Il-Ballun

Page 1

IL-BALLUN MAGAŻIN UFFIĊJALI TA’ MARSASKALA FC

ĠUNJU 2017EDITORJAL

WERREJ

Il-Ballun huwa l-magażin uffiċjali l-ġdid ta’ Marsaskala FC. L-għan

3. Editorjal u Werrej

ta’ dan il-magażin huwa li l-klabb tal-football iżomm kuntatt millqrib mar-residenti billi ħidmet il-klabb titwassal fid-djar tal-Iskalin

5. Messaġġ tal-President ta’ Marsaskala FC

u titqajjem kuxjenza ikbar lejn attivitajiet sportivi iżda wkoll soċjali

5. L-ewwel Laqgħa Ġenerali fl-2010

mwettqa fil-komunità.

6. Intervista ma’ Leslie Ċamilleri, kowċ tal-U15

Marsaskala FC ilu mwaqqaf mill-2010 u sena wara twaqqfet ukoll in-Nursery fi ħdan l-istess klabb. Minn dakinhar il-kumitati rispettivi ma ħarsux lura biex il-klabb jibqa’ għaddej u jikber. Il-kobor tal-klabb ma jitkejjilx biss mis-suċċessi miksuba fil-ground, għalkemm dawn

10, 11. Poster tal-iskwadra tal-U15 13. Il-ground il-ġdid ta’ Marsaskala FC 15. Intervista ma’ Pierre Miċeli, kowċ tal-minors u tal-kbar

importanti wkoll, iżda f’kemm il-klabb jirnexxielu jkompli jgħaqqad

17. In-Nursery ta’ Marsaskala FC

lill-komunità ta’ Wied il-Għajn permezz tal-isports kif ukoll kemm se

18. It-team tal-kbar u tal-minors ta’ Marsaskala FC fl-istaġun li għadda

jirnexxielu jgħaqqad żgħażagħ u jittrasformahom fl-irġiel ta’ għada. In-Nursery għandha ħidma importanti xi twettaq f’dan il-għan u qed jirnexxielha. Iffortunati li l-lokal tagħna huwa fost l-aktar li kiber b’rata mgħaġġla f’dawn l-aħħar snin u dan wassal biex ikun hawn ħafna tfal

COPYRIGHT

u żgħażagħ. In-numru ta’ tfal li jattendu n-Nursery huwa sodisfaċenti

Il-Ballun Din il-pubblikazzjoni ma tistax terġa’ tiġi ppubblikata jew

u t-talent qed jitkattar ukoll.

imxandra jew riprodotta fi kwalunkwe forma oħra mingħajr il-permess tal-kumitat ta’ Marsaskala FC.

Fl-istaġun li għadu kemm intemm it-team ta’ Taħt il-15-il Sena għadu kemm ġie inkurunat champions ta’ Sezzjoni E. Dawn it-tfal ħaqqhom prosit kbira u jiggarantixxu ġejjieni sabiħ għall-klabb. Kif mistħoqq din il-ħarga hija ddedikata lejn dan is-suċċess miksub. Ħaqqhom prosit

EDITURI

ukoll grupp ta’ plejers tal-Minors li qegħdin jiġu promossi gradwalment fit-team tal-kbar. Grupp ta’ plejers li kienu minn tal-bidu li kkompetew f’isem il-klabb bħala nursery. Dan kollu jkompli jaspira ġejjieni pożittiv meta jinbena l-ground il-ġdid ta’ Marsaskala FC biswit il-Park tal-Familja. Sa fl-aħħar l-isforzi sa mittwaqqif tal-klabb ingħataw widen biex il-klabb tal-football ta’ Wied il-Għajn ikollu daru wkoll, ikollu identità ferm iktar b’saħħitha.

Joseph Farrugia

John Andrew Gauci

josephfarrugia19@yahoo.com

johnagauci48@gmail.com

L-Edituri ta’ din il-pubblikazzjoni flimkien mal-kumitat ta’ Marsaskala FC nittamaw li din il-pubblikazzjoni tqajjem kuxjenza u konkorrenza ikbar lejn il-klabb. Wara kollox il-klabb ta’ Marsaskala FC huwa talIskalin kollha. Għalhekk l-appell finali f’dan l-ewwel editorjal huwa biex iħajjar u jinkoraġġixxi iktar residenti jidħlu membri fil-klabb ta’ Marsaskala FC filwaqt li dawk ir-residenti li huma interessati jikkontribwixxu jew għandhom xi ġrajjiet interessanti li jistgħu jiġu ppubblikat f’din ilpubblikazzjoni huma mħeġġa jikkuntattjaw lill-Edituri.

STUDIO

effective marketing solutions

Biex tirreklama fuq din il-pubblikazzjoni ċempel fuq 2780 9240 / Nittamaw li l-pubblikazzjoni togħġobkom u tieħdu pjaċir taqrawha….

9932 1516 jew ibgħat email lil info@dstudio.media

IL-BALLUN │ 3


TRIQ IS-SALINI, MARSASKALA M. 7979 1213 / 7979 2223

“My collection of dishes here is very much a celebration of Mediterranean traditional cooking based on Quintessential combinations of flavors and fresh local ingredients.” Gaston Scicluna - Head Chef

P L A S T E R I N G & PA I N T I N G

INSTALLATION SERVICES ON

ELECTRICAL & PLUMBING

PHONE: 9946 8622

ĊEMPE L GĦAL STIMA B’XEJN

GĦALL KULL XOGĦOL TA’ KISI U TIBJID, KISI BIL-ĠIBS, KISI RAMEL U SIMENT, KISI U TIBJID FUQ IL-PONT, GĦAL KULL TIP TA’ ŻEBGĦA FUQ BARRA W ĠEWWA , TIKĦIL FUQ IL-FIL, TIKĦIL FUQ L-ANTIK, GRAFFIATO, SILICATO, VENECIANA, GYPSUM BOARDS, TISWIJIET TAX-XIBKA TAL-KONKOS BIS-SIKA. 4 │ IL-BALLUN


TIBŻGĦUX TERSQU LEJN IL-KLABB Minn Luke Spagnol, President Marsaskala FC

dan il-lat, irnexxielu jkampa u bi players marbutin mal-klabb, naħsbu issa għal ftit irtokki biex ikollna staġun aħjar minn dak li għadda. Tpatti għal dan hemm in-nursery fejn in-numru ta’ tfal parteċipanti huwa nkoraġġanti u anke wasal l-ewwel suċċess…konferma li fliżvilupp tat-tfal u allura fil-ġejjieni tal-klabb mexjin fit-triq it-tajba. Ma

Qed inħossni onorat li qiegħed nikteb dan

nistax ma nifraħx u ma nurix apprezzament għall-iskwadra ta’ taħt

il-messaġġ bħala President ta’ Marsaskala

il-15-il sena li rnexxielha tirbaħ is-Sezzjoni li lagħbet fiha.

