__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ã…RSRAPPORT Nasjonal scene for dans 2019


Innhold

Ansvarlig utgiver

5 — Styrets beretning

Dansens Hus AS Design Neue Design Studio

17 — Publikumstall 18 — Revisors beretning

Lay out Marie Haakstad Forside: Alt nå

20 — Resultatregnskap 21 — Balanse

av Eivind Seljeseth Foto: Tale Hendnes/

23 — Noter og spesifikasjoner

Dansens Hus

30 — Kunstnerisk program Bakside: Fangirl av Tone Kittelsen Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

Hjemmeside www.dansenshus.com

Samarbeidspartnere:

2

48 — Dansenett Norge


↑ CROWD av Giselle Vienne Foto: Estelle Hanania

3


↑ The Sea Within av Lisbeth Gruwez Foto: Danny Willems

4


Dansens Hus er Norges nasjonale scene for profesjonell, samtidig dansekunst.

ÅRET 2019 Kunstnerisk program Dansens Hus har gjennomført sitt første årsprogram

knyttet til humanisme, samfunnsmessige problem-

under ny kunstnerisk leder og med ny strategi og vi-

stillinger, utenforskap, kjønn, kultur og etikk, som

sjon: Bevege mennesker. Bevege kunst. Vårt mål er

for eksempel Ulf Nilseng, Giselle Vienne, Via Kat-

å være en kunstnerisk spydspiss. Dansens Hus skal

lehong, Les ballet C de la B - Alain Platel, Robin

presentere relevant og bevegende kunst som speiler

Orlyn, Daniel Mariblanca og Hooman Sharifi.

et ytringsmangfold av stemmer og uttrykk. Vi skal bringe norsk dansekunst videre ved å bidra til den

Med en «360 graders» tilnærming har ambisjonene

offentlige samtalen om scenekunst, og gjennom å

vært et program som gjenspeiler variasjonen i hva

støtte kunstnere i alle stadier av karrieren.

samtidsdans kan være. Dansens Hus har ønsket å utfordre og stille spørsmål, blant annet gjennom fo-

Det kunstneriske programmet i 2019 bestod av en

kus på kjønnsroller og identitet. Uttrykksmessig har

videreføring av prosjekter og konsepter fra tidligere

forestillingene et stort spenn: fra samtidsdans med

år, kombinert med kunstnerisk fornyelse gjennom

røtter i postmoderne dans, jazz og urbane utrykk,

visninger av nye koreografer og verk. Programmet

og utenfor den vestlige kanonen - for å nevne noe.

bestod av i alt 39 norske og internasjonale produk-

Gjennom ulike konsepter som for eksempel å fylle

sjoner av høy kvalitet. Utvelgelsen av forestillingene

huset med en kjønnsnøytral landsby (Harald & Lo-

ble gjort av kunstnerisk leder i samråd med et kunst-

uis Shine Utopians) og bygge miljøfestival rundt en

nerisk fagråd med representanter fra det norske og

forestilling (Zero Visibility Corp. Frozen Songs) har

internasjonale dansemiljøet. Dansens Hus co-pro-

vi invitert til nye måter å oppleve dans på. Vi har

duserte i 2019 hele åtte norske urpremierer, og viste

programmert forestillinger for et bredt spekter av

internasjonale spydspisser som Rachid Ouramdane,

målgrupper: Forestillinger for aller minste fra 0-3 år,

Lisbeth Gruwez, Rosas, William Forsythe, Jan Mar-

familieforestillinger, en street dance festival (Urban

tens, Christos Papadopoulos og Cas Public. Vi sam-

Moves) med appell til et ungt, urbant publikum, selv-

arbeidet med kunstnere som er opptatt av tematikk

sagt i tillegg til et variert tilbud for voksne i alle aldre.

5


- Høsten 2019 ble Dansens Hus tildelt Norsk Publikumsutviklings publikumspris i kategorien Utvider.

Dansens Hus anser som sin oppgave å løfte og sette

økende publikumsbredde når det gjelder alder, kjønn

den samtidige dansekunsten i en større kunstnerisk

og sosiokulturell bakgrunn, og vi ønsker stadig å bli

og samfunnsmessig kontekst. Dette gjør vi gjennom

bedre. Vi har derfor gjennom flere år bygget opp en

vår formidlingssatsing og gjennom vårt stadig vok-

formidlingsplattform for å gjøre samtidsdansen rele-

sende kontekstprogram «Sammenhenger», se neste

vant for et større publikum.

kapittel. Vårt formidlingsarbeid er tuftet på tre satsingsomVårt mål er å være et veksthus for dansekunstnere i

råder: publikumsutvikling, fellesskap/outreach og

alle stadier av karrieren. Gjennom co-produksjon og

digital formidling. Vårt kontekstprogram «Sammen-

urpremierer av norske koreografer sikrer vi at disse

henger» har som mål å bygge broer mellom kunsten

får de beste produksjons- og visningsforholdene på

og publikum gjennom å åpne opp, gi nøkler og sette

våre scener. Koreografilaboratoriet er vårt prosjekt

dansekunsten inn i en større sammenheng. Vi bruker

for koreografer i starten av sin karriere. Årlig invite-

arrangementene til å nå ut til nye publikumssegmen-

res fem norske unge kunstnere inn i laboratoriet der

ter, øke kunnskap om dans og støtte opp om ytrings-

de får dramaturgisk, produksjonsfaglig og teknisk

mangfold. Dansens Hus skal være et tilgjengelig og

hjelp før prosjektet avsluttes med en felles visning. I

berikende sted for et bredt publikum. «Sammenhen-

2019 ble Rina Rosenqvist, Anna Einemo Frøysland,

ger» skal være med på å senke barrierene for dette.

Toby Deedaran, Tone Kittelsen og Julie Steinjord

Vi legger derfor vekt på bredde i aktivitetene og lav

Mjøen & Charlott Utzig invitert. Det er gledelig å se

terskel for deltagelse. De fleste arrangementene er

at flere av deltakerne i ettertid utvikler helaftens verk

gratis.

som blir vist hos oss. I år var Deep Down Dopeizms Into the Deep og Inés Bellis Postmodern Cool ek-

2019 bød på et rikholdig «Sammenhenger»-program,

sempler på dette.

bestående av forestillingsintroduksjoner, kunstnermøter, seminarer, workshops og andre tilbud. Vi til-

6

Formidling og fellesskap

byr nå introduksjoner på samtlige forestillinger, og

Samtidsdans er en kunstform som fortsatt er ukjent

dette er blitt et populært tilbud med lav terskel for

for mange, og som kanskje oppleves som smal og

deltagelse. Vi vil også trekke fram foredragsserien

utilgjengelig. Dansens Hus har jobbet fram en mang-

Forstå koreografi – et bidrag til å øke kunnskap om

foldig/heterogen publikumsprofil med en jevnt

og avmystifisere samtidsdans. Fysiske foredrag i


↑ A Quiet Evening of Dance av William Forsythe Foto: Bill Cooper

to: Joanna Nordahl

samarbeid med dansekunstner Jonas Øren er invite-

Refstad transittmottak deltatt på 12 forestillinger, 7

rende performative foredrag om ulike koreografers

workshops og 2 andre aktiviteter.

tilnærming til koreografi. Videre har vi arrangert ulike Temaforedrag. Foredragene har tematisk til-

Til familieforestillingen 9, som ble vist i desember,

knytning til forestillingene, men tar for seg den bak-

inviterte vi publikum gjennom nettverkene til Frel-

enforliggende tematikken på en bredere måte ved å

sesarméens slumstasjon og Fattighuset. Forestillin-

invitere inn fagspesialister på sitt felt.

gen Marmelad ble vist som VR-filmet versjon til barn i langtidsopphold på Rikshospitalets barneavdeling

Av større tilleggsarrangementer kan nevnes Fami-

i desember.

liedagen og Miljøfestivalen Spirende Løkka. Miljøfestivalen Spirende Løkka ble avviklet over to

Kompetansehevende aktiviteter

dager i samarbeid med «Oslo som miljøhovedstad»

Dansens Hus har også et tilbud spesielt rettet mot det

og besto av forestilling (Ina Christel Johannessens

profesjonelle dansefeltet og dansere under utdanning,

Frozen Songs), skoleprogram, familiedag og åpent

med mål om å bidra til kompetanseheving og faglig

seminar. Både Familiedagen og Miljøfestivalen Spi-

påfyll. I tillegg til flere internasjonale workshops ble

rende Løkka ble vellykkede arrangementer med god

det arrangert et fagseminar i forbindelse med festi-

oppslutning.

valen Urban Moves, med foredrag av internasjonale størrelser fra hip – hop miljøet.

