Page 1

책rsberetning

2012

- i samarbejde med


R3/2013 trykning 200613

Indhold

2

3

TAK FOR ET FANTASTISK ÅR

6

ØKONOMI

8

HER ARBEJDER VI

10 10 11 14

AFRIKA DANMISSION I ØSTAFRIKA TANZANIA MADAGASKAR

18 19 21 22

MELLEMØSTEN EGYPTEN LIBANON SYRIEN

24 25 25 28 30 31 32

ASIEN PAKISTAN INDIEN CAMBODJA MYANMAR BANGLADESH KINAKREDSEN

34 35 36 37 37 38 40 41 41 42 45 45

DANMISSION I DANMARK GENBRUG MØDESTEDET GELLERUP-INITIATIVET IKON UNGDOMSARBEJDET FOREDRAG VENSKABSMENIGHEDER/REJSER FUNDRAISING/INDSAMLING NETVÆRK KOMMUNIKATION/MEDIE ADMINISTRATION

Forsidefoto: Magnus Sort Eidemak


Tak for et fantastisk år!

Gud siger: Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud. (Mika 6,8)

Hvad Gud kræver af os, er det, der er godt. Og det gode er at leve sit liv med Gud og gøre det årvågent, nysgerrigt og med åbne sanser. Det er at vise kærlighed og handle retfærdigt. Dermed er målet for Danmissions arbejde også sat: Det er en vandring med Gud, en vandring hvor vi ikke er alene, men er i et tæt samliv med mennesker i Mellemøsten, Afrika, Asien og Danmark og deltager i Guds mission i verden. Guds mission handler om befrielse, kærlighed og retfærdighed. Og hvor er der ikke brug for det? Dermed er der også brug for Danmissions arbejde, for at mennesker skal have et godt liv, leve fredeligt og retfærdigt med hinanden og have en frigørende tro på Gud. Det gør vi, når vi arbejder for at støtte kirke og kristendom, med dialog og med at bekæmpe fattigdom i verden.

Rekordår for Danmission Samlet set blev 2012 et rigtig godt år i Danmission. Aldrig før har vores arbejde ude i verden været så omfattende. I udearbejdet, det vi kalder det direkte missionsarbejde, blev der i 2012 brugt 9,1 mio. kr. mere end i 2011, hvilket er en særdeles tilfredsstillende stigning.

Det, der udføres i de enkelte områder og udviklingen i denne del af arbejdet, orienterer vi om i det følgende under landeoversigterne. At vi var i stand til at øge arbejdet så meget skyldes, at indtægterne aldrig har været højere. Indtægtsstigningen skyldes blandt andet gode arveindtægter, men også at myndighederne i Egypten endelig godkendte flere projekter under Danida-programmet, så vi kunne bruge flere penge på det nødvendige arbejde. Samtidig er vi taknemmelige over, at Danmission Genbrug fortsat går godt.

Anerkendelse fra Udenrigsministeriet Danmissions arbejde er de seneste år blevet mødt med stigende anerkendelse. Religion har fjender og venner, flest venner. Men faktum er, at religion har stor indflydelse i de fleste menneskers liv og dermed også på samfund. Danmissions arbejde bygger på kristendommen og arbejder med tilværelsen som en helhed – med både krop og sjæl. Religion former menneskers liv, og vi arbejder med menneskers naturlige religiøsitet, for at religion kan blive en positiv faktor i menneskers liv med sig selv og med hinanden. Derfor er det så vigtigt at inddrage religion og religiøse ledere, der ofte har stor indflydelse på

3


samfundsudvikling, både til det bedre og det værre. At vi er i stand til at arbejde med religions betydning for samfunds sunde udvikling og for at forebygge og løse konflikter værdsættes i stigende grad fra politisk hold. Dette er også baggrunden for, at Danmission får stigende støtte fra f. eks. Det Arabiske Initiativ. Danmission har haft en programaftale med Danida for årene 2011-2013. Udenrigsministeriet har besluttet at forenkle administrationen, hvilket medfører, at programaftalerne ikke bliver fornyet ved udløb. Vi har derfor søgt om at få en anden type fast aftale med Danida, en såkaldt rammeaftale, og har søgt om 14 mio. kr. årligt for årene 2014-2017. Denne form for aftale indebærer, at Danmission selv skal supplere den offentlige bevilling med 20 procent, hvilket vi ikke har problemer med, da Danmission i forvejen bruger egne indsamlede midler til fattigdomsbekæmpende arbejde. Det er en stor glæde og tilfredsstillelse, hvis det lykkes Danmission at få rammeaftalen, for den giver økonomisk sikkerhed for denne del af arbejdet i 4 år sammen med stor fleksibilitet og lettelser i administrationen. Gennem et andet kontor i Udenrigsministeriet, der bestyrer Det Arabiske Initiativ, fik Danmission i 2011 bevilget 1,5 mio. kr. til et pilotprojekt (Leaders for Interreligious Understanding/Ledere for Interreligiøs Forståelse). I efteråret 2012 fik vi så bevilget 6,5 mio. kr. fra Det Arabiske Initiativ til projekter i Egypten, Libanon og Syrien. I januar 2013 blev vi indbudt til at søge om at blive en strategisk partnerskabsorganisation og har i den forbindelse søgt om yderligere 9 mio. kr., i alt 15,5 mio. kr., for årene 2013-2015. Indsatser under Det Arabiske Initiativ indeholder altid en dansk del. Danskere deltager sammen med deltagere fra Mellemøsten. Denne del af arbejdet ligger derfor i fin forlængelse af det øvrige arbejde, hvor vi sigter mod, at det, vi involverer os i, også skal have betydning indadtil i Danmark. Hvis det går, som vi har søgt om, vil støtten fra Udenrigsministeriet være lagt fast de næste 3-4 år og ligge på ca. 19 mio. kr. årligt. Vi er meget tilfredse med den øgede opbakning til Danmissions arbejde fra Udenrigsministeriet, for den giver bedre kår for det vigtige arbejde med at bekæmpe fattigdom og med dialog i Mellemøsten, som er en integreret del af vores missionsarbejde. Det er midler, vi selv administrerer, idet vi har opbygget tilstrækkelig faglig ekspertise og kapacitet til at kunne gøre det. Dansk Missionsråds Udviklingsarbejde vil fra 2014 ikke længere administrere midler fra Udenrigsministeriet på Danmissions vegne, men vi vil stadig samarbejde på nogle områder.

Fælles vandring med folkekirken Det, der nu kommer stærkere i fokus, er opfyldelsen af den strategi, som i 2012 blev vedtaget af repræsentantskabet om at bringe Danmission tættere på folkekirken. Det er vigtigt for os at have en stor folkelig og

4

kirkelig forankring, hvad vi da også stadig har i form af et trofast, aktivt netværk, der yder en stor indsats for Danmissions arbejde. Mennesker, der engagerer sig i Danmissions arbejde, er ofte samtidig meget engagerede i det lokale kirkeliv. At mennesker deltager i det lokale kirkeliv og i det globale arbejde gennem et missionsselskab er til gavn for kirkens mission ude som hjemme. Danmissions arbejde er dermed med til at styrke folkekirkens arbejde. Vi vil i de kommende år bruge mange kræfter på at bringe Danmission tættere på folkekirken. Der vil blive taget større skridt og mange små. Selv små fremskridt giver fremgang. Som et kinesisk ordsprog siger: "Mange håndfulde jord, og man har et bjerg." Ikke bare enkeltpersoner engagerer sig i Danmissions og folkekirkens arbejde. Mange gør det også i fællesskab. I netværket samarbejdes der om arrangementer af forskellig art for at sprede kendskabet til arbejdet og for at samle støtte til det. Der gøres en stor indsats, som vi alle påskønner! Og i genbrugsbutikkerne er der gode, sociale fællesskaber, hvor medarbejdere nyder at komme og lægge et stort arbejde i at sprede kendskabet til Danmission og rejse penge til arbejdet. Der er glædeligvis kredse, menigheder og provstier med i vores arbejde. Og vi håber, der bliver endnu mere af dette. Genbrugsarbejdet har igen i 2012 givet et flot resultat. Genbrug er en meget vigtig del af netværket i Danmark og rejser store midler til arbejdet. Genbrug har på den baggrund ønsket en stærkere repræsentation i repræsentantskabet, hvilket der ved dette møde stilles forslag om, så genbrug får 15 repræsentanter mere. Samtidig er der ønske om på længere sigt at bringe hele netværket i Danmark tættere sammen. I fællesskab med Samvirkende Menighedsplejer har vi drevet 36 butikker under navnet "Kirkens Genbrug" – udover vores egne Danmission Genbrug. Både Samvirkende Menighedsplejer og Danmission er dog nu enige om, at tiden er kommet, hvor begge organisationer helst vil drive butikkerne videre i deres eget regi for at kunne knytte genbrugsmedarbejderne og butikkerne tættere til vores egne organisationer. Samarbejdet om disse butikker vil derfor blive opløst fra det nye år, og butikkerne vil blive fordelt mellem os så vidt muligt under hensyntagen til lokale forhold. Danmission ønsker i de kommende år at intensivere arbejdet i Danmark. Vi har meget at bidrage med ind i dansk kirkeliv. Der har af samme grund været ført forhandlinger med IKON (Informations- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet) med henblik på, at IKON’s meget vigtige arbejde bliver en del af Danmissions arbejde med dialog og nye religiøse bevægelser i Danmark. Repræsentantskabet vil på mødet blive nærmere præsenteret for IKON’s arbejde og skal godkende samarbejdet. Der er desuden indgået en aftale med Kirkefondet om, at Danmission støtter Lokal Kirkeudvikling, der er et


udviklingsprogram for menigheder og provstier i folkekirken med det formål at styrke det lokale kirkeliv. Gennem samarbejdet får Danmission mulighed for at styrke dansk kirkeliv ved også at åbne for et engagement i det globale kirkeliv.

Vi flytter tættere på partnerne I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2011 begyndte vi en drøftelse af Danmissions missionssyn. Sidste år arbejdede repræsentantskabsmødet så med skiftende missionssyn gennem tiderne. Referaterne af gruppedrøftelserne indgik i det videre arbejde, som foregik i en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen. I april 2013 arrangeredes en workshop med to vigtige udenlandske gæster for at få inspiration fra partnerne til formulering af Danmissions aktuelle missionssyn. Repræsentantskabet får på mødet et udkast til en ny formulering af missionssynet og skal igen arbejde med det i grupper, før et endeligt forslag forelægges repræsentantskabet i 2014. Drøftelserne omkring yderligere internationalisering af Danmissions arbejde resulterede i, at der blev vedtaget ændringer i den organisatoriske opbygning. De tidligere stillinger som landekoordinatorer bliver videreført af regionsledere. I den fremtidige organisation vil Danmission have 4 regionsledere: en for Mellemøsten med placering i Libanon, en for Tanzania og Madagaskar med placering i Tanzania, en for Sydasien (Pakistan og Indien) med placering i Hellerup og endelig en for Bangladesh, Cambodja og Myanmar med placering i Cambodja.

Hovedbestræbelsen er at rykke tættere på det arbejde, vi udfører sammen med vores partnere, så vi får større lokal forankring ude. I forbindelse med internationaliseringen har vi også arbejdet tæt sammen med en rådgivningsgruppe for arbejdets udvikling i Mellemøsten bestående af vore partnere og andre indsigtsfulde folk fra regionen. Rådgivningsgruppen sluttede sit arbejde i november 2012 i forbindelse med et fællesmøde med bestyrelsen. Der arbejdes videre med rådgivningsgruppens anbefalinger. Danmission prioriterer gensidighed og partnerskab. Det sker blandt andet gennem venskabsforbindelser, besøg og genbesøg, som vi arbejder på at få flere af. Det betyder meget for fællesskabet i Danmission og opbakningen omkring arbejdet, at mange har besøgt vores arbejdsområder.

Farvel og goddag til udsendinge I 2012 har Danmission haft 18 udsendinge, dertil kommer de 4 ansatte på Mødestedet, 23 volontører og korttidskonsulenter samt 2 globale fortællere. Hanne Skovgaard og Jonas Norgaard Mortensen, der var sendt til Kairo i Egypten, og Susanne Tjagvad Madsen i Cambodja er fratrådt i årets løb. Vi takker dem for deres tjeneste i Danmission. Birgitte Søgaard Lauta, der er sendt til Beirut i Libanon, og Annika og Rune Bach, der skal til Madagaskar, er nyansatte. Mette og Simon Kristensen flytter omkring 1. august i år fra Madagaskar til Tanzania, hvor Simon skal være regionsleder.

5


ØKONOMI Danmissions indtægter i 2012 nåede det højeste nogensinde med samlede indtægter på 67,2 mio. kr. I alt ligger indtægterne 11, 1 mio. kr. højere end året før. Stigningen i indtægter fra Danida alene udgør 10 mio. kr. Derudover har indtægterne fra arv været usædvanligt høje i 2012, i alt 5,7 mio. kr. Da vi siden 2011 har ændret regnskabsprincip, så vi indtægtsfører de faktiske indtægter fra arv og ikke et gennemsnit over 5 år, er det vigtigt at kunne lægge til side i gode arveår. Årets resultat på 2,86 mio. kr. skal derfor ses i

6

denne sammenhæng. En del af overskuddet går til de løbende afdrag på Danmissions gæld i ejendommen (som i alt beløber sig til 10,5 mio. kr.). Udgifterne i 2012 ligger på 64,3 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. højere end sidste år. Hele stigningen i udgifterne er kommet Danmissions arbejde i samarbejdslandene til gode. De fleste midler anvendes i Egypten og Tanzania svarende til næsten 50 procent. Midlerne er næsten ligeligt fordelt mellem de tre regioner: Afrika, Mellemøsten og Asien.


Foto: Charlotte Dyhr

Madagaskar: 1,94 mio. kr. Bangladesh: 2,03 mio. kr. Myanmar: 2,68 mio. kr. Cambodja: 2,82 mio. kr. Mellemøsten: 3,68 mio. kr. Indien: 4,54 mio. kr. Tanzania: 6,97 mio. kr. Egypten: 9,09 mio. kr.

Asien: 12,19 mio. kr. Mellemøsten: 12,77 mio. kr. Afrika: 8,91 mio. kr.

7


Danmark

Libanon Egypten

her

vi

Tanzania

arbejder

8

Madagaskar


Hvor arbejder vi (verdenskort)?

