Studiju iespējas Daugavpils Universitātē 2021/2022

Page 1

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE STUDIJU IESPĒJAS 2021 / 2022Neskatoties uz visiem izaicinājumiem un grūtībām, ko nesis šis gads, mums, Daugavpils Universitātes docētājiem, studentiem, darbiniekiem, absolventiem un visiem piederīgajiem, tas ir īpašs un nozīmīgs. Daugavpils Universitāte šogad svin savas dibināšanas simtgadi! Atskatoties mūsu Alma Mater vēsturē, izsekojot tās attīstības ceļu, gūstam pārliecību, ka viss, ko mēs patiesi vēlamies, ir sasniedzams. Ir vajadzīga tikai patiesa vēlme, pašaizliedzīgs darbs un neatlaidība nosprausto mērķu sasniegšanā. Šo 100 gadu laikā Daugavpils Universitāte no Skolotāju semināra ir pārtapusi par ambiciozu, uz akadēmiskajām tradīcijām balstītu, mūsdienīgu augstskolu, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, veselības, izglītības un vadības, sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību. Mūsu studējošie iesaistās dažādos starptautiskos projektos un apmaiņas programmās, mūsu zinātnieki palīdz risināt Latvijas uzņēmējiem un sabiedrībai būtiskus jautājumus, mūsu izglītību iecienījuši arī ārvalstu studenti, mūsu absolventi veiksmīgi attīsta savu karjeru dažādu darbības jomu uzņēmumos un organizācijās Latvijā un ārpus tās robežām. Nāc studēt DU! Mūsu universitātē iegūtā izglītība būs stabils Tavas dzīves pamats. Daugavpils Universitātes rektore profesore Irēna Kokina


SATURS MAĢISTRA STUDIJAS

PAMATSTUDIJAS DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE Bioloģija Fizika Ķīmija Matemātika Vides zinātne Fizioterapija Informācijas tehnoloģijas

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 4 5 6 7 8 9 10

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE Filoloģija (latviešu, angļu, krievu) Vēsture Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari

23 24 25

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE Biznesa un finanšu procesi Tiesību zinātne Psiholoģija Civilā drošība un aizsardzība

Starpkultūru attiecības Filoloģija (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā) Vēsture

41 42 43

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 19 20 21

MŪZIKAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE Mūzika Dizains Mākslas menedžments

32 33 34 36 37 38 39

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE 13 16 17

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Pirmsskolas skolotājs Sākumizglītības skolotājs Skolotājs

Vides plānošana Darba aizsardzība Bioloģija Ķīmija Datorzinātnes Fizika Matemātika

Sabiedrības un iestāžu vadība Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Izglītības zinātnes Skolotājs

45 46 47 48

MŪZIKAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE Mūzika Māksla

50 51

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 27 28 29 30

Psiholoģija Tiesību zinātne Viedā ekonomika un inovācijas

53 54 55


PAMATSTUDIJAS

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE Bioloģija Fizika Ķīmija Matemātika Vides zinātne Fizioterapija Informācijas tehnoloģijas

Tālrunis: 654 22302 E-pasts: dmf@du.lv


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

BIOLOĢIJA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi

• kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā un strādāt labi apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa zināšanas ar apgūtajiem mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai; konkurētspējīgu biologu un strādāt kādā no biotehnoloģiju, pārtikas tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai iestādēm; • veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem kolēģim; • varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs! • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās “Bioloģija”, “Vides plānošana”, “Sabiedrības un iestāžu vadība”, “Izglītības zinātnes” vai citās Latvijas un pasaules augstskolās.

Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE bioloģijā • par CE ķīmijā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: klasiskās un modernās bioloģijas studiju kursus, dabas aizsardzības problēmu analīzi un risinājumus, bioloģiskā procesa likumsakarības zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā, fizioloģijā un vēl daudzās citās dzīvības zinātnēs

4


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FIZIKA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumos, kas nodarbojas ar materiālu apstrādi, testēšanu, fizikas ietilpīgu produktu ražošanu, strādāt ar tehnoloģijām saistītu pakalpojumu sniegšanas jomā; • uzsākt fizikas skolotāja darba gaitas un turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālās izglītības programmā „Skolotājs”; • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Fizika” (fizikas didaktika, cietvielu fizika un optisko sakaru fizika), „Darba aizsardzība”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā (ar specializāciju nanotehnoloģijās vai materiālu apstrādes tehnoloģijās)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: klasiskās un modernās fizikas kursus: mehāniku, optiku, elektromagnētismu, cietvielu fiziku, kvantu fiziku, fizikālo procesu datormodelēšanas un ciparu elektronikas pamatus, moderno materiālu fiziku, elektrotehniku, optiskās komunikāciju sistēmas, kosmoloģiju u.c.; augstākās matemātikas un datorzinātņu kursus; profesionālo angļu valodu u.c. studiju kursus, atkarībā no izvēlētās specializācijas – „Nanotehnoloģijas” vai „Materiālu apstrādes tehnoloģijas”

Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE fizikā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

5


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

ĶĪMIJA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi

• strādāt dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs un laboratorijās, valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru kvalitātes kontroles dienestos; • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas zināšanas un prasmes atjaunojamo resursu vai praktiskās bioanalītikas jomā. • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Ķīmija”, „Darba aizsardzība”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, otrā līmeņa profesionālā izglītības programmā „Skolotājs”vai studēt citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;

Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā (atjaunojamo resursu ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE bioloģijā • par CE ķīmijā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

klasiskās ķīmijas kursus (vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, organiskā ķīmija, fizikālā un koloidālā ķīmija, bioķīmija u. c.); Atjaunojamo resursu (atjaunojamo resursu ķīmija, vides ķīmija, ievads ģeoķīmijā, biomasas apsaimniekošana u.c.) vai praktiskās bioanalītikas (biomedicīnas laboratoriju darba organizācija, mikroskopijas tehnika, testēšanas metodes bioanalītikā, biomedicīnas ētika u.c.) kursus.

6


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

MATEMĀTIKA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• kļūt par profesionālu speciālistu matemātikā un statistikā un strādāt finanšu statistikas, loģistikas un citās ar matemātisko modelēšanu saistītās jomās • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas matemātiskās un informācijas tehnoloģiju zināšanas un prasmes dažādu tehnoloģisko un sabiedrības procesu modelēšanai. • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Matemātika” (Diferenciālvienādojumi, modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika), „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: klasiskos matemātikas kursus (matemātiskā analīze, analītiskā ģeometrija, lineārā algebra, funkcionālanalīze, skaitļu teorija, kompleksā mainīgā funkciju teorija u. c.); matemātiskās modelēšanas kursus (ievads optimizācijā, matemātiskā modelēšana un diferenciālvienādojumi, matemātiskie modeļi ekonomikā u. c.); datorzinātņu kursus (objekta orientēta programmēšana, datu bāzes, matemātikas datorprogrammas u. c.).

Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE matemātikā • Daugavpils Universitātes Jauno matemātiķu skolas sertifikāta ieguvējiem • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

7


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

VIDES ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi

• strādāt dabas aizsardzības un vides pārvaldības jomās (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u. c.), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā, reģionālās attīstības nodaļās, vides konsultāciju birojos u.c.; • kļūt par profesionālu, konkurētspējīgu vides speciālistu un iekļauties ES un Latvijas darba tirgū zaļās ekonomikas, ģeomātikas un klimata tehnoloģiju jomās; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Vides plānošana”, „Bioloģija”, „Darba aizsardzība”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs

Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE bioloģijā • par CE ķīmijā • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

8

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: vides zinātni, Zemes zinātnes, ģeoloģiju, ekoloģiju, vides ķīmiju, vides piesārņojumu, klimatoloģiju, fiziskās ģeogrāfijas pamatus, augsnes zinātni, kartogrāfiju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbu ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politiku un pārvaldi, vides tiesības un likumdošanu u.c.


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FIZIOTERAPIJA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centros, sporta klubos un komandās, fizioterapeitu privātpraksēs; • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Bioloģija” un „Sabiedrības un iestāžu vadība”, kā arī atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Rīgas Stradiņa Universitātē, Latvijas Universitātē un augstskolās ārpus Latvijas; • iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu privātpraksi.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: cilvēka anatomiju un fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, ģenētikas pamatus, neiroloģiju, kustību fizioloģiju; mikrobioloģiju un virusoloģiju, epidemioloģiju, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju, sievietes veselību, bērnu slimības u.c.; veselības pedagoģiju, medicīnisko psiholoģiju, veselības sporta teoriju, sporta medicīnu, klīniskās aprūpes pamatus, fizioterapijas paņēmienus un metodes pie dažādiem veselības traucējumiem, masāžu un manuālās terapijas pamatus, ārstniecisko vingrošanu, pacientu rehabilitācijas principus un citus saistošus studiju kursus; kā arī kursus, kas palīdzēs Tev veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu katedras laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums Pilna laika studijas– 4 gadi Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs veselības aprūpē Profesionāla kvalifikācija fizioterapeits

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE bioloģijā • par CE ķīmijā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem • Latgales skolēnu Zinātnisko darbu konkursa I un II vietu ieguvēji tiek uzņemti budžeta vietās ārpus konkursa

9


1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums Pilna laika studijas– pilna klātienē –22gadi gadi Profesionāla kvalifikācija Datorsistēmuun datorsistēmu undatortīklu datortīkluadministrators administrators

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, PROGRAMMU IR IRIESPĒJA: IESPĒJA: • strādāt jebkurā valsts institūcijā, privātajā individuālajā uzņēmumā, uzņēmumā, bankā bankā u.c. organizācijās, u.c. organizācijās, kur saprot, kur saprot, ka nav ka nav iedomājams iedomājams drošsdrošs darbsdarbs bez kvalificēta bez kvalificēta datortīklu datortīklu administratora. administratora. • turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, vai izmantot iespēju iestāties vēlākos studiju semestros, piemēram, Daugavpils Universitātē profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” (programmēšanas inženieris).

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS PARASĪBAS: Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti: piešķirti par: • par centralizēto eksāmenu fizikā • par eksāmenu/ Eksāmenu/ ieskaiti ieskaiti atestātā atestātā informātikā informātikā // lietišķajā informātikā

1 10

STUDIJU LAIKĀ SATURS: TU APGŪSI: datortīklu administrēšanas iemaņas, prasmi uzturēt un pārbaudīt datortīkla drošību, vadīt datortīkla resursus, veikt datortehnikas, tīkla iekārtu un programmatūras inventarizāciju, remontu un instalāciju, sargāt informāciju no datorvīrusiem, no ārējiem uzbrukumiem, iekšējiem draudiem un neautorizētu piekļuvi, kā arī novērst avārijas situācijas.


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • programmēšanas inženierim strādāt informācijas tehnoloģiju jomas uzņēmumos un organizācijās, kas izstrādā, testē, ievieš programmproduktus, kā arī uzņēmumos, kas izmanto IT risinājumus; • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās “Datorzinātnes”, “Sabiedrības un iestāžu vadība”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: programmēšanas valodas, deklaratīvo programmēšanu, Web programmēšanu, tīklu programmēšanu, programmatūras inženieriju, datu aizsardzību un kriptogrāfiju, multimedijas, operētājsistēmas, datorgrafiku un animāciju, rūpniecisko kontrolleru programmēšanu, tehnisko grafiku, matemātisko modelēšanu u. c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās Profesionālā kvalifikācija programmēšanas inženieris

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • par CE matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par eksāmenu/ ieskaiti atestātā informātikā/ lietišķajā informātikā • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

11


PAMATSTUDIJAS

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE Filoloģija (latviešu, angļu, krievu) Vēsture Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari

Tālrunis: 654 24238 E-pasts: hf@du.lv


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FILOLOĢIJA (LATVIEŠU FILOLOĢIJA)

Programma paredz arī angļu, franču, krievu, ķīniešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt dažādos uzņēmumos, iestādēs un institūcijās, kur nepieciešama humanitārā izglītība, • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: „Filoloģija”, „Starpkultūru attiecības”, „Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mūsdienu latviešu valodas kursus, lietuviešu valodas ievadkursus, lietišķo tekstu valodas kursus, ievadu baltu valodniecībā, latgaliešu rakstu valodu un literatūru, ievadu literatūras zinātnē, latviešu un ārzemju literatūras vēstures kursus, baltu mītoloģiju, latviešu folkloru, radošās rakstniecības kursu, starpdisciplināro pētījumu kursu u.c.; ir iespēja studēt vai nu latviešu filoloģiju ar specializāciju latviešu filoloģijā, vai arī apgūt otro valodu: angļu, franču, krievu, ķīniešu, spāņu, vācu vai zviedru.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (latviešu filoloģijā)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” sertifikāta ieguvējiem; • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem.

13


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FILOLOĢIJA (ANGĻU FILOLOĢIJA)

Programma paredz arī franču, krievu, ķīniešu, latviešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (angļu filoloģijā)

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt izglītības un zinātnes, tūrisma un komunikācijas, sabiedrisko attiecību, mārketinga un reklāmas nozarē vietējā un starptautiskā darba tirgū (tulkošana, mācīšana, rediģēšana, pētniecība, informācijas ieguve, interpretācija un prezentācija u.c.) ; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Filoloģija (angļu vai salīdzināmā filoloģija)”, „Starpkultūru attiecības”, „Tulks, tulkotājs”, „Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti: • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” sertifikāta ieguvējiem; • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem.

14

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: studiju kursus lingvistikā (ievads valodniecībā, latīņu valoda, ievads ģermānistikā, angļu valodas fonētika un fonoloģija, leksikoloģija un frazeoloģija, sistēmiskā gramatika, angļu valodas ortogrāfija, funkcionālā gramatika, normatīvā gramatika, teksta lingvistiskā analīze, angļu valodas vēsture, ievads sociolingvistikā u.c.); studiju kursus literatūrzinātnē (ievads literatūrzinātnē, literārā darba analīze, britu un ASV literatūra līdz 19.gs., 19.gs. britu un ASV literatūra, 20.gs.britu un ASV literatūra, literārā teksta interpretācija u.c.) un otro valodu pēc izvēles: franču, krievu, ķīniešu, latviešu, spāņu, vācu vai zviedru.


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

FILOLOĢIJA (KRIEVU FILOLOĢIJA)

Programma paredz arī angļu, franču, ķīniešu, latviešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt izglītības un zinātnes, tūrisma un komunikācijas jomā; darboties informācijas portālos tekstveides tehnoloģiju un e-satura moderēšanas sfērā;; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Filoloģija”, „Starpkultūru attiecības”, „Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: krievu tradicionālo kultūru un folkloru, literatūrzinātnes un valodniecības pamatus, krievu literatūras un kultūras vēsturi, Rietumeiropas mākslinieciskās kultūras vēsturi, mūsdienu krievu literāro valodu un krievu valodas vēsturi u. c. Ir iespēja studēt vai nu krievu filoloģiju ar specializāciju krievu filoloģijā, vai arī apgūt otro valodu: angļu, franču, ķīniešu, latviešu, spāņu, vācu vai zviedru..

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (krievu filoloģijā)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE krievu valodā; • par eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā; • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” sertifikāta ieguvējiem; • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem.

15


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

VĒSTURE

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Lorem ipsum Studiju ilgums -

pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē ar specializāciju (vēsture vai kultūras vēsture)

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt muzejā, arhīvā vai citā ar vēstures popularizēšanu saistītā vietā; kļūt par vēstures un sociālo zinību skolotāju pēc studijām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” (1 gads); izmantot iegūto izglītību kā pamatu gida, žurnālista, projekta vadītāja u.c. darba iegūšanai, kā arī kā tramplīnu, lai sevi apliecinātu diplomātijā un valsts dienestā; • turpināt izglītību Daugavpils Univrsitātes maģistra studiju programmās „Vēsture”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE vēsturē • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” sertifikāta ieguvējiem • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

16

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: pasaules vēstures pamatkursu: senie, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki; pasaules reģionu un valstu vēsturi: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija, slāvu tautas; Latgales vēsturi, novadpētniecību; historiogrāfiju un avotmācību, tostarp arī mutvārdu vēsturi u. c.


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

AUSTRUMEIROPAS KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt dažādos Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos un iestādēs kultūras un biznesa jomā; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Starpkultūru attiecības”, „Vēsture”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaura grāds Austrumeiropas kultūras studijās

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

mākslas zinātnes pamatus, kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku, Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi, valsts studijas, menedžmentu, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas komerctiesības, Austrumeiropas valstu ekonomiku, projektu vadību u. c.

Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE vēsturē • par eksāmena atzīmi atestātā kultūras vēsturē vai kulturoloģijā • par eksāmena atzīmi atestātā biznesa ekonomiskajos pamatos • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” sertifikāta ieguvējiem • JAL sertifikāta ieguvējiem • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

17


PAMATSTUDIJAS

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Pirmsskolas skolotājs Sākumizglītības skolotājs Skolotājs

Tālrunis: 654 28636 E-pasts: ivf@du.lv


1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt Pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās; • turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā ”Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3.studiju gadu, apgūt kvalifikāciju ”Sākumizglītības skolotājs” un iegūt bakalaura grādu izglītībā vai profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām uz pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības pamata.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: vispārizglītojošos studiju kursus, t.sk., skolotāja profesionālās darbības pamati, psiholoģija skolotājiem, sociāli emocionālā mācīšanās, izglītības vadība u.c., kas nodrošina izpratni par studijām un studiju kursu satura integrāciju pirmsskolas izglītības praksē; nozares teorētiskos studiju kursus, t.sk. bērnības pedagoģija, bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati, rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte u.c., kas veido izpratni par bērna personības attīstību un kompetenci bērncentrētas pieejas realizācijā pirmsskolas izglītības praksē; nozares profesionālās specializācijas studiju kursus, t.sk. valodu mācību, dabaszinātņu un matemātikas jomu saturs un mācīšanās pieejas u.c., kas palīdz apgūt profesionālo kompetenci mācību jomu saturā un integrētajā mācību metodikā. Studējošajiem tiek nodrošināta iespēja attīstīt un pilnveidot profesionālo kompetenci arī praksēs, organizējot un vadot pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi nepilna laika studijas - 2,5 gadi Iegūstamā kvalifikācija skolotāja kvalifikācija ar tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības skolotāja profesijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm (ja atzīme ir zemāka par 7 ballēm, tiek dota iespēja kārtot papildus pārbaudījumu). Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles. Kopējā konkursa punktu summa veidojas no: • vidējās atzīmes obligātajos mācību priekšmetos (latviešu valoda un literatūra, angļu/vācu/franču/krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, \latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla), ko apliecina vidējās izglītības dokuments – 25%; • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos: CE latviešu valodā*, CE matemātikā** un CE svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – 25%° • iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma analīze) – 50%. Sīkāka informācija par uzņemšanas prasībām DU mājaslapā.

19


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas 4 gadi nepilna laika studijas 4,5 gadi Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm (ja atzīme ir zemāka par 7 ballēm, tiek dota iespēja kārtot papildus pārbaudījumu. Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles). Kopējā konkursa punktu summa veidojas no: • vidējās atzīmes obligātajos mācību priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības dokuments – 25%; • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos: CE latviešu valodā*, CE matemātikā** un CE svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – 25%° • iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma analīze) – 50%. Sīkāka informācija par uzņemšanas prasībām DU mājaslapā.

20

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai pirmsskolas un pamatizglītības izglītības iestādēs Latvijā un citās ES valstīs. • turpināt studijas Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”, citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: studiju programmas koncepcija ir orientēta uz praksē un pētniecībā balstītām studijām, kas ļauj jaunajiem speciālistiem jau studiju laikā iepazīt darba specifiku pamatizglītības pirmajā posmā (1. - 6. klases) un pirmsskolā, un vērst savu uzmanību uz nozares aktualitātēm; studiju programmu veido vispārizglītojošie studiju kursi, nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, nozares (profesionālās darbības jomas) profesionālās specializācijas kursi, izvēles daļas kursi, prakses, valsts pārbaudījums; studiju programmas struktūra paredz moduļu sistēmas pieeju, piedāvājot obligātās un papildus izvēles moduļus, tādējādi radot iespēju studējošajiem pašiem veidot savu studiju satura izvēli, atbilstoši savai turpmākās karjeras ievirzei un nepieciešamajām kompetencēm. Studiju programmas īstenošanā piedalīsies DU akadēmiskais personāls, vieslektori un dažādu izglītības nozaru praktizējošie speciālisti.


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

SKOLOTĀJS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem • turpināt studijas DU maģistra studiju programmās „Izglītības zinātnes”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu specialists”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi nepilna laika studijas - 4 gadi 6 mēneši Iegūstamais grāds profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

Profesionālā kvalifikācija skolotājs

vispārizglītojošos studiju kursus, izglītības zinātnes – nozares kursus, izvēlētās jomas mācību priekšmetu satura un metodikas integrētās apguves studiju kursus un skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no īstenojamiem moduļiem - mācību jomām: pilna laika klātienes studijas - veselība un fiziskā aktivitāte; mūzika; sociālpilsoniskā joma; dizains un tehnoloģijas un angļu valoda; dizains un tehnoloģijas un krievu valoda kā svešvaloda; dizains un tehnoloģijas un latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda; datorika un angļu valoda; datorika un krievu valoda kā svešvaloda; datorika un latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda; datorika un dizains un tehnoloģijas; fizika un datorika; datorika un matemātika;

• Vidējā izglītība • Sekmīgs vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai STIP svešvalodā) • Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums. • Iestājpārbaudījums (Skolotāja profesijas izvēles pamatojums): mutisks un rakstveida

nepilna laika klātienes studijas - krieu valoda un literatūra; latviešu valoda un literatūra; veselība un fiziskā aktivitāte 21


PAMATSTUDIJAS

MŪZIKAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE Mūzika Dizains Mākslas menedžments

Lorem ipsum

Tālrunis: 654 24479 E-pasts: mmf@du.lv


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

MŪZIKA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • iesaistīties dažādos mākslinieciski radošos projektos Latvijā un ārzemēs; • strādāt pedagoģisko darbu mūzikas profesionālās izglītības iestādēs; • būt par darba devēju citiem, kļūt par brīvmākslinieku; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Mūzika”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Izglītības zinātnes”, „Starpkultūru attiecības” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: klavierspēli/akordeona spēli/ģitārspēli/pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/sitāminstrumentu spēli/solo dziedāšanu /diriģēšanu; ansambļa/kameransambļa/orķestra spēli; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; mūzikas teoriju un vēsturi; improvizāciju un kompozīciju; mūzikas stilus un interpretāciju; filozofiju un ētiku; mūzikas psiholoģiju; mākslinieciski radošo projektu menedžēšanu, zinātniskās pētniecības pašvadību mūzikā u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi Iegūstamais grāds profesionālais bakalaura grāds mūzikā Profesionālā kvalifikācija mūziķis akordeonists/ģitārists/pianists/flautists/klarnetists/saksofonists/ trompetists/trombonists/kordiriģents/sitaminstrumentu mūziķis/vijolnieks/ vokālists

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • iestājpārbaudījums: specialitātē un kolokvijā.

23


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

DIZAINS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs mākslā

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt ar grafikas dizainu saistītās jomās. Grafikas dizainera darbu pamatā izmanto izdevniecībā, drukātajos un elektroniskajos medijos, reklāmā, grafisko zīmju un vides noformējumu izstrādē, kā arī apģērbu un citu industriālo priekšmetu apdrukas dizainā; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Māksla”, „Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Starpkultūru attiecības” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Iegūstamā kvalifikācija grafikas dizainers

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā Papildus punkti tiks piešķirti par atzīmi atestātā: • informātikā/ lietišķajā informātikā • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā • kvalifikācijas darba vērtējums profesionālās vidējās izglītības atestātā

24

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast mākslas teoriju, mākslas vēstures jautājumus, mākslas fenomenoloģijas, psiholoģijas un filosofijas pamatus; studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu pārzināsi kompozīcijas likumus, koloristiku, reklāmas un poligrāfijas darbu izstrādāšanas principus, perspektīvas un ēnu konstruēšanas teoriju māksliniekiem, grafikas tehnikas, dizaina un stilu vēsturi, jaunas informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas dizaineriem, Web lapu projektēšanu, reklāmas, poligrāfijas darbu, iepakojuma grafisko dizainu u.c. Tev būs iespēja pilnveidot un attīstīt savas zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, fotomākslā, tehniskajā grafikā, trīsdimensiju grafikā, modelēšanā un infografikā;


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

MĀKSLAS MENEDŽMENTS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • vadīt un piedalīties dažādos mākslinieciski radošos projektos Latvijā un ārzemēs; • veikt organizatorisko darbu kultūras un izglītības iestādēs; • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: „Māksla”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mākslas bakalaura studiju kursus (kultūras teorija, semiotika, mākslas teorija, mākslas fenomenoloģija, tēla psiholoģija, personiskās izaugsmes tehnoloģijas); zināšanas ekonomikā, menedžmentā, mārketingā, grāmatvedībā; projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes; studiju kursus vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, teātra mākslā.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas 4 gadi Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs mākslā Profesionālā kvalifikācija mākslas projektu vadītājs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā Papildus punkti tiks piešķirti par atzīmi atestātā: • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā

25


PAMATSTUDIJAS

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE Biznesa un finanšu procesi Tiesību zinātne Psiholoģija Civilā drošība un aizsardzība

Tālrunis: 654 28629 E-pasts: szf@du.lv


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

BIZNESA UN FINANŠU PROCESI

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • ar kvalifikāciju “finansists” strādāt kredītiestādēs, grāmatvedības uzņēmumos, valsts institūcijās, komercuzņēmumos; profesija ir pieprasīta vietējos un starptautiskos mazā un vidējā biznesa uzņēmumos, lielās organizācijās. Ar kvalifikāciju “uzņēmuma vadītājs” strādāt vadības amatos dažāda mēroga vietējās un starptautiskās organizācijās; vadīt uzņēmumu vai būt par uzņēmēju. • turpināt studijas maģistra līmenī Daugavpils Universitātē vai citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: starpdisciplinārā studiju procesā tiek apgūta organizāciju vadības, līderības, finanšu, uzņēmējdarbības procesu un uzņēmuma finanšu pārvaldības pamatprincipi strauji mainīgas globālās vides apstākļos. Finanšu apakšprogrammā var iegūt kompetences finanšu pārskatu sagatavošanas, prognozēšanas un analīzes jomā, apgūt uzņēmumu finanšu uzskaites principus, naudas plūsmas, likviditātes, ienākumu, kapitāla, risku, projektu finanšu pārvaldīšanu, padziļināti studēt kādu no aktuālajām svešvalodām un apakšnozares digitālās komponentes. Uzņēmējdarbības vadības apakšprogrammā var iegūt kompetences biznesa procesu un inovāciju pārvaldībā, finanšu plūsmas analīzē, apgūt viedās pārvaldības un bioekonomikas aktualitātes, projektu un informācijas pārvaldības un par kvalitātes sistēmu pamatprincipus; padziļināti studēt kādu no aktuālajām svešvalodām un digitālos risinājumus apakšnozarē. 3. studiju gadā noris 8 nedēļu prakse, bet 4. studiju gadā – 12 nedēļu prakse.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 4 gadi nepilna laika studijas – 5 gadi Iegūstamais grāds profesionālā bakalaura grāds ekonomikā Profesionālā kvalifikācija finansists vai uzņēmuma vadītājs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti par: • “Jauno uzņēmēju skolas” apliecību, • “Zinātnes skolas” apliecību • “JA-YE Latvija” apliecību

27


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

TIESĪBU ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE vēsturē

28

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt algotu darbu dažādās ar tiesību aizsardzību saistītās profesijās, sniegt juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem un organizācijām, aktīvi piedalīties savas pilsētas sabiedriskajā dzīvē, pareizi izprotot notiekošo pārmaiņu jēgu un nozīmi • turpināt studijas Daugavpils Universitātes piedāvātajās maģistra studiju programmās „Tiesību zinātne” un „Sabiedrības un iestāžu vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs savas konkurētspējas paaugstināšanai.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: valsts un tiesību teoriju; Latvijas valsts un tiesību vēsturi; tiesu varas institūciju tiesības; krimināltiesības; civiltiesības; administratīvās tiesības; Eiropas Kopienu tiesības u.c.


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

PSIHLOLOĢIJA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros, krīzes telefonu līnijās u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Psiholoģija”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: psiholoģijas vēsturi, vispārīgo psiholoģiju, psiholoģiskā treniņa tehnikas, psihes bioloģiskos pamatus, psihodiagnostikas pamatus, eksperimentālo psiholoģiju, cilvēka fizioloģiju un veselības veicināšanu, statistiskās metodes psiholoģijā, attīstības psiholoģiju, sociālo psiholoģiju, kognitīvo psiholoģiju, klīnisko psiholoģiju u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi Iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā • matemātikā. Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE bioloģijā

29


1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA

CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamā kvalifikācija speciālists policijas darbā; speciālists penitenciārajā darbā; speciālists organizāciju drošībā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Centralizētie eksāmeni: • latviešu valodā • pirmajā svešvalodā Netiek uzņemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.. Papildus punkti tiks piešķirti: • par CE vēsturē

30

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt valsts, pašvaldības vai privātā iestādē par speciālistu, kura darba pienākumos ietilpst likumpārkāpumu novēršana un atklāšana, personu datu pārbaude, likumpārkāpumu dokumentēšana un protokolu sastādīšana savas kompetences ietvaros, neatliekamo un citu procesuālo izmelēšanas darbību par noziedzīgiem nodarījumiem veikšana savas kompetences ietvaros, pirmās medicīniskās palīdzības, kā arī palīdzības personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī sniegšana. • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās vai arī citās augstskolās Latvijā

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: cilvēktiesību pamatus, civilo aizsardzību un ugunsdrošību, ievadu civiltiesībās, pirmo palīdzību, profesionālo ētiku, publiskās varas organizāciju Latvijā, vides aizsardzību, informācijas sistēmas un informācijas drošību, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju, moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai u.c.


MAĢISTRA STUDIJAS

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE Vides plānošana Darba aizsardzība Bioloģija Ķīmija Datorzinātnes Fizika Matemātika

Tālrunis: 654 22302 E-pasts: dmf@du.lv


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

VIDES PLĀNOŠANA VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs vides plānošanā Profesionālā kvalifikācija vides pārvaldības speciālists vai dabas aizsardzības speciālists

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības vai inženierzinātnēs vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai vides inženierzinātnēs; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi; • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2.līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze dabas aizsardzībā vai vides pārvaldībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.

32

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažāda līmeņa pašvaldībās (ekologs, vides pārvaldības, dabas aizsardzības speciālists), Valsts vides dienestā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Dabas aizsardzības pārvaldē, Lauku atbalsta dienestā u.c., pierādot spēju “domāt globāli, bet rīkoties lokāli”; • turpināt studijas doktora studiju programmā „Bioloģija” DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs doktorantūrā bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: vietējo iniciatīvu attīstību, lietišķo psiholoģiju, sabiedrisko attiecību veidošanu, darījumu tekstu valodu, vides projektu izstrādi un vadību, teritorijas un attīstības plānošanu, bioindikāciju un vides monitoringu, matemātisko modelēšanu un lietišķo ĢIS, upju sateces baseinu apsaimniekošanu, sugu un biotopu aizsardzību, ainavu plānošanu, meža apsaimniekošanas plānošanu, vides tehnoloģijas, ievadu mērniecībā un kadastrā, menedžmenta pamatus u.c.


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

DARBA AIZSARDZĪBA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti, piedāvājot studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darba aizsardzībā, vides aizsardzībā, elektrodrošībā, ķīmisko vielu izmantošanas drošībā, radiācijā un dozimetrijā, ugunsdrošībā, darba un vides tiesību pamatos, darba psiholoģijā un pedagoģijā, darba medicīnā un arodveselībā, ekonomikas, vadzinību un uzņēmējdarbības pamatos.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: darba aizsardzības un drošības līdzekļus, ekonomikas un vadībzinību pamatus, vides aizsardzību, darba un vides tiesību pamatus, uzņēmējdarbības pamatus, darba psiholoģiju un pedagoģiju, darba medicīnu un arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, ķīmisko vielu izmantošanas drošību, u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs darba aizsardzībā Profesionālā kvalifikācija darba aizsardzības vecākais speciālists

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās vai • bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā, ko apliecina izziņa no darba vietas

33


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

BIOLOĢIJA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi IIegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • akadēmiskais bakalaura grāds bioloģijā vai ķīmijā, vai vides zinātnē, vai veselības aprūpē; • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā vai vides zinātnē, vai veselības aprūpē, vai farmācijā, vai veterinārmedicīnā vai tām pielīdzināmās jomās;; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

34

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par augsti kvalificētu speciālistu biodaudzveidības izpētes un aizsardzības, akvakultūras vai dabas rekreācijas jomās; • kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt uzņēmumā, kas darbojas biodaudzveidības izpētes un dabas aizsardzības jomās, zivsaimniecības un akvakultūru nozarēs, tūrisma un dabas rekreācijas jomā; • turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: • fundamentālās zināšanas bioloģijā un specializēsies apakšprogrammās „Biodaudzveidība un tās aizsardzība” vai „Akvakultūra”, vai „Dabas rekreācija”; • prasmes un iemaņas, kā arī iegūsi pieredzi pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs; • praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienu prasībām atbilstošu laboratorijas un lauku pētījumu aprīkojumu.


1


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

ĶĪMIJA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas– 2 gadi

strādāt laboratorijās un rūpnīcās, medicīnas iestādēs, parfimērijas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, naftas ieguves un pārstrādes nozarēs

IIegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs ķīmijā ar specializāciju vides ķīmija

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • akadēmiskais bakalaura grāds ķīmijā; • otrā līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība ķīmijas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

36

neorganisko ķīmiju; organisko ķīmiju; modernās analīzes metodes; fizikālo ķīmiju; bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma hromatogrāfisko identificēšanu; ķīmisko toksikoloģiju; spektroskopiju; u.c.


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

DATORZINĀTNES

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt jebkurā valsts institūcijā, individuālajā uzņēmumā, bankā u.c. organizācijās, kur saprot, ka nav iedomājams drošs darbs bez kvalificēta datortīklu administratora; • turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas; tīklu operētājsistēmas; intelektuālās sistēmas; datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas; informāciju aizsardzību; programmnodrošinājuma izstrādi; diskrētas dinamikas sistēmas; vadību telekomunikāciju tīklos; multimediju tehnoloģijas; Audio un Video integrēšanu multimediju pielikumos; pētījumu metodoloģiju un tehnoloģijas; u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība informātikas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

37


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

FIZIKA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas– 2 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs fizikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

38

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt un veikt pētījumus DU vai arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās; • turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”, kļūt par konkurētspējīgu fiziķi un strādāt kādā no Latvijas vai Eiropas universitātēm, zinātniski pētnieciskajiem centriem vai uzņēmumiem;

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: teorētiskos kursus (Kristālfizika, Kondensētas vielas fizika, Grupu teorija un tenzoru analīzes elementi, Gaismas mijiedarbība ar vielu, Radiācijas defekti cietvielās,Visuma pētīšanas fizikālās metodes, Fizikas didaktikas aktuālās problēmas, Fizikālo procesu datormodulēšāna u.c.); fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijās; zinātniski pētnieciskās darbības iemaņas izvēlētajā fizikas nozarē.


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

MATEMĀTIKA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par konkurētspējīgu speciālistu un veikt pētījumus zinātniskajās laboratorijās; • darboties dažādos zinātniskajos virzienos; • turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: funkcionālanalīzi; elementārās matemātikas speciālās metodes; parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamatus; diskrēto matemātiku; speciālo datorprogrammu izmantošanu matemātikā; parciālos diferenciālvienādojumus; funkciju teoriju/ģeometriju/ topoloģiju/matemātikas didaktiku; u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs matemātikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds matemātikā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

39


MAĢISTRA STUDIJAS

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE Starpkultūru attiecības Filoloģija (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā) Vēsture

Tālrunis: 654 24238 E-pasts: hf@du.lv


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

STARPKULTŪRU ATTIECĪBAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt visdažādākajās valsts un privātajās organizācijās (sabiedriskajās,tūrisma, menedžmenta u.c.), piedāvājot savas studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes starpkultūru komunikācijas, žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, projektu vadības u.c. jomās; • turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: sabiedriskās attiecības, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas teorijas, projektu vadīšanu, žurnālistikas pamatus un tehnikas, plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošo likumdošanu u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas– 2 gadi Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs starpkultūru attiecībās Profesionālā kvalifikācija starpkultūru attiecību menedžeris

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijā, vēsturē, ekonomikā, vadībzinībās, mākslā, mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

41


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

FILOLOĢIJA

Programma paredz specializāciju latviešu, angļu, krievu vai salīdzināmajā filoloģijā

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas– 2 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (latviešu, angļu, krievu vai salīdzināmajā filoloģijā)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • bakalaura grāds filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

42

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par konkurētspējīgu filologu un iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes izglītības, kultūras u.c. jomās; • turpināt studijas doktora studiju programmās „Literatūrzinātne” vai „Valodniecība” DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: latviešu filoloģijā - dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes, padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēsturē, teorijas un kritikas laukā, mūsdienīgu izpratni par literāro un kultūras procesu, analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā; krievu filoloģijā - slāvu mitoloģiju un krievu folkloru, jaunākās tendences un pētniecības virzienus krievu filoloģijā, semiotiku, lingvokulturoloģiju, vispārīgo retoriku, teksta teoriju, mītu poētiku un eposa problēmas, etnolingvistiku, hermeneitikas pamatus, literatūrzinātnes skolu vēsturi, krievu filozofijas vēsturi, krievu literārās valodas vēsturi, sociolingvistiku u.c.; angļu filoloģijā - studiju kursus lingvistikā - fonoloģiju, semiotiku, semantiku, sastatāmo valodniecību, psiholingvistiku, valodniecības vēsturi, lietišķās disciplīnas - sociolingvistiku, hermeneitiku; salīdzināmajā filoloģijā - dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās apguves pamatprincipus, salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģiju darbam skolā, tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes, svešvalodas u.c.


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

VĒSTURE

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c. • turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā „Vēsture”.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: vēstures filozofijas pamatus, dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifiku, historiogrāfijas virzienus un koncepcijas, reģionālistikas pamatus, daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā, teoloģijā; sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vēsturi saistītās disciplīnās vai tam pielīdzināma 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

43


MAĢISTRA STUDIJAS

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Sabiedrības un iestāžu vadība Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Izglītības zinātnes Skolotājs

Tālrunis: 654 28636 E-pasts: ivf@du.lv


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU VADĪBA SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par augsti profesionālu, konkurētspējīgu un pieprasītu iestāžu vadītāju valsts un privātajā sektorā, iekļaujoties ES un Latvijas darba tirgū; • darboties ar vadību saistītajos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, līdzdarboties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, realizēt projektus); • turpināt studijas doktorantūrā vadībzinātnē (uzņēmējdarbības vadības, sabiedrības vadības un izglītības vadības apakšnozarēs).

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mūsdienu organizāciju un iestāžu vadību, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšanu sabiedrībā, vadības psiholoģiju, darbu ar personālu un personāla mijiedarbības procesus, darba tiesības, publiskās pārvaldes reformas, projektu izstrādi un vadību, valsts pārvaldes ētiku, saskarsmes psiholoģiju, ES pamatnostādnes u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums nepilna laika studijas – 2 gadi nepilna laika studijas – 3 gadi Profesionālais grāds un iegūstamā kvalifikācija • 2 gadi - profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē • 3 gadi - profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē, iestāžu vadītājs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • Nepilna laika studijas – 2 gadi 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – iestāžu/uzņēmumu vadītājs • Nepilna laika studijas – 3 gadi augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

45


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

KARJERAS KONSULTANTS UN JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs izglītības zinātnē Profesionālā kvalifikācija karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 1 gada darba pieredze konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni, ko apliecina izziņa; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

46

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas, prasmes un kompetences valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektorā karjeras konsultēšanas un jaunatnes darba īstenošanas jomās. • turpināt studijas doktora studiju programmā „Izglītības zinātnes” Daugavpils Universitātē vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: • karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista profesionālās kompetences, pilnveidojot teorētiskās un praktiskās darbības analīzes prasmes sociālās vides, darba tirgus, nodarbinātības, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumos; • diskutējot, sadarbojoties ar kolēģiem un analizējot normatīvos aktus, dažādus citus informācijas, tiks radīta iespēja labāk izprast sociālos, ekonomiskos, kultūras, politiskos un vides aspektus, kas saistīti ar jauniešiem un nodarbinātību visa mūža garumā.


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par izglītības pārmaiņu nesēju • turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: studiju programmas saturs ir veidots, lai sekmētu studentu pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi. Izvēloties studijas kādā no specializācijas virzieniem, studējošais varēs bagātināt profesionālo pieredzi izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 1 gads 3 mēneši (specializācijas virzienos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Izglītības vadība”) pilna laika studijas – 2 gadi (specializācijas virzienā “Pedagoģija”) Iegūstamais akadēmiskais grāds maģistra grāds izglītības zinātnē

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • specializācijas virzienā “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība izglītības jomā ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP • specializācijas virzienā “Izglītības vadība” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP. • specializācijas virzienā “Pedagoģija” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 120 KP. • iestājpārbaudījumu rakstiskā un mutiskā daļas

47


OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

SKOLOTĀJS VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Mērķstipendijas visiem studējošajiem Studiju ilgums pilna laika studijas – 1 gads (darba vidē balstītas studijas) Profesionālā kvalifikācija skolotāja kvalifikācija

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS Iepriekšējā izglītība: 1. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas atbilstošā zinātnes nozarē; 2. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā; 3. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet DU iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

*Mācību jomas - valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā

48

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma). • Strādāt, atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai valsts un privātajās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: kompetenci, lai izprastu skolotāja profesionālās darbības kontekstus, mācību procesa plānošanas, īstenošanas un vērtēšanas principus, atbilstīgās mācību jomas saturu un mācību metodiku. Apgūsi prasmes, lai sekmīgi īstenotu iekļaujošu mācību procesu saskaņā ar skolēnu attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācību rezultātiem, vērtētu izglītojamā mācīšanās sniegumu un izaugsmi, profesionāli vadītu izglītojamo pašvērtēšanas procesu, veiktu skolotāja profesionālās darbības izpēti, rodot radošus risinājumus mainīgās vai neskaidrās situācijās, iesaistīsies izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.


MAĢISTRA STUDIJAS

MŪZIKAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE Mūzika Māksla

Tālrunis: 654 24479 E-pasts: mmf@du.lv


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

MŪZIKA

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas - 1 gads 6 mēneši Iegūstamais akadēmiskais grāds profesionālais maģistra grāds mūzikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība mūzikā (instrumentspēlē vai solo dziedāšanā) vai • profesionālais bakalaura grāds mūzikā vai mūzikas pedagoģijā. • Iestājpārbaudījumi: • eksāmens specialitātē • kolokvijs specialitātē

50

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt par mūzikas skolotāju profesionālās izglītības iestādē atbilstošajā specializācijā; • iesaistīties dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan ārzemēs; • turpināt studijas mūzikas zinātnes vai pedagoģijas (mūzikas pedagoģijas apakšnozare) doktorantūrā

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: instrumentspēli vai solo dziedāšanu, inovācijas instrumenta vai dziedāšanas metodikā, instrumenta spēles vēsturi, stilus un interpretācijas, jaunākos sasniegumus mūzikas vēsturē, teorijā un atskaņotājmākslā, mūzikas psiholoģijas kursus; jaunrades un pētnieciskā darba kursus, mūsdienu stilus un to interpretāciju u.c.


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

MĀKSLA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • strādāt mākslas un dizaina skolās un augstskolās, realizēt mākslas, kultūras, zinātniski pētnieciskos projektus; • darboties kultūras un radošo industriju uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs vai dibināt privātuzņēmumu un īstenot praksē inovatīvas idejas;

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mākslas filozofiju, mūsdienu mākslas teorijas analīzi, komunikācijas vadību, mākslas psiholoģiskās problēmas, laikmetīgo mākslu, vadības pamatus un vienu no obligātajām izvēles specializācijām: Tekstilmāksla; Keramika; Glezniecība; Zīmēšana; Grafika; Dizains; Kultūras menedžments.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 1 gads 6 mēneši Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds mākslā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS • profesionālais bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta profesionālā izglītība mākslas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

51


MAĢISTRA STUDIJAS

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE Psiholoģija Tiesību zinātne Viedā ekonomika un inovācijas

Tālrunis: 654 28629 E-pasts: szf@du.lv


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

PSIHOLOĢIJA

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • kļūt par profesionālu psihologu, , attīstīt savu profesionālo identitāti, specializēties konkrētā psiholoģijas apakšnozarē – sociālajā psiholoģijā; • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās valsts iestādēs un privātuzņēmumos. • turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi un nozares profesionālās specializācijas apakšprogrammu kursi konsultatīvās psiholoģijas jomā, vai izglītības un skolu psiholoģijas jomā.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi pilna laika studijas – 1 gads 5 mēneši Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds psiholoģijā Profesionālā kvalifikācija psihologs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 2 gadu pilna laika studijām: • akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. 1,5 gadu pilna laika studijām: • profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijas jomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

53


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

TIESĪBU ZINĀTNE VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas - 1 gads 6 mēneši - 2 gadi (kam nav jurista kvalifikācijas) Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds 1 gads 6 mēneši - profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs 2 gadi - jurists, profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 2 gadu pilna laika studijas: • augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas; • rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā. 1,5 gadu pilna laika studijas: • profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija; • rakstisks iestājeksāmens tiesību terorijā.

54

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā arī ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās. • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs. • Turpināt studijas augstāka līmeņa programmās savas konkurētspējas paaugstināšanai.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: kursus par Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmām, saistību tiesību, komerctiesību aktuālajām problēmām, tiesu nolēmumu izpildes problēmām civilprocesā, kriminālsodiem un to izpildes pilnveides problēmām, tiesiskās izziņas metodoloģiju, salīdzinošās krimināltiesības u.c.


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

VIEDĀ EKONOMIKA UN INOVĀCIJAS SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, IR IESPĒJA: • veidot sekmīgu karjeru profesijā dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajā sektorā, efektīvāk turpināt uzņēmuma vadību vai uzsākt savu uzņēmējdarbību; • veikt patstāvīgus zinātnisku pētījumus, formulēt un kritiski analizēt sarežģītas lietišķas pētniecības problēmas, pamatot lēmumus ekonomikas un finanšu jomā, kas balstīti uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem; • turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI: mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kas balstīts uz praktiskām studijām pieredzējušu docētāju vadībā, apgūsi analītiskās, radošās domāšanas iemaņas un pētniecības darba prasmes, kā arī pilnveidosi prasmes plānot un koordinēt ekonomiskos un finanšu procesus dažādos līmeņos un organizāciju veidos, tādējādi stiprinot orientāciju uz viedo izaugsmi.

pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadības jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. 1,5 gada (PL) un 2 gadu (NL) studijām: • profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vismaz 4 gadi) ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadībzinībās; • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi nepilna laika studijas – 2,5 gadi pilna laika studija – 1,5 gadi nepilna laika studijas – 2 gadi Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs ekonomikā Profesionālā kvalifikācija finanšu analītiķis (2 gadi pilna laika), ekonomists (2,5 gadi nepilna laika)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 2 gadu (PL) un 2,5 gadu (NL) studijām: • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai radniecīgās izglītības tematiskās jomās: socioloģijā, matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē, kā arī humanitārajās zinātnēs, ja ekonomikas jomā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā; • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja

55


PIETEIKTIES PAMATSTUDIJĀM VIENOTĀS UZŅEMŠANAS IETVAROS VAR: • elektroniski noteiktajos datumos jūnijā un jūlijā, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas, reflektants var pieteikties pats, vai arī pieteikumu var aizpildīt cita persona, • klātienē noteiktajos datumos jūlijā, ierodoties jebkurā no augstskolu kontaktpunktiem, • pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.

PRIORITĀTES Pieteikumā var iekļaut jebkuru no divpadsmit augstskolu studiju programmām, kurās izsludināta uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Kopumā izvēlētajām studiju programmām var iekļaut divdesmit ierakstus (prioritātes), ko veido studiju programma + studiju forma (pilna vai nepilna laika studijas) + studiju finansējums (budžeta vai maksas). Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2.prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt. Ja vēlies mainīt prioritāšu secību – pieteikuma izmaiņas var veikt elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja vēlies pievienot vai izņemt prioritātes ierakstu – izmaiņas var veikt personiski klātienē pie reģistratora dokumentu pieņemšanas laikā.

PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANA Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties vienā no augstskolām noteiktajos pieteikšanās termiņos un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

56


JĀUZRĀDA ŠĀDI DOKUMENTI: • pase vai personas apliecība eID karte; • kvīts par reflektanta reģistrācijas maksu; • vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju / atzīmju izrakstu; • centralizēto eksāmenu sertifikāti; • 2 fotogrāfijas (izmērs 3 x 4 cm); • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda apliecība, ja esi bārenis vai 1. grupas invalīds.

UZŅEMŠANAS PAPILDUS PRASĪBAS • Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3.vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2019. – 2021. gadam uzrāda dokumentu, kas to apliecina, un iesniedz tā kopiju, • DU Zinātnes skolas, DU Jauno uzņēmēju skola, Jauno fiziķu un matemātiķu skolas un Interešu izglītības skolas “Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībnieki uzrāda dokumentu, kas apliecina dalību tajos, un iesniedz tā kopiju, • YA – YE Latvija (“Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”) dalībnieki uzrāda sertifikātu un iesniedz tā kopiju, • tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Civilā drošība un aizsardzība” (programmas kods 41861), iesniedz IeM IC izziņu par (ne)sodāmību, kuru var saņemt personīgi Iekšlietu ministrijas informācijas centrā (Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, LV-1009, tālr. 67208218, 67208216) vai pasūtot elektroniski (www.ic.iem.gov.lv, www.latvija.lv) • tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Pirmsskolas skolotājs” (programmas kods 41141), papildpunktu piešķiršanai var iesniegt rekomendācijas un/vai apliecinājumus par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.), • tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies profesionālā bakalaura studiju programmu „Sākumizglītības skolotājs” (programmas kods 42141), papildpunktu piešķiršanai var iesniegt rekomendācijas un/vai apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā pēdējo trīs gadu laikā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā: auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.) un par dalību Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskajās konferencēs un/vai olimpiādēs pēdējo trīs gadu laikā. 57


ĀRPUS KONKURSA TIEK UZŅEMTI: • Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2019. – 2021. gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā, • JA-YE Latvija („Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”) konkursa uzvarētāji, ja piedalās konkursā profesionālā bakalaura studiju programmā „Biznesa un finanšu procesi” (programmas kods 42311) vai bakalaura studiju programmā „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (programmas kods 43222).

KONKURSA NORISE Pēc konkursa 1. kārtas studiju vietu iegūst tie pretendenti, kuriem konkursa rezultātā tā tiek apstiprināta viņu 1. prioritātē. Pārējie var iegūt studiju vietu, piedaloties konkursa 2. kārtā. Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta savā izvēlētajā 1. prioritātē, tad šī studiju vieta ir garantēta pie noteikuma, ja reflektants ieradīsies šīs pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt Līgumu par studijām. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet reflektants vēlas saglabāt savu iegūto pirmo prioritāti, tad savā Portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Pieteikties 2.kārtai”. Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta, kas ir zemāka par 1.prioritāti vai reflektants nav izturējis konkursu ne vienā prioritātē, tad savā e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Pieteikties 2.kārtai”. Tas dos iespēju saglabāt studiju vietu, kas apstiprināta 1.kārtā vai iegūt to augstākā prioritātē, vai izturēt konkursu un iegūt studiju vietu.

APSTIPRINĀT SAVU DALĪBU KONKURSA 2. KĀRTĀ VAR ARĪ: • pa tālruni 67089003; • klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem.

58


REĢISTRĀCIJA UN LĪGUMA SLĒGŠANA Ja konkursa 1. vai 2. kārtas rezultātā ir iegūta studiju vieta Daugavpils Universitātē, tad noteiktajos datumos jūlijā pretendentam: 1) jāierodas Daugavpils Universitātē, 2) jāreģistrējas studijām, 3) jānoslēdz Līgums par studijām, 4) jāuzrāda nepieciešamo dokumentu oriģināli. PAPILDU UZŅEMŠANA Papildu pieteikties pamatstudijām var uz vakantajām studiju vietām DU uzņemšanas 3. kārtā vai papilduzņemšanā, ja neesi ieguvis studiju vietu Vienotās uzņemšanas 1. un 2. kārtā.

SVARĪGI Ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda vai vārda maiņas dokuments, un jāiesniedz tā kopiju. Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta ārvalstīs, pirms reģistrēšanās jāveic vidējo vispārējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv). Ja nevari ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda un to kopijas iesniedz pilnvarota persona, līdzi ņemot notariāli apstiprinātu pilnvaru, reflektanta pases kopiju un savu pasi.

59


STUDENTU IESPĒJAS Sekmīgi studējot DU budžeta finansētajās studiju vietās, Tev būs iespēja saņemt vienu no šīm stipendijām: minimālo (ikmēneša) stipendiju 99,60 EUR apmērā vai vienreizējo stipendiju. Iesaistīties ES Erasmus+ programmā – tā ir vispopulārākā un veiksmīgākā studējošo apmaiņas programma Eiropā. Ja Tu studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa programmās, tad atceries, ka 12 mēnešus Tev ir iespēja gūt starptautisku pieredzi un studēt kādā no Eiropas augstskolām vai strādāt praksi ārvalstu uzņēmumā/organizācijā utt. Ja vēlies veikt īslaicīgu pētījumu vai apgūt ko jaunu kāda paša izvēlētā Eiropas mācību iestādē, tad vari pieteikties Elses Marijas Čermakas fonda stipendijai. Elses Marijas Čermakas fondam var pieteikties tikai tie Latvijas studenti, kuri studē Daugavpils Universitātē – Tev atliek vien izvēlēties mērķvirzienu un aizpildīt pieteikuma veidlapu. Studējot DU, ir iespēja pieteikties Studiju kredītam vai Studējošo kredītam.

STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās aktivitātēs ārpus studijām: dejot studentu deju ansamblī “Laima”, darboties Studentu padomē, apgūt jaunu svešvalodu, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā. Ikviens zinātkārs un zinātnē ieinteresēts students var darboties pētnieciskajos institūtos vai centros, piedalīties Zinātnes festivālos vai kādā starptautiskā konferencē.

PASĀKUMI SKOLĒNIEM • Ēnu diena (februāris) • Atvērto durvju diena (aprīlis) • Zinātnieku nakts (septembris) • Zinātnes festivāls (septembris)

60

• Valodu diena (septembris) • A. Valtnera latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu” • Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem “Paskāla ritenis”,

• Zinātes skola • Humanitārā akadēmija jauniešiem • Zaļo biologu skolaDZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU KORPUSS Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpuss ir šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta. Tajā izvietotas ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas un citas mācību laboratorijas, kā arī semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam personālam. Telpas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu.

STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS “ILGAS” “Ilgas” ir viena no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kur atrodas Koleptoroloģisko pētījumu centrs un DU vaboļu kolekcija, kas pašlaik ir lielākā Baltijā. Šeit studiju programmas “Bioloģija” studenti iziet lauku praksi un veic individuālus pētījumus.

MEŽA BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS VALSTS NOZĪMES PĒTĪJUMU CENTRS 2016. gadā tika uzcelts Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centrs. Ēkā izveidotas vairākas kolekciju telpas, kas pielāgotas zinātnisko kolekciju materiālu glabāšanai. Izveidotajā laboratorijā izvietotas 9 klimata kameras meža vidē sastopamo organismu (entomofāgu, kaitēkļu un dzīvnieku parazītu u.c.) dzīves ciklu pētījumiem.

ASTRONOMISKĀ OBSERVATORIJA Daugavpils Universitātes astronomiskā observatorija astoņstūra neregulāras prizmas veidā ar kustīgo kupolu un modernu teleskopu ļauj vērot un atklāt kosmisko ķermeņu noslēpumus, izzināt to daudzveidību un kustību. Observatorijā notiek populārzinātniskas lekcijas par kosmosu un tā izpētes metodēm, savukārt fizikas studenti var iesaistīties pētniecisko projektu un zinātnisko darbu izstrādē par astronomijas tematiku.

62www.du.lv