerctiesības; Austrumeiropas valstu ekonomiku; projektu vadību u.c. APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; - gūt teorētiskās un praktiskās iemaņas Austrumeiropas valstu kultūras un biznesa vadībā; - kļūt par starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā. -

PROGRAMMA PAREDZ ARĪ LATVIEŠU, VĀCU, ZVIEDRU, FRANČU, SPĀŅU, KRIEVU, POĻU VAI ĶĪNIEŠU VALODAS KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

KĀPĒC STUDĒT ANGĻU FILOLOĢIJU? Svešvalodu zināšanas ir viena no lielākajām vērtībām, kas dod iespēju iekļauties dažādās kultūrās un sabiedrībās. Trīs studiju gadu laikā tu uzzināsi visu par angļu valodu, literatūru un kultūru. Tev būs iespēja izvēlēties apgūt vēl arī citu valodu – spāņu, vācu, franču, zviedru, poļu, ķīniešu, latviešu vai krievu. Praktiskās valodu zināšanas Tev dzīvē nodrošinās iespēju pastāvīgi pilnveidoties, veiksmīgi turpinot studijas jebkurā no apgūtajām valodām. Tevi gaida atsaucīgi, zinoši, profesionāli docētāji, lieliska fakultātes saime un neskaitāmi aizraujoši pētījumi un atklājumi literatūrzinātnē un valodniecībā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: - paplašināt redzesloku un turpināt filologa karjeru; - izprast un izskaidrot valodā notiekošos procesus un turpināt zinātniskos pētījumus, studējot akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Angļu filoloģija”; - apgūt un pilnveidot iegūtās praktiskās valodu zināšanas profesionālajā maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs”, iegūstot tulka un tulkotāja kvalifikāciju; - ja studiju laikā sevī atklāsi skolotāja talantu, dodies turpināt studijas profesionālajā maģistra studiju programmā „Vidējās izglītības skolotājs” un kļūsti par angļu valodas un otrās svešvalodas skolotāju; - ja tevi vairāk interesē kultūras aspekts, tad izmanto iegūtās svešvalodu zināšanas profesionālajā maģistra studiju programmā „Starpkultūru attiecības”; - turpināt studijas dažādās ar filoloģiju saistītās studiju programmās citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.

11

AUSTRUMEIROPAS KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu bakalaurs Austrumeiropas kultūras studijās UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: - par CE vēsturē - par eksāmenu atestātā kultūras vēsturē vai kulturoloģijā - par eksāmenu atestātā biznesa ekonomiskajos pamatos - DU Interešu izglītības skolas «Humanitārā akadēmija jauniešiem» dalībniekiem - JAL sertifikāta ieguvējiem

FILOLOĢIJA (ANGĻU FILOLOĢIJA) VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (angļu filoloģijā) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija ar vācu valodu)” par CE vācu valodā; studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija ar franču valodu)” par CE franču valodā; studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija ar krievu valodu)” par CE krievu valodā, eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā; DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem.


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA FILOLOĢIJA (KRIEVU FILOLOĢIJA)

PROGRAMMA PAREDZ ARĪ LATVIEŠU, VĀCU, ANGĻU, ZVIEDRU, FRANČU, SPĀŅU, KRIEVU, POĻU VAI ĶĪNIEŠU VALODAS KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (krievu filoloģijā) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā un literatūrā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: studiju programmā „Filoloģija (krievu filoloģija ar angļu valodu)” par CE angļu valodā; studiju programmā „filoloģija ( krievu filoloģija ar vācu valodu)” par CE vācu valodā; studiju programmā „Filoloģija (krievu filoloģija ar franču valodu)” par CE franču valodā; - par eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā; DU interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem.

FILOLOĢIJA (LATVIEŠU FILOLOĢIJA) VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS: 3 gadi PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (latviešu filoloģijā) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar angļu valodu)” par CE angļu valodā; studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar vācu valodu)” par CE vācu valodā; studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar franču valodu)” par CE franču valodā; studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar krievu valodu)” par CE krievu valodā, eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā; DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: slāvu mitoloģiju un krievu folkloru; literatūrzinātni; krievu literatūras un kultūras vēsturi; Rietumeiropas literatūras vēsturi; mūsdienu krievu literāro valodu; ievadu valodniecībā; teksta lingvistiku un lingvopoētiku; senslāvu valodu u.c. Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, vācu, spāņu, franču, ķīniešu, poļu, latviešu vai zviedru. APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI: -

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi; kļūt par kompetentu speciālistu filoloģijas jomā.

PROGRAMMA PAREDZ ARĪ LATVIEŠU, VĀCU, ANGĻU, ZVIEDRU, FRANČU, SPĀŅU, KRIEVU, POĻU VAI ĶĪNIEŠU VALODAS KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

KĀPĒC STUDĒT LATVIEŠU FILOLOĢIJU? -

Literatūra ir fantāzija vai dzīve? Kāda ir valodas noslēpumainā daba? Ja Tevi interesē šie un citi ar literatūru un valodu saistītie jautājumi, pievienojies DU studentu saimei un nāc studēt latviešu filoloģiju! Apgūsi literatūrzinātnes un valodniecības pamatus, attīstīsi patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, veidosi filoloģisko kompetenci, gūsi praktiskas iemaņas dialektoloģijas un folkloras prakses laikā.

APGUVIS (-USI) ŠO PROGRAMMU, TU VARĒSI: turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Filoloģija (latviešu vai salīdzināmā filoloģija)”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un iestāžu vadība», „Izglītība” vai turpināt studijas citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

12


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

VĒSTURE (vēsture vai vēsture un kultūras vēsture) VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT VĒSTURI? Ja tu gribi iepazīties ar cilvēku dzīves gaitām no Ādama līdz šai dienai, labāk izprast sevi un citus, veidot dzīvotspējīgas attiecības starp cilvēkiem un valstīm un spēt orientēties mūsdienu atvērtajā un plašajā pasaulē, adekvāti apjēdzot tagadni, un nospraužot nākotnes perspektīvas - izvēlies studēt vēsturi. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Vēsture”, „Starpkultūru attiecības”, „Izglītība” (iegūstot vienu no kvalifikācijām „Vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs”), „Sabiedrības un iestāžu vadība”; studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi; gūt praktiskās iemaņas mutvārdu vēstures un novadpētniecības prakses laikā; kļūt par kompetentu speciālistu vēstures jomā.

13

STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: - par CE vēsturē - par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā - DU Interešu izglītības skolas «Humanitārā akadēmija jauniešiem» dalībniekiem


14


PAMATSTUDIJAS

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Skolotājs: - pirmsskolas un pamatizglītības (1.- 3.kl.) skolotājs - pamatizglītības (1.- 6.kl.) un sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājs - pirmskolas skolotājs, sporta un sociālo zinību skolotājs

Izglītības un vadības fakultāte Tālrunis: 654 28636 E-pasts: ivf@du.lv

15


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

SKOLOTĀJS

ar specializāciju vienā no virzieniem:

PIRMSSKOLAS UN PAMATIZGLĪTĪBAS (1.-3.KL.)SKOLOTĀJS; PAMATIZGLĪTĪBAS (1.-6.KL.) UN SOCIĀLO ZINĪBU VAI MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJS, VAI PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS; SPORTA UN SOCIĀLO ZINĪBU SKOLOTĀJS

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT SKOLOTĀJU PROGRAMMU?

STUDIJU ILGUMS: pilna laika studijas - 4 gadi nepilna laika studijas - 4,5 gadi

DU profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” absolventi - pirmsskolas, pamatizglītības un sporta skolotāji - palīdz izaugt topošajiem inženieriem, olimpisko spēļu uzvarētājiem, ārstiem, astronautiem un palīdz viņiem kļūt par labiem un veiksmīgiem cilvēkiem. Gan skolotāja darbs, gan studiju process ir radošs, interesants, daudzpusīgs, sniedz gandarījumu, rosina uz personisko izaugsmi un savu talantu attīstību. Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un darbs ar bērniem ir tavs sapnis un sirdslieta, pievienojies mums!

PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS pirmsskolas un pamatizglītības (1. - 3. kl.) skolotājs vai pamatizglītības (1. - 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs, vai sporta un sociālo zinību skolotājs, profesionālais bakalaurs izglītībā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Pilna un nepilna laika studijām: centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā

Ja esi izvēlējies profesionālo bakalaura studiju programmu „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs), jāiesniedz medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta ar norādi par derīgumu studēt „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs) studiju programmā.

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

būt par zinošu, labu un gudru mammu un tēti saviem bērniem; kļūt par pieprasītu speciālistu Latvijas un Eiropas darba tirgū; turpināt studijas daudzveidīgās maģistra studiju programmās Latvijā un pasaulē.

Papildu punkti tiks piešķirti: Kvalifikācijai «Pamatizglītības (1. - 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs»: par CE matemātikā. Kvalifikācijai «Sporta un sociālo zinību skolotājs»: par sasniegumiem 2015.2017.gadā: · par piedalīšanos Latvijas čempionātos pieaugušo grupā (tikai olimpiskajos sporta veidos) (attiecīgās sporta veida federācijas izziņa), · par piedalīšanos Latvijas čempionātos junioru grupā (tikai olimpiskajos sporta veidos) (attiecīgās sporta veida federācijas izziņa), · par godalgotām vietām pilsētu un rajonu čempionātos (tikai olimpiskajos sporta veidos) (izziņa no sporta pārvaldēm, sporta skolām, sporta klubiem), ja ir saņemts DU apliecinājums.

16


17


PAMATSTUDIJAS

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

Dizains Mākslas menedžments Mūzika

Mūzikas un mākslu fakultāte Tālrunis: 65424479 E-pasts: mmf@du.lv

18


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA KĀPĒC STUDĒT DIZAINU? Dizains ir līdzeklis, kura klātbūtne kultūras un tautsaimniecības procesos veido nacionālās kultūrvides identitāti, uztur saikni starp saimnieciskās darbības un kultūras nozarēm. Dizainam ir neatsverama loma veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Mūsdienās, augstās tirgus konkurences apstākļos, dizains ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai radītu inovatīvus un konkurētspējīgus ražojumus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. DU Dizaina programmā studējošajiem ir iespēja strādāt ar mūsdienīgām datorprogrammām, realizēt dizaina idejas gatavā produktā, izmantojot poligrāfijas darbu tehniku un aprīkojumu. Programmā strādā zinoša, radoša, gados jauna un studentiem pretimnākoša mācībspēku komanda. Studiju laikā studējošie var piedalīties izstādēs, konkursos, mākslas akcijās gan Latvijā, gan ārzemēs, veidot sevi par zinošiem un konkurētspējīgiem jauniem speciālistiem. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: „Māksla”, „Izglītība”, iegūstot vienu no kvalifikācijām „Vizuālās mākslas skolotājs”, „Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs”, „Kulturoloģijas skolotājs”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Starpkultūru attiecības”; strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar grafisko, reklāmas un produktu dizainu; strādāt periodikas izdevumu uzņēmumos, izdevniecībā kā maketētājs un dizainers; strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar tīmekļa vietņu dizaina izstrādi; strādāt valsts iestādēs, pildot dizainera pienākumus; strādāt kā pašnodarbinātais, radot savus dizaina darbus vai veicot pasūtījumus, vai kā ārštata darbinieks dažādos uzņēmumos; dibināt savu uzņēmumu vizuālās reklāmas, poligrāfijas darbu jomā, kā arī veidot savu individuālu dizaina produktu līniju.

KĀPĒC STUDĒT MĀKSLAS MENEDŽMENTU? Ja tu esi uzņēmīgs, aktīvs un radošs, ja tevi saista tas, kas šodien notiek kultūras telpā, ja tu esi gatavs iet un darīt, tad tev jāizvēlas mākslas menedžments. Tā ir lieliska iespēja vienā programmā iepazīt mākslas teoriju, menedžmenta, mārketinga pamatus, iegūt projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes, paplašināt mākslas pasākumu veidošanas un organizēšanas pieredzi, tuvāk iepazīt un pašam radoši izmēģināt sevi dejas, mūzikas, vizuālās un teātra mākslas jomā. Projektu piesaiste, izstrāde un vadība ir ne tikai šodienas, bet arī rītdienas kultūras, mākslas dzīves galvenais stūrakmens gan globālā, gan lokālā līmenī. Tā ir iespēja jau kopš studiju pirmās dienas kļūt par aktīvu kultūras un mākslas dzīves dalībnieku, veidotāju un tradīciju kopēju un saglabātāju. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

strādāt muzejos un izstāžu zālēs, mūzikas un deju studijās, kultūras centros, neskaitāmās nevalstiskajās organizācijās, biedrībās, kuras piedalās kultūras dzīves veidošanā Latvijas pagastos un novados, kā arī realizē visdažādākos projektus; darboties mediju paspārnē, organizēt šovus, veidot raidījumus, izdot bukletus un katalogus; ...un kāpēc nepamēģināt izveidot savu individuālo uzņēmumu un piedāvāt mūsu sabiedrībai to, ko gribam dzirdēt un redzēt? ne tikai strādāt, bet arī turpināt izglītību, studējot maģistra programmās Latvijā vai ārzemēs, tostarp arī DU piedāvātajās maģistra studiju programmās: · Māksla, · Starpkultūru attiecības, · Sabiedrības un iestāžu vadība. 19

DIZAINS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS grafikas dizainers vai produktu dizainers, profesionālais bakalaurs mākslā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par atzīmi atestātā: - informātikā / lietišķajā informātikā - kultūras vēsturē vai kulturoloģijā -kvalifikācijas darba vērtējums profesionālās vidējās izglītības atestātā

MĀKSLAS MENEDŽMENTS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS mākslas projektu vadītājs, profesionālais bakalaurs mākslā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par: - atzīmi atestātā - kultūras vēsturē vai kulturoloģijā


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

MŪZIKA

ar specializāciju vienā no virzieniem:

AKORDEONA SPĒLES SKOLOTĀJS, KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS, PŪŠAMINSTRUMENTA SPĒLES SKOLOTĀJS, STĪGU INSTRUMENTA SPĒLES SKOLOTĀJS, SOLO DZIEDĀŠANAS SKOLOTĀJS, KORA PRIEKŠMETU SKOLOTĀJS, VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJS

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS profesionālās vai vispārējās izglītības mūzikas skolotājs ar specializāciju vienā no 7 virzieniem, profesionālais bakalaurs mūzikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par atzīmi atestātā: - specialitātē - mūzikas teorijā - solfedžo - mūzikas literatūrā - harmonijā

KĀPĒC STUDĒT MŪZIKU? Mūzika spēj cilvēku ietekmēt emocionāli vairāk nekā jebkura cita mākslas forma. Mūzikai ir spēks! Piesakies mūzikas studijām Daugavpils Universitātē. Esi patriots, sekmē Latvijas, jo īpaši Latgales reģiona kultūrvides attīstību. Esi spējīgs profesionāli darboties mākslinieciski radošajā, pedagoģiskajā un zinātniski pētnieciskajā jomā. Studēt mūziku ir aizraujoši un stilīgi! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: iesaistīties dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan ārzemēs; - strādāt pedagoģisko darbu mūzikas profesionālās izglītības iestādēs, kļūt par darba devēju citiem, vai arī par brīvmākslinieku. Mūzika ir pasaule, kurā jādzīvo!

-

20


21


PAMATSTUDIJAS

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Civilā drošība un aizsardzība Ekonomika Psiholoģija Tiesību zinātne

Sociālo zinātņu fakultāte Tālrunis: 654 28629 E-pasts: szf@du.lv

22


1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA

KĀPĒC STUDĒT CIVILO DROŠĪBU UN AIZSARDZĪBU? Šī programma sagatavo izglītojamos darbam noteiktā profesijā, veicinot indivīda pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību. Studijas veicinās zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošinās 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmēs konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos. Programma radīs motivāciju tālākizglītībai un sniegs iespēju sagatavoties, lai iegūtu 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI: -

-

-

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī; novērst un atklāt likumpārkāpumus; veikt personu datu pārbaudi; savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus; savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības par noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes.

