__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ã…RSRAPPORT Nasjonal scene for dans 2018


Innhold

Ansvarlig utgiver

5 — Styrets beretning

Dansens Hus AS Design Neue Design Studio

15 — Publikumstall 16 — Revisors beretning

Lay out Tale Hendnes Forside: WRECK av Pietro Marullo

18 — Resultatregnskap 19 — Balanse

Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

21 — Noter og spesifikasjoner

Bakside:

28 — Kunstnerisk program

Dance To Dance To av Ludvig Daae Foto: Joanna Nordahl

Hjemmeside www.dansenshus.com

Samarbeidspartnere:

2

46 — Dansenett Norge


↑ Soufflette av Carte Blanche Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

3


4


Dansens Hus er Norges nasjonale scene for profesjonell, samtidig dansekunst.

ÅRET 2018 Kunstnerisk program

vant Kritikerprisen for teater, musikk og dans. Av de

Dansens Hus feiret i 2018 sitt 10-års jubileum i eget

mer etablerte dansekunstnerne, presenterte vi koreo-

hus som scene for samtidig dansekunst. Med det

grafen Lise Nordal som feiret sitt 40-års jubileum

kunne vi se tilbake på 10 år hvor vi har presentert

som koreograf med V under Ultimafestivalen.

norsk og internasjonal dansekunst av høy kvalitet, bidratt til utvikling av norske koreografer, og bidratt

Vi viste internasjonale spydspisser som det legenda-

til økt kunnskap og interesse rundt dansekunst. Jubi-

riske amerikanske Trisha Brown Company og kine-

leet ble markert med et omfattende publikumssemi-

siske Tao Dance Theater – begge for første gang i

nar rundt temaet kunsten, kunstneren og institusjo-

Norge.

nen, og i tillegg ble det avholdt en åpen jubileumsfest på vår hovedscene, hvor vi med det understreket vår

Ved å vise forestillinger utenfor våre scener øker vi

intensjon om å være et åpent og inkluderende kunst-

interessen for samtidig dansekunst. Pietro Marullos

hus og en møteplass for dansekunsten.

Wreck ble vist i Rådhushallen for 800 publikummere, mens Det vi ikke ser av Panta Rei foregikk i forskjel-

Dansens Hus har i 2018 styrket sin posisjon som

lige leiligheter sentralt i Oslo.

scene for samtidsdans ved å tilby et kvalitativt sterkt og allsidig program for ulike målgrupper. Vi har økt

Vår satsing for utvikling av morgendagens danse-

satsing på formidling og publikumsbyggende tiltak,

kunstnere Koreografilaboratoriet ble videreført og

og bidratt til utviklingen av norske koreografer i

opplevde en rekordstor interesse. 5 koreografer ble

ulike stadier av karrieren.

utvalgt til å få veiledning og vise resultatet av ar-

I løpet av året presenterte Dansens Hus norske ur-

To av koreografene får mulighet til å vise sine hel-

premierer av både unge og veletablerte koreografer.

aftens forestillinger på våre scener i 2019.

beidsprosessen i form av 15 minutters prosessverk. ← Bacchae - Prelude To a Purge av Marlene Monteiro Freitas Foto: Filipe Ferreira

Blant de unge presenterte vi Marie Bergby Handeland med forestillingen Forfatterbevegelsen som

Oppsummert har 2018 vært et år med høy aktivitet

5


- Ved å legge til rette for produksjon og formidling har vi fremmet den norske dansekunsten og kan se tilbake på et år med hele 13 norske urpremierer.

– med presentasjon av i alt 44 ulike produksjoner med

I samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

totalt 206 visninger, både på husets to scener og i

formidlet Simone Grøtte viktig kulturarv i forestillin-

ikke-sceniske rom utenfor huset.

gen GLEMT, om den brutale krigshistorien ut fra et nordnorsk og samisk perspektiv, for tilsammen 800

Av de 44 produksjonen var 28 norske og 16 inter-

ungdommer og voksne. Ellers presenterte vi Inoah

nasjonale produksjoner, der 11 av disse var norske

av Bruno Beltrão som via streetdance belyser dagens

urpremierer hvor Dansens Hus var samprodusent.

politiske situasjon i Brasil. Videreføringen av vår

Vi viste 13 forestillinger for barn og unge, alle med

populære streetdancefestival Urban Moves og dan-

svært høy besøksprosent. Nytt av året var en babyfes-

sekonkurransen Measure Your Crew appellerer til et

tival hvor tre ferske samarbeidsproduksjoner for 0-3

flerkulturelt og sammensatt publikum.

åringer ble vist for både målgruppen, og for norske og internasjonale dansearrangører i samarbeid med

POW! er et kulturelt og sosialt frirom for flyktninger.

Showbox. Dette markerte samtidig finalen på vårt

Dansens Hus tilbyr kurs og workshops fra urban-kul-

treårige prosjekt Stor kunst for små barn.

turen, som breaking, hip hop, tegning, beatboxing og andre typer workshops som gjennomføres på Dan-

6

Kulturelt mangfold

sens Hus. Vi ser også forestillinger sammen og sam-

Dansens Hus forfekter en program- og publikum-

les rundt et felles måltid. Et mål med prosjektet er å

sprofil som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Ur-

kunne tilby aktiviteter utenfor mottakene. Vi ønsker

premieren av I:OBJECT av det norske kompaniet

også å tilgjengeliggjøre kunstinstitusjonen for en sår-

Tabanka Dance Ensemble med utøvere fra 11 land,

bar gruppe. Dansekunsten kan møtes uavhengig av

tar opp høyst samfunnsaktuell tematikk sett i lys

språk, og Dansens Hus har vist seg godt egnet som et

av Black Live Matters, #metoo og menneskehandel.

sosialt møtested. I samarbeid med Refstad asylmot-

Forestillingen ble presentert i samarbeid med Oslo

tak i Oslo gjennomførte vi i 2018 i alt 9 arrangemen-

World Music Festival for over 1 200 publikummere.

ter for til sammen 250 deltakere fra 4 år og oppover.


i Aerowaves, nettverket for promotering av unge dansekunstnere i Europa, European Dance House Network og ICE HOT Nordic Dance Platform. Dette gir norske dansekunstnere en større kontaktflate mot verden og styrker muligheten for økt visningsaktivitet per produksjon. Publikum Publikumsmessig er 2018 et år preget av stabilitet og god oppslutning om forestillingene ved Dansens Hus. Dansens Hus tiltrakk seg et billettert publikum på 22 537 i 2018. Dette tilsvarer et belegg på 81 % salg av tilgjengelige billetter. Året før var dekningsprosenten 78 %. Årets resultat er tilfredsstillende og viser at Dansens Hus ligger på et jevnt høyt belegg. Dansens Hus har også i 2018 hatt et program som skaper gode forutsetninger for en variert sammensetning av publikum. Vi ser at større satsninger som streetdancefestivalen Urban Moves, Koreografilaboratoriet for unge koreografer, og ikke minst en programmering av forestillinger som åpner for ulike kulturelle uttrykk og tradisjoner, skaper muligheter for en mer sammensatt publikumsgruppe. Dette underbygges i kommunikasjonsarbeidet med en aktiv formidling av relevant stoff på ulike digitale og analoge plattformer. Det er gjennomført et omfattende program av ekstra↑

