Page 1

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ / โทรสาร0 4552 3035 1 E-mail : amnat@mol.go.th,amnatlabour@hotmail.com


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

คํานํา สํา นั กงานแรงงานจั งหวั ดอํา นาจเจริญ ไดจัดทํารายงานสถานการณดานแรงงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) ประจําป 2556 วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณแรงงานของ จังหวัด ในแตละไตรมาส รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธงานสถิติขอมูลดานแรงงานของหนวยงานสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ไดรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อความสะดวกในการคนควา เนื้อหาประกอบดวย 1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ 2. ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 3. สถานการณดานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ การจั ด ทํ า รายงานครั้ งนี้ ได รั บ การสนั บ สนุน ข อมู ล จากหน ว ยงานในสั ง กั ดกระทรวงแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ คือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จั งหวั ด อํ า นาจเจริ ญ สํ า นั กงานประกั น สั งคมจังหวัดอํานาจเจริญ และศูน ยพัฒ นาฝมือแรงงานจังหวั ด อํานาจเจริญ รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานคลัง จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ เป น ต น สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ พฤศจิกายน 2556

2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สารบัญ หนา คํานํา บทสรุปสําหรับผูบริหาร สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ • ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด • ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด • ดัชนีราคาผูบริโภค • การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน • อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน • อัตราการจางงาน • อัตราการบรรจุงาน • อัตราการวางงาน • อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ • กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน • การสงเสริมการมีงานทํา • อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) • การพัฒนาฝมือแรงงาน • การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ • การประกันสังคม ตารางภาคผนวก อัตราคาจางขั้นต่ํา คณะผูจัดทํา

1 5 5 6 7 6 8 8 9 10 10 11 12 12 17 24 32 33 36 41 83 84

3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก หนา 42 43 44 44

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ป 2553 - 2554 ตารางภาคผนวกที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ เดือนกันยายน ป 2556 (2554 = 100) ตารางภาคผนวกที่ 3 จดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 4 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม จําแนกตามประเภท อุตสาหกรรม ตารางภาคผนวกที่ 5 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ 45 ตารางภาคผนวกที่ 6 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ 45 ตารางภาคผนวกที่ 7 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอํานาจเจริญ 45 ตารางภาคผนวกที่ 8 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ 46 ตารางภาคผนวกที่ 9 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ 46 ตารางภาคผนวกที่ 10 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย 46 ในการทํางาน ตารางภาคผนวกที่ 11 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2554 47 – ปจจุบัน ตารางภาคผนวกที่ 12 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ 48 ตารางภาคผนวกที่ 13 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ป 2555 – ปจจุบัน 49 ตารางภาคผนวกที่ 14 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศป 2555 – 50 ปจจุบัน ตารางภาคผนวกที่ 15 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางานและเพศ 51 ตารางภาคผนวกที่ 16 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 52 - 53 นอกภาคเกษตร ป 2555 ตารางภาคผนวกที่ 17 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ ป 2555 54 ตารางภาคผนวกที่ 18 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุ ป 2555 55 ตารางภาคผนวกที่ 19 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการศึกษา ป 2555 56 ตารางภาคผนวกที่ 20 จํานวนตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ 57 จําแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 21 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ 57 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 22 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ 58 จําแนกตามอาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 23 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม 59 ประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 24 แสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 25 กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทกิจกรรม ตารางภาคผนวกที่ 26 จํ า นวนแรงงานต า งด า วเข า เมื อ งถู ก กฎหมายที่ เ ข า มาทํ า งานในจั ง หวั ด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 27 จํ า นวนแรงงานต า งด า วเข า เมื อ งผิ ด กฎหมายที่ เ ข า มาทํ า งานในจั ง หวั ด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 28 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท อาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด ณ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 29 จํ า นวนแรงงานไทยที่ ล งทะเบี ย นแจ ง ความประสงค เ ดิ น ทางไปทํ า งาน ตางประเทศ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 30 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 31 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 32 ระดับความสามารถดานตาง ๆ ของพนักงานที่เปนอยูจริง และที่ ผูประกอบการคาดหวัง จําแนกตาม ทักษะฝมือแรงงาน ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราเงินเดือนเริ่มตนของแรงงานในแตละระดับ จําแนกตามรายกิจการ ตารางภาคผนวกที่ 34 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ใชอยูในปจจุบัน จําแนกตามระดับการศึกษา ตารางภาคผนวกที่ 35 ความเพียงพอของบุคลากรในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ตารางภาคผนวกที่ 36 สาเหตุที่สําคัญของความไมเพียงพอของบุคลากรในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ตารางภาคผนวกที่ 37 ความเพียงพอของสื่ออุปกรณที่ใชในการสอน ตารางภาคผนวกที่ 38 การขอความรวมมือกับผูประกอบการมาเปนผูบรรยายพิเศษ ตารางภาคผนวกที่ 39 โครงการขอความรวมมือกับหนวยงานเพื่อใหนักศึกษาเขาไปฝกงาน ตารางภาคผนวกที่ 40 นโยบายการเพิ่มหรือลดจํานวนนักศึกษา ตารางภาคผนวกที่ 41 นโยบายเพิ่มสาขา/คณะที่สอน ตารางภาคผนวกที่ 42 การฝ ก เตรี ย มเข าทํ างานในจั งหวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามกลุ มอาชี พ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 43 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

หนา 60 61 62 62 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70

5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 44 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 45 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบ กิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 46 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 47 เรื่องที่สถานประกอบกิจ การในจังหวัดอํานาจเจริญ ปฏิบัติไมถูกตองตาม กฎหมายคุมครองแรงงาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 48 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม สถานประกอบกิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 49 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 50 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายในจังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 51 การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจําแนกกิจกรรมที่สงเสริม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 52 จํานวนผูประกันตน 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 ตารางภาคผนวกที่ 53 จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท กิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 54 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทสถานพยาบาล ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 55 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย (ในกองทุน) ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 56 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามความรายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 57 การใช บ ริ การของกองทุน ประกัน สังคมจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตารางภาคผนวกที่ 58 การจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556

หนา 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 80 81 81 82

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร สถา นกา รณ ด านเ ศรษฐกิ จและแรงงา น ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2556) มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั ง หวั ด (GPP) ณ ราคาประจําป 2554 มูลคา12,099 ลานบาท รายได ต อ หั ว ประชากร จํ า นวน 30,231 บาท ตอคนตอป สาขาอุ ตสาหกรรมที่ สํ าคั ญ 5 อันดับแรก ไดแก สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม คิดเปนรอยละ 25.6 ของ GPP สาขาการศึ ก ษาคิ ด เป น ร อ ยละ 18.3ของ GPP สาขาการบริ หารราชการและการป องกั นประเทศ ฯ คิดเปนรอยละ 10.1ของ GPP สาขาการขายสง ก า ร ข า ย ป ลี ก ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต จั ก รยานยนต ข องใช ส ว นบุ ค คลและของใช ใ น ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.8 ของ GPP และ สาขาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 7.4 ของ GPP ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด อํานาจเจริญเดือนกันยายน 2556 เทียบกับเดือน สิงหาคม 2556 ลดลงรอยละ 0.2 (เดือนสิงหาคม 2556 เที ย บกั บ เดื อ นกรกฎาคม 2556 สู ง ขึ้ น รอยละ 0.4) สาเหตุสําคัญมาจากการลดลงดัชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลลดลง รอยละ 0.4 ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.1ดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลลดลงรอยละ 0.4 เดือนสิงหาคม 2556 สูงขึ้นรอยละ 0.7 การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม รวมทั้งสิ้น 22 แหง แบงเปนบริษัทจํากัด จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 22.73 ของบริษัทที่จด ทะเบียนทั้งหมด และหางหุนสวนจํากัด 17 แหง

คิ ดเป น ร อยละ 77.27 อุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมสูงที่สุด ไดแก สถานี วิทยุ จํานวน11 แหงรองลงมา ไดแก การกอสราง จํานวน 4 แหง การขายสง ขายปลีก ฯ จํานวน 3 แหง การเกษตร จํานวน 2 แหง การผลิต จํานวน 1 แหง และการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม จํานวน 1 แหง การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม ในจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา มีการจดทะเบียน โรงานอุตสาหกรรมใหม จํานวน3 แหง ไดแก การทําวงกบประตูหนาตางและเครื่องเรือนจากไม จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 เงินลงทุน จํานวน 1.43 ลานบาท คนงาน จํานวน 7 คน และโรงสีขาว จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 33.33 เงินลงทุน จํานวน 205.00 ลานบาท คนงาน จํานวน 20 คน เครื ่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ในเดื อ น กั น ยายน 2556 บ ง ชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มี สั ญ ญาณหดตั ว จากเดื อ นก อ นหน า ทั้ ง ใน ด า น อุ ป ส ง ค โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด า น ก า ร บ ริ โ ภ ค ภาคเอกชนและการใช จ า ยภาครั ฐ ที่ ห ดตั ว ขณะที่ ก ารลงทุ น ภาคเอกชนยั ง ขยายตั ว ได ดี ส ว นเครื่ อ งชี้ ด า นอุ ป ทานมี สั ญ ญาณหด ตั ว จากภาคบริ ก าร ส ว นภาคอุ ต สาหกรรม ขยายตั ว ได ดี ขณะที่ ภ าคเกษตรกรรมฟ น ตั ว ม า เ ป น แ น ว บ ว ก จ า ก ที ่ เ ค ย ห ด ตั ว ใ น เดื อ นก อ นหน า และเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด อยู ใ นเกณฑ ดี

1


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สถานการณ์ ด้านแรงงาน ประชากรทั้งหมดพบวาเปน ผูอยูในวัย ทํางานอายุ 15 ปขึ้นไปมีจํานวน 323,405 คน คิดเปนรอยละ79.60 ขณะที่ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 82,864 คน คิดเปนรอยละ 20.40 ในกลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป) จํานวน 323,405 คน พบวาเปนผูอยูใน กําลังแรงงาน 226,548 คน โดยจําแนกเปนผูมี งานทํ า 220,987 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 97.54 ของผู อ ยู ใ นกํ า ลั ง แรงงานทั้ ง หมด ขณะที่ เ ป น ผูวางงาน 1,086 คน คิดเปนรอยละ 0.48 และ ผูรอฤดูกาล 4,475 คน คิดเปนรอยละ 1.98 การมี ง านทํ า โดยกลุ ม ผู ทํ า งานนอก ภาคเกษตรกรรมจะทํ า งานในสาขาการขายส ง ก า ร ข า ย ป ลี ก ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต รถจั ก รยานยนต ฯ มากที่ สุ ด มี 24,904 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 31.53 ของผู ทํ า งานนอกภาค เกษตรกรรมทั้ ง หมด รองลงมาคื อ การบริ ห าร ร า ช ก า ร ก า ร ป อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ประกั น สั ง คมภาคบั ง คั บ จํ า นวน 11,342 คน ร อยละ 14.36 สาขาที่ พั กแรกและบริ ก ารดา น อาหาร 11,081 คน รอยละ 14.03 สาขาการผลิต 9,151 คน รอยละ 11.59 และสาขาการกอสราง 7,023 คน รอยละ 8.89 การว า งงาน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มีผูวางงาน ประมาณ 1,086 คน หรือมีอัตราการ วา งงานร อยละ 0.48 ของผู อยูในกํา ลั งแรงงาน โดยหญิ ง จะมี อั ต ราการว า งงานสู ง กว า ชาย คื อ เพศหญิ ง ร อ ยละ 0.49 ขณะที่ เ พศชาย รอยละ 0.47 สํ า หรั บ แรง งานอกระ บบ จั ง หวั ด อํา นาจเจริ ญ ข อมู ล ณ ป พ.ศ. 2555 จากการ สํ า รวจของสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ พบว า ผู มี ง านทํ า ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 243,941 คน แยกเปน แรงงานในระบบจํ านวน 37,488 คน

คิด เป น รอ ยละ 15.37 และแรงงานนอกระบบ จํานวน 206,454 คน คิดเปนรอยละ 84.63 และ สําหรับผูมีงานทําจําแนกตามภาคเกษตรกรรมมี จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 1 7 3 , 1 3 3 ค น น อ ก ภ า ค เกษตรกรรม จํานวน 70,808 คน การให บ ริ ก ารจั ด หางานในจั ง หวั ด อํานาจเจริญในชวงไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) มีตําแหนงงานวางที่แจงผาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 346 อั ต รา ซึ่ ง มี สั ด ส ว นที่ ล ดลงร อ ยละ 22.59 จากไตรมาสที่แลว ที่มีจํานวนตําแหนงงานวาง 447 อัตรา ในสว นของ ผูลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้พบวามีจํานวน 572 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.72 จากไตรมาสที่ แ ล ว ที่ มี จํ า นวน 531 คน ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจํานวน 298 คน เพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 34.23 จากไตรมาสที่ แลวที่มีจํานวน 222 คน ทั้งนี้ ตําแหนงงานวางใน ไตรมาสนี้ ที่ ล ดลง น า จะมี ส าเหตุ ม าจากสถาน ประกอบการในจังหวัดไมมีความตองการแรงงาน เพิ่ม ประกอบกับตําแหนงงานที่นายจางแจงกอน หน า มี ก า ร บ ร ร จุ ง า น แ ล ว ใ น ส ว น ข อ ง ผู ลงทะเบียนสมัครงานและบรรจุงานในไตรมาสนี้ที่ เพิ่มขึ้น นาจะมีสาเหตุมาจากผูลงทะเบียนสมัคร งานมี ค วามต อ งการสมั ค รงานในจั ง หวั ด และ ตางจังหวัดมากขึ้น ทําใหไดรับการการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นดวย จากการสํ า รวจข อ มู ล อุ ป สงค แ ละ อุปทานเพื่อรองรับการจัดทําแผนพัฒนากําลังคน ระดับจังหวัด ป 2556 ซึ่งดําเนินการสํารวจสถาน ปร ะ ก อ บก า ร ใ น 2 8 ส าข า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั่ ว จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า นวน 397 แห ง พบวา ในป 2556 มีผูทํางานรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,955 คน แยกเปนเพศชาย จํานวน 1,935 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 65.48 และเพศหญิ ง จํ า นวน 1,020 คน คิดเปนรอยละ 34.52 2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ผู มี ง านทํ า ส ว นใหญ เ ป น กลุ มแรงงาน กึ่ ง ฝ มื อ มากที่ สุ ด จํ า นวน 1,331 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 45.04 รองลงมา ได แ ก กลุ ม แรงงาน ไรฝมือ จํานวน 892 คน คิดเปน รอยละ 30.19 กลุ ม แรงงานฝ มื อ จํ า นวน 584 คน คิ ด เป น รอยละ 19.76 กลุมแรงงานฝมือระดับสูง จํานวน 121 คน คิ ด เป น ร อ ยล ะ 4. 10 แล ะกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู บ ริ ห าร จํ า นวน 27 คน คิ ด เป น รอยละ 0.91 ตามลําดับ สํ า หรั บ แรงงานไทยในต า งประเทศ ในช ว งไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจง ความประสงคไปทํ างานต างประเทศผ านจัดหา งานจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 42 คน เปนเพศ ชาย 27 คน คิดเปนรอยละ 64.29 เพศหญิง 15 คน คิ ด เป น ร อยละ 35.71 ส ว นใหญ เปน ผู มี การศึกษาระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ปริญญา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน15 คน คิดเปนรอย ละ 35.71ระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 4 คน คิด เป น ร อยละ 9.52 ขณะที่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีมี จํา นวนน อยที่ สุด จํ านวน 3 คน คิ ดเป นรอยละ 7.14 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน กลุมอาชีพ ที่มีการฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุด ในไตรมาสนี้ คือ กลุมอาชีพชางเครื่องกล จํานวน 11 คน คิด เป น ร อ ยละ 57.89 รองลงมาคื อ กลุ ม อาชี พ ชา งอุ ต สาหการ จํ า นวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 42.11 สํ า หรั บ การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กั นยายน 2556) กลุมอาชีพที่มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน พบว า กลุ ม อาชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร มี ก ารฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด จํานวน 51 คน คิดเปน

ร อ ยละ 56.04 รองลงมาคื อ กลุ ม อาชี พ ช า ง กอสราง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 43.96 และผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด คิด เปนรอยละ 100.00 และการทดสอบมาตรฐานฝมือตามกลุม อาชี พ ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) มีจํานวน 123 คนพบว า กลุม อาชี พที่ มี การทดสอบมากที่ สุ ด คื อ กลุ ม อาชี พ ธุรกิจและบริการ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 83.74 รองลงมาคื อ กลุ ม อาชี พ ช า งก อ สร า ง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.26 สวนของผูเขารับ การทดสอบมาตรฐาน ฝ มื อ แรงงาน พบว า ผ า นการทดสอบ จํ า นวน 123 คน คิ ดเป น รอยละ 100 ของผู เขารั บ การ ทดสอบทั้งหมด สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัง หวั ดอํ านาจเจริญ ได ดํา เนิ น การตรวจสถาน ประกอบกิจการจํานวนทั้งสิ้น 18 แหง มีลูกจางที่ ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองรวมจํานวน ทั้งสิ้น 119 คน จําแนกเปนชาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.50 ของลูกจางที่ตรวจทั้งหมด เปนหญิงจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 39.50 และสถานประกอบกิ จ การที่ ต รวจไตรมาสนี้ ส ว นใหญ เ ป น สถานประกอบกิ จ การที่ มี ข นาด เล็ ก มาก คื อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า ง 1 - 4 คน จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา ได แ ก สถานประกอบกิ จ การขนาด 20 - 49 คน จํ า นวน 9 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 50.00 สถานประกอบกิจ การขนาด 5 - 9 คน จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 27.78 และขนาด สถานประกอบกิจการ 10-19 คน จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 5.56 ตามลําดับ

3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการ ทํางานซึ่งเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความ ปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดลอมใน การทํา งานของลูกจาง รวมถึงเปน อีกมาตรการ หนึ่งที่ดําเนิน การเพื่อกระตุนสงเสริมใหเจาของ สถานประกอบการเห็นความสําคัญและตระหนัก ถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ในรอบ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน 2556) ได ดํ า เนิ น การตรวจความ ปล อดภั ย ในสถานประกอบกิ จ การทั้ ง สิ้ น จํ านวน 18 แห ง ลู กจ า งที่ ผ า นการตรวจทั้ งสิ้ น จํานวน 119 คน จําแนกเปนชายจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.50 ของผูผานการตรวจทั้งหมด หญิงจํานวน 47 คน รอยละ 39.50 การประกั น สั ง คม ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 จังหวัดอํานาจเจริญมีสถาน ประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียน กองทุนเงินทดแทน จํ า นวน 403 แห ง ลู ก จ า ง จํ า นวน 2,876 คน และกองทุนประกันสังคม 652 แหง ผูประกันตน รวมทั้งหมดจํ า นวน 21,417 คน ประกอบดว ย ผู ป ระกั น ตนมาตรา 33 จํ า นวน 6,872 คน ผูประกันตนมาตรา 39 จํานวน 1,731 คน และ ผูประกันตนมาตรา 40 จํานวน 12,814 คน

เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห บุ ต ร ชราภาพ และว า งงาน พบว า จํ า นวน ผูใชบ ริการมีจํานวนทั้งสิ้น 2,395 ราย สําหรับ ประเภทประโยชน ท ดแทนที่ ผู ป ระกั น ตนใช บริการสูงสุด ในไตรมาสนี้ไดแก กรณีสงเคราะห บุตร มีผูประกันตนใชบริการ จํานวน 1,218 ราย คิด เป น ร อ ยละ 50.86 ของผู ใ ช บ ริ ก ารทั้ ง หมด รองลงมา ได แ ก กรณี เจ็ บ ป ว ย คิ ด เป น ร อ ยละ 16.83 กรณี คลอดบุตร คิดเปน รอยละ 12.28 กรณีวางงาน คิดเปนรอยละ 9.69 กรณีชราภาพ คิ ด เป น ร อ ยละ 9.42 และกรณี ทุ พ พลภาพ คิดรอยละ 2.51 ตามลําดับ เมื่ อ พิ จ ารณาการจ า ยเงิ น ประโยชน ทดแทน ผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือน กั น ยายน 2556 มี ผู ข อรั บ ประโยชน ท ดแทน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 500 คน ได แ ก กรณี เ จ็ บ ป ว ย/ ประสบอันตราย จํานวน 366 คน เปนเงินจํานวน 3 9 9 , 8 0 0 บ า ท ก ร ณี บํ า เ ห น็ จ ช ร า ภ า พ จํานวน 99 คน เปนเงินจํานวน 28,135.93 บาท และกรณี ต าย จํ า นวน 35 คน เป น เงิ น จํ า นวน 700,000 บาท ตามลําดับ

สําหรับการจ ายค าทดแทน กองทุน เงิน ทดแทน ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) มีการจายเงินทดแทนการขาด รายได กรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ย เนื่ อ งจากการทํ า งาน จํ า นวน 7 ราย เปน เงิ น 25,116 บาท ในด า นการจ า ยประโยชน ท ดแทน กองทุ น ประกั น สั งคม ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2556) พิ จ ารณาตาม ประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก 4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ 1. สภาพทั่วไป จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 3,161.248 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 1,975,780 ไร ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย หางจากกรุงเทพประมาณ 568 กิ โ ลเมตร แยกออกจากจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เมื่ อ ป พ.ศ. 2536 ป จ จุ บั น แบ ง การปกครอง ออกเป น 7อํ า เภอ 56ตํ า บล 607 หมู บ า น เทศบาลเมื อ ง 1 แห ง เทศบาลตํ า บล 22แห ง อบจ.1 แหง และ อบต. 41 แหง มี อ าณาเขตติ ด ต อ คื อ ทิ ศ เหนื อ ติ ด เขต จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ทิศใตติดเขต จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด เขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด เขต จังหวัดยโสธร ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ของจังหวัดอํานาจเจริญ สวนใหญเปนที่ลุมที่เนิน เขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย และ ดิ น ลู ก รั ง มี ลํ า น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ไหลผ า น 3 สาย คื อ แมน้ําโขง ลําเซบก และลําเซบาย 2. สภาพเศรษฐกิจ 2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ว ล ร ว ม จั ง ห วั ด ( GPP) ณ ราคาประจําป 2554 มีมูลคา 12,099 ลานบาท มีรายไดตอหัวประชากร จํานวน 30,231 บาทตอ คนตอป สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ได แ ก สาขาเกษตรกรรม การล า สั ต ว และ การปาไม คิดเปนรอยละ 25.6 ของ GPP สาขา การศึ ก ษาคิ ด เป น ร อ ยล ะ 18. 3ของ GPP สาขาการบริ หารราชการและการป องกั นประเทศ ฯ

คิดเปนรอยละ 10.1ของ GPP สาขาการขายสง การขาย ปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนตของใชสวน บุคคลและของใชในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.8 ของ GPP และสาขาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 7.4 ของ GPP (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ณ ราคาประจําป 2554 อุตสาหกรรม

มูลคาลานบาท

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม สาขาประมง สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ สาขากอสราง สาขาการขายสง การขายปลีก การ ซอมแซมยานยนต จักรยานยนตของใชสวน บุคคลและของใชในครัวเรือน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการ คมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ สาขาการบริหารราชการและการปองกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคมและ บริการสวนบุคคลอื่น ๆ สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท)

3,095 82 22 899 178 665 1,065

รอยละของ GPP 25.6 0.7 0.2 7.4 1.5 5.5 8.8

10 293

0.1 2.4

884 871

7.3 7.2

1,216

10.1

2,220 386 194

18.3 3.2 1.6

20 12,099 30,231

0.2 100.0 -

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวล รวมจังหวัดทั้ง 5 สาขาดังกลาวสวนใหญ เพิ่มขึ้น จากปที่แลว โดยสาขาที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นสูงเรียงตามลําดับ ไดแก สาขาการศึกษา เพิ่มขึ้นรอยละ 0.05 สาขาการบริหารราชการ และการป อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง การประกั น สัง คมภาคบั ง คั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15.13 สาขา อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.56 (แผนภูมิที่ 1 และตรารางภาคผนวกที่ 1) 5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

2,500

แผนภูมิ ที่ 1 อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงมูล คา ผลิ ต ภั ณ ฑ มวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ป 2551 – 2554 2,219

2,220

2,047 1,910

2,000

1,500

1,000

1,051 985 905

874 858 839 663

704

1,122

1,216

1,032 876 869

1,065 899 871

500

0 2551

2552

2553

2554

สาขาการศึกษา สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ บุคคลและของใชในครัวเรือน สาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

2.2 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ในเดื อ น กันยายน2556 บงชี้เศรษฐกิจจังหวัด มีสัญญาณ หดตั ว จากเดื อ นก อ นหน า ทั้ ง ในด า นอุ ป สงค โดยเฉพาะดานการบริโภคภาคเอกชนและการใช จายภาครัฐที่หดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ยั ง ขยายตั ว ได ดี ส ว นเครื่ อ งชี้ ด า นอุ ป ทาน มี สั ญ ญ า ณ ห ด ตั ว จ า ก ภ า ค บ ริ ก า ร ส ว น ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว ได ดี ขณะที่ภ าค เกษตรกรรมฟนตัวมาเปนแนวบวกจากที่เคยหด ตั ว ในเดื อนก อนหน า และเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ จังหวัดอยูในเกณฑดี

2.3 ดัชนีราคาผูบริโภค ดั ช นี ร า ค า ผู บ ริ โ ภ ค ข อ ง จั ง ห วั ด อํานาจเจริญเดือนกันยายน 2556 เทียบกับเดือน สิงหาคม 2556 ลดลงรอยละ 0.2 (เดือนสิงหาคม 2556 เที ย บกั บ เดื อ นกรกฎาคม 2556 สู ง ขึ้ น รอยละ 0.4) สาเหตุสําคัญมาจากการลดลงดัชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมี แอลกอฮอลลดลง รอยละ 0.4 ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.1ดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลลดลงรอยละ 0.4 เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 2556 สู ง ขึ้ น ร อ ย ล ะ 0 . 7 ) ปจจัยสําคัญมาจาก การลดลงของหมวดผักและ ผลไม ส ดร อ ยละ 3.3เนื่ อ งจากสภาพอากาศที่ เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกและเปนฤดูกาลผลิต สงผลใหปริมาณ ผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มขึ้น โดย หมวดผั ก สดลดลงร อ ยละ 5.0 (กะหล่ํ า ปลี ผักกาดขาวผักบุง ถั่วฝกยาว และตนหอม) หมวด ผลไมสด ลดลงรอยละ 4.3 (สมเขียวหวาน องุน และฝรั่ ง ) หมวดเครื่ อ งประกอบอาหารลดลง รอยละ 0.1 (น้ํามันพืช ซีอิ๊ว ซอสพริก) หมวด เครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล ล ดลงร อ ยละ 0.1 (เครื่ อ งดื่ ม รสชอคโกแลต น้ํ า ผลไม กาแฟ สําเร็จรูปพรอมดื่ม) สงผลใหหมวดอาหารบริโภค ใน บานลดลงรอยละ 0.2 (อาหารวาง) ขณะที่ หมวดสินคาอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดขาว แป ง และผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากแป ง สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 0.2 (ขาวสารเจา) หมวดไขและผลิตภัณฑนมสูงขึ้น รอยละ 1.8 (ไขไก นมขน หวาน)หมวดเนื้อสัตว สูงขึ้นรอยละ 0.3 (เครื่องในหมู) หมวดปลาและ สัตวน้ําสูงขึ้นรอยละ 0.1 (กุงนาง กุงขาว) สํา หรั บ อั ตราเงิน เฟ อของจัง หวั ดเดือ น กันยายน 2556 เทากับ 3.40 (ตารางที่ 2 และ ตารางภาคผนวกที่ 2)

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทของดัชนีและ หมวดสินคา กันยายน ป 2556 (ป 2554 = 100) หมวด ดัชนีราคาผูบริโภค หมวดอาหารและเครื่องดืม่ หมวดอื่นๆที่ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน

สิงหาคม 2556 106.3 108.7 104.4

กันยายน 2556 106.1 108.3 104.3

102.7

102.6

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ทั่วไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและ สินคากลุมพลังงาน

2.4 การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม จังหวัดอํานาจเจริญ มีการจดทะเบียน นิติบุคคลตั้งใหมรวมทั้งสิ้น 22 แหง แบงเปน บริษัทจํากัด จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 22.73 ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด และ หา งหุน สว นจํ ากั ด 17 แหง คิ ดเปนร อยละ 77.27 อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม สูงที่สุด ไดแก สถานีวิทยุ จํานวน 11 แหง รองลงมา ได แ ก การก อสร าง จํ านวน 4 แห ง การขายสง ขายปลีก ฯ จํานวน 3 แหง การเกษตร จํานวน 2 แห ง การผลิต จํ านวน 1 แหง และ การขนสง สถานที่เ ก็บ สินค า และการคมนาคม จํานวน 1 แหง

สถานี วิ ท ยุ จํ า นวน 4,250,000 ล า นบาท การก อ สร า ง จํ า นวน 2,400,000 ล า นบาท การเกษตร จํานวน 2,000,000 ลานบาท และ การผลิต จํานวน 1,000,000 ลานบาท (ตาราง ภาคผนวกที่ 3) 2.5 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม ในจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา มีการจดทะเบียน โรงานอุตสาหกรรมใหม จํานวน3 แหง ไดแก การทําวงกบประตูหนาตางและเครื่องเรือนจาก ไม จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 เงิน ลงทุน จํานวน 1.43 ลานบาท คนงาน จํานวน 7 คน และโรงสีขาว จํานวน 1 แหง คิดเปน รอยละ 33.33 เงินลงทุน จํานวน 205.00 ลาน บาท คนงาน จํานวน 20 คน สํ า หรั บ การแจ ง เลิ ก ประกอบกิ จ การ โรงงาน พบวา มีโรงงานที่แจงเลิกกิจการ จํานวน 7 แห ง ได แ ก การทํ า วงกบประตู ห น าต า งและ เครื่ อ งเรื อ นจากไม จํ า นวน 1 แห ง แรงงาน จํานวน 5 คน การทําเครื่องเรือนจากไม จํานวน 2 แห ง แรงงาน จํ า นวน 56 คน การซ อ ม รถจักรยานยนต จํานวน 1 แหง แรงงาน จํานวน 2 คน โรงสีขาว จํานวน 2 แหง แรงงาน จํานวน 23 คน และเชื่ อ มโลหะทั่ ว ไป จํ า นวน 1 แห ง (ตารางภาคผนวกที่ 4)

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง นิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม ไ ตรมาสนี้ มี ทุ น จดทะเบี ย น จํานวนทั้งสิ้น 42,350,000 ลานบาท แยกเปน บริษัทจํากัดมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 34,000,000 ลานบาท และ หางหุนสวนจํากัด 8,350,000 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน ม า ก ที่ สุ ด ไ ด แ ก ก า ร ข า ย ส ง ข า ย ป ลี ก จํานวน 32,000,000 ลานบาท รองลงมา ไดแก 7


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ว ะ ด า น แ ร ง ง า น มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน สถานการณ ทางการเมืองสับสนไรทิศทางที่ชัดเจน จะสงผล ถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและ ตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะที่ การผลิตคนเพื่อเขาสูตลาดแรงงานของภาคการศึกษา ยังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณ ด า นเศรษฐกิ จ จึ ง ส ง ผลต อ การว า งงาน การ ทํางานต่ําระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ต น ทุ น การผลิ ต ฤดู ก าล ทั ศ นคติ ทั้ ง ของฝ า ยนายจ า งและผู ใ ช แ รงงาน เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการ จางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความ เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต องมี การพิ จ ารณาศึกษาเพื่ อกํ าหนดตัว ชี้วัด พร อ มทั้ ง ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ศึ ก ษา วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึงทํานายหรือ คาดการณ อนาคต อั นจะเอื้ อประโยชน ต อ การ ตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดแผนงานที่ จ ะต องทําให สนองตอบตอความตองการของทุกกลุมทั้งนายจาง ผูใชแรงงาน รวมทั้งองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน สถานการณ แรงงานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ฉบับนี้ จะขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้

1) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปน ตัว ชี้วัดที่แสดงใหเห็น ถึงสภาพกําลังแรงงานใน ตลาดแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อเทียบ กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจาก กํ า ลั ง แรงงานในจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ เที ยบกั บ ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดอํานาจเจริญ จะพบวา ในไตรมาส 2/2556 อัตราการมีสวนรวม ใน กํ า ลั ง แ ร ง ง า น มี อั ต ร า ร อ ย ล ะ 6 4 . 7 3 เป น สั ด ส ว นที่ ล ดลงจากไตรมาส 1/2555 ที่ มี อั ต รา 70.05 (แผนภู มิ ที่ 1และตาราง ภาคผนวกที่ 5) แผนภูมิที่ 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2556

8


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

2) อัตราการจางงาน อัตราการจ า งงานต อกํา ลั งแรงงานเปน ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให เ ห็ น ภาวะการจ า งงานใน ตลาดแรงงานของจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ว า มี สั ด ส ว นมากน อ ยเพี ย งใด สํ า หรั บ อั ตราการจา ง งานในภาคเกษตรของจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ซึ่ง คํ านวณจากผู มีงานทํ าในภาคเกษตรในจังหวัด อํานาจเจริญ ตอกําลังแรงงานที่มีงานทําในจังหวัด อํานาจเจริญ พบวาอัตราการจางงานในไตรมาสที่ 2/2556 ภาคเกษตรมีอั ต ราร อ ยละ 64.26 เปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวที่มีอัตรา รอยละ 46.49 สวนอัตราการจางงานนอกภาค เกษตร มีอ ัต รารอ ยละ 35.74 เป น สั ด ส ว นที่ ลดลงจากไตรมาส ที่ แล ว ที่ มีอัตราการจ างงาน นอกภาคเกษตรรอ ยละ 53.51 (แผนภู มิ ที่ 2 และตารางภาคผนวกที่ 6) แผนภูมิที่ 2 อัตราการจางงานใน/นอกภาค เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 64.26

70 60

46.49

53.51 35.74

50 40 30 20 10 0

Q1/2556

Q2/2556

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตร อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด x 100 ผูมีงานทําในจังหวัด

เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการจ า งงานเฉพาะ ในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณ จากจํา นวนผูมี งานทํา ในภาคอุต สาหกรรมการ ผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดจะ พบวาในไตรมาสที่ 2/2556 อัตราการจางงานใน ภาคผลิตมีอัตรารอยละ 4.14 เปนสัดสวนที่ลดลง จากไตรมาสที่แลวที่มีอัตรารอยละ 7.05 (แผนภูมิ ที่ 3 และตารางภาคผนวกที่ 7) แผนภูมิที่ 3 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรม การผลิตจังหวัดอํานาจเจริญ 7.05 8 6

4.14

4 2 0

Q1/2556 Q2/2556 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

หมายเหตุ : อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x 100 ผูมีงานทําในจังหวัด

โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการ จางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ จังหวัดอํ านาจเจริญ จะมี ลักษณะการเคลื่ อนยาย แรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพราะพื้นที่ จังหวัดเปน เขตเกษตรกรรม ประชากรซึ่งเป น กําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยูในภาคสวน ของเกษตรกรรมเพื่ อ ช ว ยครั ว เรื อ นในการทํ า การเกษตรเปนสว นใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ย ว ผ ล ผ ลิ ต ก็ จ ะ เ ค ลื่ อ น ย า ย ไ ป ห า ง า น ทํ า ใ น ภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด อื่ น ๆ และจะ เคลื่อนยายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดู เพาะปลูก วนเวีย นในลัก ษณะเชน นี ้อ ยา ง เปน วัฏจักรทุกป จึงอาจสงผลตอการขาดแคลน แรงงานในบางฤดูกาล 9


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

4) อัตราการวางงาน

3) อัตราการบรรจุงาน อั ต ราการบรรจุ ง านในแต ล ะไตรมาส เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของ ภาวการณดานแรงงาน ซึ่งสามารถวิเคราะหจาก อั ต ราการบรรจุ ง านต อ ผู ส มั ค รงาน ที่ แ จ ง ผ า น สํานั กงานจั ดหางานจั งหวั ดอํ านาจเจริญ พบวา อยู ที่ ร อ ยละ 47.90 ลดลงจากจากไตรมาสที่ 1/56 ที่ มี อั ต ราการบรรจุ ง านต อ ผู ส มั ค รงาน ร อ ยละ 49.66 และอั ต ราการบรรจุ ง านต อ ตําแหนงงานวาง อยูที่รอยละ 86.13 ลดลงจาก ไตรมาสที่แลวที่มีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนง งานวาง รอยละ 193.77 (แผนภูมิที่ 4 และตาราง ภาคผนวกที่ 8)

จ า ก ขอ มูล ก า ร สํ า ร ว จ ภ า ว ะ ก า ร มีง านทํ า ของประชากรจัง หวัด อํ า นาจเจริญ ซึ่ ง ดํ าเนิ นกา รโ ด ยสํ า นั ก ง านส ถิ ติ จั งหวั ด อํานาจเจริญ โดยเปรียบเทียบจํานวนผูไมมีงาน ทําของจังหวัดตอกําลังแรงงานในจังหวัด พบวา อั ต ราการว า งงานของจั ง หวั ด ในไตรมาสที่ 2/2556 มี อั ต ราการว า งงาน ร อ ยละ 0.48 มีสัดสวนที่ลดลงจากไตรมาสที่แลว ที่มีอัตราการ วางงาน รอยละ 1.44 (แผนภูมิที่ 5 และตาราง ภาคผนวกที่ 9) แผนภูมิที่ 5 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ

แผนภูมิที่ 4 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัคร งาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดอํานาจเจริญ 1.6

193.77

1.4 1.2

200

1

86.13

150 100

1.44

47.90

49.66

0.48

0.8 0.6 0.4 0.2

50

0

0

Q2/2556

Q3/2556

Q1/2556

Q2/2556

อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด..... = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 อ ผูส้ มัครงานในจังหวัด 2. อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 อ ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการวางงานในจังหวัด = จํานวนผูไมมีงานทําจังหวัด x 100 กําลังแรงงานในจังหวัด

10


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

5 ) อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของ สถานประกอบการ อั ต ราการไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กฎหมายของสถาน ประกอบการ เป น ตั ว บ ง บอกตั ว หนึ่ ง ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ภาวการณ ด า นแรงงาน หากนายจ า งไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กฎหมายสูง ยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของลูกจาง ผูใชแรงงาน และส งผลถึ งคุ ณภาพชีวิ ตของ ผูใชแรงงาน ตามมา สํ า หรั บ อั ตราการไม ป ฏิ บั ติตามข อกฎหมายของ สถานประกอบการ ในการนําเสนอครั้งนี้ สามารถจําแนก ไดเปนการ ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานและ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งพบวาอัตราการ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ ม ครองแรงงานของสถาน ประกอบการในจังหวัดตอจํานวนสถานประกอบการที่ผาน การตรวจทั้ ง หมดของจั ง หวั ด ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) พบวา มีอัตรารอยละ 5.88 ซึ่ ง มี สั ด ส ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสที่ แ ล ว ที่ มี อั ต รา รอยละ 0.00 สวนอัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความ ปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ มีอัตรารอยละ 0.00 เท า กั น กั บ ไตรมาสที่ ผ า นมา (แผนภู มิ ที่ 6 และตาราง ภาคผนวกที่ 10) แผนภูมิที่ 6 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมาย

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 11


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สถานการณ แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 ช ว งเดื อนกรกฎาคม – กันยายน 2556 ขอนําเสนอขอมูลในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับคือ 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 2) การสงเสริมการมีงานทํา 3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ได ดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะการทํ า งานของ ประชากร ณ ไตรมาสที่ 2/ 255 สรุปรายละเอียด ได ดั ง นี้ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ มี ป ระชากรเฉลี่ ย ทั้งสิ้ น 406,269 คน โดยสั ดส วนของประชากร เพศชายมี ม ากกว า เพศหญิ ง เล็ กน อย กล าวคื อ เพศชาย มีจํานวน 204,304 คน คิดเปนรอยละ 50.29 ขณะที่ เพศหญิงมี 201,965 คน คิดเปน รอยละ 49.71 โดยประชากรทั้งหมดพบวาเปน ผูอยูในวัย ทํางานอายุ 15 ปขึ้นไปมีจํานวน 323,405 คน คิดเปนรอยละ79.60 ขณะที่ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 82,864 คน คิดเปนรอยละ 20.40 ในกลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป) จํานวน 323,405 คน พบวาเปนผูอยูใน กําลังแรงงาน 226,548 คน โดยจําแนกเปนผูมี งานทํ า 220,987 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 97.55 ของผู อ ยู ใ นกํ า ลั ง แรงงานทั้ ง หมด ขณะที่ เ ป น ผูวา งงาน 1,086 คน คิดเปนร อยละ 0.48 และ ผูรอฤดูกาล 4,475 คน คิดเปนรอยละ 1.98

แผนภูมิที่ 1โครงสรางประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ ประชากรรวม 406,269 คน ผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) 323,405 คน

ผูไมอยูในวัยทํางาน (อายุต่ํากวา 15 ป) 82,864 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน 226,548 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 96,857 คน

ผูมีงานทํา 220,987 คน

ทํางานบาน 23,357 คน

ผูวางงาน 1,086 คน

เรียนหนังสือ 23,304 คน

ผูที่รอฤดูกาล 4,475 คน

อื่น ๆ 50,196 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศ ในไตรมาสนี้จ ะพบวา เพศชายมีอัตราสวนของ การมีงานทํา หรืออัตราการจางงานใกล เคี ยงเพศ หญิง (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูใน กํ า ลั ง แรงงานจํ า แนกเพศ ) กล า วคื อ เพศชาย มีอัตรารอยละ 98.20 ขณะที่เพศหญิง มีรอยละ 96.67 และเมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมจะพบว า อัตราการมีงานทํา ซึ่งคํานวณจากสัดสวนผูมีงาน ทําตอผูอยูในกําลังแรงงานมีอัตรารอยละ 97.55 นั่นหมายความวาผูอยูในกําลังแรงงาน 100 คน จะมี ง านทํ า ประมาณ 97-98 คน ซึ่ ง อั ต ราการ จางงานในภาพรวมไตรมาสนี้ มีสัดสวนที่สูงกวา ไตรมาสที่แลวที่มีรอยละ 94.51 12


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สวนอัตราวางงานซึ่งคํานวณจาก ผูวางงาน ตอผูอยูในกําลังแรงงานมีอัตรา 0.48 โดยหญิงจะมี อัต ราการวางงานสูงกวา ชายเล็กนอย กลาวคือ เพศหญิงรอยละ 0.49 ขณะที่เพศชายรอยละ 0.47 ทั้งนี้ อัตราการวางงานในไตรมาสนี้ต่ํากวา ไตรมาสที่แลวที่มีอัตราวางงานภาพรวมรอยละ 1.44 เปนเพราะไตรมาสนี้เปนชวงฤดูการเกษตร ต อ งมี ก ารจ า งแรงงานมากขึ้ น โดยเฉพาะภาค การเกษตร ซึ่ งดูได จ ากกํ า ลั งแรงงานรอฤดูกาล ในไตรมาสที่ 2 นี้ลดลงอยูที่รอยละ 1.98 ขณะที่ ไตรมาสที่ 1 ป 2556 มี ร อ ยละ 4.06 สํ า หรั บ ตัวเลขในกลุมของผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน ซึ่งมี จํ า นวน 96,857 คน พบว า ทํ า งานบ า น เรี ย น หนั ง สื อ และอื่ น ๆ โดยมี สั ด ส ว น คื อ ร อ ยละ 24.12 24.06 และ 51.82 (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 ประชากรจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน สถานภาพแรงงาน ยอดรวม ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ผูอยูในกําลังแรงงาน

ชาย หญิง 204,304 201,965 162,005 161,400 129,039 97,509

รวม 406,269 323,405 226,548 - ผูมีงานทํา 126,722 94,265 220,987 1,086 - ผูวางงาน 610 476 4,475 - ผูที่รอฤดูกาล 1,707 2,768 ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 32,966 63,891 96,857 23,357 - ทํางานบาน 820 22,537 23,304 - เรียนหนังสือ 11,164 12,140 50,196 - อื่น ๆ 20,982 29,214 82,864 ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป 42,299 40,565 97.55 อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน 98.20 96.67 0.48 อัตราการวางงาน 0.47 0.49 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ ไตรมาส 2/2556 หมายเหตุ : 1.อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานจังหวัด = ผูมีงานทําในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด 2 อัตราการวางงานจังหวัด = ผูวางงานในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

สําหรับผูมีงานทํา 220,987 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม 141,998 คน คิดเปน รอยละ 64.26 ของผูมีงานทําทั้งหมด ซึ่งมีจํานวน สู ง กว า ไตรมาสที่ 1 ป 2556 ส ว นผู ทํ า งาน นอกภาคเกษตรกรรมมี จํ า นวน 78,989 คน (ร อยละ 35.74 ของผูมีงานทําทั้งหมด) ลดลง จากไตรมาสที่แลว ที่มีรอยละ 53.51 เนื่องจาก ไตรมาสนี้ เ ป น ฤดู ก ารเพาะปลู ก ประกอบกั บ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง อันมีสาเหตุ จากราคาน้ํ า มั น ตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ทํ า ให ผู ป ระกอบการต อ งลดต น ทุ น ค า ใช จ า ยลง โดยเฉพาะเรื่องแรงงานจึงสงผลใหแรงงานจาก นอกภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม และ แ ร ง ง า น ร อ ฤ ดู ก า ล ย า ย เ ข า ไ ป อ ยู ใ น ภ า ค เกษตรกรรมมากขึ้น โดยกลุมผูทํางานนอกภาค เกษตรกรรมจะทํ า งานในสาขาการขายส ง ก า ร ข า ย ป ลี ก ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต รถจั ก รยานยนต ฯ มากที่ สุ ด มี 24,904 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 31.53 ของผู ทํ า งานนอกภาค เกษตรกรรมทั้ ง หมด รองลงมาคื อ การบริ ห าร ร า ช ก า ร ก า ร ป อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ประกั น สั ง คมภาคบั ง คั บ จํ า นวน 11,342 คน ร อยละ 14.36 สาขาที่พั กแรกและบริก ารดา น อาหาร 11,081 คน รอยละ 14.03 สาขาการผลิต 9,151 คน รอยละ 11.59 และสาขาการกอสราง 7,023 คน รอยละ 8.89 (แผนภูมิที่ 2 และตาราง ภาคผนวกที่ 12) แผนภูมิที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาค เกษตรกรรม 5 อันดับแรก

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

13


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่อพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ พบวา อาชี พ ที่ มี ผู ทํ า งานมากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรกคื อ 1) ผู ปฏิบั ติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการ ประมง จํ า นวน 134,140 คน ร อ ยละ 60.70 2) พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและ ตลาด 29,528 คน ร อ ยละ 13.36 3) อาชี พ ขั้ น พื้ น ฐานต า ง ๆ ในด า นการขายและการ ใ ห บ ริ ก า ร 1 4 , 8 0 5 ค น ร อ ย ล ะ 6 . 6 9 4) ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นความสามารถทางฝ มื อ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 11,042 คน รอยละ 4.99 และ 5) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการประกอบ 10,096 รอยละ 4.57 (แผนภูมิที่ 3 และตารางภาคผนวกที่ 13) แผนภูมิที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก

หากศึ ก ษาถึ ง ระดั บ การศึ ก ษาของ ผูมีงานทํา พบวาผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษา ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 65,862 คน คิดเปนรอยละ 29.80 รองลงมาเปนผูมีการศึกษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 64,510 (ร อยละ 29.19) มั ธยมศึ กษาตอนปลาย จํ านวน 35,935 คน (ร อ ยละ 16.26) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น จํ า นวน 33,113 คน (ร อ ยละ 14.98) และอุ ด มศึ ก ษา จํานวน 20,636 คน (ร อยละ 9.34) ตามลําดั บ (แผนภูมิที่ 4 และตารางภาคผนวกที่ 14 ) แผนภูมิที่ 4 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 16.26%

อุดมศึกษา 9.34%

ไมมีการศึกษา 0.42% ต่ํากวาประถมศึกษา 29.80%

มัธยมศึกษาตอนตน 14.98%

ประถมศึกษา 29.19%

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

14


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ลิต กา รผ

ราง รก

อส

ศ ะเท

งก ัน

ปร

อา

2,295

ปอ

บร

ิหา

รรา

ชก

ารแ

ละ มแ

3,069

3,306

ละ

บร

สง

ิกา

รด

กา

าน

รข าย

ปล

หา ร

ีก

6,069

กา

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

แร

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

แผนภูมิที่ 6 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท อุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร 5 อันดับแรก ป 2555 18,000 17,041

ที่พ ัก

แผนภูมิที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

สํ า หรั บ แรง งานอกระ บบ จั ง หวั ด อํานาจเจริญ ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2555 จากการ สํ า รวจของสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ พบว า ผู มี ง านทํา ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 243,941 คน แยกเปน แรงงานในระบบจํานวน 37,488 คน คิด เป น รอ ยละ 15.37 และแรงงานนอกระบบ จํานวน 206,454 คน คิดเปนรอยละ 84.63 และ สําหรับผูมีงานทําจําแนกตามภาคเกษตรกรรมมี จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 1 7 3 , 1 3 3 ค น น อ ก ภ า ค เกษตรกรรม จํานวน 70,808 คน เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า แนกตามประเภท อุ ต สาหกรรม พบว า อุ ต สาหกรรมที่ มี จํ า นวน แรงงานนอกระบบสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได แ ก การขายสง การขายปลี ก จํานวน 17,041 คน คิดเปนรอยละ 48.96 ที่พักแรมและบริการดาน อาหาร จํานวน 6,069 คน คิดเปนรอยละ 17.44 บริ ห ารราชการและป อ งกั น ประเทศ จํ า นวน 3,306 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 9.50 การก อ สร า ง จํ า นวน 3,069 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 8.82 และ การผลิต จํานวน 2,295 คน คิดเปนรอยละ 6.59 ตามลําดับ (แผนภูมที่ 6 และตารางภาคผนวกที่ 16)

กา รข าย

ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบ ว า ส ว นใ ห ญ เ ป น กา ร ทํ า ธุ รกิ จ ส ว น ตั ว จํ า นวน 94,813 คน ร อ ยละ 42.90 รองลงมา ได แก ช วยธุ รกิ จครั วเรื อน จํ านวน 67,934 คน รอยละ 30.74 ลูกจางเอกชน จํานวน 36,067 คน รอยละ 16.32 ลูกจางรัฐบาล จํานวน 20,760 คน ร อ ยละ 9.39 ส วนผู มี งานทํ าที่ มีส ถานภาพเป น นายจ า ง จํ า นวน 1,331 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.60 และการรวมกลุม จํ านวน 82 คน รอยละ 0.04 (แผนภูมิที่ 5 และตารางภาคผนวกที่ 15)

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

15


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

04 4ป อา  ยุ 6 0ป ขึ้น ไป อา ยุ 4 549 ป อา ยุ 2 045 ป อา ยุ 3 539 ป

ยุ 4 อา

แผนภูมิที่ 9 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับ การศึกษา ป 2555 76,663 56,311 35,734 26,023

ีพ าช

าย วิช

ับอ

ุดม

ศึก

ษา ส

อน

ปล

...

ตน อน

าต

ึกษ

ระด

ัธย มศ

ับม

ระด

ระด

ับม

ัธย

มศ

ึกษ าต

มศ

ระถ

ับป

มศ

ึกษ า

4,238

ึกษ า

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

ระด

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จําแนก ตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุในชวง 40 - 44 ป จํ า นวน 26,697 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 12.93 รองลงมาไดแก อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 25,295 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 12.25 อายุ 45 – 49 ป จํานวน 24,150 คน คิดเปนรอยละ 11.70 อายุ 20 – 24 ป จํานวน 22,920 คน คิดเปนรอยละ 11.10 และ อายุ 35 – 39 ป จํานวน 21,428 คน คิด เปน ร อยละ 10.38 ตามลํ า ดับ (แผนภูมิที่ 8 และตารางภาคผนวกที่ 18)

25,295 24,150 22,920 21,428

สํ า หรั บ ด า นการศึ ก ษา พบว า แรงงาน นอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวา ประถมศึกษา จํานวน 76,663 คน คิดเปนรอยละ 37.13 รองลงมา ได แ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 56,311 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.28 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35,734 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.31 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนปลายสายสามั ญ จํ า นวน 26,023 คน คิดเปนรอยละ 12.60 และระดับอุดมศึกษาสาย วิชาชีพ จํานวน 4,238 คน คิดเปนรอยละ 2.05 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 9 และตารางภาคผนวกที่ 19)

วา ปร ะถ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

26,697

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

่ําก

เสม ชีพ

อา ช

ีพด

าน

คว า

อา

มส าม า

ีพพ

ียน

มือ ทา

ตา ื้นฐ

าน

บร อา ช

าน พน ักง

1,437

3,904

งฝ

งๆ

ร ิกา

ง ะม ปร ชีพ

ละ

อา

กษ ตร แ กา รเ าน ีพด อา ข

7,147

21,712

รถ

180,000 170,110 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

ับต

แผนภูมิที่ 7 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงาน นอกระบบ ในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม อาชีพ ป 2555

แผนภู มิ ที่ 8 จํ านวนผู มี ง านทํ าที่ อ ยู ใ นแรงงาน นอกระบบในจั ง หวั ดอํ านาจเจริ ญ จํา แนกตาม อายุ ป 2555

ระด

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนก ตามอาชีพ พบวา มีงานทําในอาชีพตาง ๆ สูงสุด 5 อั น ดั บ แรก ได แก อาชี พด า นการเกษตรและ ประมง จํ า นวน 170,110 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 82.40 รองลงมา ได แก อาชี พพนั กงานบริการ จํานวน 21,712 คน คิดเปนรอยละ 10.52 อาชีพ พื้นฐานตาง ๆ จํานวน 7,147 คน คิดเปนรอยละ 3.46 อาชีพดานความสามารถทางฝมือ จํานวน 3,904 คน คิดเปนรอยละ 1.89 และอาชีพเสมียน จํ า นวน 1,437 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.70 ตามลําดับ (แผนภูมที่ 7 และตารางภาคผนวกที่ 17)

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

16


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

2) การสงเสริมการมีงานทํา 2.1 การจัดหางานในประเทศ ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา เป น ภารกิ จ หนึ่ ง ของกระทรวงแรงงานซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อํานาจเจริญ การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบ การใหบริการจัดหางานมีทั้งงานในประเทศและ ต า งประเทศ โดยการให บ ริ ก ารจั ด หางานใน จั งหวั ด อํ า นาจเจริ ญ ในช ว งไตรมาสที่ 3 (เดือ น กรกฎาคม – กันยายน 2556) มีตําแหนงงานวาง ที่ แ จ ง ผ า น สํ า นั ก ง า น จั ด ห า ง า น จั ง ห วั ด อํานาจเจริญ จํานวน 346 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่ ลดลงร อ ยละ 22.59 จากไตรมาสที่ แ ล ว ที่ มี จํานวนตําแหนงงานวาง 447 อัตรา ในสวนของ ผูลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้พบวามีจํานวน 572 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.72 จากไตรมาสที่แลว ที่มีจํานวน 531 คน ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงาน ในไตรมาสนี้ มี จํ า นวน 298 คน เพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 34.23 จากไตรมาสที่ แล ว ที่ มี จํ า นวน 222 คน ทั้งนี้ ตําแหนงงานวางในไตรมาสนี้ที่ลดลง นาจะ มีสาเหตุมาจากสถานประกอบการในจังหวัดไมมี ความตองการแรงงานเพิ่ม ประกอบกับตําแหนง งานที่นายจางแจงกอนหนามีการบรรจุงานแลว ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงานและบรรจุงาน ในไตรมาสนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น น า จะมี ส าเหตุ ม าจากผู ลงทะเบียนสมัครงานมีความตองการสมัครงานใน จั งหวั ด และต า งจั งหวั ดมากขึ้ น ทํ า ให ไดรับ การ การบรรจุ ง านเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย (แผนภู มิที่ 10 และ ตารางภาคผนวกที่ 20)

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง / การสมัครงาน/การบรรจุงาน ไตรมาสที่ 2 – 3 ป 2556

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาสที่ 3 นี้ พบว า เป น ชาย จํ า นวน 168 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 48.55 ของตํ า แหน ง งานว า งทั้ ง หมด ขณะที่เพศหญิง จํานวน 54 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.61และไมระบุเพศ จํานวน 124 อัตรา คิดเปน ร อยละ 35.84 การที่ ตํา แหนง งานวา งกวา ครึ่ ง ไมไดระบุเพศแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการ หรือนายจาง พิจารณาเห็นวางานโดยทั่วไปไมวา ชายหรื อ หญิ ง ก็ ส ามารถทํ า ได เช น กั น หรื อ ไม มี ความแตกต า งในเรื่ อ งเพศ ในอี ก ประการหนึ่ ง นายจางพิจ ารณาเห็น วาการไมระบุจะมีผ ลดีใน ด า นโอกาสการคั ด เลื อ กมากกว า การระบุ เ พศ (แผนภูมิที่ 11) แ ผ น ภู มิ ที่ 1 1 ตํ า แ ห น ง ง า น ใ น จั ง ห วั ด อํานาจเจริญจําแนกตามเพศ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ 17


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบีย น สมั ค รงานในไตรมาสนี้ พบว า มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 572 คน เป น ชาย จํ า นวน 283 คน คิ ด เป น รอยละ 49.48 และเปนหญิง จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 50.52 ไดรับการบรรจุเขาทํางาน ทั้งสิ้น จํานวน 298 คน โดยสัดสวนของเพศหญิง จะไดรับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย กลาวคือ ผู บ รรจุ ง านที่ เ ป น เพศหญิ ง จํ า นวน 178 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 59.73 ขณะที่ เ พศชาย จํ า นวน 120 คน คิดเปนรอยละ 40.27 (แผนภูมิที่ 12) แผนภูมิที่ 12 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ

สําหรับผูลงทะเบียนสมัครงานจําแนกตาม วุฒิการศึกษาพบวา ผูล งทะเบียนสมัครงานวุฒิ มัธยมศึกษามีมากที่สุด จํานวน 213 คน คิดเปน รอยละ 37.24 รองลงมาไดแก วุฒิ ปวส. จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 20.63 วุฒิประถมศึกษา และต่ํ า กว า จํ า นวน 76 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 13.29 วุฒิ ปวช. จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 11.01 และวุฒิปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปน รอยละ 9.09 ตามลําดับ สํ า หรั บ การบรรจุ ง านจํ า แนกตามวุ ฒิ การศึกษาพบวา วุฒิ ปวส. ไดรับ การบรรจุงาน มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.52 รองลงมาไดแก วุฒิมัธยมศึกษา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 19.13 วุฒิ ปวช. จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.78 วุฒิ ประถมศึกษาและต่ํา กวา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และ วุฒิปริ ญญาตรี จํานวน 38 คน คิ ดเป น ร อยละ 12.75 ตามลํ า ดั บ (แผนภู มิ ที่ 13 และตาราง ภาคผนวกที่ 21) แผนภูมิที่ 13 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม วุฒิการศึกษา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ า หรั บ ตํ า แหน ง งานว า ง จํ า แนกตามวุ ฒิ การศึ ก ษาไตรมาสนี้ พ บว า ตํ า แหน ง งานว า งที่ ต อ งการมากที่ สุ ด ได แ ก ผู จ บการศึ ก ษาวุ ฒิ ประถมศึ ก ษาและต่ํ า กว า จํ า นวน 80 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 23.12 ของตํ า แหน ง งานว า ง ทั้งหมด รองลงมาไดแก วุฒิมัธยมศึกษา จํานวน 77 อั ต รา ร อ ยละ 22.25 อื่ น ๆ (ไม จํ า กั ด วุ ฒิ ) จํ า นวน 72 อั ต รา ร อ ยละ 20.81 วุ ฒิ ปวส. จํานวน 49 อัตรา รอยละ 14.16 และ วุฒิ ปวช. จํานวน 40 อัตรา รอยละ 11.56 ตามลําดับ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

จากแผนภูมิขางตน ตําแหนงงานวางที่ ตองการตามวุฒิการศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี มีสัดสวนที่ต่ํากวาผูสมัคร งาน ขณะที่ วุฒิ ป ระถมศึกษาและต่ํ ากวากลับ มี ตําแหนง งานวา งสูงกวา ผูส มัครงาน เนื่องจาก 18


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สถานประกอบการในจังหวัด มีความตองการจาง แรงงานที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งมี ทั ก ษะวิ ช าชี พ สู ง แต ผูสมัครงานตําแหนงงานในจังหวัดและตางจังหวัด จบการศึกษาระดับสูงขึ้น จึงไมประสงคจะสมัคร งานตําแหนงงานที่ไมตองการใชทักษะวิชาชีพสูง ในสวนของการบรรจุงานที่มากกวาตําแหนงงาน วางนั้น ผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานตําแหนง ในตางจังหวัดมากกวาในจังหวัด ประเภทอาชีพที่มีการแจงตําแหนงงาน วางสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายใน ร า นค าและตลาด จํ า นวน 127 อั ตรา คิดเป น รอยละ 36.71 2) ช า งเทค นิ ค แล ะ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ เกี่ ย วข อ ง จํ า นวน 73 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 21.09 3) เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 52 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.03 4) อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.72 5) ผู ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู ค วบคุ ม เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํานวน 12 อัตรา คิดเปนรอยละ 3.47 (แผนภูมิที่ 14 ) แ ผน ภู มิ ที่ 14 ตํ า แ หน ง งา น ว า งจั ง หวั ด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอาชีพ 140 127 120 100 80 60 40 20 0

นบ

ร ริกา

งา นัก

งาน

ัก

พน

า น

งเท

ชา

44 12

ที่

นา

อ ง

ข ี่ยว

ี่เก

นท

ิงา ิบัต

ปู ฏ

ะผ

แล

ิค คน

52

...

ค

นร

ยใ ขา

73

ียน

เสม

ห เจา

ีพง

อาช

ง ครื่อ

คุม

วบ

ูค นผ

รงง

โ นใน

งิ า

ิบัต

ฏ ผูป

ฐาน

ื้น นพ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

...