Ekonomika ir fundamentālā zinātne, kas saistīta ar jebkuram cilvēkam svarīgām problēmām. Proti, kā maksimāli efektīvi izmantot savā rīcībā esošos ierobežotos resursus, maksimāli efektīvi apmierinot savas vajadzības. Ar ekonomikas izpausmēm saskaras jebkurš no mums. Mēs dzīvojam lielā kopienā ar nosaukumu „valsts”, kas nozīme, ka minētajai kopienai piemīt sava ekonomiskā darbība. Valsts ekonomiskā darbība skar jebkuru valsts iedzīvotāju un tas izpaužas algu palielinājumā, produktu un pakalpojumu cenās, energoresursu cenu izmaiņās, nodokļu likmēs, pensijas vecuma noteikšanā, melnās ekonomikas samazinājumā, jaunu darbavietu radīšanā utt. Ekonomika vienmēr cenšas atrisināt globāla rakstura problēmas, kas ir saistītas ar valsts ekonomisko darbību. Tādējādi ekonomika vienmēr būs un paliks par vadošo zinātni. Cilvēce tiecas pēc labākas dzīves, kas rada pastāvīgu nepieciešamību meklēt mehānismus minētā mērķa sasniegšanai un bez ekonomikas tas nav iespējams. APGŪSTOT ŠO PROGRAMMU, TU VARĒSI:

-

-

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA speciālists policijas darbā, speciālists penitenciārajā darbā vai speciālists organizāciju drošībā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS vidējā izglītība centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā Netiek uzņemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas

EKONOMIKA

KĀPĒC STUDĒT EKONOMIKU?

-

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

kļūt par profesionālu ekonomistu, kas orientējas ekonomiskajos procesos Latvijā un pasaulē; turpināt studijas maģistra līmeņa programmās, kļūstot par konkurētspējīgu ekonomistu un strādāt valsts pārvaldē, pašvaldībās, uzņēmumos un zinātniskajos centros Latvijā vai citviet pasaulē; izprast Latvijas ekonomikā notiekošos procesus, izstrādāt ieteikumus ekonomisko problēmu risināšanai.

23

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti: - par CE matemātikā - JAL sertifikāta ieguvējiem


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

PSIHOLOĢIJA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - matemātikā - bioloģijā

TIESĪBU ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

4 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS juriskonsults, profesionālais bakalaurs tiesībās UZŅEMŠANAS PRASĪBAS centralizētie eksāmeni: - latviešu valodā - pirmajā svešvalodā papildu punkti tiks piešķirti par CE: - vēsturē

KĀPĒC STUDĒT IZGLĪTĪBAS PSIHOLOĢIJU? Psiholoģijas zinātnes uzmanības centrā ir cilvēks, viņa iekšējā pasaule, kā arī attiecības ar citiem. Kopš senseniem laikiem ļaudis ir centušies izzināt sevi, izprast savu rīcību, domas un jūtas. Psiholoģija ir mācība, kas pievēršas psihisko parādību pētīšanai un zināšanu izmantošanai, lai veicinātu cilvēku spēju attīstību un apmierinātību ar dzīvi. Pateicoties psiholoģijas zināšanām, cilvēki iemācās sadzīvot, risināt konfliktus, izprast viens otru. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

izzināt savu iekšējo pasauli, izprast sevi un citus; veiksmīgi veidot attiecības ar citiem cilvēkiem; apzināt savu vietu pasaulē un savas dzīves mērķi; izvērtēt un uzlabot savas attiecības ar citiem cilvēkiem; uzzināt par cilvēku psihiskās pasaules daudzveidību; attīstīt savu profesionālo identitāti.

KĀPĒC STUDĒT TIESĪBU ZINĀTNI? Pašlaik tas ir viens no vispopulārākajiem studiju virzieniem Latvijā. Grūti atrast citu profesionālās darbības nozari, kas būtu tikpat universāla savā pielietojamībā kā jurisprudence. Šīs programmas apguves gaitā iegūtās zināšanas ļaus labāk orientēties visās sabiedriskās dzīves situācijās, palīdzot rast risinājumus ne tikai savām, bet arī sev tuvu cilvēku problēmām. Jau studiju gados jūs saskarsieties ar situācijām, kad jūsu tuvinieki un paziņas lūgs jūs izskaidrot kādu likumu vai arī dokumentu jēgu un nozīmi. Uz iegūto zināšanu pamata jūs varēsiet sniegt juridisko palīdzību gan sev, gan citiem cilvēkiem. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

izprast likumu un dažādu juridisku dokumentu jēgu; strādāt algotā darbā dažādās ar tiesību aizsardzību saistītajās profesijās; sniegt juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem un organizācijām; aktīvi piedalīties savas pilsētas sabiedriskajā dzīvē, pareizi izprotot notiekošo pārmaiņu jēgu un nozīmi; turpināt studijas augstāka līmeņa programmās savas konkurētspējas paaugstināšanai.

24


MAĢISTRA STUDIJAS

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Bioloģija Datorzinātnes Darba aizsardzība Dabas rekreācija Fizika Ķīmija Matemātika Vides plānošana

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Tālrunis: 654 22302 E-pasts: dmf@du.lv

25


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

BIOLOĢIJA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu maģistrs bioloģijā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds bioloģijā vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai veterinārmedicīnas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

KĀPĒC STUDĒT BIOLOĢIJU? Bioloģija ir 21. gadsimta zinātne! Tā ir daudzšķautņaina, interesanta un aizraujoša. Ģenētika, molekulārā bioloģija, ekoloģija, biotehnoloģijas, bioķīmija, biofizika, dabas aizsardzība ir jaunu izaicinājumu priekšā, kurus atrisināt var tikai kvalificēti biologi. Ekspedīcijas uz interesantākajām un mazizpētītākajām Latvijas vai pasaules vietām, ceļojumi virtuālajā iekššūnu pasaulē ar elektronmikroskopu palīdzību, DNS analīze un vēl daudz citu aizraujošu lietu! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

-

-

DATORZINĀTNES VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs UZŅEMŠANAS PRASĪBAS bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2.līmeņa vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība informāciju tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošākajā tautsaimniecības nozarē Latvijā un pasaulē, kā arī strādāt labi apmaksātā darba vietā mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; kļūt par meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi izmantot biologa zināšanas ar apgūtajiem mežsaimniecības pamatiem, ilgtspējīgas un eksportspējīgas nozares attīstībai; kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai iestādēm; veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem kolēģiem; labāk izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt interesantu un aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!

KĀPĒC STUDĒT DATORZINĀTNES? Datorzinātne ir zinātnes nozare, kura ietver zinātnisko pētījumu kompleksu, kas saistīts ar datoriem, programmatūru, datortehnoloģijām un intelektuālām sistēmām. Datorzinātnē uzsvars ir ne tik daudz uz dotā apgabala specifiku, cik uz programmatūras vai aparatūras vispārējiem principiem. Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošināt akadēmisko izglītību datorzinātnē un sagatavot augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes; turpināt izglītību doktora līmeņa studiju programmās Daugavpils Universitātē, Latvijā un un ārzemēs.

26


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

DARBA AIZSARDZĪBA

KĀPĒC STUDĒT DARBA AIZSARDZĪBU? Būsi izvēlējies konkurētspējīgu specialitāti, kas pieprasīta dartba tirgū Latvija un ES. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, darba aizsardzības pasākumus ir nepieciešams veikt ikvienam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku. Tev būs tiesības strādāt jebkurā valsts vai privātā uzņēmumā, kā arī konsultēt uzņēmumus darba aizsardzības jautajumos. Mūsdienās jebkura darba devēja lielākais kapitāls ir darbinieki – veseli un darba spējīgi. Tavās rokās būs uzņēmuma, iestādes darbinieku labsajūta un drošība, darba spēju uzlabošana – plašas iespējas radošai un aktīvai sava profesionālā potenciāla izpausmei. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

-

kļūt par profesionālu un Latvijas (Eiropas) darba tirgū pieprasītu speciālistu; lietot savā profesionālajā darbībā studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darba aizsardzībā, vides aizsardzībā, elektrodrošībā, ķīmisko vielu izmantošanas drošībā, radiācijā un dozimetrijā, ugunsdrošībā, darba un vides tiesību pamatos, darba psiholoģijā un pedagoģijā, darba medicīnā un arodveselībā, ekonomikas, vadzinību un uzņēmējdarbības pamatos; izmantot savā profesionālajā darbībā studiju laikā profesionālajās praksēs gūto pieredzi iepazīstot dažādu uzņēmumu darba aizsardzības pasākumu organizēšanu; iesaistīties studentu apmaiņas programmās un praktizēties ārzemēs.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS darba aizsardzības vecākais speciālists, profesionālais maģistrs darba aizsardzībā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās; - bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā, ko apliecina izziņa no darba vietas

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA DABAS REKREĀCIJA KĀPĒC STUDĒT DABAS REKREĀCIJU? Studējot starptautiskajā studiju programmā "Dabas rekreācija" Tev būs iespējas uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu, attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā, attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā, padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm; darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos); veidot savu biznesu strauji augošajā rekreācijas nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām; turpināt studijas doktorantūrā.