De har sett to forestillinger, familieforestillingen

arrangementer knyttet til forestillinger og tematikk

Dance To Dance To

Chotto Desh av bangladesh-britiske Akram Khan og

for øvrig, noe som gir et utvidet og supplerende til-

av Ludvig Daae Foto: Joanna Nordahl

to: Joanna Nordahl

barneforestillingen (0-3) We are Symphony av Oslo

bud til ulike publikumsgrupper. Blant annet ser vi

Koreografiske.

stor oppslutning rundt de korte forestillingsintroduksjonene vi har gjennomført – et konkret og en-

Samarbeid

kelt eksempel på effektiv kunnskapsoverføring fra

Dansens Hus har en solid posisjon som ettertraktet

institusjonen til publikum. Gjennom ulike formater

samarbeidspartner med flere (kultur)institusjoner og

tilbys også publikumsmøter med aktuelle kunstnere,

festivaler. DKS ble med på vår invitasjon til å vise

utfyllende samtaler og foredrag.

Chotto Desh av bangladesh-britiske Akram Khan om hans drømmer og minner om sitt hjemland. Fore-

I samarbeid med Panta Rei Danseteater har vi gjen-

stillingen ble vist for 1 100 barn. Også i 2018 sam-

nomført prosjektet TILT som har inneholdt en semi-

arbeidet vi med Ultima Oslo Contemporary Music

narrekke for unge dansekunstnere og diverse danse-

Festival gjennom flere prosjekter, blant annet ved å

relaterte aktiviteter med ulike grupper i nabolaget.

innlemme den svært nyskapende musikalske forestil-

Ved å invitere inn grupper fra bydelen har vi fått

lingen Bacchae – Prelude to a Purge av den kappver-

kjennskap til mangfoldet som Grünerløkka besitter.

diske koreografen Marlene Monteiro Freitas i deres

Nye relasjoner og vennskap har oppstått og dette er

program. Vi samarbeidet med Black Box Internasjo-

fruktbart for oss.

nale Teaterfestival og med Norsk Scenekunstbruk i deres Showbox, en festival med fokus på barn og

Dansens Hus ønsker å være et åpent og tilgjengelig

unge hvor vi presenterte våre tre nye babyforestillin-

hus der publikum ikke bare kan se danseforestillin-

ger samt et seminar for internasjonale gjester.

ger, men også være et sosialt møtested. TILT har lagt

Internasjonalt er Dansens Hus presenterende partner

oss til å arbeide videre med relasjonene vi har fått.

til rette for dette med aktivitetene i 2018 og vi gleder

7


En stor tredelt publikumsundersøkelse gjennomført

Samtidig holder vi trafikken oppe i sosiale medier

av Opinion og Norsk Publikumsutvikling i 2017 og

med innholdsproduksjon – både tekstbasert materi-

2018 har gitt konkret og interessant kunnskap om

ale, bilder og film. Tallene på trafikk inn på hjemme-

Dansens Hus sitt publikum og hvordan vår kommu-

sidene er så godt som identisk med 2017. For eksem-

nikasjonsstrategi kan raffineres og justeres. Trede-

pel har vi i 2018 tilfredsstillende 80 % nye brukere.

lingen består i en undersøkelse av eksisterende publikum, en befolkningsundersøkelse og en kvalitativ

Dansenett Norge

del med dybdeintervjuer. Et gledelig funn er at ni av

Gjennom det nyoppstartede nasjonale nettverket for

ti billettkjøpere vil anbefale Dansens Hus til andre,

Dans, Dansenett Norge, er Dansens Hus med på å

og at kjennskapen til Dansens Hus i befolkningen

formidle danseforestillinger til hele Norge. Danse-

øker sammenlignet med tidligere undersøkelse (59

nett Norge (DNN) er et samarbeid mellom Dansens

% i 2018 mot 44 % i 2012). Basert på funn i under-

Hus, Bærum Kulturhus - Regionalt Kompetansesen-

søkelsen er det i 2018 besluttet å gjøre justeringer

ter for dans, RAS | Regional Arena for Samtidsdans,

og endringer i innholdsproduksjon og presentasjo-

DansiT og Dansearena Nord. DNN drifter nettverket

nen av vårt program med en vridning fra mye tekst-

og har rollen som nasjonal koordinator.

basert stoff til et enda større fokus på bilder og film.

8


← 6 av Tao Dance Teater Foto: Fan Xi

2018 var første driftsår for Dansenett Norge. Nett-

arrangørundersøkelse i samarbeid med NPU og ar-

verket er med andre ord fortsatt i etableringsprosess,

rangert en seminarrekke for arrangører.

noe som innebærer at arbeidet med å utvikle turneer går parallelt med arbeidet med utviklingen av ruti-

Andre inntekter

ner og infrastruktur. Det har vært vektlagt å etablere

Vår arrangementvirksomhet bidrar til å øke kjenn-

en sterk turnéaktivitet allerede fra første år. Totalt

skapen til huset samt styrke egne inntekter gjennom

er det gjennomført turneer med 8 danseproduksjo-

konferanser på scenene og mindre samlinger i foa-

ner med tilsammen 94 spilte forestillinger, inkludert

jeen. Vi hadde totalt 10 store events på hovedscenen

20 DKS forestillinger. Forestillingene ble spilt på 23

i løpet av året med en økning i inntekter fra event

ulike kulturhus/scener der de fleste fylker er repre-

på om lag kr 140 000 i forhold til året før, noe som

sentert. Totalt publikumstall for første driftsår var

tilsvarer 19 %. Det har vært flere mindre og store ar-

5838.

rangementer i foajéområdet. Foajeen og baren vektlegges i arbeidet med å skape interesse for Dansens

Publikumsutvikling er en viktig del av Dansenett

Hus, og er en medvirkende faktor til at huset opp-

Norges arbeid der vi jobber for både å øke antall

fattes som åpent og inkluderende. Dansens Hus’ bar

besøkende og styrke interessen for dans. Et vari-

er blitt et attraktivt samlingspunkt og sosialt møte-

ert turnéprogram tilpasset ulike målgrupper kom-

sted i for- og etterkant av forestillinger, men også på

binert med relevante publkumsaktiviteter vil være

dagtid uavhengig av forestillinger. Foajéområdene

vesentlig i dette arbeidet. Turnérepertoaret for 2018

brukes dessuten til publikumsrettede arrangementer

holder høy kvalitet, og representer bredde og vari-

knyttet til forestillingene og som utstillingslokale.

asjon med tanke på kunstnerisk uttrykk, format og målgruppe. Blant forestillingene finner vi blant an-

Ansatte og arbeidsmiljøet

net to babyforestillinger samt to forestillinger som

I løpet av 2018 hadde Dansens Hus 39 heltids- og del-

også henvender seg til ungdom. GLEMT av Simone

tidsansatte i faste stillinger, samt timelønnede i bar

Grøtte (Tromsø) tok utgangspunkt i nordnorsk krigs-

og foajé. Totalt antall årsverk i 2018 var 30,1. Syke-

historie, og er et eksempel på en forestilling med

fraværet er svært lavt og var på 1,26 %. Styret anser

appell utover et etablert kjernepublikum for dans.

at arbeidsmiljøet er godt.