FC fl-ewwel edizzjoni tal-magażin il-ġdid tal-

Marsaskala FC mhuwiex impenjat biss fl-ambjent kalċistiku, kif

klabb tagħna bl-isem, Il-Ballun.

mistenni wara kollox, iżda wkoll f’ambjent soċjali. Forsi ftit minnkom

Din hija t-tieni sena tiegħi bħala President

qarrejja jgħaddilkom minn moħħkom l-impenn kbir li jinvolvi klabb u

ta’ Marsaskala FC u naċċertakom li hija

dak kollu li jgħaddi minnu matul l-istaġun.

kariga impenjattiva, diffiċli iżda fl-istess ħin

U għalhekk ġie deċiż li titnieda din il-pubblikazzjoni biex il-klabb

interessanti u ta’ sfida. Għalkemm il-klabb

iżomm qrib ir-residenti Skalin fejn jgħarrafhom b’ħidmet il-klabb iżda

tagħna huwa ‘ġdid’ fi ħdan l-MFA u modest anke fl-ambizzjonijiet

fuq kollox biex iħajjarhom joqorbu lejn il-klabb.

tiegħu, il-problemi u l-isfidi ma jonqsux.

Nittama li l-iskop jintlaħaq u nagħlaq nappella lir-residenti biex ma

Il-finanzi dejjem huma ta’ uġiegħ ta’ ras u għalkemm aħna klabb

jibżgħux jersqu lejn il-klabb u jgħinu bi kwalunkwe mod li jistgħu…

amateur, l-ispejjeż li jġorr miegħu staġun biex nagħmlu l-ħajja tal-

għax kif igħid il-Malti, ‘kull qatra tgħodd’

players kemm jista’ jkun faċli mhumiex żgħar lanqas. Madankollu

Grazzi talli qrajtu l-messaġġ u min ikun interessat ikellem lill-kumitat

b’sodisfazzjon ngħid li għalkemm il-klabb iffaċċja ċertu problemi minn

jikkuntattjana fuq dan l-indirizz elettroniku marsaskalafc@mfa.com.mt

19 TA’ ĠUNJU 2010 – L-EWWEL LAQGĦA ĠENERALI Minn Joseph Farrugia, ko-fundatur ta’ Marsaskala FC Kull persuna u ħaġa fid-dinja għandha l-bidu tagħha. U għall-klabb ta’

Andrew Gauci, Joseph Micallef, Albert Spiteri, Daniel Spiteri, Dr Zaid

Marsaskala FC, id-19 ta’ Ġunju tibqa’ data importanti għax kienet id-

Teebi u Anthony Zahra. Kien indikat ukoll l-ewwel kowċ kif ukoll li

data li fiha saret l-ewwel Laqgħa Ġenerali li permezz tagħha twaqqaf

l-klabb kien rikonoxxut uffiċjalment mill-Kunsill Lokali Marsaskala

uffiċjalment klabb ġdid fi ħdan il-familja tal-football tal-MFA.

bħala l-uniku klabb kalċistiku f’Marsaskala.

Il-laqgħat ġenerali tal-klabbs tal-MFA jridu jkunu saru qabel jintemm

L-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-Laqgħa Ġenerali tad-19 ta’ Ġunju

Ġunju. Għalhekk f’laqgħa tal-kumitat nhar l-Erbgħa 10 ta’ Ġunju 2010

2010, saret nhar l-Erbgħa 23 ta’ Ġunju 2010 fis-sede tal-Kunsill

fi Clinica del Benessere, Wied il-Għajn, ġie deċiz li l-ewwel Laqgħa

Lokali f’Wied il-Għajn fejn kien ġie co-opted ukoll Jesmond Mugliett.

Ġenerali ssir nhar is-Sibt 19 ta’ Ġunju 2010.

Il-ħatriet tal-kumitat isiru mill-istess kumitat elett u l-ewwel kumitat

Għaldaqstant delegazzjoni tal-klabb tagħna mmexxija minn Dr Owen

kien ġie kompost hekk:

Bonnici, li f’din il-leġiżlatura serva bħala Ministru tal-Ġustizzja, Kultura

President – Daniel Spiteri; Segretarju – Anthony Zahra; Teżorier

u Gvern Lokali, għarrfet lill-MFA meta kienet se ssir l-ewwel Laqgħa

– John Andrew Gauċi; Viċi-President – Dr Zaid Teebi; Assistant

Ġenerali, li saret fil-Karettun Bar f’Wied il-Għajn.

Segretarju – Jesmond Mugliett; Assistant Teżorier – Jesmond Bartolo;

Fin-notifika tiegħu, Dr Bonniċi informa lill-MFA li ‘’kif ingħad fil-

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi – Joseph Farrugia; Delegat għall-MFA

prekors tal-laqgħa tat-Tnejn li għaddew (7 ta’ Ġunju 2010), il-laqgħa

– Joseph Farrugia

tal-kumitat se tkun waħda qasira u li l-għan tagħha hu li tirratifika

B’hekk wara xhur twal ta’ laqgħat regolari u intensivi b’ħidma ma

formalment il-ħatra ta’ kumitat, in vista tal-fatt li din hija l-ewwel

tieqaf qatt, twieled il-klabb ta’ Marsaskala FC.

waħda tax-xorta tagħha’’.

Sena wara twaqqfet ukoll in-Nursery ta’ Marsaskala FC, għan li kien sa

Dr Owen Bonnici għen ħafna lil Marsaskala FC fl-aspetti legali u

mill-bidu tat-twaqqif tal-klabb li t-tfal u ż-żgħażagħ tal-lokal ikollhom

tekniċi biex il-klabb jitwaqqaf u kien proprju l-istess Dr Bonnici li

żvog ieħor sportiv u soċjali fejn jistgħu jiltaqgħu. Fil-fatt fil-laqgħa

kiteb lill-MFA fl-20 ta’ Mejju 2010 biex l-MFA formalment tawtorizza

tal-10 ta’ Ġunju 2010, Dr Owen Bonniċi kien ressaq żewġ proposti,

lil Marsaskala FC biex għall-ewwel darba jipparteċipa fil-kampjonat

waħda minnhom kienet proprju għat-twaqqif tan-nursery. Il-kumitat

tat-Tielet Diviżjoni tal-MFA għall-istaġun 2010/2011.

qabel mal-proposta u beda mill-ewwel b’ħidma biex titwaqqaf in-

Fl-ittra tiegħu Dr Bonniċi, in linea mad-direttiva tal-MFA tat-8 ta’

nursery ukoll li twaqqfet sena wara fl-2011, biċ-Chairman biex imexxi

Mejju 2010, indika l-membri komponenti tal-kumitat ta’ Marsaskala

din in-nursery inħatar Daniel Spiteri.

