Page 1

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

“พระมงคลมิง่ เมือง แหล่งรุ่งเรือง เจ็ดลุ่มนำ้ งำมลำ้ ถำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เทพนิมติ พระเหลำ เกำะแก่งเขำแสนสวย เลอค่ำด้วยผ้ำไหม รำษฎร์เลื่อมใสใฝ่ ธรรม”

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริ ญ ศำลำกลำงจังหวัดอำนำจเจริ ญ ชัน้ 2 ถนนชยำงกูร ตำบลโนนหนำมแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริ ญ 37000 โทรศัพท์ / โทรสำร0 4552 3035 1 E-mail : amnat@mol.go.th,amnatcharoenlabour@gmail.com


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

คำนำ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ได้จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) วัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนของจังหวัด ในแต่ละไตรมำส รวมทั้ง เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนสถิติข้อมูลด้ำนแรงงำนของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ได้รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เพื่อควำม สะดวกในกำรค้นคว้ำ เนื้อหำประกอบด้วย 1. สภำพเศรษฐกิจจังหวัดอำนำจเจริญ 2. ตัวชี้วัดภำวะแรงงำน 3. สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ กำรจั ด ทำรำยงำนครั้ งนี้ ได้รั บ กำรสนั บสนุน ข้ อมู ล จำกหน่ว ยงำนในสั ง กั ดกระทรวงแรงงำน จังหวัดอำนำจเจริญ คือ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จั งหวัดอำนำจเจริ ญ ส ำนั กงำนประกัน สั งคมจังหวัดอำนำจเจริญ และศูนย์พัฒ นำฝี มือแรงงำนจังหวั ด อำนำจเจริญ รวมทั้งหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ สำนักงำนคลัง จังหวัดอำนำจเจริญ สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอำนำจเจริญ และ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ เป็ น ต้ น ส ำนั ก งำนแรงงำนจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ กุมภำพันธ์ 2557

2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

สำรบัญ หน้ำ คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหำร สภำพเศรษฐกิจจังหวัดอำนำจเจริญ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ภำวะเศรษฐกิจของจังหวัด  ดัชนีรำคำผู้บริโภค  กำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่  กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรม ตัวชี้วัดภำวะแรงงำน  อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน  อัตรำกำรจ้ำงงำน  อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิต  อัตรำกำรว่ำงงำน  อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และ ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้ำง  อัตรำกำรบรรจุงำน  อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว  อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยของสถำนประกอบกำร  อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตน สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ  กำลังแรงงำน กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน  กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ  กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร  กำรประกันสังคม ตำรำงภำคผนวก อัตรำค่ำจ้ำงขั้นตำ คณะผู้จัดทำ

1 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 18 24 26 29

3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

สำรบัญตำรำงภำคผนวก หน้ำ 35 36 37 37

ตำรำงภำคผนวกที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2553 - 2554 ตำรำงภำคผนวกที่ 2 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดอำนำจเจริญ เดือนกันยำยน ปี 2556 (2554 = 100) ตำรำงภำคผนวกที่ 3 จดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ตำมหมวดธุรกิจจังหวัดอำนำจเจริญ ตำรำงภำคผนวกที่ 4 กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรมที่ประกอบกิจกำรใหม่ จำแนกตำมประเภท อุตสำหกรรม ตำรำงภำคผนวกที่ 5 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนของจังหวัดอำนำจเจริญ 38 ตำรำงภำคผนวกที่ 6 อัตรำกำรจ้ำงงำนจังหวัดใน/นอกภำคเกษตรในจังหวัดอำนำจเจริญ 38 ตำรำงภำคผนวกที่ 7 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตของจังหวัดอำนำจเจริญ 38 ตำรำงภำคผนวกที่ 8 อัตรำกำรว่ำงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 38 ตำรำงภำคผนวกที่ 9 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) 39 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และกรณีเลิกจ้ำง จังหวัดอำนำจเจริญ ตำรำงภำคผนวกที่ 10 อัตรำกำรบรรจุงำนของจังหวัดอำนำจเจริญ 39 ตำรำงภำคผนวกที่ 11 อัตรำกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดอำนำจเจริญ 39 ตำรำงภำคผนวกที่ 12 อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน/กฎหมำยควำมลอดภัยใน 40 กำรทำงำน ตำรำงภำคผนวกที่ 13 อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด 40 ตำรำงภำคผนวกที่ 14 จำนวนผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน 41 ตำรำงภำคผนวกที่ 15 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมและเพศ 42 ตำรำงภำคผนวกที่ 16 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพและเพศ ปี 2555 – 2556 43 ตำรำงภำคผนวกที่ 17 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญจำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศปี 2555 – 44 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 18 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำนและเพศ 45 ตำรำงภำคผนวกที่ 19 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม 46 - 47 ประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตร ปี 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 20 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม 48 อำชีพ ปี 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 21 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม 49 อำยุ ปี 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 22 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม 50 กำรศึกษำ ปี 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 23 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำนและกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 51 จำแนกตำมเพศ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556)

4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

สำรบัญตำรำงภำคผนวก ตำรำงภำคผนวกที่ 24 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 25 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 26 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ประเภทอุตสำหกรรม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 27 แสดงตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำนและกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมช่วงอำยุ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 28 กิจกรรมที่ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนก ตำมประเภทกิจกรรม ตำรำงภำคผนวกที่ 29 จ ำนวนแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วเข้ ำ เมื อ งถู ก กฎหมำยที่เ ข้ ำ มำท ำงำนในจั ง หวั ด อำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำต ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 30 จ ำนวนแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วเข้ ำ เมื อ งผิ ด กฎหมำยที่ เ ข้ ำ มำทำงำนในจั ง หวั ด อำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำต ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 31 เปรียบเทียบจำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท อำชีพและสัญชำติที่เข้ำมำทำงำนมำกที่สุด ณ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 32 จ ำนวนแรงงำนไทยที่ ล งทะเบี ย นแจ้ ง ควำมประสงค์ เ ดิ น ทำงไปท ำงำน ต่ำงประเทศ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 33 จำนวนแรงงำนไทยในจังหวัดอำนำจเจริญ ที่เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง ไตรมำสที่ 4 (ตุลำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 34 จำนวนแรงงำนไทยในจังหวัดอำนำจเจริญ ที่เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมภูมิภำคที่ไปทำงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 35 กำรฝึ ก เตรี ย มเข้ ำท ำงำนในจั งหวัด อำนำจเจริญ จ ำแนกตำมกลุ่ มอำชี พ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 36 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 37 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนโครงกำรคลินิกพัฒนำฝีมือแรงงำนเคลื่อนที่เพื่อ ผลิตภำพแรงงำน ตำรำงภำคผนวกที่ 38 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่ม อำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 39 กำรตรวจแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบ กิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 40 กำรตรวจแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556)

หน้ำ 51 52 53 54 55 56 56 57 58 58 58 59 59 60 61 62 63 5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

สำรบัญตำรำงภำคผนวก ตำรำงภำคผนวกที่ 41 เรื่องที่สถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดอำนำจเจริญ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำม กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 42 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม สถำนประกอบกิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 43 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม อุตสำหกรรม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 44 ผลกำรตรวจควำมปลอดภัย /อัตรำกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยในจังหวัด อำนำจเจริญ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 45 กำรส่งเสริ มกำรจัดสวัส ดิกำรแรงงำนจำแนกกิจกรรมที่ส่ งเสริม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 46 จำนวนผู้ประกันตน 3 มำตรำ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 47 จำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท กิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 48 จำนวนสถำนพยำบำลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนก ตำมประเภทสถำนพยำบำล ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 49 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ควำมร้ำยแรงและสำเหตุกำรประสบอันตรำย (ในกองทุน) ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 50 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมควำมร้ำยแรงและขนำดสถำนประกอบกิจกำร (ในกองทุน) ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 51 กำรใช้บ ริ กำรของกองทุนประกันสั งคมจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจำกกำรทำงำน) ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำรำงภำคผนวกที่ 52 กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมำตรำ 40 ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 ตำรำงภำคผนวกที่ 53 จำนวนสถำนประกอบกำรที่เลิกกิจกำรและลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงจำแนกตำม ขนำดสถำนประกอบกำร ปี 2556 ในจังหวัดอำนำจเจริญ ตำรำงภำคผนวกที่ 54 จำนวนสถำนประกอบกำรที่เลิกจ้ำงและจำนวนลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงจำแนก ตำมประเภทกิจกำร ปี 2556 ในจังหวัดอำนำจเจริญ

หน้ำ 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71 71 72 72 72

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร สถานการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จและแรงงาน ปี 2556 (มกราคม – ธั น วาคม 2556) มีร ายละเอีย ด สรุปได้ดังนี้

สภำพเศรษฐกิจ ภำวะเศรษฐกิจ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (GPP) ณ รำคำประจำปี 2554 มูลค่ำ12,099 ล้ำนบำท รำยได้ ต่ อ หั ว ประชำกร จ ำนวน 30,231 บำท ต่อคนต่อปี สำขำอุ ตสำหกรรมที่ ส ำคั ญ 5 อันดับแรก ได้แก่ สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของ GPP สำขำกำรศึ ก ษำคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.3ของ GPP สำขำกำรบริ หำรรำชกำรและกำรป้ องกั นประเทศ ฯ คิดเป็นร้อยละ 10.1ของ GPP สำขำกำรขำยส่ง ก ำ ร ข ำ ย ป ลี ก ก ำ ร ซ่ อ ม แ ซ ม ย ำ น ย น ต์ จั ก รยำนยนต์ ข องใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้ ใ น ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GPP และ สำขำอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของ GPP ดั ช นี ร ำคำผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด อำนำจเจริญเดือนธันวำคม 2556 เทียบกับเดือน พฤศจิ กำยน 2556 ลดลงร้อยละ 0.2 (เดือน กัน ยำยน 2556 เทีย บกับ เดือนสิ งหำคม 2556 ลดลงร้อยละ 0.2) สำเหตุสำคัญมำจำกกำรลดลง ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้ อยละ 0.7 ขณะที่ดัช นี หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่ อำหำรและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.2 ดัชนีรำคำ ผู้บริโภคเดือนพฤศจิกำยน 2556 เทียบกับเดือน ตุลำคม 2556 โดยเฉลี่ ยไม่เปลี่ยนแปลง (เดือน ตุ ล ำคม 2556 เที ย บกั บ เดื อ นกั น ยำยน 2556 โดยเฉลี่ ย ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง หมวดอำหำรและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.1

จังหวัดอำนำจเจริญ มีกำรจด ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 18 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 28.57 ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด และ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 อุตสำหกรรมที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ สูงที่สุด ได้แก่ กำรก่อสร้ำง จำนวน 21 แห่ง รองลงมำ ได้แก่ กำรขำยส่ง ขำยปลีก ฯ จำนวน 17 แห่ง สถำนี วิ ท ยุ จ ำนวน 12 แห่ ง กำรผลิ ต จ ำนวน 5 แห่ ง และกำรให้ บ ริ ก ำรชุ ม ชน สั ง คม และ บริกำรส่วนบุคคลอื่น จำนวน 4 แห่ง ก ำ ร จ ด ท ะ เ บี ย น โ ร ง ง ำ น อุตสำหกรรมใหม่ ในจังหวัดอำนำจเจริญ พบว่ำ มี ก ำรจดทะเบี ย น โรงำนอุ ต สำหกรรมใหม่ จำนวน 10 แห่ง 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรทำวง กบประตูหน้ำต่ำงและเครื่องเรื อนจำกไม้ จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 เงินลงทุน จำนวน 1.66 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 11 คน รองลงมำ ได้ แ ก่ กำรรี ด ยำงพำรำ จ ำนวน 1 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 10.00 เงินลงทุน จำนวน 2.1 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 13 คน เฟอร์นิเจอร์และเครื่อง เรื อ น จ ำนวน 1 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.00 เงินลงทุน จำนวน 0.83 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 6 คน ขนส่ง จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 เงินลงทุน 1.35 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 1 คน เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ในเดื อ น ธันวำคม 2556 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัด มีสัญญำณ หดตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ทั้งใน ด้ำนอุปทำนโดยเฉพำะภำคบริกำรที่หดตัว ขณะที่ ภำคเกษตรกรรมภำพรวมขยำยตัวส่ว นเครื่องชี้ ด้ ำ นอุ ป สงค์ มี สั ญ ญำณหดตั ว จำกกำรบริ โ ภค ภำคเอกชนและกำรใช้ จ่ ำ ยภำครั ฐ ขณะที่ ก ำร ลงทุ น ภำคเอกชนขยำยตั ว และเสถี ย รภำพ เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

สถำนกำรณ์ ด้ำนแรงงำน จั งหวัด อำนำจเจริ ญ มีป ระชำกรที่อ ยู่ ในกลุ่ ม ผู้ อยู่ ในวัย ทำงำน (ผู้ มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป) จ ำนวน 323,510 คน พบว่ ำ เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำน จำนวน 230,972 คน โดยจำแนกเป็น ผู้มีงำนทำ จำนวน 225,227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.51 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนทั้งหมด ขณะที่ เป็นผู้ว่ำงงำน จำนวน 1,784 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 และผู้รอฤดูกำล จำนวน 3,961 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.71 กำรมี ง ำนท ำ โดยกลุ่ ม ผู้ ท ำงำนนอก ภำคเกษตรกรรมจะทำงำนในสำขำกำรขำยส่ ง ก ำ ร ข ำ ย ป ลี ก ก ำ ร ซ่ อ ม แ ซ ม ย ำ น ย น ต์ รถจักรยำนยนต์ ฯ มำกที่สุด จำนวน 23,316 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.80 ของผู้ ท ำงำนนอกภำค เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมำได้แก่ กำรบริหำร รำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำค บั งคับ จ ำนวน 11,448 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 14.14 สำขำที่ พั กแรมและบริ กำรด้ ำนอำหำร 10,910 คน คิดเป็นร้อยละ 13.47 สำขำกำรผลิต 10,620 คน ร้อยละ 13.12 และสำขำกำรก่อสร้ำง 7,903 คน ร้อยละ 9.76 กำรว่ ำ งงำน จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ มีผู้ว่ำงงำน ประมำณ 1,784 คน หรือมีอัตรำกำร ว่ำงงำนร้ อยละ 0.77 ของผู้ อยู่ในกำลั งแรงงำน โดยหญิ ง จะมี อั ต รำกำรว่ ำ งงำนสู ง กว่ ำ ชำย คื อ เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 0.85 ขณะที่ เ พศชำย ร้อยละ 0.71 ส ำหรั บ แรงงำนนอกระบบ จั ง หวั ด อำนำจเจริ ญ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2256 จำกกำร ส ำรวจของส ำนั ก งำนสถิ ติ จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ พบว่ ำ ผู้ มี ท ำงำนทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 242,970 คน แยกเป็น แรงงำนในระบบ จำนวน 39,847 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 16.40 และแรงงำนนอกระบบ จำนวน 203,123 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 และ สำหรับผู้มีงำนทำจำแนกตำมภำคเกษตรกรรมมี

จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น 1 7 0 , 7 8 0 ค น น อ ก ภ ำ ค เกษตรกรรม จำนวน 72,190 คน กำรให้ บ ริ ก ำรจั ด หำงำนในจั ง หวั ด อำนำจเจริ ญในปี 2556 (มกรำคม – ธั นวำคม 2556) มีต ำแหน่ง งำนว่ำ งที่ แจ้ งผ่ ำ นส ำนั กงำน จั ดหำงำนจั งหวั ดอ ำนำจเจริ ญ จ ำนวน 1,166 อั ตรำ ซึ่งมีสั ดส่ ว นที่ลดลงร้อยละ 55.57 จำกปี ที่แล้ ว ที่มีจำนวนตำแหน่งงำนว่ำง 518 อัตรำ ในส่ว น ของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน ในปีนี้พบว่ำมีจำนวน 2,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 จำกปีที่แล้วที่มี จำนวน 1,876 คน ขณะที่ผู้ได้รับกำรบรรจุงำนใน ปีนี้ มีจำนวน 967 คน ลดลงร้อยละ 0.92 จำกปี ที่แล้วที่มีจำนวน 976 คน แรงงำนต่ ำ งด้ ำ วที่ เ ข้ ำ มำท ำงำนใน จังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 มีจำนวน 444 คน สำหรับแรงงำนไทยในต่ำงประเทศในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) มีแรงงำน ไทยที่ ล งทะเบี ย นแจ้ ง ควำมประสงค์ ไ ปท ำงำน ต่ำงประเทศผ่ ำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำนวน 100 คน เป็นเพศชำย 72 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 72 เพศหญิง 72.00 คน คิดเป็นร้อยละ 28. 00 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ มี ก ำรศึ ก ษำระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ จ ำนวน 44 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.00 รองลงมำคื อ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ป ริ ญ ญำ จ ำนวน 30 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.00 ระดั บ ประถมศึ ก ษำ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ขณะที่ ระดับปริญญำตรี มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพแรงงำน กำรฝึ ก เตรี ย มเข้ ำ ท ำงำนในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) มี ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก เตรี ย มเข้ ำ ท ำงำน รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน พิจำรณำถึงกลุ่มอำชีพ ที่ฝึกเตรียมเข้ำทำงำนพบว่ำ กลุ่มอำชีพธุรกิจและ บริ กำร จ ำนวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.00 2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

รองลงมำ ได้แก่ กลุ่มอำชีพช่ำงเครื่องกล จำนวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.57 กลุ่ ม อำชี พ ช่ ำ ง อุตสำหกำร จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 แ ล ะ ก ลุ่ ม อ ำ ชี พ ช่ ำ ง ไ ฟ ฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ส ำหรั บ ผู้ ผ่ ำ นกำรฝึ ก มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 33 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.57 และผู้ ไ ม่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ส ำหรั บ กำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำน ในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) กลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน พบว่ำ กลุ่ ม อำชี พธุร กิจ และบริ ก ำร มีกำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำนสู ง สุ ด จ ำนวน 182 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 75.21 รองลงมำ ได้แก่ กลุ่ มอำชีพช่ำง ก่อสร้ ำง จ ำนวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.53 กลุ่มอำชีพช่ำงเครื่องกล จำนวน 20 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 8.26 และผ่ ำ นกำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.00 กำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำนโครงกำร คลินิกพัฒนำฝีมือแรงงำนเคลื่อนที่เพื่อผลิตภำพ แ ร ง ง ำ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ ร ง ง ำ น ใ น ส ถ ำ น ประกอบกำร กลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึกยกระดับฝีมือ แรงงำน พบว่ำ กลุ่มอำชีพช่ำงก่อสร้ำง มีกำรฝึก ยกระดับฝีมือแรงงำน จ ำนวน 160 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.00 และผ่ำนกำรฝึกทั้งหมด รองลงมำ ได้ แก่ กลุ่ มอำชี พธุ รกิ จและบริ กำร จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และผ่ำนกำรฝึกทั้งหมด ส ำ ห รั บ แ ร ง ง ำ น น อ ก ร ะ บ บ ไ ด้ แ ก่ กลุ่ ม อำชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก ำร จ ำนวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก ทั้งหมด และผ่ำนกำรฝึกทั้งหมด กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) มี จ ำนวน 206 คน พบว่ำ กลุ่ มอำชีพที่มีกำรทดสอบมำก ที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม อำชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก ำร จ ำนวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.17 รองลงมำได้แก่

กลุ่มอำชีพช่ำงก่อสร้ำง จำนวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.45 กลุ่มอำชีพช่ำงเครื่องกล จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และกลุ่มอำชีพช่ำง ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 ส่วนของผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำน ฝีมือแรงงำน พบว่ำผ่ำนกำรทดสอบ จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จัง หวั ดอ ำนำจเจริญ ได้ ดำเนิ นกำรตรวจสถำน ประกอบกิจกำรจำนวนทั้งสิ้น 110 แห่ง มีลูกจ้ำง ที่ผ่ำนกำรตรวจหรือได้รับกำรคุ้มครองรวมจำนวน ทั้ งสิ้ น 1,054 คน จ ำแนกเป็ นชำย จ ำนวน 610 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของลูกจ้ำงที่ตรวจทั้งหมด เป็นหญิงจำนวน 444 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 และสถำนประกอบกิจกำรที่ตรวจปีนี้ ส่วนใหญ่ เป็นสถำนประกอบกิจกำรที่มีขนำดเล็กมำก คือ สถำนประกอบกิ จ กำรที่ มี ลู ก จ้ ำ ง 1 - 4 คน จำนวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.91 รองลงมำ ได้ แ ก่ สถำนประกอบกิ จ กำรขนำด 5- 9 คน จำนวน 28 แห่ ง คิ ดเป็น ร้อ ยละ 25.45 สถำน ประกอบกิ จกำรขนำด 20 - 49 คน จ ำนวน 15 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 สถำนประกอบกิจกำรขนำด 10 – 19 คน จ ำนวน 7 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.36 และขนำดสถำนประกอบกิ จ กำร 50 - 99 คน จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ3.64 ตำมลำดับ สำหรับกำรตรวจควำมปลอดภัยในกำร ทำงำนซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองดูแลควำม ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมใน กำรทำงำนของลูกจ้ำง รวมถึงเป็นอีกมำตรกำร หนึ่งที่ดำเนินกำรเพื่อกระตุ้นส่ งเสริมให้เจ้ำของ สถำนประกอบกำรเห็นควำมสำคัญและตระหนัก ถึงเรื่อ งควำมปลอดภั ยในกำรทำงำน ในรอบปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ได้ดำเนินกำร ตรวจควำมปลอดภั ย ในสถำนประกอบกิ จ กำร ทั้งสิ้ น จำนวน 74 แห่ง ลู กจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ 3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ทั้งสิ้น จำนวน 883 คน จำแนกเป็นชำยจำนวน 540 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 61.16 ของผู้ ผ่ ำ นกำร ตรวจทั้ งหมด หญิ งจ ำนวน 343 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.84 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดอำนำจเจริญ ได้ดำเนินกำรส่งเสริมให้สถำน ประกอบกิ จกำรจั ดสวั สดิ กำรในรู ปแบบต่ ำง ๆ แก่ ลู กจ้ ำงหรือผู้ ใช้แรงงำนรวมถึงนำยจ้ ำงเจ้ำของ สถำนประกอบกิ จ กำร ดั ง นี้ ส่ ง เสริ ม และ ให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรแรงงำนนอกเหนือจำกที่ กฎหมำยกำหนด จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวน 210 คน และส่งเสริมควำมรู้ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ำรแรงงำน จ ำนวน 69 แห่ ง ลูกจ้ำงที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,641 คน กำรประกันสังคม ในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 จังหวัดอำนำจเจริญมีสถำนประกอบกิจกำรที่ขึ้น ทะเบียน กองทุนเงินทดแทน จำนวน 398 แห่ง ลู ก จ้ ำ ง จ ำนว น 2, 850 คน และกองทุ น ประกันสังคม 651 แห่ง ผู้ประกันตนรวมทั้ง หมด จำนวน 22,260 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตน มำตรำ 33 จ ำนวน 6,893 คน ผู้ ป ระกั น ตน มำตรำ 39 จำนวน 1,784 คน และผู้ประกันตน มำตรำ 40 จำนวน 13,583 คน

มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 6,854 รำย ส ำหรั บ ประเภท ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริกำรสูงสุ ด ในไตรมำสนี้ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีผู้ประกันตนใช้ บริกำร จำนวน 1,985 รำย คิดเป็นร้อยละ 28.96 ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรทั้ ง หมด รองลงมำ ได้ แ ก่ กรณีสงเครำะห์บุตร จำนวน 1,627 รำย คิดเป็น ร้ อยละ 23.74 กรณี คลอดบุ ตร จ ำนวน 1,340 รำย คิดเป็นร้อยละ 19.55 กรณีว่ำงงำน จำนวน 911 รำย คิดเป็นร้อยละ 13.29 กรณี ชรำภำพ จำนวน 456 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.65 กรณีทุพพลภำพ จำนวน 153 รำย คิดเป็นร้อยละ 2.23 และกรณีตำย จำนวน 112 รำย คิด เป็นร้อยละ 1.63 ตำมลำดับ เมื่ อ พิ จ ำรณำกำรจ่ ำ ยเงิ น ประโยชน์ ทดแทน ผู้ ป ระกั น ตนมำตรำ 40 ข้ อ มู ล ณ ปี 2556 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 908 คน ได้แ ก่ กรณีเจ็บป่ ว ย/ประสบอั นตรำย จำนวน 706 คน เป็นเงินจำนวน 765,050 บำท กรณีบำเหน็จชรำภำพ จำนวน 136 คน เป็นเงิน จำนวน 52,078.02 บำท และกรณีตำย จำนวน 66 คน เป็นเงินจำนวน 1,240,000 บำท ตำมลำดับ

สำหรับกำรจ่ ำยค่ำทดแทน กองทุนเงิ น ทดแทน ปี 2556 (มกรำคม – ธัน วำคม 2556) มีกำรจ่ำยเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ กรณีประสบ อั น ตรำยหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจำกกำรท ำงำน จำนวน 10 รำย เป็นเงิน 205,556 บำท ในด้ ำ นกำรจ่ ำ ยประโยชน์ ท ดแทน กองทุ น ประกัน สั งคม ณ ปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) พิ จ ำรณำตำมประเภทของ ประโยชน์ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีได้แก่ เจ็บป่ว ย คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภำพ ตำย สงเครำะห์ บุ ต ร ชรำภำพ และว่ำงงำน พบว่ำ จำนวนผู้ใช้บริกำร 4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอานาจเจริญ 1. สภำพทัวไป จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ มี พื้ น ที่ ป ระมำณ 3,161.248 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ ประมำณ 1,975,780 ไร่ ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพประมำณ 568 กิ โ ลเมตร แยกออกจำกจั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี เมื่ อ ปี พ.ศ. 2536 ปั จ จุ บั น แบ่ ง กำรปกครอง ออกเป็ น 7อ ำเภอ 56ต ำบล 607 หมู่ บ้ ำ น เทศบำลเมื อ ง 1 แห่ ง เทศบำลต ำบล 22แห่ ง อบจ.1 แห่ง และ อบต. 41 แห่ง มี อ ำณำเขตติ ด ต่ อ คื อ ทิ ศ เหนื อ ติ ด เขต จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดำหำร ทิศใต้ติดเขต จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด เขต ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และจั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด เขต จังหวัดยโสธร ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพื้นที่โดยทั่วไป ของจังหวัดอำนำจเจริญ ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มที่เนิน เขำเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย และ ดิน ลู กรั ง มี ล ำน้ ำ ที่ ส ำคัญ ไหลผ่ ำน 3 สำย คื อ แม่น้ำโขง ลำเซบก และลำเซบำย 2. สภำพเศรษฐกิจ 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม จั ง ห วั ด ( GPP) ณ รำคำประจำปี 2554 มีมูลค่ำ 12,099 ล้ำนบำท มีรำยได้ต่อหัวประชำกร จำนวน 30,231 บำทต่อ คนต่อปี สำขำอุตสำหกรรมที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้ แ ก่ สำขำเกษตรกรรม กำรล่ ำ สั ต ว์ และ กำรป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของ GPP สำขำ กำรศึ ก ษำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18. 3ของ GPP สำขำกำรบริ หำรรำชกำรและกำรป้ องกั นประเทศ ฯ

คิดเป็นร้อยละ 10.1ของ GPP สำขำกำรขำยส่ง กำรขำย ปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ของใช้ส่วน บุคคลและของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GPP และสำขำอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของ GPP (ตำรำงที่ 1) ตำรำงที 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนำจเจริญ ณ รำคำประจำปี 2554 อุตสำหกรรม

มูลค่ำล้ำนบำท

สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ สำขำประมง สำขำเหมืองแร่และเหมืองหิน สำขำอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำ ประปำ และโรงแยกก๊ำซ สำขำก่อสร้ำง สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำร ซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ของใช้ส่วน บุคคลและของใช้ในครัวเรือน สำขำโรงแรมและภัตตำคำร สำขำกำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำและกำร คมนำคม สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน สำขำบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ และบริกำรทำงธุรกิจ สำขำกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกัน ประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคับ สำขำกำรศึกษำ สำขำกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม สำขำกำรให้บริกำรด้ำนชุมชน สังคมและ บริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ สำขำลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บำท)

3,095 82 22 899 178 665 1,065

ร้อยละของ GPP 25.6 0.7 0.2 7.4 1.5 5.5 8.8

10 293

0.1 2.4

884 871

7.3 7.2

1,216

10.1

2,220 386 194

18.3 3.2 1.6

20 12,099 30,231

0.2 100.0 -

ที่มำ : สำนักงำนคลังจังหวัดอำนำจเจริญ

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัดทั้ง 5 สำขำดังกล่ำวส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้น จำกปีที่แล้ว โดยสำขำที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นสูงเรียงตำมลำดับ ได้แก่ สำขำกำรศึกษำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 สำขำกำรบริหำรรำชกำร และกำรป้ อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง กำรประกั น สั ง คมภำคบั ง คั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.13 สำขำ อุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 (แผนภูมิที่ 1 และตรำรำงภำคผนวกที่ 1) 5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

2,500

แผนภูมิ ที 1 อัต รำกำรเปลี ยนแปลงมูล ค่ำ ผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมจังหวัดอำนำจเจริญ ทีสำคัญ 5 อันดับแรก ปี 2551 – 2554 2,219

2,220

2,047 1,910

2,000

1,500

1,000

1,051 985 905

874 858 839 663

704

1,122

1,216

1,032 876 869

1,065 899 871

500

0 2551

2552

2553

2554

สาขาการศึ ก ษา สาขาการบริหารราชการและการป้องกั นประเทศ รวมทั้งการประกั น สังคมภาคบังคั บ บุค คลและของใช้ใ นครัวเรือน สาขาอุต สาหกรรม สาขาบริก ารด้ านอสังหาริมทรัพ ย์ การให้เช่าและบริก ารทางธุรกิ จ

ที่มำ : สำนักงำนคลังจังหวัดอำนำจเจริญ

2.2 ภำวะเศรษฐกิจของจังหวัด เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ในเดื อ น ธันวำคม 2556 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัด มีสัญญำณ หดตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ทั้งใน ด้ำนอุปทำนโดยเฉพำะภำคบริกำรที่หดตัว ขณะที่ ภำคเกษตรกรรมภำพรวมขยำยตัวส่ว นเครื่องชี้ ด้ ำ นอุ ป สงค์ มี สั ญ ญำณหดตั ว จำกกำรบริ โ ภค ภำคเอกชนและกำรใช้ จ่ ำ ยภำครั ฐ ขณะที่ ก ำร ลงทุ น ภำคเอกชนขยำยตั ว และเสถี ย รภำพ เศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี

2.3 ดัชนีรำคำผู้บริโภค ดั ช นี ร ำ ค ำ ผู้ บ ริ โ ภ ค ข อ ง จั ง ห วั ด อำนำจเจริญเดือนธันวำคม 2556 เทียบกับเดือน พฤศจิกำยน 2556 ลดลงร้อยละ 0.2 (เดือน กันยำยน 2556 เทียบกับเดือนสิ งหำคม 2556 ลดลงร้อยละ 0.2) สำเหตุสำคัญมำจำกกำรลดลง ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.7 ขณะที่ดัช นีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อำหำรและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.2 ดัชนีรำคำ ผู้บริโภคเดือนพฤศจิกำยน 2556 เทียบกับเดือน ตุลำคม 2556 โดยเฉลี่ ยไม่เปลี่ยนแปลง (เดือน ตุ ล ำคม 2556 เที ย บกั บ เดื อ นกั น ยำยน 2556 โดยเฉลี่ ย ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง หมวดอำหำรและ เครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์ ล ดลงร้ อ ยละ 0.1 จำกกำรลดลงของรำคำหมวดอำหำรสด ขณะที่ ร ำ ค ำ ข ำ ย ป ลี ก น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ภำยในประเทศปรับรำคำสูงขึ้น ดัชนีหมวดอำหำร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 0.1 เดื อ นตุ ล ำคม 2556 สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.2 ปั จ จั ย สำคัญมำ จำกกำรลดลงของหมวดข้ำว แป้งและ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกแป้ ง ลดลงร้ อ ยละ 0.1 เส้ น หมี่ ข้ ำ วสำรเจ้ ำ ข้ ำ วสำรเหนี ย ว หมวดไข่ แ ละ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ 1 . 2 ไ ข่ ไ ก่ นมข้ น หวำน นมถั่ ว เหลื อ ง นมสด ไก่ ส ดลดลง ร้อยละ 1.4 หมวดผักและผลไม้ลดลงร้อยละ 0.7 จำก ผั ก สดร้ อ ยละ 0.5 ผั ก กำดขำว ผั ก คะน้ ำ ผักบุ้ง ผักชี บวบ มะนำว ขึ้นฉ่ำย ต้นหอม ผลไม้ สดลดลงร้ อ ยละ 2.1 ส้ ม เขี ย วหวำน องุ่ น เนื่ อ งจำกสภำพอำกำศที่ เ อื้ อ อ ำนวยต่ อ กำร เพำะปลู ก ท ำให้ ผ ลผลิ ต ออกสู่ ต ลำดมำก หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.1 กุ้งนำง กุ้งขำว ปลำหมึกกล้วย หมวดเครื่องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.5 เครื่องดื่มรสชอก โกแลต กำแฟผงส ำเร็จรูป น้ำอัดลม ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร ส่งผลให้หมวดอำหำรบริโภคในบ้ำน สู ง ขั้ น ร้ อ ยละ 0.1 ปลำกระป๋ อ ง อำหำรว่ ำ ง ตำมต้นทุนกำรผลิต และขนส่งที่เพิ่มขึ้น (ตำรำงที่ 2 และตำรำงภำคผนวกที่ 2)

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงที 2 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัด อำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทของดัชนีและ หมวดสินค้ำ ธันวำคม ปี 2556 (ปี 2554 = 100) หมวด ดัชนีรำคำผู้บริโภค หมวดอำหำรและเครื่องดืม่ หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อำหำร และเครื่องดื่ม ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน

พฤศจิกำยน ธันวำคม 2556 2556 106.1 105.9 108.4 107.7 104.3 104.5 102.7

102.7

ที่มำ : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ทั่วไปหักรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและ สินค้ำกลุ่มพลังงำน

2.4 กำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ จังหวัดอำนำจเจริญ มีกำรจดทะเบียน นิติบุคคลตั้งใหม่รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง แบ่งเป็น บริษัทจำกัด จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด และ ห้ำงหุ้ น ส่ ว นจำกัด 45 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 71.43 อุตสำหกรรมที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้ง ใหม่ สูงที่สุด ได้แก่ กำรก่อสร้ำง จำนวน 21 แห่ง รองลงมำ ได้แก่ กำรขำยส่ง ขำยปลีกฯ จำนวน 17 แห่ง สถำนีวิทยุ จำนวน 12 แห่ง กำรผลิต จำนวน 2 แห่ง กำรผลิต จำนวน 5 แห่ง และกำรให้บริกำรชุมชน สังคม และบริกำรส่วนบุคคลอื่น จำนวน 4 แห่ง เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง นิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ ไ ตรมำสนี้ มี ทุ น จดทะเบี ย น จำนวนทั้งสิ้น 127,850,000 ล้ำนบำท แยกเป็น บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 84,000,000 ล้ำนบำท และ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 43,850,000 ล้ำนบำท โดยอุตสำหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน ม ำ ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ก ำ ร ข ำ ย ส่ ง ข ำ ย ป ลี ก ฯ จำนวน 85,200,000 ล้ำนบำท รองลงมำ ได้แก่ กำรก่ อ สร้ ำ ง จ ำนวน 27,200,000 ล้ ำ นบำท

สถำนี วิ ท ยุ จ ำนวน 3,950,000 ล้ ำ นบำท กำรผลิต จำนวน 3,800,000 ล้ำนบำท และกำร ให้บริกำรชุมชน สังคม และบริกำรส่วนบุคคลอื่น จำนวน 4,000,000 ล้ำนบำท (ตำรำงภำคผนวกที่ 3) 2.5 กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรม กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรมใหม่ ในจังหวัดอำนำจเจริญ พบว่ำ มีกำรจดทะเบียน โรงำนอุตสำหกรรมใหม่ จำนวน 10 แห่ ง 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรทำวงกบประตูหน้ำต่ำง และเครื่องเรือนจำกไม้ จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 30.00 เงินลงทุน จำนวน 1.66 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 11 คน รองลงมำ ได้แก่ รีด ยำงพำรำ จ ำนวน 1 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 10.00 เงินลงทุน จำนวน 2.1 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 13 คน เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละเครื่ อ งเรื อ น จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 เงินลงทุน จำนวน 0.83 ล้ ำ นบำท คนงำน จ ำนวน 6 คน ขนส่ ง จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 เงินลงทุน 1.35 ล้ำนบำท คนงำน จำนวน 1 คน ตำมลำดับ ส ำหรั บ กำรแจ้ ง เลิ ก ประกอบกิ จ กำร โรงงำน พบว่ำ มีโรงงำนที่แจ้งเลิกกิจกำร จำนวน 10 แห่ง 5 อันดับแรก ได้แก่ ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง แรงงำน จำนวน 9 คน โรงสีข้ำว จำนวน 2 แห่ง แรงงำน จำนวน 23 คน ทำเครื่องเรือน จำกไม้ จำนวน 2 แห่ง แรงงำน จำนวน 56 คน เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละเครื่ อ งเรื อ น จ ำนวน 1 แห่ ง แรงงำน จ ำนวน 6 คน กำรท ำวงกบประตู หน้ำต่ำงและเครื่องเรือนจำกไม้ จำนวน 1 แห่ ง แรงงำน จำนวน 5 คน (ตำรำงภำคผนวกที่ 4)

7


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ภำวะด้ ำ นแรงงำนมี ก ำรเคลื่ อ นไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สืบเนื่องจำกปัจจัยทำง เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เช่น สถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองสับสนไร้ทิศทำงที่ชัดเจน จะส่งผล ถึงควำมเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและ ต่ำงประเทศ เกิดกำรชะลอกำรลงทุน ชะลอกำร ขยำยกิจกำร รวมถึงชะลอกำรจ้ำงงำน ในขณะที่ กำรผลิตคนเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำนของภำคกำรศึกษำ ยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง มิอำจชะลอตำมภำวกำรณ์ ด้ ำ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จึ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ก ำ ร ว่ ำ ง ง ำ น กำรทำงำนต่ำระดับ นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลง ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิต ฤดูกำล ทั ศ นคติ ทั้ ง ของฝ่ ำ ยนำยจ้ ำ งและผู้ ใ ช้ แ รงงำน เหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง ของภำวะด้ำนแรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำร จ้ำงงำน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ฝีมือแรงงำน มำตรฐำนแรงงำน ฯลฯ ดังนั้นกำรจะทรำบควำม เคลื่อนไหวหรือกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะแรงงำน จึงต้องมีกำรพิจ ำรณำศึกษำเพื่อกำหนดตัว ชี้วัด พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตำมกำรเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ศึ ก ษำ วิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำ รวมถึงทำนำยหรือ คำดกำรณ์ อนำคต อั นจะเอื้ อประโยชน์ ต่ อ กำร ตัดสิ น ใจในกำรกำหนดแผนงำนที่จ ะต้องทำให้ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของทุกกลุ่มทั้งนำยจ้ำง ผู้ใช้แรงงำน รวมทั้งองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและ เอกชน สถำนกำรณ์ แรงงำนจั งหวั ดอ ำนำจเจริ ญ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ฉบับนี้ จะขอ นำเสนอตัวชี้วัดภำวะแรงงำนดังนี้

1) อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนเป็น ตัว ชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นถึงสภำพกำลั งแรงงำนใน ตลำดแรงงำนของจัง หวัดอำนำจเจริญ เมื่อเทียบ กับประชำกรวัยแรงงำนทั้งหมด โดยคำนวณจำก ก ำลั ง แรงงำนในจั งหวั ดอ ำนำจเจริ ญ เที ยบกั บ ประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดอำนำจเจริญ จะพบว่ำ ในปี 2556 อัตรำกำรมีส่วนร่วม ในกำลัง แรงงำน มี อั ต รำร้ อ ยละ 71.12 เป็ น สั ด ส่ ว นที่ ลดลงจำกปีที่ แ ล้ ว มี อั ตรำ 71.69 (แผนภูมิ ที่ 2 และตำรำงภำคผนวกที่ 5) แผนภูมิที 2 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน จังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

8


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

2) อัตราการจ้างงาน อัตรำกำรจ้ ำงงำนต่อกำลั งแรงงำนเป็น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภำวะกำรจ้ ำ งงำนใน ตลำดแรงงำนของจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ว่ ำ มี สั ดส่ ว นมำกน้ อ ยเพีย งใด ส ำหรั บ อัตรำกำรจ้ำ ง งำนในภำคเกษตรของจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ซึ่ง คำนวณจำกผู้ มีงำนทำในภำคเกษตรในจั งหวัด อำนำจเจริญ ต่อกำลังแรงงำนที่มีงำนทำในจังหวัด อำนำจเจริ ญ พบว่ำอัตรำกำรจ้ ำงงำนในปี 2556 ภำคเกษตรมีอัตรำร้ อยละ 64.05 เป็ น สั ดส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี อั ต รำร้ อ ยละ 58.12 ส่วนอัตรำกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตร มีอัต รำ ร้อ ยละ 35.95 เป็นสัดส่วนที่ลดลงจำกปีที่แล้ว ที่ มี อั ต รำกำรจ้ ำ งงำนนอกภำคเกษตรร้ อ ยละ 41.88 (แผนภูมิที่ 3 และตำรำงภำคผนวกที่ 6) แผนภูมิที 2 อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำค เกษตรจังหวัดอำนำจเจริญ

3) อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต เมื่ อ พิ จ ำรณำอั ต รำกำรจ้ ำ งงำนเฉพำะ ในส่วนภำคอุตสำหกรรมกำรผลิ ต โดยคำนวณ จำกจำนวนผู้ มี งำนทำในภำคอุต สำหกรรมกำร ผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงำนทำทั้งหมดจะ พบว่ำในปี 2556 อัตรำกำรจ้ำงงำนในภำคผลิ ต มีอัตรำร้อยละ 4.72 เป็นสัดส่วนที่ลดลงจำกปีที่ แล้ ว ที่ มี อั ต รำร้ อ ยละ 6.62 (แผนภู มิ ที่ 4 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 7) แผนภูมิที 4 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรม กำรผลิตจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัด = ผู้มีงำนทำในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัด x 100 ผู้มีงำนทำในจังหวัด

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำคเกษตรในจังหวัด = ผู้มีงำนทำใน/นอกภำคเกษตรในจังหวัด x 100 ผู้มีงำนทำในจังหวัด

โดยสรุปในภำพรวมจะพบว่ำอัตรำกำร จ้ำงงำนหรือกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนของ จังหวัดอำนำจเจริญ จะมีลักษณะกำรเคลื่อนย้ ำย แรงงำนแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพรำะพื้นที่ จังหวัดเป็นเขตเกษตรกรรม ประชำกรซึ่งเป็ น กำลังแรงงำนของจังหวัดจะอำศัยอยู่ในภำคส่วน ของเกษตรกรรมเพื่ อ ช่ ว ยครั ว เรื อ นในกำรท ำ กำรเกษตรเป็นส่ว นใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว ผ ล ผ ลิ ต ก็ จ ะ เ ค ลื่ อ น ย้ ำ ย ไ ป ห ำ ง ำ น ท ำ ใ น ภำคอุ ต สำหกรรมในจั ง หวั ด อื่ น ๆ และจะ เคลื่อนย้ำยกลับมำภำคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดู เพำะปลูก วนเวีย นในลัก ษณะเช่น นี ้อ ย่ำ ง เป็น วัฏจักรทุกปี จึงอำจส่งผลต่อกำรขำดแคลน แรงงำนในบำงฤดูกำล 9


