Page 1

1

Ă…rsrapport 2012


2

Hvem er vi

Rahma Islamic Relief Fund (RIRF) er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig arbeid og nullkostnadsprinsippet. Frivillig arbeid betyr at våre medarbeidere jobber helt gratis og av eget ønske – drivkraften er ønsket om å kunne hjelpe sine medmennesker. Nullkostnadsprinsippet innebærer at vi ikke bruker innsamlede midler til vår drift. Rahma Islamic Relief Fund er en norsk internasjonal humanitær hjelpe-organisasjon. Hoved kontoret ligger i Oslo og det er fire landrepresentasjonskontorer, en i Pakisan, en i Tyrkia, en i Marokko og en i Somalia. Rahma er basert på frivillig arbeid og nullkostnadsprinsippet.Innsamlede midler brukes ikke til drift, alt går direkte til prosjektene. Navnet RAHMA er arabisk og betyr barmhjertighet. RAHMA er en politisk uavhengig organisasjon, og tar aldri side i konflikter, fokuset er alltid å hjelpe mennesker i nød uavhengig av rase, religion eller ideologi.

Grunnleggende prinsipper • Null kostnad prinsippet(dvs.ingen administrasjons utgifter) • Arbeide for å bedre menneskers grunnleggende rettigheter og livsvilkår. • Mobilisering av fellesskapsånden og de medmenneskelige verdier. • Nøytralitet • Uavhengighet • Frivillighet • Alle som ønsker å gjøre verden til et bedre sted, er hjertelig velkommen til å bidra.

Vår misjon • Å være en ledende humanitær organisasjon • Forebygge og lindre menneskelig lidelser uansett hvor i verden de befinner seg. • Forbedre livet til sårbare mennesker gjennom prosjekter basert på humanitære prinsipper og verdier.

Vår visjon

Å hjelpe mennesker i nød gjennom å mobilisere medmennesker og implementere selv-drivende prosjekter


3

Innhold Melding fra Styreleder 02 Høydepunkter for året 03 Hvordan vi hjalp 04 Nødhjelp 05 Foreldreløse barn

06

Helse 07 Utdanning

08

Landbruk 09 Økonomi 10


Meldinge fra styreleder Fjorårets begivenheter gjorde det nok en gang tydelig hvor viktig frivilligheten er. Fra 2012 minnes vi åpningen i Pakistan av det nye helsesenteret i Dhanwa og utvidelsen av kapasiteten til helsesenteret i Kuirata. Vi hjalp 650 bønder med bomull frø og gjødsel i Rahim-Yar -Khan. Rehabilitering av 25 skoler i Kashmir. Anskaffelse av rent vann til over 160.000 mennesker i Somalia GEDO. Nødhjelp til Syrias og Myanmars befolkning. Og anerkjennelse for den viktige humanitære innsatsen RAHMA Islamic Relief Fund (RIRF) gjør verden rundt. Jeg synes det er flott at så mange ønsker å delta i frivillig arbeid, og stiller opp for sine medmennesker. Som leder av hovedstyret i RIRF er jeg utrolig imponert over den innsatsen og viljen til å stå på som jeg ser i de ulike aktivitetene. Jeg er stolt over å tilhøre en organisasjon som får gjort så mye for de svakeste i verden. For å øke dynamikken og rask levering av våres hjelp, har vi styrket RAHMA med tre nye filialer to i Afrika og en Tyrkia.

Det er mye som skal skje i 2013. Spesielt vil jeg trekke frem byggingen av en ny multi-funksjonell landsby med en skole, sykehus og yrkesskole i en av de mest forsømte områdene i Pakistan, Rahim YarKhan. På bakgrunn av den positive effekten som vi har registrert vil RAHMA fortsette å satse på å bygge yrkesskoler for kvinner, som igjen vil styrke kvinners muligheter til selvutvikling, selvrealisering og ikke minst deres deltagelse i deres lokale samfunnet. Gjennom slike typer tiltak, ønsker RAHMA å inspirere kvinner til å ta tak i egne utfordringer og finne positive løsninger. I løpet av året 2012 har vi fått støtte fra blant annet NORAD, USAID, og mange av våre sjenerøse givere.

Mr Noureddine Boukili President of Rahma Islamic Relief Fund

4


5


Høydepunkter for 2012

#1

Folk vi har hjulpet Bistått mer enn 27.000 mennesker som ble rammet av krig og konflikter i Myanmar og Syria.