FC, li kienu kif ġej: Stephen Bell, James Borg, Joseph Farrugia, John

IL-BALLUN │ 5


INTERVISTA MA’ LESLIE CAMILLERI, KOWĊ TAL-U15 Intervista minn Joseph Farrugia Fit-23 ta’ Lulju 2017 it-team ta’ taħt il-15-il sena ta’ Marsaskala FC rebaħ Sezzjoni E wara li f’decider għar-rebħ ta’ din is-sezzjoni għeleb lit-team ta’ Swieqi United bl-iskor ta’ 3-1. Kien suċċess meritat li ppremja d-determinazzjoni, id-dedikazzjoni u l-konsistenza ta’ dawn iz-żgħażagħ. Il-ħolqa li għaqqdet lil dawn iz-żgħażagħ teknikament u tattikament kienet il-kowċ Leslie Camilleri. F’din l-intervista Camilleri jispjega ħidmietu, ħidmet in-nursery ta’ Marsaskala FC u fuq kollox tal-players tal-U15 li rebħu Sezzjoni E. Min hu Leslie Camilleri? Għandi 48 sena, miżżewweġ lil Louise b’żewġt itfal, Kurt li għandu 19-il sena u Elise ta’ 15-il sena u noqgħod Ħal Tarxien. Ilni naħdem mal-AirMalta għal dawn l-aħħar 30 sena. Inħobb insiefer u nżur postijiet differenti meta jkun possibbli. Iżda għandi passatempi oħrajn għax inħobb il-pjanti kif ukoll inqatta’ ħin liberu u soċjali mal-familja u ħbieb. Inħobb ukoll naqra fuq affarjiet ta’ saħħa. Bħala sportiv, inħobb insegwi l-football speċjalment il-football Taljan u t-team favorit tiegħi huwa Juventus. Il-player idolu tiegħi kien Michel Platini għax fih kont nara player bravu teknikament u kreattiv li kapaċi jsib ix-xibka. Kif nibtet ir-rabta tiegħek mal-football? Ili nħobb il-football minn mindu kont tifel, influwenzat minn ħija l-kbir Dennis. Ta’ 7 snin morna noqogħdu Santa Lucia u hemmhekk kont nilgħab ta’ kuljum, kull ħin u kull mument, mit-Tnejn sal-Ħadd f’kull roqgħa li kont insib. Mhux barra biss imma anke ġewwa d-dar

avolja ma kellix esperjenza ta’ kowċ. U dan aċċetta. Minn hemmhekk

tal-ġenituri kont nilgħab kull fejn kont insib. Kont attiv man-nursery

fis-sena 2008 bdiet il-karriera tiegħi bħala assistent ta’ Tony Borg mat-

ta’ Santa Lucia fl-U14. Għalkemm teknikament kont tajjeb, il-fiżika

team tan-nisa ta’ Tarxien Rainbows fejn tgħallimt ħafna mingħandu.

kienet titfani żewġ passi lura. Maż-żmien sibt sodisfazzjon nilgħab

Bnejna team mill-ġdid avolja kien diffiċli li ssib players nisa u ħafna

għal numru ta’ snin mat-team tal-AirMalta fejn morna għadd kbir ta’

players li kien hemm kienu għadhom żgħar.

tournaments barra minn Malta fosthom Amsterdam, Praga u Costa

Huwa unur għalija li bdejt mill-football tan-nisa li huwa ferm organizzat

Rica. Dawn it-tlieta kienu l-isbaħ li niftakar u kienu ta’ sodisfazzjon

f’kull livell. Fil-fatt attendejt ħafna korsijiet addizzjonali organizzati

għalija personali.

mill-MFA u dawn swewli ħafna ta’ ġid.

Lokalment ma nżomm ma’ ebda team partikolari, Iżda dawn l-aħħar

Fl-2010 għamilt l-ewwel kors tas-CYF(Coaching Young Footballers)

sentejn segwejt lin-neputi tiegħi li jilgħab ma’ Valletta FC u Malta.

fiċ-Ċentru Tekniku f’Ta’ Qali biex fl-2014 ksibt l-MFA Licence ‘C’. L-esperjenzi tiegħi ta’ kowċ huma maqsuma kif ġej:

Kif bdiet il-karriera tiegħek fil-kowċing u x’korsijiet ksibt biex sirt kowċ?

• 2008-2012 Assistant Coach team tan-nisa Tarxien Rainbows II Div.

Il-karriera tiegħi bħala kowċ bdiet b’kumbinazzjoni. Kont ix-xogħol

• 2010-2011 Coach U16 bniet Tarxien Rainbows – Rebbieha II Div.

ħdejn kollega u ħabib tiegħi Tony Borg u dak il-ħin ċempillu kollega

• 2012-2013 Coach tat-team tan-nisa Tarxien Rainbows II Div.

ieħor, Pierre Brincat, li kien kowċ nazzjonali tan-nisa u li llum Direttur

• 2013-2014 Coach U16 bniet Kirkop Utd

Tekniku fl-MFA, biex isaqsih jikkowċja t-team tan-nisa ta’ Tarxien

• 2014-2015 Coach U13 subien Marsaskala FC

Rainbows. Kif spiċċat it-telefonata Tony qalli li beda jaqta’ qalbu jidħol

• 2015-2016 Coach U13 subien Mqabba FC

għal din il-proposta. Minnufih offrejt li ngħinu fit-taħriġ avolja ma

• 2016-2017 Coach U15 subien Marsaskala FC

6 │ IL-BALLUN


Kif bdiet l-avventura tiegħek man-nursery ta’ Marsaskala FC? U

fejn kienu kapaċi jaslu anke jekk fil-pre-season il-kundizzjoni dejjem

għaliex l-Under 15?

tkun ftit lura wara l-waqfa tas-sajf. Kif għaddew ftit ġimgħat kelli

L-avventura bdiet fis-sena 2014 meta kont ġejt avviċinat minn kollega

l-ewwel indikazzjonijiet li kien hemm materjal biżżejjed biex nibnu

tiegħi Sandro Vella biex nieħu ħsieb is-subien ta’ taħt it-13-il sena.

team tajjeb f’kull dipartiment. Madankollu dan ħa ż-żmien għax bħala

Wara numru ta’ snin fil-football tan-nisa kienet tidher li se tkun

kowċ kelli nagħmel ħafna provi qabel niddeċiedi x’pożizzjoni player

interessanti għalija li nikkowċja s-subien. Niftakar li l-grupp ta’ tfal

l-aħjar li jilgħab.

ma tantx kien kbir fin-numru iżda wara xi xahar bdew deħlin ħafna

Ma’ kull sessjoni ta’ taħriġ l-affarjiet bdew immorru għall-aħjar u dak

telefonati u n-numru kiber ħafna, fejn kellna problema ta’ spazju. F’dik

li kelli f’moħħi beda jiġi applikat bil-mod.

l-età kont nibbaża ħafna fuq passing u kontroll tal-ballun. Meta qlibna mill-8-a-side għall-11-a-side f’nofs l-istaġun, aktar kienet

Din l-iskwadra rnexxielha tirbaħ Sezzjoni E, x’kienu l-ingredjenti

tinħass il-ħtieġa ta’ ground akbar biex tkun tista’ tiżviluppa l-logħba

għal dan is-suċċess?

fil-wisgħa. Jien minn dejjem emmint li n-nursery kellha potenzjal

Biex team jirnexxi irid bil-fors isegwi l-kowċ u dan ħafna players

iżda f’moħħ il-players żgħar kien hemm element qawwi ta’ biża’

fehmuh anke minħabba li ħafna minnhom diġà kienu miegħi fl-U13.

speċjalment meta konna mmorru għal-logħob fil-weekend. Niftakar

Iżda anke tal-Kalkara mill-ewwel urew interess kbir u bdew isegwu.