27

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - akadēmiskais bakalaura grāds bioloģijā vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai veterinārmedicīnas jomā; - vismaz B2 līmeņa angļu valodas zināšanas saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA CIETVIELU FIZIKA, FIZIKAS DIDAKTIKA

FIZIKA

KĀPĒC STUDĒT FIZIKU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu maģistrs fizikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

ĶĪMIJA

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: - veikt pētījumus DU vai arī citu augstskolu vai zinātnisko institūtu laboratorijās; - iesaistīties zinātniskajā darbā G. Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā; - turpināt studijas doktorantūrā, kļūt par konkurētspējīgu fiziķi un strādāt kādā no Latvijas vai Eiropas universitātēm, zinātniski pētnieciskajiem centriem vai uzņēmumiem; - iekļauties Latvijas vai ES darba tirgū.

KĀPĒC STUDĒT ĶĪMIJU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

Maģistra studiju programma tev piedāvā padziļināt zināšanas un izpratni cietvielu fizikā un fizikas didaktikā. Tu pilnveidosi eksperimentālās prasmes - prasmi lietot vakuumiekārtas, rentgendifraktometru, elektronmikroskopus, spektrofotometru u.c.; prasmi iegūt un pētīt plānās kārtiņas, nanostruktūras un citas; prasmi veikt fizikālos mērījumus un apstrādāt datus lietojot modernas iekārtas un informācijas tehnoloģijas. Iepazīstot mūsdienu fizikas pētījumu tematiku, tu pilnveidosi prasmi analizēt nozares literatūru un starptautiskajās datu bāzēs pieejamās zinātniskās publikācijas. Apgūtās zināšanas un prasmes un attīstīto spēju saskatīt fizikāla satura problēmas un rast tām risinājumu tu varēsi pielietot ar fiziku vai tehniku saistītajā darbības jomā, zinātniskajā pētniecībā vai pedagoģiskajā darbā.

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu maģistrs ķīmijā (vides ķīmija vai praktiskā bioanalītika) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - akadēmiskais bakalaura grāds ķīmijā - otrā līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība ķīmijas jomā - konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi

Ķīmija ir viena no dabaszinātnēm un dabaszinātņu studijas ir Latvijas izglītības prioritāte - izmanto šo iespēju, pievienojies mums un apgūsti Ķīmijas maģistra studiju programmu! Maģistra studiju programma izstrādāta, lai sagatavotu augsti kvalificētus ķīmijas speciālistus, kuri varēs veikt zinātniski - pētniecisko, tehnoloģisko, organizatorisko un administratīvo darbību. Ķīmiķi daudz laika pavada laboratorijās, veicot eksperimentus ar dažādām vielām, novērojot ķīmiskos procesus, cenšoties tajos saskatīt likumsakarības un iespējas vadīt tās. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

strādāt laboratorijās un rūpnīcās, medicīnas iestādēs, parfimērijas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, naftas ieguves un pārstrādes nozarēs.

28


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMI, MODERNĀ ELEMENTĀRĀ MATEMĀTIKA UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKA

MATEMĀTIKA

KĀPĒC TURPINĀT STUDĒT MATEMĀTIKU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Matemātika ir visur! Jebkuri reālo procesu pētījumi nav iedomājami bez matemātikas zināšanām. Studējot tev būs iespēja turpināt matemātisko zināšanu un prasmju apguvi, lai varētu veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību izvēlētajā matemātikas jomā. Tu varēsi attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādes tehnoloģijā, padziļināt izpratni par tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu, iesaistīties zinātniskajā darbībā Matemātisko pētījumu centrā.

STUDIJU ILGUMS:

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: kļūt par konkurētspējīgu speciālistu un veikt pētījumus zinātniskajās laboratorijās; darboties dažādos zinātniskajos virzienos; turpināt studijas matemātikas doktorantūrā.

-

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS dabaszinātņu maģistrs matemātikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds matemātikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikas jomā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA VIDES PLĀNOŠANA

KĀPĒC STUDĒT VIDES PLĀNOŠANU? Ja esi no tiem, kuri vēlas kvalitatīvas teorētiskās un lietišķās zināšanas, integrējot dažādas vides zinātnes, ekoloģijas, ģeogrāfijas, ekonomikas, tiesību zinātņu un vides plānošanai saistošas nozares, liekot uzsvaru uz teorijas un prakses savstarpējo saistību; - veidot izpratni par ES un Latvijas vides politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipu, metožu un likumdošanas aktu pielietojumu, balstoties uz Eiropas un pasaules pieredzi; - praktisko darbu un kvalifikācijas prakšu laikā attīstīt un nostiprināt profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī prasmi patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt vides indikatoru monitoringu, - strādāt ĢISos un noformēt veikto pētījumu atskaites; - attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam komandā un/vai tās vadīšanā, veicina sevis pilnveidošanu un profesionālo izaugsmi, tad šī programma ir DOMĀTA TEV! -

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: studēt doktorantūrā bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē; iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes, pierādot spēju kompleksi redzēt un risināt dažādus ar vides pārvaldību vai dabas aizsardzību saistītus jautājumus un situācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts Vides dienestā, Dabas aizsardzības parvaldē, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, pašvaldībās u.c.

-

29

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS vides pārvaldības speciālists vai dabas aizsardzības speciālists, profesionālais maģistrs vides plānošanā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības zinātnēs vai vides inženierzinātnēs vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai vides inženierzinātnēs; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze dabas aizsardzībā vai vides pārvaldībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.


MAĢISTRA STUDIJAS

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Angļu filoloģija Krievu filoloģija Latviešu filoloģija Salīdzināmā filoloģija Starpkultūru attiecības Tulks, tulkotājs Vēsture

Humanitārā fakultāte Tālrunis: 654 24238 E-pasts: hf@du.lv

30


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

FILOLOĢIJA ANGĻU, KRIEVU, LATVIEŠU VAI SALĪDZINĀMAJĀ FILOLOĢIJĀ

ar specializāciju vienā no virzieniem:

KĀPĒC STUDĒT FILOLOĢIJU MAĢISTRANTŪRĀ?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Ja Tev ir bakalaura grāds latviešu, angļu, krievu u. c. filoloģijā vai tam pielīdzināma 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds atbilstošajā jomā, nāc studēt filoloģiju DU maģistrantūrā. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ir saturiski saskaņota ar jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā ES, kas ļauj studējošajiem apgūt un pilnveidot zināšanas plašā lingvistiskā un literatūrzinātniskā kontekstā, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. DU filoloģijas maģistri ir pierādījuši savu kompetenci un atbilstību mūsdienu sabiedrības un darba tirgus prasībām un vajadzībām, strādājot izglītības, kultūras u. c. jomās. Programma paredz specializāciju latviešu, angļu, krievu un salīdzināmajā filoloģijā. Apakšprogrammu izveidē respektēts studiju procesa savstarpējās saskaņotības un pēctecības princips, savukārt saturā – specializācijas virziens angļu, krievu, latviešu vai salīdzināmajā filoloģijā.

STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (angļu, krievu, latviešu vai salīdzināmajā filoloģijā) UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu filoloģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

kļūt par konkurētspējīgu filologu un iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes izglītības, kultūras u. c. jomās; turpināt studijas doktora studiju programmās „Literatūrzinātne” vai „Valodniecība” DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs; izprast mūsdienu filoloģijas zinātnes procesus un iesaistīties starpkultūru komunikācijā.