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

4) อัตราการว่างงาน จ ำ ก ข้อ มูล ก ำ ร ส ำ ร ว จ ภ ำ ว ะ ก ำ ร มีง ำนท ำของประชำกรจัง หวัด อ ำนำจเจริญ ซึ่ ง ด ำเนิ นกำ รโ ด ยส ำ นั ก ง ำนส ถิ ติ จั งหวั ด อำนำจเจริญ โดยเปรีย บเทีย บจำนวนผู้ ว่ำงงำน ของจั ง หวั ด ต่ อ ก ำลั ง แรงงำนในจั ง หวั ด พบว่ ำ อัตรำกำรว่ำงงำนของจังหวัดในปี 2556 มีอัตรำ กำรว่ำงงำน ร้อยละ 0.77 เป็นสัดส่วนที่ลดลงจำก ปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี อั ต รำกำรว่ ำ งงำน ร้ อ ยละ 0.79 (แผนภูมิที่ 5 และตำรำงภำคผนวกที่ 8) แผนภูมิที 5 อัตรำกำรว่ำงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : อัตรำกำรว่ำงงำนในจังหวัด = กำลังแรงงำนในจังหวัด จำนวนผูว้ ่ำงงำนทำจังหวัด x 100

5) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงาน และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง จ ำ น ว น ผู้ ป ร ะ กั น ต น ม ำ ต ร ำ 3 3 ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ ใ น ปี 2 5 5 6 มี จ ำ น ว น 6 , 8 9 3 ค น อั ต ร ำ เปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตน (มำตรำ33 ) (YoY) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 จำนวนผู้ประกันตนที่ ขอรั บประโยชน์ท ดแทนกรณีว่ ำงงำน 911 คน (ข้ อ มู ล จำกส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจั ง หวั ด อำนำจเจริญ) อัตรำเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ ขอรับ ประโยชน์ท ดแทนกรณีว่ ำงงำน (YoY) ลดลงร้อยละ 21.47 สำหรับจำนวนผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้ำง ( ข้ อ มู ล จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำ น จั ด ห ำ ง ำ น จั ง ห วั ด อำนำจเจริญ) อัตรำเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบีย นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิ ก จ้ำงลดลงร้อยละ 45.00 (แผนภูมิที่ 6 และตำรำง ภำคผนวกที่ 9) แผนภูมิที่ 6 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ก ร ณี ว่ ำ ง ง ำ น แ ล ะ ก ร ณี เ ลิ ก จ้ ำ ง จั ง ห วั ด อำนำจเจริญ 20%

4.60

0% -20%

-21.47

-40% -60%

-45.00

-80% -100% อัต ราการเปลีย่ น แปลงของ ผปต .ที่ ขึ้ น ท ะเบี ยน ขอรั บ ประโยชน์ ท ดแท น กรณี เลิก จ้าง (YO Y) อัต ราการเปลีย่ น แปลงของจาน วน ผปต .ที่ ขอรั บ ประโยชน์ ท ดแท น แท น กรณี วา่ งงาน (YO Y) อัต ราการเปลีย่ น แปลงของจาน วน ผปต .ใน ระบบประกั น สัง คม (มาตรา 33) (YO Y)

ที่มำ : 1.สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ 2. สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 10


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

6) อัตราการบรรจุงาน อั ต รำกำรบรรจุ ง ำนในแต่ ล ะไตรมำส เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงกำรเคลื่อนไหวของ ภำวกำรณ์ด้ำนแรงงำน ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์จำก อั ต รำกำรบรรจุ ง ำนต่ อ ผู้ ส มั ค รงำน ที่ แ จ้ ง ผ่ ำ น ส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ในปี 2556 พบว่ำ อยู่ที่ร้อยละ 48.35 และอัตรำ กำรบรรจุ งำนต่อตำแหน่ งงำนว่ำง อยู่ ที่ร้อยละ 82.93 ลดลงจำกปีแล้วที่มีอัตรำกำรบรรจุงำนต่อ ตำแหน่ งงำนว่ำง ร้อยละ 188.42 (แผนภูมิที่ 7 และตำรำงภำคผนวกที่ 10) แผนภูมิที 7 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผู้สมัครงำน/ ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดอำนำจเจริญ

7) อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวต่อจำนวน ผู้มีงำนทำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.17 หมำยถึง ผู้ มีงำนทำทุก ๆ 100 คน จะมีกำรจ้ำงแรงงำน ต่ำงด้ำวประมำณ 0 – 1 คน และอัตรำกำรจ้ำง แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (พม่ำ ลำว กัมพูชำ) ต่อจำนวนผู้มีงำนทำทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 52.48 แสดงว่ำผู้มีงำนทำทุก ๆ 100 คน จะเป็นกำรจ้ำง แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติพม่ำ ลำว กัมพูชำ 52 53 คน เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่มีอัตรำ กำรจ้ ำ งแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วต่ อ จ ำนวนผู้ มี ง ำนท ำ ร้อยละ 0.05 และอัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ร้อยละ 32.06 (แผนภูมิที่ 8 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 11) แผนภู มิ ที่ 8 อั ต รำกำรจ้ ำ งแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วใน จังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด..... = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 ต่อ ผูส้ มัครงานในจังหวัด 2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 ต่อ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

11


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

8 ) อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของ สถานประกอบการ อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยของ สถำนประกอบกำร เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดง ให้เห็นถึงภำวกำรณ์ด้ำนแรงงำน หำกนำยจ้ำงไม่ ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยสูง ย่อมส่งผลกระทบต่อ ควำมเป็นอยู่ของลูกจ้ำง ผู้ใช้แรงงำน และส่งผล ถึงคุณภำพชีวิตของ ผู้ใช้ แรงงำนตำมมำ สำหรับ อั ต รำกำรไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมข้ อ กฎหมำยของสถำน ประกอบกำร ในกำรน ำเสนอครั้ ง นี้ สำมำรถ จ ำแนกได้ เ ป็ น กำร ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย คุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยควำมปลอดภัยใน กำรท ำงำน ซึ่ ง พบว่ ำ อั ต รำกำรไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนของสถำนประกอบกำร ในจังหวัดต่อจำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำร ตรวจทั้งหมดของจังหวัด ในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) พบว่ ำ มี อั ต รำร้ อ ยละ 1.85 ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่มีอัตรำร้อยละ 1.55 ส่วนอัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยควำม ปลอดภั ยของสถำนประกอบกิจกำร มีอัตรำร้อยละ 0.00 เป็นสั ดส่วนที่ลดลงจำกปีที่แล้วที่อัตรำร้อยละ 6.41 (แผนภูมิที่ 9 และตำรำงภำคผนวกที่ 12)

9 ) อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตนคิดจำก จำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตำม มำตรำ 33,39 และ 40 ต่ อจ ำนวนผู้ มี งำนท ำของ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 8.30 เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่มีอัตรำร้อยละ 7.95 ทั้งนี้ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ ได้ขยำยควำมคุ้มครองไปสู่ก ลุ่มผู้ใช้แรงงำนนอก ระบบเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงงำนเข้ำมำอยู่ในระบบ ประกันสังคมเพื่อนำไปสู่กำรมีหลักประกันควำม มั่นคงในชีวิตเพิ่มมำกขึ้น จึงทำให้อัตรำแรงงำนที่ เป็นผู้ประกันตนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (แผนภูมิ ที่ 10 และตำรำงภำคผนวกที่ 13) แผนภูมิที 10 อัตรำแรงงำนทีเป็นผู้ประกันตน ในจังหวัด

แผนภูมิที่ 9 อัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำม กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยควำม ปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบกำร จังหวัดอำนำจเจริญ ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 12


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

สถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 ขอน ำเสนอข้ อ มู ล ในประเด็ น ต่ ำ ง ๆ ตำมลำดับคือ 1) กำลังแรงงำน กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน 2) กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ 3) กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน 4) กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร 5) กำรประกันสังคม 1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ส ำนั ก งำนสถิ ติ จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ได้ ด ำเนิ น กำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของ ประชำกร ณ ปี 2556 สรุปรำยละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดอำนำจเจริญ มีประชำกรผู้อยู่ในวัยทำงำน อำยุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 323,510 คน แยกเป็น ผู้ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำน จ ำนวน 230,972 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.40 และผู้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำน จ ำนวน 92,538 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.60 ในกลุ่มผู้อยู่ในกำลังแรงงำน จำแนกเป็น ผู้มีงำนทำ จำนวน 225,227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.51 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงำนทั้งหมด ขณะที่ เป็นผู้ว่ำงงำน จำนวน 1,784 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 และผู้รอฤดูกำล จำนวน 3,961 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.71 เมื่อเปรียบเทียบกำรมีงำนทำระหว่ำงเพศ ในไตรมำสนี้จ ะพบว่ำ เพศชำยมีอัตรำส่วนของ กำรมี ง ำนท ำ หรื อ อั ต รำกำรจ้ ำงงำนใกล้ เคี ยง เพศหญิง (คำนวณจำกผู้มีงำนทำจำแนกเพศต่อผู้อยู่ ในกำลังแรงงำนจำแนกเพศ ) กล่ำวคือเพศชำย มีอัตรำร้อยละ 97.90 ขณะที่เพศหญิง มีร้อยละ 97.01 และเมื่ อ พิ จ ำรณำในภำพรวมจะพบว่ ำ อัตรำกำรมีงำนทำ ซึ่งคำนวณจำกสัดส่วนผู้มีงำน ทำต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงำนมีอัตรำร้อยละ 97.51

นั่นหมำยควำมว่ำผู้อยู่ในกำลังแรงงำน 100 คน จะมีงำนทำประมำณ 97- 98 คน ซึ่งอั ตรำกำร จ้ำงงำนในภำพรวมปี 2556 มี สั ดส่ ว นที่สู งกว่ ำ ปีที่แล้วที่มีร้อยละ 97.44 แผนภู มิ ที 11 โครงสร้ ำงประชำกรจั งหวั ด อำนำจเจริญ ผู้อยู่ในวัยทำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) 323,510 คน

ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน 230,972 คน

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน 92,538 คน

ผู้มีงำนทำ 225,227 คน

ทำงำนบ้ำน 22,803 คน

ผูว้ ่ำงงำน 1,784 คน

เรียนหนังสือ 23,437 คน

ผูท้ ี่รอฤดูกำล 3,961 คน

อื่น ๆ 46,298 คน

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ ข้อมูล ณ ปี 2556

ส่วนอัตรำว่ำงงำนซึ่งคำนวณจำก ผู้ว่ำงงำน ต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงำนมีอัตรำ 0.77 โดยหญิงจะมี อัตรำกำรว่ำงงำนสูงกว่ำ ชำยเล็กน้อย กล่ ำวคือ เพศหญิงร้อยละ 0.85 ขณะที่เพศชำยร้อยละ 0.71 ทั้งนี้ อัตรำกำรว่ำงงำนในปี 2556 นี้สูงกว่ำ ปีที่แล้ ว ที่มีอัตรำว่ำงงำนภำพรวมร้อยละ 0.64 เป็น เพรำะในปี 2556 นี้ ภำคเกษตรมีก ำรจ้ำ ง แรงงำนมำกขึ้น ซึ่งดูได้จำกกำลังแรงงำน 13


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

สำหรับผู้มีงำนทำ 225,227 คน พบว่ำ ทำงำนในภำคเกษตรกรรม 144,262 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.05 ของผู้มีงำนทำทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน สู ง ก ว่ ำ ปี 2 5 5 5 ส่ ว น ผู้ ท ำ ง ำ น น อ ก ภ ำ ค เกษตรกรรมมีจำนวน 80,965 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 ของผู้มีงำนทำทั้งหมด ลดลงจำกปีที่แล้ว ที่ มี ร้ อ ยละ 39.01 กลุ่ ม ผู้ ท ำงำนนอกภำค เกษตรกรรมจะท ำงำนในสำขำกำรขำยส่ ง

แ ผ น ภู มิ ที 1 2 ผู้ มี ง ำ น ท ำ จั ง ห วั ด อำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม นอกภำคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก 25,000 20,000 15,000 10,000

23,316

11,448 10,910 10,620 7,903

ลิ ต

ร้าง กา รก ่อส

กา รผ

าย ส

่ง ก

ารข าย ารแ ปล สา ละ ีก ขา ป ที่ พ ้ อง กัน ัก แ รม ปร แล ะเท ะบ ศ ริ ก ารด ้ าน อา หา ร

5,000 0

ารร าช ก

ชำย หญิง รวม 161,884 161,626 323,510 129,402 101,570 230,972 126,690 98,536 225,227 - ผู้มีงำนทำ 1,784 917 867 - ผู้ว่ำงงำน 3,961 1,795 2,166 - ผู้ที่รอฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน 32,482 60,057 92,538 22,803 883 21,920 - ทำงำนบ้ำน 23,437 11,705 11,732 - เรียนหนังสือ 46,298 19,894 26,405 - อื่น ๆ 97.51 97.01 อัตรำกำรจ้ำงงำนต่อกำลังแรงงำน 97.90 0.77 0.71 0.85 อัตรำกำรว่ำงงำน ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ ข้อมูล ณ ปี 2556 หมำยเหตุ : 1.อัตรำกำรจ้ำงงำนต่อกำลังแรงงำนจังหวัด = ผู้มีงำนทำในจังหวัด X 100 ผู้อยู่ในกำลังแรงงำนในจังหวัด 2 อัตรำกำรว่ำงงำนจังหวัด = ผู้ว่ำงงำนในจังหวัด X 100 ผู้อยู่ในกำลังแรงงำนในจังหวัด

กา รข

สถำนภำพแรงงำน ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน

ริ ห

ตำรำงที 3 ประชำกรจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จำแนกตำมเพศ และสถำนภำพแรงงำน

ก ำ ร ข ำ ย ป ลี ก ก ำ ร ซ่ อ ม แ ซ ม ย ำ น ย น ต์ รถจักรยำนยนต์ ฯ มำกที่สุด จำนวน 23,316 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.80 ของผู้ ท ำงำนนอกภำค เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมำได้แก่ กำรบริหำร ร ำ ช ก ำ ร ก ำ ร ป้ อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก ำ ร ประกั น สั ง คมภำคบั ง คั บ จ ำนวน 11,448 คน ร้อยละ 14.14 สำขำที่พั กแรมและบริ กำรด้ำ น อำหำร 10,910 คน ร้อยละ 13.47 สำขำกำรผลิต 10,620 คน ร้ อ ยละ 13.12 และสำขำกำร ก่อสร้ำง 7,903 คน ร้อยละ 9.76 (แผนภูมิที่ 12 และตำรำงภำคผนวกที่ 15)

กา รบ

รอฤดูกำล ในปี 2556 ลดลงอยู่ ที่ร้ อยละ 1.71 ขณะที่ ปี 2555 มี อั ต รำร้ อ ยละ 1.92 ส ำหรั บ ตั ว เลขในกลุ่ ม ของผู้ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นก ำลั ง แรงงำน ซึ่ ง มี จ ำนวน 92,538 คน พบว่ ำ ท ำงำนบ้ ำ น เรียนหนังสือ และอื่น ๆ โดยมีสัดส่วน คือร้อยละ 24.64 25.33 และ 50.03 (ตำรำงที่ 3 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 14)

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

เมื่อพิจำรณำผู้มีงำนทำตำมอำชีพ พบว่ ำ อำชี พ ที่ มี ผู้ ท ำงำนมำกที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรกคื อ 1) ผู้ ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตรและกำร ประมง จ ำนวน 139,830 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.08 2) พนั ก งำนบริ ก ำรและพนั ก งำนใน ร้ำนค้ำและตลำด จำนวน 28,245 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 12.54 3) อำชี พ ขั้ น พื้ น ฐำนต่ ำ ง ๆ ในด้ ำ นกำรขำยและกำรให้ บ ริ ก ำร จ ำนวน 13,426 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 4) ผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ 14


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11,413 คน คิดเป็นร้อยละ 5.07 และ 5) ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ จำนวน 9,445 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.19 (แผนภู มิ ที่ 13 และตำรำง ภำคผนวกที่ 16)

แผนภูมิที 14 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

แผนภูมิที 13 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพ 5 อันดับแรก 139,830

140,000 120,000 100,000 80,000 60,000

28,245

40,000 20,000

าน บร อา ิก า ชีพ รฯ ผู้ป ข ั้น พ ฏิบ ั ติ ง ื้ น ฐ าน าน ด้ า ต่ า นค งๆ วา ฯ มส าม าร ถท าง ฝีม ือฯ ผู้ป ฏิบ ั ติ ก าร โร ง งา นฯ

ษต รเก กา ด้ า น ี่ มีฝ ี มื อ ใน นท ผู้ป ฏิบ ั ติ ง า

13,426 11,413 9,445

พน ั กง

รฯ

0

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

หำกศึ ก ษำถึ ง ระดั บ กำรศึ ก ษำของ ผู้มีงำนทำ พบว่ำผู้มีงำนทำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำ ระดับต่ำกว่ำประถมศึกษำ จำนวน 74,315 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมำเป็นผู้มีกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ จำนวน 71,086 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 31.56 มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น จ ำนวน 39,709 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 มัธยมศึกษำ ตอนปลำย จำนวน 34,636 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.38 และอุ ด มศึ ก ษำ จ ำนวน 21,140 คน คิดเป็น ร้ อยละ 9.39 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 14 และตำรำงภำคผนวกที่ 17 )

ในด้ำนสถำนภำพกำรทำงำนของผู้มีงำนทำ พบ ว่ ำ ส่ ว นใ ห ญ่ เ ป็ น กำ ร ท ำ ธุ รกิ จ ส่ ว น ตั ว จำนวน 93,169 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 รองลงมำ ได้ แก่ ช่ วยธุ รกิ จครั วเรื อน จ ำนวน 75,523 คน ร้อยละ 33.53 ลูกจ้ำงเอกชน จำนวน 33,949 คน ร้อยละ 15.07 ลูกจ้ำงรัฐบำล จำนวน 20,814 คน ร้ อยละ 9.24 ส่ วนผู้ มี งำนท ำที่ มี ส ถำนภำพเป็ น นำยจ้ำง จำนวน 1,642 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.73 และกำรรวมกลุ่ม จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 (แผนภูมิที่ 15 และตำรำงภำคผนวกที่ 18) แผนภูมิที 15 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ 15


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

10,890

7,370 5,894

5,780

ๆ บร

ิก า รอ ื่น

ร้าง กิจ ก

รรม

กา รก ่อส

กา รผ

ลิ ต

1,827

กา รข สา าย ขา ส่ ง ที่ พ กา ัก แ รข รม าย แล ปล ะบ ีก ริ ก ารด ้ าน อา หา ร

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

แผนภูมิที่ 17 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำน นอกระบบ ในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม อำชีพ ปี 2556

4,888

4,262

นั ก ง

าน บร คว อา ิก า า มส ชีพ ร าม ผู้ ป า รถ ฏิ บ ทา ั ติ ง งฝ อา าน ี มือ ชีพ โ ร งงา ผู้ บ นเ ั ญญ คร ัติ ก ื่อง ฏห จัก ร มา ยแ ละ ผู้ จ ัด ก าร

6,559

อา ชีพ ด้ า น

อา ชีพ พ

ษต

รแ

ละ ปร

ะม ง

180,000 164,575 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 17,581 20,000 0

กา รเ ก

แผนภู มิ ที่ 16 ผู้ มี ง ำนท ำที่ อ ยู่ ใ นแรงงำนนอก ระบบจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท อุ ต สำหกรรมนอกภำคเกษตร 5 อั น ดั บ แรก ปี 2556

เมื่อพิจำรณำแรงงำนนอกระบบจำแนก ตำมอำชีพ พบว่ำ ประกอบอำชีพต่ำง ๆ สู งสุ ด 5 อัน ดับแรก ได้แก่ อำชี พด้ำนกำรเกษตรและ ประมง จ ำนวน 164,575 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.02 รองลงมำ ได้แก่ อำชีพพนักงำนบริกำร จำนวน 17,581 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 อำชีพ ด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือ จำนวน 6,559 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 อำชีพผู้ ปฏิบัติงำนโรงงำน เครื่ อ งจั ก ร จำนวน 4,888 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.41 และอำชีพผู้บัญญัติกฎหมำยและผู้จัดกำร จ ำนวน 4,262 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.10 ตำมลำดับ (แผนภูมที่ 17 และตำรำงภำคผนวกที่ 20)

อา ขีพ ด้ า น

ส ำหรั บ แรง งำนอกระ บบ จั ง หวั ด อำนำจเจริ ญ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556 จำกกำร ส ำรวจของส ำนั ก งำนสถิ ติ จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ พบว่ ำ ผู้ มี ง ำนทำทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 242,970 คน แยกเป็ น แรงงำนในระบบจ ำนวน 39,847 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 16.40 และแรงงำนนอกระบบ จำนวน 203,123 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 และ สำหรับผู้มีงำนทำจำแนกตำมภำคเกษตรกรรมมี จ ำนวนทั้ งสิ้ น 170,780 คน นอกภำคเกษตรกรรม จำนวน 72,190 คน เมื่ อ พิ จ ำรณำจ ำแนกตำมประเภท อุ ต สำหกรรม พบว่ ำ อุ ต สำหกรรมที่ มี จ ำนวน แรงงำนนอกระบบสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ กำรขำยส่ ง กำรขำยปลี ก จ ำนวน 10,890 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 5.36 ที่พักแรมและบริ กำรด้ำน อำหำร จำนวน 7,370 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 กำรผลิต จำนวน 5,894 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 กำรก่ อสร้ ำง จ ำนวน 5,780 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.85 และกิจกรรมบริ กำรอื่นๆ จ ำนวน 1,827 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 0.90 ตำมล ำดั บ (แผนภู ม ที่ 16 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 19)

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

เมื่อพิจำรณำแรงงำนนอกระบบ จำแนก ตำมอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำยุในช่วง 45 - 49 ปี จ ำนวน 25,989 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.79 รองลงมำได้ แก่ อำยุ 40 – 44 จ ำนวน 25,427 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 อำยุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 25,146 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.38 อำยุ 35 - 39 ปี จำนวน 20,764 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 และ อำยุ 25 – 29 ปี จำนวน 19,881 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 9.79 ตำมล ำดั บ (แผนภู มิ ที่ 18 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 21) 16


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

แผนภูมิที่ 18 จำนวนผู้ มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำน นอกระบบในจั ง หวั ดอ ำนำจเจริ ญ จ ำแนกตำม อำยุ ปี 2556