Som et ledd i arbeidet med publikumsarbeid og arrangørkompetanse har Dansenett Norge ved Danse-

Likestilling

arena Nord fått innvilget prosjektmidler fra Kreativt

Dansens Hus har en kvinneandel på 54 % i den faste

Norge til regional bransjeutvikling. På bakgrunn

staben og 55 % i styret. Styret anser at det ikke er

av tildelingen har Dansenett Norge gjennomført en

nødvendig å igangsette særskilte likestillingstiltak.

9


↑ Betroffenheit av Electric Company Theatre/Kidd Pivot Foto: Michael Slobodian

10


Kandidater med minoritetsbakgrunn blir alltid oppfordret til å søke utlyste stillinger.

og omsetning i bar var kr 3 646 878. Dansens Hus AS har et negativt resultat for 2018 på kr 154 127. Beløpet overføres i sin helhet fra annen egenkapital, som

Ytre miljø

etter dette er kr 6 795 355. Styret anser at årsregnska-

Dansens Hus forurenser ikke det ytre miljø mer enn

pet gir et riktig bilde av Dansens Hus’ eiendeler og

det som er normalt for denne type virksomhet, og

gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter

har bevissthet rundt valg av miljøvennlige rutiner,

at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og at

produkter og aktiviteter.

årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret takker ledelsen for godt samarbeid, og alle

Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende hva

ansatte for stor innsats. Styret er godt fornøyd med

angår kostnadskontroll, likviditet og økonomisk for-

årets drift og gjennomføring.

utsigbarhet. Årsregnskapet med noter anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året, og om selskapets stilling ved årets utgang. Den økonomiske situasjonen har vært tilfredsstillende. Egne inntekter fra billettsalg var kr 3 122 131. Andre egeninntekter fra bla annet events, utleie av lokaler

Dansens Hus styre 26.02.2019

Marta Færevaag Hjelle

Morten Andreassen

Are Nakling

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Marianne Albers

Styremedlem

Anne Beate Hovind

Ingeleiv Berstad

Nikolai Høgset

Samme Raeymaekers

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

11


� Betroffenheit av Electric Company Theatre/ Kidd Pivot Foto: Michael Slobodian → Who told you this room exists? av Zero visibility corp. Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

12


13


↑ We are Symphony av Oslo Koreografiske Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus → Diorama av Ingri Fiksdal Foto: Istvan Virag

14


PUBLIKUMSTALL Verk Kompani/Koreograf Besøkende Firkantskogen Ompaniet 557 Collapsing Distance Siri&Snelle 401 To come(extended) Mette Ingvartsen 548 Svisj! Svosj! Husby/Kittelsen 318 Rosa Löften Malin Hellkvist Sellén 224 Dance to dance to Ludvik Daae 283 Dark Field Analysis Jefta van Dinther 264 Splendour Stina Nyberg 226 Lulla Dybwik Dans 375 Diorama Ingri Fiksdal 274 Hunger 4 battle Hunger 4 battle 253 A tribute to Trisha Brown Trisha Brown 694 Forfatterbevegelsen Marie Bergby Handeland 544 Lullaby Panta Rei Danseteater 174 Skjønnhet I-X Janne-Camilla Lyster 350 We are Symphony Oslo Koreografiske 1293 Rosas danst Rosas Rosas 934 Familiefest med Brillebjørn Dansens Hus 170 Jubileumsfest Dansens Hus 272 Bopera Skjeldal/Solli/Elle/Iden/Nilsen-Love/ Belgau/Bjørnseth/Kvam Olsen 341 Koreografilaboratoriet Belli,Bjerknesli/Nygård,Borgen, dEEp doWN dopEiZM, Weider 230 Betroffenheit Electric Company Theatre/Kidd Pivot 526 Inoah Bruno Beltrão 421 Brother Marco da Silva Ferreira Brother 106 Urban Moves Urban Moves 978 Praxisfestivalen Praxis 127 6&7 Tao Dance Theater 951 V Lise Nordal 668 Likes Núria Guiu Sagarra 79 Wreck Pietro Marullo 811 Bacchae - Prelude to a Purge Marlene Freitas 286 Chotto Desh Akram Khan Company 1961 Tumble in the Jungle ICB Productions 717 Soufflette Carte Blanche 1159 Notes on Fraility/En liste over ting... Ingun Bjørnsgaard Prosjekt 662 Make me dance Panta Rei Danseteater 344 I:Object Tabanka Dance Ensemble 1261 Who told you this room exists? Zero visibility corp. 370 Glemt Simone Grøtte 802 Cheers! Kristin Ryg Helgebostad 308 Det vi ikke ser Panta Rei Danseteater/TILT 174 Sans og samling Becker/Fiksdal/Langård 138 Kaboom Subjazz 963 SUM 43 22 537 15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


→ Chotto Desh av Akram Khan Company Foto: Jean Louis Fernandez

27


KUNSTNERISK

PROGRAM ↑ Likes av Nuria Guiu Sagarra Foto: Alice Brazzit

28


FIRKANTSKOGEN Studioscenen 13.-21. januar Kompani: Ompaniet (NO) Kunstnerisk idé, produksjon og dansere: Ompaniet ved Hanne Frostad Håkonsen Ida Frømyr Borgen Maaike Croles Fitjar Scenografi: Jennie Hagevik Bringaker Komponist: Simen Korsmo Robertsen Lysdesign: Tobias Leira Lystekniker: Sofie Nordvik Foto: Christian Krohn Video/ trailer: Twitchyfilms v/ David Solbjørg, Christian Karlsen

Teknisk leder: Hans Meijer Lydtekniker: Adrien Gentizon Produksjonsassistent: Manon Haase Daglig leder: Kerstin Schroth Foto: Jens Sethzman