#2

Ny kontrakt signert Signert ny samarbeidsavtale med USAID i forbindelsen med et helse prosjekt i Dhanwa, dette vil styrke oss til å nå enda flere sårbare mennesker og ikke minst med tanke på utvidelse og kapasitetsbygging.

#3 #4

Ny bøssebærer strategi Utviklet en ny bøssebærer strategi for å sikre at bøssebærere er integrert i våres fremtiden.

Åpnet nye kontorer Lansert tre nye kontorer to i Afrika og en i Tyrkia, for å ha nærhet til sårbare mennesker og øke frivillige ressurser internasjonalt med tanke på utvidelse og utvikling.

6


7

Nødhjelp Utenom den langvarige tørken som har ødlagt Somalia, har vi også observert ettervirkningen etter flommen i Pakistan, 2010. Dette har spesielt preget menneskene i Sind. Vi bevitnet også at Rohingya-folket i Burma var ofre for etnisk uenigheter. Krigen mellom motstander og regimet

MYANMAR Rahma har levert mat til 330 individer nok for en måned. Disse menneskene er delt i syd-øst Bangladesh og noen dem i Arakan i Myanmar.

SYRIA Rahma har levert mat kurver til 1800 individer i den mest rammet byen Idlib nordvest i Syria. Behovet er fortsatt enorm og har i siktet flere prosjekter for syrisk flyktninger.

raste i Syria og førte til at mange er internt fordrevet. Flyktningstallene er stigend. Alt dette har skapt ødeleggelse og mange tap av liv. For lokalsamfunn som ble berørt av disse hendelser og katastrofene vil utvinning- innsatsen fortsette i mange år framover. Gjennom disse nødsituasjoner har Rahma vist, nok en gang, at hjelpen nådde raskt frem til de trengende.

a v


Foreldreløse barn “ Vi

hjelper foreldreløse barn med innmelding i skoler, betaling av

skolen, distribusjon av skolesekker, lærebøker... ”

Utdanning er alle barns grunnleggende rett og et viktig fundament for videre fremgang og utvikling. Land som Somalia, Palestina, Kashmir og Syria er preget av fattigdom, dårlig infrastruktur og lider under mangel på prioritering fra myndighetene side. Alt dette bidrar til at mange har vanskeligheter med å dekke kostnader knyttet til skolegang. RAHMA tror på en god utdanning og at det er en av de beste former for støtte som kan hjelpe barn og lokale samfunnet til å bryte ut av fattigdom, beskytte barn mot trusler som utnytting, barnearbeid, og analfabetisme. Vi hjelper foreldreløse barn med innmelding i skoler, betaling av skolen, distribusjon av skolesekker, lærebøker,

arbeidsbøker, skrivesaker, skoleuniformer, og transport for de som trenger det. Hundrevis av barn har fått adgang til skolegang og grunnleggende pedagogisk støtte. I tillegg til dette, drar

8


9

Helse En av de viktigste satsingsområde for Rahma er helse. I 2012 har vi opprettet to nye helsesenter og utvidet et tredje. Vårt mål har vært å nå ut til de som motar minst hjelp og å opprette

Helsesenter i Dhanwan Med støtte fra Norad og USAID kunne Rahma i juli 2012 endelig åpne helsesentre i Dhanwan, Azzad Jamu og Kashmir. Dette er steder som ligger i avsidesliggende fjell-områder med meget dårlig tilgang på medisinsk personell og legesentre. Befolkningen er på 50 000 og av disse fikk 2460 behandling hos lege og det ble utført 1000 laboratoriet ester.  Fordi pre- og postnatal død er utbredt i dette området, var det viktig å følge opp gravide kvinner og se til at de fikk riktig behandling. 20 tradisjonelle akutte tilfeller ble registrert.  For 2013 er målet å gi helseperonell tilknyttet sentrene, opplæring i trygg fødselshjelp. Videre ønsker vi å gå ut i lokalmiljøet og informere om helse og hygiene. Helsesenteret ble innviet ved en høytidelig seremoni holdt på prosjektets sted. Tilstede var bla. Ms Cicilie Landsverk, Norges ambassadør i Islamabad og Mr. Javed Iqbal Badhanvi-minister for mat, regjeringen i AJ & K. Under seremonien, roste Ms Cicilie Landsverk den innsatsen som Rahma gjør. Ved å bringe en positiv sosial endring i Pakistan og spesielt i AJK. Hun uttrykte sin tilfredshet på de helsemessige fasilitetene som tilbys på helsesenteret.