ปี

5อา ยุ 2

5-

29

ปี

20,764 19,881

39

ไป ีขนึ้

0ป

44

อา ยุ 6

อา ยุ 3

ปี 0-

อา ยุ 4

อา ยุ 4

5-

49

ปี

25,989 25,427 25,146

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ พบว่ ำ แรงงำน นอกระบบส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับ ต่ำกว่ำ ประถมศึกษำ จำนวน 69,815 คน คิดเป็นร้อยละ 34.37 รองลงมำ ได้ แ ก่ ระดั บ ประถมศึ ก ษำ จ ำนวน 58,357 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.73 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 36,928 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.18 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ ตอนปลำย จำนวน 27,146 คน คิดเป็นร้อยละ 13.36 และระดับอุดมศึกษำ จำนวน 7,370 คน คิดเป็นร้อยละ3.63 ตำมลำดับ (แผนภูมิที่ 19 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 22) แผนภูมิที่ 19 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอก ระบบในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมระดับ กำรศึกษำ ปี 2556 69,815 58,357 36,928

27,146 7,370

ระถ ระด มศ ั บม ึกษ ธั ย า มศ ึกษ ระด า ั บม ตอ ธั ย นต มศ ้น ึกษ าต อน ปล าย ระด ั บอ ดุ ม ศึ ก ษา

ระด ั บป

ระด ั บต ่า ก

ว่าป

ระถ มศ ึกษ

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

17


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

2) การส่งเสริมการมีงานทา 2.1 การจัดหางานในประเทศ ภำรกิจกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีงำนทำ เป็ น ภำรกิ จ หนึ่ ง ของกระทรวงแรงงำนซึ่ ง ด ำเนิ น กำรโดยส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด อำนำจเจริญ กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำในรูปแบบ กำรให้บริกำรจัดหำงำนมีทั้งงำนในประเทศและ ต่ ำ งประเทศ โดยกำรให้ บ ริ ก ำรจั ด หำงำนใน จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) มี ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งที่ แ จ้ ง ผ่ ำ น สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำนวน 1,166 อัตรำ ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.57 จำกปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี จ ำนวนต ำแหน่ ง งำนว่ ำ ง 518 อัตรำ ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน ในปีนี้ พบว่ ำ มี จ ำนวน 2,000คน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.61 จำกปีที่แล้วที่มีจำนวน 1,876 คน ขณะที่ผู้ ได้ รั บ กำรบรรจุ ง ำนในปี นี้ มี จ ำนวน 967 คน ลดลงร้อยละ 0.92 จำกปีแล้วที่มีจำนวน 976 คน ทั้ ง นี้ ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งในปี นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น น่ ำ จะมี สำเหตุ ม ำจำกสถำนประกอบกำรในจั ง หวั ด มี ค วำมต้ อ งกำรแรงงำนเพิ่ ม ในส่ ว นของ ผู้ ล ง ท ะ เ บี ย น ส มั ค ร ง ำ น ใ น ปี นี้ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่นเดียวกัน น่ำจะมีสำเหตุมำจำกผู้ลงทะเบียน สมัครงำนมีควำมต้องกำรสมัครงำนในจังหวัดและ ต่ำงจั งหวัดมำกขึ้น สำหรับ กำรบรรจุงำนในปีนี้ ลดลง (แผนภูมิที่ 20 และตำรำงภำคผนวกที่ 23) แผนภูมิ ที 20 เปรี ยบเทียบต ำแหน่งงำนว่ำง /กำร สมัครงำน/กำรบรรจุงำน ปี 2555 และ ปี 2556

ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งในปี 2556 พบว่ ำ เป็ น ชำย จ ำนวน 586 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.26 ของต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งทั้ ง หมด ขณะที่ เ พศหญิ ง จ ำนวน 205 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ย ละ 1 7. 5 8 แล ะไม่ ระ บุ เ พศ จ ำ นว น 375 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 32.16 กำรที่ตำแหน่ง งำนว่ ำ งกว่ ำ ครึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ เ พศแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ สถำนประกอบกำรหรือนำยจ้ำง พิจำรณำเห็นว่ำ งำนโดยทั่วไปไม่ว่ำชำยหรื อหญิงก็สำมำรถทำได้ เช่นกัน หรือไม่มีควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ ในอีก ประกำรหนึ่งนำยจ้ำงพิจำรณำเห็นว่ำกำรไม่ระบุ จะมีผลดีในด้ำนโอกำสกำรคัดเลือกมำกกว่ำกำร ระบุเพศ (แผนภูมิที่ 21) แ ผ น ภู มิ ที 2 1 ต ำ แ ห น่ ง ง ำ น ใ น จั ง ห วั ด อำนำจเจริญจำแนกตำมเพศ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

เมื่อพิจำรณำถึงจำนวนผู้มำลงทะเบียน สมัครงำนในปีนี้ พบว่ำมีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน เป็นชำย จำนวน 944 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20 และเป็นหญิง จำนวน 1,056 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 ได้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำนทั้งสิ้น จำนวน 967 คน โดยสัดส่วนของเพศหญิง จะได้รับกำร บรรจุงำนมำกกว่ำเพศชำย กล่ำวคือผู้บรรจุงำนที่ เป็น เพศหญิ ง จ ำนวน 562 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 58.12 ขณะที่เพศชำย จำนวน 405 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.88 (แผนภูมิที่ 22)

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 18


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

แผนภูมิที 22 ตำแหน่งงำนว่ำง / ผู้สมัครงำน / บรรจุงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมเพศ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง งำนว่ ำง จ ำแนกตำมวุ ฒิ กำรศึ ก ษำปี 2556 พบว่ ำ ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งที่ ต้ อ งกำรมำกที่ สุ ด ได้ แ ก่ ผู้ จ บกำรศึ ก ษำวุ ฒิ ประถมศึ ก ษำและต่ ำกว่ ำ จ ำนวน 436 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.39 ของต ำแหน่ ง งำนว่ ำ ง ทั้งหมด รองลงมำได้แก่ วุฒิมัธยมศึกษำ จำนวน 211 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.10 วุ ฒิ ป วส. จ ำนวน 175 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.01 วุ ฒิ ป วช. จ ำนวน 168 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.41 และปริญญำตรี จำนวน 97 อัตรำ คิดเป็น ร้อยละ 8.32 ตำมลำดับ สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำแนกตำม วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำพบว่ ำ ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงำน วุ ฒิ มั ธ ยมศึ ก ษำมี ม ำกที่ สุ ด จ ำนวน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 33.35 รองลงมำได้แก่ วุฒิปวส. จ ำนว น 436 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21. 8 0 วุฒิ ป ระถมศึ ก ษำและต่ ำกว่ ำ จ ำนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 วุฒิปวช. จำนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และวุฒิปริญญำตรี จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตำมลำดับ

ส ำหรั บ กำรบรรจุ ง ำนจ ำแนกตำมวุ ฒิ กำรศึ กษำพบว่ ำ วุฒิ ปวส. ได้ รับ กำรบรรจุง ำน มำกที่สุด จำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68 รองลงมำได้แก่ วุฒิมัธยมศึกษำ จำนวน 247 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.54 วุ ฒิ ปวช. จ ำนวน 178 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.41 วุ ฒิ ป ริ ญญำตรี จ ำนวน 131 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 13.55 แ ละวุ ฒิ ประถมศึ ก ษำและต่ ำกว่ ำ จ ำนวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.72 ตำมล ำดับ (แผนภู มิที่ 4 และตำรำงภำคผนวกที่ 2) แผนภูมิที 4 ตำแหน่งงำนว่ำง / ผู้สมัครงำน / บรรจุงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม วุฒิกำรศึกษำ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

จำกแผนภูมิข้ำงต้น ตำแหน่งงำนว่ำงที่ ต้องกำรตำมวุฒิกำรศึกษำ วุฒิมัธยมศึกษำ ปวช. ปวส. และปริญญำตรี มีสั ดส่ วนที่ต่ำกว่ำผู้ สมัครงำน ขณะที่ วุ ฒิ ป ระถมศึ ก ษำและต่ ำกว่ ำ กลั บ มี ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ งสู ง กว่ ำ ผู้ ส มั ค รงำน เนื่ อ งจำก สถำนประกอบกำรในจังหวัด มีควำมต้องกำรจ้ำง แรงงำนที่ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะวิ ช ำชี พ สู ง แต่ ผู้ ส มั ค รงำนต ำแหน่ ง งำนในจั ง หวั ด และ ต่ ำ งจั ง หวั ด จบกำรศึ ก ษำระดั บ สู ง ขึ้ น จึ ง ไม่ ประสงค์จะสมัครงำนตำแหน่งงำนที่ไม่ต้องกำรใช้ ทั ก ษะวิ ช ำชี พ สู ง ในส่ ว นของกำรบรรจุ ง ำนที่ มำกกว่ำตำแหน่งงำนว่ ำงนั้น ผู้ ส มัครงำนได้รั บ กำรบรรจุงำนตำแหน่งในต่ำงจังหวัดมำกกว่ำใน จังหวัด 19


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ประเภทอำชีพที่มีกำรแจ้งตำแหน่งงำน ว่ำงสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) พนั ก งำนบริ ก ำร พนั ก งำนขำยใน ร้ ำนค้ำและตลำด จ ำนวน 362 อั ตรำ คิดเป็ น ร้อยละ 31.05 2) ช่ ำงเทคนิ คและผู้ ปฏิ บั ติงำนที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 239 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 20.50 3) เสมี ย น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ำนวน 205 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.58 4) อำชีพงำนพื้นฐำน จำนวน 162 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 13.89 5) ผู้ ปฏิ บั ติ งำนโดยใช้ ฝี มื อในธุ รกิ จต่ ำง ๆ จำนวน 51 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 4.37 (แผนภูมทิ ี่ 24) แ ผน ภู มิ ที 24 ต ำแ หน่ ง งำ น ว่ ำ งจั ง หวั ด อำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอำชีพ 400 350 300 250 200 150 100 50 0

าน ั กง น พ

บร

ิก า

362 239

162 51

. นั ก รพ ง เท ช่า

205

..

ิ คแ คน

ิ บั ต ู้ป ฏ ผ ละ

ที่ .. าน น้ า ือใ. ื้ น ฐ พ ้ฝีม จเ า้ ห น ช ใ า ียน ีพ ง โด ย เสม าน อาช ัิบ ติ ง ฏ ผู้ป

...

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บ อำชี พที่ มีผู้ ส มัค รงำนสู งสุ ด คื อ อำชี พ งำนพื้ น ฐำน จ ำนวน 512 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.60 รองลงมำคื อ พนั ก งำนบริ ก ำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด จำนวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เสมียน เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85 ช่ำงเทคนิคและ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 228 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 11.40 และผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโรงงำน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำร ประกอบกำร จ ำนวน 177 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.85

สำหรับอำชีพที่มีกำรบรรจุงำนสูงสุด คือ พนั ก งำนบริ ก ำร พนั ก งำนขำยในร้ ำ นค้ ำ และ ตลำด จ ำนวน 244 คน คิดเป็นร้ อยละ 25.23 รองลงมำคือ อำชีพงำนพื้นฐำน จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58 เสมียน เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 ช่ำงเทคนิคและ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 132 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 13.65 และผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโรงงำน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำร ประกอบกำร จำนวน 118 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 12.20 (ตำรำงภำคผนวกที่ 25) หำกศึ ก ษำในด้ ำ นอุ ต สำหกรรมพบว่ ำ อุตสำหกรรมที่มีตำแหน่งงำนว่ำงสูงสุด 5 อันดับ แรกในไตรมำสนี้ คือ 1) กำรขำยส่ง และกำรขำย ปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ จำนวน 399 อัตรำ คิดเป็นร้อ ยละ 34.22 2) กำรผลิ ต จ ำนวน 220 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.87 3) กิ จ กรรมกำรบริ ก ำรด้ ำ นอื่ น ๆ จ ำนวน 92 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 7.89 4) กำรก่อสร้ำง จำนวน 88 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 7.55 และ 5) ไฟฟ้ ำ ก๊ ำ ซ ไอน้ ำและระบบกำรปรั บ อำกำศ จำนวน 84 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ส ำ ห รั บ ก ำ ร บ ร ร จุ ง ำ น พ บ ว่ ำ อุตสำหกรรมที่บรรจุงำนได้สูงสุดคือ กิจกรรมกำร บริกำรด้ำนอื่น ๆ จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89 รองลงมำคือ กำรผลิ ต จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 กำรขำยส่ งและกำรขำย ปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ จำนวน 175 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.10 กำรก่ อ สร้ ำ ง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำและระบบกำรปรับอำกำศ จำนวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.24 (ตำรำงที่ 4 และตำรำง ภำคผนวกที่ 26)

20


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงที 4 แสดงจำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและ บรรจุ ง ำนจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จ ำแนกตำม อุตสำหกรรม ระเภทอุตสำหกรรม หมวดใหญ่ A เกษตรกรรมกำรป่ำไม้และประมง หมวดใหญ่ B กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน หมวดใหญ่ C กำรผลิต หมวดใหญ่ D ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำและระบบกำรปรับอำกำศ หมวดใหญ่ E กำรจัดหำน้ำ กำรจัดกำรน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หมวดใหญ่ F กำรก่อสร้ำง หมวดใหญ่ G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำน ยนต์ และจักรยำนยนต์ หมวดใหญ่ H กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ หมวดใหญ่ I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร หมวดใหญ่ J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร หมวดใหญ่ K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย หมวดใหญ่ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ หมวดใหญ่ M กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และกิจกรรม ทำงวิชำกำร หมวดใหญ่ N กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน หมวดใหญ่ O กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ หมวดใหญ่ P กำรศึกษำ หมวดใหญ่ Q กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคม สงเครำะห์ หมวดใหญ่ R ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร หมวดใหญ่ S กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอื่น ๆ หมวดใหญ่ T กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรม กำรผลิตสินค้ำ และบริกำรที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ฯ รวม

ตำแหน่งงำนว่ำง จำนวน ร้อยละ (อัตรำ) 3 0.26 220 18.87 84 7.20 6 0.51

บรรจุงำน จำนวน ร้อยละ (คน) 243 25.13 41 4.24 1 0.10

88 399

7.55 34.22

60 175

6.20 18.10

14 68 10 72 6 -

1.20 5.83 0.86 6.17 0.51 -

12 35 4 28 3 -

1.24 3.62 0.41 2.90 0.31 -

22 11

1.89 0.94

17 9

1.76 0.93

40 11

3.43 0.94

30 6

3.10 0.62

4 92 16

0.34 7.89 1.37

2 289 12

0.21 29.89 1.24

1,166

100.00

967

100.00

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บ ช่ ว งอำยุ ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งกำรของ ตลำดแรงงำน ในปี 2556 ส่วนใหญ่ ต้องกำรแรงงำน ที่ มี อำยุ ระหว่ ำง 18 - 24 ปี จ ำนวน 421 อั ตรำ คิดเป็นร้อยละ 36.11 รองลงมำคืออำยุ 25 - 29 ปี จ ำนวน 387 อั ต รำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.19 อำยุ 30 - 39 ปี จ ำนวน 264 อั ตรำ คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.64 อำยุ 40 - 49 ปี จำนวน 71 อัตรำ คิดเป็น ร้ อยละ 6.09 และอำยุ 50 - 59 ปี จ ำนวน 23 อัตรำ คิดเป็ น ร้ อ ยละ 1.97 ขณะเดีย วกัน ผู้ ส มัค รงำน ส่วนใหญ่จะมีอำยุระหว่ำง 18 - 24 ปี และอำยุ 25 - 29 ปี จ ำนวน 553 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.65 เท่ำกัน อำยุ 30 - 39 ปี จำนวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 24.95 อำยุ 40 – 49 ปี จำนวน 240 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.00 และอำยุ 15 – 17 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 ตำมลำดับ

ช่วงอำยุที่ได้รับกำรบรรจุงำนสูงสุด คือ อำยุ 25 – 29 ปี จำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 รองลงมำคืออำยุ 18 - 24 ปี จำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 30.92 อำยุ 30 – 39 ปี จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 22.65 อำยุ 40- 49 ปี จำนวน 95 คน คิด เป็น ร้อยละ 9.82 และอำยุ 50-59 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 (แผนภูมที่ 25 และตำรำงภำคผนวกที่ 27) แผนภู มิ ที 25 กำรบรรจุ งำนจั งหวั ดอ ำนำจเจริ ญ จำแนกตำมอำยุ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ภำรกิ จ ส่ ง เสริ ม กำรมี ง ำนท ำนอกจำก ภำรกิ จ ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วมำแล้ ว ส ำนั ก งำนจั ด หำงำน จั ง หวั ด ยั ง มี ก ำรจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชำชนกลุ่ ม ต่ ำ งๆ มี ง ำนท ำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น นักศึกษำหรือผู้จบกำรศึกษำใหม่ ผู้ว่ำงงำน ผู้ใช้ แรงงำนที่มีงำนทำอยู่แล้วและมีควำมประสงค์จะ เปลี่ ย นงำน คนพิ ก ำร ผู้ สู ง อำยุ แม่ บ้ ำ นหรื อ ผู้ ต้ อ งกำรรั บ งำนไปท ำที่ บ้ ำ นรวมทั้ ง ทหำร เยำวชนในสถำนพินิจให้มีงำนทำ ตลอดปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) มีผู้ ส นใจและเข้ ำ ร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 5,952 คน เป็นเพศ ชำย จำนวน 2,070 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 เพศหญิ ง จ ำนวน 3,882 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.22 (ตำรำงที่ 5 และตำรำงภำคผนวกที่ 28)

21


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงที 5 กิจ กรรมทีด ำเนิน กำรเพือส่งเสริ ม กำรมีงำนทำในจังหวัดอำนำจเจริญจำแนกตำม ประเภทกิจกรรรม กิจกรรมที่ดำเนินกำร เพื่อส่งเสริมกำรงำนทำ 1.แนะแนวอำชีพ

แผนภูมิที 26 แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูก กฎหมำยจังหวัดอำนำจเจริญ แยกตำมประเภท กำรได้รับอนุญำต

จำนวนที่ จัด กิจกรรม (ครั้ง) 40

ชำย

หญิง

รวม

1,756

3,250

5,006

1 45

185 116

225 322

410 438

2.มหกรรมอำชีพ 3.ส่งเสริมกำรประกอบ อำชีพอิสระ 4.ส่งเสริมกำรประกอบ อำชีพเพื่อผู้สูงอำยุ 5. อบรมผู้รับงำน/ผู้นำ กลุ่มรับงำนไปทำที่บ้ำน 6. ประสำนให้เกิดกำร รับงำนไปทำที่บ้ำน รวม

ผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม (คน)

4

11

19

30

2

2

24

26

4

-

42

42

96

2,070

3,882

5,952

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

2.2 แรงงานต่างด้าว จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำน ในจังหวัดอำนำจเจริญ ณ เดือนกันยำยน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 444 คน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ ม แรงงำนต่ ำ งด้ ำ วที่ เ ข้ ำ เมื อ งถู ก กฎหมำย จำนวน 211 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตตำมมำตรำ 9 ประเภททั่วไป จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 2) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตตำมมำต รำ 9 ประเภทข้ อ ตกลงว่ ำ ด้ ว ยกำรจ้ ำ งแรงงำนกั บ ประเทศคู่ภำคี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19 3) ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 14 (ชน กลุ่ ม น้ อ ย) จ ำนวน 9 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 4.27 (แผนภูมิที่ 26 และตำรำงภำคผนวกที่ 29)

127

140 120 100 80 60 40 20 0 ม.

9ป

ม.

75 9

ภท ร ะเ

9ป

ไป ทั่ ว

ภ ร ะเ

้อต ทข

ง วา่ กล

ยก ด้ ว

า้ ง ง ารจ

...

ม.

14

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

2. กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองผิด กฎหมำยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตท ำงำนได้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุญำตตำมมำตรำ 13 (2) (แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สั ญ ชำติ พม่ ำ ลำว กั ม พู ช ำ ตำมมติ ครม. 15 ม.ค. 56) จำนวน 233 คน ประกอบด้วยสัญชำติ ลำว จ ำนวน 133 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.08 สั ญ ชำติ พ ม่ ำ จ ำนวน 48 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.60 และสั ญ ชำติ กั ม พู ช ำจ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.32 (แผนภูมิที่ 27 และตำรำง ภำคผนวกที่ 30) แผนภูมิที 27 แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองผิด กฎหมำยจังหวัดอำนำจเจริญ แยกตำม สัญชำติ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 22


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ส ำหรั บ แรงงำนไทยในต่ ำ งประเทศใน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) มีแรงงำน ไทยที่ ล งทะเบี ย นแจ้ ง ควำมประสงค์ ไ ปท ำงำน ต่ ำ งประเทศผ่ ำ นส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จ ำนวน 100 คน เป็ นเพศชำย 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 เพศหญิง 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีกำรศึกษำระดับ มั ธ ยมศึ ก ษำ จ ำนวน 44 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.00 รองลงมำคื อ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ป ริ ญ ญำ จ ำนวน 30 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.00 ระดั บ ประถมศึ ก ษำ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ขณะที่ ระดับปริญญำตรี มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 (แผนภูมิที่ 29 และตำรำงภำคผนวกที่ 32) แผนภูมิที 29 แรงงำนไทยทีแจ้งควำมประสงค์ เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำม ระดับกำรศึกษำ 50 40 30 20 10 0

44

30

21

าต ร ี ริ ญ ญ

ระด ั บป

ระถ

ระด ั บป

ระด ั บม

วช. ระด ั บป

มศึก ษา

5 ปว . .