ukoll li fit-taħriġ ħafna ġenituri bdew juru aktar interess għax naħseb

Meta kien ikollna xi logħba ta’ ħbiberija l-players kont ninnota l-għatx

li ftit progress kien diġà beda jiġi nnotat. Hawnhekk kelli l-ewwel

kbir għar-rebħ u kienu jagħmlu ħilithom kollha biex dan iseħħ. F’logħbiet

kuntatt ma’ Pierre Mallia bħala ġenitur li kien beda jsegwina mill-viċin

ta’ ħbiberija kontra timijiet minn sezzjoni ogħla ġibna riżultati tajbin

u kont inħoss li kellu interess qawwi.

u dan għen biex il-players ikunu konvinti moralment li huma kapaċi

Kien staġun pożittiv u kollox beda juri li s-sena ta’ wara kont se nibqa’

jilagħbu kontra kulħadd. L-għaqda tat-team u d-determinazzjoni tal-

ma’ Marsaskala FC iżda għal raġuni li jafhom kulħadd dan ma kienx

players kienet essenzjali għal dan is-suċċess. Wara kull logħba konna

aktar possibbli u jien kelli nitlaq mill-klabb kontra qalbi u b’dispjaċir

naraw fejn morna ħażin jew fejn stajna għamilna aħjar biex ċertu żbalji

peress li diġà kelli relazzjoni tajba mal-players.

ma jirrepetux ruħhom. Kull sessjoni ta’ taħriġ li kien imiss kont naħdem

Madankollu qabel is-sajf li għadda Pierre Mallia, li dejjem baqa’

fuq il-problema li kien ikolli biex nirranġawha u ma nagħmlux l-istess

f’kuntatt miegħi, spjegali l-bidliet li seħħew fin-nursery u offrieli li

żball. Fl-iskwadra fejn kien ikun hemm bżonn xi tibdil ta’ formazzjoni

nerġa’ nieħu t-tfal li kelli fl-U13 u li issa kienu telgħu għall-U15. Wara

dan kien kompitu tiegħi biex anke b’konsultazzjoni mal-assistent

laqgħa mal-kumitat il-ġdid jien aċċettajt minnufih.

tiegħi Lorenzo Parrella konna naraw x’hemm bżonn li jsir.

Meta bdejt tmexxi l-U15 x’sibt bħala skwadra? Kemm kien faċli għalik meta saret amalgamazzjoni ma’ Kalkara FC? L-amalgamazzjoni aċċettajtha bħala parti mill-istruzzjonijiet tal-klabb, iżda wkoll rajt fiha opportunità li nissaħħu. Fl-ewwel laqgħa tiegħi mal-players, li saret fl-uffiċċju n-naħa tażŻonqor, kienu attendew ħafna players minn Marsaskala li kont diġà ħdimt magħhom fl-U13 u anke kien hemm player minn ta’ Kalkara FC li dak iż-żmien kien jiġi jittrenja. Din is-sena l-obbjettivi għall-istaġun kienu li nimmiraw lejn in-naħa ta’ fuq tal-klassifika anke jekk kont għadni se nibda nevalwa l-potenzjal tal-players. Fid-29 ta’ Lulju fis-sħana tas-sajf bdiet l-ewwel sezzjoni tal-pre-season fil-ħamsa ta’ wara nofsinhar. Tfaċċaw xi 24 player. U kull sezzjoni baqgħet tiżdied sa 28 player. L-amalgamazzjoni ma’ Kalkara FC kienet faċi aktar milli stennejt. Fl-ewwel sezzjoni ta’ taħriġ għamiltha ċara ħafna li mhux se naċċetta żewġ gruppi u li l-players kellhom jintegraw malajr kemm jista’ jkun. Biex niffaċilita dan waqt it-taħriġ kont inħallat players ta’ Marsaskala u Kalkara kontinwament. Eventwalment ilplayers draw sewwa lil xulxin, biex illum mhux biss huma ħbieb imma saru familja waħda. Jien kont sibt ħafna players li bil-mod bdejt nevalwahom biex nara sa IL-BALLUN │ 7


Is-sistema ta’ 4-4-2 ma bditx tagħti frott u fl-ewwel ftit logħob ma tantx

semmejt l-għaqda bejn kullħadd waslet ukoll għal dan is-suċċess finali

kont kuntent speċjalment f’nofs il-ground. Għalhekk bdejt naħdem

li kien meritat.

fuq sistema ta’ 4-2-3-1 biex f’Ottubru qlibna s-sistema kompletament

Kif tħares lejn il-futur ta’ dawn it-tfal fi ħdan il-klabb u x’messaġġ

u anke l-players ħassewhom aħjar. Id-difiża stabbilixxiet ruħha wara

tgħaddilhom?

ħafna ħidma u fil-fatt dan l-istaġun kienet l-aħjar fis-sezzjoni tagħna.

Sakemm in-nursery tibqa’ tagħmel xogħol tajjeb kif għamlet dan

Fit-tieni round ta’ logħob id-difiża tant kienet qed tiffunzjona tajjeb,

l-istaġun il-futur jista’ jkun sabiħ u aħjar. B’dedikazzjoni, impenn sħiħ

li waqt it-taħriġ kont niffoka l-aktar fuq l-attakk biex intejbu l-fażi

u konsistenza fit-taħriġ ħafna players jistgħu jieħdu sodisfazzjon kbir

realizzattiva. Sal-ewwel round jien qatt ma ħarist lejn il-klassifika u lill-

u dejjem jekk jibqgħu magħqudin. Hemm players li jippromettu u bi

players kont ngħidilhom biex jikkonċentraw għal-logħba li jmiss biss.

ftit attenzjoni u gwida kontinwa jistgħu javvanzaw sewwa. Il-messaġġ

Anke meta l-affarijiet ħadu xejra negattiva, jien u Pierre Mallia konna

finali tiegħi għal dawn il-players huwa li min jippersisti u ma jaqtax

nżommu l-moral għoli u naħdmu bla waqfien biex nagħmlu l-aħjar

qalbu jkollu l-frott tal-ħidma kontinwa. Jien lest nibqa’ ta’ għajnuna

għall-players.

għall-players kollha kemm dawk li se jibqgħu fl-U15 l-istaġun li ġej u

Aħna konna nittrenjaw il-Kalkara u n-nursery kienet toffri trasport

l-grupp li tiela’ mal-U17.

b’xejn lill-players biex jiġu għat-taħriġ. Għal kull limitazzjoni, bissaħħa u ħidma kontinwa ta’ Pierre Mallia u oħrajn involuti fin-nursery,

Fi ftit taż-żmien ieħor Marsaskala FC se jkollna grawnd ġdid

dejjem sibna soluzzjoni u ma ħallejna xejn milli jtellifna li niffokaw fuq

fjamant bil-faċilitajiet xierqa għal-lokal kbir tagħna. Kif tara

it-team kollu. It-taħriġ tal-goalkeepers immexxi minn Pierre Miceli

l-ġejjieni tiegħek magħna?

kompla jsaħħaħ aktar id-difiża li quddiemha kelli żewġ players fin-nofs

Bħal kull proġett ġdid, din tista’ tkun opportunità li tqajjem ħafna

fissi u lagħbu ħafna mil-logħbiet biex ma ngħidx kollha. Fin-nofs u fl-

aktar interess u tiġbed in-nies. B’aktar għajnuna teknika u finanzjarja

attakk kelli players imħallta li kollha taw qalbhom f’kull logħba. Hawn

Marsaskala FC jissaħħaħ u jikber f’kull aspett miż-żgħar sal-kbar għall-

mhux se nsemmi ismijiet għax għalija l-players kollha importanti anke

ġid ta’ dawk kollha involuti.

dawk fuq il-bank tas-sostituti.

Personalment naħseb li r-rieda li nagħti aktar sehem f’dan il-klabb issa

It-taħriġ kont invarjah minn ġurnata għall-oħra u xi drabi konna

u fil-futur huma fil-pjani tiegħi speċjalment li issa hemm bażi soda u

naħdmu fuq il-parti fiżika u drabi oħra fuq il-parti tattika u teknika.

dawn il-players huma l-futur ta’ dan il-klabb.

Fuq livell psikoloġiku kont naħdem il-ħin kollu skont is-sitwazzjoni

Nixtieq nirringrazzja l-ewwelnett lill-players kollha ta’ din l-esperjenza

biex il-players jibqgħu jemmnu fihom infushom u li kapaċi jegħlbu kull

sabiħa, kif ukoll lill-kumitat kollu ta’ Marsaskala FC speċjalment lil

ostaklu. Fil-logħob kont ninsisti li nibqgħu nemmnu sakemm tispiċċa

Pierre Mallia li mingħajru dan kollu ma kienx iseħħ u lill-ġenituri ta’

l-logħba kollha u xhieda ta’ dan hija l-logħba kontra l-Imtarfa li 2-0

dawn it-tfal. Fl-aħħar u mhux l-inqas lill-familja tiegħi tal-paċenzja u

minn taht ġibna draw fl-aħħar sekondi tal-ħin miżjud. Iżda kif diġà

l-appoġġ kontinwu.

8 │ IL-BALLUN


RACS BARGAIN SPOT

ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR HOUSEHOLD & DAILY NEEDS

Triq Patri Wistin Borne, Marsaskala | T. 2180 3784 / 7928 0065

IL-BALLUN │ 9


MARSASKA

REBBIEĦA SEZZJONI


ALA FC U/15

E TAL-YFA 2016/2017


J.S.Hardware Store For all your hardware needs House Holds, Building & Plastering Material, Paints, Key Cutting, Ladders, Power Tools, Hand Tools, Health and Safety Marine & construction equipment .

St.Thomas Bay Gardens, Marsaskala | T. 9919 5730

HOTEL

Triq il-Maħsel, Marsaskala | T. 2163 6995

Triq il-Qaliet, Marsascala | T. 27634580

info@sensihotel.com | www.sensihotel.com

St Anthony's Street Marsaskala CALL 7763 4571 fb.com/JellybabiesMarsascala

Triq

il-Q alie t

Sparkle Image

Shopwell niture

Triq il-Kappara

e Waterlin t an Res taur

Triq il-Kavallieri

mastri Triq il-Gram

Triq tal-Gardiel

Triq il-Qaliet

Shopwneitllure Fur

Triq il-Qaliet, M’Scala T. 2163 9996 M. 99429963 12 │ IL-BALLUN

Fur


IL-GROUND TAL-FOOTBALL TA` MARSASKALA Minn Dr Cory Greenland, Chairperson New Ground Standing Committee Kif ħafna mill-qarrejja tagħna jafu, il-lokal

kumitat permanenti sabiex jaħdem fuq il-ground iffurmat mis-Sinjuri

ta` Marsaskala sejjer finalment ikollu ground

Steve Borg, Luke Spagnol u jien.

tal-football tiegħu. Possibbilment konna

Ma kienx faċli li wieħed jikkonvinċi. L-investiment tal-AUM

l-uniku lokal f`Malta mingħajr faċilitajiet ta`

f`Marsaskala żgur li kien ħolqien ta` opportunità għal dan il-proġett.

football u dan kien ta` inkwiet akbar meta

Għax l-ewwel ħsieb kien li l-ground isir fis-sit tal-kampus. Bit-

wieħed kien iqis il-popolazzjoni numeruża

tibdil li sar fid-daqs tal-kampus, kellna nirritornaw mal-mejda tad-

tal-lokal li tinkludi ħafna familji żgħażagħ bi

diskussjonijiet sabiex jinstab post alternattiv. Ġew meqjusa diversi siti.

tfal eliġibbli għat-taħriġ fin-Nursery ta` Marsaskala FC.

Il-verità hi li ma tantx hawn art tal-Gvern f`Marsaskala. Partikolarment

Fil-verità kienet ħolma ta` ħafna minnha. Meta konna tfal u żgħażagħ,

jekk l-għażla tkun limitata għal żoni li huma diġà ‘committed’ u użati.

aħna ma stajniex nifhmu kif kull lokal f`Malta kellu klabb u ground

Finalment l-għażla waqgħet fuq il-Park tal-Familja li hija wkoll għażla

u Marsaskala le. Kienu jsiru ħafna tentattivi, iżda ftit li xejn kien

tajba minħabba li l-kumpless sejjer jagħmel parti minn park u b`hekk

hemm progress. It-twaqqif tal-klabb fis-sena 2010 kien l-ewwel

jagħti wkoll iżjed attività lill-park.

pass li mingħajru ma seta` qatt ikun hawn ground. Dak iz-żmien

F`Mejju 2016 ġie imħabbar il-proġett mill-Gvern. Il-Gvern sejjer

sar arranġament għaqli sabiex il-mini pitch tal-iskola jsirlu l-ħaxix

iħallas għall-proġett kollu, għajr it-turf artifiċjali u l-floodlighting li

artifiċjali. Fit-tieni u t-tielet sena tiegħu l-klabb kien għaqli li talab lill-

sejjer jitħallas mill-MFA. Wara siegħat ta` diskussjonijiet fuq pjanti

MFA sabiex ikun approvat għal surfacing ta’ eventwali full size ground

u ħtiġijiet, u b`ħafna limitazzjonijiet li jinqalgħu minħabba l-post

– suġġett li l-klabb ikollu titolu fuq biċċa art.

u l-isfidi li jġib miegħu, tlestew il-pjanti. Finalment il-permess tal-

Minn hemm kien jonqos għadma iebsa oħra. Li jiġi identifikat il-post

iżvilupp ġie approvat fl-aħħar ta` Frar 2017. Il-Gvern ħareġ ukoll it-

fejn jista’ jsir il-ground, u li jiġi ffinanzjat. Dawn kienu żewġ sfidi kbar

tender li qiegħed jiġi aġġudikat. L-għan huwa li immedjatament wara

għal klabb żgħir bhal tagħna. Wieħed ried l-ewwel nett jikkonvinċi

jibdew ix-xogħlijiet.

li hemm bżonn ta` ground f`Marsaskala u s’intendi mhux kullħadd

Konvinti li dan il-kumpless sportiv se jibdel il-ħajja tal-klabb. Ħa jkun

dejjem qabel dwar dan. Sussegwentement fejn jista’ jsir bħala post u

ifisser saqaf li qatt ma kellu dan il-klabb. Ċentru fejn jinġabru l-attivisti.

sussegwentement kif se jiġi ffinanzjat.

