Page 1

MAGASINET

6. UTGAVE 2009 26. ÅRGANG

15 år

Aksjon Ibrahim:


Da IBRAs stemme Denne julen er det 50 år siden IBRA radios stemme fra Tanger ble taus. I denne mørke julen for radiomisjon, ble håpets lys tent. David Østby

D post@ibra.no

en ene døren som ble stengt, gav tro for at mange nye dører skulle åpnes. Slik er det blitt, men det skulle ta noen tiår. Desember 1959. Alt var tilrettelagt for jule- og nyttårshøytidens sendinger til Europas mange land. Juleprogrammene om Fredsfyrsten Jesus, var «teipet» og klar for avspilling. IBRA radio hadde så langt vært en suksess helt fra starten i 1955. Fra de sterke senderne i Tanger, Marokko, ble Guds ord slynget ut i eteren og stadig flere lyttere ble oppmerksomme på kortbølgesendingene. Visjonen om en fri kristen radiokanal ble født av pastor Lewi Pethrus, men Nordens pinsevenner ville også være med. Han ville nå flere enn de som søkte pinsemenighetenes lokaler. Statskanalenes monopolisering gav ikke muligheter for dette. Men det tok lang tid å finne et sendested, men Pastor Lewi Pethrus gav ikke opp. Da den internasjonale frisonen i Tanger gav plass for IBRA var det et stort bønnesvar.

Nedleggelse Og vi lyktes. Brevene strømmet inn, folk kom til tro, og IBRA radio vokste i antall språk og teknisk utrusning. Framtiden så lys ut. Men så skjer det utrolige. Meldingen fra den marokkanske regjerningen om at alle frie radiosendinger i Tanger skulle nedlegges, kom som et sjokk. En håpet i det lengste at den internasjonale sonen fortsatt

skulle beholde sine privilegier, men slik ble det ikke. Tangers internasjonale styre, som besto av representanter for åtte stormakter ble avsatt, og fristaten ble overtatt av Marokko. Det førte til økomiske problemer og arbeidsløshet for mange i Marokko. Tangers mange sendere var god økonomi for staten. Da nyheten om nedleggelse spredde seg, begynte IBRAs folk, sammen med sin samarbeidspartner Radio Afrika, å forberede seg på hva som kunne komme. Her var det viktig å handle klokt. Evakueringsplaner ble lagt parallelt med forhandlinger om mulig videre drift, men ingenting førte fram. Fra 16. desember 1959 sendte IBRA på bare en kanal. Dagen etter ble lytterne gjort kjent med det drama som utspilte seg i Tanger. Lewi Pethrus og Karl G. Lottoson, som ledet IBRA i Norden, hadde i all hast reist til Tanger for å følge utviklingen, og kunne 19.-21. desember tale direkte fra studio til folket. I IBRAs studio i Oslo meldte programsjef Karsten Ekorness om beslutningen, og Ragnar Sjølie og undertegnede hadde laget juleprogrammene, men de ble aldri sendt.

Resultatene Tirsdag den 22. desember var en tung dag for programlederne. Det var hardt å vite at dette var det siste programmet fra IBRA i Tanger. Pethrus kunne fortelle at i de fire årene dette trosprosjektet hadde vart, var det blitt sendt 10 000 programtimer og 120 000 lytterbrev hadde kommet inn. Pehrus kom også inn på de åndelige resultatene som var oppnådd, og de mange som hadde blitt frelst.

Sluttappell Som en sluttappell sa han: – Kanskje du har hørt frelsesbudskapet tidligere gjennom

radio. Nå er det siste gang du hører innbydelsen herfra. Det kommer en dag da evangeliets Sender, sender ut sitt siste budskap til deg! Deretter ba Pethrus og takket lytterne for deres støtte med disse ordene: – Når programmene om en stund stanses fra Tanger,

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

så betyr det ikke at døren til radiomisjonens sendinger blir stengt.

Banet vei Så kom den siste sanghilsen: «Blott en dag, et øyeblikk av gangen,» og kjenningsmelodien: «Løftene kan ikke svikte!»

6. UTGAVE 2009 – 26. Årgang TELEFON: 22 75 75 40 Utgitt av IBRA Media Norge Telefaks: 22 75 75 95 Boks 2, TVEITA – 0617 oslo KONTONR: 9791 10 32000


ble taus TANGER:

Opp gjennom tidene har Tanger vært erobret av ulike stormakter på grunn av sin sentrale plassering. I 1684 ble byen igjen underlagt Marokko. Da Marokko i 1912 ble delvis fransk (og spansk) protektorat, fikk Tanger en spesiell status som nøytral sone under sultanens overhøyhet. Ved en britisk-fransk-spansk traktat 1923 ble byen internasjonal sone (582 km2). Spania holdt Tanger okkupert 1940–42, og amerikanske og britiske tropper stod i byen 1942–45. 1956 ble den gitt tilbake til Marokko og fullt integrert i 1960. Det var i disse årene Tanger ble et viktig område for medieaktører som i sine hjemland ikke kunne sende fritt på grunn av monopolisering.

lEdEr: Jan nestvold jan@ibra.no

Guds godhet og vår frie vilje I romerbrevet kapittel 11, vers 22 oppfordres vi til å legge merke til Guds godhet, men også Guds strenghet. Guds strenghet over de som er falt, men godhet over deg, dersom du fortsetter i hans godhet. Jesus kom for å søke det som var fortapt for å frelse det. Det er Guds grenseløse godhet mot oss, at han sendte Jesus for å dø i vårt sted, slik at vi, når vi tror på Jesu navn, får retten til å bli et Guds barn. Hvilke løfter Bibelen gir oss mennesker dersom vi tror La oss velge på Jesu navn! å dele

S

«

evangeliet

elv om Gud er med andre. uendelig god, er han også fullkommen streng. Det kommer en tid da Gud skal dømme verden, da alle ugudelige mennesker vil gå fortapt. Joh. 3:36 sier at den som tror på Sønnen (det vil si Jesus), har evig liv, men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Adams fall fikk tragiske konsekvenser for en hel menneskeslekt. Men midt i dette, etter fallet, ennå mens mennesket fortsatt var i Edens hage, var Gud opptatt med å søke. Gud visste selvfølgelig at Adam hadde spist av kunnskapens tre, allikevel, det aller første Gud gjør, er å kalle på Adam og si: «Hvor er du?»

G To uker senere var det tekniske utstyret reddet, og ført over med en spansk ferge. IBRAs folk sto på dekk og så horisonten forsvinne fra det sted der Guds ord hadde lydd og IBRA hadde nådd så mange med evangeliet. En epoke var avsluttet, men bare for å innlede en ny. Etter Tanger-

perioden har IBRA Media eksplodert i sendinger over hele verden. Aldri før har en fått erfare sannheten av at gjennom mediene når vi i dag massene med evangeliet. Når en dør stenges, åpner Gud mange nye. Men den minneverdige julen for 50 år siden vil allikevel alltid bli husket.

AnsVArliG rEdAkTØr: JAn nEsTVold rEdAkTØr: AniTA nEsTVold GrAFisk dEsiGn: dAVid A. EriCHsEn

ud er den samme nå som da. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Gud vil at menneskene han selv har skapt og som han elsker så uendelig høyt, skal få være sammen med ham i all evighet. Mennesket er skapt i Guds bilde med en fullstendig fri vilje. Mennesket er fri til å velge akkurat det som mennesket selv måtte ønske. Dette gjelder alle mennesker, også oss som tror. Vi har full rett til å velge å være lydige mot det kall Gud har gitt oss. Vi har rett til å anbefale mennesker rundt oss til å la seg forsone med Gud. Vi er mennesker med fri vilje. La oss velge å dele evangeliet med andre.

nETTsTEd: WWW.iBrA.no EPosT: PosT@iBrA.no TrYkk / oPPlAG: nr1TrYkk / 12.000

sTYrE: rolF i. JoHAnsEn (FM), Ann r. VAssBoTn, EGil sÆTrAnG, EsPEn FrØYsHoV oG olE A. kolBJØrnsrUd

IBRAMAGASINET

3


l l e i s e p S tjeneste Vivi og Arne Olav Østrem er som folk flest. Men en IBRA-tur og et stort tjenersinn er alt som skal til for at livet skal bli snudd opp ned.

N

este høst flytter de fra Norge og fra sine vanlige omgivelser. De skal inn i en oppgave de skal være sammen om. Vivi og Arne Olav har stilt seg villig til å ta ansvar for drift av Aksjon Ibrahim sitt kontor i Midt-Østen. Arbeidet har en administrativ karakter med økonomi- og driftsadministrasjon samt personalansvar og pleie av samarbeidspartnere. Like fullt er dette en tjeneste også på det åndelige plan med bønn og nettverksstøtte. Hvem er dere og hva er deres bakgrunn? Vi bor i dag på Moi og tilhører pinsemenigheten der. I den har vi vært medlemmer siden ungdomsåra. Vi har hatt ulike ansvarsområder og oppgaver. Menigheten er en viktig arena ved siden av familien, venner og jobb. Arne Olav har vært i lederskapet i 20 år og Vivi har dratt i mange tråder innen barnearbeid og i bønn og omsorg. Av yrke er Vivi helsesøster der hun de siste åra har hatt ansvar for asylsøkere. Arne Olav er utdannet innen økonomi og administrasjon og er i dag leder for et regnskap-

4 IBRAMAGASINET

skontor med 20 ansatte. Vi bor på et småbruk med 60 sau som også krever tilsyn og stell. Vi har 3 voksne barn. Hva får et ektepar med fast jobb og småbruk til å rive seg løs og dra til Midtøsten? Si det? Da vårt siste barn flyttet ut, snakket vi om at dersom vi skulle gjøre noe, hadde vi lyst til å gjøre noe sammen. Og før vi fikk gjort noe mer med den tanken, kom denne saken opp bare måneder etterpå. Vi vurderte for og imot i flere uker, men kom til at dette ville vi. Så nå skal vi jobbe i samme foretak, men med hver sine oppgaver. På en måte var vi forberedt på noe, uten å vite hva. Vi tror Gud har vært i dette og ledet det slik. Vi fikk fred da avgjørelsen var tatt. Det vil allikevel være mange mennesker vi vil savne i det daglige som familie, venner, menighet og medarbeiderne på jobbene våre. Fortell hvorfor dere nå knyttes til IBRA sitt arbeid ? For litt over et år siden dro vi med IBRA til Tyrkia. Der kom vi i kontakt med mennesker som jobbet i regionen. I etterkant av reisen, fikk vi henv-

endelse fra Aksjon Ibrahim om at de trengte et nytt ektepar for å administrere kontoret i Midt-Østen og om vi kunne være interessert. Så har det blitt tre besøk for å se på forholdene. Gjennom dette har vi fått sett arbeidsoppgavene og de nye omgivelsene samt blitt kjent med personene som er stasjonert der i dag. Vi har deltatt på konferanser og dermed truffet mange av områdets nøkkelpersoner. IBRA har vi fulgt gjennom mange år og har alltid hatt stor sans for arbeidet. Nå skal

vi som par få utføre et oppdrag som ligger oss på hjerte. Hvordan har dere opplevd å se arbeidet fra innsiden kontra fra sidelinjen som en støttepartner? Vi er begge blitt imponert over langsiktigheten i arbeidet samt visjonen og strategien som følges. Resultater kommer ved å være tålmodig, og Gud har åpnet nye veier alle de år som er gått siden starten. Responsen er jo kjempestor. Vi har også truffet mange av me-


Utsendermenighet

Pinsemenigheten Sion, Moi, ser det som et stort privilegium å få være med i IBRAs arbeid i Midtøsten.

vivi og arne Olav Østrem vil bli de nye lederne for aksjon Ibrahim, med tilholdssted på Kypros.

darbeiderne som legger ned et stort engasjement, og lederne fra Sverige har gitt oss en god innføring i arbeidet. Me-

«

Vi tror Gud har vært i dette og ledet det slik. Vi fikk fred da avgjørelsen var tatt. nigheter og støttepartnere der har tatt et stort ansvar og satset mye. Nå håper vi at Norge øker sitt engasjement. Det er et stort

arbeid som alle i Skandinavia kan være sammen om. Hva forventer dere av dere selv og fra IBRA ? Vi har jo lang erfaring etter hvert fra menighetsliv og fra yrkesliv. Så vi håper vi kan bidra med både praktisk arbeid og arbeid på det åndelige området. Vi forventer av oss selv at vi kan få brukt det vi kan og at vi kan være med på å løfte fram andre medarbeidere til å bruke sitt talent og utvikle sine gaver til å nå ut gjennom radio, TV og

internett i regionen. Fra IBRA Norge og Sverige forventer vi støtte både gjennom bønn og midler til å drive fram arbeidet til nye områder og holde trykket oppe for evangeliets sak. Når vi sier IBRA, så gjelder det den enkelte menighet og medlem, samt støttepartnere. Arbeidet er jo basert på frivillige gaver. Hva med deres kjærlighet til den norske fjellheimen og vinter Norge? Det er ikke store likheten? Norge er et flott land. Vi liker

De av oss som har levd noen år, husker de første «skurrende» sendingene fra Tanger. Vi gledes derfor over at to av våre medlemmer nå ønsker å gå inn i arbeid på Kypros. Visjonen for vårt misjonsarbeid er «Å nå de unådde». Dette er akkurat hva Vivi og Arne Olav skal få være med på. De er begge vokst opp i menigheten og står i en rik tjeneste. Arne Olav som ledende eldste og Vivi har flere verv, samt en spesiell omsorgstjeneste. Som utsendermenighet vil vi ha et todelt ansvar. For det første ser vi det som en stor oppgave å støtte dem i bønn. For det andre vil vi bidra til en del av underholdet. For menigheten blir det spennende å følge prosjektet og vi ønsker dem all Guds velsignelse fremover. For Misjonsrådet Unni K. Mydland

fjellet til alle årstider. Særlig er vi glad i skiturer. Man kommer så langt på ski og det gir en frihetsfølelse og en naturopplevelse som er bare super. Vi har fått tips om fritidsaktiviteter både i høyden og på stranda der vi skal bo. Og når vi er heime på ferie, blir det nok en del turer til fjells. Så vil vi i IBRA Media Norge ønske Vivi og Arne Olav velkommen som medarbeidere i Aksjon Ibrahim. Legg dem inn på din bønneliste. Vi er alle sammen om dette; noen ber, noen gir og noen går. IBRAMAGASINET

5


Den unge muslimske gutten fikk se på kristne barneprogrammer hjemme. Da en slektning oppdaget det, ble livet mørkt.

Barnetroen I

løpet av de årene som IBRA har jobbet i Midtøsten, har vi fått høre mange historier om mennesker som har møtt Jesus gjennom arbeidet. Et av våre oppfølgingsteam i Marokko fikk i sommer døpe en ung mann, Malik (fiktivt) til Kristus. Dette skjer i et land som for bare noen år tilbake hevdet at ikke fantes en eneste marokkansk kristen. Maliks vitnesbyrd er skrevet ned, og det begynner med slutten, en busstur. Han er på vei nordover fra sør i Marokko. Det er en slitsom busstur på tretten timer, men Malik er sprudlende glad. Han er på vei

6 IBRAMAGASINET

for å møte andre kristne for første gang i sitt liv. – Lovsang og bønn er mine eneste følgesvenner på turen. Endelig skal jeg få møte mine søsken som har samme Herre som jeg, de som jeg deler troen med. Å, som jeg har lengtet etter et slikt møte. Endelig skal jeg få synge, be, gråte og lovprise vår himmelske far sammen med andre. I en lang periode har det bare vært tven og radioen som har vært mine venner (og i dette tilfellet kjenner de meg godt). Mitt høyeste ønske nå er å få være i min Fars nærhet omgitt av hans kjærlighet.

Der Malik bor fines det ingen menigheter eller kristne grupper. Han var muslim som alle andre i familien og samfunnet forøvrig. Det er i dag mange år siden Malik fikk en første kontakt med kristne medier, han var bare et barn. – Jeg glemmer aldri tidlig i min barndom når vi pleide å sitte i våre enkle hjem og se på satellitt-TV programmer og lytte til radio. Vi så også Jesusfilmen mange ganger ettersom den var så gripende og påvirket oss mye. Min far syntes det var kjempefint at vi så på det kristne barneprogrammet


ble redningen «Assanabel» (hvetekornet) på Sat 7 (kristen arabisk tv-kanal). En dag oppdaget en slektning at Malik hadde skrevet etter en kristen avis og at barna fikk se på og lytte til kristne tv- og radioprogrammer. Hun gjorde en stor sak ut av det hele, og mente bestemt at familien ikke burde ha noe med kristne å gjøre. Maliks pappa ble redd for hva omgivelsene skulle si. Han tvang sønnen til å ta Koranleksjoner i moskeen og begynte å behandle han veldig tøft. – Min familie tok meg med til ulike religiøse ledere og eksperter for at jeg skulle bli

befridd fra «demonene». De gjorde forskjellige merkelige greier, men det verste var når de forsøkte å piske ut demonene. En mann slo meg helt sanseløs, og til slutt skrek jeg: «Stopp! Jeg er en kristen! Det finnes ingen onde ånder her! Det er meg du slår, ikke noen ånder!» Det var virkelig en vanskelig tid. Malik lærte seg store deler av Koranen utenat, og lærte seg mye om islamske lover. Men etter hvert begynte han å spørre seg selv: Hvem er jeg? Hva baserer jeg min tro på? Tilfredsstiller Islam min åndelige hunger?

– Jeg tenkte på hvordan det var før, og ble minnet om de radio- og tv-programmene jeg hadde sett da jeg var liten. Jeg søkte opp en av de kristne tv-kanalene med fantastiske programmer. Da ble mine øyne åpnet, og jeg kunne se lyset og sannheten i Jesus! HAN lyktes med å få meg ut av mitt mørke og min forvirring, og ikledde meg sin frelse og lot meg komme i kontakt med sitt folk. Jeg kan ikke uttrykke den gleden jeg kjenner når jeg deler mitt vitnesbyrd og hva jeg kjenner over å skulle bli døpt og for første gang få treffe Guds familie.

Maliks fikk kontakt med ett av IBRAs oppfølgingsteam i Marokko, via deres hjemmeside. Han ble invitert til en innvielseshelg de hadde i sommer, det var også der han ble døpt. Sammen med Maliks ble også fire andre personer fra ulike deler av landet døpt. I Maliks by finnes det fortsatt ingen husgruppe, men oppfølgingsteamet har fått kontakt med en annen kristen som nå støtter Maliks og leder han videre i troen. Men Maliks har ikke valgt den letteste veien. I dag møter han stor motstand i sin hjemby fordi han overalt forteller om sin nyomvendelse. IBRAMAGASINET

7


s e s l r e e n g l g bø Velsi D Bengt Åke Bengtson

8 IBRAMAGASINET

u har nå jobbet i Aksjon Ibrahim i over 15 år. Hva vil du si er hovedfokuset til denne delen av IBRAs arbeid? Arbeidet har i hovedsak dreid seg om å velsigne Araberverden med det beste vi har å tilby – Jesus Kristus! Vi vil at alle skal få muligheten til å høre noen fortelle om han, og vi vil at de skal kunne vite tilstreklig om han slik at de kan ta en personlig avgjørelse om å bli en Jesu etterfølger. Vi jobber også for at de som kommer til tro på Jesus skal ha muligheten

til å dele sin tro med andre og vi oppmuntrer til å starte nye menigheter. Det er vårt hovedmål – en nasjonal menighetsbevegelse som visjonært sprer Guds rike. Vi vil også bidra til at evangeliet forandrer menneskenes totale livssituasjon. Derfor står fattigdomsbekjempelse og endring av menneskers vurderinger og holdninger også på programmet.

Utvikling Hvordan har arbeidet utviklet seg gjennom disse årene?

Vi har sett en fantastisk utvikling. Den tekniske utviklingen har jo akselerert, og IBRA har klart å henge med på utviklingen. I tillegg til å

«

Aldri før har så mange bestemt seg for å følge Jesus!

bruke radio har man hatt stor framgang ved å bruke TV og internett. Som leserne sikkert er klar over, har kontakten med lytterne økt fra en kontakt per dag til tusen. I løpet av disse


I år fyller Aksjon Ibrahim 15 år. Bengt Åke Bengtson har vært med fra starten og kan fortelle om en Gud som har kontroll over sitt arbeid.

r n e e d v r o e v r r e Arab årene har vi også fått oppleve at media har bidratt til å bane vei for evangeliet til helt nye områder. Aldri før har så mange mennesker fått høre evangeliet, og aldri før har så mange bestemt seg for å følge Jesus.

Framgang Hvorfor har IBRA vært så fremgangsrik? Vi har hatt som prinsipp at vi vil velsigne andre. Vi vil være sjenerøs og målrettet, djerv og fokusert. Ordet umulig eksisterer ikke i vårt vokabular – det

å tenke muligheter er det som preger IBRAs arbeid. Gud verk bygger også på hengivne mennesker. IBRA har til hensikt å ha mange dyktige medarbeidere som frimodig tjener Herren under vanskelige forhold. IBRA har også satset på å oppmuntre lytterne til å ta et lederansvar. Dette har skjedd, og på den måten spres Guds rike. Arbeidet er bygd opp rundt lokale arbeidere som er lokalt forankret. Media er i seg selv ikke et mål, men et redskap for evangelisering og menighetsplanting. Vi har

også forsøkt å jobbe bredt og samarbeide med alle som deler vår visjon.

På sitt eget språk Hvilke geografiske områder har dere et spesielt fokus på for øyeblikket? Vi satser naturligvis på å nå hele regionen, men satser spesielt på å nå Nord - Sudan, Jemen, Iran og Libya. Det er en utfordring å nå de unådde, og spesielt de som ennå ikke har hatt tilgang på evangeliet på sitt eget språk. I Araberverden

finnes det flere andre språk enn arabisk og 35 ulike arabiske dialekter. Vi vil gi evangeliet til dem på deres hjertespråk. Persisk snakkes og forstås av 140 millioner mennesker. Vi vil nå dem uansett om de bor i Iran, Afghanistan eller på den Arabiske halvøyen.

Trening Hva gjør IBRA egentlig i regionen? Vi arbeider hele tiden med å trene og utdanne med> arbeidere og ledere. IBRAMAGASINET

9


I tillegg til lokale kurs, finnes det regionale treningssenter i land som Egypt, Togo og Tanzania. Vi har også en fjernundervisningsskole (www. distancemedia.net) hvor man kan studere både på engelsk, arabisk og fransk.

Produksjon Treningen leder ofte fram til produksjon av ulike programkonsepter for ulike typer av media. Produksjonen retter seg mot ulike målgrupper som for eksempel familier, kvinner og ungdom. Et hundretalls ulike programmer produseres hvert år bare i Midtøsten.

Distribusjon Før bar vi navnet IBRA Radio. Det har vi byttet ut med IBRA Media fordi vi ikke lengre bare distribuerer programmer via

radio. De seneste årene har TV og internett blitt en selvfølgelig del i distribusjonen av budskapet. Nå nærmer vi oss et gjennombrudd for distribusjon via mobiltelefoner. Mennesker i dag vil ha det interaktivt – så internett og mobiltelefoner blir stadig viktigere redskaper.

«

Vi vil også forandre gamle tradisjoner og tankemønster som holder mennesker i fangenskap.

IBRA har et effektivt nettverk av personer som følger opp alle som tar kontakt med oss via ulike medier. For øyeblikket er det chatting og

forum på webbsider som er mest populært. Vi utvikler ofte en webside for et spesifikt program og mot en spesiell målgruppe hvor man i etterkant av programmene fortsetter med kommunikasjonen. I disse online samtalene blir det gitt råd og veiledning direkte til personen som tar kontakt. Tusentalls mennesker tar kontakt med oss hver måned på denne måten, og mange ganger leder det til en personlig kontakt, frelsesopplevelse og til et menighetsfelleskap.

Framtiden for IBRA Hva er det som blir Aksjon Ibrahims satsningsområde videre? Vi har stor tro på Gud og på en sterk tilvekst av menigheter i Midtøsten. Tross forfølgelse og motgang så kommer vi til å se store ting hende. Verdens

befolkning blir yngre og yngre. Vi vil derfor satse målrettet for å nå denne generasjonen. En globalungdomssatsing via internett er på gang med utgangspunkt i Midtøsten. Ungdommer i storbyene er målgruppen. Vi satser også på å nå de unådde, de marginaliserte gruppene som ingen tenker på men som Gud ser. Vi satser også strategisk på media og menighetsplanting. Hver by og hvert samfunn skal ha sin menighet, og i storbyene trenger vi mange. Media er et sterkt redskap for å lykkes i dette arbeidet. Vi vil også forandre gamle tradisjoner og tankemønster som holder mennesker i fangenskap. Media er et kraftfullt redskap for å endre både individer og samfunnssystemer. Mange mennesker er enda ikke nådd. Nå er det tid for å satse helhjertet!

Korsets Seier

Den perfekte gaven

til noen du er glad i!

Du får 25 % rabatt på gaveabonnement Ring 22 310 360 eller send epost: ks@kundeservice.com 10 IBRAMAGASINET


Bønneskolen får god omtale Hver mandag formiddag og ettermiddag sendes Bønneskolen på Visjon Norge.

Det er David Østby (bildet) som har ansvaret for disse programmene. I begynnelsen ble programmet sendt på NRK 2s lokale sendenett i Oslo og Østlandet gjennom ESTV. Da NRK ønsket å bruke den ledige sendetiden selv, ble det en åpning for Visjon Norge. – Tanken bak dette 20 minutters programmet var å løfte frem bønnens enorme betydning, De fleste nordmenn har et eller annet forhold til bønn. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre noe for å støtte alle som søker en dypere mening med bønn. Disiplene spurte Jesus: Lær oss å be! Det har vært min drivkraft i produksjonen av denne serien, forteller David Østby.

«

Bønneskolen er IBRAs norske bidrag, og føyer seg inn i den store språkgruppen som IBRAs sendenett omfatter. – Det har vært et variert programkonsept med gjester, temaer som belyser bønn, og undervisning der jeg er alene i studio. Det har aldri manglet emner. Bønn er som et nett med forgreninger som går inn i alle teologiske emner. David fortsetter engasjert: – Tilbakemeldingene fra seerne har vært enestående. Det går ikke en uke uten at jeg

THAILAND:

Vitnesbyrd Midtøsten Jeg elsker å gå in på deres webbside og søke blant ders mange fantastiske programmer, spesielt «Bibel Stories». De gir meg glede hele dagen. Jeg vil takke hver og en av dere for deres oppmuntrende ord. Takk for alt dere gjør. Fra Marokko Jeg er takknemlig til Gud for at han bruker programmet «True Gate» (Den sanne porten). Det har forandret meg fra en ikke troende til en sann troende i Kristus. Hans ord er viktig, ikke minst når det gjelder oppmuntring og tro for min kristne familie. Vi ber til Gud om velsignelse over Radio Internett. Fra England

treffer mennesker som takker for programmene. Noen sier at bønnen er fornyet i deres liv, andre har bekjent sin tro og mange opplever at det er en styrke å ha med seg disse programmene. Det gleder meg veldig. Jeg ser alltid for meg en seer som sliter med sin tro eller sine vanskeligheter, eller jeg tenker på mennesker som ikke har kommet til personlig tro. Uansett utgangspunkt, det å begynne med bønn er en nøkkel. Nettopp det har mange takket for. – Jeg er glad for at IBRA Media har bidratt med finansiering. Bønneskolen er IBRAs norske bidrag (i samarbeid med ESTV), og føyer seg inn i den store språkgruppen som IBRAs sendenett omfatter. Det er nå blitt 200 programmer som er arkivert. For meg har dette vært en utfordring til å tenke nytt, og ikke minst å følge IBRAs store visjon: Å nå ut til folket med evangeliet! IBRA Norge setter stor pris på David Østbys fortsatte engasjement i IBRA. Pensjonister finnes heldigvis ikke i Guds rike.

– 140 frelst

IBRAs rapport fra Thailand inneholder mange sifre på sendetimer, antall brev som skrives og antall bibelkorrespondansestudenter. Alt er svært imponerende, men det tallet som taler mest, er tallet for hvor mange som har møtt Jesus gjennom arbeidet. Mellom januar og august i år har arbeidet , «The Way of Life», dokumentert 1140 personer som har gitt sine liv til Jesus.

Kjære Joyce! Jeg er så takknemlig til Gud som har ført deg inn i mitt liv gjennom Life Channel. Det er sant at våre gjerninger skal speile våre motiver, eller som en gammel filosof uttrykte det: «Tal med meg så jeg kan se deg!» Hver gang jeg ser deg i TV-ruten, kan jeg se en dyp livserfaring, en sterk kjærlighet og ærlige ord. Det er på grunn av denne ydmykheten og kjærligheten at ordene påvirker oss. Islam dominerer Libya og det pustes hat og sinne. Alt som ikke er islamistisk blir forkastet. Loven forbyr import av Bibelen til landet, men snart er det «morgen» og Ordet kommer til å forandre hele denne miserable nasjonen. AR, mann fra Libya True Gate programmene: Jeg vil bare si dette; jeg elsker, elsker, elsker dette programmet. Jeg kan med glede miste alle andre programmer hvis jeg bare fikk beholde dette. Takk! Jeg vil bare at alle dere som er involvert i dette programmet skal vite hvor kraftfullt den Hellige Ånd jobber gjennom Bibel historie programmet «True Gates». Fortsett å bli ledet av Han i alt dere gjør. Meddel min store begeistring til de øvrige i Radio Ibrahims team.

TOGO:

Valgte Kristus fremfor kniven

Han var i ferd med å begå selvmord, mannen i Togo, som satt med kniven i hånden. Plutselig fikk han høre en stemme i radioen som begynte å tale til en mann som hadde mistet håpet og som ville ta sitt eget liv. Stemmen oppfordret mannen til å legge fra seg sine planer og heller komme til Kristus. Mannen ved radioen gav livet en sjanse. Senere kom han til radiostasjonen, viste fram kniven han hadde tenkt å avslutte sitt liv med, og kunne vitne om at han i stede hadde valgt Jesus.

DR KONGO:

Ytterligere tre språk

I Østre DR Kongo fortsetter IBRAs arbeid å ekspandere. Nylig begynte man å sende radioprogram på tre nye språk; hunde, havu og nyanga. Sammenlagt produserer teamet i Goma programmer på ti forskjellige språk som sendes over lokale FM-sendere. IBRAMAGASINET

11


Testamentariske gaver

IBRA eies av pinsemenighetene i Norden. Vi arbeider med å gi evangeliet til unådde folkeslag. I dag sender IBRA radio og TV-programmer i over 100 land og på 86 forskjellige språk. I flere år har IBRA mottatt små og store gaver ved at mennesker har nevnt oss i sitt testament. Disse gavene har vært et viktig bidrag til arbeidet med å gi evangeliet videre. Dersom du ønsker å gi en testamentarisk gave til IBRA, er vi svært takknemlig for det. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker en samtale. Vårt telefonnummer er 22 75 75 40.

alt Vi leverer

av data og tilbehør

For at et testament skal være gyldig må visse formelle krav være innfridd: n Testamentet skal være skriftlig. n Du må ha to vitner du har godkjent og som er til stede samtidig. n Vitnene må vite at det er et testamente du har skrevet. Du skal skrive under eller vedkjenne deg din underskrift mens vitnene ser det. Og vitnene skal skrive under på testamentet mens du er til stede, og etter ditt ønske.

– DIN MEDIEMISJONÆR

PYMs Barnehjelp Vil du være med å hjelpe barn som har en tøff hverdag? Dette er en av dem. Gi din gave til: 5343 63 71000 Tlf. 92 44 37 29

www.pym.no

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

12 IBRAMAGASINET

Brox Data, Øvre Torggata 6, 3050 Mjøndalen – Tlf. 32 27 05 40


Vi takker menighetene for støtte under årets juleaksjon Aremark Pinsemenighet Filadelfa, Askim Elim, Båstad Filadelfia, Fredrikstad Salen, Halden Sion, Ingedal Skjeberg Filadelfia, Mysen Betania, Rakkestad Sion, Råde Sion Sellebakk Filadelfia, Skiptvet Trøgstad Pinsemenighet Salen Ullerøy Filadelfia, Varteig Filadelfia, Ørje Evangeliesalen Berøa Oslokirken Salemkirken Saron Groruddalen Bærumskirken Betania, Bjerke Betel Dal Håpet, Eidsvoll Verk Fenstad Pinsemenighet Filadelfia, Fosser Kløfta Pinsemenighet Pinsekirken Kolbotn Lillestrøm Pinsemenighet Regnbuen kristne Fellesskap Salemkirken Lørenskog Pinsekirken Nesodden Betel, Nittedal Filadelfia, Rælingen Pinsekirken Salen, Ski Betel, Skogbygda Sentrumkirken Strømmen Sørum Pinsemenighet Filadelfia Vestby Betel, Ytre Enebakk Betel, Ytre Rælingen Evangeliesalen Ås Evangeliehuset Åsgreina Alvdal Pinsemenighet

Hof pinsemenighet Ringsaker pinsemenighet Betania, Eidskog Pinsekirken Elverum Åsnes pinsemenighet Filadelfia, Hamar Pinsekirken Filadelfia Kongsvinger Arken, Løten Slettås og Osen pinsemenighet Hedmark Misjonsenter Våler pinsemenighet Betania, Østby Vallset pinsemenighet, Filadelfia Biri Sion Fagernes Gjøvik Pinsemenighet Evangeliekirken Filadelfia, Grua Betel, Heidal Salem, Jaren Betel, Jevnaker Filadelfia Lena Lillehammer pinsemenighet Betania, Vinstra Øyer Pinsemenighet Filadelfiamenigheten Drammen Salem, Haug Saron, Hokksund Filadelfia, Hønefoss Hurum Pinsemenighet Betania, Kongsberg Betania, Mjøndalen Rukkedalen og Nes Pinsemenighet Betel Nærsnes Betesda, Slemmestad Veggli og Uvdal PM Hol og Ål PM Filadelfiakirken Holmestrand Menigheten i Arken

Betania, Larvik Pinsekirken Betel, Nøtterøy Salem, Sandefjord Lardal Pinsemenighet Bykirken Tønsberg Betesda, Borgestad Bø Pinsemenighet Sion, Flatdal Fyresdal Pinsemenighet Betesda, Heddal Betel, Heistad Betel, Hjartdal Elim, Kragerø Sion Neslandsvatn Betania, Notodden Betesda, Borgestad Evangeliehuset, Porsgrunn Betel, Seljord Sion-kyrkja, Seljord Tabernaklet, Skien Betania, Stathelle Evangeliesalen, Treungen Filadelfia, Ulefoss Vinje Pinsemenighet Betania Øyfjell Betel Åmotsdal Filadelfia, Arendal Filadelfia, Eydehavn Betel, Gjerstad Filadelfia Grimstad Sion Åmli Betania, Borhaug Salen Flekkefjord Flekkefjord pm Sion Kosmo Filadelfia Kristiansand Filadelfiakirken Lyngdal Filadelfia Mandal Filadelfia Tonstad Lista pm Filadelfia Vennesla Zion Bryne

Evangeliehuset Egersund Tabernaklet Haugesund Betel, Hommersåk Strand pinsemgh Klippen Jørpeland Troens Ord Karmøy Sion Moi Betel, Nærbø Huskirka i Rennesøy Klippen Sandnes Salem Sauda Salem Skudeneshavn Evangeliekirken Bergen Klippen Bremnes Eben Eser Fammestad Klippen Loddefjord Osterøy pinsemenighet, Sion Filadelfia Manger Betania Mosterhamn Zoar Nappane Pinsemenigheten Stord/ Fitjar Tabernaklet Vaksdal Sion Voss Sion Øygarden Sogn og Fjordane Pinsekirken Filadelfia Florø Pinsekyrkja Sion Sandane Filadelfia Stadlandet Klippen Aukra Pinsekirka Elim Eikenosvåg Pinsekirka Sion Ellingsøy Fræna pinsemenighet Sion Gurksøy Betel Haram Salem Langevåg Sion Molde Pinsekirken Kvam Kilden Rauma Betel Stranda Filadelfia Ulsteinvik Pinsekirka Saron Vatne

– DIN MEDIEMISJONÆR

Pinsekyrkja Eben Eser Agapekirka Vahlsfjord pinsemenighet Pinsekirka Heimdal Filadelfia Orkdal Frøya og Hitra pinsemenighet Betel Trondheim Pinsemenigheten Sion Namsos pinsemenighet Vikna pinsemenighet Elim, Ballangen Bjerka pinsemenighet Filadelfiamenigheten Bodø Bykirka Bodø Betel Brønnøysund Betania Fauske Hattfjelldal pinsemenighet Betel Lofoten Betel, Mosjøen Smyrna Narvik Sion Neverdal Pinsekirken Salem Sortland Pinsekirken Stokmarknes Pinemenigheten Sion Sørarnøy Klippen Nordborge Lofoten Sion Værøy Værøy pinsekirke Filadelfia-menigheten Balsfjord Filadelfia Finnsnes Pinsekirken Filadelfia Tromsø Filadelfia, Alta Sion Båtsfjord Karasjok pinsemenighet Eben Eser Kautokeino Smyrna Kirkenes Porsanger pinsemenighet Betel Tana Betesda Tverrelvdalen Filadelfia Vadsø


Vi støtter IBRAs arbeid:

Engebretsen A/S Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Algrøy Elektro AS

Innehaver Svein Aaserud Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

Tor Aamodt Utleie av lager

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Omega Communications EDB systemutvikling, rådgiving etc. Krokashaugen, 5300 Kleppestø Telefon: 900 93 318 – 94 09 53 33 e-mail: omegacom@online.no

Ønsker din bedrift å støtte oss? Vi har ledig annonseplass.

Flaaterud Anlegg Grunn- og betongarbeid

Mobil: 911 86 911 – Faks: 35 01 05 03 Ta kontakt på telefon 22 75 75 40

14 IBRAMAGASINET


ALOE VERA JUICE fra den grønne legen

”Jeg kjenner meg allerede mye bedre både psykisk og fysisk,”

Hånd og negl

krem verdi kr

149,-

GRATIS er Aloe Vera når du bestill 10 dager n ne Juice in

Glimrende når du har spenninger i nakke og skuldre, kløende hud og alldeles nydelig som ansiktsmaske. Omgående virkning og meget drøy.

Og hadde du vært med oss på våre kontorer i bare en uke, så hadde du hørt ganske mye fantastisk omkring vår økologisk dyrkede og meget sterke Aloe Vera Juice! Vi har tusenvis av kunder og vi vil gjerne ha deg med også!

Bestill innen 10 dager og få vår israelske hånd og neglkrem til kroner 149.- GRATIS MED PÅ KJØPET. Tlf. 37 27 70 07 – 37 27 70 03 Ordrefax: 37 27 70 06 Email: jatrygve@online.no

JA TAKK! Send meg for omgående levering: Stk 99.5% Aloe Vera Juice kr 198.Stk Aloe Vera Gele mot brannskade/hudskade 100 ml Kr 249.Stk Aloe Vera Terapeutisk Gele 300 ml. Kr 349 Stk Aloe Vera Siliconkrem mot eksem og periodisk psoriassis 250 ml kr 298.Stk Aloe Vera Ansiktskrem 50 ml. Kr 198.Stk Håndkrem fra Dødehavet 150 ml Verdi kr 149.- GRATIS med på kjøpet! NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: TELEFON:

Norge IDAG

Prøv også vår 94 % Aloe Vera Terapeutisk gele fra Israel.

forteller en entusiastisk kunde oss fra Volda.

Forlaget Exodus Den grønne legen Svarsending 7206 0096 OSLO

IBRA

e Vera ot: Vår Alkoan hjelpe m e c i Ju agen • Luft i m essymtomer s le jø rk • Fo løs mage g o g re T • rekatarr • Lett blæ et og utmattelse th • Nedstem d u h • Uren sis k psorias • Periodis n: t e Dessut en immunforsvare d r e rk e • Sty end tt berolig g • Virker le for lett innsovnin d o g ! r !! e mer • Og ye, mye Pluss m PRØV SELV!

IBRAMAGASINET

15


B-BLAD

Returadresse

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

IBRA Media Norge Boks 2 Tveita 0617 Oslo

Misjonerende hundreåring Pinsekirka Tabernaklet, Skien, har alltid vært en misjonerende menighet.

Engasjementet har vært stort i flere av forrige århundres klassiske misjonsland som Bolivia, Argentina, Kenya og Kongo. Ved inngangen til et nytt århundre ble strategien og innsatsen dreid mot nye mål, og da konkret Europa og den muslimske verden. Lenge hadde da de europeiske landene Tyskland, Ukraina og Hviterussland vært satsningsområder og Kenya som en representant fra de «gamle» landene var stadig aktuell. Aksjon Ibrahim, som arbeider spesielt blant araberne, ble til inspirasjon for menigheten da vi søkte nye veier i den nye strategien. Etter samtale med Bengt Åke Bengtson, leder gjennom flere år av Aksjon Ibrahim, fikk vi tips om flere mulige satsningsområder. Misjonsrådet bestemte

seg for å anbefale til menigheten ett arbeid som pågår i Egypt og kalles: Paulus’ tjeneste/Paul’s Ministry. Dette er et ungt team som driver med skolering av kristne i hvordan en kan arbeide blant muslimer. De driver med både sosialt arbeid og evangelisering i Egypt og i andre land. Misjonsvenner fra Tabernaklet har deltatt i Aksjon Ibrahims konferanser i regionen, og har ved fire forskjellige anledninger besøkt teamet i Egypt. I forbindelse med vår menighets 100-årsjubileum ble lederen av teamet invitert til Skien. Det var en inspirasjon både for han og oss. Han hadde kontakt med en rekke av våre nye landsmenn fra araberlandene. Hvem vet om han ikke kommer hit igjen og hjelper oss med å nå fram til dem! Den muslimske verden er jo utrolig fokusert for tida, og vi opplever det spennende og givende å engasjere oss der behovet er så stort. Det er så meningsfylt å støtte unge, hengivne, offervillige og entusiastiske kristne som

astrid og Ivar aas er medlemmer av Tabernaklet Skien. Menigheten har et sterkt engasjement i Midtøsten. astrid og Ivar har selv vært flere lengre perioder i regionen som frivillige medarbeidere i aksjon Ibrahim.

vil arbeide blant sine egne. Snart drar nok ei gruppe av våre egne ungdommer sørover for å se og lære, støtte og inspirere medarbeiderne våre. Vi vil på det sterkeste anbefale andre menigheter å en-

gasjere seg som partner i denne type arbeid. Ta gjerne kontakt med misjonsrådet i Tabernaklet om dere vil delta i Egypt sammen med oss (det er behov for større innsats), eller med IBRA om dere søker andre felter.

1500000

Action Ibrahim – 15 år Resultatene har overgått hva 1250000

vi tidligere har turt håpe på

I hele den arabiske verden arbeider et hørt et av våre program. Det siste året nettverk av medarbeidere, for at evanhar responsen vært mellom tretti og tretgeliet skal nå ut til alle de som enda tifem tusen tilbakemeldinger hver måned. ikke kjenner Jesus. Det betyr at i løpet av de neste fire årene, Responsen på om dette fortsetter, våre program har vil ytterligere en og en oversteget alt vi halv million seere og En og en halv tidligere hadde turt lyttere gi respons. million mennesker å håpe på. Som man kan I begynnelsen har gitt respons hittil. forstå, er behovet for var det relativt få medarbeidere, bibler, radiolyttere og Kristen litteratur og TV-seerer som gav respons på proannet oppfølgingsmateriell enormt stort. grammene. Som grafen viser har dette vokst voldsomt ettersom tiden har gått. Ved å bruke giroen i dette bladet, Etter 15 år kan vi notere at over en er du med og støtter arbeidet til IBRA og «Action Ibrahim» i Nord Afrika og og en halv million mennesker gitt tatt Midtøsten. kontakt med IBRA, etter å ha sett eller

«

1000000

750000

500000

250000

I Midtøsten og Nord-arfrika har har en og en halv million mennesker kontaktet IBRa etter å ha sett eller hørt våre program siden etableringen av «action Ibrahim».

IBRAmagasinet  

Magasin for stiftelsen IBRA Media Norge.

Advertisement