แผนภูมิที 28 แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูก กฎหมำยจังหวัดอำนำจเจริญ แยกตำมประเภท อำชีพ

2.3 แรงงานไทยในต่างประเทศ

ัธ ยม ศึกษ า

หำกพิจ ำรณำแรงงำนต่ ำงด้ำ วที่ เข้ ำมำ ทำงำนในประเทศไทย จำแนกตำมประเภทอำชีพ ที่เข้ำมำทำงำนมำกที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมิอำจ สำมำรถจั ด ประเภทอำชี พ จ ำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 81.31 รองลงมำได้แก่ ผู้ประกอบ วิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโ รงงำน ผู้ ค วบคุ ม เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบกำร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ผู้ปฏิบัติงำน ฝี มือด้ำ นกำรเกษตรและประมง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 และผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือ ในธุ ร กิ จ ต่ ำ ง ๆ จ ำนวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.45 และพิ จ ำรณำแยกตำมสั ญ ชำติ จ ะพบว่ ำ สั ญชำติ อื่ น ๆ (ลำว ภู ฏ ำน แคมมำรู น กั ม พู ช ำ) เข้ำมำทำงำนมำกที่สุด จำนวน 368คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 82.88 รองลงมำได้ แ ก่ อั ง กฤษ จี น ฟิลิปปินส์ อเมริกัน จีนไต้หวัน อินเดีย และพม่ำ ตำมลำดับ (แผนภูมิที่ 28 และตำรำงภำคผนวกที่ 31)

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ในช่ว ง ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) จังหวัดอำนำจเจริญ มีผู้แจ้งกำรเดินทำง ไปท ำงำนต่ ำ งประเทศทั้ง สิ้ น จำนวน 133 คน โดยวิ ธี กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำ งประเทศของ คนหำงำนที่ เ ดิ น ทำงกลั บ ประเทศไทยเป็ น กำร ชั่ว ครำว (Re-Entry) จ ำนวน 130 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.74 และกำรเดิ น ทำงด้ ว ยตั ว เอง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 (แผนภูมิที่ 30 และตำรำงภำคผนวกที่ 33) 23


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

แผนภูมิที 30 แรงงำนไทยทีได้รับอนุญำตไป ทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำ ห รั บ แ ร ง ง ำ น ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด อำนำจเจริ ญ ที่ เ ดิ น ทำงไปท ำงำนต่ ำ งประเทศ จ ำแนกตำมภู มิ ภ ำคที่ ไ ปท ำงำน ส่ ว นใหญ่ ไ ป ท ำงำนในภู มิ ภ ำค เอเชี ย จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมำได้แก่ ตะวันออก กลำง จ ำนวน 33 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.74 ภูมิภำคอื่น ๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63 และแอฟริกำ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ตำมลำดับ (แผนภูมิที่ 31 และตำรำงภำคผนวกที่ 34) แ ผ น ภู มิ ที 3 1 แ ร ง ง ำ น ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด อำนำจเจริ ญทีเดิ น ทำงไปทำงำนต่ ำ งประเทศ จำแนกตำมภูมิภำคทีไปทำงำน

3.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน หำกพิ จ ำรณำตำมกลุ่ ม อำชี พ พบว่ ำ กลุ่ ม อำชี พ ที่ มี ก ำรฝึ ก เตรี ย มเข้ ำ ท ำงำนสู ง สุ ด ในปี 2556 คือ กลุ่มอำชีพธุรกิจและบริกำร จำนวน 21 คน คิดเป็นร้ อยละ 50.00 รองลงมำคือ กลุ่ ม อำชีพช่ำงเครื่องกล จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 กลุ่ มอำชีพช่ำงอุตสำหกำร จำนวน 8 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.05 และกลุ่ มอำชี พช่ ำงไฟฟ้ ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.38 สำหรับผู้ผ่ำนกำรฝึก มีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และผู้ไม่ผ่ำนกำรฝึก จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 (แผนภูมิที่ 35 และตำรำงภำคผนวกที่ 35)

12 5

8 3

4 1 1 0

1

เค ร ื่อง กล ฟ้ า อเิ ล ก็ ท รอ ... ธุ ร กิ จ แล ะบ ริ ก าร

8

ช่า ง

ไฟ

ช่า ง

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

2120

อตุ สา ห

ูมภ ิ า

อน ื่

รกิ า แอ ฟ

ะว นั อ อก กล า

4

25 20 15 10 5 0

กา

12

ช่า ง

33

เอ เช ยี

ศู น ย์ พั ฒ น ำ ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น จั ง ห วั ด อำนำจเจริญได้ดำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำฝีมือผู้ใช้ แรงงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรฝึกเตรียมเข้ำ ทำงำน กำรฝึ กยกระดับฝี มือแรงงำน และกำร ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพ ฝี มื อ แรงงำนไทยให้ มี ม ำตรฐำนฝี มื อ กำรเข้ ำ สู่ ประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน ขณะเดี ย วกั น เป็ น กำรพั ฒ นำทั ก ษะฝี มื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม ต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยภำพรวมของกำร ฝึกต่ำง ๆ ในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556)

แผนภูมิที 35 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนใน จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ

90

100 80 60 40 20 0

3) การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู เ้ ข้าร ับการฝึ ก

ผู ผ ้ ่านการฝึ ก

ผู ไ้ ม่ผ ่านการฝึ ก

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 24


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

3.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ส ำหรั บ กำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำน ในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) กลุ่มอำชีพที่ มีกำรฝึกยกระดับฝี มือแรงงำน พบว่ำ กลุ่ม อำชีพ ธุรกิ จและบริ กำร มีกำรฝึ กยกระดั บฝี มื อแรงงำน สู งสุ ด จ ำนวน 182 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 75.21 รองลงมำคื อ กลุ่ ม อำชี พ ช่ ำ งก่ อ สร้ ำ ง จ ำนวน 40 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.53 กลุ่ ม อำชี พ ช่ ำ ง เครื่ องกล จ ำนวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.26 และผ่ ำ นกำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำนทั้ ง หมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 (แผนภูมิที่ 36 และตำรำง ภำคผนวกที่ 36) แผนภู มิ ที 36 กำรฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงำน ในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 200

182 182

150 100 40

50 0

ธุ รกิจและบริการ

40

ช่างก่อสร้าง

ผูเ้ ข้าร ับการฝึ ก

20

20

ช่างเครือ ่ งกล ผูผ ้ า่ นการฝึ ก

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

3.3 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อผลิตภาพแรงงาน) กำรฝึ กยกระดั บ ฝี มือ แรงงำนโครงกำร คลินิกพัฒนำฝีมือแรงงำนเคลื่อนที่เพื่อผลิตภำพ แร ง ง ำ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ ร ง ง ำน ใ น ส ถ ำ น ประกอบกำร กลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึกยกระดับฝีมือ แรงงำน พบว่ำ กลุ่มอำชีพช่ำงก่อสร้ำง มีกำรฝึก ยกระดับฝีมือแรงงำน จำนวน 160 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.00 และผ่ำนกำรฝึกทั้งหมด รองลงมำ ได้ แก่ กลุ่ มอำชี พธุ รกิ จและบริ กำร จ ำนวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ 20.00 และผ่ ำนกำรฝึ กทั้งหมด (แผนภูมิที่ 37-1 และตำรำงภำคผนวกที่ 37) แผนภูมิที 37-1 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน ในสถำนประกอบกำร 200

160

160

150 100

40

50 0

40

่ งก่อ สร้าง ชา

ผู้เข้ ารับการฝึ ก

ผู้ผ่านการฝึ ก

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บ แรงงำนนอกระบบ ได้แก่กลุม่ อำชีพธุรกิจและบริกำร จำนวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก ทั้งหมด และผ่ำนกำรฝึกทั้งหมด (แผนภูมิที่ 37-2 และตำรำงภำคผนวกที่ 37) แผนภูมิที 37-2 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน ในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 60

60

60 50 40 30 20 10 0

ธุ รกิจและบริการ

ผู้เข้ ารับการฝึ ก

ผู้ผ่านการฝึ ก

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

25


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

3.4 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กำรทดสอบมำตรฐำนฝี มื อ ตำมกลุ่ ม อำชีพในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ซึ่ ง เป็ น กำรทดสอบมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำน แห่งชำติ ระดับ 1 ชั้นต้น โดยพิจำรณำตำมกลุ่ม อำชีพ พบว่ำ กลุ่มอำชีพที่มีกำรทดสอบมำกที่สุด คือ กลุ่มอำชีพธุรกิจและบริกำร จำนวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.17 รองลงมำคือ กลุ่ มอำชีพ ช่ ำ งก่ อ สร้ ำ ง จ ำนวน 38 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.45 กลุ่มอำชีพช่ำงเครื่องกล จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และกลุ่มอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 ส่วนของผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำน ฝี มื อ แรงงำน พบว่ ำ ผ่ ำ นกำรทดสอบ จ ำนวน 206 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เ ข้ำรั บ กำร ทดสอบทั้งสิ้น (แผนภูมิที่ 38 และตำรำงภำคผนวกที่ 38) แผนภูมิที่ 38 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ จังหวัดอำนำจเจริญ 140

126 126

120 100 80 60

38 38

40

34 34 8 8

20 0 ธุ ร กิ จและบริก าร

ผู้ เข้ารับการทดสอบ

ช่ างเครื่องกล

ผู้ ผ่ านการทดสอบ

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 4.1 กำรตรวจแรงงำน กระทรวงแรงงำนนอกจำกจะมีภำรกิจ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม กำรมี ง ำนท ำ กำรพั ฒ นำฝี มื อ แรงงำนเพื่ อยกระดั บฝี มือ ให้ เป็ นที่ ยอมรั บของ ตลำดแรงงำน และทัดเทียมมำตรฐำนสำกลแล้ว อี ก ภำรกิ จ หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งภำยหลั ง กำรส่งเสริมให้คนมีงำนทำแล้วคือ ภำรกิจด้ำน กำรคุ้ มครองลู กจ้ำง ให้ ได้รับควำมเป็นธรรมใน กำรจ้ำงงำน โดยสำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ หน่วยงำนในสังกัด กระทรวงแรงงำน เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี บ ทบำท ในกำรคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ แ รงงำนให้ ไ ด้ รั บ ควำมเป็ น ธรรมจำกกำรจ้ ำ งงำน ภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ คุ้มครองแรงงำนเพื่อ ไม่ใ ห้ ลู ก จ้ำงถูกเอำรั ดเอำ เปรียบจำกนำยจ้ำง โดยมีจุดมุ่งหมำยสูงสุด คือ ให้ มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ในอี ก ด้ำ นหนึ่ง ก็ ต้ องผดุ ง ไว้ ซึ่ ง ควำมยุ ติธ รรมกั บ ฝ่ ำ ย นำยจ้ำง กล่ำวคือไม่เอนเอียงไปด้ำนใด ด้ำนหนึ่ง ทั้ ง นี้ มำตรกำรที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงำนได้ รั บ รำยได้และสวัสดิกำรที่เป็นธรรมเพียงพอต่อกำร ดำรงชีวิต รวมถึงได้รับกำรคุ้มครองแรงงำนให้มี คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้คือกำรตรวจสถำนประกอบ กิ จ กำรเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ ผู้ ใ ช้ แ รงงำนได้ รั บ กำร ปฏิบัติและดูแลตำมกฎหมำย ขณะเดียวกันจะ เป็ น มำตรกำรในกำรกระตุ้ น ให้ ส ถำนประกอบ กิจกำรเอำใจใส่ดูแลลูกจ้ำงของตนให้มำกขึ้นอีกด้วย สำหรับรำยปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัด อำนำจเจริ ญ ได้ด ำเนินกำรตรวจสถำน ประกอบกิจกำรจำนวนทั้งสิ้น 110 แห่ง มีลูกจ้ำง ที่ ผ่ ำ นกำรตรวจหรื อ ได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองรวม จ ำ น ว น ทั้ งสิ้ น 1,054 คน จ ำแนกเป็ นชำย จำนวน 610 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของลูกจ้ำง ที่ตรวจทั้งหมด เป็นหญิงจำนวน 444 คน คิดเป็น 26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ร้อยละ 42.13 และขนำดสถำนประกอบกิจกำรที่ ตรวจรำยปี 2556 มำกที่สุด คือ สถำนประกอบ กิ จ กำรที่ มี ลู ก จ้ ำ ง 1 - 4 คน จ ำนวน 56 แห่ ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ 50.91 รองลงมำ ได้ แ ก่ สถำน ประกอบกิจกำรขนำด 5 - 9 คน จำนวน 28 แห่ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.45 สถำนประกอบกิ จ กำร ขนำด 20 – 49 คน จ ำนวน 15 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.64 สถำนประกอบกิ จ กำรขนำด 10 – 19 คน จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.36 และขนำดสถำนประกอบกิ จ กำร 50-99 คน จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 6 และตำรำงภำคผนวกที่ 39) ตำรำงที 6 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรและ ลูกจ้ำงทีผ่ำนกำรตรวจในจังหวัดอำนำจเจริญ สถำนประกอบกิจกำร/ลูกจ้ำงทีผ่ำนกำรตรวจ รำยปี 2556 (ม.ค. – ธ.ค.56) สปก. (แห่ง) ลูกจ้ำง (คน) 1 – 4 คน 56 133 5 – 9 คน 28 189 10 – 19 คน 7 98 20 – 49 คน 15 415 50 – 99 คน 4 219 รวม 110 1,054 ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ขนำดสถำน ประกอบกิจกำร

ในส่วนผลกำรตรวจแรงงำน พบว่ำสถำน ประกอบกิ จ กำร ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย จำนวน 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.18 สถำน ประกอบกิจกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.82 (แผนภูมิที่ 39 และตำรำงภำคผนวกที่ 40) แผนภูมิที 39 ผลกำรตรวจสถำนประกอบกิจกำร 150 108 100 50 2 0

ปฏิบ ัติถก ู ต้อง

ปฏิบ ัติไม่ถก ู ต้อง

อัตรำกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยใน แต่ละขนำดสถำนประกอบกิจกำร ที่ผ่ำนกำรตรวจ พบว่ำ สถำนประกอบกิจกำรขนำด 1 - 4 คน ปฏิบัติ ถูกต้อง จำนวน 55 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 1 แห่ ง สถำนประกอบกิ จ กำรขนำด 5-9 คน ปฏิบัติถูกต้อง จำนวน 28 แห่ง สถำนประกอบ กิจกำรขนำด 10 – 19 คน ปฏิบัติถูกต้อง จำนวน 7 แห่ ง สถำนประกอบกิจกำรขนำด 20 – 49 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง จ ำนวน 14 แห่ ง ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถูกต้อง จำนวน 1 แห่ง และสถำนประกอบกิจกำร ขนำด 50–99 คน ปฏิบัติถูกต้อง จำนวน 24 แห่ง (แผนภูมิที่ 40 และตำรำงภำคผนวกที่ 41) แผนภู มิ ที 40 สถำนประกอบกิ จกำรที ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง/ไม่ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยคุ้ ม ครอง แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 60 50 40 30 20 10 0

55 28 14

7 1 1 - 4 คน

0 5 - 9 คน

0

1

4

0

10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน

ที่มำ : สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำหรั บสถำนประกอบกิ จกำรที่ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยคุ้ ม ครองแรงงำน ในปีนี้ ได้ แก่ ประเภทอุต สำหกรรม กำรขำยส่ ง กำรขำยปลี ก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ ฯลฯ จำนวน 2 แห่ง และเมื่อสำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง แรงงำนตรวจพบสถำนประกอบกิ จ กำรที่ ไ ม่ ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จะมีกำร ดำเนินกำรให้สถำนประกอบกิจกำรนั้นปฏิบัติให้ ถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน เพื่ อให้ เกิ ดควำม เป็ น ธรรมแก่ ลู ก จ้ ำ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ กำรแนะน ำให้ นำยจ้ำงปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ออกหนังสื อเชิญ พบ ออกคำสั่ งให้ ดำเนิ นกำร เปรียบเทียบปรั บ หรือส่ ง เรื่องดำเนิ นคดี ทั้งนี้ กำรด ำเนิน กำรใน ลั ก ษณะใด จะพิ จ ำรณำตำมควำมรุ น แรงของ

ที่มำ : สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 27


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ปั ญหำ และในปี นี้ เ ป็ น กำรออกหนั งสื อเชิ ญพบ และกำรออกค ำสั่ ง ให้ เ จ้ ำ ของสถำนประกอบ กิ จ กำรด ำเนิ น กำร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตำม กฎหมำย (ตำรำงภำคผนวกที่ 42) สำหรั บเรื่องที่สถำนประกอบกิจกำรใน จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำม กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) ได้ แ ก่ เ รื่ อ งกำรจ่ ำ ยค่ ำ จ้ ำ ง จำนวน 1 แห่ง และค่ำจ้ำงขั้นต่ำ จำนวน 1 แห่ง (ตำรำงภำคผนวกที่ 43) สำหรับกำรตรวจควำมปลอดภัยในกำร ทำงำนซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองดูแลควำม ปลอดภัย อำชีว อนำมัย และสภำพแวดล้ อมใน กำรทำงำนของลู กจ้ำง รวมถึงเป็ นอีกมำตรกำร หนึ่งที่ดำเนินกำรเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้ำของ สถำนประกอบกำรเห็นควำมสำคัญและตระหนัก ถึง เรื่ องควำมปลอดภั ย ในกำรท ำงำน ในรอบปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ได้ดำเนินกำร ตรวจควำมปลอดภั ย ในสถำนประกอบกิ จ กำร ทั้งสิ้น จำนวน 74 แห่ง ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ ทั้งสิ้น จำนวน 883 คน จำแนกเป็นชำย จำนวน 540 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 61.16 ของผู้ ผ่ ำนกำร ตรวจทั้ ง หมด หญิ ง จ ำนวน 343 คน ร้ อ ยละ 38.84 (ตำรำงที่ 7 และตำรำงภำคผนวกที่ 44) ตำรำงที 7 กำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบ กิจกำร จำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร รำยปี 2556 สปก.ที่ผ่ำน ลูกจ้ำงที่ผ่ำน ขนำด สปก. กำรตรวจ กำรตรวจ (แห่ง) (คน) 1 - 4 คน 36 88 5 - 9 คน 14 95 10 - 19 คน 5 60 20 - 49 คน 17 525 50 - 99 คน 2 115 รวม 74 883 ที่มำ : สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

อั ต รำกำรปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัย ปี 2556 พบว่ำ ในภำพรวมมีกำร ปฏิบั ติงำนถู กต้อ งตำมกฎหมำยร้อยละ 98.53 (ตำรำงที่ 8 และตำรำงภำคผนวกที่ 42) ตำรำงที 8 เปรี ยบเทียบกำรตรวจควำมปลอดภัยกับ กำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย รำยปี 2556 สปก.ที่ สปก.ที่ ขนำด สปก. ผ่ำนกำร ปฏิบัติ ตรวจ ถูกต้อง (แห่ง) (แห่ง) 1 - 4 คน 36 36 5 - 9 คน 14 14 10 - 19 คน 5 4 20 - 49 คน 17 17 50 - 99 คน 2 2 100 – 299 คน รวม 74 73 ที่มำ : สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ประเภทอุตสำหกรรมที่มีกำรตรวจควำม ปลอดภัยสูงสุด ได้แก่ ประเภทกำรขำยส่ ง กำร ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน จำนวน 39 แห่ง ร้อยละ 52.70 รองลงมำ ได้แก่ กำรผลิต จ ำนวน 9 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.16 กำร ก่ อ สร้ ำ ง จ ำนวน 7 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.46 กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน จำนวน 7 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 9.46 และโรงแรม และภัตตำคำร จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.76 ตำมลำดับ (ตำรำงภำคผนวกที่ 43)

28


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

5) กำรประกันสังคม

4.2 กำรสวัสดิกำรแรงงำน นอกจำกกำรตรวจสถำนประกอบ กิจกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันและให้ควำมคุ้มครอง แรงงำนไทยเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น แล้ ว สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด อำนำจเจริญ ยังมีกำรส่งเสริ มกำรจัดสวัส ดิกำร แรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร โดยในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สำนักงำนสวัสดิกำร และคุ้ ม ครองแรงงำนจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ได้ ดำเนิ น กำรส่งเสริ มให้ ส ถำนประกอบกิจ กำรจัด สวัส ดิกำรในรู ป แบบต่ำ ง ๆ แก่ลู ก จ้ ำงหรื อผู้ ใ ช้ แรงงำน รวมถึงนำยจ้ ำงเจ้ำของสถำนประกอบ กิจกำร ดังนี้ ส่งเสริมและให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร แรงงำนนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 210 คน และส่ ง เสริ มควำมรู้ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิก ำรแรงงำน จำนวน 69 แห่ง ลูกจ้ำงที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,641 คน (ตำรำงที่ 9 และตำรำงภำคผนวกที่ 45) ตำรำงที 9 กำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำน จำแนกกิจกรรมทีส่งเสริม กิจกรรมทีส่งเสริม 1.ส่งเสริมและให้บริกำรด้ำน สวัสดิกำรแรงงำน นอกเหนือจำกที่กฎหมำย กำหนด 2.ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ สวัสดิกำรแรงงำน รวม

แห่ง 8

ภำรกิจด้ำนกำรประกันสังคมเป็นอีก ภำรกิ จ ที่ ก ระทรวงแรงงำน โดยส ำนั ก งำน ประกันสั งคมจังหวัดอำนำจเจริญ มีห น้ำที่ต้อ ง ดูแลผู้ ใช้แรงงำน ให้ มีคุณภำพชีวิ ตที่ดีขึ้ นและ มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยำมแก่ชรำอีกด้วย ในปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) ใช้ ข้ อ มู ล ณ เดื อ นธั น วำคม 2556 จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ มี ส ถำนประกอบกิ จ กำรที่ ขึ้ น ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน จำนวน 398 แห่ ง ลู ก จ้ ำ ง จ ำนวน 2, 850 คน และกองทุ น ประกันสังคม 651 แห่ง ผู้ประกันตนรวมทั้งหมด จำนวน 22,260 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตน มำตรำ 33 จ ำนวน 6,893 คน ผู้ ป ระกั น ตน มำตรำ 39 จำนวน 1,784 คน และผู้ประกันตน มำตรำ 40 จำนวน 13,583 คน (แผนภูมิที่ 41 และตำรำงภำคผนวกที่ 46) แผนภูมิที 41 แสดงจำนวนผู้ประกันตนทั้ง 3 มำตรำ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556

คน 210

12,814

14,000 12,000 10,000 8,000

6,872

6,000

4,000

69

1,641

77

1,851

1,731

2,000

0

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

29


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ จ ำ น ว น ส ถ ำ น ประกอบกำรจ ำแนกตำมประเภทกิ จ กำร 5 อั น ดั บ แรก พบว่ ำ ประเภทกิ จ กำรกำรค้ ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ ฯลฯ มีจำนวนสถำน ประกอบกำรมำกที่สุด จำนวน 92 แห่ง คิดเป็น ร้ อยละ 23.12 ของสถำนประกอบกำรทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ ร้ำนสินค้ำเบ็ดเตล็ด กำรค้ำอื่นๆ จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.56 สถำบัน กำรเงิ น บริ ก ำรด้ ำ นธุ ร กิ จ จ ำนวน 38 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 9.55 กำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 29 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.29 และกำรก่ อสร้ ำง จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 ตำมลำดับ เมื่ อ พิ จ ำรณำจ ำนวนผู้ ป ระกั น ตน จำแนกตำมประเภทกิจกำร 5 อันดับแรก พบว่ำ ประเภทกิจกำรกำรค้ ำเครื่ องไฟฟ้ ำ ยำนพำหนะ ฯลฯ มีจำนวนผู้ประกันตนมำกที่สุด จำนวน 626 คน คิดเป็นร้อยละ 21.96 ของจำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ ร้ำนสินค้ำเบ็ดเตล็ด กำรค้ำอื่นๆ จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 กำรผลิต ประกอบ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ จ ำนวน 296 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.39 กำรอบ แปรสภำพ เมล็ดพืช กำรทำแป้ ง จำนวน 210 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 7.37 กำรก่ อ สร้ ำ ง จ ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 และสถำบันกำรเงิน บริกำร ด้ำนธุรกิจ จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 10 และตำรำงภำคผนวกที่ 47)

ตำรำงที 10 จำนวนสถำนประกอบกำรและ ผู้ประกันตน จำแนกตำมประเภทกิจกำรจังหวัด อำนำจเจริญ ประเภทกิจกำร 1. กำรฆ่ำสัตว์ (หมู) 2. กำรผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอำหำร 3. กำรผลิตน้ำแข็ง 4. กำรอบ แปรสภำพเมล็ดพืช กำรทำแป้ง 5. กำรผลิตน้ำมันพืช 6. กำรปั้น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแต่งกำย อื่น ๆ จำกผ้ำ 8. กำรฟอก ผลิต ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ 9. กำรทำป่ำไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ 11. กำรพิมพ์ กิจกำรหนังสือพิมพ์ 12. กำรผลิต กำรบรรจุก๊ำซ 13. ผลิตผลิตภัณฑ์จำกดิน สุขภัณฑ์ 14. ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโลหะ 15. กำรรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. กำรหล่อหลอม กำรกลึงโลหะ 17. ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจำกโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอำกำศผลิต 20. ผลิตซ่อมวิทยุ – โทรทัศน์ ชิ้นส่วน 21. กำรผลิต ประกอบ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 22. กำรผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยำน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. กำรผลิตเบำะรถยนต์ เบำะอื่น ๆ 25. กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำยหลัก 26. กำรติดตั้งโทรศัพท์สำยหลัก 27. กำรก่อสร้ำง 28. กำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ 29. ขนส่งสินค้ำ ผู้โดยสำรทำงรถยนต์ 30. กำรขนถ่ำยสินค้ำ 31. กำรค้ำเครื่องไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ ฯลฯ 32. กำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 33. ร้ำนสินค้ำเบ็ดเตล็ด กำรค้ำอื่นๆ 34. สถำบันกำรเงิน บริกำรด้ำนธุรกิจ 35. โรงพยำบำล บริกำรสุขภำพ 36. สถำนสอนขับรถยนต์ 37. ให้เช่ำอสังหำฯ จัดสรรบ้ำน 38. สถำนีโทรทัศน์ กำรสร้ำงภำพยนตร์ 39. บริกำรบันเทิง กีฬำ สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟ้ำอุปกรณ์สื่อสำร 41. บริกำร ซัก อบ รีด 42. รักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด 43. กำรเลี้ยงสัตว์ 44.ร้ำนขำยอำหำร โรงแรม ห้องเช่ำ 45.งำนอำชีพหรือบริกำรที่มิได้จัด รวม

สปก. (แห่ง) 1 13 4 19 1 2 2 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 6 5 2 25 10 1 1 1 3 27 1 3 0 92 29 46 38 4 1 1 3 2 4 1 3 1 20 7 398

ผปต. (คน) 7 71 164 210 30 23 5 3 7 8 18 15 33 3 6 1 4 9 40 5 296 49 11 1 126 11 170 2 12 0 626 113 416 170 12 6 4 3 3 19 1 31 9 81 16 2,850

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

30


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

4 3.5 3 2.5 2 2 1.5 1 0.5 0

4

4 3 1

1

วตั ถหุ ร

ือส งิ่ ข

อง พั ง ท

ตก

จา ก

แผนภูมิที 42 จำนวนสถำนพยำบำลในสังกัด สำนักงำนประกันสังคมของจังหวัดอำนำจเจริญ

แผนภูมิที 43 แสดงสำเหตุกำรประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยเนืองจำกกำรทำงำน

ที่ ส งู ลา ย วตั หล ถหุ น่ ท รื อ ับ วตั ส งิ่ ข ถหุ อง รื อ หน สงิ่ ขอ ีบ งต /ดึ ง ัด / บา ด อบุ /ทิ่ ั ติ เ มแ หต ทง ุ จา กย าน พา หน ะ ไฟ ฟ้ า ช็อ ต

ปั จ จุ บั น จั ง ห วั ด อ ำ น ำ จ เ จ ริ ญ มี ส ถำนพยำบำลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เ ป็ น สถำนพยำบำลของรั ฐ บำล จ ำนวน 1 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ของสถำนพยำบำล ทั้งหมด (แผนภูมิที่ 42 และตำรำงภำคผนวกที่ 48)

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

สำหรับกำรจ่ำยค่ำทดแทน กองทุน เงิ น ทดแทน ปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) มีกำรจ่ำยเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ กรณี ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำนวน 10 รำย เป็นเงิน 205,556 บำท เมื่อพิจ ำรณำถึงสำเหตุกำรประสบ อันตรำยพบว่ำ มีสำเหตุเกิดจำกกำรตกจำกที่สูง จำนวน 2 รำย วัตถุหรือสิ่งของพังทลำยหล่นทับ จำนวน 2 รำย วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จำนวน 2 รำย วัตถุหรือสิ่งของตัด /บำด/ทิ่มแทง จำนวน 1 รำย อุ บั ติ เ หตุ จ ำกยำนพำหนะ จ ำนวน 3 รำย (แผนภูมิที่ 43 และตำรำงภำคผนวกที่ 49)

พิจำรณำจำกกำรประสบอั นตรำย หรือเจ็บ ป่ว ยเนื่ องจำกกำรทำงำน จำแนกตำม ประเภทกิ จ กำรและควำมร้ ำ ยแรง ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) พบว่ำ ขำยวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้ำง ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่ว ย ควำมร้ ำยแรงหยุ ดงำนไม่ เกิ น 3 วั น จ ำนวน 4 รำย ผลิต – จำหน่ำยน้ำแข็ง ประสบภัยอันตรำยหรือ เจ็ บ ป่ ว ยควำมร้ ำ ยแรงสู ญ เสี ย อวั ย วะบำงส่ ว น จำนวน 1 รำย กิจกำรกำรติดตั้ง ไฟฟ้ำสำยหลั ก ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรงทุพพลภำพ จำนวน 1 รำย โรงงำนพริกแกงประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรง หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จำนวน 1 รำย เดินสำยโทรศัพท์ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรงหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จำนวน 1 รำย เดินสำยโทรศัพท์ประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรงหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จำนวน 1 รำย ร้ำนสรรพสินค้ำประสบอันตรำย หรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรงหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จำนวน 3 รำย กำรอบเมล็ดพืช กำรสีข้ำว ฯลฯ ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยควำมร้ำยแรงหยุด งำนเกิ น 3 วั น จ ำนวน 1 รำย กำรผลิ ต – จ ำหน่ ำ ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ป ระสบอั น ตรำยหรื อ 31


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

เจ็ บ ป่ ว ยควำมร้ ำ ยแรงหยุ ด งำน ไม่ เ กิ น 3 วั น จำนวน 1 รำย และกำรผลิตยำงและผลิตภัณฑ์ จำกยำง ประสบอั น ตรำยหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยควำม ร้ำยแรงสู ญเสี ย อวัยวะบำงส่ว น จ ำนวน 1 รำย และหยุดงำนเกิน 3 วัน จำนวน 1 รำย (แผนภูมิที่ 44 และตำรำงภำคผนวกที่ 50) แผนภูมิที 44 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย เนื องจำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำมประเภท กิจกำร

ร้อยละ 19.55 กรณีว่ำงงำน จำนวน 911 รำย คิดเป็นร้อยละ 13.29 กรณีชรำภำพ จำนวน 456 รำย คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.65 กรณี ทุพ พลภำพ จ ำนวน 153 รำย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.23 และกรณี ต ำย จำนวน 112 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.63 ตำมลำดับ (แผนภูมิที่ 45 และตำรำงภำคผนวกที่ 51) แผนภูมิที 45 ผู้ประกันตนในจังหวัดอำนำจเจริญ ที ใช้ บ ริ ก ำรกองทุ น ประกั นสั งคม จ ำแนกตำม ประเภทประโยชน์ทดแทน

ผล

ิต จา

ขา ยวส ัด ุฯ หน ่ าย น ติ ด ้าแ ข็ง ตั้ ง ไฟ ฟ้ า สา ยห ลั ก โรง งาน พร ิก แ กง เดิ นส ายโ ทร ศั พ ท์ ร้าน สร รพ สิ น ค้ า กา รอ บเ มล ็ด พ ื ชฯ กา รผ ลิ ต ฯ กา รผ ลิ ต ยาง ฯ

4 4 3.5 3 3 2.5 2 1.5 1 1 1 1 11 1 1 1 0.5 0 00 0 0 00 000 00 0 000 000 00 0 000 0 0

ทุพพลภาพ หยุด งานเกิน 3 วัน

สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุด งานไม่เกิน 3 วัน

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ในด้ ำ นกำรจ่ ำ ยประโยชน์ ท ดแทน กองทุ น ประกัน สั ง คม ณ ปี 2556 (มกรำคม – ธั น วำคม 2556) พิ จ ำรณำตำมประเภทของ ประโยชน์ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีได้แก่ เจ็บป่ว ย คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภำพ ตำย สงเครำะห์ บุ ต ร ชรำภำพ และว่ำงงำน พบว่ำ จำนวนผู้ใช้บริกำร มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 6,854 รำย ส ำหรั บ ประเภท ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริกำรสูงสุด ในไตรมำสนี้ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีผู้ประกันตนใช้ บริกำร จำนวน 1,985 รำย คิดเป็นร้อยละ 28.96 ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรทั้ ง หมด รองลงมำได้ แก่ กรณี สงเครำะห์ บุ ตร จ ำนวน 1,627 รำย คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.74 กรณีคลอดบุตร จำนวน 1,340 รำย คิดเป็น

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

หำกพิจ ำรณำตำมปริ มำณกำรจ่ ำยเงิ น ประโยชน์ทดแทน พบว่ำ มีกำรจ่ำยเงินจำนวน ทั้งสิ้น 38,998,262.22 ล้ำนบำท โดยกรณีคลอดบุตร มีกำรจ่ำยเงินสูงสุดถึง 23,260,407.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของเงินประโยชน์ทดแทน ที่ จ่ ำ ย รองลงมำคื อ กรณี ช รำภำพ จ่ ำ ยเงิ น ประโยชน์ ทดแทน จ ำนวน 6,644,976.89 ล้ ำนบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.04 กรณี ต ำย จ ำนวน 3,651,645.59 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.36 กรณีเจ็บป่วย จำนวน 1,650,733.79 ล้ำนบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.23 กรณี ว่ ำ งงำน จ ำนวน 1,411,262.15 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.62 กรณี สงเครำะห์ บุ ตร จ ำนวน 1,847,750 ล้ ำนบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.74 และกรณี ทุ พ พลภำพ จำนวน 531,486.30 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.36 (แผนภูมิที่ 46 และตำรำงภำคผนวกที่ 51)

32


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

5

ง มา กอ่ สร้ า เห

ลงิ

ลูก จ้าง

11

1

รั บ

/VC D

สปก.

ให้ บ

ริ ก าร

เชา่

VD O

ขา ยน มU

ิน

5 4.5 4 3.5 3 3 2.5 2 1.5 1 1 1 1 1 1 0.5 0 HT

แผนภูมิที 47 แสดงประโยชน์ทดแทนประกัน ตนมำตรำ 40 ข้อมูล ณ ปี 2556

แผนภูมิที่ 48 จำนวนสถำนประกอบกำรที่เลิ ก จ้ำงและจำนวนลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงจำแนกตำม ประเภทกิจกำร ปี 2556 ในจังหวัดอำนำจเจริญ

ขา ยน า้ มน ั เช อื้ เพ

เมื่ อ พิ จ ำรณำกำรจ่ ำ ยเงิ น ประโยชน์ ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ กั น ต น ม ำ ต ร ำ 4 0 ข้ อ มู ล ณ ปี 2556 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน จำนวน ทั้ ง สิ้ น 908 คน ได้ แ ก่ กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย/ประสบ อั น ตรำย จ ำนวน 706 คน เป็ น เงิ น จ ำนวน 765,050 บำท กรณี บ ำเหน็ จ ชรำภำพ จ ำนวน 136 คน เป็นเงินจำนวน 52,078.02 บำท และ กรณี ต ำย จ ำนวน 66 คน เป็ น เงิ น จ ำนวน 1,240,000 บำท ตำมลำดับ (แผนภูมิที่ 47 และ ตำรำงภำคผนวกที่ 52)

เมื่อพิจำรณำประเภทกิจกำรที่มีกำรเลิกจ้ำง ได้แก่ ประเภทกิจกำรขำยนม UHT จำนวน 1 แห่ ง ลูกจ้ำง 1 คน กำรให้บริกำรเช่ำ VDO/VCD จำนวน 1 แห่ ง ลู กจ้ ำง 1 คน กำรผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ หิ น จำนวน 1 แห่ ง ลู ก จ้ ำง 3 คน กำรขำยน้ ำมั น เชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้ำง 5 คน และกำร รับเหมำก่อสร้ำง จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้ำง 1 คน (แผนภูมิที่ 48 และตำรำงภำคผนวกที่ 54)

อร์ นเิ จ อร์ ห

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ส ำ นั ก ง ำ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม จั ง ห วั ด อ ำนำจเจริ ญ รำยงำนสถำนกำรณ์ สถำน ประกอบกำรที่เลิกกิจกำรและลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง เลิกจ้ำง ในปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) พบว่ ำ มี ส ถำนประกอบกำรที่ เ ลิ ก กิ จ กำรรวม ทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำง จำนวน 11 คน โดยทั้งหมดเป็นสถำนประกอบกำรขนำด 1 – 9 คน (ตำรำงภำคผนวกที่ 53)

ผล ติ เฟ

แผนภู มิ ที 46 กำรจ่ ำ ยเงิ น ประโยชน์ ทดแทน จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จ ำแนกตำมประเภท ประโยชน์ทดแทน

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

33


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวก

34


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2553 – 2554 ปี 2553

ปี 2554

อัตรำกำร มูลค่ำล้ำน ร้อยละของ มูลค่ำ ร้อยละของ เปลียนแปลง บำท GPP ล้ำนบำท GPP ภำคเกษตร 3,314 27.4 3,177 26.3 -4.3 สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ 3,235 26.7 3,095 25.6 -4.5 สำขำประมง 79 0.7 82 0.7 3.7 ภำคนอกเกษตร 8,804 72.6 8,922 73.7 1.3 สำขำเหมืองแร่และเหมืองหิน 18 0.2 22 0.2 18.2 สำขำอุตสำหกรรม 876 7.2 899 7.4 2.6 สำขำไฟฟ้ำ ประปำ และโรงแยกก๊ำซ 173 1.4 178 1.5 2.8 สำขำก่อสร้ำง 834 6.9 665 5.5 -25.4 สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม 1,122 9.3 1,065 8.8 -5.4 ยำนยนต์ จักรยำนยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและ ของใช้ในครัวเรือน สำขำโรงแรมและภัตตำคำร 11 0.1 10 0.1 -10.0 สำขำกำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำและกำร 278 2.2 293 2.4 5.1 คมนำคม สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน 830 6.9 884 7.3 6.1 สำขำบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ 869 7.2 871 7.2 0.2 และบริกำรทำงธุรกิจ สำขำกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกัน 1,032 8.5 1,216 10.1 15.1 ประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคับ สำขำกำรศึกษำ 2,219 18.3 2,220 18.3 0.1 สำขำกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม 354 2.9 386 3.2 8.3 สำขำกำรให้บริกำรด้ำนชุมชน สังคมและ 173 1.4 194 1.6 0.8 บริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ สำขำลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 14 0.1 20 0.2 1.0 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 12,118 100.0 12,099 100.0 -0.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บำท) 30,392 30,231 -0.5 อุตสำหกรรม

ที่มำ : สำนักงำนคลังจังหวัดอำนำจเจริญ

35


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 2 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดอำนำจเจริญเดือนกันยำยน ปี 2556 (2554 = 100) หมวด ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทัวไป 104.3 104 104.3 104.6 105.6 105.8 หมวดอำหำรและเครืองดืมไม่มแี อลกอฮอล์ 104.4 103.3 104.0 105.1 107.8 108.1 ข้ำว แป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง 97.7 97.6 97.6 97.6 97.7 97.8 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 103.5 105.1 107.3 107.6 107.7 109.2 ไข่ และผลิตภัณฑ์นม 99.2 100.9 99.5 99.4 103.6 114.6 ผักและผลไม้ 117.5 104.9 106.4 113.3 129.6 107.9 เครื่องประกอบอำหำร 100.2 100.3 99.7 99.7 99.7 99.2 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 104.5 104.5 103.9 103.9 104 103.8 อำหำรบริโภค-ในบ้ำน 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 อำหำรบริโภค - นอกบ้ำน 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 หมวดอืนๆทีไม่ใช่อำหำรและเครืองดืม 104.4 104.9 104.8 104.4 103.9 104.1 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 หมวดเคหะสถำน 103.8 103.8 103.7 103.7 103.7 103.6 หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 101.2 101.4 101.2 101.2 96.7 96.7 หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสือ่ สำร 105.2 106.2 106.1 105.1 105.0 105.6 หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำ และกำร 100.4 101.6 101.7 101.2 101.2 101.2 ศำสนำ หมวดยำสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 108.1 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน 102.9 103.0 102.9 102.9 102.5 102.4 กลุ่มอำหำรสด และพลังงำน 105.8 105.0 105.8 106.5 109.2 109.8 อำหำรสด 104.3 102.9 103.9 105.3 108.7 109.1 พลังงำน 110.9 113.5 113.1 110.6 110.0 111.5 ที่มำ : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปหักรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและสินค้ำกลุ่มพลังงำน

ก.ค.56 105.9 107.9 97.8 109.9 104.6 124.0 99.5 103.7 111.8 100.2 104.4 105.9 103.7 96.8 106.3 101.2

ส.ค.56 106.3 108.7 97.9 110.9 105.7 126.1 99.2 103.1 112.8 101.9 104.4 105.9 103.9 96.9 106 101.2

ก.ย.56 106.1 108.3 98.1 110.9 107.6 121.9 99.1 103.0 112.6 101.9 104.3 105.9 103.9 96.8 105.9 101.2

107.8 102.5 109.9 108.7 113.5

107.8 102.7 110.5 109.7 112.6

109.1 102.6 110.1 109.2 112.8

36


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 3 กำรจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ตำมหมวดธุรกิจจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 อุตสำหกรรม กำรผลิต กำรก่อสร้ำง กำรขำยส่ง ขำยปลีก ฯ โรงแรมและภัตตำคำร กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ และ บริกำรทำงธุรกิจ กำรให้บริกำรชุมชน สังคม และบริกำรส่วน บุคคลอื่น สถำนีวิทยุ อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

บริษัทจำกัด รำย ล้ำนบำท 3 2,000,000 2 2,000,000 8 75,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แห่ง ล้ำนบำท 2 1,800,000 19 25,200,000 9 10,200,000 1 700,000 1 1,000,000

แห่ง 5 21 17 2 2

รวม ล้ำนบำท 3,800,000 27,200,000 85,200,000 1,700,000 2,000,000

3,000,000

1

1,000,000

4

4,000,000

18 84,000,000

12 45

3,950,000 43,850,000

12 63

3,950,000 127,850,000

ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 4 กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรมทีประกอบกิจกำรใหม่ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม ปี 2556 ที

1 2 3 4

ประเภทอุตสำหกรรม

รีดยำงพำรำ ซ่อมรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ขนส่ง ทำวงกบประตูหน้ำต่ำงและ 5 เครื่องเรือนจำกไม้ 6 โรงสีข้ำว 7 ทำเครื่องเรือนจำกไม้ 8 ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 9 เชื่อมโลหะทั่วไป 10 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 11 มันเส้น 12 อื่น ๆ รวม

จำนวนโรงงำนทีเปิดกิจกำรใหม่ จำนวน เงินทุน คนงำน (แห่ง) (ล้ำนบำท) (คน) 1 2.1 13 1 0.83 6 1 1.35 1 3 1.66 11 1 1 1

20.5 4.7 3.8

20 7 4

จำนวนโรงงำนทีเลิกกิจกำร จำนวน เงินทุน คนงำน (แห่ง) (ล้ำนบำท) (คน) 2 2.86 9 1 1.1 6 1 0.23 5 2 2 1 -

3.34 7.37 0.55 0.15 -

23 56 2 -

ที่มำ : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอำนำจเจริญ

37


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 5 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนของจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 ปี 2556 227,134 230,072 กำลังแรงงำนในจังหวัด 316,814 323,510 ประชำกรทีม่ ีอำยุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด 71.69 71.12 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนของจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 6 อัตรำกำรจ้ำงงำนจังหวัดใน/นอกภำคเกษตรในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 ปี 2556 127,549 144,262 จำนวนผู้ทำงำนในภำคเกษตรของจังหวัด 91,909 80,965 จำนวนผู้ทำงำนนอกภำคเกษตรของจังหวัด 219,458 225,227 จำนวนผู้มีงำนทำในจังหวัด 58.12 64.05 อัตรำกำรจ้ำงงำนในภำคเกษตรของจังหวัด 41.88 35.95 อัตรำกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรของจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 7 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตของจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 ปี 2556 14,529 10,620 ผู้มีงำนทำในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตของจังหวัด 219,458 255,227 จำนวนผู้มีงำนทำในจังหวัด 6.62 4.72 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตของจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 8 อัตรำกำรว่ำงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 ปี 2556 1,788 1,785 ผู้ว่ำงงำนจังหวัด 226,491 230,972 กำลังแรงงำนในจังหวัด 0.79 0.77 อัตรำกำรว่ำงงำนในจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

38


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 9 อัตรำกำรเปลียนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) ผู้ประกันตนทีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และกรณีเลิกจ้ำง จังหวัดอำนำจเจริญ 2556

