__MAIN_TEXT__

Page 1

VAN

CULTUURFABRIEK NAAR INSPIRATIEFABRIEK

BELEIDSPLAN CURIEUS 2016 - 2020


Dit is  een  uitgave  van  Curieus  vzw   Redac1e  (kernteam  beleidsplanning):  Dietlinde  Oppalfens,  An  Pauwels,  Jurgen  Theunissen   Speciale  dank  aan:  Mathijs  Goderis,  Isabelle  Neyt,  CharloLe  Lootens,  Carolien  Moens,  An  Haelewaeters,   Ellen  Vandewiele,  Kris  Verduyckt,  Stéphanie  Jager,  Peter  Driesen  en  Joke  Quintens     Eindredac1e:  An  Pauwels   Verantwoordelijke  uitgever:  Jurgen  Theunissen
 1


2


ONZE VOORZITTER  AAN  HET  WOORD     We  hebben  fantas+sche  Curieusjaren  achter  de  rug.  Hier  zit  dus  een  fiere  voorzi9er.  Fier  omdat  Curieus  de   afgelopen  jaren  flink  gegroeid  is,  en  zelfzekerder  is  geworden.  Omdat  Curieus  trouw  bleef  aan  haar   waarden,  maar  die  telkens  weer  wist  te  verpakken  in  en  een  hoop  mooie  en  verfrissende  projecten.     Het  Fes+val  van  de  Gelijkheid  is  na  amper  2  edi+es  uitgegroeid  tot  ons  paradepaardje,  en  heeE  Curieus  op   de  kaart  gezet  als  een  geëngageerde  organisa+e  die  ongegeneerd  haar  basiswaarde  in  de  verf  zet:   gelijkheid.  Maar  het  is  natuurlijk  niet  alleen  het  Fes+val  waarmee  we  in  dit  beleidsplan  uitpakken.   Vastberaden  om  een  andere  rich+ng  in  te  slaan  dan  het  oubollige  vormingswerk,  kiezen  we  sinds  enkele   jaren  voor  een  sterke  inhoudelijke  ondersteuning  van  onze  vrijwilligers,  want  afdelingsondersteuning  is  meer   dan  financiële  duwtjes  in  de  rug  geven  en  beamers  uitlenen.  We  willen  vooral  inspireren.  Denk  aan  onze   inspira+ebank  ZomertoerenWinterkuren,  waaruit  vrijwilligers  talloze  kant-­‐en-­‐klare  ac+viteiten  die  de   Curieusfeel  uitstralen,  kunnen  plukken  en  uitwerken  in  hun  wijk  of  gemeente.  Fietsbuddies,  tuinieren  voor   dummies,  huiskamerconcerten  … u  vindt  het  er  allemaal.  Ook  met  overkoepelende  vernieuwende  projecten   waarbij  het  ‘grote  verhaal’ centraal  staat  en  waaraan  elke  afdeling  ‘zijn  karretje  kan  hangen’ willen  we  hen   ondersteunen.  Projecten  waarmee  elke  vrijwilliger  lokaal  aan  de  slag  kan,  vormen  de  ruggengraat  van  onze   werking.  Jaarlijks  proberen  we  minstens  één  nieuw  en  vernieuwend  project  uit  te  werken.  Denk  maar  aan   het  BelBos,  de  deels+ckertjes  van  SAMEN(k)LEVEN,  go  SHOOT  it  …   De  kracht  van  onze  projecten  ligt  in  onze  onstuimige  posi+eve  energie.  Curieus  wil  de  crea+eve  motor  zijn   van  warme  veranderingen.  We  werken  posi+eve  projecten  uit,  die  anderen  inspireren  om  het  goede  te  doen.   Een  shot  posi+eve  energie,  zonder  belerend  te  zijn.     De  evolu+e  die  ik  hierboven  schets  -­‐  en  die  maar  een  onderdeel  is  van  wat  we  de  afgelopen  jaren  allemaal   op  poten  hebben  gezet  -­‐  vormt  de  startposi+e  van  dit  beleidsplan.  We  hebben  de  voorbije  maanden  onze   organisa+e  onder  de  loep  genomen.  We  hebben  65  stakeholders  persoonlijk  geïnterviewd  en  SWOT-­‐analyses   gemaakt  alsof  het  een  lieve  lust  was.  Dat  en  de  380  resultaten  van  een  vrijwilligersenquête  hebben  we  als   basis  genomen  voor  dit  nieuwe  beleidsplan.  Onze  interne  én  externe  partners  spoorden  ons  vooral  aan  om   verder  te  doen  zoals  we  bezig  zijn:  in  het  oog  springende  evenementen  en  overkoepelende  buurtprojecten.     Maar  uiteraard  kunnen  we  beter:  onze  bo9om-­‐up  werking  en  onze  gegevensregistra+e  zijn  concrete  dingen   die  we  prioritair  willen  aanpakken.  We  willen  onze  maatschappelijke  waarden  nòg  sterker  in  de  verf  ze9en,   nòg  meer  samenwerken  en  nòg  meer  inspireren.  En  last  but  not  least:  onze  lokale  werking  mag  best  wat   moderner  worden.  Minder  rigide,  en  meer  openstaan  voor  andere  en  nieuwe  vormen  van  verenigen.  We   willen  de  volgende  5  jaar  een  open  huis  worden  voor  iedereen  die  op  een  posi+eve  manier  aan  de  slag  wil   gaan  in  zijn/haar  straat,  wijk,  buurt,  dorp  of  stad.  Genoeg  uitdagingen  dus,  om  de  volgende  beleidsperiode   nieuwe  stappen  vooruit  te  ze9en.   Want  vooruit  willen  we.  S+lzi9en  staat  niet  in  het  woordenboek  van  het  fantas+sche  vernieuwde  team  dat   vandaag  aan  de  Curieuskar  trekt.  Zelhri+sch  en  met  een  open  blik  op  de  toekomst.  Ik  kijk  er  naar  uit  om,   samen  met  de  Curieusploeg  en  de  duizenden  lokale  vrijwilligers,  verder  te  bouwen  aan  de  moderne   progressieve  werking  die  Curieus  is.   Jan  Roegiers,  voorziLer  Curieus
 3


4


VAN CULTUURFABRIEK  NAAR  INSPIRATIEFABRIEK   BELEIDSPLAN  Curieus  2016-­‐2020
 ONZE  VOORZITTER  AAN  HET  WOORD      

                       3  

INHOUDSTAFEL  

     5  

1. INLEIDING  

     9  

2. BELEIDSPLANNINGSTEAM  EN  PROCES    

 11  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Hoe het  allemaal  begon     Vrijwilligersenquête   Stakeholdersanalyse   Sterktes  en  zwaktes  herkennen,  kansen  grijpen  en  bedreigingen  ombuigen   Een  hedendaagse  missie,  een  ambi1euze  visie  en  concrete  doelen    

3. GEGEVENSVERZAMELING  

 15  

3.1 Interne  gegevensverzameling  

 15  

     

 27  

4. EEN  STERKE  MISSIE  EN  EEN  AMBITIEUZE  VISIE  

 35  

5. BELEIDSUITDAGINGEN      

 39  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Profiel van  de  organisa1e   Grote  vrijwilligersenquête   Interne  stakeholdersanalyse   SWOT-­‐analyse    

3.2 Externe  gegevensverzameling   -­‐ Externe  stakeholdersanalyse  (partners)   -­‐ Externe  omgevingsanalyse  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Communica1e Projectwerking   Lokale  werking   Samenwerking   Par1cipa1e   5


-­‐ Diversiteit en  duurzaamheid   -­‐ Doelgroep  

6. DOELSTELLINGEN  CURIEUS    

 43  

SD 1  In  2020  formuleert  en  verdedigt  Curieus  haar  waarden  
 (gelijkheid,  solidariteit,  duurzaamheid)  en  vertaalt  ze  in  posi\eve  projecten  
 met  een  knipoog,  steeds  met  het  oog  op  het  verzachten  van  de  samenleving.   SD  2  In  2020  hee^  Curieus  een  flexibele  (hyper)lokale  werking  
 waarin  ruimte  is  voor  doeners  in  klassieke  afdelingen,  buurtwerkingen,   thema\sche  werkingen  en  losse  vrijwilligers.   SD  3  In  2020  zorgt  Curieus  voor  een  netwerk  voor  zij  die  iets  willen  
 organiseren  binnen  het  progressieve  veld.   SD  4  Curieus  evolueert  naar  een  inspira\efabriek  door  ideeën  
 aan  te  reiken  en  op  te  pikken,  doeners  samen  te  brengen  
 en  crea\eve  typeac\es  te  voorzien.  

7. MENSEN  EN  MIDDELEN    

 51  

7.1 Financieel  beleid  

 51  

7.2 Medewerkersbeleid    

 56  

8. TOETSING  AAN  DE  BEOORDELINGSCRITERIA  UIT  HET  DECREET    

 59  

-­‐ Donkere wolken   -­‐ Meerjarenbegro1ng  

-­‐ Een verschroeiend  tempo  in  knellende  schoentjes   -­‐ Personeelsbehoe`eplan  

8.1 Toepassing  van  de  vier  func\es  van  het  SCW    

61

-­‐ Awoert hokjes  -­‐  over  kruisbestuiving  en  sterke  pijlers   -­‐ Balans  in  de  na1onale  projecten   -­‐ Lokaal  engagement  

6


8.2 Begeleiding  en  ontwikkeling  van  het  afdelingswerk  en  beleid  
 ten  aanzien  van  de  vrijwilligers               -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

65

70

Klassieke vrijwilligerswerking  onder  druk   Inspirerend  DNA  in  de  etalage   Een  magazijn  vol  horizontale  en  boLom-­‐up  inspira1e   En  de  klassieke  afdelingen?  Laten  we  die  aan  hun  lot  over?   Vrijwilligerswerkgroep  

8.3 Ac\es  voor  verruiming  en  verbreding  van  de  par\cipa\e     -­‐ Verruiming  van  onze  doelgroep   -­‐ Hoe  we  die  mensen  daarna  ac1ef  willen  laten  par1ciperen  

8.4 Ac\es  met  een  landelijk  karakter    

74

78

85

90

93

97

-­‐ Tweesporenbeleid: projecten  en  evenementen  in  de  etalage   -­‐ Moeilijke  thema’s  in  een  verfrissend  verhaal  

8.5 Communica\e  met  de  leden   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Projectcommunica1e Ambassadeurs  en  ‘de  vrienden  van  Curieus’   Een  warme  professionele  huiss1jl   Vernieuwde  website(s)   Sociale  media  als  community-­‐tool  en/of  doorgeefluik  van  inspira1e   Een  specifiek  communica1eplan  voor  onze  missie   Openbare  ruimte   TAPAS  als  wederzijdse  inspira1edag  

8.6 Aandacht  voor  culturele  diversiteit  en  interculturaliteit   -­‐ Projectaanpak  creëert  ontmoe1ng   -­‐ Personeel  en  achterban   -­‐ Diversiteit  is  meer  dan  interculturaliteit  

8.7 Samenwerking  en  netwerkvorming  met  andere  organisa\es   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Projectsamenwerkingen Eigen  verhaal   Meestappen  in  het  verhaal  van  andere  organisa1es  en  burgers   TAPAS  groeit  uit  tot  netwerkevent  

8.8 Het  ontwikkelen  van  vernieuwende  en  bijzondere  ac\viteiten   -­‐ Etalageprojecten  met  een  posi1ef  verhaal   -­‐ OnuitpuLelijke  posi1eve  energie   -­‐ Openbare  ruimte  

8.9 Zorg  voor  professionaliteit  en  professionalisering  

7


-­‐ CRM: de  processie  van  Echternach  die  een  race  van  Francorchamps  moet  worden   -­‐ Warme  huiss1jl  en  communica1e   -­‐ Eigen1jds  personeelsbeleid  met  oog  voor  ieders  talenten  

8.10 Rekening  houdend  met  de  principes  van  integrale  kwaliteitszorg  

                 100  

-­‐ Beleidsplan en  voortgangsrapportage   -­‐ Projectevalua1es  

8.11 Beeld  van  de  doelgroep  van  de  organisa\e    

                 102  

-­‐ Open projecten  …  voor  mensen  met  een  open  geest   -­‐ Verjonging,  vervrouwelijking  en  streven  naar  sociale  en  superdiverse  mix  

9. BESLUIT    

 

104  

BIJLAGEN -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Vrijwilligersenquête Vragen  stakeholdersanalyse   Notulen  Algemene  Vergadering   Organigram


8


1. INLEIDING Misschien  schrikt  u  wanneer  u  dit  beleidsplan  onder  ogen  krijgt.  Niet  alleen  omdat  we  ons  deze  keer   hebben  ingehouden  om  er  geen  vuistdikke  klepper  van  te  maken  (alhoewel  …).  Maar  vooral  omdat  we  de   afgelopen  beleidsperiode  hard  geëvolueerd  zijn.  Niet  dat  Curieus  onherkenbaar  veranderd  is,  maar  de   manier  waarop  we  vandaag  onze  plaats  in  het  sociaal-­‐culturele  veld  innemen,  verschilt  echt  opmerkelijk  van   onze  aarzelende  houding  van  5  jaar  geleden.     Het  mag  dan  ook  niet  verbazen  dat  we  onze  missie  dit  voorjaar  helemaal  herschreven.  Dat  we  onze  visie   voor  de  volgende  beleidsperiode  herformuleerden.  En  dat  we  totaal  nieuwe  ambi1euze  beleidsuitdagingen   en  doelstellingen  onder  woorden  brachten.  Uitwijden  doen  we  nog  al1jd,  een  beknopt  beleidsplan  schrijven   is  voor  ons  een  hele  uitdaging.  We  laten  ons  nog  al1jd  meeslepen  door  ons  enthousiasme  :-­‐).   Misschien  schrikt  u  niet.  En  zag  u  deze  verandering  al  weerspiegeld  in  de  voorbije  voortgangsrapporten.  In   onze  posi1eve  projecten.  In  onze  glanzende  energie  om  steeds  meer  een  maatschappelijke  rol  te  spelen.   We  kijken  niet  alleen  door  een  andere  bril  naar  cultuur  en  de  samenleving,  we  willen  die  ook  veranderen.     Vijf  jaar  geleden  was  Curieus  een  zoekende  organisa1e:  op  zoek  naar  haar  iden1teit,  zoekend  naar  haar  plek   in  het  sociaal-­‐culturele  werkveld  en  naar  een  evenwicht  in  haar  eigen  projectwerking.     Vandaag  is  Curieus  een  vereniging  die  vol  vertrouwen  met  beide  voeten  stevig  in  een  veranderende   samenleving  staat.  Met  een  duidelijke  smoel,  een  sterk  maatschappelijk  engagement,  een  evenwich1ge   projectwerking.  En  met  oog  voor  de  wijzigende  vrijwilligerswerking.   We  staan  vandaag  op  een  kantelpunt.  Klaar  om  bewust  de  volgende  stap  te  zeLen,  om  van  Curieus  een   moderne  sociaal-­‐culturele  organisa1e  te  maken  die  zich  aanpast  aan  de  nieuwe  vormen  van  verenigen.   Spontane  netwerken  van  burgers  die  elkaar  vinden  omdat  ze  zich  scharen  achter  dezelfde  ambi1es  om  hun   wijk  zachter  te  maken  en  preoger  om  te  wonen.  Progressieve  zielen  die  samen  aan  een  warmere   samenleving  willen  bouwen.  Onze  klassieke  afdelingswerking  is  soms  ontoereikend  om  die  geëngageerde   mensen  aan  Curieus  te  binden.     Vijf  kernwoorden  lopen  als  een  rode  draad  door  dit  beleidsplan.  Ze  vormen  dan  ook  de  spil  van  de  werking   van  Curieus  voor  de  volgende  5  jaar:  hyperlokaal,  par1cipa1e,  inspira1e,  verzach1ng,  openheid.     We  willen  ons  niet  alleen  aanpassen  aan  die  nieuwe  vorm  van  verenigen,  we  willen  een  wegbereider  zijn.   Het  is  onze  ambi1e  om  de  volgende  5  jaar  steeds  meer  open  te  staan  voor  elke  progressieve  ziel  die  met   een  fris  idee  komt  om  zijn/haar  buurt  een  levendigere  of  zachtere  plek  te  maken  en  een  partner  zoekt  voor   de  uitwerking  ervan.  De  weg  van  klassieke  afdelingswerking  naar  een  vereniging  vol  hyperlokale  tentakels   met  elas1sche  groepen  met  geëngageerde  zielen  is  lang,  en  lijkt  ons  niet  simpel.  Maar  in  ons  hoofd  kneLert   een  vreemde  mix  van  gezond  zelfvertrouwen,  frisse  moed  en  aarzelende  schroom.  We  willen  het  goed   doen.  Maar  nieuwsgierigheid,  enthousiasme  en  een  posi1eve  drive  drijven  ons.  Niet  alleen  om  straffe   projecten  uit  te  werken.  Maar  ook  om  die  hernieuwde  vrijwilligerswerking  vol  enthousiaste   Curieusambassadeurs  uit  te  bouwen.  
 Tegelijk  laten  we  onze  klassieke  afdelingen  niet  achter.  We  willen  ze  meer  dan  ooit  inspireren  om  in  hun   eigen  buurt  te  blinken  met  aantrekkelijke  en  aanstekelijke  ini1a1even.  Grote  verhalen,  die  we  lokaal  kunnen   9


vertalen, blijven  onze  leidraad.  We  hebben  wilde  plannen  met  De  Verzachters,  Prijzen  van  de  Gelijkheid,   #DroomJeBuurt,  #StapjeNaarLinks,  de  briefschrijvers  …  En  met  onze  deels1ckertjes,  uiteraard.  Moeilijke   thema’s  verpakken  in  een  verfrissend  verhaal,  het  blij`  onze  core-­‐business.  Een  verhaal  dat  mensen  ertoe   aanspoort  om  in  hun  eigen  buurt  en  netwerk  prikjes  tegen  verzuring  te  geven.   En  we  willen  blijven  verbazen  met  straffe  evenementen,  die  heel  nadrukkelijk  open  staan  voor  het  grote   publiek.  VOLTA  krijgt  al  in  het  eerste  jaar  van  de  nieuwe  beleidsperiode  een  nieuw  kleedje  en  wordt  een   podium  voor  jong  geweld  in  talloze  disciplines:  literatuur,  muziek,  illustra1e,  installa1e  …  De  Nacht  van  de   Toekomst  krijgt  in  2016  een  doorstart  in  vijf  centrumsteden  gespreid  over  Vlaanderen  en  Brussel.  En   uiteraard  is  daar  sinds  2013  ons  paradepaardje:  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  waar  we  als  progressieve   vereniging  duidelijk  tonen  niet  bang  te  zijn  van  wat  maatschappelijk  en  cultureel  engagement.  Een  divers   Fes1val,  want  we  vieren  onze  verschillen.  Een  Fes1val  voor  oog  en  oor.  Maar  vooral  voor  hoofd  en  hart,  met   gelijkheid  en  verbondenheid  als  rode  draad  van  vier  dagen  debat,  fotografie,  literatuur,  muziek,  poëzie,   documentaire,  dans  …   De  inspira1efabriek  die  Curieus  wil  zijn,  werkt  in  twee  rich1ngen.  We  willen  zelf  inspireren,  met  onze   evenementen  en  projecten.  Maar  onze  zintuigen  staan  ook  op  scherp  om  ons  te  laten  inspireren  door   progressieve  zielen  in  de  maatschappij.  Of  ze  nu  (al)  vrijwilliger  zijn  of  niet.  Onze  bo9om-­‐up  werking  moet   écht  beter.  We  starten  met  een  intensief  par1cipa1etraject.  We  verzamelen  vrijwilligers  en  externen  samen   met  medewerkers  in  projectwerkgroepen,  waar  de  concrete  uitwerking  van  projecten  vorm  krijgt  (inspira1e   in  de  ‘diepte’).  Ook  de  vrijwilligerswerkgroep  neemt  een  doorstart  met  vers  bloed.  Tegelijk  blij`  de   ac1viteitendatabank  ZomertoerenWinterkuren  de  spil  van  onze  brede  inspira1etool,  met  kant-­‐en-­‐klare   ac1viteiten  die  perfect  ingeplant  kunnen  worden  in  elke  buurt,  wijk,  straat  in  Vlaanderen  en  Brussel.  TAPAS,   de  vrijwilligersdag  van  Curieus,  moet  de  komende  jaren  uitgroeien  tot  een  netwerkevent  (ook  met   externen)  en  een  inspira1edag.  Maar  ook  een  par1cipa1edag,  waar  ideeën  van  onderuit  kunnen   opborrelen.   We  zijn  gegroeid.  We  zijn  gesterkt.  En  we  zien  vooral  duidelijk  waar  we  naartoe  willen,  en  de  rol  die  we   willen  spelen  in  het  maatschappelijke  en  culturele  veld.  We  nodigen  u  graag  uit  om  ons  op  onze  weg  te   volgen.  Ons  af  en  toe  te  zien  struikelen  (liefst  niet  te  veel),  maar  vol  vertrouwen  verder  te  gaan  in  die  steeds   veranderende  samenleving.  Met  open  vizier  om  te  bouwen  aan  onze  ideale  maatschappij:  een  samenleving   waarin  iedereen  gelijk  aan  de  start  komt,  mensen  solidair  zijn  met  elkaar,  zorgen  en  begrip  hebben  voor  wie   het  moeilijk  hee`  en  waar  duurzaamheid  een  belangrijkere  economische  waarde  is  dan  harde  cash.   We  zijn  fier  op  dit  beleidsplan,  we  hopen  dat  u  dat  tussen  de  lijntjes  kan  lezen.  Maar  meer  nog,  zijn  we  fier   op  Curieus.  

Warme groet   Het  Curieusteam  

10


2. BELEIDSPLANNINGSTEAM  EN  PROCES   Dit  beleidsplan  komt  uiteraard  niet  uit  de  koker  één  uitverkoren  Curieusziel.  Het  beleidsplanningsteam  werd   evenwich1g  samengesteld  met  medewerkers  en  bestuurders  van  de  na1onale  Curieuskoepel  en  uit  elk   regionaal  secretariaat.  Die  landelijke  spreiding  vinden  we  heel  belangrijk,  omdat  Vlaanderen  en  Brussel  -­‐   laat  staan  de  inwoners  hiervan  -­‐  geen  homogene  massa  vormt,  maar  elke  regio  zijn  eigen  noden  en   aspira1es  hee`.  Tegelijk  willen  we  een  toekomstvisie  die  al  deze  regio’s  en  mensen  verbindt.  Dit  team  zat   bijna  ontroerend  snel  op  dezelfde  golflengte  en  we  durven  zelfs  beweren  dat  samen  werken  aan  dit   beleidsplan  een  plezant  proces  was.     De  kerngroep,  bestaande  uit  drie  beleidsmedewerkers  van  Curieus  na1onaal  met  ervaring  in  de  regionale   en  afdelingswerking,  had  de  taak  om  al  dit  enthousiasme  om  te  zeLen  in  concreet  ‘beleidsplan-­‐voer’.   Gezien  de  grote  input  van  het  team  was  dit  niet  de  zwaarste  opdracht,  rekening  houden  met  ieders  eigen   accenten  en  opmerkingen  was  bij  1jden  moeilijker.     Onze  beleidsdagen  werden  telkens  begeleid  door  Joke  van  Dwarsdenkers.  Een  sterke  professionele   coaching,  waardoor  onze  brainstorms,  stadssafari,  SWOT-­‐analyse  en  evalua1es  nooit  op  een  saaie,  klassieke   manier  verliepen,  maar  voortdurend  de  crea1viteit  van  onze  Curieusmensen  prikkelden  en  dit  alles  toch   resulteerde  in  een  coherent  toekomstplan.    

-­‐ Hoe het  allemaal  begon  …     In  juni  2014  trok  het  team  (op  de  tweede  dag  aangevuld  met  enkele   vrijwilligers)  op  beleidstweedaagse  naar  Genk.  We  evalueerden  het   voorbije  beleidsplan  en  stonden  lang  s1l  bij  de  foto  van  Curieus  op  dat   moment.  Wat  is  Curieus  vandaag?  Welke  mensen  bereiken  we?  Welke   projecten  maken  ons  sterk?  Welke  talenten  hee`  ons  team  vandaag?   Maar  keken  ook  al  vooruit,  met  wilde  wensen  en  zoLe  dromen.  Welke   verandering  willen  we  teweeg  brengen  in  de  samenleving?  Input  die   belangrijk  was  voor  de  latere  SWOT-­‐analyse.  Hoewel  de   toekomstgerichte  brainstorm  een  nog  redelijk  vrijblijvend  en  ‘speels’   vooruitkijken  was,  kwam  toen  al  veel  bovendrijven  wat  de  basis  vormde   van  ons  latere  denkwerk.  Denk  maar  aan  de  nood  aan  een  nieuwe   aanpak  van  de  lokale  groepen  en  de  goes1ng  in  het  herformuleren  van  visie  en  missie,  en  het  beter  inspelen   op  diversiteit  en  meerlagige  iden1teit.   Uiteraard  is  dit  beleidsplan  daarna  niet  enkel  ontsproten  aan  de  hersenspinsels  en  deze  enthousiaste   brainstorms  van  de  Curieusmedewerkers.  Een  intensief  proces,  waarbij  we  praaLen  met  zo  veel  mogelijk   betrokkenen,  ging  vooraf  aan  het  formuleren  van  onze  doelstellingen  en  toekomstvisie.    

-­‐ Vrijwilligersenquête Eind  2014  en  begin  2015  bevroegen  we  onze  lokale  vrijwilligers  van  Curieus  via  een  online-­‐enquête  (waar   aangewezen  verspreidden  we  een  papieren  versie).  Maar  liefst  380  respondenten  vulden  deze  40   meerkeuzes  en  9  open  vragen  in.  Een  analyse  van  deze  enquête  leest  u  in  het  hoofdstukje  ‘Interne   gegevensverzameling’.  Het  volledige  overzicht  van  de  resultaten  vindt  u  in  de  bijlage.  We  onthouden  vooral   11


dat onze  vrijwilligers  de  nieuwsbrief  het   makkelijkste  communica1ekanaal  vinden,  dat   ze  met  Curieus  een  brug  willen  werpen  tegen   verzuring  en  innova1eve  projecten  van  de   koepel  verwachten,  die  lokaal  vertaald   kunnen  worden.  Heel  concreet  plukten  we  er   zelfs  de  eerste  thema’s  voor  ons   vormingstraject  uit:  sociale  media  en  pers.  

-­‐ Stakeholdersanalyse Gelijk1jdig  kozen  we  voor  een  diepte-­‐ interview  met  65  stakeholders.  We  kozen  ervoor  om  deze  interviews  persoonlijk  af  te  nemen,  zodat  het  een   open  gesprek  werd  met  ruimte  voor  bijvragen,  persoonlijke  sugges1es  en  extra  diepte  waar  nodig.  We   verdeelden  onze  stakeholders  in  vier  categorieën:  11  leden  van  de  algemene  vergadering,  12   samenwerkingspartners,  12  medewerkers  van  Curieus  en  30  vrijwilligers  (al  dan  niet  verbonden  aan  een   lokale  afdeling).  De  antwoorden  van  de  leden  van  de  algemene  vergadering,  de  medewerkers  van  Curieus   en  de  vrijwilligers  worden  besproken  in  het  hoofdstukje  ‘Interne  gegevensverzameling’.  We  filteren  de   belangrijkste  info  uit  de  gesprekken  met  onze  samenwerkingspartners  uit  de  stakeholdersanalyse  en   bekijken  die  van  naderbij  in  het  eerste  gedeelte  over  de  externe  gegevensverzameling.  Daarnaast  is  in  dit   kwalita1ef  onderzoek  voldoende  1jd  en  ruimte  gemaakt  om  de  literatuur  en  experts  ter  zake  te  raadplegen.   De  neerslag  hiervan  vindt  u  terug  in  het  tweede  gedeelte  van  ‘Externe  gegevensverzameling’.    

-­‐ Sterktes en  zwaktes  herkennen,  kansen  grijpen  en  bedreigingen  ombuigen   Afgelopen  lente  trokken  we  op  afzondering  (met  partners,  vrijwilligers  en  bestuurders)  voor  een   doorgedreven  SWOT-­‐analyse.  We  bespraken  de  resultaten  van  de  vrijiwilligersenquête  en   stakeholdersanalyse,  filterden  de  sterktes  en  zwaktes  van  onze  organisa1e,  en  trokken  de  stad  in  voor  een  

fotosafari om  kansen  en  bedreigingen  in  beeld  te   brengen.  Het  resultaat  van  onze  SWOT-­‐analyse  is  ook  terug  te  vinden  in  het  laatste  gedeelte  van  de  het  stuk   ‘Interne  gegevensverzameling’.  Wat  hier  vooral  naar  voor  kwam,  was  het  hokjesdenken  en  het  1jdrovende   zoeken  naar  sponsoring  en  schrijven  van  subsidiedossiers  als  sterke  bedreiging,  de  publieke  ruimte  viel  ons   dan  weer  het  sterkst  op  als  kans.   12


-­‐ Een hedendaagse  missie,  een  ambi\euze  visie  en   concrete  doelen     Gewapend  met  deze  info  van  binnenuit  (interne   gegevensanalyse)  en  van  buitenaf  (externe   gegevensanalyse)  reisden  we  in  juni  2015  naar  zee  voor   een  tweede  beleidstweedaagse  met  het  team  en   begeleidster  Joke  Quintens.  We  formuleerden  alle   elementen  die  de  nieuwe  missie  en  visie  moest  bevaLen   en  lieten  onze  crea1viteit  de  vrije  loop  over  doelen  en   ac1es  die  passen  in  het  kader  dat  door  de  vrijwilligers,   stakeholders  en  de  omgevingsanalyse  geschapen  was.   Een  intensief  werk,  maar  tegelijk  heel  fijn  en  uitdagend   omdat  wilde  plannen  vorm  kregen.  Naarmate  de   tweedaagse  vorderde  en  de  puzzel  steeds  meer  in  elkaar   viel,  kon  men  zelfs  spreken  van  een  lichte  euforie.       Verder  drijvend  op  deze  golf  van  enthousiasme  zaten  we  in   september  2015  nog  een  laatste  keer  samen  met  het  hele   team.  De  kerngroep  had  ondertussen  deze  euforie  trachten  te   vertalen  in  concrete  teksten  (missie  en  visie)  en   doelstellingen.  Van  bij  de  eerste  brainstorm  was  duidelijk  dat   we  aan  hetzelfde  zeel  trokken,  dus  hier  is  vooral   gediscussieerd  over  woordkeuze,  komma’s  en  eigen   prioriteiten  en  accenten.  De  samenwerking  van  collega’s  bij   de  na1onale,  Brusselse  en  provinciale  koepels  en  input  van   vrijwilligers,  bestuurders  en  nauw  aan  het  hart  liggende   partners,  leidde  uiteindelijk  tot  een  beleidsplan  waar  we  allen   100%  achter  staan.  Het  is  onder  ons  vel  gekropen  en  we   hopen  elk  van  onze  vrijwilligers,  bestuursleden  en  andere   ambassadeurs  van  Curieus  ermee  te  kunnen  besmeLen.  

13


14


3. GEGEVENSVERZAMELING
 Citaten  van  onze  stakeholders  (vrijwilligers,  bestuurders,  medewerkers  en  partners)  lopen  als  een  rode   draad  doorheen  dit  hoofdstuk.    

3.1 Interne  gegevensverzameling  

-­‐ Profiel van  de  organisa\e
 • Een  blik  op  het  verleden
 In  1968  ontstaat  de  ‘Centrale  voor  Socialis1sch  Cultuurbeleid’  uit  de  samenvoeging  van  de   Centrale  voor  Arbeidersopvoeding  en  de  Centrale  voor  Socialis1sche  Cultuurwerken.  In  de  jaren   ‘70  kent  het  plaatselijke  werk  van  CSC-­‐Vormingswerk  een  enorme  uitbreiding  met  300  ac1eve   afdelingen,  in  de  jaren  ’80  verdubbelt  dat  aantal  zelfs.  De  na1onale  werking  ontwikkelt  vooral   succesvolle  themapakkeLen  en  prak1sch-­‐organisatorische  kaderdagen.  De  afdelingen  leggen  de   nadruk  op  ontspannende  ac1viteiten.  Vanaf  1986  werkt  CSC-­‐Vormingswerk  met  jaarthema’s:   racisme,  extreemrechts,  mensenrechten,  milieu,  verkeer  …  De  opkomst  van  het  Vlaams  Blok   inspireert  de  organisa1e  voor  een  themacongres  rond  mensenrechten,  racisme  en  fascisme  …  en   blij`  de  latere  programma1e  van  CSC-­‐Vormingswerk  inspireren.  Vanaf  ’95  gaat  alle  aandacht  naar   projectwerking,  gedragen  door  het  na1onaal  secretariaat  en  de  educa1eve  medewerkers.  Op  12   december  1996  volgt  een  belangrijke  statutenwijziging.  Tussen  de  na1onale  vzw  en  de  regionale   verenigingen  wordt  een  samenwerkingsovereenkomst  afgesloten.  Belangrijker  is  de  groei  van  een   strikt  zuilgebonden  organisa1e  naar  een  onawankelijke  vereniging  die  trots  is  op  haar   socialis1sche  roots  (en  dat  gedachtegoed  ook  uitdraagt),  maar  eigen  doelstellingen  formuleert,   een  eigen  agenda  hee`  met  eigen  open  ac1viteiten  gericht  naar  derden  en  eigen   communica1ekanalen.  CSC  wil  de  ganse  lokale  gemeenschap  aanspreken  en  niet  enkel  de  eigen   achterban.  De  financiële  structuur  en  de  organisa1estructuur  zijn  volledig  autonoom.  Dat   groeiproces  resulteert  in  een  nieuwe  naam.  Op  26  oktober  2002  ziet  curieus  het  levenslicht.   Thema  ‘wonen’  en  de  60ste  verjaardag  van  de  bevrijding  inspireren  de  vernieuwde  werking.  Het   zwaartepunt  verlegt  zich  van  het  na1onale  niveau  naar  de  regionale  werkingen.  Veel  energie  en   middelen  vloeien  naar  een  degelijke  communica1e  van  de  nieuwe  naam.  In  2004  moet  curieus   ook  noodgedwongen  reorganiseren.  De  nieuwe  boost  in  de  provinciale  ac1viteitenwerking  blij`   echter  uit.  En  dus  herbront  curieus  zich  eind  2007  grondig,  en  maakt  ze  nieuwe  beleidskeuzes.   Het  na1onale  niveau  wordt  nieuw  leven  ingeblazen.  De  vrijwilligers  (die  zich  verzamelen  in  lokale   afdelingen)  vormen  de  spil  van  de  werking,  de  provinciale/gewestelijke  secretariaten  richten  zich   op  de  ondersteuning  van  deze  vrijwilligers  en  ontwikkelen  daarnaast  ook  een  overkoepelend   ac1viteitenaanbod.  Het  na1onale  secretariaat  ondersteunt  de  provincies/gewest  in  hun  werking   én  ontwikkelt  grotere  projecten.  Het  communica1ebeleid  wordt  gestroomlijnd  en  de  organisa1e   richt  haar  blik  defini1ef  naar  buiten.
 
 Zowel  in  de  beleidsplanning  als  in  de  dagdagelijkse  werking  kan  je  de  curieuswerking  opsplitsen  in   vijf  vaste  aandachtspunten,  die  constant  worden  geëvalueerd  en  bijgestuurd  (dankzij  het  proces   van  voortgangsrapportage)  en  ook  permanent  met  elkaar  in  verbinding  staan:
     -­‐  ac1viteitenaanbod  (een  breed,  open  aanbod  voor  het  grote  publiek)
     -­‐  samenwerking  (op  zoek  naar  partners  in  zowat  elke  ac1viteit)
 15


-­‐ communica1e  (een  versterking  van  de  naamsbekendheid)
     -­‐  vrijwilligerswerking  (gericht  op  ondersteuning,  zelfredzaamheid  en  par1cipa1e)
     -­‐  personeelsbeleid  (gericht  op  inbreng,  evalua1e  en  opleiding)
 In  2008  en  2009  zet  curieus  zichzelf  met  een  aantal  grote  projecten  (De  Jacht  op  Super  8,  Slimste   Sos,  eerste  educa1eve  reis  naar  Berlijn,  VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  Arbeid)  terug  op  de  kaart.  En  dat   werkt  inspirerend  voor  het  nieuwe  beleidsplan:  de  uitbouw  van  een  tweesporenbeleid.  Grote,   open  ac1viteiten  op  na1onaal  en  provinciaal  vlak,  gecombineerd  met  een  sterke  lokale  werking.  

• Situa1eschets vandaag  -­‐  een  blik  op  de  voorbije  beleidsperiode
 Curieus  (ondertussen  met  grote  ‘C’)  hee`  de  meeste  van  haar  doelen,  geformuleerd  in  het   beleidsplan  2011-­‐2015  bereikt.  Waar  in  de  periode  2011-­‐2012  nog  sterk  de  nadruk  lag  op  het   herwinnen  van  vertrouwen  en  het  terug  op  de  kaart  zeLen  van  de  (lokale)  werking  is  Curieus  de   afgelopen  3  jaar  vol  zelfvertrouwen  geëvolueerd  naar  een  vereniging  met  een  sterke   maatschappelijke  rol.
 1. Projectwerking  
 We  versterkten  onze  lokale  focus:  zowat  elk  project  dat  we  uitwerkten,  kon  lokaal  vertaald  of   uitgerold  worden.    Of  het  kwam  zélf  opgeborreld  uit  de  afdelingswerking,  en  werd  overgenomen  als   type-­‐voorbeeld  voor  andere  lokale  werkingen.  Op  die  manier  herwon  de  (verloren  geraakte)   bo9om-­‐up  werking  aan  belang.  Neuzen  in  Vlaanderen,  BelBos,  go  SHOOT  it,  SAMEN(k)LEVEN  zijn   één  voor  één  sterk  lokaal  verankerde  projecten,  die  de  afdelingswerking  naar  een  hoger  en   professioneler  niveau  1llen.  Maar  naast  deze  sterke  lokale  drive  werkte  Curieus  ook  steeds  meer   een  open  aanbod  uit,  gericht  op  de  ‘nieuwe  cultuurgebruiker’  die  shopt  en  zich  minder  bindt  aan   één  bepaalde  vereniging.  VOLTA  is  daar  een  schoolvoorbeeld  van,  in  2013  kwam  daar  ons   paradepaardje  bij:  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid.
 
 Curieus  bouwde  vastberaden  voort  op  deze  ingeslagen  weg  van  het  tweesporenbeleid.  Met  succes.   Maar  de  sterkste  verandering  in  de  werking  was  haar  geleidelijke  evolu1e  van  een  vereniging  met   een  sterke  focus  op  cultuurbeleving  en  ontspanning  naar  een  organisa1e  die  een  maatschappelijke   rol  wil  spelen.  De  focus  op  maatschappelijke  ac1vering  spreekt  uit  alle  recente  projecten:  BelBos   (dat  wil  aanzeLen  tot  duurzaam  recycleren  van  oude  gsm’s),  go  SHOOT  it  (dat  mensen  laat   fotograferen  over  maatschappelijke  thema’s),  SAMEN(k)LEVEN  (deels1ckertjes  die  aanzeLen  tot   duurzaam  materiaalgebruik).  De  wil  om  deze  maatschappelijke  rol  verder  te  spelen  komt  helemaal   tot  ui1ng  in  haar  grootste  project  sinds  jaren:  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid.  Drie  dagen  lang   verzamelt  Curieus  (ondertussen  meer  dan  5.000)  progressieve  zielen  in  de  Gentse  Vooruit  voor   debaLen,  lezingen,  documentaires,  expo,  interviews…  rond  de  meest  diverse  maatschappelijke   thema’s.  Ook  VOLTA  kreeg  na  7  edi1es  een  inhoudelijk  luik  in  2015.  
 
 Na  onze  inhaalbeweging  als  maatschappelijke  speler,  steunen  we  nu  op  een  evenwich1ge  verdeling   over  de  vier  func1es  van  het  sociaal-­‐cultureel  werk.  Dat  evenwicht  werkt  heilzaam:  de  sfeer  is  goed,   nieuwe  vrijwilligers  en  lokale  werkingen  dienen  zich  aan.  We  zijn  klaar  voor  de  volgende  stap  in   onze  evolu1e  naar  een  modern  sociaal-­‐culturele  vereniging:  een  evolu1e  naar  een  meer  open   lokale  werking  waarin  plaats  is  voor  klassieke  afdelingswerking,  maar  ook  voor  andere  vormen  van   verenigen.  Vol  vertrouwen  werkte  Curieus  aan  haar  beleidsplan  voor  de  periode  2016-­‐2020,  dat   hier  voor  u  ligt.


16


2. Communica1e
 We hebben  het  eens  nagekeken.  In  elk  voortgangsrapport  van  de  afgelopen  periode  spreken  we   over  de  communica1e  met  onze  leden  als  “een  stokpaardje”.  En  dat  is  het  ook.  Onze  communica1e,   doorspekt  met  sterke  beelden  en  humor,  staat  op  een  hoog  niveau.  En  dat  willen  we  zo  houden.  Dat   is  ook  de  reden  waarom  we  in  dit  beleidsplan  geen  afzonderlijke  Strategische  Doelstelling  wijden   aan  ons  communica1ebeleid.  “Behouden  wat  goed  werkt”  is  hier  het  devies.  Voor  alles  wat  we   doen,  hanteren  we  bij  Curieus  een  mix  van  communica1emiddelen:  provinciale  nieuwsbrieven,   flyers,  mailings,  Facebook,  TwiLer,  magazine  De  Neus,  website,  inhoudelijke  brochures  voor   vrijwilligers  (waarbij  we  heel  duidelijk  kaderen  waarom  we  deze  projecten  organiseren  en  hoe  ze   met  dit  project  aan  de  slag  kunnen),  telefonisch  contact,  afdelingsbezoeken,  vormingen  …  maar   vooral  ook  heel  wat  (in)formeel  contact  1jdens    overkoepelende  evenementen.  We  willen  dat  ze   ons  (en  elkaar)  kennen.  Daarnaast  werken  we  per  project  een  uitgekiend  communica1eplan  uit.   Daarbij  is  de  betrokkenheid  van  onze  vrijwilligers  (en  medewerkers  en  samenwerkingspartners   uiteraard)  een  belangrijke  pijler.  
 
 Die  constante  combina1e  blijkt  een  succesnummer.  De  na1onale  website  van  Curieus  is  na  5  jaar   wel  aan  vernieuwing  toe.  En  eens  de  trein  van  de  CRM  eindelijk  terug  aan  het  rollen  gaat,  zal  ook   onze  communica1e  hierop  steunen.  
 
 Belangrijk  in  dat  verhaal  is  onze  projectgebonden  communica1e.  Voor  elk  groot  project  dat  we   uitwerken,  ontwikkelt  Curieus  niet  alleen  een  apart  communica1eplan,  maar  ook  een  eigen   website.  www.belbos.be,  www.fes1valgelijkheid.be,  www.nachtvandearbeid.be,   www.samenkleven.be,  …  elk  van  deze  websites  zijn  gelinkt  aan  de  algemene  website  van  Curieus,   om  duidelijk  te  blijven  maken  welke  organisa1e  er  achter  al  deze  mooie  projecten  schuilgaat.
 3. Lokale  werking
 Curieus  gaat  tradi1oneel  heel  ver  in  de  logis1eke,  communica1eve  en  organisatorische   ondersteuning  van  haar  lokale  vrijwilligers.  De  afstand  tussen  de  lokale  afdelingen  en  de  provinciale   medewerker  is  erg  klein,  het  contact  is  nauw.  Dat  is  in  de  afgelopen  5  jaar  niet  veranderd.  Ook  al   evolueerden  we  in  onze  projectwerking,  de  aandacht  voor  onze  lokale  werking  bleef  op  een  zeer   hoog  niveau.  Vandaag  de  dag  beschikken  onze  afdelingen  over  een  indrukwekkend  arsenaal  aan   hulpmiddelen,  om  hun  ac1viteiten  te  ontplooien.     -­‐ Logis1ek  en  communica1e:   -­‐ Populaire  uitleendiensten  met  beamer,  projec1escherm,  micro,  tent  …   -­‐ Afdelingsac1viteiten  op  onze  kalender  op  de  na1onale  website   -­‐ Professionele  lay-­‐outservice  op  maat  van  de  lokale  afdeling   -­‐ Professioneel  promo1emateriaal     -­‐ …   -­‐ Organisatorisch  en  inhoudelijk:   -­‐ Overkoepelende  projecten  waarbij  ‘het  grote  verhaal’  centraal  staat  en  waar  lokale   afdelingen  hun  karretje  kunnen  aanhangen  (bv.  BelBos,  go  SHOOT  it,  SAMEN(k)LEVEN,   Neuzen  in  Vlaanderen…)   -­‐ Inspira1e  via  kant-­‐en-­‐klare  ac1viteiten  (ZomertoerenWinterkuren)   -­‐ Delen  van  informa1e  (opleidingen  en  vrijwilligersdagen)   -­‐ Oprich1ng  van  een  ‘afdelingswerkgroep’  samengesteld  uit  medewerkers  en  lokale   vrijwilligers,  waar  op  geregelde  basis  ideeën  worden  uitgewisseld  over  de  lokale  werking.   17


• Organigram

Meer uitleg  over  dit  organigram?  Blader  gerust  verder  naar  onze  bijlages.  

18


-­‐ Grote vrijwilligersenquête
 Eind  2014  tot  begin  2015  lieten  we  een  uitgebreide  enquête  op  onze  vrijwilligers  los,  met  40   meerkeuzevragen  (met  verduidelijking)  en  9  open  vragen.  380  vrijwilligers  vulden  de  enquête  in.  Dat  gee`   een  meer  dan  representa1ef  staal  van  onze  ac1eve  vrijwilligers  (380  van  de  1.800  ac1eve   bestuursvrijwilligers,  ofwel  21%).     Op  het  einde  van  de  rit  hadden  we  dus  een  schat  aan  informa1e.  Waar  de  meerkeuzevragen  ons   voornamelijk  hielpen  in  het  maken  van  de  foto  van  Curieus  op  dit  moment  en  ons  inzichten  leverden  voor   de  SWOT-­‐analyse,  zorgden  de  open  vragen  meer  voor  inspira1e  bij  het  uits1ppelen  van  onze  toekoms1ge   doelen,  maar  ook  waar  we  dienden  aandacht  te  besteden  in  de  diepte-­‐interviews  met  onze  vrijwilligers.  Een   uitgebreid  overzicht  van  de  resultaten  van  deze  enquête  vindt  u  terug  in  de  bijlage.   Een  eerste  opvallend  resultaat  was  dat  bijna  60%  van  de  respondenten  ons  kenden  via  een  medewerker  of   een  andere  vrijwilliger.  Dat  gee`  blijk  van  het  goede  ambassadeurschap  van  zowel  medewerkers  als   vrijwilligers.  Een  rela1ef  klein  aandeel  kent  ons  via  onze  klassieke  communica1ekanalen  (facebook,  website,   magazine).   De  gemiddelde  lee`ijd  van  de  Curieusvrijwilliger  ligt  eerder  hoog  en  de  vraag  (zeg  maar  schreeuw)  om   vernieuwing  en  verjonging  binnen  de  lokale  groepen  is  luid.  Onze  vrijwilligers  appreciëren  onze  klassiekere   communica1ekanalen  zoals  de  nieuwsbrief  en  ons  driemaandelijks  magazine  ‘De  Neus’  het  meeste  en   geven  aan  weinig  aanwezig  te  zijn  op  facebook  en  andere  sociale  media.  Gezien  onze  toch  niet  zo  slechte   facebooksta1s1eken,  kunnen  we  hieruit  begrijpen  dat  we  met  onze  facebookpagina’s  andere  mensen   bereiken  dan  onze  eigen  lokale  vrijwilligers.  Ook  de  website  wordt  rela1ef  weinig  bezocht  door  onze   vrijwilligers.     Qua  projecten  steken  het  BelBos  en  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  er  boven  uit,  zowel  op  vlak  van   bekendheid,  waardering  als  deelnamepercentage.  Al  is  dit  percentage  voor  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid   ‘slechts’  27,27%.  Dit  beves1gt  de  oefening  die  we  eerder  al  maakten  door  de  inschrijvingslijsten  van  het   Fes1val  en  onze  contactenlijsten  naast  elkaar  te  leggen.  We  bereiken  met  fes1val  vooral  nieuwe  mensen.     De  meerderheid  van  de  respondenten  is  vertrouwd  met  de  werking  van  het  regionaal  secretariaat  en  kent   de  medewerkers  goed.  Al  is  er  al1jd  ruimte  voor  verbetering  (en  waren  er  véél  sugges1es  hoe),  de   meerderheid  is  tevreden  tot  zeer  tevreden  over  de  ondersteuning  van  het  secretariaat.     Deze  resultaten  vertellen  ons  voornamelijk  dat  onze  vrijwilligers  vinden  dat  het  vrij  goed  gaat  met  Curieus.   Ze  vertellen  ons  waaraan  we  best  niet  raken,  hoewel  een  beetje  sleutelen  hier  en  daar  blijkbaar  wel  mag.     Uit  de  open  vragen  leren  we  wat  de  toekomstverwach1ngen  zijn  van  onze  vrijwilligers,  maar  ook  hun   aspira1es,  dromen  …  De  vragen  polsen  naar  de  bestaansreden  en  het  bindmiddel  van  Curieus  zowel  op   lokaal  als  overkoepelend  vlak.  Elementen  die  vaak  terugkwamen  was  de  hang  naar  posi1viteit  en   samenhorigheid  in  een  brede  links-­‐progressieve  context.  Je  voelt  ook  dat  de  vrijwilligers  niet  op  zoek  zijn   naar  een  vrijblijvend  vriendenclubje,  maar  nood  hebben  aan  inhoud  en  maatschappelijk  engagement  en   met  een  crea1eve  insteek  iets  willen  betekenen  voor  anderen.     Onze  overtuiging  te  willen  streven  naar  een  warmere  maatschappij  en  mensen  en  buurten  te  verzachten,   wordt  gedeeld  door  onze  vrijwilligers,  zij  het  in  een  wat  andere  bewoording.  Als  antwoord  op  de  vraag  wat   19


ze willen  bereiken  met  Curieus  noteren  we  een  breed  links  plazorm,  maar  ook  hoop  en  wereldvrede.   Hoewel  deze  laatste  vermoedelijk  met  een  knipoog  bedoeld  is,  gee`  het  wel  de  mindset  weer  die  de   medewerkers  van  Curieus  met  hun  vrijwilligers  delen.  Gevraagd  naar  onze  sterktes  geven  ze  aan  vooral  trots   te  zijn  op  de  maatschappelijke  relevan1e  van  onze  projecten,  de  betrokkenheid  die  we  creëren  en  onze   openheid.  

-­‐ Interne stakeholdersanalyse
 In  het  voorjaar  van  2015  namen  we  ruim  de  1jd  om  diepte-­‐interviews  af  te  nemen  met  onze  vrijwilligers,   na1onale  en  provinciale  bestuursleden  en  personeelsleden.  Over  de  diepte-­‐interviews  met  onze  externe   partners  leest  u  meer  in  het  hoofdstuk  ‘Externe  gegevensverzameling’.  

• Vrijwilligers
 
 Voor de  gesprekken  met  de  vrijwilligers  selecteerden  we  uit  elke  provincie  en  het  gewest  Brussel  30   betrokken  vrijwilligers  die  een  goed  zicht  hebben  op  hun  eigen  werking  en  de  koepelwerking.   Uiteraard  is  de  aanwezigheid  van  Curieus  op  buurt-­‐  en  wijkniveau  voor  onze  lokale  vrijwilligers  een   cruciaal  deel  van  de  Curieuswerking.  Ze  zien  zichzelf  als  de  uitgelezen  pionnen  om  door  middel  van   innova1eve  en  originele  projecten  hun  buurten  om  te  vormen  tot  warme  lee{are  buurten  waar   ruimte  is  voor  de  lokale  noden.  Hoewel  de  focus  bij  de  vrijwilligers  niet  overal  hetzelfde  ligt,  merken   we  op  dat  ze  zeer  goed  aansluiten  bij  de  grote  uitdagingen  van  onze  maatschappij  en  bij  de  waarden   die  we  hoog  in  het  vaandel  dragen.  Ze  willen  werken  aan  thema’s  zoals  vereenzaming  (in  de  stad),   diversiteit  en  duurzaamheid.
 
 Van  hun  provinciale  koepels  verwachten  ze  hen  hierin  te  inspireren,  te  vormen  en  de  mogelijkheid  te   geven  om  ervaringen  uit  te  wisselen.  Ze  zijn   onder  meer  vragende  par1j  naar  een  vorming   “Mensen   hebben   angst   voor   diversiteit   en   andere   over  diversiteit  en  werken  met  kwetsbare   geloofsovertuigingen.   Curieus   kan   daarin   een   rol   groepen,  maar  willen  ook  ideeën  en  formats   spelen  en  die  angst  wegnemen.”   aangereikt  krijgen  om  rond  deze  thema’s  te   werken.  Hierin  wordt  meermaals  verwezen  naar   het  BelBos  en  Neuzen  in  …  als  good  prac+ces.  De  koepel  ontwikkelt  een  ac1e  die  ze  gemakkelijk  op   lokaal  niveau  kunnen  implementeren,  voorziet  een  mooi  campagnebeeld  en  voldoende   promomateriaal,  verzamelt  en  ontsluit  de  ervaringen  van  de  groepen  met  het  project,  zodat  iedereen   kan  profiteren  van  een  gedeelde  inspanning.  Niet  alleen  wordt  de  herkenbaarheid  en  uniformiteit   hierin  gezien  als  een  groot  voordeel,  ook  wordt  de   ruimte  die  gelaten  wordt  voor  eigen  invulling  en   “De  projecten  van  de  afgelopen  jaren  waren  steeds   opnieuw  heel  verfrissend,  dat  is  een  ongelofelijke   experiment  gewaardeerd  en  zelfs  als  zeer   meerwaarde.  En  de  goes+ng.  Steeds  opnieuw.” bijzonder  ervaren.  Een  groot  deel  van  de   apprecia1e  ligt  hier  in  de  originaliteit  en  frisheid   van  onze  projecten,  maar  ook  de  mooie  vormgeving  die  er  telkens  aan  verbonden  is.  
 
 De  return  voor  de  vrijwilligers  ligt  in  het   “Curieus  mag  nog  vaker  haar  stem  vertolken  in   opbouwen  van  een  progressief  netwerk  om   maatschappelijke  deba9en.  Gecoacht  vanuit  de   na+onale  koepel  naar  de  afdelingen.” samen  te  werken  aan  een  mooiere  wereld.  De   verbondenheid  die  ze  op  deze  manier  voelen,   20


beschrijven ze  als  uniek  en  onmisbaar.  Meerdere  vrijwilligers  geven  aan  bij  Curieus  vriendschap  te   zoeken  én  te  vinden.  Ze  hechten  veel  belang  aan  de  maatschappelijke  relevan1e  van  de  projecten  en   zien  Curieus  ook  als  een  tool  om  een  standpunt  in  te  nemen  in  het  maatschappelijk  debat.  De   ondersteuning  die  ze  hierin  verwachten  is  inspireren  en  faciliteren,  maar  waar  nodig  ook  ac1ef   opleidingen  en  workshops  organiseren.  Ook  voor  de  uitbouw  van  een  lokaal  netwerk  van  progressieve   zielen  zien  ze  een  rol  weggelegd  bij  de  medewerkers  die  hen  kunnen  1ppen,  in  contact  brengen  en   een  verbindende  rol  kunnen  spelen.  Met  gelijkgestemde  zielen  samenkomen  doet  hen  duidelijk   deugd  en  dit  hoe`  voor  hen  niet  enkel   hyperlokaal  georganiseerd  te  worden.  De   “Het   wil   veel   zeggen   dat   Belbos   het   tweede   Woord   van   het   Jaar   geworden   is.   Dat   is   en   blijE   toch   zeer   vraag  naar  provinciale  en  na1onale   indrukwekkend.  Sterke  achterban,  me  dunkt.” ontmoe1ngsdagen  voor  de  vrijwilligers  is   groot.  
 
 Hoewel  hun  focus  uiteraard  voornamelijk  ligt  op  de  lokale  werking,  schaLen  ze  onze  grotere   evenementen  zoals  het  Fes1val  zeer  hoog  in.  Het  is  voor  hen  een  bron  van  inspira1e  en  een  manier   om  onze  naam  in  de  markt  te  zeLen.  De  goes1ng  is  er  wel  om  hier  mee  deel  van  uit  te  maken  en  om   ook  grotere  Curieusevenementen  bij  hen  in  de  buurt  te  laten  doorgaan.  
 
 Een  zorg  die  regelma1g  terugkeert,  is  de  moeilijkheid  om  andere  vrijwilligers  te  vinden  die  zich  willen   engageren  en  een  rol  willen  opnemen  binnen  hun  lokale  werking.  Vrijwilligers  kijken  naar  de   secretariaten  om  hen  hierin  te  helpen  en  hen  te  begeleiden  in  het  vinden  van  nieuw  fris  bloed.    Over   die  secretariaten  zijn  ze  zeer  tevreden.  De  enige  kanLekeningen  zijn:  wat  extra  aandacht  aan  onze   naambekendheid  besteden,  betere  spreiding  en  onawankelijkheid  van  de  linkse  zuil  om   samenwerking  en  het  vinden  van  sponsors  te  vergemakkelijken.  


• Personeelsleden
 
 We spraken  met  een  steekproef  van  12  medewerkers  op  administra1ef,  educa1ef  en   coördinatorniveau,  netjes  verdeeld  over  de  provincies,  het  Brusselse  gewest  en  het  na1onaal   secretariaat.  
 
 De  typeac1viteiten  worden  door  de   medewerkers  van  Curieus  gezien  als  hét  middel   “SAMEN(k)LEVEN   kan   pas   succes   hebben   als   je   een   om  mensen  in  buurten  samen  te  brengen,  maar   uitgekiend   vrijwilligersnetwerk   met   5000   lokale   ook  als  grote  troef  om  boven  het  overvloedige   antennes/ambassadeurs  hebt.”   cultuuraanbod  uit  te  steken  door  originele   ac1viteiten,  professioneel  uitgewerkt  en  net  dat   1kje  anders.  Om  het  hyperlokale  buurtwerk  nog  te  versterken,  willen  de  personeelsleden  niet  enkel   hun  1jd  steken  in  ondersteuning  en  advies,  maar  ook  af  en  toe  samen  met  lokale  groepen  ac1viteiten   organiseren  in  de  buurt  om  zo  samen  een  sterke  organisa1e  uit  te  bouwen.  Omdat  het  de  lokale   groepen  dikwijls  ontbreekt  aan  inspira1e  willen  velen  meer  inzeLen  op  onze  ac1viteitendatabank   ZomertoerenWinterkuren,  die  vandaag  nog  te  weinig  gekend  is  bij  vrijwilligers.  
 
 De  vergrijzing  van  de  afdelingen  en  hun  onvermogen  om  te  verjongen  en  diverser  te  worden  blij`  een   doorn  in  het  oog.  Hoewel  de  meeste  vrijwilligers  vragende  par1j  zijn  voor  +ps  en  trics  hieromtrent,   voelen  ze  veel  weerstand  om  hun  klassieke  afdelingsorganisa1e  aan  te  passen  aan  de  ‘nieuwe   21


vrijwilliger’ en  open  te  staan  voor  andere  invullingen  van  engagement.  De  klassieke  afdeling  met   voorziLer,  secretaris  en  penningmeester  hee`  het  niet  zo  begrepen  op  de  hands  on  mentaliteit  van   (jonge)  geïnteresseerden.  De  vergadercultuur  zit  diep  geworteld,  net  als  het  geloof  in  de   noodzakelijkheid  van  hiërarchische  bestuursfunc1es  (voorziLer,  secretaris  …).  Ac1viteiten  laten   openstaan  voor  een  ruim  publiek  akkoord,  maar  het  ac1viteitenaanbod  mee  laten  sturen  en   ontwikkelen  door  een  ruim  publiek?  Dat  is  een  ander  paar  mouwen.  De  meeste  collega’s  geven  aan   ervaring  te  hebben  dat  het  gemakkelijker  is  een  volledig  nieuwe  lokale  groep  op  te  bouwen  dan  om   een  bestaande  groep  te  laten  vernieuwen.  We  zijn  er  ons  van  bewust  dat  onze  vrijwilligers  en  ons   publiek  veranderd  en  wisselvalliger  is  geworden  en  willen  hierop  we  een  antwoord  op  maat  van   Curieus  uitwerken.
 
 We  willen  vernieuwend  en  fris  voor  de  dag   komen,  maar  ook  zeer  kort  op  de  bal   “Zonder   te   verworden   tot   een   organisa+e   gericht   op   spelen  en  snel  ingaan  op  wat  ons  raakt  in   één   specifieke   doelgroep,   of   de   vereniging   van   ‘de   dutskes’   ‘de   verstotenen’,   nee   echt   gericht   op   de  actualiteit  en  daarbij  de  link  tonen  met   integra+e   van   verschillende   gemeenschappen.   de  waarden  die  wij  als  organisa1e  hebben.   Ontmoe+ng   tussen   verschillende   culturen,   tussen   We  willen  deze  waarden  niet  steeds   hoger  en  lager  opgeleiden,  mensen  met  en  zonder  een   loslaten  op  hetzelfde  kringetje  mensen,   beperking  …” maar  ons  publiek  verruimen  naar  iedereen   die  deze  waarden  met  ons  deelt.  In  dat  opzicht  is  laagdrempeligheid  van  onze  ac1viteiten  een  heel   belangrijke  voorwaarde  tot  slagen.  De  wens  klinkt  luid  om  onze  waarden  zeer  duidelijk  in  de  verf  te   zeLen  en  te  laten  uitdragen  door  alle  Curieusbetrokkenen:  het  personeel,  onze  vrijwilligers  en   bestuurders.  Momenteel  zijn  onze  raden  van  bestuur  niet  evenwich1g  samengesteld  en  daarom   misschien  niet  al1jd  ideale  ambassadeurs.
 
 Een  posi1ef  verhaal  blij`  een  stokpaardje:   “Curieus   kan   een   antwoord   bieden   op   hebzucht   en   ingaan  tegen  verzuring  en  individualisme  en  op   individualisme,  terug  op  zoek  gaan  naar  solidariteit.”   zoek  gaat  naar  nieuwe  vormen  van  solidariteit   en  samenleven.  We  willen  inzeLen  op  warme   lee{are  buurten  en  ingaan  tegen  de  vereenzaming.  Ons  discours  mag  niet  ondermijnd  worden  door   de  verrechtsing,  individualisme,  het  neoliberale  denken  en  het  schrappen  van  subsidies  als  gevolg   hiervan.  De  deeleconomie  en  sociale  media  zijn  belangrijke  trends  die  we  willen  volgen.  Enerzijds  als   tool  voor  onze  organisa1e,  anderzijds  als  thema  voor  ons  publiek.
 
 We  voelen  veel  vrijheid  en  ruimte  voor  experiment  in  onze  organisa1e,  waardoor  we  kort  op  de  bal   kunnen  spelen  en  ideeën  zeer  snel  kunnen  omzeLen  in  projecten.  De  verscheidenheid  tussen  onze   afdelingen  maakt  ons  ook  sterker.  Uiteraard  vinden  we  onszelf  ook  tof,  gemo1veerd  en  enthousiast.   Het  is  vooral  de  open  communica1e  en  de  aangename  samenwerking  tussen  de  koepels  die  ervoor   zorgen  dat  er  een  groot  gevoel  van  collegialiteit  heerst.
 
 De  grotere  evenementen  zoals  Fes1val  van  de  Gelijkheid  en  VOLTA  zijn  onze  trots  en  zuurstof  en   worden  aangehaald  als  een  belangrijke  inspira1etool  voor  onze  afdelingen.  Omdat  zowel  het  Fes1val   van  de  Gelijkheid  als  VOLTA  in  Gent  doorgaan,  is  een  betere  spreiding  een  must.    

22


• Bestuurders
 
 In totaal  bezochten  we  11  leden  van  de  algemene  vergaderingen  (na1onaal  en  provinciaal).  Deze   groep  is  het  minst  homogeen  in  haar  antwoorden.  Velen  houden  er  een  nogal  uitgesproken  mening   op  na,  maar  die  verschilt  opvallend  awankelijk  van  de  koepel.  Regionale  bestuursleden  leggen   uitdrukkelijker  de  nadruk  op  het  ondersteunen  van  lokale   afdelingen  (al  is  dat  dan  weer  niet  voor  alle  regio’s  zo),  bij   “Curieus  slaagt  erin  om  een  brug  te   na1onale  bestuursleden  ligt  meer  nadruk  op  het  slaan  van   slaan   tussen   moestuinieren   voor   bruggen  tussen  de  verschillende  socio-­‐culturele  prak1jken.   dummies   en   Fes+val   van   de   Gelijkheid,  al  is  dat  een  ongelofelijke   Ook  door  hen  wordt  afdelingsondersteuning  belangrijk   uitdaging.” geacht,  maar  eerder  op  een  inspirerende,  mo1verende   manier  dan  op  een  louter  prak1sche  manier.
 
 Laagdrempelige  ac1viteiten,  die  een  breed/nieuw   publiek  bereiken  en  waarbij  een  aantal   “Durf   keuzes   te   maken.   Ook   onpopulaire,   maar   maatschappelijk  relevante  thema’s  (die  gerust   waarmee  je  scherper  een  profiel  mee  wil  maken.”   wat  controversieel  mogen  zijn)  op  de  kaart   worden  gezet,  dat  is  hier  de  belangrijkste   opdracht  voor  Curieus.  Ze  zien  voor  ons  twee  belangrijke  uitdagingen  in  de  digitalisering  van  de   communica1e:  zorgen  dat  we  zelf  mee  zijn,  maar  ook  helpen  de  digitale  kloof  te  dichten.  Ook  moeten   we  extra  aandacht  besteden  aan  thema’s  als  migra1e  en  de  mul1culturele  samenleving.  De   deeleconomie  in  al  haar  aspecten  biedt  stof  voor  projecten  zoals  SAMEN(k)LEVEN,  maar  kan  ook  als   thema  an  sich  uitgediept  worden  in  een  gespreksavond  of  een  debat.  Ook  het  verbinden  van  mensen   met  andere  achtergronden  en  andere  interesses  moet  een  belangrijke  plaats  innemen  in  de  keuze  van   onze  thema’s,  maar  ook  in  de  keuze  van  werkvormen.
 
 Curieus  moet  lokaal  het  verschil  maken  door  een  aanbod  te  creëren  dat  verschilt  van  de  andere   culturele  spelers  door  in  te  spelen  op  wat  er  lee`  in  de   gemeente.  De  koepels  spelen  daarbij  een  ondersteunende  rol   “Soigneer  de  Curieusvrijwilligers,     om  mensen  op  weg  te  helpen  wanneer  ze  ac1e  willen   maar  laat  hen  niet  vastroesten.”   ondernemen,  maar  niet  weten  hoe  eraan  te  beginnen.  De   grote  verscheidenheid  tussen  de  afdelingen  wordt  hier   aangegeven  als  een  zwakte,  wat  bij  de  medewerkers  eerder   als  posi1ef  werd  ervaren.
 
 De  grote  evenementen  oogsten  bewondering  maar  hier  en  daar  (vooral  op  regionaal  niveau)  wordt  de   vraag  gesteld  of  we  de  lokale  werking  hierdoor  niet  te  veel  uit  het  oog  verliezen  en  of  onze   geografische  spreiding  van  ac1viteiten  niet  iets  beter  kan.  Het  is  moeilijk  een  lijn  te  trekken  in  deze   gesprekken  omdat  de  ene  federa1e  aangee`  meer  afdelingsondersteuning  te  willen,  de  andere  graag   de  grote  projecten  naar  hun  provincie  ziet  komen  en  de  andere  eerder  de  nadruk  legt  op  provinciale   projecten.  Het  na1onale  bestuur  ziet  een  boeiende  uitdaging  in  het  verbinden  van  al  deze  niveaus  en   creëren  van  samenhang  tussen  onze  grote  evenementen  en  de  lokale  prak1jk.
 
 Het  rechtse  discours,  waarin  het  personeel  in  de  (gesubsidieerde)  culturele  wereld  beschouwd  wordt   als  profiteurs,  is  een  tendens  die  onze  werking  kan  ondermijnen.  Maar  de  bestuursleden  prijzen  ons   gemo1veerde  en  enthousiaste  team  en  de  frisse,  originele  projecten  die  telkens  met  veel  goes1ng   23


worden uitgevoerd.  De  algemene  vergadering  raadt  ons  aan  dan  ook  aan  te  blijven  vernieuwen  en   verjongen,  zeker  op  afdelingsniveau.  Hierbij  moeten  we  kijken  of  we  nieuwe  Curieusafdelingen   kunnen  oprichten  of  slapende  afdelingen  terug  tot  leven  kunnen  wekken.  

• Conclusies
 
 Oef, we  ziLen  bij  Curieus  allemaal  behoorlijk  op  dezelfde  golflengte.  Gelukkig  maar!  De  thema’s  die   het  beste  bij  onze  waarden  passen:  ingaan  tegen   vereenzaming,  warme  lee{are  buurten  creëren,  aandacht   “Ik   verwacht   van   Curieus   dat   ze   hebben  voor  de  diversiteit  in  onze  samenleving  en   buiten   de   lijntjes   kleurt,   maar   verduurzaming  worden  zowel  door  bestuurders,  vrijwilligers   tegelijk   de   toegankelijkheid   en   als  medewerkers  aangegeven  als  belangrijke  kapstokken  om   laagdrempeligheid   voor   iedereen   onze  werking  de  komende  jaren  aan  op  te  hangen.   niet  uit  het  oog  verliest.” Laagdrempeligheid  en  aandacht  voor  kwetsbare  groepen   moeten  we  als  belangrijke  reflex  behouden.
 
 Dat  het  lokale  afdelingswerk  aan  vernieuwing  toe  is,  voelt  iedereen  aan  zijn  kleine  teen.  We  moeten   verjongen,  afstappen  van  tradi1onele  bestuursfunc1es  en  binnen  afdelingen  meer  openheid  creëren,   los  van  de  linkse  zuil.  Openheid  die  toelaat  dat  eenieder  die  onze  waarden  onderschrij`  bij  ons   buur1ni1a1even  kan  nemen  en  zich  welkom  voelt.
 
 Onze  sterkte  ligt  in  de  originaliteit  en  frisheid   van  onze  ini1a1even  die  een  jonge  geest   weerspiegelen  en  vertaald  worden  in  sterke   vormgeving.  Via  de  overkoepelende  projecten   trachten  we  dit  lokaal  door  te  trekken  en  dat   wordt  ook  door  al  onze  gesprekspartners  aangemoedigd.  Het  gee`  de  afdelingen  de  kans  om  met   kwalita1eve,  originelen  projecten  uit  te  pakken  in  eigen  buurt.  Ook  lokale  groepen  infecteren  met  de   goes1ng  om  zelf  fris  en  frui1g  uit  de  hoek  te  komen,  is  de  uitdaging  die  we  met  open  vizier  moeten   aangaan.


“Curieus kan   mensen   goes+ng   geven   om   iets   te   veranderen  op  een  posi+eve  manier.  Ga  voorbij  aan  de   nega+viteit.”


 De manier  waarop  we  deze  omwenteling  moeten  vormgeven,  is  duidelijk  het  gedeelte  waarin  de   meningen  het  meest  diffuus  zijn.  De  bestuursleden  verwachten  eerder  dat  we  deze   vernieuwingsbeweging  in  de  bestaande  afdelingswerking  integreren,  waar  medewerkers  meer  neigen   naar  het  inspireren  en  mo1veren  van  open  groepen  en  willen  inzeLen  op  een  open  huis  voor   doeners,  zonder  de  klassieke  afdelingen  te  verwaarlozen.
 
 Dat  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  en  andere  evenementen  hierin   “Curieus   mag   gerust   een   een  belangrijke  inspira1etool  voor  afdelingen  en  bovendien  hét   zachte  tegenstroom  zijn.” uithangbord  van  onze  verbindende  waarden  wordt  door  iedereen   erkend.  Wel  wordt  gevraagd  om  de  vrijwilligers  hierin  te  betrekken   en  nog  meer  de  verbinding  te  maken  tussen  het  Fes1val  en  de  lokale  werking.
 
 Dat  we  zullen  moeten  opboksen  tegen  het  rechtse  discours,  het  individualisme,  de  besparingspoli1ek   enz.  is  een  vaststaand  gegeven,  maar  dat  we  dat  gaan  doen  met  een  enthousiast  en  gemo1veerd   team  is  ook  door  iedereen  geweten.   24


-­‐ SWOT-­‐analyse

De lente  van  2015  stond  helemaal  in  het  teken  van  de  SWOT-­‐analyse.  Een  duidelijke  en  gebalanceerde   schets  van  de  sterktes  en  zwaktes  van  Curieus  op  dit  moment,  is  bepalend  voor  de  beleidskeuzes  die  ze  gaat   maken  voor  de  volgende  vijf  jaren.  En  een  goed  zicht  op  de  kansen  en  bedreigingen  die  zich  aanbieden,  is   onontbeerlijk  om  de  juiste  beleidsop1es  voor  de  toekomst  uit  te  s1ppelen.   We  gingen  niet  over  één  nacht  ijs.  Gewapend  met  de  resultaten  van  de  grote  vrijwilligersenquête  en  de   input  die  we  uit  de  stakeholderanalyses  verzamelden,  trokken  we  in  april  naar  de  Brusselse   Beursschouwburg  voor  een  uitgebreide  SWOT-­‐analyse.  We  bogen  ons  een  volledige  dag  over  de  sterktes,   zwaktes,  kansen  en  bedreigingen  op  alle  mogelijke  aspecten  van  de  werking  en  trokken  de  stad  in  voor  een   fotosafari.  Ook  deze  bijeenkomst  werd  begeleid  door  Joke  Quintens  van  Dwarsdenkers.   We  gingen  op  zoek  naar  de  sterktes  en  zwaktes  op  de  volgende  domeinen:  ac1viteitenaanbod,   doelgroepenbeleid,  posi1onering,  externe  communica1e,  netwerking,  samenwerking  met  derden,  interne   communica1e,  structuur,  afdelingswerking,  vrijwilligerswerking,  personeelsbeleid  en  financieel  beleid.     De  resultaten  van  de  SWOT-­‐analyse  voegden  we  samen  in  één  groot  schema.  Dat  overzicht  vormde  de   belangrijkste  basis  voor  het  beleidsplanningsteam  om  de  beleidskeuzes  (en  de  daarbij  horende  strategische   en  opera1onele  doelstellingen)  voor  de  beleidsperiode  2016-­‐2020  te  formuleren.   De  uitgangspunten  hierbij  zijn:   -­‐ Hoe  gaan  we  onze  zwaktes  ombuigen  tot  sterktes?   -­‐ Hoe  gaan  we  onze  sterke  punten  behouden  of  nog  versterken?   -­‐ Hoe  gaan  we  bedreigingen  die  op  ons  a•omen  ombuigen  tot  een  kans?   -­‐ Hoe  gaan  we  de  kansen  die  op  ons  a•omen  benuLen?   De  SWOT-­‐analyse  vormt  dus  de  spil  van  onze  gegevensverzameling  met  een  rechtstreekse  link  naar  de   beleidskeuzes  voor  de  volgende  vijf  jaren.  In  het  overzicht  hieronder  geven  we  een  overzicht  van  de   prioritaire  sterktes  en  zwaktes  van  de  huidige  Curieuswerking.  

25


• DE BELANGRIJKSTE  STERKTES  VAN  Curieus  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Curieus ontwikkelt  projecten  die  relevant  zijn  en  blijk  geven  van  maatschappelijk  engagement.     We  maken  unieke  projecten  die  posi1ef  zijn.   Al  onze  projecten  worden  lokaal  vertaald  en  ook  lokaal  ingevuld.     We  hebben  een  enthousiast,  posi1ef  en  perfec1onis1sch  team  met  een  vertakt  netwerk.  Het   is  een  sterk,  samenhangend  team  met  aanvullende  capaciteiten  en  talenten,  eenzelfde   engagement  en  wereldbeeld,  dat  sterk  samenwerkt,  elkaar  kent  en  respecteert.     -­‐ Onze  projectcommunica1e  is  sterk,  met  krach1ge  beelden  en  humor.  Oerklassieke  waarden   van  gelijkheid  en  duurzaamheid  worden  fris  verpakt.     -­‐ Onze  focus  ligt  op  het  posi1eve  en  op  warmte,  tegen  verzuring.    We  willen  mensen  “een   beetje  veranderen”,  posi1ever  en  warmer  maken.     -­‐ De  flexibiliteit  en  de  bereikbaarheid  van  de  organisa1e  ten  aanzien  van  lokale  afdelingen  en   deelnemers  is  heel  hoog.  

• DE GROOTSTE  ZWAKTES  VAN  Curieus  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Onze lokale  werkingen  zijn  soms  te  rigide,  te  weinig  flexibel.   De  doelgroep  jongeren  wordt  te  weinig  bereikt.   Er  is  te  weinig  sociale  en  mul1culturele  diversiteit  bij  onze  vrijwilligers  (en  deelnemers).     Ons  databeheer  (CRM)  voldoet  niet  als  kennis-­‐  en  communica1esysteem.     We  hebben  te  weinig  aandacht  voor  het  onthaal  van  nieuwe  werkingen.   ZomertoerenWinterkuren  en  permanent  aanbod  wordt  wat  vergeten  door  onze   projectcommunica1e.     -­‐ Onze  bestuursleden  (na1onaal  en  provinciaal)  zijn  te  weinig  ambassadeur  van  Curieus,  en   hebben    te  weinig  voeling  met  de  organisa1e  en  waar  ze  voor  wil  staan.     -­‐ We  werken  te  weinig  ecologisch  en  duurzaam.     -­‐ Onze  naam  is  niet  genoeg  gekend  in  de  culturele  sector.    

• DE BELANGRIJKSTE  UITDAGINGEN  VOOR  Curieus  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

‘Solidariteit’ kan  je  claimen  als  waarde.   Mensen  zijn  op  zoek  naar  samenhorigheid.   De  publieke  ruimte  gebruiken  als  plek,  als  communica1e,  als  interven1eruimte.     Fusion  en  het  mul1diciplinaire  in  cultuur  en  kunst.     Duurzaamheid,  urban  mining,  hergebruik.  

• DE GROOTSTE  BEDREIGINGEN  VOOR  Curieus  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Verrechtsing, de  a{raakpoli1ek  van  rechts.   De  drang  om  in  alles  economisch  te  denken.   Overaanbod  in  cultuur  en  vrije  1jd.   Middelen:  geld  en  subsidies  die  verminderen  of  opdrogen.     Hokjesdenken.   Hoge  werkdruk  en  burn-­‐outs.  

26


3.2 Externe  gegevensverzameling  

-­‐ Externe stakeholdersanalyse  (partners)   Bij  het  uiLekenen  van  het  beleidsplanningsproces  viel  ons  meteen  op  hoe  hard  Curieus  de  afgelopen  jaren   is  veranderd.  Vijf  jaar  geleden  gingen  we  in  gesprek  met  drie  groepen  stakeholders:  vrijwilligers,   bestuurders  en  personeelsleden.  Geen  spoor  te  bekennen  van  externe  partners.  Logisch  misschien,  want   Curieus  was  in  2011  sterk  op  zoek  naar  zichzelf.  We  gingen  dan  ook  heel  erg  te  rade  bij  de  sleutelspelers  in   die  interne  werking.  Het  resulteerde  in  een  sterk  beleidsplan,  maar  wel  heel  sterk  naar  binnen  gericht.     Vijf  jaar  later  lijkt  het  ondenkbaar  dat  we  ‘de  buitenwereld’  niet  zouden  vragen  hoe  ze  naar  onze  werking   kijken.  Curieus  zeLe  de  vooral  de  afgelopen  drie  jaar  (vanaf  het  moment  dat  de  motor  van  de  interne   vernieuwing  helemaal  aansloeg)  haar  ramen  en  deuren  open.  We  richten  onze  blik  resoluut  naar  buiten  en   werken  samen  met  externe  projectpartners.  Logisch  dus  dat  we  veel  energie  staken  in  het  bevragen  van  de   externe  partners  en  sleutelfiguren  voor  de  Curieuswerking.  Meer  nog,  hun  gewicht  werd  minstens  even   zwaar  als  de  mening  van  de  interne  stakeholders.   In  de  eerste  maanden  van  2015  hadden  we  ‘ne  goeien  babbel’  met  12  partnerorganisa1es  en  sleutelfiguren   waarmee  we  samenwerkten.  We  stelden  hen  dezelfde  vragen  als  onze  interne  stakeholders.  Hun   antwoorden  zorgen  voor  een  concreet  en  duidelijk  beeld  van  hoe  onze  directe  omgeving  naar  ons  kijkt.  Op   welke  manier  zien  zij  Curieus  is  het  steeds  veranderende  middenveld?  Maken  we  onze  doelstellingen  waar?   Wat  bedreigt  ons?  Wat  maakt  ons  sterker?  Welke  maatschappelijke  veranderingen  kunnen  ons  ondermijnen   of  uitdagen?  We  vroegen  het  aan  o.a.  MO*,  Kunstencentrum  Vooruit,  Koen  Vidal,  Gent  Jazz,  BeLy   Mellaerts,  Linx  +,  Jongsocialisten,  Samenlevingsopbouw  West-­‐Vlaanderen,  Filmhuis  Klappei  …   We  interpreteren  ‘externe  stakeholders’  vrij  ruim:  het  gaat   “Jullie  moeten  incontournable  worden  :-­‐)” om  regionale  of  na1onale  projectpartners,  maar  ook  sterke   progressieve  namen  waarmee  we  heel  specifiek  voor  een   project  samenwerkten  (bv.  BeLy  Mellaerts  en  Koen  Vidal)   omdat  zij  een  heel  verfrissend  licht  op  onze  organisa1e  werpen.  We  spraken  met  (educa1eve  en   communica1e-­‐)  partners  die  hun  weg  vinden  in  het  middenveld,  maar  ook  partners  die  ons  kennen  van  een   louter  logis1eke  samenwerking.  Bedoeling  hiervan  was  onze  blik  echt  zo  ruim  mogelijk  te  houden.  We   hadden  bij  wijze  van  spreken  de  voorbijganger  in  de  straat  nog  zijn  mening  over  Curieus    kunnen  vragen,   maar  dan  zou  het  ons  teveel  1jd  hebben  gekost  om  uit  te  leggen   “Curieus   is   een   beetje   de   zuurstoffles   wie  Curieus  was  en  wat  we  allemaal  doen.  En  laat  dat  nu  zijn   van  de  samenleving.” waar  volgens  enkele  van  onze  partners  het  schoentje  wringt.     De  zwakte  die  met  s1p  naar  voren  kwam,  was  onze  naambekendheid.  De  laatste  jaren  zijn  we  er  met   Curieus  in  geslaagd  een  aantal  grote  projecten  op  touw  te  zeLen:  denk  maar  aan  BelBos,  Fes1val  van  de   Gelijkheid  en  meer  recent  SAMEN(k)LEVEN.  Volgens  onze  partners  scoren  we  goed  op  de  communica1e   rond  deze  projecten,  maar  weet  vaak  de  man  noch  vrouw  in  de  straat  dat  Curieus  hierachter  schuilt.   Omgekeerd  zullen  ze  in  bepaalde  buurten  de  lokale  Curieus  wel  kennen,  maar  leggen  ze  niet  de  link  met   onze  projecten.  In  het  slechtste  geval,  veronderstellen  ze  dat  Curieus  voornamelijk  mosselsoupers   organiseert.    

27


De veelheid  en  diversiteit  van  ac1viteiten  kwam  naar  voor  zowel  als  een  sterkte  als  een  zwakte.  Ons   palmares  is  indrukwekkend:  van  een  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  naar  een  toernooi  kleurenwiezen  over  een   BelBosinzameling  en  tussendoor  nog  een  spagheo-­‐avond.  BeLy  Mellaerts  verwoordde  het  zo:  “Jullie  doen   zo  veel,  zodat  het  moeilijk  wordt  om  in  één  zin  (laat  staan  één  woord)  te  omschrijven  wie  jullie  zijn  en  wat   jullie  doen  (…).”  De  website  is  daardoor  ook  onoverzichtelijk,  je  loopt  erin  verloren.”  Even  vaak  krijgen  we  te   horen  dat  de  variëteit  in  ons  aanbod  onze  sterkte  en  onze  zwakte  is.  Van  Curieus  een  sterk  merk  maken  en   goed  te  posi1oneren,  is  de  grote  uitdaging.  Het  is  niet  de  bedoeling  onze  lokale  groepen  af  te  remmen  en  te   snoeien  in  onze  ac1viteiten,  wel  zouden  we  kunnen  bekijken  welke  ac1viteiten  en  projecten  we  meer  in  de   picture  zullen  zeLen  dan  anderen.       Maatschappelijk  thema’s  op  de  agenda  zeLen,  een  groter   “Jullie  maken  de  wereld  een  beetje  zachter.”   maatschappelijk  bewustzijn  schoppen  en  meer   betrokkenheid  creëren  wordt  ook  door  de  externe   stakeholders  als  onze  voornaamste  opdracht  gezien.  De  meer  concrete  vertaling  van  deze  toch  wel  zeer   uitdagende  opdracht  lezen  wij  in  de  vraag  om  mensen/de  maatschappij/de  wereld  te  verzachten,  warmere   en  plezantere  buurten  te  creëren  waar  ruimte  is  voor  menselijk  contact.  Een  verwach1ng  waarvan  de   meesten  aangeven  dat  we  die  grotendeels  inlossen  en  dat  we  deze  ingeslagen  weg  zeker  verder  mogen   volgen.  Dit  kan  zeker  via  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  maar  ook  door  specifieke  wijkprojecten.  Het   organiseren  van  écht  contact  tussen  buurtbewoners,  of  op  zijn  minst  het  faciliteren  hiervan  -­‐  liefst  gelinkt   aan  een  actueel  thema  -­‐  zijn  de  uitdagingen  voor  Curieus  in  de  volgende  beleidsperiode.  Dat  kunnen  we   doen  door  na1onaal  ideeën  en  concepten  uit  te  werken  die  gemakkelijk  lokaal  en  hyperlokaal  vertaald   kunnen  worden.  Partners  verwijzen  naar  het  BelBos  als  good  prac+ce  (merk  ook  op:  op  het  moment  dat  we   de  meeste  gesprekken  voerden,  waren  onze   “Jullie  grootste  sterkte?  Jullie  crea+viteit.  De  goes+ng   deels1ckertjes  nog  niet  gelanceerd.  Aan  de  hand   om  er  iets  van  te  maken,  het  enthousiasme  waarmee   van  de  enthousiaste  reac1es  van  onze  partners   projecten  worden  uitgedragen.” ondertussen  en  het  zich  aandienen  van  nieuwe   partners  kunnen  we  voorzich1g  veronderstellen,   dat  dit  ook  een  good  prac+ce  kan  zijn).  De  professionaliteit  en  frisheid  van  onze  projecten  worden  geloofd,   vooral  BelBos,  Volta  en  Fes1val  van  de  Gelijkheid  worden  bij  naam  genoemd.  Sterk,  gedurfd  en  origineel,   zijn  enkele  van  de  terugkerende  adjec1even.  Enkel  de  geografische  spreiding  wordt  hierbij  als  minpunt   aangehaald.  Dit  was  voornamelijk  bij  de  Antwerpse  vrienden  een  gevoelig  punt.     Onze  partners  wijzen  er  ons  fijntjes  op  dat  dit   “Mijn   eerste   gedacht:   niets   lijkt   jullie   te   kunnen   volhouden  geen  makkie  wordt  in  deze  1jden  van   tegenhouden   :-­‐)   Maar   iets   genuanceerder:   wat   besparing  en  winstgericht  denken.  In  het  neoliberale   jullie   kan   ondermijnen   zijn   de   +jden   van   bezuinigen  en  het  knippen  in  subsidies.  Het  wordt   klimaat  waarin  we  onze  missie  proberen  te   een  grote  uitdaging  om  het  niveau,  wat  vandaag   volbrengen  zou  menselijk  kapitaal  wel  eens  van   heel  hoog  ligt,  te  behouden.” enorm  belang  kunnen  zijn.  De  meerwaarde  van  onze   projecten  kunnen  we  niet  uitdrukken  in  financiële   winst,  die  ligt  eerder  in  menselijk  profijt:  het  verzachten  van  onze  maatschappij.  Om  deze  zienswijze  te   kunnen  blijven  verdedigen  hebben  we  nood  aan   medestanders  die  meegaan  in  ons  verzachtende,   “De   ‘interac+e’   tussen   de   vrijwilligers   en   het   vermenselijkend  discours,  waarin  een  louter   professioneel  kader  is  uniek.  Ik  heb  soms  het  gevoel   dat   jullie   echt   elke   vrijwilliger   kennen.   En   financieel  streven  niet  het  hoogste  goed  is.  Om   omgekeerd,  dat  onze  leden  en  vrijwilligers  jullie  echt   complimentjes  op  het  sterke  team  en  aanstekelijk   kennen.  Het  gaat  verder  dan  ‘betrokkenheid’  …” enthousiasme  zaten  onze  partners  niet  verlegen   28


(en dat  maakte  ons  dan  weer  verlegen),  maar  ook  ons  uitgebouwd  vrijwilligersnetwerk  is  van  belang  voor   ons  menselijk  kapitaal.  Een  antwoord  bieden  op  de  vernieuwde  aspira1es,  noden  en  aandachtspunten  van   de  vrijwilliger,  zonder  hierbij  onze  trouwe  ‘klassieke’  vrijwilligers  te  verwaarlozen  is  zeker  een   aandachtspunt  dat  we  zullen  moeten  meenemen  in  onze  beleidskeuzes.    

-­‐ Externe omgevingsanalyse   In  het  voorjaar  van  2013  nodigden  we  trendwatcher  Herman  Konings  uit,  in  het  verlengde  van  één  van  onze   maandelijkse  educa1estaffen.  “Een  boeiende  uiteenzeong”,  daarover  was  iedereen  het  eens.  Maar  vooral,   zijn  bezoek  toonde  ons  aan  dat  we  zélf  heel  krach1ge  voelsprieten  in  huis  hebben  om  maatschappelijke   trends  en  veranderingen  op  te  pikken,  te  kanaliseren  en  om  te  zeLen  in  concrete  ac1e.     En  we  zeggen  dit  zonder  preten1eus  te  willen  klinken:  één  van  de  grootste  sterktes  van  het  Curieusteam  dat   nu  aan  de  kar  trekt,  is  haar  sterke  buikgevoel  om  maatschappelijke  ontwikkelingen  op  te  pikken.  Onze   medewerkers  staan  met  hun  beide  voeten  in  het  sociaal-­‐culturele  veld,  pikken  veel  op.  En  ze  delen  een   onweerstaanbare  drang  om  al  deze  (nieuwe)  maatschappelijke  evolu1es  te  vertalen  in  concrete  projecten.   We  baseren  ons  in  deze  externe  omgevingsanalyse  dus  heel  sterk  op  onze  eigen  ervaringen  in  het  werkveld,   maar  ook  op  twee  razend  interessante  documenten:
 -­‐  de  toekomstverkenning  van  Socius  (Toekomstverkenning:  de  blik  van  sociaal-­‐cultureel  volwassenwerk,   amateurkunsten  en  jeugdwerk  gericht  op  2025;  socius  2013)
 -­‐  het  lopende  onderzoek  van  docent  sociaal-­‐cultureel  werk  Joris  Piot  (sociale  Hogeschool  Leuven):   ‘Vrijwilligers  in  beweging’   We  filteren  een  aantal  maatschappelijke  ontwikkelingen  die  voor  onze  werking  belangrijk  zijn.  En  we   bekijken  welke  invloed  al  die  maatschappelijke  trends  hebben  op  de  Curieuswerking.  

• Migra1e, superdiversiteit  en  de  uitdaging  voor  het  samen-­‐leven   “Vlamingen  maken  na  22u  geen  lawaai  meer.  Ze  spreken  Nederlands,  zijn  punctueel  en  vinden  gezondheid   heel  belangrijk.  Ze  leven  niet  op  straat,  ze  houden  van  rust  en  s1lte.”  Zo  schetste  de  Vlaamse  overheid  in   zijn  legendarisch  starterspakket  inburgering  het  beeld  van  ‘de  Vlamingen’.  Wie  rond  zich  kijkt,  merkt  dat   migra1e  onze  omgeving  in  snel  tempo  dras1sch  hee`  veranderd.  Zelfs  de  term  ‘mul1culturele   maatschappij’  is  niet  meer  toereikend  om  de  diversiteit  in  onze  hedendaagse  samenlevingen  te  begrijpen.   Door  toegenomen  mobiliteit,  ingrijpende  globalisering  en  de  komst  van  het  internet  is  de  wereld  en  ieders   leven  onherroepelijk  gewijzigd.  De  term  ‘superdiversiteit’,  werd  in  2007  voor  het  eerst  gelanceerd  door  de   Engelse  onderzoeker  Steven  Vertovec,  en  staat  voor  diversiteit  binnen  de  diversiteit.  Superdiversiteit  is,  in   tegenstelling  tot  de  vroegere  mul1culturele  samenleving,  geen  streefdoel.  Het  is  een  dagdagelijkse  realiteit.   In  onze  steden  vandaag  bestaat  de  meerderheid  van  de  bewoners  uit  een  brede  waaier  van  minderheden.   Het  volgende  decennium  zal  die  trend  alleen  maar  sterker  worden.  Bij  Antwerpenaren  onder  de  40  jaar   hee`  iets  meer  dan  de  hel`  wortels  in  migra1e.  40  %  van  de  kinderen  in  het  lager  onderwijs  in  Antwerpen   spreekt  thuis  een  andere  taal  dan  het  Nederlands.  In  de  superdiverse  wijken  als  Antwerpen-­‐Noord  en   Borgerhout,  lee`  op  elke  20  officiële  bewoners  minstens  1  zonder  papieren.  En  dus  is  superdiversiteit  niet   alleen  een  culturele,  maar  ook  een  sociaaleconomische  uitdaging.  De  dualisering  neemt  toe  –  samen  met   de  poli1eke  apathie  van  een  steeds  groeiende  groep  jonge  werklozen  met  no  future.  Aan  de  andere  kant   29


staat vaak  een  conserva1ef  nostalgisch  stadsbestuur,  dat  de  realiteit  liever  ontkent  en  gruwt  van  de  slogan   “De  stad  is  van  iedereen”.  De  Vlaamse  armoedebarometer  (2013)  wees  er  duidelijk  op  dat  de  superdiverse   samenleving  grote  uitdagingen  stelt  om  al  die  groepen  en  subgroepen  te  laten  par1ciperen  aan  het   verenigingsleven  en  cultuur.     De  grote  verscheidenheid  binnen  de  diversiteit  daagt  ons  uit  om  in  te  zeLen  op  doelgroepgerichte   communica1e,  kruisbestuiving  tussen  verschillende  disciplines  (mul+ple-­‐issue  prak1jken,  denk  aan  de   Nachten  van  de  Toekomst  waar  slam  poetry  klassieke  viool  kan  ontmoeten)  en  verschillende  thema’s.  We   gaan  niet  specifiek  op  zoek  naar  thema’s  die  de  moslim,  de  homo  of  de  kansarme  aanspreekt,  maar  eerder   naar  thema’s  die  de  alleenstaande  ouder,  de  eenzame  stadsbewoner  of  vrolijke  tuinier  aanspreken.  Dat   mensen  dichter  op  elkaar  zullen  wonen  (verstedelijking  en  migra1e)  inspireert  ons  tot  projecten  die   posi1eve  interac1e  s1muleren  tussen  buurtbewoners  die  elkaar  anders  achteloos  voorbij  lopen.  Met  niet-­‐ aflatende  moed  zal  Curieus  ervoor  strijden  deze  ontmoe1ngen  op  posi1even  wijze  te  beïnvloeden  en   projecten  te  organiseren  die  streven  naar  wederzijds  begrip  en  omgaan  met  elkaars  verschillen.  Liever  nog   vieren  wij  elkaars  verschillen  en  benadrukken  de  waarde  ervan.  De  verscheidenheid  in   samenlevingsvormen,  de  verschillende  gedaanten  van  gezinsleven  en  andere  samenwoonvormen  worden   door  Curieus  erkend  en  omarmd  en  vormen  een  inspira1ebron.  

• Vergrijzing,  ‘druk  druk  druk’  en  de  uitdaging  voor  (vrije)  1jdsbesteding
 De  samenleving  blij`  in  sneltempo  vergrijzen.  In  vergelijking  met  de  jaren  ’90  is  het  aantal  ouderen  in   verhouding  tot  het  aantal  jongeren  toegenomen.  Deze  trend  zal  zich  voortzeLen.  In  2050  zal  bijna  1  op  de  3   Vlamingen  ouder  zijn  dan  65  jaar.  Bij  de  werkende  klasse  hoor  je  bovendien  vooral  ‘druk  druk  druk’.   Werkstress,  hollen  van  de  crêche  naar  de  yoga,  van  de  ouderraad  naar  die  hippe  gin-­‐tonic-­‐bar  om  de  hoek,   van  de  voetbalmatch  naar  de  hulpbehoevende  oma.  De  perfecte  moeder/vader/lief/werknemer/…  zijn,   vergt  1jd.  We  leven  weliswaar  alsmaar  langer  en  krijgen  zo  meer  1jd  ‘cadeau’,  maar  gaan  ook  later  op   pensioen.  ‘Echte’  vrije  1jd  komt  pas  later.  Hoe  kunnen  organisa1es  jong  blijven  en  jonge  mensen  met  weinig   1jd  aan  zich  binden?   Digitalisering  biedt  kansen  voor  meer  1jdsefficiënte    manieren  van  verbindingen  te  maken.  Willen  we  onze   Curieusini1a1even  ingang  laten  vinden  ‘op  het  terrein’,  dan  moeten  we  ervoor  zorgen  dat  deze  geen   gigan1sch  beslag  leggen  op  de  agenda  van  onze  drukbezeLe  vrijwilligers.  Efficiënte  en  op  maat  gemaakte   ondersteuning  (zonder  vers1kkend  te  zijn)  hee`  daarom  een  streepje  voor.  Maar  we  willen  onze  lokale   helden  ook  mo1veren  om  af  te  stappen  van  de  soms  ini1a1ef-­‐fnuikende  vergadercultuur  en  zo  kansen   geven  aan  doeners,  zonder  daarbij  onze  denkers  uit  het  oog  te  verliezen.  Hebben  we  echt  minder  1jd  dan   vroeger?  Of  lijkt  het  alleen  maar  zo?  In  elk  geval,  het  subjec1eve  gevoel  van  1jdsdruk  doet  mensen  hogere   verwach1ngen  stellen  aan  hun  vrije  1jd.  Vrije1jdskeuzes  worden  steeds  meer  genomen  op  basis  van  de   betekenis  de  ac1viteit  hee`  voor  het  individu.  Curieus  maakt  zich  sterk  in  het  organiseren  van   vernieuwende  ac1viteiten  die  niet  vrijblijvend  zijn.  We  willen  ons  publiek  en  onze  vrijwilligers  ook  in  de   toekomst  de  kans  geven  zich  te  ontspannen,  maar  tegelijk  iets  bij  te  leren,  te  ontmoeten,  maar  tegelijk  te   bouwen  aan  sociale  veranderingen.  

30


• Technologische ontwikkelingen,  digitale  (on-­‐)geleLerdheid  en  uitdagingen  voor  onze   educa1eve  werking
 De  versnelde  technologische  ontwikkelingen  worden  gestuwd  door  de  zoektocht  naar  oplossingen  voor   maatschappelijke  uitdagingen  en  vanuit  economische  mo1even.  De  complexiteit  van  deze  ‘vooruitgang’  en   haar  invloed  op  onze  maatschappij  houdt  het  gevaar  in  dat  ze  onverschilligheid  creëert,  omdat  alles  ‘te   moeilijk’  wordt.  Denk  maar  aan  de  maakbaarheid  van  de  mens  (ingrijpen  in  de  zwangerschap).  Dat  klinkt  als   muziek  in  de  oren  voor  iedereen  die  een  gene1sche  ziekte  vreest,  maar  de  langetermijngevolgen  voor   sociale  ongelijkheid  blijven  onderbelicht.  Bovendien  kan  digitalisering  vereenzaming  in  de  hand  werkt  bij   digitaal  ongeleLerden,  die  hun  plek  moeilijker  vinden  in  de  maatschappij.  Tegelijk  hebben  de  nieuwe   communica1etechnologieën  ook  veel  posi1eve  gevolgen  op  sociaal  vlak.  Maatschappelijke  organisa1es   kunnen  makkelijker  hun  achterban  mobiliseren  en  wegen  op  de  publieke  opinie.   Ver  weg  van  het  leren  met  economische  inzetbaarheid  als  einddoel,  willen  we  mensen  informa1e  aanreiken   die  hun  maatschappelijke  intelligen1e  bevordert  en  uitdaagt  de  situa1e  op  een  andere  manier  te  bekijken.   We  willen  geen  inzichten  opleggen,  maar  wel  informa1e  aanbieden  om  hun  kri1sch  vermogen  aan  te   scherpen,  crea1viteit  aan  te  leren  en  af  en  toe  hun  naïviteit  te  bewaren.  Misschien  komen  de  oplossingen   dan  ook  op  een  andere  manier.  Waar  we  in  het  verleden  de  tools  aanreikten  om  de  digitale  kloof  te  dichten   (denk  aan  de  mobiele  internetklas  KLIK),  kan  Curieus  nu  een  verschil  maken  door  projecten  op  poten  te   zeLen,  waarbij  echt  contact  centraal  staat.  Het  educa1eve  luik  van  de  Curieuswerking  is  niet  gericht  op  het   zich  zo  goed  mogelijk  aanpassen  aan  de  maatschappij,  dan  wel  het  vermogen  te  ontwikkelen  hun  gewenste   maatschappij  te  creëren.  Maar  de  digitale  samenleving  biedt  ook  kansen.  We  kunnen  korter  op  de  bal   spelen  van  maatschappelijke  uitdagingen  die  ons  raken  en  awareness  creëeren  via  sociale  media  (om  die   later  in  real  life  te  vertalen).    

• Duurzaam en  ecologisch  denken  en  de  uitdaging  voor  ons  handelen
 De  overtuiging  dat  het  vijf  voor  twaalf  is  en  dat  we  teveel  van  onze  aarde  verlangen,  wordt  door  steeds   meer  mensen  gedeeld.  Dit  is  een  belangrijke  evolu1e  op  zich,  maar  zal  ook  invloed  hebben  op  de   demografische  ontwikkeling  (klimatologische  migra1e)  en  de  noodzaak  tot  technologische  ontwikkelingen   om  de  opwarming  (groene  energie)  en  de  groeiende  kloof  tussen  arm  en  rijk.   Curieus  wil  de  volgende  periode  inspelen  op  het    groeiende  bewustzijn  rond  duurzaamheid  en  daar  ac1ef   mee  aan  de  slag  gaan.  Het  volstaat  niet  om  te  weten  dat  de  draagkracht  van  onze  planeet  onder  druk  staat,   we  kunnen  ook  de  handen  in  elkaar  slaan  en  ac1ef  meedenken  aan  alterna1even  en  die  uitdragen.  En  dat   hoe`  niet  belerend  te  zijn.  De  deels1ckertjes  van  SAMEN(k)LEVEN  s1muleren  buren  om  hun  huisraad  te   delen.  Wijken  waar  buren  elkaar  kennen  en  vertrouwen,  daar  is  het  ook  gewoon  fijner  om  te  wonen.   Daarnaast  gebiedt  de  druk  op  ons  ecologisch  systeem  ons  om  duurzamere  marktmodellen  te  verkennen.   Curieus  wil  hierin  een  voorbeeldfunc1e  op  zich  nemen  en  experimenteren  met  allerhande  vormen  van   deelsystemen  en  andere  modellen  die  het  consuminderen  bevorderen  en  mensen  duurzamer  te  laten   omgaan  met  onze  schaarse  grondstoffen.  

31


• De nieuwe  vrijwilliger  en  de  uitdaging  voor  nieuw  engagement
 De  vrijwilliger  van  vandaag  verschilt  heel  erg  van  de  vrijwilliger  in  1972  (toen  Curieus  werd  opgericht).  De   manier  waarop  mensen  zich  organiseren  en  engageren  is  de  afgelopen  jaren  dras1sch  veranderd.  Joris  Piot,   docent  SCW  aan  de  Sociale  Hogeschool  in  Heverlee:  “De  nieuwe  vrijwilliger  engageert  zich  niet  meer  voor   een  func1e,  maar  wel  voor  een  taak.  Ze  zoeken  niet  naar  verengingen  met  een  grote  allesomvaLend   ideologie,  maar  wel  met  een  hedendaags  verhaal.  Hierin  verwachten  ze  ondersteuning  op  maat,  zeg  maar   coaching,  en  geen  gestandaardiseerde  uniforme  antwoorden  van  de  koepelvereniging  (noch  van  de   overheid  nvdr.).  Ze  worden  liever  geïnspireerd  dan  geïnstructeerd  en  werken  graag  in  grote  autonomie.”  De   inzet  van  vrijwilligers  in  het  algemene  verenigingsleven  is  vandaag  eerder  van  1jdelijke  aard,  vaak  voor  een   bepaald  doel,  heterogener  van  aard  en  fragieler.  De  huidige  vrijwilliger  hee`  minder  vrije  1jd,  is  niet   geïnteresseerd  in  zuilen  en  bindt  zich  niet  langer  aan  één  en  dezelfde  organisa1e  (vroeger  vaak  uit   levensbeschouwelijke  overtuiging)  maar  sur`  en  shopt  van  de  ene  naar  de  andere  ac1viteit.  Zelfontplooiing   en  sociaal  contact  staan  centraal.  Maar  ook  omdat  die  bepaalde  vereniging  op  dat  moment  werkt  rond  een   maatschappelijk  thema  dat  hen  aanspreekt.
 De  1jd  waarin  iemand  zich  van  de  wieg  tot  in  de  kist  engageert  voor  één  bepaalde  vereniging,  ligt  duidelijk   al  lang  achter  ons.  Curieus  hee`  lang  gesukkeld  met  die  evolu1e,  maar  hee`  met  haar  tweesporenbeleid   van  de  afgelopen  jaren  een  mooie  evenwicht  gevonden:  grotere,  brede,  open  evenementen  voor  de   ‘lossere’  geëngageerde  progressieve  zielen,  gecombineerd  met  een  sterke  ondersteuning  van  de  bestaande   ‘klassieke’  lokale  afdelingen  .  Opvallend:  de  laatste  jaren  hee`  die  ondersteuning  steeds  meer  de  vorm   aangenomen  van  inspirerende  overkoepelende  type-­‐ac1viteiten,  waar  we  zoveel  mogelijk  van  onze   bestaande  afdelingen  mee  op  de  kar  willen  krijgen.  We  merken  dat  die  inspirerende  type-­‐ac1viteiten  ook   steeds  meer  ‘losse  geëngageerde  progressieve  zielen’  aantrekken,  die  in  Curieus  aan  de  slag  willen,  zonder   daarvoor  meteen  in  een  klassieke  afdeling  ac1ef  te  willen  worden.  Dat  groeiende  fenomeen  hee`  ons  doen   besluiten  dat  we  klaar  zijn  om  ook  de  manier  waarop  we  lokaal  georganiseerd  zijn,  geleidelijk  aan  meer  af   te  stemmen  op  ‘de  nieuwe  vrijwilliger’  die  veel  goes1ng  hee`  om  in  de  zomer  met  een  klein  team  een  pop-­‐ up  gezinsbar  in  het  park  uit  te  baten,  maar  niet  staat  te  juichen  om  een  mandaat  als  afdelingssecretaris  op   te  nemen.  We  beschouwen  die  thema1sche  en  informele  engagementen  niet  als  een  zwakte,  maar  eerder   als  een  opportuniteit  om  onze  lokale  werking  een  nieuw  elan  te  geven.      

• Verstedelijking, nijpende  ruimte  en  uitdagingen  voor  de  publieke  ruimte   We  wonen  alsmaar  dichter  op  elkaar  en  de  ruimte  die  ieder  voor  zichzelf  kan  opeisen  wordt  steeds  kleiner.   Waar  we  nu  al  eens  vloeken  op  het  niet  beschikbaar  zijn  van  de  gemeentelijke  feestzaal,  zullen  we  in  de   toekomst  nog  meer  moeite  vinden  om  ‘plaats’  te  vinden  voor  socio-­‐culturele  ac1viteiten.  De  toenemende   druk  zal  ook  te  voelen  zijn  in  de  publieke  ruimte  en  laat  net  dat  nu  eens  de  plek  zijn  waar  Curieus  zijn   speelterrein  van  wil  maken.  Publieke  ruimte  zal  efficiënt  en  nuog  moeten  worden  ingedeeld,  maar  bij   Curieus  willen  we  hier  crea1ef  mee  omgaan  en  de  publieke  ruimte  ook  gebruiken  om  mensen  te  verbinden,   even  te  laten  s1lstaan,  vers1llen  of  te  laten  genieten.  Het  verhogen  van  de  levenskwaliteit  van  een   omgeving  betekent  meer  dan  economische  meerwaarde  creëren.  Bouwen  aan  warme  lee{are  buurten  is   een  must  om  de  lee{aarheid  te  garanderen.  Ontmoe1ng  en  schoonheid  creëren  op  vergeten  of  ‘lelijke   plekjes’  waar  de  buren  niet  het  gevoel  krijgt  dat  hen  ruimte  wordt  afgenomen,  maar  eerder  dat  hen  ruimte   wordt  geschonken  zal  een  belangrijke  uitdaging  worden.  Ook  nieuwe  samenleefvormen  (alleenwoners,   samenhuizers,  kangoeroewoningen,  gemeenschapshuizen  …)  zullen  ons  sowieso  inspireren  voor  nieuwe   projecten.   32


• Rela1es middenveld-­‐overheid-­‐profit  en  sector-­‐burger  en  uitdagingen  voor  par1cipa1e   Poli1ek  en  maatschappelijk  bewustzijn  gaat  verder  dan  eens  om  de  zoveel  jaren  in  het  stemhokje  wat   bolletjes  kleuren.  Een  geïns1tu1onaliseerde  vorm  van  par1cipa1e  evolueert  alsmaar  meer  naar  een  doe-­‐ democra1e  waarin  burgers  van  onderuit  de  samenleving  vormgeven,  vaak  ondersteund  door  de  megafoon   van  sociale  media.  Hier  ligt  voor  Curieus  echt  een  kans  om  de  burger  te  betrekken  bij  de  democra1e  en   besluitvorming.  Het  gee`  bovendien  een  unieke  kans  om  bruggen  te  slaan  tussen  burgerini1a1even  en   innova1eve  projec1deeën.  We  willen  onze  voelsprieten  opzeLen  om  baanbrekende  ideeën  over   stadsvernieuwing  of  wijkontwikkeling  te  delen.  Cultuur  kan  hierbij  een  verbindende  rol  spelen.     Bovendien  verplichten  opdrogende  subsidiestromen  ons  om  crea1ef  na  te  denken  over  het  aangaan  van   allian1es  met  de  profit-­‐sector.  Hoewel  voorzich1gheid  hier  ons  inziens  geboden  is,  kan  een  partnerschap   met  de  commerciële  sector  een  win-­‐win  situa1e  opleveren.  Meer  en  meer  commerciële  ini1a1even  zijn  niet   schuw  van  maatschappelijk  engagement  of  de  kracht  van  cultuur  en  ontmoe1ng.  Curieus  zal  in  de  toekomst     verder  zoeken  naar  waardevolle  samenwerkingspartners  om  haar  projecten  kwaliteitsvol  en  haalbaar  te   houden.    

33


34


4. EEN  STERKE  MISSIE  EN  EEN  AMBITIEUZE  VISIE   Na  onze  uit  de  kluiten  gewassen  gegevensverzameling  boog  het  beleidsplanningsteam  zich  in  de  zomer  van   2015  over  de  missie  en  de  visie  van  Curieus.  De  massale  hoeveelheid  gegevens  die  we  in  najaar  2014  en   voorjaar  2015  verzamelden  zorgden  immers  voor  een  nieuwe,  frisse  blik  op  de  werking  van  Curieus.
 
 We  voelden  al  veel  langer  dat  er  iets  fundamenteel  was  veranderd  aan  onze  manier  van  werken.  Maar   vooral  aan  onze  finaliteit,  de  manier  waarop  we  onze  rol  in  de  samenleving  willen  vervullen,  onze  blik  op  de   toekomst.  Na  onze  interne  en  externe  stakeholdersanalyse  zagen  we  ons  gevoel  beves1gd:  Curieus  is  de   afgelopen  beleidsperiode  écht  geëvolueerd.  Van  een  vereniging  die  sterk  de  nadruk  legde  op  cultuur  en   ontspanning,  naar  een  sociaal-­‐culturele  organisa1e  die  een  reële  maatschappelijke  rol  wil  spelen.  Een   vereniging  die  wil  wegen  op  het  maatschappelijke  debat.  En  dat  zonder  de  waarde  en  betekenis  van  cultuur   en  ontmoe1ng  uit  het  oog  te  verliezen.
 
 Anno  2015  zijn  onze  missie  en  visie  aan  vernieuwing  toe.  De  manier  waarop  we  intern  én  extern  naar  onze   organisa1e  en  werking  kijken,  is  de  afgelopen  drie  à  vier  jaar  fundamenteel  geëvolueerd.  Om  onze  missie   opnieuw  te  formuleren,  starLen  we  vanuit  de  resultaten  van  de  interne  en  externe  stakeholdersanalyse,   bespraken  de  externe  omgevingsanalyse  grondig,  zodat  deze  inzichten  doorwerkten  in  de  oefeningen   waarbij  we  de  waarden,  en  betekenis  en  doelpubliek  van  Curieus  probeerden  te  benoemen.  Wat  is  de   bestaansreden  van  Curieus?     De  waarden  van  Curieus   progressief,  posi1ef  en   warm,  innova1e,   crea1viteit,  omdenken   authen1citeit,  hartstocht,   oprecht,  echt,  samen,   solidariteit,  sharing,   speelsheid,  humor,  fris,   hoekje  af,  duurzaamheid
     De  betekenis  van  Curieus   verzachten,  zachter   maken,  warme   samenleving,  roeren  en   raken,  tegen  onverschilligheid,  brainfood,  inspireren  om  zelf  iets  te  organiseren,  iets  goed  te  doen  in  de   buurt,  in  de  wijk  betrekken,  ontmoeten,  posi1visme  aan  de  hand  van  cultuur     Voor  wie  willen  we  iets  betekenen?     mensen  met  een  open  geest,  voor  onze  vrijwilligers,  mensen  die  meer  willen,  voor  iedereen  die  kan   overtuigd  worden  dat  gelijkheid  beter  is    

35


-­‐ ONZE NIEUWE  MISSIE   Curieus  is  een  progressieve  culturele  inspira+efabriek  die  maatschappelijk  geëngageerd  durE  te  zijn.   We  willen  mensen  de  ruimte  geven  om  elkaar  te  ontmoeten  en  ini+a+even  versterken  die  dat  reeds  doen.   Omdat  ontmoe+ng  betrokkenheid  creëert,  solidariteit  versterkt  en  wederzijds  respect  verdiept.  En  buurten   op  die  manier  warmer  maakt,  mensen  milder.  We  geloven  sterk  in  cultuur,  in  haar  meest  diverse  en   verrassende  vorm,  als  vitaal  bindmiddel  hiervoor.   We  hebben  een  posi+eve  kijk  op  de  wereld  en  haar  mensen.  We  zien  steeds  mogelijkheden  om  die  te   veranderen.  We  willen  mensen  roeren  en  ontroeren,  om  een  dijk  te  werpen  tegen  onverschilligheid  en  met   een  open  geest  hokjes  overboord  te  gooien.  Solidariteit  is  voor  ons  geen  vies  woord.  De  waarden  die  we  met   hartstocht  belichamen,  gieten  we  in  gedurfde  projecten  met  een  speelse  knipoog.  Want  belerend   vingerwijzen  gaan  we  uit  de  weg,  een  handvol  vrolijkheid  geeE  al+jd  ademruimte.   Curieus  staat  met  haar  voeten  stevig  in  een  waanzinnig  interessant  veranderende  samenleving,  maar  heeE   steeds  haar  ogen  open  om  op  die  voortdurende  veranderingen  in  te  spelen  en  die  te  plooien  naar  haar   ideaal  wereldbeeld:  een  samenleving  voor  ogen  waarin  iedereen  gelijk  aan  de  start  komt,  mensen  solidair   zijn  met  elkaar,  zorgen  en  begrip  hebben  voor  wie  het  moeilijk  heeE  en  waar  duurzaamheid  een   belangrijkere  economische  waarde  is  dan  harde  cash.   Curieus  is  een  netwerk  vol  enthousiaste  vrijwilligers  en  ambassadeurs.  Lokale  helden  die  dag  in  dag  uit   Curieus  uitdragen  in  hun  wijk,  straat  en  eigen  biotoop  tot  in  alle  uithoeken  van  Vlaanderen  en  Brussel.   Curieus  wil  deze  lokale  helden  inspireren  met  geëngageerde  projecten.  Een  por+e  brainfood  dat  cruciale   thema’s  op  de  agenda  zet:  gelijkheid,  duurzaamheid,  solidariteit.  Oerklassieke  waarden  die  in  ons  DNA   gebakken  zi9en,  maar  die  we  steeds  vertalen  in  verfrissende  projecten  met  een  hoek  af.  Projecten  die   mensen  inspireren  en  s+muleren  om  zelf  de  handen  uit  de  mouwen  te  steken  en  hun  leefomgeving  iets   zachter  en  warmer  te  maken.  Soms  kleine  eenvoudige  ingrepen,  soms  ambi+euze  evenementen,  maar   steeds  met  grootse  posi+eve  reeële  resultaten.  Op  een  speelse  manier,  maar  met  een  serieuze  ondertoon.   Op  die  manier  is  Curieus  een  hartstochtelijke  culturele  inspira+efabriek  die  ac+ef  meebouwt  aan  een   progressieve  solidaire  samenleving.  

36


Dezelfde groep  werkte,  na  de  nieuwe  missie,  ook  een  nieuwe  visie  voor  Curieus  uit  voor  2020.   Elementen  in  de  nieuwe  visie  van  Curieus  (oefening)   zichtbaar  in  het   maatschappelijk  debat,   van  cultuurfabriek  naar   inspira1efabriek,  eigen   buurtprojecten
 structurele   samenwerkingspartners,   thema1sche  afdelingen,   baanbreker  nieuwe   vormen  van  verenigen,   etalage  en  magazijn
 andere  lokale  partners,   hyperlokaal,  buurtgericht   werken    

37


-­‐ ONZE GLOEDNIEUWE  VISIE   Curieus  van  progressieve  cultuurfabriek  naar  inspira+efabriek   
 De  grote  maatschappelijke  uitdagingen  -­‐  zoals  het  streven  naar  meer  gelijkheid,  het  beschermen  en   versterken  van  solidariteit  -­‐  verschuiven  niet  snel.  De  manier  waarop  mensen  zich  verenigen  om  die   uitdagingen  aan  te  pakken,  verandert  wel  onmiskenbaar.   Steeds  meer  mensen  organiseren  zich  in  hun  buurt  in  spontane  netwerken.  Ze  vinden  elkaar  omdat  ze  zich   scharen  achter  dezelfde  ambi+es  om  hun  wijk  zachter  te  maken  en  prenger  om  te  wonen:  of  het  nu  om   straaoeesten,  deelstraten,  geefpleinen,  buurtbabbels,  livingconcerten  gaat.  Stuk  voor  stuk  progressieve   zielen  die  vanuit  oprecht  engagement  aan  een  warmere  samenleving  bouwen.  Onze  klassieke   afdelingswerking  is  soms  ontoereikend  om  die  geëngageerde  mensen  aan  Curieus  te  binden.     Curieus  wil  zich  in  deze  nieuwe  en  steeds  veranderende  omgeving  openstellen  voor  alle  mensen  die  met  een   open  geest  willen  bouwen  aan  een  warme  buurt.     In  onze  etalage  ze9en  we  graag  de  projecten  in  de  kijker  die  het  meest  ons  DNA  weerspiegelen.   Overkoepelende  projecten  krijgen  een  hyperlokale  en  tastbare  vertaling,  doordat  elke  progressieve  ziel  in   zijn/haar  eigen  wijk,  buurt  of  straat  ermee  aan  de  slag  kan.  Denk  maar  aan  het  BelBos,  SAMEN(k)LEVEN,   Neuzen  in  …  Maar  we  ze9en  ook  onze  schouders  onder  ambi+euze  ongeremde  evenementen  die   uitdrukkelijk  open  staan  voor  meerwaardezoekers,  mensen  die  verder  willen  kijken  dan  het  voorgekauwde   patroon.  Denk  maar  aan  het  Fes+val  van  de  Gelijkheid,  VOLTA.  Het  is  met  deze  projecten  en  evenementen,   die  heel  duidelijk  de  progressieve  iden+teit  van  Curieus  uitstralen,  dat  we  onze  stempel  willen  drukken  op   het  maatschappelijke  debat.  We  hebben  een  samenleving  voor  ogen  waarin  iedereen  gelijk  aan  de  start   komt,  mensen  solidair  zijn  met  elkaar,  zorgen  en  begrip  hebben  voor  wie  het  moeilijk  heeE  en  waar   duurzaamheid  een  belangrijkere  economische  waarde  is  dan  harde  cash.  Dit  vertalen  we  met  luide  stem  in   projecten  met  een  knipoog.     In  ons  magazijn  is  plaats  voor  onuitpu9elijk  veel  verfrissend  engagement.  Er  is  ruimte  om  te  experimenteren   met  thema+sche  afdelingen  en  andere  vormen  van  verenigen,  maar  ook  klassieke  lokale  afdelingen  zijn  er   thuis.  Het  is  onze  ambi+e  om  open  te  staan  voor  eender  welke  progressieve  ziel  die  met  een  fris  idee  komt   om  zijn/haar  buurt  een  levendigere  of  zachtere  plek  te  maken  en  een  partner  zoekt  voor  de  uitwerking   ervan.  Curieus  wil  graag  die  partner  zijn,  haar  exper+se  en  netwerk  delen  en  de  beschermende  paraplu   bieden  waaronder  deze  stoet  aan  engagementen  gerealiseerd  wordt.  Op  die  manier  willen  we  een   baanbreker  zijn  voor  nieuwe  vormen  van  verenigen,  betrokkenheid,  ontmoe+ng  en  cultuurbeleving.  We   mo+veren  en  inspireren  een  netwerk  aan  Curieusambassadeurs  met  brainfood.   Op  die  manier  wordt  Curieus  een  katalysator  voor  hyperlokale,  superdiverse  ini+a+even  die  onze  buurten  en   straten  kleurrijker  en  levendiger  maken.  En  evolueert  Curieus  van  progressieve  cultuurfabriek  naar   progressieve  inspira+efabriek.  Een  hedendaagse/toekomstgerichte  socio-­‐culturele  vereniging  die  mensen   met  een  open  geest  inspireert  en  mo+veert  hun  eigen  biotoop  wat  zachter  en  warmer  te  maken.


38


5. BELEIDSUITDAGINGEN
 De  duidelijke  resultaten  die  uit  de  externe  en  interne  doorlich1ng  van  Curieus  kwamen  bovendrijven,  lieten   ons  toe  om  heel  duidelijke  keuzes  te  maken.  Wat  is  goed,  en  behouden  we?  Wat  werkt  niet  zo  goed,  en   willen  we  ombuigen?  Wat  is  goed,  maar  willen  we  nog  verbeteren?   Vooral  die  laatste  twee  vragen  hebben  we  in  duidelijke,  concrete  en  ambi1euze  doelstellingen  gegoten.   Curieus  zit  op  het  goede  spoor,  maar  we  willen  nog  beter  doen.  In  2020  moeten  we  nog  verder  staan  in   onze  ambi1e  om  een  betekenisvolle  en  moderne  sociaal-­‐culturele  organisa1e  te  zijn.  

-­‐ Communica\e In  tegenstelling  tot  het  vorige  beleidsplan  kreeg  ons  communica1ebeleid  geen  aparte  strategische   doelstelling.  Maar  dat  betekent  niet  dat  we  er  geen  aandacht  aan  besteden.  Onze  communica1e  -­‐  gestoeld   op  krach1ge  beelden,  sterke  namen  en  een  warme  professionele  huiss1jl  -­‐  is  al  jarenlang  het  paradepaardje   van  Curieus.  In  elke  stakeholders-­‐  en  sterkte/zwakte-­‐analyse  wordt  de  interne  en  externe  communica1e  van   Curieus  vrijwel  meteen  bij  de  sterktes  gezet.  Die  lijn  zeLen  we  dus  gewoon  verder,  zonder  een  aparte   strategische  doelstelling.  

-­‐ Projectwerking Ook  onze  projectwerking  wordt  als  een  grote  sterkte  ervaren.  Onze  keuze  om  te  investeren  in  een  goed   uitgebouwd  tweesporenbeleid  (open/laagdrempelige  events  en  sterke  overkoepelende  projecten  die  lokaal   vertaald  kunnen  worden)  werpt  elk  jaar  meer  haar  vruchten  af.  Maar  we  hebben  nog  ruimte  om  te  groeien.   In  onze  projectwerking  zijn  de  uitdagingen:   -­‐ het  tweesporenbeleid  nog  verder  uitdiepen,  met  een  duidelijk  onderscheid  tussen  open   evenementen  (voor  de  ‘shoppende’  cultuurbelever)  en  sterk  lokaal  verankerde  ac1es  en  ac1viteiten   die  op  buurtniveau  hun  uitwerking  krijgen   -­‐ ac1viteiten/projecten  uitwerken  die  nog  meer  wegen  op  het  maatschappelijk  debat   -­‐ een  duidelijker  onderscheid  maken  tussen  onze  algemene  ac1viteiten  (magazijn)  en  de  projecten   waarmee  we  willen  ‘uitpakken’  (etalage)  

-­‐ Lokale werking   Zoals  bij  veel  sociaal-­‐culturele  verenigingen  staat  onze  lokale  werking  onder  druk.  De  klassieke   afdelingsvorm  is  niet  langer  aangepast  aan  de  manier  waarop  mensen  zich  tegenwoordig  verenigen.  Hoewel   we  niet  alle  lokale  werkingen  over  dezelfde  kam  moeten  scheren  (er  zijn  nog  steeds  veel  klassieke   afdelingen  die  ramen  en  deuren  hebben  openstaan,  veel  nieuwe  vrijwilligers  aantrekken  en  groeien),  het  is   duidelijk  dat  we  naast  de  klassieke  werking  ruimte  en  openheid  moeten  creëeren  voor  andere  manieren   van  verenigen:  straat-­‐  en  buurtcomités,  thema1sche  werkingen,  1jdelijke  verenigingen,  wijkwerkingen  …   Deze  diversiteit  aan  ‘doeners’  moet  bij  Curieus  een  plaats  vinden  om  ‘hun  ding’  te  kunnen  doen.  In  onze   lokale  werking  zijn  onze  uitdagingen:   -­‐ een  evolu1e  maken  van  een  louter  klassieke  afdelingswerking  naar  een  losser  geheel  van  lokale   werkingen,  waarin  plaats  is  voor  verschillende  vormen  van  verenigen  en  ‘doeners’   -­‐ het  moeizame  proces  tot  performante  gegevensverzameling  ombuigen  tot  een  sterkhouder   39


-­‐ Samenwerking De  afgelopen  5  jaar  is  er  een  sterke  samenwerkingsreflex  ontstaan  in  de  projectwerking  van  Curieus.   Langzaamaan  werd  ‘samenwerken’  een  deel  van  ons  DNA.  Dat  brengt  ons  nu  al  op  een  hoger  niveau  in  onze   werking.  Die  reflex  willen  we  de  volgende  jaren  nog  versterken  en  vooral  laten  doorwerken  in  àl  onze   geledingen  en  domeinen.  Waarom  ook  niet  structureel  samenwerken?  En  gaat  samenwerken  niet  verder   dan  samenwerken  met  andere  organisa1es?  Moeten  we  de  netwerkvorming  niet  intern  uitbouwen,  door   onze  eigen  bestuursorganen  open  te  stellen?  De  beleidsuitdagingen  voor  ons  samenwerkingsbeleid  zijn:   -­‐ onze  samenwerkingsreflex  verder  versterken  en  laten  doorwerken  in  al  onze  geledingen  en   domeinen   -­‐ onze  bestuursorganen  vernieuwen  en  openzeLen  voor  expter1se  van  buiten  de  vereniging  

-­‐ Par\cipa\e Naast  onze  projectwerking  en  communica1e  zijn  ook  de  uitgewerkte  type-­‐ac1es  een  speerpunt  in  onze   afdelingsondersteuning.  Maar  ook  hier  zien  we  ruimte  voor  verbetering.  Hoewel  we  hier  de  afgelopen  jaren   stappen  vooruit  hebben  gezet,  gebeurt  het  uitwerken  en  aanbieden  van  onze  type-­‐ac1es  en   overkoepelende  projecten  op  dit  moment  nog  al1jd  iets  te  veel  top-­‐down.  De  beleidsuitdaging  is  hier  dus   erg  duidelijk:   -­‐ Een  betere  bo9om-­‐up  werking  in  het  uitwerken  van  lokale  type-­‐ac1viteiten  en  overkoepelende   projecten  dankzij  projectwerkgroepen  en  een  inspira1edag    

-­‐ Diversiteit en  duurzaamheid   Twee  domeinen  waarin  we  als  vereniging  kunnen  groeien,  krijgen  geen  aparte  strategische  doelstelling,   maar  lopen  als  een  rode  draad  doorheen  de  hele  werking:  onze  aandacht  voor  diversiteit  en  duurzaamheid.   Na  lang  sukkelen  met  een  vrij  theore1sch  model  van  diversiteitswerking  (instapdiversiteitstraject,   workshops,  doorlich1ngen),  hebben  we  sinds  enkele  jaren  door  dat  een  ‘hands  on-­‐vereniging’  als  Curieus   beter  gediend  is  met  een  heel  concrete  aanpak  van  diversiteit  in  de  werking.  En  die  andere  aanpak  loont:  de   diversiteit  in  ons  eigen  aanbod  groeit,  net  als  het  deelnemersveld.  We  zijn  ons  ervan  bewust  dat  dit  proces   er  één  van  lange  adem  wordt,  maar  de  volgende  jaren  zullen  we  concrete  ini1a1even  nemen  om  de   diversiteit  in  onze  vereniging  te  verhogen.  Het  invoeren  van  de  ‘diversiteitschecklist’  (met  o.a.  oog  voor   bewustere  samenwerkingen  en  doelgroepgerichte  communica1e)  als  handleiding  bij  elk  nieuw  ini1a1ef,  is   een  belangrijke  eerste  stap  die  helemaal  aansluit  bij  onze  ‘hands  on-­‐houding’.  We  engageren  ons  dan  ook   om  de  volgende  5  jaren  in  elk  voortgangsrapport  een  concreet  overzicht  te  geven  van  onze   ‘diversiteitsinspanningen’  in  elk  domein.  Hetzelfde  geldt  voor  onze  keuze  voor  duurzaamheid.  Ook  hier  geen   aparte  doelstelling,  wél  een  concreet  engagement  om  in  onze  hele  werking  een  duurzaamheidsreflex  te   ontplooien.  En  ook  hier  een  concreet  plan  om  een  checklist  uit  te  werken  die  als  leidraad  kan  dienen.  De   beleidsuitdaging  is  simpel:   -­‐ tegen  het  einde  van  de  beleidsperiode  is  de  duurzaamheids-­‐  en  diversiteitsreflex  van  Curieus  in  al   haar  geledingen  top  of  mind.  

-­‐ Doelgroep In  onze  nieuwe  missie  zeLen  we  een  belangrijke  stap  in  de  omschrijving  van  onze  doelgroep.  Voor  een  grote   sociaal-­‐culturele  organisa1e,  zeker  met  zo’n  breed  en  laagdrempelig  aanbod,  is  het  moeilijk  om  een   40


specifieke doelgroep  te  onderscheiden.  Curieus  richt  zich  met  haar  ac1viteiten  graag  op  een  zo  breed   mogelijk  publiek.  “Iedereen”  is  dan  ook  vaak  het  antwoord  wanneer  iemand  vraagt  naar  wie  wij  ons  richten   met  onze  werking.  Dat  blij`  ook  zo.  Curieus  wil  iedereen  bereiken.  Maar  de  oefeningen  die  resulteerden  in   het  schrijven  van  onze  nieuwe  missie,  brachten  ons  ook  tot  een  betere  omschrijving  van  onze  doelgroep.   Curieus  is  er  voor  mensen  met  een  open  geest  die  ervan  overtuigd  kunnen  worden  dat  gelijkheid  en   solidariteit  onze  maatschappij  sterker  maakt.  

 

41


42


6. DOELSTELLINGEN  CURIEUS   Strategische  doelstellingen

Opera1onele doelstellingen

SD 1


OD 1.1  Curieus  hee`  een  etalage  en  een  magazijn.  In  de  etalage  zeLen  we  

In 2020  formuleert  en  verdedigt   graag  de  projecten  in  de  kijker  die  het  meest  ons  DNA  weerspiegelen.  In  het   Curieus  haar  waarden  (gelijkheid,   magazijn  is  er  plaats  voor  elk  posi1ef  engagement. solidariteit,  duurzaamheid)  en   OD  1.2  We  volgen  de  actualiteit  op  en  voelen  aan  wat  er  lee`  in  de   vertaalt  ze  in  posi\eve  projecten   samenleving.  Wat  ons  raakt  vertalen  we  in  projecten  en  ac1es. met  een  knipoog,  steeds  met  het   OD  1.3  Het  jaarlijkse  Fes1val  van  de  Gelijkheid  is  het  mekka  van  progressieve   oog  op  het  verzachten  van  de   samenleving.


zielen.

(projectwerking)

OD 1.4  Lokale  groepen  zijn  volledig  doordrongen  van  onze  missie. OD  1.5  We  hebben  een  duurzaamheids-­‐  en  diversiteitsreflex  in  alles  wat  we   doen. OD  1.6  We  zoeken  in  al  onze  projecten  naar  vernieuwende  manieren  van   communiceren.

SD 2


OD 2.1  Curieus  doorloopt  een  proces  van  transi1e,  waarbij  de  lokale  werking  

In 2020  hee^  Curieus  een   flexibele  (hyper)lokale  werking  

grondig wordt  hertekend.

waarin ruimte  is  voor  doeners  in   klassieke  afdelingen,   buurtwerkingen,  thema\sche   werkingen  en  losse  vrijwilligers.   (proces  van  afdelingen  naar   groepen)

OD 2.2  Curieus  profileert  zich  als  open  huis  voor  doeners. OD  2.3  Naast  de  taak  om  de  klassieke  afdelingen  te  ondersteunen,  werken  de   provinciale  secretariaten  van  Curieus  ook  aan  andere  vormen  van  lokaal   engagement  én  experimenteren  zelf  ook  ac1ef  met  nieuwe  lokale   verenigingsvormen OD  2.4  Van  ‘processie  van  Echternach’  naar  ‘Francorchamps’:  in  2017  hee`   Curieus  een  CRM  systeem  dat  al  onze  behoe`en  bevredigt.  Dat  betekent:  meer   dan  alleen  data  verzamelen,  onze  volledige  werking  is  gebaseerd  op  dit  nieuwe   systeem.  

SD 3  


OD 3.1  In  2020  werkt  Curieus  zowel  na1onaal  als  in  elke  provincie  in  al  haar  

In 2020  zorgt  Curieus  voor  een   netwerk  voor  zij  die  iets  willen   organiseren  binnen  het  

projecten samen  met  verruimende  partners,  om  de  kwaliteit  te  verhogen  en   om  te  leren  van  elkaar  en  het  draagvlak  te  verbreden.

progressieve veld.   (samenwerking)

OD 3.2  In  2020  hee`  Curieus  een  uitgebreid  netwerk  met  de  hulp  van  haar   ambassadeurs. OD  3.3  Curieusmedewerkers,  vrijwilligers  en  bestuursleden  hebben  een  open   houding  en  zijn  zelf  overtuigd  ambassadeur  van  Curieus.

SD 4  


OD 4.1  De  professionele  medewerkers  kennen  de  vrijwilligers  en  hun  talenten  

Curieus evolueert  naar  een   en  inzetbaarheid. inspira\efabriek  door  ideeën  aan   OD  4.2  We  zijn  als  Curieus  duidelijk  in  andere  netwerken  aanwezig. te  reiken  en  op  te  pikken,   OD  4.3  We  zeLen  ten  alle  1jde  onze  voelsprieten  op  om  inspira1e  en  ideeën   doeners  samen  te  brengen  en   crea\eve  typeac\es  te  voorzien.  

naar binnen  te  halen.

(ZomertoerenWinterkuren)

OD 4.4  ZomertoerenWinterkuren  is  de  voeding  voor  onze  inspira1efabriek.

43


STRATEGISCHE DOELSTELLING  1   In  2020  formuleert  en  verdedigt  Curieus  haar  waarden  (gelijkheid,  solidariteit,   duurzaamheid)  en  vertaalt  ze  in  posi\eve  projecten  met  een  knipoog,  steeds  met   het  oog  op  het  verzachten  van  de  samenleving.  
 (projectwerking)  

OD 1.1   Curieus  hee^  een  etalage  en  een  magazijn.  In  de  etalage  zeken  we  graag  de  projecten  in  de   kijker  die  het  meest  ons  DNA  weerspiegelen.  In  het  magazijn  is  er  plaats  voor  elk  posi\ef   engagement.   De  etalage:  de  verzachters,  VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  Toekomst,  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  de  briefschrijvers,   instagramproject  (#stapjenaarlinks),  SAMEN(k)LEVEN  …     Het  magazijn:  alle  ac1viteiten  van  afdelingen  vb.  Dallas  in  Lokeren,  world  knit  day  in  Lichtervelde,   inzamelac1e  voor  Calais  in  ZoLegem,  comedy  in  Wuustwezel  …   Indicatoren:   -­‐ Elk  jaar  minstens  2.000  ac+viteiten  in  het  magazijn  

-­‐ Elk jaar  minstens  één  nieuwe  na+onaal  project  in  de  etalage  dat  door  elke  provincie  gedragen  en  uitgevoerd  wordt   -­‐ Jaarlijkse  s+jging  van  het  aantal  ac+viteiten  in  het  magazijn  die  expliciet  aansluiten  bij  onze  waarden  (moeilijk   meetbaar)  en  dus  poten+eel  kunnen  doorgroeien  naar  onze  etalage  (bo9om  up)  

-­‐ Elk jaar  merken  we  een  s+jging  van  het  aantal  groepen  die  deelnemen  aan  de  projecten  die  in  de  etalage  staan.   OD  1.2   We  volgen  de  actualiteit  op  en  voelen  aan  wat  er  lee^  in  de  samenleving.  Wat  ons  raakt  vertalen   we  in  projecten  en  ac\es.   Indicator:   -­‐  Elk  jaar  minstens  twee  projecten  of  ac+es  die  inspelen  op  de  actualiteit  

OD 1.3   Het  jaarlijkse  Fes\val  van  de  Gelijkheid  is  het  mekka  van  progressieve  zielen.   Ac1es:   -­‐ We  besteden  aandacht  aan  de  persoonlijke  communica1e  en  nazorg  ten  aanzien  van  gasten,  zowel   individuen  als  organisa1es.   -­‐ We  breiden  de  samenwerking  met  de  middenveldsorganisa1es  uit  met  als  doel  de  wisselwerking  te   versterken  en  duurzame  rela1es  op  te  bouwen.   -­‐ We  werven  ac1ef  Fes1valambassadeurs  en  s1muleren  onze  gasten  om  Fes1valambassadeurs  te  worden.   Indicatoren:  

-­‐ Mensen dienen  zichzelf  aan  voor  onze  deba9en.   -­‐ Deelnemers:     44


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

• jaarlijkse s+jging  van  10%   • jaarlijks  een  diverser  publiek   • jaarlijks  betere  spreiding  over  het  hele  land   Elk  jaar  bereiken  we  meer  diversiteit  in  de  sprekers.   Elk  jaar  voegen  we  minstens  één  nieuwe  discipline  aan  het  programma  toe.   Elk  jaar  halen  we  minstens  vier  keer  de  na+onale  pers  met  het  Fes+val  van  de  Gelijkheid.   Elk  jaar  strikken  we  minstens  één  prominente  buitenlandse  hoofdgast.   Eén  op  de  drie  ac+viteiten  wordt  georganiseerd  in  samenwerking  met  een  andere  organisa+e.  

OD 1.4     Lokale  groepen  zijn  volledig  doordrongen  van  onze  missie.   Ac1es:   -­‐ We  gieten  en  verspreiden  onze  missie  in  een  aantrekkelijke  vorm.   -­‐ We  verbinden  de  actualiteit  en  onze  missie  aan  concrete  ac1es.   -­‐ We  organiseren  vorming  voor  de  lokale  groepen  over  de  elementen  uit  onze  missie.   -­‐ We  werken  een  systeem  van  engagement  uit  (bv.  een  charter  onderschrijven).  

OD 1.5   We  hebben  een  duurzaamheids-­‐  en  diversiteitsreflex  in  alles  wat  we  doen.   Ac1es:   -­‐ We  maken  een  duurzaamheids-­‐  en  diversiteitschecklist  voor  afdelingen  en  voor  onszelf.   -­‐ Elk  provinciaal  Curieuskantoor  wordt  lid  van  ‘Greentrack’  en  we  dragen  dat  uit  in  de  communica1e  (mail,   website,  drukwerk)  van  Curieus.  

OD 1.6   We  zoeken  in  al  onze  projecten  naar  vernieuwende  manieren  van  communiceren.   Ac1es:   Elke  Curieusgroep  hee`  een  ambassadeur.   Elke  provinciale  voorziLer  is  een  sterke  ambassadeur  van  Curieus  en  haar  missie.   We  richten  ‘de  vrienden  van  Curieus’  op.   Per  project  palmen  we  de  publieke  ruimte  in  als  communica1emiddel.  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Indicatoren -­‐ We  halen  de  pers  met  onze  communica+e  in  de  publieke  ruimte.  

-­‐ In 2020  werkt  minstens  de  helE  van  de  lokale  groepen  met  de  checklists.  

45


STRATEGISCHE DOELSTELLING  2   In  2020  hee^  Curieus  een  flexibele  (hyper)lokale  werking  waarin  ruimte  is  voor   doeners  in  klassieke  afdelingen,  buurtwerkingen,  thema\sche  werkingen  en  losse   vrijwilligers.  
 (proces  van  afdelingen  naar  groepen)  

OD 2.1  
 Curieus  doorloopt  een  proces  van  transi\e,  waarbij  de  lokale  werking  grondig  wordt  hertekend.   Ac1es:   -­‐ We  zoeken  en  engageren  een  externe  procesbegeleider.   -­‐ We  lichten  de  lokale  werking  door.   -­‐ We  organiseren  een  proces  met  de  focus:  hoe  kunnen  we  een  flexibele  organisa1e  combineren  met  een   eigen  iden1teit  en  houvast  voor  de  bestaande  vrijwilligers/werking.  

OD 2.2   Curieus  profileert  zich  als  open  huis  voor  doeners.   Ac1es:   -­‐ We  werken  elk  groot  (etalage)project  uit  met  een  projectgroepje  dat  bestaat  uit  medewerkers,   vrijwilligers  en  externen  (experten  en  progressieve  zielen  die  zich  niet  meteen  aan  Curieus  binden).   -­‐ We  speuren  ac1ef  naar  en  staan  open  voor  progressieve  ideeën  in  het  netwerk  van  Curieus   (stadsontwikkeling,  beeldvorming,  …).   -­‐ De  website  ‘ademt’  het  open  huis  voor  doeners  en  de  sociale  media  zijn  een  doorgeefluik  van   inspirerende  ini1a1even.  

OD 2.3   Naaste  de  taak  om  de  klassieke  afdelingen  te  ondersteunen,  werken  de  provinciale  secretariaten   van  Curieus  ook  aan  andere  vormen  van  lokaal  engagement  én  experimenteren  zelf  ook  ac\ef   met  nieuwe  lokale  verenigingsvormen.   OD  2.4  
 Van  ‘processie  van  Echternach’  naar  ‘Francorchamps’:  in  2017  hee^  Curieus  een  CRM-­‐systeem   dat  al  onze  behoe^en  bevredigt.  Dat  betekent:  meer  dan  alleen  data  verzamelen,  onze  volledige   werking  is  gebaseerd  op  dit  nieuwe  systeem.     Ac1es:   -­‐ Begin  beleidsperiode:   • grondige  scan  van  ons  huidig  databeheer  (+  formuleren  van  verwach1ngen)   • grondige  scan  van  onze  volledige  communica1e   -­‐  Voor  eind  2016:   • inpassen  van  volledige  communica1e  in  CRM   • uitbreiden  van  CRM
 46


STRATEGISCHE DOELSTELLING  3   In  2020  zorgt  Curieus  voor  een  netwerk  voor  zij  die  iets  willen  organiseren  binnen   het  progressieve  veld.  
 (samenwerking)  

OD 3.1   In  2020  werkt  Curieus  zowel  na\onaal  als  in  elke  provincie  in  al  haar  projecten  samen  met   verruimende  partners,  om  de  kwaliteit  te  verhogen  en  om  te  leren  van  elkaar  en  het  draagvlak   te  verbreden.   OD  3.2   In  2020  hee^  Curieus  een  uitgebreid  netwerk  met  de  hulp  van  haar  ambassadeurs.   Ac1es:   -­‐ Curieus  verzamelt  en  evalueert  haar  partnerschappen  in  haar  CRM-­‐systeem.   -­‐ Curieus  verzamelt  open  geesten  jaarlijks  op  een  netwerk-­‐  en  inspira1edag  (TAPAS).   Indicatoren:  

-­‐ Het aantal  deelnemers  op  TAPAS  s+jgt  elk  jaar.   -­‐ Jaarlijks  verhuist  TAPAS  naar  een  andere  stad.   -­‐ Jaarlijks  werkt  TAPAS  een  programma  uit,  met  de  helE  interne  werking  en  de  helE  ‘blik  naar  buiten’.   OD  3.3  
 Curieusmedewerkers,  vrijwilligers  en  bestuursleden  hebben  een  open  houding  en  zijn  zelf   overtuigd  ambassadeur  van  Curieus.   Ac1es:  

-­‐ De raden  van  bestuur  en  algemene  vergaderingen  van  Curieus  worden  vernieuwd  en  verbreed.   -­‐ Door  jaarlijkse  teamdagen,  informele  momenten  en  teambuilding  wordt  het  personeel  meegenomen  op   de  posi1eve  trein  waarvoor  Curieus  staat.  

47


STRATEGISCHE DOELSTELLING  4  
 Curieus  evolueert  naar  een  inspira\efabriek  door  ideeën  aan  te  reiken  en  op  te   pikken,  doeners  samen  te  brengen  en  crea\eve  typeac\es  te  voorzien.  
 (ZomertoerenWinterkuren)  

OD 4.1   De  professionele  medewerkers  kennen  de  vrijwilligers  en  hun  talenten  en  inzetbaarheid.   Ac1es:   -­‐ We  zullen  nog  meer  naar  buiten  komen  en  lokale  groepen  en  lokale  ac1viteiten  bezoeken.   -­‐ We  creëren  formele  en  informele  netwerkmomenten,  zowel  op  provinciaal  als  na1onaal  vlak  (bv.  TAPAS,   provinciale  vrijwilligersdagen,  brainstorms,  drinks,  samen  gaan  betogen,  recep1es,  fuiven,  quizploegen   vormen  …)   -­‐ We  nemen  de  kennis  van  talenten  en  de  beschikbaarheid  van  onze  vrijwilligers  op  in  het  CRM  systeem.  

OD 4.2  
 We  zijn  als  Curieus  duidelijk  in  andere  netwerken  aanwezig.   Ac1es:   -­‐ We  nemen  deel  aan  ac1viteiten  van  andere  organisa1es  (bv.  Dag  van  de  Cutuureduca1e,  Publiek   Centraal,  KLJ  trefdag,  het  Betere  Boek,  Pulse,  Hart  boven  Hard  …).   -­‐ We  brengen  meer  systema1ek  in  onze  aanwezigheid  (oplijsten  en  ook  delen).   -­‐ We  s1muleren  lokale  groepen  hetzelfde  te  doen.  

OD 4.3  
 We  zeken  ten  alle  \jde  onze  voelsprieten  op  om  inspira\e  en  ideeën  naar  binnen  te  halen.   Ac1es:   -­‐ We  schrijven  een  oproep/vacature  uit  voor  vrijwilligers  om  de  vrijwilligerswerkgroep  uit  te  breiden.     -­‐ In  2018  updaten  we  het  werkingshandboek,  op  basis  van  het  proces  dat  we  doorlopen  hebben  (OD  2.1),   waarin  de  open  lokale  werking  centraal  staat  en  houden  verder  vinger  aan  de  pols  voor  de  noden  bij  de   klassieke  vrijwilligers.   Indicator:   -­‐  De  vrijwilligerswerkgroep  komt  vier  keer  per  jaar  samen,  en  we  le9en  er  al+jd  op  dat  uit  elke  provincie  hierin   vrijwilligers  en  medewerkers  vertegenwoordigd  zijn.  

OD 4.4  
 ZomertoerenWinterkuren  is  de  voeding  voor  onze  inspira\efabriek.   Ac1es   -­‐ Afdelingen  hoeven  niet  telkens  het  warm  water  uit  te  vinden:  de  Curieuskoepels  pikken  lokale   ac1viteiten  op  en  geven  die  ter  inspira1e  door  aan  andere  afdelingen/lokale  Curieusgroepen  en   andersom.     48


-­‐ De werkgroep  scant  de  lokale  ac1viteiten  op  inspirerende  voorbeelden  en  biedt  zo  inspira1e  aan,  vb.   ac1viteit  uit  ZomertoerenWinterkuren  die  overkoepelend  project  wordt,  cf.  Etalage  SD1,  eerste  type-­‐ ac1e  die  naar  de  etalage  doorstroomt:  prijs  van  de  Gelijkheid  (in  december  2015  na1onaal),  in  het   daaropvolgende  jaar  overtuigen  we  ten  minste  10  afdelingen  om  hetzelfde  te  doen.   Indicator:   -­‐

elk jaar  breiden  we  de  databank  uit  met  2  Winterkuren  en  2  Zomertoeren  (inspira+efiches).


