Page 1

  Partneři

Odborná rada pro BIM / Czech BIM Council BIM – Building Information Modeling – Informační model stavby

Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, které se velmi intenzivně řeší již delší dobu v průmyslu. Vláda ČR schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu na svém zasedání již v srpnu 2016. Jejím dlouhodobým cílem bylo a je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době celosvětového nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Průmyslová revoluce s pořadovým číslem 4 se rozhodně netýká pouze průmyslu. Je totiž potřeba si uvědomit, že dosah čtvrté průmyslové revoluce sahá mnohem dál, než jen za brány areálů továren a průmyslových podniků. Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se snad všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Její dopady lze proto očekávat ve všech oborech lidské činnosti. Hovoří se také o  vlivu této revoluce na celou společnost. Hovoří se o Společnosti 4.0.

„Čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.“ (1) ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE JE TU! Globální myšlenka inovace a  integrace procesů ve společnosti, přesněji v průmyslu, není nová, poprvé se objevila již v roce 2011 v Německu, kdy byl koncept Industrie 4.0 oficiálně představen německou vládou a  o  dva roky později vznikl dokument, který byl představen na veletrhu v  Hannoveru v  roce 2013. U  nás, v  září 2015, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v  Brně Národní iniciativu Průmysl 4.0. Výsledkem byl úvodní dokument, který sloužil především pro otevření diskuze k tématu čtvrté průmyslové revoluce, aby na něj navázal podrobný (více než dvousetstránkový) dokument, který podrobně definoval strategii vize tématu Průmysl 4.0. Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 Iniciativu Průmysl 4.0 (2) zpracovanou Ministerstvem průmyslu a  obchodu schválila Usnesením vlády ČR č. 729 (3). Současně s tím vláda uložila předsedovi vlády založit ve spolupráci s  koordinátorem digitální agendy České republiky a  dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 (4) jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a  sociálních partnerů, zástupců akademických a  vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí. Mezitím schválila Vláda ČR vládní usnese-

 (1)  Definice pojmu Průmysl 4.0 a čtvrtá průmyslová revoluce odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Průmysl_4.0  (2) Průmysl 4.0 má v Česku své místo, zdroj: www.mpo.cz odkaz: https://goo.gl/DtYwwc  (3) Usnesení Vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 729, odkaz: https://goo.gl/rj27ck  (4) Společnost 4.0, zdroj: www.digiczech.eu odkaz: https://goo.gl/3H9NmA 78  |  Konstrukce  |  1/2018

ní č. 958 ze dne 2. listopadu 2016 o  významu metody BIM (5) (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ve kterém pověřila Ministerstvo průmyslu a  obchodu ČR zpracovat do 31.  července 2017 Koncepci zavádění metody BIM v České republice pro předložení ke schválení vládě. V mezičase schválila Vláda ČR další vládní usnesení č. 119 ze dne 15. února 2017 k dokumentu Aliance Společnost 4.0 (6) v němž schválila její ustavení a uložila předsedovi vlády zpracovat ve spolupráci s  koordinátorem digitální agendy a dalšími členy vlády a vládě předložit do 30. června 2017 návrh Akčního plánu pro Společnost 4.0. Vláda České republiky tak na svém zasedání dne 25. září 2017 schválila pod č.j. 918/17 ministrem průmyslu a  obchodu Jiřím Havlíčkem předloženou Koncepci zavádění metody BIM v České republice (7) a vydala k tomu Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č.  682 (8), v  němž schvaluje předloženou koncepci a uložila ministru průmyslu a obchodu průběžně informovat vládu o plnění Koncepce. Za pozornost také stojí informace, že na témže jednání vláda vydala Usnesení pod č. 684 (9) o Akčním plánu pro Společnost 4.0 (10). Co výše zmiňované dokumenty obsahují, co z  nich vyplývá? Minimálně znamenají tu skutečnost, že Česko udělalo zásadní kroky v  cestě k  digitalizaci celé společnosti. Kroky ke Společnosti 4.0.

„Česká republika udělala zásadní krok na cestě k digitalizaci nejen stavebnictví.“ SPOLEČNOST 4.0 Akční plán pro Společnost 4.010 je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Tento plán formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev spojených s  dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Dopady čtvrté průmyslová revoluce budou mít vliv na všechna odvětví lidské činnosti. Staveb-

 (5) Usnesení Vlády ČR ze dne 2. listopadu 2016 č. 958, odkaz: https://goo.gl/6Xym65  (6) Usnesení Vlády ČR ze dne 15. února 2017 č. 119, odkaz: https://goo.gl/bzFgWe  (7) Koncepce zavádění metody BIM v ČR, odkaz: https://goo.gl/MVwj3X  (8) Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 682, odkaz: https://goo.gl/qfnHQV  (9) Usnesení Vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 684, odkaz: https://goo.gl/NDcmpp  (10) Akční plán pro Společnost 4.0, odkaz: https://goo.gl/fRTjm4


Partneři 

Sociální systémy 4.0 Zdravotnictví 4.0

Energetika 4.0

Daňový systém 4.0

Práce 4.0

Průmysl 4.0

Zákonodárství 4.0

Mezinárodní vztahy 4.0

Kultura 4.0

Obrana 4.0

Stavebnictví 4.0

Veřejná správa 4.0 Vzdělávání 4.0 Logistika 4.0 Doprava 4.0 Podnikání 4.0

Společnost

Finance 4.0 Technická normalizace 4.0

Architektura 4.0 Sport 4.0

Logistika 4.0 Bezpečnost 4.0 Výzkum a vývoj 4.0

Ochrana životního prostředí 4.0

nictví je vnímáno jako důležitý sektor hospodářství, který výrazně přispívá k jeho konkurenceschopnosti a pozitivně ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti. Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metody Informačního modelování staveb.

STAVEBNICTVÍ 4.0 Stavebnictví a inovace? Kam se bude ubírat stavebnictví ovlivněné 4. průmyslovou revolucí? Wolf D. Prix, architekt a spoluzakladatel studia Coop Himmelb(l)au, si během své pražské přednášky v uplynulém roce na adresu pokroku a na míru zavádění inovací do stavebnictví poměrně trefně posteskl: „Kdyby byl automobilový průmysl stále tak konzervativní, jako je stavebnictví, jezdili bychom dodnes na koních!“ Věřme však, že stavební průmysl to v cestě za digitalizací svého oboru myslí vážně a že inovace, které stavebnictví může očekávat, budou úspěšně v dohledné době také implementovány. Jedním z hlavních předpokladů pro zefektivnění stavebnictví je zavedení metody BIM.

CO JE BIM? Na téma BIM bylo již popsáno mnoho stránek. Popularizací a propagací metodiky informačního modelování staveb – BIM se v Česku od roku 2011 velmi intenzivně zabývá Odborná rada pro BIM. Za bezmála sedm let existence se podařilo spolku rozšířit povědomí o  metodice BIM. Nemalou roli sehrála Odborná rada pro BIM a její členové při prosazení záměru zavést BIM na vládní úrovni. To se podařilo na podzim roku 2017.

KONCEPCE ZAVÁDĚNÍ METODY BIM V ČESKÉ REPUBLICE SCHVÁLENA Koncepce zavádění metody BIM byla schválena vládou. Co z toho vyplývá? „Především je potřeba si uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné zavedení informačního modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají zá-

kladní cíl, připravit podmínky pro efektivní používání metody BIM,“ říká bývalý místopředseda Odborné rady pro BIM a nově nedávno jmenovaný ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Jaroslav Nechyba a dále dodává: „I proto schválený dokument pracuje s  časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku.“ Mezi hlavními tématy související se zaváděním BIM proto nechybí takové kapitoly, které věnují pozornost požadavkům na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby, BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby, BIM a Facility Managementu či vazbě BIM na geografické informační systémy (GIS). Dalšími klíčovými tématy při zavádění BIM budou bezesporu také normy a technické standardy, otázky tvorby a  vlastnictví datových modelů, autorská práva, významně se BIM dotýká také zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Neméně důležitý bude také přístup ke vzdělávání. Nejzásadnější kapitolou schválené koncepce je plán postupného zavádění BIM v ČR. „Ten kromě návrhu postupu realizace a organizačního zabezpečení předkládá harmonogram doporučených opatření, doporučení změn právních předpisů nutných pro zavedení BIM,“ říká Jaroslav Nechyba. „Metoda BIM totiž zásadním způsobem mění zažité modely spolupráce a klade velký důraz na efektivní výměnu informací o stavbě, během celého jejího životního cyklu,“ doplňuje dále Nechyba. Digitalizace stavebnictví a s tím spojené naplňování koncepce zavádění BIM v České republice bude zásadním tématem příštích několika let. „České stavebnictví čeká nyní velká výzva, kdy bude muset během následujících čtyř let projít vzrušujícím obdobím změn a posunout celý sektor stavebnictví významně k  jeho digitalizaci, efektivitě a  zlepšení komunikace,“ uzavírá svůj komentář ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci ke schválené koncepci metody BIM. Ing. arch. Petr Vaněk, vanek@czbim.org, předseda představenstva, Odborná rada pro BIM 1/2018  |  Konstrukce  |  79


Partneři

Odborná rada pro BIM se představuje Odborná rada pro BIM vznikla v květnu roku 2011, tehdy jako občanské sdružení. Mohlo by se to zdát jako zbytečnost, představovat Odbornou radu pro BIM, která se za takřka sedm let své činnosti etablovala v respektovaný spolek popularizující a propagující informační modelování staveb (BIM – Building Information Modeling). Stejně tak ti, kteří se v řadách spolku v uplynulých letech zasloužili o popularizaci nové metodiky práce zvané BIM, by mohli mít pocit, že o BIMu již bylo řečeno a napsáno vše podstatné a zásadní. Situace okolo zavádění BIM do praxe se však neustále vyvíjí a rozhodně by bylo chybou, kdyby ve své činnosti Odborná rada pro BIM jakkoliv polevila. CzBIM jako spolek sdružující odborníky ze stavebnictví se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu stavby (BIM), a to nejen s důrazem na uplatnění a zavádění této metody v České republice. CzBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických, tak i fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM jak u nás, tak i  ve světě. CzBIM bere ohledy na specifika českého prostředí, (např. normy, legislativa) a pomáhá uvádět BIM do praxe.

„Hlavním posláním CzBIM je popularizace, vzdělávání, podpora standardizace, rozvoj možností a uplatnění metody BIM v České republice.“

Z BIM KALENDÁŘE 5. června 2018 – BIM ve stavebnictví 2018 čtvrtá celostátní odborná konference pořádaná Nadací pro rozvoj architektury a  stavitelství ve spolupráci s  Odbornou radou pro BIM. www.bimkonference.cz

7. září 2018 – Open BIM Cup 2018 Čtvrtý ročník turnaje v minikopané o putovní pohár Open BIM pro všechny sportu chtivé účastníky stavebního procesu. www.OpenBIMcup.cz

Mezi další neméně důležité aktivity CzBIM patří: • získávání a shromažďování informací týkajících se zavádění metody BIM jak v České republice, tak i v zahraničí a jejich poskytování a prezentace členům s+polku, odborné i laické veřejnosti, a to formou odborných přednášek a konferencí, webové prezentace a tištěných publikací; • propagace principů a výhod metody BIM pro jednotlivé stavební pozice a profese (investor, projektant, zhotovitel, rozpočtář aj.) ve všech fází projektu, a to včetně fáze provozu a údržby stavby (facility management); • provázání principů informačního modelu stavby s konceptem trvale udržitelného rozvoje; • pořádání odborných konferencí, seminářů a školení; • publikační činnost; • vytváření a podporováváni pracovních skupin, které podrobněji řeší problematiku BIM v širokém spektru oblastí.

11. října 2018 – BIM DAY 2018 každoroční výroční konference Odborné rady pro BIM se uskuteční na podzim v Praze. www.bimday.cz

27. a 28. listopadu 2018 – BIM Wolrd Munich 2018 mezinárodní konference a veletrh na téma BIM je plánován na poslední listopadový týden v Mnichově. www.bim-world.de Odborná rada pro BIM také iniciuje vědecko-výzkumnou spolupráci mezi fakultami v rovině akademické se snahou propojit a iniciovat spolupráci všech zainteresovaných kateder, kterých se metoda BIM ve svém rozsahu dotýká. Z hlediska dopadu výzkumu pro praxi CzBIM rovněž spolupracuje s  profesními komorami (např. ČKA, ČKAIT) a odbornými svazy (např. SPS, ČSSI). Za veliký úspěch a  milník v  činnosti Odborné rady pro BIM lze rozhodně považovat schválení Koncepce zavádění BIM v ČR. Jak již bylo uvedeno, schválení Koncepce zavádění BIM v ČR je v zásadě začátkem další etapy a jejím schválením teprve vše začíná. Navíc Koncepce zavádění BIM v  ČR se nedotýká pouze samotné implementace BIM, ale i  dalších navazujících činností, jež ve výsledku budou tvořit naplnění myšlenek Stavebnictví 4.0. Mezi další úspěchy Odborné rady pro BIM dále patří zahrnutí BIM do novely zákony o  ZVZ, aktivní účast členů představenstva na jednáních vlády, účast na akčních skupinách a akcích zaměřených na oblast BIM.

PĚT PILÍŘŮ ČINNOSTI ODBORNÉ RADY PRO BIM

Současný místopředseda spolku Petr Matyáš během své přednášky na výroční konferenci BIM DAY. 80  |  Konstrukce  |  1/2018

V posledních měsících došlo v  České republice ve spojitosti s metodou BIM k zásadním změnám, které se přímo dotýkají činnosti spolku. V  návaznosti na schválení Koncepce BIM a  zároveň zřízení České agentury pro standardizac i (CAS) se obě aktivity propojily a  ČAS byl pověřen plněním určených opatření svěřených usnesením vlády České republiky č. 682 z 25. září 2017 pro realiza-


Partneři 

Foto z loňské konference BIM DAY 2017, na snímku zleva předseda představenstva Petr Vaněk a tehdejší místopředseda představenstva Jaroslav Nechyba. Od ledna 2018 vystřídal Jaroslava Nechybu na pozici místopředsedy do té doby člen představenstva Petr Matyáš. Jaroslav Nechyba složil funkci místopředsedy před tím, než byl jmenován do funkce ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, která vznikla za účelem naplňování Koncepce zavádění BIM v ČR. ci Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Agentura pro splnění tohoto pověření založila samostatný odbor Koncepce BIM, jehož hlavní náplní je právě příprava a publikace standardů, metodik a vzdělávání pro metodu BIM. Na tuto skutečnost musí CzBIM pochopitelně reagovat, vytyčit si nové cíle a postavení vůči agentuře a dalším organizacím, jež se začínají aktivně věnovat osvětě a  prosazování BIM. Zároveň v  roce 2017 vznikla z  iniciativy MPO a ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za účasti některých členů spolku CzBIM iniciativa Stavebnictví 4.0, která v sobě zahrnuje také metodu BIM, jako jedno z klíčových témat naplňování myšlenek komplexní digitalizace stavebnictví. Z tohoto důvodu vznikl akční plán, který shrnuje aktivity a činnosti, které povedou k  naplňování činnosti spolku v  období 2018 – 2022. Z akčního plánu vyplývá, že činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) bude v příštích letech postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž bude zvyšovat povědomí o metodice Informačního modelování staveb (BIM).

P1. Popularizace BIM Jedním z hlavních pilířů a činnosti CzBIM je popularizace a osvěta v  oblasti BIM. Pro propagaci myšlenek metodiky BIM Odborná rada pro BIM spolupracuje napříč stavebnictvím tak, aby se metodika BIM dostala k co nejširšímu okruhu jak odborné, tak i široké veřejnosti.

P2. Prosazování metody BIM v České republice Jak představenstvo, tak pracovní skupiny se v  rámci svých činností ve spolku aktivně zasazují o  prosazování metody BIM v  ČR. CzBIM je oponentem při tvorbě nové legislativy, vytváří a navrhuje nové standardy. Mnozí členové představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIM např. v zahraničních technických komisích ISO a CEN, včetně EU BIM Task Group.

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí Odborná rada pro BIM je platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, které BIM propojuje. V rámci propojování „sil“ je jedním z důležitých cílů rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. CzBIM je spojovníkem jak soukromého, tak i veřejného sektoru.

P4. Vzdělávání CzBIM se aktivně věnuje vzdělávání, poskytuje nejen obecné informace o BIMu, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM ve vazbě na cílovou skupinu. Zájemcům o  metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení si metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Pracovní skupiny V rámci spolku pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin (PS), složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe i akademické sféry, jejich snahou je řešit podrobněji dílčí projekty související se zaváděním metody BIM: • PS#01: BIM & Standardy a legislativa • PS#02: BIM & Výuka • PS#03: BIM & Realizace • PS#04: BIM & Dopravní stavby • PS#05: BIM & GIS Mezi největší úspěchy pracovních skupin patří v roce 2013 vydaná BIM Příručka či spolupráce na projektu Koncepce zavádění BIM v ČR. Mezi dlouhodobými projekty je určitě potřeba zmínit činnost PS#03: BIM & Realizace, která pracovala na standardizaci negrafických informací 3D modelu (SNIM). Pozitivní ohlasy jsou na pracovní skupinu PS#04: BIM & Dopravní stavby, která úspěšně spolupracuje se státním fonde dopravní infrastruktury a dalšími institucemi a firmami pohybujícími se v oblasti dopravní infrastruktury.

STAŇTE SE ČLENEM ODBORNÉ RADY PRO BIM! Stát se členem Odborné rady pro BIM není vůbec těžké. Členem spolku Odborná rada pro BIM z. s. se může stát právnická či fyzická osoba působící či zajímající se o problematiku informačního modelu stavby tzv. BIM – Building lnformation Modeling. Více na www.czbim.org či e‑mailu: tajemnik@czbim.org. Ing. arch. Petr Vaněk, vanek@czbim.org, předseda představenstva, Odborná rada pro BIM 1/2018  |  Konstrukce  |  81

KONSTRUKCE 1/2018  
KONSTRUKCE 1/2018  

Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství ve svém prvním letošním čísle věnoval 4 tiskové strany Stavebnictví 4.0 a činnosti Odborné...

Advertisement