2555

6,893 6,590 จำนวน ผปต.มำตรำ 33 (สปส.) 4.60 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวน ผปต.ในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) (YoY) 911 1,160 จำนวน ผปต.ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน (สปส.) -21.47 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวน ผปต.ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวำ่ งงำน (YoY ) สปส. 66 120 จำนวน ผปต.ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้ำง (กกจ.) - 45.00 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ ผปต. ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี เลิกจ้ำง (YoY) (กกจ.) ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 10 อัตรำกำรบรรจุงำนของจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 ปี 2556 976 967 จำนวนผู้ได้รับกำรบรรจุงำน 1,876 2,000 ผู้สมัครงำนในจังหวัด 518 1,166 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง 52.03 48.35 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผูส้ มัครงำนจังหวัด 188.42 82.93 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อตำแหน่งงำนว่ำงจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 11 อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2555 243,942 ผู้มีงำนทำในจังหวัด

ปี 2556 255,227

จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวทั้งหมดในจังหวัด

131

444

จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (พม่ำ ลำว กัมพูชำ) ในจังหวัด

42

233

อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวต่อจำนวนผู้มีงำนทำทั้งหมดในจังหวัด

0.05

0.17

อัตรำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (พม่ำ ลำว กัมพูชำ) ในจังหวัด

32.06

52.48

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

39


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 12 อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน/ กฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ปี 2555 ปี 2556 2

2

129

108

จำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่ทำผิดกฎหมำยควำมปลอดภัย

5

-

จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผำ่ นกำรตรวจกฎหมำยคุ้มครองควำมปลอดภัย

78

73

อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คุ้มครองแรงงำนของสถำนประกอบกิจกำร

1.55

1.85

อัตรำกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัย ของสถำนประกอบกิจกำร

6.41

0

ปี 2555 19,394 243,942 7.95

ปี 2556 21,179 255,227 8.30

จำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่ทำผิดกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน จำนวนสถำนประกอบกิจกำรทีผ่ ่ำนกำรตรวจกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 13 อัตรำแรงงำนทีเป็นผู้ประกันตนในจังหวัด จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33, 39 ,40 ในจังหวัด จำนวนผู้มีงำนทำในจังหวัด อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

40


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 14 จำนวนผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน ปี 2554 – 2556 สถำนภำพแรงงำน ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน - ผู้มีงำนทำ - ผู้ว่ำงงำน - กำลังแรงงำนที่รอฤดูกำล ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำน - ทำงำนบ้ำน - เรียนหนังสือ - อื่น ๆ

2554 313,685 225,427 222,929 1,869 628 88,258 24,907 26,262 37,089

2555 317,527 231,884 225,947 1,495 4,442 85,643 20,095 24,785 40,763

ชำย 161,884 129,402 126,690 917 1,795 32,482 883 11,705 19,894

2556 หญิง 161,626 101,570 98,536 867 2,166 60,057 21,920 11,732 26,405

รวม 323,510 230,972 225,227 1,784 3,961 92,538 22,803 23,437 46,298

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

41


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 15 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมและเพศ ประเภทอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม กำรป่ำไม้และกำรประมง นอกภำคเกษตรกรรม

2555 137,799 137,799 88,148 14,803 210 181

2. กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3. กำรผลิต 4. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอำกำศ 5. กำรจัดหำน้ำ กำจัดกำร และกำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 12,858 6. กำรก่อสร้ำง 7. กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และ 24,031 จักรยำนยนต์ 1,620 8. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 8,767 9. ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 131 10. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 899 11. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 11 12. กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 296 13. กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 276 14. กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน 15. กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำร 12,577 ประกันสังคมภำคบังคับ 5,121 16. กำรศึกษำ 3,346 17. กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 266 18.ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 2,296 19.กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่น ๆ 20.กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมผลิต 459 สินค้ำและบริกำร 21.กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก 22. ไม่ทรำบ รวม 225,947

ชำย 81,821 81,821 44,869 0 4,661 924 49

2556 หญิง 62,441 62,441 36,096 0 5,959 0 0

รวม 144,262 144,262 80,965 0 10,620 924 49

7,069 13,097

834 10,219

7,903 23,316

966 4,070 285 411 23 152 135 8,020

320 6,840 10 450 155 42 163 3,428

1,287 10,910 295 860 177 193 298 11,448

2,142 1,088 411 1,357 0

3,772 1,569 713 1,405 0

5,914 2,657 1,123 2,763 0

0 0 126,690

0 0 98,536

0 0 225,227

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

42


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 16 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพและเพศ ปี 2555 – 2556

ประเภทอำชีพ

2555

2556 หญิง 1,375

รวม 7,155

1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส และผู้จัดกำร

4,794

ชำย 5,780

2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ

7,162 3,412

3,274 2,587

4,904 1,096

8,178 3,683

9. อำชีพขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร

3,632 30,257 133,235 18,454 11,858 13,143

1,418 9,802 78,208 9,711 5,642 7,899

2,436 16,073 61,622 1,702 3,803 5,526

3,854 28,245 139,830 11,413 9,445 13,426

10. คนงำนซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น รวม

225,947

0 126,690

0 98,536

0 225,227

3. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเทคนิคสำขำต่ำง ๆ และอำชีพที่เกี่ยวข้อง 4. 5. 6. 7. 8.

เสมียน พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด ผู้ปฏิบัติงำนทีมีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือและธุรกิจกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

43


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 17 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญจำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศปี 2555 – 2556 ระดับกำรศึกษำ 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่มีกำรศึกษำ ต่ำกว่ำประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย - สำยสำมัญ - สำยอำชีวศึกษำ - สำยวิชำกำรศึกษำ 6. อุดมศึกษำ - สำยวิชำกำร - สำยวิชำชีพ - สำยวิชำกำรศึกษำ 7. อื่น ๆ 8. ไม่ทรำบ รวม ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

2555 841 69,362 65,340 36,382 31,634 26,836 4,724 74 22,355 9,214 10,075 3,066 33 225,947

ชำย 498 33,732 35,134 20,723 16,913 17,789 1,949 88 9,992 5,446 3,244 1,302 0 393 126,690

2556 หญิง 428 40,583 35,952 18,987 17,723 10,810 1,794 11 11,149 5,375 3,036 2,739 0 369 98,536

รวม 927 74,315 71,086 39,709 34,636 28,599 3,743 99 21,140 10,821 6,280 4,040 0 675 225,227 44


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 18 ผู้มีงำนทำจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำนและเพศ สถำนภำพกำรทำงำน นำยจ้ำง ลูกจ้ำงรัฐบำล ลูกจ้ำงเอกชน ทำธุรกิจส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน กำรรวมกลุ่ม รวม

2555 1,644 20,863 42,454 90,807 69,990 189 225,947

ชำย 1,423 12,245 20,667 61,104 31,228 24 126,690

2556 หญิง 219 8,569 13,282 32,065 44,295 107 98,536

รวม 1,642 20,814 33,949 93,169 75,523 131 225,227

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

45


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 19 จำนวนผู้มีงำนทำทีอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตร ปี 2556 เกษตรกรรม

เหมืองแร่ เหมืองหิน

กำรผลิต

ไฟฟ้ำ ก๊ำซ และประปำ

กำรจัดหำน้ำ กำรบำบัดน้ำเสีย

อุตสำหกรรม กำร กำรขำยส่ง ก่อสร้ำง กำรขำยปลีก

กำรขนส่ง

ทีพักแรม และ บริกำรด้ำนอำหำร

ข้อมูล ข่ำวสำร กำรสือสำร

กิจกรรมด้ำน กำรเงิน

จังหวัด

รวม

อำนำจเจริญ

242,970

170,780

-

9,778

1,843

97

6,822

17,695

1,939

10,685

105

370

ชำย

132,053

95,116

-

4,426

1,843

97

5,357

8,346

792

3,495

64

70

หญิง

110,917

75,664

-

5,352

-

-

1,465

9,349

1,148

7,189

41

300

แรงงำนในระบบ

39,847

5,874

-

3,885

1,739

97

1,042

6,804

480

3,314

41

370

ชำย

19,944

2,950

-

1,423

1,739

97

591

2,740

480

902

-

70

หญิง

19,902

2,924

-

2,462

-

-

450

4,065

-

2,413

41

300

แรงงำนนอกระบบ 203,123

164,906

-

5,894

104

-

5,780

10,890

1,459

7,370

64

-

ชำย

92,166

-

3,003

104

-

4,766

5,606

311

2,594

64

-

หญิง 91,014 72,740 ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

-

2,890

-

-

1,014

5,284

1,148

4,777

-

-

112,109

46


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 19 จำนวนผู้มีงำนทำทีอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตร ปี 2556 (ต่อ) อุตสำหกรรม จังหวัด อำนำจเจริญ

อสังหำริมทรัพย์ กิจกรรมทำง วิชำชีพ 301 301

กิจกรรมกำร บริหำร 301

บริหำรรำชกำร และป้องกันประเทศ 301

กำรศึกษำ 301

ด้ำนสุขภำพและ สังคมสงเครำะห์ 301

ศิลปะ บันเทิง 301

กิจกรรม บริกำร อืนๆ 301

กำรจ้ำงงำนใน ครัวเรือน ส่วนบุคคล 301

องค์กำร ระหว่ำง ประเทศ 301

ไม่ทรำบ 301

ชำย

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

หญิง

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

แรงงำนในระบบ

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

ชำย

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

หญิง

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

แรงงำนนอกระบบ

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

ชำย

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

หญิง

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

47


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 20 จำนวนผู้มีงำนทำทีอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพ ปี 2556 อำชีพ จังหวัด

รวม

วิชำชีพ ด้ำนต่ำง ๆ 6,603

วิชำชีพ ด้ำนเทคนิค 3,602

เสมียน

242,970

ผู้บัญญัติกฎหมำย และผู้จัดกำร 8,042

3,458

พนักงำน บริกำร 24,410

ด้ำนกำรเกษตร และประมง 171,093

ด้ำนควำมสำมำรถ ทำงฝีมือ 8,789

ผู้ปฏิบตั ิงำน โรงงำนเครืองจักร 9,687

อำชีพพื้นฐำน ต่ำง ๆ 7,285

คนงำนซึงมิได้ จำแนกไว้ในหมวดอืน -

อำนำจเจริญ ชำย

132,053

5,911

2,184

2,291

408

9,428

95,533

7,984

4,935

3,379

-

หญิง

110,917

2,131

4,419

1,311

3,050

14,982

75,561

804

4,752

3,907

-

แรงงำนในระบบ

39,847

3,780

5,796

2,149

3,399

6,829

6,519

2,229

4,799

4,348

-

ชำย

19,944

3,572

1,812

1,866

349

2,209

3,377

2,229

2,633

1,897

-

หญิง

19,902

208

3,983

282

3,050

4,620

3,142

-

2,166

2,451

-

แรงงำนนอกระบบ

203,123

4,262

808

1,454

59

17,581

164,575

6,559

4,888

2,937

-

ชำย

112,109

2,339

372

425

59

7,219

92,156

5,755

2,303

1,481

-

หญิง

91,014

1,923

436

1,029

-

10,362

72,419

804

2,586

1,455

-

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

48


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 21 จำนวนผู้มีงำนทำทีอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำยุ ปี 2556 กลุ่มอำยุ จังหวัด

รวม

242,970 อำนำจเจริญ 132,053 ชำย 110,917 หญิง 39,847 แรงงำนในระบบ 19,944 ชำย 19,902 หญิง 203,123 แรงงำนนอกระบบ 112,109 ชำย 91,014 หญิง ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดอำนำจเจริญ

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 and over

9,535

25,217

28,314

24,312

25,550

31,107

28,681

22,757

21,795

25,702

5,066

14,329

15,961

12,950

12,104

15,545

15,476

12,796

11,572

16,255

4,469 553

10,888 6,235

12,353 8,433

11,362 5,289

13,446 4,786

15,562 5,680

13,205 2,692

9,961 3,546

10,223 2,078

9,447 556

136

2,873

3,069

3,346

2,304

3,151

1,257

2,227

1,319

264

417 8,982

3,362 18,982

5,365 19,881

1,943 19,023

2,482 20,764

2,528 25,427

1,435 25,989

1,319 19,211

759 19,717

292 25,146

4,930

11,456

12,893

9,604

9,801

12,393

14,219

10,569

10,252

15,991

4,052

7,526

6,988

9,419

10,964

13,034

11,770

8,642

9,465

9,155

49


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 22 จำนวนผู้มีงำนทำทีอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกำรศึกษำ ปี 2556 มัธยมศึกษำตอนปลำย จังหวัด

รวม

ไม่มี กำรศึกษำ

ตำกว่ำ ประถมศึกษำ

ประถม ศึกษำ

มัธยมศึกษำ สำยสำมัญ ตอนต้น

อำนำจเจริญ

242,970

852

74,710

65,875

43,042

ชำย

132,053

566

37,601

38,447

หญิง

110,917

286

37,109

แรงงำนในระบบ

39,847

47

ชำย

19,944

หญิง

อุดมศึกษำ

สำยอำชีวศึกษำ

สำยวิชำกำรศึกษำ

สำย วิชำกำร

สำย วิชำชีพ

สำยวิชำกำรศึกษำ

อืน ๆ

ไม่ทรำบ

32,214

3,237

-

9,217

7,543

3,580

-

2,700

25,808

18,547

811

-

4,119

3,665

1,264

-

1,225

27,427

17,234

13,667

2,426

-

5,098

3,878

2,315

-

1,475

4,894

7,518

6,114

6,684

1,621

-

6,785

3,651

2,533

-

-

47

2,747

4,234

2,954

3,840

370

-

3,133

1,709

911

-

-

19,902

-

2,148

3,284

3,160

2,845

1,251

-

3,651

1,942

1,622

-

-

แรงงำนนอกระบบ

203,123

806

69,815

58,357

36,928

25,530

1,616

-

2,432

3,892

1,046

-

2,700

ชำย

112,109

520

34,854

34,214

22,854

14,707

441

-

985

1,956

353

-

1,225

หญิง

91,014

286

34,961

24,143

14,074

10,823

1,175

-

1,447

1,936

694

-

1,475

50


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 23 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมเพศ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำแหน่งงำนว่ำง (อัตรำ) ปี 2556

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน(คน)

บรรจุงำน (คน)

ชำย

หญิง ไม่ระบุ

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

586

205

1,166

944

1,056

2,000

405

562

967

375

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 หมำยเหตุ : กำรบรรจุงำนมำกกว่ำตำแหน่งงำนว่ำงเนื่องจำก นำยจ้ำงแจ้งผลกำรบรรจุงำนล่ำช้ำ มีกำรบรรจุงำนต่อเนือ่ งจำกเดือนที่ผ่ำนมำ และ บรรจุงำนในต่ำงจังหวัดด้วย

ตำรำงภำคผนวกที 24 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่งงำนว่ำง (อัตรำ)

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน (คน)

บรรจุงำน (คน)

ประถมศึกษำและตำกว่ำ

436

312

123

มัธยมศึกษำ

211

547

247

ปวช.

168

362

178

ปวส.

175

405

287

อนุปริญญำ

7

1

1

ปริญญำตรี

97

119

131

ปริญญำโท

0

0

0

ปริญญำเอก

0

0

0

72 1,166

0 1,746

0 967

อืน ๆ รวม

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 หมำยเหตุ : กำรบรรจุงำนมำกกว่ำตำแหน่งงำนว่ำงเนื่องจำก นำยจ้ำงแจ้งผลกำรบรรจุงำนล่ำช้ำ มีกำรบรรจุ งำนต่อเนื่องจำกเดือนที่ผ่ำนมำ และบรรจุงำนในต่ำงจังหวัดด้วย

51


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 25 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ตำแหน่งงำน ผู้ลงทะเบียน บรรจุงำน ประเภทอำชีพ ว่ำง (อัตรำ) สมัครงำน (คน) (คน) หมวดใหญ่ 1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส ผู้จัดกำร 30 33 16 หมวดใหญ่ 2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 45 137 60 หมวดใหญ่ 3. ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 239 228 132 หมวดใหญ่ 4. เสมียน เจ้ำหน้ำที่ 205 317 167 หมวดใหญ่ 5. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและ ตลำด 362 402 244 หมวดใหญ่ 6. ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือด้ำนกำรเกษตรและประมง 22 45 9 หมวดใหญ่ 7. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำงๆ 51 121 49 หมวดใหญ่ 8. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ หมวดใหญ่ 9. อำชีพงำนพื้นฐำน T. ฝึกงำน รวม

22 162 28 1,166

177 512 28 2,000

118 170 2 967

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 หมำยเหตุ : กำรบรรจุงำนมำกกว่ำตำแหน่งงำนว่ำงเนื่องจำก นำยจ้ำงแจ้งผลกำรบรรจุงำนล่ำช้ำ มีกำรบรรจุงำนต่อเนือ่ งจำกเดือนที่ผ่ำนมำ และ บรรจุงำนในต่ำงจังหวัดด้วย

52


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 26 จำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ประเภท อุตสำหกรรม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ประเภทอุตสำหกรรม ตำแหน่งงำนว่ำง (อัตรำ) บรรจุงำน (คน) หมวดใหญ่ A เกษตรกรรม กำรป่ำไม้และกำรประมง 3 หมวดใหญ่ B กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน หมวดใหญ่ C กำรผลิต 220 243 หมวดใหญ่ D ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำและระบบกำรปรับอำกำศ 84 41 หมวดใหญ่ E กำรจัดหำน้ำ กำรจัดกำรน้ำเสียและของเสียรวมถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง 6 1 หมวดใหญ่ F กำรก่อสร้ำง 88 60 หมวดใหญ่ G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ 399 175 หมวดใหญ่ H กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 14 12 หมวดใหญ่ I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 68 35 หมวดใหญ่ J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 10 4 หมวดใหญ่ K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 72 28 หมวดใหญ่ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 6 3 หมวดใหญ่ M กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และกิจกรรมทำง วิชำกำร หมวดใหญ่ N กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน 22 17 หมวดใหญ่ O กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำร ประกันสังคมภำคบังคับ 11 9 หมวดใหญ่ P กำรศึกษำ 40 30 หมวดใหญ่ Q กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 11 6 หมวดใหญ่ R ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร 4 2 หมวดใหญ่ S กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอื่น ๆ 92 289 หมวดใหญ่ T กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรมกำรผลิต สินค้ำ และบริกำรที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่สำมำรถ จำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเชน 16 12 รวม 1,166 967 ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

53


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 27 แสดงตำแหน่งงำนว่ำง ผู้สมัครงำนและกำรบรรจุงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมช่วงอำยุ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ช่วงอำยุ(ปี)

ตำแหน่งงำนว่ำง อัตรำ ร้อยละ

ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน คน ร้อยละ

บรรจุงำน คน ร้อยละ

15-17

-

-

113

5.65

-

-

18-24

421

36.11

553

27.65

299

30.92

25-29

387

33.19

553

27.65

344

35.57

30-39

264

22.64

499

24.95

219

22.65

40-49

71

6.09

240

12.00

95

9.82

50-59

23

1.97

41

2.05

10

1.03

60 ปีขึ้นไป

-

-

1

0.05

-

-

รวม

1,166

100.00

2,000

100.00

967

100.00

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

54


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 28 กิจกรรมทีดำเนินกำรเพือส่งเสริมกำรมีงำนทำในจังหวัดอำนำจเจริญจำแนกตำมประเภทกิจกรรม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) กิจกรรมทีดำเนินกำร เพือส่งเสริมกำรงำนทำ 1. แนะแนวอำชีพ 2. มหกรรมอำชีพ 3. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ 4. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเพื่อผู้สูงอำยุ 5. อบรมผู้รับงำน / ผู้นำกลุ่มรับงำนไปทำที่บ้ำน 6. ประสำนให้เกิดกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน รวม

จำนวน ทีจัดกิจกรรม (ครั้ง) 40 1 45 4 2 4 96

ชำย 1,756 185 116 11 2 2,070

ปี 2556 ผู้ได้รับประโยชน์(คน) หญิง 3,250 225 322 19 24 42 3,882

รวม 5,006 410 438 30 26 42 5,952

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

55


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 29 จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูกกฎหมำยทีเข้ำมำทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ประเภทกำรได้รับอนุญำต ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ประเภทกำรได้รับอนุญำต

จำนวน (คน)

1.ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 9 (ประเภททั่วไป) 2.ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 9 (ประเภทข้อตกลงว่ำด้วยกำรจ้ำง แรงงำนกับประเทศคู่ภำคี) 3.ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 14 (ชนกลุ่มน้อย) รวม

75 127 9 211

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 30 จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองผิดกฎหมำยทีเข้ำมำทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำต ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556)

ประเภทกำรได้รับอนุญำต

จำนวน (คน) ลำว

1.ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 13 (2) (แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ พม่ำ 133 ลำว กัมพูชำ ตำมมติ ครม. 15 ม.ค. 56)

พม่ำ กัมพูชำ รวม 48

52

233

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

56


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 31 เปรียบเทียบจำนวนแรงงงำนต่ำงด้ำวจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท อำชีพและสัญชำติทีเข้ำมำทำงำนมำกทีสุด ณ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สัญชำติ (คน)

หมวดใหญ่ 1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส ผู้จัดกำร หมวดใหญ่ 2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน ต่ำงๆ หมวดใหญ่ 3. ช่ำงเทคนิคและ ผู้ปฏิบัติงำนทีเกียวข้อง หมวดใหญ่ 4. เสมียน เจ้ำหน้ำที หมวดใหญ่ 5. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด หมวดใหญ่ 6. ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือด้ำน กำรเกษตรและประมง หมวดใหญ่ 7. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือ ในธุรกิจต่ำงๆ หมวดใหญ่ 8. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครืองจักรและผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรประกอบ หมวดใหญ่ 9. อำชีพงำนพื้นฐำน T ฝึกงำน X ผู้ปฏิบัติงำนซึงมิอำจสำมำรถจัด ประเภทอำชีพ รวม

รวม

ญีปุ่น ไทยใหญ่ จีน อินเดีย อังกฤษ พม่ำ อเมริกัน จีนไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สัญชำติอืนๆ

