Page 1

1

Ă…rsrapport 2012


2

Hvem er vi

Rahma Islamic Relief Fund er en internasjonal humanitær hjelpeorganisasjon basert på nullkostnadsprinsippet og frivillig arbeid. Nullkostnadsprinsippet betyr at vi ikke bruker innsamlede midler til vår drift, alt går direkte til prosjektene. Frivillig arbeid betyr at våre medarbeidere jobber helt gratis og av eget ønske – drivkraften er ønsket om å hjelpe sine medmennesker. Rahma Islamic Relief Fund har sitt hovedkontor i Oslo. Vi har filialer i Somalia, Marokko, Tyrkia og Pakistan. Hovedkontoret ligger i Oslo.Navnet RAHMA er arabisk og betyr barmhjertighet. Rahma er en politisk uavhengig organisasjon og tar aldri side i konflikter. Vårt fokus er alltid å hjelpe mennesker i nød uavhengig av rase, religion og ideologi.

Vår misjon • Å være en ledende humanitær organisasjon • Forebygge og lindre menneskelig lidelse, uansett hvor i verden de befinner seg. • Forbedre livet til sårbare mennesker gjennom prosjekter basert på humanitære prinsipper og verdier.

Grunnleggende prinsipper • Nullkostnadsprinsippet(ingen administrasjons utgifter) • Arbeide for å bedre menneskers grunnleggende rettigheter og livsvilkår. • Mobilisering av fellesskapsånd og de medmenneskelige verdier. • Nøytralitet • Uavhengighet • Frivillighet • Alle som ønsker å gjøre verden til et bedre sted, er hjertelig velkommen til å bidra.

Vår visjon

Å hjelpe mennesker i nød gjennom å mobilisere engasjement hos deres medmennesker og å sette dem i stand til å klare seg selv


Innhold

3

Hvem er vi 02 Leder 04 Høydepunkter for 2012 06 Nødhjelp 07 Foreldreløse barn 09 Helse 10 Utdanning og Likestilling

12

Landbruk 14 Årsberetning 2012

17

Økonomi 18


Leder

4

Fjorårets begivenheter gjorde det tydelig nok en gang hvor viktig frivillighet og medmenneskelighet er.

ti-funksjonell landsby med en skole, sykehus og yrkesskole i en av de mest
 forsømte områdene i Pakistan: Rahim Yar-Khan.

Fra 2012 minnes vi åpningen av det nye helsesenteret i Dhanwan, Pakistan og utvidelsen av kapasiteten til helsesenteret i Khuirata. I Rahim Yar-Khan hjalp vi 650 bønder med bomullsfrø og gjødsel. Vi rehabiliterte 25 skoler i Kashmir, med økonomisk støtte fra Norad. I Gedo, Somalia fikk over 160 000 mennesker tilgang på rent vann. Vi fikk gitt nødhjelp til Syrias og Myanmars befolkning. Den viktige humanitære innsatsen RAHMA Islamic Relief Fund (RIRF) gjør verden rundt har blitt anerkjent fra flere hold.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle frivillige, givere og bidragsytere. En spesiell takk rettes til NORAD og USAID for deres verdifulle bidrag og gode dialog. Vi har hatt et godt samarbeid i 2012 og vi ser frem til at dette fortsetter inn i det nye året.

Jeg synes det er flott at så mange ønsker å delta i frivillig arbeid og at de stiller opp for sine medmennesker. Som leder av hovedstyret i RIRF, er jeg utrolig imponert over innsatsen og stå-på-viljen til menneskene som bidrar i vårt arbeid for en litt bedre verden. Jeg er stolt over å tilhøre en organisasjon som får gjort så mye for de svakest stilte i verden. For å øke dynamikken og sørge for rask levering av vår hjelp, har vi styrket RAHMA med tre nye filialer, to i Afrika og en Tyrkia. Det er mye som skal skje i 2013. Spesielt vil jeg trekke frem byggingen av en ny mul-

Når jeg ser fremover, ser jeg mange spennende utfordringer og oppgaver for de som er involvert i RAHMA. Sammen skal våre frivillige, donorer, partnere og støtte-spillere, fortsette å gå foran som gode eksempler. Når folk bryr seg og kommer sammen for å hjelpe andre, ser vi gode resultater. I de kommende sidene vil du finne en oversikt over vårt arbeid i ulike verdensdeler og suksesshistoriene fra det siste året. Ved å lese denne rapporten vil du se at vi tar ansvar for god kvalitet og at vi jobber kostnadseffektivt. Du vil også kunne se de positive virkningene av våre aktiviteter. Jeg vil igjen rette en stor takk til de fantastiske menneskene, som på frivillig basis jobber for sine medmennesker. Jeg takker også alle bidragsytere, givere og bøssebærere. Ingenting av vårt arbeid ville være mulig uten deres innsats!

Mr Noureddine Boukili Styretsleder for Rahma Islamic Relief Fund


5


Høydepunkter for 2012

#1

Mennesker vår hjelp har nådd Bistått mer enn 27000 menneske rammet av krig og konflikt i Syria og Myanmar

#2

Ny samarbeidsavtale Signert ny samarbeidsavtale med USAID i forbindelse med et helseprosjekt i Dhanwa, Pakistan. Dette gjorde at vi kunne øke kapasiteten og bygge ut. Nå kan vi nå enda flere sårbare mennesker.

#3 #4

Ny bøssebærer- strategi Utviklet en ny bøssebærer- strategi for å sikre at bøssebæring blir en viktig del av våre innsamlingsmetoder

Opprettet nye filialer Vi etablerte nye Rahma- filialer, to i Afrika og en i Tyrkia

6


7

Nødhjelp Utenom den langvarige tørken som har ødelagt store deler av Somalia, har vi observert ettervirkningen av flommen i 2010 i Pakistan. Dette gikk spesielt hardt ut over befolkningen i Sindh-provinsen. I Burma bevitnet vi etniske uenigheter blant Rohingya-folket. I Syria raste krigen mellom opprørerne og regimet, og mange millioner er internt fordrevet. Antall flyktninger er fortsatt stigende. Dette har resultert i store ødeleggelser og krevd mange liv. De berørte lokalsamfunnene er avhengig av flerårig innsats for å komme på beina. I disse nødssituasjonene har Rahma vist, nok en gang,

Rahma har levert mat til 330 individer for en måned. Noen disse menneskene befinseg syd-øst i Bangladesh noen i Arakan i Mayanmar

Rahma har delt ut mat kurver til 1800 individer i den hardt rammede byen Idlib, nordvest i Syria. Behovet er fort satt enormt, og vi har flere prosjekter i sikte for syriske flyktninger.

at hjelpen når raskt frem til de trengende. Mayanmar: Rahma har levert mat til 330 individer for en måned. Noen av disse menneskene befinner seg syd-øst i Bangladesh og noen i Arakan i Mayanmar.

a v ner o g


8


Foreldreløse barn “ Vi

hjelper foreldreløse barn med innmelding i skoler, betaling av skole -

gang, utdeling av skolesek ker og lærebøker... ” Utdanning er alle barns grunnleggende rett og er et viktig fundament for videre fremgang og utvikling. Land som Somalia, Palestina, Syria og områder i Kashmir er preget av fattigdom samt dårlig infrastruktur. Myndighetene i disse landene har få eller ingen ambisjoner eller muligheter til å prioritere utdanning for de svakeste. Mange har følgelig vanskeligheter med å dekke kostnader knyttet til skolegang. Rahma mener at utdanning av høy kvalitet er en av de beste former for støtte som kan hjelpe barn og lokale samfunn til å bryte ut av fattigdom, beskytte barn mot trusler som utnytting, barnearbeid og analfabetisme. Vi hjelper foreldreløse barn med innmelding i skoler, betaling av skolegang, utdeling av skolesekker,

lærebøker, arbeidsbøker, skrivesaker, skoleuniformer, og transport for de som trenger det. Hundrevis av barn har fått tilgang til skolegang og grunnleggende pedagogisk støtte gjennom dette prosjektet.

9


10

Helse

Et av Rahmas viktigste satsingsområder er helse. I 2012 opprettet vi to nye helsesentre og utvidet et tredje. Vårt mål har vært å nå ut til de som mottar minst hjelp og å opprette helseinstitusjoner der det ikke finnes noen form for helsetilbud. Vi tar sikte på å kunne implementere ytterligere helseprosjekter andre steder i Pakistan og ellers i verden. Helsesenter i Dhanwan Med støtte fra Norad og USAID kunne Rahma i juli 2012 endelig åpne helsesentre i Dhanwan, Azzad Jamu og Kashmir. Helsesenteret Dhanwan ligger i et avsidesliggende fjellområde med meget dårlig tilgang på medisinsk personell og legesentre. Befolkningen er på 50 000. Av disse fikk 2460 behandling hos lege og det ble utført 1000 laboratorietester. Fordi pre- og postnatal død er utbredt i dette området, var det viktig å følge opp gravide kvinner og se til at de fikk riktig behandling. 20 tradisjonelle fødselshjelpere ble undervist i trygg fødselshjelp. For 2013 er målet å gi helsepersonell tilknyttet helsesenteret, opplæring i tilrettelegging av trygg fødsel. Videre ønsker vi å gå ut i lokalmiljøet og informere om helse og hygiene. Helsesenteret ble innviet ved en høytidelig seremoni. Tilstede var, blant andre, den norske ambassadøren i Islamabad, Cecilie Landsverk og Javed Iqbal Badhanvi, landbruksministeren i AJ & Ks regjering.

For 2013 er målet å gi helseperonell tilknyttet sentrene, opplæring i trygg fødselshjelp

Under seremonien, roste Cecilie Landsverk den innsatsen Rah ma gjør ved å bringe en positiv sosial endring i Pakistan, da spesielt i AJK. Hun uttrykte at de helsemessige fasilitetene på helsesenteret og tilbudet som gis pasienter og øvrige er av god standard. Rahma ønsker takke Norad for veiledning og økonomisk støtte til dette prosjektet.


Helsesenter i Khuiratta Ved dette senteret har vi tilbudt helsetjenester til folk siden juli 2010. Prosjektet var opprinnelig støttet av Norad og helsesenteret tilbyr polikliniske tjenester og gratis eller subsidierte medisiner. Helsesenteret bedriver også oppsøkende arbeid, som inkluderer medisinske leire, skolehelse-undersøkelser, opplæring og generell bevisstgjøring rundt helse og hygiene. I løpet av 2012 ble det gitt helsetjenester til 14 500 individer.

11 Fra april 2012 har prosjektet fått økonomisk støtte av USAID, en støtte som vil vare ut 2014. På grunn av stor pågang og større behov enn antatt, anså Rahma det som nødvendig å utvide helsesenteret med flere rom samt kantine. Det er gledelig å se at helsesenteret har potensiale til å bli uavhengig av økonomisk støtte ved utgangen av 2014.

Helsesenter i Rahim Yar Kh Rahma rehabiliterte et allerede eksisterende, men ubrukt helsenter i Rahim Yar Khan, Pakistan. Planen for dette prosjektet var å bidra fra februar 2012 og ut året, men det viste seg fort at det var nødvendig med en forlengelse av støtten. Behovet for medisinsk hjelp var langt større enn antatt: så mange som 25 000 pasienter oppsøkte senteret og fikk legehjelp innen året var omme. Derfor ser vi det som nødvendig å fortsette å støtte prosjektet. Vi har nå satt i gang oppbygging av et sykehus i området. Dette gjør oss bedre istand til å ta imot og hjelpe et større antall mennesker.


Utdanning -og Likestilling

12

“ Rah m a j ob b e r h a rd fo r å h e ve den p e dago giske kom p et a nse for lærere o g p r i o r i tere utd a n n in g fo r f o re ld re løse ba rn generelt o g jenter sp esielt... ” Utdanning har en svært sentral plass i Rahmas strategi. Dette fordi utdanning er en grunnleggende rett for alle barn, og fordi det er et viktig grunnlag for videre fremgang og utvikling. Utdanning forbedrer livskvaliteten for barn og har ringvirkninger for både lokalsamfunn og det store felleskapet.

AJK Quality Education Project I 2012 har Rahma i samarbeid med NORAD, startet et prosjekt som vil gå over 2 år. Prosjektet går ut på å skaffe nødvendig verktøy, utstyr og hjelpemidler til undervisning og læring for 3520 elever. Samtidig sponser vi utdanning for 200 foreldreløse jenter fordelt

FNs konvensjon om barns rettigheter slår fast at alle barn har rett til utdanning. I islam er utdanning og søking av kunnskap en imperativ plikt for hver enkelt av oss, men fortsatt har et stort antall barn over hele verden en usikker fremtid uten tilgang til utdanning. Rahma mener at å sørge for god utdanning er en av de beste måtene å hjelpe barn og deres omgivelser til selv å bryte ut av fattigdom. Heving av utdannelsesnivået vil også virke preventivt mot trusler som utnyttelse, bar- på tjue skoler. nearbeid, og analfabetisme. For å heve og sikre kvaliteten på utdanningen har vi også inkludert kursing og opplæring i Rahma jobber hardt for å heve den peda- prosjektet: 32 trenere og 200 lærere deltar, 60 gogiske kompetansen for lærere og priorit- % av disse er kvinner. ere utdanning for foreldreløse barn generelt og jenter spesielt. Vi fokuserer på å gjøre Foreldreløse barn får hjelp med innmelding grunnskoleutdanning tilgjengelig for alle. Vi i skoler og blir tildelt skolesekker, lærebøker, styrker institusjonell kapasitet i planlegging arbeidsbøker, skrivesaker og skoleuniformer, og forvaltning. Og kontrollerer utdanning- i tillegg til hjelp med å betale for selve undersprogrammer, kapasitetsbygging og del- visningen. takelse i samfunnet.


Disse barna har fått en unik mulighet til utdanning med et positivt og støttende skolemiljø. Studentene har hatt godt oppmøte samt vist eksemplarisk oppførsel. Alle som har støttet utdanningsprosjektet for foreldreløse barn i Kashmir har god grunn til å være stolte over at 45 barn har fullført videregående utdanning de siste tre årene. Dette til tross for at vi merket oss noe fravær blant enkelte studenter. Dette var forårsaket av manglende midler til å betale for transporten mel-

lom hjemmet og skolen. Fremover kommer vi til å integrere denne kostnaden i selve prosjektet for å begrense fraværet.

13

Fremtiden ser lys ut og Rahma jobber med å få den positive erfaringen vi har gjort oss i Pakistan til å bre seg over hele verden.

Målet for 2013 er å jobbe for at jenter skal ha samme utdanningsmuligheter som gutter


14

Landbruk

En måte å redusere den økonomiske sårbarheten på. “ R ahma

Islamic R elief Fund har fokus på å støtte jordbruk slik at bøndene

sk al kunne produsere sin egen mat.

Jordkloden opplever matmangel og det er ingen tvil om at matprodusenter har en vital rolle i en verden med høy befolkningsvekst og store klimaendringer. Rahma ønsker å bidra til at småbønder driver jordbruket på en bærekraftig måte, og dermed gjøre dem mindre økonomisk sårbare. Vi har som mål å være raskt ute med hjelp ved naturkatastrofer som rammer jordbruket, spesielt i landsbyer og avsidesliggende områder hvor hjelpen sjeldent når frem. Rahma Islamic Relief Fund har derfor et fokus på å støtte jordbruket slik at bøndene skal kunne produsere sin egen mat. Denne typen prosjekter har langsiktige effekter og sørger for at bøndene kan brødfø sine familier og øvrige medlemmer i samfunnet. Videre kan de bli økonomisk selvhjulpne ved å selge deler av innhøstingen.

30 % økning i bistand gitt til de rammede i Pakistan innen 2013.


15

Prosjekt i Badin

Monsunregnet som startet i august 2011 og varte frem til september 2012, førte til store ødeleggelser i jordbruket for bøndene i Sindh, Pakistan. 22 av 23 distrikter i Sindh ble rammet. Rahma valgte å hjelpe småbøndene, som var hardest rammet, i distriktet Badin. Vi gikk gjennom en lang prosess med vurdering, mobilisering og planlegging i et område med dårlig infrastruktur og nettverk. Etter en nøye vurdering av bøndenes behov og i hvilken grad de var rammet (noen av kriteriene var at de måtte ha mindre enn 5 mål land og ikke ha noen økonomisk mulighet til å kunne gjenoppbygge jordbruket), mottok 630 bønder 200 kg gjødsel og 10 kg bomullsfrø hver. Alle disse bøndene var helt avhengige av hjelp. De er nå ikke bare selvhjulpne, men har også hjulpet sine naboer og dermed forsterket solidaritetsfølelsen i landsbyen.

630 bønder mottok 200 kg gjødsel 10 kg bomullsfrø hver.


16


17

Årsberetning 2012

Rahma Islamic Relief Fund

org nr.987 052 244

Virksomhetens art og hvor den drives Rahma Islamic Relief Fund, org nr.987 052 244, er en humanitær hjelpeorganisasjon stiftet i 2004 og er registrert i stiftelsesregisteret og enhetsregisteret. Stiftelsen har adresse i Oslo kommune. Virksomhetens prosjekter Prosjekter kan hovedsakelig inndeles i to kategorier – langsiktig bistand og humanitærbistand. Informasjon om prosjekter med bilder er tilgjengelig på hjemmesiden: www.rahma. no Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Fortsatt drift Årsregnskapet for Rahma Islamic Relief Fund er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Det er ingen faste ansatte i stiftelsen i 2012. Likestilling Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av 5 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra vurdering av stiftelsens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å Iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Stiftelsens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Oslo, 30. Juni 2013 _________________ _________________ Noureddini Boukili Abdelhammed A S T Elameen styrets leder Nestformann/daglig leder _________________ _________________ Ayan B Sheikh Dek Abdi Dofi Styremedlem Styremedlem _________________ __________________ Khalid Choukri Malik Munir Ahmad Styremedlem Styremedlem


Resultatregnskap

18

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Innsamlede Midler 3 770 642 5 371 740 Tilskudd Offentlig 4 964 705 500 000 Sum innsamlede midler 4 735 347 5 871 740 Anvendelse av midler prosjekter 3 241 380 3 332 391 Lønnskostnader m.m . 2 256 0 Annen driftskostnad 2 196 710 367 805 Sum driftskostnader 3 438 346 3 700 196 Driftsresultat 1 297 001 2 171 544 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 61549 36 968 Annen rentekostnad 76 0 Annen driftskostnad 526 0 Resultat av finansposter 60 947 36 968 Resultat før skattekostnad Ordinært Resultat 1 357 948 2 208 512 1 357 948 2 208 512 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) 1 357 948 2 208 512 Overføringer Avsatt til formålskapital 3 1 357 948 2 208 512 Sum overføringer 1 357 948 2 208 512


Balanse

19

Egenkapital og gield Note 2012 2011 Innskutt egenkapital Grunnkapital 61 915 61 915 Sum innskutt egenkapital 61 915 61 915 Opptjent egenkapital FormĂĽlskapital 10 398835 9 040 888 Sum opptjent egenkapital 10 398835 9 040 888 Sum egenkapital 3 10 398835

9 102 803

Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gield Kortsiktig gield 0 1 270 Skyldig offentlige avgifter 9 000 855 197 Annen kortsiktig gjeld 9 000 856 467 Sum kortsiktig gield Sum gjeld 9 000 856 467 Sum egenkapiøl og gjeld 10 469750 9 959 270 Oslo 30.06.2013 Styret i Rahma Islamic Relief Fund


20

Fordeling av brukte midler i 2012

Helse 28%

Jordbruk 15%

Relief 32% Utdanning 25%


21


22


23

Digital rahma annual report 2012  

preview, before final, opinions, almost finished, test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you