SVISJ! SVOSJ! (NO) Studioscenen 3.–6. februar Idé, konsept og utøvere: Tone Kittelsen, Victoria Husby Scenografi: Strekpoesi Kostymer: Kristine Gjems Musiker og lyddesigner: Alf Lund Golbolt Teaser: Hyggelaget Foto: Lena Johnssen Lysdesign og tekniker: Ingunn Fjellang Sæther

COLLAPSING DISTANCE (NO) Hovedscenen 18.-21-. januar Kompani: Siri & Snelle Konsept: Siri Jøntvedt og Snelle Hall Utøvere: Siri Jøntvedt, Snelle Hall Katarina Eriksson, Johanna S. Meyer Lysdesign: Evelina Dembacke Lyddesign: Øystein Moen Konsulent rom/visuelt: Elinor Ström Produsent: Annika Ostwald Produsentassistent: Margrethe Nandrup Rylander Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

ROSA LöFTEN (SE) Studioscenen 10.–11. februar Konsept/koreografi: Malin Hellkvist Sellén Dans: Marianne Kjærsund Kostyme: Lena Lindgren Scenografi og lysdesign: Erik Westerlund Maske: Marina Ritvall Musikk: Niklas Swanberg og danseband Tekniker og koordinator: Elisabeth KjeldahlNilsson Produsent: Anne Koutonen Produksjon: Malin Hellkvist Sellén Foto: Åse Bengtsson Helin

TO COME (EXTENDED) (DK) Hovedscenen, 26.–28. januar Konsept og koreografi: Mette Ingvartsen Utøvere: Johanna Chemnitz, Katja Dreyer, Bruno Freire, Bambam Frost Ghyslaine Gau, Elias Girod, Gemma Higginbotham, Dolores Hulan, Jacob Ingram-Dodd, Anni Koskinen, Olivier Muller, Calixto Neto, Danny Neyman, Norbert Pape Hagar Tenenbaum Ekstradansere: Alberto Franceschini, Manon Santkin Lysdesign: Jens Sethzman Musikalske arrangementer: Adrien Gentizon Scenografi: Mette Ingvartsen, Jens Sethzman Blå drakter: Jennifer Defays Dramaturgi: Tom Engels Lindihop-lærere: Jill De Muelenaere, Clinton Stringer

DANCE TO DANCE TO (NO) Hovedscenen 10.–11. februar Konsept, koreografi og regi: Ludvig Daae Dans og koreografi: Victoria Andersson Marcus Baldemar, Ulrika Berg Produsent: Sara Bergsmark Scenografi og lysdesign: Daniel Åkerström-Steen Kostymedesigner: Tove Berglund Musikk: William Rickman Foto: Joanna Nordahl

29


DARK FIELD ANALYSIS (SE) Studioscenen 16.–18. februar Koreografi og regi: Jefta van Dinther Skapt i samarbeid med og fremført av: Juan Pablo Cámara, Roger Sala Reyner Lysdesign: Minna Tiikainen Lyddesign: David Kiers Scenografi: Cristina Nyffeler Tekst: Jefta van Dinther, Juan Pablo Cámara, Roger Sala Reyner Assisterende koreograf: Thiago Granato Kunstneriske rådgivere: Gabriel Smeets, Felix Bethge Teknisk koordinator: Bennet Vancottem Art Direction: Martin Falck Virksomhetsleder: Emelie Bergbohm Produksjonsledelse: Annie Kay Schachtel, Ellika Lindström Distribusjon: Key Performance Administrasjon: Interim kultur AB (sv) Forestillingsfoto: Ben Mergelsberg Toppbilde: Max Stürmer

SPLENDOUR (SE) Hovedscenen 16.–18. februar Koreografi: Stina Nyberg Utøvere: Ilse Ghekiere, Nadja Hjorton, Sidney Leoni, Stina Nyberg, Zoë Poluch, Rebecka Stillman, Lisa Janbell Lysdesign: Chrisander Brun Lys-og lydtekniker: Peter Widell Musikk: Dave Clarke - Archive One

LULLA (NO) 21.–25. februar Kompani: dybwikdans Iscenesetter: Siri Dybwik Komponist: Nils Christian Fossdal Scenograf: Kit Bjørn Petersen Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal Faglig veileder: Thomas Cabaniss Foto: Morten Berentsen Kollegaveiledning: Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel

30

HUNGER 4 BATTLE Hovedscenen 23. februar Dansekonkurranse Ansvarlig: Mehdi Ashtiani Foto promobilde: Tale Hendnes

DIORAMA (NO) Huk, Bygdøy 8.–11. mars Konsept, koreografi: Ingri Fiksdal Musikk: Jenny Hval, Lasse Marhaug Kostymer: Fredrik Floen Dansere: Jeffrey Young, Rannei Grenne, Pernille Holden, Harald Behaire, Louis Schou-Hansen Produsenter: Nicole Schuchardt, Eva Grainger Produksjon: Ingri Fiksdal

A TRIBUTE TO TRISHA BROWN (US) Hovedscenen 9.–10. mars Kompani: Trisha Brown Dance Company Koreografi: Trisha Brown Musikk: Utdrag fra Jean-Philippe Rameau's Hippolyte et Aricie, innspilt av William Christie og Les Arts Florissants for Erato. Scenografi : Trisha Brown Kostymer: Elizabeth Cannon Lysdesign: Jennifer Tipton Geometry of Quiet (2002) Koreografi : Trisha Brown Musikk: Salvatore Sciarrino tolket av Mario Caroli Kostymedesign: Christophe de Menil originale kostymer nytolket av Elizabeth Cannon Lysdesign: Jennifer Tipton Groove and Countermove (2000) Koreografi: Trisha Brown Musikk: Dave Douglas innspilt av The Charms of the Night Sky Scenografi og kostymedesign: Terry Winters Lys: Jennifer Tipton If you couldn’t see me (1994) Koreografi: Trisha Brown Musikk, kostymer og visuell presentasjon: Robert Rauschenberg Lysdesign: Spencer Brown med Robert Rauschenberg Danser: solo


→ Jeg er en hermafroditt/ Koreografilaboratoriet av Aslak Aune Nygård og Karen Lynne Bjerknesli Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

↓ Sart ansikt/hodeløs kropp av Ida Frømyr Borgen Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

31


↑ En liste over ting han sa av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus → Notes on Frailty av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

32


Accumulation (1971) Koreografi: Trisha Brown Musikk: Uncle John’s Band, The Grateful Dead Danser: 1 danser Lengde: 5 min

Interpretasjon og klaver: Ellen Ugelvik Dramaturg: Thomas Schaupp Lysdesign: Martin Myrvold Kostymedesign: Katrine Tolo Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