Gjennom å tilby tilpassede aktiviteter og fellesskapsopplevelser ønsker vi å inkludere nye publi-

Gjennom prosjektet TILT i samarbeid med Panta Rei

kumsgrupper, med spesiell vekt på grupper som har

Danseteater har vi invitert til seminarer for danse-

lav tilgang til kunstopplevelser. POW (People of the

kunstnere og produsenter med temaer som mental

World), har gitt asylsøkere et frirom på Dansens Hus

helse, ledelse, søknadsskriving og kulturpolitikk.

med danseaktiviteter, forestillingsopplevelser og so-

Nytt av året var dessuten kompetansehevende treff

sialt innhold siden 2017. Dette året har beboerne fra

for dansepedagoger.

7


Publikum

Kategorien defineres slik:

Dansens Hus hadde et billettert publikum på kunst-

- Nominerte og vinnere kan dokumentere økt enga-

nerisk aktivitet i 2019 på 20 008, noe som er en liten

sjement og deltakelse i befolkningssegmenter med

tilbakegang fra 2018 (22 537). Dette skyldes hoved-

bestemt sosiodemografisk profil som resultat av

sakelig noe færre forestillinger, og fravær av fore-

målrettet arbeid med program, kommunikasjon,

stillinger vist gjennom Den kulturelle skolesekken.

arrangementer, etc. Som konsekvens av denne øk-

Vi har hatt en stor opptrapping av målrettede for-

ningen har institusjonen oppnådd et mer mangfol-

midlingsarrangementer («Sammenhenger», se eget

dig og representativt publikum, som i større grad

kapittel). Totalt deltok 4 831 mennesker på disse ar-

speiler den sosiodemografiske sammensetningen i

rangementene, en stor økning fra året før da tallet

befolkningen.

var 1 780. Mange forestillinger bærer i seg tematikk som egner seg for samarbeid og publikumsbygging

I tildelingen til Dansens Hus heter det:

knyttet til ulike typer organisasjoner. Vi bruker disse

- Dansens Hus evner gjennom ulike grep å kombinere

mulighetene aktivt, og i 2019 har vi bl.a. samarbei-

en forsterket relasjon til etablerte publikumsgrupper

det med flere ambassader, Foreningen FRI, Black

med en utvidelse i retning av nye grupper med mi-

Box teater, Oslo europeisk miljøhovedstad og Hør-

noritetsbakgrunn. Juryen er imponert over hvordan

selshemmedes Landsforbund, i tillegg til en rekke

Dansens Hus på kort tid har klart å skape et inklude-

ressurspersoner innenfor ulike felt.

rende rom for opplevelse av en kunstform som normalt har et smalt nedslagsfelt.

Høsten 2019 ble Dansens Hus tildelt Norsk Publikumsutviklings publikumspris i kategorien Utvider.

8


← Some Hope for the Bastards av Frédérick Gravel Foto: Laurent Philippe

Foruten heder og ære er dette en bekreftelse på at vi

Dansens Hus’ kunstneriske profil kjennetegnes av en

er på rett vei sett i lys av den strategiske målsettingen

«360 graders programmering». Dette innebærer et

Dansens Hus har om å være relevant for alle grupper

ønske om flerstemmighet og representasjon. Et spe-

i befolkningen.

sifikt delmål er at vi hver sesong skal vise minst én

Basert på publikumsundersøkelsen Dansens Hus

eksempel fra 2019 er sør-afrikanske Via Katlehong

gjennomførte i 2018 besluttet vi å legge større vekt

i forestillingen Via Kanana som viste dansestilen

på visuell kommunikasjon med noe mindre vekt på

Pantsula som var forbudt i apartheidtiden. To av

forestilling utenfor den såkalt «vestlige kanon». Et

tekstbasert materiale. Gjennom betalt markedsfø-

forestillingene dette året var utført med og tilrette-

ring og organisk spredning i sosiale medier ser vi at

lagt for hørselshemmede.

dette har vært en riktig beslutning. Som et eksempel har antall brukere økt med 34 % og sidevisnin-

Dansens Hus inkluderer blant annet gjennom å invi-

ger med 38 % i 2019 sammenlignet med 2018. Dans

tere ulike miljøer inn i huset. Resultatet er gjensidig

har et rikt visuelt potensial og sosiale medier er en

kompetanseutveksling og arrangementer som fyller

viktig interessevekker for eksisterende og potensielt

huset med bred representasjon på ulike vis, etnisk,

publikum.

sosioøkonomisk og aldersmessig. Noen eksempler på slike samarbeid er festivalen Urban Moves som

Mangfold

hvert år arrangeres i juni. Gjennom å tilby tilpas-

Dansens Hus etterstreber mangfold på og bak sce-

sede aktiviteter og fellesskapsopplevelser ønsker vi

nen og blant publikum når det gjelder kjønn, alder,

å inkludere nye publikumsgrupper. Eksempler på

etnisitet, farge, funksjon, kroppsuttrykk, bakgrunn

slike tiltak er POW (aktivitetstilbud for flyktninger),

og seksuell orientering. Mangfold er ett av satsings-

Measure your Crew (dansekonkurranse for ungdom),

områdene i Dansens Hus’ strategi, med mål om å

familiedag med mer.

tilnærme oss dette gjennom kunstnerisk program, samarbeid samt publikums- og organisasjonsarbeid.

Vår kommunikasjon har som mål å bygge ned bar-

Tanken er at inkluderingsarbeid ikke skjer gjennom

rierer mot samtidsdans og tilby nøkler inn til dan-

særtiltak men gjennom reell inkludering i husets

sen. Vi jobber med et inkluderende språk som opple-

program. Vi ønsker å ha en bevisst holdning til det å

ves trygt for alle. Også andre typer signaler er viktige,

være en institusjon med makt og ressurser. Hvordan

som eksempel har vi innført en klausul med forbud

forvalter man denne makten, hvilke stemmer slippes

mot trakassering i alle kontrakter og kjønnsnøytral

til og hvem får være med å bestemme?

