Kapsejladsreglerne 2017-2020

Page 8

INTRODUKTION

Forkortelse Forkortelsen [DP] i en regel betyder, at straffen for et brud på reglen kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. Retningslinjer for sådanne skønsmæssige straffe kan findes på World Sailings hjemmeside (www.sailing.org). Revidering Kapsejladsreglerne revideres og udgives hvert fjerde år af World Sailing, som er den internationale myndighed for sporten. Denne udgave træder i kraft den 1. januar 2017, dog således at ikrafttrædelsen kan udsættes for et stævne, der starter i 2016, ved at oplyse dette i indbydelse og sejladsbestemmelser. Vigtige ændringer i forhold til regelbogen for 2013-2016 er markeret med lodrette streger i marginen. Der er ikke påtænkt ændringer før 2021, men ændringer, som World Sailing inden da bestemmer er hastesager, bekendtgøres gennem de nationale myndigheder og World Sailings hjemmeside (www.sailing.org). Tillæg Når reglerne i et tillæg gælder, skal de gælde forud for enhver modstridende regel i Del 1-7 og Definitioner. Hvert tillæg er identificeret med et bogstav. En henvisning til en regel i et tillæg vil indeholde tillæggets bogstav og regelnummer, eksempelvis ’regel A1’. Denne bog indeholder ikke noget Tillæg I, O og Q.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.