FORFATTERBEVEGELSEN (NO) Studioscenen 5.–18. mars

ROSAS DANST ROSAS (BE) Hovedscenen 20.–22. april

Konsept og koreografi: Marie Bergby Handeland Utøvelse: Gro Dahle, Aina Villanger, Henning Bergsvåg, Kjartan Fløgstad, Tina Åmodt, Gunstein Bakke Litterære verk som utøves: Magdalenafjorden, Audiens, Du er ikke her, Total Eclipse of the mind, Haren, Det blir aldri lyst her Scenografi og lysdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson Musikk: Elisabeth Vatn Opplesning: Morten Liene Grafisk design: Marie Haakstad Kostymer: Marie Bergby Handeland Kostymekonsulent: Matilda Karlström Produksjon: Jorunn Kjersem Hildre Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Koreografi: Anne Teresa De Keersmaeker Dansere (danses av fire av disse danserne): Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström, Kawaji, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana Skapt i samarbeid med (1983): Anne Teresa De Keersmaeker, Adriana Borriello, Michéle Anne De May, Fumiyo Ikeda Musikk: Thierry De Mey, Peter Vermeersch Musikere (innspilt): Thierry De Mey (perkusjon og piano), Walter Hus (piano), Eric Sleichim (saxofon), Peter Vermeersch (klarinett) Lysdesign: Remon Fromont Kostymer: Rosas Prøveledere: Fumiyo Ikeda, Sue Yeon Youn Kunstnerisk koordinering og planlegging: Anne Van Aerschot Teknisk ledelse: Joris Erven Teknikere: Joris De Bolle, Max Adams, Michael Smets, Quentin Maes Koordinator kostymer: Heide Vanderieck Foto: Anne Van Aerschot

WE ARE SYMPHONY (NO) Studioscenen 11.–18. april Kompani: Oslo Koreografiske Kunstnerisk team: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes, Evelina Dembacke, Colin Eccleston, Fredrik Petrov og Ida Haugen Dansere: Fredrik Petrov og Ida Haugen Scenograf: Colin Eccleston Koreografi og regi: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes Lysdesign: Evelina Dembacke Produksjon: Oslo Koreografiske Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

DANSENS HUS 10 ÅR Hovedscenen 26.–28. april Tredagers jubileumsprogram 26. – 28. april: Seminar: Kunstneren, institusjonen og dansens fremtid 28. april kl. 13.00: Bursdagsselskap 28. april kl. 20.00: Jubileumsfest

SKJØNNHET I - X (NO) Hovedscenen 12.–15. april Koreografisk partitur og kunstnerisk ansvarlig: Janne-Camilla Lyster Interpretasjon og dans: Cecilie Lindeman Steen, Catharina Vehre Gresslien, Karen Lynne Bjerknesli

BOPERA (NO) Studioscenen 3.-6- mai Medvirkende: Marianne Skjeldal, Karstein Solli, Øystein Elle, Beata Kretovicova Iden, Carl Nilssen-Love, Kristjan Belgau, Jon-Halvor

33


→ Soufflette av Carte Blanche Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus


↑ Quick Style på Urban Moves Streetdansefestival Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

36


Bjørnseth, Thale Kvam Olsen Ytre øye, regi: Nina Ossavy Eksterne konsulenter: Faith Guss, Sidsel Graffer Videoassistanse: Sabina Jacobson Dokumentasjonsfoto/ video: André Wulf/ Dreiemoment AS

KOREOGRAFILABORATORIET Studiocenen 23.–25. mai Koreografer: Inés Belli – Postmodern cool Karen Lynne Bjerknesli/Aslak Aune Nygård – Jeg er en hermafroditt Ida Frømyr Borgen – Sart ansikt/hodeløs kropp Deep Down Dopeizm – Into The Deep Mina Weider - Oldemors dans

BETROFFENHEIT (CD) Hovedscenen 29.–30. mai Kompani: Electric Company Theatre/Kidd Pivot Skapt av: Crystal Pite, Jonathon Young Skrevet av: Jonathon Young Koreografert og regissert av: Chrystal Pite Fremført av: Christopher Hernandez, David Raymond, Cindy Salgado, Jermaine Spivey, Tiffany Tregarthen, Jonathon Young Aspirant: Renee Sigouin Komposisjon og lyddesign: Owen Belton, Alessandro Juliani, Meg Roe Scenografi: Jay Gower Taylor Lysdesign: Tom Visser Kostymedesign: Nancy Bryant Prøveleder: Eric Beauchesne Tilleggskoreografi: Bryan Arias (salsa), Cindy Salgado (salsa), David Raymond (tap) Scenografiproduksjon: Scene Ideas Scenografimalere: Patric Spavor, Daniel Dumitriu Dukker: Heidi Wilkinson, Omanie Elias Kostymeassistent og konstruktør: Nicola Ryeall Søm: Patrice Yapp og Wendy Dallan Produksjonsleder og teknisk leder: Jeremy Collie-Holmes Audiotekniker/Show kontrollør: Eric Chad Scenemester: Philomenia Sondregaard Scenesnekker: Isaac Robinson Foto: Michael Slobodian

INOAH (BR) Hovedscenen 8.-9. juni Regi: Bruno Beltrão Regiassistent: Ugo Alexandre Neves Dansere: Bruno Duarte, Cleidson De Almeida ‘Kley’, Douglas Santos, Igor Martins, João Chataignier, Leandro Gomes, Leonardo Laureano, Linaldo Pantoja ’Dhuk’ Ronielson Araújo ’Kapu’, Sid Yon Lysdesign: Renato Machado Kostymer: Marcelo Sommer Musikk: Felipe Storino Foto: Bruno Beltrão

BROTHER (PT) Hovedscenen 15.–16. juni Kunstnerisk ledelse og koreografi: Marco da Silva Ferreira Kunstnerisk assistent: Mara Andrade Utøvere: Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão , Gonçalo Cabral, Marco da Silva Ferreira, Vítor Fontes, Filipe Caldeira, Max Makowski Teknisk ledelse og lysdesign: Wilma Moutinho Musikere (live): Rui Lima, Sérgio Martins Tekniker: Cláudia Valente Produsent: Joana Costa Santos Produksjon: Pensamento avulso, associação de artes performativas

URBAN MOVES 2018 Hovedscenen 22.–24. juni 2018 Streetdance festival DJ Stew, Terry, Lee, MC Aaron, ZEPS, Pats Nichols

Battle Judges & MUDsession Guests Poppin Pete, Mr Wiggles, Suga Pop, Buddah Stretch, Henry Link, Terry Brooklyn, Caleaf Sellers, Clara Bajado, Mathias Jin Butz, Balder Hansen, Cassandra Moldenhauer og Camilla Tellefsen i samarbeid med Knockout Project i regi av Norges Danseforbund. Urban Performances Random Pockets of Commotion 37


Koreograf: Emanuelle Lê Phan Dansere: Magnus Emaka Einang, Christine Nypan, Jens Jeffrey Trinidad, Sathieshnaa Sivamohan, Marikken Heitkøtter og Fabian Svegaard Tapia

Jing, Yan Yulin, Guo Huanshuo, Jiang Yunhui Vokal design: Tao Ye Lysdesign: Ma Yue, Tao Ye Prøveleder: Duan Ni

Origami Mami Kompani: Tentacle Tribe Quick Style Koreografi: Suleman Malik, Bilal Malik og Nasir Sirikhan Dansere: Kevin Andre Tan Vasquez, Yasin Tatby, Arvin Henrik Go, Jan Erik Santos og Jose Manuel Gatica Guerrero.