9


toalettskilting. Vi jobber med å øke organisasjo-

Sans og samling

nens kompetanse på mangfold. Vi har i år ansatt en

kan oppleve relevant og original scenekunst. Å være

formidlingskonsulent med særskilt kompetanse på

inkluderende og tilgjengelig er et viktig prinsipp.

av Becker/Fiksdal/Langård Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

to: Joanna Nordahl

med mål om å være et sted der barn og unge familier

arbeid med marginaliserte grupper og publikumsut-

Billettpriser for barneforestilling skal holdes på et

vikling. Vi har startet arbeidet med en gradvis kom-

lavt nivå med gunstige rabattordninger for familier.

petanseheving rundt mangfold i organisasjonen

Årets program inkluderte forestillinger av høy in-

gjennom å styrke nøkkelpersoners kompetanse. Det

ternasjonal kvalitet for både de aller minste, de noe

er implementert ansettelsesrutiner i tråd med Kom-

eldre barna, for ungdom og for familien. I tillegg

munal- og moderniseringsdepartementets anbefalin-

til arrangementer spesielt rettet mot ungdom som

ger om mangfoldsrekruttering, og det jobbes med å

Measure Your Crew, Urban Moves og Møt en inst-

styrke relevant representasjon i råd og utvalg.

itusjon (DKS), viste vi åtte forestillinger for barn av

Vi erfarer jevnt økende publikumsbredde med hen-

Dance Company, Claire Parsons Co. og Panta Rei.

blant andre ICB Produksjoner, Absence Crew, Seiko syn til alder, kjønn og sosiokulturell bakgrunn. En utfordring videre blir å utforme en metodikk for bedre dokumentasjon av resultatene.

I 2019 ble det inngått et nytt samarbeid med Kulturetaten i Oslo kommune som sikrer at barn fra kommunale barnehager i hele Oslo får mulighet til å oppleve

Barn og unge

dans av høy kvalitet. I prosjektet Unge Anmeldere,

Dansens Hus har som strategisk mål å være famili-

initiert av Dansens Hus, har fem unge mennesker i

ens hus. Overordnet vil Dansens Hus i de kommende

alderen 10 til 18 fått prøve seg som danseanmeldere

årene forsterke vårt tilbud til barn og unge og vår po-

under veiledning av Aftenpostens hovedanmelder

sisjon som et sted for hele familien.

for klassisk musikk, opera og dans, Maren Ørstavik. Anmeldelsene ble publisert på Scenekunst.no og på

Dette innebærer regelmessig programmering av forestillinger og andre aktiviteter for ulike målgrupper

10

dansenshus.com.


↑ We Come in Peace av Helgebostad/ Johannesdottir/ Lauvdal/ Floen/ Theisen Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

to: Joanna Nordahl

En hovedsatsing i kommende år vil være videreførin-

av turnéer. Totalt er det gjennomført turnéer med

gen av prosjektet Stor kunst for små barn med støtte

11 danseproduksjoner med tilsammen 100 spilte

fra Sparebankstiftelsen, som sikrer tilsig av nye dan-

forestillinger. Dette inkluderer 14 DKS/barnehage-

seforestillinger av høy kvalitet for de yngste publi-

forestillinger. I snitt har det vært 9 spilte forestillin-

kummerne (0-6 år).

ger per produksjon. Forestillingene ble spilt på 37 ulike kulturhus/scener i 34 byer.

Dansenett Norge Gjennom turnénettverket Dansenett Norge er Dan-

Vi opplever stor og økende interesse blant norske

sens Hus med på å formidle danseforestillinger til

arrangører, og potensialet for vekst er fortsatt stort.

hele Norge. Dansenett Norge (DNN) er et samarbeid

DNN jobber aktivt for å inkludere erfarne dansear-

mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus - Regionalt

rangører så vel som mindre scener som ikke tidligere

Kompetansesenter for dans, RAS - Regional Arena

har hatt mulighet til å vise dans på dette nivået.

for Samtidsdans, DansiT og Dansearena Nord. DNN drifter nettverket og Dansens Hus har rollen som na-

DNN opplever stor pågang og interesse fra kunstnere.

sjonal koordinator.

Tilsammen mottok vi 99 søknader for turnering i 2019. Turnérepertoaret for 2019 holder høy kvali-

2019 var første totale driftsår for Dansenett Norge.

tet, og representer bredde og variasjon med tanke på

Dette innebærer at vi fremdeles er i en oppbyg-

kunstnerisk uttrykk, format og målgruppe. Reperto-

ningsfase og i prosess med å utvikle gode og hen-

aret inneholdt intime forestillinger som Tide, en fin-

siktsmessige metoder for samarbeid og planlegging

stemt duett mellom en danser og en musiker, til den

11


↑ Notes of Frailty av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Dansenett Norge Foto: Erik Berg

bredere anlagte Boxism. Flere av forestillingene tar

om dans og kompetanse rundt formidling av dans.

opp relevant tematikk knyttet til for eksempel kropp

Som et ledd i arbeidet med bransjeutvikling har DNN

og identitet – som Good Bye Kitty om kjønnsidenti-

ved Dansearena Nord fått innvilget prosjektmidler

tet for barn fra 9-12 år, og Everything Remains, som

fra Kreativt Norge til regional bransjeutvikling. I

tematiserer den sårbare kroppen. Glemt av Simone

2019 ble det avviklet seminarer for arrangører i Bæ-

Grøtte tar utgangspunkt i nordnorsk krigshistorie og

rum Kulturhus og på RAS. Rekken av arrangørsemi-

er et eksempel på en forestilling med appell utover

narer fortsetter i 2020.

et typisk kjernepublikum for dans. Repertoaret inneholdt også performance-foredraget Betydningen av

Samarbeid

bevegelse som del av våre publikumsrettede prosjek-

Dansens Hus er en aktiv samarbeidspartner for

ter. Blant forestillingene finner vi to forestillinger for

mange aktører, som CODA Oslo International Dance

førskolebarn, en for målgruppen 9-12 år og to fore-

Festival, Danseinformasjonen, Ultima, FRI – forenin-

stillinger som også henvender seg til ungdom.

gen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Black Box

Totalt publikumstall for 2019 var 5 437. Publikumsut-

Kulturelle Skolesekken og øvrige partnere i Danse-

vikling er en viktig del av DNNs arbeid der vi job-

nett Norge. Internasjonalt er Dansens Hus presen-

ber for å øke antall besøkende og styrke interessen

terende partner i Aerowaves, et stort nettverk for

teater, Bergen Internasjonale Teater, Showbox, Den

for dans. Det har vært arrangert publikumssamtaler,

promotering av unge dansekunstnere i Europa, Eu-

foredrag og workshops rundt flere av de turnerende

ropean Dance House Network og ICE HOT Nordic

forestillingene. Å presentere dans fordrer kunnskap

Dance Platform. Dette gir norske dansekunstnere en

12


større kontaktflate ut mot verden, noe som gjenspei-

Likestilling

ler seg i et økende antall invitasjoner internasjonalt.

Dansens Hus har en kvinneandel på 47 % i den faste

Under mottoet «Dansens Hus henter verden til Norge

staben og 58 % i styret. Styret ser ikke at det er nød-

og bringer Norge til verden» inviterer vi unge så vel

vendig å igangsette særskilte likestillingstiltak.

som veletablerte kunstnere fra alle verdenshjørner, og jobber for å spre kunnskap om norsk dans til in-

Redegjørelse for årsregnskap

ternasjonale scener.

Den økonomiske situasjonen er god hva angår kost-

Bærekraft og ytre miljø

Årsregnskapet med noter anses å gi fyldestgjørende

Dansens Hus forurenser ikke det ytre miljø mer enn

informasjon om virksomheten i løpet av året, og

det som er normalt for denne typen virksomhet, og

om selskapets stilling ved årets utgang. Den økono-

har bevissthet rundt valg av miljøvennlige rutiner,

miske situasjonen har vært god. Egne inntekter fra

produkter, tjenester og aktiviteter.

billettsalg var kr 3 273 120. Andre egeninntekter fra

Vi ønsker å tilnærme oss bærekraft som et grunnleg-

kr 3 122 245. Dansens Hus AS har et positivt resultat

gende prinsipp gjennom økt fokus på miljømessig,

for 2019 på kr 462 574. Beløpet overføres i sin helhet

nadskontroll, likviditet og økonomisk forutsigbarhet.

bl. a. events, utleie av lokaler og omsetning i bar var

sosial og økonomisk bærekraft. Det vil være viktig å

til annen egenkapital som etter dette er kr 7 065 707.

finne verktøy for å utrede hvilke miljømessige fotav-

Styret anser at årsregnskapet gir et riktig bilde av

trykk Dansens Hus setter per i dag, og legge en god

Dansens Hus’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling

plan for hva vi kan gjøre for å redusere vårt miljø-

og resultat. Styret bekrefter at forutsetningen for

messige fotavtrykk.

fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning.

