Danilog profilmagasin

Page 1

DANILOG Det Danske Internationale Logistik Center The Danish International Logistics CentreDet naturlige centrum for Danmarks internationale engagement The natural centre of Denmark’s International engagement


Dette er DANILOG DANILOG – Det Danske Internationale Logistik Center – er hærens speditørvirksomhed. Vi varetager og udfører logistisk støtte til alle danske enheder, der er engageret i internationale fredsstøttende operationer uanset værn. Alt ved DANILOG handler overordnet set om transport, og det indebærer nødvendig viden, erfaring og kompetencer på en lang række områder af både militær og civil art. Det drejer sig især om kompetencer indenfor håndtering af farligt gods, sikkerhed, international spedition og arbejdsmiljølovgivning. Oven i dette er det vigtigt, at medarbejderne kan bevare overblikket og holde styr på tusinde detaljer. På årsbasis afskiber DANILOG omkring 30.000 m3 cargo med en samlet vægt af ca. 4.000 tons. En vigtig del af transporten er posten til de udsendte styrker. Trods den tiltagende elektroniske kommunikation via Facebook, mobiltelefon og andre medier er brev- og pakkepost særdeles vigtig for de danske soldater. Logistikken til støtte for en mission er kompleks. Den kræver indsats af mange medarbejdere med mangeartede kompetencer. DANILOG deltager i hele processen lige fra det forberedende arbejde, over det udførende og vedligeholdende til afslutning og færdiggørelse. DANILOG beskæftiger direkte ca. 560 medarbejdere. Derudover et antal civile og kontraktligt forpligtede samarbejdspartnere, især transportvirksomheder og busselskaber. Med denne mandskabskapacitet udfører DANILOG 2 + 2 kernefunktioner: Primært transporttjeneste, depot & forsyningstjeneste og sekundært de to områder kursus/uddannelsesvirksomhed og administration af udsendte enkeltpersoner. Endvidere uddanner DANILOG værnepligtige, som indkaldes to gange årligt.

About us DANILOG – The Danish International Logistics Centre – is the Danish armed services’ logistics provider. We provide logistical support to Danish units from all the services when these are engaged in international peace-keeping missions. Everything DANILOG does relates to transport, and this requires knowledge, experience, and skills within a wide variety of areas, both civilian and military, particularly in relation to international logistics, health and safety at work legislation, and the handling of hazardous goods. In addition, our staff has to be able to maintain an overview at the same time as ensuring that innumerable details are attended to. In a typical year DANILOG ships about 30,000 m3 of cargo with a total weight of approximately 4,000 tons. An important component of such shipments is mail for the deployed troops. Despite the increasing use of electronic communication tools such as mobile phones, Facebook and other media, sending and receiving letters and parcels still plays a very important role in the lives of Danish soldiers in missions. Providing logistical support for a mission is a complex task. It requires input from a number of different members of staff with a wide range of skills. DANILOG participates at every stage of the process, from initial preparations, shipping and maintenance to delivery and completion. DANILOG employs about 560 members of staff and has contractual agreements with a number of civilian partner organisations, including transport and bus companies. The staff performs the following core duties: transport services, warehousing and supply services, along with training and administration of deployed personnel. Furthermore DANILOG provides training twice yearly for individuals undergoing national service.

www.danilog.dk


We handle your logistics for peace keeping missions DSV Defence and Government Service provides the most cost effective logistics solutions for your large-scale transport requirements. We enable you to move all kinds of equipment and abnormal loads, from Garrison to Theatre. Whatever, whenever, wherever you need it.

DSV Projects Always on the move

DSV provides you with a dedicated team specialized in the planning and execution of project related transport and logistics worldwide. Contact DSV Projects and discover the benefits of our tailor-made solutions and personal service. Tel.: +45 89 36 43 30, E-mail: Projects@dsv.com

DSV is a global supplier of transport and logistics services. DSV has offices in more than 60 countries all over the world. Together with our partners and agents, we offer services in more than 110 countries, making DSV a truly global player. By our professional and advantageous overall solutions, the 21,800 DSV employees are expected to achieve a worldwide annual turnover of 5.1 billion euro for 2009.

www.dsv.com

713_006_ann_DSVDefence_210x276.indd 1

18-12-2009 11:22:29


DANILOG opgaver DANILOG er en operativ myndighed, der bedst kan sammenlignes med en ”logistisk brigade”, og er placeret direkte under Hærens Operative Kommando. DANILOG blev administrativt oprettet den 1. januar 2001 og er fysisk placeret på Vordingborg Kaserne. DANILOG’s hovedopgaver er at: • Være kontaktpunkt og formidle/yde administrativ og logistisk støtte til danske enheder og enkeltpersoner, der forretter tjeneste i fredsstøttende operationer under FN, NATO, OSCE eller EU. • Opstille og uddanne enheder til DANILOG - inkl. Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse - og i den forbindelse at koordinere uddannelses- og øvelsesaktiviteter med brigaderne. • Opstille, uddanne og udsende Nationale Støtteelementer – NSE – og andre logistiske hjælpefunktioner til støtte for missionsbidrag. • Endvidere at påtage sig værtsrolle – Host Nation Support – og hjælpe ved internationale styrkers øvelser i Danmark. Staben gennemfører planlægningen, tilrettelæggelsen og kontrollen af alle typer transport i Danmark og internationalt. 24 timer i døgnet fungerer DANILOG stab som kontaktansvarlig i relation til den daglige administrative og logistiske støtte for alle udsendte enheder og enkeltpersoner uanset missionstype. Det betyder også, at alt personel ved DANILOG kan blive udsendt til løsning af opgaver i udlandet, når behovet opstår. Udover ovennævnte opgaver er DANILOG også ansvarlig for kurser for enkeltpersoner og nøglepersonel ved enheder til udsendelse i internationale operationer. Ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af disse kurser ligger ved Kursuscentret.

DANILOG’s tasks DANILOG is an operational unit, “a logistical brigade” if you will, and reports directly to Army Operational Command Denmark. DANILOG was founded on 1st January 2001 and is based at Vordingborg Barracks. DANILOG’s main tasks are as follows: • To act as point of contact and provide administrative and logistical support to Danish units and individuals engaged in UN, NATO, OSCE and EU peace-keeping missions. • To train and establish DANILOG units, including Army Basic Training and Army Response Units Training, coordinating these activities with the brigades. • To establish, train and deploy National Support Elements – NSE – and other logistical support units to provide assistance in missions. • To provide Host Nation Support when international forces conduct exercises in Denmark. DANILOG personnel is responsible for the planning, preparation and control of all Danish and international transports. 24 hours a day DANILOG functions as the point of contact providing administrative and logistical support to all deployed units and individuals whatever type of mission. This also means that all DANILOG personnel can be deployed abroad when the need arises. In addition to the above-mentioned tasks, DANILOG is also responsible for providing courses for individuals and key personnel destined for deployment to international operations. These courses are prepared and held by the Training Centre staff.


Forsyning er m책let Transport er midlet The objective is supply The means is transportation


Afdelingsmærke Til Det Danske Internationale Logistik Center er der i fortsættelse af hærens traditionspleje udviklet et nyt heraldisk mærke. Afdelingsmærket består af trænhjulet i sølv med seks eger, som symboliserer tjenestegrenene inden for logistikken (forsyningstjeneste, konstruktionstjeneste, personeltjeneste, sanitetstjeneste, transporttjeneste og vedligeholdelsestjeneste). Det ubrudte tov mellem egerne symboliserer samvirket mellem de forskellige grene af logistikken. Hjulet er omkranset af to laurbærgrene og lagt på et nedadvendt sværd med Hendes Majestæt Dronning Margrethe II kronede monogram i fæsteknappen. Laurbærgrenene symboliserer sejr. Det nedadvendte sværd er et defensivt symbol, som i farens stund kan aktiveres.

Insignia The Danish International Logistics Centre’s new heraldic insignia was developed specifically for the unit, in keeping with the traditions of the Danish military. It consists of a silver six-spoked wheel, symbolising the six logistical services (supply, construction, personnel, medical services, transport and maintenance). The unbroken cord joining the six spokes symbolises cooperation between the six logistical services. The wheel is framed by two laurel branches in front of a downward-facing sword with Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark’s monogram on the shank button. The laurel branches symbolise victory. The downward-facing sword is a defensive symbol which can be activated in times of danger.


The professional partner of the Danish Defence where workshop equipment is concerned

STENHØJ LIFTING THE LEVEL

The Stenhøj Group has more than 90 years’ experience in production and maintenance of automotive lifts, compressors and hydraulic presses.

Forsvarets professionelle samarbejdspartner inden for værkstedsudstyr Stenhøj har mere end 90 års erfaring i produktion og vedligeholdelse af autoløftere, kompressorer og hydrauliske presser.

Stenhøj Autolift A/S | Barrit Langgade 188-190 | 7150 Barrit | Tlf. +45 76 82 13 30 | www.stenhoj.dk


Forsyningsdepotet – NSDK National Støtteenhed Danmark – NSDK i daglig tale – er den enhed ved DANILOG, som gennemfører depotog forsyningstjenesten i praksis, både for enheder garnisoneret på Vordingborg Kaserne og i særdeleshed for de udsendte soldater. Rollen som udleverende depot indebærer, at NSDK fremskaffer og lagerfører varer, der rekvireres af de lokale enheder og udleverer dem samt i- og afklæder fast personel og værnepligtige ved DANILOG. NSDK væsentligste rolle er dog at skaffe og udlevere forsyninger og materiel og sørge for national genforsyning til alle udsendte i missioner. Desuden sørger NSDK for feltposttjeneste til udsendte enheder og udfører visse administrative opgaver på materielområdet. På årsbasis behandler NSDK omkring 6.000 rekvisitioner, som pakkes og sendes fra den nye terminalbygning på Vordingborg Kaserne. Desuden modtager de reparable komponenter, som de videresender til et udpeget relevant værksted.

Supply depot – NSDK The National Support Unit Denmark (National Støtteenhed Danmark or NSDK for short) is the DANILOG unit that provides depot facilities and supply services to units garrisoned at Vordingborg Barracks and in particular to the deployed soldiers. Acting as the supply depot entails NSDK securing, storing and delivering articles requisitioned by local units, as well as issuing and collecting clothing from DANILOG’s permanent staff and national service personnel. NSDK most significant role is in the securing and supplying of goods and materials and the national resupplying of all deployed forces. In addition NSDK provides field post services to deployed units as well as performing a number of administrative tasks related to the materials they handle. NSDK processes an average of 6,000 requisitions per year and these are packed and forwarded from the new terminal building at Vordingborg Barracks. In addition, NSDK takes delivery of repairable components which are then sent on to the relevant workshop.


Kompetencer har høj fokus ved DANILOG De generelle kompetencer ved DANILOG er opnået igennem en lang række uddannelser og kurser, hvoraf flere er meriterende for senere civile svendeuddannelser, HK kontoruddannelser og HR konsulent-, økonomiog IT uddannelser. Hos DANILOG ved vi, at netværk og samarbejde med den civile verden er afgørende.

The development of specific skills is of great importance to DANILOG DANILOG personnel posses a large number of different skills obtained through a number of courses, many of which are the basis for other civilian educations such as clerical and HR consultant, financial and IT. At DANILOG we know that engaging and cooperating with the civilian entity is the key to success.


Service og feltposten er det vigtigste Typisk bliver varerne sendt med DANILOG egne lastbiler til Karup, hvorfra varerne sendes med fly til missionen. Men de kan også køres til en større dansk havn, hvor varerne bliver pakket i et skib og sejlet frem til missionsområdet. NSDK er lagerførende på stort set alle varetyper, som fordeler sig på over 50.000 varenumre. Den rutinemæssige genforsyning til NSDK bliver gennemført ved Forsvarets Depot og Distribution, der ligger i Skrydstrup. Hvis varerne ikke findes på de militære lagre, indkøbes de hos private leverandører i Danmark. Årligt indkøber NSDK varer for ca. 25 mio. kr. Feltposttjenesten indebærer etablering af postruter til udsendte enheder, herunder administrative procedurer og direkte håndtering af breve og pakker. Årligt bliver der afsendt ca. 315 m3 post med en samlet vægt på ca. 80 tons. De administrative opgaver på materielområdet drejer sig bl.a. om støtte til udsendte enheders forsyningsregnskabsføring. Flere gange under en mission tager udpeget personel fra NSDK til missionerne for at hjælpe med optælling og sørge for, at materielregnskabet stemmer. På den måde er der hele tiden overensstemmelse mellem, hvad der ligger på hylderne hos det nationale støtteelement i missionen, og hvad der er registreret i Forsvarets SAP regnskabssystem DeMars.

Service and field post are key areas Goods are typically dispatched using DANILOG’s own vehicles to Karup, from where the goods are sent by plane to the mission in question. On occasion goods are also sent to a Danish harbour to be transported by sea to the mission area. NSDK carry in stock the vast majority of the over 50,000 items they ship. Routine resupply of NSDK stocks is the responsibility of The Military Depot and Distribution Agency in Skrydstrup. If a given item is not available from military stocks it is purchased from private Danish companies. NSDK makes purchases to a value of approximately 25m DKK every year. The field post service requires the establishing of postal routes to units in the field and of administrative procedures, as well as the actual handling of letters and parcels. About 315 m3 post is dispatched every year, weighing a total of approx. 80 tons. Administrative tasks related to materials include support to deployed units’ stock control. Several times during the course of a mission, selected NSDK personnel carry out a visit in order to make sure that stock accounts tally. This ensures that what is on the shelves at the National Support Element in the mission, is the same as that registered in the Danish Military’s SAP accounting system DeMars.National Støtteelement - NSE Det er det nationale støtteelement der modtager forsyningerne, som kommer fra Danmark med fly, skib eller lastbil, registrerer dem i SAP-systemet DeMars, pakker dem om, læsser dem på lastbiler, hvorpå de bliver kørt ud til kampsoldaterne på de rette destinationer, og det er altid en udfordring at skaffe transport ud til de fjerneste kroge. En del af materiellet bliver lagt på depotet, men det meste af materiellet skal videre. Det bliver sorteret, pakket om og sendt videre med andre fly og helikoptere eller læsset på lastbiler. Den slags opgaver er der hver eneste dag, og det giver stor travlhed. Hovedfunktionsområderne inden for NSE er terminaltjeneste, depottjeneste, lokalindkøb, posttjeneste og regnskab. Terminaltjenesten omfatter håndtering af fly, skibe, tog og lastbiler med forsyninger og den tilhørende dokumenthåndtering. For at spare på transportudgifterne foretager NSE så mange lokalindkøb som muligt. Det betyder, at et NSE udgør en attraktiv økonomisk faktor i nærområdet. Der handles og indkøbes en del lokalt, og forhandlinger om priserne kan være en ofte lærerig udfordring i de fremmede kulturer for indkøberen, der arbejder i NSE’et. Som udsendt er post hjemmefra et af de store lyspunkter i hverdagen. Posten er en af de helt centrale funktioner i NSE – som har stor betydning for moralen i hele lejren. Der er intet som at modtage en pakke eller et brev fra venner og familie hjemmefra. Breve og forsendelser begge veje varetages af posttjenesten, som modtager og afleverer post i lufthavnen og dagligt arbejder med post og pakker og frankeringsmaskiner.


National Support Element - NSE The National Support Element receives supplies from Denmark by plane, ship or truck, registers them in the DeMars SAP system, re-packs them and loads them into trucks for delivery to their destination: soldiers in the field. This task entails securing appropriate transport to some extremely remote locations and is often a significant challenge. Some of the material delivered will be stored at the depot but most of it is sent on directly. Received material is sorted, re-packed and dispatched by planes or helicopters or loaded onto trucks. These tasks are handled on a daily basis and the unit is thus kept very busy. The NSE key tasks are to provide terminal services, warehousing, local purchasing services, postal services and stock control. Terminal services encompass handling planes, ships, trains and trucks loaded with supplies and dealing with the relevant documentation. In order to reduce transport costs the NSE makes as many local purchases as possible. This also means that the NSE contributes to the local economy. The process of negotiating prices in a foreign country is often a significant challenge for the NSE buyers. Mail from home is one of the things soldiers in the field look forward to more than anything else and getting the mail out is one of the NSE main functions and one which can really affect morale. There is nothing like receiving a parcel or a letter from friends and family back home. All letters and parcels are sent both to and from the missions by the postal service. This entails delivering and receiving mail at the airport and the daily task of sorting and franking deliveries.


Endeligt udfører NSE kasse- og regnskabstjeneste med bogføring og afregning med andre nationer i missionen. NSE udfører også en særlig sikkerhedstjeneste ved besøg af gæster. Nogle perioder kan være præget af mange gæster og besøgende fra Danmark. Det giver en masse opgaver til såvel terminalfolkene på lufthavnsdestinationen som sikrings- og eskortefolkene i selve lejren. Sikring/ eskorte har til ansvar at bringe de besøgende sikkert fra ankomstlufthavnen og tilbage samt rundt i området i det omfang, det er muligt. Det er desværre ikke et helt ufarligt job, men med en god arbejdsindsats og stor professionalisme forløber det oftest planmæssigt. Terminalfolkene skal hente og bringe alle de rejsende ved lufthavnen, og det passer meget ofte med, at gæsterne rejser/ankommer i de timer, hvor nattesøvnen skulle have fundet sted. Samtidigt med at afhente flere hundrede personer ved lufthavnen skal mandskabet også sørge for, at leverancerne fra Danmark bliver frigivet i tolden, så soldaterne i lejren kan modtage forsyninger og evt. pakker hjemmefra. NSE udfører mangeartede og komplekse opgaver, der kræver veluddannet personel, som kan arbejde selvstændigt og være serviceminded i en hver henseende. Mandskabet i NSE arbejder lange dage på kontoret og ude i terrænet for at yde den service, der skal til for at tilfredsstille ”kunderne”, som jo er alle danske soldater på missionen.


In addition the NSE also provides bookkeeping and accounting services including settling accounts with other nations in the mission. The NSE also provides security services for visitors. During certain periods the missions can receive quite a number of guests and visitors from Denmark. This entails a significant work load for terminal personnel at the destination airport and also for the security and escort personnel in the camp itself. It is their job to transport visitors safely and securely to and from the arrival airport and in the local area. This job entails significant risks but as a result of the unit’s hard work and professionalism visits normally proceed according to plan. It is the job of terminal employees to transport travellers to and from the airport, a job that often takes place during the hours when they would normally be asleep. As well as collecting several hundred travellers from the airport, terminal personnel is also responsible for ensuring that packages pass customs checks so that the soldiers can receive supplies and parcels from home. The NSE is responsible for a wide range of demanding tasks which require highly trained personnel. This personnel has to be able to work independently and deliver an exceptional standard of service. The NSE employees work long hours both in the office and in the field to ensure that they satisfy their �customers�: the Danish troops.


DDLE - DANILOG Deployable Logistics Element Hvor større grupper personer eller større mængder gods skal fragtes ud eller hjem, opretter DANILOG en speciel midlertidig organisation - et DDLE - der sammensættes af medarbejdere med ganske særlige kompetencer indenfor ledelse, kommunikation, transport af tungt og farligt gods, samt forsyningsregnskabstjeneste. Den type opgaver der normalt medfører oprettelse og udsendelse af et DDLE til støtte for en udsendt enhed, kan være større materielrotationer, hjemtagning af slidt materiel og fremsendelse af nyt eller lejrlukninger. Slitagen på køretøjer er op til 10 gange så stor i et kampområde som Afghanistan, som den ville være hjemme under mere normale forhold Flytninger af store materielmængder og lejrlukninger medfører netop en arbejdsbyrde, som er så stor, at den ikke kan udføres af det nationale støtteelement, som samtidig fortsat skal udføre sine daglige opgaver med at genforsyne soldaterne. Et DDLE skal koordinere transporter og materielomstrukturering til og fra missionsområdet. De skal modtage og håndtere fly med materiel og køretøjer, og de skal modtage beskadiget materiel m.m. fra missionsområdet. Desuden skal DDLE gennemføre vejledning og kontrol af pakning og surring samt udfylde manifester for materiel og køretøjer. DDLE’s opgave er løst, når alt materiel, der skal ud, er derude og når alt materiel, der skal hjem, er hjemme. Derefter kan de selv tage hjem – og DDLE organisationen opløses. DDLE er personelmæssigt dimensioneret, så det antalsmæssigt netop er tilstrækkeligt til den pågældende opgaveløsning. Det kræver stor fleksibilitet og 24/7 tilstedeværelse, beredskab og aktivitet. Behovet for oprettelse af DDLE enheder er nært knyttet til de igangværende missioner i Afghanistan og Kosovo samt den aktuelle intensitet i hvert missionsområde. I perioden fra 2009 til 2010 blev der udsendt tre DDLE.

DDLE - DANILOG Deployable Logistics Element When handling larger groups of people or larger quantities of materials DANILOG establishes a temporary unit, called a DDLE, comprising of staff with the particular skills required to get the job done, such as management, communication, bookkeeping and transport of heavy and hazardous substances. Tasks which commonly entail the establishing of a DDLE include large-scale material rotations, the returning of worn material and resupplying same, or a camp closure. The wear on vehicles is up to ten times the rate in Afghanistan as compared to that in Denmark. The removal of large quantities of material and the closure of camps entails a level of work that is beyond the capability of the national support element which still has to carry out its day-today resupply operations. It is the job of a DDLE to coordinate transports and the restructuring of materials to and from the mission area. They receive and handle aircraft with materials and vehicles and take receipt of damaged materials etc. from the mission area. Additionally, DDLE carry out packaging checks and make sure that loads are secure as well as completing manifests for vehicles and materials. The task of the DDLE is completed when all the material in a transport has reached its destination. Only then can they return home and at that point the DDLE team is dissolved. A DDLE is manned so that there is sufficient personnel involved to get the job done – but no more. They need to be extremely flexible and to be ready to work at any time of the day or night. The frequency with which a DDLE is required reflects realities in missions such as Afghanistan and Kosovo. During 2009 and 2010 three DDLE were deployed.


Et eksempel på vare- og materielmængder der håndteres fra en enkelt mission (ISAF): • • • • • • • •

67 tons post 1.500 tons gods 600 tons returgods Min. 200 tons ammunition Ca. 80 køretøjer Ca. 8500 passager – PAX - håndteringer DK Afghanistan t/r Små 10.000 PAX håndteringer i missionsområdet med taktiske fly 50.000 rationer til Danish Battlegroup

An example of the sort of quantities of goods and materials handled on a single mission (ISAF): • • • • • •

67 tons of post 1,500 tons of goods 600 tons of returned goods A minimum of 200 tons of ammunition Approximately 80 vehicles Approximately 8,500 passengers (PAX transfers) DK - Afghanistan return trips • Just under 10,000 PAX transfers in the mission area with tactical aircraft • 50,000 units of rations for the Danish Battle Group


Movement Control – MOVCON MOVCON er en særlig ”frontløberfunktion” ved DANILOG, der varetager NSE funktioner, indtil det egentlige NSE er ankommet og etableret i et nyt missionsområde. Deres rolle indebærer, at de er ”first in” og ”last out”. De udfører rekognoscering og lukker og slukker, når missionen er slut. Deres primære opgave er at oprette og operere i terminaler for sø-, luft-, bane- og vejtransport og sørge for at personer, gods og det rette materiel kommer frem til bestemmelsesstedet. Blandt deres daglige opgaver er at modtage personel, der ankommer med fly. Deres funktioner er særligt intensive, og deres kompetencer er især påkrævede, når der er større personel- og materielrotationer samt missionsændringer. MOVCON foretager selv rekognosceringen ved besøg på kajpladser, checker civile depoter, pakhuse og alle typer terminaler, orienterer sig om omladningsplads og transportveje ind/ud ved havne, lufthavne og jernbaner. På den baggrund udarbejder de på forhånd en plan for, i hvilken rækkefølge materiel og køretøjer skal ind og ud fra skib eller fly, og hvor de skal samles, inden de sendes ud på landevejene til destinationen. Lastning af skibstransporter til missionsområderne foregår som regel fra havneterminalerne i Esbjerg og Kalundborg og flytransporterne fra lufthavnsterminalerne i Karup og Kastrup, men MOVCON arbejder i øvrigt fra alle terminaler i Danmark. MOVCON forestår alt papirarbejde og udfærdiger alle dokumenter til told, politimyndighed og sommetider diplomatiet og etablerer aftaler og samarbejde med militære og civile agenter og specialfirmaer i forbindelse med transporterne. At være MOVER er et særligt speciale. Det kræver 1.000 timers uddannelse at erhverve ”kørekort”, men ligesom man først er habil bilist efter lang tids erfaring, er man først professionel MOVER efter at have oplevet de konkrete situationer og opgaver mange gange. Og alligevel vil der opstå nye. DANILOG sørger for at vælge og uddanne folk, som er i stand til at indlære talrige regelsæt om ”farligt gods” og mange, mange andre detaljer. MOVERE er detaljeorienterede typer, der også taler engelsk. Ud over egenskaberne ”præcision” og ”fokus på detaljen” er det vigtigt for MOVERNE at være fleksible, når komplekse planer skal fungere i virkeligheden.

Movement Control – MOVCON MOVCON is DANILOG’s ”frontrunner” unit. It performs NSE functions until the NSE team is in place in the mission area. Their role entails being the first in and the last out. They perform reconnaissance and close down when the mission is finished. Their primary task is to establish and operate terminals for sea, air, rail and road transport and ensure that people, goods and materials reach their intended destination. One of their regular tasks is to receive personnel arriving by air. This task is particularly intensive and their skills in particular demand at the time of significant personnel or material rotations or mission alterations. MOVCON performs reconnaissance at quays, checks civilian depots, warehouses and all types of terminals, secures information regarding transhipment areas and transport routes into and out of harbour areas, airports and railway depots. On the basis of this information MOVCON staff prepares a plan detailing the order in which material and vehicles are to be loaded or offloaded from ships or planes and where they should gather before being sent out by road to their destination. Shipments for the mission area are normally loaded at the ports of Esbjerg or Kalundborg whilst air transports are normally loaded at the airports in Karup and Kastrup. MOVCON also works from all the other Danish terminals. MOVCON handle all paperwork and prepare documentation for customs, police authorities, and on occasion for diplomats and establish agreements and working arrangements with military and civilian agents and specialist companies in connection with transports. Working as a MOVER is particularly demanding. It takes at least 1,000 hours of training plus experience with a range of projects over a considerable period of time before staff can really feel that they are fully qualified, and even then new challenges will keep popping up. DANILOG takes care to select and train staff who is capable of learning the numerous procedures and regulations relating to the handling of hazardous substances and the many, many details they need to be familiar with in the course of their work. MOVERS are sticklers for detail, and they have to be fluent in English. In addition to working with precision and paying attention to every single detail, MOVERS need to be flexible and to overcome challenges when complex plans have to be carried out.Tung Transport Detachement DANILOG gennemfører også specialtransporter med specialenheden Tung Transport Detachement. Hver gang enheder fra Hæren skal på øvelse på en af landets mange øvelsesterræner med infanterikampkøretøjer og kampvogne, gennemfører DANILOG flytning af det tunge militære udstyr. Endeligt gennemfører Tung Transport Detachement buskørsel i Danmark. DANILOG´s store kompetencer inden for transportplanlægning bliver også udnyttet ved nationale og internationale begivenheder. Under Klimatopmødet i december 2009 var både hovedkvarteret og transportafdelingen bemandet med personel fra DANILOG. De sikrede, at alle statsoverhovederne, ministrene og øvrige delegerede kom sikkert gennem Københavns trafik til Bella Centret og til alle andre steder i Danmark, som de ønskede. Tung Transport Detachement råder over forsvarets bedst uddannede og mest erfarne chauffører, som alle lægger ære og kræfter i at løse omkring 90 % af Forsvarets tunge transporter. I tal drejer det sig årligt om over 1.400 transporter.

Heavy Transport Detachment DANILOG’s special transports are organised by the Heavy Transport Detachment. Every time army units participate in exercises at one of the country’s many military training areas where infantry fighting vehicles and tanks are involved DANILOG is responsible for moving the heavy military equipment. In addition the Heavy Transport Detachment also arranges bus transports in Denmark. DANILOG´s wide range of experience with transport planning is also called upon in connection with national and international events. During the Climate Summit in December 2009 both the headquarters and the transport division were manned by DANILOG personnel. They ensured that all the heads of government, ministers and other delegates made it safely through the Copenhagen traffic to Bella Centret and any other Danish destinations they wished to visit. The Heavy Transport Detachment employs the Danish military’s best qualified and most experienced drivers who all take the job of handling 90% of military heavy transports very seriously. The Heavy Transport Detachment handles about 1,400 transports every year.


Personvogn

4x4

Varevogn

Lastvogn

Entreprenør

Traktor

DÆK TIL ALLE FORMÅL Right now this soldier is making delicious bread -e even en in the most inaccessible in ccessible pl pla places ces in the world! orld! The preparation of bread is simple; add water and a bread mix in the bread pan. Press the START button. That’s it! FOVEA (NCAGE: R5955) is supplier of bread mixes and bread makers to the Danish Army. www.breadmaker.dk/world

+ Member of FOVEA GROUP

water + bread mix + bread maker = fresh, warm bread


En diset og råkold onsdag morgen i april sænkede rampen på M/S Tor Futura sig langsomt. Med udsøgt præcision blev 2.500 tons køretøjer udladet fra Kalundborg havn på kajplads 12. De 32 tons tunge infanterikampkøretøjer (IKK) skal ikke køre selv. De bliver altid transporteret på blokvogne fra Tung Transport Detachement fra DANILOG. Køretøjerne var pakket på alle tre dæk på skibet. På en lang række, kofanger ved kofanger, ville rækken blive 1.600 m lang. Ombord på skibet er det MOVCON fra Søværnet og på kajen er det MOVCON fra DANILOG i Vordingborg, der er kongerne.

On a damp and cold Wednesday morning in April a ramp was lowered from M/S Tor Futura and with exquisite precision 2,500 tons of vehicles were unloaded at berth 12 in the port of Kalundborg.The vehicles were packed on all three decks of the vessel and if you lined them up bumper to bumper there would be a line of vehicles 1,600 meters long. The infantry fighting vehicles (IFV) each weighing 32 tons are not leaving under their own steam. They are always transported on flatbed trucks from DANILOG’s Heavy Transport Detachment. Navy MOVCON personnel direct operations aboard ship whilst MOVCON personnel from DANILOG in Vordingborg take care of the vehicles once they are on land.Personel af reserven DANILOG – og hele forsvaret – har ofte brug for personel af reserven. Der er et særligt behov for et ”Forsvarets Vikarkorps”, og det er vigtigt at samarbejdet opretholdes med tidligere personel, som fremadrettet ønsker en fortsat tilknytning til DANILOG. Derfor har Hærens Operative Kommando genoplivet reserveofficersuddannelsen i en funktionsrelateret almen uddannelse med det mål at kunne varetage Hærens Basis Uddannelse - HBU - og en overbygning, der kvalificerer dem til at arbejde i stabe. I DANILOG sammenhæng anvendes disse kvalifikationer i særlig grad i MOVCON til løsning af terminalopgaver. DANILOG har etableret en nyhedsportal, hvorfra et nyhedsbrev udsendes 2 – 3 gange om året med tilbud og informationer om øvelser og meriterende udannelsesforløb.

Personnel drawn from the reserve DANILOG, as well as the rest of the Danish military, often has to call on personnel from the reserve. There is a clear need for a ”Military Temps Corps” so it is important to maintain a good working relationship with formerly employed personnel who wish, on occasion, to continue to work with DANILOG. That is why the Army Operational Command Denmark has resurrected the Reserve Officer Training Program as a practical general training program. The object is to qualify the trainee to handle Army Basic Training plus additional training which qualifies them to work for the army staff. In relation to DANILOG these qualifications are particularly in demand in MOVCON terminal tasks. DANILOG has established a news portal from which a newsletter is sent 2 – 3 times a year featuring information about and offers to join exercises and accredited training programs.DANILOGs øvrige opgaver Udover de vigtige opgaver med at levere forsyninger af alle slags til de danske soldater, udfører DANILOG nogle vigtige opgaver for Hærens Operative Kommando. Det drejer sig om uddannelse og administrationsservice af enkeltpersoner, der skal udsendes til hele verden både til missioner og som FN observatører. Uddannelsen gennemføres ved Kursuscentret og Administrationselementet for Internationale Operationer, begge under staben.

Kursuscentret Kursuscentret ved DANILOG tilbyder en række kurser, hvoraf Enkeltmandsforberedende kursus er det største. Det udbydes 6 gange pr. år og tiltrækker 360 deltagere. Kurset gennemføres i 2 moduler á 2 ugers varighed. Emneområderne i modul 1 & 2 er taktisk sanitetstjeneste, som er førstehjælp på avanceret niveau, administrative og missionsspecifikke briefinger samt egenbeskyttelse. Et tredje modul, med sprogkurser og orientering om kryb og kravl, er alene er for stabstjenester. Kurset kvalificerer til udsendelse. Herudover tilbyder Kursuscentret: • Grundlæggende logistikkurser to gange årligt med overbygning til et ”hands-on” specialistkursus i 3 moduler for fagligt personel. • Chefkurser à 1½ dages varighed med emneområder som indeholder overordnede rammer for Forsvarskommandoen, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt overordnede rammer for Hærens Operative Kommando, HR parametre som stress management & kontaktfærdigheder og de funktionelle tjenester – Forsvarets Personeltjeneste, FSU og Forsvarets Auditørkorps. • A-Kursus i personaleadministration med teoretisk baggrundsviden og administrationsfaglige træneropgaver. • Kontakt & velfærdskursus for elever med bred baggrund. • Enkeltdags postkursus med efterfølgende on-the-job træning. • Et FKOH-10 kursus som er en reduceret militær grunduddannelse for personel uden for den militære rækkefølge.


Other DANILOG tasks IIn addition to its role in supplying the Danish troops, DANILOG handles a number of other important tasks for Army Operational Command Denmark. These include training and administrative support for individuals sent to destinations all round the world both to mission locations and as UN observers. Such training is carried out at the Training Centre and the associated administrative tasks are also the responsibility of DANILOG.

DANILOG Training Centre DANILOG Training Centre arranges a number of courses of which individual preparatory courses are the most significant. These are held 6 times a year in two two-week modules and are attended by about 360 participants. The subjects covered are as follows: medical (advanced first aid), administrative and mission specific briefings, and self defence. A third module consisting of language courses and information about dangerous insects and bugs is specifically for serving personnel. The course qualifies participants for deployment. In addition the Training Centre provides: • Basic logistics courses twice a year plus an extended hands-on specialist course in three modules for trained personnel. • Managerial courses of 1½ days duration covering topics which include the overall framework for the Defence Command Denmark, the Foreign Ministry, the Defence Ministry, and Army Operational Command Denmark, plus HR parameters such as stress management & contact skills as well as the functional services – the Forces Personnel Service, the Forces Health Service and the Forces Judge Advocate Corps. • Personnel administration theory and administrative training tasks. • Contact & welfare courses for trainees with broadly-based general skills. • One-day course in the handling of mail with subsequent on-the-job training. • A Defence Command Denmark course which provides persons without military rank with a basic military training.


Administrationselement for internationale operationer Fra administrationselementet foretages sagsbehandling og administration af smĂĽ hold og enkeltpersoner udsendt i international tjeneste, og som ikke er direkte underlagt en operativ myndighed. F.eks. udfĂŚrdigelse af personeloplysningsskema for personel af reserven, der udsendes til international tjeneste.

Administration of international operations The administrative group undertakes casework and administrative tasks for small teams and individuals sent on international service under the direct responsibility of an operational authority. This includes amongst other duties the completion of personnel information forms for reserve personnel posted to international duty.


Kontakt: Det Danske Internationale Logistik Center Vordingborg Kaserne DK-4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 72 00 Presse- og informationsofficer Kaptajn Niels Brandt E-mail: danilog-pio@mil.dk Mob: 25 23 79 51

Contact: The Danish International Logistics Centre Vordingborg Barracks DK-4760 Vordingborg Tel.: + 45 55 35 72 00 Public Affairs Officer Captain Niels Brandt E-mail: danilog-pio@mil.dk Mob.: + 45 25 23 79 51

www.danilog.dk

Chemtox-Trotters A/S

Birkemosevej 7

DK-6000 Kolding

info@chemtox-trotters.com


DANILOG ønsker at takke sine professionelle samarbejdspartnere

r

DANILOG wishes to thank all our professional business partners

Totalleverandør til autobranchen Jyllandsvej 4 7330 Brande tlf. 7211 6100

Nystedvej 15 7400 Herning tlf. 7211 6200

Vester Hedevej 255 Tuse Byvej 1 9800 Hjørring 4300 Holbæk tlf. 7211 5300 tlf. 7311 7400

Bragesvej 9 4100 Ringsted tlf. 7311 7200

Københavnsvej 299 Stagehøjvej 3 4000 Roskilde 8600 Silkeborg tlf. 7311 7000 tlf. 7211 6500

Elmedalsvej 1 4200 Slagelse tlf. 7311 7300

Starterbatterien Wischblätter Motorenöle Schmierstoffe

Turbolader

Scheibenverglasung Karosserie-Rep.mat.

Zündkabel Glüh- und Zündkerzen

Autoglas

Karosserieteile

Dichtungen Öl-, Luft- und Innenraumfilter

Autolampen

Zahnriemen , Steuerriemen

Zugvorrichtungen Kfz-Elektrik, Scheinwerfer Klimatechnik, Anlasser Lichtmaschinen Stoßdämpfer Autoelektrik, Japanteile

Antriebswellen, Lenkgetriebe, Servopumpe

Innovative Abgastechnologie

Beleuchtung Kühlung

Rußpartikelfilter Bremsschläuche Bremsseile Kupplungsseile

Katalysatoren

Spiralfedern

Motorenteile Scheibenwaschpumpen Kupplungen

Bremsbeläge/-backen Bremsscheiben/-sättel Bremsflüssigkeit Lenkungsteile Wasserpumpen

Bremshydraulik Bremsflüssigkeit

Radlager Spannrollen

Lundholmvej 27 7500 Holstebro tlf. 7211 6300

Vårsøvej 4 8700 Horsens tlf. 7211 6660

Agrovej 2 4800 Nykøbing F. tlf. 7311 7500

Transportbuen 1 4700 Næstved tlf. 7311 7100

Ribevej 11 8940 Randers SV tlf. 7211 5100

Birkmosevej 14 6950 Ringkøbing tlf. 7211 6400

Niels Finsensvej 2 7100 Vejle tlf. 7211 6600

Ålandsvej 5 8800 Viborg tlf. 7211 6700

Løvevej 15 7700 Thisted tlf. 7211 6900

Sundsholmen 10 9400 Nørresundby tlf. 7211 5200

Tolstrup Byvej 1 9600 Aars tlf. 7211 6800

Agerøvej 53 8381 Tilst tlf. 7211 5000


· Luksusbusser · VIP Busser · Konferencebus · Dobbeltdækker · Mini busser · Limousine bus

· Udflugter · Sightseeing · Transfer · Grupperejser · Udlandsrejser · Erhvervsrejser · Konferencer

En lille oplevelse og følelsen af lidt luksus... ,+,3:26= )<: ( : *67,5/(.,5 | YDERHOLMEN 20, DK-2750 BALLERUP | 2 ),5/(=5 | 905.:;,+ | /63) 2 | 6+,5:, | g9/<: Tlf. 70 11 16 00 | Fax 70 22 06 11 | edelskov@edelskov.dk | www.edelskov.dk


kter .dk rodu w.aj p ww AP Services A/S LÌssøevej 14 7500 Holstebro Tlf.: +45 96 90 70 90 www.ap-services.dk

AP services; Your trusted partner in Tactical Combat Casualty Care Equipment, Education & Support.


Alu-box, established in 1999, is a privately owned family company.

[Voting- and safety box]

Our expertise lies in the production of aluminum boxes, cases and containers. [Standard boxes]

We have a wide range of standard boxes that are sold to customers around the world. They include industrial, Defence, emergency services, offshore, transportation and data carriers. The Alu-box ensures safe transport and storage for valuables, fragile items and sensitive equipment. We also produce bespoke boxes to suit your specific needs; even for small quantities. All boxes can be made with inner fittings and foam and we can now fit a high quality internal insulated liner, which is ideal for the transportation of blood, vaccines, medicines, food and drinks.

[Internal insulated liner]

[Box with laser-cut custom design]

Our range of load boxes, in checkered plate, are made for mounting on trucks, but can also be used in a variety of other areas. Our latest product is a coffin for international transportation, air and road, of deceased persons. It is used by Defence, police and foreign services.

[Transport box for deceased]

We take great pride in providing our customers with good quality products, excellent service and on-time delivery. Wiberg & Wiberg ApS Nyrupvej 70 • 4180 Soroe • Denmark • Tel: +45 5760 1002 Fax: +45 5760 1003 • info@alu-box.com • www.alu-box.com

[Load box]

[Aluminum pallet]

LEVERANDØR TIL DANSKE SOLDATER KØLEBOKSE TIL ALLE FORMÅL

Dometic Denmark A/S . Nordensvej 15, Taulov . 7000 Fredericia Tlf. 75585966 . info@dometic.dk . www.dometic.dk


Skærmbriller · Linser Wiley X solbriller Private briller · Synsprøver

Algade 54 · 4760 Vordingborg · Tel: 5537 3230

Algade 85 · 4760 Vordingborg · Tel: 5537 0496

mail: byensspecialoptik@profiloptik.dk

mail: vordingborg@profiloptik.dk

• www. jsdanmark.dk • 510910 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

Monokler til gasmaske


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.