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA STARPKULTŪRU ATTIECĪBAS KĀPĒC STUDĒT STARPKULTŪRU ATTIECĪBAS? Lai omulīgi eksistētu mūsdienu pasaules dažādībā, mums vajag saprast, ar ko citi cilvēki, citas tradīcijas, citas kultūras atšķiras no mums un ko darīt, lai starp dažādām kultūrām veidotos labas savstarpējās attiecības. Starpkultūru attiecības ir jauna zinātniski praktiska nozare, kas izveidojās 20. gs. otrajā pusē, lai palīdzētu praktiski iejusties citā kultūrā. Mūsdienu pasaulē ir daudz problēmu, kuras var atrisināt ar starpkultūru attiecību praksi un teoriju: bēgļu problēmas, emigrācija un reemigrācija, paaudžu konflikti, dzimumu attiecības, stereotipu un aizspriedumu pastāvēšana. Tieši starpkultūru attiecības spēj risināt konfliktus gan globālajā, gan privātajā sfērā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: uztvert, saprast un izskaidrot sabiedrības dažādību; apzināt ētisko atbildību un iespējamo ietekmi uz sabiedrību; saprast un izskaidrot citu cilvēku uzvedību; mēģināt saprasts citu cilvēku domāšanas veidu; saprast, ka visi cilvēki ir dažādi; pilnveidot savas komunikācijas prasmes un attīstīt spēju risināt konfliktus tur, kur satiekas dažādas kultūras; iepazīties ar citām, dažreiz “svešām” kultūrām un to pārstāvjiem; apgūt prasmi izstrādāt un vadīt projektus; izmēģināt savus spēkus žurnālistikas jomā; apgūt jaunas metodes, pētot kultūras un cilvēku attiecības.

31

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS starpkultūru attiecību menedžeris, profesionālais maģistrs starpkultūru attiecībās UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijā, vēsturē, ekonomikā, vadībzinībās, mākslā, mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

TULKS, TULKOTĀJS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2,5 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS tulks, tulkotājs, profesionālais maģistrs tulkošanā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi; - ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

KĀPĒC STUDĒT ŠO PROGRAMMU? DU tulki un tulkotāji iegūst teorētiskās, profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu jomu (ekonomisku, juridisku, zinātnisku, tehnisku, publicistisku) tekstu rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā vairākās svešvalodās. DU absolventi prot izmantot jaunākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā, kā arī gūst pieredzi praktiskajā tulkošanā. Tev būs dota iespēja darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos),gūt izpratni gan par specifiskām prasmēm ekonomisko, darījumu, juridisko, zinātnisko, tehnisko, publicistisko tekstu praktiskajā tulkošanā, gan apgūt ekonomikas zinātņu, tiesību, dabaszinātņu pamatus, zināšanas par ES institūcijām un to politiku, gūt padziļinātas zināšanas gan otrajā svešvalodā, gan latviešu valodas ortogrāfijā, leksikoloģijā, sintaksē un stilistikā. Tāpat tu varēsi izprast mutiskās tulkošanas specifiku, iepazīt tās veidus – secīgo un sinhrono tulkošanu – un paveidus, kā arī apgūt mutiskās tulkošanas praktiskās iemaņas un iegūt prasmes speciālā tulkošanas aprīkojuma izmantošanā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

kļūt par augsti kvalificētu speciālistu tulkošanas jomā, kas orientējas ne tikai teorētiskajos, bet arī praktiskajos rakstiskās un mutiskās tulkošanas aspektos; strādāt par profesionālu tulku un tulkotāju valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas u.c. jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi; turpināt studijas doktorantūrā DU vai citās Latvijas un ārzemju augstskolās un veikt pētījumus tulkojumzinātnes jomā.

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

VĒSTURE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā vai teoloģijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vēsturi saistītās disciplīnās, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība vēstures jomā; - konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi

KĀPĒC STUDĒT VĒSTURI? Lai kļūtu par akadēmiskā līmeņa vēstures speciālistu ar dziļām teorētiskām zināšanām un izkoptām pētnieka prasmēm. Maģistra studijas nostiprina izpratni par vēstures zinātni un ļauj sadzirdēt sevī vēsturnieka aicinājumu. Vēsturnieka galvenās iemaņas – informācijas iegūšana no dažādiem vēstures avotiem (arhīva dokumentiem, preses, laikabiedru atmiņām u.c.) un pagātnes norišu atveide, izmantojot šo informāciju. Studējot maģistrantūrā, tu iedziļināsies vēstures filozofijā un historiogrāfijā, dažādu pētniecības metodoloģiju pamatos, kā arī vēstures informātikā un reģionalistikā. Studiju laikā tev būs iespēja apgūt daudzpusīgas vēstures pētnieka iemaņas (arhīvistika, arheogrāfija, mutvārdu vēsture utt.), veikt petījumus un uzstāties ar referātiem zinātniskajās konferencēs, iekļauties starptautiskajos projektos docētāju vadībā. Vēstures studijas kopumā precizē un sakārto priekšstatus par pagātni, mudinot saprast cilvēku dzīvi toreiz, lai rastu skaidrojumu mūsdienu norisēm. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: - patstāvīgi un argumentēti spriest par cilvēces vēsturi, tās pētniecību gadsimtu gaitā un ietekmi mūsdienās; - iegūtās zināšanas un prasmes pielietot, pētot savas dzimtās vietas, Latvijas un pasaules vēsturi; - brīvi iekļauties vēsturnieku zinātniskajā komunikācijā kā Latvijā, tā arī citur pasaulē; - turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”; - līdzīgi iepriekšējo gadu absolventiem iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, likt lietā savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, vēstures mantojuma un atmiņas glabāšanas institūcijās (arhīvos, muzejos utt.), masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.

32


MAĢISTRA STUDIJAS

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Izglītība Izglītības psihologs Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Sabiedrības un iestāžu vadība

Izglītības un vadības fakultāte Tālrunis: 654 28636 E-pasts: ivf@du.lv

33


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

IZGLĪTĪBA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS: 1) pilna laika studijas (P) - 2 gadi nepilna laika studijas (N) - 2,5 gadi 2) pilna laika studijas (P) - 2 vai 2,5 gadi PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS 1) profesionālais maģistra grāds izglītībā 2)vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem, profesionālais maģistra grāds izglītībā

KĀPĒC STUDĒT PROGRAMMU „IZGLĪTĪBA”? Profesionālā maģistra studiju programmā „Izglītība" studē topošie vidējās izglītības skolotāji, kuriem ir interese ne tikai par bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku, informātiku, vēsturi un sociālajam zinībām, kulturoloģiju, vizuālo mākslu un tehnisko grafiku, latviešu valodu un literatūru, krievu valodu un literatūru, kuri brīvi runā angļu, zviedru, vācu, spāņu, poļu vai franču valodā, bet arī tie, kuriem patiesu prieku rada iespēja redzēt kā bērni, pusaudži un jaunieši mainās, gūst panākumus, iemācās ko jaunu, piedalās dažādos konkursos. Tie, kuri ir gatavi ieguldīt sevi 100% un gatavoties stundām, veidot tās interesantas un redzēt, kā veidojas skolēnu vēlme mācīties un prieks par sasniegto. Pievienojies mums un izmanto arī iespēju līdzdarboties starptautiskos izglītības pētījumos, darot pasauli kaut nedaudz ilgtspējīgāku. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

vispusīgi attīstīt savu personību, apzinoties savas spējas un talantus; pilnveidot savu profesionālo kompetenci, kļūstot zinošākam, varošākam un pārliecinātākam; iemācīties ne tikai pārliecinoši paust savu viedokli, bet arī spēt sadzirdēt citu domas; atrast pareizos un uzrunājošos vārdus ikvienam izglītojamajam.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR: -

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi; gūt praktiskās iemaņas prakses laikā dažādās iestādēs; izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm; darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos). iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas kompetences.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS: -

iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas kompetences.