WRECK (IT/NL) Oslo Rådhus 14.–15. september

PRAXISFESTIVALEN Studioscenen 19.–26. august Piecemaking Kate Pendry (NO) Johnny Johnson in #MyTool Med: Suzie Davies, Mai Lise Rasmussen, Kate Pendry Foto: Anita Hillestad Ivo Dimchev (BG) Avoiding deLIFEath Med: Michail Penev Kunstnere: Kate Pendry (NO), Alice Shauchat (FR/ DE), Ivo Dimchev (BG) Arrangør: Praxisfestivalen/PRAXIS Oslo ved Kristine Karåla Øren, Hanne Frostad Håkonsen, Ida Gudbrandsen

6 & 7 (CN) Hovedscenen 31. august–2. september Kompani: Tao Dance Theater 6 Koreografi: Tao Ye Dansere: Yu Jinying, Huang Li, Ming Da, Hu Jing, Yan Yulin, Zhang Qiaoqiao Musikk: Xiao He Lysdesign: Ellen Ruge Lydtekniker: Ma Yue Prøveleder: Duan Ni Kostymer: Li Min, Tao Ye, Duan Ni 7 Koreografi: Tao Ye Dansere: Yu Jinying, Huang Li, Ming Da, Hu 38

Kompani: Insemei Irreali Company Regi og koreografi: Pietro Marullo Lyddesigner: Jean-Noël Boissé Lysdesigner: Julie Petite Etienne Mykskulptur og kostymer: Pietro Marullo, Bertrand Nodet Dansere: Helena Arraju, Adrien Desbons, Noemi Knecht, Paola Madrid, Anais Van Eycken, Paola di Bella Produksjon: Insemie Irreali Company

V (NO) Hovedscenen 14.–16. september Koreografi og regi: Lise Nordal Musikk: Kjell Samkopf Koreografiassistent: Pernille Bønkan Dansere og medskapere: Pernille Bønkan, Ingvild Krogstad, Trine Lise Moe, Caroline Skjørshammer, Else Margrete Sveinsson Musikere: Kjell Samkopf, Jennifer Torrence , Rob Waring Lys/scenerom: Petter Steen Kostymer: Kristin Skagen Lyddesign: Morten Pettersen Teknisk bistand: Showlab Teknisk leder: Stefan Dombek Lysteknikk: Daniel Kolstad Gimle Produsent: Cathe Sjøblom

LIKES (ES) Studioscenen 15.–16. september Regi, koreografi og utøver: Núria Guiu Sagarra Kunstnerisk assistanse: Esther Freixa, Sónia Gómez Rådgivning på kostymer: Nestor Reina Foto og video: Alice Brazzit Lysdesign og musikk: Núria Guiu Sagarra (Byetone, William Basinski, Mike Posner Ed Sheeran)


↑ Dark Field Analysis av Jefta van Dinther Foto: Ben Mergelsberg

39


BACCHAE - PRELUDE TO A PURGE (CV/PT) Hovedscenen 22.–23. september

TUMBLE IN THE JUNGLE (NO) Studioscenen 3.–7. oktober

Koreograf: Marlene Monteiro Freitas Medvirkende: Andreas Merk, Betty Tchomanga, Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo Marques, Guillaume Gardey de Soos, Johannes Krieger, Lander Patrick, Miguel Filipe, Tomás Moital, Yaw Tembe Lys og rom: Yannic Fouassier Lyd: Tiago Cerqueira Krakker: João Francisco Figueira Luís Miguel Figueira Research: Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira Produksjon: P.OR.K (Lisboa), Bruna Antonelli, Sandra Azevedo Distribusjon: Key Performance (Stockholm) Foto: Filipe Ferreira

Ide/koreografi/regi: Inger Cecilie Bertrán de Lis Dramaturgi/regi: Robert Skjærstad Scenografi: Carl Nilssen-Love Komponist: Vidar Løvstad Kostymedesign: Signe Vasshus Rekvisitør: Antti Bjørn Lysdesign: Daniel Kolstad Gimle Musiker/aktør: Rita Lindanger Dansere: Julie Moviken, Mikael Rønne Inés Belli, Cesilie Kverneland (16.00 Lørdag og søndag) Prosjekt-og produksjonskoordinator: Justina Brazaite Produksjon: ICB Produksjoner Duftkonsept: nykr.no

CHOTTO DESH (GB/BD) Hovedscenen 29.–30. september Kompani: Akram Khan Company Desh regi og original koreografi: Akram Khan Choto Desh regi og bearbeidelse: Sue Buckmaster (Theatre-Rites) Komponist: Jocelyn Pook Lysdesign: Guy Hoare Fortellinger av: Karthika Naïr, Akram Khan Bestemors fabel: Fra boken The Honey Hunter Skrevet av: Karthika Naïr, Sue Buckmaster, Akram Khan Koreografiassistent: Jose Agudo Bestemors stemme: Leesa Gazi Juis stemme: Sera Andrisha Gazi Dansere: Dennis Alamanos eller Nicolas Ricchini Produsent: Claire Cunningham på vegne av AKCT Original visuell design: Tim Yip Original visuell animasjon: Yeast Culture Original kostymesjef: Kimie Nakano Lyddesign: Alex Stein Musikktekniker: Steve Parr Rådgiver for kostymerekonstruksjon: Martina Trottmann Teknisk produsent: Sander Loonen (Arp Theatre) Malt hode sekvens utført av: Damien Jalet med Akram Khan Beeding Soles tekst: Leesa Gazi Sangere:Melanie Pappenheim, Sohini Alam, Jocelyn Pook (stemme/bratsj/piano), Tanja Tazarovska, Jeremy Schonfield 40

SOUFFLETTE (NO) Hovedscenen 11.–14. oktober Kompani: Carte Blanche Dans: Ole Martin Meland, Mathias Stoltenberg, Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Noam Eidelman, Shatil, Daniel Mariblanca, Olha Stetsyuk, Adrian Bartczak, Irene Vesterhus Theisen, Harald Beharie, Timothy Bartlett, Aslak Aune Nygård, Chihiro Araki, Anne Lise Rønne Konsept og koreografi: François Chaignaud Scenedesign: Romain Brau Lysdesign: Abigail Fowler Kostymedesign: Romain Brau Komposisjon og arrangement: Jostein Gundersen Foto: Helge Hansen

