Page 1

RAPORT SPECIAL

Documente solicitate de inspectorii ITM

InformaĹŁii specializate

www.rs.ro


Listă (ne-exhaustivă) a documentelor ce pot fi solicitate de inspectorii de muncă din cadrul ITM cu ocazia controalelor desfășurate la angajatori potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, inspectorii de muncă, purtând asupra lor legitimaţia şi insigna care atestă funcţia pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, au următoarele drepturi: a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul oricărui angajator şi în orice alt loc de muncă organizat de persoane fizice sau juridice; b) să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor şi să impună completarea fişei de identificare; c) să solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum şi salariaţilor, singuri ori în prezenţa martorilor, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării evenimentelor; d) să li se pună la dispoziţie de către entitatea controlată copii de pe documentele care au legătură cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului; e) să ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, salariaţilor, angajatorilor şi/sau, după caz, reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat etc. De asemenea, potrivit art. 23 din aceeași lege, nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. DoCUMeNTe GeNeRALe: l l

registrul unic de control; actele constitutive ale societăţii: contract de societate, statutul societăţii, certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului, cu anexele sale, actele adiţionale de modificare şi completare a actelor constitutive; l după caz, procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului. ReLAȚII De MUNCĂ: Legea nr. 53/2003 – Codul muncii: l

contractele individuale de muncă; l actele adiţionale de modificare a: duratei contractului, locului muncii, felului muncii, condiţiilor de muncă, salariului, timpului de muncă şi a timpului de odihnă; l deciziile emise de angajator – suspendarea şi încetarea contractelor individuale muncă, majorarea salariului (când această situaţie derivă dintr-un act normativ); l fişele de aptitudini care atestă faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea acelei munci; www.portalcodulmuncii.ro

3


l l l

informarea ITM despre faptul că unitatea utilizează frecvent muncă de noapte (după caz); programarea efectuării C.o.; structura de personal a societăţii/organigrama societăţii; l documentele privind evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; l regulamentul intern; l contractul colectiv de muncă, unde este cazul; l foile colective de prezenţă; l statele de plată a salariilor; l Registrul de evidenţă al zilierilor, după caz. H.G. nr. 500/2011 şi ordinul MMFpS nr. 1.918/2011: l l

registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic; contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul în domeniul ReviSal, împuternicirea persoanei desemnate să transmită datele în ReviSal și înregistrarea la ITM a acestuia (după caz); l dosarele de personal ale salariaţilor care conţin: – cererea de angajare; – act de repartizare în muncă eliberat de agenţia de ocupare a forţei de muncă; – curriculum vitae; – acte de stare civilă şi acte de identitate (copie), acte de studii şi de calificare (copie); – fişa de aptitudini; – contract individual de muncă şi acte adiţionale; – acte emise în derularea raportului de muncă (decizii de suspendare, încetare, sancţionare); – acte privind verificarea prealabilă a aptitudinilor personale şi profesionale (concurs, examen, probă practică); – acte privind cercetarea disciplinară prealabilă; – certificat de cazier judiciar, dacă este cazul; – avize prealabile consultative sau obligatorii ale organelor de specialitate (dacă este cazul). o.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă: l

actele prin care angajatorul a fost înştiinţat de salariată că se află într-o situaţie prevăzută de art. 2 lit. c)-e); l raportul privind evaluarea riscurilor pentru securitatea sau sănătatea salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează şi a repercusiunilor asupra sarcinii ori alăptării; l adresa prin care a fost înştiinţat medicul de medicină a muncii și ITM despre faptul că o salariată se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e); l actele prin care în urma recomandărilor efectuate de medicul de medicină a muncii a fost modificat locul de muncă al salariatei care se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 2 lit. c)-e); l actele prin care medicul de medicină a muncii stabileşte intervalul de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, respectiv durata perioadelor de repaus în poziţia şezândă sau pentru mişcare; l foile colective de prezenţă şi statele de plată a salariilor din care să rezulte reducerea normală a timpului de lucru, în baza recomandării medicului de familie; l regulamentul intern care să prevadă măsurile privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează; l actele privind modificarea locului de muncă al salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat; l actele privind încetarea raporturilor de muncă. www.portalcodulmuncii.ro

4

Documente solicitate de inspectorii ITM  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you