49


50


7. MENSEN  EN  MIDDELEN   7.2  Medewerkersbeleid


-­‐ Een verschroeiend  tempo  in  knellende  schoentjes   -­‐ Personeelsbehoe^eplan   Inzet  medewerkers  per  doelstelling  (geraamd  aantal  werkuren  en  VTE  =  vol1jdse  equivalenten)  

51


8. TOETSING  AAN  DE  BEOORDELINGSCRITERIA  UIT  HET  DECREET Criteria 1.  Toepassing  van  de  vier  func\es  van  het   SCW

Awoert hokjes  -­‐  over  kruisbestuiving  en  sterke  pijlers Balans  in  de  na1onale  projecten Lokaal  engagement

2. Begeleiding  en  ontwikkeling  van  het   afdelingswerk  en  beleid  ten  aanzien  van   de  vrijwilligers

Klassieke vrijwilligerswerking  onder  druk Inspirerend  DNA  in  de  etalage Een  magazijn  vol  horizontale  en  boLom-­‐up  inspira1e En  de  klassieke  afdelingen?  Laten  we  die  aan  hun  lot  over? Vrijwilligerswerkgroep

3. Ac\es  voor  verruiming  en  verbreding  

Verruiming van  onze  doelgroep  

van de  par\cipa\e

Inspirerende projecten   Bewuste  partnerschappen   Zoeken  naar  extra  inkomsten   Diversiteitstoets Hoe  we  die  mensen  daarna  ac1ef  willen  laten  par1ciperen   Projectwerkgroepen   Vrijwilligerswerkgroep   TAPAS  met  ruimte  voor  specifieke  brainstorms  over   interne  werking   Projecten  die  dromen  waarmaken

4. Ac\es  met  een  landelijk  karakter

Tweesporenbeleid: projecten  en  evenementen  in  de  etalage Moeilijke  thema’s  in  een  verfrissend  verhaal

5. Communica\e  met  de  leden

Projectcommunica1e Ambassadeurs en  ‘de  vrienden  van  Curieus’ Een  warme  professionele  huiss1jl Vernieuwde  website(s) Sociale  media  als  community-­‐tool  en/of  doorgeefluik  inspira1e Een  specifiek  communica1eplan  voor  onze  missie Openbare  ruimte TAPAS  als  wederzijdse  inspira1edag

6. Aandacht  voor  culturele  diversiteit  en   interculturaliteit

Projectaanpak creëert  ontmoe1ng Personeel  en  achterban Diversiteit  is  meer  dan  interculturaliteit

7. Samenwerking  en  netwerkvorming  met   Projectsamenwerkingen andere  organisa\es Eigen  verhaal Meestappen  in  het  verhaal  van  andere  organisa1es  en  burgers 52


Criteria TAPAS groeit  uit  tot  netwerkevent 8.  Het  ontwikkelen  van  vernieuwende  en   bijzondere  ac\viteiten

Etalageprojecten met  een  posi1ef  verhaal OnuitpuLelijke  posi1eve  energie Openbare  ruimte

9. Zorg  voor  professionaliteit  en   professionalisering

CRM: de  processie  van  Echternach  die  een  race  van  Francorchamps   moet  worden Warme  huiss1jl  en  communica1e Eigen1jds  personeelsbeleid  met  oog  voor  ieders  talenten

10. Rekening  houdend  met  de  principes   van  integrale  kwaliteitszorg

Beleidsplan en  voortgangsrapportage

11. Beeld  van  de  doelgroep  van  de   organisa\e

Open projecten  …  voor  mensen  met  een  open  geest

Projectevalua1es

Verjonging, vervrouwelijking  en  streven  naar  een  sociale  en  superdiverse   mix

53


8.1 Toepassing  van  de  vier  func\es  van  het  SCW     Sommige  zinnen  -­‐  verscholen  in  een  uitgebreid  betoog  -­‐  raken   je  zo  onverwachts  en  trefzeker,  dat  je  niet  anders  kan  dan  ze   “Kunst  en  cultuur  bieden  troost  en  kracht   neerkrabbelen  in  de  volle  overtuiging  dat  je  ze  ooit  als  citaat   voor  de  onvolkomenheid  en  de  enigszins   zal  aanhalen.  Het  schrijven  van  dit  beleidsplan,  hoe  vreemd   banale  gang  van  het  bestaan.” dit  ook  klinkt,  was  het  moment  waarop  deze  opnieuw  door   ons  hoofd  schoot.  In  de  oprechte  overtuiging  dat  “kunst  en   cultuur” in  deze  in  betekenis  mag  uitgebreid  worden  tot  het  volledige  “socioculturele  plaatje”.  Sociaal-­‐ cultureel  werk  in  zijn  volle  glorie  brengt  mensen  samen  (ontmoe1ng),  smeedt  een  open  netwerk  waarin   kennis  wordt  overgedragen  (educa1e),  verzacht  of  sterkt  mensen  om  het  goede  te  doen  (maatschappelijke   ac1e),  zet  ar1s1ek  talent  in  het  licht  en  inspireert  om  eigen  ar1s1eke  duivels  te  ontbinden  (cultuur,  binnen   of  buiten  de  lijntjes,  met  grote  of  kleine  c).  

-­‐ Awoert hokjes  -­‐  over  kruisbestuiving  en  sterke  pijlers   Onder  het  moLo  ‘Awoert,  hokjes’  probeerde  Curieus  al  langer  om  meerdere  van  deze  func1es  te  verenigen   in  één  project  of  ac1viteit  (mul1ple  issue  prak1jken).     • Het  BelBos  legde  heel  erg  de  nadruk  op  educa1e  (informeren  over  de  herbruikbaarheid  van  alle   metalen  in  een  gsm  (urban  mining)  en  de  vuile  gevolgen  van  klassieke  mijnbouw  (effecten  op  mens,   milieu  en  katalysator  voor  oorlogen),  maar  legde  tegelijk  de  drempel  heel  laag  om  tot  ac1e  bewegen   (gsm  op  een  correcte  manier  recycleren  en  vooral  minder  snel  en  ondoordacht  een  nieuwe  gsm  of   technologiesnu‡e  aan  te  kopen).   • Het  diverse  Fes1val  van  de  Gelijkheid  was  onze  eerste  onbeschaamde  poging  om  alle  vier  deze  func1es   te  verenigen  in  één  project.  De  debaLen,  de  literatuur,  de  babbels,  het  geefplein.  Op  die  manier   maakten  we  vooral  ook  een  zelfzekere  inhaalbeweging  op  vlak  van  maatschappelijke  ac1e,  een  pijler  die   bij  de  andere  projecten  uit  de  vorige  beleidsperiode  vaak  op  de  achtergrond  verdween  (Slimste  Sos,   VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  Arbeid,  educa1ereis,  GAL,  Herinner  De  Toekomst  …).   • De  deels1ckertjes  van  SAMEN(k)LEVEN  zijn  een  kruisbestuiving  van  2  pijlers  die  op  het  eerste  zicht  het   verst  uiteen  liggen:  ontmoe1ng  (de  drempel  verlagen  om  buren  bij  elkaar  te  laten  aanbellen)  en   maatschappelijke  ac1e  (consuminderen).   Het  succes  en  warme  onthaal  van  dit  laatstgenoemde  project,  hee`  ons  ongetwijfeld  geïnspireerd  om  in  de   toekomst  al  onze  etalage-­‐projecten  te  laten  steunen  op  deze  twee  pijlers  (maatschappelijke  ac1e  en   ontmoe1ng),    aangevuld  met  educa1e  en/of  cultuur.  Want  uit  onze  beleidstweedaagses  is  heel  erg  naar   voor  gekomen  dat  elk  toekoms1g  project  een  maatschappelijke  inslag  moet  hebben.  En  dat  gaat  verder  en   dieper  dan  een  inhoudelijk  sterke  basis,  laat  staan  dat  we  genoegen  nemen  met  wat  thema1sche  opsmuk.   Het  gaat  erover  dat  we  met  élk  Curieusproject  mensen  willen  roeren  en  inspireren  om  zelf  het  goede  te   doen,  een  kleine  maar  reeële  ac1e  te  ondernemen  om  iets  nega1ef  in  hun  buurt  om  te  buigen  tot  iets   posi1ef  (een  lelijk  plekje  ombouwen  tot  een  ontmoe1ngsplek,  buren  die  elk  aan  hun  gevel  groenten   kweken  en  met  het  resultaat  een  buurtBBQ  opzeLen,  samen  ijveren  voor  een  fietspad  of  leefstraat,  een   buurtbibliotheekkastje  uitbaten  …).  Als  elk  puzzelstukje  apart  verandert,  verandert  de  puzzel.  Als  in  één  stad   honderd  buurten  warmer  worden  en  duizend  zielen  zachter  worden,  wordt  de  stad  een  aangenamere  plek   om  te  wonen  en  is  meer  solidariteit  geen  loos  begrip,  maar  een  reële  maatschappelijke  verandering.   54


Maar laat  geen  misverstanden  ontstaan.  Tegelijk  vinden  we  ook  die  ontmoe1ng  en  ontspannende  pijler   bijzonder  belangrijk.  We  zijn  er  als  de  dood  voor  om  een  belerende  organisa1e  te  worden,  waar  humor   angstvallig  wegblij`.  Het  is  niet  omdat  we  al  onze   projecten  een  inhoudelijk  cachet  willen  geven,  dat  we   de  vingerwijzende  toer  opgaan.  Om  het  simpel  te   zeggen,  alles  wat  de  Curieusstempel  draagt,  ademt  au   fond  onze  inhoudelijke  waarden,  maar  vertalen  we  met   een  knipoog  en  een  vleugje  humor.  En  cultuur  is  een   vitaal  bindmiddel  om  die  buurten  samen  te  krijgen  en   ontmoe1ng  te  creeëren.  “Elk  leven  begint  in  de  blik   van  de  ander” lazen  we  bij  Michel  Houllebecq  en  dat  is   exact  hoe  wij  het  zien.  Waar  mensen  elkaar   ontmoeten,  ontstaat  betrokkenheid  en  zorg  en  worden   hokjes  als  vanzelf  omver  geworpen.  Bovendien  zit  in   die  ontmoe1ng  en  cultuur  ook  vaak  de  kwinkslag,  de   warme  waardering,  de  katalysator  om  te  verzachten,   om  eigen  imperfec1es  te  rela1veren  en  milder  te   worden  over  andermans  onvolmaaktheden.   Dat  educa1e  een  belangrijke  pijler  van  onze  Curieusiden1teit  vormt,  spreekt  voor  zich.  Volksverheffing   klinkt  als  term  wat  te  belerend,  maar  in  sé gaat  het  wel  om  de  uitwisseling  van  kennis  om  met  open  blik   naar  de  wereld  te  kijken.  Uiteraard  gaat  het  hier  niet  om  eenrich1ngsverkeer,  vrijwilligers/ambassadeurs   leren  veel  van  elkaar,  wij  van  hen,  zij  van  ons.  Daarom  leunt  ook  educa1e  als  func1e  zo  sterk  aan  bij   ontmoe1ng.  In  deze  educa1e-­‐func1e  stonden  we  de  voorbije  beleidsperiodes  al  sterker.  We  voelden  nu   vooral  de  nood  om  een  inhaalbeweging  te  maken  op  vlak  van  die  tandem  maatschappelijke  ac1e  -­‐   ontmoe1ng.    

-­‐ Balans in  de  na\onale  projecten   Ons  doel  is  om  in  de  toekomst  die  balans  te  behouden,  maar  vooral,  om  in  al  onze  etalageprojecten   minstens  drie  func1es  te  verenigen.     Dat  geldt  uiteraard  voor  onze  lopende  projecten.  Op  het  nu  reeds  diverse  Fes1val  van  de  Gelijkheid  willen   we  een  nog  meer  diverse  bijenkorf  aan  disciplines  en  invalshoeken  verenigen:  slam  poetry,  dans  met  en   zonder  beperkingen,  straatvoetbaltoernooi  …  Het  spreekt  ook  voor  zich  dat  we  nog  meer  buurten  willen   infecteren  met  deels1ckertjes  van  SAMEN(k)LEVEN.     Maar  we  zeLen  ook  nieuwe  projecten  in  de  steigers  (of  herdenken  oude  projecten)  die  steunen  op  een   combina1e  van  die  4  pijlers:
 • VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  Toekomst  
 Waar  de  vorige  zeven  edi1es  de  baseline  Nacht  van  de  Arbeid  hadden,  maken  we  met  deze  nieuwe   VOLTA  Nacht  van  de  Toekomst  een  krach1g  statement.  We  geven  jong  talent,  in  talloze  disciplines,  een   podium:  fotografie,  architectuur,  muziek,  DJ,  poëzie,  debat,  graphic  design,  schilderkunst  … Cultuur   meets  ontmoe1ng.  Door  vooral  te  focussen  op  nieuwbakken  of  onontdekt  talent  roepen  we  op  tot  ac1e   55


(ontdek en  pronk  met  je  eigen  talent,  maak  kennis  met  al  die  jonge  toppers  in  je  buurt).  Het  is  een  open   project,  waarmee  we  een  heel  breed  publiek  willen  bereiken,  maar  we  willen  ook  onze  vrijwilligers  op   de  kar  krijgen  om  heel  lokaal  en  in  alle  verschillende  buurten  te  ronselen.  We  mikken  dan  ook  niet  op  1   loca1e,  maar  organiseren  in  2016  maar  liefst  4  Nachten  van  de  Toekomst  (Brussel,  Gent,  Antwerpen,   Leuven).  Vanaf  2017  komt  daar  ook  een  centrumstad  in  West-­‐Vlaanderen   (Oostende  of  Brugge)  en  Limburg  bij.  
 • #DroomJeBuurt  (of  #DroomJePlek  of  #PlekVanMijnDromen)  
 Een  project  dat  al  lang  in  onze  geesten  broedt,  maar  nog  geen  concreet   startschot  kreeg  of  defini1eve  naam  (werk1tel  was  lang:  lelijke  eendje   wordt  schoon  zwaantje).  We  willen  mensen  oproepen  om  in  hun  buurt   een  lelijk  plekje  je  nomineren.  Om  te  vermijden  dat  het  een  langgerekte   klaagzang  wordt  en  uitmondt  in  een  nega1eve  weeklacht,  vragen  we   mensen  om  zelf  een  concreet  voorstel  ter  verbetering/opfrissing  te  doen.   “Engagez-­‐vous!” als  lijfspreuk.
 • Prijs  van  de  Gelijkheid  
 Naast  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  waar  we  onze  verschillen  vieren,   willen  we  ook  de  ‘gelijkmakers’  overal  ten  velde  in  de  bloemetjes  zeLen.  Echte  ‘gelijkmakers’  doen  het   niet  voor  de  erkenning,  maar  toch  willen  wij  diegenen  die  zich  inzeLen  voor  een  rechtvaardigere  wereld   en  gelijk  verdeelde  kansen  laten  voelen:  doe  zo  voort!  (en  voort  en  voort  …)  Daarom  reiken  wij  de  prijs   van  de  gelijkheid  uit.
 • De  briefschrijvers  
 Een  project  dat  nog  moet  geconcre1seerd  worden  en  waarvoor  we  dus  eerst  wat  ‘ballonnetjes  oplaten’   in  verschillende  netwerkjes,  en  vrijwilligers/externe  geëngageerde  zielen  warm  maken  en  input  vragen.   Veel  mensen  sukkelen  met  brieven  schrijven:  het  opzeggen   van  een  krantenabonnement,  nieuwe  energieleverancier   zoeken,  aanvragen  van  renova1esubsidies,  een   adreswijziging  doorgeven  aan  de  mutualiteit  …  is  niet  voor   iedereen  evident.  Curieus  wil  neerstrijken  in  talloze  buurten   en  pleintjes  met  een  schrij{ureau  en  mensen  helpen  om   die  brieven  te  schrijven  (educa1e  als  empowerment  en  dus   maatschappelijke  ac1e).  Maar  we  denken  niet  alleen  aan   ‘droge  materie’ en  willen  verder  gaan  met  ‘zachte’ brieven.   Zo  broeden  we  nog  op  ‘de  sorryschrijvers’.  Een  lief  dat  je   bedroog,  een  vriend  die  je  in  verlegenheid  bracht,  een   moeder  die  je  nooit  kon  bedanken,  een  leerkracht  die  je   nooit  kon  vertellen  hoe  die  jou  inspireerde  om  de  juiste   studierich1ng  te  kiezen  … Iedereen  hee`  minstens  één   geliefde,  veraf  of  dichtbij,  die  hij  graag  “sorry” wil  zeggen,   maar  nooit  de  woorden  en  de  moed  vond.  De  “sorryschrijvers” willen  jou  helpen  om  die  persoonlijke   excuses  in  woorden  te  gieten.  Poëzie,  literatuur,  songteksten  kunnen  inspireren  voor  deze  brieven.  
 • #StapjeNaarLinks  
 Een  instagramproject  dat  iedereen  oproept  om  leLerlijk  een  stapje  naar  links  te  doen,  aan  te  bellen  bij   56


de buren,  kennis  te  maken  en  dat  in  een  mooi  beeld  te  gieten.  We  denken  na  over  een  manier  om  dit  te   ondersteunen  met  bijvoorbeeld  koekjes  of  vlaggetjes  voor  elk  #stapjenaarlinks.    

-­‐ Lokaal engagement   Uiteraard.  Wat  we  hierboven  beschrijven,  bestrijkt  het  na1onale  (en  provinciale)  niveau.  Wat  met  lokale   ac1viteiten?  Die  noemen  we  ons  magazijn,  waar  we  een  zo  verscheiden  mogelijke  werking  ambiëren,  met   de  vier  func1es  in  evenwicht.  ZomertoerenWinterkuren  (www.zomertoerenwinterkuren.be)  is  hiervoor   onze  kapstok.  We  willen  onze  lokale  vrijwilligers  en  ambassadeurs  inspireren  met  de  kleurrijke  mix  aan   ac1viteiten  op  ZomertoerenWinterkuren.  Die  databank  weerspiegelt  dezelfde  mix  aan  func1es  die  we  voor   ogen  houden  bij  onze  overkoepelende  na1onale  projecten.  Onze  vrijwilligers  en  Curieusgroepen  passief   aansporen  om  deze  databank  te  gebruiken,  hee`  nog  te  weinig  effect,  hebben  we  het  voorbije  jaar   gemerkt.  Daarom  willen  en  gaan  we  hiermee  veel  ac1ever  de  boer  op,  tot  elke  afdeling  en  lokale   Curieusgroep  van  Dentergem-­‐Wakken  tot  Heusden-­‐Zolder  ZomertoerenWinterkuren  zal  kennen,  er  zijn  weg   in  vinden  en  de  komende  beleidsperiode  ten  minste  één  ac1viteit  hieruit  plukt  om  in  de  eigen  buurt  te   organiseren.  Hoe  we  hen  daarbij   aansporen?  ZomertoerenWinterkuren   krijgt  een  prominente  plek  op  TAPAS   (waarbij  we  de  databank  niet  enkel   toelichten,  maar  ook  live-­‐inspira1e   opdoen  en  vrijwilligers  sugges1es  laten   doen  voor  nieuwe  ac1viteiten),  en  de   provinciale  vrijwilligersdagen.  Op  de   na1onale  cultuurmarkt  (Antwerpen)   organiseerden  we  bovendien  een   workshop  om  de  databank  ook  aan   externe  cultuurliewebbers  voor  te   stellen.     Daarnaast  blijven  onze  provinciale  koepels  de  uitgelezen  contactpersonen  om  op  een  proac1eve  manier   onze  lokale  vrijwilligers  te  mo1veren  een  gebalanceerd  jaarprogramma  uit  te  werken.  We  verwachten   helemaal  niet  van  onze  afdelingen  dat  zij  op  eenzelfde  manier  de  vier  func1es  in  één  ac1viteit   integreren  ,maar  wél  dat  ze  1jdens  één  werkjaar  niet  uitsluitend  ini1a1even  uitwerken  die  op  slechts  één   van  deze  pijlers  steunen,  m.a.w.  liever  een  buurzeest,  een  debatavond,  een  kerstdiner  voor  alleenstaanden   én  een  korzilmwandeling  dan  10  worstenkaar1ngen.     Hoe  we  dit  criterium  dus  concreet  in  de  planning  opnemen?  Elk  jaar  engageert  Curieus  zich  voor  2  grote   evenementen  die  deze  4  func1es  combineren:  één  Fes1val  van  de  Gelijkheid  en  drie  maal  VOLTA  -­‐  Nacht   van  de  Toekomst  in  2016  en  vijf  maal  vanaf  2017,  het  uitdenken  van  overkoepelende  projecten/typeac1es   die  lokaal  vertaald  kunnen  worden  en  die  minstens  3  van  deze  4  func1es  combineren.     De  voorbeelden  van  concrete  projecten  hierboven  sluiten  allerminst  uit  dat  de  actualiteit  en  hete   maatschappelijke  hangijzers  ons  kunnen  inspireren  voor  andere  ini1a1even  (denk  aan  de   vluchtelingenproblema1ek,  de  Griekse  tragedie  …).  Verder  zeLen  we  heel  erg  in  op   ZomertoerenWinterkuren  om  onze  lokale  vrijwilligers  aan  te  sporen  verfrissende  ac1viteiten  te  organiseren.


57


8.2 Begeleiding  en  ontwikkeling  van  het  afdelingswerk  en  beleid  ten  aanzien  van   vrijwilligers   In  onze  doelstellingen  is  het  stuk  over  afdelingswerking  de  meest   uitdagende  brok  (SD2).  Het  is  daar  dat  we  ons  meest  ambi1euze   strategische  doel  formuleren.  Want  Curieus  moet  een  open  huis  zijn,   waar  zoveel  mogelijk  progressieve  zielen  -­‐  die  iets  ten  goede  willen   veranderen  in  hun  eigen  netwerk  of  buurt  -­‐  zich  thuisvoelen.  Doeners  die   mensen  willen  samenbrengen,  hokjes  overboord  gooien,  lelijke  plekjes   opschonen,  het  sociaal  cement  concreet  willen  sterker  maken,  sociale   kansengroepen  wegwijs  maken  in  hun  buurt,  nega1eve  beeldvorming   doorbreken  …   Waar  we  onze  werking  in  de  vorige  beleidsperiode  nog  definieerden  als  “progressieve  vereniging  die  door   een  andere  bril  naar  cultuur  en  de  samenleving  kijkt,  die  frisse,  originele  en  gedurfde  ac1viteiten   organiseert  die  je  goes1ng  geven  in  cultuur”,  willen  we  de  volgende  beleidsperiode  nog  een  stap  verder   gaan.  We  willen  mensen  niet  enkel  uitdagen  door  een  andere  (posi1eve)  bril  te  kijken,  we  willen  hen  vooral   de  bril  aanreiken  en  inspireren  zelf  de  handen  uit  de  mouwen  te  steken  en  in  hun  buurt  -­‐  soms  kleine,  maar   al1jd  reeële  -­‐    ini1a1even  te  nemen:  deels1ckertjes  verspreiden,  het  opzeLen  van  een  groenselstroate,   geëngageerde  zielen  in  de  bloemetjes  zeLen  met  een  prijs  van  de  gelijkheid,  een  uitwisseling  van  talenten   s1muleren  tussen  oudere  buurtbewoners  en  jonge  gasten  … Inspireren  door  ac1viteiten  uit  te  werken  op   ZomertoerenWinterkuren,  of  door  overkoepelende  projecten  uit  te  rollen  over  het  land,  de  partner  te  zijn   voor  individuele  buurt  of  burger-­‐ini1a1even,  of  door  gewoon  het  ‘goede  voorbeeld’ te  geven  met  eigen   evenementen  (Fes1val  van  de  Gelijkheid,  VOLTA  Nacht  van  de  Arbeid)  

-­‐ Klassieke vrijwilligerswerking  onder  druk   Dankzij  de  inplan1ng  van  een  secretariaat  in  elke  provincie  konden  en  kunnen  we  heel  ver  gaan  in  de   klassieke  afdelingsondersteuning.  Zowel  op  vlak  van  logis1ek  (uitleendienst)  en  communica1e  (layout,   kalender,…)  zijn  we  er  heel  erg  op  gefocust  om  onze  afdelingen  lokaal  een  professionele  look  te  geven  en   van  grote  kosten  te  vrijwaren.  Dankzij  de  goeie  en  regelma1ge  ‘echte’ contacten  tussen  de  medewerkers  en   vrijwilligers  staan  we  daarin  vrij  ver  en  kunnen  we  op  dat  vlak  van  weinig  grote  uitdagingen  spreken.   Maar.  We  merken  -­‐  en  dat  is  geen  uniek  Curieusverhaal,  maar  eerder  een  algemeen  fenomeen  in  de  hele   socio-­‐culturele  of  zelfs  vrijwilligerssector  -­‐  dat  ( jonge)  mensen  zich  zelden  nog  engageren  om  een   tradi1onele  bestuursfunc1e  op  te  nemen  in  een  lokale  vzw.  Jonge  mensen  verhuizen  vaker,  trekken  naar  de   centrumsteden,  nemen  talloze  1jdrovende  engagementen  op  (bij  een  toneelvereniging,  sportclub,  als   blogger,  ouderraad  …),  s1ppelen  hun  levenspad  uit  in  verschillende  fases  door  waardoor  klassiek   vrijwilligerswerk  even  in  pauzemodus  wordt  gezet.  Ze  werken  keihard  voor  een  carrière,  s1chten  een  gezin,   nemen  zorg  voor  een  zieke  ouder  op  zich,  waarbij  het  allerminst  evident  is  om  zich  voor  lange  1jd  in  een   lokaal  bestuur  te  engageren.  Bovendien,  geef  toe,  secretaris  of  penningmeester  worden  en  maandelijks   vergaderen,  erg  sexy  klinkt  het  niet.  Jonge  mensen  willen  dingen  doen,  de  handen  uit  de  mouwen  steken,  in   plaats  van  avonden  lang  vergaderen  over  de  aanpak  van  een  lokale  ac1viteit.  Iets  wat  bij  oudere   afdelingsbesturen  die  de  democra1sche  inspraak  en  vergadermodus  hoog  in  het  vaandel  dragen,  wel  vaak   het  geval  is.  Om  het  anders  te  stellen:  de  grote  maatschappelijke  uitdagingen  zoals  het  streven  naar  meer   58


gelijkheid, het  beschermen  en  versterken  van  solidariteit  verschuiven  niet  snel,  maar  de  manier  waarop   mensen  zich  verenigen  om  die  uitdagingen  aan  te  pakken,  verandert  wel  onmiskenbaar.  Steeds  meer   mensen  organiseren  zich  in  hun  buurt  in  spontane  netwerken.  Ze  vinden  elkaar  omdat  ze  zich  scharen   achter  dezelfde  ambi1es.    Om  hun  wijk  zachter  te  maken  en  plezanter  om  te  wonen:  of  het  nu  om   straazeesten,  deelstraten,  geefpleinen,  buurtbabbels  of  livingconcerten  gaat.  Stuk  voor  stuk  progressieve   zielen  die  vanuit  oprecht  engagement  aan  een  warmere  samenleving  bouwen.  Onze  klassieke   afdelingswerking  is  soms  ontoereikend  om  die  geëngageerde  mensen  aan  Curieus  te  binden.   Het  is  geen  nieuwe  evolu1e,  en  het  is  dus  ook  niet  onlangs  dat  we  ze  opmerkten.  Vorige  beleidsperiode   waren  we  al  -­‐  misschien  nog  ietwat  voorzich1ger  en  meer  weifelend  -­‐  de  weg  op  gegaan  van  een  sterke   inhoudelijke  ondersteuning,  weg  van  het  oubollige  vormingswerk,  waarbij  enkel  klassieke  afdelingen  zich   thuis  voelen  en  tradi1onele  ondersteuning  (logis1ek,  communica1e,  layout  …)  genieten.     Wij  willen  meer.  We  willen  onze  vrijwilligers  en  lokale  helden  inspireren.  Mo1veren.  Hen  aansteken.  En  door   hen  geïnspireerd  worden.  En  ook:  ons    in  deze  veranderende  omgeving  openstellen  voor  alle  mensen  die   met  een  open  geest  willen  bouwen  aan  een  warme  buurt.    

-­‐ Inspirerend DNA  in  de  etalage   We  mo1veren  en  inspireren  een  netwerk  aan  Curieusambassadeurs  met  brainfood:  de  Prijs  van  de   Gelijkheid,  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  de  briefschrijvers,  SAMEN(k)LEVEN,  #DroomJeBuurt  (werk1tel),  VOLTA   Nacht  van  de  Toekomst  …  De  overkoepelende  etalageprojecten  zijn  de  kapstok  voor  onze  inspira1efabriek.   Het  zijn  die  projecten  waardoor  mensen,  die  zich  niet  noodzakelijk  willen  engageren  in  een  lokale  afdeling,   wél  hun  weg  vinden  binnen  Curieus.  Met  die  projecten  (soms  grote  evenementen,  soms  kleine  buurtprikjes,   maar  al1jd  reëel)  wil  Curieus  wil  roeren  en  raken.  Zin  geven.  En  dat  mag  u  gerust  breed  interpreteren.  Als  in   zingeving,  maar  ook  zin  geven  en  inspireren  om  het  goede  te  doen.  We  noemen  ze:  onze  projecten  in  de   ‘etalage’.  We  willen  ermee  uitpakken,  omdat  ze  het  meest  ons  DNA  weerspiegelen.  Enerzijds   overkoepelende  projecten  die  een  hyperlokale  en  tastbare  vertaling  krijgen,  doordat  elke  progressieve  ziel   in  zijn/haar  eigen  wijk,  buurt  of  straat  ermee  aan  de  slag  kan,  denk  BelBos,  SAMEN(k)LEVEN,  Neuzen  in,   Prijs  van  de  Gelijkheid,  #Droomjebuurt,  maar  anderzijds  ook  door  onze  schouders  te  zeLen  onder   ambi1euze  ongeremde  evenementen  die  uitdrukkelijk  open  staan  voor  meerwaardezoekers,  mensen  die   verder  willen  kijken  dan  het  voorgekauwde   patroon.  Denk  maar  aan  Fes1val  van  de   Gelijkheid,  VOLTA-­‐  Nacht  van  de  Toekomst.   Het  is  met  deze  projecten  en   evenementen,  die  heel  duidelijk  de   progressieve  iden1teit  van  Curieus   uitstralen,  dat  we  onze  stempel  willen   drukken  op  het  maatschappelijke  debat.   We  hebben  een  samenleving  voor  ogen   waarin  iedereen  gelijk  aan  de  start  komt,   mensen  solidair  zijn  met  elkaar,  zorgen  en   begrip  hebben  voor  wie  het  moeilijk  hee`   en  waar  duurzaamheid  een  belangrijkere   economische  waarde  is  dan  harde  cash.  Dit  vertalen  we  met  luide  stem  in  projecten  met  een  knipoog.   Ac1viteiten  op  ZomertoerenWinterkuren  kunnen  ook  doorgroeien  tot  in  onze  etalage.   59


-­‐ Een magazijn  vol  horizontale  en  bokom-­‐up  inspira\e   Tegelijk  is  het  onze  ambi1e  om  open  te  staan  voor  eender  welke  progressieve  ziel  die  met  een  fris  idee  komt   om  zijn/haar  buurt  een  levendigere  of  zachtere  plek  te  maken  en  een  partner  zoekt  voor  de  uitwerking   ervan.  Curieus  wil  graag  die  partner  zijn,  haar  exper1se  en  netwerk  delen  en  de  beschermende  paraplu   bieden  waaronder  deze  stoet  aan  engagementen  gerealiseerd  wordt.  Op  die  manier  willen  we  een   baanbreker  zijn  voor  nieuwe  vormen  van  verenigen,  betrokkenheid,  ontmoe1ng  en  cultuurbeleving.  Op  die   manier  werkt  de  inspira1efabriek  in  beide  rich1ngen.  De  bevlogenheid  en  crea1eve  ideeën  van  progressieve   zielen  die  hokjes  overboord  willen  gooien  of  concreet  aan  hun  buurt  willen  bouwen,  inspireren  ons  ook.  En   dus  wil  Curieus  graag  de  beschermende  paraplu  zijn  om  dat  engagement  te  realiseren.     Drie  concrete  voorbeelden  -­‐  drie  prototypes   Het  is  heel  moeilijk  om  over  die  “nieuwe  vrijwilligers” of  “doeners” of  “lokale  helden” of  “ambassadeurs” te   praten,  zonder  in  eindeloze  rond-­‐de-­‐pot-­‐gedraai  te  verzanden.  Het  opzet  van  onze  verbreding  is  duidelijk,   maar  de  belichaming  van  deze  vrijwilliger  2.0  is  dat  misschien  niet  zo.  In  de  vele  brainstorms  en  gesprekken   die  we  naar  aanloop  van  dit  beleidsplan  voerden,  verwezen  we  vaak  naar  enkele  eerste  succesverhalen  of   toekoms1ge  ambi1es.  Kim,  Griet  en  Ghizlane  kwamen  daarbij  telkens  terug.  Aan  de  hand  van  deze   prototypes,  proberen  we  hieronder  graag  uit  te  leggen,  hoe  we  die  vrijwilliger  2.0  zien,  en  hoe  we  die  aan   Curieus  linken.  Om  maar  te  zeggen,  deze  engagementen  zijn  reëel  en  zuigen  we  niet  uit  onze  duim.   • Kim  is  hét  succesverhaal  van  onze  eerste  pogingen  om  vrijwilligers  een  afdeling  te  laten  overs1jgen.   Een  jonge  gast  die  enkele  jaren  geleden  ac1ef  was  in  de  lokale  Curieusafdeling  in  ZoLegem,  maar  daar   eigenlijk  niet  helemaal  zijn  ei  kwijt  kon.  Door  het  boekje  Neuzen  in  ZoLegem  (één  van  de  allereerste   succesvolle  overkoepelende  Curieusprojecten)  kwam  hij  in  contact  met  de  professionele   medewerkers  van  Curieus.  Kim  is  een  topfotograaf  en  een  topvrijwilliger,  hij  bracht  in  2014  het   Fes1val  van  de  Gelijkheid  op  magistrale  wijze  in  beeld.  Afgelopen  zomer  klopte  hij  bij  ons  aan.  Hij  had   een  lange  reis  gemaakt,  en  keek  met  open  blik  naar  de  wereld,  en  broedde  op  een  nieuw  fotoproject.   Zijn  aandacht  werd  getrokken  door  de  voortdurende  stroom  van  nega1eve  berichtgeving  over  islam.   Radicalisten,  terroristen  en  moslims  ...  in  de  media  wordt  het  allemaal  op  één  hoop  gegooid,  en  is  alle   nuance  verdwenen.  Voor  posi1eve  of  diverse  berichtgeving  is  al  helemaal  geen  plaats  meer,  lijkt  het.   De  geëngageerde  fotograaf  in  hem  werd  wakker  en  spoorde  hem  aan  iets  te  doen  rond  de  westerse   nega1eve  beeldvorming  rond  islam,  en  de  ontkenning  van  de  grote  diversiteit  in  die  vernauwde   beeldvorming.  Kim,  die  sowieso  heel  erg  geboeid  is  door  het  dagelijkse  leven  en  de  man  in  de  straat  -­‐   ver  weg  van  sensa1e  en  drama  -­‐  sprak  Curieus  aan  om  hem  op  weg  te  helpen  en  te  ondersteunen.   Klassieke  afdelingswerking  schiet  te  kort  voor  deze  engagementen,  maar  voor  ons  is  het  duidelijk,  dat   deze  ideeën  dezelfde  zuurstof  ademen  en  dezelfde  hokjes  overboord  willen  gooien,  als  Curieus.  We   zijn  niet  enkel  Belgen,  christenen  of  moslims.  We  zijn  ook  gedreven  moeders,  jonge  ondernemers,   cultuurvreters,  Europeanen,  waaghalzen  of  adolescenten  met  grote  dromen.  We  hebben  allemaal  een   gelaagde  iden1teit.  Als  Kim  met  zijn  fotoproject  wil  aantonen  hoe  divers  en  kleurrijk  de  islamwereld   is,  hoeveel  verschillende  levens-­‐  en  gezinsvormen  bestaan,  hoe  divers  het  aantal  mensen  is  dat   zichzelf  'moslim'  noemt …  dan  is  hij  bij  Curieus  aan  het  juiste  adres.  En  dus  ondersteunen  we  hem   maar  al  te  graag.  Bij  het  inhoudelijk  verfijnen  van  het  projec1dee,  contacten  leggen  met  interessante   personen  (ons  debat  over  beeldvorming  en  gesprek  over  vrije  meningsui1ng  op  VOLTA  XL  hee`  ons   geen  windeieren  gelegd),  het  zoeken  naar  een  uitgeverij  en  andere  partners,  een  podium  geven  op   het  Fes1val,  een  vertaling  maken  naar  een  expo  die  door  afdelingen/cultuurpartners  kan  uitgeleend   60


worden, eventueel  redac1ewerk  … Bovendien  inspireerde  het  ons  tot  een  (nog  heel  vaag)  nieuw   Curieusproject  #stapjenaarlinks,  om  mensen  te  mo1veren  leLerlijk  bij  hun  buren  (links)  aan  te  bellen   en  op  de  koffie  te  gaan.
 • Griet  is  vandaag  geen  Curieusvrijwilliger.    De  geknipte  figuur  om  bij  projectwerkgroepen  te  betrekken   wanneer  we  nieuwe  projecten  als  “Droom  je  buurt” of  “De  briefschrijvers” uitwerken.  Iemand  die   crea1ef  denkt  en  pop-­‐up-­‐ini1a1even  lanceert  om  buurten  nieuw  leven  in  te  blazen,  maar  buiten  de   vereniging  staat.  Iemand  die  vandaag  geen  vrijwilliger  is,  dat  waarschijnlijk  morgen  ook  niet  zal  zijn,   maar  ongetwijfeld  wel  als  Curieusambassadeur  mensen  zal  warm  maken  om  deel  te  nemen  aan  onze   projecten  (hetzij  op  pad  gaan  met  fototoestel  voor  go  SHOOT  it,  hetzij  deels1ckertjes  kleven,  hetzij   jonge  muziektalenten  aansporen  deel  te  nemen  aan  VOLTA,  hetzij  buurtbewoners  s1muleren  een   lokale  held  te  nomineren  voor  de  Prijs  van  de  Gelijkheid).
 • Ghizlane  is  het  eerste  bescheiden  succesje  in  de  vernieuwde  en  bewuste  open  Curieuswerking.  Ze  is   in  Brussel  de  bezieler  van  een  groepje  die  mama-­‐cafés  (waarin  ze  met  andere  mama’s  met  migra1e-­‐ achtergrond  maatschappelijke  thema’s  proberen  aan  te  snijden  bv  opvoeding),  papa-­‐voetbal  (waar  op   ongedwongen  manier  Nederlands  wordt  geleerd),  kinderboekenclub  … organiseren.  En  ze  hebben   nog  inspira1e  voor  honderden  andere  ac1viteiten  klaar  (waaronder  het  buurt-­‐uurtje  waarbij  ze   organisa1es  uitnodigen  om  over  zichzelf  te  komen  vertellen).  Het  is  een  feitelijke  vereniging  die   eigenlijk  gegroeid  is  vanuit  een  ouderraad,  en  dus  helemaal  los  van  de  klassieke  Curieustentakels.   Samen  Voor  Morgen  zal  in  de  toekomst  haar  engagement  verder  zeLen  onder  de  beschermende   koepel  van  Curieus  ,  waarbij  wij  ze  ‘erkennen’ als  vrijwilligers,  in  contact  brengen  met  andere   vrijwilligers,  interessante  partners,  inpassen  in  onze  vrijwilligersverzekering,  warm  maken  voor  onze   overkoepelende  projecten  ….
 Kim,  Ghizlane  en  Griet  zijn  uiteraard  niet  de  drie  enige  vrijwilligers  die  in  deze  verbreding  passen.  Maar  voor   ons  zijn  het  wel  prototypes,  die  duidelijk  aangeven  welke  weg  we  op  willen  en  hoe  we  graag  nog  meer   “Kims”,  Grieten” en  “Ghizlanes” onder  de  Curieuskoepel  willen  verenigen,  zonder  de  klassieke  vrijwilliger   (“Jeanine”)  uit  het  oog  te  verliezen  en  ook  zijn/haar  engagement  te  ondersteunen.  Zonder  ook  een   vereniging  zonder  smoel  te  worden,  want  we  willen  dat  al  deze  lokale  groepen  doordrongen  worden  van   onze  missie,  en  die  helpen  uitvoeren.  Hetzij  met  grote  evenementen,  hetzij  met  bescheiden  lokale   ini1a1even,  maar  al1jd  met  reeële  effecten  op  vlak  van  mildheid,  gelijkheid,  duurzaamheid  …   Om  deze  omslag  te  maken,  kiezen  we  er  dan  ook  voor  om  samen  met  Joris  Piot  (prak1jklector  sociaal   cultureel  werk  en  onderzoeker  aan  de  Sociale  School  Heverlee,  cf.  Externe  omgevingsanalyse)  een   transi1etraject  uit  te  tekenen  en  onze  lokale  werking  in  een  andere  plooi  te  leggen.  Al  die  soorten  lokaal   engagement  capteren  en  een  houvast  blijven  voor  de  bestaande  vrijwilligerswerking,  is  misschien  wel  de   grootste  uitdaging.  We  blijven  waakzaam  dat  die  flexibiliteit  onze  uitgesproken  Curieusiden1teit  niet  uitholt.   We  Als  we  daarin  slagen,  zijn  we  graag  de  voortrekkers  in  een  vernieuwde  lokale  werking  van  het  sociaal-­‐ cultureel  vrijwilligerswerk.    

-­‐ En de  klassieke  afdelingen?  Laten  we  die  aan  hun  lot  over?     Natuurlijk  niet.  We  verwijzen  hiervoor  naar  de  inhoudelijke  ondersteuning  (kant-­‐en-­‐klare  ac1viteiten  op   ZomertoerenWinterkuren  en  de  overkoepelende  projecten  waarmee  onze  vrijwilligers  lokaal  kunnen   schiLeren,  ook  dankzij  de  professionele  huiss1jl),  en  basis  logisi1eke/communica1eve  ondersteuning.  Want   61


de bevlogenheid  en  het  engagement  van  onze  vrijwilligers  doen  ook  onze  motor  (projecten)  draaien.  Onze   lokale  helden  zijn  de  brandstof  van  Curieus.  Daarom  werkt  het  ook  hier  in  twee  rich1ngen.  En  houden  we   onze  ogen  en  oren  open  voor  lokale  succesvolle  ini1a1even  die  we  kunnen  vertalen  naar  overkoepelende   etalageprojecten  of  werken  die  in  een  inspira1efiche  uit  voor  ZomertoerenWinterkuren  (de  Aral-­‐expo  van   Koen  Degroote,  vrijwilliger  bij  Curieus  Nevele,  is  zo  ontstaan).  In  het  verleden  hebben  we  al   geëxperimenteerd  met  crea1viteitsprijzen,  maar  die  waren  geen  overdonderend  succes.   ZomertoerenWinterkuren  was  het  eerste  project  dat  hieraan  probeerde  tegemoet  te  komen  en  heel  bewust   inspira1e  en  ideeën  van  onderuit  liet  doorstromen  naar  bovenuit.  Maar  we  gaan  ook  gestructureerder  te   werk:     • Op  TAPAS  maken  we  bewust  veel  1jd  en  ruimte  voor  brainstorms  over  de  werking  van  Curieus.  Op  de   eerste  edi1e  (19  september  2015)  staan  zowel  een  algemene  brainstorm  (Curieus  in  2035?),  als  een   brainstorm  over  nieuwe  ac1viteiten  voor  ZomertoerenWinterkuren,  een  workshop  om  het  Fes1val   van  de  Gelijkheid  interessanter  te  maken  voor  lokale  afdelingen.  Bovendien  kunnen  vrijwilligers  er  live   meeschrijven  aan  het  nieuwe  werkingshandboek:  Over  welke  informa1e  moet  een  lokale  vrijwilliger   beschikken?  Bo9om-­‐up  inspira1e  staat  centraal  om  een  zo  groot  mogelijke  slagkracht  van  onze   werking  en  projecten  mogelijk  te  maken.   • We  maken  werk  van  projectgroepen  met  klassieke  lokale  vrijwilligers  en  externen  (die  misschien  in   een  later  stadium  de  vrijwilligers/  ambassadeurs  worden  van  Curieus)  die  het  professionele  kader   overs1jgen.  Zij  zijn  van  bij  aanvang  betrokken  bij  de  totstandkoming  van  een  project,  omdat   verschillende  invalshoeken  verschillende  pijnpunten  van  een  idee  kunnen  ombuigen.    

-­‐ Vrijwilligerswerkgroep De  werkgroep,  die  tot  op  heden  gekend  is  onder  de  noemer  ‘afdelingswerkgroep’ en in  dit  licht  dringend   een  nieuwe  naam  moet  krijgen,  zal  in  komende  beleidsperiode  haar  werking  verdiepen.  De  werkgroep   betrekt  op  structurele  wijze  vrijwilligers  bij  het  uiLekenen  van  het  hierboven  beschreven  transi1etraject.  Ze   doet  inspira1e  op  over  nieuw  vrijwilligersengagement  door  te  luisteren   naar  de  ervaringen  van  bijvoorbeeld  Kif  Kif  met  hun  zeer  flexibele  netwerk.   En  ze  kijk  ook  over  de  grenzen  heen,  naar  bijvoorbeeld  Fonds  Max  Van  der   Stoel  en  de  Afrikadag  in  Nederland.  De  werkgroep  denkt  na  hoe  we  nieuwe   groepen  voldoende  autonomie  kunnen  garanderen  en  tegelijk   betrokkenheid  creëren  om  zo  een  horizontaal  Curieusnetwerk  uit  te   bouwen.  Ze  zoekt  naar  manieren  om  vrijwilligers  elkaar  te  laten   kennismaken  en  ontmoeten  en    s1mulansen  om  afdelingen  elkaars   ac1viteiten  te  laten  bijwonen. De  werkgroep  organiseert  daarvoor  formele   netwerkmomenten  met  de  jaarlijkse  inspira1edag  TAPAS  als  ankerpunt,   maar  ook  eerder  informele  ontmoe1ngsmomenten  zoals  een   a`erworkdrink,  vrijwilligersfeestje  tot  samen  een  tentoonstelling  bezoeken.   De  werkgroep  komt  vier  keer  per  jaar  samen  en  brengt  na  een  overleg   telkens  verslag  uit  op  de  educa1estaf.  Het  begin  van  de  nieuwe  beleidsperiode  lijkt  ons  trouwens  de   perfecte  aanleiding  om  een  ‘vacature’ uit te  schrijven  voor  vrijwilligers  die  willen  toetreden.


62


8.3 Ac\es  voor  verruiming  en  verbreding  van  de  par\cipa\e   -­‐ Verruiming  van  onze  doelgroep   “Want  ik  zie  bij  jongeren  zoveel  talenten,  zoveel   goes+ng  om  er  iets  van  te  maken.  Het  wordt  +jd  dat   we  ze  meer  kansen  geven,  meer  vertrouwen,  een   plek.” (Jamila  Channouf  in  De  Morgen)

Er zijn  nog  talloze  mensen  met  open  geest  die   we  met  onze  huidige  Curieusprojecten  niet   bereiken.  Je  kan  dat  zonde  vinden,  ons  daagt  het   vooral  uit  om  die  in  de  toekomst  wél  te  bereiken   en  bij  onze  missie  te  betrekken.    

Hoe we  die  verruiming  concreet  willen  bereiken?  We  gaan  bij  elk  project  bewust  na  hoe  we  de  drempel  zo   laag  mogelijk  leggen,  zonder  het  project  aan  kwaliteit  te  laten  inboeten.  We  werken  daarom  inspirerende   projecten  uit,  gaan  daarvoor  bewuste  partnerschappen  aan  met  andere  middenveldsorganisa1es  of   geëngageerde  burgers,  zoeken  naar  extra  inkomsten  en  doen  een  diversiteitstoets  bij  elk  project/ evenement.     • Inspirerende  projecten
 
 We  zijn  niet  naïef,  mensen  zullen  niet  vanzelf  de  weg  naar  Curieus  vinden,  daarvoor  is  onze  naam  niet   bekend  genoeg  in  het  brede  middenveld  en  daarvoor  is  de  ontzuiling  al  te  sterk  doorgezet  (in  de   nauwe  betekenis  van  de  socialis1sche  beweging,  of  om  even  kort  door  de  bocht  te  gaan,  leden  van   sp.a  of  Bond  Moyson,  worden  niet  automa1sch  vrijwilliger  of  ambassadeur  bij  Curieus).  We  geloven   wel  heel  sterk  in  de  kracht  van  pioge  projecten  met  een  eigen  Curieussmoel.  Uit  de  vorige   beleidsperiode  onthouden  we  dat  BelBos,  SAMEN(k)LEVEN,  VOLTA,  Neuzen  in  Vlaanderen  en  vooral   het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  op  meer  bekendheid  en  aantrekkingskracht  konden  rekenen  dan  het   merk  ‘Curieus’ zelf,  en  dus  gaan  we  verder  die  weg  op.  Overkoepelende  projecten  -­‐  waarmee  mensen   in  hun  eigen  buurt  gericht  aan  de  slag  kunnen  -­‐  en  straffe  evenementen  -­‐  die  milder  stemmen  en  zo   misschien  inspireren  tot  engagement  -­‐  die  ons  DNA  weerspiegelen  zeLen  we  in  de  etalage.  Het  is  op   die  tastbare  manier  dat  we  verder  werken.  De  projecten  waarmee  we  dat  concreet  doen  vindt  u   uitgewerkt  bij  criterium  1  en  8.  Mensen  moeten  geen  ac1eve  vrijwilliger  worden  om   Curieusambassadeur  te  zijn,  om  onze  waarden  uit  te  dragen.  Wanneer  ze  in  hun  buurt  deels1ckertjes   uitdelen,  een  geëngageerde  foto  nemen  en  deelnemen  aan  go  SHOOT  it,  mensen  warm  maken  om   het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  te  bezoeken,  iemand  nomineren  voor  de  Prijs  van  de  Gelijkheid,  of   buren  samenbrengen  op  een  straat-­‐BBQ,  zich  door  de  Aral-­‐expo  verontwaardigen  over  een   kortzich1ge  economische  logica  die  het  haalt  op  een  duurzame  ecologische  … zijn  ze  op  dat  moment   al  aangestoken  door  de  Curieuswaarden.  Wanneer  we  diezelfde  mensen  daarna  nog  kunnen   begeesteren  voor  andere  lokale,  regionale  of  na1onale  Curieusprojecten,  zijn  we  helemaal  blij.  En  het   gaat  niet  alleen  om  ‘individuen’,  met  onze  sterke  projecten  vinden  ook  andere  organisa1es  de  weg   naar  ons.  In  dit  licht  geven  we  graag  het  voorbeeld  van  KLJ  die  ons  op  hun  na1onale  trefdag   uitnodigde  om  de  deels1ckertjes  voor  te  stellen.   • Bewuste  partnerschappen
 
 Samenwerken  met  verruimende  partners  voor  elk  ini1a1ef  -­‐  of  dat  nu  een  bescheiden  buurtBBQ  of   twiLerac1e  is,  of  een  groots  opgezet  fotografieproject  -­‐  verbreedt  sowieso  het  publiek  dat  ac1ef  wil   deelnemen  aan  je  project.  Partners  delen  niet  alleen  het  event  op  hun  pagina’s.    Dat  Komosie   63


bijvoorbeeld de  deels1ckertjes  bij  haar  Kringwinkelcentra  warm  aanbeveelt,  maakt  het  voor  onze   lokale  Curieusgroepen  nog  makkelijker  om  lokale  medestanders  te  vinden  om  te  gaan   SAMEN(k)LEVEN.
 • Zoeken  naar  extra  inkomsten
 
 We  hebben  er  bij  Curieus  al1jd  een  zaak  van  gemaakt  om  de  financiële  drempel  voor  ac1viteiten  zo   laag  mogelijk  te  maken.  Het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  gra1s  toegankelijk  houden,  is  een  flinke   uitdaging,  maar  het  is  voor  ons  meer  dan  een  symbolische  kwes1e.  We  willen  dat  ons  publiek  een   diverse  sociale  mix  is,  dat  ook  mensen  in  kansarmoede  van  literatuur  kunnen  proeven  of  wegdromen   bij  poë1sche  fotografie.  Het  zou  nogal  onzinnig  zijn  om  een  debat  over  armoede  te  voeren,  met  enkel   de  tweeverdieners  met  een  zeker  hipstergehalte  in  de  zaal.  Omdat  het  toch  -­‐  dit  is  een  eufemisme  -­‐   uitdagende  financiële  1jden  zijn,  gaan  we  voor  het  Fes1val  heel  bewust  op  zoek  naar  extra  inkomsten.   Voor  het  derde  Fes1val  in  december  2015  kunnen  we  rekenen  op  sponsoring  van  de  Na1onale  Loterij,   P&V  Verzekeringen,  Socialis1sche  Mutualiteiten,  sp.a  en   ABVV.  En  een  nieuwe  belangrijke  media-­‐ruil  met  Knack,   bovenop  onze  trouwe  mediapartner  MO*.  Het   muziekprogramma  van  het  Fes1val  is  wel  betalend,   maar  door  samenwerking  met  het  Fonds  voor   Vrije1jdspar1cipa1e  kunnen  we  daar  een  sociaal  tarief   aanbieden:  2,5  euro  voor  het  optreden  van  Tuo  Fratelli   ipv  normale  12  euro.  Voor  de  volgende  edi1es  hadden   we  al  een  eerste  goed  gesprek  met  Triodos  Bank.  Het   speuren  naar  extra  potjes  geld  is  een  vrij  intensieve   zoektocht,  maar  het  resulteert  helaas  niet  al1jd  in  de   gewenste  uitkomst.  Een  bescheiden   crowdfundingscampagne  leverde  in  het  verleden  geen   al  te  ontzaglijk  bedrag  op,  maar  we  zoeken  naar   manieren  om  dat  in  de  toekomst  tastbaarder  te  maken   (‘met  jouw  gi`  kunnen  we  een  extra  danszaal  huren  of   het  vliegtuig1cket  van  Dave  Eggers  betalen’).  
 
 De  financiële  drempel  verlagen  is  niet  enkel  bij  het  Fes1val  een  bewuste  houding.  Meedoen  met   SAMEN(k)LEVEN,  de  briefschrijvers,  de  prijs  van  de  Gelijkheid,  go  SHOOT  it  … is  ook  gra1s.  Ook  bij   provinciale  en  lokale  ac1viteiten  zit  die  reflex  er  in.  Waar  mogelijk,  zeLen  we  onze  lokale   Curieusgroepen  op  weg  naar  goedkopere  oplossingen.  Heel  concreet,  op  een  overleg  van  de   afdelingswerkgroep  gooide  een  vrijwilliger  van  Curieus  Lokeren  ietwat  beduusd  haar  ‘probleem’  op   tafel.  “We  willen  graag  Lieve  Blancquaert  vragen  voor  een  lezing,  maar  die  vraagt  800  euro  …  Samen   met  de  zaalhuur  zou  ons  dat  1000  euro  kosten.  We  kunnen  het  toch  niet  maken  om  -­‐  we  mikken  op   een  publiek  van  100  m/v  -­‐  10  euro  inkom  te  vragen?”  Het  zijn  van  die  vragen  die  wij  graag  krijgen  :)   Samen  met  andere  aanwezige  vrijwilligers  reikten  we  mogelijke  oplossingen  aan:  samenwerken  met   een  lokale  culturele  partner  om  de  kosten  te  delen  (bibliotheek,  OC,  andere  socio-­‐culturele   vereniging,  kleine  boekhandel  …),  een  film  koppelen  aan  de  lezing  en  zo  de  avond  meer  cachet  geven,   los  van  een  sprekersbureau  je  gast  ‘persoonlijk’  aanspreken  en  die  eerlijk  en  open  overtuigen  van  het   opzet  van  jouw  avond  (waarom  is  je  oog  net  op  hem/haar  gevallen)  …     64


• Diversiteitstoets
 
 We maken  een  diversiteitschecklist  en  voeren  die  uit  bij  elk  project,  zodat  het  na  verloop  van  1jd  een   reflex  wordt  om  bij  elk  ini1a1ef  ons  uiterste  best  doen  om  een  diverser  publiek  te  bereiken  (mix  van   sociale  en  culturele  achtergronden,  lee`ijd,  gender,  woonplaats  …).  Op  de  checklist  hebben  we   aandacht  voor  onze  communica1e  (niet  blind  vertrouwen  op  sociale  of  digitale  media  bijvoorbeeld),   maar  ook  voor  partners,  taalbarrières,  financiële  drempels  … Tegelijk  maken  we  er  werk  van  om  ook   zo  veel  mogelijk  lokale  Curieusgroepen  te  overtuigen  deze  checklist  te  gebruiken.  Voor  duurzaamheid   werken  we  een  gelijkaardige  checklist  uit.    

-­‐ Hoe we  die  mensen  daarna  ac\ef  willen  laten  par\ciperen   Het  is  één  zaak  om  je  doelgroep  te  verruimen,  maar  je  doelgroep  daarna  ook  ac1ef  laten  par1ciperen  is  een   nog  grotere  uitdaging.   • Projectwerkgroepen  
 Om  projecten  een  grotere  kans  op  slagen  te  geven,  moet  het   van  bij  aanvang  breder  gedragen  worden.  Daarom  gaan  we  de   uitwerking  van  projecten  niet  alleen  aan  de  educa1estaf   (provinciale  coördinatoren  +  na1onale  medewerkers)   overlaten,  maar  ook  aan  specifieke  projectwerkgroepen.  Bij   die  werkgroepjes  zijn  niet  alleen  medewerkers  betrokken,   maar  ook  vrijwilligers  en  externen  (experten  en  progressieve   zielen  die  zich  niet  meteen  aan  Curieus  binden).  Samen   vertalen  ze  grote  verhalen  in  concrete  buurtac1es.  Het  belang   van  een  goeie  CRM,  waar  we  de  talenten  en  interesses  van   onze  Curieusambassadeurs  kunnen  bijhouden,  steekt  hier   weer  de  kop  op.
 • Vrijwilligerswerkgroep,  u  weet  wel  die  afdelingswerkgroep  die   in  het  licht  van  de  transi1e  een  nieuwe  naam  moet  krijgen,  vrijwilligerswerkgroep  is  één  mogelijkheid.   Cf.  criterium  2,  begeleiding  van  afdelingswerk.     •TAPAS  met  ruimte  voor  specifieke  brainstorms  over   interne  werking.  Op  de  allereerste  TAPAS  zeLen  we  niet   alleen  1jdens  de  speeddate  onze  voelsprieten  open  om   inspira1e  en  ideëen  binnen  te  halen,  maar  maken  we  ook   1jd  en  ruimte  voor  echte  brainstorms.  Vrijwilligers  denken   samen  met  professionele  medewerkers  in  verschillende   sessies  na  over  manieren  om  het  Fes1val  van  de   Gelijkheid  aantrekkelijker  te  maken  voor  lokale  afdelingen   (en  geven  tegelijk  ook  inspira1e  voor  interessante  gasten,   disciplines,  expo’s  …),  zoeken  interessante  verse   ac1viteiten  voor  ZomertoerenWinterkuren,  spuien  wilde   plannen  voor  Curieus  in  2035,  en  schrijven  effec1ef  mee   aan  het  nieuwe  werkingshandboek  voor  lokale  Curieusgroepen.
 65


• Projecten die  dromen  waarmaken
 #DroomJeBuurt  is  het  ini1a1ef  dat  hieraan  het  meest  tegemoet  komt.  Mensen  met  een  sterk  idee  om   hun  buurt  warmer  te  maken,  plezanter  om  te  wonen,  lelijke  hoekjes  opfleurt  … kunnen  dat  dankzij   #DroomJeBuurt  waarmaken.  Ook  De  Verzachters  brengen  wilde  crea1eve  ideëen  om  buurten  te   verzachten  in  prak1jk.


66


8.4 Ac\es  met  een  landelijk  karakter   Het  klinkt  ietwat  onbescheiden,  maar  in  het  ontwikkelen  van  ac1es  met  een  landelijk  karakter  staat  Curieus   ongetwijfeld  sterk.  We  hebben  de  voorbije  beleidsperiode  heel  erg  ingezet  om  de  gefragmenteerde   provinciale  werkingen  om  te  buigen  naar  na1onale  verhalen.  Die  landelijke  projecten  verdiepen  een  sterke   overkoepelende  Curieusiden1teit.  Het  lijkt  in  de  hoofdstuk  over  Doelstellingen  dan  ook  misschien  alsof  we   hier  nu  minder  op  inzeLen,  maar  niets  is  minder  waar.  We  willen  gewoon  heel  overtuigd  verder  wandelen   op  de  weg  van  het  tweesporenbeleid  en  sterke  na1onale  projecten  die  we  voorbije  periode  zijn  ingeslagen.   Hier  is  helemaal  geen  sprake  is  van  een  koerswijziging.  We  bouwen  enerzijds  een  sterke  buurtgerichte   werking  uit  en  willen  onze  vrijwilligers  -­‐  in  elke  hoek  van  het  land  -­‐  inspireren  met  overkoepelende   projecten  waarmee  ze  lokaal  aan  de  slag  kunnen  en  kleine  zuurstofprikjes  geven  aan  hun  eigen  buurt,   bijvoorbeeld  met  de  deels1ckertjes  van  SAMEN(k)LEVEN,  het  inzamelen  van  afgedankte  gsm’s  voor  het   BelBos  …),  maar  anderzijds  ook  door  straffe  evenementen  te  organiseren  als  VOLTA  waar  we  jong  crea1ef   talent  in  talloze  disciplines  een  podium  geven.  En  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  waar  we  onze  stem   verheffen  om  gelijkheid  als  maatschappelijke  waarde  in  het  licht  te  zeLen.     Zowel  de  projecten  als  de  evenementen  in  de  etalage  zijn  open  en  erop  gericht  een  nieuw  publiek  te   bereiken.  Maar  bij  de  projecten  als  SAMEN(k)LEVEN,  Briefschrijvers,  Prijs  vd  Gelijkheid,  Droom  je  stad,  go   SHOOT  it  ligt  de  nadruk,  meer  dan  bij  de  evenementen  (denk  aan  Fes1val  van  de  Gelijkheid  en  VOLTA,  Nacht   van  de  Toekomst),  op  het  mobiliseren  van  onze  vrijwilligers  en  ambassadeurs  om  dat  brede  publiek  lokaal  te   bereiken.    

-­‐ Tweesporenbeleid:  projecten  en  evenementen  in  de  etalage   Met  onze  overkoepelende  projecten  willen  we  progressieve  zielen  -­‐  van  Zandvoorde  tot  Heusden-­‐Zolder  -­‐   roeren  en  vervoeren.  In  een  vorige  beleidsperiode  deden  we  dat  met  projecten  als  BelBos,  Neuzen  in   Vlaanderen,  Herinner  De  Toekomst  en  SAMEN(k)LEVEN.  De  projecten  die  we  de  volgende  beleidsperiode  in   de  etalage  zeLen,  kennen  we  uiteraard  nog  niet  allemaal,  want  we  laten  ruimte  om  in  te  spelen  op  de   actualiteit  en  willen  wat  beweegt  in  de  maatschappelijke  onderbuik  en  ons  raakt,  vertalen  in  concrete   ini1a1even,  maar  enkele  projecten  staan  alvast  in  de  steigers.
 • We  gaan  overtuigd  verder  met  SAMEN(k)LEVEN.  
 Curieusvrijwilligers  in  Herent,  Lichtervelde,  Temse,  Roeselare,  Leuven,   Mechelen,  Borgerhout,  Gent  … gingen  al  de  boer  op  met  deze   deels1ckertjes.  Maar  we  zijn  best  ambi1eus.  We  willen  dat  elke  wijk,   elke  straat  in  Vlaanderen  en  Brussel  aan  het  SAMEN(k)LEVEN  gaat.   Een  vrolijke  epidemie  die  langzaam  maar  trefzeker  alle  brievenbussen   overspoelt.  Hoe  meer  mensen  aan  het  delen  gaan  met  hun  buren,  hoe   bewuster  we  consumeren  (of  consuminderen)  en  hoe  warmer  onze   buurten.
 • De  briefschrijvers.  
 Heel  veel  mensen  sukkelen  met  brieven  schrijven:  het  opzeggen  van  een  krantenabonnement,  een   nieuwe  energieleverancier  zoeken,  aanvragen  van  renova1esubsidies,  een  adreswijziging  doorgeven  aan   de  mutualiteit  …  is  niet  voor  iedereen  even  evident.  Curieus  strijkt  dan  neer  in  talloze  buurten  en   pleintjes  met  een  schrij{ureau  en  helpt  mensen  om  die  brieven  te  schrijven  (educa1e  als   67


empowerment en  dus  maatschappelijke  ac1e).  Maar  we  denken  niet  alleen  aan  ‘droge  materie’ en   willen  verder  gaan  met  ‘zachte’ brieven.  Zo  broeden  we  nog  op  “de  sorryschrijvers”.  Een  lief  die  je   bedroog,  een  vriend  die  je  in  verlegenheid  bracht,  een  moeder  die  je  nooit  kon  bedanken,  een   leerkracht  die  je  nooit  kon  vertellen  hoe  die  jou  inspireerde  om  de  juiste  studierich1ng  te  kiezen  … Iedereen  hee`  minstens  één  geliefde,  veraf  of  dichtbij,  die  hij  graag  “sorry” wil  zeggen,  maar  nooit  de   woorden  en  de  moed  vond.  De  ‘sorryschrijvers’ willen  jou  helpen  om  die  persoonlijke  excuses  in   woorden  te  gieten.  Poëzie,  literatuur,  songteksten  kunnen  allemaal  inspireren  voor  deze  brieven.     • #DroomJeBuurt  (of  #DroomJePlek  of  #PlekVanMijnDromen).  
 Een  project  dat  al  lang  in  onze  geesten   broedt,  maar  nog  geen  concreet   startschot  kreeg  of  defini1eve  naam   (werk1tel  was  lang:  lelijke  eendje  wordt   schoon  zwaantje).  We  willen  mensen   oproepen  om  in  hun  buurt  een  lelijk  plekje   je  nomineren.  Om  te  vermijden  dat  het   een  langgerekte  klaagzang  wordt  en   uitmondt  in  een  nega1eve  weeklacht,   vragen  we  mensen  om  zelf  een  concreet   voorstel  ter  verbetering/opfrissing  te   doen.  “Engagez-­‐vous!” als  lijfmo1ef  van   dit  project.  Op  die  manier  helpt  Curieus  ook  dromen  waar  te  maken,  namelijk  een  ontmoe1ngsplek   creëren  in  je  buurt,  een  grijze  muur  opvrolijken  met  vrolijke  kindertekeningen,  enz.  het  is  par1cipa1e  in   zijn  puurste  vorm.
 • #StapjeNaarLinks.  
 Een  instagramproject  dat  iedereen  oproept  om  leLerlijk  een  stapje  naar  links  te  doen,  aan  te  bellen  bij   de  buren,  kennis  te  maken  en  dat  in  een  mooi  beeld  te  gieten.  We  denken  na  over  een  manier  om  te   ondersteunen  met  bijvoorbeeld  koekjes  of  vlaggetjes  voor  elk  #stapjenaarlinks.  
 • Prijs  van  de  Gelijkheid
 We  brainstormen  er  de  eerste  keer  over  op  TAPAS  2015  met  de  mensen  die  inschreven  voor  de   workshop  ‘Fes1val  van  de  Gelijkheid  -­‐  een  ver-­‐van-­‐mijn-­‐bed-­‐show’ (waarbij  we  de  link  leggen  tussen   het  Fes1val  en  de  lokale  werking),  maar  ons  doel  is  om  de  volgende  jaren  in  zo  veel  mogelijk   gemeenten,  buurten,  straten  een  lokale  Prijs  van  de   Gelijkheid  uit  te  reiken.  Op  het  derde  Fes1val  van  de   Gelijkheid  reiken  we  voor  de  eerste  keer  de  prijs  uit  (we   zoeken  nog  naar  een  klinkende  naam  à la  Oscar).  De   laureaten  zijn  mensen  die  inspireren,  zich  engageren  en   doen  engageren,  hokjes  overboord  gooien,  verbinden… We  willen  zo  veel  mogelijk  lokale  Curieusgroepen  warm   maken  om  ook  in  hun  stad,  gemeente,  wijk,  straat  een   inspirerende  ziel  in  de  kijker  te  zeLen  met  een  lokale   Prijs  van  de  Gelijkheid.


68


• go SHOOT  it
 We  bekijken  of  we  een  vervolg  kunnen  breien  aan  de  succesvolle  fotografiewedstrijd  go  SHOOT  it.  In  het   verleden  brachten  mensen  (in  totaal  over  2  edi1es:  1159  deelnemers  uit  alle  provincies  en  Brussel)   ‘gelijkheid’ en  ‘onderweg’ in  beeld.  De  wedstrijd  mondde  uit  in  tentoonstellingen  die  door  lokale   Curieusgroepen  gra1s  ontleend  kunnen  worden.
 • BelBos  goes  interna9onal
 Een  spin-­‐off  van  het  succesvolle  BelBosverhaal,  waardoor  lokale  Curieusgroepen  en  BelBosfans  een   eigen  inzamelac1e  kunnen  blijven  organiseren.  We  zoeken  een  samenwerkingspartner  voor  inzameling/ opslag  van  de  oude  toestellen  (Kringwinkel)  en  ontmanteling  (Sims),  en  met  de  opbrengst  planten  we   een  bos  in  Zuid-­‐Soedan  in  samenwerking  met  VAD  Founda1on  van  Valen1no  Achak  Deng   (hoofdpersonage  van  Dave  Eggers’  Wat  is  de  Wat  en  in  2014  hoofdgast  op  het  Fes1val  van  de   Gelijkheid).  
 • De  Verzachters
 Met  een  projectoproep  -­‐  geïnspireerd  op  het  interac1eve  ‘De  Bedenkers’  -­‐  gaan  we  op  zoek  naar   crea1eve  ideeën  van  burgers  waarmee  ze  hun  buurt  warmer  maken  en  mensen  milder.  Hyperlokale   prikjes  tegen  verzuring.  
 • VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  Toekomst
 Sinds  vorig  jaar  in  een  nieuw  XL  kleedje,  evenwel  gooien  we  na  8  edi1es  het  roer  helemaal  om.  VOLTA   Nacht  van  de  Toekomst  gee`  een  podium  aan  jong  onbekend  talent  -­‐  in  talloze  disciplines:  dans,  dj,   poëzie,  illustra1e,  slam  … zelfs  koken  of  debaLeren  kan  -­‐  al  dan  niet  in  combina1e  met  geves1gde   waarden  en  grote  kleppers.  Vooral  de  ontmoe1ng  of  mix  tussen  verschillende  disciplines  intrigeert  ons.   In  2016  staat  een  VOLTA  in  Leuven,  Brussel,  Gent  en  Antwerpen  op  het  programma.  Vanaf  2017  willen   we  graag  in  elke  provincie  en  Brussel  neerstrijken.  
   • Na  amper  twee  edi1es  is  het  Fes\val  van  de   Gelijkheid  uitgegroeid  tot  ons   paradepaardje,  waarmee  we  ongegeneerd   onze  belangrijkste  maatschappelijke  waarde   -­‐  gelijkheid  -­‐  in  de  kijker  zeLen.  We  doen  dat   met  een  waaier  aan  boeiende   babbels,  vurige  debaLen,  in  het  oog   springende  fotografie,  verbluffende   documentaires,  breekbare  optredens,  een   uitbundig  dansfeest,  een  hartverwarmende   boekenruil,  een  scherpe   huiscartoonist,  fijnzinnige  huisdichter,   klinkende  poëzie  en  literatuur  ...  met   gelijkheid  en  verbondenheid  als  rode  draad.  We  blijven  groeien,  en  palmen  voor  de  derde  edi1e  niet   enkel  Kunstencentrum  Vooruit,  maar  ook  de  buurt  in:  archiefinstelling  Amsab-­‐isg,  jeugdhostel  Backstay,   feestboot  Le  Bateau,  humanis1sch  centrum  De  Geus  … We  willen  dat  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  hét   jaarlijkse  ontmoe1ngspunt  wordt  van  progressieve  zielen.  Onze  ambi1e  reikt  zo  hoog  dat  we  hopen  dat   samenwerkingspartners  en  sprekers  de  weg  naar  ons  vinden,  in  plaats  van  omgekeerd.   69


-­‐ Moeilijke thema’s  in  een  verfrissend  verhaal   "Ik  voel  toch  ook  dat  bijna  onmogelijke  verlangen   om  mensen  hun  wereldbeeld  een  klein  beetje  te   laten  kantelen.”  (Jibbe  Willems  in  De  Morgen)

Het antwoord  van  theatermaker  Jibbe  Willems  op   de  vraag  naar  zijn  ambi1e  met  theaterproduc1e  De   Extremisten  klinkt  ons  bekend  in  de  oren.    

Curieus maakt  zich  sterk  in  het  verpakken  van   moeilijke  thema's  in  een  verfrissend  verhaal.  Die  verfrissende  verhalen  die  onze  kernwaarden   weerspiegelen,  zijn  de  projecten  in  onze  etalage.  We  willen  ermee  uitpakken  en  inspireren.  We  dagen   mensen  graag  uit  om  door  een  andere  bril  naar  de  samenleving  te  kijken,  erover  na  te  denken,  ver  weg  van   het  gemakkelijk  verzuurde  meningen  spuien  en  vooral:  hen  goes1ng  geven  hun  kont  op  te  heffen  en  een   posi1eve  bijdrage  te  leveren  aan  die  samenleving.   Curieus  wil  op  die  manier  de  crea1eve  motor  zijn  van   warme  veranderingen.  Een  shot  posi1eve  energie,   zonder  belerend  te  zijn.  Mensen  roeren  en  ontroeren  om   hoe  de  wereld  in  elkaar  steekt.  Laten  lachen,  verwarren,   kwaad  worden  en  toch  de  nodige  energie  geven  om  die   wereld  te  veranderen.  U  merkt  dat  deze  projecten   vertrekken  vanuit  een  maatschappelijk  pijnpunt  of  een   maatschappelijke  evolu1e,  maar  met  een  open  vizier  om   die  te  veranderen.  We  staan  met  onze  voeten  in  een   veranderende  maatschappij  en  houden  daarom  onze   ogen  open  voor  die  evolu1es.  Want  we  willen  er  met   onze  projecten  op  inspelen.  We  willen  die  samenleving   mee  plooien  naar  onze  waarden  (gelijkheid,  solidariteit,   duurzaamheid,  authen1citeit  …).  

70


8.5 Communica\e  met  de  leden   We  hebben  het  gevoel  (en  dat  gevoel  werd  beves1gd  bij  de  interne  SWOT-­‐analyse,  vrijwilligersbevraging  en   stakeholdersanalyses)  dat  het  wel  snor  zit  met  onze  communica1e.  Het  is  de  reden  waarom  u  in  het   beleidsplan  geen  SD  over  communica1e  zal  terug  vinden.  En  de  reden  waarom  we  eigenlijk  op   communica1evlak  verder  de  ingeslagen  weg  ingaan.  Weinig  structurele  veranderingen  dus:     • Sterk  gericht  op  projectcommunica1e  met  hieraan  gekoppelde  aandacht  voor  verschillende  doelgroepen   en  mediakanalen.  We  proberen  het  overkoepelende  ‘merk  Curieus’  hieraan  te  koppelen.   • Zichtbaarheid  en  betrokkenheid  van  vrijwilligers,  medewerkers,  publiek  als  trotse  ambassadeurs  als  pijlers   van  onze  communica1e.  We  richten  door  onze  open  projectwerking  ons  heel  duidelijk  naar  het  grote   publiek,  maar  willen  voor  de  uitwerking  van  die  projecten  zo  veel  mogelijk  de  vrijwilligers  (er  zijn  geen   leden  bij  Curieus)  op  de  kar  krijgen.     -­‐ Een  ijzersterke  kwalita1eve  huiss1jl  niet  enkel  voor  Curieus,  maar  ook  voor  de  verschillende   etalageprojecten.     -­‐ Het  inpalmen  van  de  openbare  ruimte  als  manier  om  te  communiceren.   Wel  willen  we  de  volgende  beleidsperiode  ons  profiel  op  verschillende  sociale  mediakanalen  aanscherpen,   waar  dit  de  voorbije  jaren  toch  te  vrijblijvend  was.  En  de  grote  uitdaging  op  vlak  van  communica1e  ligt   voornamelijk  in  de  evolu1e  van  pure  afdelingsvereniging  naar  een  moderne  vereniging  met   Curieusambassadeurs:  doeners  die  wel  of  niet  ac1ef  zijn  in  een  lokale  afdeling.    

-­‐ Projectcommunica\e   We  gaan  er  van  uit  dat  mensen  een  boodschap  5  keer  moeten   horen/zien  eer  ze  hem  oppikken.  Daarom  werken  we  een   gedegen  communica1eplan  uit  per  project,  waarbij  we  er   rekening  mee  houden  dat  we  zowel  vrijwilligers  (in-­‐crowd)  als   nieuwe  geïnteresseerden  willen  bereiken.  We  hebben  daarbij   aandacht  voor  digitale  communica1e  (algemene  website  +   projectwebsites),  sociale  media  (FB,  twiLer,  instagram,   pinterest  … cf.  hieronder),  doelgroepgerichte  mailings,  onze   maandelijkse  nieuwsbrieven,  digitaal  magazine  DeNeus,   kalenderwebsites  en  websites  van  samenwerkingspartners,   mailhandtekeningen,  persoonlijke  websites/profielen  van   medewerkers  … Vrijwilligers  gaven  in  de  enquête  aan  dat  ze   liefst  op  de  hoogte  worden  gehouden  via  de  nieuwsbrief.  Maar   ook  niet-­‐virtuele  zichtbaarheid  vinden  we  belangrijk.  Daarom  houden  we,  awankelijk  van  de  draagwijdte  en   opzet  van  het  project,  gerichte  flyerac1es  of  uitdeelac1es.  Waar  de  deels1ckertjes  steunen  op  deze  ac1es,  is   dit  voor  andere  projecten  als  een  tentoonstelling  allerminst  een  duurzaam  promomiddel.  Inhoudelijke   brochures  met  diepere  inhoudelijke  achtergrond  van  een  project,  netwerkmomenten,  vormingen,   persaandacht,  adverten1es  … zullen  voor  anderen  projecten  dan  weer  tot  ons  arsenaal  behoren.  Dat   evenwicht  tussen  digitale  en  materiële  zichtbaarheid  is  essen1eel  om  onze  volledige  brede  doelgroep  te   bereiken,  we  leggen  ons  nooit  zomaar  toe  op  één  van  de  twee.  Een  voorbeeld  dat  sprekend  is:  vanaf  2015   gaan  we  de  boer  op  met  onze  deels1ckertjes  (leLerlijk:  soms  van  deur  tot  deur),  maar  we  denken  ook  na   over  een  spin-­‐off  in  2016  voor  sociale  media.  Daarvoor  toetsen  we  samenwerking  af  met  Bits  of  Love.  Zo  

71


willen we  niet  enkel  buren  dichter  bij  elkaar  brengen,  maar  ook  facebook-­‐vrienden  die  elkaar  soms  enkel   van  achter  het  scherm  kennen.     De  betrokkenheid  van  onze  ambassadeurs  (vrijwilligers/medewerkers/deelnemers/gasten/partners/…)  is   naast  zichtbaarheid  een  belangrijke  pijler  van  onze  communica1ecampagnes,  we  nemen  dit  dan  ook  mee  in   elk  projectgebonden  communica1eplan.     We  maken  ook  ruimte  en  1jd  voor  evalua1e  van  onze  communica1e.   Niet  alleen  kwan1ta1ef:  deelnemers  en  websitebezoekers  tellen,   groeimarge  in  volgers  op  sociale  mediakanalen  tellen,  maar  ook   kwalita1ef:  deelnemers  bevragen  over  de  manier/promokanaal   waarop  ze  ons  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  SAMEN(k)LEVEN,  VOLTA,   ZomertoerenWinterkuren  … leerden  kennen.     Belangrijk  om  mee  te  geven,  we  voeren  een  duurzaamheidstoets  in   voor  elk  project  én  zijn  communica1eplan.    

-­‐ Ambassadeurs en  ‘de  vrienden  van  Curieus’   Het  is  een  belangrijke  opmerking  in  het  hoofdstukje  ‘communica1e  met  de   leden’.  Zoals  u  wellicht  weet,  hee`  Curieus  geen  leden.  We  hebben  wel  een   sterk  vertakt  netwerk  van  vrijwilligers.  Verdeeld  over  een  300-­‐tal  lokale   afdelingskernen,  maar  daarnaast  ook  een  pak  vrijwilligers  die  Curieus   uitdragen,  hoewel  ze  zich  niet  ac1ef  inzeLen  in  een  afdelingsbestuur.  Die   vrijwilligers  zijn  elk  op  hun  manier  het  gezicht  van  Curieus  en  haar  projecten.   Of  ze  nu  deels1ckertjes  uitdelen  in  hun  buurt,  een  wijkfeest  organiseren  of   als  onbezoldigde  fotograaf  op  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  aan  het  werk   zijn.  In  die  lijn  evolueren  we  ook  van  vrijwilligers  naar  ambassadeurs,  van   afdelingen  naar  lokale  groepen  (cf  SD2).  Belangrijk  voor  het   communica1everhaal,  is  dat  ook  onze  Fes1valbezoekers  en  gasten   ambassadeurs  zijn,  de  flyertherapeute  die  folders  voor  VOLTA  uitdeelt  is  een   ambassadeur,  de  medewerkers  van  onze  vaste  ophaalpunten  die   deels1ckertjes  uitdelen  … zijn  ook  allemaal  ambassadeurs.  We  willen  inspelen  op  die  nieuwe  soorten  van   engagement  en  moeten  dus  ook  onze  communica1estrategie  daar  aan   aanpassen.  Dat  wordt  dus  een  flinke  uitdaging,  om  ons  verhaal  door  hen   verder  te  laten  vertellen.  Daarom  wordt  doelgroepgerichte  communica1e   (per  project)  en  de  daaruit  voortvloeiende  registra1e  belangrijker  dan  ooit   (CRM).   Het  bouwen  aan  een  community  is  voor  ons  dan  ook  niet  zomaar  een   hippe  term,  en  het  gaat  dan  ook  verder  dan  wat  gegoochel  met  Facebook.   Wij  willen  de  vertaling  maken  naar  een  Curieuscommunity  in  real  life.  Om   het  met  een  voorbeeld  te  duiden,  zotcontent  werden  wij  toen  één  van   onze  vrijwilligers  een  foto  van  een  met  deels1ckertjes  gepimpte   brievenbus  doorstuurde.  “Ik  was  op  stap  in  Gentbrugge  en  plots  spoLe  ik   deze  brievenbus  … Lieve  buren,  dit  delen  we  graag  … Hoe  tof  is  dat?” Het   72


lijkt een  nietszeggend  klein  voorval,  maar  voor  ons  heel  belangrijk  omdat  een  vrijwilliger  aan  de  ene  kant   van  het  land  zich  verbonden  voelde  met  een  vrijwilliger/Curieusfan  aan  de  andere  kant,  en  dat  ook  meteen   graag  deelde.  Wel,  dat  is  voor  ons  een  concrete  illustra1e  van  die  real  life  community.  Trots  zijn  op  Curieus,   trots  dat  je  haar  projecten  uitdraagt,  en  andere  Curieusfans  herkennen,  en  je  meteen  ook  verbonden  weten   en  de  goes1ng  hebben  dat  te  delen  met  de  koepelorganisa1e.     TAPAS  zal  in  de  toekomst  een  belangrijke  rol  spelen  in  die  communitybuilding.  We  vinden  het  belangrijk  dat   vrijwilligers  uit  alle  provincies  elkaar  leren  kennen,  ervaringen  uitwisselen,  elkaar  inspireren  … Maar  ook  die   overkoepelende  projecten  (SAMEN(k)LEVEN,  de  briefschrijvers,  Prijzen  van  de  Gelijkheid,  #Droomjebuurt   … )  zijn  aanknopingspunten  voor  die  community,  het  is  die  weg  die  we  verder  op  willen.  Provinciale   aanspreekpunten  blijven  speerpunten  voor  rechtstreekse  communica1e  en  ondersteuning  van  onze   afdelingsvrijwilligers.  

-­‐ Een warme  professionele  huiss\jl   Uit  onze  bevragingen  met  vrijwilligers  en  externe  stakeholders  kwam  heel  duidelijk  naar  voor  dat  onze   professionele  beelden  ons  heel  sterk  maken.  Het  doet  ons  opvallen  in  het  socio-­‐culturele  veld.  Daarom   blijven  we  overtuigd  samenwerken  met  onze  vormgever  Rob  Marcelis,  die  de  kunst  verstaat  om  de  feel  en   warmte  van  onze  projecten  te  vertalen  in  een  krach1g  beeld  (en  daaraangekoppelde  websites,  adverten1es,   affiches,  flyers,  coverfoto’s  …).  TAPAS,  BelBos,  VOLTA,  … zijn  beelden  die  we  blijvend  gebruiken.  Het  Fes1val   van  de  Gelijkheid  krijgt,  met  een  knipoog  naar  de  grote  muziekfes1vals  als  Rock  Werchter,  elk  jaar  een   ander  beeld  (in  dezelfde  lijn).  

-­‐ Vernieuwde website(s)       Een  kri1sche  blik  op  onze  website   www.curieus.be  leert  dat  deze  het   minst  de  warme  huiss1jl   weerspiegelt.  Bovendien  is  de   website  te  chao1sch  en  lopen  zowel   vrijwilligers  als  externen  hierin   verloren.  En  dus  gaan  we  die   aanpakken.  De  nieuwe/vernieuwde   website  moet  onze  etalageprojecten   duidelijker  in  de  kijker  zeLen,  en   daarnaast  vooral  uitademen  dat  we   ons  als  ‘open  huis  voor  doeners’ profileren.     De  projectwebsite  www.fes1valgelijkheid.be  krijgt  elk  jaar  een  nieuw  kleedje  (in  teken  van  nieuwe   Fes1valbeeld),  en  we  houden  ook  de  andere  projectwebsites  www.samenkleven.be,  www.belbos.be,   www.zomertoerenwinterkuren.be … up  to  date.  Voor  nieuwe  projecten  bekijken  we  of  een  nieuwe  website   aan  de  orde  is,  of  een  FB-­‐pagina  of  een  plekje  op  de  gewone  website  (vb.  bij  TAPAS)  volstaat.    

-­‐ Sociale media  als  community-­‐tool  en/of  doorgeefluik  van  inspira\e   73


De voorbije  beleidsperiode  zag  Curieus  het  levenslicht  op  Facebook,  twiLer  en  instagram.  En  hoewel  we   een  flink  aantal  vrienden  ons  volgen,  hebben  we  het  gevoel  dat  we  deze  nog  niet  voldoende  aan  ons   kunnen  ‘binden’ of  interac1e  creëeren.  Een  eerste  stap  om  dit  aan  te  pakken  is  het  aanscherpen  van  ons   profiel  en  doel  per  sociaal  mediakanaal.  Even  kort  door  de  bocht:  twiLer  sluit  aan  bij  het  innemen  van  onze   maatschappelijke  posi1e,  instagram  bij  die  verzach1ng  en  FB  als  inspirerend  speerpunt  van  onze   Curieuscommunity.
 • Facebook  (facebook.com/curieusvzw)  is  het  ankerpunt  voor  onze  sociale  media-­‐communica1e.   Wanneer  je  weet  dat  5,8  miljoen  gebruikers  in  België ac1ef  zijn  op  Facebook  en  ‘slechts’ 350.000  op   TwiLer  en  45.000  op   Pinterest  (voor   Instagram  zijn  geen   cijfers  per  land  te   vinden),  dan  is  het   nogal  wiedes  op  welk   kanaal  je  als  brede   sociaal-­‐culturele   volwassenvereniging   best  inzet.  Op   Facebook  proberen   we  een  Curieuscommunity  uit  te  bouwen,  door  niet  enkel  droge  informa1e  te  delen  (over  onze  eigen   projecten),  maar  ook  interessante  opinies  te  delen,  interessante  projecten  van  andere  culturele/sociale   organisa1es  te  1ppen,  ‘werksfeer-­‐foto’s’ te  delen  (zo  konden  onze  fans  zelfs  de  totstandkoming  van  dit   beleidsplan  volgen),  vrijwilligers  in  de  kijker  te  zeLen  … We  zijn  trots  op  Curieus,  het  is  met  hart  en  ziel   dat  we  ons  ervoor  inzeLen,  en  dat  willen  we  ook  uitstralen.  Daarnaast  beheren  we  ook  heel  wat   projectpagina’s  omdat  bij  externen  wel  vaak  de  naam  “BelBos”,  “SAMEN(k)LEVEN”,  “Fes1val  van  de   Gelijkheid”,  “VOLTA” … een  belletje  doet  rinkelen,  maar  ze  daarom  niet  direct  de  weg  vinden  naar   Curieus  als  overkoepelende  organisator.  Bovendien  laat  het  ons  ook  toe  om  gericht  te  communiceren   op  die  pagina’s.  In  de  evenementenpagina’s  roepen  we  deelnemers  op  om  te  carpoolen,  toetsen  we   nieuwe  namen  af  … We  laten  onze  Curieuspagina  onder  de  loep  nemen  door  een  sociale  mediaexpert.   Hechten  we  te  veel  belang  aan  gebooste  berichten?  Is  het  gevaar  dan  niet  dat  het  ‘gewone’ nieuws   ondergesneeuwd  wordt  door  die  gebooste  berichten?  Hoe  kunnen  we  onze  updates  nog  meer   afwisselen  en  in  het  oog  laten  springen?  Hoe   creëren  we  meer  interac1e?  … Zijn   doorlich1ng  zal  het  startschot  zijn  van  onze   meer  doordachte  FB-­‐strategie.
 • TwiLer  (twiLer.com/curieusvzw)  gebruiken   we  pas  sinds  heel  kort  als  volwaardig   communica1ekanaal.  Voorheen  was  dat   profiel  rechtstreeks  gelinkt  aan  onze  FB-­‐ pagina  en  het  nieuws  dat  daarop  verscheen   voldeed  dan  ook  helemaal  niet  aan  de   ‘twiLer-­‐normen’. Om  niet  te  zeggen,  we   waren  complete  twiLernitwits.  Na  een   74


vorming bij  Publiek  Centraal  gebruiken  we  TwiLer  nu  heel  gericht  om  onze  maatschappelijke  posi1e   scherp  te  stellen,  en  opinies  te  delen  of  zelf  te  formuleren,  al1jd  sterk  actualiteitsgericht.  Het  wordt   uitdagender  en  kri1scher  dan  ons  instagram-­‐  en  FB-­‐profiel  en  vooral  veel  meer  extern  gericht,als   doorgeefluik  van  inspirerende  ideeën  (denk  maar  aan  de  buurtbankjes  of  #100stemmen)  of  vlammende   opinies  van  andere  organisa1es.  
 • Instagram  (instagram.com/curieusvzw)  gebruiken  we  -­‐  sinds  zomer  2015  -­‐   dan  weer  heel  specifiek  om  onze  eigen  iden1teit  en  die  ‘verzach1ng’ in  de   verf  te  zeLen.  Kleurrijke  warme  plaatjes  die  een  manier  zijn  om  aan  die   posi1eve  community  te  bouwen.  Instagram  is  een  beetje  facebook  zonder   verzuurde  praat  en  sluit  dus  perfect  aan  bij  onze  doelstellingen.  We   brengen  niet  enkel  onze  eigen  etalageprojecten  in  beeld,  maar  ook   inspirerende  doeners  die  in  ons  magazijn  het  mooie  weer  maken  :)
 • We  experimenteren  nog  volop  met  Pinterest  in  onze  communica1e.   Aansluitend  bij  TwiLer,  willen  we  een  doorgeefluik  zijn  van  inspirerende   ideeën  van  andere  organisa1es  die  we  bespeuren  (bv.  buurtbankjes  in   Nederland,  burgerini1a1even  om  verwaarloosde  plekjes  op  te  frissen  …)   We  willen  niet  enkel  onze  overkoepelende  Curieuscommunica1e  via  sociale   media  scherp  stellen.  Ook  heel  wat  lokale  vrijwilligersgroepen  hebben  een  FB-­‐pagina  aangemaakt  (of  groep   voor  hun  interne  communica1e).  Om  onze  vrijwilligers  beter  te  ondersteunen  in  do’s  en  don’ts,  organiseren   we  vanaf  najaar  2015  een  intensief  vormingstraject,  specifiek  erop  gericht  om  een  hit  te  worden  op  sociale   media  (met  focus  op  FB):  19  sessies  verspreid  over  de  verschillende  provincies,  waarbij  we  zowel  algemene   brede  workshops  organiseren,  als  een  concrete  ‘aan  de  slag’-­‐sessie  en  terugkommomenten  met  individuele   opvolging.  A`rap  van  dat  ROSA-­‐opleidingstraject  geven  we  op  de  allereerste  TAPAS  inspira1edag  (19   september  2015  in  Felixarchief  Antwerpen).  

-­‐ Een specifiek  communica\eplan  voor  onze  missie   We  willen  niet  alleen  een  communica1eplan  uitwerken  voor  onze  projecten,  maar  we  hebben  ons  op  onze   beleidsdagen  ook  uitdrukkelijk  geëngageerd  om  onze  missie  sterk  bekend  te  maken.  In  de  eerste  plaats  in   alle  geledingen  van  onze  eigen  organisa1e  (vrijwilligers  van  Dilsen-­‐Stokkem  tot  Dentergem-­‐Wakken,  maar   ook  àl  onze  medewerkers  en  afgevaardigden  moeten  doordrongen  zijn  van  die  missie).  Maar  niet  in  het   minst  ook  in  het  ruime  middenveld:  andere  organisa1es  en  geëngageerde  burgers  moeten  duidelijk  weten   waarvoor  we  staan.  Ons  duidelijk  profiel  zorgt  er  op  die  manier  voor  dat  alsmaar  meer  mensen  ons  vragen   voor  samenwerking.  Twee  jaar  geleden  hebben  we  ook  zo’n  communica1eplan  uitgewerkt  voor  de  elevator   pitch,  met  succes.  Onze  missie  -­‐  die  natuurlijk  diepgaander  is  -­‐  even  zeer  te  laten  doordringen  in  onze   organisa1e  en  ver  daarbuiten,  is  nu  onze  ambi1e.    

-­‐ Openbare ruimte   Het  is  een  item  dat  misschien  niet  helemaal  aansluit  bij  de  communica1e  naar  leden,  maar  we  vinden  het   wél  een  belangrijk  topic  in  ons  communica1everhaal  tout  court.  Curieus  zet  haar  iden1teit  in  de  verf  door   over  haar  projecten  te  communiceren  in  de  openbare  ruimte.  We  palmen  meer  en  meer  de  openbare  weg   in  om  VOLTA  en  Fes1val  van  de  Gelijkheid  bekend  te  maken  (tags  op  voetpaden  en  verkeersborden)  en  we   75


hebben wilde  plannen  met  een  gigan1sche  en  opvallende  ‘tank  op  sloefen’, die  niet  alleen  ons  vredesdebat   op  het  Fes1val  zal  in  de  verf  zeLen,  maar  die  we  in  pop-­‐upac1es  in  de  stad  ook  zullen  gebruiken  om  onze   ‘verzachtende’ missie  tout  court  in  de  kijker  zeLen.  Geïnspireerd  door  de  Triënnale  in  Brugge  praten  we  ook   met  een  containerbedrijf  en  bekijken  of  we  voor  bepaalde  projecten  een  opvallende  container  kunnen   huren  en  op  een  openbare  plek  opstellen  om  de   aandacht  te  trekken.  Los  van  communica1e  vinden   we  het  bij  tentoonstellingen  heel  belangrijk  om  de   drempel  zo  laag  mogelijk  te  maken  om  mensen  met   cultuur  in  contact  te  brengen  en  ons  dus  niet  te   verstoppen  tussen  museummuren,  waar   kansengroepen  vaak  niet  naartoe  komen.  In  2015   stelden  we  de  fototentoonstelling  go  SHOOT  it   twee  weken  op  in  het  Albertpark  in  Brugge  en  op   de  Kaaimuren  in  Antwerpen,  een  experiment  dat   op  veel  bijval  kon  rekenen.  Het  spreekt  voor  zich   dat  we  met  onze  tentoonstellingen  verder  deze   weg  opgaan,  want  Curieustentoonstellingen   moeten  echte  ‘exposi1es’ worden.  Bovendien  zijn   onze  ‘decors’ ook  vaker  een  echt  uithangbord   waarmee  we  willen  pronken.  We  merkten  dat  we   op  de  voorbije  cultuurmarkten  wat  verzandden  in   het  grote  aanbod  en  niet  echt  opvielen  met  onze   gewone  stand  met  flyers,  foto’s  en  affiches.  SAMEN(k)LEVEN  inspireerde  ons  om  een  kleurrijk,  professioneel   ogend  en  modulair  decor  te  maken  opgebouwd  aan  de  hand  van  1entallen  oude  brievenbussen  (bekleefd   met  deels1ckertjes,  uiteraard).  We  tesLen  deze  vernieuwde  promostand  voor  het  eerst  uit  op  de  na1onale   cultuurmarkt  in  Antwerpen  (augustus  2015)  en  de  Oost-­‐Vlaamse  in  Gent.  We  kregen  flink  wat  opstekende   reac1es  en  mits  enkele  kleine  aanpassingen  is  het  brievenbus-­‐decor  nu  ook  klaar  om  uitgeleend  te  worden   door  afdelingen.    

-­‐ TAPAS als  wederzijdse  inspira\edag   Communica1e  met  onze  ‘leden’  verloopt  natuurlijk  niet  enkel  top-­‐down.  De  Curieuskoepel  is  niet  de   alwetende  moloch  die  informa1e  dropt  van  bovenaf.  Onze  ogen  staan  open  en  onze  oren  gespitst  om  aan   de  slag  te  gaan  met  het  inhoudelijk  voer  en  de  prak1sche   sugges1es  die  onze  vrijwilligers  ons  geven.  Daarbij  verwijzen  we   graag  naar  de  brede  vrijwilligersenquête,  maar  vooral  naar  de     intensieve  stakeholdersgesprekken  die  we  voerden  naar   aanloop  van  dit  nieuwe  beleidsplan  (belangrijkste  sugges1es  die   we  hieruit  onthouden:  betere  georgrafische  spreiding  van   evenementen,  inhoudelijke  ondersteuning  met  sterke   overkoepelende  projecten  …).  We  willen  onze  vrijwilligers   uiteraard  niet  enkel  vij‡aarlijks,  naar  aanloop  van  een  nieuw   beleidsplan,  aan  het  woord  laten.  Waar  we  vroeger  eerder  ‘op   den  bots’ vrijwilligers  uitnodigden  voor  een  brainstorm  over  de   afdelingswerking,  nieuwe  projecten  … willen  we  dit  nu   gestructureerder  en  vooral  meer  doordacht  doen.  Centraal   76


hierin staat  de  inspira1edag  TAPAS.  Op  de  eerste  edi1e  (19  september  2015)  geven  we  hiervoor  alvast  de   a`rap.  Waar  we  in  de  namiddag  focussen  op  externe  opleidingen  (sociale  media,  klassieke  media,   fondsenwerving,  toogstrateeg),  begeleiden  de  Curieusmedewerkers  in  de  voormiddag  workshops  waar   ‘live-­‐inspira1e’ in  meer  of  mindere  mate  centraal  staat.
     •  Pomperompompom  ...  in  primeur,  het   nieuwe  jaarprogramma  van  Curieus   •  Voorstelling  en  live-­‐inspira1e   ZomertoerenWinterkuren   •  Brainstorm  ‘Curieus  in  2035’   •  Fes1val  van  de  Gelijkheid:  ver-­‐van-­‐mijn-­‐bed-­‐ show?  Tips  om  als  afdeling  ermee  aan  de  slag   te  gaan.   •  Schrijf  mee  aan  het  nieuwe   werkingshandboek  voor  lokale  vrijwilligers   •  Vriendentafels  -­‐  koken  en  ontmoe1ng  met   CurieusvoorziLer  Jan   Ook  bij  nieuwe  projecten,  willen  we  vrijwilligers  en  externen  niet  alleen  warm  maken  om  een  project  in  hun   afdeling/buurt  te  vertalen,  maar  hen  bij  de  uitwerking  zelf  beter  betrekken.  Om  de  angels  van  een  project   te  herkennen,  om  verfrissende  lokale  inhoudelijke  insteken  te  geven… Zo  worden  onze  overkoepelende   projecten  van  bij  aanvang  breder  gedragen,  en  worden  ze  hopelijk  sneller  lokaal  ingebed,  want  we  merkten   dat  BelBos  of  Neuzen  in  Vlaanderen,  toppers  uit  vorige  beleidsperiode,  toch  flink  wat  1jd  nodig  hadden).  

77


8.6 Aandacht  voor  culturele  diversiteit  en  interculturaliteit   We  beginnen  graag  het  hoofdstukje  over   interculturaliteit  met  dit  citaat  van  Bilal   Benyaich,  omdat  het  mooi  aantoont  hoe  wij   kijken  naar  na1onaliteit,  iden1teit  &  diversiteit.   Diversiteit  begint  bij  het  erkennen  van  gelaagde   iden1teiten.  Bilal  hee`  het  hier  dan  nog  enkel   over  zijn  Brusselse,  Vlaamse,  Belgische,   Europese,  Arabische  en  verlich1ngs-­‐iden1teit,  maar  iden1ficeert  zich  ook  als  schrijver,  VUB-­‐er,  krantenlezer,   hetero,  hardwerkende  onderzoeker… Al  die  laagjes,  waardoor  je  tot  een  (vaak  onuitgesproken)  (sub-­‐)groep   behoort,  vormen  samen  iemands  unieke  iden1teit.  Bij  het  werken  met  en  richten  naar  bepaalde   doelgroepen,  loert  het  gevaar  al1jd  om  de  hoek  om  iemand  te  reduceren  tot  één  of  twee  van  die  laagjes   (‘moslim’,  ‘Marokkaan’,  ‘kansarme’ of  godbetert  ‘allochtoon’ …),  en  hersenloos  te  juichen  wanneer  je  wat   exo1sche  namen  kan  strikken  bij  je  deelnemers  of  vrijwilligers.  Het  is  een  beschouwing  die  we  graag  in  het   achterhoofd  houden.  We  verwijzen  hierbij  trouwens  graag  naar  criterium  2  met  het  project  van  fotograaf   Kim  die  de  diversiteit  in  de  moslimgemeenschap  -­‐  leLerlijk  -­‐  in  het  licht  wil  zeLen.  A  man  with  a  plan  dat   helemaal  aansluit  bij  de  missie  van  Curieus.     "Ik  ben  Vlaming,  Brusselaar  en  Belg.  Mijn  verstand  is   Europees,  mijn  hart  Arabisch  en  mijn  ziel  universeel.   De  westerse  verlich+ngswaarden  zijn  vooral  mijn   waarden,  maar  emo+oneel  sta  ik  misschien  wat   dichter  bij  het  melancholische  en  passionele  van  de   warmbloedige  Arabier.” (Bilal  Benyaich  in  De  Morgen)

We zijn  ervan  overtuigd  dat  we  leven  in  een   superdiverse  samenleving.  Superdiversiteit  staat  voor   diversiteit  binnen  de  diversiteit.  “Een  16-­‐jarige   vluchteling  uit  Oost-­‐Congo  hee`  een  totaal  andere   achtergrond  dan  een  16-­‐jarige  die  in  Borgerhout  is   opgegroeid  in  een  gezin  van  Marokkaanse  a•omst,  of   van  de  16-­‐jarige  zoon  van  een  Bulgaars  zakenman  die   hier  enkele  jaren  geleden  een  zaak  hee`  opgezet”,  duidt   professor  Jan  Blommaert  waar  het  begrip  ‘diversiteit’ tekort  schiet.  Superdiversiteit  is,  in  tegenstelling  tot  de   vroegere  mul1culturele  samenleving,  geen  streefdoel.   Het  is  een  dagdagelijkse  realiteit.  Een  realiteit  waarin   onze  organisa1e  haar  plek  wil  vinden.    

-­‐ Projectaanpak creëert  ontmoe\ng   Het  interculturele  beleid  van  Curieus  is  lang  een  zorgenkindje  geweest.  In  ons  jongste  voortgangsrapport   stelden  we  het  ietwat  schertsend:  wie  een  blik  werpt  op  de  klassieke  Curieusachterban,  stelt  al  gauw  vast   dat  we  een  blanke  vereniging  zijn.  Maar,  er  is  goed  nieuws.  Waar  we  ons  lange  1jd  verloren  hebben  in   theore1sch  gedraal  en  abstracte  doelstellingen,  zien  we  dat  onze  hands-­‐on-­‐projectaanpak  loont.  Niet  door   een  moskee  te  bezoeken  en  wat  Marokkaanse  thee  te  gaan  drinken,  maar  door  thema’s  uit  te  spelen  die   gevoelige  snaren  raken  en  bewuste  maar  niet-­‐evidente  samenwerkingspartners  te  zoeken.  We  proberen   met  onze  open  projecten  nieuw  volk  te  bereiken,  uit  die  moeilijkere  doelgroepen,  en  dat  lijkt  te  werken.  Het   moet  onze  ambi1e  zijn  om  die  nieuwe  deelnemers  dan  ook  te  integreren  in  onze  andere  projecten  (uit   etalage  of  magazijn),  en  hen  te  inspireren  zodat  ze  ook  Curieusambassadeur  zijn.     78


Drie voorbeelden  van  het  voorbije  jaar  die  ons  inspireren  om  dezelfde  projectaanpak  te  houden,  en  verder   te  gaan.   •  De  twee  voorbije  goSHOOTit-­‐wedstrijden  (thema’s   Gelijkheid  en  Onderweg)  brachten  niet  alleen  enkele   verrassende  winnaars  voort  (in  Oost-­‐Vlaanderen  bijvoorbeeld   won  een  jonge  vrouw  met  migra1e-­‐achtergrond  die  op  een   serene  manier  transgenders  in  beeld  bracht  de  wedstrijd.  En   om  alle  misverstanden  te  vermijden,  ze  dankt  haar   overwinning  niet  aan  die  exo1sche  naam  of  ‘moeilijke’   doelgroep  die  ze  belichLe.  Het  zegt  vooral  iets  over  het   ‘verbredende  karakter’ van  de  wedstrijd.  Het  Brusselse   podium  was  al  helemaal  ‘gekleurd’).  Maar  ook  in  het   deelnemersveld  tout  court  konden  we  heel  veel  namen   ontwaren  die  een  migra1e-­‐achtergrond  suggereren.  Het  is  nu   de  grote  uitdaging  deze  mensen  ook  voor  andere   Curieusprojecten  te  verleiden,  bijvoorbeeld  door  een  gerichte   uitnodiging  voor  de  fototentoonstellingen  op  het  Fes1val  van   de  Gelijkheid,  maar  ook  door  onze  klassieke  afdelingen   vervolgens  warm  te  maken  om  de  goSHOOTit-­‐ tentoonstellingen  (de  foto’s  van  de  winnaars  vormen  samen   een  expo)  te  ontlenen  en  lokaal  op  te  stellen,  proberen  we  die   ‘open  werking’ te  verbinden  aan  ‘klassieke  afdelingswerking’.  Afdelingen  die  de  expo  ontlenen,  nodigen   trouwens  telkens  alle  winnaars  van  die  voorafgaande  wedstrijden  uit,  waardoor  die  twee  ‘doelgroepen’ in  contact  staan,  kunnen  overvloeien.  Overkoepelende  Curieusprojecten  kunnen  op  die  manier   drempels  verlagen  en  barrières  doen  sneuvelen.  
 • Met  de  popup-­‐ac1e  ‘ Tous  ensemble,  maar  niet  in  Israël’ hebben  we  in  één  klap  Curieus  bekend   gemaakt  bij  een  niet-­‐evidente  doelgroep  met  Arabische  roots.  Niet  alleen  op  sociale  media  leefde   #TousEnsembleMaarnietInIsrael,  de  Belgische  voetbalbond  vond  een  pak  brieven  in  zijn  bus  met  het   verzoek  de  kwalifica1ewedstrijd  van  de  Rode  Duivels  in  Israël  af  te  gelasten.  Een  heel  eenvoudige  ac1e,   die  ons  in  een  mum  van  1jd  niet  enkel  een  pak  nieuwe  volgers  opleverde  (die  zo  ook  onze  andere   projecten  kunnen  ontdekken),  maar  vooral  ook  enkele  interessante  partnerorganisa1es,  zoals   vredesorganisa1es  die  onze  boodschap  meer  draagvlak  geven.  Deze  mensen  nodigen  we  expliciet  uit   voor  het  debat  ‘Hoe  zou  het  nog  zijn  met  Gaza?’ op  het  volgende  Fes1val.  Een  opsteker  om  te  herhalen:   een  actueel  interna1onaal  thema  aangrijpen  om  een  bewustmakingsac1e  te  organiseren  en  vervolgens   proberen  deze  mensen  warm  te  maken  voor  andere  Curieusprojecten.  Want  die  link  moeten  we  al1jd   maken.
 • VOLTA  XL  (www.voltaXL.be)  stond  vorig  jaar  helemaal  in  het  teken  van  grenzen  en  beeldvorming.  We   voerden  een  debat  over  beeldvorming  en  racisme  met  een  heel  divers  panel:  Resul  Tapmaz  (Gents   schepen  van  Welzijn  en  Integra1e),  Jamila  Amadou  (ac1viste  en  bezieler  van  Flamingrantendag,  de   Gentse  Lente  …),  Bleri  Lleshi  (ac1vist  en  opiniemaker),  Faroek  Özgünes  (VTM-­‐journalist)  en  Koen  Vidal   (journalist  De  Morgen).  We  nodigden  de  Franse  Rachid  Benzine  uit  om  het  debat  in  te  leiden  met  een   lezing  “de  Koran  voor  beginners”,  waarin  hij  alle  clichés  over  islam  fijntjes  fileerde  en  historisch  kaderde.   Rudi  Vranckx  en  Bilal  Benyaich  tasLen  samen  met  Mar1n  Heylen  de  grenzen  van  vrije  meningsui1ng  af.   En  ook  Dirk  De  Wachter  en  zanger  Daan  schoven  aan  voor  een  Boeiende  Babbel  over  de  grenzen  van   79


geluk. De  theaterzaal  van   Vooruit  zat  afgeladen  vol  (700   stoeltjes)  zowel  bij  het  debat,  de   Koran-­‐lezing  als  de  twee   Boeiende  Babbels.  Wanneer   Rudi  Vranckx  aan  het  publiek  zélf   de  vraag  stelt  wie  moslim  is,  en   een  derde  van  de  zaal  veert   recht  … dan  krijg  je  als   organisator  even  kippenvel  door   het  concrete  hoopgevende   resultaat  omdat  je  niet  alleen  in   je  programma1e,  maar  ook  in  je   publiek  grenzen  kon  openbreken   en  hokjes  overboord  gooien.     Daarom  willen  we  ons  engageren  om:     •  Een  diverse  affiche  te  maken  voor  onze   evenementen  (cf.  succesverhaal  VOLTA  XL).   Misschien  is  het  een  heel  simpele  redenering,   maar  voor  ons  werkt  het.  Nu  is  het  zaak  om  die   diversiteit  niet  enkel  te  weerspiegelen  in   debaLen  over  diversiteit,  racisme,   interculturaliteit  … maar  ook  wanneer  het  gaat   over  tax  shi`  en  belas1ngen,  gene1ca,  armoede,   onderwijskansen,  kernenergie,  ouderenzorg,   stadsontwikkeling. … Dan  pas  zijn  we  echt   geslaagd.  Maar  ook  bij  niet-­‐evenemen1ële   projecten  als  SAMEN(k)LEVEN,  go  SHOOT  it,  de   briefschrijvers  … moeten  we  hiervoor  aandacht   hebben  (door  diverse  peters/meters/juryleden  te  zoeken,  lokale  samenwerkingspartners,  meertalige   communica1e  …).  Ook  de  lokale  Prijzen  van  de  Gelijkheid  lenen  zich  hier  perfect  toe.  Het  verhaal   ‘diverse  affiche  -­‐  divers  publiek’ is  een  houding  waarmee  we  ook  onze  afdelingen  willen  inspireren.
 • Nog  meer  samenwerkingen  aan  te  gaan  met  betekenisvolle  partners  (organisa1es  of  individuele   burgers)  die  daarin  een  veel  grotere  exper1se  (en  wel  theore1sche  bagage)  hebben  dan  wij.  Omdat  we   daarvan  kunnen  leren,  maar  vooral  ook  omdat  het  een  beetje  ‘te  zot’  is  dat  we  op  het  ‘terrein’ niet  al   meer  samenwerkten.   -­‐ We  werken  nu  voor  het  eerst  samen  met  Kif  Kif  (voor  een  debat  op  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid),   en  bekijken  of  we  die  samenwerking  structureel   kunnen  maken.     -­‐ Ook  de  samenwerking  met  MO*  met  duidelijke   interna1onale  en  interculturele  focus  gaat   ondertussen  verder  dan  het  Fes1val:  MO*   verspreidt  onze  deels1ckertjes,  wij  zijn  partner   in  sommige  MO*-­‐debaLen  … We  geloven  dat   80


het onze  beide  werkingen  versterkt,  en  we  zo  een  overlap  vinden  in  elkaars  publiek.   -­‐ Om  de  deels1ckertjes  bij  kansengroepen  te  verspreiden,  hadden  we  al  fijne  eerste  contacten  met   enkele  koepels  van  Samenlevingsopbouw  en  Komosie.  Wordt  vervolgd.  Ook  bij  onze  komende   Curieusprojecten  willen  we  nauwer  samenwerken  met  deze  koepels.   -­‐ Op  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  en  waarschijnlijk  ook  één  van  de  Nachten  van  de  Toekomst   organiseren  we  een  interculturele  slam-­‐avond  met  Jamila  Channouf  (bekend  onder  de  naam  Jamila   Amadou,  bezieler  van  Gentse  Lente,  flamingrantendag  en  s1lle  optocht  na  #jesuischarlie).  Jamila   hee`  flink  wat  naam  gemaakt  als  programmator  en  buurtwerkster  bij  de  Vieze  Gasten  in  Gent,   waarbij  ze  het  podium  gaf  aan  onontdekt  jong  talent  in   1entallen  disciplines,  met  talloze  verschillende   culturele,  etnische  …  achtergronden:  een  Oezbeekse   stand-­‐up-­‐comedian  vindt  zijn  plek  naast  een   Congolese  jazzband,  een  Bulgaarse  operazangers,  een   Nederlands  violist  … Ze  bereikt  er  volle  en  divers   gekleurde  zalen  mee,  en  die  aanpak  inspireerde  ons.   Na  haar  deelname  aan  het  debat  over  beeldvorming   en  discrimina1e  op  VOLTA  XL,  voelden  we  aan  dat  we   op  eenzelfde  inhoudelijke  en  geëngageerde  lijn  ziLen.   "Marokkanen,  studenten,  Turken,  stedelingen,   ondernemers,  Afrikanen,  de  Vlaming  van  onder  de   kerktoren.  We  zijn  allemaal  mensen  en  moeten  ons  concentreren  op  wat  ons  bindt.” (Jamila   Channouf  in  DM).  Op  die  manier  vertaalt  het  opzet  van  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  (we  houden   van  onze  verschillen,  daarom  willen  we  dat  iedereen  gelijk  aan  de  start  komt),  zich  nog  beter  in  onze   programma1e.  Om  ook  een  divers  publiek  te  bereiken  op  onze  poetry  slam  werken  we  samen  met   EigenWolkEerst.    

-­‐ Personeel en  achterban   Maar  we  moeten  ook  eerlijk  zijn.  Ons  personeelsbestand  weerspiegelt  vandaag  allerminst  de  hands-­‐on   ambi1e  die  we  hebben  in  onze  projecten.  We  zijn  een  divers  team,  dat  wel,  maar  geen  mul1cultureel  team.   Echt  veel  ruimte  om  dit  snel  en  gedegen  aan  te  pakken,  hebben  we  niet,  want  we  zijn  niet  van  plan  om  ons   halve  personeelsbestand  te  vervangen  en  financiële  ademruimte  om  ons  team  uit  te  breiden  is  er  ook  niet.   We  kunnen  enkel  met  de  hand  op  het  hart  zeggen  dat  we  bij  personeelswissels  een  gelijkekansenbeleid  (op   basis  van  talenten,  niet  op  basis  van  het  aantal  diploma’s)  voeren  en  mensen  met  migra1e-­‐achtergrond   expliciet  zullen  aanmoedigen  om  te  solliciteren  niet  alleen  in  de  vacature,  maar  ook  door  de  kanalen   waarlangs  we  die  verspreiden.     Ook  in  onze  klassieke  afdelingen  gaan  we  niet  plots  mul1culturele  plaatjes  krijgen.  Net  zoals  verjonging  (en   aanvankelijk  zelfs  vervrouwelijking)  van  onze  klassieke  vrijwilligersachterban  een  werk  van  lange  adem  is.   Ook  hier  moeten  we,  los  van  de  grote  theorieën,  het  stap  voor  stap  aanpakken.  We  geloven  sterk  in  die   open  vrijwilligerswerking.  Die  laat  ons  toe  om  nieuwe  kernen  op  te  starten  en  te  ondersteunen  (niet   noodzakelijk  met  het  klassieke  voorziLer-­‐secretaris-­‐penningmeester  bestuur)  met  o.a.  deels1ckertjes,  naast   de  bestaande  afdelingen  met  nieuwe  mensen  vol  engagement.    

