Page 1

information for attendees informace pro účastníky

2012-06-12

1


zakládající členové CzBIM

hlavní partneři


slovo organizátora

word of the organizer

Pokud se dnes nehovoří o stavebnictví v souvislosti s hospodářskou krizí, diskutuje se aktuálně o nutnosti stavět šetrně ve vztahu k životnímu prostředí. Šetrné budovy, nízkoenergetické či spíše pasivní stavby jsou tématem těchto dnů.

If we speak about civil engineering today, besides the theme of economic crisis there is another topic for discussion - the need to build carefully in relation to the environment. Green buildings, low energy or passive buildings are the subject of these days.

Bylo by fatální domnívat se, že budovy šetrné k životnímu prostředí jsou stavby, které mají optimální tlouštku tepelné izolace. Šetrné budovy je potřeba vnímat především jako stavby, které jsou navrženy v duchu nejnovějších znalostí a poznatků. Energeticky efektivní koncept by měl být projektovým týmem řešen (a také investorem požadován) již v úvodních fázích investičního záměru. Kvalitní stavbě musí předcházet odpovídající projekt. Kvalitní projekt však není o nejnižší ceně za projektové práce. Osvícený investor ví, že investice do kvalitního projektu a realizace samotné stavby je velmi často „pouhých“ 20% všech nákladů, které ve skutečnosti stavba během svého života spotřebuje. Pokud je návratnost investice hlavním kritériem investičního záměru, rozhodně by investor neměl na přípravě a realizaci stavby zásadním způsobem šetřit.

It would be fatal to believe that environmentally friendly buildings are those with optimal thickness of thermal insulation. Green buildings need to be viewed primarily as buildings that are designed in the spirit of the latest knowledge. Energy-efficient approach should be addressed by the project team (and also required by investor) already in the initial stages of the investment project. A high-quality building must be preceded by corresponding project. A high-quality project though is not about the lowest price for project works. Enlightened investor knows that a quality project and actual construction is very often "only" 20% of all costs, that the building consumes during its life. If the main criteria of an investment plan is return of the investment, then the investor certainly should not economize on the preparation and realisation of the building.

Petr Vaněk Předseda rady sdružení Odborná rada pro BIM

Petr Vaněk Chairman of the Board of the Association Czech BIM Council

strategičtí partneři

záštita

Konference BIM DAY 2012 se koná pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze, paní profesorky Aleny Kohoutkové. Záštitu nad konferencí rovněž převzala Aleksandra Udženija, radní hlavního města Prahy. Záštitu konferenci udělily též mnohé instituce, profesní komory či svazy: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů, Česká asociace konzultačních inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR či Svaz zkušeben pro výstavbu.

3


program / agenda BIM zásadním způsobem ovlivní dosavadní model spolupráce všech účastníků stavebního procesu, ve všech etapách životního cyklu budovy. x

Building Information Modeling (BIM) significantly affects the current model of cooperation among all participants of the building process at all stages of the life cycle of buildings.

1st block | p.5

BIM from different points of view 08:00

registrace účastníků / conferees registration

09:00

přivítání hostů / guests invitation

09:15 - 10:45

I. blok – část 1/2 (Lutz Bettels, Leif Granholm, Tuba Kocatürk)

10:45 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:15

I. blok - část 2/2 (Pavel Hladík, Richard Shennan, Milan Hampl)

12:15 - 13:15

oběd / lunch

2nd block | p.12

BIM vs. ... 13:15 - 15:00

II.blok – část 1/2 (diskuse #1 a #2)

15:00 - 15:15

coffee break

15:15 - 16:45

II.blok - část 2/2 (diskuse #3 a #4)

16:45 - 17:30

coffee break

3rd block | p.13

Main Lecture

4

17:30 - 19:00

III.blok – Hlavní přednáška (Stephen Hamil)