Ansatte og arbeidsmiljø I løpet av 2019 hadde Dansens Hus 39 heltids- og

Styret takker ledelsen for godt samarbeid, og alle

deltidsansatte i faste stillinger, samt timelønnede i

ansatte for stor innsats. Styret er godt fornøyd med

bar og foajé. Totalt antall årsverk i 2019 var 29. Sy-

årets drift og gjennomføring.

kefraværet er lavt og var på 1,84 %. Styret anser at arbeidsmiljøet er godt.

Dansens Hus styre 2019

13


14


← Story, story, die. av Alan Lucien Øyen/ Winter Guests Foto: Martin Flack → HYPERSPACE av James Batchelor Foto: Gregory Lorenzutti

15


↑ LUMI av Šeiko Dance Company / Dalija Acin Thelander Foto: D.Matvejev → The Sea Within av Lisbeth Gruwez Foto: Danny Willems

16


PUBLIKUMSTALL Verk

Kompani/Koreograf

Besøkende

Via Kanana Sans og samling Tide StemmeStammen Rule of Three Measure Your crew 71BODIES1DANCE Crowd Opus The Dead live on in our dreams Tumble in the Jungle Requiem pour L Postmodern Cool A Quiet Evening of Dance Koreografilaboratoriet Story, story, die. Circus Absence Urban Moves The Future Some Hope for the Bastards Frozen songs Into the Deep Näss (people) Echo Flux We Come in Peace Hyperspace Ulf goes Religious part 2 Møt en institusjon Uncoordinated Dog TORDRE And so you see… The Sea Within LUMI Make Me Dance Shine Utopians Alt nå A Love Supreme Marmelad 9

Via Katlehong Becker/Fiksdal/Langgård Lønning/ Sigfúsdóttir Karstein Solli Jan Martens

PraxisFestivalen Frédérick Gravel Zero Visibility Corp. dEEp down dopEIZM Company Massala Carte Blanche Helgebostad / Johannesdottir/ Lauvdal/ Floen / Theisen James Batchelor Ulf DKS Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Rachid Ouramdane CODA Roby Orlin CODA Lisbeth Gruwez CODA Šeiko Dance Company / Dalija Acin Thelander Panta Rei Danseteater (Rommen Scene) Harald&Louis Eivind Seljeseth Rosas Claire Parsons Co. Cas Public / Kopergietery

652 333 211 501 418 400 410 598 110 521 791 589 706 627 352 959 1822 906 98 573 340 424 301 742 363 141 202 313 773 326 211 319 536 179 478 256 1019 627 881

SUM

39 forestillinger

20 008

Daniel Mariblanca Gisèle Vienne Papadopoulos/Leon & The Woolf Impure Company/Hooman Sharifi ICB Produksjoner Les Ballets C de la B Inés Belli William Forsythe Alan Lucien Øyen/Winter Guests Absence & Jo Strømgren

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


→ Shine Utopians av Harald & Louis Foto: Simen Ă˜vergaard Tale Hendnes/ Dansens Hus

28


29


30


VIA KATLEHONG Via Kanana 25. – 27. januar Koreograf: Gregory Maqoma Dansere: Tshepo Nchabeleng, Thato Qofela Andile, Nhlapo Tshepo Mohlabane, Tebo Diphehlo, Abel Vilakanzi Nomasonto, Radebe Boitumelo Tshupa Komponist: Samuel Makhathade Khabane Lysdesigner: Oliver Hauser de Hauser Video: Jugen Meekel Kostymer: DarkDindie Styling Concepts Tekst: The Key-note speech by professor PLO Lumumba ved den 3. Anti-Corruption Convention that took place 2nd December 2013 at Hotel Africana, Kampala, Uganda. Lystekniker: Oliver Hauser Prosjektleder: Buru Mohalabane Produksjonsleder: Steven Mpiyakhe Falen Administrasjon og produksjon i Frankrike: Damien Valette Koordinerende assistanse i Frankrike: Manon Blanchard Produksjon: Damien Valette Prod Foto: Christian Ganet

BECKER/FIKSDAL/LANGGÅRD Sans og samling 30. januar – 3. februar Konsept: Becker/Fiksdal/Langgård Koreografi: Ingri Fiksdal Musikk: Ingvild Langgård Scenografi og kostymer: Signe Becker Utøvere: Trine Lise Moe, Marianne Skjeldal (Pernille Holden original cast) Produsenter: Eva Grainger, Nicole Schuchardt Internasjonalt salg og markedsføring: Nicole Schuchardt Utøvende forestillingsavvikler: Kristjan Belgau Produsert av: Ingri Fiksdal Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

SIGFÚSDÓTTIR/LØNNING Tide 7. – 10. februar Av og med: Bára Sigfúsdóttir og Eivind Lønning Koreografi og dans: Bára Sigfúsdóttir Komponist og musiker: Eivind Lønning Internasjonal distribusjon: A Propic/Line Rousseau og Marion Gauvent Foto: Nanna Dis

JAN MARTENS Rule of Three 15. – 17. februar Koreografi: Jan Martens Dans: Baptiste Cazaux/Steven Michel, Dan Mussett, Courtney May Robertson Cast under urpremieren: Julien Josse , Steven Michel, Courtney May Robertson Livemusikk skapt og fremført av: NAH Historier: Lydia Davis © Denise Shannon Literary Agency, Inc. Kostymer: Valérie Hellebaut Lysdesign: Jan Fedinger Dramaturg: Greet Van Poeck Prøveleder: Anne-Lise Brevers Teknisk ledelse: Michel Spang, Marie Vandecasteele Produksjon: GRIP Internasjonal distribusjon: A Propic / Line Rousseau og Marion Gauvent Foto: Phile Deprez

31


KARSTEIN SOLLI StemmeStammen 16. – 24. februar Konsept, koreografi og regi: Karstein Solli Komposisjon og musikalsk ansvarlig: Øystein Elle Medskapende utøvere: Ibrahim Fazlic, Alexander Aarø, Geir Hytten, Øystein Elle Scenerom: Vitor Monico Truzzi Kostymer: K. Solli Prod Lys: Kaja Glenne Lund Teknisk assistanse: Carl Nilssen-Love Produsenter/produksjon: Beata K. Iden, Vitor Monico Truzzi, K. Solli prod Design/program: Vitor Monico Truzzi Barnefaglig konsultasjon: Mette Røe Nyhus, Maybritt Jensen Kostymer: Vitor Truzz Kostymeassistent: Synnøve Mo Illustrasjon: Vitor Monico Truzzi

MEASURE YOUR CREW Dansekonkurranse 22. februar

DANIEL MARIBLANCA 71BODIES1DANCE 8. – 10. mars Konsept, koreografi og dans: Daniel Mariblanca Video filminstallasjon: Ursula Kaufmann Foto utstilling: Mar C Llop Komponist Norge: Gunnar Innvær Komponist Spania: Miriam Casal Madinabeitia Dramaturg Sverige: Amanda Billberg Lysdesign: Jon Eirik Sira Produsent og turneplanlegging: Camilla Svingen