Pakistan Bangladesh Myanmar Indien Cambodja

9


AFRIKA Bangui

de

R O O N

Lake Turkana

SOMALIA

Mogadishu

Lake Albert

Kampala

C O N G O

U G A N D A

N

D E M . R E P . O F C O N G O

R W A N D A L. Kivu

Lake Victoria

Nairobi

Kigali

K E N Y A

Bujumbura

B U R U N D I

Brazzaville Kinshasa

L. Tanganyika

T A N Z A N I A

Zanzibar Dar es Salaam

Lake Mweru

da

L. Malawi

Moroni

Comorerne

M A L A W I M O Z A M B I Q U E

A N G O L A Z A M B I A

Lilongwe

Lusaka Lake Kariba

M A D A G A S K A R Harare

N A M I B I A

Antananarivo

Z I M B A B W E

B O T S W A N A Windhoek

Gaborone Pretoria Maputo Mbabane

S W A Z I L A N D

Bloemfontein

LESOTHO

Danmission i Østafrika Maseru

S Y D A F R I K A

Danmission har i 2012 besluttet at placere en regionsleder, Simon Kristensen, i Østafrika. Mette og Simon Cape Town Kristensen flytter derfor fra Madagaskar til Arusha i Tanzania sommeren 2013. I forbindelse med beslutningen om at placere regionsledere i Mellemøsten, Asien og Afrika lægges mere ansvar for udvikling og drift fra Hellerup til de pågældende regionsledere. Danmission ønsker at komme tættere på partnere og inddrage dem mere i beslutningsgange, men vi ønsker også at bringe partnere sammen, så de kan lære af og med hinanden. Det sker allerede dér, hvor Rev. Anicet fra Den lutherske Kirke i Tanzania inviteres til Madagaskar for at undervise i fortalervirksomhed. Det sker dér, hvor alle større partnere for Danmission i udviklingssammenhænge samles i Tanzania for sammen at lære om fortalervirksomhed. Men det sker også dér, hvor vi bringer kristne og muslimer fra Tanzania, Zanzibar og Madagaskar sammen med folk fra andre

10

dele af Afrika. Og det kommer vi til at arbejde mere med i de kommende år. Dialogarbejdet har stået over for væsentlige udfordringer i Østafrika i 2012 og 2013 med uro, vold og drab både på Zanzibar og fastlands-Tanzania. Introduktion af islamisk lov kaldet Sharia i Afrika sætter også sine spor i Tanzania. Spændingerne, som ofte har sociale og økonomiske baggrunde, kalder på mere opmærksomhed fra Danmission og vores partnere. I Tanzania og Madagaskar er der arbejde at gøre både internt i de kristne og muslimske samfund med oplysning og forsoning mellem stridende grupperinger og eksternt med interreligiøs indsats mellem kristne og muslimer. Dertil kommer, at Danmissions samarbejdspartner, Procmura, der arbejder med kristne-muslimske relationer i Afrika, inviterer til at se dialogarbejdet i et regionalt perspektiv, så vi ikke arbejder isoleret, men


sammen med andre i det østlige Afrika arbejder på at finde gode svar både på den inter-religiøse og den intra-religiøse dialog, for også internt inden for islam og kristendommen skal der advokeres for at holde en god tone og se mennesker, der har en anden tro, som medmennesker. Den samme udvikling mod mere samarbejde ser vi tegn på, når det gælder det teologiske område. Her har

Danmission i 2012 og 2013 arbejdet med etablering af nye læringsformer, der gør brug af de elektroniske medier, og vi håber at kunne fortsætte arbejdet sammen med det teologiske kraftcenter, St Paul’s University i Limuru i Kenya. I samme åndedrag er det væsentligt at bemærke, at All African Conference of Churches, AACC, har lanceret et nyt program for at hjælpe udviklingen af teologisk uddannelse i Afrika.

tanzania Samarbejdspartnere: På nationalt niveau samarbejder Danmission med den lutherske kirke, Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT), med ca. 6 mio. medlemmer. Derudover samarbejder vi med fire af dens 20 stifter: Øst- og Kyststiftet (Dar es Salaam og Zanzibar), Stiftet Øst for Victoriasøen (ELVD), Nordveststiftet og Karagwe Stift.

Udsendinge: Else Højvang, Karagwe Anne Juel Katabaro, Karagwe Hannah Nygaard Nielsen og Daniel Nygaard Madsen, Zanzibar Kristine og Jens Kaaber Pors, Arusha Simon S. Kristensen (Regionsleder Tanzania/Madagaskar 1.3.13, Arusha 1.8.13) Mette B. Kristensen, Arusha (1.8.13)

Volontører: Dorte Hedegaard, studieophold Karagwe Lars Liisberg-Larsen, konsulent Karagwe Annette Bonde Nielsen, seniorvolontør ELCT-Nwd Preben Cortsen Møller, seniorvolontør Karagwe Ejnar Vedberg Jensen, seniorvolontør Karagwe Jacob B. Jensen, provstivolontør Katrine Dam Petersen, provstivolontør Christina E. Pedersen, provstivolontør Anders Chr. Andersen, provstivolontør Kasper Ravnsgaard, provstivolontør Margrethe A. Vestergaard, provstivolontør

Situationen i Tanzania Tanzania har gennem de sidste fem år som resten af Østafrika oplevet en fin økonomisk vækst (ca. 6 procent), men det er ikke lykkedes i særlig stort omfang at omsætte denne vækst til bedre levevilkår for befolkningen. På trods af væksten er Tanzania stadig nede som nr. 157 ud af 187 på et udviklingsindeks og er ifølge UNDP et lav-udviklingsland. Regeringen erkender selv dette i sin nyeste fattigdomsplan og har brug for kirkerne og civilsamfundet til at skabe fred og reducere fattigdommen. Der er for meget korruption og for lidt reelt samarbejde mellem befolkningen og deres ledere på alle niveauer. Følgende er nemlig virkeligheden i Tanzania: Mødre- og børnedødeligheden er høj. Halvdelen af

befolkningen er under 15 år. Uddannelsessektoren er blevet udbygget, men uddannelseskvaliteten er ikke fulgt med, og over halvdelen er eleverne bestod ikke prøven til mellemskolen (marts 2013). Naturressourcerne i form af mineraler og land sælges i voldsomt stigende omfang til udlændinge, mens få arbejdspladser bliver skabt i Tanzania. Forholdet mellem kristne og muslimer bliver stadig mere anspændt, ikke kun på Zanzibar, øerne og kysten, men også i hovedlandet med vold og enkelte drab til følge i julen 2012 og tidligt 2013. Tanzanias fremtid er afhængig af, at civilsamfundet – herunder den lutherske kirke (ELCT) med sit store netværk – bidrager til at få regeringen til at følge ord op med handling. De religiøse organisationer har

11


betydelig gennemslagskraft og er de eneste civilsamfundsorganisationer, der for alvor kan få befolkningens opbakning. ELCT har således et medansvar for, at det lykkes at forme ansvarlige borgere og myndigheder, der kan og vil bidrage til et bedre samfund for alle. Borgere, der tør stille krav og følge op, men også bidrage. Og myndigheder, der er kompetente og ansvarsbevidste. Der skal være sammenhæng mellem de problemstillinger, folk oplever, og de tiltag, myndighederne arbejder med.

Danmission i Tanzania Danmission og partnerne arbejder på dels at styrke kirke- og dialogarbejdet dels at bekæmpe fattigdommen. Danmissions egne midler bruges primært til kirkeudviklende og diakonale tiltag, mens Danida har finansieret udviklingsprojekter, to i Karagwe, to i Nordveststiftet, og to der sammen med fælleskontoret samarbejder med stifterne øst og syd for Victoriasøen. Danmission arbejder med: 1. Kirke- og dialogarbejdet: Styrkelse af partnernes teologiske uddannelse, kurser for søndagsskolelærere, ungdomsarbejde og ikke mindst dialogarbejde. 2. Kapacitetsopbygning af partnerne, særligt inden for sundhed, finansiel administration og it. 3. Diakoniarbejdet samt arbejdet for kvinders og børns rettigheder, særlig arveret. 4. Bønders levevilkår og rettigheder, beskyttelse af naturressourcer. 5. Uddannelsessektoren: forbedret adgang til og kvalitet af uddannelse.

Kirke & Dialog Den Evangelisk Lutherske kirkes arbejde støttes generelt gennem et tilskud på 120.000 kr. Medarbejdere i kirken har desuden mulighed for at få Danmissionstøtte til videreuddannelse. Teologisk uddannelse: Danmission støtter fortsat med egne midler uddannelse og videreuddannelse af evangelister på Nkwenda Bibelskole i Karagwe stift, på bibelskolen i Ruhija i Nordveststiftet og i området omkring Victoria-søen. Danmission støtter også fortsat uddannelse af præster. To præster fra Karagwe får stipendier, så de kan få en højere teologisk uddannelse, og i Øst- og Kyststiftet får endnu en præst et stipendium til at specialisere sig i islam og dialog. Samarbejdet med det nye stift, Øst for Victoriasøen, tager yderligere fart fra 2013, hvor Danmission over de næste år vil bidrage til, at 15 diakoner kan få mere uddannelse, så de kan fungere fuldt ud som præster. I dette stift bliver der gennemført en større undersøgelse med henblik på udvikling af samarbejdet fremadrettet. Kirkeligt børnearbejde: Karagwe stift har i 2012 gjort en indsats for søndagsskolearbejdet gennem

12

kurser for søndagsskolelærere i tre af stiftets syv provstier, og i Nordveststiftet støttede Danmission også uddannelse af søndagsskolelærere. Else Højvang, udsendt af Danmission, skifter stilling efter det kommende hjemmeophold i 2013. Hun har spillet en ledende rolle i det fine udviklingsprojekt, Mayaja, som fortsætter under tanzaniansk ledelse. Else Højvang skal derfor i de næste år yde en indsats inden for kvinde- og ungdomsarbejde samt styrkelse af indsamling i Kyerwa distrikts 3 provstier. Dialogarbejdet: På Zanzibar leder Daniel Nygaard Madsen arbejdet i samarbejde med den tanzanianske præst, Rev. Lusungu Mbilinyi. Dialogcentret på Zanzibar havde et hektisk 2012 med uroligheder i maj og oktober med efterfølgende konfliktanalyseseminar og fredsseminar. I november og december kom angrebene på religiøse ledere. Der er drøftelser mellem Dialogcentret på Zanzibar, stiftet og Tumaini University om at udbyde et diplomkursus i interreligiøs dialog. Danmission og stiftet er stærkt interesseret i, at langt flere uddannes i dialog og konfliktløsning pga. stigende spændinger i landet mellem kristne og muslimer. Midt i urolighederne kan vi være tilfredse med, at det lykkedes at bygge et større netværk både lokalt og internationalt. Upendo: Hannah Nygaard Nielsen er leder af syskolen Upendo på Zanzibar. Syskolen har i 2012 haft det højeste antal studerende hidtil. Og den tilhørende butik har haft rekordsalg, således at Upendo nu genererer indtægter nok til at dække ca. 70 procent af udgifterne (ekskl. Hannahs løn). Upendo er nået langt i konsolideringsprocessen, omend Upendos nye konstitution endnu ikke er registreret. I skrivende stund er vi snart i mål på dette felt.

Kapacitetsopbygning og organisationsudvikling Den Evangelisk Lutherske kirke (ELCT) har behov for styrket administrativ og organisatorisk kapacitet for at løfte sin opgave. I 2012 afsluttedes 10 års Danida-støttet indsats med at kapacitetsopbygge ELCT’s hospitaler med henblik på at få offentlig støtte. Indsatsen har fået en god evaluering, og de berørte hospitaler har nu opnået offentlig støtte. I tråd med vores fattigdomsstrategi er denne satsning blevet udfaset i 2012. På fælleskontoret arbejder Jens Kaaber Pors på at styrke it særligt inden for ELCTs sundhedsarbejde, hvor der er brug for støtte under omstillingen til, at ELCT-it bliver selvbærende som social business. Kristine Kaaber Pors tilser og støtter op om de enkelte Danida-finansierede udviklingsprojekter efter behov samt står for kapacitetsopbygning af partnerne inden for det fattigdomsbekæmpende arbejde. Karagwe stift har i flere år fokuseret på forbedring af økonomistyring og intern revisionspraksis i provstier, på institutioner og ved stiftskontoret med


støtte fra konsulent Lars Liisberg-Larsen, og adskillige medarbejdere er blevet trænet. Nordveststiftet har modtaget støtte til strategisk langtidsplanlægning frem til 2017.

Kvinders og børns rettigheder Menneskerettighedskontoret i Nordveststiftet driver med Danida-støtte projektet Combating Community Violence/bekæmpelse af vold i samfundet (CCV). CCV organiserer lokale konfliktmæglere, der arbejder for at bekæmpe vold og undertrykkelse i landsbyerne i samarbejde med lokalsamfundene og de lokale myndigheder. Alene i 2012 bidrog menneskerettighedskontoret til at løse 458 sager, særligt vedrørende ægteskabsproblemer og kvinders ret til jord. Gamle traditioner forhindrer eksempelvis enker i at arve efter deres mænd, selvom der er hjemmel for dette i den tanzanianske lovgivning. I stigende omfang

oplevede menneskerettighedskontoret konflikter mellem kristne og muslimer og ønsker også at arbejde mere med dette. ELCTs fortalervirksomhedskontor har beskrevet erfaringerne fra CCV-projektet i en træningsmanual for at sprede disse erfaringer. I 2012 har CCV-lignende tiltag fundet sted i ELVD/Mwanza og Mara Stift, hvor der er flere traditionelt troende, og hvor kvinders rettigheder står svagt. I ELVD/Mwanza-området betragtes eksempelvis ældre kvinder, der har fået røde øjne af mange års arbejde i trækulskøkkener, som hekse. Og i Mara-området foretages fortsat udbredt kvindelig omskæring. Disse stifter har i samarbejde med myndigheder og professionelle jurister trænet og formet lokale fortalervirksomheds-komiteer. Karagwe stifts diakonikontor støtter med Danmissions egne midler de allersvageste og mest sårbare i stiftet, og i 2012 blev der udviklet en ny

Foto: Magnus Sort Eidemak

I juni 2012 – kort efter at 5 kirker var blevet angrebet – lykkedes det os at samle muslimske og kristne ledere til et fredsmøde. Formålet var at sende budskabet til den brede offentlighed om, at både muslimer og kristne var kede af det, der var sket, og parate til at arbejde sammen for fred og udvikling. Der var mange aggressioner i luften. Mens vi mødtes, kom der nogle muslimer med macheter til hotellet, hvor vi afholdt workshoppen, men de muslimske ledere tog ansvar, og det lykkedes dem at få snakket de ubudne gæster til ro. Planen er at få de religiøse ledere til at se mere nuanceret på konflikten og lære redskaber til konfliktanalyse og konflikthåndtering, som vi også skriver en håndbog på swahili om. Daniel Nygaard Madsen er udsendt til Zanzibar, hvor han arbejder med dialog

13


strategi for dette arbejde. Anne Juel Katabaro arbejder som konsulent for diakoni-afdelingen. Karagwe stift har ligeledes med støtte fra Danmissions egne midler igennem 10 år hjulpet forældreløse børn, som en del af Aids-kontrolprogrammet (ACP). I 2012 støttede ACP forældreløse og fattige børns adgang til uddannelse, og samtidig fik de ansvarlige myndigheder træning i, hvordan de bedre kan forvalte deres ansvar for de mange sårbare børn i Karagwes landsbyer.

Bønders rettigheder og naturressourcer Karagwe stift iværksatte i 2012 Farmer’s Advocacy Project/bønders fortalervirksomhedsprojekt. Gennem dialog med myndighederne hjælper projektet fattige småbønder i at opnå adgang til offentlig landbrugsrådgivning, støtte til forbedrede dyrkningsmetoder og til en mere effektiv markedsføring af deres produkter. Der er oprettet 20 lokale bondekomiteer, som er blevet undervist i gældende lovgivning og trænet i forbedrede dyrkningsmetoder. Lokalsamfundsudviklingsprojektet MAYAJA (Maendeleo ya Jamii) i Kyerwa provsti blev af medarbejderne overdraget til de lokale MAYAJA-komiteer og lokalregeringen, og med Danmissions støtte startede MAYAJA i to nye områder per 1. januar 2013. I Nordveststiftet arbejdede man i 2012 på at forberede en indsats særligt for og med kvindelige bønder, der som oftest har ansvar både for landbrug og husarbejde.