19:00 - 22:00

BIM Day Afterparty

www.CzBIM.org


blok I. / 1st block

BIM z různých úhlů pohledu

BIM from different points of view 1/2 09:30 - 09:55

#1: Lutz Bettels [D] / buildingSMART Germany, Bentley Systems buildingSMART, OpenBIM pro otevřenou mysl / buildingSMART, OpenBIM for open minds

09:55 - 10:20

#2: Leif Granholm [SE/FI] / TEKLA Open BIM

10:20 - 10:45

#3: Tuba Kocatürk [TUR, UK] / Salford University Potřebujeme BIM (Budovat Inteligentní Modely) / We need to BIM (Build Intelligent Models)

10:45 - 11:00

coffee break

BIM from different points of view 2/2 11:00 - 11:25

#4: Pavel Hladík [CZ,UK] / AECOM BIM v navrhování velkokapacitních sportovních staveb / BIM in Sport Buildings Design

11:25 - 11:50

#5: Richard Shennan [UK] / Mott MacDonald BIM in practice in a global consultancy / BIM v praxi v globálním poradenství

11:50 - 12:15

#6: Milan Hampl [CZ] / IFMA, IKA-DATA BIM a FM. Jak modelovat objektivní realitu po celou dobu životnosti / BIM and FM. How to model objective reality during the whole life-time

12:15 - 13:15

oběd / lunch - Mega Buf Fat

www.CzBIM.org

5


blok I. / keynote #1

Dipl. Inform. Lutz Bettels buildingSMART, člen rady - složka pro německy mluvící Bentley Systems

buildingSMART OpenBIM pro otevřenou mysl / OpenBIM for open minds Můžete dovést koně k vodě, ale napít se už musí sám. You can lead a horse to water but you can't make it drink. Anotace / Annotation buildingSMART nabízí díky IFC obchodně neutrální, vysoce kvalitní výměnné informační modely budovy a zajišťuje implementaci metodologie BIMu svým servisem a praktickým OpenBIM přístupem. Tato prezentace objasní, co je buildingSMART OpenBIM. buildingSMART offers via IFC a vendor neutral, high quality interchange of Building Information Models and fosters the implementation of the Building Information Modeling methodology through services and best practices by its OpenBIM approach. This presentation gives an overview of buildingSMART OpenBIM. Životopis / CV Vystudoval německou Univerzitu v Koblenci, kde získal magisterký titul počítačových věd. V letech 1989 - 1994 pracoval pro společnost Intergraph v oblasti softwarového inženýrství a vývoje. Od roku 1994 byl zaměstnán u firmy Bentley systems Germany, kde působil až do roku 2000 na pozicích managera vývoje programů, managera produktového marketingu a poté ředitele marketingu. V letech 2000 - 2004 pracoval ve firmě Nemetschek AG na pozicí obchodního managera a vedoucího služeb. Následně zastával ve společnosti SolidWorks Europe pozici obchodního manažera oblasti vzdělávání v letech 2004 - 2007 a od roku 2007 do současnosti se vrátil do firmy Bentley Systems jako vedoucí prodeje pro střední a východní Evropu. Od roku 2011 je také členem rady neziskové organizace buildingSMART, která se snaží o podporu řešení open BIM. Master of Computer Science (Diplominformatiker), University of Koblenz, Germany Professional development: 1989 - 1994 : Intergraph (Deutschland) GmbH - (Software Support Engineer, Consultant Software Development) 1994 – 2000 : Bentley Systems Germany - (Developer Program Manager, Product Marketing Manager, Executive Marketing Manager Central Europe, Principal Consultant Automotive and Manufacturing) 2000 – 2004 : Nemetschek AG - (Director Professional Services, Manager Large Account and Project Sales, Business Development Manager and Director Professional Services) 2004 – 2007 : SolidWorks Europe - (Business Manager Education Europe) Since 08/2007 : Bentley Systems Germany GmbH - (Industry Sales Director Building Central & Eastern Europe).Since 11/2011 : buildingSMART e.V. - (Member of the Board, German speaking Chapter)