For 2013 er målet å gi helseperonell tilknyttet sentrene, opplæring i trygg fødselshje


Helsesenter i Khuiratta Rahmas helsesenter i Khuiratta. Her har vi tilbudt helsetjenester til folk siden juli 2010. prosjektet ble støttet av NORAD og det gir generell OPD, diagnose fasiliteter og gratis eller subsidierte medisiner. prosjektet har også en oppsøkende komponent, som inkluderer medisinske leirer, skole helse under-søkelser, opplæring og generell bevisstgjøring om helse og hygiene. I løpet av 2012 ble det gitt helsetjenester til 14 500 individer.

Fra april 2012 har USAID støttet prosjektet og vil fortsette sin støtte ut 2014. på grunn av stor pågang og større behov enn antatt, anså Rahma nødvendigheten av å utvide helsesenteret med flere rom og en kantine. det er gledelig å se at helsesenteret har potensiale om å være helt uavhengig av økonomisk støttet fra og med slutten av 2014.

Helsesenter i Rahim Yar Kh Rahma rehabiliterte et allerede eksisterende, men ubrukt helsenter i Rahim Yar Khan, Pakistan. Planen for dette prosjektet var å bidra fra februar 2012 og ut året, men vi så snart at det var nødvendig med forlengelse av støtten. Fordi behovet var så stort og fordi så mange som 25 000 pasienter oppsøkte lege og fikk hjelp, fortsetter vi å støtte prosjektet . Vi har nå satt i gang oppbygging av et sykehus i området. Dette gjør oss bedre istand til å ta imot og hjelpe så mange mennesker.

10


11

Utdanning Education & Equality “ Ra h m a j ob b e r h a rd f o r å h e ve den p e dago giske kom p et a nse for lærere o g p r io r i te re utda n n in g fo r f o re ld re løse ba rn generelt o g jenter sp esielt... ” Utdanning ligger sentralt i Rahma sin strategi fordi den er alle barns grunnleggende rett og viktig grunnlag for videre fremgang og utvikling.

samfunnet. AJK Quality Education Prosjekt 2012-2014. I år 2012 har Rahma i samarbeid med NORAD, startet et prosjekt over 2 år.

Utdanning forbedrer livskvaliteten for barn, Prosjektet går ut på til å skaffe nødvendig deres familier og sprer seg over hele det bre- verktøy, utstyr, hjelpemidler til undervisning de fellesskapet. og læring i tillegg til møbler til 3520 elever. Samtidig sponser vi utdanning for 200 forelFNs konvensjon om barnets rettigheter slår dre løse jenter fordelt over tjue skoler. fast at alle barn har rett til en utdanning. I islam er utdanning og søking av kunnskap en imperativ plikt for hver enkelt av oss, men fortsatt har et stort antall barn over hele verden en usikker fremtid uten tilgang til utdanning. Rahma tror at en god utdanning er en av de beste former for støtte som kan hjelpe barn og deres omgivelse til å bryte ut av fattigdom, beskytte barn mot trusler som utnyttelse, barnearbeid, og analfabetisme. For å heve og sikre kvaliteten på utdanning har vi også inkludert i prosjektet, kursing og Rahma jobber hard for å heve den pedago- opplæring av 32 trenere og 200 lærere der 60 giske kompetanse for lærere og prioritere % er kvinner. utdanning for foreldre løse barn generelt og Foreldreløse barn får hjelp med innmelding i jenter spesielt. Vi jobber med å gjøre tilgang- skoler, distribusjon av skolesekker, lærebøker, en til grunnskolen lett-tilgjenngelig. Vi styrk- arbeidsbøker, skrivesaker, skoleuniformer, i er institusjonell kapasitet i planlegging og tillegg hjelpe med betaling for skoleunderforvaltning. Og kontrollerer utdanningspro- visning. grammer, kapasitetsbygging og deltakelse i


Disse barna har fått en unik mulighet til utdanning med et positiv og støttende skolemiljø. Studentene har hatt et godt oppmøte samt eksemplarisk oppførsel.

kommer vi å integrere i selve prosjektet for å nulle fraværet. Fremtiden lover mye mer og Rahma jobber med å få den positive erfaring i Pakistan til å spre seg over andre steder i verden.