ประเภทอำชีพ

1 6

1 22 1

6

4

7

26 72

1

1

3

3 2

2

4

4

342 361

19 14 3 22 20 6

4

7

368 444

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

57


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 32 จำนวนแรงงำนไทยทีลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จังหวัดอำนำจเจริญจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ระดับกำรศึกษำ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละของภำพรวม ประถมศึกษำ 17 4 21 21.00 มัธยมศึกษำ 33 11 44 44.00 ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญำ 20 10 30 30.00 ปริญญำตรี 2 3 5 5.00 ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 72 28 100 100.00 ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 33 จำนวนแรงงำนไทยในจังหวัดอำนำจเจริญ ทีเดินทำงไปทำงำน ต่ำงประเทศ จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) วิธีกำรเดินทำง

จำนวน (คน) ร้อยละ

1. บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง 2. กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำนที่เดินทำงกลับประเทศไทย เป็นกำรชั่วครำว (Re-Entry) 4. เดินทำงด้วยตัวเอง 5. กรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง รวม

130 3

97.74 2.26

133

100.00

ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 34 จำนวนแรงงำนไทยในจังหวัดอำนำจเจริญ ทีเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำแนกตำมภูมิภำคทีไปทำงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ภูมิภำค

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รวม

90 33 4 12 139

64.7 23.7 2.9 8.6 100.00

เอเชีย ตะวันออกกลำง แอฟริกำ ภูมิภำคอื่นๆ ที่มำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

58


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 35 กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) กลุ่มอำชีพ จำนวน (คน) ผู้เข้ำรับกำรฝึก ผู้เข้ำฝำกฝึก ผู้ผ่ำนกำรฝึก ผู้ไม่ผ่ำน ในกิจกำร กำรฝึก 1. ช่ำงก่อสร้ำง 2. ช่ำงอุตสำหกำร 8 5 3 3. ช่ำงเครื่องกล 12 8 4 4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 คอมพิวเตอร์ 5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสำหกรรม 7. ธุรกิจและบริกำร 21 20 1 รวม 42 33 9

ฝึกต่อใน ศูนย์ฯ -

ที่มำ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 36 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) จำนวน(คน) กลุ่มอำชีพ ผู้ไม่ผ่ำนกำรฝึก ผู้เข้ำรับกำรฝึก ผู้ผ่ำนกำรฝึก 1. ช่ำงก่อสร้ำง 40 40 2. ช่ำงอุตสำหกำร 3. ช่ำงเครื่องกล 4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสำหกรรม 7. ธุรกิจและบริกำร รวม

20

20

182 242

182 242

-

ที่มำ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

59


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 37 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน (คลินิกพัฒนำฝีมือแรงงำนเคลือนทีเพือผลิตภำพ แรงงำน) ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) 3.1 แรงงำนในสถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพ 1. ช่ำงก่อสร้ำง 2. ช่ำงอุตสำหกำร 3. ช่ำงเครื่องกล 4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสำหกรรม 7. ธุรกิจและบริกำร รวม

ผู้เข้ำรับกำรฝึก 160 40 200

จำนวน (คน) ผู้ผ่ำนกำรฝึก 160 40 200

ผู้ไม่ผ่ำนกำรฝึก -

ผู้เข้ำรับกำรฝึก 60 60

จำนวน (คน) ผู้ผ่ำนกำรฝึก 60 60

ผู้ไม่ผ่ำนกำรฝึก -

ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมอื แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

3.2 แรงงำนนอกระบบ กลุ่มอำชีพ 1. ช่ำงก่อสร้ำง 2. ช่ำงอุตสำหกำร 3. ช่ำงเครื่องกล 4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสำหกรรม 7. ธุรกิจและบริกำร รวม ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมอื แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

60


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 38 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) จำนวน (คน) กลุ่มอำชีพ ผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ 1. ช่ำงก่อสร้ำง 38 38 2. ช่ำงอุตสำหกำร 3. ช่ำงเครื่องกล 34 34 4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 8 8 5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสำหกรรม 7. ธุรกิจและบริกำร 126 126 รวม 206 206 ที่มำ : ศูนย์พัฒนำฝีมอื แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

61


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 39 กำรตรวจแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สถำนประกอบ ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ (คน) ผลกำรตรวจ (แห่ง) กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ (แห่ง) ขนำดสถำนประกอบ กิจกำร ปฏิบัติ ปฏิบัติ กิจกำร ที่ผ่ำนกำรตรวจ ชำย หญิง รวม แนะนำ ออกหนังสือ ออกคำสั่ง เปรียบเทียบ ส่งเรื่อง ถู ก ต้ อ ง ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง (แห่ง) เชิญพบ ให้ดำเนินกำร ปรับ ดำเนินคดี 1 - 4 คน 56 75 58 133 55 1 5 - 9 คน 28 109 80 189 28 10 - 19 คน 7 55 43 98 7 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม

15 4

238 133

177 86

415 219

14 4

1

110

610

444

1,054

108

2

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

62


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 40 กำรตรวจแรงงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ (แห่ง) สปก. ลูกจ้ำง ผลกำรตรวจ (แห่ง) ประเภทอุตสำหกรรม ที่ผ่ำนกำรตรวจ ที่ผ่ำนกำรตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง ไม่ถูกต้อง แนะนำ ออกหนังสือ ออกคำสั่ง เปรียบเทียบ ส่งเรื่อง เชิญพบ ให้ดำเนินกำร ปรับ ดำเนินคดี (แห่ง) (คน) 1. เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ 2. กำรประมง 3. กำรทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. กำรผลิต 5. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ 6. กำรก่อสร้ำง 7. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน ครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตำคำร 9. กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม 10. กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน 11. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ

2 16 3

29 191 12

2 16 3

-

64 6 3 6 6

613 55 61 55 19

62 6 3 6 6

2 -

12.กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 13. กำรบริกำรชุมชน สังคม บริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ รวม

4 110

19 1,054

4 108

2

1

1

1

1

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 63


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 41 เรืองทีสถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดอำนำจเจริญ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) ประเภทอุตสำหกรรม

เรื่องที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง (แห่ง) วัน เวลำ เวลำพัก เงินประกัน วันหยุด สิทธิกำรลำ กำรจ่ำย ค่ำล่วงเวลำ ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ข้อบังคับ ทำงำน ทำงำน ในกำร ค่ำจ้ำง และค่ำทำงำน ทำงำน

1. เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ 2. กำรประมง 3. กำรทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. กำรผลิต 5. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ 6. กำรก่อสร้ำง 7. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน ครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตำคำร 9. กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม 10. กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน 11. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ 12.กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 13. กำรบริกำรชุมชน สังคม บริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ รวม

1

1

1

1

สถำนที่ จ่ำยค่ำจ้ำง

ระยะเวลำ กำรจ่ำย ค่ำจ้ำง

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 64


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 42 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกิจกำร ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สถำนประกอบ ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ (คน) ผลกำรตรวจ (แห่ง) กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ (แห่ง) กิจกำร ขนำดสถำน ออกคำสั่ง ที่ผ่ำนกำร ปฏิ บ ต ั ิ ปฏิ บ ต ั ิ ส่งเรื่อง ประกอบกิจกำร ชำย หญิ ง รวม แนะน ำ เปรี ย บเที ย บ ตรวจ หยุดกำรใช้ ดำเนินคดี ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ส่งเอกสำร พบ ปรับ (แห่ง) เครื่องจักร 1 - 4 คน 36 54 34 88 36 5 - 9 คน 14 60 35 95 14 10 - 19 คน 5 41 19 60 4 1 20 - 49 คน 17 322 203 525 17 50 - 99 คน 2 63 52 115 2 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม 74 540 343 883 73 1 ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ : 1. สถำนประกอบกิจกำรแต่ละแห่งที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง อำจมีกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ 1 กรณี 2. จำนวนลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจชำย, หญิง ได้รวมจำนวนลูกจ้ำงเด็กไว้ด้วยแล้ว

65


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 43 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมอุตสำหกรรม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) สปก. ประเภทอุตสำหกรรม 1. เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ 2. กำรประมง

ที่ผ่ำนกำรตรวจ (แห่ง) 2 -

ลูกจ้ำง

ผลกำรตรวจ (แห่ง)

ที่ผ่ำนกำรตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง ไม่ถูกต้อง แนะนำ (คน) 27 2 -

3. กำรทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. กำรผลิต

9

180

8

1

5. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ

-

-

-

-

6. กำรก่อสร้ำง

7

23

7

-

7. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน

39

500

39

-

8. โรงแรม และภัตตำคำร

5

88

5

-

9. กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม

1

6

1

-

10. กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน

7

46

7

-

11. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำ และกิจกรรมทำงธุรกิจ

3

12

3

-

12. กำรบริหำรรำชกำร และกำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคับ

-

-

-

-

13. กำรศึกษำ

-

-

-

-

14. งำนด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์

1

1

1

-

15. กิจกรรมด้ำนบริกำรชุมชน สังคม และกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ

-

-

-

-

16. ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล

-

-

-

-

17. องค์กำรระหว่ำงประเทศและองค์กำรต่ำงประเทศอื่น ๆ และสมำชิก

-

-

-

-

18. ไม่ทรำบ

-

-

-

-

74

883

73

1

รวม

ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ

กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ (แห่ง) ออกคำสั่ง ส่งเอกสำร

พบ

เปรียบเทียบปรับ

ส่งเรื่อง หยุดใช้เครื่องจักร

66

ดำเนินคดี


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 44 ผลกำรตรวจควำมปลอดภัย/อัตรำกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) อัตรำ ผลกำรตรวจ สปก.ที่ผ่ำนกำร กำร ประเภทอุตสำหกรรม ตรวจ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติ ถูกต้อง* 1.เกษตรกรรมกำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ 2 2 100 2. กำรผลิต 15 14 1 93.33 3.กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ 35 35 100 รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน 4.โรงแรม และภัตตำคำร 5 5 100 5.ตัวกลำงทำงกำรเงิน 7 7 100 6.บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรให้เช่ำและ 3 3 100 กิจกรรมทำงธุรกิจ 7.กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม 1 1 100 รวม 68 แห่ง/70 ครั้ง 67 1 98.52 ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ * สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม x 100 สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรตรวจจำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม

ตำรำงภำคผนวกที 45 กำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำนจำแนกกิจกรรมทีส่งเสริม ปี 2556 (มกรำคม – ธันวำคม 2556) กิจกรรมทีส่งเสริม 1. ส่งเสริมและให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรแรงงำน นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด

แห่ง 8

คน 210

แห่ง

คน

69

1,641

2. ดำเนินกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยำ เขต สิรินธรรำชวิทยำลัยในพระรำชูปถัมภ์ 3. ให้บริกำรเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน กิจกรรมทีส่งเสริม 1. ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรแรงงำน 2. จัดคำรำวำนแก้จนเพื่อให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร และคุ้มครองแรงงำน ที่มำ : สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ 67


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 46 จำนวนผู้ประกันตน 3 มำตรำ ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2556 1) ข้อมูลกองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตน มำตรำ 33 มำตรำ 39 มำตรำ 40

สถำนประกอบกิจกำร

จำนวน (แห่ง)

เอกชน

398

2,850

-

-

ส่วนรำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ

253

4,043

-

-

4,043

-

-

1,784

13,583

15,367

651

6,893

1,784

13,583

22,260

รวม

รวม 2,850

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

2) ข้อมูลกองทุนเงินทดแทน จำนวนนำยจ้ำง (แห่ง) 398

จำนวนลูกจ้ำง (คน) 2,850

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

68


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 47 จำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท กิจกำร ปี 2556 ประเภทกิจกำร 1. กำรฆ่ำสัตว์ (หมู) 2. กำรผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอำหำร 3. กำรผลิตน้ำแข็ง 4. กำรอบ แปรสภำพเมล็ดพืช กำรทำแป้ง 5. กำรผลิตน้ำมันพืช 6. กำรปั้น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแต่งกำย อื่น ๆ จำกผ้ำ 8. กำรฟอก ผลิต ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ 9. กำรทำป่ำไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ 11. กำรพิมพ์ กิจกำรหนังสือพิมพ์ 12. กำรผลิต กำรบรรจุก๊ำซ 13. ผลิตผลิตภัณฑ์จำกดิน สุขภัณฑ์ 14. ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโลหะ 15. กำรรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. กำรหล่อหลอม กำรกลึงโลหะ 17. ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจำกโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอำกำศผลิต 20. ผลิตซ่อมวิทยุ – โทรทัศน์ ชิ้นส่วน 21. กำรผลิต ประกอบ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 22. กำรผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยำน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. กำรผลิตเบำะรถยนต์ เบำะอื่น ๆ 25. กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำยหลัก 26. กำรติดตั้งโทรศัพท์สำยหลัก 27. กำรก่อสร้ำง 28. กำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ 29. ขนส่งสินค้ำ ผู้โดยสำรทำงรถยนต์ 30. กำรขนถ่ำยสินค้ำ 31. กำรค้ำเครื่องไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ ฯลฯ 32. กำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 33. ร้ำนสินค้ำเบ็ดเตล็ด กำรค้ำอื่นๆ 34. สถำบันกำรเงิน บริกำรด้ำนธุรกิจ 35. โรงพยำบำล บริกำรสุขภำพ 36. สถำนสอนขับรถยนต์ 37. ให้เช่ำอสังหำ จัดสรรบ้ำน 38. สถำนีโทรทัศน์ กำรสร้ำงภำพยนตร์ 39. บริกำรบันเทิง กีฬำ สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟ้ำอุปกรณ์สื่อสำร 41. บริกำร ซัก อบ รีด 42. รักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด 43. กำรเลี้ยงสัตว์ 44.ร้ำนขำยอำหำร โรงแรม ห้องเช่ำ 45.งำนอำชีพหรือบริกำรที่มิได้จัด รวม

สปก. (แห่ง)

ผปต. (คน)

1 13 4 19 1 2 2 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 6 5 2 25 10 1 1 1 3 27 1 3 0 92 29 46 38 4 1 1 3 2 4 1 3 1 20 7 398

7 71 164 210 30 23 5 3 7 8 18 15 33 3 6 1 4 9 40 5 296 49 11 1 126 11 170 2 12 0 626 113 416 170 12 6 4 3 3 19 1 31 9 81 16 2,850

ที่มำ: สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ: ใช้ขอ้ มูล ไตรมำสที่ 4/2556 1. ประเภทกิจกำร กำหนดตำมควำมเสีย่ งภัยของกองทุนเงินทดแทน 2. ไม่รวมสถำนประกอบกำรส่วนรำชกำร 3. ข้อมูลสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 1 คนขึ้นไป 69


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 48 จำนวนสถำนพยำบำลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ประเภทสถำนพยำบำล ปี 2556 ประเภทสถำนพยำบำล แห่ง รัฐบำล 1 เอกชน รวม 1 ที่มำ: สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 49 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนืองจำกกำรทำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำม ควำมร้ำยแรงและสำเหตุกำรประสบอันตรำย(ในกองทุน) ปี 2556 สำเหตุกำรประสบอันตรำย

ตำย

1. ตกจำกที่สูง 2. หกล้ม ลื่นล้ม 3. อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงพังทับ 4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลำยหล่นทับ 5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บำด/ทิ่มแทง 8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสำรเคมีกระเด็นเข้ำตำ 9. ยกหรือเคลื่อนย้ำยของหนัก 10. ประสบอันตรำยจำกท่ำทำงกำรทำงำน 11. อุบัติเหตุจำกยำนพำหนะ 12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 13. ไฟฟ้ำช็อต 14. ผลจำกควำมร้อนสูง/สัมผัสของร้อน 15. ผลจำกควำมเย็นจัด/สัมผัสของเย็น 16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สำรเคมี 17. อันตรำยจำกรังสี 18. อันตรำยจำกแสง 19. ถูกทำร้ำยร่ำงกำย 20. ถูกสัตว์ทำร้ำย 21. โรคเนื่องจำกกำรทำงำน 22. อื่น ๆ รวม

ควำมร้ำยแรง สูญเสีย ทุพพล หยุดงำน หยุดงำน อวัยวะ ภำพ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน บำงส่วน 2

1

1

จำนวนเงิน (บำท) รวม 2

7,376

2

2

22,531

1 1

2 1

173,257 312

1

2

3

2,080

4

5

10

205,556

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ 70


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 50 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนืองจำกกำรทำงำน จำแนกตำมประเภท กิจกำร ปี 2556 ควำมร้ำยแรง สูญเสีย ประเภทกิจกำร ตำย ทุพพลภำพ อวัยวะ หยุดงำนเกิน หยุดงำนไม่ รวม บำงส่วน 3 วัน เกิน 3 วัน ขำยวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้ำง 4 4 ผลิต - จำหน่ำยน้ำแข็ง 1 1 ติดตั้งไฟฟ้ำสำยหลัก 1 1 โรงงำนพริกแกง 1 1 เดินสำยโทรศัพท์ 1 1 ร้ำนสรรพสินค้ำ 3 3 กำรอบเมล็ดพืช กำรสีข้ำว ฯลฯ 1 1 กำรผลิต – จำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ 1 1 กำรผลิตยำงและผลิตภัณฑ์จำกยำง 1 1 2 รวม 1 ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

2

7

5

15

ตำรำงภำคผนวกที 51 กำรใช้บริกำรของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ จำแนกตำมประเภท ประโยชน์ทดแทน (ไม่เนืองจำกกำรทำงำน) ปี 2556 ประเภทประโยชน์ทดแทน รำย ล้ำนบำท 1. เจ็บป่วย 1,985 1,650,733.79 2. คลอดบุตร 1,340 23,260,407.50 3. ทุพพลภำพ 153 531,486.30 4. ตำย 112 3,651,645.59 5. สงเครำะห์บุตร 1,627 1,847,750 6. ชรำภำพ 456 6,644,976.89 7. ว่ำงงำน 911 1,411,262.15 รวม 6,854 38,998,262.22 ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

71


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

ตำรำงภำคผนวกที 52 กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมำตรำ 40 ข้อมูล ณ ปี 2556 ประเภทประโยชน์ กำรวินิจฉัย ทดแทน จำนวน (คน) เงิน (บำท) เจ็บป่วย/ประสบอันตรำย 706 765,050 ตำย 66 1,240,000 บำเหน็จชรำภำพ 136 52,078.02 รวม 908 2,057,128.02 ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ หมำยเหตุ ถ้ำไม่มีข้อมูลคำขอรับประโยชน์ รำยงำนจะไม่แสดง กรณีประโยชน์ทดแทนในตำรำงรำยกำร

ตำรำงภำคผนวกที 53 จำนวนสถำนประกอบกำรทีเลิกกิจกำรและลูกจ้ำงทีถูกเลิกจ้ำงจำแนกตำมขนำด สถำนประกอบกำร ปี 2556 ในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 ขนำดสถำนประกอบกำร สถำนประกอบกำรทีเลิกกิจกำร (แห่ง) ลูกจ้ำงทีถูกเลิกจ้ำง (คน) 5 11 1 – 9 คน 10 คนขึ้นไป รวม 5 11 ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

ตำรำงภำคผนวกที 54 จำนวนสถำนประกอบกำรทีเลิกจ้ำงและจำนวนลูกจ้ำงทีถูกเลิกจ้ำงจำแนกตำม ประเภทกิจกำร ปี 2556 ในจังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2556 ประเภทกิจกำร จำนวนสถำนประกอบกำร (แห่ง) ลูกจ้ำงทีถูกเลิกจ้ำง (คน) 1 1 ขำยนม UHT 1 1 ให้บริกำรเช่ำ VDO/VCD 1 3 ผลิตเฟอร์นิเจอร์หิน 1 5 ขำยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 1 รับเหมำก่อสร้ำง รวม 5 11 ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ

72


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นตำใหม่ ซึงได้ประกำศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที 1 มกรำคม 2556 ค่ำจ้ำงขั้นตำ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 หมำยเหตุ

พื้นที จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรปรำกำร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรสำคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ และสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดระยอง จังหวัดพังงำ จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และรำชบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี จังหวัดสงขลำ และสิงห์บุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และอ่ำงทอง จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแก้ว จังหวัดสมุทรสงครำม ประจวบขีรีขันธ์ ยะลำ สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดนรำธิวำส อุบลรำชธำนี และอุดรธำนี จังหวัดนครนำยก และปัตตำนี จังหวัดหนองคำย ตรำด บึงกำฬและลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธำนี จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนำท และสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงรำย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ มุกดำหำร ลำปำง สุโขทัย และหนองบัวลำภู จังหวัดนครพนม พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหำสำรคำม แม่ฮ่องสอน อำนำจเจริญ และอุตรดิตถ์ จังหวัดตำก และสุรินทร์ จังหวัดน่ำน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพะเยำ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2555

73


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

คณะผู้จดั ทำ ทีปรึกษำ นำงยุวรี สัตยพำนิช นำงอธิษฐำน พันธุฟัก นำยสุธีร์ แสงจันทร์ นำงนภำพรรณ พิมพิสุทธิ์ นำงมะลิจันทร์ ทองหอม

แรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ จัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ ผู้อำนวยกำรศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน ประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ นำงมณี สุระสังข์ คลังจังหวัดอำนำจเจริญ นำยวรรัช จำปำมูล อุตสำหกรรมจังหวัดอำนำจเจริญ นำยปิติ วัฒนรัตน์ พำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ นำยรำชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนำจเจริญ นำงสำวภัทรำพร ตัณฑ์พูนเกียรติ นักวิชำกำรพำณิชย์ชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดอำนำจเจริญ ผู้จัดทำ นำยสมชำย นำยธีระวุฒิ นำยศักดิ์ชำย นำงสำวพนำรัตน์ นำยเครือ นำงชฎำกร นำงสำวภูษณำภรณ์ นำงจินดำ นำยสุทธิพงษ์ นำงสำวดำรุณี

พิเศษ เวียงไกร พรมนิกร บุญธรรม บทนอก หงษ์แก้ว บุญเสริม พิสุทธิ์ บุญวงศ์ ไชยบุตร

นำงสำวดำรณี

มำนะพระ

นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร นิติกรชำนำญกำร นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปฏิบัติกำร นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร นักวิชำกำรฝึกอำชีพ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน พนักงำนขับรถยนต์ บุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด รองรับประชำคมอำเซียน (AC) เจ้ำหน้ำทีค่ อมพิวเตอร์

☻ ข้อมูลที่ปรากฏในบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอานาจเจริ ญ ฉบับนี้ เป็ นข้อมูลจริ ง ☻ หากท่านมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะประการใด กรุ ณาติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานแรงงานจังหวัดอานาจเจริ ญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-523035 โทรสาร 045-523035 74

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2556  
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2556  
Advertisement