GISÈLE VIENNE Crowd 15. – 16. mars Konsept, koreografi og scenografi: Gisèle Vienne Assistert av: Anja Röttgerkamp og Nuria Guiu Sagarra Lys: Patrick Riou Dramaturger: Gisèle Vienne og Dennis Cooper Musikk: utvalg fra Underground Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel Göttsching, Sun Electric and Global Communication Redigering av spillelisten: Peter Rehberg Lyddesigner: Stephen O’Malley Utøvere: Philip Berlin, Marine Chesnais, Kerstin Daley-Baradel, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi Hollant, Oskar Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg og Tyra Wigg. Kostymer: Gisèle Vienne i samarbeid med Camille Queval og utøverne. Lydtekniker: Adrien Michel Teknisk ledelse: Richard Pierre Scenemester: Antoine Hordé Lysleder: Arnaud Lavisse Produksjon og booking: Alma Office, Anne-Lise Gobin, Alix Sarrade and Camille Queval Administrasjon: Etienne Hunsinger Executive producer: DACM Foto: Estelle Hanania I samarbeid med Black Box teater og Oslo Internasjonale Teaterfestival

PAPADOPOULOS/LEON & THE WOLF Opus 23. – 24. mars Konsept og koreografi: Christos Papadopoulos Dansere: Georgios Kotsifakis, Ioanna Paraskevopoulou, Maria Bregianni, Amalia Kosma, Musikk: Johan Sebastian Bach Musikkredigering: Kornilios Selamsis Lysdesign: Miltiadis Athanasiou Kostymer: Claire Breiswel Tekniker: Konstantina Papadopoulo Foto: Patrokolos Skafidas

32


33


↑ The Dead Live On in Our Dreams av Impure Company Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus → Tumble in the Jungle av Inger Cecilie Bertrán de Lis Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

34


IMPURE COMPANY The Dead Live On in Our Dreams 28. – 31. mars

LES BALETTS C DE LA B / ALAIN PLATEL Requiem pour L 8. – 9. april

Koreograf og utøver: Hooman Sharifi Musikere: Arash Moradi, Mehdi Bagheri Lydtekniker: Nikolai Nørregaard Høgset Lydtekniker: Tony Endre Hestnes

Regi: Alain Platel Musikk: Fabrizio Cassol etter Mozarts Requiem Dirigent: Rodriguez Vangama Av og med: Rodriguez Vangama (gitar og elektrisk bass), Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell Tshiebua (vokal), Nobulumko Mngxekeza, Stephen Diaz/Rodrigo Ferreira (lyrisk vokal), Joao Barradas/Charles Kieny (accordion), Kojack Kossakamvwe (elektrisk gitar), Niels Van Heertum (euphonium), Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo (likembe), Michel Seba (perkusjon) Dramaturg: Hildegard De Vuyst Musikalsk assistent: Maribeth Diggle Koreografiassistent: Quan Bui Ngoc Video: Simon Van Rompay Kamera: Natan Rosseel Scenografi: Alain Platel Scenografiproduksjon: Wim Van de Cappelle i samarbeid med scenography atelier NTGent Lysdesign: Carlo Bourguignon Lyddesign: Carlo Thompson, Guillaume Desmet Kostymedesign: Dorine Demuynck Scenemester: Wim Van de Cappelle Foto: Chris Van der Burght Produsenter: Katrien Van Gysegem, Valerie Desmet Regiassistent og turnéleder: Steve De Schepper Trainee scenekunst: Lisaboa Houbrechts Trainee teaterteknikk: Ijf Boullet

INGER CECILIE BERTRÁN DE LIS Tumble in the Jungle 30. mars – 7. april Ide/koreografi/regi: Inger Cecilie Bertrán de Lis Dramaturgi/regi: Robert Skjærstad Scenografi: Carl Nilssen-Love Komponist: Vidar Løvstad Kostymedesign: Signe Vasshus Rekvisitør: Antti Bjørn Lysdesign: Daniel Kolstad Gimle Musiker/aktør: Rita Lindanger Dansere: Julie Moviken og Cesilie Kverneland Prosjekt-og produksjonskoordinator: Justina Brazaite Produksjon: ICB Produksjoner Duftkonsept: nykr.no Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus og Elin Osjord

INÉS BELLI Postmodern Cool 2. – 5. mai Koreograf: Inés Belli Medvirkende: Trude Amelie Leirpoll, Trine Lise Moe, Sara Enger Larsen, Henriette Hamli, Hedda Rivrud Lysdesign: Martin Myrvold Musikk: Jordan Fields og Benny Goodman Kostymer: Signe Vasshus Kunstnerisk veileder: Ingri Fiksdal Produksjonsassistent: Marit Falla Eriksen Lyddesign: Terje Wessel Øverland Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

35


Echo Flux av Carte Blanche Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus


↑ Story, story, die. av Winter Guests /Alan Lucien Øyen Foto: Martin Flack ↑ Frozen Songs av Ina Christel Johannessen Foto: Antero Hein

38


WILLIAM FORSYTHE A Quiet Evening of Dance 11. – 12. mai AKT 1, Prologue. Koreografi: William Forsythe i samarbeid med Jill Johnson, Brit Rodemund and Christopher Roman Dansere: Parvaneh Scharafali & Ander Zabala (understudied by Cyril Baldy for Feb 2019 dates) Catalogue, dansere: Jill Johnson and Christopher Roman Lys: Tanja Rühl, William Forsythe Epilogue Dansere: Jill Johnson, Christopher Roman , Parvaneh Scharafali, Rauf “RubberLegz” Yasit, Ander Zabala (understudied by Cyril Baldy for Feb 2019 dates) Dialogue, Duo2015. Koreografi: William Forsythe Komponist: Thom Willems Dansere: Brigel Gjoka, Riley Watts AKT 2, Seventeen / Twenty One: William Forsythe Dansere: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf “RubberLegz” Yasit, Ander Zabala (understudied by Cyril Baldy for Feb 2019 dates) Kostymer: Dorothee Merg, William Forsythe Kunstnerisk leder: Alistair Spalding CBE Utøvende produsent: Suzanne Walker Turnéleder: Bia Oliveira Turnéprodusent: Aristea Charalampidou Produksjon og turnékoordinator: Florent Trioux Markedssjef: Daniel King Pressesjef: Caroline Ansdell Garderobeansvarlig: Miwa Mitsuhashi Produksjonsleder: Adam Carrée Foto: Bill Cooper

KOREOGRAFILABORATORORIET 2019 14. – 19. mai Rina Rosenqvist: Mass Anna Einemo Frøysland: STILL Tobias Yves Schiøtt Deedaran aka Toby Deedaran: INFLUENCE Tone Kittelsen: Fangirl Julie Steinjord Mjøen/Charlott Utzig: Once in a Lifetime

WINTER GUESTS/ALAN LUCIEN ØYEN Story, story, die. 25. – 28. mai Koreografi: Alan Lucien Øyen Dansere: Olivia Ancona, Zander Constant, Mai Lisa Guinoo, Pascal Marty, Lee Yuan Tu, Tom Weinberger, Cheng An Wu Scenograf: Martin Flack Teknisk leder: Silje Grimstad Lyddesign: Terje Wessel Øverland og Gunnar Innvær Scenemester: Danny Hones Lysdesign: Torkel Skjærven Lys: Chris Sanders Kostymedesign: Stine Sjøgren Prøveleder: Stephan Laks Prosjektleder: Lisa Reynolds Produksjonsassistent: Margrethe Nandrup Rylander Kostymeassistent: Caroline Evju Påkleder: Barbara Kaprowska Foto: Mats Bäcker Foto: Martin Flack 40


ABSENCE Circus Absence 13. – 16. juni

FRÉDÉRICK GRAVEL Some Hope for the Bastards 23. – 25. august

Av: Absence Koreografi: Absence Regi: Jo Strømgren Dramaturg: Morten Kjærstad Dansere: Andreas Roksvåg, Christopher Bottolfsen, Christopher Cardoso, Daniel Grindeland, Halvard Haldorsen, Hans Kristian Andersen, Piero Issa Kostymer: Linn Therese Michelsen Maske: Mette Noodt Lysdesign: Einar Bjarkø Lyddesign: Bjarte Våge Produksjonsleder: Andreas Roksvåg Lys- og lydtekniker: Sondre Erenstsen, P og P Produksjoner Foto: Andreas Roksvåg/ Jarle Moe

Skapt av: Grouped’ArtGrave/ArtGroup Kunstnerisk ledelse: Frédérick Gravel Koreografi: Frédérick Gravel i samarbeid med danserne Medskapende dansere: David Albert-Toth, Dany Desjardin, Kimberley De Jong, Noémie Dufour-Campeau, Louise Michel Jackson, Alanna Kraaijeveld, Jean-Benoit Labrecque, Alexia Martel, Frédéric Tavernini Bidragsytere i den kreative prosessen: Lucie Vigneault, Hanako Hoshimi-Caines Musikere: Vincent Legault, Frédérick Gravel, José Major Original musikk: Philippe Brault Komposisjon: Philippe Brault i samarbeid med Frédérick Gravel og José Major Prøveleder: Lucie Vigneault Lysdesign: Alexandre Pilon-Guay Tekniske ledere: David-Alexandre Chabot, Alexandre Pilon-Giay Lyddesign: Louis Carpentier Kostymedesign: Catherine Théroux Ytre øye: Angélique Wilkie Foto: Laurent Philippe / Stéphane Najman

URBAN MOVES Streetdancefestival 20. – 22. juni Festivalkunstnere: Salah, Zyko & Dykens, VicVersa Productions, Zignation Prosjektleder: Huyen Huynh

PRAXISFESTIVALEN The Future 11. – 18. august Festivalkunstnere: Margrét Sara Gudjónsdóttir (IS), Rosalind Goldberg (NO/SE), Oleg Soulimenko (RU/AT) Arrangør: Praxisfestivalen/PRAXIS Oslo ved Maja Roel og Ida Gudbrandsen Foto: Anders Lindén

40

INA CHRISTEL JOHANNESSEN/ZVC Frozen Songs 31. august Koreograf: Ina Christel Johannessen Multimedia: Feng Jiangzhou, Zhang Lin, Sifenlv New Media Musikk: Frederik Meulyzer, Koenraad Ecker, Stray Dogs Tekst: Oda Fiskum Scenografi: Kristin Torp /Graa Hverdag AS Kostymedesign: Katrine Tolo/Norsk Kunststoff AS Lysdesign: Nico Benz Dansere: Line Tørmoen, Pia Elton Hammer, Ole Kristian Tangen, Valtteri Raekallio, Daniel Whiley, Fan Luo, Anton Borgstrøm Sang: Aksel Rykkvin Lyd: Morten Pettersen Kostymer: Lillian Baur Foto: Antero Hein Film: Yaniv Cohen Produsent: Kirsti Ulvestad Original idé: Inger Buresund


↑ Circus Absence av Absence Foto: Jarle Moe

41


dEEp down dopEiZM Into the Deep 5. – 8. september

CARTE BLANCHE Echo Flux 12. – 15. september

Dansere: Camilla Tellefsen, Sindre Eriksson Vik, Mathias Jin Budtz, Anne Golberg Stavn, Ida Louise Sundby, Marlene Kristine Skoglund, Claúdio Fernandes Koreografi: The cast Utviklet for Koreografilaboratoriet: Anne Golberg Stavn, Camilla Tellefsen, Mathias Jin Budtz, Sindre Eriksson Lyd: Niwin Music (Nikolai Nypan), Natal Saks tilpasset av Mathias Jin Budtz Kostymer: dEEp doWN dopEiZM Lysdesign: Reidar Richardsen Foto: Tale Hendnes / Dansens Hus

Koreografi: Alban Richard (the departed Heart), Ayelen Parolin (Primal) Komponister: Sebastian Rivas (the departed Heart), Ezra - Vincent CHTAIBI (Primal) Koreografiassistenter: Daphne Mauger (the departed Heart), Marc Iglesias (Primal) Lysdesign: Alban Richard og Robert Roespel (the departed Heart), Thomas Bruvik (Primal) Kostymedesign: Rachel Garcia (the departed Heart), Ayelen Parolin (Primal) Assistent lyd: Max Bruckert (the dependent Heart Dansere the departed Heart: Adrian Bartczak, Karen Lynne Bjerknesli, Daniel Mariblanca, Tilly Sordat, Caroline Eckly Dansere Primal: Ole Martin Meland, Timothy Bartlett, Anne Lise Rønne, Sebastian Biong, Aslak Aune Nygård, Dawid Lorenc, Guro Rimeslåtten, Noam Eidelman Shatil

COMPANY MASSALA Näss (people) 6. – 7. september Koreografi: Fouad Boussouf Koreografiassistent: Bruno Domingues Torres Utøvere: Elias Ardoin (eller Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic (eller Teddy Verardo), Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude Lysdesign: Fabrice Sarcy Kostymer og scenografi: Camille Vallat Musikk: Roman Bestion Teknisk leder: Romain Perrillat-Collomb Video: Floriane Pinard Turnéprodusent: Petya Hristova Turnéleder: Mathieu Morelle Foto: Charlotte Audureau

42

HELGEBOSTAD/JOHANNESDOTTIR/ LAUVDAL/FLOEN/THEISEN We Come in Peace 19.- 22. september Av: Helgebostad/Johannesdottir/Lauvdal /Floen/Theisen Koreografi: Kristin Helgebostad Komponister: Heida Karine Johannesdottir, Anja Lauvdal Medskapende utøvere: Mathias Stoltenberg, Julie Moviken, Harald Beharie, Ingrid Haakstad, Irene Theisen Scenografi og kostymer: Fredrik Floen Band: Christian Skår Winther - gitar , Selma French Bolstad - fele og sang, Hannah Veslemøy Narvesen – trommer, Magnus Skavhaug Nergaard - bass , Anja Lauvdal – piano, Heida Karine Johannesdottir - tuba Tekst: Anja Lauvdal, Heida Karine Johannesdottir, Maria Drangeid Dramaturg: Maria Drangeid Lys: Martin Myrvold Lyd: Andreas Hårklau Produsent: Michelle Flagstad Plakat: Heida Karine Johannesdottir Foto: Fredrik Floen


↑ Into the Deep av dEEp down dopEiZM Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus ↑ Postmodern Cool av Inés Belli Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus


↑ And so you see... av Robyn Orlin Foto: Jerome Seron

44


JAMES BATCHELOR Hyperspace 21. – 22. september Koreograf og utøver: James Batchelor Komponist og lyddesigner: Morgan Hickinbotham Samarbeidspartner og produsent: Bek Berger Lysdesigner: Beizj Studio Illustratør og designer: Amber McCartney

ULF Ulf goes Religious part 2/Brother – Making 5. – 8. oktober Idé og koreografi: Ulf Nilseng Av og med: Ulf Nilseng, Lars Jacob Holm, Corentin Jean-Paul Marcel Leven, Amund Ulvestad, Noel Reinoso Frontela Teknisk assistent: Elizabet Damyanova Produksjon: Jorunn Kjersem Hildre Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Uncoordinated Dog 10. – 13. oktober Koreograf: Ingun Bjørnsgaard Dansere: Ludvig Daae, Sigrid Edvardsson, Marius Kjos, Torunn Robstad, Katja Schia, Charlott Utzig, Gry Kipperberg, Erik Rulin Komponist: Geir Jenssen/Biosphere Scenografi: Thomas Björk Kostymer: Signe Vasshus, Thomas Björk Lysdesign: Hans Skogen Lyddesign: Morten Pettersen Produsent: Jorunn Kjersem Hildre Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

CODA: RACHID OURAMDANE TORDRE 17. – 18. oktober Konsept og koreografi: Rachid Ouramdane Dansere: Annie Hanauer, Lora Juodkaite Lysdesign: Stéphane Graillot Scenografi: Sylvain Giraudeau Foto: Patrick Imbert

CODA: ROBYN ORLIN And so you see... 22. – 23. oktober Etter en idé av Robyn Orlin Danser: Albert Slindokuhle IBOKWE Khoza Kostymer: Marianne Fassler Lights: Laïs Foulc Scenemester: Thabo Pule Administrasjon og produkskjon: Damien Valette Assistanse og koordinering: Louise Bailly

CODA: LISBETH GRUWEZ The Sea Within 26. oktober Konsept og koreografi: Lisbeth Gruwez Musikk og lyddesign: Maarten Van Cauwenberghe, Elko Blijweert, Bjorn Eriksson Utøvere: Ariadna Gironès Mata, Charlotte Petersen, Cherish Menzo, Daniela Escarleth Romo Pozo, Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil Houthemann, Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage, Chen-Wei Lee Dramaturgi: Bart Meuleman Repetitør: Lucius Romeo-Fromm Lysdesign: Harry Cole Scenografi: Marie Szersnovicz Teknisk leder: Gilles Roosen / Thomas Glorieux Produksjonsleder: Anita Boels Kommunikasjonsassistent: Daan Borloo Foto: Danny Willems

45


ŠEIKO DANCE COMPANY/ DALIJA ACIN THELANDER Lumi 1.– 5. november Konsept, koreografi, lys og kostymer: Dalija Acin Thelander Musikk: Qillannguaq Q Berthelsen Installation/scenografi: Linas Kutavicius, Lightforms, Dalija Acin Thelander Framført av Šeiko dance company: Agnija Šeiko, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova, Oksana Griaznova, Mantas Černeckas , Erikas Žilaitis Lysskulpturer: Linas Kutavicius Programmering: Justas Bø Produsent: Vilija Bartašiūtė Foto: E. Sabaliauskaite / D. Matvejev

HARALD & LOUIS Shine Utopians 7. – 10. november Kompani/koreografer: Harald Beharie og Louis Schou-Hansen Utøvere: Irene Vesterhus Theisen, Amie K. Mbye, Louis Schou-Hansen, Harald Beharie, Hans-Petter Rode, Anne Panda Gjems Rudi , Heidi Steen Jensen , Christin Bassøe Jørstad, Elise Nohr Nystad, Magnus Sparsaas, Guro Ørbech Olsen, Davvet Bruun Solbakk Kostymer og scenografi: Karoline Bakken Lund – Mimosa Studio Musikk: Torbjørn Kolbeinsen Produsent: Margrethe Nandrup Rylander Kunstnerisk veileder: Mia Habib Morgenpraksis/Kunst terapi: Marie Askeland Gundersen Foto: Simen Øvergaard

PANTA REI DANSETEATER Make Me Dance 5. – 6. november Kunstnerisk ledelse og koreografi: Anne Holck Ekenes Koreograf: Pia Holden Dansere:Julie Drønen Ekornes/Nora Martine Svenning, Jens Jeffry Trinidad, Jon Filip Fahlstrøm Komponist og musiker: Improvisível (Marcus Amadeus) Scenografi: Mie Dinesen Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker Lysdesigner: Thomas Evensen

EIVIND SELJESETH Alt nå 22. – 25. november Koreograf: Eivind Seljeseth Dansere: Ingrid Haakstad, Orfee Schuijt, Mathias Stoltenberg Lyddesigner: Erik Hedin Lysdesigner: Martin Myrvold Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus Dramaturg: André Eiermann

ROSAS A Love Supreme 26. – 30. november

46

Koreografi: Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker Dansere: José Paulo dos Santos, Bilal El Had / Robin Haghi, Jason Respilieux, Thomas Vantuycom Original versjon fra 2005 med: Cynthia Loemij, Moya Michael, Salva Sanchis, Igor Shyshko Musikk: A Love Supreme av John Coltrane Innspilt musikk: John Coltrane: tenorsaksofon, vokal, McCoy Tyner: piano, Jimmy Garrison: bass. Lysdesign: Jan Versweyveld Revidert lysdesign: Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin Kostymer: Anne-Catherine Kunz Foto: Anne Van Aerschot


CLAIRE PARSONS CO. Marmelad 7. – 8. desember Koreografi: Claire Parsons Medvirkende i originaloppsetningen: Mira Björkman, Viktor Gyllenberg Medvirkende høsten 2019: Mira Björkman/Moa Westerlund, Victor Gyllenberg/David Nondorf Scenograf: Anna Nyberg Musikkarrangementer: Mikael Svanevik Kostymer: Bitte Palm Masker: Gunilla Pettersson Lys: Olof Carlsson Foto: Mats Åsman

CAS PUBLIC & KOPERGIETERY 9 12. – 15. desember Produksjon: Cas Public/Kopergietery Koreograf: Hélène Blackburn Dansere: Alexander Ellison, Cai Glover, Robert Guy, Daphnée Laurendeau, Danny Morrissette Dramaturg: Johan De Smet Musikk: Martin Tétreault Filmer: Kenneth Michiels Lysdesign: Emilie B-Beaulieu, Hélène Blackburn Kostymer: Michael Slack, Hélène Blackburn Foto: Damian Siqueiros, Phile Deprez

↑ A Love Supreme av Rosas Foto: Anne Van Aerschot

↑ Ulf goes Religious part 2 av Ulf Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

47


PRINSESSEN PÅ ERTEN Dybwigdans

JON SKULBERG & JULIE APPONEN Everything Remains Konsept, koreografi, rom og lys: Jon R. Skulberg og Juli Apponen Komponist: Lil Lacy Dramaturg: Astrid Hansen Holm Lys: JULI/JON og Addis Prag Medvirkende: Juli Apponen Foto: Monika Sobczak * Sara Meidell - Västerbottens Kuriren Antall forestillinger: 2 Antall publikum: 110 Antall Publikumstiltak: Kunstnersamtale med 52 tilhørere Spillesteder: RAS/Sandnes, Verkstedhallen/Trondheim

DYBWIKDANS Lulla Iscenesetter: Siri Dybwik Komponist: Nils Christian Fossdal Scenograf: Kit Bjørn Petersen Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal Faglig veileder: Thomas Cabaniss Foto: Morten Berentsen Kollegaveiledning: Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel Fotograf: Morten Berentsen Antall forestillinger: 34 Antall publikum: 563 (kan bare ha 20 publikummere pr. forestilling) Spillesteder: Trøndelag Teater/Trondheim, Teatret Vårt/Molde, Hamar Kulturhus/Hamar, JUBA JUBA/Trondheim, Kortreist Dansefestival/Inderøy, Bærum Kulturhus/Sandvika, Asker Kulturhus/Asker, Ibsenhuset/Skien