สํ า หรั บ อาชี พ ที่ มี ผู ส มั ค รงานสู ง สุ ด คื อ อาชี พพนั กงานบริ ก าร พนั ก งานขายในรา นค า และตลาด จํ า นวน 133 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 23.25 รองลงมาคือ เสมีย น เจาหนาที่ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 20.80 ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 87 คน คิดเปน รอยละ 15.21 อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 12.59 และผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผู ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการ ประกอบ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 6.82 สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร า นค า และ ตลาด จํ านวน 116 คน คิดเปน ร อยละ 38.93 รองลงมาคื อ ช า งเทคนิ ค และผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ยวของ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 21.81 เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 15.44 อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 38 คน คิดเปน ร อ ยละ 12.75 และผู ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการ ประกอบ จํานวน 10 คน คิดเปน รอยละ 3.36 (ตารางภาคผนวกที่ 22) หากศึ ก ษาในด า นอุ ต สาหกรรมพบว า อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับ แรกในไตรมาสนี้ คือ 1) การขายสง และการขาย ปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต จํานวน 95 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 27.46 2) การผลิ ต จํานวน 90 อัตรา คิดเปนรอยละ 26.01 3) ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ จํานวน 35 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 10.12 4) การก อ สร า ง จํานวน 32 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.25 และ 5) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 30 อัตรา คิดเปนรอยละ 8.67 ซึ่งสอดคลองกับ การบรรจุงานที่พบวา อุตสาหกรรมที่บรรจุงานได สูงสุดคือ การขายสง และการขายปลีก การซอม ยานยนต แ ละจั ก รยานยนต จํ า นวน 86 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 28.86 รองลงมาคื อ การผลิ ต จํ า น ว น 8 2 ค น คิ ดเ ป น ร อ ย ล ะ 2 7 . 5 2 ไฟฟ า ก า ซ ไอน้ํ า และระบบการปรั บ อากาศ จํ า น ว น 3 2 ค น คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 1 0 . 7 4 การกอสราง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.06 19


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

และที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.38 (ตารางที่ 2 และตาราง ภาคผนวกที่ 23) ตารางที่ 2 แสดงจํานวนตําแหนงงานวางและ บรรจุ ง านจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตาม อุตสาหกรรม ระเภทอุตสาหกรรม หมวดใหญ A เกษตรกรรมการปาไมและประมง หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน หมวดใหญ C การผลิต หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับ อากาศ หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและ ของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ หมวดใหญ F การกอสราง หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การ ซอมยานยนต และจักรยานยนต หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการ ประกันภัย หมวดใหญ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หมวดใหญ M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ กิจกรรมทางวิชาการ หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและบริการ สนับสนุน หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกัน ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ หมวดใหญ P การศึกษา หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม สงเคราะห หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ หมวดใหญ S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา และบริการที่ทําขึ้นเอง เพื่อใชในครัวเรือน ฯ รวม

ตําแหนงงานวาง จํานวน รอยละ (อัตรา)

บรรจุงาน จํานวน รอยละ (คน)

90 35

26.01 10.11

82 32

27.52 10.74

32 95

9.25 27.46

27 86

9.06 28.86

26

7.51

22

7.38

30

8.67

18

6.04

15

4.34

10

3.36

18 5

5.20 1.45

18 3

6.04 1.00

346

100.00

298

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํ า หรั บ ช ว งอายุ ที่ เ ป น ที่ ต อ งการของ ตลาดแรงงาน ในไตรมาสนี้ ส ว นใหญ ต อ งการ แรงงานที่มีอายุระหวาง 25 - 29 ป จํานวน 137 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 39.60 รองลงมาคื อ อายุ 30-39 ป จํ า นวน 90 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 26.01 อายุ 18-24 ป จํานวน 81 อัตรา คิดเปน รอยละ 23.41 อายุ 40 - 49 ป จํานวน 35 อัตรา

คิ ด เป น ร อ ยละ 10.12 และอายุ 50 - 59 ป จํ า น ว น 3 อั ต ร า คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 0 . 8 7 ขณะเดี ย วกั น ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ จ ะมี อ ายุ ระหว า ง 25-29 ป จํ า นวน 158 คน คิ ด เป น รอยละ 27.62 รองลงมาเปนผูสมัครงาน ที่มีอายุ 30 - 39 ป จํ า นวน 146 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.52 อายุ 40 - 49 ป จํานวน 141 คน คิดเปน รอยละ 24.65 อายุ 18 – 24 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 18.36 และอายุ 50-59 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 3.32 ตามลําดับ ชวงอายุที่ไดรับการบรรจุงานสูงสุด คือ อายุ 25 – 29 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 38.93 รองลงมาคื ออายุ 30-39 ป จํ า นวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.20 อายุ 18-24 ป จํานวน 53 คน คิด เปน ร อยละ 17.79 อายุ 40- 49 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 11.41 และอายุ 50-59 ป จํ า นวน 5 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1.68 (แผนภูมที่ 15 และตารางภาคผนวกที่ 24) แผนภู มิ ที่ 15 การบรรจุ งานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ จําแนกตามอายุ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ภารกิ จ ส ง เสริ ม การมี ง านทํ า นอกจาก ภารกิ จ ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว สํ า นั ก งานจั ด หางาน จั ง หวั ด ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ประชาชนกลุ ม ต า งๆ มี ง านทํ า ไม ว า จะเป น นักศึกษาหรือผูจบการศึกษาใหม ผูวางงาน ผูใช แรงงานที่มีงานทําอยูแลวและมีความประสงคจะ เปลี่ ย นงาน คนพิ ก าร ผู สู ง อายุ แม บ า นหรื อ 20


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ผู ต อ งการรั บ งานไปทํ า ที่ บ า นรวมทั้ ง ทหาร เยาวชนในสถานพินิจใหมีงานทํา ตลอดไตรมาส ที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) มี ผูสนใจและเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 1,274 คน เปนเพศชาย จํานวน 535 คน คิดเปนรอยละ 41.99 เพศหญิง จํานวน 739 คน คิดเปนรอยละ 58.01 (ตารางที่ 3 และตารางภาคผนวกที่ 25) ตารางที่ 3 กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อสงเสริม การมี งานทําในจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตาม ประเภทกิจกรรรม

กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อสงเสริมการงานทํา 1.แนะแนวอาชีพ 2.มหกรรมอาชีพ

จํานวนครั้ง ที่จัด กิจกรรม (ครั้ง) 3 -

2) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 9 ประเภทข อ ตกลงว า ด ว ยการจ า งแรงงานกั บ ประเทศสูภาคี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 65.52 3) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 (ชน กลุม นอ ย) จํ า นวน 3 คน คิ ดเปน ร อยละ 5.17 (แผนภูมิที่ 16 และตารางภาคผนวกที่ 26) แผนภูมิที่ 16 แรงงานตางดาวเขาเมืองถูก กฎหมายจังหวัดอํานาจเจริญ แยกตามประเภท การไดรับอนุญาต

ผูสนใจเขารวมกิจกรรม (คน) ชาย

หญิง

รวม

356 -

533 -

889 -

108

180

-

10

3.สงเสริมการประกอบ 3 72 อาชีพอิสระ 4.สงเสริมการประกอบ 1 10 อาชีพเพื่อผูสูงอายุ 5. อบรมผูรับงาน/ผูนํา กลุมรับงานไปทําที่บาน 6. ประสานใหเกิดการ 3 97 รับงานไปทําที่บาน 10 535 รวม ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

-

-

98

195

739

1,274

2.2 แรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน ในจังหวัดอํานาจเจริญ ณ เดือนกันยายน 2556 จํานวนทั้งสิ้น 135 คน จําแนกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุ ม แรงงานต า งด า วที่ เ ข า เมื อ งถู ก กฎหมาย จํานวน 58 คน ประกอบดวย 1) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 9 ประเภททั่วไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 29.11

38

40 35 30 25 20 17 15 10 5 0

า าตร

ระ

9ป

าคี

ูภ ศส

ระเ

ับป

ก งาน

จาง

การ

ย าดว

งว

กล

อต

ข เภท

ไป

ทั่ว

ท ะเภ

9ป

า าตร

3 4 า1

ตร มา

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

2. กลุมแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิด กฎหมายที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า งานได แ ก ผู ไ ด รั บ อนุญาตตามมาตรา 13 (2) (แรงงานตางดาว 3 สั ญ ชาติ พม า ลาว กั ม พู ช า ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56) จํานวน 77 คน ประกอบดวยสัญชาติ ลาว จํ า นวน 50 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 64.94 สัญชาติกัมพูชา จํานวน 26 คน คิดเปน รอยละ 33.77 และสัญ ชาติพมา จํานวน 1 คน คิดเปน ร อ ยละ 1.29 (แผนภู มิ ที่ 17 และตาราง ภาคผนวกที่ 27)

21


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

20

20

15

15 10

4

5

3 รี ญาต ปริญ

ึกษา

ระด ับ

ะถม ศ

ระด ับปร

ยมศ ึกษ

ับมัธ

ส...

0

ระด

แผนภูมิที่ 18 แรงงานตางดาวเขาเมืองถูก กฎหมายจังหวัดอํานาจเจริญ แยกตามประเภท อาชีพ

แผนภูมิที่ 29 แรงงานไทยที่แจงความประสงค เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตาม ระดับการศึกษา

ช. ป ว

หากพิ จ ารณาแรงงานต า งด า วที่ เข ามา ทํางานในประเทศไทย จําแนกตามประเภทอาชีพ ที่เ ขา มาทํา งานมากที่สุ ด คือ อาชี พงานพื้น ฐาน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 87.41 รองลงมา ได แ ก ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นต า ง ๆ จํ า นวน 14 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.37 ผู ป ฏิ บั ติ ง านใน โรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน การประกอบ จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 1.48 และผูบั ญญั ติกฎหมาย ขา ราชการระดั บ อาวุโ ส ผูจัดการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.74 และ พิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบวา สัญชาติอื่นๆ (ลาว ภู ฏาน แคมมารูน กั มพู ช า) เข า มาทํางาน มากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 72.59 รองลงมา ได แ ก พม า อั ง กฤษ จี น อเมริ กั น อินเดีย และ ฟลิปปนส ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 18 และตารางภาคผนวกที่ 28)

สํ า หรั บ แรงงานไทยในต า งประเทศ ในช ว งไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจง ความประสงคไปทํางานตางประเทศผานจัด หา งานจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 42 คน เปนเพศ ชาย 27 คน คิดเปนรอยละ 64.29 เพศหญิง 15 คน คิดเปน รอยละ 35.71 สว นใหญเปน ผู มี การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมา คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน15 คน คิ ด เป น รอยละ 35.71ระดับประถมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 9.52 ขณะที่ร ะดับ ปริญ ญาตรีมี จํานวนนอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.14 (แผนภูมิที่ 19 และตารางภาคผนวกที่ 29)

ับปว

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ

ระด

แผนภูมิที่ 17 แรงงานตางดาวเขาเมือง ผิดกฎหมายจังหวัดอํานาจเจริญ แยกตาม สัญชาติ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ 22


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ในช ว ง ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม – กั น ย า ย น 2 5 5 6 ) จั ง ห วั ด อํ า นาจเจริ ญ มี ผู แ จ ง การเดิ น ทางไปทํ า งาน ตางประเทศทั้ งสิ้น จํ านวน 35 คน โดยวิ ธี การ เดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศของคนหางานที่ เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว (ReEntry) จํ า นวน 34 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 97.14 และการเดิ น ทางด ว ยตั ว เอง จํ า นวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 (แผนภูมิที่ 20 และตาราง ภาคผนวกที่ 30) แผนภูมิที่ 20 แรงงานไทยที่ไดรับอนุญาตไป ทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาส ที่ แ ล ว พบว า ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ไ ปทํ า งาน ตางประเทศภาพรวมไตรมาสนี้มีจํานวนลดลงจาก ไตรมาสที่ แ ล ว จํ า นวน 6 คน คิ ด เป น สั ด ส ว นที่ ลดลงร อ ยละ 17.14 น า จะมี ผ ลจากภาวะ เศรษฐกิ จ ของประเทศต า ง ๆ ที่ แ รงงานไทย เดินทางไปทํางานยังไมฟนตัวเต็มที่อันเปนผลจาก ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ทั่ ว โลกทํ า ให น ายจ า งใน ตางประเทศยังไมขยายกําลังการผลิต โดยยังใช แรงงานที่ มี อ ยู เ ดิ ม โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บตาม ประเภทการเดินทางพบวา ผูไดรับอนุญาตใหไป ทํ า งานประเภท (Re-Entry) มี สั ด ส ว นลดลง รอยละ 20.59 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 เปรี ย บเที ย บแรงงานไทยที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปทํ า งานต า งประเทศ จํ า แนกตาม วิธีการเดินทาง วิธีการ เดินทาง

ไตรมาสที2่ /2556 จํานวน รอยละ (คน)

ไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน รอยละ (คน)

1.บริษัท จัดหางาน จัดสง 2.(Re41 100.00 34 97.14 Entry) 3.เดินทาง 1 2.86 ดวยตัวเอง 4.กรมการ จัดหางาน จัดสง รวม 41 100.00 35 100.00 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

อัตรา การ เปลี่ยน แปลง

-20.59 100.00

-17.14

สํ า ห รั บ แ ร ง ง า น ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด อํา นาจเจริ ญ ที่เ ดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศ จํ า แนกตามภู มิ ภ าคที่ ไ ปทํ า งาน ส ว นใหญ ไ ป ทํางานในภูมิภาค เอเชีย จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 60.00 รองลงมาไดแก ตะวันออกกลาง จํ า นวน 12 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 34.29 และ แอฟริ ก า จํ า นวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 5.71 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 21 และตารางภาคผนวกที่ 31) แ ผ น ภู มิ ที่ 2 1 แ ร ง ง า น ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด อํา นาจเจริญที่เดิน ทางไปทํ า งานต า งประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ 23


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

2.4 สถานการณอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) 2.4.1 ผลการสํารวจขอมูลอุปสงค แรงงานในเชิงปริมาณ 1) จํานวนผูทํางานทั้งหมด จากการสํารวจขอมูลอุปสงคและ อุปทานเพื่อรองรับการจัดทําแผนพัฒนากําลังคน ระดับจังหวัด ป 2556 ซึ่งดําเนินการสํารวจสถาน ปร ะ ก อ บก า ร ใ น 2 8 ส าข า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั่ ว จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า นวน 397 แห ง พบวา ในป 2556 มีผูทํางานรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,955 คน แยกเปนเพศชาย จํานวน 1,935 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 65.48 และเพศหญิ ง จํ า นวน 1,020 คน คิดเปนรอยละ 34.52 ผู มี ง า น ทํ า ส ว น ใ ห ญ เ ป น ก ลุ ม แรงงานกึ่ ง ฝ มื อ มากที่ สุ ด จํ า นวน 1,331 คน คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 4 5 . 0 4 ร อ ง ล ง ม า ไ ด แ ก กลุมแรงงานไรฝมือ จํานวน 892 คน คิดเปน ร อ ยละ 30.19 กลุ ม แรงงานฝ มื อ จํ า นวน 584 คน คิดเปนรอยละ 19.76 กลุมแรงงานฝมือ ระดับสูง จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 4.10 และกลุมผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร จํานวน 27 คน คิด เปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ตารางที่ 5 จํานวนผูมีงานทําทั้งหมดจําแนก ตามเพศ ป 2556 ระดับฝมือแรงงาน ผูเชี่ยวชาญผูบ ริหาร

ชาย

หญิง

รวม

แรงงานฝมือระดับสูง

20

7

27

แรงงานฝมือ

69

52

121

418

166

584

แรงงานกึ่งฝมือ

905

426

1,331

แรงงานไรฝม ือ

523

369

892

รวม

1,935

1,020

2,955

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

พิจารณาเปนรายประเภทกิจการ พบวา ประเภทกิจ การ 5 อัน ดับ แรก ที่มีผูทํางานมาก ที่สุด ไดแก ประเภทกิจการคาสง คาปลีก จํานวน 1,164 คน คิดเปนรอยละ 39.39 ของจํานวนผูมี งานทําทั้งหมด รองลงมา ไดแก ประเภทกิจการ อาหารและอาหารสัตว จํานวน 471 คน คิดเปน ร อ ยละ 15.94 ประเภทกิ จ การยานยนต แ ละ ชิ้นสวน จํานวน 370 คน คิดเปนรอยละ 12.52 ประเภทกิจการกอสราง จํานวน 281 คน คิดเปน รอยละ 9.51 และประเภทกิจการไมและเครื่อง เรื อ น จํ า นวน 138 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 4.67 ตามลําดับ (ตารางที่ 6) ตารางที่ 6 จํ านวนผู ทํางานทั้ งหมดจํ าแนกประเภท กิจการ ป พ.ศ. 2556 ประเภทกิจการ 1. การเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา 2. อาหารและอาหารสัตว 3. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 4. รองเทาและเครื่องหนัง 5. อัญมณีและเครื่องประดับ 6. ไมและเครื่องเรือน 8. ปโตรเลียม 14. เหล็กและเหล็กกลา 15. แมพิมพ 16. ไฟฟาและอิเลกทรอนิกส 17. ยานยนตและชิ้นสวน 18. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 20. กอสราง 21. โลจิสติกส 22. โรงแรม ภัตตาคารและรานอาหาร 24. คาสง คาปลีก 25. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 26. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 28. การบริการอื่นๆ ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

รวม 15 471 16 4 9 138 24 28 4 10 370 92 281 9 98 1,164 122 17 83 24


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่อจําแนกจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดตาม ระดั บ ก ารศึ ก ษาที่ จ บ พบว า ในป 255 6 มี ผู ทํ า งานที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนปลายมากที่สุด จํานวน 695 คน คิดเปนรอย ละ 23.58 รองลงมา ไดแก ระดับประถมศึกษา หรื อต่ํ ากว า จํา นวน 585 คน คิ ดเป นรอยละ 19.85 ระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนตน จํ า นวน 562 ค น คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 1 9 . 0 7 ร ะ ดั บ ป ว ส . อนุปริญญาตรี จํานวน 463 คน คิดเปนรอยละ 15.71 และระดับปวช. จํานวน 415 คน คิดเปน รอยละ 14.08 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) ตารางที่ 7 จํ า นวนผู ทํ า งานทั้ งหมดในป 2556 จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ํากวา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส/อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

จํานวน (คน) 585 562 695 415 463 224 3 2,947

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2) การเขาออกงานของแรงงาน ผลการสํ า รวจการเข า ออกงานของ แรงงานในกิ จ การต า งๆในป 2556 ในจั ง หวั ด อํานาจเจริญ พบวา มีการรับแรงงานใหมทั้งสิ้น 355 คน โดยเปนการรับเขาทํางานเพื่อทดแทน แรงงานเกาที่ออกไป จํานวน 311 คน คิดเปน รอยละ 87.61 และรับเขาทํางานในตําแหนงงาน ใหมที่ขยายเพิ่ม 44 ราย คิดเปนรอยละ 12.39 เมื่ อพิ จ ารณาตามรายกิ จการ พบว า กิจ การที่มี การรับแรงงานเขาทํางานมากที่สุดไดแก กิจการ คาสง คาปลีก โดยรับแรงงานเขาทํางานจํานวน

144 คน รองลงมา ไดแก กิจการยานยนต และชิ้ น ส ว น 80 คน และกิ จ การอาหารและ อาหารสัตว 57 คน ตามลําดับ (ตารางที่ 8) ตาราง 8 จํานวนพนักงานที่รับเขาทํางานใหมใน ป 2556 จําแนกตามสาเหตุของการรับเขาทํางาน และประเภทกิจการ ประเภทกิจการ 1. การเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา 2. อาหารและอาหารสัตว 3. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 6. ไมและเครื่องเรือน 8. ปโตรเลี่ยม 14. เหล็กและเหล็กกลา 17. ยานยนตและชิ้นสวน 18. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 20. กอสราง 22. โรงแรม ภัตตาคารและ รานอาหาร 24. คาสง คาปลีก 25. สถาบันการเงิน บริการดาน ธุรกิจ 28. การบริการอื่นๆ (ระบุ) รวม

สาเหตุที่รับเขางาน ตําแหนง แทนคนเกา รวม งานใหม 3 3 50 7 57 1 1 4 1 5 2 2 3 3 71 9 80 5 7 12 18 18 10 126 4 14 311

18 2 44

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

การสํ า รวจการออกจากงานของ แรงงานในป 2556 ของจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ พบว า มี แ รงงาน ที่ อ อกจากงานรวมทั้ ง สิ้ น 438 คน โดยสวนใหญ 372 คน คิดเปนรอยละ 84.93 เปนการลาออกของพนักงาน สวนการถูก ใหออกจากงานโดยมิใชการลาออกนั้น มีสาเหตุ มาจากการลดตําแหนงงาน 43 คน คิ ด เป น รอยละ 9.82 และสาเหตุอื่น ๆ 23 คน คิดเปน รอยละ 5.25 ทั้งนี้เมื่อจําแนกเปนรายกิจการแลว พบวากิจการที่มีการออกจากงานมากที่สุด ไดแก กิ จ การค า ส ง ค า ปลี ก โดยมี ก ารออกจากงาน 25

10 144 6 14 355


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

มากถึง 151 คน คิดเปนรอยละ 34.48 รองลงมา ไดแก กิจการไมและเครื่องเรือน 115 คน คิดเปน รอยละ 26.26 และกิจการยานยนตและชิ้นสวน 52 คน คิดเปนรอยละ 11.87 (ตารางที่ 9) ตารางที่ 9 จํานวนพนักงานทีอ่ อกจากงานในป 2556 จําแนกตามสาเหตุของการออกจากงาน และประเภทกิจการ ประเภทกิจการ 1. การเลี้ยงสัตว บกและสัตวน้ํา 2. อาหารและ อาหารสัตว 3. สิ่งทอและ เครื่องนุงหม 6. ไมและเครื่อง เรือน 8. ปโตรเลี่ยม 14. เหล็กและ เหล็กกลา 15. แมพิมพ 17. ยานยนตและ ชิ้นสวน 18. อุตสาหกรรม การผลิตอื่นๆ 20. กอสราง 22. โรงแรม ภัตตาคารและ รานอาหาร 24. คาสง คาปลีก 25. สถาบัน การเงิน บริการ ดานธุรกิจ 26. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 28. การบริการ อื่นๆ (ระบุ) รวม