EN LISTE OVER TING HAN SA/ NOTES ON FRAILTY (NO) Hovedscenen 19.–21. oktober Notes on Frailty Koreograf: Ingun Bjørnsgaard Komponist og musiker: Christian Wallumrød Musikk: Musikk: Yoko Ono: What a Bastard The World Is/ © Ono Music/Universal Music Publishing AB, György Ligeti: Ramifications/ © Schott Music GmbH & Co KG/ Gehrmans Musikförlag AB Scenograf og kostymedesigner: Thomas Björk Dansere: Marianne Haugli, Katja Schia


↑ Skjønnhet I-X av JanneCamilla Lyster Foto: Marte Vold → Collapsing Distance av Siri&Snelle Foto: Elinor Ström


→ Rosa Löften av Malin Hellkvist Sellén. Foto: Åse Bengtsson Hellin


(original cast Ida Wigdel), Guro Nagelhus Schia, Catharina Vehre Gresslien Lysdesign: Tilo Hahn Lystekniker: Ane Reiersen Lyddesign: Morten Pettersen Dramaturgisk veileder: Torunn Liven Søm: Signe Vasshus Produsenter: Eva Grainger, Jorunn Kjersem Hildre, Anne Cecilie Bodin Larsen En liste over ting han sa Koreograf: Ingun Bjørnsgaard Komponist: Christian Wallumrød Musiker: Simon Røttingen Musikk: Einojuhani Rautavaara: Piano Sonata No. 2, Op. 64, The Fire Sermon/©Fennica Gehrman Oy Ab Scenograf og kostymedesigner: Thomas Björk Dansere: Erik Rulin, Matias Rønningen, Vebjørn Sundby, Ludvig Daae Lysdesign: Tilo Hahn Lyddesign: Morten Pettersen Lystekniker: Ane Reiersen Produsenter: Jorunn Kjersem Hildre, Eva Grainger, Anne Cecilie Bodin Larsen Produsert av: Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Samprodusent: Dansens Hus Foto: Erik Berg /Tale Hendnes/Dansens Hus (En liste over ting han sa) Musikklarering: Hacate Entertainment Group

MAKE ME DANCE (NO) Studioscenen 20.–21. oktober Kompani: Panta Rei Danseteater Kunstnerisk ledelse og koreografi: Anne Holck Ekenes Koreografi: Pia Holden Dansere: Julie Drønen Ekornes/Nora Martine Svenning, Jens Jeffry Trinidad, Jon Filip Fahlstrøm Komponist og musiker: Improvisível (Marcus Amadeus) Scenografi: Mie Dinesen Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker Lysdesign: Thomas Evensen

Koreograf: Thomas Talawa Prestø Koreografiassistent: Joel Ramirez Kostymer: Mo9k Lysdesign: Cecilie Graven Engseth Dansekunstnere: Wolman Michelle Luciano, Pearl Tawiah, Lacky Mahamed, Joel Ramirez, Ekperedinma Clarice Okeke, Victor Amel Olivares Pedersen, Rena Onye, Shirley Langhelle, Serjo Sankareh, Grace Tenga, Kamelia Javadi Dramaturg: Pearl Tawiah Rådgiver: Funmi Adewole Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

WHO TOLD YOU THIS ROOM EXISTS? (NO) Studioscenen 8.–13. november Kompani: Zero Visibility Corp. Koreograf: Ina Christel Johannessen Dansere: Line Tørmoen, Ole Kristian Tangen, Anton Borgström, Jim De Block Lysdesign: Chrisander Brun Visuelt konsept: Ina Christel Johannessen Musikk: Mika Vainio Film: Jim de Block Foto: Chrisander Brun, Tale Hendnes/Dansens Hus Produksjonsleder: Kirsti Ulvestad

GLEMT (NO) Hovedscenen 17.–18. november Konsept, regi og koreografi: Simone Grøtte Dansere: Hanne Svenning, Karianne Andreassen, Dag Rune Sjøli, Henriette Hamli, Stian Bergdølmo Komponist og lysdesigner: Herman Rundberg Scenografi: Mari Lotherington Kostymer og søm: Caroline Evju, Else Jakobsen Lysdesign: Tor Ditlevsen Historiekonsulent: Arvid Petterson Regiassistent: Katrine Strøm Maskedesign: Ole Elias Høve Foto: Mariell Amelie Lind Hansen Musikere: Strykere fra Nordnorsk, Symfoniorkester, Kristian Olstad, Herman Rundberg Vokal: Ola Bremnes, Mari Boine, Inger Márja Eira, Samisk Samspillgruppe, Herman Rundberg

I:OBJECT (NO) Hovedscenen 1.– 4. november Kompani: Tabanka Dance Ensemble 43


DET VI IKKE SER (NO) Ulike leiligheter i Oslo 17.–20. november Konsept og idé: Panta Rei Danseteater Sanger: Thea Ellingsen Grant Dansere: Julie Steinjord Mjøen, Marthe Aagesen, Rebecka Lange, Ingvild Mæhle Skjøtskift Koreografi: Erik Kaiel

CHEERS Studioscenen 23.–26. november Konsept: Kristin Ryg Helgebostad/Laura Marie Rueslåtten Utøvere: Marianne Kjærsund, Sigrid Hirsch Kopperdal, Julie Moviken, Berglind Rafnsdottir, Charlott Utzig Koreografi: Kristin Ryg Helgebostad Komponist: Laura Marie Rueslåtten Lysdesign: Elisabeth Nilsson Kostymedesign: Thale Kvam Olsen Foto: Simen Dieserud Thornquist Tale Hendnes/Dansens Hus (forestilling) Scenografi: Elisabeth Nilsson, Thale Kvam Olsen Kostymedesign: Thale Kvam Olsen Søm: Jørgen Opsahl, Amalie Faye Produsent/ytre øye: Idun Vik Produksjonsass: Frida Bang Søfting

BABYFESTIVAL Hovedscenen 1.–9. desember Sans og samling Konsept: Becker/Fiksdal/Langård Koreografi: Ingri Fiksdal Musikk: Ingvild Langgård Scenografi og kostymer: Signe Becker Utøvere: Trine Lise Moe, Marianne Skjeldal (Pernille Holden original cast) Produsenter: Eva Grainger, Nicole Schuchardt Internasjonalt salg og markedsføring: Nicole Schuchardt Produsert av: Ingri Fiksdal Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus We are Symphony Kompani: Oslo Koreografiske Kunstnerisk team: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes, Evelina Dembacke, Colin Eccleston, Fredrik Petrov og Ida Haugen 44

