DG-asiakaslehti 2/2022

Page 1

Data Groupin asiakaslehti 2/2022 DG-ASIAKASPALVELUA PARHAIMMILLAAN! TULEVAISUUS 2023 – Näkemyksiä tulevaisuuden työstä ja teknologiasta TIETOTURVA Tietoturvaseteli tarjoaa apua yritysten tietoturvaan HISTORIA Data Group täytti 30 vuotta ENNAKOINTI Kuinka varautua poikkeustilanteisiin

Paikallinen palvelu, koko Suomen kattava tuki

Työnteko sujuu, kun työkalut ovat kunnossa.

Data Group -liikkeistä saat kaikki yrityksesi toimintaan sopivat ICT-palvelut ja -laitteet, jotta käyttäjien päivit täinen työ on tehokasta ja yrityksen toiminta kehittyy paremmaksi uusien mahdollisuuksien myötä. Palve lemme nopeasti ja joustavasti ympäri Suomea.

Olemme yhdessä valtakunnallinen Data Group -ketju.

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee 370 ICT-ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa. Vahvuutemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun tietotaidon hyödyntämiseen.

Data Group täytti 30 vuotta!

Data Group -ketju perustettiin vuonna 1992. 30-vuotiselle matkalle mahtuu monenlaisia vaiheita, jon ka aikana IT-palvelut sekä -tuotteet ovat kehittyneet hui masti. Kaiken perustana on ollut ja tulee olemaan jatkos sakin ihmissuhteet ja yhteistyö, jotka ovat vieneet koko DG-yhteisöä eteenpäin. Kiitos, kun olet mukana!

Data Groupin 30-vuotista taivalta juhlittiin Ikaalisissa 6. – 8.10.2022. Paikalle oli kokoontunut yhteensä 170 DG:läistä ja yhteis työkumppania ympäri Suomea. Päivillä tutustuttiin uusiin ihmisiin ja vaihdettiin kuulumisia vanhojen tuttujen kans sa. Esittelytilassa ja luennoilla olivat esillä tämän hetken kiinnostavimmat IT-palvelut ja -tuotteet.

Kiitos kaikille osallistuneille!

2

30

Dellin

Fujitsun

Kotimaisen iDiD:n infonäyttöjärjestelmä toimii myös hätäviestinnässä.

DG-päivät huipentuivat synttärijuhliin, jossa esiintyivät ”talon väen” lisäksi Divet ja Uniflow.

DG PaSmartin Pentti Ahlgren Valtteri Pirttimäki testasivat Samsungin uusia puhelimia, joita esitteli Tor-Björn Suurholma. Jaana Vesa kertoi tuoreimmat uutiset kansainvälisiltä IT-jakelumarkkinoilta. WithSecuren tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen kävi puheenvuorossaan läpi tietoturvan kehitystä ja tulevaisuutta. vuodessa ehtii tapahtua paljon, ja sen näki erityisesti vanhoista kuvista ja lehdistä, joita oli esillä DG:n omalla pöydällä. ratkaisuja esittelivät Veronika Bogdanoff ja Mikko Lehtonen. Exclusive Networksin Juhani Vihakara esitteli Fortinetin ratkaisuja DG-tekniikalle. Vuoden Data Group -jäsenliikkeeksi valittiin Data Group Vantaa - Datakuja. DG Databrosin Harri Vuolle luovutti kiertopalkinnon DG Vantaan Jani Kujalalle.
3

Rajaton toimisto tarjoaa paremman ja turvallisemman työkokemuksen

Tekniikan kehittymisen myötä yrityksillä on nyt tilaisuus tehdä työnteosta ketterämpää, joustavampaa ja turvallisempaa.

Onko sijainnilla enää väliä?

Ihmisten pitäisi vapaasti voida löytää ta sapaino kotona ja toimistossa työskente lyn välillä kulloisenkin elämäntilanteensa mukaan. Samalla heillä tulisi olla turvalli sesti käytössään roolinsa kannalta tärkeät tiedot ja sovellukset. "Rajaton toimisto" tehostaa yhteistyötä ja luovuutta, mikä edistää innovaatioita ja tehokkuutta. Se on työympäristön muutos, joka tarjoaa sekä arvoa että työkokemuksen, josta ihmiset pitävät.

Jos teet liikkuvaa työtä

Kun olet liikkeellä, saatat tarvita kannetta van tai tabletin, joissa molemmissa on sel keä, reagoiva kosketusnäyttö sekä kynä,

jonka avulla voit tehdä muistiinpanoja ja saada allekirjoituksia esimerkiksi sopi muksiin tai kuitteihin. Toimistossa tai koto na työskennellessä laitteet voidaan liittää yhdellä johdolla telakkanäyttöön, johon on liitetty kaikki tarvitsemasi oheislaitteet.

Jos työskentelet enimmäkseen yhdessä paikassa Kiinteässä työpisteessä verkkoon kytket ty pöytätietokone on hyvä ratkaisu. Saat käyttöösi tarpeidesi mukaisen laskentate hon edullisemmilla kustannuksilla. Jos tar vitset tietoja ja sovelluksia satunnaisesti myös muualla, voit tarvittaessa käyttää niitä myös pilvestä esimerkiksi puheli mella.

Etätyöskentelyssä

tietoturva on elintärkeää

Pilvipohjaisen etätyöskentelyn edellytyk senä on huolellisesti harkittu tietoturva. "Hyökkäyspinta" väistämättä kasvaa, kun ihmiset ja laitteet leviävät yhä laajemmalle. Siksi tietoturva on suunnittelun lähtökoh tana kaikissa Fujitsun laitteissa ja ohjel mistoissa.

Fujitsun ratkaisu huolehtii siitä, että käyttäjät saavat kaikki oikeat sovellukset ja tiedot riippumatta siitä, missä he työs kentelevät. Virtualisointi tarjoaa turvallisen pääsyn sisäiseen palvelimeen, tietoko neeseen tai julkisessa pilvessä toimivaan sovellukseen minkä tahansa laitteen kaut ta.

Fujitsu ja Data Group ovat tarjonneet suomalaisille yrityksille sopivia palveluita jo usean vuosikymmenen ajan.
4

Oikia Oy – Sopiva IT-ratkaisu yhdellä kuukausihinnalla

Oikia Oy on vuonna 2018 perustettu kahdesta yrityksestä sulautettu taloushallinnon nykyaikainen yritys, jossa työskentelee jo 16 alansa rautaista ammattilaista.

Toimintamme perusajatus on tarkastella jokaista yritystä ja yrittäjää kokonaisuutena, jonka toiminnasta ja sen vaikutuksis ta pidämme huolta kulkien yri tyksen muutosten matkassa.

– Tälläkin alalla kehitys harppoo eteen päin nopealla tahdilla. Arvostan kumppa nia, joka neuvoo ja opastaa muutoksissa. Tietokoneiden pitää toimia moitteetto masti kiireisessä arjessa, sillä jos ne eivät toimi, meillä ei toimi mikään, kertoo Riikka Laakio Oikia Oy:stä.

– Meille tärkeää on koneiden toimivuus ja elinehtona on perinteinen numeronäp päimistö, sillä tilitoimistossa työskennel lään paljon numeroiden parissa.

Oikiat ominaisuudet löytyivät Fujitsun laitteistoista – Fujitsun Lifebook -sarjan laitteet sopivat mainiosti tällaiseen tarpeeseen, jossa teh dään paljon etätöitä, kertoo Data Group Sata IT:n Jarno Kiiski

– Koneet ovat keveitä ja kestäviä, ja näy töistä löytyy paljon ruutuaikaa tekeville hyö dyllinen sinivalon suodatus, joka säästää sil miä. Kannettaviin tarvittiin myös mahdollisuus päivittää ne sisäisellä mobiilidatayhteydellä.

– Oikialle ympäristöasiat ovat tärkeitä. Fujitsun Lifebookit ovat ympäristösertifioi tuja laitteita, joissa on käytetty paljon kier rätysmateriaaleja ja sähkönkulutusta on saatu alemmas, joten ne vastaavat hyvin tarpeeseen, Jarno Kiiski jatkaa.

Sopivat IT-laitteet ja palvelut yhdellä kuukausimaksulla

– Asiakas halusi kaikki IT-laitteet ja -pal velut PalveluPakettina, jossa tarjoamme kaikki laitteistot ja palvelut asennettuna, sekä täyden ylläpidon ja tuen. Ratkaisus sa on ajateltu valmiiksi tietoturva-asiat, varmistus ja ennen kaikkea se, että apu on nopeasti saatavilla ja päivittäinen työs kentely on sujuvaa, päättää Jarno Kiiski.

Tilitoimistossa tarvitaan numeronäppäimistö.
5
Silmiä säästävä sinivalon suodatus.

Tietoturvaseteli tulee:

Tukea yritysten tietoturvaan

– Haettavissa 1.12.2022 alkaen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tietoturvan kehit tämisen tuesta, eli tietotur vasetelistä.