สาเหตุที่ออกจากงาน ลาออก ลดงาน ทําผิด เหตุผลอื่นๆ รวม 2 40

2 2

8

1 79 2 3

50 1

36

115 2 3 2

2

52

52

9 18

9 18

10 136

10 151

15

6

6

1

1

13 372

3 43

23

16 438

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2.4.2 ผลการสํารวจขอมูลอุปสงคแรงงาน ในเชิงคุณภาพ 1) ระดับความสามารถของแรงงาน จากการสํ า รวจข อ มู ล ในเชิ ง คุณภาพเกี่ย วกับ ระดับ ความสามารถดานตางๆ ของพนั ก งานในแต ล ะประเภทกิ จ การ โดย เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสามารถที่ เ ป น จริ ง ใน ปจจุบันกับระดับความสามารถที่ผูประกอบการ คาดหวังไว พบวาในแตล ะประเภทกิจ การและ แต ล ะกลุ ม แรงงาน จะมี ช อ งว า งระหว า ง ความสามารถที่มีอยูจริงกับระดับความสามารถที่ ผูประกอบการคาดหวังไวแตกตางกันไป ทั้งนี้ใน ภาพรวมของทุ ก กิ จ การ พบว า ในแรงงาน ทุกกลุมฝมือ ยังมีป ญ หาระดับความสามารถใน ด า น ต า ง ๆ ที่ เ ป น อ ยู จ ริ ง ต่ํ า ก ว า ร ะ ดั บ ที่ ผูประกอบการคาดหวังอยูพอสมควร โดยเฉพาะ กลุมแรงงานกึ่งฝมือจะมีปญหาความแตกตางของ ความสามารถในการวิ เคราะห ปญ หามากที่ สุ ด (ตารางภาคผนวกที่ 32) 2) อัตราเงินเดือนเริ่มตน ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ข อ มู ล อั ต ร า เงิ น เดื อ นเริ่ มต น ของพนั ก งานแต ล ะกลุ มพบว า แรงงานในแต ล ะระดับ มี อัต ราเงิ น เดื อนเริ่ม ต น เฉลี่ยที่แตกตางกันไป โดยกลุมแรงงานไรฝมือจะ มีอัตราเงินเดือนเริ่มตนต่ําที่สุด เฉลี่ย ทุกกิจการ ประมาณ 8,318 บาทตอเดือน สวนกลุมแรงงาน ที่มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดคือกลุมผูเชี่ยวชาญ และบริหาร มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ทุกกิจการ ประมาณ 19,861 บาทตอเดือน ในกลุ ม แรงงานไร ฝ มื อ กิ จ การ โลจิสติกส และกิจการสถาบันการเงิน บริการดาน ธุรกิจ เปนกิจการที่มีอัตราเงินเดือนเริ่มตนสูงที่สุด เดื อ นละ 9,000 บาท รองลงมาได แ ก กิ จ การ เหล็ก และเหล็ กกล า 8,750 บาทตอ เดื อน และ กิจ การการบริการอื่น ๆ 8,625 บาทตอเดือน สวนกิจการที่มีอัตราเงินเดือนเริ่มตนของแรงงาน ไรฝมือต่ําที่สุด ไดแก กิจการโรงแรม ภัตตาคาร แล ะร า นอาหาร มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น 7,527 บาท ตอเดือน 26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ในกลุ มแรงงานกึ่ งฝ มือ กิ จการที่มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น สู ง ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ การ สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 9,423 บาทตอ เดื อน รองลงมาได แก กิ จ การโลจิ ส ติ กส 9,167 บาทต อ เดื อ น กิ จ การป โ ตรเลี ย ม และกิ จ การ ก อ สร า ง 9,100 บาทต อ เดื อ น ส ว นกิ จ การที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น ต่ํ า ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ การ แม พิ ม พ และกิ จ การโรงแรม ภั ต ตาคารและ รานอาหาร มีอัตราเงินเดือนเริ่มตน 8,250 บาท ตอเดือน ในกลุ ม แรงงานฝ มื อ กิ จ การที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น สู ง ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ การ สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 11,583 บาท ต อ เดื อ น รองลงมาได แ ก กิ จ การอั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับ 11,000 บาทตอเดือน และกิจการ คาสง คาปลีก 10,078 บาทตอเดือน สวนกิจการ ที่มีอัตราเงิน เดือนเริ่มตนต่ําที่สุด ไดแก กิจ การ แมพิมพ มีอัตราเงินเดือนเริ่มตน 9,000 บาทตอ เดือน กลุมแรงงานมีฝมือระดับสูง กิจการ ที่มีอัต ราเงิน เดือนเริ่ มต นสู งที่สุ ด ไดแก กิจการ สถาบันการเงิน บริ การด านธุ รกิจ 17,750 บาท ตอเดือน รองลงมาไดแก กิจการกอสราง 13,250 บาทตอเดือน กิจการการเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา และอาหารและอาหารสัตว 13,000 บาทตอเดือน ส ว นกิ จ การที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น ต่ํ า ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ การไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ กิจ การโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มีอัตรา เงินเดือนเริ่มตน 10,000 บาทตอเดือน กลุมผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร กิจการที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น สู ง ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ การ สถาบั น การเงิ น บริ ก ารด า นธุ ร กิ จ และกิ จ การ โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 25,000 บาทตอ เดือน รองลงมาไดแก กิจการการคาสง คาปลีก 20,000 บาทต อ เดื อ น ส ว นกิ จ การที่ มี อั ต รา เงิ น เดื อนเริ่ มต น ต่ํ า ที่ สุ ด ได แก กิ จ การกอสรา ง มี อั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น 15,000 บาทต อ เดื อ น (ตารางภาคผนวกที่ 33)

3) ความตองการของผูประกอบการ เกี่ยวกับความรูและทักษะของแรงงาน 3.1) ความตองการดานความรู จากผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผูประกอบการเกี่ยวกับความตองการดานความรู ของแรงงาน ในป 2556 พบว า ความรู ข อง แรงงานที่ ส ถานประกอบการตอ งการมากที่สุ ด คือตองการแรงงานที่มีความรูในดานคอมพิวเตอร ความรู ด า นกฎหมาย และความรู ด า นเทคนิ ค เฉพาะงาน รอ ยละ 100.00 (ของจํ านวนสถาน ประกอบการทั้งหมด) รองลงมาไดแก ตองการ แรงงานที่ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในธุ ร กิ จ รอยละ 99.75 (ตารางที่ 10) ตารางที่ 10 ความตองการดานความรู จําแนกตามประเภทความรู ความตองการดานความรู 1. ความรูและความเขาใจในธุรกิจ 2. ความรูในดานคอมพิวเตอร 3. ความรูในดานกฎหมาย 4. ความรูดานเทคนิคเฉพาะงาน 5. ความรูดานอื่นๆ

จํานวน สถานประกอบการ 99.75 100.00 100.00 100.00 1.51

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

3.2) ความตองการดานทักษะ ผลการสํารวจความคิดเห็นของ ผู ป ระกอบการด า นทั ก ษะของแรงงาน พบว า ทักษะของแรงงานที่ ส ถานประกอบการมี ความ ตองการมากที่สุด คือ ทักษะในการทํางานรวมกับ ผู อื่ น ทั ก ษะในการใช ภ าษาต า งประเทศ และ ทักษะในการแกไขปญหา รอยละ 100.00 (ของ จํ า นวนสถานประกอบการทั้ ง หมด) รองลงมา ไดแก ทักษะในการนําเสนองาน รอยละ 99.75 (ตารางที่ 11)

27


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางที่ 11 ความตองการดานทักษะ จําแนก ตามประเภททักษะ ความตองการดานทักษะ 1. ทักษะในการทํางานรวมกับ ผูอื่น 2. ทักษะในการใช ภาษาตางประเทศ 3. ทักษะในการนําเสนองาน 4. ทักษะในการแกไขปญหา 5. ทักษะดานอื่นๆ

จํานวน สถานประกอบการ 100.00 100.00 99.75 100.00 1.26

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

3.3) ความตองการดานคุณลักษณะ ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ ผู ป ระกอบการด า นคุ ณ ลั ก ษณะของแรงงาน พ บ ว า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ ร ง ง า น ที่ ส ถ า น ประกอบการมี ค วามต อ งการมากที่ สุ ด คื อ คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ในงาน รอยละ 100.00 (ของจํานวนสถานประกอบการที่สํารวจ) รองลงมาไดแก ตองการคุณลักษณะของแรงงาน ที่มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีความ อดทนตอความกดดัน รอยละ 99.75 (ตารางที่ 12) ความตองการดานคุณลักษณะ 1. ตองการคนที่มีความสามารถใน การเรียนรู 2. ตองการคนที่มีความรับผิดชอบ ในงาน 3. ตองการคนที่มีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย 4. ตองการคนที่มีความอดทนตอ ความกดดัน 5. ตองการคนที่มีคุณลักษณะดาน อื่นๆ

จํานวน สถานประกอบการ 99.00 100.00 99.75 99.75 99.24

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2.4.3 สถานการณ ด านอุ ปทาน (Supply) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ ไดดําเนินการสํารวจจํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ จบการศึกษาในปการศึกษา 2555 จากโรงเรียน และสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนตั้ ง แต ร ะดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่ 3 เ ป น ต น ไ ป ใ น จั ง ห วั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า นว น 85 แห ง แบ ง เป น สถาบันการศึกษาของรัฐ จํานวน 81 แหง คิดเปน ร อ ยละ 95.29 และสถาบั น การศึ ก ษาเอกชน 4 แหง คิดเปนรอยละ 4.71 (ตารางที่ 13) ตารางที่ 13 จํานวนสถานศึกษาจังหวัด อํานาจเจริญจําแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

รัฐ เอกชน 78 1 23 1 2 3 2 3 2 1 1 81 4

รวม 79 24 5 5 2 1 1 85

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

1. ผลการสํารวจขอมูลอุปทานแรงงาน ในเชิงปริมาณ ป 2556 1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (1) ระดับมัธยมศึกษา จากการเก็ บ ข อ มู ล ผู สํ า เร็ จ การศึกษาในปการศึกษา 2555 จากโรงเรียนใน ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนตน จํ า นวน 79 แหง และระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จํ า นวน 2 4 แ หง พ บ วา มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ กษา จํ านวน 8,325 คน แบ งเป นชาย จํานวน 3,431 คน คิด เปน ร อ ยละ 41.21 และ หญิง จํานวน 4,894 คน คิดเปนรอยละ 58.79 28


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่อพิจารณาจําแนกตามระดั บชั้น พบว า มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนต น มากที่สุ ด จํ านวน 5,323 คน แบงเป น ชาย จํานวน 2,357 คน คิดเปนรอยละ 44.28 และ หญิง จํานวน 2,966 คน คิดเปนรอยละ 55.72 สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น 3,002 คน แบงเปนชาย จํานวน 1,074 คน คิดเปนรอยละ 35.78 และหญิ ง จํ า นวน 1,928 คน คิ ด เป น รอยละ 64.22 จากข อ มู ล ดั ง กล า วพบว า ผู สํ า เร็ จ การศึกษาสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศ ชาย โดยเฉพาะในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ตารางที่ 14) ตารางที่ 14 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศและ ระดับชั้น ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ชาย หญิง รวม 2,357 2,966 5,323 1,074 1,928 3,002 3,431 4,894 8,325

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

(2) ระดับอาชีวศึกษา จากขอมูลของสถานศึกษาระดับ ปวช. 5 แหง และระดับ ปวส./อนุปริญญา 5 แหง พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จํานวน 1,440 คน เปนเพศชาย จํานวน 805 คน คิดเปน ร อ ยละ 55.90 เพศหญิ ง จํ า นวน 635 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 44.10 ส ว นในระดั บ ปวส./ อ นุ ป ริ ญ ญ า มี ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง สิ้ น 1,001 คน เปนเพศชาย จํานวน 528 คน คิดเปน ร อยละ 52.75 และเพศหญิง จํ า นวน 473 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ทั้งนี้จะเห็นไดวาในระดับ อาชีวศึกษาสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาจะเปน เพศชายมากกว า เพศหญิ ง ซึ่ ง แตกต า งจากใน ระดับมัธยมศึกษา มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย

เมื่ อพิ จารณาจํ าแนกตามราย สาขาวิ ชาที่ จบ พบวา ในระดับ ปวช. สาขาวิ ชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เปนสาขาวิชาที่มีผูจบ การศึกษามากที่สุด คือ 838 คน คิดเปนรอยละ 58.19 รองลงมาได แ ก สาขาอุ ต สาหกรรม จํ า นวน 327 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 22.71 ส ว น ระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผูจบการศึกษา ม า ก ที่ สุ ด ไ ด แ ก ส า ข า พ า ณิ ช ย ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ เชนเดียวกับระดับ ปวช. โดยมีผูจบ การศึกษา จํานวน 624 คน คิดเปนรอยละ 62.34 รองลงมา ได แ ก สาขาอื่ น ๆ จํ า นวน 224 คน คิดเปนรอยละ 22.38 (ตารางที่ 15) ตารางที่ 15 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในระดับอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศและสาขา ที่จบ ปการศึกษา 2555

สาขาวิชา

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว สาขาอี่น ๆ รวม

ระดับ ปวช. ชาย หญิง รวม 294 33 327

ระดับปวส./ อนุปริญญา ชาย หญิง รวม 127 18 145

280

558

838

182

442

624

231 805

11 33 635

11 264 1,440

4 215 528

4 9 473

8 224 1,001

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

(3) ระดับอุดมศึกษา จ า ก ข อ มู ล ส ถ า น ศึ ก ษ า จังหวัดอํานาจเจริญ มีส ถานศึกษาที่เปดสอนใน ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง สิ้ น จํ า น ว น 2 แ ห ง โดย 1 แหง มีการเปดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก สว นอีก 1 แห ง เพิ่งเริ่มมีการเรีย นการสอน ในสว นของผูที่จ บ การศึ ก ษา พบว า ระดั บ ปริ ญ ญาโท มี ผู จ บ การศึกษา 292 คน เปนเพศชาย 126 คน คิดเปน รอยละ 43.15 เพศหญิง 166 คน คิดเปนรอยละ 56.85 ในขณะที่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกมี ผู จ บ การศึกษา 2 คน เปนเพศชายทั้ง 2 คน คิดเปน รอยละ 100.00 29


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่ อ พิ จารณ าจํ า แ นกเป นรา ย สาขาวิชาที่จบ พบวา ในระดับปริญญาโท สาขาที่ จบการศึ ก ษามากที่ สุ ด ได แ ก สาขานิ ติ ศ าสตร จํานวน 87 คน คิดเปน รอยละ 29.80 รองลงมา ไดแก สาขารัฐศาสตร 85 คน คิดเปนรอยละ 29.11 และสาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 72 คน คิดเปนรอยละ 24.66 ตามลําดับ สวนใน ระดับปริญญาเอก มีผูจบการศึกษาจาก 2 สาขา คื อ สาขารั ฐ ศาสตร และสาขาอื่ น ๆ สาขาละ 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 (ตารางที่ 16) ตารางที่ 16 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามเพศ และสาชา ที่จบ ปการศึกษา 2555

สาขาวิชา พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร สาขาอื่นๆ รวม

ระดับปริญญาโท ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาเอก ชาย หญิง รวม

33

39

72

-

39

48

87

-

33 21 126

52 27 166

85 48 292

1 1 2

-

-

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2.ผลการสํารวจขอมูลอุปทาน แรงงานในเชิงคุณภาพ ในการประเมินอุปทานผูจบการศึกษา เชิ ง คุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม หลายประเด็ น คื อ หลักสูตรเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับความตองการ ของผู เ รี ย นมากน อ ยเพี ย งใด มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบ อ ยครั้ ง เพี ย งใด การเปลี่ ย นแปลง หลั ก สู ต รนั้ น อยู บ นพื้ น ฐานของข อ มู ล ของฝ า ย ตอ งการแรงงานหรื อ ไม และการที่ จ ะเพิ่ ม พู น คุณภาพการศึกษาไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนมี ส ว นร ว มมากน อ ยเพี ย งใด นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง นํ า เสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความพร อ มของ

1 1 2

สถานศึกษา เชน บุคลากร สื่อการสอน อุปกรณ และการฝกงาน เปนตน 1) หลักสูตรการศึกษา จากการสอบถามสถานศึ ก ษา ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปของจังหวัด อํานาจเจริญ พบวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 44.30 และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอย ละ 66.67 มีความเห็นวาหลักสูตรการเรียนการ สอนที่ใชอยูปจจุบันนั้นคอนขางเหมาะสมแลว ในระดั บอาชี วศึ กษา สถานศึ กษาใน ระดับ ปวช. รอยละ 60.00 เห็นวาหลักสูตรคอนขาง เหมาะสม และในระดับ ปวส. เห็นวาหลักสูตรที่ใชอยูมี ความเหมาะสมมาก รอยละ 60.00 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สถานศึ ก ษาที่ เปดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก มีความเห็นวาหลักสูตรการเรียน การสอนที่ ใช อยู มี ความเหมาะสมมาก ร อ ยละ 100.00 (ตารางภาคผนวกที่ 34) 2) ความพรอมของสถานศึกษา (1) บุคลากร สถานศึ ก ษาส ว นใหญ ใ น ระดับมัธยมศึกษายังมีปญหาเรื่องความเพียงพอ ของบุ ค ลากร โดยระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น มี ส ถานศึ ก ษา ร อ ยล ะ 65.82 และระดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ร อ ย ล ะ 7 0 . 8 3 ที่ บุ ค ล ากรไม เ พี ย งพอแต มี คุ ณ ภ าพระดั บ อาชีวศึกษา สถานศึกษา รอยละ 60.00 ทั้งใน ระดับ ปวช. และในระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่มีบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า สถานศึ กษาส ว นใหญ มี บุค ลากรเพีย งพอและมี คุณภาพ โดยรอยละ 100.00 เปนสถานศึกษา ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาโท และใน ระดับปริญญาเอก (ตารางภาคผนวกที่ 35) สํ า หรั บ สาเหตุ สํ า คั ญ ของ สถานศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาบุ ค ลากรไม เ พี ย งพอนั้ น ในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน สว นใหญ รอยละ 45.57 มี ส าเหตุ ม าจากการขาดอิ ส ระในการ 30


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

คัดเลือกบุคลากร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 58.33 มีสาเหตุมาจากผลตอบแทนไม จู ง ใจผู ที่ มี ค วามสามารถ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา สาเหตุ ที่สํา คั ญที่ สุ ดที่ ทําให บุคลากรไม เ พีย งพอ ไ ด แ ก ก า ร ที่ ผ ล ต อ บ แ ท น ไ ม จู ง ใ จ ผู ที่ มี คว า มสา มา รถใ ห เ ข า ม าทํ างา น ส ว นใ น ระดับอุดมศึกษา สาเหตุจากผลตอบแทนไมจูงใจ ผูที่มีความสามารถใหเขามาทํางาน และเหตุผล อื่นๆ (ตารางภาคผนวกที่ 36) (2) สื่อและอุปกรณ สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สวนใหญมีปญหาเรื่องความเพียงพอของสื่อและ อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน โดยใน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น มี ส ถานศึ ก ษาถึ ง รอยละ 64.56 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษารอยละ 79.17 ที่มีปญหา ในระดั บอาชี วศึ กษาส วนใหญ ไม มี ปญหาเรื่ องความเพี ยงพอของสื่ อและอุ ปกรณที่ ใช ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเพียงรอยละ 20.00 ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีปญหา ในขณะที่ ระดับอุดมศึกษา ไมมีปญหาเรื่องความเพียงพอของ สื่อและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน มาก ถึงรอยละ 100.00 (ตารางภาคผนวกที่ 37) 3) ความรวมมือระหวางสถานศึกษา กับภาคเอกชน (1)การขอความร วมมื อกั บ ผูประกอบการ จากการสอบถามผู บ ริ ห าร สถานศึ ก ษา พบว า สถานศึ ก ษาในระดั บ มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการขอความรวมมือจากผูประกอบการ/สถาน ประกอบการที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณตรง มาเปนผูบรรยายพิเศษหรืออาจารยพิเศษ สวน ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ไมได ขอความร ว มมื อ จากภาคเอกชน เว น แต ร ะดั บ ปริญญาตรี ทีม่ ีทั้งขอความรวมมือกับภาคเอกชน และไม ไ ด ข อความร ว มมื อ จากภาคเอกชน (ตารางภาคผนวกที่ 38)

(2)โครงการขอความรวมมือกับ หนวยงาน/สถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษา เขาไปฝกงานระหวางเรียน สถานศึ กษาสวนใหญในระดั บ มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 58.23 มัธยมศึกษา ตอนปลาย ร อยละ 75.00 และระดั บปริ ญญาตรี ร อยละ 50.00 มี โ ครงการขอความร ว มมื อกั บ หนว ยงานและ/หรือ สถานประกอบการเพื่ อให นั ก ศึ ก ษาเข า ไปฝ ก งานระหว า งเรี ย น ส ว นใน ระดับ อาชี ว ศึ กษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท และระดั บ ปริ ญ ญาเอก ไม มี โ ครงการขอความร ว มมื อ กั บ หน วยงานเพื่ อให นั กศึ กษาเข าไปฝ กงาน (ตาราง ภาคผนวกที่ 39) 4) แนวโนมการพัฒนาดานการผลิต บุคลากรของสถาบันการศึกษา (1) นโยบาย จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม ผู บ ริ ห า ร สถานศึ ก ษา พบว า สถานศึ ก ษาส ว นใหญ มี นโยบายการเพิ่มจํานวนนักศึกษา โดยเฉพาะใน ระ ดั บ ป ว ช . ป ว ส . / อ นุ ป ริ ญ ญ า แ ล ะ ระดับอุดมศึกษา สวนในระดับมัธยมศึกษาสวน ใหญ ไ ม มี น โยบายเพิ่ ม / ลดจํ า นวนนั ก ศึ ก ษา (ตารางภาคผนวกที่ 40) (2) ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ใ ช ใ นการ พิจารณาเพื่อพัฒนาดานการผลิตบุคลากร จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม ผู บ ริ ห า ร สถานศึกษาในแตละระดับ พบวาในสถานศึกษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และระดับอุดมศึกษา ปจจัยสําคัญที่สุดที่ใชในการ พิจารณาเพื่อพัฒนาดานการผลิตบุคลากร ไดแก นโยบายภาครัฐ/ตนสังกัด สวนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สถานศึกษาสวน ใหญ ใ ช พิ จ ารณา ไ ด แ ก คว ามต อ งกา ร ตลาดแรงงาน (ตารางภาคผนวกที่ 41) 31


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

3) การพัฒนาฝมือแรงงาน ศู น ย พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด อํานาจเจริญไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาฝมือผูใช แรงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกเตรียมเขา ทํ างาน การฝ กยกระดั บฝ มื อแรงงาน และการ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ฝมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือรองรับการปรับ อั ตราค าจ าง 300 บาท และการเข าสู ประชาคม เศรษฐกิ จอาเซี ยน ขณะเดี ย วกั น เป น การพัฒ นา ทั ก ษะฝ มื อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ ตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝ กตาง ๆ ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

3.2 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน สํ า หรั บ การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) กลุมอาชีพที่มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน พบว า กลุ ม อาชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร มี ก ารฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด จํานวน 51 คน คิดเปน ร อ ยละ 56.04 รองลงมาคื อ กลุ ม อาชี พ ช า ง กอสร าง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 43.96 และผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด คิด เป น ร อยละ 100.00 (แผนภู มิที่ 23 และตาราง ภาคผนวกที่ 43) แผนภู มิ ที่ 23 การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงาน ในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ

3.1 การฝกเตรียมเขาทํางาน หากพิ จ ารณาตามกลุ ม อาชี พ พบว า กลุ ม อาชี พ ที่ มี ก ารฝ ก เตรี ย มเข า ทํ า งานสู ง สุ ด ในไตรมาสนี้ คือ กลุ มอาชี พชางเครื่องกล จํานวน 11 คน คิ ดเป นร อยละ 57.89 รองลงมาคือ กลุ ม อาชีพชางอุตสาหการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 42.11 (แผนภูมิที่ 22 และตารางภาคผนวกที่ 42) แผนภูมิที่ 22 การฝกเตรียมเขาทํางานใน จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 32


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

3.3 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ ตามกลุ ม อาชีพในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กั น ยายน 2556) การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานตามกลุ มอาชีพพบวา กลุมอาชีพที่มีการ ทดสอบมากที่สุด คือ กลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 83.74 รองลงมา คื อ กลุ ม อาชี พ ช า งก อ สร า ง จํ า นวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.26 สวนของผูเ ขารับ การทดสอบมาตรฐาน ฝ มื อ แรงงาน พบว า ผ า นการทดสอบ จํ า นวน 123 คน คิ ดเป น ร อยละ 100 ของผู เ ข ารั บ การ ทดสอบทั้ ง หมด (แผนภู มิ ที่ 24 และตาราง ภาคผนวกที่ 44) แผนภู มิ ที่ 24 การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แร งงาน จํ า แน กตามกลุ ม อาชี พ จั ง หวั ด อํานาจเจริญ)

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 4.1 การตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภ ารกิจ ด า นการส ง เสริ ม การมี ง านทํ า การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเพื่ อยกระดั บ ฝ มือ ใหเ ป น ที่ ย อมรั บ ของ ตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งภายหลั ง การสงเสริมใหคนมีงานทําแลวคือ ภารกิจดาน การคุมครองลูกจาง ใหไดรับ ความเปนธรรมใน การจ า งงาน โดยสํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและ คุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หนวยงาน ในสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน เป น หน ว ยงานที่ มี บทบาท ในการคุ ม ครองผู ใ ช แ รงงานให ไ ด รั บ คว ามเป น ธ รรมจากการจ า งงาน ภ ายใต พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานเพื่อไมใหลูกจาง ถู ก เอ ารั ดเ อา เป รี ย บ จา กน าย จ า ง โ ด ย มี จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด คื อ ให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ในอี ก ด า นหนึ่ ง ก็ ต อ งผดุ ง ไว ซึ่ ง ความยุติธ รรมกับฝายนายจาง กลาวคือไมเอน เอีย งไปดา นใด ดา นหนึ่ง ทั้ง นี้ มาตรการที่จ ะ ชวยใหผูใชแรงงานไดรับรายไดและสวัสดิการที่ เปนธรรมเพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงไดรับ การคุมครองแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดคือ การตรวจสถานประกอบกิจ การเพื่อใหแนใจวา ผู ใ ช แ รงงานได รั บ การปฏิ บั ติ แ ละดู แ ลตาม กฎหมาย ขณะเดียวกัน จะเปน มาตรการในการ กระตุ น ให ส ถานประกอบกิ จ การเอาใจใส ดู แ ล ลูกจางของตนใหมากขึ้นอีกดวย สําหรับในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือน กรกฎาคม – กั น ยายน 2556) สํ า นั ก งาน ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด อํานาจเจริญ ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบ กิจการจํานวนทั้งสิ้น 18 แหง มีลูกจางที่ผานการ ตรว จหรื อ ได รั บ การคุ ม ครองรวมจํ า นว น 33


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ทั้งสิ้น 119 คน จําแนกเปนชาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.50 ของลูกจางที่ตรวจทั้งหมด เปนหญิงจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 39.50 และสถานประกอบกิ จ การที่ ต รวจไตรมาสนี้ ส ว นใหญ เ ป น สถานประกอบกิ จ การที่ มี ข นาด เล็ ก มาก คื อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า ง 1 - 4 คน จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา ได แ ก สถานประกอบกิ จ การขนาด 20 - 49 คน จํ า นวน 9 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 50.00 สถานประกอบกิ จ การขนาด 5 - 9 คน จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 27.78 และขนาด สถานประกอบกิจการ 10-19 คน จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 5.56 ตามลําดับ (ตารางที่ 17) ตารางที่ 17 จํานวนสถานประกอบกิจการและ ลูกจางที่ผานการตรวจในจังหวัดอํานาจเจริญ ขนาดสถาน ประกอบกิจการ

สถานประกอบกิจการ/ลูกจางที่ผานการตรวจ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.56) สปก. (แหง) ลูกจาง (คน) 10 21 5 32 1 14 2 52

1 – 4 คน 5 – 9 คน 10 – 19 คน 20 – 49 คน 50 – 99 คน รวม 18 119 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ในสวนผลการตรวจแรงงาน พบวาสถาน ประกอบกิ จ การ ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย จํ า นว น 17 แ ห ง คิ ด เป นร อย ล ะ 9 4. 4 4 สถานประกอบกิ จ การที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตาม กฎหมาย จํ านวน 1 แห ง คิ ดเป น ร อ ยละ 5.56 (แผนภูมิที่ 25 และตารางภาคผนวกที่ 45)

แผนภูมิที่ 25 ผลการตรวจสถานประกอบกิจการ

ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายใน แตละขนาดสถานประกอบกิจการ ที่ผานการตรวจ พบวา สถานประกอบกิจการขนาด 1 - 4 คน ปฏิบัติ ถูกตอง จํานวน 9 แหง ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 1แห ง สถานประกอบกิ จ การขนาด 5-9 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ ง จํ า นวน 5 แห ง สถานประกอบ กิจการขนาด 20 – 49 คน ปฏิบัติถูกตอง จํานวน 2 แห ง และสถานประกอบกิ จ การขนาด 10 – 19 คน ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ ง จํ า นวน 1 แห ง (แผนภูมิที่ 26 และตารางภาคผนวกที่ 46) แผนภู มิที่ 26 สถานประกอบกิจ การที่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ ง/ไม ถู ก ต อ งตามกฎหมายคุ ม ครอง แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 10 8 6 4 2 0

9 5 1 1-4 คน

0 5-9 คน

ปฏิบต ั ิถก ู ต ้อง

1

2

0

10-19 คน

0

20-49 คน

ปฏิบต ั ไิ ม่ถก ู ต ้อง

ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

34


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ป ฏิ บั ติ ไม ถู ก ต อ งตามกฎ หมายคุ ม ครองแรงงาน ในไตรมาสนี้ ได แ ก ประเภทอุ ต สาหกรรม การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ฯลฯ จํานวน 1 แหง และเมื่อสํานักงานสวัสดิการและ คุ ม ครองแรงงานตรวจพบว า สถานประกอบ กิจการ ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จะมีการดําเนินการใหสถานประกอบกิจการนั้น ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายแรงงาน เพื่อใหเกิด ความเปนธรรมแกลูกจาง ซึ่งไดแก การแนะนําให นายจางปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ออกหนังสือเชิญพบ ออกคําสั่งใหดําเนินการ เปรียบเทียบปรับ หรือสง เรื่องดําเนินคดี ทั้งนี้ การดําเนินการในลักษณะใด จะพิจารณาตามความรุนแรงของปญหา และใน ไตรมาสนี้เปนการออกหนังสือเชิญพบแกเจาของ สถานประกอบกิจการเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตาม กฎหมาย (ตารางภาคผนวกที่ 47) สําหรับ เรื่องที่สถานประกอบกิจ การใน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตาม กฎหมายคุมครองแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) ไดแกเรื่อง คาจางขั้นต่ํา จํานวน 1 แหง (ตารางภาคผนวกที่ 48) สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการ ทํางานซึ่งเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความ ปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดลอมใน การทํางานของลูกจาง รวมถึงเปน อีกมาตรการ หนึ่งที่ดํา เนิน การเพื่อกระตุนสงเสริมใหเจ าของ สถานประกอบการเห็นความสําคัญและตระหนัก ถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ในรอบ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน 2556) ได ดํ า เนิ น การตรวจความ ปล อดภั ย ในสถานประกอบกิ จ การทั้ ง สิ้ น จํ านวน 18 แห ง ลู กจ า งที่ ผ า นการตรวจทั้ งสิ้ น จํานวน 119 คน จําแนกเปนชายจํานวน 72 คน

คิดเปนรอยละ 60.50 ของผูผานการตรวจทั้งหมด หญิงจํานวน 47 คน รอยละ 39.50 (ตารางที่ 18) ตารางที่ 18 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ กิจการ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ขนาด สปก.

Q2/2556 สปก.ที่ ลูกจางที่ ผานการ ผานการ ตรวจ ตรวจ (แหง) (คน) 20 52 5 32 1 10 2 55

Q3/2556 สปก.ที่ ลูกจางที่ ผานการ ผานการ ตรวจ ตรวจ (แหง) (คน) 10 21 5 32 1 14 2 52

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน รวม 28 149 10 119 ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

อั ต ราการปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงาน ถู ก ต อ งตามกฎหมายร อ ยละ 100.00 โดยมี สัดสวนสูงกวา ไตรมาสที่ 2 ป 2556 ที่ผานมาที่มี อัต รารอ ยละ 96.43 (ตารางที่ 19 และตาราง ภาคผนวกที่ 49) ตารางที่ 19 เปรียบเทียบการตรวจความปลอดภัยกับ การปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย ขนาด สปก.

Q2/2556 สปก.ที่ สปก.ที่ ผานการ ปฏิบัติ ตรวจ ถูกตอง (แหง) (แหง) 20 20 5 5 1 2 2

Q3/2556 สปก.ที่ สปก.ที่ ผานการ ปฏิบัติ ตรวจ ถูกตอง (แหง) (แหง) 10 10 5 5 1 1 2 2

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน รวม 28 27 10 10 ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

35


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความ ปลอดภั ย สู ง สุ ด ได แ ก ประเภทการขายส ง ก า ร ข า ย ป ลี ก ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครั ว เรื อ น จํ า นวน 9 แห ง ร อ ยละ 50.00 รองลงมา ไดแก การผลิต จํานวน 2 แหง คิดเปน รอยละ 11.11 โรงแรม และภัตตาคาร จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 11.11 การเปน สื่อกลาง ทางการเงิ น จํ า นวน 2 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 11.11 การก อ สร า ง จํ า นวน 1 แห ง คิ ด เป น รอยละ 5.56 การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ การคมนาคม จํ า นวน 1 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 5.56 และกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 5.56 ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 50) 4.2 การสวัสดิการแรงงาน นอกจากการตรวจสถานประกอบ กิจการเพื่อเปนการปองกันและใหความคุมครอง แรงงานไทยเพื่ อ ให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น แล ว สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด อํานาจเจริญ ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยในไตรมาส ที่ 3 ป 2556 (เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน 2556) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ให สถานประกอบกิ จ การจั ด สวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบ ตาง ๆ แกลูกจางหรือผูใชแรงงาน รวมถึงนายจาง เจาของสถานประกอบกิจการ ดังนี้ สงเสริมและ ใหบริการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่ กฎหมายกําหนด จํานวน 7 แหง ลูกจางที่ไดรับ ประโยชน จํ านวน 58 คน และส งเสริ มความรู เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน จํานวน 2 แหง ลูกจาง ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จํ า นวน 6 คน (ตารางที่ 20 และตารางภาคผนวกที่ 51)

ตารางที่ 20 การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จําแนกกิจกรรมที่สงเสริม กิจกรรมที่สงเสริม

แหง

คน

1.สงเสริมและใหบริการดาน สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจาก ที่กฎหมายกําหนด

7

58

2.สงเสริมความรูเกี่ยวกับ สวัสดิการแรงงาน

2

6

9

64

รวม

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

5) การประกันสังคม ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีก ภารกิ จ ที่ ก ระทรวงแรงงาน โดยสํ า นั ก งาน ประกัน สั งคมจัง หวัดอํา นาจเจริญ มีห น าที่ตอ ง ดูแลผูใช แรงงาน ให มีคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้น และ มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแกชราอีกดวย ในไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 จังหวัด อํ า นาจเจริ ญ มี ส ถานประกอบกิ จ การที่ ขึ้ น ทะเบียน กองทุนเงินทดแทน จํานวน 403 แหง ลู ก จ า ง จํ า นว น 2, 876 คน แล ะกองทุ น ประกันสังคม 652 แหง ผูประกันตนรวมทั้งหมด จํานวน 21,417 คน ประกอบดวย ผูประกันตน มาตรา 33 จํ า นวน 6,872 คน ผู ป ระกั น ตน มาตรา 39 จํานวน 1,731 คน และผูประกันตน มาตรา 40 จํานวน 12,814 คน (แผนภูมิที่ 27 และ ตารางภาคผนวกที่ 52)

36


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนภูมิที่ 27 แสดงจํานวนผูประกันตนทั้ง 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 12,814

14,000

ประเภทกิจการ

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

ตารางที่ 21 จํานวนสถานประกอบการและ ผูประกันตน จําแนกตามประเภทกิจการจังหวัด อํานาจเจริญ

6,872 1,731

2,000 0

ผู ้ประกั นตนมาตรา 33 ผู ้ประกั นตนมาตรา 39 ผู ้ประกั นตนมาตรา 40

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จํ า น ว น ส ถ า น ประกอบการจําแนกตามประเภทกิจการ พบวา ป ร ะ เ ภ ท กิ จ ก า ร ก า ร ค า เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า ยานพาหนะ ฯลฯ มี จํ า นวนสถานประกอบการ มากที่สุด จํานวน 91 แหง คิดเปนรอยละ 22.58 ของสถานประกอบการทั้งหมด รองลงมา ไดแก รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ จํานวน 49 แหง คิ ด เป น ร อ ยละ 12.16 สถาบั น การเงิ น บริ การ ดานธุรกิจ จํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 9.93 การก อ สร า ง จํ า นวน 29 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 7.20 และการคาวัสดุกอสราง จํานวน 28 แหง คิดเปนรอยละ 6.95 ตามลําดับ เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนผู ป ระกั น ตน จํ า แนกตามประเภทกิ จ การ พบว า ประเภท กิ จ การการค า เครื่ อ งไฟฟ า ยานพาหนะ ฯลฯ มีจํานวนผูประกันตนมากที่สุด จํานวน 627 คน คิดเปนรอยละ 21.80 ของจํานวนลูกจางทั้งหมด รองลงมา ไดแก รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ จํานวน 426 คน คิดเปนรอยละ 14.81 การผลิต ประกอบซ อ มรถยนต ฯลฯ จํ า นวน 316 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.99 การอบ แปรสภาพ เมล็ ดพื ช การทํ า แปง จํา นวน 216 คน คิดเปน รอยละ 7.51 และการกอสราง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 5.88 ตามลําดับ (ตารางที่ 21)

1. การฆาสัตว (หมู) 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 3. การผลิตน้ําแข็ง 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทําแปง 5. การผลิตน้ํามันพืช 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 12. การผลิต การบรรจุกาซ 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 15. การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศผลิต 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศน ชิ้นสวน 21. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 22. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยาน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่น ๆ 25. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 26. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 27. การกอสราง 28. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 29. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 30. การขนถายสินคา 31. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 32. การคาวัสดุกอสราง 33. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ 34. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 35. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 36. สถานสอนขับรถยนต 37. ใหเชาอสังหาฯ จัดสรรบาน 38. สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 39. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 41. บริการ ซัก อบ รีด 42. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 43. การเลี้ยงสัตว 44.รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 45.งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด รวม

สปก. (แหง) 1 14 4 19 1 2 2 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 6 4 3 26 9 1 1 1 3 29 3 91 28 49 40 4 1 1 1 2 4 5 1 20 8 403

ผปต. (คน) 7 71 167 216 26 15 5 3 7 6 14 16 14 3 4 1 3 11 33 14 316 43 12 1 119 11 169 11 627 110 426 160 13 6 4 2 3 40 39 7 94 27 2,876

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

37


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

2

2

1

เมื่ อพิ จ ารณาถึ งสาเหตุ การประสบ อันตรายพบวา มีสาเหตุเกิดจากการตกจากที่สูง จํานวน 2 ราย วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ จํานวน 2 ราย วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง จํานวน 1 ราย วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จํานวน 1 ราย และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ จํานวน 1 ราย (แผนภูมิที่ 29 และตารางภาคผนวกที่ 54)

าห นพ าก ตุจ ัติเห

งต ขอ สิ่ง รือ ถุห

อุบ

สิ่ง รือ ถุห วัต

นะ

แท ด/ ทิ่ม

ขอ

ัด / บา

งห

ยห ลา ังท งพ ขอ สิ่ง

รือ

สําหรับการจายคาทดแทน กองทุน เงิ น ทดแทน ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดื อ น กรกฎาคม – กั น ยายน 2556) มี ก ารจ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได กรณีประสบอันตรายหรือ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากการทํ า งาน จํ า นวน 7 ราย เปนเงิน 25,116 บาท

1

/ดึง นีบ

ทับ ลน

กท จา ตก ถุห วัต

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

1

ยา

2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

ี่สูง

แผนภูมิที่ 28 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัด สํานักงานประกันสังคมของจังหวัดอํานาจเจริญ

แผนภูมิที่ 29 แสดงสาเหตุการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

วัต

ป จ จุ บั น จั ง ห วั ด อํ า น า จ เ จ ริ ญ มี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เ ป น สถานพยาบาลของรั ฐ บาล จํ า นวน 1 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 100.00 ของสถานพยาบาล ทั้งหมด (แผนภูมทิ ี่ 28 และตารางภาคผนวกที่ 53)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

พิจ ารณาจากการประสบอัน ตราย หรือเจ็บ ป ว ยเนื่องจากการทํ างาน จํ าแนกตาม ประเภทกิจการและความรายแรง ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน 2556) พบวา กิจ การรานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่น ๆ ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยความรายแรงหยุด งานไม เกิน 3 วั น จํ า นวน 3 ราย และสู ญ เสี ย อวัยวะบางสวน จํานวน 1 ราย กิจการการทําปา ไม เลื่อย แปรรูปไม ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ความรายแรงหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 1 ราย กิ จ การการติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท ส ายหลั ก ประสบ อั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยความร า ยแรงหยุ ด งาน ไม เ กิ น 3 วั น จํ า นวน 1 ราย และการค า วั ส ดุ ก อ สร า ง ประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยความ ร า ยแรงหยุ ด งานเกิ น 3 วั น จํ า นวน 1 ราย (แผนภูมิที่ 30 และตารางภาคผนวกที่ 55) 38


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนภูมิที่ 31 ผูประกันตนในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ ใ ช บ ริ ก ารกองทุ น ประกั นสั งคม จํ าแนกตาม ประเภทประโยชนทดแทน

แผนภูมิที่ 30 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่ อ งจากการทํ า งาน จํ า แนกตามประเภท กิจการ 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

1,218

1400

3

1200 1000

1

1

1

800

1

600

403

400

0 0 0

สูญเสียอวัยวะบางสวน

0

0

หยุดงานเกิน 3 วัน

0

0

การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก

การคาวัสดุกอสราง

รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่น ๆ

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ในด า นการจ า ยประโยชน ท ดแทน กองทุ น ประกั น สั งคม ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2556 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2556) พิ จ ารณาตาม ประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห บุ ต ร ชราภาพ และว า งงาน พบว า จํ า นวน ผูใช บ ริการมี จํา นวนทั้งสิ้ น 2,395 ราย สําหรับ ประเภทประโยชน ท ดแทนที่ ผู ป ระกั น ตนใช บริการสูงสุด ในไตรมาสนี้ไดแก กรณีสงเคราะห บุตร มีผูประกันตนใชบริการ จํานวน 1,218 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 50.86 ของผู ใ ช บ ริ ก ารทั้ ง หมด รองลงมา ได แ ก กรณี เ จ็ บ ป ว ย คิ ด เป น ร อ ยละ 16.83 กรณี คลอดบุ ตร คิ ดเป น ร อยละ 12.28 กรณีวางงาน คิดเปนรอยละ 9.69 กรณีชราภาพ คิ ด เป น ร อ ยละ 9.42 และกรณี ทุ พ พลภาพ คิ ด ร อ ยละ 2.51 ตามลํ า ดั บ (แผนภู มิที่ 31 และ ตารางภาคผนวกที่ 56)

60

200

130

58

232

0

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม

294

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

หากพิ จ ารณาตามปริ ม าณการจา ยเงิ น ประโยชนทดแทน พบวา มีการจายเงินจํานวน ทั้ ง สิ้ น 11.12 ล า นบาท โดยกรณี ค ลอดบุ ต ร มีก ารจา ยเงิน สูง สุด ถึง 6.58 ล า นบาท คิ ดเป น รอยละ 59.17 ของเงินประโยชนทดแทนที่จาย รองลงมาคื อ กรณีช ราภาพ จ า ยเงิน ประโยชน ทดแทน จํานวน 2.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.24 กรณีตาย จํานวน 1.06 ลานบาท คิดเปน รอยละ 9.53 กรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 0.55 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 4.95 กรณี ว า งงาน จํานวน 0.51 คิดเปนรอยละ 4.59 กรณีเจ็บปวย จํ า นวน 0.16 คิ ด เป น ร อ ยละ 1.44 และกรณี ทุ พ พลภาพ จํ า นวน 0.12 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 1.08 (แผนภู มิ ที่ 32 และตาราง ภาคผนวกที่ 57) แผนภู มิ ที่ 32 การจ า ยเงิ น ประโยชน ท ดแทน จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามประเภท ประโยชนทดแทน 7

6.58

6 5 4 3

2.14

2 1 0

0.16

0.12

1.06

0.55

0.51

ล้า นบาท

-1

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

39


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

เมื่ อ พิ จ ารณาการจ า ยเงิ น ประโยชน ทดแทน ผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือน กั น ยายน 2556 มี ผู ข อรั บ ประโยชน ท ดแทน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 500 คน ได แ ก กรณี เ จ็ บ ป ว ย/ ประสบอันตราย จํานวน 366 คน เปนเงินจํานวน 3 9 9 , 8 0 0 บ า ท ก ร ณี บํ า เ ห น็ จ ช ร า ภ า พ จํานวน 99 คน เปนเงินจํานวน 28,135.93 บาท และกรณี ต าย จํ านวน 35 คน เป น เงิ น จํ า นวน 700,000 บาท ตามลํ า ดั บ (แผนภู มิที่ 33 และ ตารางภาคผนวกที่ 58) แผนภูมิที่ 33 แสดงประโยชนทดแทนประกัน ตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 700,000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

399,800 366

จํ านวน (คน)

35

99 28,135.93

เงิน (บาท)

40


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวก

41


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ป 2553 – 2554 ป 2553

ป 2554

อัตราการ มูลคาลาน รอยละของ มูลคา รอยละของ เปลี่ยนแปลง บาท GPP ลานบาท GPP ภาคเกษตร 3,314 27.4 3,177 26.3 -4.3 สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 3,235 26.7 3,095 25.6 -4.5 สาขาประมง 79 0.7 82 0.7 3.7 ภาคนอกเกษตร 8,804 72.6 8,922 73.7 1.3 สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน 18 0.2 22 0.2 18.2 สาขาอุตสาหกรรม 876 7.2 899 7.4 2.6 สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ 173 1.4 178 1.5 2.8 สาขากอสราง 834 6.9 665 5.5 -25.4 สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม 1,122 9.3 1,065 8.8 -5.4 ยานยนต จักรยานยนตของใชสวนบุคคลและ ของใชในครัวเรือน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 11 0.1 10 0.1 -10.0 สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการ 278 2.2 293 2.4 5.1 คมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน 830 6.9 884 7.3 6.1 สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 869 7.2 871 7.2 0.2 และบริการทางธุรกิจ สาขาการบริหารราชการและการปองกัน 1,032 8.5 1,216 10.1 15.1 ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา 2,219 18.3 2,220 18.3 0.1 สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม 354 2.9 386 3.2 8.3 สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคมและ 173 1.4 194 1.6 0.8 บริการสวนบุคคลอื่น ๆ สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 14 0.1 20 0.2 1.0 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 12,118 100.0 12,099 100.0 -0.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท) 30,392 30,231 -0.5 อุตสาหกรรม

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

42


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญเดือนกันยายน ป 2556 (2554 = 100) หมวด ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 104.3 104 104.3 104.6 105.6 105.8 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมแี อลกอฮอล 104.4 103.3 104.0 105.1 107.8 108.1 ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง 97.7 97.6 97.6 97.6 97.7 97.8 เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา 103.5 105.1 107.3 107.6 107.7 109.2 ไข และผลิตภัณฑนม 99.2 100.9 99.5 99.4 103.6 114.6 ผักและผลไม 117.5 104.9 106.4 113.3 129.6 107.9 เครื่องประกอบอาหาร 100.2 100.3 99.7 99.7 99.7 99.2 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 104.5 104.5 103.9 103.9 104 103.8 อาหารบริโภค-ในบาน 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 อาหารบริโภค - นอกบาน 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 หมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 104.4 104.9 104.8 104.4 103.9 104.1 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 หมวดเคหะสถาน 103.8 103.8 103.7 103.7 103.7 103.6 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 101.2 101.4 101.2 101.2 96.7 96.7 หมวดพาหนะ การขนสง และการสือ่ สาร 105.2 106.2 106.1 105.1 105.0 105.6 หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษา และการ 100.4 101.6 101.7 101.2 101.2 101.2 ศาสนา หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 108.1 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 102.9 103.0 102.9 102.9 102.5 102.4 กลุมอาหารสด และพลังงาน 105.8 105.0 105.8 106.5 109.2 109.8 อาหารสด 104.3 102.9 103.9 105.3 108.7 109.1 พลังงาน 110.9 113.5 113.1 110.6 110.0 111.5 ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน

ก.ค.56 105.9 107.9 97.8 109.9 104.6 124.0 99.5 103.7 111.8 100.2 104.4 105.9 103.7 96.8 106.3 101.2

ส.ค.56 106.3 108.7 97.9 110.9 105.7 126.1 99.2 103.1 112.8 101.9 104.4 105.9 103.9 96.9 106 101.2

ก.ย.56 106.1 108.3 98.1 110.9 107.6 121.9 99.1 103.0 112.6 101.9 104.3 105.9 103.9 96.8 105.9 101.2

107.8 102.5 109.9 108.7 113.5

107.8 102.7 110.5 109.7 112.6

109.1 102.6 110.1 109.2 112.8

43


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 3 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด ราย ลานบาท แหง ลานบาท แหง 1 1,000,000 1 2 2,000,000 2 4 2,400,000 4 2 31,000,000 1 1,000,000 3

อุตสาหกรรม การผลิต การเกษตร การกอสราง การขายสง ขายปลีก ฯ โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ คมนาคม บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ การใหบริการชุมชน สังคม และบริการ สวนบุคคลอื่น สถานีวิทยุ อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

1

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ

5

700,000

รวม ลานบาท 1,000,000 2,000,000 2,400,000 32,000,000

1

700,000

11

4,250,000 11

4,250,000

34,000,000 17

8,350,000 22

42,350,000

ตารางภาคผนวกที่ 4 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม จําแนกตามประเภท อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ที่

1 2 3 4 5

ประเภทอุตสาหกรรม

ทําวงกบประตูหนาตาง และเครื่องเรือนจากไม โรงสีขาว ทําเครื่องเรือนจากไม ซอมรถจักรยานยนต เชื่อมโลหะทั่วไป รวม

จํานวนโรงงานที่เปดกิจการใหม จํานวน เงินทุน คนงาน (แหง) (ลานบาท) (คน) 2 1.43 7 1

205.00

20

3

206.43

27

จํานวนโรงงานที่เลิกกิจการ จํานวน เงินทุน คนงาน (แหง) (ลานบาท) (คน) 1 0.23 5 2 2 1 1 7

3.34 7.37 0.55 0.15 11.64

23 56 2 86

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

44


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 5 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ

กําลังแรงงานในจังหวัด ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัด อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด

1/2556 208,116 321,503 64.73

2/2556 226,548 323,405 70.05

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 6 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

1/2556 91,445 105,239 196,684 46.49 53.51

2/2556 141,998 78,989 220,987 64.26 35.74

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 7 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอํานาจเจริญ

ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด

1/2556 13,857 196,684 7.05

2/2556 9,151 220,987 4.14

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

45


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 8 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ 1/ 2556 2/ 2556 3/2556 274 222 298 จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน 513 531 572 ผูสมัครงานในจังหวัด 148 447 346 จํานวนตําแหนงงานวาง 53.41 49.66 47.90 อัตราการบรรจุงานตอผูส มัครงานจังหวัด 193.77 86.13 อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด 185.14 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 9 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด กําลังแรงงานในจังหวัด อัตราการวางงานในจังหวัด

1/2556 2,992 208,116 1.44

2/2556 1,086 226,548 0.48

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 10 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 1 / 2556 2 / 2556 3/2556 1 จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครอง 32 35 17 แรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัย จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองความ 20 27 18 ปลอดภัย อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองแรงงานของสถานประกอบ 0 0 5.88 กิจการ อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบ 0 0 0 กิจการ ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

46


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 11 จํานวนผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2554 – ปจจุบัน สถานภาพแรงงาน ยอดรวม ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ผูอยูในกําลังแรงงาน - ผูมีงานทํา - ผูวางงาน - กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน - ทํางานบาน - เรียนหนังสือ - อื่น ๆ ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

2554 400,139 313,685 225,427 222,929 1,869 628 88,258 24,907 26,262 37,089 86,454

2555 402,133 317,527 231,884 225,947 1,495 4,442 85,643 20,095 24,785 40,763 84,606

Q1/2556 404,871 321,503 208,116 196,684 2,992 8,440 113,387 33,148 24,122 56,116 83,368

ชาย 204,304 162005 129039 126722 610 1707 32966 820 11164 20982 42299

Q2/2556 หญิง 201,965 161400 97509 94265 476 2768 63891 22537 12140 29214 40565

รวม 406,269 323,405 226548 220987 1086 4475 96857 23357 23304 50196 82864

47


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 12 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ประเภทอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การปาไมและการประมง นอกภาคเกษตรกรรม

2555 137,799 137,799 88,148 14,803 210 181

2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 5. การจัดหาน้ํา กาจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของ เสีย และสิ่งปฏิกูล 12,858 6. การกอสราง 7. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและ 24,031 จักรยานยนต 8. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 1,620 9. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 8,767 131 10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 899 12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 11 13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 296 14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 276 15. การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ 12,577 ประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 5,121 17. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 3,346 18.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 266 19.กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ 2,296 20.กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรม 459 ผลิตสินคาและบริการ 21.กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคี สมาชิก 22. ไมทราบ รวม 225,947

Q1/2556 91,445 91,445 105,239 13,857 52 98 12,390 31,727

ชาย 83,359 83,359 43,363 2,540 1,654 -

Q2/2556 หญิง รวม 58,639 141,998 58,639 141,998 35,626 78,989 6,611 9,151 1,654 -

6,299

724

7,023

1,864 13,445 736 1,722 44 81 101 14,574

15,669 629 4,719 811 46 86 6,853

9,235 95 6,362 289 317 4,489

24,904 724 11,081 1,100 363 86 11,342

7,090 2,234 1,201 3,667 356

1,728 1,367 85 833 44

3,212 1,857 240 1,726 469

4,940 3,224 325 2,559 513

-

-

-

-

196,684

126,722

94,265

220,987

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

48


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 13 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ป 2555 – ปจจุบัน ประเภทอาชีพ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานทีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ

10. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น รวม

2555

Q1/2556

4,794

7,852

7,162 3,412

9,881 3,899

3,632 30,257 133,235 18,454 11,858 13,143 225,947

ชาย

Q2/2556 หญิง

รวม

4,760 33,572 83,865 20,181 10,317 22,357

3,842 3,739 3,198 850 13,578 76,412 9,535 5,208 10,360

405 5,838 544 2,960 15,950 57,728 1,507 4,888 4,445

4,247 9,577 3,742 3,810 29,528 134,140 11,042 10,096 14,805

196,684

126,722

94,265

220,987

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

49


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 14 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศป 2555 – ปจจุบัน ระดับการศึกษา 1. 2. 3. 4. 5.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. อื่น ๆ 8. ไมทราบ รวม

2555 841 69,362 65,340 36,382 31,634 26,836 4,724 74 22,355 9,214 10,075 3,066 33 225,947

Q1/2556 1,077 57,923 59,858 27,928 29,217 25,644 3,530 43 20,681 11,750 4,120 4,811 196,684

ชาย 894 35,561 36,043 21,401 22,464 18,195 3,918 351 10,359 6,234 2,829 1,296 126,722

Q2/2556 หญิง 37 30,301 28,467 11,712 13,471 10,392 3,079 10,277 5,300 3,278 1,699 94,265

รวม 931 65,862 64,510 33,113 35,935 28,587 6,997 351 20,636 11,534 6,107 2,995 220,987

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ 50


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 15 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางานและเพศ สถานภาพการทํางาน นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม

รวม

2555

Q1/2556

1,644 20,863 42,454 90,807 69,990 189 225,947

2,115 23,694 52,770 83,240 34,468 396 196,684

ชาย

Q2/2556 หญิง

รวม

1277 11522 23523 59232 31123 45 126722

54 9238 12544 35581 36811 37 94265

1331 20760 36067 94813 67934 82 220987

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

51


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 16 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร ป 2555 เกษตรกรรม จังหวัด

รวม

เหมืองแร เหมืองหิน

การผลิต

ไฟฟา กาซ และประปา

อุตสาหกรรม การ การขายสง กอสราง การขายปลีก

การจัดหาน้าํ การบําบัดน้ําเสีย

การขนสง

ที่พักแรม และ บริการดาน อาหาร

ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร

90

กิจกรรมดาน การเงิน

ชาย

163,144

147,135

-

2,419

-

-

3,124

5,979

507

2,016

อํานาจเจริญ

243,941

173,133

-

11,009

273

-

4,732

22,264

348

7,438

ชาย

130,602

91,808

-

6,373

227

-

4,085

11,534

311

2,474

-

205

หญิง แรงงานใน ระบบ

113,340

81,325

-

4,636

46

-

648

10,731

37

4,964

-

424

37,488

1,483

-

8,714

273

-

1,664

5,223

192

1,369

ชาย

23,156

1,005

-

5,033

227

-

1,620

4,109

155

45

-

205

หญิง แรงงานนอก ระบบ

14,331

478

-

3,681

46

-

43

1,114

37

1,324

-

424

206,454

171,650

-

2,295

-

-

3,069

17,041

156

6,069

ชาย

107,445

90,803

-

1,341

-

-

2,464

7,424

156

2,428

-

-

หญิง 99,009 80,847 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

-

954

-

-

604

9,617

-

3,640

-

-

-

352 629

-

629

-

-

52


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 16 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร ป 2555 (ตอ) อุตสาหกรรม จังหวัด

อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทาง วิชาชีพ

บริหารราชการ และปองกันประเทศ

อํานาจเจริญ

-

186

72

ชาย

-

53

หญิง

-

แรงงานในระบบ

กิจกรรม บริการ อื่นๆ

การจางงานใน ครัวเรือน สวนบุคคล

องคการ ระหวาง ประเทศ

การศึกษา

ดานสุขภาพและ สังคมสงเคราะห

13,984

4,232

2,921

-

2,390

330

-

37

9,163

1,836

815

-

1,682

-

-

-

133

35

4,821

2,396

2,106

-

708

330

-

-

-

83

-

10,678

4,158

2,476

-

215

330

-

ชาย

-

-

-

8,030

1,836

815

-

77

-

-

-

หญิง

-

83

-

2,648

2,322

1,662

-

139

330

-

-

แรงงานนอกระบบ

-

103

72

3,306

74

444

-

2,174

-

-

ชาย

-

53

37

1,133

-

-

-

1,605

-

-

-

50

35

2,173

74

444

-

569

-

-

-

หญิง ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

กิจกรรมการ บริหาร

ศิลปะ บันเทิง

ไมทราบ

-

-

-

53


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 17 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ป 2555

จังหวัด

อํานาจเจริญ

รวม

ผูบัญญัติ กฎหมาย

วิชาชีพ

และผูจัดการ

ดานตาง ๆ

วิชาชีพ ดาน เทคนิค

เสมียน

พนักงาน

อาชีพ ดาน การเกษตร

ดาน ความสามารถ

บริการ

และประมง

ทางฝมือ

ผูปฏิบตั ิงาน โรงงาน เครื่องจักร

อาชีพพื้นฐาน ตาง ๆ

คนงานซึ่งมิได จําแนกไวในหมวด อื่น

243,941

5,416

4,944

1,503

5,013

27,644

171,217

9,891

6,732

11,582

-

ชาย

130,602

4,659

2,158

1,069

1,479

12,397

90,595

7,908

4,434

5,903

-

หญิง

113,340

757

2,785

434

3,534

15,247

80,622

1,983

2,298

5,679

-

แรงงานในระบบ

37,488

5,156

4,870

1,124

3,576

5,931

1,107

5,987

5,301

4,435

-

ชาย

23,156

4,440

2,158

959

1,375

3,308

630

4,630

3,357

2,300

-

หญิง

14,331

715

2,712

165

2,201

2,623

478

1,357

1,944

2,136

-

แรงงานนอกระบบ

206,454

260

74

379

1,437

21,712

170,110

3,904

1,431

7,147

-

ชาย

107,445

218

-

110

104

9,089

89,965

3,278

1,077

3,603

-

42

74

269

1,333

12,624

80,144

627

353

3,543

-

หญิง 99,009 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

54


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 18 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอายุ ป 2555 กลุมอายุ จังหวัด

รวม

อํานาจเจริญ

243,941

11,140

26,433

25,204

23,718

27,957

31,354

27,850

23,729

20,883

25,672

ชาย

130,602

6,486

15,257

14,261

12,714

13,439

15,247

14,993

12,115

11,134

14,955

หญิง

113,340

4,654

11,176

10,943

11,004

14,518

16,107

12,858

11,614

9,749

10,717

แรงงานในระบบ

37,488

1,131

3,513

5,925

7,252

6,529

4,657

3,700

3,071

1,332

377

ชาย

23,156

536

2,937

3,253

4,108

4,075

2,769

2,244

2,194

899

140

หญิง

14,331

595

576

2,672

3,145

2,454

1,888

1,456

876

433

237

แรงงานนอกระบบ

206,454

10,009

22,920

19,278

16,466

21,428

26,697

24,150

20,659

19,552

25,295

ชาย

107,445

5,950

12,320

11,008

8,606

9,363

12,477

12,749

9,921

10,235

14,815

หญิง 99,009 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

4,059

10,600

8,270

7,860

12,065

14,219

11,401

10,738

9,316

10,480

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 and over

55


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 19 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามการศึกษา ป 2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา

สายวิชาการศึกษา

31,197

6,301

219

7,905

7,187

2,746

-

-

26,752

14,696

4,241

219

4,119

2,777

655

-

-

27,355

17,117

16,500

2,060

-

3,786

4,410

2,091

-

-

1,520

9,053

8,135

5,173

2,993

-

5,197

2,949

2,378

-

-

89

980

6,434

5,230

2,577

2,638

-

2,927

1,665

616

-

-

14,331

-

539

2,618

2,906

2,596

355

-

2,270

1,284

1,763

-

-

แรงงานนอกระบบ

206,454

883

76,663

56,311

35,734

26,023

3,307

219

2,708

4,238

368

-

-

ชาย

107,445

222

37,843

31,574

21,522

12,119

1,603

219

1,192

1,112

39

-

-

หญิง

99,009

661

38,820

24,737

14,212

13,904

1,705

-

1,516

3,126

329

-

-

ไมมี การศึกษา

ต่ํากวา ประถมศึกษา

243,941

973

78,182

65,363

43,869

ชาย

130,602

312

38,823

38,008

หญิง

113,340

661

39,359

แรงงานในระบบ

37,488

89

ชาย

23,156

หญิง

จังหวัด อํานาจเจริญ

รวม

ประถม ศึกษา

มัธยมศึกษา สายสามัญ ตอนตน

อุดมศึกษา สาย วิชาการ

สาย วิชาชีพ

สายวิชาการศึกษา

ไมทราบ

อื่น ๆ

56


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 20 จํานวนตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ไตรมาส 1/56 2/56 3/56

ผูลงทะเบียนสมัครงาน(คน)

บรรจุงาน (คน)

ชาย

หญิง ไมระบุ

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

112 228 168

36 70 54

148 447 346

230 250 283

283 281 289

513 531 572

113 103 120

161 119 178

274 222 298

0 149 124

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา มีการบรรจุงานตอเนือ่ งจากเดือนที่ผานมา และ บรรจุงานในตางจังหวัดดวย

ตารางภาคผนวกที่ 21 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) วุฒิการศึกษา

ตําแหนงงานวาง (อัตรา)

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

บรรจุงาน (คน)

ประถมศึกษาและต่ํากวา

152

126

68

มัธยมศึกษา

77

213

57

ปวช.

40

63

50

- พาณิชย

18

28

19

- ชาง

12

20

18

- อื่นๆ

10 49

15 118

13 85

- พาณิชย

21

44

26

- ชาง

23

39

35

- อื่นๆ อนุปริญญา

5 -

35 -

24 -

ปริญญาตรี

28

52

38

346

572

298

ปวส.

ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา มีการบรรจุ งานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา และบรรจุงานในตางจังหวัดดวย

57


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 22 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ตําแหนงงาน ผูลงทะเบียน บรรจุงาน ประเภทอาชีพ วาง (อัตรา) สมัครงาน (คน) (คน) หมวดใหญ 1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 10 20 5 หมวดใหญ 2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 6 35 4 หมวดใหญ 3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 73 87 65 หมวดใหญ 4. เสมียน เจาหนาที่ 52 119 46 หมวดใหญ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและ ตลาด 127 133 116 หมวดใหญ 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง 9 35 6 หมวดใหญ 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 8 20 5 หมวดใหญ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ หมวดใหญ 9. อาชีพงานพื้นฐาน T. ฝกงาน รวม

12 44 5 346

39 72 12 572

10 38 2 298

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา มีการบรรจุงานตอเนือ่ งจากเดือนที่ผานมา และ บรรจุงานในตางจังหวัดดวย

58


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 23 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภท อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหนงงานวาง (อัตรา) บรรจุงาน (คน) หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน หมวดใหญ C การผลิต 90 82 หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ 35 32 หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ หมวดใหญ F การกอสราง 32 27 หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต 95 86 หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 26 22 หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 30 18 หมวดใหญ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หมวดใหญ M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง วิชาการ หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ ประกันสังคมภาคบังคับ หมวดใหญ P การศึกษา 15 10 หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ หมวดใหญ S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ 18 18 หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือนซึ่งไมสามารถ จําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเชน 5 3 รวม 346 298 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

59


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 24 แสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ชวงอายุ(ป)

ตําแหนงงานวาง อัตรา รอยละ

ผูลงทะเบียนสมัครงาน คน รอยละ

บรรจุงาน คน รอยละ

15-17

-

-

2

0.35

-

-

18-24

81

23.41

105

18.36

53

17.79

25-29

137

39.60

158

27.62

116

38.93

30-39

90

26.01

146

25.52

90

30.20

40-49

35

10.12

141

24.65

34

11.41

50-59

3

0.87

19

3.32

5

1.68

60 ปขึ้นไป

-

-

1

0.17

-

-

รวม

346

100.00

572

100.00

298

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

60


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 25 กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อสงเสริมการงานทํา 1. แนะแนวอาชีพ 2. มหกรรมอาชีพ 3. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 4. สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ 5. อบรมผูรับงาน / ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน 6. ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน รวม

ไตรมาสที่ 2/2556 ไตรมาสที่ 3/2556 ผูไดรับประโยชน(คน) จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง ผูไดรับประโยชน(คน) ที่จัดกิจกรรม ที่จดั กิจกรรม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (ครั้ง) (ครั้ง) 30 934 1,457 2,391 3 356 533 889 1 20 20 3 72 108 180 1 10 10 1 10 10 3 30 30 35 934 1,517 2,451 7 438 641 1,079

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

61


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 26 จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทการไดรับอนุญาต

จํานวน (คน)

1.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 (ประเภททั่วไป) 2.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 (ประเภทขอตกลงวาดวยการจาง แรงงานกับประเทศคูภาคี) 3.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 (ชนกลุมนอย) รวม

17 38 3 58

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 27 จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่เขามาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ประเภทการไดรับอนุญาต 1.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (2) (แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56)

จํานวน (คน) ลาว 50

พมา กัมพูชา รวม 1

26

77

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

62


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ประเภทอาชีพ หมวดใหญ 1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ หมวดใหญ 2. ผูประกอบวิชาชีพดาน ตางๆ หมวดใหญ 3. ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ หมวดใหญ 4. เสมียน เจาหนาที่ หมวดใหญ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด หมวดใหญ 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดาน การเกษตรและประมง หมวดใหญ 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ ในธุรกิจตางๆ หมวดใหญ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผู ควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน การประกอบ หมวดใหญ 9. อาชีพงานพื้นฐาน T ฝกงาน X ผูปฏิบัติงานซึ่งมิอาจสามารถจัด ประเภทอาชีพ รวม

ญี่ปุน ไทยใหญ จีน อินเดีย อังกฤษ พมา อเมริกัน จีนไตหวัน ฟลิปปนส ออสเตรเลีย สัญชาติอื่นๆ

ตารางภาคผนวกที่ 28 เปรียบเทียบจํานวนแรงงงานตางดาวจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท อาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด ณ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) สัญชาติ (คน)

1

รวม

1 5

2

1

14

6

2

2

118 118 2

1

5

2

1

124 135

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

63


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 29 จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 4 4 9 6 15 13 7 20 1 2 3 27 15 42

รอยละของภาพรวม 9.52 35.71 47.62 7.14 100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 30 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) วิธีการเดินทาง

จํานวน (คน) รอยละ

1. บริษัทจัดหางานจัดสง 2. การเดินทางไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย เปนการชั่วคราว (Re-Entry) 4. เดินทางดวยตัวเอง 5. กรมการจัดหางานจัดสง รวม

34 1

97.14 2.86

35

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 31 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ภูมิภาคอื่นๆ

ภูมิภาค

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

21 12 2 35

60.00 34.29 5.71 100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

64


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 32 ระดับความสามารถดานตางๆของพนักงานที่เปนอยูจริง และที่ผูประกอบการคาดหวัง จําแนกตาม ทักษะฝมือแรงงาน ความสามารถ ดานการวิเคราะหแกไขปญหา ดานคอมพิวเตอร ดานภาษาตางประเทศ การทํางานเปนกลุม ดานเทคนิคปฏิบัติงาน ดานการบริหาร

กลุมแรงงาน ไรฝมือ ปจจุบัน คาดหวัง

1.34 0.76 0.74 1.39 1.40 1.15

1.69 1.14 0.92 1.73 1.82 1.75

กลุมแรงงาน กึ่งฝมือ ปจจุบัน คาดหวัง

2.09 1.47 1.06 2.07 2.23 2.19

กลุมแรงงาน ฝมือ ปจจุบัน คาดหวัง

2.90 2.16 1.57 2.77 2.99 2.94

2.69 2.13 1.33 2.63 2.87 2.94

3.11 2.54 1.93 3.09 3.42 3.57

กลุมแรงงาน ฝมือระดับสูง ปจจุบัน คาดหวัง

1.42 1.24 0.82 1.31 1.52 1.56

1.69 1.51 1.19 1.62 1.66 1.73

กลุมผูเชี่ยวชาญ ปจจุบัน

คาดหวัง

1.42 0.98 0.93 1.18 1.42 1.53

1.54 1.27 1.20 1.46 1.54 1.57

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : คะแนนระดับความสามารถดานตาง ๆ มีความหมายดังนี้ 1 คะแนน ไมสามารถปฏิบัติงานในชีวติ ประจําวันตามหนาที่ไดโดยไมมีผูควบคุม 2 คะแนน สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันตามหนาที่ไดดวยตนเอง สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง 3 คะแนน สามารถปฏิบัติงานและแกปญหาที่ซับซอนไดดวยตัวเองและทีมงาน 4 คะแนน สามารถสอนงานเฉพาะดานและใหคําปรึกษาในงานเฉพาะดานแกเพื่อนรวมงานผูอื่นได 5 คะแนน สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมไปถึงใหคําปรึกษาแกผอู ื่นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านได

ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราเงินเดือนเริ่มตนของแรงงานในแตละระดับ จําแนกตามรายกิจการ ประเภทกิจการ 1. การเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา 2. อาหารและอาหารสัตว 3. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 4. รองเทาและเครื่องหนัง 5. อัญมณีและเครื่องประดับ 6. ไมและเครื่องเรือน 8. ปโตรเลี่ยม 14. เหล็กและเหล็กกลา 15. แมพิมพ 16. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 17. ยานยนตและชิ้นสวน 18. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 20. กอสราง 21. โลจิสติกส 22. โรงแรม ภัตตาคารและรานอาหาร 24. คาสง คาปลีก

แรงงานไรฝมือ

8,000 7,828 8,333

8,000 8,400 8,750

8,170 7,857 8,612 9,000 7,527 8,346

แรงงานกึ่งฝมือ

9,000 8,747 9,000 9,000 9,000 8,750 9,100 8,967 8,250 9,000 8,944 8,500 9,100 9,167 8,250 9,000

แรงงานฝมือ

10,000 9,885 9,750 11,000 9,240 9,500 9,883 9,000 9,667 10,000 9,250 9,964 10,000 9,017 10,078

แรงงานฝมือขั้นสูง

ผูเชี่ยวชาญ/ ผูบริหาร

13,000 13,000

16,667

10,000 12,375

17,500

13,250

15,000

12,778

20,000 65


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ประเภทกิจการ

แรงงานไรฝมือ

25. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 26. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 28. การบริการอื่นๆ (ระบุ) เฉลี่ย

แรงงานกึ่งฝมือ

9,000

แรงงานฝมือ

9,423 8,333 9,071 8,874

8,625 8,318

ผูเชี่ยวชาญ/ ผูบริหาร

แรงงานฝมือขั้นสูง

11,583 9,500 9,125 9,802

17,750 10,000

25,000 25,000

12,769

19,861

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 34 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียน การสอนที่ใชอยูในปจจุบัน จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา

ไมเหมาะสม

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

15 6

ความเหมาะสมของหลักสูตร (จํานวนสถานศึกษา) คอนขาง รอยละ รอยละ เหมาะสมมาก เหมาะสม 18.99 25.00

35 16 3 2

44.30 66.67 60.00 40.00

รอยละ

29 2 2 3 2 1 1

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

36.71 8.33 40.00 60.00 100.00 100.00 100.00

ตารางภาคผนวกที่ 35 ความเพียงพอของบุคลากรในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ไมเพียงพอ และขาด คุณภาพ

14 5

การขาดแคลนบุคลากร (จํานวนสถานศึกษา) รอยละ

17.72 20.83

ไมเพียงพอ แตมีคุณภาพ

52 17 2 2

รอยละ

65.82 70.83 40.00 40.00

เพียงพอแต ขาดคุณภาพ

รอยละ

10 1

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

12.66 4.17

เพียงพอและ มีคุณภาพ

3 1 3 3 2 1 1

รอยละ

3.80 4.17 60.00 60.00 100.00 100.00 100.00

66


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 36 สาเหตุที่สําคัญของความไมเพียงพอของบุคลากรในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี

ขาดอิสระในการ คัดเลือกบุคลากร

36 10 1 1

รอยละ

45.57 41.67 20.00 20.00

ปริญญาโท

สาเหตุ (จํานวนสถานศึกษา) ผลตอบแทนไม จูงใจผูที่มี รอยละ ความสามารถ

29 14 4 4 1

อื่นๆ

36.71 58.33 80.00 80.00 50.00

ปริญญาเอก ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

รอยละ

14

17.72

1 1 1

50.00 100.00 100.00

ตารางภาคผนวกที่ 37 ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณที่ใชในการสอน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณ (จํานวนสถานศึกษา) เพียงพอ รอยละ ไมเพียงพอ รอยละ

28 5 4 4 2 1 1

35.44 20.83 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00

51 19 1 1

64.56 79.17 20.00 20.00

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ สื่อและอุปกรณที่ใชในการสอน เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส โสต ฯ อุปกรณชาง

67


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 38 การขอความรวมมือกับผูประกอบการมาเปนผูบรรยายพิเศษ ระดับการศึกษา

การขอความรวมมือ (จํานวนสถานศึกษา) รอยละ มี

ไมมี

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

37 6 5 5 1 1 1

ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

46.84 25.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00

รอยละ

42 18

53.16 75.00

1

50.00

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 39 โครงการขอความรวมมือกับหนวยงานเพื่อใหนักศึกษาเขาไปฝกงาน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ไมมี

โครงการขอความรวมมือ (จํานวนสถานศึกษา) รอยละ มี

33 6 5 5 1 1 1

41.77 25.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00

รอยละ

46 18

58.23 75.00

1

50.00

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

68


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 40 นโยบายการเพิ่มหรือลดจํานวนนักศึกษา ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท

นโยบายเพิ่ม / ลดจํานวนนักศึกษา ไมมีนโยบาย

มีนโยบายเพิ่ม จํานวนนักศึกษา

รอยละ

61 21

77.22 87.50

1

20.00

ปริญญาเอก

17 3 5 4 2 1 1

รอยละ

มีนโยบาย ลดจํานวนนักศึกษา

21.52 12.50 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00

1

รอยละ

1.27

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 41 นโยบายเพิ่มสาขา/คณะที่สอน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

นโยบายเพิ่มสาขา/คณะ รอยละ มีนโยบาย

ไมมีนโยบาย

13 4 2 3 2 1 1

16.46 16.67 40.00 60.00 100.00 100.00 100.00

รอยละ

66 20 3 2

83.54 83.33 60.00 40.00

ที่มา : ระบบฐานขอมูลแผนพัฒนากําลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

69


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 42 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) กลุมอาชีพ จํานวน (คน) ผูเขารับ ผูเขาฝาก ผูผานการ ผูไมผาน ฝกตอใน การฝก ฝกใน ฝก การฝก ศูนยฯ กิจการ ชางกอสราง ชางอุตสาหการ 8 ชางเครื่องกล 11 ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ธุรกิจและบริการ รวม 19 ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 43 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) จํานวน(คน) กลุมอาชีพ ผูไมผานการฝก ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 1. ชางกอสราง 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม

ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

40

40

51 91

51 91

70


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 44 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) กลุมอาชีพ 1. ชางกอสราง 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ผูเขารับการทดสอบ 20

103 123

จํานวน (คน) ผูผานการทดสอบ ผูไมผานการทดสอบ 20

103 123

71


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 45 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) สถานประกอบ ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ขนาดสถานประกอบ กิจการ ปฏิบัติ ปฏิบัติ กิจการ ที่ผานการตรวจ ชาย หญิง รวม แนะนํา ออกหนังสือ ออกคําสั่ง เปรียบเทียบ สงเรื่อง ถู ก ต อ ง ไม ถ ู ก ต อ ง (แหง) เชิญพบ ใหดําเนินการ ปรับ ดําเนินคดี 1 - 4 คน 10 13 8 21 9 1 5 - 9 คน 5 19 13 32 5 10 - 19 คน 1 12 2 14 1 20 - 49 คน 2 28 24 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม 18 72 47 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

52

2

119

17

1

72


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 46 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม

สปก. ลูกจาง ผลการตรวจ (แหง) ที่ผานการตรวจ ที่ผานการตรวจ ปฏิบัติถูกตอง ไมถูกตอง (แหง) (คน)

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12.การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 13. การบริการชุมชน สังคม บริการสวนบุคคลอื่น ๆ รวม

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเรื่อง สงเอกสาร พบ ปรับปรุง หยุดใชเครื่องจักร ดําเนินคดี

2

19

2

1

2

1

9 2 1 2 1

66 10 6 10 6

8 2 1 2 1

1

1

18

119

17

1

1

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 73


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 47 เรื่องที่สถานประกอบกิจการในจังหวัดอํานาจเจริญ ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม

เรื่องที่ปฏิบัตไิ มถูกตอง (แหง) วัน เวลา เวลาพัก เงินประกัน วันหยุด สิทธิการลา การจาย คาลวงเวลา คาจางขั้นต่ํา ขอบังคับ ทํางาน ทํางาน ในการ คาจาง และคาทํางาน ทํางาน

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12.การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 13. การบริการชุมชน สังคม บริการสวนบุคคลอื่น ๆ รวม

สถานที่ จายคาจาง

ระยะเวลา การจาย คาจาง

1

1

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 74


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 48 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) สถานประกอบ ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) กิจการ ขนาดสถาน ที่ผานการ ประกอบกิจการ ชาย หญิง รวม ตรวจ (แหง) 1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม

10 5 1 2

13 19 12 28

8 13 2 24

21 32 14 52

18

72

47

119

ผลการตรวจ (แหง)

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง ปฏิบัติ ปฏิบัติ หยุดการ แนะนํา ถูกตอง ไมถูกตอง สงเอกสาร พบ ปรับปรุง ใช เครื่องจักร 10 5 1 2

สงเรื่อง ดําเนินคดี

18

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงที่ปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาที่มากกวา 1 กรณี 2. จํานวนลูกจางที่ผานการตรวจชาย, หญิง ไดรวมจํานวนลูกจางเด็กไวดวยแลว

75


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 49 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทอุตสาหกรรม

สปก. ลูกจาง ผลการตรวจ (แหง) ที่ผานการตรวจ ที่ผานการตรวจ ปฏิบัติถูกตอง ไมถูกตอง (แหง) (คน)

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12. การศึกษา 13. การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 14. การบริการชุมชน สังคม บริการสวนบุคคลอื่น ๆ รวม ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2

19

2

1

2

1

9 2 1 2 1

66 10 6 10 6

9 2 1 2 1

18

119

18

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเรื่อง สงเอกสาร พบ ปรับปรุง หยุดใชเครื่องจักร ดําเนินคดี

76


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 50 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายในจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) อัตราการ ผลการตรวจ สปก.ที่ผาน ปฏิบัติ ประเภทอุตสาหกรรม การตรวจ ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง* 1.การผลิต 2 2 100.00 2.การกอสราง 1 1 100.00 3.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 9 9 100.00 รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน ครัวเรือน 4.โรงแรม และภัตตาคาร 2 2 100.00 5.การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 1 1 100.00 6.การเปนสื่อกลางทางการเงิน 2 2 100.00 7.กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 1 1 100.00 รวม 18 18 100.00 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ * สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100 สถานประกอบการที่ผานการตรวจจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ตารางภาคผนวกที่ 51 การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจําแนกกิจกรรมที่สงเสริม ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) กิจกรรมที่สงเสริม 1. สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการแรงงาน นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

แหง 7

คน 58

แหง

คน

2

6

2. ดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยา เขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ 3. ใหบริการเงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน กิจกรรมที่สงเสริม 1. สงเสริมความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 2. จัดคาราวานแกจนเพื่อใหบริการดานสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ที่มา : สํานักงานแรงงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 77


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 52 จํานวนผูประกันตน 3 มาตรา ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 1) ขอมูลกองทุนประกันสังคม จํานวนผูประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

สถานประกอบกิจการ

จําวน (แหง)

เอกชน

403

2,876

-

-

สวนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

249

3,996

-

-

3,996

-

-

1,731

12,814

14,545

652

6,872

1,731

12,814

21,417

รวม

รวม 2,876

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

2) ขอมูลกองทุนเงินทดแทน จํานวนนายจาง (แหง) 403

จํานวนลูกจาง (คน) 2,876

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

78


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 53 จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท กิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทกิจการ 1. การฆาสัตว (หมู) 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 3. การผลิตน้ําแข็ง 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทําแปง 5. การผลิตน้ํามันพืช 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 12. การผลิต การบรรจุกาซ 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 15. การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศผลิต 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศน ชิ้นสวน 21. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 22. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยาน ฯลฯ 23. เครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 24. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่น ๆ 25. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 26. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 27. การกอสราง 28. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 29. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 30. การขนถายสินคา 31. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 32. การคาวัสดุกอสราง 33. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ 34. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 35. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 36. สถานสอนขับรถยนต 37. ใหเชาอสังหา จัดสรรบาน 38. สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 39. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 40.ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 41. บริการ ซัก อบ รีด 42. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 43. การเลี้ยงสัตว 44.รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 45.งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด รวม

สปก. (แหง)

ผปต. (คน)

1 14 4 19 1 2 2 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 6 4 3 26 9 1 1 1 3 29 3 91 28 49 40 4 1 1 1 2 4 5 1 20 8 403

7 71 167 216 26 15 5 3 7 6 14 16 14 3 4 1 3 11 33 14 316 43 12 1 119 11 169 11 627 110 426 160 13 6 4 2 3 40 39 7 94 27 2,876

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ: 1. ประเภทกิจการ กําหนดตามความเสีย่ งภัยของกองทุนเงินทดแทน 2. ไมรวมสถานประกอบการสวนราชการ 3. ขอมูลสถานประกอบการที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไป

79


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 54 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทสถานพยาบาล แหง รัฐบาล 1 เอกชน รวม 1 ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 55 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ความ รายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย(ในกองทุน) ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) สาเหตุการประสบอันตราย

ตาย

1. ตกจากที่สูง 2. หกลม ลื่นลม 3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง 8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 13. ไฟฟาช็อต 14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน 15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น 16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี 17. อันตรายจากรังสี 18. อันตรายจากแสง 19. ถูกทํารายรางกาย 20. ถูกสัตวทําราย 21. โรคเนื่องจากการทํางาน 22. อื่น ๆ รวม

ความรายแรง สูญเสีย ทุพพล หยุดงาน หยุดงาน อวัยวะ ภาพ เกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน บางสวน 2

1

2

รวม 2

-

2

6,864

1

1 1

18,252

1

1

-

4

7

25,116

2 1

จํานวนเงิน (บาท)

-

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ 80


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 56 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามประเภท กิจการ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ความรายแรง สูญเสีย ประเภทกิจการ ตาย ทุพพลภาพ อวัยวะ หยุดงานเกิน หยุดงานไม รวม บางสวน 3 วัน เกิน 3 วัน การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 1 1 การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 1 1 การคาวัสดุกอสราง 1 1 รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่น ๆ 1 3 4 รวม 1 2 4 7 ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 57 การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ประเภทประโยชนทดแทน ราย ลานบาท 1. เจ็บปวย 403 0.16 2. คลอดบุตร 294 6.58 3. ทุพพลภาพ 60 0.12 4. ตาย 58 1.06 5. สงเคราะหบุตร 1,218 0.55 6. ชราภาพ 130 2.14 7. วางงาน 232 0.51 รวม 2,395 11.12 ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

81


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

ตารางภาคผนวกที่ 58 การจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 ประเภทประโยชนทดแทน เจ็บปวย/ประสบอันตราย ตาย บําเหน็จชราภาพ รวม

การวินิจฉัย จํานวน (คน) เงิน (บาท) 366 399,800.00 35 700,000.00 99 28,135.93 500 1,127,935.93

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ ถาไมมีขอมูลคําขอรับประโยชน รายงานจะไมแสดง กรณีประโยชนทดแทนในตารางรายการ

82


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

อัตราคาจางขั้นต่ําใหม ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 คาจางขั้นต่ํา 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

หมายเหตุ

พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี จังหวัดสงขลา และสิงหบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแกว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบขีรีขันธ ยะลา สุราษฎรธานี จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี จังหวัดนครนายก และปตตานี จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬและลําพูน จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม พิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ จังหวัดตาก และสุรินทร จังหวัดนาน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพะเยา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่าํ (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555

83


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

คณะผู้จดั ทํา ที่ปรึกษา นางยุวรี นางอธิษฐาน นายสุธีร นายสมชาย

สัตยพานิช พันธุฟก แสงจันทร พิเศษ

แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ จัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางมะลิจันทร ทองหอม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ นางมณี สุระสังข คลังจังหวัดอํานาจเจริญ นายวรรัช จําปามูล อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ นายปติ วัฒนรัตน พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ นายราชศักดิ์ ยึรัมย สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาวภัทราพร ตัณฑพูนเกียรติ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ ผูจัดทํา นายสมชาย นายศักดิ์ชาย นางสาวพนารัตน นายเครือ นางชฎากร นางสาวภูษณาภรณ นางจินดา นายสุทธิพงษ นางสาวดารุณี นางสาวนิภาพร

พิเศษ พรมนิกร บุญธรรม บทนอก หงษแกว บุญเสริม พิสุทธิ์ บุญวงศ ไชยบุตร สินอวน

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการฝกอาชีพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน พนักงานขับรถยนต บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รองรับประชาคมอาเซียน (AC) เจาหนาที่ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

☻ ข้อมูลที่ปรากฏในบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ฉบับนี้ เป็ นข้อมูลจริ ง ☻ หากท่านมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะประการใด กรุ ณาติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-523035 โทรสาร 045-523035 84

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ฉบับสมบูรณ์  
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ฉบับสมบูรณ์  
Advertisement