34


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA Iegūstamā kvalifikācija un/ vai profesionālais grāds

Uzņemšanas prasības

Studiju veids un ilgums

Profesionālais maģistra grāds izglītībā

- bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai 2. P - 2 līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi N - 2, 5 pielīdzināma izglītība izglītības jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts gadi pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā vai 2. P - 2, 5 līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi pielīdzināma augstākā izglītība bioloģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinībās P - 2, 5 vai ģeogrāfijā vai 2. līmeņa augstākā gadi profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība vides zinību vai ģeogrāfijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā vai 2. P - 2, 5 līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi pielīdzināma augstākā izglītība fizikas vai inženierzinātņu jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Matemātikas un informātikas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā vai P - 2, 5 informātikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā gadi vai tai pielīdzināma augstākā izglītība matemātikas , informātikas vai inženierzinātnes jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Latviešu valodas un literatūras (dzimtā valoda/ otrā valoda) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5 (latviešu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība latviešu filoloģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Krievu valodas un - humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5 literatūras (dzimtā (krievu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi valoda/ svešvaloda) profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā skolotāja kvalifikācija, izglītības krievu filoloģijas jomā; profesionālais maģistra - k o n k u r s ā p i e d a l ā s a r g a l a / v a l s t s grāds izglītībā pārbaudījumu vidējo atzīmi. Angļu valodas un otrās - humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5 svešvalodas (zviedru, (angļu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi vācu, spāņu, poļu vai profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība angļu filoloģijas jomā; franču valodas) skolotāja kvalifikācija, - k o n k u r s ā p i e d a l ā s a r g a l a / v a l s t s profesionālais maģistra pārbaudījumu vidējo atzīmi. grāds izglītībā

IZGLĪTĪBA Vācu valodas un otrās svešvalodas (zviedru, angļu, spāņu vai franču valodas) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5 (vācu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība vācu filoloģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Poļu valodas un otrās svešvalodas (angļu, vācu, franču, zviedru vai spāņu valodas) skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā Vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā Kulturoloģijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5 (poļu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība poļu filoloģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē vai P - 2, 5 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi pielīdzināma augstākā izglītība vēstures jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. - humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā; - bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu nozarē vai tai pielīdzināma otrā līmeņa augstākā izglītība atbilstošajā mākslas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. Vizuālās mākslas un - humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2, 5 tehniskās grafikas 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi skolotāja kvalifikācija, pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā; profesionālais maģistra - bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu grāds izglītībā nozarē vai inženierzinātņu nozarē, kur apgūto mākslas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP, vai tai pielīdzināma 2.līmeņa augstākā izglītība atbilstošajā mākslas vai inženierzinātņu jomā, kur apgūto mākslas un tehniskās grafikas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

35


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT IZGLĪTĪBAS PSIHOLOĢIJU?

PILNA LAIKA STUDIJAS

Tā ir iespēja apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, attīstot jaunas un pilnveidot esošas kompetences individuālās un grupas konsultācijās, gūt praktiskās iemaņas dažāda veida izglītības iestādēs, pilnveidot profesionālās darbības organizatoriskās kompetences, veidot saikni starp pētniecisko un praktisko darbu psiholoģijas nozarē.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI:

STUDIJU ILGUMS:

3 gadi

izglītības psihologs, profesionālais maģistrs psiholoģijā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. Papildu punkti tiek piešķirti par: profesionālo darbību psiholoģijas vai pedagoģijas jomā; piedalīšanos zinātniskajās konferencēs (Latvijas Republikas līmeņa konferencēs, starptautiskās konferencēs)

KARJERAS KONSULTANTS UN JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS

-

KĀPĒC STUDĒT PROGRAMMU „KARJERAS KONSULTANTS UN JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS”? Šīs studiju programmas ietvaros Tu nonāksi no izpratnes par informācijas iespējām (ietverot internetu) līdz tehnikai, kontaktējoties ar potenciālo darba devēju, CV niansēm un motivācijas vēstulēm, gūsi praktiskas iemaņas, lai novērtētu un konkretizētu klienta personību, motivāciju, spējas un vajadzības utt. Turklāt vēl kļūsi par jaunatnes lietu speciālistu, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists, profesionālais maģistrs izglītības zinātnē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, vai sociālo zinātņu bakalara grāds psiholoģijā, vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā, vai cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 1 gada darba pieredze konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni, ko apliecina izziņa; - konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

turpināt studijas doktora studiju programmā «Psiholoģija»; iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes; konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

-

-

strādāt valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; pratīsi noteikt jaunieša individuālās īpatnības, noteikt un risināt problēmsituācijas, motivēt jauniešus izmantot savu brīvo laiku lietderīgi, veicināt jauniešu atbildības sajūtu, informēt jebkuru auditoriju par savas darbības rezultātiem, novērtēt jauniešu sasniegumus neformālajā izglītībā, brīvprātīgajā darbā, sabiedriskajās aktivitātēs, attīstīt jauniešu pašnovērtēšanas prasmes; koordinēt neformālās izglītības pasākumu, projektu un programmu izstrādi un to īstenošanu.

PAPILDU PUNKTI TIEK PIEŠĶIRTI PAR: -

-

pedagoģisko prakšu vadīšanu DU bakalaura vai maģistra studiju programmu studējošajiem par katru vadīto aktīvo praksi, neatkarīgi no praktikantu skaita, sākot ar 2012./ 2013. studiju gadu; skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu skolās; piedalīšanos zinātniskajās konferencēs; metodiskajām vai zinātniskajām publikācijām; piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos izglītības jomā;starptautiskajām pieredzes apmaiņas aktivitātēm izglītības jomā. 36


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU VADĪBA

KĀPĒC STUDĒT SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU VADĪBU? DU atbilstošās programmas absolventi ir starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstoši augstas kvalifikācijas speciālisti dažādās valsts un pašvaldību organizācijās un iestādēs, ir spējīgi dibināt un vadīt privātās organizācijas. Viņi pārzin un var uzturēt un attīstīt valsts un privātā sektora iestāžu funkciju realizēšanu saskaņā ar Latvijas valsts interesēm, piedāvāt iestādēm attīstību veicinošu saturu, spēj kritiski vērtēt savu darbību un lēmumus Latvijas valsts un ES attīstības tendenču kontekstā, pakārtojoties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšanai sabiedrībā. Viņi pārzin mūsdienīgu organizāciju un iestāžu vadību, darbu ar personālu, publiskās pārvaldes reformas, lietvedību, projektu izstrādi, vadības psiholoģiju, ētikas jautājumus iestādes darbā, darba tiesības, korupciju un daudzus citus ar iestāžu vadību saistītos jautājumus. Studiju laikā teorētiķu un praktiķu vadībā tiek izkoptas un attīstītas atbilstošam darbam nepieciešamās prasmes un kompetences.

MAKSAS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS: 1) nepilna laika studijas - 2 gadi 2) nepilna laika studijas - 3 gadi PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS 1) profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē; 2) iestāžu vadītājs, profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

kļūt par augsti profesionālu, konkurētspējīgu un pieprasītu iestāžu vadītāju valsts un privātajā sektorā, iekļaujoties ES un Latvijas darba tirgū; turpināt studijas doktorantūrā vadībzinātnē (uzņēmējdarbības vadības, sabiedrības vadības un izglītības vadības apakšnozarēs); darboties ar vadību saistītajos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, līdzdarboties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, realizēt projektus).

37

1) Nepilna laika studijas - 2 gadi 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju iestāžu / uzņēmumu vadītājs; 2) Nepilna laika studijas - 3 gadi augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība


MAĢISTRA STUDIJAS

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

Mūzika Māksla

Mūzikas un mākslu fakultāte Tālrunis: 65424479 E-pasts: mmf@du.lv

38


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA AKORDEONA SPĒLES SKOLOTĀJS, KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS, PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS, STĪGU INSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS, SITAMINSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS, SOLO DZIEDĀŠANAS SKOLOTĀJS

MŪZIKA

ar specializāciju vienā no virzieniem: VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT MŪZIKU? Maini dzīvi, domā plašāk! Piesakies mūzikas maģistra studijām Daugavpils Universitātē! Piesakies programmā, kura pašlaik ir pieprasīta darba tirgū. Esi patriots, sekmē Latvijas, jo īpaši Latgales reģiona kultūrvides attīstību! PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

izprast, analizēt un izvērtēt padziļināti mākslinieciskās jaunrades projektus un kultūrprocesus pasaulē; iesaistīties pats dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan ārzemēs; strādāt pedagoģisko darbu mūzikas profesionālās izglītības iestādēs, kļūt par darba devēju citiem.