Setelin tarjoaman määräai kaisen rahallisen tuen avulla yritykset voi vat parantaa järjestelmiensä tietoturvaa ja kehittää tietoturvaosaamistaan.

Tietoturvaseteli on suunnattu yhteis kunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tuessa on kaksi suu ruusluokkaa: Pienempi seteli on enintään 15 000 euroa yritystä kohden. Kyseistä tu kea yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointi työhön tai henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Suurempi tietoturvaseteli on arvoltaan enintään 100 000 euroa. Se on tarkoitettu uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotes tauksiin sekä näiden perusteella tarvitta viin välittömiin toimiin tietoturvan paran tamiseksi. Suuremmalla tietoturvasetelillä yritykset voivat kattaa 70 prosenttia tieto

turvaprojektin kuluista. Projektikustannus ten omavastuu on tällöin 30 prosenttia.

Tuen piiriin olisi erittäin tärkeää saada myös muut kuin kriittisten alojen yritykset

Tietoturvan kehittämisen tuki on ainakin aluksi kohdistettu vain kriittisten alojen yrityksille. Kaikkien yritysten tietoturva ulottuu väistämättä yhteistyökumppa

Tietoturvaseteliä

neihin ja alihankkijoihin. Sen vuoksi on tärkeää, ettei kuilu kriittisten ja muiden yritysten välillä kasva liian suureksi.

Data Group pitää tärkeänä, että vas taava mahdollisuus annettaisiin kaikille yrityksille. Kun jokaisen yrityksen tietotur van tilanne voidaan luotettavasti selvittää, tiedetään, mitkä ovat riittävät toimenpi teet tietoturvan parantamiseksi.

Tietoturvan

Tarjoamme apua tietoturvasetelin hakuprosessiin.

voi
1.12.2022 alkaen
hakea
kehittämisen tukea voi hakea Liiken ne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskukselta 1.12.2022 alkaen.
6

Tietoturva

– viimekädessä aina yrityksen johdon vastuulla

Kiristynyt maailmantilanne vaikuttaa myös suomalaisten turvallisuustilanteeseen ja tietoturva-asioista huolehtimiseen. Verkkorikollisuus on lisääntynyt ja mahdollinen verkkohyökkäyksen uhka on todellinen. Se tulisi ottaa jokaisessa yrityksessä huomioon ja tehdä riittävät toimenpiteet vahinkojen estämiseksi.

Suojaamisessa tärkeimmässä roolissa on yrityksen johto, sillä se on viimekädessä vastuussa, jos sen järjestelmiin tai laitteisiin tallennetuille tiedoille tapah tuu jotain odottamatonta tai ne päätyvät vääriin käsiin. Yrityksellä on vastuu omien tietojensa lisäksi myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden haavoittuvista tiedoista.

Yleinen ongelman aiheuttaja on se, et tei johto tiedosta riskejä ja jättää tarvitta vat päätökset tekemättä. Yrityksen johto on vastuussa myös henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä ja vastuunjaosta. On gelmaksi voi muodostua se, että kukaan ei ole nimettynä vastuussa tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta ja ne jäävät tekemättä.

Henkilöstön osaaminen on ratkaise vassa asemassa yrityksen tietoturvan parantamisessa. Työntekijöitä vaanivat monet ansat, tietojenkalasteluyrityksistä heikkojen salasanojen hyväksikäyttöön.

Virheitä voi sattua kaikille, mutta riskit voi daan minimoida oikeanlaisilla käytännöillä ja koulutuksilla sekä huolellisuudella.

Joskus yrityksessä saatetaan käyttää henkilökohtaisia laitteita työasioihin. Jos laitteet hankitaan eri paikoista ja koko naisuuden ylläpito ei ole ammattilaisten asiantuntevissa käsissä, on todennäköis tä, ettei niiden käyttö ole turvallista. Uusia tietoturva-aukkoja paljastuu jatkuvasti ja

Tietoturvakartoitus

siksi laitteistojen ja järjestelmien päivityk set on pidettävä ajan tasalla. Tilanne pa ranee oleellisesti, jos laitteiden ja järjestel mien tilaa valvotaan jatkuvasti.

Hyvin hoidettu tietoturva tuo muka naan täsmällisyyttä kaikkeen toimintaan. Se takaa myös asiakkaalle parempaa ja turvallisempaa palvelua. Huolehtimalla perusasiat kuntoon voidaan riskit mini moida.

Selvitämme yhdessä yrityksen kanssa mahdollisuudet tietoturvan parantamiseen. Saat kartoituksen pohjalta kattavan raportin yrityksesi tietoturvan nykytilanteesta sekä ehdotukset toimenpiteistä, joilla tietoturva saate taan halutulle tasolle. Kartoituksen voit varata tästä: www.datagroup.fi/tietoturvakartoitus

7

Luotettavilla koneilla Jukolan viesti onnistuu haastavissakin olosuhteissa

Ilman ylläpidettäviä ja käyttövarmoja tietokoneita Suomen suurinta urheilutapahtumaa ja maailman suurinta suunnistusviestiä ei saataisi vietyä kunnialla maaliin. Data Groupin ja tapahtuman järjestä jän, Suomen Suunnistusliiton, välisen yhteistyön merkitys on kultaakin kalliimpi.

Jukolan viestin suunnisti kesällä 2022 Mynämäen maastossa yh teensä yli 3000 joukkuetta. Data Group on yksi Jukolan viestin pääyhteistyökumppa neista ja toimittaa tapahtuman tulospalve luun 100 kpl käyttövalmiita ja ylläpidettyjä Dell-koneita, joilla tulospalvelua pyörite tään haastavissakin olosuhteissa.

Kaukametsäläisten tulospalvelussa asiantuntijana toimivalla Timo Kokolla on takana jo 20 Jukolan viestiä.

– Yhteistyö on Jukolan viestille erittäin tärkeä, sillä ilman tietokoneita tuloksia ei saada ylös ja talteen. Ilman tuloksia ta pahtuma on käytännössä epäonnistunut. Meille yhteistyön sujuvuus ja luotettavuus on suurempi asia, kuin rahallinen merkitys, Timo Kokko sanoo.

Tapahtuman onnistumisen edellytys on toimiva ja luotettava tulospalvelu.

Suomen Suunnistusliiton myynti- ja markkinointipäällikkö, Jukolan viestin johtoryhmän jäsen Marko Kantaneva kiittelee sujuvaa symbioosia. Kantanevan tehtävänä on vastata strategisesti tärkeis tä kumppanuuksista, kuten Data Group -yhteistyö.

– Jukolan johtoryhmän jäsenenä mi nulla on mieluisa tehtävä aina tapahtu man jälkeen raportoida, että kaikki on aina toiminut juuri niin kuin on sovittu. Todella hyvä ja toimiva yhteistyö, jolle toivon jat koa vielä useiksi vuosiksi eteenpäin, Mar ko Kantaneva kertoo.

Symbioosi poiki uuden harrastuksen

Sadan kannettavan toimivuuden varmis taminen osittain melko haastavissakin olosuhteissa vaatii tekniikalta paljon. Data Groupin Jukka Kontisen mukaan olosuh

teisiin nähden kaikki on sujunut todella hyvin. Kontinen kertoo, että asiantuntijat valmistelevat laitteet, asentavat tarvitta vat päivitykset ja toimittavat ne paikalle sovittuna ajankohtana.

Myyntijohtaja Sami-Ville Jormanainen on yhteistyön myötä innostunut itsekin suunnistuksesta lajina.

– Kun menee Jukolan yössä rastilta toiselle ja leimaa emitin, on hienoa tietää, että teknisesti hommat on hoidettu par haalla mahdollisella tavalla ja niin, että rastileimaus kirjautuu meidän toimitta mien tietokoneiden kautta ajantasaisesti kaikkien nähtäville, Sami-Ville Jormalainen kertoo.

– Tietenkin olen tyytyväinen myös sii hen, että olen itse löytänyt uuden hie non harrastuksen. Toivon, että se jatkuu pitkään!

8

PalveluPaketti tarjoaa tehokkaat ja turvalliset työvälineet työntekijälle ja yritykselle

Työntekijöiden ja yrityksen tarpeiden mukaan räätälöitävillä Data Groupin PalveluPaketeilla käyttä jille ja yritykselle taataan sujuva, toimintavarma ja tietoturvallinen työskentely.

PalveluPaketti suunnitellaan alusta asti sopivaksi koko naisuudeksi ja sitä hiotaan ja kehitetään matkan varrella entistä paremmaksi. Oikein mitoitetussa ja selkeässä kokonaisuudessa maksetaan vain tarpeellisesta.

KäyttäjäPaketti

Käyttäjälle sopiva tietokone ja laadukas näyttö tai kan nettava tietokone, jolla on tehokasta ja turvallista työs kennellä.

