Zoom EYLÜL (SEPTEMBER) 2017 isue 127

Page 63

gEçTiğimiz ay ülkEmizDE ürETimi yapılmaya başlanan 6 çEşiT craFT bira küçük bir organizasyon ilE TanıTılDı. programa DavETlilEr yanınDa, çok sayıDa bira sEvEr DE kaTılDı.

www.cypruszoom.com

61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.