Dansere: Fredrik Petrov og Ida Haugen Scenograf: Colin Eccleston Koreografi og regi: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes Lysdesign: Evelina Dembacke Produksjon: Oslo Koreografiske Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus Lulla Kompani: dybwikdans Iscenesetter: Siri Dybwik Komponist: Nils Christian Fossdal Scenograf: Kit Bjørn Petersen Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal Faglig veileder: Thomas Cabaniss Foto: Morten Berentsen Kollegaveiledning: Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel

KABOOM (NO) Hovedscenen 6.–9. desember Koreografi: Subjazz, Karl–Erik Nedregaard, Knut Arild Flatner Dansere: Ellen Lindblad, Sergio Junior Benvindo de Souza, Daniel Sarr, Thomas Johansen, Maria Ferguson Rønningen, Albin Lindén Produsent: Cynthia Kai Scenografi: Subjazz , Ola Bråten, Yaniv Cohen Lysdesign: Ola Bråten Lyddesign: Lars Årdal Kostymedesign: Sari Nuttunen Søm: Johanna Sutinen Coach for utøverne: Marianne Mørk Larsen


↑ Cheers av Rueslåtten/ Helgebostad Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

45


DANSENETT NORGE

↑ Det vi ikke ser Panta Rei Danseteater/TILT Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus


PUBLIKUMSTALL Verk Kompani/koreograf Scene/By Antall forest. Besøkende Make me Dance Panta Rei Dansetater Dansens Hus · Oslo 4 334 Verkstedhallen · Trondheim 11 1306 Storstuggu · Røros 1 54 Operaen i Kristiansund 1 40 Orkdal Kulturscene 1 90 Teatret Vårt · Molde 2 76 Det vi ikke ser Panta Rei Dansetater I private hjem · Oslo 6 168 I private hjem · Trondheim 6 175 I private hjem · Orkanger 2 28 I private hjem · Røros 2 53 I private hjem · Kristiansund 1 15 I private hjem · Molde 2 55 I private hjem · Oppdal 2 51 Dance to Dance to Ludvig Daae RAS · Sandnes 1 74 Teaterhuset Avant Garden 2 90 Lulla dybwikdans Arktisk kultursenter · Hammerfest 4 27 Alta kultursal 3 4 Viruset Jo Strømgren Kompani Arktisk kultursenter 1 110 Stormen Konserthus · Bodø 1 97 Fosnavåg 1 38 Festiviteten · Haugesund 1 115 Nøtterøy Kulturhus 3 692 Glemt Simone Grøtte Dansens Hus · Oslo 8 401 Harstad kulturhus 1 51 Stormen Konserthus · Bodø 1 82 Nordland Teater · Mo i Rana 1 54 Sans og Samling Becker/Fiksdal/Langgård RAS · Sandnes 3 91 Hamar kulturhus 3 57 Festiviteten · Haugesund 4 138 Buen kulturhus · Mandal 2 56 Bærum kulturhus 5 132 Man Sølvi Edvardsen Bølgen kulturhus · Larvik 1 12 Kilden kulturhus · Kristiansand 1 67 Ibsenhuset · Skien 1 44 Bærum kulturhus 1 61 Ål kulturhus 1 24 Totalt 94 5838 47


MAKE ME DANCE Panta Rei Danseteater Kunstnerisk ledelse og koreografi: Anne H. Ekenes Koreografi: Pia Holden Dansere: Julie Drønen Ekornes/Nora Martine Svenning, Jens Jeffry Trinidad, Jon Filip Fahlstrøm Komponistmusiker: Improvisível/Marcus Amadeus Scenografi: Mie Dinesen Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker Lysdesign: Thomas Evensen

GLEMT Simone Grøtte Dansere: Hanne Svenning, Karianne Andreassen Dag Rune Sjøli, Henriette Hamli, Stian Bergdølmo Komponist og lysdesigner: Herman Rundberg Scenografi: Mari Lotherington Kostymer/søm: Caroline Evju, Else Ciljan Jakobsen Lysdesign: Tor Ditlevsen Historiekonsulent: Arvid Petterson Regiassistent: Katrine Strøm Maskedesign: Ole Elias Høve Musikere: Strykere fra Nordnorsk Symfoniorkester, Kristian Olstad, Herman Rundberg Vokal: Ola Bremnes, Mari Boine, Inger Márja Eira, Samisk Samspillgruppe, Herman Rundberg

SANS OG SAMLING Becker/Fiksdal/Langård Koreografi: Ingri Fiksdal Musikk: Ingvild Langgård Scenografi og kostymer: Signe Becker Utøvere: Trine Lise Moe, Marianne Skjeldal (Pernille Holden original cast) Produsenter: Eva Grainger, Nicole Schuchardt Produsert av: Ingri Fiksdal Målgruppe: 0 – 3 år

DET VI IKKE SER Panta Rei Danseteater Sanger: Thea Ellingsen Grant Dansere: Julie Steinjord Mjøen, Marthe Aagesen, Rebecka Lange, Ingvild Mæhle Skjøtskift Koreografi: Erik Kaiel

VIRUSET Jo Strømgren

DANCE TO DANCE TO Ludvig Daae

Dansere: Mikkel Are Olsenlund, Dag Rune Sjøli, Ivar Sverrisson, Vânia Doutel Vaz Scenografi: Jo Strømgren Lysdesign: Eirik Brenne Torsethaugen Lyddesign: Lars Ådal, Ola Erik Blæsterdalen Kostyme: Bregje van Balen Lyddesign: Lars Årdal, Ola Erik Blæsterdalen Lysdesign: Eirik Brenne Torsethaugen Musikk: Mísia, Pergolesi, Sepultura, trad. doudouk

Dans og koreografi: Victoria Andersson Marcus Baldemar, Ulrika Berg Produsent: Sara Bergsmark Scenografi og lysdesign: Daniel Åkerström-Steen Kostymedesigner: Tove Berglund Musikk: William Rickman

LULLA Dybwik Dans

Danser: Sudesh Adhana Komponist: Kim Sølve og SWARMs Lysdesigner: Paul Vidar Sævarang Lyddesign- og AV: Ernst van der Loo Film, kostyme, rekvisitt: Sølvi Edvardsen Søm: Johanna Sutinen Metall: Arne Øystein Lunner Produsent: Kirre Arneberg

Iscenesetter: Siri Dybwik Komponist: Nils Christian Fossdal Scenograf: Kit Bjørn Petersen Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund 48

Waal Skaslien Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal Faglig veileder: Thomas Cabaniss Kollegaveiledning: Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel Målgruppe: 0-2

MAN Sølvi Edvardsen


49


Dansens Hus Vulkan 1 0182 OSLO

Profile for Dansens Hus

Årsrapport 2018 Dansens Hus AS  

Årsrapport 2018 Dansens Hus AS  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded