Page 1

Raport special

Controlul în domeniile

SSM și PSI

RENTROP & STRATON www.rs.ro


Controlul în domeniile SSM și PSI

Cum decurge un control propriu-zis în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, printre multe alte atribuțiuni, controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile organizaţiei Internaţionale a Muncii. De asemenea, controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia. În cazul în care constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, aceștia pot dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă şi sesizează organele de urmărire penală. pericolul grav şi iminent de accidentare reprezintă situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment. Inspectorii de muncă sunt obligaţi: – să nu aibă vreun interes, direct sau indirect, de orice natură ar fi acesta, în entităţile care se află sub incidenţa controlului lor; – să nu dezvăluie secretele de fabricaţie şi, în general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunoştinţă în exercitarea funcţiilor lor, atât pe durata existenţei raporturilor de serviciu, cât şi timp de 2 ani după data încetării acestora; – să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări. principalele drepturi ale inspectorilor de muncă sunt următoarele: – să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul oricărui angajator şi în orice alt loc de muncă organizat de persoane fizice sau juridice; – să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor şi să impună completarea fişei de identificare; – să solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum şi salariaţilor, singuri ori în prezenţa martorilor, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării evenimentelor; – să ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, salariaţilor, angajatorilor şi/sau, după caz, reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

2

www.PortalSSM.ro


Controlul în domeniile SSM și PSI

– să dispună angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă; – să dispună angajatorului măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităţilor constatate; – să dispună sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare ori de îmbolnăvire profesională, şi să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală; – să dispună suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare; – să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni; – să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare. În timpul controlului, inspectorii de muncă trebuie să poarte asupra lor legitimaţia şi insigna care atestă funcţia pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, cât și ordinul de deplasare semnat de șeful instituției din care fac parte. Controlul este o activitate care în mod normal se desfăşoară sub formă de vizite în unităţi, pentru a se verifica modul în care sunt cunoscute, aplicate și respectate reglementările în vigoare în domeniul de competență (SSM). Controlul se poate desfășura în diverse moduri, în funcție de obiectivele urmărite și de specificul angajatorului. pot exista diferențe mari între o inspecție efectuată în urma apariției unei situații neprevăzute, de criză și o inspecție planificată din timp. În domeniul securității și sănătății în muncă, factorii care influențează alegerea metodei sunt reprezentați de ansamblul de riscuri profesionale, de numărul de salariați, de specificul și localizarea unității și de complexitatea formei de organizare.

Tipuri de controale principalele tipuri de controale sunt controale inopinate, tematice și tip sistem: 1. Controlul inopinat se desfăşoară fără anunţarea prealabilă a angajatorului. Acest tip de inspecţie îşi propune verificarea operativă şi inopinată a unor probleme specifice rezultate din activitatea curentă. În cadrul unor astfel de inspecţii se urmăreşte verificarea uneia sau a mai multor probleme, cum ar fi: – verificarea modului cum au fost raportate şi realizate măsurile stabilite la inspecţiile din cadrul unităţii respective; – verificarea existenţei corespondenţei între conţinutul şi limitele autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii și sănătăţii în muncă, al acordului, al permisului ori licenţei, după caz, şi activitatea propriu-zisă a unităţii; – verificarea semnalărilor provenite din reclamaţii, plângeri sau sesizări; – alte verificări punctuale dispuse de şeful ierarhic, utilizând metoda de inspecţie prin control inopinat.

3

www.PortalSSM.ro

Contrl in domenii SSM si PSI  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you