Idéutvikling: Siri Dybwik Musikk: Nils Christian Fossdal Utøvere: Gerd Elin Aase og Nils Christian Fossdal Scenografi: Kit Bjorn Petersen Søm: Britt Stigen Martinsen og Monica Öhman Fotografer: Morten Berentsen og Manuel Moreira Co-produsent: RAS – Regional Arena for Samtidsdans Varighet: Ca 60 minutter Passer for barn fra 3 - 5 år Antall forestillinger: 11 Antall publikum: 420 Spillesteder: Operafestuken/Kristiansund, Trøndelag Teater/Trondheim, Teateret Vårt/Molde, Hamar Kulturhus/Hamar

INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Notes on Frailty Koreograf: Ingun Bjørnsgaard Komponist og musiker: Christian Wallumrød Musikk: Yoko Ono – ”What a Bastard The World Is” / © Ono Music/Universal Music Publishing AB György Ligeti – ”Ramifications” / © Schott Music GmbH & Co KG/Gehrmans Musikförlag AB Scenograf og kostymedesigner: Thomas Björk Dansere: Marianne Haugli, Katja Schia (original cast Ida Wigdel), Guro Nagelhus Schia, Catharina Vehre Gresslien Lysdesign: Tilo Hahn Lystekniker: Ane Reiersen Lyddesign: Morten Pettersen Dramaturgisk veileder: Torunn Liven Søm: Signe Vasshus Produsent: Jorunn Kjersem Hildre Foto: Erik Berg Antall forestillinger: 6 Antall publikum: 415 Antall Publikumstiltak: Foredrag før forestilling med 80 tilhørere. Spillesteder: Ælvespeilet/Porsgrunn, RAS/Sandnes, Festiviteten/Haugesund, Arktisk Kultursenter/ Hammerfest, Tromsø Kulturhus/Tromsø, Nordland Teater/ Mo i Rana

49


REBEKKA / HUY Goodbye Kitty

PANTA REI DANSETEATER Make Me Dance

Regi: Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo. Forestillingen er utviklet i samarbeid med originalensemblet Originalensemble: Ellen Andreassen, Lars August Jørgensen, Magnus Myhr, Rakel Nystabakk Scenograf, kostymedesign og lysdesign: Chrisander Brun Komponist: Rakel Nystabakk Med: Magnus Myhr, Rakel Nystabakk, Rikke Westerlund Lie, Marius Lien Dramaturgisk bistand: Cecilie Lundsholt Turnétekniker: Kick Metzoni Målgruppe: Fra 9 år Foto: Chrisander Brun Antall forestillinger: 9 Antall publikum: 430 Spillesteder: Hamar Kulturhus/Hamar, Brygga Kultursal/Halden, Buen Kulturhus/Mandal, Varen/ Randaberg, TouScene/Stavanger, Drammen Teater/ Drammen

Kunstnerisk ledelse og koreografi: Anne Holck Ekenes Koreografi: Pia Holden Dansere: Julie Drønen Ekornes / Nora Martine Svenning Jens Jeffry Trinidad, Jon Filip Fahlstrøm Komponist og musiker: Improvisível (Marcus Amadeus) Scenografi: Mie Dinesen Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker Lysdesign: Thomas Evensen Antall forestillinger: 3 Antall publikum: 171 Antall Publikumstiltak: Workshop med ungdom fra Refstad transittmottak og curtainraiser Spillesteder. Rommen Scene/Oslo, RAS/Sandnes.

CECILIE LINDEMAN STEEN Betydningen av bevegelse – et performanceforedrag Av og med Cecilie Lindeman Steen Produsert av: MovingStone Foto: Danseinformasjonen * scenekunst.no v/Eline Bjerkan Antall presentasjonsforedrag: 10 Antall publikummere: 279 Mange gode samtaler etter performanceforedraget. Spillesteder: Verkstedhallen/Trondheim, TouScene/Stavanger, Stormen Konserthus/Bodø, Tromsø Bibliotek/Tromsø, Harstad Kulturhus/Harstad, Arktisk Kultursenter/Hammerfest, Alta Bibliotek/Alta, Storstuggu/Røros, Orkdal Kulturscene/ Orkdal, Namsos Kulturhus/Namsos.

50

CATHRINE MICHELET Boxism Idé, konsept og kunstnerisk ledelse/koreografi: Catherine Michelet Kunstnerisk medansvarlig og medvirkende: Navid Rezvani Dansere: Marco Whilborg, Eivind Linn, Christiane Bergersen, Albin Lindén, Sara Einbu og Catherine Michelet Originalcast: Henriette Hamli, Jon Filip Fahlstrøm, Daniel Sarr, Marikken Heitkøtter Bratlie, Eivind Linn og Catherine Michelet Scenografi og lysdesign: Ola Bråten Lyddesign: Bernt Karsten Sannerud Tekst og dramaturgi: Oda Radoor Kostymekonsulent: Signe Vasshus Produsent: Catherine Michelet Antall forestillinger: 9 Antall publikum: 1450 Antall Publikumstiltak: 9 workshops Spillesteder: Ullensaker Kulturhus/Ullensaker, Ælvespeilet/Porsgrunn, Stord Kulturhus/Stord, Oseana Kunst og kultursenter/Os, Trivselshagen/ Sandane, Parken Kulturhus/Ålesund, Harstad Kulturhus/Harstad, Tromsø Kulturhus/Tromsø, Alta Kultursal


→ Goodbye Kitty Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo Foto: Chrisander Brun

SIMONE GRØTTE GLEMT Konsept, regi og koreografi: Simone Grøtte Dansere: Karianne Andreassen, Synne Sørum, Henriette Hamli, Sigurd Roness og Mikael Rønne Komponist og lyddesign: Herman Rundberg Scenografi: Mari Lotherington Kostymedesign og søm: Caroline Evju og Else Ciljan Jakobsen Lysdesign: Tor Ditlevsen Historisk konsulent: Arvid Petterson Regikonsulent: Katrine Strøm Maskedesign: Ole Elias Høve Fotograf: Mariell Amelie Lind Hansen Musikere: Strykere fra Nordnorsk Symfoniorkester, Kristian Olstad og Herman Rundberg Vokal: Ola Bremnes, Mari Boine, Inger Márja Eira, Samisk Samspillgruppe og Herman Rundberg Co-produsert av Festspillene i Nord-Norge Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Spenn, Fond for utøvende kunstnere, Sametinget og Dansearena nord. Antall forestillinger: 16 – hvorav 6 var DKS Antall publikum: 1470 Antall Publikumstiltak: Workshop, før- og ettersamtale og foredrag Spillesteder: Nordkapp kino- og Kultursal/ Honningsvåg, Samovarteateret/Kirkenes, Alta Kultursal/Alta, Arktisk Kultursenter/Hammerfest, Bærum Kulturhus/Sandvika, Rosendal Teater/Trondheim, Gjøvik Kultursenter/Gjøvik

MAGNUS MYHR I det fjerne, Troja Koreograf og utøver: Magnus Myhr Musikk: Bendik Giske Scenografi og Kostyme: Chrisander Brun Lysdesigner: Chrisander Brun Kunstnerisk katalysator/ytre øye: Terje Tjøme Mossige Dramaturg: Melanie Fieldseth Produsent: Magnus Myhr og Inger-Reidun Olsen Teknisk sjef: Magnus Boyd/Kristjan Belgau Foto: Chrisander Brun Co-produsert av: Teaterhuset Avant Garden; BIT Teatergarasjen, RAS - Regional Arena for Samtidsdans, Black Box Teater Antall forestillinger: 1 Antall publikum: 73 Antall Publikumstiltak: PRODA klasse i Hammerfest Spillested: DanseFestival Barents/Hammerfest

51


Dansens Hus Vulkan 1 0182 OSLO

Profile for Dansens Hus

Årsrapport 2019  

Årsrapport 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded