Il-Ballun - April 2018

Page 1

IL-BALLUN MAGAŻIN UFFIĊJALI TA’ MARSASKALA FC

APRIL 2018


3H

HAIR & SPA SALON

• Blowdrying • Cutting • Colouring • Treatments • Hairloss treatments • Make up & gifts all in one roof

TRIQ SALVU BUHAGIAR, BELLA VISTA, MARSASKALA 3HSALON@GMAIL.COM 9939 4761, 2099 4761

ONLY THE BEST PRODUCTS USED IN THE SALON. WE HAVE A BIG RANGE OF PRODUCTS FOR:

• Dry hair • Damaged hair • Fine hair • Anti ageing products for hair and hair loss products


MESSAĠĠ MILL-KUMITAT

WERREJ

Għeżież residenti,

3. Messaġġ mill-kumitat

Din hija t-tielet edizzjoni tal-pubblikazzjoni tagħna ‘IL-BALLUN’.

6. Intervista mal-kowċ Kevin Bonnici

L-iskop ta` din il-pubblikazzjoni hija li tqarreb lill-klabb lejn ir-residenti ta’ Marsaskala u jesponi l-inizzjattivi tal-klabb. F`din il-pubblikazzjoni għandkom issibu aġġornament dwar il-ħidma fir-rigward tal-ground il-ġdid tal-football li qiegħed jinbena fil-Family Park. Bil-mod il-mod resqin lejn żmien sabiħ li fih il-klabb jikteb paġna ġdida mill-istorja tiegħu hekk kif ikollna faċilita` ġdida u moderna li għandha sservi sabiex nagħmlu passi kbar il-quddiem fis-servizz li

8, 9. L-istaġun ta’ Marsaskala FC 2017/18 12, 13. Il-Proġett tal-ground il-ġdid 17. Minn Nursery ta’ Marsaskala FC 20. l-Eżerċizzju u s-sistema tal-immunità 21. Marsaskala Sports Club - Southsiders

noffru. Wieħed għandu jsib ukoll aġġornament dwar id-diversi skwadri tagħna li jikkompetu fil-kampjonati tal-MFA u wkoll aġġornament talħidma tan-Nursery tagħna li fl-aħħar sentejn issaħħet bil-kbir u llum reġgħet qegħda tilqa ‘l fuq minn mitt partiċipant. Żgur li n-Nursery ta` Marsaskala FC għandha futur mill-isbaħ hekk kif il-Klabb ikollu l-faċilitajiet ġodda tiegħu. Għandkom issibu wkoll artikli oħrajn fosthom mill-klabb Sportiv l-ieħor prinċipali tal-lokal – jiġifieri dak tal-waterpolo – li dejjem ħadem id f’id mal-klabb tagħna u diversi reklami li bihom din il-pubblikazzjoni tkun possibbli bl-għajununa ta` D Studio. Inħeġġukom tagħmlu użu mis-

EDITUR

Il-Ballun Din il-pubblikazzjoni

servizzi reklamati f`din il-pubblikazzjoni u bħas-soltu inħeġġukom

ma tistax terġa’ tiġi ppubblikata

tersqu iżjed lejn il-klabb.

jew imxandra jew riprodotta fi

L-aħħar sentejn kienu żmenijiet pjuttost iebsin għall-Klabb. Hemm

kwalunkwe forma oħra mingħajr

diversi sfidi li kull klabb jaffaċċja - Nuqqas ta` riżorsi umani u bżonn

il-permess tal-kumitat ta’

kontinwu ta` finanzjament adegwat. Madankollu il-klabb affaċċja wkoll diversi pressjonijiet oħrajn li kellhom l-iskop li dan il-Klabb jagħlaq. Għad ikollna opportunita` nispjegaw dan kollu lir-residenti tagħna. Fil-frattemp inħarsu ‘l quddiem għal aktar ħidma b`risq il-

COPYRIGHT

Marsaskala FC. L-opinjonijiet f’din Joseph Farrugia

il-pubblikazzjoni mhux bilfors

josephfarrugia19@yahoo.com

jiriflettu l-opinjoni tal-kumitat.

players tagħna fl-etajiet kollha u b`risq il-komunita` tagħna. Ġejjin żminijiet sbieħ fejn il-klabb sejjer jagħmel qabża kbira fil-kwalita`. Sejjer ikollna dar u sejjer ikollna l-aqwa faċilitajiet għat-timijiet tagħna. Dan jimlina bil-kuraġġ sabiex nikbru u nilħqu livelli ġodda ta` parteċipazzjoni u involviment li qabel ma kienux possibbli. Grazzi lil dawk il-voluntiera kollha li jagħtu sehemom u li baqgħu jikkontribwixxu minkejja l-ostakli kollha li sibna!

STUDIO

effective marketing solutions

Biex tirreklama fuq din il-pubblikazzjoni ċempel fuq 2780 9240 / 9932 1516 jew ibgħat email lil info@dstudio.media

Il-klabb jixtieq jirringrazzja lil Summer Nights Pub & Grill, the Bulldog Pub, Bossteaks, u Il-Fanal li matul dan l-istaġun għenu lill-klabb u anke ospitaw ikliet għas-senior team. IL-BALLUN │ 3


Logo.pdf

1

08/08/2017

11:58

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

QORMI | MʼSKALA | ŻABBAR 2146 5773

7779 2698

2169 2270

ALL YOU NEED IS

CONVENIENCE Follow us on Facebook

MARSASCALA OPENING HOURS MARSASCALA MARSASCALAOPENING OPENINGHOURS HOURS INCLUDING SUNDAYS & PUBLIC HOLIDAYS

INCLUDING INCLUDINGSUNDAYS SUNDAYSAND ANDPUBLIC PUBLICHOLIDAYS HOLIDAYS

Triq il-Qaliet Triq TriqIl-Qaliet Il-Qaliet Summer 6am to 12am & from 6am to 11pm Summer 6am to 12am and winter 6am to Summer 6am to 12am andWinter winterfrom from 6am to11pm 11pm

RANGE OF CHEESE

RANGE OF HAM

MILK

CONFECTIONERY

THE CONVENIENCE SHOPS, MALTA


21/27 809 240 info@hotspotmalta.com

TRIQ IS-SALINI, MARSASKALA M. 7979 1213 / 7979 2223

“My collection of dishes here is very much a celebration of Mediterranean traditional cooking based on Quintessential combinations of flavors and fresh local ingredients.� Gaston Scicluna - Head Chef


INĦARSU ‘L QUDDIEM B’KURAĠĠ U POŻITTIVITÁ Kevin Bonnici, kowċ ta’ Marsaskala FC F’nofs ix-xahar t’Ottubru l-kumitat kien iddeċieda li jsaħħaħ is-settur tekniku mat-team tal-kbar billi ngaġġa lill-kowċ Kevin Bonnici. F’din ilpaġna Bonnici jispjega l-isfidi li wassluh jaċċetta jingħaqad ma’ Marsaskala FC kif ukoll l-entużjażmu u l-pjani futuri tiegħu kif ukoll tal-klabb fejn jixtiequ li jaslu. Wara t-telfa kontra Ta’ Xbiex fil-15 t’Ottubru, il-kumitat ta’ Marsaskala FC b’konsultazzjoni mal-kowċ Pierre Miceli ddeċidew li jissaħħaħ issettur tekniku. L-għażla waqgħet fuq Kevin Bonnici li ħass li kien wasal iż-żmien biex fil-futbol jidħol għal sfida eċċitanti li tista’ tgħinu jkompli jimmatura f’din l-avventura. L-involviment ta’ Bonnici fil-futbol beda bis-saħħa ta’ ibnu. Huwa kien diġá jħobb il-futbol iżda meta ibnu beda jilgħab ħa interess ikbar fillogħba tal-ballun u minn hemm bdiet il-ħajra wkoll li jibda fil-kowċing. Bonnici mhux biss beda jieħu interess fit-taħriġ iżda xtara ħafna kotba wkoll u beda jistudja fuq il-logħba. Huwa ġietu wkoll l-opportunitá li jkun assistent mat-team tal-kbar ta’ Birżebbuġa. Minn hemm beda jattendi wkoll korsijiet u baqa’ dejjem jitgħallem u jkabbar l-għarfien tiegħu fis-settur tekniku. Kif ġie aċċennat diġá, Bonnici ingħaqad ma’ Marsaskala FC wara t-telfa kontra Ta’ Xbiex. Grazzi għal xi kuntatti li kellhom membri talkumitat, Bonnici ġie avviċinat biex jifforma parti mis-settur tekniku

li saru jistgħu jirnexxu.

tat-team minn Wied il-Għajn u kif qal hu stess ‘’ma ħsibthiex darbtejn

Marsaskala FC dejjem qalu li l-pjani tal-klabb huma fit-tul u dwar il-

biex aċċettajt’’.

futur tal-klabb minn Wied il-Għajn Bonnici qal li l-futur huwa sabiħ. ‘’Bnejna skwadra li bħala etá globali qegħda bejn it-22 u t-23 sena u

Mistoqsi iżda x’ħajru biex tista’ tgħid ħataf l-okkażjoni, Bonnici stqarr

għalhekk għandna team li ‘l quddiem żgur ħa jrendi. L-iskop ewlieni

li l-entużjażmu li ra biex il-klabb ikompli jikber inkoraġġieh jidħol għal

tal-klabb huwa li nibqgħu b’dan it-team u dejjem insaħħu l-iskwadra u

din l-isfida. Bonnici qal li huwa u l-kumitat jinsabu fuq l-istess binarji,

żgur li fl-istaġun li ġej Marsaskala FC ikunu fost il-protagonisti’’.

dan għax wara li spjega l-proġett li kellu f’moħħu biex jattwa għal Marsaskala FC, intgħoġob mill-kumitat u għalhekk kien hemm ftehim

Bla dubju messaġġi bħal dawn isaħħu l-qlub tal-membri tal-klabb

reċiproku biex il-klabb ikunu jista’ jimxi ‘l quddiem.

iżda fuq kollox tal-players żgħażagħ. Mitlub jgħaddi messaġġ lit-tfal tan-nursery kif ukoll lir-residenti ta’ Wied il-Għajn, Bonnici saħaq li

Sakemm it-tibdil imwettaq fl-iskwadra seta’ jindara u jkun hemm iktar

l-messaġġ huwa wieħed ta’ kuraġġ u pożittiv. Hemm kumitati li jaħdmu

kordinament, ir-riżultati ma kenux daqstant pożittivi iżda bit-tisħiħ fis-

kemm fin-nursery kif ukoll fil-kumitat tal-kbar u dan joffri stabbiltá lit-

settur tekniku u b’iktar determinazzjoni t-team beda jiffunzjona aħjar

tmexxija filwaqt li appella lir-residenti u membri biex jattendu għal-

u riżultati pożittivi bdew ġejjin ukoll. Żgur li klabb bħal Marsaskala FC

logħob ħalli l-players irabbu iktar kuraġġ u fiduċja. ‘’Il-parti tagħna

li għadu qed irawwem u jsaħħaħ players min-nursery kif ukoll ħidma

qed nagħmluha u se nkomplu nagħmluha b’determinazzjoni u bl-aħjar

fuq proġetti ta’ fejda bħal bini ta’ ground ġdid, wieħed irid ikun umli

mod possibbli u nemmen li l-appell tiegħi għad jintlaqa’ ukoll’.

fl-għanijiet tiegħu u jippjana iktar fit-tul. Fil-fatt Bonnici qal li l-għan

‘’Bdejna dan il-proġett li nibnu skwadra b’ambizzjoni kbira u l-pjan

prinċipali ta’ dan l-istaġun huwa li t-team jersaq lejn nofs il-klassifika.

huwa li maż-żmien ikollna team tal-kbar kollu minn Wied il-Għajn’’,

Bonnici jagħraf li t-triq mhix waħda faċli iżda jemmen li bl-investimenti

temm igħid Bonnici.

6 │ IL-BALLUN


CUTAJAR FUNERAL SERVICES

69, Triq Santa Liena, Bormla T. 2182 6277 Allan

99492001

Ivan

9942 3440 99424599

E. mcfunerals@gmail.com

Health Vortex is a brand new health shop situated in the heart of Marsaskala. One can find an ample variety of healthy and natural foods that can satisfy the needs of natural health shop all those who follow a healthy diet. Also the shop is dedicated for the concept of prevention and leading a healthy life,shop so situated in the heart of Health Vortex is a brand new health you can findOne a whole of products Marsaskala. can findrange an ample variety of healthy and natural foods that can can satisfy the to needs of allyour thosewell whobefollow a healthy diet. Also the that help you sustain shop is dedicated for thesupport concept of and leading a healthy ing. These vary from to prevention your life, so you can find a whole range of products that can help you to joints, bones, memory, digestive system sustain your well be-ing. These vary from support to your joints, bones, and having high energy levels. Our aim is memory, digestive system and having high energy levels. Our aim is to to make people more conscious to lead a make people more conscious to lead a healthy lifestyle and feeling good. healthy lifestyle and feeling good.

Health Vortex

Address: The Health Vortex Shop. 109,St. Anne street – M’Scala.

The Health Vortex Shop – 109, St. Anne street – Marsascala | Tel. 2189 6796 Tel: 21896769 Opening Hours. Monday – Friday: 9am till 1 pm and 4pm till 7.15 pm

Opening Hours: Mon – Friday: 9am till 1 pm and 9am 4pm till pm. Saturday: till7.15 12.30pm Sat.: 9 am till 12.30pm.

Triq id-daħla ta’ San Tumas, Żejtun T. 2166 4354

ĦAL TMIEM BUTCHER ŻEJTUN

Specializing in local meat, poultry & rabbit products


BOV KAMPJONAT TIELET DIVIŻJONI

Mellieħa v Marsaskala 3-0

Mtarfa v Marsaskala 2-0

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Zammit Justin, Deguara Mark, Bordieri

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Yeomans Alan, Azzopardi Jeffrey, Galea

Christian, Guaci Matthew, Pace Horace, Bajada Mario, Cachia Jurgen , Canas

John Paul, Bordieri Christian, Deguara Mark, Cachia Jonathan, Pace Mark,

Nestor Luis Silva, Pace Mark, Sciortino Matthew. Subs: Dimech Keith, Yeomans

Canas Nestor Luis Silva, Gauci Matthew, Grech Marvic. Subs: Baldacchino

Alan, Cachia Jonathan, Baldacchino Steven, Barbara Matthew, Scicluna

Steven, Barbara Matthew, Cachia Jurgen, Golubovic Nikolai, Sciortino Matthew

Matthew, Grech Marvic

Marsaskala v Sta Venera L. 1-5 Marsaskala v Żurrieq 0-2

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Yeomans Alan, Galea John Paul, Deguara

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Zammit Justin, Bordieri Christian, Deguara

Mark, Pace Mark, Barbara Matthew, Sciortino Matthew, Canas Nestor Luis

Mark, Pace Horace, Pace Mark, Sciortino Matthew, Barbara Matthew, Gauci

Silva, Gauci Matthew, Grech Marvic, Cachia Jurgen. Subs: Cassar Matthew,

Matthew, Canas Nestor Luis Silva, Cachia Jurgen. Subs: Dimech Keith,

Azzopardi Jeffrey, Baldacchino Steven, Cachia Jonathan, Fenech Mark, Pace

Baldacchino Steven, , Grech Marvic, Golubovic Nikolai, Yeomans Alan, Miceli

Horace, Scicluna Matthew

Sergio, Schembri Heathcliff

Kirkop U. v Marsaskala 1-2 Dingli S. v Marsaskala 1-1

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Galea John Paul, Yeomans Alan, Pace Mark, Barbara

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Deguara Mark, Schembri Heathcliff, Galea

Matthew, Deguara Mark, Scicluna Matthew, Sciortino Matthew, Canas Nestor Luis

John Paul, Barbara Matthew, Cachia Jonathan, Sciortino Matthew, Pace Mark,

Silva, Baldacchino Steven, Gauci Matthew. Subs: Miceli Sergio, Cachia Jonathan,

Grech Marvic, Cachia Jurgen, Canas Nestor Luis Silva. Subs: Fenech Mark,

Azzopardi Jeffrey, Golubovic Nikolai, Grech Marvic. Skorer: Gauci Matthew 17’, 63’

Azzopardi Jeffrey, Baldacchino Steven, Golubovic Nikolai, Pace Horace, Galea Alexander, Miceli Sergio. Skorer: Grech Marvic 86’

Marsaskala v Msida S.J. 0-4 Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Galea John Paul, Yeomans Alan, Deguara

Marsaskala v Ta’ Xbiex 0-5

Mark, Barbara Matthew, Pace Mark, Sciortino Matthew, Baldacchino Steven,

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Galea John Paul, Gauci Matthew, Azzopardi

Canas Nestor Luis Silva, Gauci Matthew, Scicluna Matthew. Subs: Fenech

Jeffrey, Bordieri Christian, Deguara Mark, Pace Mark, Canas Nestor Luis Silva,

Mark, Cachia Jonathan, Golubovic Nikolai, Grech Marvic, Miceli Sergio

Cachia Jurgen, Baldacchino Steven, Grech Marvic. Subs: Cassar Matthew, Golubovic Nikolai, Cachia Jonathan, Scicluna Matthew, Barbara Matthew,

Marsaskala v Għaxaq 2-1

Miceli Sergio

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Yeomans Alan, Bordieri Christian, Deguara Mark, Bugeja Jonathan, Zammit Oswald, Barbara Matthew, Ciappara Antonio, Pace Mark, Canas Nestor Luis Silva, Gauci Matthew. Subs: Baldacchino Steven, Cachia Jonathan, Galea John Paul, Golubovic Nikolai, Mifsud Bonnici Italo, Scicluna Matthew. Skorers: Bugeja Jonathan 12’, Canas Nestor Luis Silva 94’ pen.

Mdina K. v Marsaskala 6-2 Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Bordieri Christian, Galea John Paul, Pace Mark, Barbara Matthew, Bugeja Jonathan, Sciortino Matthew, Zammit Oswald, Canas Nestor Luis Silva, Ciappara Antonio, Gauci Matthew. Subs: Loffreda Dwayne, Baldacchino Steven, Cachia Jonathan, Fenech Mark, Golubovic Nikolai,

8 │ IL-BALLUN


Yeomans Alan. Skorers: Gauci Matthew 44’, Canas Nestor Luis Silva 51’

Matthew, Sciortino Matthew, Bugeja Christian, Bugeja Jonathan, Gatt Juan, Mileski Petar, Gauci Matthew, Grech Marvic. Skorjaw: Bugeja Jonathan 14’,

Marsaskala v Xgħajra T. 1-5

Gauci Matthew 35’

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Bordieri Christian, Yeomans Alan, Galea John Paul, Gatt Juan, Bugeja Jonathan, Sciortino Matthew, Baldacchino

Marsaskala v Mtarfa 2-2

Steven, Barbara Matthew, Gauci Matthew, Grech Marvic. Skorer: Bugeja

Formazzjoni inizjali: Camilleri Darren, Schembri Kurt, Deguara Mark,

Jonathan 27’

Barbara Matthew, Mileski Petar, Bugeja Christian, Zammit Oswald, Galdes Juan, Sciortino Matthew, Gauci Matthew, Grech Marvin. Skorjaw: Sciortino

Marsaskala v Mellieħa 0-2

Matthew 50’, Parry Ryan 92’

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Bordieri Christian, Barbara Matthew, Bugeja Jonathan, Pace Mark, Galea John Paul, Gatt Juan, Schembri Bennet,

Sta Venera L. v Marsaskala 2-1

Deguara Mark, Sciortino Matthew, Zammit Oswald.

Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Ambinet Jesmar, Barbara Matthew, Bugeja Christian, Bugeja Jonathan, Deguara Mark, Galea John Paul, Grech Marvic,

Żurrieq v Marsaskala 2-0

Pace Mark, Gatt Juan, Gauci Matthew. Skorja: Gatt Juan 13’

Formazzjoni inizjali: Decelis Richard, Deguara Mark, Bordieri Christian, Yeomans Alan, Pace Mark, Cachia Jonathan, Bugeja Christian, Bugeja Jonathan, Zammit Oswald, Gauci Matthew, Schembri Bennet.

Marsaskala v Dingli S. 1-2 Formazzjoni inizjali: Danilov Sergei, Bordieri Christian, Deguara Mark, Schembri Kurt, Pace Mark, Bugeja Christian, Barbara Matthew, Sciortino Matthew, Gatt Juan, Schembri Bennet, Gauci Matthew. Skorja: Parry Ryan 47’

Ta’ Xbiex v Marsaskala 3-2 Formazzjoni inizjali: Decelis Richard, Schembri Kurt, Deguara Mark, Barbara

Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018

Sirens Stadium fl-16.15

Marsaskala v Kirkop United

Id-19-il ġurnata Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018

Sirens Stadium fis-14.00

Msida St. Joseph v Marsaskala

L-20 ġurnata

Il-Ħadd 25 ta’ Marzu 2018

Sirens Stadium fl-16.15

Għaxaq v Marsaskala

Il-21 ġurnata

Is-Sibt 7 ta’ April 2018

Luxol Stadium fl-16.00

Marsaskala v Mdina Knights

It-22 ġurnata

Is-Sibt 14/il-Ħadd 15 ta’ April

Ground u ħin għad iridu jiġu stabbiliti

Xgħajra Tornadoes v Marsaskala

It-18-il ġurnata


IL-PROÄ ETT TAL-GRO


OUND F’MARSASKALA

Ritratti: Steve Borg


THE S

TEAK HOUSE

Triq is-Salini, Marsaskala

Wistin Garage, Triq Salvu Pulis Zabbar ZBR 1520

Waterline, Steak House & Sports Bar

2713 6339 7962 8148

thesteakhousemscala@hotmail.com facebook.com/thesteakhousemscala

The

Auto Mechanics, Fitting of Diesel and Petrol Engines & Towing Service

Tel: 2166 4753

Wistin Garage

Wistin: 7966 4753 Carlo: 9980 3370 Josef: 7980 3370

Ironmonger

11, Triq Sant’Antnin, Marsaskala (Opposite HSBC) T. 2700 2218 Opening Hours: Mon - Fri from 7am to 7pm Sat from 7am to 3pm

Marsaskala

2163 6666

Msida

2165 5666

www.unclemattskitchen.com

BIANCO FRESH WATER SUPPLY

7931 9441

Low salted water at good prices Set Menus available for large groups

St. Thomas Bay Marsascala M. 79797722 E. legends@sensihotel.com


MIN-NURSERY TA’ MARSASKALA FC Minn Edward Debono, Segretarju Marsaskala FC

Marsaskala FC Nursery tghin lil Puttinu Marsaskala FC Nursery ingħaqdet ma’ nurseries oħrajn u dilettanti tal-football biex tgħin lil Puttinu Cares meta kienet fost it-timijiet parteċipanti fil-maratona ta’ football biex jinġabru fondi għal din l-għaqda ħalli tkun tista’ min-naħa tagħha tgħin lil dawk fil-bżonn. In-nursery ta’ Marsaskala FC ħadet sehem b’żewġ timijiet, bl-U/9 u bl-U/11 u rnexxielhom jiġbru is-somma ta’ €100. Prosit lit-tfal li ħadu sehem u lil min ikkontribwixxa għax il-football mhuwiex biss daqqtejn bis-sieq lill-ballun!!!

Marsaskala FC Nursery hija attiva sew matul l-istaġun, mhux biss f’dak li jirrigwarda logħob iżda wkoll f’dawk li huma attivitajiet li jvarjaw. Minbarra li n-nursery ħadet sehem fil-maratona tal-football ta’ Puttinu Cares, ħadet sehem ukoll fl-attivitá Solidarjetá bl-Isports filwaqt li organizzat attivitajiet b’risq it-tfal bħall-party ta’ Halloween, ħarġa f’Għawdex, Breakfast with Santa, LaserMax u party tal-Karnival. It-timijiet tal-U/13s, U/15s u U/17s jikkompetu fil-kompetizzjonijiet tal-Youth FA. L-U/13s jieħdu sehem f’Inħobb il-Futbol tal-YFA u jilagħbu fi Grupp 4. Din il-kategorija hija differenti minn ta’ etajiet ikbar għall-fatt li mhix kompetittiva, iżda t-tfal jieħdu pjaċir jilagħbu u jitrawwmu għallesperjenzi futuri li joffri l-football. L-U/15s kisbu l-promozzjoni għal Sezzjoni D u wara 10 logħbiet jinsabu fis-sitt post minn tmien timijiet bi 12-il punt. Fl-istess kategorija qed jieħdu sehem Sirens, Swieqi, Xgħajra T., Żejtun C., Rabat A., Mqabba u Marsa. L-U/17s qegħdin jilagħbu f’Sezzjoni E u jinsabu r-raba’ minn sitt timijiet. Wara tmien logħbiet għandhom tmien punti u flimkien magħhom filgrupp hemm Naxxar L., Sta Venera L., Xgħajra T., Mtarfa u Għaxaq. Team iehor jikkompeti f’isem Marsaskala FC huwa dak tal-Youths. Iż-żgħażagħ Skalin qed jilagħbu f’Sezzjoni E u jinsabu fil-ħames post minn seba’ timijiet. Madankollu huma jinsabu żewġ punti biss bogħod mit-tliet timijiet ta’ fuqhom li qed jisfidaw għat-tieni post. Din is-sezzjoni hija komposta wkoll minn Marsa, Għaxaq, Żurrieq, Kalkara, Mtarfa u Ta’ Xbiex. IL-BALLUN │ 13


L-EŻERĊIZZJU U KIF JAFFETTWA LIS-SISTEMA TAL-IMMUNITÀ Dr. Zaid Teebi, konsulent mediku u tabib ta’ Marsaskala F.C. - Email: zteebi@gmail.com Kulħadd jaf li eżerċizzju regolari għandu

jżid il-preżenza tal-ormoni relatati mal-istress. Atleti tal-maratoni

effetti

il-ġisem.

u tat-‘triathlon’ huma partikolarment vulnerabbli għal suxxettibilità

Madanakollu, meta nitkellmu dwar is-

akbar għall-infezzjoni, għalkemm is-suxxettibilità ma twassalx għall-

sistema immunitarja, l-eżerċizzju għandu

infezzjoni awtomatikament.

ta’

benefiċċju

fuq

messaġġ imħallat. Ġie ppruvat li eżerċizzju fiżiku moderat jipproteġi lill-bniedem minn

L-atleti u l-immunità

xi tipi ta’ mard, partikolarment dawk li

L-atleti, speċjalment dawk li jitħarrġu għal reżistenza estrema, is-sigriet

jinvolvu l-passaġġ minn fejn tgħaddi l-arja waqt ir-respirazzjoni (bhall-

sabiex jevitaw li jdgħajfu s-sistema immunitarja hu li jħallu l-ġisem

irjieħat). Madankollu, eżerċizzju żejjed jista’ jkollu effett oppost u jbaxxi

u s-sistema immunitarja żmien sabiex jirkupraw. Atleti b’sintomi ta’

l-immunità. Għalhekk, irridu nkunu nafu: (1) kemm għandna nagħmlu

eżerċizzju żejjed, bħal tnaqqis fit-taħbit tal-qalb, ir-rata tal-qalb iddum

eżerċizzju, (2) meta l-eżerċizzju huwa adattat u meta m’huwiex, u (3)

ma tiġi f’postha, irritabilità, jew għejja kontinwa, għandhom inaqqsu

liema eżerċizzju huwa adattat għas-sitwazzjoni tiegħek.

l-intensità u l-frekwentazzjoni tat-taħriġ sabiex joħolqu bilanċ bejn l-eżerċizzju u sistema immunitarja b’saħħitha.

Kif l-eżerċizzju fiżiku isaħħaħ l-immunità Ħafna mir-riċerka fuq l-eżerċizzju u l-immunità saru fuq l-irjieħat u

Messaġġ li għandek iżżomm f’moħħok

hemm ammont konsiderevoli ta’ riċerka li turi li eżerċizzju moderat

Eżerċizzju moderat għal minn tal-inqas 40 minuta kuljum jgħin il-

isaħħaħ is-sistema immunitarja. Diversi studji juru li dawk li jagħmlu

ġisem sabiex jirreżisti diversi mard u kundizzjonijiet. Attivitajiet fiżi1i

eżerċizzju rikreazzjonali u atleti kellhom inċidenza aktar baxxa ta’

fit-tul u ta’ intensità qawwija li jieħdu 90 minuta jew aktar jistgħu jżidu

irjieħat meta kienu involuti fi programm ta’ ġiri.

s-suxxettibilità għall-infezzjoni sa tliet ijiem. Għalhekk, programm regolari ta’ eżerċizzju moderat u b’ nutrizzjoni bilanċjata jgħinu sabiex

Ġie ppruvat li l-eżerċizzju jgħolli l-produzzjoni ta’ ‘macrophages’, li

iżżomm is-sistema immunitarja qawwija u b’saħħitha.

huma ċelluli li jattakaw il-batterja li tista’ twassal għal infezzjoni fissistema respiratorja ta’ fuq. Studji aktar riċenti juru li jkun hemm tibdil

‘Dr. Zaid Teebi hu Konsulent Mediku b’interess fl-Allerġja u il-kura

fiżjoloġiku meta wieħed jagħmel eżerċizzju. Ċelluli li jippromwovu

tagħha u l’Sports Medicine. Studja l-Allerġija u gradwa mill-Imperial

l-immunità jiċċirkolaw fis-sistema aktar malajr, filwaqt li jkunu kapaċi

College London.’

joqtlu kemm il-virus kif ukoll il-batterja. Wara l-eżerċizzju, il-ġisem jerga’ jiġi f’postu wara ftit sigħat, iżda jidher li rutina ta’ eżerċizzju fiżiku regolari testendi l-perjodi ta’ immunità. Xi persuni jemmnu li ż-żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem waqt l-eżerċizzju tista’ tnaqqas, jew anki saħansitra, tipprevjeni l-batterja milli tikber. Dan il-proċess iwassal sabiex il-ġisem jiġġieled l-infezzjonijiet b’mod aktar effettiv. L-eżerċizzju jgħin ukoll sabiex ibaxxi ir-rilaxx tal-ormoni relatati mal-istress, u l-istress jidher li iżid il-probabbiltà ta’ mard. Madanakollu, wisq eżerċizzju jidher li jikkawża l-effett oppost fuq l-immunità. Wieħed mill-istudji juri li 90 minuta jew aktar ta’ eżerċizzju fiżiku intensiv (maratoni, tlielaq) jagħmel il-persuna aktar suxxettibli għall-mard sa 72 siegħa wara l-eżerċizzju. Waqt l-eżerċizzju, il-ġisem jipproduċi żewġ ormoni, ‘cortisol’ u adrenalina, li jgħollu l-pressjoni tad-demm u temporanjament jdgħajfu s-sistema immunitarja. Eżerċizzju intensiv u fit-tul jista’ jwassal f’żieda ta’ ċelluli bojod u 14 │ IL-BALLUN


MARSASKALA SPORTS CLUB IS-SOUTHSIDERS Aaron Simpson, President ta’ Marsaskala Sports Club Kull min hu involut jew jsegwi xi sport, fil-maġġoranza nsibu l-famuż

tal-klabb. Peró aħna min-naħa

ballun. Fil-Klabb tagħna l-ballun hu magħruf aktar bħala l-ballun tal-

l-oħra għandna vantaġġi oħra,

ilma. Għal ħafna dan l-isport tal-waterpolo huwa sport staġjonali jew

li fosthom Marsaskala dejjem

tas-sajf biss, peress li hu marbut ħafna mal-baħar. Iżda nista’ nassigura

tikber b’ritmu mgħaġġel u

lill-qarrejja li dan m’għadux il-każ kif kien fl-imgħoddi. Dan hu sport

l-popolazzjoni hi ta’ medja

li kiber ferm fuq skala nazzjonali u ferm aktar fil-popolaritá tiegħu

żgħira ħafna. Dan jgħin biex ikollna aktar numru ta’ żgħażagħ li jistgħu

madwar id-dinja. Fil-klabb tagħna ta’ Marsaskala nsibu timijiet minn

jibdew jippratikaw l-isport. Fost oħrajn Marsaskala wkoll se jkollna

etajiet żgħar u nikkompetu tista’ tgħid f’kull kategorija li torganizza

pixxina ta’ l-għola livell li fi snin qrib żgur li se tħalli l-frott u jkollna aktar

l-ASA (Aquatic Sports Association) matul is-sena kollha, sajf u xitwa. Din

prodott lokali sod. Din is-sena wkoll qed inkunu nagħmlu kambjamenti

is-sena wkoll, wara ħafna snin ta’ nuqqas, se nesperimentaw u bdejna

kbar fosthom fil-klabb tagħna. Wara 20 sena l-manutenzjoni kibret

billi ntroduċejna team tan-nisa. Mhux faċli li żżomm klabb bħal tagħna

ħafna u għalhekk mal-privat irnexxielna nagħmlu ftehim li sas-sajf li

għax bħal kull sport ieħor l-ispejjeż huma enormi u minħabba l-lokalitá

ġej ikollna klabb prattikament ġdid li se jitgawda mir-residenti kollha

tagħna nbatu ħafna meta nqabblu u nikkompetu ma’ klabbs oħra li

ta’ Marsaskala. Se jkollna klabb kif jixraqilna, li se jkun komdu u ta’

jinsabu f’postijiet aktar turistiċi. B’hekk l-introjtu lejn dawn il-klabbs

ambjent familjari għal kull etajiet. Nittamaw li nkunu lesti kif pjanat

ikun ferm akbar u dak propju li jagħmel id-differenza fil-finanzi u dħul

sa nofs Mejju li ġej, biex b’hekk żgur kif it-tfal jispiċċaw l-iskola dan il-post jitgawda minn kullħadd. Bħalma hu magħruf ‘Il-Pitch’ se nkunu wkoll qed nibdlu l-istil, kif ukoll l-isem tiegħu. Flimkien ma’ l-operaturi l-ġodda dan se jkun magħruf bħala ‘Southsiders’, titlu li ħafna middrabiil-media lokali tirreferi għalina bħala klabb tas-South. Nagħlaq billi nistieden lil kull min qed jaqra dan l-artiklu biex jiffrekwenta l-klabb tagħna u fejn jista’ jkun ta’ għajnuna l-bibien tagħna dejjem miftuħa u kull għajnuna hi importanti u apprezzata. Narawkom! Nota: Id-diriġenza ta` Marsaskala FC tirringrazzja lil Marsaskala Sports Club tal-koperazzjoni dejjiema bejn iż-żewġ clubs sportivi ewlenin tal-lokal u partikolarment talli l-klabb tal-waterpolo għal dawn l-aħħar snin offra premises temporanju lill-klabb tal-football.


€6.60 per m

€16.90 per m

2

€19.95 per m

2

2

Artificial Turf FH-024

Artificial Turf BTFND-4-20

Artificial Turf BTFND-4-30

Stitch: 260/M Colour: Green Width: 1m or 2m

Stitch: 180mm Colour: Green Width: 2m

Stitch: 195mm Colour: Green Width: 2m

Artificial Turf

LARGE VARIETY OF D EC K IN G AVA ILAB L E P R IC E START I N G F RO M O N LY € 4 . 5 0

Available in: Brown / Grey

KHS MEGASTORE

Castaldi Street - Zabbar | T: 2169 3446, 2729 2729 | M: 9969 3446 | E: info@khsmalta.com FREE DELIVERY - Open 08:00 till 19:00 f Find us on Facebook


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.