Se jfisser li nitħarrġu f`darna. Se jfisser li t-tfal tagħna u żgħażagħ

Il-ħidma fuq il-ground intensivat fl-aħħar tliet staġuni. Il-klabb kien ħa

fin-Nursery se jkollhom faċilità li tixirqilhom u tħallihom ikunu iżjed

direzzjoni li din hija prijorità u alloka numru ta` riżorsi umani sabiex

kompettitivi. Konvint li mal-ftuħ tal-ground dan il-klabb se jissaħħaħ

jimbuttaw din il-ħidma. Fl-aħħar tas-sena 2015 kien twaqqaf ukoll

u jikber. Inkomplu naġġornawkom fiż-żmien li ġej.

IL-BALLUN │ 13


21/27 809 240 info@hotspotmalta.com HOBS

ATORS

REFRIGER

KETTLES

IRONS HAIR DRYER

AIR CONDITIONERS

S

SINKS

VACUUM CLEANERS

SPIN D

RYERS

HOODS

BLEND

ERS

TUMBLE DRYERS

ic appliance t s e m s Do TERS TOAS COOK

ERS

& ho

usehold goods

RADIO

CHINES HING MA

WAS

OVENS

WATER HEA TE

JUICERS

RS

TRIQ IL-ĦORTAN, MARSASKALA INFRONT HSBC BRANCH 3

14 │ IL-BALLUN

DEHUM

DISHWASHERS

RD

S

RS IDITY FIE MIXERS

MICRO WAVES

T: 9945 1270 / 2763 3824

STREET ON YOUR LEFT


NILTAQGĦU MA’ PIERRE MICELI, IL-KOWĊ TA’ MARSASKALA FC. Intervistat minn Steve Borg. Min hu Pierre Miceli? Jiena twelidt fl-1971 u trabbejt ix-xatt tal-Kalkara, in-naħa taxxewkija fejn itellgħu l-opri tal-baħar. Missieri Frank huwa Belti imma ommi Kalkariża. Mort l-iskola tad-De La Salle u l-aktar ħaġa li kont inħobb fil-kulleġġ hija li nilgħab gowler. Issa ili għoxrin sena ngħix Wied il-Għajn u uliedi hawn trabbew. Dawn huma Leonard Farrugia, Mark Fenech, Matthew Bell u Nikolai X’rabta għandek mal-futbol?

Golubovic lkoll ta’ 19–il sena u ibni Sergio Miceli, Steve Baldacchino

Bħala futbol lgħabt mal-Kalkara United fejn għamilt erba’ snin fit-Tielet

u Matthew Cassar ilkoll t’għoxrin sena. Dawn tħalltu ma’ dawk kbar

Diviżjoni. Imbagħad mort fl-Ewwel Diviżjoni ma’ Żebbuġ Rangers

bħal Alan Yeomans, Christian Bordieri u John Paul Galea ‘il-Muzzy’.

fejn għamilt sentejn magħhom u lgħabt diversi logħbiet. Mort sena

Marsaskala FC issa huwa klabb li qiegħed jilgħab bit-tfal tiegħu u

ma’ Vittoriosa Stars u rritornajt mal-Kalkara United. L-aktar logħba

li diġa’ għandna mal-25 plejer. Kulma għandna mislufin huma tliet

prestiġġjuża kienet fil-grawnd tal-Marsa peress li kien tal-ħaxix. Però

plejers biss.

l-aktar logħba drammatika hija meta l-Kalkara konna qegħdin nilgħabu kontra Gudja United fil-grawnd ta’ Pace Grasso. Huma riedu rebħa

In-nies bilfors jistaqsu dwar il-pożizzjoni tat-team fil-klassifika. Xi

bilfors biex jibqgħu fit-tellieqa tal-promozzjoni. Fl-aħħar minuta kellhom

tgħidilna dwar dan?

penalti li tirt għalih u salvajtu. B’hekk temmejtilhom kull ċans li kellhom.

In-nuqqas t’esperjenza kient l-aktar fattur ewlieni. Kien hemm

Il-familja tiegħi dejjem kienet involuta fil-futbol. Missieri serva kemm

logħbiet li tlifnihom bi żbrixx, bħal kontra Xgħajra Tornadoes, Luqa St

bħala president u anki segretarju tal-Kalkara United u ħija Raymond

Andrews fl-ewwel rawnd u Dingli Swallows. Tlifna bi skor kbir kontra

kien libero u wara mar fl-Ewwel Diviżjoni mal-Isla, il-Birgu u Bormla.

t-timijiet fil-ġlieda tal-promozzjoni. F’Jannar li għadda tul ix-xahar ta’

Għalija kienet rabta naturali, dejjem bil-ballun miegħi.

trasferimenti, avviċinawna numru ta’ plejers stabbiliti li xtaqu jtemmu l-karriera magħna, imma l-fehma tiegħi kienet li kemm jista’ jkun

X’korsijiet ksibt biex sirt kowċ?

nibqgħu biż-żgħażagħ tagħna għall-kunfidenza u l-esperjenza.

Bdejt fl-2012 bil-Certificate Youth Footballers (CYF) taħt il-gwida ta’

Għal dawn in-nuqqas ta’ riżultati, jien kuntent li hemm sens ta’

Stephen Grima fl-MFA, u wara f’Jannar 2013 għamilt il-Goalkeeper’s

dixxiplina u rispett bejnietna, tant li għat-taħriġ dejjem inkunu bejn

Coaching Course ma’ Charles Sciberras, eks-plejer internazzjonali

għoxrin u ħamsa u għoxrin. Il-plejer barrani tagħna Nestor Silva, mill-

mal-MFA ukoll. Fl-2014 temmejt b’suċċess in-National C Diploma

Venezwela, huwa plejer fin u importanti għax iż-żgħażagħ jiddakkru

Course taħt l-awspiċi tal-UEFA. Mal-MCAST għamilt kors ieħor fil-

minnu. Daħħalt il-mentalità li l-plejers lir-referis ma jkellmuhomx u

psikoloġija sportiva.

jevitaw karti sofor u ħomor. U rnexxielna.

X’sibt meta dħalt għall-kariga ta’ kowċ ma’ Marsaskala FC?

Fi żmien qasir Marsaskala FC se jkollna grawnd ġdid fjamant

Ġejt maħtur kowċ ta’ Marsaskala FC fil-bidu ta’ dan l-istaġun. Kont

bil-faċilitajiet xierqa għal-lokal kbir tagħna. Kif tara l-ġejjieni

naf li dħalt għal għadma iebsa ħafna. L-ewwel mira tiegħi kienet li

tiegħek magħna?

niġbor liż-żgħażagħ ta’ Wied il-Għajn mill-minors u nrawwimhom

Bil-bini tal-grawnd full size u l-faċilitajiet li se jkollu, u li issa li

b’esperjenza tal-logħob kompetittiv tal-kbar. Bdejna nitħarġu fil-

ġew approvati l-permessi meħtieġa, dan se jġib bidla radikali fl-

grawnd tal-MCAST erba’ darbiet fil-ġimgħa. Xemx u xita dejjem

amministrazzjoni u r-riżorsi tal-klabb. Qiegħed nara entużjażmu

immorru.

ġenwin u l-klabb qiegħed ifur bit-tfal fil-kategoriji ż-żgħar u qegħdin

Jien kont konxju mir-riżorsi limitati tal-klabb anki bħala plejers peress

jinkisbu riżultati tajbin ħafna. It-tim tiegħi huwa ħerqan li kif nidħlu fil-

li huwa l-aktar wieħed ġdid f’Malta. Biex tgħaxxaqha tlifna tnejn mit-

grawnd il-ġdid tagħna nissaħħu minħabba li nkunu aktar ikkonċentrati

tliet plejers tat-tim tas-sena l-oħra. Il-gowler Sergei Danilov biss fadal

u fil-lokal stess. Fil-kumdità li nkunu ġewwa darna. Imbagħad

bħalissa minħabba li d-difensur ċentrali Marjos Muscat u l-attakkant

nistennew li nibdew naħsdu l-frott tal-plejers tagħna telgħin mill-

Claudio Pace t-tnejn imweġġgħin u bla dubju ħassejna ħafna n-nuqqas

kategoriji taż-żgħar. Dan huwa l-proġett tiegħi li se jissarraf f’ġid kbir

tagħhom.

u li eventwalment it-tim jistabbilixxi ruħu f’diviżjonijiet ogħla u fejn

Kburi li mit-tim tal-minors hemm sebgħa fl-iskwadra u li lagħbu.

jixraqlu. IL-BALLUN │ 15


Triq il-Qaliet, Marsascala | M: 7927 3083 Monday - Friday : 08:00 - 19:00 & Saturday: 08:00 - 15:00

Max Spesa

call on 99899723

95, Triq il-Qaliet, Marsascala

Opening Hours: Monday to Saturday 06.00 - 20.00 Sunday 06.00 - 13.00

Triq il-Qaliet, Marsascala | T. 2163 4194 16 │ IL-BALLUN


ĦIDMET IN-NURSERY FL-ISTAĠUN 2016-2017 Minn Edward Debono, Segretarju Marsaskala FC Għal Marsaskala FC Youth Nursery, l-istaġun 2016-2017 beda fl-

biex isiru jafu aktar lil xulxin mill-qrib. Għall-ewwel darba din is-sena

ewwel ġimgħa ta’ Ottubru 2016. Dan kien is-sitt staġun konsekuttiv

wkoll fi żmien l-Għid, kontinġent ta’ 34 persuna siefru Garda fl-Italja,

mit-twaqqif ta’ din in-nursery. Għal dan l-istaġun, Marsaskala FC

fejn il-grupp ta’ l-U15s ħadu sehem fit-tournament ta’ ‘Gardaland

Youth Nursery reġgħet kellha fi ħdanha ‘l fuq minn 70 tifel li tqassmu

Cup’. F’Mejju, grupp ta’ 42 persuna mill-U7s u l-U13s mal-ġenituri

fl-age groups tal-U7s, U9s, U11s, U13s u U15s. Peress li ma kienx

tagħhom marru ġurnata Sqallija, fejn it-tfal kellhom l-opportunità li

hemm biżżejjed żgħażagħ bejn il-15 u s-16-il sena, il-grupp tal-U17s

jilgħabu logħba ta’ ħbiberija mat-tim ta’ Ragusa.

ma setax jiġi ffurmat. Għall-U7s, U9s, U11s u U13s, it-taħriġ kien isir

In-nursery ħadet sehem f’attivitajiet filantropiċi, dik ta’ L-Istrina

fil-grawnd tal-iskola primarja darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa, bis-

f’Novembru u l-maratona ta’ Puttinu Cares f’Mejju.

sessjonijiet kienu jkunu mqassmin bejn eżerċizzju fiżiku u dak tekniku.

Bħal kull Sajf, din is-sena, in-nursery qed torganizza s-summer school,

Ma kienetx tonqos logħba fl-aħħar parti tas-sessjoni, il-parti fejn it-

darbtejn fil-ġimgħa, filgħaxijiet. Din hi miftuħa għal etajiet kollha, kif

tfal jkunu qegħdin jistennewha b’ħerqa kbira. It-tfal ħadu sehem ukoll

ukoll għal-tfal li ma jattendux in-nursery matul ix-xitwa.

f’logħob ta’ ħbiberija ma’ nurseries varji madwar Malta. Għalkemm,

Wieħed mill-għanijiet primarji tal-kumitat kien li jkun aktar qrib il-

kultant, it-timijiet opposti kellhom livell tekniku aħjar jew ta’ l-istess

ġenituri, il-kowċis u t-tfal.

livell tat-timijiet Skalin, it-tfal dejjem urew determinazzjoni u

tal-kumitat kien importanti li jkun hemm ġenitur rappreżentattiv għal

saħansitra rebħu logħob li dehru li se jkunu diffiċli għalihom. Dawn

kull age group. L-għan jidher li ntlaħaq u għaldaqstant, din l-istruttura

l-isfidi tawhom ukoll l-opportunità biex jipprattikaw dak li kienu

se tinżamm għall-kumitat tal-istaġun li jmiss. Il-kumitat huwa wkoll

tgħallmu waqt it-taħriġ tagħhom.

kommess li jara li t-tfal u ż-żgħażagħ kollha, bl-ebda distinzjoni,

Fil-grupp tal-U15s sar ftehim mal-Kalkara FC Youth Nursery, fejn dawn

jingħatalhom l-aħjar tagħlim possibbli fil-logħba tal-ballun, kif ukoll

ta’ l-aħħar taw b’self iz-żgħażagħ tagħhom f’din l-age group, u b’hekk,

dik soċjali.

kien hemm skwadra kbira u kompetittiva. Dan l-għan intlaħaq, u

Wara li f’Ġunju tas-sena l-oħra kien tħabbar il-proġett tal-grawnd

mhux hekk biss imma għall-ewwel darba fl-istorja tan-nursery, it-tim

full size fil-family park, kulħadd huwa ħerqan biex jara dan il-proġett

rebaħ Sezzjoni E fil-kampjonat kompetittiv li jiġi organizzat mill-YFA.

iseħħ f’realtà. Dan il-grawnd mhux biss jgħin lit-tfal biex jgħollu l-livell

Bħal dejjem, in-nursery organizzat attivitajiet soċjali. Fi żmien

fit-taħriġ tagħhom, għax jitħarġu fil-kobor u dimensjonijiet addattati,

Halloween, il-Milied u l-Karnival ġew organizzati parties, kemm

imma wkoll li jkun hemm il-faċilitajiet biex it-taħriġ ikun jista’ jsir

fis-Sala Parrokkjali, kif wkoll fi Grabiel Gardens. Ukoll din is-sena,

b’mod aktar konvenjenti għad-domanda u ħtiġijiet ħolistici tat-tfal.

ġie organizzat Disco Party għat-tfal akbar minn ħdax-il sena. Ġiet

Dan kollu ma kienx ikunu possibbli għax-xogħol ħabrieki mill-membri

organizzata laqgħa għall-ġenituri fuq Nutrition minn ‘Physical Trainer’

tal-kumitat, kowċis u dawk kollha li b’xi mod jew ieħor taw l-għajnuna

professjonali, kif wkoll ġie organizzat nofs ta’ nhar logħob tal-futbol

tagħhom kemm materjali, kif ukoll finanzjarja.

għall-ġenituri.

L-għan tal-kumitat huwa li n-nursery tkun il-post li t-tfal ta’ ‘l fuq minn

Għall-ewwel darba n-nursery marret Għawdex bl-age groups tal-U7s,

ħames snin u l-ġenituri tagħhom jippreferu li jagħżlu meta wieħed jibda

U9s u U11s, fejn dawn għaddew nofs ta’ nhar logħob man-nursery

jaħseb biex jitħarreġ fil-logħba tal-futbol. Dan għax dan il-kumitat

ta’ Għajnsielem. Peress li kien żmien il-Milied, ittieħdet l-opportunità

huwa kommess li joffri l-aħjar taħriġ possibbli f’din id-dixxiplina

biex il-ġenituri u tfal iżuru l-presepju tant magħruf ‘Betlehem

flimkien ma’ l-aħjar edukazzjoni soċjali għat-tfal.

f’Għajnsielem’.

Għaldaqstant, fl-istruttura tal-membri

Għaldaqstant,

F’Marzu, il-grupp ta’ l-U13s għaddew weekend

inħeġġu lil dawk il-ġenituri li jixtiequ jibgħatu t-tfal tagħhom biex

Għawdex, fejn il-grupp għadda tlett ijiem flimkien. Matul dawn il-

jitħarrġu ma’ Marsaskala FC Youth Nursery, u lil dawk iż-żgħażagħ li

ġranet, il-grupp ħa sehem f’tournament ma’ Nadur Youngsters u

jixtiequ jitgħallmu u jilgħabu l-logħba tal-futbol f’ambjent ta’ ħbiberija

Oratory Youths, filwaqt li kellhom logħba ta’ ħbiberija ma’ Xagħra

u ‘l bogħod mill-vizzji billi jibagħtu e-mail fuq marsaskala@theyouthfa.

United. Dawn it-tlett ijiem kienu ta’ opportunità għal dan il-grupp

com.mt jew fil-paġna ta’ Facebook, Marsaskala FC Youth Nursery.

IL-BALLUN │ 17


TKOMPLI L-INTEGRAZZJONI TAL-PLAYERS ŻGĦAŻAGĦ FIT-TEAM TAL-KBAR F’dan

l-istaġun

Marsaskala

FC

reġgħu

kkompetew fil-Kampjonat tat-Tielet Diviżjoni tal-MFA kif ukoll ipparteċipaw fil-Kampjonat tal-Youths, f’Sezzjoni E. Il-fatt li l-klabb jista’ jqis ruħu ‘ġdid’ fil-kampjonat tal-MFA, irriżorsi fit-team tal-kbar huma limitati. Tant li f’kull staġun it-team jgħaddi minn fażi ta’ tranżizzjoni bl-għan aħħari jkun Iżda li aktar żgħażagħ jibdew jiġu integrati fit-team talkbar. U fl-istaġun li għadda dan in-numru kompla jiżdied u huwa ta’ sodisfazzjon.

riżultati pożittivi tat-team tal-kbar. Fl-istaġun

Fenech, Nicolai Galubovic u Sergio Miceli.

Kemm it-team tal-kbar kif ukoll tal-minors

li għadda t-team tal-kbar spiċċa fl-aħħar post

Dawn kollha huma players tal-klabb.

kienu mmexxija mill-kowċ Pierre Miceli u

u kiseb rebħa waħda. Madankollu kien hemm

U la semmejna l-Minors, it-team tal-Iskalini

kienu jitħarrġu flimkien bil-għan li jkun hemm

prestazzjonijiet fejn it-team kien sfortunat li

lagħab f’Sezzjoni E, fejn wara li kellu bidu

integrazzjoni gradwali u mingħajr skossi. In-

ħareg b’idu vojta, meta tilfu logħbiet bi żbrixx.

tajjeb u pożittiv fejn anke ntwera li stajna

nuqqas ta’ esperjenza u t-tul ta’ żmien biex

Madankollu għan-nuqqas ta’ riżultati pattew

nisfidaw, ċirkostanzi li ma jkollhomx kontroll

il-players jidraw lil xulxin xekklet ftit mir-

id-dixxiplina u s-sens ta’ rispett lejn xulxin li

fuqhom bħal mard u eżamijiet, tilfu ftit mir-

minkejja ma kenux ġejjin il-punti, il-players

ritmu. Madankollu anke f’dan il-kaz wieħed

baqgħu magħqudin u jilagħbu għall-flokk.

irid jammira l-għaqda, id-dixxiplina u r-rispett

Iżda l-iktar aspett importanti kien li numru

bejn il-players.

ta’ players mit-team tal-Minors ingħataw iċ-

Wara kull staġun wieħed janalizza l-andament

ċans jilagħbu mat-team tal-kbar biex jiksbu

tal-kampjonati u issa l-klabb iħares lejn

iktar esperjenza. Kienu sebgħa l-players minn

l-istaġun li ġej biex jirranġa fejn forsi kien

din il-kategorija li lagħbu mal-kbar u dawn

hemm xi nuqqasijiet filwaqt li hija t-tama li

kienu Steve Baldacchino, Matthew Bell,

ż-żgħażagħ jibdew jifformaw b’mod iktar

Matthew Cassar, Leonard Farrugia, Mark

regolari mit-team tal-kbar.

Triq id-daħla ta’ San Tumas, Żejtun T. 2166 4354 Specializing in local meat, poultry & rabbit products

ĦAL TMIEM BUTCHER ŻEJTUN

18 │ IL-BALLUN


BARB E C U E S

G904

G903 H4000 Portable BBQ

€90

3 Burner + Side Burner Cast Iron grid S/steel gas burners

€295

4 Burner + Side Burner Cast Iron grid S/steel gas burners

€375 794 Palmeira Black BBQ w/2 worktops + Grills

Allgrill BBQ Festival 4 Burners, Side cooker

Allgrill BBQ Elegance 3 Burners, Side cooker

€595

€760

Allgrill BBQ Festival Bordeaux 4 Burners, Side cooker

Allgrill BBQ Party

€695

€595

€795

Allgrill BBQ Major 4 Burners, Side cooker, S/steel Lid

€825

977 Maxi Concrete BBQ w/grill

Allgrill BBQ Supreme 4 Burners, Side cooker + Rotisserie

KHS MEGASTORE

€975

€1890

Allgrill BBQ Professional Outdoor kitchen in S/ Steel - 4 Burner + sink

€3850

Castaldi Street - Zabbar | T: 2169 3446, 2729 2729 | M: 9969 3446 | E: info@khsmalta.com FREE DELIVERY - Open 08:00 till 19:00

www.khsmalta.com


love Gozo love food enjoy Country Terrace

Country Terrace - Lounge Bar & Restaurant Zewwieqa Street, Mgarr T: 2155 0248 M: 9944 6833 Email: info@country-terrace.com join us on facebook


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.