STUDIJU ILGUMS: 1) 1,5 gadi pilna laika studijas (bez profesionālās kvalifikācijas ieguves) 2) 2 gadi pilna laika studijas (ar profesionālās kvalifikācijas ieguvi) PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS 1) profesionālais maģistrs mūzikā 2) profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem: - akordeona spēles skolotājs, - klavierspēles skolotājs, - pūšaminstrumentu spēles skolotājs, - stīgu instrumentu spēles skolotājs, - sitaminstrumentu spēles skolotājs, - solo dziedāšanas skolotājs, profesionālais maģistrs mūzikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība mūzikā (instrumentspēlē vai solo dziedāšanā); - profesionālais bakalaura grāds mūzikā vai mūzikas pedagoģijā Iestājpārbaudījumi: - eksāmens specialitātē - kolokvijs specialitātē

MĀKSLA

KĀPĒC STUDĒT MĀKSLU? Lai progresētu 21. gadsimtā, ir nepieciešama profesionāla attīstība, mobils domāšanas veids, koncepciju maiņa, kreativitāte un pašizpausmes iespējas. Mākslas studiju gaitā pilnveidotajai zinātniskajai, tehnoloģiskajai un radošajai pieredzei, nenoliedzami, piemīt nākotnes potenciāls ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu kultūras telpās un darba tirgū. Mākslas studijas padziļina kompetenci laikmetīgajā mākslā, mākslas teorijas, filosofijas un psiholoģiskajās problēmās, vadības un komunikācijas aspektos, pilnveidojot profesionalitāti individuālas izvēles specializācijā: Glezniecība, Zīmēšana, Grafika, Tekstilmāksla, Dizains, Keramika un Kultūras menedžments.Izvēlies nākotnes stratēģiju! Studē mākslu savai un mūsu radošai nākotnei! APGŪSTOT ŠO PROGRAMMU, TU VARĒSI: -

darboties kultūras un radošo industriju uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs; strādāt mākslas un dizaina skolās un augstskolās; realizēt mākslas, kultūras, zinātniski pētnieciskos projektus; dibināt privātuzņēmumu un īstenot praksē inovatīvas idejas.

39

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS:

1,5 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS profesionālais maģistrs mākslā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - profesionālais bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā vai tai pielīdzināma profesionālā izglītība mākslas jomā; - konkursā piedalās ar gala / valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.


MAĢISTRA STUDIJAS

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Ekonomika Psiholoģija (sociālā psiholoģija) Tiesību zinātne

Sociālo zinātņu fakultāte Tālrunis: 654 28629 E-pasts: szf@du.lv

40


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

EKONOMIKA KĀPĒC STUDĒT EKONOMIKU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam tiek nodrošināta nevis izdabājot atsevišķu darba devēju aktuālām vajadzībām, bet konsekventi orientējoties uz starptautiskiem standartiem sociālo zinātņu apguvē, aktuālām tendencēm ekonomikā. „Ekonomikas” maģistra programmas absolventi ir labi pieprasīti darba tirgū. Studiju programmas mērķis: nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi un sagatavošanos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai ekonomikas jomā. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību; veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus, izmantot jaunākās metodes zinātnisko un lietišķo uzdevumu risināšanai; izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu organizēšanas un plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus; demonstrēt jaunu ideju radīšanu savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros.

STUDIJU ILGUMS:

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadībzinību jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

PSIHOLOĢIJA (SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA) KĀPĒC STUDĒT PSIHOLOĢIJU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Psiholoģija ir mācība, kas pievēršas psihisko parādību pētīšanai un zināšanu izmantošanai, lai veicinātu cilvēku spēju attīstību un apmierinātību ar dzīvi. Pateicoties psiholoģijas zināšanām, cilvēki iemācījās sadzīvot kopā, risināt konfliktus, izprast viens otru. Studējot maģistrantūrā, padziļināti pētīsi cilvēka uzvedības determinējošos procesus un mehānismus, cilvēka un vides mijiedarbības psiholoģiskos aspektus, darbosies dažādos zinātniskajos virzienos pētniecībā.

STUDIJU ILGUMS:

PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: - specializēties konkrētā psiholoģijas apakšnozarē – sociālajā psiholoģijā; - attīstīt savu profesionālo identitāti; - kļūt par profesionālu psihologu; - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes; - sagatavoties turpmākām studijām doktorantūrā.

41

2 gadi

PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā UZŅEMŠANAS PRASĪBAS - bakalaura grāds psiholoģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijas jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

TIESĪBU ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS STUDIJU ILGUMS: 1) 1,5 gadi pilna laika studijas, tiem, kuriem ir jurista kvalifikācija 2) 2 gadi pilna laika studijas, tiem, kuriem nav jurista kvalifikācijas PILNA LAIKA STUDIJAS IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PROFESIONĀLAIS GRĀDS 1) profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs 2) jurists, profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 1) 1, 5 gadi pilna laika studijas: - profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/ vai jurista kvalifikācija; - rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā. 2) 2 gadi pilna laika studijas: - augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas; - rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.

KĀPĒC STUDĒT TIESĪBU ZINĀTNI? Pašlaik tas ir viens no vispopulārākajiem studiju virzieniem Latvijā un Eiropā. Tam ir arī loģisks izskaidrojums, jo tiesiskā valstī, par kādu tiek uzskatīta arī Latvija, tiesības regulē faktiski visas dzīves jomas. Iegūtās zināšanas ir noderīgas ne tikai ar tiesību nozari saistītajās profesijās. Tās palīdz sekmīgi risināt dažādas strīdīgas situācijas, sastādīt veiksmīgai funkcionēšanai sabiedrībā nepieciešamos dokumentus un efektīvi reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem. PĒC STUDIJĀM TU VARĒSI: -

-

kļūt par darba tirgū pieprasītu speciālistu ar universālām zināšanām un prasmēm, kas ir noderīgas: · dažādās juridiskajās profesijās, · tiesību aizsardzības iestādēs, · valsts pārvaldes iestādēs, · pašvaldību iestādēs, · biznesa struktūrās, · dažādās sabiedriskajās organizācijās. izprast valsts un pašvaldību pieņemto normatīvo aktu (likumu, noteikumu) būtību un piemērošanas nosacījumus, turpināt studijas augstāka līmeņa programmās savas konkurētspējas paaugstināšanai.

42


43


Jau astoto gadu Latvijā darbojas vienotā uzņemšanas sistēma pamatstudijām vairākās augstskolās. Tas nozīmē, ka topošie studenti var pieteikties studijām jebkurā no augstskolām.

PIETEIKTIES PAMATSTUDIJĀM VIENOTĀS UZŅEMŠANAS IETVAROS VAR: -

Elektroniski noteiktajos datumos jūnijā un jūlijā, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas, reflektants var pieteikties pats, vai arī pieteikumu var aizpildīt cita persona, Klātienē noteiktajos datumos jūnijā un jūlijā, ierodoties jebkurā no augstskolu kontaktpunktiem, pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.

PRIORITĀTES: Pieteikumā var iekļaut jebkuru no vienpadsmit augstskolu studiju programmām, kurās izsludināta uzņemšana 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Kopumā izvēlētajām studiju programmām var iekļaut divdesmit ierakstus (prioritātes), ko veido studiju programmu + studiju formu (pilna vai nepilna laika studijas) + studiju finansējumu (budžeta vai maksas) Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt. Ja vēlies mainīt prioritāšu secību – pieteikuma izmaiņas var veikt elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja vēlies pievienot vai izņemt prioritātes ierakstu – izmaiņas var veikt personiski klātienē pie reģistrātora dokumentu pieņemšanas laikā.

PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANA: Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties vienā no augstskolām noteiktajos pieteikšanās termiņos un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Jāuzrāda šādi dokumenti: -

pase vai personas apliecība eID karte;

-

kvīts par reflektanta reģistrācijas maksu;

-

vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju/ atzīmju izrakstu;

-

centralizēto eksāmenu sertifikāti;

-

2 fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);

-

apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda apliecība, ja esi bārenis vai 1. grupas invalīds;

-

DU apliecinājums par sasniegumiem sportā, mūzikā vai mākslā.

44


UZŅEMŠANAS PAPILDU PRASĪBAS - Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, Skolēnu atklātais zinātnisko darbu konkurss ģeogrāfijā un ķīmijā, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes "Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā") 1. – 3. vietu ieguvēji no 2016. – 2018. gadam uzrāda dokumentu, kas to apliecina, un iesniedz tā kopiju, - DU Zinātnes skolas, DU Jauno matemātiķu skolas un Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībnieki uzrāda dokumentu, kas apliecina dalību tajos, un iesniedz tā kopiju, - YA-YE Latvija („Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”) dalībnieki uzrāda sertifikātu un iesniedz tā kopiju, - tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs) (programmas kods 42141), iesniedz medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta ar norādi par derīgumu studēt „Skolotāja” (sporta un sociālo zinību skolotāja) studiju programmā, - tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Civilā drošība un aizsardzība” (programmas kods 41861), IeM IC izziņu par (ne)sodāmību, kuru var saņemt personīgi Iekšlietu ministrijas informācijas centrā (Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, LV-1009, tālr. 67208218, 67208216) vai pasūtot elektroniski (www.ic.iem.gov.lv, www.latvija.lv).

ĀRPUS KONKURSA TIEK UZŅEMTI: - Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas meistarsacīkšu (2014. - 2018. gadā) 1. - 3. vietu ieguvēji pieaugušo grupā, Latvijas sieviešu basketbola līgas spēlētājas un Baltijas volejbola līgas spēlētāji (2014. - 2018. gadā), ja ir saņemts DU apliecinājums; - Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, (DU zinātnisko darbu konkurss skolēniem „Ceļā uz zinātni”), Skolēnu atklātais zinātnisko darbu konkurss ģeogrāfijā un ķīmijā, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2016. – 2018. gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā; - Latvijas Republikas un Starptautisko mūzikas un mākslas konkursu 1. – 3. vietu ieguvēji no 2016.2018.gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā, un ir saņemts DU apliecinājums; - „Junior Achievement - Young Enterprise Latvija” konkursa uzvarētāji, ja piedalās konkursā akadēmiskā bakalaura studiju programmās „Ekonomika” vai „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.

45


«

KONKURSA NORISE: Pēc konkursa 1. kārtas studiju vietu iegūst tie pretendenti, kuriem konkursa rezultātā tā tiek apstiprināta viņu 1. prioritāte. Pārējie var iegūt studiju vietu, piedaloties konkursa 2. kārtā. Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta savā izvēlētajā 1. prioritātē, tad šī studiju vieta ir garantēta pie noteikuma, ja reflektants ieradīsies šīs pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt Līgumu par studijām. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet reflektants vēlas saglabāt savu iegūto pirmo prioritāti, tad savā Portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”. Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta, kas ir zemāka par 1. prioritāti vai reflektants nav izturējis konkursu ne vienā prioritātē, tad savā e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”. Tas dos iespēju saglabāt studiju vietu, kas apstiprināta 1.kārtā vai iegūt to augstākā prioritātē, vai izturēt konkursu un iegūt studiju vietu. Apstiprināt savu dalību konkursa 2.kārtā var arī: pa tālruni 67089003; klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem.

REĢISTRĀCIJA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: Ja konkursa 1. vai 2. kārtas rezultātā ir iegūta studiju vieta Daugavpils Universitātē, tad noteiktajos datumos jūlijā pretendentam: 1) jāierodas Daugavpils Universitātē, 2) jāreģistrējas studijām, 3) jānoslēdz Līgums par studijām, 4) jāuzrāda nepieciešamo dokumentu oriģināli.

PAPILDU UZŅEMŠANA Papildu pieteikties pamatstudijām var uz vakantajām studiju vietām DU uzņemšanas 3. kārtā vai papilduzņemšanā, ja neesi ieguvis studiju vietu Vienotās uzņemšanas 1. un 2. kārtā.

SVARĪGI Ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda vai vārda maiņas dokuments, un jāiesniedz tā kopiju. Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta ārvalstīs, pirms reģistrēšanās jāveic vidējo vispārējo izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Ja nevari ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda un to kopijas iesniedz pilnvarota persona, līdzi ņemot notariāli apstiprinātu pilnvaru, reflektanta pases kopiju un savu pasi.

» 46


STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS "ILGAS"

“Ilgas” ir viena no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kur atrodas Koleptoroloģisko pētījumu centrs un DU vaboļu kolekcija, kas pašlaik ir lielākā Baltijā. Šeit studiju programmas “Bioloģija” studenti iziet lauku praksi un veic individuālus pētījumus.

MEŽA BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS VALSTS NOZĪMES PĒTĪJUMU CENTRS

2016. gadā tika uzcelts Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centrs. Ēkā izveidotas vairākas kolekciju telpas, kas pielāgotas zinātnisko kolekciju materiālu glabāšanai. Izveidotajā laboratorijā izvietotas 9 klimata kameras meža vidē sastopamo organismu (entomofāgu, kaitēkļu un dzīvnieku parazītu u.c.) dzīves ciklu pētījumiem.

DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU KORPUSS

Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpuss ir šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta. Tajā izvietotas ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas un citas mācību laboratorijas, kā arī semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam personālam. Telpas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu.

ASTRONOMISKĀ OBSERVATORIJA

Daugavpils Universitātes astronomiskā observatorija astoņstūra neregulāras prizmas veidā ar kustīg kupolu un modernu teleskopu ļauj vērot un atklāt kosmisko ķermeņu noslēpumus, izzināt to daudzveidību un kustību. Observatorijā notiek zinātniski populārās lekcijas par kosmosu un tā izpētes metodēm, savukārt fizikas student var iesaistīties pētniecisko projektu un zinātnisko darbu izstrādē par astronomijas tematiku.

47


STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās aktivitātēs ārpus studijām: dejot studentu deju ansamblī „Laima”, darboties Studentu padomē, studentu žurnālā „Lai Top!”, apgūt jaunu svešvalodu, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā. Ikviens zinātkārs un zinātnē ieinteresēts students var darboties pētnieciskajos institūtos vai centros, piedalīties Zinātnes festivālos vai kādā starptautiskā konferencē.

PASĀKUMI SKOLĒNIEM Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ēnu diena (februāris), Atvērto durvju diena (aprīlis), Zinātnieku nakts (septembris), Zinātnes festivāls (septembris), Jauno zinātnieku konkurss vidusskolu skolēniem, A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu”, Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”, Zinātnes skola, Humanitārā akadēmija jauniešiem u.c.

48


STUDENTU IESPĒJAS Sekmīgi studējot DU budžeta finansētajās studiju vietās, tev būs iespēja saņemt vienu no šīm stipendijām: minimālo (ikmēneša) stipendiju 99,60 EUR apmērā vai vienreizējo stipendiju.

Iesaistīties ES Erasmus+ programmā - tā ir vispopulārākā un veiksmīgākā studējošo apmaiņas programma Eiropā. Ja Tu studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa programmās, tad atceries, ka 12 mēnešus Tev ir iespēja gūt starptautisku pieredzi un studēt kādā no Eiropas augstskolām vai strādāt praksi ārvalstu uzņēmumā/organizācijā utt

Ja vēlies veikt īslaicīgu pētījumu vai apgūt ko jaunu kādā paša izvēlētā Eiropas mācību iestādē, tad vari pieteikties uz Elses Marijas Čermakas fonda stipendiju. Elses Marijas Čermakas fondam var pieteikties tikai tie Latvijas studenti, kuri studē Daugavpils Universitātē tev atliek vien izvēlēties mērķvirzienu un aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Studējot DU, ir iespēja pieteikties Studiju kredītam vai Studējošo kredītam.

STUDIJU MAKSA STUDIJU MAKSA STUDIJU PROGRAMMU LĪMEŅI

STUDIJU MAKSA 2018./2019. STUDIJU GADĀ PILNA LAIKA STUDIJĀS

STUDIJU MAKSA 2018./2019. STUDIJU GADĀ NEPILNA LAIKA STUDIJĀS

Profesionālo studiju programmu

1100 €

900 €

Bakalaura studiju programmu

1100 €

Maģistra studiju programmu

1300 €

Doktora studiju programmu

1700 €

€ 1200 € 1300 € 900

49


«

PIEZĪMES


PIEZĪMES

»


Dugavpils UniversitÄ te

www.du.lv

daugavpils_university

DU_LV

Studiju iespējas Daugavpils Universitātē 2018/2019  
Studiju iespējas Daugavpils Universitātē 2018/2019  
Advertisement