Page 1

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริ ญ 37000 โทรศัพท์ / โทรสาร0 4552 3035 E-mail : amnat@mol.go.th,amnatlabour@hotmail.com


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

คํานํา สํา นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ได จัด ทํา รายงานสถานการณด า นแรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประจําป 2556 วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณแรงงานของจังหวัด ในแตละไตรมาส รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธงานสถิติขอมูลดานแรงงานของหนวยงานสังกัดกระทรวง แรงงานจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง นอกจากนี้ ไ ด ร ายงานสรุ ป ภาวะเศรษฐกิ จ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อความสะดวกในการคนควา เนื้อหาประกอบดวย 1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ 2. สถานการณดานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 3. ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน การจั ด ทํ า รายงานครั้ งนี้ ได รั บ การสนั บ สนุน ข อมู ล จากหน ว ยงานในสั ง กั ดกระทรวงแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ คือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จั งหวั ด อํ า นาจเจริ ญ สํ า นั กงานประกั น สั งคมจังหวัดอํานาจเจริญ และศูน ยพัฒ นาฝมือแรงงานจังหวั ด อํานาจเจริญ รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานคลัง จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ เป น ต น สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ กรกฎาคม 2556


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สารบัญ คํานํา บทสรุปสําหรับผูบริหาร สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ • ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด • ดัชนีราคาผูบริโภค • การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ • กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน • การสงเสริมการมีงานทํา • การพัฒนาฝมือแรงงาน • การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ • การประกันสังคม ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน • อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน • อัตราการจางงาน • อัตราการบรรจุงาน • อัตราการวางงาน • อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ ตารางภาคผนวก

หนา 1 4 5 6 6 8 11 15 17 19 22 23 24 24 25 26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 1 ประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ตารางภาคผนวกที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 4 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ตารางภาคผนวกที่ 6 จํานวนตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 7 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 8 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงตํ า แหน งงานวาง ผูส มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 10 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 11-1 จํ า นวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวั ด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 11-2 จํ านวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท อาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด ณ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 13 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 14 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 15 การฝ ก เตรี ย มเข าทํ างานในจั งหวัด อํา นาจเจริญ จํ าแนกตามกลุ ม อาชี พ ไตรมาส ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 16 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 17 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 18 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบ กิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

หนา 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 37 38 38 39 40


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 19 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 20 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม สถานประกอบกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 21 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 22 จํานวนผูประกันตน 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 ตารางภาคผนวกที่ 23 การจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 ตารางภาคผนวกที่ 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จํา แนกตาม ความร า ยแรงและสาเหตุ การประสบอัน ตราย (ในกองทุน ) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 25 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จํ าแนกตามความร า ยแรงและขนาดสถานประกอบกิจ การ (ในกองทุ น ) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 26 จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 27 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทสถานพยาบาล ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 28 การใช บ ริ การของกองทุน ประกัน สังคมจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 29 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทของดัชนีและ หมวดสินคา กันยายน ป 2555 (2555 = 100) ตารางภาคผนวกที่ 30 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ราคาประจําป 2554 ตารางภาคผนวกที่ 31 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 32 การจดทะเบี ย นโรงงานอุต สาหกรรมที่ป ระกอบกิ จ การใหม ของจัง หวั ด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5อันดับแรก ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 34 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ

หนา 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 51 52 52


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 35 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 36 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 37 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 38 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย ในการทํางาน อัตราคาจางขั้นต่ําใหม คณะผูจัดทํา

หนา 52 53 53 53 54 55


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร สถา นกา รณ ด านเ ศรษฐกิ จและแรงงา น ไตรมาส 2 (เมษายน – มิ ถุ น ายน 2556) มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุน ายน 2556) พบวาสาขา อุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สาขา เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (รอยละ 25.6 ของ GPP) การศึกษา (ร อยละ 18.3 ของ GPP)การบริหารราชการและการปองกันประเทศ ฯ (รอยละ 10.1 ของ GPP) สาขาการขายสง การ ขายปลีก การซ อมแซมยานยนต จั กรยานยนต ของใชสวยบุคคลและของใชในครัวเรือน (รอยละ 8.8 ของ GPP) และอุตสาหกรรม (รอยละ7.4 ของ GPP) ดั ช นี ร า ค า ผู บ ริ โ ภ ค ข อ ง จั ง ห วั ด อํานาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2556 เทียบกับ เดื อนเมษายน 2556 สู งขึ้ น ร อยละ 1.0 (เดื อ น เมษายน เที ย บกั บ เดื อ นมี น าคมสู ง ขึ้ น 0.3) สาเหตุ ม าจากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ห มวดอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ 2.2 จากการปรับราคาสูงขึ้นของหมวดสินคาประเภท อาหารสดจากเดื อ นก อ นหน า ขณะที่ ดั ช นี หมวดอื่ น ๆ ไม ใ ช อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ลดลง ร อ ยละ 1.7 จากการลดลงของราคาน้ํ า มั น เชื้อเพลิง ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล ตั้ ง ใ ห ม ทั้ งสิ้ น 12 แห ง แบ ง เป น บริ ษั ท จํ า กั ด จํ า นวน 4 แห ง (คิ ด เป น ร อ ยละ 33.33 ของบริ ษั ทที่ จ ด ทะเบี ยนทั้ งหมด)และห างหุ นส วนจํ ากั ด 8 แห ง (รอยละ 66.67) อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียน นิ ติ บุ ค คล ตั้ ง ใหม สู ง ที่ สุ ด ได แ ก การรั บ เหมา

กอสราง จํานวน 5 แหง การขายปลีก – ขายสง 5 แหง การเกษตร 1 แหง และสถานีวิทยุ 1 แหง ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอํานาจเจริญ ในเดื อ นเมษายน 2556 ขยายตั ว จากระยะ เดียวกันของปกอนเปนผลจากการขับเคลื่อนทาง ด า นอุ ป สงค ขยายตั ว จากจากระยะ เดี ย วกั น ของป ก อ น มี ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ มาจาก นโยบายรถยนตคันแรกซึ่งผูผลิตไดทยอยสงมอบ ใหลูกคาที่สั่งจองไวเมื่อปลายป 55 อยางตอเนื่อง ประกั บ กั บ มี ป จ จั ย สนั บ สนุ น จากช ว งวั น หยุ ด เทศกาลสงกรานตกระตุนใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้น ด า นอุ ป ทาน ขยายตั ว จากจากระยะ เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการผลิตภาค บริการขยายตัวรอยละ 5.6 ตามการขยายตัวของ การบริการดานการศึกษาและยอดขายสินคาทั้ง ปลีกและสง การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ร อ ยละ 14.7 และการผลิ ต ภาคเกษตรกรรม หดตัวจากระยะเดียวกันของปกอน รอยละ 13.8 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ทั่วไปอยูที่รอยละ 5.2 สูงขึ้นจากเดือนกอนซึ่งอยู ที่รอยละ 4.3 โดยสาเหตุห ลักมาจากการสูงขึ้น ของดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ตามราคาน้ํ า มั น ที่ สู ง ขึ้ น หมวดเคหะสถาน จากการปรั บ ค า ไฟฟ า และค า น้ํ า ประปา และ หมวดผักและผลไมจากอากาศที่รอนจัดสงผลให ผลิตลดลงประกอบกับเปนชวงเทศกาลสงกรานต มี ค วามต อ งการบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให ร าคา ปรับตัวสูงขึ้น


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สถานการณ์ ด้านแรงงาน ประชากรและกํ า ลั ง แรงงาน ข อ มู ล ณ ไตรมาส 1/ 2556 (มกราคม – มีนาคม 2556) ของสํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ สําหรับผูมี งานทํ า 196,684 คน พบว า ทํ า งานในภาค เกษตรกรรม 91,445 คน คิดเปนรอยละ 46.49 ของผู มี ง านทํ า ทั้ ง หมด ส วนผู ทํ างานนอกภาค เกษตรกรรมมีจํ า นวน 105,239 คน (ร อยละ 53.51 ของผูมีงานทําทั้งหมด) การมี ง านทํ า โดยกลุ ม ผู ทํ า งานนอก ภาคเกษตรกรรมจะทํ า งานในสาขาการขายส ง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตรถจักรยานยนตฯ มากที่สุด มีจํานวน 31,727 คน คิดเปนรอยละ 16.13 ของผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 14,574 คน ร อยละ 7.41 สาขาการผลิ ต จํ านวน 13,857 คน ร อยละ 7.05 ที่ พั กแรมและบริ การด านอาหาร จํานวน 13,445 คน รอยละ 6.84 และการกอสราง จํานวน 12,390 คน รอยละ 6.30 การว า งงาน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มีผูวางงาน ประมาณ 2,992 คน หรือมีอัตราการ วางงานร อยละ 1.44 ของผู อยูในกํา ลั งแรงงาน โดยหญิ ง จะมี อั ต ราการว า งงานสู ง กว า ชาย คื อ เพศหญิ ง ร อ ยละ 94.51 ขณะที่ เ พศชาย รอยละ 94.50 การบริ ก ารจั ด หางานในประเทศ ในชวงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556) นายจ าง/สถานประกอบการแจ งตํ าแหน งงานว าง จํ านวน 447 อั ตรา มี ผู สมั ครงาน จํ านวน 531 คน ไ ด รั บ ก า ร บ ร ร จุ ง า น จํ า น ว น 2 2 2 ค น ส ว นตํ า แหน ง งานว า งตามระดั บ การศึก ษา ที ่ต อ งการสูง สุด คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษาและ ต่ํากวา จํานวน 214 อัตรา คิดเปนรอยละ 47.87 สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 40.99 แรงงานไทยในตา งประเทศ ในชว ง ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุน ายน 2556) มี ผู แ จ ง การเดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศ โดยวิ ธี ก ารเดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศของ คนหางานที่ เ ดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยเป น การ ชั่วคราว (Re-Entry) จํานวน 41 คน สวนใหญไป ทํางานในภูมิภาค เอเชีย จํานวน 27 คน คิดเปน ร อ ย ล ะ 6 5 . 8 5 ข อ ง จํ า น ว น ผู ไ ป ทํ า ง า น ต า งประเทศ รองลงมาได แ ก ตะวั น ออกกลาง จํานวน 9 คน รอยละ 21.95 และภูมิภาคอื่น ๆ จํานวน 5 คน รอยละ 12.20 ตามลําดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝก เตรียมเขาทํางาน จํานวน 31 คน โดยกลุมอาชีพ ที ่ม ีก า ร ฝ ก เ ต ร ีย ม เ ข า ทํ า ง า น ส ูง ส ุด คือ กลุมชางเครื่องกล จํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 38.71 รองลงมาไดแก กลุมอาชีพธุรกิจ และบริ ก าร จํ า นวน 10 คน ร อ ยละ 32.26 ช า งอุ ต สาหการ จํ า นวน 8 คน ร อ ยละ 25.81 และช า งไฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คอมพิ ว เตอร จํานวน 1 คน รอยละ 3.23 สํ า หรั บ การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน มี การฝกยกระดั บฝ มือแรงงาน กลุ ม อาชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จํ านวน 40 คน และผ า นการฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มีการทดสอบทั้งสิ้ น 34 คน โดยกลุมอาชีพที่ มี การทดสอบมากที่ สุ ด คื อ กลุ ม ช า งก อ สร า ง จํ า นวน 18 คน ร อ ยละ69.23 รองลงมาได แ ก กลุ ม ช า งไฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คอมพิ ว เตอร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 30.77

2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

การคุ ม ครองแรงงาน จากการตรวจ สถานประกอบการทั้งสิ้น 35 แหง มีลูกจางที่ ผ า นการตรวจ จํ า นวน 227 คน ซึ่ ง สถาน ประกอบการ ทั้ ง 35 แห ง ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม กฎหมาย การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้ น 28 แห ง ลูกจ างที่ผ านการตรวจ จํานวน 149 คน พบว า สถานประกอบการที่ ผ า นการ ตรวจ ทั้ ง สิ้ น 27 แห ง ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม กฎหมายความปลอดภั ย ในการทํ า งาน โดย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติถูกตอง มากที่ สุ ด ได แก การขายส ง การขายปลี ก การ ซอมแซม ยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวน บุคคล และของใชในครัวเรือน จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา ไดแก การผลิต จํานวน 6 แหง ร อยละ21.43 การเปนสื่ อกลาง ทางการเงิ น จํ า นวน 4 แห ง ร อ ยละ 14.28 กิ จ การด านอสั งหาริ มทรั พย การให เ ช า จํานวน 2 แหง รอยละ 7.14 และการบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห จํานวน 1 แหง รอยละ 3.70 และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตอง ได แก การผลิ ต จํ า นวน 1 แห ง คิ ดเป น รอยละ 3.57 การประกั น สั ง คม ข อ มู ล ณ เดื อ น มิ ถุ น ายน 2556 จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มี ส ถาน ประกอบกิ จ การที่ ขึ้ น ทะเบี ย น ได แ ก กองทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม จํ า น ว น 6 4 3 แ ห ง ผู ป ระกั น ตนมาตรา 33 จํ า นวน 6,749 คน ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 1,649 คน และ ผู ป ระกั น ตนมาตรา 40 จํ า นวน 12,269 คน กองทุน เงิน ทดแทน จํ า นวน 397 แหง ลูกจ า ง จํานวน 2,808 คน

ก า ร จ า ย เ งิ น ป ร ะ โ ย ช น ท ด แ ท น ผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีผูขอรับประโยชนทดแทน จํานวนทั้งสิ้น 130 คน ไดแก กรณีเ จ็บ ปว ย/ประสบอัน ตราย จํานวน 101 คน เปนเงินจํานวน 95,050 บาท กรณี ต าย จํ า นวน 15 คน เป น เงิ น จํ า นวน 220,000 บาท และกรณี บํ า เหน็ จ ชราภาพ จํานวน 14 คน เปนเงินจํานวน 6,060.09 บาท ตามลําดับ สําหรับ การจายคาทดแทน กองทุน เงิน ทดแทน ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) มีการจายเงินทดแทนการขาดรายได กรณีประสบ อั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากการทํ า งาน จํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน 4,680 บาท และ สาเหตุ ก ารประสบอั น ตรายเกิ ด จากวั ต ถุ ห รื อ สิ่งของพังทลายหลนทับ หยุดงานเกิน 3 วัน ในด า นการจ า ยประโยชน ท ดแทน กองทุนประกันสังคม ณ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) จํานวน 8,097,991.95 ลานบาท พิจารณาตามประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห บุ ต ร ชราภาพ และว า งงาน พบวา จํานวนผูใชบริการ มีทั้งสิ้น 1,327 ราย สําหรับประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตน ใชบริการสูงสุดในไตรมาสนี้ไดแก กรณีเจ็บปว ย มีผูประกันตนใชบริการ 427 ราย คิดเปนรอยละ 32.18 ของผูใช บริ การทั้งหมด รองลงมาไดแก กรณีวางงาน คลอดบุตร สงเคราะหบุตร และชรา ภาพ โดยมีสัดสวน รอยละ 20.27 19.22 13.34 และ 9.42 ตามลําดับ

3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 3,161.248 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 1,975,780 ไร ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย หางจากกรุงเทพประมาณ 568 กิโลเมตร ประกอบดวย 7 อําเภอ 56 ตําบล 607 หมู บ า น เทศบาลเมื อ ง 1 แห ง เทศบาล ตําบล 20 แหง อบจ.1 แหง และ อบต. 42 แหง อ า ณ า เ ข ต จั ง ห วั ด อํ า น า จ เ จ ริ ญ คื อ ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด ยโสธร และจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทิ ศ ใต ติ ด ต อ กั บ จั งหวั ดอุ บลราชธานี ทิศตะวันออกติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาช นล าว แล ะจั ง หวั ด อุ บ ล ราช ธ านี ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ ภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ลุมที่เนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเปนดินรวน ปนทราย และดินลูกรัง มีลําน้ํา ที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําโขง ลําเซบก และลําเซบาย 1. ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอํานาจเจริญ ในเดื อ นเมษายน 2556 ขยายตั ว จากระยะ เดียวกันของปกอนเปนผลจากการขับเคลื่อนทาง ด า นอุ ป สงค ขยายตั ว จากจากระยะ เดี ย วกั น ของป ก อ น มี ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ มาจาก นโยบายรถยนตคันแรกซึ่งผูผลิตไดทยอยสงมอบ ใหลูกคาที่สั่งจองไวเมื่อปลายป 55 อยางตอเนื่อง ประกอบกั บ มี ป จ จั ย สนั บ สนุ น จากช ว งวั น หยุ ด เทศกาลสงกรานตกระตุนใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้น ด า นอุ ป ทาน ขยายตั ว จากจากระยะ เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการผลิตภาค บริการขยายตัวรอยละ 5.6 ตามการขยายตัวของ การบริการดานการศึกษาและยอดขายสินคาทั้ง ปลีกและสง การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ร อ ยละ 14.7 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากเดื อ นก อ นที่

ขยายตั ว ร อ ยละ 11.8 ส ว นการผลิ ต ภาค เกษตรกรรม หดตัวจากระยะเดียวกันของปกอน รอยละ 13.8 เปนผลจากการผลิตสาขาปศุสัต ว โดยปริ ม าณการผลิ ต ทั้ ง โคเนื้ อ และสุ ก รลดลง เนื่องจากตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ทั่วไปอยูที่รอยละ 5.2 สูงขึ้นจากเดือนกอนซึ่งอยู ที่รอยละ 4.3 โดยสาเหตุห ลักมาจากการสูงขึ้น ของดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ตามราคาน้ํามันที่สูงขึ้น หมวดเคหสถาน จากการ ปรั บ ค าไฟฟ า และคา น้ํา ประปา และหมวดผั ก และผลไมจากอากาศที่รอนจัดสงผลใหผลิตลดลง ประกอบกับ เป น ช ว งเทศกาลสงกรานต มีค วาม ตองการบริโภคเพิ่มขึ้นสงผลใหราคาปรับตัวสูงขึ้น ด า นรายได เ กษตรกรในจั ง หวั ด พบว า ปริ ม าณผลผลิ ต ภาคการเกษตรหดตั ว ร อ ยละ 13.8 ในขณะที่ราคาสินคาเกษตรขยายตัวรอยละ 1.8 ขยายตัวเพียงเล็กนอย โดยเปนผลจากราคา ขาวเหนียวปรับตัวลดลง สงผลใหรายไดเกษตรกร ในเดือนนี้หดตัว รอยละ 12.2 เมื่อเทีย บกับชว ง เดียวกันของปกอน ดานสภาพคลองในระบบสถาบันการเงิน ลดลงตามการขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ ที่ สู ง กว า เงิ น ฝาก โดยสิ น เชื่อ รวมขยายตัว รอ ยละ 19.9 จากระยะเดีย วกัน ของปกอน โดยมีการบริโ ภค ภาคเอกชนเป น ป จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ สินเชื่อสวนใหญเปนสินเชื่อประเภทธุรกิจการขาย ส ง และการขายปลี ก ฯ การอุ ป โภคบริ โ ภคส ว น บุ ค คล การบริ ก าร และการผลิ ต ตามลํ า ดั บ ขณะที่เงินฝากรวมขยายตัวรอยละ 10.5 ปรับตัว ดีขึ้นจากเดือนกอน จากการเรงระดมเงินฝากของ ธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ รั ก ษาส ว นแบ ง ตลาดและ สรางฐานลูกคาเงินฝาก ด า นการคลั ง การใช จ า ยรวมขยายตั ว ร อ ยละ 38.5 โดยเฉพาะงบประจํ า ขยายตั ว รอยละ 47.1 เปนผลมาจากปงบประมาณ 2556

4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

มี การเบิ กงบกลางและเร งเบิ กจ า ยงบประมาณ จั ง หวั ด เพื่ อให เ ป น ไปตามแผนที่ ว างไว ส ว นงบ ลงทุน (รวมเงินกันไวเบิกเหลื่อมป) หดตัวรอยละ 1.2 เนื่ องจากการเบิ กจ า ยเงิ น อุ ดหนุ น ของกรม สงเสริมปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลาชา จึงทํ าให ไมเ ป น ไปตามเป าที่ ตั้งไว ขณะที่รายได จั ด เก็ บ ขยายตั ว ร อ ยละ 47.1 โดยสํ า นั ก งาน สรรพากรพื้นที่อํานาจเจริญจัดเก็ยภาษีไดเพิ่มขึ้น จากทุ กหมวดภาษี เนื่ องจากถึ งกํา หนดยื่น ภาษี ประจํ า ป 2555 สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ อํานาจเจริญจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผูยื่น ขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้นประกอบกับเจาหนาที่มีการ ออกตรวจและใหคําแนะนําถึงกลุมเปาหมายอยาง เขมงวด สํานักงานธนารักษพื้นที่และหนวยงาน อื่ น ๆ ก็ จั ด เก็ บ รายได เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค า ขายของ เบ็ดเตล็ด เปนรายไดจากสวนราชการอื่นจัดเก็บ แทน ด า นศุ ล กากรเขมราฐมี ย อดการจั ด เก็ บ รายไดลดลงเนื่องจากสินคานําเขาสวนใหญเปน สินคาพวกเมล็ดกาแฟ ผนวกกับไมใชฤดูการเก็บ เกี่ยวจึงทําใหยอดการนําเขาลดลงตอเนื่องดวย

3.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ได แ ก สาขาเกษตรกรรม การล า สั ต ว และ การปาไม (รอยละ 25.6 ของ GPP) การศึกษา (รอยละ 18.3 ของ GPP) การบริหารราชการและ การปองกันประเทศ ฯ (รอยละ 10.1ของ GPP) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน ยนต จักรยานยนตของใชสวนบุคคลและของใช ในครั ว เรื อ น (ร อ ยละ 8.8 ของ GPP) และ อุตสาหกรรม (รอยละ 7.4 ของ GPP) ตารางภาคที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด อํานาจเจริญ ราคาประจําป 2554 อุตสาหกรรม

มูลคาลานบาท

รอยละของ GPP

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม สาขาประมง สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ สาขากอสราง สาขาการขายสง การขายปลีก การ ซอมแซมยานยนต จักรยานยนตของใชสวน บุคคลและของใชในครัวเรือน

3,095 82 22 899 178 665 1,065

25.6 0.7 0.2 7.4 1.5 5.5 8.8

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการ คมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ สาขาการบริหารราชการและการปองกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคมและ บริการสวนบุคคลอื่น ๆ สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล รวม

10 293

0.1 2.4

884 871

7.3 7.2

1,216

10.1

2,220 386 194

18.3 3.2 1.6

20 12,099

0.2 100.0

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

4. ดัชนีราคาผูบริโภค

5.การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม

ดั ช นี ร า ค า ผู บ ริ โ ภ ค ข อ ง จั ง ห วั ด อํานาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2556 เทียบกับ เดือนเมษายน 2556 สูงขึ้นรอยละ 1.0 (เดือน เมษายน เที ย บกั บ เดื อ นมี น าคม สู ง ขึ้ น 0.3) สาเหตุ ม าจากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ห มวดอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ 2.2 จากการปรับราคาสูงขึ้นของหมวดสินคาประเภท อาหารสดจากเดือนกอนหนา ขณะที่ดัชนีหมวด อื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 1.7 จากการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตารางภาคที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ หมวด

ดัชนีราคาผูบริโภค ทั่วไป หมวดอาหารและ เครื่องดื่มไมมี แอลกอฮอล ขาว แปงและ ผลิตภัณฑจากแปง เนื้อสัตว เปดไก และ สัตวน้ํา ไข และผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องตืม่ ไมมีแอลก อออล อาหารบริโภค – ใน บาน อาหารบริโภค – นอก บาน หมวดอื่น ๆ ที่ไมใช อาหาร และเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุงหม และรองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษา และบริการสวนบุคคล หมวดพาหนะ การ ขนสง และการสือ่ สาร หมวดการบันเทิงการ อาน การศึกษา และ การศาสนา หมวดยาสูบและ เครื่องดืม่ ที่มี แอลกอฮอล ดัชนีราคาผูบริโภค พื้นฐาน กลุมอาหารสด และ พลังงาน อาหารสด พลังงาน

เดือน มิถุนายน ป 2556 (ป 2554 = 100)

ม.ค.56

ก.พ.56

ดัชนี มี.ค. 56

เม.ย.56

พ.ค. 56

104.3

104.0

104.3

104.6

105.6

104.4

103.3

104.0

105.1

107.8

97.7

97.6

97.6

97.6

97.7

103.5

105.1

107.3

107.6

107.7

99.2

100.9

99.5

99.4

103.6

117.5

104.9

106.4

113.3

129.6

100.2

100.3

99.7

99.7

99.7

104.5

104.5

103.9

103.9

104.0

111.8

111.8

111.8

111.8

111.8

100.2

100.2

100.2

100.2

100.2

104.4

104.9

104.8

104.4

103.9

105.9

105.9

105.9

105.9

105.9

103.8

103.8

103.7

103.7

103.7

101.2

101.4

101.2

101.2

96.7

105.2

106.2

106.1

105.1

105.0

100.4

101.6

101.7

101.2

101.2

108.1

107.8

107.8

107.8

107.8

102.9

103.0

102.9

102.9

102.5

105.8

105.0

105.8

106.5

109.2

104.3

102.9

103.9

105.3

108.7

110.9

113.5

113.1

110.6

110.0

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู บริโ ภคพื้ นฐาน คือ ดัชนี ผูบริ โภคทั่วไปหั ก รายการสินคากลุมอาหารสดและสินคาพลังงาน

จังหวั ดอํานาจเจริญ มีการจดทะเบีย น นิติบุคคลตั้งใหมทั้งสิ้น 12 แหง แบงเปนบริษัท จํากัดจํานวน 4 แหง (คิดเปนรอยละ 33.33 ของ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นทั้ ง หมด) และห า งหุ น ส ว น จํากัด 8 แหง (รอยละ 66.67) อุตสาหกรรมที่ มี การจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหมสูงที่สุด ไดแก การรั บ เหมาก อ สร า ง จํ า นวน 5 แห ง การขาย ปลี ก - ขายส ง 5 แห ง การเกษตร 1 แห ง และ สถานีวิทยุ 1 แหง เมื ่ อ พิ จ า ร ณ า ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง นิต ิบ ุค คลตั ้ง ใหม พบวา บริษ ัท จํ า กัด มีท ุน จดทะเบียนทั้งสิ้น 33,000,000 ลานบาท และ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด 8,500, 000 ล า น บาท โดยอุต สาหกรรมที ่ม ีทุ น จดทะเบี ย นมากที่ สุ ด ได แ ก สาขาการขายปลี ก – ขายส ง ที่ มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ทั้ ง สิ้ น 3 3 , 5 0 0 , 0 0 0 บ า ท (รายละเอียดปรากฏในตารางภาคผนวกที่ 30) สํ า หรั บ การจดทะเบี ย นโรงงานใหม ในจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ พบว า มี การจดทะเบี ยน 3 แหง ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอร และเครื่ อ งเรื อ น จํ า นวน 1แห ง เงิ น ลงทุ น 830,000 ล า นบาท คนงาน 6 คน การขนส ง จํานวน 1 แหง เงิ นลงทุ น 1,350,000 ลานบาท คนงาน 1 คน และอื่น ๆ จํานวน 1 แหง เงินลงทุน 20,000,000 ลานบาท คนงาน 8 คน สําหรับการเลิกกิจการจดทะเบียนโรงงาน ใหม ในจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ พบว า มี การเลิ ก จดทะเบียนรวม 2 แห ง ไดแก เฟอร นิเจอรและ เครื่องเรือน จํานวน 1แหง เงินลงทุน 1,100,000 ล า นบาท ทํ า ให มี ก ารเลิ ก จ า งคนงาน 6 คน และอื่น ๆ จํานวน 1 แหง เงินลงทุน 1,300,000 ลานบาท ทําใหมีการเลิกจางคนงาน 4 คน

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางที่ 3 การจดทะเบียนโรงงาน อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัด อํานาจเจริญจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ป 2556 ประเภท อุตสาหกรรม

ที่

จํานวนโรงงานที่เปดกิจการใหม จํานวน (แหง)

เงินทุน (ลานบาท)

เฟอรนิเจอรและ เครื่องเรือน 2 ขนสง 3 อื่น ๆ

1

830,000

6

1 1

1,350,000 20,000,000

รวม

3

22,180,000

1

จํานวนโรงงานที่เลิกกิจการ

คนงาน จํานวน (คน) (แหง)

เงินทุน (ลานบาท)

คนงาน (คน)

1

1,100,000

6

1 8

1

1,300,000

4

15

2

2,400,000

10

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

7


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

สถานการณ แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 ป 2556 ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 ขอนํ า เสนอข อ มู ล ในประเด็ น ต า ง ๆ ตามลําดับคือ 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 2) การสงเสริมการมีงานทํา 3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ได ดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะการทํ า งานของ ประชากร ณ ไตรมาส 1/ 2556 สรุปรายละเอียด ไดดังนี้ จังหวัดอํานาจเจริญ มีผูอยูในวัยทํางาน อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 321,503 คน โดยในกลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป) จํานวน 321,503 คน พบวาเปนผูอยูใน กําลังแรงงาน จํานวน 208,116 คน โดยจําแนก เป น ผู มี ง านทํ า จํ า นวน 196,684 คน คิ ด เป น รอยละ 94.51 ขณะที่เ ปนผูวางงาน 2,992 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1.44 และผู ร อฤดู ก าล จํ า นวน 8,440 คน รอยละ 4.05 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศ ในปนี ้จ ะพบวา เพศชายมี อั ต ราส ว นของการ มีงานทํา หรืออัตราการจางงานใกลเคียงเพศหญิง (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูในกําลัง แรงงานจํ า แนกเพศ ) กล า วคื อเพศชายมีอัตรา รอยละ 94.50 ขณะที่เพศหญิง มีรอยละ 94.51 สวนอัตราวางงานซึ่งคํานวณจาก ผูวางงานตอผูอยู ในกํ าลังแรงงานมีอัตรา 1.44 โดยชายจะมีอัตรา การว า งงานสู ง กว า หญิ ง กล า วคื อ เพศชาย

รอยละ 1.67 ขณะที่เพศหญิงรอยละ 1.11 (ตาราง ภาคผนวกที่ 1) แผนภู มิ ที่ 1โครงสร า งประชากรจั ง หวั ด อํานาจเจริญ ผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) 321,503 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน 208,116 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 113,387 คน

ผูมีงานทํา 196,684 คน

ทํางานบาน 33,148 คน

ผูวางงาน 2,992 คน

เรียนหนังสือ 24,122 คน

ผูที่รอฤดูกาล 8,440 คน

อื่น ๆ 56,116 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2556)

8


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางที่ 1 ประชากรจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน หนวย : คน

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม ยอดรวม 203,178 201,693 404,871 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 160,564 160,939 321,503 ผูอยูในกําลังแรงงาน 122,535 85,581 208,116 - ผูมีงานทํา 115,799 80,885 196,684 - ผูวางงาน 2,042 950 2,992 - ผูที่รอฤดูกาล 4,694 3,746 8,440 ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 38,029 75,358 113,387 - ทํางานบาน 1,156 31,992 33,148 - เรียนหนังสือ 12,264 11,858 24,122 - อื่น ๆ 24,609 31,508 56,116 ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป 42,614 40,754 83,368 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาส 1/2556 หมายเหตุ : 1. อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานจังหวัด = ผูมีงานทําในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด 2 อัตราการวางงานจังหวัด = ผูวางงานในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

เมื่อพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ พบวา อาชี พ ที่ มี ผู ทํ า งานมากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรกคื อ 1) ผูป ฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการ ประมง จํ า นวน 83,865 คน ร อยละ 42.64 2) พนั กงานบริ การและพนั กงานในร า นค าและ ตลาด 33,572 คน ร อ ยละ 17.07 3) อาชี พ ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ง ๆ ใ น ด า น ก า ร ข า ย แ ล ะ การให บ ริ ก าร 22,357 คน ร อ ยละ 11.37 4) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง 20,181 คน ร อ ยละ 10.26 และ 5) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู ปฏิ บั ติ งานด านการประกอบ 10,317 คน รอยละ 5.25 (ตารางภาคผนวกที่ 2)

แผนภูมิที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

หากศึ ก ษาถึ ง ระดั บ การศึ ก ษาของ ผูมีงานทํา พบวาผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 59,858 คน คิดเปนรอยละ 30.43 รองลงมาเปนผูมีการศึกษา ระดั บ ต่ํ า กว า ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 57,923 (รอยละ 29.45) มัธ ยมศึกษาตอนปลาย จํ านวน 29,217 คน (รอยละ 14.86) มัธยมศึกษาตอนตน จํ า นวน 27,928 คน (ร อ ยละ 14.19) และ มหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 20,681 คน (ร อ ยละ 10.52) ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 3)

9


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

แผนภูมิที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา ตอนปลาย 14.85% มัธยมศึกษา ตอนตน 14.20%

อุดมศึกษา 10.51%

ไมมี การศึกษา ต่ํากวา 0.55% ประถมศึกษา 29.45% ประถมศึกษา 30.43%

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ าหรั บผู มี งานทํ า 196,684 คน พบว า ทํ างานในภาคเกษตรกรรม 91,445 คน คิดเป น ร อ ยละ 46.49 ของผู มี ง านทํ า ทั้ ง หมด ส ว นผู ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 105,239 คน (ร อ ยละ 53.51 ของผู มี ง านทํ า ทั้ ง หมด) โดยกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางาน ในสาขาการขายสง และการขายปลีก การซอมยาน ยนต แ ละจั ก รยานยนต ฯ มากที่ สุ ด จํ า นวน 31,727 คน คิดเปนรอยละ 16.13 ของผูทํางาน นอกภาคเกษตรกรรมทั้ ง หมด รองลงมาคื อ การบริ ห ารราชการ การป องกั น ประเทศ และ การประกั นสั งคมภาคบั งคั บ จํ านวน 14,574 คน ร อยละ 7.41 สาขาการผลิ ต จํ านวน 13,857 คน ร อยละ 7.05 ที่ พั กแรมและบริ การด านอาหาร จํานวน 13,445 คน รอยละ 6.84 และการกอสราง จํานวน 12,390 คน รอยละ 6.30 (ตารางภาคผนวก ที่ 4)

แผนภู มิ ที่ 4ผู มี ง านทํ า จั ง หวั ด จํ า แนกตาม ประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก การกอสราง

12,390

ที่พักแรมและบริก ารดานอาหาร

13,445

การผลิต

13,857

การบริห ารราชการ การปองกันประเทศ และการ ประกัน สังคมภาคบังคับ

14,574

การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต

31,727 0

10,000 20,000 30,000

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบ ว าส ว น ให ญ เ ป น ก าร ทํ า ธุ ร กิ จ ส ว น ตั ว จํ า นวน 83,241 คน ร อยละ 42.32 รองลงมา ไดแก ลูกจางเอกชน จํานวน 52,770 คน รอยละ 26.83 ช วยธุ รกิ จครั วเรือน จํ านวน 34,468 คน รอยละ 17.52 ลูกจางรัฐบาล จํานวน 23,694 คน รอยละ 12.05 สวนผูมีงานทําที่มีสถานภาพเปน นายจ า ง จํ า นวน 2,115 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1.08 และการรวมกลุม จํานวน 396 คน รอยละ 0.20 (ตารางภาคผนวกที่ 5) แผนภูมิที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

10


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

2) การสงเสริมการมีงานทํา 2.1 การจัดหางานในประเทศ ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา เ ป น ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั กงานจั ดหางานจั งหวั ด อํานาจเจริญ การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการ ให บ ริ ก ารจั ด หางานมี ทั้ ง งานในประเทศและ ตางประเทศ โดยการใหบริการจัดหางานในจังหวัด อํานาจเจริญในชวงไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) มีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 447 อัตรา แผนภูมิที่ 6 -1 แสดงตําแหนงงานวาง การสมัครงาน/ การบรรจุงาน ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

แผนภู มิ ที่ 6-2 ตํา แหน ง งานว า งในจั ง หวั ด อํา นาจเจริ ญ แยกตามเพศ ไตรมาส 2 (เม.ย. –มิ.ย.56)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาส 2 นี้พบว า เปนชาย จํานวน 228 อัตรา คิดเปนสัดสวน รอยละ 51.01 ของตําแหนงงานวางทั้งหมด เพศหญิง จํานวน 70 อั ตรา รอยละ 15.66 และไม ระบุ เพศ จํ านวน 149 อัตรา รอยละ 33.33 (ตารางภาคผนวกที่ 6) แผนภูมิที่ 6-3 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน/ และการบรรจุ ง านในจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ในส ว นของผู ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน ไตรมาสนี้พบวามีจํานวน 531 คน ขณะที่ผูไดรับ การบรรจุงานในไตรมาสนี้ มีจํานวน 222 คน (ตาราง ภาคผนวกที่ 6)

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัคร งานในไตรมาสนี้ พบว ามี จํ านวนทั้ งสิ้ น 531 คน เปนชาย 250 คน คิดเปนรอยละ 47.08 และเปนหญิง 281 คน คิ ดเป นร อยละ 52.92 และการบรรจุ งานมี ผูไดรับการบรรจุ เขาทํางานทั้งสิ้น 222 คน โดยสัดสวน ของเพศหญิ ง จะไดรับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย กลาวคือผูบรรจุงานที่เปนเพศหญิง 119 คน คิดเปน รอยละ 53.60 ขณะที่เพศชาย 103 คน คิดเปนรอยละ 46.40 (ตารางภาคผนวกที่ 6)

11


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

แผนภูมิที่ 7 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ระดับการศึกษา ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

แผนภู มิ ที่ 8 ตํ า แหน ง งานว า งในจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามประเภทอาชี พ ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย. 56) ผูฝก งาน, 20 อัตรา อาชีพงานพื้นฐาน , 48 อัตรา พนัก งานบริก าร พนัก งานขายใน รานคาและตลาด , 141 อัตรา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ า หรั บ ตํ า แหน ง งานว า งแยกตามระดั บ การศึกษาไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางมาก ที่ สุ ด ได แ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ํ า กว า จํานวน 214 อัตรา คิ ดเป นร อยละ 47.87 ของ ตําแหนงงานวางทั้งหมด รองลงมาไดแก ระดับ ปวส. จํ า นวน 74 อั ตรา ร อ ยละ 16.55 ระดั บ ปวช. จํา นวน 65 อั ตรา ร อ ยละ 14.54 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 55 อั ตรา ร อยละ 12.30 และระดับปริญญาตรี จํานวน 39 อัตรา รอยละ 8.72 ตามลําดับ สําหรับผูลงทะเบียนสมัครงานจําแนกตาม ระดับ การศึ กษาพบว า ผู ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปวช. มากที่ สุ ด จํ า นวน 247 คน คิดเปน รอยละ 46.51 รองลงมาไดแก ปวส. จํ า นวน 214 คน คิ ด เป นร อ ยละ 40.30 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 6.21 ระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ํ า กว า จํ า นวน 21 คน คิ ด เป น ร อ ยล ะ 3. 95 แล ะระดั บ ปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.01 ตามลําดับ สํ า หรั บ การบรรจุ ง านจํ า แนกตามวุ ฒิ การศึกษาพบวา วุฒิ ปวส. ไดรับการบรรจุงาน มากที่สุด จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 51.80 รองลงมาไดแก วุฒิ ปวช. จํานวน 82 คน คิดเปน รอยละ 36.94 วุฒิมัธยมศึกษา จํ านวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.50 วุฒิประถมศึกษาและต่ํากวา จํ านวน 9 คน คิ ดเป น ร อยละ 4.05 และระดั บ ปริญญาตรี จํา นวน 6 คน คิดเปน รอยละ 2.70 ตามลําดับ(ตารางภาคผนวกที่ 7)

เสมียน เจาหนาที่ , 84 อัตรา ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ, 110 อัตรา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ประเภทอาชีพที่มีการแจงตําแหนงงาน วางสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด จํ า นวน 141 อั ตรา คิ ดเปน รอ ยละ 31.54 2) ช า งเทคนิ ค แล ะผู ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ เกี่ ย วข อ ง จํ านวน 110 อั ตรา คิด เปย รอ ยละ 24.61 3) เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 84 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.79 4) อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 48 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.74 5) ฝ ก งาน จํ า นวน 20 อั ต รา คิ ด เป น รอยละ 4.47 สํ า หรั บ อาชี พ ที่ มี ผู ส มั ค รงานสู ง สุ ด คื อ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 23.54 รองลงมาคือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 16.38 ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํานวน 79 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 14.88 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า น ต า ง ๆ จํ า นวน 62 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 11.68

12


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

และเสมี ยน เจ าหน า ที่ จํ า นวน 58 คน คิ ดเป น รอยละ 10.92 แผนภูมิที่ 9 การบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอายุ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) 40-49 ป , 12.16%

50-59 ป , 0.90 %

18-24 ป , 32.88%

30-39 ป , 14.42%

25-29 ป , 39.64% ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ า หรั บ การบรรจุ ง าน มี การบรรจุ งาน ในประเภทอาชีพผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุม เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ สู ง สุ ด จํ า นวน 91 คน คิ ด เป นร อยละ 40.99 รองลงมาคื อ พนั กงานบริ การ พนั กงานขายใน รานคาและตลาด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 16.22 เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 31 คน คิดเปน ร อ ยละ 13.96 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นต า ง ๆ จํ า นวน 28 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 12.61 และ ช างเทคนิ คและผู ปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข อง จํ านวน 19 คน คิดเปนรอยละ 8.56 (ตารางภาคผนวกที่ 8) สํ า หรั บ ช ว งอายุ ที่ เ ป น ที่ ต อ งการของ ตลาดแรงงาน ในไตรมาสนี้ ส ว นใหญ ต องการ แรงงานที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 25 - 29 ป จํ า นวน 147 อัตรา คิ ดเป น ร อยละ 32.89 รองลงมาคื อ อายุ 18 - 24 ป จํานวน 140 อัตรา คิดเปนรอยละ 31.32 อายุ 30 - 39 ป จํ า นวน 130 อั ต รา คิ ดเป นร อยละ 29.08 อายุ 40 - 49 ป จํ า นวน 20 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.47 และอายุ 50 - 59 ป จํานวน 10 อัตรา คิดเปนรอยละ 2.24

ขณะเดี ย วกั น ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ จะมี อ ายุ ร ะหว า ง 25-29 ป จํ า นวน 161คน คิดเปนรอยละ 30.32 รองลงมาเปนผูสมัครงาน ที่ มี อ ายุ 18 - 24 ป จํ า นวน 141 คน คิ ด เป น รอยละ 26.55 อายุ 30 - 39 ป จํานวน 126 คน คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 2 3 . 7 3 อ า ยุ 1 5 – 1 7 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 11.49 และอายุ 40-49 ป จํ า นวน 38 คน คิดเปน ร อยละ 7.16 ตามลําดับ และผูมีอายุ 25-29 ป ชวงอายุที่ไดรับ การบรรจุงาน คืออายุ 25 – 29 ป มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 39.64 รองลงมาคืออายุ18 - 24 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 32.88 อายุ 30 39 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.42 อายุ 40 - 49 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.16 และ อายุ 50-59 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.90 (ตารางภาคผนวกที่ 9) ตารางที่ 2 แสดงจํานวนตําแหนงงานวางและการ บรรจุ งานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญจํ าแนกตาม อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) ประเภทอุตสาหกรรม หมวดใหญ A เกษตรกรรมการปาไมและประมง หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน หมวดใหญ C การผลิต หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการ ปรับอากาศ หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ หมวดใหญ F การกอสราง หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การ ซอมยานยนต และจักรยานยนต หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการ ประกันภัย หมวดใหญ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หมวดใหญ M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ กิจกรรมทางวิชาการ หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและบริการ สนับสนุน หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกัน ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ หมวดใหญ P การศึกษา หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงาน สังคมสงเคราะห หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิงและ นันทนาการ หมวดใหญ S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา และบริการที่ทําขึ้นเอง เพื่อใชในครัวเรือน ฯ รวม

ตําแหนงงานวาง จํานวน รอยละ (อัตรา) 3 0.67

บรรจุงาน จํานวน รอยละ (คน)

66 29

14.77 6.49

113 4

50.90 1.80

33 177

7.38 39.60

17 13

7.66 5.86

8 28

1.79 6.26

22

4.92

5 6 3 2

2.25 2.70 1.35 0.90

3

0.67

5

1.12

2

0.90

14 1

3.13 0.22

15 3

6.76 1.35

2

0.45

2

0.90

56

12.53

37

16.67

447

100.00

222

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

13


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

หากศึ กษาตํ าแหน งงานว างตามประเภท อุตสาหกรรมพบว า อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานว าง สูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส 2 (เม.ย.– มิ.ย. 56) คือ 1) การขายสงและการขายปลีก การซอมยาน ยนต และจักรยานยนต จํานวน 177 อัตรา คิดเปน รอยละ 39.60 2) การผลิต จํานวน 66 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.77 3) กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ จํานวน 56 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.53 4) ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ จํานวน 29 อัตรา คิดเปนรอยละ 6.49 5) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 28 อัตรา คิดเปนรอยละ 6.26 สํ าหรั บการบรรจุ งาน พบว าอุ ตสาหกรรมที่ บรรจุงานไดสูงสุดคือ กิจกรรมการผลิต จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 50.90 รองลงมาคือ กิจกรรมการบริการ ด านอื่ น ๆ จํ านวน 37 คน คิ ดเป นร อยละ 16.67 การก อสร างจํ านวน 17 คน คิ ดเป นร อยละ 7.66 การศึกษา จํานวน 15 คน คิ ดเป นรอยละ 6.76 และ การขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และ จั กรยานยนต จํ านวน 13 คน คิ ดเป นร อยละ 5.86 (ตารางภาคผนวกที่ 10) 2.2 แรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน ในจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ณ ไตรมาส 2 (เม.ย.– มิ. ย.56) จํ านวนทั้ งสิ้ น 137 คน จํ า แนกเป น 2 กลุม คือ 1.กลุ ม แรงงานต า งด า วที่ เ ข า เมื อ งถู ก กฎหมาย จํานวน 53 คน ประกอบดวย 1) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 9 ประเภททั่วไป จํานวน 20 คน

2) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 9 ประเภทข อ ตกลงว า ด ว ยการจ า งแรงงานกั บ ประเทศสูภาคี จํานวน 31 คน 3) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 (ชนกลุมนอย) จํานวน 2 คน (ตารางภาคผนวกที่ 11-1) 2. กลุ มแรงงานต างด าวที่ เข าเมื องผิ ด กฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานไดแก ผูรับใบอนุญาต ตามมาตรา 13 (2) (แรงงานต างดาว 3 สั ญชาติ พมา ลาว กัมพูชา ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56) จํานวน 84 คน (ตารางภาคผนวกที่ 11-2) แผนภูมิที่ 10 แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย จังหวัดอํานาจเจริญ แยกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 (เม.ย.– มิ.ย.56

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

หากพิจารณาแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ที่กล าวข างต น โดยไม นั บรวมประเภทตลอดชี พจะ พบว า แรงงานตางด าวถูกกฎหมายในประเทศไทย ส วนใหญ ปฏิ บัติ งานซึ่งมิ อาจสามารถจั ดประเภท อาชีพ จํานวน 117 คน รอยละ 85.40 รองลงมาไดแก ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ จํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ 13.14 ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและ ประมง (แปรรู ปขั้ นพื้ นฐาน) จํ านวน 1 คน คิ ดเปน รอยละ 0.73 และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุ ม

14


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.73 (ตารางภาคผนวกที่ 12) 2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ ในชว ง ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ . ย.56) จังหวัดอํานาจเจริญ มีผูแจงการเดินทางไปทํางาน ต า งประเทศ โดยวิ ธี การเดิ น ทางไปทํ า งาน ตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศ ไทยเปนการชั่วคราว (Re-Entry) จํานวน 41 คน (ตารางภาคผนวกที่ 13) แผนภูมิที่11แรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ เ ดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศจํ า แนกตาม ภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 2 (เม.ย.– มิ.ย.56)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ าหรั บแรงงานไทยในจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศจําแนกตามภูมิภาคที่ไป ทํางาน สวนใหญ ไปทํ างานในภู มิ ภาค เอเชี ย จํ านวน 27 คน คิ ดเป นร อยละ 65.85 ของจํ านวนผูไปทํ างาน ตางประเทศ รองลงมาได แก ตะวั นออกกลาง จํ านวน 9 คน รอยละ 21.95 และภู มิภาคอื่ น ๆ จํ านวน 5 คน รอยละ 12.20 ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 14)

3) การพัฒนาฝมือแรงงาน ศู น ย พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด อํานาจเจริญไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาฝมือผูใช แรงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกเตรียมเขา ทํางาน การฝกยกระดั บฝมื อแรงงาน และการ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ฝ มื อ แรงงานไทยให มี ม าตรฐานฝ มื อ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพฝ มื อ แรงงานไทยให มี ม าตรฐานฝ มื อ เพื่อรองรับการปรับอัตราคาจาง 300 บาท และการ เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันเปน การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ ให ส อดคล อ งกั บ ความ ตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการ ฝกตาง ๆ ในไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 56) 3.1 การฝกเตรียมเขาทํางาน หากพิ จ ารณาตามกลุ ม อาชี พ พบว า กลุ ม อาชี พ ที่ มี ก ารฝ ก เตรี ย มเข า ทํ า งานสู ง สุ ด ในไตรมาสนี้คือ กลุมชางเครื่องกล จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 38.71 รองลงมาไดแก อาชีพธุรกิจ และบริ ก าร จํ า นวน 10 คน ร อ ยละ 32.26 ช างอุ ต สาหการ จํ า นวน 8 คน ร อ ยละ 25.81 และช า งไฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คอมพิ ว เตอร จํานวน 1 คน รอยละ 3.23 มีผานการฝก จํานวน 20 คน ผูไมผานการฝก จํานวน 1 คน และฝกตอ ในศูนยฯ จํานวน 21 คน (ตารางภาคผนวกที่ 15) แผนภูมิที่ 11 การฝกเตรียมเขาทํางานใน จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

15


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

3.2 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน

3.3 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานใน ไตรมาส 2 (เม.ย.. – มิ.ย. 56) กลุมอาชีพที่มีการฝก ยกระดับฝมือแรงงาน พบวา กลุมธุรกิจและบริการ มีการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด จํานวน 40 คน และผ า นการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงานทั้ ง หมด คิดเปนรอยละ 100 (ตารางภาคผนวก ที่ 16) แผนภูมิที่ 12 การฝกยกระดับฝมือแรงงานใน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามกลุ มอาชี พ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

ผูผานการฝก

40

ผูเขารับการฝก

40 0

10

20

30

40

ธุรกิจและบริการ ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่ ง พ บ ว า ใ น ไ ต ร ม า ส 2 ( เ ม . ย . - มิ . ย . 5 6 ) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามกลุมอาชีพ พบว า กลุ ม อาชี พ ที่ มี ก ารทดสอบมากที่ สุ ด คื อ กลุ มช างก อสร าง จํ า นวน 18 คน ร อ ยละ 6 9 . 2 3 ร อ ง ล ง ม า ไ ด แ ก ก ลุ ม ช า ง ไ ฟ ฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คอมพิ ว เตอร จํ า นวน 8 คน รอยละ 30.77 สวนของผูเขารับการทดสอบมาตรฐาน ฝ มื อ แรงงาน พบว า ผ า นการทดสอบ จํ า นวน 26 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 ของผู เ ข า รั บ การ ทดสอบทั้งหมด (ตารางภาคผนวกที่ 17) แผนภู มิ ที่ 13 การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน จํ า แนกตา มกลุ ม อา ชี พ จั ง หวั ด อํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) ชางกอสราง

18

ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร

18

8

ผูเขารับการทดสอบ

8

ผูผานการทดสอบ

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

16


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 4.1 การตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานนอกจากจะมี ภารกิจ ด า นการส ง เสริ ม การมี ง านทํ า การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเพื่ อยกระดั บ ฝ มื อให เ ป น ที่ ย อมรั บ ของ ตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งภายหลั ง การสงเสริมใหคนมีงานทําแลวคือ ภารกิจดาน การคุมครองลูก จา ง ใหไดรับ ความเปนธรรมใน การจางงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง แรงงานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ หน วยงานในสั งกั ด กระทรวงแรงงาน เป น หน ว ยงานที่ มี บ ทบาท ในการคุ ม ครองผู ใ ช แ รงงานให ไ ด รั บ ความเป น ธรรมจากการจ า งงาน ภายใต พระราชบัญ ญั ติ คุ มครองแรงงานเพื่ อไม ให ถู กเอารั ดเอาเปรีย บ จากนายจ า ง โดยมี จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด คื อ ให มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีก ดานหนึ่งก็ ต อ งผดุ ง ไว ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรมกั บ ฝ า ยนายจ า ง กล า วคื อ ไม เ อนเอี ย งไปด า นใด ด านหนึ่ ง ทั้ งนี้ มาตรการที่จะชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและ สวั ส ดิการที่ เ ปน ธรรมเพีย งพอต อการดํ ารงชีวิต รวมถึ ง ได รั บ การคุ ม ครองแรงงานให มี คุ ณ ภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นไดคือ การตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับการปฏิบัติและ ดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเปนมาตรการใน การกระตุนใหสถานประกอบกิจการเอาใจใสดูแลลูกจาง ของตนใหมากขึ้นอีกดวย สํ าหรั บในไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ .ย.56) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด อํ านาจเจริ ญ ได ดํ าเนิ นการตรวจสถานประกอบ กิ จการทั้ งสิ้ น 35 แห ง มี ลู กจ า งที่ ผ า นการตรวจ หรือไดรับการคุมครองรวม 227 คน จําแนกเปนชาย 132 คน (รอยละ 58.15 ของลูกจ างที่ตรวจทั้งหมด) หญิ ง 95 คน (ร อยละ 41.85 ของลู กจ างที่ ตรวจ ทั้งหมด ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ตรวจสวนใหญ

เปนสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก คือ 1- 4 คน จํานวน 24 แหง คิดเปนรอยละ 68.57 รองลงมา เป นสถานประกอบกิ จการขนาด 5-9 คน จํ านวน 7 แห ง ร อยละ 20.00 และสถานประกอบกิ จการ ขนาด 20-49 คน จํ านวน 4 แห ง คิ ดเป นร อยละ 11.43 (ตารางภาคผนวกที่ 18) ตารางที่ 3 จํานวนสถานประกอบกิจการและ ลูกจางที่ผานการตรวจในจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

สถานประกอบกิจการ/ลูกจางที่ผานการตรวจ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) ขนาดสถาน ประกอบกิจการ สปก. (แหง) ลูกจาง (คน) 1 – 4 คน 24 60 5 – 9 คน 7 42 10 – 19 คน 20 – 49 คน 4 125 50 – 99 คน 100 – 299 คน 300 – 499 คน 500 – 999 คน รวม 35 227 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 100 โดยพิ จารณาจากประเภทอุ ตสาหกรรม ที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายสูงสุดไดแก การขายสง ก า ร ข า ย ป ลี ก ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต รถจักรยานยนต ของใช ส วนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน จํ านวน 20 แหง คิดเปนร อยละ 57.14 รองลงมาไดแก การผลิต จํานวน 8 แหง ร อยละ 22.86 กิจ การด านอสั งหาริ มทรัพ ย การใหเ ช า จํานวน 3 แหง รอยละ 8.57 การเปน สื่อกลาง ทางการเงิ น จํ า นวน 2 แห ง ร อ ยละ 5.71 เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม จํานวน 1 แหง รอยละ 2.86 และโรงแรม และภัตตาคาร จํานวน 1 แหง รอยละ 2.86 (ตารางภาคผนวกที่ 19)

17


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

แผนภู มิ ที่ 14 สถานประกอบการที่ ปฏิ บั ติ ถูกตอง ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

ตารางที่ 4 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ กิจการจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ขนาด สปก.

ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการ ทํางานซึ่งเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความ ปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดลอมใน การทํางานของลูกจาง รวมถึงเปน อีกมาตรการ หนึ่งที่ดํ าเนิน การเพื่อกระตุนสงเสริมใหเจาของ สถานประกอบการเห็นความสําคัญและตระหนัก ถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ในรอบ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 56) ไดดําเนินการตรวจ ความปลอดภั ย ในสถานประกอบการทั้ ง สิ้ น จํ านวน 28 แห ง ลู ก จ า งที่ ผ า นการตรวจทั้ งสิ้ น 149 คน จําแนกเปนชาย 90 คน คิดเปนรอยละ 60.340 ของผูผานการตรวจทั้งหมด หญิง 59 คน รอยละ 39.60 (ตารางภาคผนวกที่ 20) ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความ ปลอดภั ยสูงสุด ไดแก ประเภทการขายสง การ ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน จํานวน 14 แห ง ร อ ยล ะ 50. 00 รองล งมาได แ ก การก อ สร า ง จํ า นวน 6 แห ง ร อ ยละ 21.43 การเป น สื่ อ กลางทางการเงิ น จํ า นวน 4 แห ง ร อ ยละ 14.28 กิ จ การด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย การให เ ช า จํ า นวน 2 แห ง ร อ ยละ 7.14 และ การบริ การด านสุ ขภาพและงานสั งคมสงเคราะห จํ านวน 1 แห ง ร อยละ 3.70 และปฏิ บั ติ ไม ถู กต อง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 3.57 (ตารางภาคผนวกที่ 21)

ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) สปก.ที่ผานการตรวจ ลูกจางที่ผานการ (แหง) ตรวจ (คน) 20 52 5 32 1 10 2 55

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม 28 149 ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางที่ 5 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการ ปฏิ บั ติ ถู กต องตามกฎหมาย จํ าแนกตามประเภท อุตสาหกรรม จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56) ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม 2. การประมง 3. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวน บุคคล และของใชสวนบุคคลและของ ใชในครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ คมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12. การศึกษา 13.การบริการดานสุขภาพและงานสังคม สงเคราะห 14. การบริการชุมชน สังคม บริการสวน บุคคลอื่น ๆ รวม

สปก. ที่ผาน การตรวจ

ผลการตรวจ

ถูกตอง

ไม ถูกตอง

อัตราการ ปฏิบัติ ถูกตอง*

1

-

1

0

6 14

6 14

-

100.00 100.00

4 2

4 2

-

100.00 100.00

1

1

-

100.00

28

27

1

96.43

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

* สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100 สถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

18 18


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

5) การประกันสังคม ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีก ภารกิ จ ที่ ก ระทรวงแรงงาน โดยสํ า นั ก งาน ประกั น สั งคมจั ง หวั ดอํ า นาจเจริ ญ มี ห น า ที่ตอ ง ดู แลผู ใช แ รงงาน ให มีคุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดีขึ้ น และ มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแกชราอีกดวย ในไตรมาส 2 (เม.ย.– มิ. ย.56) ขอมูล ณ เดือน มิ ถุ น ายน 2556 จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มี ส ถาน ประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียน ไดแก กองทุนเงิน ทดแทน จํ า นวน 397 แห ง ลู ก จ า ง จํ า นวน 2,808 คน และกองทุน ประกันสังคม 643 แหง ประกอบด ว ย ผู ป ระกั น ตนมาตรา 33 จํ า นวน 6,749 คน ผู ป ระกั น ตนมาตรา 39 จํ า นวน 1,649 คน รวมผู ป ระกั น ตนทั้ ง สองมาตรา ไดจํานวน 8,398 คน และมีผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 12,269 คน (ตารางภาคผนวกที่ 22) แผนภูมิที่ 15 แสดงจํานวนผูประกันตนทั้ง 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2556

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

เมื่อพิจารณาการจายเงินประโยชน ทดแทน ผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือน มิ ถุ น ายน 2556 มี ผู ข อรั บ ประโยชน ท ดแทน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 130 คน ได แ ก กรณี เ จ็ บ ป ว ย/ ประสบอันตราย จํานวน 101 คน เปนเงินจํานวน 95,050 บาท กรณีตาย จํานวน 15 คน เปนเงิน จํ า นวน 220,000 บาท และกรณี บํ า เหน็ จ ชราภาพ จํ า นวน 14 คน เป น เงิ น จํ า นวน 6,060.09 บาท ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 23) สําหรับการจายคาทดแทน กองทุน เงินทดแทน ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 56) มีการ จ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได กรณี ป ระสบ อั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากการทํ า งาน จํานวน 1 ราย เปนเงิน 4,680 บาท และสาเหตุ การประสบอั น ตรายเกิ ด จากวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของ พั ง ทลายหล น ทั บ หยุ ด งานเกิ น 3 วั น (ตาราง ภาคผนวกที่ 24) แผนภูมิที่ 16 แสดงประโยชนทดแทนประกัน ตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

19


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางที่ 6 จํ านวนสถานประกอบการและ ผูประกันตน จําแนกตามประเภทกิจการจังหวัด อํานาจเจริญ ประเภทกิจการ 1. การฆาสัตว (หมู) 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 3. การผลิตน้ําแข็ง 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทําแปง 5. การผลิตน้ํามันพืช 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 12. การผลิต การบรรจุกาซ 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 15. การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศผลิต 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศน ชิ้นสวน 21. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 22. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยาน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่น ๆ 25. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 26. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 27. การกอสราง 28. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 29. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 30. การขนถายสินคา 31. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 32. การคาวัสดุกอสราง 33. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ 34. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 35. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 36. สถานสอนขับรถยนต 37. ใหเชาอสังหาฯ จัดสรรบาน 38. สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 39. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 41. บริการ ซัก อบ รีด 42. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 43. การเลี้ยงสัตว 44.รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 45.งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด รวม

สปก. (แหง) 1 14 4 19 1 2 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 6 4 3 27 9 1 1 1 3 28 1 3 1 85 29 51 37 4 1 1 1 2 3 1 5 1 19 8 397

ผปต. (คน) 8 76 175 207 26 16 5 3 2 8 15 15 3 3 5 1 6 13 45 6 295 46 9 1 121 9 158 2 11 0 640 122 424 156 13 6 4 2 3 8 1 30 8 84 17 2,808

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จํ า น ว น ส ถ า น ประกอบการจํ า แนกตามอุ ต สาหกรรม พบว า อุตสาหกรรมการคาเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ มี จํ า นวนสถานประกอบการมากที่ สุ ด จํ า นวน 85 แห ง (คิ ด เป น ร อ ยละ 21.41 ของ สถานประกอบการทั้ ง หมด) รองลงมาได แ ก รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ จํานวน 51 แหง (ร อ ยละ 12.85) สถาบั น การเงิ น บริ ก ารด า น ธุร กิจ จํานวน 37 แห ง (ร อยละ 9.32) การค า วัส ดุ ก อ สร า ง จํ านวน 29 แห ง (ร อ ยละ 7.31) และการกอสราง จํานวน 28 แหง (รอยละ 7.05) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางจําแนก รายอุ ต สาหกรรม พบว า อุ ต สาหกรรมการค า เครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ มีจํานวนลูกจาง มากที่สุด จํานวน 640 คน (คิดเปนรอยละ 22.79 ของจํ า นวนลู ก จ า งทั้ ง หมด) รองลงมา ได แ ก ร า นสิ น ค า เบ็ ด เตล็ ด การค า อื่ น ๆ 424 คน (รอยละ 15.10) การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯล ฯ 295 คน (ร อ ยล ะ 10 . 51) การอ บ แปรสภาพเมล็ ด พื ช การทํ า แป ง 207 คน (ร อ ยละ 7.37) และการผลิ ต น้ํ า แข็ ง 175 คน (รอยละ 6.23 ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 26)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

20


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

แผนภูมิที่ 17 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัด ป ร ะ กั น สั ง ค ม ข อ ง จั ง ห วั ด อํ า น า จ เ จ ริ ญ ณ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 56)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ป จ จุ บั น จั ง ห วั ด อํ า น า จ เ จ ริ ญ มี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เ ป น สถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 1 แหง คิดเปน รอยละ 100 ของสถานพยาบาลทั้งหมด (ตาราง ภาคผนวกที่ 27) แผนภูมิที่ 18 ผูประกันตนในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ ใ ช บ ริ ก ารกองทุ น ประกั นสั งคม จํ าแนกตาม ประเภทประโยชน ทดแทน ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.56)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ในดานการจายประโยชนทดแทน กองทุน ประกั น สั งคม ณ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ . ย.56) จํ านวน 8,097,991.95 ล านบาท พิ จารณาตาม ประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก เจ็ บป ว ย คล อ ดบุ ต ร ทุ พพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน พบวา จํานวน ผู ใช บริ การมี ทั้ งสิ้ น 1,327 ราย สํ าหรั บประเภท ประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการสูงสุดใน ไตรมาสนี้ไดแก กรณีเจ็บปวย มีผูประกันตนใชบริการ 427 ราย คิ ดเป นร อยละ 32.18 ของผู ใช บริ การ ทั้งหมด รองลงมาไดแก กรณีวางงาน คลอดบุตร สงเคราะหบุตร และชราภาพ โดยมีสัดสวนรอยละ 20.27 19.22 13.34 และ 9.42 ตามลําดับ แผนภู มิ ที่ 19 การจ า ยเงิ น ประโยชน ท ดแทน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามประเภท ประโยชนทดแทน ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย. 56)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

หากพิจ ารณาตามปริม าณการจ ายเงิ น ประโยชนทดแทน จะพบวามีการจายเงินทั้งสิ้น 8,097,991.95 ล า นบาท โดยกรณี ค ลอดบุ ต ร มีการจายเงินสูงสุดถึง 4,241,711.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.73 ของเงินประโยชนทดแทน ที่ จ า ยรองลงมาคื อ กรณี ช ราภาพ จ า ยเงิ น ประโยชน ท ดแทน 1,592,573.91 ล า นบาท (รอยละ 14.54) ตาย 1,054,235.19 ลานบาท (รอยละ 9.63) เจ็บปวย 472,248.20 ลานบาท (ร อ ยละ 4.31) และสงเคราะห บุ ต ร 356,800 ลานบาท (รอยละ 3.26) (ตารางภาคผนวกที่ 28)

21


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะด า นแรงงานมี ก ารเคลื่ อ นไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน สถานการณ ทางการเมืองสับสนไรทิศทางที่ชัดเจน จะสงผล ถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและ ตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะที่ การผลิตคนเพื่อเขาสูตลาดแรงงานของภาคการศึกษา ยังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณ ด า นเศรษฐกิ จ จึ ง ส ง ผลต อ การว า งงาน การ ทํางานต่ําระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ต น ทุ น การผลิ ต ฤดู ก าล ทั ศ นคติ ทั้ ง ของฝ า ยนายจ า งและผู ใ ช แ รงงาน เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการ จางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความ เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต องมี การพิ จ ารณาศึกษาเพื่ อกํ าหนดตัว ชี้วัด พร อ มทั้ ง ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ศึ ก ษา วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึงทํานายหรือ คาดการณ อนาคต อั นจะเอื้ อประโยชน ต อ การ ตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดแผนงานที่ จ ะต องทําให สนองตอบตอความตองการของทุกกลุมทั้งนายจาง ผูใชแรงงาน รวมทั้งองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน สถานการณ แรงงานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 56) ฉบับนี้ จะขอนําเสนอ ตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้

1) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปน ตัว ชี้วัดที่แสดงใหเห็น ถึงสภาพกําลังแรงงานใน ตลาดแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อเทียบ กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจาก กํ า ลั ง แรงงานในจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ เที ยบกั บ ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดอํานาจเจริญ จะพบวา ในไตรมาส 1/2556 อัตราการมีสวนรวม ใน กํ า ลั ง แ ร ง ง า น มี อั ต ร า ร อ ย ล ะ 6 4 . 7 3 เป น สั ด ส ว นที่ ล ดลงจากไตรมาส 1/2555 ที่มีอัตรา 66.55 (ตารางภาคผนวกที่ 33) แผนภูมิที่ 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาส 1/2556

22


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

2) อัตราการจางงาน อัตราการจ า งงานต อกํา ลั งแรงงานเปน ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให เ ห็ น ภาวะการจ า งงานใน ตลาดแรงงานของจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ว า มี สั ด ส ว นมากน อ ยเพี ย งใด สํ า หรั บ อั ตราการจา ง งานในภาคเกษตรของจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ซึ่ง คํ านวณจากผู มีงานทํ าในภาคเกษตรในจังหวัด อํานาจเจริญ ตอกําลังแรงงานที่มีงานทําในจังหวัด อํ านาจเจริ ญ พบว าอั ตราการจ างงานในไตรมาส 1/2556 ภาคเกษตรมีอั ต ราร อ ยละ 46.49 สวนอัตราการจางงานนอกภาคเกษตร มีอัต รา รอ ยละ 53.51 เปน สัดสวนที่ลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปที่ผานมา ที่มีอัตราการจางงานจาก ภาคเกษตร ร อยละ 47.59 นอกภาคเกษตร รอยละ 52.41 (ตารางภาคผนวกที่ 34) แผนภูมิที่ 2 อัตราการจางงานใน/นอกภาค เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด x 100 ผูมีงานทําในจังหวัด

เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการจ า งงานเฉพาะ ในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจาก จํ านวนผู มีงานทํ า ในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต เปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดจะพบวา

ในไตรมาส 1/2556 อัตราการจางงานในภาคผลิต มี อั ต ราร อ ยละ7.05 เป น สั ด ส ว นที่ ล ดลงจาก ไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาที่มีอัตรารอยละ 7.90 (ตารางภาคผนวกที่ 35) แผนภูมิที่ 3 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรม

การผลิตจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x 100 ผูมีงานทําในจังหวัด

โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการ จางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ จังหวัดอํ านาจเจริญ จะมี ลักษณะการเคลื่ อนยาย แรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพราะพื้นที่ จังหวัดเปน เขตเกษตรกรรม ประชากรซึ่งเป น กําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยูในภาคสวน ของเกษตรกรรมเพื่ อ ช ว ยครั ว เรื อ นในการทํ า การเกษตรเปนสว นใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ย ว ผ ล ผ ลิ ต ก็ จ ะ เ ค ลื่ อ น ย า ย ไ ป ห า ง า น ทํ า ใ น ภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด อื่ น ๆ และจะ เคลื่อนยายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดู เพาะปลูก วนเวีย นในลัก ษณะเชน นี ้อ ยา ง เปน วัฏจักรทุกป จึงอาจสงผลตอการขาดแคลน แรงงานในบางฤดูกาล

23


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

3) อัตราการบรรจุงาน อั ต ราการบรรจุ ง านในแต ล ะไตรมาส เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของ ภาวการณ ดา นแรงงาน ซึ่ งสามารถวิ เคราะหจาก อั ต ราการบรรจุ งานต อผู ส มั ครงาน ที่ แจ ง ผ า น สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา อยูที่ รอยละ 49.66 ลดลงจากจากไตรมาส 1/56 ที่มีอัตรา การบรรจุ งานต อผู สมั ครงาน ร อยละ 53.41 และ อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง อยูที่รอยละ 193.77 เพิ่มขึ้นจากจากไตรมาส 1/56 ที่มีอัตราการ บรรจุ งานต อตํ าแหน งงานว าง ร อยละ 185.14 (ตารางภาคผนวกที่ 36) แผนภูมิที่ 4 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัคร งาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดอํานาจเจริญ

4) อัตราการวางงาน จ า ก ขอ มูล ก า ร สํ า ร ว จ ภ า ว ะ ก า ร มีง านทํ า ของประชากรจัง หวัด อํ า นาจเจริญ ซึ่ ง ดํ าเนิ นกา รโ ด ยสํ า นั ก ง านส ถิ ติ จั งหวั ด อํานาจเจริญ โดยเปรียบเทียบจํานวนผูไมมีงาน ทําของจังหวัดตอกําลังแรงงานในจังหวัด พบวา อัตราการวางงานของจังหวัดในไตรมาส 1/2556 มี อั ต ราการว า งงาน ร อ ยละ 1.44 มี สั ด ส ว น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ที่ ผ า นมา ที่ มี อั ต ราการว า งงาน ร อ ยละ 0.97 (ตาราง ภาคผนวกที่ 37) แผนภูมิที่ 5 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด..... = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 อ ผูส้ มัครงานในจังหวัด 2. อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 อ ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด

หมายเหตุ : อัตราการวางงานในจังหวัด = จํานวนผูไมมีงานทําจังหวัด x 100 กําลังแรงงานในจังหวัด

24


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

5 ) อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของ สถานประกอบการ อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของ สถานประกอบการ เป น ตั ว บ ง บอกตั ว หนึ่ ง ที่ แ ส ด ง ใ ห เ ห ็น ถ ึง ภ า ว ก า ร ณ ด า น แ ร ง ง า น ห า ก นายจ า งไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กฎหมายสู ง ย อ มส ง ผลกระทบต อ ความเป น อยู ข องลู ก จ า ง ผู ใ ช แ รงงาน และส ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ ผูใชแรงงานตามมา สําหรับอัตราการไมปฏิบัติตาม ข อ กฎหมายของสถานประกอบการ ในการ นํ า เสนอครั้ ง นี้ สามารถจํ า แนกได เ ป น การ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ ม ครองแรงงานและ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งพบวา อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของ สถานประกอบการในจั ง หวั ด ต อ จํ า นวนสถาน ประกอบการที่ ผ านการตรวจทั้ งหมดของจั งหวั ด ในไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ . ย.56) พบว า มี อั ตรา ร อยละ 0.00 ซึ่ งมี อั ตราเท ากั นกั บไตรมาส 1/56 ส ว นอั ต ราการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความ ปลอดภั ย ของสถานประกอบกิ จ การ มี อั ต รา รอยละ 0.00 เทากันกับไตรมาสที่ผานมา (ตาราง ภาคผนวกที่ 38) แผนภูมิที่ 6 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมาย

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

25


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวก

26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 1 ประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ขอมูล ไตรมาส 1/2556

สถานภาพแรงงาน ยอดรวม ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ผูอยูในกําลังแรงงาน - ผูมีงานทํา - ผูวางงาน - กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน - ทํางานบาน - เรียนหนังสือ - อื่น ๆ ผูมีอายุตา่ํ กวา 15 ป

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ชาย 203,178

หญิง 201,693

รวม 404,871

160,564 122,535 115,799 2,042 4,694 38,029 1,156 12,264 24,609 42,614

160,939 85,581 80,885 950 3,746 75,358 31,992 11,858 31,508 40,754

321,503 208,116 196,684 2,992 8,440 113,387 33,148 24,122 56,116 83,368

ตารางภาคผนวกที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ประเภทอาชีพ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

หน่ วย : คน

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานทีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ

10. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น รวม

หนวย : คน

ขอมูล ไตรมาส 1/2556

ชาย 6,783 4,618 3,113 2,388 15,150 47,436 16,473 6,502 13,336

0 115,799

หญิง 1,069 5,263 786 2,372 18,422 36,429 3,708 3,815 9,021

รวม 7,852 9,881 3,899 4,760 33,572 83,865 20,181 10,317 22,357

0 0 80,885 196,684

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

27


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ หนวย : คน

ระดับการศึกษา 1. 2. 3. 4. 5.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. อื่น ๆ 8. ไมทราบ รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ขอมูล ไตรมาส 1/2556

ชาย

588 33,194 34,227 18,170 20,433 18,158 2,275 0 9,187 5,817 2,201 1,169 0 0 115,799

หญิง รวม 489 1,077 24,729 57,923 25,631 59,858 9,758 27,928 8,784 29,217 7,486 25,644 1,255 3,530 43 43 11,494 20,681 5,933 11,750 1,919 4,120 3,642 4,811 0 0 0 0 80,885 196,684

28


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 4 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ประเภทอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การปาไมและการประมง นอกภาคเกษตรกรรม 2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 5. การจัดหาน้ํา กาจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 6. การกอสราง 7. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 8. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 9. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 15. การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 17. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 18.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 19.กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ 20.กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมผลิตสินคาและบริการ 21.กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก 22. ไมทราบ รวม ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

หนวย: คน

ขอมูล ไตรมาส 1/2556 ชาย หญิง รวม 53,287 38,158 91,445 53,287 38,158 91,445 62,512 42,727 105,239 0 0 0 5,817 8,040 13,857 52 0 52 98 0 98 11,824 566 12,390 19,224 12,503 31,727 1,826 38 1,864 5,828 7,617 13,445 736 0 736 564 1,158 1,722 44 0 44 81 0 81 48 53 101 10,818 3,756 14,574 2,380 4,710 7,090 1,332 902 2,234 574 627 1,201 1,266 2,401 3,667 0 356 356 0 0 0 0 0 0 115,799 80,885 196,684

29


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางานและเพศ

หนวย : คน

สถานภาพการทํางาน นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ขอมูล ไตรมาส 1/2556

ชาย 1,846 14,692 34,127 50,858 14,226 50 115,799

หญิง 269 9,002 18,643 32,383 20,242 346 80,885

รวม 2,115 23,694 52,770 83,241 34,468 396 196,684

30


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 6 จํานวนตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ผูลงทะเบียนสมัครงาน(คน) บรรจุงาน (คน) ไตรมาส ชาย หญิง ไมระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 1/56 2/56

112 228

36 70

0 149

148 447

230 250

283 281

513 531

113 103

161 119

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา และมีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

274 222

ตารางภาคผนวกที่ 7 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตําแหนง

ผูลงทะเบียน

บรรจุงาน

งานวาง (อัตรา)

สมัครงาน (คน)

(คน)

ประถมศึกษาและต่ํากวา

214

21

9

มัธยมศึกษา

55

33

10

ปวช.

65

247

82

- พาณิชย

24

6

2

- ชาง

22

5

2

- อื่นๆ

19

236

78

74

214

115

- พาณิชย

29

8

4

- ชาง

31

8

3

- อื่นๆ

14

198

108

39

16

6

-

-

-

447

531

222

วุฒิการศึกษา

ปวส.

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก - นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา - มีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

31


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 8 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ตําแหนงงาน ผูลงทะเบียน บรรจุงาน ประเภทอาชีพ วาง (อัตรา) สมัครงาน (คน) (คน) หมวดใหญ 1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 10 2 หมวดใหญ 2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 15 62 28 หมวดใหญ 3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 110 87 19 หมวดใหญ 4. เสมียน เจาหนาที่ 84 58 31 หมวดใหญ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและ ตลาด 141 52 36 หมวดใหญ 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง 9 9 2 หมวดใหญ 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 10 41 10 หมวดใหญ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ หมวดใหญ 9. อาชีพงานพื้นฐาน T. ฝกงาน รวม

48 20 447

79 125 16 531

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชาและมีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

91 5 222

32


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ชวงอายุ(ป)

ตําแหนงงานวาง อัตรา รอยละ

ผูลงทะเบียนสมัครงาน คน รอยละ

บรรจุงาน คน รอยละ

15-17

-

-

61

11.49

-

-

18-24

140

31.32

141

26.55

73

32.88

25-29

147

32.89

161

30.32

88

39.64

30-39

130

29.08

126

23.73

32

14.41

40-49

20

4.47

38

7.16

27

12.16

50-59

10

2.24

4

0.75

2

0.90

60 ปขึ้นไป

-

-

-

-

-

-

รวม

447

100.00

531

100.00

222

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

33


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 10 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภท อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหนงงานวาง (อัตรา) บรรจุงาน (คน) หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 3 หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน หมวดใหญ C การผลิต 66 113 หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ 29 4 หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ หมวดใหญ F การกอสราง 33 17 หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต 177 13 หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 8 5 หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 28 6 หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 3 หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 22 2 หมวดใหญ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 3 หมวดใหญ M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง วิชาการ หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 5 2 หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ ประกันสังคมภาคบังคับ หมวดใหญ P การศึกษา 14 15 หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1 3 หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 2 2 หมวดใหญ S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ 56 37 หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือนซึ่งไมสามารถ จําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเชน รวม 447 222 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

34


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 11 -1 จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทการไดรับอนุญาต

จํานวน (คน)

1.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 (ประเภททั่วไป) 2.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 (ประเภทขอตกลงวาดวยการจาง แรงงานกับประเทศคูภาคี) 3.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 (ชนกลุมนอย) รวม

20 31 2 53

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 11 -2 จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทการไดรับอนุญาต 1.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (2) (แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56)

จํานวน (คน) ลาว 50

พมา กัมพูชา รวม 8

26

84

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

35


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนแรงงงานตางดาวจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด ณ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) สัญชาติอื่นๆ

ออสเตรเลีย

ฟลิปปนส

จีนไตหวัน

อเมริกนั

พมา

อังกฤษ

อินเดีย

จีน

ไทยใหญ

ประเภทอาชีพ

ญี่ปุน

สัญชาติ (คน)

รวม

หมวดใหญ 1. ผูบัญญัติกฎหมาย

ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ หมวดใหญ 2. ผูประกอบวิชาชีพดาน ตางๆ หมวดใหญ 3. ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ หมวดใหญ 4. เสมียน เจาหนาที่ หมวดใหญ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด หมวดใหญ 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดาน การเกษตรและประมง หมวดใหญ 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ ในธุรกิจตางๆ หมวดใหญ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน การประกอบ หมวดใหญ 9. อาชีพงานพื้นฐาน T ฝกงาน X ผูแจงชื่ออาชีพไมชัดเจน รวม

2

6

1

2

7

18

1

1

1

1

4

6

1

2

117 117 124 137

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

36


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 13 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) วิธีการเดินทาง

จํานวน (คน) รอยละ

1. บริษัทจัดหางานจัดสง 2. การเดินทางไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย เปนการชั่วคราว (Re-Entry) 4. เดินทางดวยตัวเอง 5. กรมการจัดหางานจัดสง รวม ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

41

100

41

100

ตารางภาคผนวกที่ 14 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ภูมิภาคอื่นๆ รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน (คน) 27 9 5 41

รอยละ 65.85 21.95 12.20 100.00

37


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 15 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) กลุมอาชีพ ชางกอสราง ชางอุตสาหการ ชางเครื่องกล ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ธุรกิจและบริการ รวม

ผูเขารับการฝก

8 12 1 10 31

ผูเขาฝากฝกใน กิจการ

-

จํานวน (คน)

หนวย : คน

ผูผานการฝก

ผูไมผานการฝก

ฝกตอในศูนยฯ

20* 20

1 1

8 12 1 21

ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ * ผูผานการฝก 20 คน จากที่ฝกตอไตรมาสที่ 1 รุนที่ 48 (3/56) ชางแตงผมสตรี จํานวน 11 คน จบ 10 คน ไมผาน 1 คน และเขาฝกใหม ในไตรมาสที่ 2 จํานวน 10 คน ผานการฝก 10 คน

ตารางภาคผนวกที่ 16 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) จํานวน(คน) กลุมอาชีพ ผูไมผานการฝก ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 1. ชางกอสราง 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ 40 40 รวม 40 40 ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

38


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 17 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) กลุมอาชีพ

ผูเขารับการทดสอบ 1. ชางกอสราง 18 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 8 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม 26 ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน (คน) ผูผานการทดสอบ ผูไมผานการทดสอบ 18 8 26

39


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 18 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ขนาดสถานประกอบ สถานประกอบกิจการ กิจการ ที่ผานการตรวจ (แหง)

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน

24 7

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แหง)

ชาย

หญิง

รวม

ปฏิบัติ ถูกตอง

37 26

23 16

60 42

24 7

56

125

4

95

227

35

20 - 49 คน 4 69 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม 35 132 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ปฏิบัติ ไมถูกตอง

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง)

แนะนํา ออกหนังสือ ออกคําสั่ง เปรียบเทียบ สงเรื่อง เชิญพบ ใหดําเนินการ ปรับ ดําเนินคดี

40


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 19 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) สปก.

ลูกจาง

ที่ผานการตรวจ

ที่ผานการตรวจ

(แหง)

(คน)

1

8

1

8

53

8

6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน

20

145

20

8. โรงแรม และภัตตาคาร

1

5

1

10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน

2

9

2

11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา

3

7

3

35

227

35

ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบัติถูกตอง

ไมถูกตอง

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดใชเครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

2. การประมง 3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา

9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

12.การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 13. การบริการชุมชน สังคม บริการสวนบุคคลอื่น ๆ รวม ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

41


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 20 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ขนาดสถานประกอบ กิจการ 1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+

สถานประกอบ กิจการ ที่ผานการตรวจ (แหง) 20 5 1 2

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แหง)

ชาย

หญิง

รวม

ปฏิบัติ ถูกตอง

28 20 8 34

24 12 2 21

52 32 10 55

20 5 2

ปฏิบัติ ไมถูกตอง

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) แนะนํา

ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดการใช เครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

1

รวม 28 90 59 149 27 1 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงที่ปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาที่มากกวา 1 กรณี 2. จํานวนลูกจางที่ผานการตรวจชาย, หญิง ไดรวมจํานวนลูกจางเด็กไวดวยแลว

42


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 21 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.

ลูกจาง

ที่ผานการตรวจ

ที่ผานการตรวจ

(แหง)

(คน)

1

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบัติถูกตอง

ไมถูกตอง

10

-

1

6

21

6

14

97

14

4 2

14 6

4 2

1

1

1

28

149

27

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดใชเครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12. การศึกษา 13. การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 14. การบริการชุมชน สังคม บริการสวนบุคคลอื่น ๆ รวม

1

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

43


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 22 จํานวนผูประกันตน 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 จํานวนผูประกันตน ผูประกันตนมาตรา 33 ผูประกันตนมาตรา 39 ผูประกันตนมาตรา 40 รวม

จํานวน (คน) 6,749 คน 1,649 คน 12,269 คน 20,667 คน

จํานวนสถานปรกอบการ เอกชน สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวม

จํานวน (แหง) 397 246 643

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 23 การจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 ประเภทประโยชนทดแทน เจ็บปวย/ประเภทอันตราย ตาย บําเหน็จชราภาพ รวม

จํานวน (คน) 101 15 14 130

การวินิจฉัย

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ ถาไมมีขอมูลคําขอรับประโยชน รายงานจะไมแสดง กรณีประโยชนทดแทนในตารางรายการ

เงิน (บาท) 95,050 220,000 6,060.09 321,110.09

44


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย(ในกองทุน) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) สาเหตุการประสบอันตราย 1. ตกจากที่สูง 2. หกลม ลื่นลม 3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลน ทับ 5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม แทง 8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมี กระเด็นเขาตา 9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 10. ประสบอันตรายจากทาทาง การทํางาน 11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 13. ไฟฟาช็อต 14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัส ของรอน 15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัส ของเย็น 16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี 17. อันตรายจากรังสี 18. อันตรายจากแสง 19. ถูกทํารายรางกาย 20. ถูกสัตวทําราย 21. โรคเนื่องจากการทํางาน 22. อื่น ๆ รวม

ความรายแรง สูญเสีย หยุดงาน หยุดงาน ตาย ทุพพลภาพ อวัยวะ เกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน บางสวน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

1

1

4,680

1

1

4,680

45


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 25 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความ รายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ความรายแรง ขนาดสถานประกอบ สูญเสีย กิจการ ตาย ทุพพลภาพ อวัยวะ หยุดงานเกิน หยุดงานไม รวม บางสวน 3 วัน เกิน 3 วัน 1 - 4 คน 5 - 9 คน 1 1 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 199 คน รวม 1 1 ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

46


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 26 จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท กิจการ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทกิจการ 1. การฆาสัตว (หมู) 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 3. การผลิตน้ําแข็ง 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทําแปง 5. การผลิตน้ํามันพืช 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 12. การผลิต การบรรจุกาซ 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 15. การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศผลิต 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศน ชิ้นสวน 21. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 22. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยาน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่น ๆ 25. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 26. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 27. การกอสราง 28. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 29. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 30. การขนถายสินคา 31. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 32. การคาวัสดุกอสราง 33. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ 34. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 35. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 36. สถานสอนขับรถยนต 37. ใหเชาอสังหา จัดสรรบาน 38. สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 39. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 41. บริการ ซัก อบ รีด 42. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 43. การเลี้ยงสัตว 44.รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 45.งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด

รวม

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ: 1. ประเภทกิจการ กําหนดตามความเสีย่ งภัยของกองทุนเงินทดแทน 2. ไมรวมสถานประกอบการสวนราชการ 3. ขอมูลสถานประกอบการที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไป

สปก. (แหง)

ผปต. (คน)

1 14 4 19 1 2 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 6 4 3 27 9 1 1 1 3 28 1 3 1 85 29 51 37 4 1 1 1 2 3 1 5 1 19 8 397

8 76 175 207 26 16 5 3 2 8 15 15 3 3 5 1 6 13 45 6 295 46 9 1 121 9 158 2 11 0 640 122 424 156 13 6 4 2 3 8 1 30 8 84 17 2,808

47


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 27 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภท สถานพยาบาล ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประเภทสถานพยาบาล

แหง

รัฐบาล

1

เอกชน รวม

1

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 28 การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ประเภทประโยชนทดแทน เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุ ร ชราภาพ วางงาน รวม

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ราย 427 255 51 23 177 125 269 1,327

ลานบาท 472,248.20 4,241,711.50 79,324 1,054,235.19 356,800 1,592,573.91 301,099.15 8,097,991.95

48


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 29 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ เดือนมิถุนายน ป 2556 (2554 = 100)

หมวด ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวนา้ํ ไข และผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล อาหารบริโภค-ในบาน อาหารบริโภค - นอกบาน หมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดเคหะสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษา และการ ศาสนา หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน กลุมอาหารสด และพลังงาน อาหารสด พลังงาน

ม.ค.56 104.3 104.4 97.7 103.5 99.2 117.5 100.2 104.5 111.8 100.2 104.4 105.9 103.8 101.2 105.2 100.4

ก.พ.56 101.0 103.3 97.6 105.1 100. 104.9 100.3 104.5 111.8 100.2 104.9 105.9 103.8 101.4 106.2 101.6

มี.ค.56 104.3 104.0 97.6 107.3 99.5 106.4 99.7 103.9 111.8 100.2 104.8 105.9 103.7 101.2 106.1 101.7

เม.ย.56 104.6 105.1 97.6 107.6 99.4 113.3 99.7 103.9 111.8 100.2 104.4 105.9 103.7 101.2 105.1 101.2

พ.ค.56 105.6 107.8 97.7 107.7 103.6 129.6 99.7 104.0 111.8 100.2 103.9 105.9 103.7 96.7 105.0 101.2

108.1 102.9 105.8 104.3 110.9

107.8 103.0 105.0 102.9 113.5

107.8 102.9 105.8 103.9 113.1

107.8 102.9 106.5 105.3 110.6

107.8 102.5 109.2 108.7 110.0

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน

49


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 30 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ราคาประจําป 2554 อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม การประมง การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกสและการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล รวม

มูลคา ลานบาท 3,095 82 22 899 178 665

รอยละ ของ GPP 25.6 0.7 0.2 7.4 1.5 5.5

1,065

8.8

10 293 884 871 1,216 2,220 386 194 20 12,099

0.1 2.4 7.3 7.2 10.1 18.3 3.2 1.6 0.2 100.0

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

50


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 31 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) บริษัทจํากัด แหง ลานบาท 1 1,000,000

อุตสาหกรรม รับเหมากอสราง การเกษตร ขายปลีก -ขายสง ขนสง โรงแรม ตัวกลางทางการเงิน การศึกษา บริการชุมชน อื่น ๆ

3

รวมทั้งสิ้น ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ

4

32,000,000

33,000,000

หางหุนสวนจํากัด แหง ลานบาท 4 5,800,000 1 1,000,000 2 1,500,000

แหง 5 1 5

รวม ลานบาท 6,800,000 1,000,000 33,500,000

1

200,000

1

200,000

8

8,500,000

12

41,500,000

ตารางภาคผนวกที่ 32 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ที่

ประเภทอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงานที่เปดกิจการใหม จํานวนโรงงานที่เลิกกิจการ จํานวน เงินทุน คนงาน จํานวน เงินทุน คนงาน (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) 1 เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 1 830,000 6 1 1,100,000 6 2 ขนสง 1 1,350,000 1 3 อื่น ๆ 1 20,000,000 8 1 1,300,000 4 รวม

3

22,180,000

15

2

2,400,000

10

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

51


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ

กําลังแรงงานในจังหวัด ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัด อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด

1/2555 210,195 315,839 66.55

1/2556 208,116 321,503 64.73

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 34 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

1/2555 96,045 105,764 201,809 47.59 52.41

1/2556 91,445 105,239 196,684 46.49 53.51

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 35 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอํานาจเจริญ

ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด

1/2555 15,934 201,809 7.90

1/2556 13,857 196,684 7.05

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

52


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 36 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ 1/ 2556 2/ 2556 274 222 จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน 513 531 ผูสมัครงานในจังหวัด 148 447 จํานวนตําแหนงงานวาง 53.41 49.66 อัตราการบรรจุงานตอผูส มัครงานจังหวัด 185.14 193.77 อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 37 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด กําลังแรงงานในจังหวัด อัตราการวางงานในจังหวัด

1/2555 2,037 210,195 0.97

1/2556 2,992 208,116 1.44

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 38 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายคุม ครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการทีผ่ านการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัย จํานวนสถานประกอบการที่ผา นการตรวจกฎหมายคุมครองความปลอดภัย อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ

1 / 2556

2 / 2556

-

-

32

35

-

-

20

27

0

0

0

0

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

53


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

อัตราคาจางขั้นต่ําใหม ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 คาจางขั้นต่ํา 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 หมายเหตุ

พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี จังหวัดสงขลา และสิงหบรุ ี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแกว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบขีรีขันธ ยะลา สุราษฎรธานี จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี จังหวัดนครนายก และปตตานี จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬและลําพูน จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรรี ัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม พิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ จังหวัดตาก และสุรินทร จังหวัดนาน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพะเยา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555

54


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

คณะผู้จดั ทํา ที่ปรึกษา นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางสิริลักษณ เจติยานุวัตร สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาววิลาวัณย หวังสถิตยวงษ ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ นายสุธีร แสงจันทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางอธิษฐาน พันธุฟก จัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ นางมณี สุระสังข คลังจังหวัดอํานาจเจริญ นายวรรัช จําปามูล อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ นายปติ วัฒนรัตน พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ นางดวงดาว หาญวงศ สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาวภัทราพร ตัณฑพูนเกียรติ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ ผูจัดทํา นายสมชาย นายศักดิ์ชาย นางสาวพนารัตน นายเครือ นางชฎากร นางสาวภูษณาภรณ นางจินดา นายสุทธิพงษ นางสาวดารุณี นางสาวนิภาพร

พิเศษ พรมนิกร บุญธรรม บทนอก หงษแกว บุญเสริม พิสุทธิ์ บุญวงศ ไชยบุตร สินอวน

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการฝกอาชีพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน พนักงานขับรถยนต เจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยขอมูลแรงงาน เจาหนาที่ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

☻ ข้อมูลที่ปรากฏในบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ฉบับนี้ เป็ นข้อมูลจริ ง ☻ หากท่านมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะประการใด กรุ ณาติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-523035 โทรสาร 045-523035

55

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2 2556  
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2 2556  
Advertisement