Samarbejde om bedre uddannelse På den lutherske kirkes uddannelsesafdelingen tog i 2012 i samarbejde med Stiftet Øst for Victoriasøen initiativ til et projekt for at give bedre uddannelse til børn og unge. Det sker ved, at de lokale myndigheder

MADAGASKAR Samarbejdspartnere: Den Gassisk Lutherske Kirke (FLM)

Udsendinge: Simon og Mette Kristensen (indtil 1.8.13) Annika og Rune Bach (ansat pr. 15.5.13)

Volontører: Nicolai Winther-Nielsen, konsulent SALT Julie og Johan Tarp Dalsgaard, SALT

14

kontraktligt forpligter sig på at forbedre forholdene. I 2012 blev der i Mwanza afholdt de første kurser i uddannelsesrettigheder for lokale myndigheder og skolefolk, og det forventes, at der kan indgås kontrakter på distriktsniveau mellem befolkning, uddannelsesudbydere og myndighederne medio 2013. De første pædagogiske kurser er også afholdt med fin modtagelse fra skolekonsulenter og skoleledere.

Fælles initiativer Kirkens kontor for fortalervirksomhed har taget initiativ til et fælles forum, det såkaldte Advocacy Cross Learning Forum/fælles læring om fortalervirksomhed med henblik på tværgående erfaringsudveksling. Første møde afviklet i 2012. Målet er større sammenhæng mellem fattigdomsbekæmpelse og fortalervirksomhed.

Vejen frem Danmission og samarbejdspartnerne planlægger at fortsætte med de foregående områder i de kommende år med øget satsning på: 1. Dialog og fredsskabelse. Dialogerfaringerne fra Zanzibar skal udbredes til andre dele af Tanzania. 2. Antikorruption: Udfordre og samarbejde med myndighederne for at reducere korruption. 3. Bønders rettigheder: Karagwe Stift har besluttet at blive mere aktiv fortaler for fattige bønders levevilkår og rettigheder. Og projekterne i Karagwe og Nordveststiftet styrker samarbejdet på dette område. 4. Naturforvaltning. Tanzania er sårbar over for udenlandske investorers udnyttelse af ressourcerne, som sjældent kommer befolkningen bredt til gavn. Der er planlagt en konference om jordrettigheder på nationalt niveau i 2013.


Foto: Magnus Sort Eidemak

Missionen lykkes, når elevrepræsentanter første gang tager ordet over for en hel forsamling af skoleledere og kommer med deres bud på, hvordan skolen kan forbedres. Og når skolelederne tager deres forslag alvorligt og går med på at begrænse fysisk afstraffelse, som er meget udbredt her i Tanzania Missionen lykkes, når landsbylederne går sammen med bønderne om at skaffe bedre veje og enes om at gå til distriktet for at fremme sagen. Missionen lykkes, når fattige bønder efter MAYAJAs oplysningsarbejde får mere energi og bedre ernæring, og de kan se, at deres børn er sunde og raske. Missionen lykkes, når Den Evangelisk Lutherske Kirkes Fortalervirksomhedskontor tager i parlamentet for at opfordre til mere fokus på at værne om sparsomme naturressourcer i samarbejde med lokalbefolkningerne og endda får nedsat et udvalg, der skal holde regeringen fast på denne målsætning. Missionen lykkes, når vi er lige for Vorherre under altergangen, selvom vores perspektiver ellers ind imellem kan føles temmelig forskellige. Missionen lykkes, når Bukobas erfaringerne fra fortaler- og konfliktmægling kan bruges i fattige fiskersamfund nær Mwanza, hvor fattigdommen driver folk ud i prostitution og børnearbejde. Kristine Kaaber Pors, udsendt til Tanzania

15


Situationen i Madagaskar Desværre for landets forarmede befolkning kom der heller ikke i 2012 nogen ende på den nu over fire år lange politiske krise. Dog er der med støtte fra det internationale samfund planlagt valg til afholdelse i 2. halvår af 2013. Hvis resultatet af forhåbentligt gennemsigtige og troværdige valg accepteres af alle parter i landet, er der udsigt til international anerkendelse af landets regering. Dette vil være vigtigt for afslutningen af krisen – og dermed for udviklingen i landet.

Danmission i Madagaskar Miljøforbedring: I Madagaskar er miljødegradering i form af bl.a. skovrydning et stort problem. Derfor og som følge af drøftelserne på Danmissions repræsentantskabsmøde i 2008 om kirkens forvalteransvar for skaberværket har Danmission støttet Den Gassisk Lutherske Kirke (FLM) i gennemførelsen af et treårigt træplantningsprojekt. 1. fase sluttede i 2012. Resultat: flere end 15.000 nye, voksende træer. Både FLM og Danmission har intentioner om en 2. fase. Kirkevækst: FLM har positive problemer som følge af sin store vækst. Kirkens organisationsstruktur og arbejdsgange, som ikke blev ændret væsentligt i 30-40 år, har haft vanskelig ved at følge med til en vækst fra 6 til 23 synoder i samme periode. Sammen med FLMs andre missionspartnere har Danmission derfor de sidste år støttet organisationsudvikling, der indtil videre har ført til, at FLMs generalsynodemøde i september 2012 vedtog et revideret og mere smidigt sæt kirkelove. Til den store opgave vedrørende oplæring af de nye kristne er der behov for medarbejdere til kirken. Derfor støtter Danmission FLMs arbejde med uddannelse af lokale menighedsledere på Sambava Bibelskole og videreuddannelse af præster på SALT i Fianarantsoa. Samarbejdet med SALT har i 2012 bl.a. handlet om indsatsen for at opnå officiel anerkendelse af SALT fra Madagaskars undervisningsmyndigheder og kapacitetsopbygning med henblik på udgivelse af lokal teologisk litteratur. Husholdningsskolen: FLMs kvindebevægelses høj- og husholdningsskole ILOFAV i udkanten af Antananarivo, som Danmission har en samarbejdsaftale med for 2012-2014, har arbejdet for undervisningsmyndighedernes officielle anerkendelse. ILOFAV’s leder kunne i april 2013 fortælle, at den såkaldte akkreditering er i hus. Med den i hånden har ILOFAV nu lov til at reklamere for sig selv i medierne. Håbet er, at denne markedsføring sammen med tilladelse til, at ILOFAV må udstede diplomer med undervisningsmyndighedernes stempel, kan få elevtallet til at stige igen, efter at det desværre faldt i 2012. Den dalende søgningen til skolen skyldes blandt andet

16

højere elevbetaling i en nødvendig indsats for at give skolen større økonomisk uafhængighed. Men højere elevbetaling er svært for mange – ikke mindst i disse kriseår i landet. Inspiration til dialog: Med støtte fra Danmission deltog en ung muslimsk og en ung kristen kvinde fra Madagaskar på International Work & Study Camp i Libanon i juli 2012. Inspirationen fra denne dialoglejr for unge kristne og muslimer har de to gassiske deltagere bragt med tilbage til Madagaskar og delt ud af på bl.a. FLMs landsungdomsstævne, hvor ca. 10.000 unge deltog. Resultatet er blandt andet, at der i februar 2013 for første gang blev afholdt seminar for unge kristne og muslimer arrangeret af Madagaskars Kirkeråd (FFKM) og repræsentanter fra det muslimske samfund. Og seminardeltagerne udtrykte ønske om flere lignende seminarer. Fortalervirksomhed: På opfordring af Danmission besluttede FLMs nationale komité (KMSL) i maj 2012, at kirken skal lære mere om fortalervirksomhed. Derfor blev nationale og synodale ledere i FLM introduceret til rettighedsbaseret fortalervirksomhed på flere seminarer i 2012. På et af seminarerne var der Syd-Syd-udveksling, da koordinatoren for fortalervirksomhedsarbejdet i Evangelisk Luthersk Kirke i Tanzania (ELCT) underviste lærere fra FLMs teologiske uddannelsesinstitutioner i de bibelske og teologiske baggrunde for fortalervirksomhed samt delte erfaringer fra den tanzanianske kirkes arbejde med fortalervirksomhed. I det integrerede landsbyudviklingsprojekt i Antananarivo-synoden, FAFAFI/SPAnta, er man begyndt at arbejde med fortalervirksomhed ved at undervise lokale udviklingskomitéer i at kunne fremføre deres sager over for myndighederne. De erfaringer, som FAFAFI/SPAnta høster under det, som foreløbigt er et pilotprojektet, skal videreføres i en forventet ny projektfase fra 2014. Målet er også at udbrede erfaringerne til andre dele af FLM. HIV/AIDS: FLMs forening Jairo – opkaldt efter Jairus i Det nye Testamente – arbejder med at yde psykosocial omsorg til personer, der enten selv lever med HIV/AIDS eller er berørt af sygdommen. Mette Kristensen har været en central medarbejder i FLMs nationale koordination for kampen mod HIV/AIDS i et 2-årigt projekt. Projektet, som afsluttedes i 2012, handlede om at opbygge kapaciteten hos medlemmerne af Jairo-foreningen i 5 af FLMs synoder for at kunne yde psyko-social omsorg til smittede og for at kunne kæmpe for deres rettigheder og plads både i samfundet og i kirken. Hensigten var desuden at genoplive Jairo-foreningen i andre synoder. Målet blev nået, idet repræsentanter fra Jairo-foreningen i 11 synoder deltog på kursus i november 2012.


Foto: Nicolai Winther-Nielsen

Jeg blev ufattelig glad, da en anonym giver gav 20.000 kroner, så vi kunne købe 40 brugte computere. Hidtil har 410 studerende på 6 præsteseminarer her i Madagaskar kun haft adgang til 2 computere! Nu skal kun 10 studerende dele en PC og kan studere døgnet rundt og dermed arbejde sig op på international standard. Der bliver også bredbåndsforbindelse, så danske og gassiske teologistuderende kan tage klasser sammen via internettet! Nicolai Winther-Nielsen har været udsendt til Madagaskar for at undervise kommende præster på det teologiske fakultet SALT i Madagaskar

Danmissions støtte har i 2012 helt konkret fx betydet, at vi fik trykt og udsendt plakater med opfordring til menighederne om at give en gave til Den Gassisk Lutherske Kirkes Evangelisationsafdeling. Resultat: Vi samlede 42 procent mere ind, end vi havde budgetteret med. Pastor MANJARIMANANA André, generalsekretær for Den Gassisk Lutherske Kirkes Evangelisationsafdeling.

17

Foto: Simon Kristensen


MELLEMØSTEN

L. Van

L. Tuz

T Y R K I E T

Athen

Rhodes

.

S Y R I E N

C Y P E R N

is R Tigr

Kreta

Euphrat es R.

Nicosia Beirut

L I B A N O N L I B Y E N

I S R AJerusalem E L

Damaskus Amman

Baghdad

I R A K

Dead Sea

JORDAN

Cairo

Kuwait

K U W A I T le

Ni

E G Y P T E N

R.

S A U D I

A R A B I E N

Riyadh

Lake Nasser

Udsendinge:

le

Ni

R.

C H Hanne A D Skovgaard og Jonas Norgaard Mortensen, Kairo (fratrådt 30.9.12)

Birgitte Søgaard Lauta er 1.3.13 ansat som ny regionsleder for Mellemøsten og har siden april 2013 boet i Libanons hovedstad Beirut sammen med sin mand og deres to børn.

Y E

Situationen i Mellemøsten

White Nile

 Egypten er præget af de politiske forandringer, landet gennemgår i kølvandet på præsident Mubaraks fald. Majoritetsdominans og minoritetsforståelse bliver diskuteret ikke kun over kaffebordet, men udgør afsættet for voldsomme demonstrationer, voldshandlinger samt angreb på religiøse steder. CENTRAL Samtidig er landet præget af stor fattigdom, der skal AFRICAN brydes, før et demokrati for alvor kan blive flyveREPUBLIC klart. De kristne føler sig tromlet over af muslimsk i R.

18

Sanaa

retorik ERITREA og majoritetsvældets magt – deres retssikkerhed er sat på spil. Danmission oplever, at både kristne og muslimer søger viden om og støtte til at præge landets udvikling med afsæt i dialog og tværreligiøs forståelse DJIBOUTI Syrien er et land i krig, og mistillid og Djibouti had befolkningsgrupper imellem vokser dag for dag. Behovet for nødhjælp er altoverskyggende. Dertil kommer det presserende freds- og forsoningsarbejde. Der er også brug for, at de lokale aktører er klar til at Stage O M A L I A Addis Abbaba del i det genopbygningsarbejde, der skal til, når krigen en dag er slut. Her skal kirken og de religiøse akE T på H til I O P IA tører spille en rolle, og de skal klædes opgaven I Libanon holder man vejret. Landet bygger på et skrøbeligt fundament, og presset fra nabolandene Lake til de interne magtbalancer. Behovet for skubber

le e Ni Blu

Danmission arbejder i Egypten, S U Libanon D A N og Syrien med støtte fra Danmissions egne midler, Danida og Det Arabiske Initiativ. De tre lande ligger i samme region, men bygger på unikke historier og meget forskellige udfordringer:

Ubang

Asmara

Khartoum

Turkana


dialog de forskellige religiøse og politiske grupperinger imellem synes vigtigere end nogensinde De forskellige situationer til trods, så er der et stort ønske om at skabe læring og dialog på tværs af landegrænser. Et helt central spørgsmål er, hvilken rolle religiøse minoriteter kan og skal have i Mellemøsten fremadrettet. For, retorisk spurgt: Er der plads til kristne i ”Det Nye Mellemøsten”? Og hvilken rolle skal religion have i politik?

Danmission i Mellemøsten Danmission har udviklet sit dialogarbejde i Mellemøsten fra at være enkeltstående aktiviteter til en større projektansøgning med partnere i alle tre lande. Dialogarbejdet fik i 2012 et stort skulderklap af det danske Udenrigsministerium med en bevilling på 6,5 mio. kr. til de kommende to års aktiviteter. Pengene kommer via Det Arabiske Initiativ, som er overskriften på Danmarks langsigtede indsats i Mellemøsten og Nordafrika. Bevillingen går til aktiviteter, der inddrager Syrien, Libanon, Egypten og Danmark. Danmission bruger støtten til i samarbejde med partnerorganisationerne at fortsætte og udbygge dialogprogrammet for religiøse ledere og meningsdannere i Mellemøsten og Danmark kaldet LIU (Leaders for Interreligious Understanding), som ”Det Arabiske Initiativ” også støttede i pilotfasen. Målet med dialogprogrammet er at skabe fundamentet for et langvarigt samarbejde og en forståelse for kultur

og religion mellem de forskellige samfundsgrupper. Det er håbet, at religion kan blive en positiv drivkraft i reformarbejdet i Mellemøsten, og at der bliver skabt solide kontakter mellem folk i Danmark og Mellemøsten fra forskellige religiøse miljøer og mellem meningsdannere. Derudover er der følgende programkomponenter: Håndbog om medborgerskab og religion til brug i Libanon. Håndbogen vil have fokus på, hvordan religion og medborgerskab kan gå hånd i hånd. Religion og religiøse mennesker har et også et civilt ansvar, og det er et vigtigt budskab at få frem ikke mindst i en libanesisk kontekst Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører og religiøse ledere i Syrien En konference for religiøse ledere fra Syrien Religiøs dialog kan være en del af løsningen, når man skal fremme fred og demokrati i Mellemøsten. Det anerkender Udenrigsministeriet med bevillingen til Danmission. Samtidig er det et udtryk for en anerkendelse af Danmissions mangeårige arbejde med dygtige partnere i Mellemøsten. Vi har i Danmission unikke kontakter og kompetencer til at arbejde med dialog gennem trossamfund. Indsatsen for dialog og demokrati er vigtig, hvis "Det Arabiske Forår" skal tilbage på rette kurs, og hvis udfaldet skal blive til samfund med plads til alle – også minoriteter og dermed kristne grupper.