→ Tasokas yrityskannettava tai -työasema

→ Laaja Microsoft 365 -paketti

→ Viimeisin Windows-käyttöjärjestelmä

→ Kattava laitteiden ja sovellusten hallinta

→ Etätuki ongelmatilanteissa

→ Tietoturva ja päivitykset

→ Tiedostojen varmuuskopiointi

→ Ennakoiva huolto 79 €/kk/käyttäjä

YritysPaketti

Kustomoitu ratkaisu yrityksen tarpeisiin. Sisältää esi merkiksi seuraavat osat:

→ Langaton verkko

→ Tulostusratkaisu

→ Infonäyttöratkaisu

→ Kameravalvonta

→ Palvelimet

→ Webhotelli

→ Kassajärjestelmä

→ Paikallinen tukipalvelu Alk. 99 €/kk

Data Group kehittää suomalaisille yrityksille sopivia palveluita yhteistyössä Dellin kanssa, joten Data Groupin kautta ovat saatavilla kaikki asiakkaillemme hyödyllisimmät Dell -tuotteet ja -palvelut.

Kaareva näyttö auttaa isojen kokonaisuuksien hallinnassa

Leveä kaareva näyttö sopii hyvin esi merkiksi suurien taulukoiden, graafisten esitysten ja median käsittelyyn. Työpöy dällä on tilaa käyttää useampia ikkunoita samanaikaisesti ja yhtä sovellusta käy tettäessä sen työkalut sopivat paremmin näkymään.

Mikäli mahdollista, kannattaa valita näyttö, jossa on samassa telakka. Täl löin yhden USB C -johdon kautta siirtyvät virta, tieto, näyttösignaali ja verkkoyh teys. Näyttöön voi yhdistää minkä tahansa tietokoneen, josta löytyy sopiva USB-C -liitäntä. Myös Macit toimivat useimmissa telakkanäytöissä hyvin.

Näyttö tunnistaa välittömästi siihen liitetyt oheislaitteet, kuten hiiret, näppäi mistöt, tulostimet yms. Näytön kautta on nistuu myös mobiililaitteiden lataus.

9

Targuksen uusi laukkumallisto on tehty kierrätysmuovista

Targus on aina ollut teknisten ratkaisujen edelläkävijä. Uusi Sagano-laukkumallisto yhdistää ympäristöystävällisen tuotannon ja modernin suunnittelun, joka pohjautuu käyttäjien tarpeisiin.

Moderni tyyli, joka suojaa varusteitasi Sarjan laukut ja reput ovat tyylikkäitä ja ohut profiilisia, mutta suojaavat kuitenkin arvokkaita laitteitasi säältä ja kolhuilta. Laukkuja ja reppuja vahvistaa muovilas tuista kehrätty kudos, joka on tehty 24 GRS-sertifioidusta kierrätysmuovipullois ta. Yhden laukun valmistamiseen käy tetään 6-9 muovipulloa. Materiaali lisää rakenteen lujuutta – ja mikä tärkeintä, se pitää muovihiukkaset poissa tyypilliseltä kaatopaikalta. On arvioitu, että 14 miljardia kiloa muovijätettä päätyy saastuttamaan maailman vesistöjä vuosittain, joten on tärkeää löytää materiaalille uusiokäyttöä.

Sisätaskuissa on tilaa oheistavaroille, kuten SSD-levyt, muistikortit, adapterit ja toimistotarvikkeet

Mallistoon kuuluu 14”-16” laukkuja sekä 16” reppuja, joiden suositushinnat ovat 39,90 – 59,90 €

Ulkoiseen vetoketjutaskuun

oheistavaraa, kuten muistiinpanovälineet ja käyntikortit

mahtuu Päätaskuun mahtuvat kannettavan lisäksi laturi ja lisätarvikkeet Repun mukana tuleva sadesuoja ulottuu koko laukun yli ja suojelee sateessa ja tuiskussa Repun sivutaskuihin mahtuu kaksi juomapulloa
10
Leveiden olkaimien ansiosta kantaminen on mukavaa

Samsungin LED-seinä tarjoaa suuren näyttöpinta-alan

Kiinnitä asiakkaidesi huomio tarkalla ja selkeällä Samsung LED-seinällä LED-seinät sopivat monenlaiseen käyt töön esimerkiksi myymälöissä, toimistois sa, neuvotteluhuoneissa tai terveydenhoi don alalla. Näyttöpinta-ala koostuu 96 x 64 senttimetrin kokoisista ledipaneeleista ja ulottuu 130-tuumaisesta aina useiden metrien levyisiin kokonaisuuksiin saakka. LED-seinä tuottaa valoisissakin tiloissa syvempiä ja tarkempia värejä kuin projek torit tai videoseinät.

Tarjoamme yrityksillenne sopivan Samsung-näyttöratkaisun käyttövalmiiina Ota yhteyttä, räätälöidään teille sopiva LED-seinä ja rahoitus. LED-seinä kokoushuoneeseen → Katseluetäisyys vähintään 2 metriä → Koko: alkaen 2,88 x 1,62 m. (130”) → Paneelityyppi Samsung IE015A- FHD, pisteväli: 1,5 mm Valitse LED-in-a-box sen mukaan, miltä etäisyydeltä sitä asennettuna katsellaan. Esimerkkejä käyttökohteista ja näyttokoosta: LED-seinä suurempaan kokoushuoneeseen → Katseluetäisyys vähintään 4 metriä → Koko: 3,84 x 2,16 m. (173”) → Paneelityyppi Samsung IE020A- FHD, pisteväli: 2,0 mm LED-seinä auditorioon →
vähintään 5 metriä →
x 2,7 m. (217”) →
Samsung IE025A- FHD, pisteväli: 2,5 mm 11
Katseluetäisyys
Koko: 4,8
Paneelityyppi

ASIANTUNTIJAA

Paikallinen palvelu, koko maan kattava tuki

370
12

Kuinka varautua poikkeustilanteisiin?

Sähkön hinta vaihtelee, materiaaleja ja tuotteita on saatavilla rajallisesti ja uudet tietoturvariskit vaativat huomiota. Viime aikoina yritykset ovat joutuneet nopeasti pohtimaan, mitä uudessa tilanteessa toimitaan, jolloin varautumisen ja suunnitelmallisuuden merkitys korostuu.

On tärkeää tunnistaa riskit ja laatia varautumissuunnitelma Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa ris kit, ehkäistä vahinkojen syntyä ja parantaa yrityksen toimintakykyä, mikäli jokin riski toteutuisi sekä rajata tai poistaa seurauk sista aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

Esimerkiksi tietoturvan riskianalyysissä tunnistetaan ja arvioidaan aluksi yrityksen toimintaan liittyvät tietoturvariskit, jotka voisivat toteutua. Sen perusteella pääte tään, mitä toimenpiteitä tulee tehdä ja mil lä kiireellisyydellä.

Riskienhallinta on jatkuvaa tekemistä

Riskienhallinta ja toiminnan arviointi sekä näiden perusteella tehtävät toimenpiteet ovat jatkuva prosessi. Yrityksen oma toi mintaympäristö, sidosryhmien toiminta sekä erilaiset yrityksen sisältä tai ulkoa tu levat uhat muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa ja samalla niihin liittyvät riskit muut tuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa voi tukeutua alla listattuihin kysymyksiin, sekä millaisia polkuja mahdolliset tapahtu mat muodostavat yritykselle.

→ Mitä yritykselle, henkilölle, laitteelle, ohjelmalle, tilalle, tiedolle jne. voi ta pahtua?

→ Kuinka todennäköistä on, että riski to teutuu?

→ Millaisia asioita edellä mainitusta ta pahtumasta voi seurata jatkossa?

→ Kuinka usein edellä mainitut tapahtu mat voivat toteutua?

→ Millaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia edellä mainituilla tapahtu milla on?

Kuinka poikkeustilanteista palaudutaan

Siitäkin huolimatta, että kaikki liiketoimintaa ylläpitävät ja suojaavat varotoimenpiteet on tehty oikein, voi jokin ennalta-arvaamaton ei toivottu tapahtuma toteutua ja aiheuttaa yrityksen liiketoimintaan katkoksen ja pa himmillaan pidempiaikaisen keskeytymisen tai jopa liiketoiminnan päättymisen.

Tämän vuoksi on myös syytä laatia toi pumissuunnitelma, jonka avulla yritys pa

lautuu poikkeavista tilanteista. Kun toimin tamalli on valmiiksi mietitty ja toiminnot vastuutettu, kuluu palautumisen huomat tavasti vähemmän aikaa ja taloudelliset vaikutukset ovat pienemmät. Riskienhal linnan tapaan myös toipumissuunnitelma on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllis tä tarkistusta, testaamista ja ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaami sessa tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi: → Toimivat valvonta- ja seurantajärjes telmät

→ Järjestelmien varmistaminen ja varajär jestelmät

→ Luotettavat yhteistyökumppanit

13

– Näkemyksiä tulevaisuuden työstä ja teknologiasta

Tutkimustoimistot, kuten Gartner ja Forbes keräävät tietoa ja ennustavat, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuuden ennustaminen voi olla hankalaa, koska muuttujia on paljon. Osa muutok sesta on kuitenkin hyvässä vauhdissa ja seuraukset ovat jo havaittavissa tai pääteltävissä. On hyvä pitää jalat maassa, mutta samalla seurata kehityksen kulkua ja varautua tulevaisuuteen parhaan ky kymme mukaan. Seuraavassa on parhaat arvauksemme teknologian näkökulmasta, mihin suuntaan vuosi 2023 meitä kuljettaa.

Teknologian kehitys Tekoäly kuulostaa helposti liian kaukai selta ja korkealentoiselta termiltä. Käy tämme kaikki kuitenkin päivittäin älykkäitä algoritmeja, kun haemme tietoa, teemme ostoksia verkossa, navigoimme matkoil lamme, valitsemme viihdettä tai hallitsem me aikataulujamme.

Valmiiden tekoälyratkaisujen ja pal velualustojen valikoima kasvaa kaiken aikaa, ja se tekee teknologian hyödyntä misestä entistä helpompaa pienimmillekin yrityksille. Esimerkiksi CRM-järjestelmät, markkinointi ja mittauslaitteet tuottavat valtavan määrän tietoa, jota voi olla vai keaa hyödyntää tehokkaasti. Tekoäly ja algoritmit auttavat poimimaan tiedoista tärkeimmät asiat sekä hyödyntämään teh tyjä huomioita päätöksenteossa.

Tekoäly yleistyy vuonna 2023 luonnol lisen kielen käsittelyn ja koneoppimisen edistymisen myötä. Tekoäly voi ymmärtää meitä paremmin ja suorittaa monimutkai sempia tehtäviä käyttämällä tätä tekniikkaa.

Esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä ratkaisuista:

→ Tuotanto: Tuotantoprosesseja seura taan erilaisilla antureilla ja kameroilla. Prosesseja valvotaan, ylläpidetään ja kehitetään datan perusteella.

→ Kameravalvonta: Kamerat tunnistavat ihmisiä, esineitä ja toimintoja ja pysty vät reagoimaan tilanteisiin sekä tuot tamaan niiden perusteella esimerkiksi numeromuotoista dataa.

→ Markkinointi: Markkinointijärjestelmät keräävät tietoa, testaavat parhaita ka navia ja tekevät päätöksiä markkinoin nin optimoimiseksi.

→ Sijoittaminen: Tekoäly kykenee käsitte lemään suuria määriä dataa valtavalla nopeudella ilman virheitä, epäloogisia pää töksiä tai psykologisia ennakkoasetelmia.

→ Hyvinvointi- ja urheiluteknologia: Eri laiset unta, harjoittelua ja hyvinvointia mittaavat laitteet tuottavat kerätystä datasta arvioita ja kehitysideoita ta voitteiden saavuttamisen tueksi.

On helppoa hukkua loputtomiin tekno logian luomiin mahdollisuuksiin. Avainasia onkin se, kuinka tunnistaa omalle liiketoi minnalle tärkeät mahdollisuudet ja saada ne tehokkaasti omien työntekijöiden käyttöön.

Kaikki siirtyy verkkoon Verkko sitoo kirjaimellisesti kaikki yhteen. Se on yhdistettyjen antureiden, laitteiden ja infrastruktuurin verkosto, joka kerää tiedot, joita tarvitsemme uudenlaisten ratkaisujen luomiseen. Tätä kutsutaan esi neiden internetiksi (IoT).

Perinteisesti yksinkertaisiin laitteisiin ja ratkaisuihin halutaan lisää ominaisuuksia, jotka edellyttävät, että laitteet yhdistetään verkkoon. Esimerkkejä:

→ Toimistotilat: Tunnistetaan milloin ti loissa on ihmisiä ja säädetään valais tusta, esitystekniikkaa ja muita laitteita sen mukaisesti.

→ Maatalous: Mitataan kasvien kasvat tamiseen vaikuttavia arvoja, kuten läm pö, sademäärä ja valonmäärä. Tulos

2023 14

ten avulla voidaan tulkita, miten arvot vaikuttavat tuotantoon ja ennustaa, milloin on oikea aika korjata sato.

→ Tuotekehitys: Kerätään dataa tuotteen käytöstä ja olosuhteista, joka auttaa huoltotöissä sekä tuotekehityksessä.

Tämä on vasta alkusoittoa. Kaikenlaisiin laitteisiin saadaan lisää puhelimista tuttuja älykkäitä ominaisuuksia, kun ne alkavat käyttää hyväksi pilvestä löytyvää älyä.

Kaikki nämä laitteet vaativat lisää laa dukkaampia verkkoja. On arvioitu, että 5G ja 6G mullistavat tapamme elää ja työs kennellä tulevaisuudessa.

Tietoturva ja yksityisyys

Kun kaikki siirtyy verkkoon ja rikollisten on helpompaa tienata verkkohyökkäyksillä kuin pankkiryöstöllä, kasvaa tietoturvan merkitys entisestään ja uhkiin varautumi nen tulee elintärkeäksi jokaiselle yrityk selle.

Jos ennen riitti, että palomuuri piti epäilyttävän verkkoliikenteen loitolla, nyt on tärkeää, että uhkiin pystytään reagoi maan nopeasti myös yrityksen sisäver kossa.

Ihmisten toimista saatavan tiedon mää rä kasvaa ja automaation avulla viestejä tulee paljon. Vaikka tieto auttaa kohdista maan viestejä paremmin, joissain tapauk sessa mainonta muuttuu ahdisteluksi.

Yksityisyyttä yritetään valvoa lainsäädän nöllä ja ihmiset tulevat herkemmäksi ajan käytölleen ja yksityisyydelleen. Asiakkaan etuja ajattelevat ja ihmisläheistä markki nointia tekevät yritykset saavat hyvän ti laisuuden erottua myönteisesti joukosta.

Jopa Google Analytics -palvelun on todettu ennakkopäätöksessä rikkovan GDPR:ää. Yksityisyyden suoja tulee muut tamaan markkinointia ja myyntiä lain säädännön vuoksi. Ihmiset ovat jatkossa myös tarkempia oman yksityisyytensä ja ajankäyttönsä suhteen.

Luonto ja ympäristö Luonto asettaa rajoja taloudelliselle toi minnalle ja se näkyy myös yritysten toi minnassa. Vastuullisuutta markkinoidaan ja osittain toteutetaankin ahkerasti. Kan sainvälisillä markkinoilla vihreiden tuottei den ja teknologian kysyntä kasvaa.

Asiakkaat ja sijoittajat etsivät yhä enemmän vihreitä arvoja. Palveluiden käyttäjillä tulee silti edelleen olemaan han kalaa tietää, ovatko väitteet vastuullisuu desta totta. Yritysten onkin huolehdittava sekä luonnon, että taloudellisten syiden vuoksi, että käytettävät teknologiat ovat ympäristön kannalta kestäviä ja että muu tos pystytään toteuttamaan läpinäkyvästi.

Yritysten on myös hyödyllistä varmis taa, etteivät ne tuhlaa arvokkaita resurs seja tallentamalla tietoja, joita he eivät

tarvitse. Tietojen tallentamien aiheuttaa kustannuksia ja usein samat tiedot on tallennettu moneen kertaan moneen eri paikkaan.

Yhteiskunta ja työnteko

Työn muutos tulee erityisesti vaikutta maan työn rakenteisiin, työnteon tapoihin ja työnteon mahdollisuuksiin. Nykyinen lainsäädäntö, vakuutukset, tuet, ja työ terveys on rakennettu sen ympärille, että työtä tehdään tietyssä paikassa tiettyyn kellonaikaan. Työnteon muutos edellyt tääkin koko yhteiskunnan rakenteiden muuttamista.

Lähitulevaisuudessa edellytetään yrit täjämäistä toimintatapaa, jossa projek tiluontoinen työ lisääntyy. Myös maiden rajat hämärtyvät ja erityisesti digitaalisis sa palveluissa kansainvälinen yhteistyö lisääntyy.

Hyvät kommunikointitaidot, kyky ver kostoitua ja toimia globaalisti auttavat työntekijää eteenpäin. Luovuutta tarvitaan melkein tehtävässä kuin tehtävässä.

Teknologia-alalla kehittyneempien ratkaisujen edellyttää enemmän erikois osaamista. Siksi oppimiskyky ja jatkuva oppiminen, oman osaamisen kehittäminen sekä tiedonhaku ovat myös jatkossa elin tärkeitä taitoja.

15

DATA GROUPIN ASIAKASLEHTI

DG INFONÄYTTÖ Kotimainen infonäyttöratkaisu soveltuu moneen erilaiseen käyttöön ja ympäristöön.
Julkaisija: Data Group Finland Oy, Ylistönmäentie 31, 40500 Jyväskylä. Päätoimittaja: Jarno Hämäläinen. Painosmäärä: 15 000 kpl. Painopaikka: PunaMusta Forssa. Ulkoasu ja taitto: MAK Media Oy.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.