6

www.CzBIM.org


blok I. / keynote #2

Leif Granholm, M.Sc BIM Ambassador Tekla Oyj

Open BIM Vše je relativní / Everything is relative Anotace / Annotation Soustředěný informační pohled na BIM a OpenBIM. Nové myšlenky v systémové architektuře openBIM. Information centric view on BIM and openBIM. New thoughts on openBIM system architecture. Britská vláda nařídila zahájení spolupráce ve 3D BIM na státních projektech do roku 2016. Hlavním přínosem má být redukce hlavních nákladů a uhlíkového zatížení životního prostředí při stavbě a užívání budov až o 20 %. Stephen bude hovořit o tom, jak bude tohoto požadavku dosaženo a jak je proto důležité poskytovat strukturované informace. The UK government has mandated collaborative 3D BIM on its construction projects by 2016. The key objective will be to reduce the capital cost and carbon burden from the construction and operation of the built environment by 20%. Stephen will discuss how this objective will be achieved and how the delivery of structured information is key to this. Životopis / CV Leif Granholm se podílí na vývoji softwaru využívajícího BIM již od roku 1979, kdy začal pracovat u Tekla jako programátor, poté IT manažer, obchodní zástupce, hlavní poradce, technologický ředitel a ředitel jak oblasti pro styk s veřejností tak obchodního oddělení. Pracoval také jako ředitel švédské pobočky, kde byl odpovědný za stavebně průmyslový obchod společnosti Tekla v severských a baltských zemích. Lief také ve společnosti Tekla spolupracuje při plánování BIM strategie, implementaci a podpoře. Je reprezentantem strategie Tekla v BuildingSMART a v současnosti plní funkci technického ředitele BuildingSMART pro blízký východ. Mr.Leif Granholm has been involved with the development of BIM related software since 1979, when he joined Tekla as Programmer, then IT Manager, Sales Representative, Senior Consultant, Technology Director and Director for both Public Infra and Energy/Utilities Business Area. He has also worked as Managing Director for the Swedish Subsidiary and been responsible for Tekla's construction industry business in the Nordic and the Baltic countries. Leif also participates in the planning of Tekla's BIM strategy, implementation and support. He is Tekla's strategic level representative in BuildingSMART, and currently serves as the Technical Director of buildingSMART Middle East.

www.CzBIM.org

7


blok I. / keynote #3

Dr. Tuba Kocatürk odborná asistentka, programová ředitelka kurzu Digitální architektonické navrhování University of Salford, School of the Built Environment

Potřebujeme BIM (Budovat Inteligentní Modely) We need to BIM (Build Intelligent Models) Pro tvorbu a provádění návrhů potřebujeme "více modelů” než "pouze jeden". We need “multiple models” to create and execute Designs, instead of a “single model” Anotace / Annotation x

Bude prozkoumáno současné schizma / skepse ohledně využití BIMu v architektonickém navrhování. Vysvětlí nedávné zaměření na rozdělení "Parametrický versus BIM" jako reakci na vývoj věrohodnosti v oblasti návrhu/stavby a možnosti vkládání inteligence do znázorňování. The current schism/scepticism on the use of BIM in Architectural Design will be explored. The recent polarisation regarding the “Parametric versus BIM” divide will be explained as a reflection of the shift in design/build responsibilities, and the ability to embed intelligence into the representations. Životopis / CV x

Tuba Kocatürk je architektka, odborná asistentka s doktorátem v oboru Architektura a stavební technologie, který získala na Technické Univerzitě v holandském Delftu. V současnosti vede magisterský kurz Digitálního architektonického navrhování ve spolupráci s ateliéry digitálního navrhování na Škole stavebního prostředí Univerzity v Salfordu. Mezi její předchozí pedagogická pracoviště a vyzkumné spolupráce patří Technická univerzita Středního východu (Turecko), Technická Univerzita Delft (Nizozemí) a Postgraduální škola designu (USA). Její výzkum se soustřeďuje okolo kreativního, generativního a kolaborativního využití digitálních technologií v architektuře a urbanismu. Vyučovala, vedla výzkum a publikovala v oblastech dopadu IT na výuku navrhování, kolaborativní tvorbu znalostních modelů a výskyt socio-technických systémů v architektonickém průmyslu. Dr. Tuba Kocatürk is an Architect, Senior Lecturer, with a PhD in Architecture and Building Technology, obtained from Delft University of Technology, the Netherlands. She currently leads the MSc Digital Architectural Design course, and the collaborative Digital Design studios in the School of Built Environment, University of Salford. Her previous academic appointments and research fellowships include Middle East Technical University (Turkey), Delft University of Technology (The Netherlands), and Harvard Graduate School of Design (USA). Her research centres upon the creative, generative and collaborative use of digital technology in architectural and urban design. She has taught, conducted research, and published extensively in the areas of IT impact on Design learning, Collaborative Knowledge Modelling, and Emerging socio-technical systems in Architectural Industry.

8

www.CzBIM.org


blok I. / keynote #4

Ing. arch. Pavel Hladík, MA, Ph.D. AECOM Global Sports, hlavní architekt

BIM v navrhování sportovních staveb BIM in Sport Buildings Design Digitální model a BIM v architektonické praxi implementující multidisciplinární přístup v navrhování stadionů. Digital model and BIM in architectural practice implementing multidisciplinary approach in design of stadia. Anotace / Annotation Architektonické navrhování komplexních budov s velkorozponovým zastřešením vyžaduje pokročilé postupy v digitálním navrhování a správě dat. Sportovní stavby (zvláště pak velké stadiony) zastupují skupinu veřejných staveb, které musí splňovat přesné legislativní regulativy a zároveň jsou přijatelné pro dodavetele stavby. Virtuální model s kvalitami BIM je proto nedílnou součástí projektování a jeho obnova se stává součástí každého rozhodnutí architektonického týmu. Příspěvek představí současné trendy v navrhování stadionů v rámci digitálního modelování a jeho následné implementace při realizování. Design of long span structures requires advanced computational techniques and data management. Sport buildings and especially big stadia belong to the group of public buildings that have to fulfil legal requirements and also meet criteria of contractors. An up to date virtual model with BIM features is therefore desirable for all phases of design process and its maintenance is important part of each design step. The presentation will introduce some current trends in stadia design in conjunction with computer modelling and consequent realisation. Životopis / CV Pavel Hladík pracoval v ateliérech v Praze, Londýně a Singapuru. Intenzivně se zabýval použitím parametrických navrhovacích technik v ateliérech Skidmore Owings and Merrill (2007), Arup Sport (později Arup Associates) (2007 – 2012) a AECOM (2012- ). Jeho pracovní zkušenosti zahrnují působení v ateliérech v Mnichově a Praze, kde později spoluzaložil skupinu Nolimat. Od roku 2007 je také hlavním výzkumným pracovníkem v OCEAN. Pavel's previous work experience is in various architectural firms in Prague, London and Singapore. He was intensively using parametric design techniques to design public buildings in architectural firms Skidmore Owings and Merrill (2007), Arup Sport (later Arup Associates) (2007 – 2012) and AECOM (2012- ). His experience also includes work for design studios in Munich and Prague where he later co-founded an architectural and design group Nolimat. Pavel has been Principal researcher at OCEAN since 2007. www.CzBIM.org

9


blok I. / keynote #5

Richard Shennan, BSc (Hons) Chartered Engineer, Architectural Engineering, Mott MacDonald, Group BIM Champion Divisional Director – Buildings and South East Division

BIM v praxi v globálním poradenství BIM in practice in a global consultancy Být informovaný / To be advised Anotace / Annotation Jako pionýr v osvojování BIMu přednesla společnost Mott MacDonald Globální BIM strategii, která mění způsob práce a proměňuje potenciál BIMu ve výsledky. Prezentace ukáže naši interpretaci BIMu na příkladech reálných budov a infrastruktury a na recenzi změny kultury, nutné k získání toho nejlepšího ze spolupráce. As early adopters of BIM, Mott MacDonald have introduced a Global BIM strategy, changing the way we work and bringing the potential benefits of BIM to fruition. The presentation will look at our interpretation of BIM, examples of live projects in buildings and infrastructure, and a review of the culture change necessary to get the best out of collaboration. Životopis / CV Richard má přes 30 let zkušeností jako praktikující konzultační inženýr se specializací na nízkoenergetické budovy a infrastrukturu. V posledních několika letech se čím dál více zaměřoval na výkon stavebního prostředí v praxi v rámci celoživotních nákladů stavby, uhlíkových emisí, redukce odpadů a dosahování požadovaných výsledků. To vedlo zpětně ke klíčovému zapojení se do osvojení a implementace BIMu ve společnosti Mott MacDonald Group na globální bázi v roli odborníka na BIM. Zaměřuje se na kulturní změny, nutné k dosažení úspěchu spolupráce, na praktické kroky pro implementaci BIMu a správu informací, která přispívá k inteligentnějšímu, datově obsáhlejšímu řízení a užívání zařízení a podniků všeho druhu. Richard has over 30 years experience as a practising consulting engineer specialising in low energy buildings and infrastructure. Over the last few years he has been increasingly focused on the performance of the built environment in use, in terms of life cycle cost, carbon emissions, reduction of waste, and achievement in meeting the desired outcomes. This in turn has led to a key involvement with the adoption and implementation of BIM across the Mott MacDonald Group on a global basis in his role as group BIM champion. His focus is on culture change required to achieve the benefits of collaborative working, practical steps to BIM implementation, and information management that builds towards more intelligent, data rich operation and maintenance of assets and facilities of all kinds.

10

www.CzBIM.org


blok I. / keynote #6

Ing. Milan Hampl Vicepresident IFMA CZ IKA DATA, ředitel a majitel

BIM a FM. Jak modelovat objektivní realitu po celou dobu životnosti. BIM and FM. How to model objective reality during the whole life-time. V digitálním věku digitální model. In the Digital Age a digital model. Anotace / Annotation Jednotný model používaný na protilehlých koncích životního cyklu stavby (od studie po destrukci) – je to vůbec možné? Jaké jsou akcerelátory tohoto vývoje a co jej brzdí? Proč vůbec měnit zaběhané postupy ve výstavbě? Co nám to přinese a jaká jsou rizika? An integral model used on both edges of building's life cycle (from study until destruction) - is it even possible? What are the accelerators of this development and what obstructs it? Why should we change groovy procedures in building industry? What are the profits and what are the risks? Životopis / CV V letech 1976 - 1994 pracoval na Stavební fakultě ČVUT jako odborný asistent, programátor, systémový programátor, vedoucí SW oddělení, zástupce ředitele VIC, ředitel VIC. Poté přechází na rok k firmě CADSOFT, spol. s r.o. na pozici technický ředitel. V roce 1995 působí ve společnosti ÚRS, a.s. jako analytik a dále ve společnosti Techniserv s.r.o. jako Network Manager. Od roku 1996 do roku 2000 pracuje pro IKA Praha jako vedoucí oddělení IT. Od roku 2000 dosud je majitelem a ředitelm společnosti IKA DATA spol. s r.o. In years 1976 - 1994 worked at Czech Technical University - Faculty of Civil Engineering as a lecturer, programmer, system programmer, software department manager, deputy director of VIC, VIC Director. Afterwards he worked at CADSOFT on a position of Technical Director. In 1995 he worked at URS as an analyst and at Techniserv as Network Manager. From 1996 to 2000 he is Head of IT at IKA Prague. Since 2000 until today he is the owner and director of IKA DATA spol. s r.o.

www.CzBIM.org

11


blok II. / 2nd block

BIM vs. ...

Panelové diskuse / panel discussions BIM vs. … 1/2 13:30 - 14:15

#1: BIM vs. Normy, Standardy a Legislativa / Norms, Standards & Legislation Diskusi uvede: Štěpánka Tomanová [CZ] / Walinger, ÚNMZ

14:15 - 15:00

#2: BIM vs. Integrované projektování / Integrated design Diskuzi uvede: Tuba Kocatürk [TUR, UK] / Salford University

15:00 - 15:15

coffee break

Panelové diskuse / panel discussions BIM vs. … 2/2

12

15:15 - 16:00

#3: BIM vs. Stavební proces / Construction process Diskuzi uvede: Miroslav Vyčítal [CZ] / SKANSKA

16:00 - 16:45

#4: BIM vs. Správa a údržba budov / Facility management Diskuzi uvede: Milan Hampl [CZ] / IFMA, IKA-DATA

16:45 - 17:30

coffee break

www.CzBIM.org


blok III. / 3rd block

Made in UK: BIM v praxi ve Velké Británii Hlavní přednáška / Main Lecture 17:30 - 19:00

III.blok – Hlavní přednáška (Stephen Hamil)

19:00 - 22:00

BIM Day Afterparty - zakončení konference

Dr. Stephen Hamil Director of Design and Innovation NBS / RIBA Enterprises

Building Information Modelling (BIM) in the UK Anotace / Annotation Britská vláda nařídila zahájení spolupráce ve 3D BIM na státních projektech do roku 2016. Hlavním přínosem má být redukce hlavních nákladů a uhlíkového zatížení životního prostředí při stavbě a užívání budov až o 20 %. Stephen bude hovořit o tom, jak bude tohoto požadavku dosaženo a jak je proto důležité poskytovat strukturované informace. The UK government has mandated collaborative 3D BIM on its construction projects by 2016. The key objective will be to reduce the capital cost and carbon burden from the construction and operation of the built environment by 20%. Stephen will discuss how this objective will be achieved and how the delivery of structured information is key to this. Životopis / CV Dr. Stephen Hamil zahájil práci na produktech NBS v roce 1999 a byl odpovědný za vývoj softwarových produktů jako NBS Building, Engineering Services, Scheduler, Contract Administrator a NBS Plus. BIM je zvláštním předmětem jeho zájmu a snaží se být jedním z těch, kteří směřují práci u NBS ke změně specifikačních dat od "slov na papíře" k "inteligentním objektům popisujícím budovu". Před zahájením spolupráce s NBS studoval na Univerzitě v Durhamu. Po absolvování v oboru Konstrukční inženýr následoval titul PhD na téma počítačové modelování spojů předepjatých betonových trámů a sloupů. Dr. Stephen Hamil first started working on NBS products in 1999 and has been responsible for the software development of products such as NBS Building, Engineering Services, Scheduler, Contract Administrator, and NBS Plus. He has a particular interest in Building Information Modelling and is one of those leading the work at NBS to change specification data from "words on a page" to "intelligent objects describing the building". Prior to joining NBS, he studied at Durham University. His first degree in Structural Engineering followed by a PhD in the computer modelling of reinforced concrete beam to column connections.

www.CzBIM.org

13


půdorys / layout

coffee break

BIM DAY oběd / lunch

i

wc

situace / site

2

1

3

1

14

Nová budova fakulty architektury

2

Mega Buf Fat [oběd]

3

Café Traverza NTK [after party]


spolupráce

mediální partneři


www.CzBIM.org

2012 © Odborná rada pro BIM | Czech BIM Council

Sborník BIM Day 2012  
Sborník BIM Day 2012  

Odborná rada pro BIM vydala informační brožuru pro účastníky konference BIM Day 2012

Advertisement