EGYPTEN Samarbejdspartnere: Ceoss, som er den koptisk-evangelisk kirkes udviklingsorganisation EpiscoCare, som er den anglikanske kirkes udviklingsafdeling

Situationen i Egypten Egypten befinder sig i en politisk og samfundsmæssig strøbelig og uforudsigelig tid efter revolutionen i 2011. Økonomien er sårbar, priserne stiger, og det samme gør arbejdsløsheden markant. Revolutionen var bl.a. et udtryk for mange års stærk social utilfredshed, mangel på basale demokratiske rettigheder og meget begrænsede muligheder for at udtrykke sig frit. Tiden efter revolutionen har været præget af håb om forbedringer, om frihed og større social lighed. Desværre har udviklingen i 2012 efterladt stor skuffelse hos store dele af befolkningen, hvilket har ført til opblussen af konflikter (også voldelige) mellem muslimer og kristne. På den baggrund er Danmissions indsatser i Egypten vigtigere end nogensinde. Vi arbejder

med forbedring af levevilkårene for marginaliserede befolkningsgrupper og fremme af den enkelte borgers evne og mulighed for ligeværdig deltagelse i en demokratisk stat.

Danmission i Egypten Demokrati: Gennem projekterne Voices of the People/Folkets Stemme og Civic Education/ Uddannelse af Borgere lærer den enkelte borger om processerne i et demokratisk system, samtidig med at vi hjælper lokale organisationer til at deltage i samfundets udvikling. Desværre har Voices of the People igen i 2012 været ramt af bureaukratiske problemer og er først blevet godkendt af de egyptiske myndigheder i slutingen af året.

19


Fattigdomsbekæmpelse: Det overordnede mål med projekterne er at bekæmpe fattigdom og højne levestandarden. I Øvre Egypten, hvor størstedelen af projekterne udføres, lever over halvdelen af landbefolkningen under fattigdomsgrænsen. De lokale organisationer får hjælp til at opbygge deres kapacitet, bl.a. ved oprettelsen af komitéer om uddannelse, landbrugsudvikling og andre indkomstskabende aktiviteter. Organisationerne får kendskab til relevante love og til borgernes rettigheder og øger dermed deres muligheder for at kunne holde staten og det private erhvervsliv ansvarlige over for lovgivningen og målsætninger om lokal udvikling inden for landbrug, husdyrhold, fiskeri, tilstrækkelig undervisning, sundhed, udbud af arbejde etc. Børn og unge: I to andre projekter fokuseres der specifikt på forbedring af børn og unges livskvalitet. Omkring 30 procent af alle børn under 5 år er underernærede, ca. 2,7 mio. børn mellem 6-14 år dropper ud af skolen, fordi de på grund af fattigdom er nødt til at arbejde, ca. 65 procent af de fattige familier er nødt til at sende mindst ét barn i arbejde for at støtte familiens overlevelse. Danmission har i 2012 været involveret i to børneprojekter a) Bekæmpelse af børnearbejde og b) Styrkelse af udsatte børn så de kan forstå og udnytte deres rettigheder. Sidstnævnte projekt arbejder både med gadebørn, børnearbejdere samt handicappede børn. Begge projekter etablerer, gennem en demokratisk proces, børneparlamenter, hvor grupper af børn lærer at identificere fælles problemer, rettigheder og muligheder for derefter

at konfrontere myndigheder og private arbejdsgivere med krav om forbedringer af deres forhold. Projekterne involverer offentlige myndigheder, private virksomheder, skoler, familier og forældre, og børneparlamenterne har bemærkelsesværdig gode resultater. Mentorer til skolepiger: Også i 2012 har vi støttet Den Anglikanske Kirkes Udviklingsafdeling EpiscoCare med initiativet "Min Kære Datter". I projektet tildeles udsatte piger en mentor – en slags storesøster– som giver lektiehjælp og hjælper med at tale pigernes sag både hjemme og i skolen. Dialog: Dialog og fredsskabende aktiviteter spiller tæt sammen med fattigdomsbekæmpelse. Danmission har igen i 2012 støttet vores partner CEOSS’s program: Forum for Interkulturel dialog (FID). FID fokuserer på dialog mellem egyptere på tværs af sociale og religiøse barrierer og arbejder med emner så som større tolerance, accept af andre, gensidig respekt og fredelig sameksistens. Til trods for en skrøbelig politisk periode i Egypten har projekterne i 2012 haft gode resultater og har tydeligt vist, at der i denne nye tid for Egypten er meget stort behov for aktiviteter, der involverer lokalbefolkningen og styrker den demokratiske proces og udvikling. Projekterne vil alle blive afsluttet i løbet af 2013, men sideløbende vil det nye program for perioden 2014-17 blive udviklet i tæt samarbejde med partnerne og med udgangspunkt i evalueringer af de igangværende projekter.

Foto: Anders Helmer

Jeg er med i børneparlamentet for at arbejde for et bedre Egypten. Vi kæmper for at forbedre børns liv. For at lære børn at de også har rettigheder. Det vigtigste, børneparlamentet har opnået er at få børn tilbage i skolen Vi kæmper også for, at børn ikke skal udføre farligt arbejde, og at lærerne eller arbejdsgiverne holder op med at ydmyge og tæske børnene. Nourhan Khaled, 15 år og ”præsident” i et egyptisk børneparlament, som støttes af Danmission

20


libanon Samarbejdspartnere: Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD) støtter marginaliserede grupper – både kristne og muslimer. Arbejder med dialog og konfliktløsning, men også med hjælp til gadebørn og flygtninge. Adyan er en interreligiøs organisation, der arbejder for at styrke relationen mellem religiøse grupper i Libanon og i den arabiske verden. Near East School of Theology (NEST) er en teologisk uddannelsesinstitution i Beirut.

Volontører: Ingeborg og Arne Kappelgaard, NEST Beirut Cæcilie E. Jessen, NEST Beirut Lise Christina Rasmussen, NEST Beirut Derudover fire deltagere på dialoglejren IWSC i Libanon

Situation i Libanon

Foto: Søren Kjeldgaard

Libanon har mange religiøse grupperinger, hvilket har været en medvirkende årsag til stridigheder. Det gælder ikke mindst for den 15 år lange borgerkrig, der sluttede i 1990. Borgerkrigen har splittet befolkningen og skabt grobund for fordomme mellem religiøse grupperinger, og den politiske situation i landet er ofte anspændt. Borgerkrigen blev afsluttet med et kompromis – den såkaldte Taif-aftale definerer det politiske system og magtfordelingen med afsæt i de religiøse grupper. Landets skrøbelige situation er forværret af borgerkrigen i Syrien. Libanon har endnu engang taget imod

store flygtningegrupper, hvilket er med til at skubbe den demografiske balance, og der er behov for at bringe landets indbyggere sammen på kryds og tværs og styrke fredelige civilsamfundsinitiativer og dialogprojekter.

Danmission i Libanon Danmissions engagement i Libanon er forholdsvis nyt, men siden det begyndte i 2005, er arbejdet og tilknytningen til vores samarbejdspartnere blevet styrket år for år. Det første dialogarrangement, Danmission deltog i, var dialoglejren International Work and Study Camp (IWSC) i 2005 arrangeret af FDCD. I 2012 blev

FDCD’s personale og frivillige er meget erfarne inden for dialogarbejde, hvilket vi i Danmission har lært en masse af. Derudover er de alle meget behagelige og åbne mennesker, som skaber en god stemning, og som man har lyst til at være sammen med – også efter arbejde. Jens Juul Petersen, koordinator, Danmission

21


den 8. Camp afviklet i fællesskab med deltagere fra 12 lande. Gennem FDCD støtter Danmission fx også en ungdomskomite, som gennemfører aktiviteter og rådgiver FDCD om inddragelse af unge. Derudover støtter Danmission kapacitetsopbygning af FDCD, der er en forholdsvis lille organisation. Danmission støtter forskningscentret Christian Ressource Center under NEST. Derudover bidrager Danmission med undervisning i bl.a. bibliodrama, ligesom vi giver mulighed for, at danske teologistuderende og præster kan komme på udvekslings- og studieophold ved NEST.

Adyan laver et omfattende dialogarbejde ved universiteterne i Libanon. Normalt er det sociale studenterarbejde adskilt efter religiøse tilhørsforhold, hvilket er med til at stadfæste polariseringen. Derfor støtter Danmission tværreligiøse universitetsklubber, hvor der er tilknyttet frivillige unge, som er uddannet i konflikthåndtering og dialog. Dialogarbejdet i Libanon er kun blevet vigtigere set i lyset af udviklingen i regionen. Der vil derfor fortsat være et stort fokus på tværreligiøs dialog i Libanon internt, men også med aktører i Danmark og i Mellemøstregionen.

SYRIEN Samarbejdspartnere: Mobaderoon; Active Citizens in Syria er et netværk af syriske aktivister, som siden 2012 har samarbejdet med Danmission omkring dialogprojekter for unge syrere. Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD) har base i Libanon, men flere af deres ansatte er syrere, og organisationen har derfor et stærkt lokalt netværk inde i Syrien.

Situationen i Syrien Situationen i Syrien er kaotisk og alarmerende. Folk flygter. Biler eksploderer i gaderne, selvmordsbomber dræber uskyldige civile og bygninger bliver bombet. Flere end 1.000.000 syrere er flygtet til nabolandene Libanon, Tyrkiet og Jordan, og mange flere er internt fordrevne i Syrien. Kampene i Syrien har kostet over 70.000 mennesker livet - hovedparten civile ofre - og millioner af syrere har behov for hjælp. Alle syrere er berørt af borgerkrigen, hvad enten de er kristne eller muslimer, og krigen betyder, at etnicitet og religion bliver grundlag for opdelinger, konflikter og intolerance.

Danmission i Syrien

Foto: FDCD

Danmission har arbejdet i Syrien med fattigdomsbekæmpelse, dialog og kirkeliv i over 100 år. Vores partnere er respekterede og kendt for at hjælpe både kristne og muslimer. Og netop det faktum er med til at sikre, at hjælpen kan organiseres og nå frem til de nødlidende inde i selve det borgerkrigshærgede

22

land. Danmission var således en af de første og eneste danske organisationer, som kunne hjælpe internt fordrevne. Danida har støttet Danmissions hjælpearbejde i Syrien med 2,2 mio. kr., hvilket betyder, at syrere kan få udleveret mad, tøj, tæpper, petroleum, medicin, hygiejneartikler og mælkepulver til børn. Udover nødhjælp er Danmission også engageret i dialogaktiviteter for syrere. Målet er at støtte de kræfter, som kan være med til både at dæmpe aggressivitet og genopbygge samfundet, så snart den militære og politiske situation tillader det. I skrivende stund handler det primært om at sikre hjælp til nødlidende inden- og udenfor landets grænser. Men Danmission ønsker fremadrettet også at kunne støtte vores partnere i Syrien med freds- og forsoningsindsats. Syriens fremtid kan vi kun spå om, men det ligger i kortene, at minoritetsgrupperne vil skulle kæmpe for fortsat at være en helhjertet del af det syriske samfund. Her vil Danmission kunne støtte med træning og fortalervirksomhed.


Med Danmissions hjælp er det muligt at hjælpe syriske flygtningefamilier, der befinder sig midt i en kaotisk og utryg situation. Og lige nu er der mange, der venter på, at Danmission hjælper syrerne – både kristne og muslimer – med at klare sig igennem den kolde vinter. Riad Jarjour, FDCD.

23


K A Z A K H S T A N

Hulun Nur

Ulaanbaatar M O N G O L I A Irtys

h

asien

L

.

Alma Ata

Bishkek KYRGYZSTAN

Tarim

R. Huang Ha

Beijing

T U R K M E N I S T A N

Dushanbe TAJIKISTAN

T A J I K I S T A N ng

Hua

K I N A

Kabul

Huang Jin

sh

s

Ha

Huang Ha

Hu

ang

aR

.

Ha

Salween Salween

es ng

Ya ng

Mekong Mekong

Ga

Thimphu BHUTAN

B HThimphu U T A N BHUTAN

apu aa tra utr hm utr ap Bra ap hm Brahm Bra

CHINA

Salween R.

Ganges Ganges

B A N GBANGLADESH L A D E S H MYANMAR

INDIA

e

gtz

Yan

JinJin shsh a Ra R ..

.

nR

Kathmandu Kathmandu

ges

e tz

ee

lw

NEPAL

Gan

sha R. ha R. JinsJin

N E P A L

Sa

us

Ind

us

Ind

tze

ng

g on ek

P A K I S T A N

Ya

Ya

M

New New Delhi Delhi

ng

tze

PAKISTAN

a R. Jinsh

Ind us

Ind us

s du In

A F G H A N I S T A N

C H I N A

Indu

Islamabad Islamabad

Ha

BANGLADESH Ga

Dhaka Dhaka Dhaka

ng

Narmada

a

mad

Nar

TTAIWAN aiwan

es

I N D I E N

VIETNAM

M Y A N M A R

MYANMAR

Hong Kong

Hong Kong

Hanoi Hanoi

L A O S LAOS

R na Krish .

Kris

Mekong

Sa Salw lweee ennR. R.

vari

R.

V I E VientianeVientiane

Rangoon Rangoon Rangoon

Krishna R.

T N A M PHILIPPINES

THAILAND

zo LL uu zo nn

ogn ekon

R.

Goda

Mek M

hna

a r i R.

Salween R.

God av

g

T H A I L A N D Manila

Bangkok

C A M B O D I A

Andaman Andaman Islands Islands

Phnom Penh

S P H I L I P P I N E S

Palawan

Colombo

S R I L A N K A

Nicobar Islands

Bandar Seri Begawan

M A L A Y S I A

B R U N E I

Natuna

Kuala Lumpur

M A L A Y S I A

Simeulue

Singapore

S I N G A P O R E

Nias

S u m a t r a

Regionsledere

B o r n e o

Siberut

Celebes

Henrik Sonne Petersen er regionsleder for Sydasien. Stillingen som regionsleder for Sydøstasien påtænkes besat senest i august med udsendelse i Jakarta efteråret. Placering i Cambodja. I

N

D

O

N

E

S

I

A

Enggano

Java

Situationen i Asien I Asien arbejder Danmission i Bangladesh, Cambodja, Indien, Myanmar og Pakistan. Udviklingen i Asien går rigtig stærkt. Men selvom mange mennesker kommer ud af fattigdom i disse år, så er der stadig en stor befolkningstilvækst, og Asien er stadig den verdensdel, hvor der er flest fattige. Den kristne tilstedeværelse er i fortsat vækst, men der er mange udfordringer i de enkelte lande for de kristne kirker.

Danmission i Asien Som udgangspunkt ønsker Danmission at være tæt på partnerne og at forstå de udfordringer, som partnerne har. I det lys har Danmission arbejdet med en revision af ledelsen af arbejdet i Asien. Beslutningen blev at dele Asien op på to regionsledere: En regionsleder for Sydasien, der omfatter Danmissions arbejde i Indien og Pakistan, og en nyoprettet stilling

24

som regionsleder for Sydøstasien, der skal dække Danmissions arbejde i Bangladesh, Myanmar og Cambodja. I Bangladesh venter store opgaver i forbindelse med en afklaring af Danmissions aktiver og forpligtelser i landet. En kommende regionsleder skal arbejde med at få en ordning i stand med Bangladesh Lutheran Church om administration af ejendommene. Indien bliver langsomt faset ud af Danmissions Danida-ramme, således at det fattigdomsbekæmpende arbejde i Indien fra 2016 udelukkende støttes af vores indsamlede midler. Der er iværksat flere læringstiltag for at udnytte synergien mellem Bangladesh, Myanmar og Cambodja, da alle tre lande er en del af Danidaprogrammet. Tiltagene omfatter undervisning og læring, men også partnerbesøg hvor erfaringer deles.


PAKISTAN Danmission i Pakistan Danmission har siden 1901 samarbejdet med Peshawar stift, som er ét af 8 stifter i Church of Pakistan (CoP). Kirken er en unionskirke dannet i 1970 og består af presbyterianere, metodister, anglikanere og lutheranere. Kirken omfatter ca. 20 procent af landets 5 mio. kristne. Der bor i alt 175 mio. i Pakistan. Danmission har relationer til Christian Study Centre i Rawalpindi og er medlem af Church of Pakistan Mission Partners Forum (CPMPF), der har 1214 medlemmer i Europa og USA. De mødes en gang om året et sted i Europa og hvert andet år i Pakistan, hvor biskopper og andre ledere er deltagere. Den sociale og politiske situation i Pakistan er i store dele af landet præget af den nu 12 år lange krig i Afghanistan. Dette gælder ikke mindst Peshawar Stift. Trist var det, at kirken, skolen, læsestuen og tre boliger i byen Mardan i september 2012 blev smadret og nedbrændt i forbindelse med en stor demonstration imod ”Vestens” krig i Afghanistan og imod den pakistanske regerings ”venskab” og økonomiske afhængighed af USA. Provinsregeringen har undskyldt katastrofen og ydet stor hjælp til genopbygningen. Der er desværre ikke sket positive fremskridt vedr. landets blasfemilove. Disse love, der skal beskytte majoritetsreligionen islam og profeten Muhammed imod hån og latterliggørelse, betyder, at ca. 25 kristne er idømt strenge straffe, ca. 25 sidder fængslet på livstid og 10 med dødsstraffe, hvoraf ingen dog er gennemført. Kirkernes Verdensråd og den kristne menneskerettighedsorganisation, CLAAS, kæmper bravt for at ændre de diskriminerende forhold, der ikke kun går ud over det kristne mindretal, men også moderate muslimer og andre minoriteter.

Danmission har i 2012 støttet det værdifulde arbejde, der udføres af Mental Health Centre i Peshawar. Dette center er det eneste i provinsen, der tager sig af psykisk syge børn og unge. Desuden støttes stiftets missions- og evangeliserende arbejde samt kapacitetsopbygningen i stiftet. Det er altid vanskeligt at gøre resultatet af diakonalt og evangeliserende arbejde op i tal. Der er dog ingen tvivl om, at Danmissions bidrag er meget velkomment og vigtigt. Det betyder håb for udstødte og giver kirken mulighed for at nå længere ud med evangeliet – ikke mindst i handling. Fremefter er det planen tillige at støtte det vigtige dialogarbejde, der finder sted i organisationen "Trosvenner", som er skabt på kirkens initiativ, og som nu omfatter både muslimer, hinduer, sikher og kristne. Erfaringen fra samarbejdet med kirken i Pakistan er i høj grad den, at det er muligt at være kirke i "verdens farligste stift", hvor blot ½ procent af befolkningen er kristne. Kirkerne er fyldte, og der forkyndes evangelium til deling. Assisterende landekoordinator, Lorens Hedelund, er gennem de sidste 7-8 år rejst til stiftet og har sammen med stiftets biskop og andre ledere besøgt projekter og menigheder. Biskoppen og en lægleder er inviteret til at besøge Danmission i 2013. Det er meget vigtigt at vandre sammen med en kirke, der er trængt, men på trods magter at være kirke. Danmission kan som en af stiftets ældste samarbejdspartnere tilbyde værdifuldt fællesskab og samarbejde. Og så betyder medvandringen med kirken i Pakistan uvurderlig læring og erfaring for Danmission og for vores kirke.

indien Samarbejdspartnere: Danmission arbejder primært i den indiske delstat Tamil Nadu, hvor den historiske partner er Arcot Lutheran Church (Arcot-kirken), men støtter også et teologisk seminarium i delstaten Karnataka, nemlig United Theological College i Bangalore. Desuden har Danmission en relation til Northern Evangelical Lutheran Church in India, NELC, beliggende i Jharkand, Bihar, Assam og Bengal, og støtter kirken med teologisk uddannelse og drift af bibelskolen i Bongaigaon, Assam. Endelig deltager Danmission i paraplyorganisationen United Evangelical Lutheran Church of India, UELCI.

Danmission i Indien Historisk har Danmission været engageret i Indien med forkyndelse af evangeliet og omsorg for fattige, og det er den arv, der stadig varetages, når Danmission sammen med Arcot-kirken arbejder med

at finde moderne udtryk for, hvad det vil sige at være i mission i Indien i dag. For det er det, det handler om, både i dialogarbejdet, hvor troende mennesker mødes til gensidig berigelse, i forkyndelsen af evangeliet, hvor mennesker indbydes til fællesskab med Kristus,

25


Foto: Charlotte Dyhr

26


og i udviklingsarbejdet, hvor kvinder og børn lærer at gøre brug af de rettigheder, de rent faktisk har. For selvom den indiske økonomi vokser, er der stadig en stor gruppe marginaliserede mennesker, der ikke får del i velstandsstigningen. Nødhjælp efter cyklon: Året 2012 begyndte i Sydindien med eftervirkningerne af cyklonen Thane, som ødelagde bygninger og marker, væltede hele skove af træer og efterlod store dele af det sydøstlige Tamil Nadu uden elektricitet og vand. Via en nødhjælpsbevilling fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling støttede Danmission uddeling af nødrationer af mad og vand. Desuden støttede Danmission Arcot-kirken (ALC) i at reparere taget på hovedkontoret i Cuddalore, som både huser kirkens ledelse og kontoret for Junior Ministry, ALC’s spejderarbejde. Koordinering af udvikling og mission: I februar 2012 oprettede ALC to stillinger med henblik på koordinering af udviklings- og missionsarbejdet og realiserede dermed det, som har været et mål for ALC igennem mange år: nemlig at koordinere og opsamle viden inden for disse to felter. Gennem skoler, spejderarbejde, søndagsskole, gadebørnsprojekt og School Project har kirken kontakt til flere end 36.000 børn og unge, så derfor er det hensigtsmæssigt at koordinere træning af de mange ledere, men også opsamle og formidle erfaringer fra de forskellige arbejdsgrene. Danmission støttede Junior Ministry (spejderarbejdet) i 2012 både gennem volontør Andreas Kyk og med økonomisk støtte til ledertræning – herunder nyt studiemateriale og udvikling af nye udendørs aktiviteter. Målet er, at de unge ledere bliver bedre klædt på til at være og give et kristent vidnesbyrd til børnene og deres forældre. Dialogcentret Quo Vadis: I 2012 og 2013 har der været stor søgning til dialogcentret Quo Vadis. Der har blandt andet været afholdt bibliodrama, hvor flere har givet udtryk for, at de er nået til forsoning med sig selv og med deres egen kristne tradition, som de tidligere havde taget afstand fra. Desuden har en række skoler og højere læreanstalter både fra Danmark, Indien, Tyskland og andre steder sendt studerende til Quo Vadis. Kvinder og børns rettigheder: ALC har i godt 5 år arrangeret børneparlamenter med midler fra Danida med det formål at styrke børns og deres mødres viden om rettigheder som borgere i et demokrati og bruge denne viden til at kontakte lokale myndigheder og påpege myndighedernes pligt til at sikre ordentlige forhold for netop kvinder og børn. Børnerettighedsprojektet slutter i 2013, men der er muligheder for at videreføre projektet for

Danida-midler i en konsolideringsfase og derefter fortsætte for Danmissions indsamlede midler. Hjælp til "stammefolk": I Kalrayan Hills har ALC siden 2008 haft et projekt til udvikling af lokalsamfund med midler fra Danida administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). Formålet er at forbedre sundhedstilstanden for såkaldte stammefolk, der ligesom dalitter er marginaliserede. Fokus i projektet er, at adivasierne skal have adgang til deres rettigheder. Projektet afsluttes i 2013 og skal inden da evalueres, så Danmission kan afgøre, om vi gennemfører en kortere exit-fase i 2014-15, eller om der skal være en fase to. Kirkeopbygning: På kirkeområdet har Danmission en relation både til Arcot-kirken, United Theological College og foreningen af lutherske kirker i Indien. I forhold til ALC har Danmission støttet kirken i realiseringen af den strategiplan, der blev udarbejdet i 2011. Det arbejde fortsætter i 2013 og 2014, fordi kirken også lægger op til en revision af sine vedtægter. Det har været vanskeligt at gennemføre nye initiativer sammen med United Theological College i Bangalore dels pga. jubilæum i 2012 dels pga. akutte problemer med den ene elevbygning, som har krævet nedrivning og genopbygning. I stedet har Danmission lavet en aftale med paraplyorganisationen for teologisk undervisning i Indien, Board of Theological Education Serampore Senate (BTESSC), om forberedelse og udgivelse af en publikation om ”Climate Justice.” Den skal advokere for større opmærksomhed om konsekvenserne af klimaforandringerne, der ifølge WHO hvert år forårsager 150.000 dødsfald i Indien, hvilket især påvirker marginaliserede mennesker.

Nye initiativer i 2013 og 2014 Danmission forventer at indgå en aftale med ALC om den videre drift af Quo Vadis. Målet er en aftale, der balancerer behovet for økonomisk bæredygtighed med behovet for fortsat dialogfaglig udvikling i en situation, hvor Quo Vadis oplever en stigende søgning og øget efterspørgsel efter træning af unge. Danmission forventer også at fortsætte ledertræning af kirkens unge i arbejdet med at være og give et kristent vidnesbyrd. Desuden kommer Danmission til at arbejde en del med udfasningen af Danida-midler til skolearbejdet og finde en god model for videreførelse af arbejdet for Danmissions egne indsamlede midler. Det vil kræve fortsat udbygning af det koordinerende organ, som ALC har oprettet. Endelig forventer Danmission i løbet af 2013 at gennemføre en evaluering af sundhedsarbejdet i Kalrayan Hills.

27


CAMBODJA Samarbejdspartnere: Kirkepartnere  Abundant Life Church (ALC)  Continuing Education Program for Alumni (CEPA)  Evangelical Fellowship of Cambodia (EFC)  Cambodian Methodist Bible School (CMBS) Fattigdomsbekæmpende partnere  House of Care Organisation – samarbejdet ophørte i slutningen af 2012  Peace Bridges Organisation (PBO)  Poverty Alleviation through Rural Community Empowerment (PARCE)  Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS)

Udsendinge: Susanne Tjagvad Madsen (fratrådt 15.11.12) Ernst og Anne Mette Jürgensen Juanito og Beatrice Basalong

Situationen i Cambodja Den sociale og politiske historie i Cambodja er kendetegnet af voldelige opgør og folkemord, som har sat dybe spor af mistillid i hele samfundet. Projektaktiviteterne gennemføres i et politisk miljø, hvor regeringen har næsten fuld kontrol over den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og hvor der levnes begrænset råderum for befolkningens frie ret til at ytre sig. Landets institutioner og decentrale myndigheder er svage og mangler faglig kapacitet og

et klart mandat. Cambodja tilhører fortsat den tredjedel af verdens nationer, hvor fattigdom og sult er mest udbredt.

Danmission i Cambodja Kirkeudvikling: CEPA, videreuddannelsesprogrammet for præster og menighedsledere, har opbygget kapacitet inden for forskellige områder blandt kirker i provinsen, bl.a. sjælesorgssamtaler i grupper og ikkevoldelig kommunikation. Juanito Basalong har støttet

Danmission er en dynamisk, engageret og fleksibel partnerorganisation. Støtten fra Danmission har gjort det muligt for os i Peace Bridges Organisation (PBO) at indgå i partnerskaber med forskellige organisationer, bevægelser og ministerier, der arbejder med fredsskabelse og fortalervirksomhed. Peace Bridge Organisation, en af Danmissions partnere i Cambodja om samarbejdet Foto: Christina Kofoed Nielsen

28


Foto: Christina Kofoed Nielsen

Et af de to største øjeblikke i mit arbejde i det forløbne år var, da Sophat forsvarede sin mastergrad i udvikling. Sophat er søn i en fattig risbondefamilie, der er blevet næsten halveret på grund af sygdom. Det var ganske enkelt en sejr, da han, med støtte fra Danmission, gennemførte sit studium – en sejr både for ham selv og for de kirker og præster, der nu får gavn af hans nye viden. Anne Mette Jürgensen er udsendt til Cambodja

menigheden i Preah Sdach og undervist på en metodistisk bibelskole i Phnom Penh. Kirken i Cambodja er præget af forskellige denominationer, som ind i mellem har svært ved at samarbejde. CEPA skaber rum for fællesskab mellem tidligere studerende. Dialog: Danmission arrangerede i samarbejde med Metta Karuna Center en workshop om interreligiøsitet, retfærdighed og forsoning – det er den første workshop af sin art i Cambodja. Som et resultat af workshoppen blev der afholdt forskellige interreligiøse træplantningsarrangementer i forbindelse med Verdens Interreligiøse Harmoni Uge – for første gang i Cambodjas historie. CEPA har sat interreligiøs fredsskabelse på dagsordenen i kirkelige sammenhænge gennem afholdelse af en national workshop med præster og tidligere bibelskoleelever. Fattigdomsbekæmpelse: Det snævre politiske råderum for civilsamfundsaktører begrænser vores partneres mulighed for at tage fat på strukturelle årsager til fattigdom som f.eks. korruption. Derfor er det nødvendigt at finde indirekte måder, hvorpå man

kan tage sensitive emner op – fx gennem afholdelse af borgermøder, hvor borgerne kan stille kritiske spørgsmål til myndighederne. Arbejdet med fattigdomsbekæmpelse foregår ofte i konfliktramte lokalsamfund, så derfor har Danmissions to partnere (PARCE og PNKS), der arbejder med lokalsamfundsudvikling, fået undervisning i konfliktløsning og fredsskabelse af PBO. PARCE og PNKS har bidraget til at reducere fattigdom gennem organisering af landsbyboere, undervisning i nye dyrkningsmetoder osv. Gennem undervisning af fredsskabere har PBO bidraget til at reducere antallet af konflikter i familier, arbejdspladser, kirker, lokalsamfund etc. Danmission samarbejder på nuværende tidspunkt udelukkende med NGO’er (ikke-statslige-organisationer), og det er hensigten yderligere at indlede et samarbejde med en eller flere bevægelser, der organiserer landsbyboere engageret i bæredygtig brug af naturressourcer, f.eks. Prey Lang skoven i det nordlige Cambodja. Generelt: Danmission afholdt et seminar for alle vores partnere med henblik på at styrke deres bestyrelsesarbejde.

29


Foto: Flemming Pless

Det er vores pligt at bidrage med ideer til dialog gennem Myanmar Peace Center. Især når de direkte beder os om hjælp. Det er en chance, vi har fået. Vi kan som kristne ikke isolere os – vi skal tage del i udformningen af det nye Myanmar Dr. Hlaing Bwa fra MIT

MYANMAR Samarbejdspartnere:  MIT (Myanmar Institute of Theology)  ATEM (Association for Theological Education in Myanmar)  MITs underafdeling JRC (Judson Research Center)  MCC (Myanmar Council of Churches)  Shalom Foundation

Udsendinge: Danmission har David Allan som landerepræsentant i Myanmar. Han er australier og har boet mange år i Myanmar.

Situationen i Myanmar Myanmar er inde i en rivende udvikling, der har bragt landet ud af den internationale isolation. Der åbnes op både for handel med udenlandske firmaer og for en større politisk deltagelse. Våbenhvileaftaler med en række oprørsgrupper har afløst mange års væbnet konflikt. Det er endnu for tidligt at sige, om alle reformerne vil være vedvarende, men overordnet set er det en positiv udvikling. Desværre er der ikke så mange positive tegn i det område, hvor Danmission har koncentreret en del

30

af udviklingsarbejdet, nemlig i Kachin State. Her er situationen modsat næsten resten af landet, at en våbenhvile er blevet brudt, og op mod 100,000 er blevet fordrevet. Danmissions partner, Shalom Foundation, arbejder med både udvikling og nødhjælp

Danmission i Myanmar Danmission har støttet udviklingstiltag i 20 landsbyer i Mon State og i 20 landsbyer/områder for internt fordrevne i Kachin State. Danmission har støttet videreuddannelse af


lærere på MIT, således at MIT kan blive godkendt til at udbyde PhD stipendier fra 2014. Danmission har støttet arbejdet og udgivelsen af en ordbog om teologiske termer på burmesisk samt et seminar om feministisk teologi og udgivelsen af en bog om feministisk teologi. Danmission har støttet kapacitetsopbygning af JRC samt diverse dialogworkshops og seminarer for kristne og buddhister, både afholdt af JRC og MCC.

Danmission vil i særlig grad følge og støtte op om både bidrag til Myanmar Peace Center og samarbejde med Det Buddhistiske Universitet. Danmission vil i det kommende år have særlig fokus på kontekstuel teologi i Myanmar og særligt støtte tiltag fra burmesiske teologer, der vil skrive om kontekstuelle emner inden for teologien. Danmission fortsætter med at støtte videreuddannelse af fakultets lærere på MIT.

Kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse

Samarbejde med flere

I året der kommer, vil Danmission fortsat støtte udviklingsaktiviteter i Kachin State, og hvis konflikten fortsætter, hvilket meget tyder på, så vil aktiviteterne være rettet mod de mange fordrevne. I Mon State vil Danmission søge at udvikle programmet til også at omfatte landsbyer i Kayin State. Danmission vil fortsat arbejde med dialog mellem kristne og buddhister i form af støtte til JRCs og MCCs arbejde med dialog. I det kommende år vil der være mere fokus på at bidrage med viden og ideer til Myanmar Peace Center, som er et regeringsnedsat organ, der skal komme med ideer til at løse etniske konflikter. JRC vil i det kommende år arbejde på at få en samarbejdsaftale med Det Buddhistiske Universitet i Yangon om fælles uddannelse i form af akademiske seminarer i interreligiøs dialog.

En vigtig erfaring i Myanmar er, at det er nødvendigt at arbejde sammen med flere organisationer og folkelige bevægelser, når der arbejdes i konfliktsituationer. Sikkerhed og overblik styrkes, når man går ud over et begrænset partnerskab. I fellow-projekterne i Kachin State og Mon State, hvor der er eller har været konflikt, sker arbejdet derfor igennem en samarbejdsstruktur, der inddrager flere forskellige parter og ikke kun Danmissions direkte partner. Kirkerne og de kristne har længe levet ”lidt i skjul” og i mistillid til regeringen. At landet nu begynder at bevæge sig og åbne sig, giver også de kristne nye muligheder. Desværre er de kristne ikke særligt aktive og har en ”det vil jeg se, før jeg tror det”-holdning. Danmission vil støtte og hjælpe vores partnere til at bidrage og blive engageret i de processer, der i fremtiden skal definere og forme deres land.

BANGLADESH Samarbejdspartnere:  Den lutherske kirke (BLC) i den nordvestlige del af Bangladesh  Den kirkelige udviklingsorganisation SUPOTH

Volontører: Karsten Lund, først som volontør og senere som konsulent hos SBS (kostskolen Saraswatipur) Sara og Andreas Nilsson Ellerbek, Supoth og SBS

Situationen i Bangladesh Bangladesh er stadig et af verdens allerfattigste lande, hvor særligt kvinder samt religiøse og etniske minoriteter har svære livsbetingelser og lider under alvorlige krænkelser af deres basale rettigheder. Korruption og fraværet af demokratiske beslutningsprocesser, som de fattigste borgere kan tage del i, hindrer adgangen til offentlige serviceydelser og adgangen til et retfærdigt retssystem. Samtidig er Bangladesh hårdt påvirket af klimaforandringer, som betyder ustabilt regnfald og hyppige oversvømmelser. Ikke desto mindre er der noget at bygge på i det bangladeshiske samfund. Der er fx love og regler,

som sikrer de fattigste bønder adgang til at eje jord. Der er gratis uddannelse for piger og drenge op til 8. klassetrin. Niveauet af analfabetisme hos kvinder er faldet betydeligt, og mødre- og børnedødeligheden er faldet. Den positive udvikling tilskrives i høj grad et stærkt foreningsliv i Bangladesh, som består af dygtige organisationer, der kræver handling fra regeringen og lokale myndigheder. SUPOTH, der er Danmissions største samarbejdspartner i Bangladesh, og de lokale organisationer, som SUPOTH har etableret, er vigtige spillere i foreningslivet. Desuden findes der en decentral beslutningsstruktur i landet og en decentral

31


forvaltning, hvor der faktisk er kvoter, der sikrer kvinders deltagelse i by- og distriktsråd. Der er derfor et godt grundlag, også for de svageste, for at deltage i det politiske liv. Det er SUPOTH meget dygtige til at hjælpe dem med, og de bliver hele tiden bedre.

Danmission i Bangladesh Landsbyudvikling: SUPOTH har eksisteret i 23 år og med stor succes bidraget til udviklingen af de fattige og marginaliserede lokalsamfund i det nordvestlige hjørne af landet. SUPOTH er en selvstændig organisation med rødder i den lutherske kirke, BLC. Organisationen arbejder med udvikling af lokalsamfund efter en model, som de gennem mange år har haft stor succes med. Der etableres selvhjælpsgrupper i landsbyerne, som går sammen i organisationer på distrikts- og regionalt niveau. Organisationerne er selvfinansierede og opretter selv nye selvhjælpsgrupper. På den måde spreder modellen sig som ringe i vandet og efterhånden med mindre og mindre støtte fra SUPOTH. De lokale organisationer går i dialog med lokale myndigheder og arbejder for at skaffe de fattigste mennesker adgang til jord, vand, sundhed og uddannelse. Desuden arbejder de for at skaffe de svageste borgere sociale ydelser som fx pension. SUPOTH har gode erfaringer med at få medlemmer af selvhjælpsgrupper valgt til landsby- og distriktsråd, og projektet bidrager til fredelig sameksistens på tværs af religiøse skel, da hinduer, såkaldt kasteløse, muslimer og etniske minoriteter arbejder sammen side og om side i projektet. Uddannelse: Kostskolen i Saraswatipur og stipendieprogrammet for unge sikrer kristne børn og unge fra de fattigste befolkningsgrupper en uddannelse. De to

programmer er blevet lagt sammen med virkning fra 1. januar 2013. Stipendieprogrammet viste sig at dække for bredt til, at de ansatte kunne følge de studerende og deres familier på forsvarlig vis. Derfor vil man nu give stipendier til tidligere elever på Saraswatipur kostskole, hvor skolegangen stopper efter 5. klasse. SUPOTH og skoleledelsen har i 2012 arbejdet på at få etableret forbedrede administrative procedurer for drift af både skolen og stipendierne, og der arbejdes hen imod at få strategi og retningslinjer på plads. Kirkeudvikling: Arbejdet med kirkeudvikling i Bangladesh koncentrerer sig omkring Bangladesh Lutherske Kirke. Kirken med dens ca. 130 små menigheder er fortsat splittet i to rivaliserende synoder, som kæmper om magten. Af den grund samarbejder Danmission med kirken på menighedsniveau og ikke formelt på ledelsesniveau. Bangladesh Landekredsens Menighedsprogram, Local Church Development Program (LCDP), hjælper ca. 100 lokale menigheder med at forstå sig selv som "kirke" med alt, hvad Gud har givet til den enkelte – og gøre brug af dette til fælles gavn. Programmet arrangerer kurser, teologisk uddannelse på forskellige niveauer og støtter 14 trænere, som hjælper menighederne med at fungere som selvstændige menigheder i vækst. I de 5 år programmet har eksisteret, menes folk fra 95 procent af BLCs menigheder via kurser at have været i berøring med programmet. Menighedsprogrammet drives primært ved hjælp af de af Bangladeshkredsen indsamlede midler. Desuden støttes 2 studerende, som læser mastergrad i teologi på CCTB (Christian College of Theology Bangladesh).

KINAKREDSEN Kinakredsen og Østasienkredsen er tilknyttet missionsorganisationen Areopagos. Der holdes møder i Aarhus og København. Nyhedsbrevet ’Kinafokus’ holder sammen på Kina-engagementet. Danmissions Kinakreds varetager 4 arbejdsopgaver: 1. Den holder venskabskontakten med det gamle missionsområde i Nordøstkina. I 2012 besøgte Tian Fangzhou og Liu Wei Danmark. Desværre måtte en planlagt besøgsrejse til Kina i august 2013, ’Missionen der Lykkedes’, aflyses pga. manglende tilmeldinger.

32

2. Den følger og beder for kirken i Kina 3. Den støtter den kinesiske menighed i København, hvor arbejdet har udviklet sig positivt. 4. Den arbejder med forbindelsen til Taiwan. En gruppe interesserede ønsker at sende sognepræst og tidligere missionær i Taiwan, Jens Dammeyer, til den lutherske kirkes præsteskole. Det vil kræve forpligtende økonomisk opbakning fra en større kreds, hvis det skal lykkes.


Foto: Magnus Sort Eidemak

33


DANMISSION I DANMARK Danmissions netvĂŚrk

2011

2012

Medlemmer (individuelle)

2029

2057

Bidragydere (individuelle)

5096

4952

10

9

Kollektive bidragsydere (antal org.)

863

844

Frivillige involveret i indsamlingsvirksomhed

6912

6790

Frivillige involveret i øvrige aktiviteter

439

427

Kollektive medlemmer (antal org.)

Danmission genbrug kirkens genbrug danmission lys danmission te danmission projekt

34


genbrug Vi er taknemmelige over, at genbrug atter kan bidrage med vækst i salget og overskuddet. Genbrug bidrager med omkring halvdelen af de midler, Danmission selv samler ind. Det er takket være flere tusinde frivillige medarbejderes solide indsats, frivillige der giver af deres tid og energi. For at kunne fortsætte fremgangen i et marked, hvor mange kirkelige og humanitære foreninger har set den samme forretningsmæssige ide som Danmission, har det været nødvendigt at træffe nogle strategiske beslutninger for at ruste Danmission Genbrug til fortsat vækst i et marked med øget konkurrence. Danmission Genbrug markedsføres under flere navne, og Danmissions logo ses derfor ikke så ofte i gadebilledet som andre sammenlignelige organisationers. Det ønsker vi at ændre. Hovedparten af butikkerne i Jylland og på Fyn bærer navnet Danmission Genbrug, modsat på Sjælland og omkringliggende øer, hvor butikkerne indtil 2012 udelukkende har haft navnet Kirkens Genbrug, som ikke entydigt forbindes med Danmission. Etablering af butikker på Sjælland under Danmissions navn blev påbegyndt i maj 2012 med en større Danmission Genbrug i Brønshøj og efterfølgende på Vestamager og i Rødovre i slutningen af februar 2013. Samarbejdsaftalen med Samvirkende Menighedsplejer(SMP) om Kirkens Genbrugbutikkerne har været under forandring de senere år. Det har gjort det muligt for både Danmission og SMP at etablere egne butikker. Danmission og SMP har i fællesskab vurderet, at en afvikling af samarbejdet derfor er en naturlig konsekvens af organisationernes ønske om at styrke deres egne netværk, og i foråret 2013 genforhandles den eksisterende aftale med henblik på at fordele de 36 fælles butikker mellem SMP og Danmission. Vi vurderer, at det er muligt at opnå yderligere vækst i Danmission Genbrug med flere butikker og en mere hensigtsmæssig struktur af arbejdet. Dette har resulteret i nogle ændringer i organiseringen og yderligere ansættelser. Vi har ansat Tom Sand Jensen som ny konsulent for genbrug for Nordjylland, således at konsulent Bent Møller får mere tid til opgaver i Midt- og Vestjylland. Ansættelsen i Nordjylland kan lade sig gøre, fordi konsulent Preben Andersen har ønsket at gå på efterløn. Pia Plet fortsætter med udvikling af butikker

i Østjylland, og Bjørn Clausen fortsætter i Syd- og Sønderjylland samt Sydfyn. Pr. 1. maj tiltræder netværksleder Ruth-Inge Gregersen i en særlig stilling som udviklingskonsulent for genbrug på Fyn og for netværkssamarbejdet med folkekirken på Fyn og i Ribe og Haderslev stifter. I Storkøbenhavn er Louis Møllerfors tiltrådt som konsulent for genbrug i sommeren 2012 og med det koordinerende ansvar for kørselsordningen i København. Kurt Bierbum fortsætter med butiksansvaret for Sjælland og de omkringliggende øer. I 2013 er der etableret en Danmission Genbrug i landsbyen Hårslev på Fyn med tilhørende momsbutik "Alverden" med u-landsvarer, blomstersalg og planer om en lille sommercafé til turisterne. Lysestøberiet i Odense er flyttet med til Hårslev for at forbedre driftsøkonomien. Endvidere er der etableret ny butik i Karup. Flytning af butikker er af og til nødvendigt for at forbedre driften eller udvikle og udvide butikken til fx at kunne sælge møbler. Således er butikkerne i Hjallerup, Vojens, Løgstør og Aars flyttet til større og bedre lokaler inden for det seneste år, og Nykøbing Falster butikken flytter og udvider i maj 2013. Renovering af butikkerne sker efter behov, og i 2012 var det butikkerne i Ringe samt Enghavevej og Toftegårds Plads i Valby, som blev omfattende istandsat. Fordi mange banker lukker deres mindre filialer og bliver pengeløse, kan det være problematisk at få afleveret butikkernes daglige overskud. Udviklingen i retning af det pengeløse samfund betyder, at vi må installere dankortterminaler i de fleste butikker og afsætte ressourcer for at være på forkant med de nye betalingsformer. Salg af tøj og sko, som ikke kan sælges i genbrugsbutikkerne, har udviklet sig positivt i løbet af det seneste år. Omkring 60 butikker deltager i ordningen, hvor en nyetableret gruppe af frivillige står for afhentningen i butikkerne i Jylland og på Fyn bistået af kørselsafdelingen i Storkøbenhavn. Eksporten udgør mængdemæssigt omkring 600 tons om året, som afsættes inden for EU. På det seneste har vi etableret et samarbejde med Mission Afrika om videresalg af deres overskud, ligesom vi udveksler erfaringer med Blå Kors om dagligdagens udfordringer med denne opgave.

Genbrug omsatte for 45 mio. kr. i 2012 – det gav et overskud på 21,8 mio. kr.

35


Foto: Danmission

MØDESTEDET I Danmark har ca. 10 procent af befolkningen udenKøbenhavns kommune omkring støtte til socialt landsk baggrund. Det svarer til ca. 600.000 personer. isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end Folkekirken står over for store udfordringer med dansk. Mødestedet samarbejder med mange forskelhensyn til, hvordan den skal lige organisationer og offentlige forholde sig til både kristne og instanser for at håndtere de udfolk fra andre religioner med anfordringer, vores gæster kommer den etnisk herkomst end dansk. med. Mødestedet ser en stigende vidste du at... Mødestedet tager aktivt del i fattigdom og bruger mange res7.000 mennesker denne udfordring. sourcer på at hjælpe med anI 2012 har Mødestedet haft ca. søgninger om enkeltydelser og fra 69 forskellige 7.500 besøg af mennesker af 69 økonomisk støtte. Mødestedet nationaliteter forskellige nationaliteter. De fleste har også valgt at være fortalere gæster har muslimsk baggrund, for ældre med anden etnisk bagog etniske grupidet de kommer fra Tyrkiet, grund end dansk, da stedet har et per besøgte i 2012 Pakistan, Marokko, Iran, Irak eller stort kendskab til denne gruppe Mødestedet. Afghanistan. Hovedparten af de og ser problematikken omkring besøgende er kvinder. de ældre som en stigende udforMødestedets tilgang bygdring i de kommende år. ger på dialog og sameksistens. Mødestedet tager aktivt Hverdagen er præget af daglige udfordringer med del i Københavns Kommunes inklusionspolitik. glæder, sorger, religiøse fester, madskikke, tanker omKøbenhavn er mangfoldig, og Mødestedet er en kring børneopdragelse, uddannelse, m.m. ressource for både de offentlige institutioner og det Mødestedet har en samarbejdsaftale med kirkelige arbejde.

36


Mødestedet ligger nu i Københavns største sogn: Vesterbro Sogn. Omstruktureringer af folkekirken på Vesterbro har medført, at Mødestedets vedtægter er under revidering. Mødestedet støttes årligt med 750.000 kr. fra det tidligere Vesterbro Provsti. De fleste sogne i Vesterbro Provsti er nu en del af Vesterbro Sogn og betragter Mødestedet som folkekirkens arbejde på Vesterbro – udført i samarbejde med Danmission. Mødestedet har et godt samarbejde med indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen omkring gudstjenester, Koinonia (fælleskab omkring bibelstudier) og flygtningearbejde. I 2012 har Mødestedet gennem udvalgsarbejde bl.a. beskæftiget sig med konvertitter og dåb af asylansøgere. Mødestedet har i 2012 lagt hus til en iransk/afghansk gruppe fra Apostelkirken, som mødes til frokost og bibelstudier. I 2012 har Mødestedet prioriteret at involvere frivillige mere i forskellige aktiviteter. Der er bl.a. tilknyttet en frivilliggruppe til højskoleaftner og i den åbne café. Foruden de faste lektiehjælpere er der flere ”bonusbedsteforældre” eller frivillige, som er kontaktpersoner til familier.

Greve-Solrød Provsti har i 2012-14 valgt at have Mødestedet som deres oplysnings- og indsamlingsprojekt. Mødestedet har stor kontakt med mange menigheder og med Danmissions bagland, hvor der holdes foredrag og inspireres til at være åbne over for de udfordringer, der er for både menigheder, genbrugsbutikker og nabofællesskaber ved at leve i tværkulturelle sammenhænge. Desuden modtages mange grupper og institutioner, der gerne vil opleve et tværkulturelt fællesskab. Mødestedet ønsker i fremtiden at styrke den frivillige og lokale forankring på Vesterbro både i og uden for kirken. Mødestedet ønsker at styrke dialog i nærmiljøet og være igangsættere af både en folkelig og kirkelig dialog i Danmark.

Kirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) i Odense. Danmission støttede i 2012 FTS med 100.000 kr. FTF’s mange tilbud kan følges på deres nye hjemmeside. www.fts-odense.dk. Som noget nyt holdes der faste gudstjenester på engelsk.

GELLERUP-INITIATIVET Danmission er engageret i Gellerup ved Aarhus igennem den store genbrugsbutik, Genbrugsland, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til Bazar Vest. Sammen med frivillige i Genbrugsland og Mission Afrika har Danmission det sidste år undersøgt mulighederne for at begynde et mere omfattende dialogarbejde i Gellerup. Som forberedelse er der blevet afholdt dialogmøder i samarbejde med de fire sogne i Århus Vestre

Provsti, som dialogarbejdet falder mest naturligt for, nemlig Hasle, Møllevang, Helligånd og Gellerup. I 2012 har Danmissions bestyrelse placeret en person i initiativgruppen og afsat midler til arbejdet i 2013 og 2014. Visionen er et dialogarbejde i Gellerup – med en tydelig kristen tilstedeværelse – i et område af Aarhus, hvor der er en naturlig og bred mulighed for dialog og diapraksis mellem kristne og muslimer.

IKON Danmission indledte i 2012 samtaler med IKON om et tættere samarbejde med henblik på sammenlægning, så IKON bliver en del af Danmissions arbejde. IKON er meget stærk, når det drejer sig om dialog, nye religiøse bevægelser og spiritualitet. Sammen med IKON’s mange engagerede frivillige ønsker vi at give sogne i folkekirken redskaber til at tale med mennesker af anden tro. Danmission har fra 1. februar 2013 ansat en fuldtidsmedarbejder i Aarhus, Merete Juel Povlsen, og hun skal som hidtil være den administrative ankermand for IKON’s arbejde, samtidig med at hun skal arbejde for

Danmission både i Danmark og Indien. Der er tale om en ny stilling i Danmission og en oprustning på området. Der arbejdes bl.a. med et kursus om dialog for Danmissions Unge i København og Aarhus, som vil blive afholdt i efteråret 2013, foruden forskellige dialogaktiviteter i løbet af året. Formålet med sammenlægningen, under forudsætning af at repræsentantskabet godkender den, er at skabe en synergieffekt, så dialogarbejdet i Danmark kan fortsætte den udvikling og udbredelse, der har præget området de sidste par år.

37


UNGDOMSARBEJDET Siden september 2012 er der pustet nyt liv i Danmissions ungdomsarbejde. Optakten var SuperDøgn, som fandt sted lige op til repræsentantskabsmødet i 2012. Her var 20 unge entreprenører samlet om emnet: Hvordan skal Danmissions fremtidige ungdomsarbejde se ud? Efterfølgende er der ansat to ungdomsentreprenører (studentermedarbejdere) og en leder af ungdomsarbejdet, som sammen med frivillige arbejder for at engagere flere unge i Danmission Unge.

Danmission Unge De unge har startet en eventgruppe – vi kalder os: Du’ for NICE! Det er et handlingsfællesskab af unge frivillige, som drømmer om at skabe en bedre verden. Vi siger: Du’ for NICE!, fordi vi tror på næstekærlighed og på, at den enkelte har værdi.

Flere Du’ for NICE-events blev gennemført i 2012: En fredag i oktober delte en gruppe unge varm kakao ud på Strøget i København og sagde Du’ for NICE! til de forbipasserende. I december samlede Danmission Unge godt 40 børn fra asylcentret Sandholmlejren og en skole på Nørrebro i København. Sammen gik børnene Lucia-optog på Københavns Rådhus. Det var en oplevelsesrig dag for børnene med leg, sang og fællesskab, og eventen blev omtalt i Politiken, P4 KBH og TV2 Lorry. Dagen efter trodsede unge frivillige i Århus kulde, mørke og blæst. De delte 500 knæklys ud til de handlende i Århus’ gader og var med til at sprede lys i verden. Den næste store indsats bliver sommeren 2013, hvor Danmission Unge arrangerer ferieaktiviteter

Vi er Danmissions Unge – unge, der med Jesus som forbillede går ud og handler i kærlighed! Danskere er vant til ‘facere’ eller organisationer, der bare gerne vil have deres penge. Vi vil vise, hvem vi er som kristen organisation ved at dele ud af noget godt til mennesker – lokalt og globalt! Vi møder mennesker, som måske kan trænge til at blive mindet om, at: Du’ for NICE – du er god nok! Anne Katrine Ebbesen, ungdomsentreprenør Foto: Danmission

38


for udsatte børn i Sydhavnen i København. Og meget mere er på vej – også i Jylland. Danmission Unge er pt. forankret i to lokale grupper i Danmark – én i København og én i Aarhus. Vi arbejder for, at Danmission Unge når endnu længere ud. Derfor deltog Danmission Unge på Åfestival (Danmarks største kristne festival for unge) i pinsen 2013 for første gang i mange år og på Indre Missions årsmøde, ligesom vi i det hele taget gør en indsats for at skabe tættere kontakt til kirkelige ungdomsgrupper rundt om i landet. Vi benytter os meget af Facebook, som er en hurtig og levende måde at kommunikere med unge på. HUSK, at du uanset alder meget gerne må synes godt om os! Kbh i Dialog: København i Dialog en del af ungdomsarbejdet. Det begyndte i 2010 og fortsætter som et tilbud til unge med interesse for dialog. Omkring 35 unge kristne og muslimer mødes regelmæssigt, bl.a. til fyraftensmøder på Mødestedet i København. I december arrangerede ’København i Dialog’ en stor interreligiøs dag med forskellige talere og 300 deltagere. Volontører: I 2012 sendte vi nye, unge volontører ud i verden tilknyttet Danmissions samarbejdspartnere. 7 volontører tilbragte fra 6 til 12 måneder i henholdsvis Tanzania, Madagaskar, Libanon og Bangladesh. Og 6 provstivolontører var 3 måneder i Tanzania.

Globale Fortællere og Konfirmand Aktion Fra 2012 til 2013 havde vi ansat to unge Globale Fortællere, Benjamin Sloth Jensen og Erik Støvring Preussler. I efteråret 2012 var de i Myanmar. Efterfølgende var de på foredragsturné i Danmark, hvor de i løbet af syv uger holdt omtrent 60 foredrag for

Unge:  Handlingsfællesskabet Du’ for NICE!: ca. 40 unge  KBH i Dialog: ca. 35 unge  Danmission Unge på Åfestival: Set af 3.5004.000 unge  Volontører: 13 unge i 2012

Konfirmand Aktion er et interaktivt undervisningstilbud, hvor danske konfirmander møder unge kristne fra andre lande og samler ind til et projekt. Set over de sidste fem år er der i gennemsnit blevet indsamlet 64.900 kr. om året til Konfirmand Aktions indsamlingsprojekter. Med den nuværende struktur er grænsen nået. Vi er i tænkeboks for, hvordan vi kan nå endnu længere ud med Konfirmand Aktion. I perioden 2013 til 2015 er samarbejdet blevet udvidet, så det består af Mission Afrika, Afrika In Touch, Danmission og Teologisk Pædagogisk Center (folkekirken). Teamet er "Tro på Trods!" og sætter fokus på, at man på trods af udfordringer i livet godt kan tro på Guds godhed! I begyndelsen af 2013 havde vi besøg af fire unge gæstelærere – to fra Mission Afrikas samarbejdspartner i Sierra Leone og to fra Danmissions partner, Shalom, i Myanmar. I seks uger rejste gæstelærerne rundt i Danmark, de holdt oplæg for danske konfirmander og satte fokus på den globale kirke. Konfirmand Aktion nåede i 2013 ud til knapt 10 procent af alle danske konfirmander – helt præcist 4.431 personer modtog dette undervisningstilbud. I 2012 nåede vi 4.029 tilhørere, mens tallet var 3.850 i 2011.

Børnelejre og børnetræf  4.431 mødte os i 2013  4.029 mødte os i 2012

børn og unge. De fortalte bl.a. om kulturen i Myanmar, de kristnes situation i landet og de unges hverdag. I begyndelse af 2013 var de chauffør/tolk for to unge gæster fra Myanmar – en del af Konfirmand Aktion.

Traditionen tro blev der sommeren 2012 afholdt tre børnelejre: Bisseruplejren, Blåvandgård og Kildeborg Pigelejr. I alt var 150 børn samlet på de tre lejre. Herudover har der i 2012 været afholdt Børnetræf enkelte steder i landet – bl.a. på Lolland Falster, i Gjellerup og i Virum. Sidstnævnte var et stort Børnetræf med over 500 børn! I begyndelsen af 2013 så man sig desværre nødsaget til at aflyse Børnetræf i Virum 2013 på grund af manglende frivillige tovholdere. Vi håber, det er muligt at finde andre frivillige ildsjæle, der vil påtage sig opgaven fremover. Tak til de frivillige ledere, der bærer børnelejre og Børnetræf år efter år. Uden jer, var der meget, der ikke kunne lykkes.

39


Konfirmand Aktion er et godt og levende indslag for konfirmanderne, som opdager, at der er kristne unge andre steder i den store verden. Konfirmand Aktion sætter konfirmandernes og vores andres liv i perspektiv og viser, at kirke er mere end blot gudstjeneste om søndagen. Danske præster, som har haft besøg af Konfirmand Aktion Foto: Rebekka Steinvig

FOREDRAG Foredragsarbejdet er i 2012 stort set forløbet som i de tidligere år med faste foredrag ved udsendte og ad hoc koordinering af foredrag ved ansatte, bestyrelsen og de frivillige foredragsholdere. Nyt er, at arbejdsområdet har skiftet navn fra Mødesekretariat til Foredrag. I 2012 tog vi fat på udvikling af et nyt foredragskoncept efter metoder og redskaber hentet fra begrebet Story Telling (Historiefortælling). Formålet er bedre foredrag. Det opnår vi: ved at identificere Danmissions værdier og mission for at finde en fælles historie, som vi alle kan fortælle; ved at inspirere og uddanne Danmissions foredragsholdere; ved at styrke samarbejdet med de frivillige foredragsholdere og ved at indføre mere effektive metoder og procedurer. Danmission ligger inde med ekspertviden om både specifikke temaer, aktuelle problematikker og indsigt i de lande, hvor vi arbejder, og vi kan fortælle vore medmenneskers historie. Denne viden skal omsættes til gode og professionelle foredrag og formidles bredere ud i Danmark og til indbringende, men dog fornuftige honorarer til fordel for arbejdet ude i verden. På vores kommende nye hjemmeside bliver der en brugervenlig og overskuelig præsentation af foredragene.

40

For at få Danmissions foredrag bredere ud og udvikle nye koncepter for foredrag i form af blandt andet workshops og debatarrangementer indleder Danmission i foråret 2013 et samarbejde med Dansk

 67 foredrag blev i 2012 holdt af 4 udsendinge fra Danmission – fra Zanzibar, Egypten og Cambodja.  Mindst 2000 personer hørte et af disse foredrag.


Missionsråd (DMR) om et tidsbegrænset pilotprojekt. Resultatet skal præsenteres på et seminar for missionsorganisationer arrangeret af DMR i slutningen af 2013. Vi arbejder også på en procedure, så foredrag ved udsendte, frivillige, ansatte og bestyrelsen fremover mere effektivt kan måles og registreres.

Hjemmebesøg: I 2012 var følgende udsendte på foredragsarbejde i Danmark: Hannah og Daniel Nygaard Madsen, udsendte til Zanzibar, Jonas Norgaard Mortensen, hjemvendt fra Egypten, Susanne T. Madsen, udsendt til Cambodja. I alt har de fire udsendte afholdt ca. 67 foredrag.

VENSKABSMENIGHEDER/REJSER Venskabsforbindelser over landegrænser knytter bånd, hvilket Danmission år efter år oplever, når danske menigheder, elever og lærere rejser på besøg og har genbesøg. I Danmark har fem menigheder en direkte venskabsforbindelse til menigheder i Tanzania eller i Cambodja. Desuden har Farsø, Horne og Midtsjællands efterskoler tætte bånd til skoler i Tanzania. I september 2012 havde Rødding, Løvel og Pederstrup sogne besøg af fire personer fra deres venskabsmenighed i Kasheshe sogn i Tanzania. Det blev tre uger med besøg i skoler og kirker, hvor også biskop Karsten Nissen fik besøg. Afslutningsvis blev der afviklet en swahili-messe i Stoholm Kirke, hvor tre kor deltog. I januar 2013 var tre fra den danske menighed på besøg i Kasheshe sogn. En rejse ud kan afføde et stærkt engagement herhjemme. Eksempel: En gruppe fra Rødovre-Hvidovre Provsti drog i februar 2010 til Tanzania. Alle de

deltagende sogne blev inviteret til at støtte projektet MAYAJA i Tanzania. På tre år er engagement og indsamling i alle sogne steget, og i alt har provstiet på tre år indsamlet 215.086 kroner. Nu er der så efterfølgende også åbnet en genbrugsbutik i Rødovre. Vi vil fremover tilbyde flere rejsemuligheder. Det er forbundet med stor tålmodighed at opretholde en varig venskabsforbindelse. Venskabet er bygget på relationer mellem mennesker, og noget så simpelt som en flytning kan gøre det vanskeligt at opretholde forbindelsen. I Danmission arbejder vi på, at flere menigheder i Danmark kan indgå i en venskabsforbindelse med en af Danmissions samarbejdskirker. Konkrete menigheder i udlandet, som ønsker en venskabsforbindelse, vil blive tilbudt til menigheder i herhjemme. I juli 2013 rejser en gruppe unge fra Aalborg stift til Cambodja. Det er venskabsforbindelsen mellem Abildgaard kirke, Frederikshavn, og kirken i Preah Sadach, som er anledningen til denne rejse.

FUNDRAISING/INDSAMLING De privatindsamlede midler i 2012 kom fra private givere, fonde, testamentariske gaver, virksomheder og som et resultat af over 800 kollektive indsamlinger over hele landet. I dag har vi kontakt til flere end 480 kirker i Danmark, som samler ind til Danmission.

GospelAid 16. juni 2012 afholdt vi for første gang GospelAid. GospelAid er en årlig støtteevent, hvor danske gospelkor fra hele landet mødes i København. Det er et samarbejde mellem Danmission og gospelkirken The Gospel Fellowship. Formålet er at samle ind til et godt formål ved at lave gospelkoncerter og via en markedsplads. I 2012 gik overskuddet til at støtte børnearbejdere i Egypten. Flere end 100 frivillige hjalp til på dagen, og over 600 gospelsangere sang, så det gav genlyd over hele København.

I 2013 vil Danmission igen samarbejde med The Gospel Fellowship om GospelAid. Fokus vil være at samle ind til fattige og udsatte børn i Egypten.

Y’s Men Region Danmark - Regionsprojekt I 2012 valgte Y’s Men Region Danmark at indgå et samarbejde med Danmission om projektet House of Care i Cambodja. Gennem Danmission har de støttet oprettelse af ungdomsklubber, hvor unge blandt andet er blevet tilbudt undervisning i engelsk, IT og syning. Samarbejdet om projektet blev afsluttet marts 2013, men fortsætter omkring andre projekter.

SommerOase I 2012 blev Danmission valgt til at være indsamlingsorganisation på DanskOases sommerlejr, SommerOase, i Odder. Temaet var "Mission – i åndens

41


kraft", og fokus for indsamlingen var den lutherske kirkes arbejde i Karagwe stift i Tanzania. Danmission havde et stort telt opstillet, Café Karibu, hvor der hele uge kunne købes mad og drikke samt fairtrade varer. Ud over dette var vi til stede med masser af aktiviteter som banko, lysstøberi, hønseklatbingo og med aktiviteter på de forskellige børneog voksenspor.

Årets Lucia Indsamling I 2012 blev Årets Lucia Indsamling gennemført for andet år i træk. Mange var involveret, og vi er taknemmelige for den store opbakning. Vi forsøgte at sætte to nye ting i værk nemlig Klassekampen (skoleindsamling) og Luciastafetten (kor-indsamling). Vi måtte sande, at vi, når det kommer til skoleindsamlingen Klassekampen, var oppe imod større organisationer, og det endte med, at vi måtte lukke tiltaget. Derimod var kor-indsamlingen en succes, som vi gerne vil gøre meget mere ud af i 2013. Der blev i 2012 indsamlet 332.258 kr., og støtten kom fx ind via basarer, skrabelodder, indstik, sms, Luciastafetten og salg af engle.

Telemarketing I 2012 har vi startet telemarketing i samarbejde med et jysk firma, TM partner. Vi har ringet ud til næsten 4000 personer for at spørge folk: Om de har lyst til at give et fast bidrag (nye støtter), om de har lyst til at give lidt mere, og om de har lyst til at komme på PBS. Vores oplevelse er, at folk har haft gode samtaler, og vi er glade for de henvendelser, vi har fået i forbindelse med telemarketing. Telemarketing har bragt mange forhenværende støtter tilbage til at være aktive støtter og har i det hele taget været en stor økonomisk succes. Udgifterne er indtjent igen inden juni 2013 gennem nye og øgede gaver via PBS. Vores oplevelse er, at folk har haft gode samtaler, og vi er glade for de henvendelser, vi har fået i forbindelse med telemarketing. Telemarketing har bragt mange forhenværende støtter tilbage til at være aktive støtter og har i det hele taget været en stor økonomisk succes. Udgifterne er indtjent igen inden juni 2013 gennem nye og øgede gaver via PBS.

netværk Danmission netværk: Kredse, distrikter og stiftsbestyrelser. Den indsats, de lokale frivillige yder, er helt afgørende for Danmissions mulighed for at virke både ude i verden og herhjemme. Danmissions lokale netværk er iderige og initiativrige. Og har man brug for input eller opbakning, så har man også i 2012 kunnet få hjælp af de frivillige netværkskonsulenter. Vi afholdt i 2012 to netværksseminarer med temaet "Storytelling" (fortællekunst) og et højskolekursus, som har til formål at give de frivillige mulighed for at møde andre frivillige, få gensidig inspiration og lære nyt om Danmission. De ansatte har det overordnede overblik og bruger tid på at samarbejde med stiftsbestyrelserne og de frivillige netværkskonsulenter. Kirker: Alle kirker i Danmark med bidrag over 5000 kr. til Danmissions arbejde er blevet kontaktet personligt af Danmission. Vi har sendt indbydelser til alle kirker om at være med i Årets Lucia Indsamling samt to opfordringer om til at støtte ofrene i Syrien. Desuden har lokale frivillige opfordret deres kirke til indsamling. Vores erfaring er, at kirkerne værdsætter kontakten til Danmission, og at mange vælger at engagere sig og støtte vores arbejde.

42

Rejser: Vi var på studierejse til Tanzania i 2012 med 7 frivillige fra netværksarbejdet og 3 frivillige fra Genbrug. Det var en spændende og lærerig tur, hvor vi blandt andet besøgte Karagwe stift og kirken. Vi ønsker fortsat at udbygge vores netværksarbejde, og en af planerne er at tilbyde Danmission-rejser på provstiplan. Og så ønsker vi, så vidt muligt, at alle pastorater har en Danmission-kontakt.

Flere og flere kirker støtter Danmission 2009 2010 201 1 201 2

   

41 5 426 453 480


Foto: Danmission

Det var følelsen af at smelte sammen til én stor enhed inde i kirken og rundt i byen. Én flok, én stemme, ét formål: at sprede glæde! Det var helt fantastisk! Faktisk kan det ikke rigtigt beskrives med ord, det skal opleves, for det er en helt speciel oplevelse af fællesskab og glæde Pia Lykke Schäfer, gospelsanger og deltager i GospelAids

Jamen, man kan da slet ikke engagere mennesker om mission, man kan da heller ikke missionere i Danmark (forstået som begejstre mennesker om evangeliet), og man kan da overhovedet ikke blive fremstillet positivt, vedkommende og forståeligt i helt almindelige medier. Jo man kan! Det hedder GospelAid og viser vejen for moderne mission i Danmark og udlandet! Jonas Norgaard Mortensen, tidligere udsendt til Mellemøsten

43


44

Foto: Danmission


KOMMUNIKATION/MEDIE Danmissions Magasin

ISSN: 2245-6953

Danmissions blad til støtter og medlemmer blev relanceret i 2012. Det hedder nu Danmission Magasin for at sende et helt klart signal om, hvad man får ind ad brevsprækken. Vi har arbejdet med udseende og indhold for at gøre bladet både mere lækkert og mere læsevenligt. Det nye layout magasin er tilpasset Danmission nye designmanual (godkendt foråret 2013), som kan ses på www.danmission.dk/ design, og som skal sikre, at Et givende liv Danmission har et let genTheresa - gammel men ikke glemt kendeligt og stærkt udtryk. genbrug Vi fastholder den redaktionelle målsætning i bladet og fortæller om de udsendte og arbejdet ude i projekterne, om genbrug og om det øvrige netværk og aktiviteterne herhjemme, men også om andre emner, som er relevante for forståelsen af og opbakningen til Danmissions arbejde. nr. 4 / december 2012

tema:

Prinsesser går også i

Facebook/hjemmeside Danmission kom på Facebook i slutningen af 2011, og i løbet af 2012 steg antallet af venner fra 211 til 486 (i skrivende stund er vi 604 venner). Facebook lever kun i kraft af at blive brugt – altså hvis vi synes om og deler opslag på vores væg. Gør vi det, så er Facebook et fantastisk medie til at fortælle om Danmission, om hvad vi laver både ude og hjemme, men også om hvad mission er, og hvorfor det er en god sag at bakke op om. Så tak til alle, som er venner med Danmission på Facebook, og som hjælper med at sprede budskaberne. I 2012 satte vi gang i arbejdet med en ny og endnu mere brugbar hjemmeside, som bliver klar i efteråret 2013. Hjemmesiden får

nye opdaterede tekster – også på engelsk – og bliver nemmere at finde rundt på.

Presse Danmission optræder oftere og oftere i medierne – 768 gange i 2012 sammenlignet med 717 i 2011 og 662 i 2010. Tallene dækker over omtale af lokale arrangementer, læserbreve/kronikker/blogs, navnestof, større artikler samt indslag i radio og TV. Interview med deltagere i LIU-dialogkonferencen (Berlingske Tidende, Politiken og Kristeligt Dagblad), TV2’s indslag om Gospel Aid, billedserie fra Årets Lucia Indsamling på Københavns Rådhus (Politiken) rammer bredt, men lige så vigtig er alle de små omtaler af arrangementer i lokalaviser, som kun er muligt takket være ihærdige frivillige i netværket.

Danmission i medierne: 768 gange i 2012 (717 i 2011 og 662 i 2010) Landsdækkende dagblade (90) Regionale dagblade (245) Lokale ugeaviser (195) Fagblade og magasin... (53) Nyhedsbureauer (4) Webkilder (178) Radio- og TV-indslag (3) Kilde: Infomedia

ADMINISTRATIONEN Hen over forår og sommer 2012 blev der foretaget en gennemgribende renovering af facader og vinduer på de to mindre huse på Danmissions ejendom i Hellerup. Nu fremstår hele ejendommen flot istandsat, og Danmission har fået et yderst præsentabelt hovedsæde. Alle otte lejligheder i ejendommen er ligeledes moderniseret, og syv af dem er udlejet på markedsvilkår. I den ottende lejlighed bor Danmissions pedel, der ligeledes fungerer som vicevært for lejlighederne. Indtægterne fra lejlighederne

medvirker til, at Danmissions udgifter til kontorfaciliteter kan holdes på et yderst fornuftigt niveau, selv når man medregner renter til de lån, der er optaget til renoveringen. I administrationen, og i sekretariatet generelt, arbejdes der løbende på forbedring af vores procedurer og interne kontrolsystemer. Der er fokus på, dels at arbejdet udføres så effektivt som muligt, dels at vi sikrer, at pengene anvendes til det formål, som de er tiltænkt. I løbet af 2013 skal flere arbejdsgange således

45


Foto: Danmission

beskrives i skriftlige retningslinjer. Desuden forestår en revision af Danmission håndbog for medarbejdere i Danmark. Danmission er i besiddelse af et stort billedarkiv med flere end 50.000 fotos. De tusindvis af fotos fortæller et unikt stykke kirke- og missionshistorie og er derfor vigtige at bevare for eftertiden. Et større projekt med digitalisering og registrering af de mange billeder i en database er derfor sat i værk. Målet med projektet er, at ca. 20.000 af de bedste billeder skal

Foto: Danmission arkiv

46

blive tilgængelige via Danmissions hjemmeside, så interesserede i Danmissions bagland, hos samarbejdspartnere og i den brede offentlighed får adgang til det historiske materiale. Opgaven med at sortere, registrere og beskrive de mange fotos er i fuld gang og bliver hovedsageligt udført af frivillige under ledelse af tidligere generalsekretær Jørgen Nørgaard Petersen. Projektet kommer til at strække sig over de næste fem år. Velux-fonden har bevilget 100.000 kr. til skanning af billederne.


Adresse: Strandagervej 24 2900 Hellerup tlf. 3962 9911 / fax 3962 0206 mail: danmission@danmission.dk www.danmission.dk giro: 600-0398 netbank: reg.nr. 4190 konto 6000398 sms: DM til 1277 (100 kr. + normal smstakst) Formand: Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Næstformand: Gunvor Bjerglund Thomsen, Haslev Generalsekretær: Mogens Kjær Administrationschef: Caroline Winther Kommunikationschef: Charlotte Dyhr Programchefer: Henrik Sonne Petersen (Kirke og Dialog) Nik Bredholt (Fattigdomsbekæmpelse) Genbrugsleder: Torben Holm

- i samarbejde med

47


Danmission Årsberetning 2012  
Danmission Årsberetning 2012