12

Alle som har støttet utdanning prosjektet for foreldreløse barn i Kashmir har god grunn til å være stolt e over at 45 barn fullførte videregående utdanning de siste tre årene til tross for at Rahma identifisert noe fravær blant noen studenter forårsaket av noen midler til å betale for transporten, dette

Because of Rahma’s increased support and concentration on us with this project, we predict increased career development and progression for future women at work support and help over the past year with the development of the new school infrastructure and course materials. School Teacher in Pakistan

More help and suppoert for education with girls for equality by 2013


13

Landbruk

bærekraftig måte og gjøre dem mindre økonomisk sårbare. “ R ahma

Islamic R elief Fund har der for et fokus på å støtte jordbruk for at

bøndene sk al kunne produsere sin egen mat.

Jordkloden opplever matmangel og det er ingen tvil om at matprodusenter har en vital rolle i en verden med høy befolkningsvekst og store klimaendringer. Rahma ønsker å bidra til at småbønder driver jordbruket på en bærekraftig måte og gjøre dem mindre økonomisk sårbare. Vi følger med og har som mål å være raskt ute med hjelp ved naturkatastrofer som rammer jordbruket, spesielt i landsbyer og avsidesliggende områder hvor hjelpen sjeldent når frem. Rahma Islamic Relief Fund har derfor et fokus på å støtte jordbruk for at bøndene skal kunne produsere sin egen mat. Denne type prosjekter har langsiktige effekter og sørger for at bøndene kan brødfø sine familier og øvrige medlemmer i samfunnet. Videre kan de bli økonomisk selvhjulpne ved å selge deler av innhøstingen.

30% Increase in Aid given to those in pakistan by 2013


14 Badin Prosject Monsunregnet som startet i august 2011 og varte frem til september 2012 førte til stor ødeleggelser i jordbruket til bøndene i Sindh, Pakistan. 22 av de 23 distriktene i Sindh var blitt rammet. I forbindelse med naturkatastrofen valgte Rahma å hjelpe småbøndene, som var hardest rammet, i distriktet Badin.

Fordeling av brukte midler i 2012

Helse 28%

Jordbruk 15%

Relief 32% Utdanning 25%

Vi gjennomgikk en lang prosess med vurdering, mobilisering og planlegging i et område med dårlig infrastruktur og nettverk. Etter en nøye vurdering av bøndenes behov og i hvilken grad de var rammet, (noe av de kriteriene var at de måtte ha mindre enn 5 mål land og ikke ha noen økonomisk mulighet til å gjenoppbygge jordbruket) førte prosessen til at 630 bøndene mottok 200 kg gjødsel og 10kg bomullsfrø hver. Alle disse 630 bøndene var helt avhengig av hjelp. De er nå ikke bare selvhjulpne men de hjalp også deres naboer og forsterket dermed solidaritet følelsen i landsbyen.

630 bøndene mottok 200kg gjødsel og 10kg bomullsfrø hver.


15


16

Resultatregnskap

Rahma Islamic Relief Fund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 Innsamlede Midler 3 770 642 Tilskudd Offentlig 4 964 705 Sum innsamlede midler 4 735 347 Anvendelse av midler prosjekter 3 241 380 Lønnskostnader m.m . 2 256 Annen driftskostnad 2 196 710 Sum driftskostnader 3 438 346 Driftsresultat 1 297 001 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 61549 Annen rentekostnad 76 Annen driftskostnad 526 Resultat av finansposter 60 947 Resultat før skattekostnad Ordinært Resultat 1 357 948 1 357 948 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) 1 357 948 Overføringer Avsatt til formålskapital 3 1 357 948 Sum overføringer 1 357 948

2011 5 371 740 500 000 5 871 740

3 332 391 0 367 805 3 700 196 2 171 544

36 968 0 0 36 968

2 208 512 2 208 512

2 208 512 2 208 512 2 208 512


17

Balanse

Rahma Islamic Relief Fund Egenkapital og gield Note 2012 Innskutt egenkapital Grunnkapital 61 915 Sum innskutt egenkapital 61 915 Opptjent egenkapital FormĂĽlskapital 10 398 835 Sum opptjent egenkapital 10 398 835

2011 61 915 61 915

9 040 888

9 040 888

Sum egenkapital 3 10 460 750 9 102 803 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gield Kortsiktig gield 0 1 270 Skyldig offentlige avgifter 9 000 855 197 Annen kortsiktig gjeld 9 000 856 467 Sum kortsiktig gield Sum gjeld 9 000 856 467 Sum egenkapiøl og gjeld 10 469 750 9 959 270 Oslo 30.06.2013 Styret i Rahma Islamic Relief Fund

Changes made  

test,changes made, almost finished

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you