-­‐ Diversiteit is  meer  dan  interculturaliteit   81


We hebben  het  in  vorige  voortgangsrapporten  (en  het  bezoek  van  de  commissie  in  juni)  al  vaker  in  de  verf   gezet.  Streven  naar  diversiteit  gaat  voor  ons  verder  dan  etnisch-­‐culturele  diversiteit.  We  willen  in  onze   projecten,  Curieusambassadeurs  en  vrijwilligers,  personeelsbestand,  gasten,  deelnemers  … evenwicht   creëeren  in  gender,  lee`ijden,  etnische  achtergrond,  sociale  achtergrond,  geaardheid,  opleiding  … Wanneer   een  aandach1ge  TwiLervolger  (van  Arbeid  en  Handicap)  ons  na  het  tweede  Fes1val  van  de  Gelijkheid  erop   wijst  dat  we  meer  aandacht  moeten  hebben  voor  personen  met  een  handicap,  nodigen  we  die  meteen  uit   voor  een  ‘echt’ gesprek  rond  de  tafel  en  bekijken  we  hoe  we  ook  op  dat  vlak  een  meer  diverse  affiche   kunnen  uitbouwen:  het  resulteerde  in  een  samenwerking  met  Plazorm  K  voor  een  expressieve  workshop   dansers  met  en  zonder  beperking  samen  de  liefde  voor  beweging  en  dans  op  het  podium  delen,  en  enkele   Fes1valgasten  ‘met  beperking’ in  de  line-­‐up  …  Een  reëel  staaltje  integra1e  als  resultaat  van  écht  overleg,  in   plaats  van  te  verzanden  in  een  twiLergesprek  voor  dovemansoren.  Aandacht  voor  diversiteit  is  een   houding,  geen  rooster  met  af  te  vinken  minderheidscategorieën.  

82


8.7 Samenwerking  en  netwerkvorming  met  andere  organisa\es   Het  klinkt  als  een  passionele,  te  literaire  en   “Je  zou  kunnen  zeggen  dat  verbintenissen  ons  leven   zweverige  passage  voor  een  beleidsplan,  maar   zin  geven  en  dat  het  tevens  de  verbintenissen  zijn  die   wanneer  het  over  samenwerken  gaat,  lazen  we   ons  leven  zwaar  maken.” (Connie  Palmen  in  De   zelden  een  treffender  citaat.  Een  project   Vriendschap) uitdenken  en  uitwerken  op  je  eigen  eilandje  gaat   soms  veel  makkelijker,  overleg  hoe`  niet  en   inbinden  al  evenmin.  Maar  samenwerken  maakt  een  project  eens  zo  interessant.  Samenwerken  met  andere   organisa1es  en  geëngageerde  burgers  gee`  je  nieuwe   inzichten,  frisse  ideeën  en  soms  uitdagende  heibel.  Je   tast  samen  grenzen  af  om  die  te  overschrijden,  je  slaat   handen  in  elkaar  om  je  beider  achterban  te  overtuigen   en  zo  de  slagkracht  van  je  project  te  vergroten.  Af  en   toe  ontstaan  communica1eproblemen,  vertraagt   overleg  de  implementa1e  van  een  project,  of  moet  je   extra  moeite  doen  om  de  andere  partner(s)  te   overtuigen  van  jouw  aanpak  en  gevoeligheden.  Maar     elke  samenwerking,  elk  conflict  en  elk  succesverhaal,   gee`  je  niet  alleen  extra  inzichten  over  de  pijnpunten   en  sterktes  van  een  project,  maar  leert  je  vooral  ook   veel  over  je  eigen  organisa1e.  Het  maakt  je   zel{ewuster  als  vereniging,  doet  je  steviger  in  je   schoenen  staan,  omdat  je  beter  je  plek  vindt  in  de   veranderende  wereld  daarrond.   Om  maar  te  zeggen:  Curieus  zat  vroeger  nogal  op  haar  eilandje,  maar  sinds  we  ‘samenwerking’ een   strategische  doelstelling  maakten  in  het  vorige  beleidsplan,  zijn  we  eens  zo  overtuigd  van  de  zin  van   samenwerken  met  betekenisvolle  partners.      

-­‐ Projectsamenwerkingen Geen  enkel  etalageproject  organiseren  we  nog  op  ons  eilandje.  En,  hoewel  daar  op  lokaal  vlak  nog  een  pak   meer  werk  aan  de  winkel  is,  we  kijken  daarbij  niet  enkel  naar  organisa1es  die  uit  onze  zuil  komen.  De   samenwerkingen  met  Kif  Kif,  Plazorm  K,  MO*  … smaken  naar  meer  en  doen  vooral  uitkijken  naar  nieuwe   projectsamenwerkingen  (eventueel  structureel).  En  om  helemaal  zuiloverschrijdend  te  gaan,  werkten  we   voor  KLIK  samen  met  het  Davidsfonds,  voor  het  BelBos  zaten  we  samen  met  KWB,  voor  de  deels1ckertjes   zaaiden  we  de  kiemen  van  een  samenwerking  met  KLJ.  Wanneer  we  voor  een  project  thema1sch  aansluiten   bij  een  andere  partner  en  dezelfde  maatschappelijke  objec1even  kunnen  formuleren,  hoe`  een  andere   ideologische  achtergrond  geen  probleem  te  zijn.  We  komen  als  organisa1e  ook  alsmaar  meer  naar  buiten:     onze  passage  op  de  Grote  Parade  is  niet  onopgemerkt  voorbij  gegaan,  we  zijn  als  Curieus  aanwezig  op   Publiek  Centraal,  Dag  van  de  Cultuureduca1e  …  Ons  netwerk  wordt  groter  en  alsmaar  meer  organisa1es   vinden  ook  de  weg  naar  ons  om  samen  te  werken:  een  debat  met  Vrede  vzw,  een  tentoonstelling  met   Broederlijk  Delen  …  We  willen  de  volgende  beleidsperiode  ook  graag  kijken  naar  geëngageerde   ondernemers  om  samen  te  werken.  Als  vzw  blijven  we  daarin  behoedzaam  de  grenzen  a`asten,  omdat  de   83


bedrijfswereld nu  vaak  wel  een  ander  objec1ef  hee`  (“waar  winst  het  haalt  van  waarde,  wordt  verlies  het   resultaat”).  Maar  er  zijn  écht  ondernemers,  waar  wij  een  goed  gevoel  bij  hebben  en  waar  we   mogelijkheden  voor  (meer)  samenwerking  zien.  Denk  maar  aan  Triodos  Bank  of  boekhandel  Paard  Van   Troje.  

-­‐ Eigen verhaal   Zoals  hierboven  aangegeven,  onze  blik  is  sowieso  opener  dan  vroeger,  maar  als  we  daar  kri1sch  op   terugkijken,  is  dat  vooral  omdat  we  zelf  willen  groeien.  We  hebben  de  neiging  om  onze  eigen  projecten   eerst  heel  erg  inhoudelijk  te  bewaken,  om  onze  eigen  stempel  te  zeLen,  om  pas  daarna  partners  te  zoeken   die  “passen” in  dat  verhaal.  Denk  maar  aan  het  BelBos:  we  werkten  zelf  het  concept  uit  en  zochten  daarna   partners  voor  logis1eke  samenwerking  (Kringwinkels,  BOS+,  Umicore  …).  Voor  SAMEN(k)LEVEN  gingen  we   daarin  al  opener  te  werk:  we  tekenden  de  krijtlijnen  van  het  concept  deels1ckertjes  uit,  klopten  aan  bij   Peerby  en  andere  spelers  in  de  deeleconomie  om  het   project  te  verfijnen.  Maar  in  sé blij`  het  een  écht   Curieusproject  waarvoor  we  samenwerkingspartners   zoeken,  ook  bij  de  verspreiding:  kringwinkels,   samenlevingsopbouw,  KLJ,  BBL,  Transi1enetwerk   Middenveld,  lokale  overheden,  MO*  …  En  hoewel  we   enkele  trouwe  partners  voor  zowat  elk  etalageproject   hebben  (MO*,  Paard  Van  Troje),  vanaf  nul  samenziLen   om  een  project  uit  te  tekenen  doen  we  zelden.  Onze   perfec1onis1sche  zelf  zal  al1jd  een  project  in  de   beginfase  in  handen  willen  houden,  om  een  project   inhoudelijk  en  vormelijk  te  verfijnen  en  de   Curieusstempel  te  geven  (er  een  ‘merk’ van  te  maken).   Voor  de  Prijzen  van  de  Gelijkheid,  de  briefschrijvers  … gaan  we  op  een  gelijkaardige  manier  te  werk.    

-­‐ Meestappen in  het  verhaal  van  andere  organisa\es  en  burgers   Het  Fes1val  van  de  Gelijkheid,  het  BelBos,  SAMEN(k)LEVEN,  VOLTA  … gaven  Curieus  meer  een  meer  een   eigen  ‘smoel’.  Andere  organisa1es  en  burgers  vinden ons  sindsdien  ook  sneller  om  onze  medewerking  bij   hun  projecten  te  vragen.  We  hebben  duidelijk  minder  schroom  dan  vroeger  -­‐  om  wel  of  niet  toe  te  happen  -­‐   omdat  ons  eigen  Curieusverhaal  duidelijker  is  dan  vroeger  en  we  dus  op  onze  hoede  blijven  om  onze  naam   (en  reputa1e)  aan  eender  welk  project  te  verbinden.  Het  voorbeeld  van  Vrede  vzw  is  wel  inspirerend.  Ze   vonden  hun  weg  naar  ons  sinds  onze  ac1e  ‘ Tous  Ensemble,  maar  niet  in  Israël’  en  vroegen  ons  om  samen   een  ac1viteit  uit  te  werken  dat  het  debat  over  de  nieuwe  gevechtsvliegtuigen  van  het  Belgische  leger  wil   voeren.  Het  hee`  ondertussen  tot  een  kant-­‐en-­‐klare  ac1viteitenfiche  op  ZomertoerenWinterkuren  geleid,   maar  werd  nog  in  te  weinig  lokale  afdelingen  georganiseerd,  we  moeten  hier  volgend  jaar  echt  aan  de  kar   trekken.  Daarom  willen  we  blijven  ons  netwerk  uitbouwen,  aanwezig  zijn  op  culturele,  educa1eve  en   maatschappelijke  manifesta1es  en  publieksmomenten,  en  aan  ons  eigen  Curieusverhaal  sleutelen  … Zo  zijn   onze  medewerkers  het  gezicht  van  onze  vereniging  en  het  aanspreekpunt  voor  andere  verenigingen/ organisa1es/burgers  die  met  ons  willen  samenwerken.Samen  met  fotograaf  Koen  Degroote  werkten  we  een   nieuwe  tentoonstelling  uit  over  de  humanitaire  en  ecologische  ramp  van  het  Aralmeer,  die  expo  promoten   we  vanaf  nu  volop  bij  onze  afdelingen/groepen.   84


-­‐ TAPAS groeit  uit  tot  netwerkevent     Hoewel  TAPAS  in  eerste  instan1e  nog   vooral  een  inspira1edag  is  voor  onze   vrijwilligers  (onder  het  moLo:  ‘proeven   van  Curieus’),  is  het  onze  bedoeling  om   deze  vrij  snel  te  laten  uitgroeien  tot  een   netwerkevent  waarop  we  andere   middenveldsorganisa1es  en  geëngageerde   burgers  in  contact  brengen  met  lokale   Curieusvrijwilligers.  Op  deze  eerste  edi1e   vertaalde  zich  dat  al  in  een  half   dagprogramma  waar  we  de  blik  op  onze   interne  werking  richten  (interac1eve   workshops  begeleid  door  de  eigen   Curieusmedewerkers)  en  een  namiddag   waarop  we  bewust  de  blik  naar  buiten  richten  (externe  workshops  waar  communica1e  met  een  beperkt   budget  en  fondsenwerving  centraal  staan).  Externe  partners  of  bevriende  organisa1es  zouden  dan  hun   project  of  organisa1e  kunnen  toelichten  (denk  aan  leefstraten  van  Lab  Van  Troje,  ac1es  van   Vluchtelingenwerk  …).  Want  ook  op  die  manier  kunnen  we  onze  vrijwilligers  en  Curieusdoeners  inspireren.   Op  een  gelijkaardige  manier  willen  we  trouwens  ook  duidelijk  als  Curieus  aanwezig  zijn  in  andere   netwerken,  denk  maar  aan  Pulse,  Dag  van  de  Cultuureduca1e,  Hart  Boven  Hard,  Publiek  Centraal    … zelfs  de   trefdag  van  KLJ  wanneer  die  thema1sch  (duurzaamheid)  bij  onze  projecten  aansluit.    

85


8.8 Het  ontwikkelen  van  vernieuwende  en  bijzondere  ac\viteiten   -­‐ Etalageprojecten  met  een  posi\ef  verhaal       Curieus  maakt  zich  sterk  in  het  verpakken  van  moeilijke   thema's  in  een  verfrissend  verhaal.  Die  verfrissende  verhalen   die  ons  iden1teit  weerspiegelen,  zijn  de  projecten  in  onze   etalage.  We  willen  ermee  uitpakken  en  inspireren.  We  dagen   mensen  graag  uit  om  door  een  andere  bril  naar  de   samenleving  te  kijken,  erover  na  te  denken  (ver  weg  van  het   gemakkelijk  verzuurde  meningen  spuien)  ...  en  vooral:  hen   goes1ng  geven  hun  kont  op  te  heffen  en  een  posi1eve  bijdrage   te  leveren  aan  die  samenleving.  Curieus  wil  op  die  manier  de   crea1eve  motor  zijn  van  warme  veranderingen.  Een  shot   posi1eve  energie,  zonder  belerend  te  zijn.  Mensen  roeren  en   ontroeren  om  hoe  de  wereld  in  elkaar  steekt.  Laten  lachen,   verwarren,  kwaad  worden  en  toch  de  nodige  energie  geven   om  die  wereld  te  veranderen.   Even  de  etalageprojecten  op  een  rijtje  waarmee  we  dat  de  volgende  jaren  willen  doen.     • Fes\val  van  de  Gelijkheid
 We  zijn  nog  helemaal  niet  klaar  met  ons  streven  naar  gelijkheid,  verbondenheid  en  vrijheid  … en   hebben  nog  wilde  ideeën  en  topnamen  voor  nog  talloze  Fes1valedi1es.  Een  waaier  aan  vurige  debaLen,   boeiende  babbels,  breekbare  optredens,  klinkende  poëzie  en  literatuur,  verbluffende  documentaires,  in   het  oog  springende  fotografie,  een  hartverwarmende  boekenruil,  breekbare  optredens,  verrassende   performances,  een  scherpe  huiscartoonist,  fijnzinnige  huisdichter  ….  met  gelijkheid  als  rode  draad.  We   breiden  het  Fes1val  elk  jaar  uit  met  disciplines  (denk  maar  aan  dans/beweging,  slam  …)  om  het  nog   diverser  te  maken.  Want  we  vieren  onze  verschillen.  Een  Fes1val  voor  oog  en  oor.  Maar  vooral  voor   hoofd  en  hart.
 • VOLTA  -­‐  Nacht  van  de  toekomst
 We  geven  ‘jong’ veelbelovend  talent  in  talloze  disciplines  een  podium:  illustra1e,  dj,  slam,  debat,   singersong,  rock,  dans,  graffi1,  literatuur,  installa1e,  videomapping,  klassieke  viool  … We  brengen  ze  in   contact  met  een  publiek,  en  waar  het  kan  ook  met  een  ‘geves1gde’ waarde,  of  gooien  hokjes  open   tussen  verschillende  disciplines  (illustra1e  +  poetry  slam,  DJ  +  videomapping  …).  In  2016  alvast  in   Leuven,  Gent,  Antwerpen  en  Brussel.  Het  plan  is  om  vanaf  2017  ook  neer  te  strijken  in  Hasselt  en   Brugge/Oostende/Kortrijk.
 • SAMEN(k)LEVEN
 We  detecteerden  enkele  maatschappelijke  uitdagingen:  overconsump1e,  s1jgend  aantal  alleenwoners,   vereenzaming,  buren  die  elkaar  niet  meer  kennen,  mensen  die  het  financieel  moeilijk  hebben  om  alle   huishoudtoestellen  te  kopen  …      We  buigen  die  pijnpunten  graag  om  naar  een  nieuwe  realiteit:  warme   buurten  waar  mensen  elkaar  leren  kennen  door  huisraad  te  delen.    


86


• #DroomJeBuurt (werk1tel,  kan  ook  #DroomJePlek  of  #PlekVanMijnDromen).
 Verloederde  plekjes  die  verlangen  naar  een  kleurrijke  opknapbeurt,  een  grijze  betonnen  speelplaats  die   smeekt  om  wat  groen  dat  uitdaagt  om  te  klimmen  en  te  ravoLen,  betonroLe  bankjes  waarop  niemand   wil  gaan  ziLen,  braakliggende  terreinen  die  perfect  dienen  als  kampeerplek,  vuile  spoorwegbruggen  die   met  wat  kleurrijke  graffi1  een  uithangbord  kunnen   worden,  gevaarlijke  plekken  voor  zwakke   weggebruikers  die  met  een  eenvoudige  ingreep   veiliger  kunnen,  bloemetjes  zaaien  waar  stukken   braak  staan  of  waarvan  niemand  weet  wat  de   bestemming  is  van  het  terrein,  wandelpaden  die   gebaat  zouden  zijn  met  wat  picknickbanken  … #DroomJeBuurt  is  een  hyperlokaal  project  dat   mensen  vraagt  om  verbeterplekjes  in  hun  buurt   te  selecteren,  en  er  meteen  een  concrete   vebetersugges1e  aan  toe  te  voegen.  Geen   zeurderig  geklaag,  wel  posi1eve  interac1e.  Het  is   geen  “wedstrijd”,  we  bekijken  bij  elk  plekje  hoe   we  burgers  kunnen  ondersteunen  om  de  plekjes   met  eenvoudige  ingrepen  te  verbeteren  … (van   een  pot  verf,  tot  de  zoektocht  naar  ar1s1eke   talent,  tot  de  financiële  ondersteuning  voor   aankoop  van  bankjes).    
 • De  briefschrijvers
 Mensen  met  een  minder  gevuld  inktpotje  kunnen  beroep  doen  op  wat  scherpere  pennen  om  hun   brieven  te  schrijven.  Dat  kan  gaan  van  het  opzeggen  van  een  ECI-­‐abonnement  tot  een  brief  na  al  die   jaren  om  je  zus  te  vertellen  dat  jij  haar  lievelingsarmband  bent  kwijtgeraakt.  
 • Prijs  van  de  Gelijkheid
 Op  het  derde  Fes1val  van  de  Gelijkheid  reiken  we  voor  de  eerste  keer  de  Prijs  van  de  Gelijkheid  uit.  De   laureaat  is  iemand  die  inspireert,  engageert  en  doet  engageren,  hokjes  overboord  gooit,  verbindt  … We   willen  zo  veel  mogelijk  lokale  Curieusgroepen  warm  maken  om  ook  in  hun  stad,  gemeente,  wijk,  straat   een  inspirerende  ziel  in  de  kijker  te  zeLen  met  een  lokale  Prijs  van  de  Gelijkheid  (een  kunstwerk  -­‐   geïnspireerd  op  een  ‘open  blik’,  maar  vooral  veel  eer).  Een  lokale  Curieusgroep  roept  de  inwoners  op   om  te  iemand  te  nomineren  en  daarbij  goed  te  mo1veren  waarom  hij/zij  de  prijs  verdient.  Daarna  kiest   de  jury  (enkele  lokale  vrijwilligers  en  externen  +  afvaardiging  vanuit  de  professionele  Curieuskoepel)  de   winnaar  en  organiseert  een  feestelijke  prijsuitreiking.  We  moedigen  aan  om  gedurfde  keuzes  te  maken,   om  s1lle  helden  te  eren  en  niet  meneer  de  burgemeester  in  de  bloemetjes  te  zeLen.  We  bekijken  nog   of  we  die  lokaal  jaarlijks  kunnen  uitreiken  of  in  elke  afdeling/groep  1  keer  en  op  die  manier  zo  breed   mogelijk  te  groeien.  Het  is  één  van  de  manieren  om  het  Fes1val  dichter  bij  de  afdelingen  te  brengen.
 • De  Verzachters
 Met  een  projectoproep  -­‐  geïnspireerd  op  het  interac1eve  ‘De  Bedenkers’  -­‐  gaan  we  op  zoek  naar   crea1eve  ideeën  van  burgers  waarmee  ze  hun  buurt  warmer  maken,  mensen  milder.  Hyperlokale  prikjes   tegen  verzuring.   87


Verder hebben  we  nog  heel  veel  wilde  ideeën  omtrent  de  besparingen  bij  bibliotheken  (buurtboekenkastjes   uitbaten…),  en  ook  de  geheugenpaleizen  (‘levende  tentoonstellingen’ in  verschillende  buurten  met   bijzondere  herinneringen  en  persoonlijke  voorwerpen  als  rode  draad)  borrelen  nog  al1jd  in  ons  hoofd,  maar   kregen  nog  geen  defini1eve  vorm.   Ook  in  ons  magazijn  werken  we  aan  nieuwe  inspirerende  projecten  (oa  nieuwe  kant-­‐en-­‐klare  ac1viteiten   voor  ZomertoerenWinterkuren),  die  al  dan  niet  kunnen  doorgroeien  naar  de  etalage.
 • Vuilbakkunst  of  elektriciteitkastkunst
 Het  is  één  van  de  voorbeeldac1viteiten  die  we  willen  uitwerken  in  het  kader  van  #DroomJeBuurt,  om   mensen  te  inspireren  een  lelijk  plekje  op  te  schonen  met  kunst.  Elektriciteitskasten  en  vuilbakken  zijn   vaak  een  grijze  afgebladerde  doorn  in  het  oog  in  de  stad,  en  Curieus  wil  naar  kunstenaars  &  ar1s1eke   zielen  zoeken  die  daarmee  aan  de  slag  gaan  en  die  kleur  geven.  Vooral  met  die  vuilbakken  zien  we   mogelijkheden,  zeker  wanneer  we  die  kunnen  in  de  kijker  zeLen  in  verloederde  wijken  waar  vuilnis  op   straat  slingert  (geïnspireerd  door  Holle  Bolle  Gijs  “PapierHier” in  de  E`eling).
 • BelBos  goes  interna9onal
 We  overleggen  met  Valen1no  Achak  Deng  van  de   VADFounda1on  (de  lost  boy  die  het  tot  minister  van   Onderwijs  schopte  in  Zuid-­‐Soeden  en  onze  hoofdgast   was  1jdens  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid)  om  de   aanplan1ng  van  een  stuk  bos  in  Zuid-­‐Soedan  te   sponsoren  met  de  opbrengst  van  de  lokale   BelBosac1es  hier.  We  zullen  een   communica1ecampagne  doen  en  heel  specifiek   daarvoor  afdelingen/vrijwilligers  aansporen  om  een   inzamelac1e  te  organiseren,  en  blijven  de  afspraken   met  de  Kringwinkel  onderhouden,  maar  zien  het  niet   langer  als  het  ijkpunt  van  onze  voorjaars-­‐  of   najaarswerking.
 • De  Groenselstroate  
 Een  project  van  Curieus  Oostende  dat  in  een  inspira1efiche  van  ZomertoerenWinterkuren  wordt   gegoten.  Een  30-­‐tal  buren  plaatsen  een  kweekzak  met  een  of  meerdere  groenten  voor  hun  deur.  Elke   buur  zorgt  voor  de  groei,  bloei  en  onderhoud  van  zijn  groentezak.  Op  het  einde  van  de  zomer  brengen   de  buurtbewoners  alle  zakken  bijeen  en  oogsten  alle  groenten.  De  ‘oogstshow’ is  de  perfecte  aanleiding   voor  een  straazeest  met  groentechips,  groentefrietjes  met  dipjes  … waarbij  de  hele  buurt  kan  proeven   en  kennismaken.    

-­‐ Onuitpukelijke posi\eve  energie   “There’s  a  crack  in  everything,  that’s  how  the  light   gets  in.”  (Leonard  Cohen  in  Anthem)

Het klinkt  al  gauw  zweverig  en  toch  willen  we   het  graag  in  de  verf  zeLen.  De  medewerkers  die   bij  Curieus  aan  de  slag  zijn,  hebben  allemaal  die   onontbeerlijke  posi1eve  blik  op  de   88


maatschappij. Waar  anderen  kankeren  over  de  teloorgang  van  solidariteit,  overdreven  consump1edrang,   buurten  die  verloederen  en  mensen  die  vereenzamen  … zien  wij  de  mogelijkheden  om  daar  een   Curieusproject  aan  te  koppelen  en  zo  die  maatschappelijke  pijnpunten  om  te  buigen.  Waar  anderen  een   onoverkomelijk  probleem  zien,  staan  onze  geesten  -­‐  onvermijdelijk  enthousiast  -­‐  gesteld  op  oplossingen.  En   die  oplossingen  vertalen  zich  nu  eens  in  een  BelBos,  dan  eens  in  deels1ckertjes,  brieven  of  kleurrijke   elektriciteitskasten.   Met  die  energie  streven  we  ernaar  om  elk  jaar  1  of  2   nieuwe  overkoepelende  vernieuwende  projecten  (à la  BelBos  en  Samen(k)LEVEN)  uit  te  rollen  en  onze   (toekoms1ge)  vrijwilligers  ermee  te  inspireren.  Voor   2016  staan  de  Prijzen  van  de  Gelijkheid  en   #DroomjeBuurt  op  het  programma.  De   deels1ckertjes  blijven  zich  als  een  vrolijk  virus   verspreiden  en  krijgen  misschien  een  special   christmas-­‐edi1e.  ZomertoerenWinterkuren  blijven   we  onverminderd  aanvullen  met  inspirerende   ideeën,  veelal  geplukt  uit  onze  lokale  werking  en   vertaald  naar  een  kant-­‐en-­‐klare  ac1viteit  die  ook   door  andere  vrijwilligers  kan  overgenomen  worden.   We  blijven  het  belangrijk  vinden  die  projecten   aantrekkelijk  te  verpakken  in  een  huiss1jl  met   uitstraling,  zowel  op  vlak  van  vormgeving  als  op  vlak   van  taal.  In  elk  project  zit  een  knipoog.  We  houden   ons  ver  van  belerend  vingerwijzen.  

-­‐ Openbare ruimte   Curieus  wil  uitbreken  en  van  de  openbare  ruimte   haar  speelterrein  maken.  Geen  expo’s  tussen   museummuren,  maar  wel  op  het  pad  van  de  naar   zijn/haar  werk  hollende  M/V  anno  2016-­‐2020.     Geen  verstopte  hoge  cultuur,  maar  in  your  face   fotografie,  illustra1e,  poëzie,  muziek,  straatkunst  …   met  een  verhaal.  ‘Druk  druk  druk’  zal  geen  excuus   meer  kunnen  zijn,  wij  brengen  cultuur  waar   iedereen  komt,  maar  niemand  het  verwacht.  Het   maakt  de  drempel  om  onze  evenementen  te   bezoeken  veel  lager,  de  kans  om  aangestoken  te   worden  door  het  Curieusvirus  veel  groter.    

89


8.9 Zorg  voor  professionaliteit  en  professionalisering   Curieus  hee`  de  ambi1e  om  een  sterk  merk  te  zijn.  We  willen  dat  vertaald  zien  in  een  professioneel   communica1ebeleid,  personeelsbeleid  en  vrijwilligersbeleid.  Publiek,  partners,  pers  moeten  erop   vertrouwen  dat  wanneer  Curieus  de  organisator  is,  het  resultaat  een  krach1g,  sterk  project  is,  vertaald  in   een  aantrekkelijk  beeld  met  een  crea1eve  speelse  insteek  en  doordacht  gepromoot  bij  de  juiste  doelgroep.  

-­‐ CRM:  de  processie  van  Echternach  die  een  race  van  Francorchamps  moet  worden   Het  zal  niet  verwonderen  dat  de  belangrijkste  vooruitgang  die  we  willen  boeken  op  vlak  van   professionalisering  zich  situeert  op  vlak  van  databeheer  en  de  hieraan  gekoppelde  doelgroepgerichte   communica1e.  Het  is  een  pijnpunt  dat  duidelijk  naar  voren  is  gekomen  in  de  stakeholdersanalyse  met  onze   medewerkers,  en  smeekte  dan  ook  om  een  krachtdadige  vertaling  als  strategische  doelstelling  in  ons   beleidsplan.  We  willen  de  processie  van  Echternach  ombuigen  naar  een  race  van  Francorchamps.  Een   systeem  dat  meer  doet  dan  data  verzamelen,  maar  ook  het  professionele  instrument  kan  zijn  voor  onze   communica1e  (met  vrijwilligers,  pers,  partners  …).       Even  schetsen  wat  de  situa1e  vandaag  is.  Sinds   2013  werken  we,  op  alle  secretariaten,  met  een   nieuwe  en  aan  elkaar  gelinkte  CRM.  Al  gauw  bleek   dat  het  systeem  sukkelde  met  kinderziektes  die,   door  rampzalig  gebrek  aan  communica1e  en   nazorg  vanuit  de  ontwikkelaars  achteraf,  zich   ontwikkelden  tot  chronische  plagen:  dubbels   worden  niet  goed  gefilterd,  de  upload-­‐module  voor   lijsten  is  niet  mac-­‐compa1bel,  het  systeem  loopt   meer  wel  dan  niet  vast  bij  het  uploaden  van  lijsten   …  Weinig  drama  op  zich,  maar  wat  pijnlijker  is  dan   die  symptomen,  is  dat  we  al  gauw  botsten  op  de   grenzen  van  het  systeem.  Echt  gerichte  mailings   versturen  naar  specifieke  doelgroepen   bijvoorbeeld  lukt  onvoldoende  (nieuwe  afdelingen,   jonge  vrijwilligers,  Fes1valbezoekers…  wel   bijvoorbeeld  naar  ‘voorziLers  en  secretarissen’,   maar  dat  is  voor  de  vernieuwde  Curieuswerking  eigenlijk  achterhaald).  Ook  om  de  afdelingswerking  goed  en   overzichtelijk  bij  te  houden,  waarbij  we  per  ac1viteit  talloze  affiches,  foto’s,  persberichten  …    zouden  willen   uploaden,  beantwoordt  het  systeem  niet  aan  onze  verwach1ngen.  Pijnlijk,  omdat  we  hier  wel  hand  in  eigen   boezem  moeten  steken  en  we  aan  de  ontwikkeling  van  een  CRM  zijn  begonnen,  zonder  het  volledige  plaatje   en  verwach1ngen  van  dat  systeem  goed  te  verwoorden.     Daarom  nemen  we  nu  ons  volledig  communica1ebeleid  en  netwerk  onder  de  loep:  welke  communica1e   hebben  we  het  afgelopen  werkjaar  gevoerd,  naar  wie  gericht  en  vanuit  welke  koepel.  Dat  gebruiken  we  als   basis  om  samen  te  ziLen  met  twee  externe  partners:  Bits  Of  Love  (die  al  onze  websites  beheren,  en   waarmee  de  onderhandelingen  al  lopen)  en  SData.  Deze  externe  partners  dagen  ons  uit  om  heel  doordacht   over  alle  geledingen  van  de  organisa1e  na  te  denken  en  uit  te  tekenen  gekoppeld  aan  elke  communica1e   die  daarbij  gepaard  gaat.  Daarbij  moeten  we  verder  durven  denken  dan  de  noden  van  vandaag,  maar  een   90


blik werpen  op  de  open  inspira1efabriek  die  Curieus  morgen  wil  zijn.  Met  ruimte  in  haar  magazijn  voor  heel   wat  doeners  die  niet  aan  een  lokale  afdeling  gekoppeld  zijn,  lokale  Curieusgroepen  die  niet  met  voorziLer/ secretaris/penningmeester-­‐structuur  werken,  thema1sche  afdelingen  … Er  is  nog  veel  werk  aan  de  winkel,   maar  we  staan  te  popelen  om  onze  inhaalbeweging  te  maken.    

-­‐ Warme huiss\jl  en  communica\e   Het  verhaal  moet  ‘kloppen’,  niet  alleen  op  inhoudelijk  vlak.  Curieus  houdt  er  aan  vast  om  te  communiceren   in  een  sterke  frisse  opvallende  huiss1jl.  Onze  lat  ligt  op  dat  vlak  heel  hoog.  We  werken  daarvoor  samen  met   de  beste  vormgever  van  de  lage  landen,  Rob  Marcelis  :).  We  werken  al  heel  lang  samen  en  zijn  ook  elkaars   klankbord.  We  blijven  bijzonder  kri1sch  voor  de  ‘weerhaakjes’ van  elkaars  werk.  Het  zorgt  ervoor  dat  onze   vrijwilligers  op  lokaal  vlak  kunnen  ‘opvallen’ in  de  soms  gigan1sche  overdaad  aan  socio-­‐culturele   belevingsac1viteiten.  
 
 Zelfs  onze  promostand  (gepimpt  met  echte  brievenbussen  vol   deels1ckertjes,  sanseveria’s  …)  is  aan  een  frisse  make-­‐over   onderworpen,  dankzij  enkele  crea1eve  zielen  in  de   organisa1e.  We  willen  op  cultuur-­‐  en  vrije1jdsmarkten   opvallen,  herkenbaar  zijn,  dezelfde  vrolijkheid  uitstralen  als  de   medewerkers/vrijwiligers  die  de  stand  bemannen/bevrouwen.   Ook  op  onze  evenementen  ligt  onze  lat  hoog,  alles  moet   ‘kloppen’:  van  de  wegwijzers  tot  het  vogelkooitje  op  het   podium  wanneer  een  gesprek  over  vrijheid  en  geluk  gaat.  
 
 De  taal  van  onze  projecten  is  uiteraard  meer  dan  enkel   vormgeving  en  beeldende  taal.  Ook  met  heldere  schrij`aal   willen  we  opvallen  (daarom  maken  we  bijvoorbeeld  kant-­‐en-­‐ klare  pers-­‐  en  promoteksten  voor  projecten  die  lokaal  kunnen   aangepast  worden).  Maar  ook  op  dit  vlak  moeten  we  heel  erg  kri1sch  blijven  en  onszelf  niet  blind  op  de   borst  kloppen.  Onze  website  bijvoorbeeld,  voldoet  niet  aan  deze  hoge  eisen.  Nog  te  veel  een  doolhof,  te   veel  inhoud,  te  weinig  helder,  te  ‘beladen’ voor  onze  huiss1jl.  We  werken  i.s.m.  BitsOfLove  aan  een  nieuwe   of  hernieuwde  Curieuswebsite,  maar  koppelen  dit  proces  ook  aan  de  CRM,  zodat  ingepuLe  lokale/ regionale/na1onale  ac1viteiten  op  de  kalender,  inschrijvingen  … allemaal  aan  onze  databank  gekoppeld   kunnen  worden.  Het  spreekt  voor  zich  dat  dit  een  bijzonder  lang  proces  is,  wat  voor  ongeduldige  zielen  als   ons  nogal  een  uitdaging  is.  Deze  professionele  ‘taal’ houden  we  niet  alleen  aan  voor  overkoepelende   projecten.  Vrijwilligers  kunnen  bij  ons  terecht  voor  layout  en  redac1ehulp  bij  flyers,  persar1kels,   sponsordossiertjes  … van  eigen  lokale  ac1viteiten.  

-­‐ Eigen\jds personeelsbeleid  met  oog  voor  ieders  talenten   Enthousiaste  gelukkige  medewerkers  die  zich  ‘smijten’ voor  Curieus  zijn   onontbeerlijk  voor  de  vertaling  van  onze  professionele  projecten.  We  willen   dan  ook  dat  elke  medewerker  zich  goed  voelt  bij  Curieus,  zijn/haar  eigen   talenten  volop  kan  ontdekken  en  verder  ontwikkelen.  Om  daartoe  bij  te   dragen,  organiseerden  we  in  juni  2014  we  een  volledige  dag  rond  de  talenten   van  onze  coördinatoren  en  educa1eve  medewerkers.  Elke  medewerker  kreeg   91


zo een  inzicht  in  zijn  eigen  talentenpaspoort,  maar  vooral  ontstond  er  ook  veel  begrip  voor  elkaars   gevoeligheden,  verschillende  werkaanpak,  sterktes  … We  willen  deze  interessante  workshop  in  de  toekomst   heel  graag  uitbreiden  voor  al  onze  medewerkers,  en  -­‐  indien  haalbaar  -­‐  een  selec1e  vrijwilligers.  Daarnaast   sporen  we  onze  medewerkers  sterk  aan  om  opleidingen/studiedagen  (Crea1ef  Schrijven,  Publiek  Centraal,   Dag  van  de  Cultuureduca1e,  Socius  …)  te  volgen  om  hun  eigen  talenten  verder  te  ontwikkelen  of  gewoon   om  inhoudelijke  inspira1e  op  te  doen.   We  organiseren  tweejaarlijks  func1oneringsgesprekken  waarbij   medewerkers  alle  ruimte  krijgen  om  hun  takenpakket,   professionele  verwach1ngen  en  hun  gevoel  bij  de  werkvloer-­‐ sfeer  uit  te  spreken.  Want  voor  dit  laatste  zijn  we  ook  heel   gevoelig:  een  posi1eve  warme  sfeer  en  samenhang  in  de   Curieusfamilie.  Een  jaarlijkse  teamdag,  een  nieuwjaarsetentje,   een  gezamenlijke  lunch  1jdens  een  intensieve  vergaderdag,  een   ontspannende  avondac1viteit  1jdens  de  denktweedaagse,  samen   op  educa1ereis  of  supporteren  voor  de  Rode  Duivels  … Curieuscollega’s  zijn  vaak  meer  dan  collega’s,  hier  ontstonden  al   hechte  vriendschappen.  Bovendien  is  niets  beter  als   teambuilding  dan  samen  een  fes1val  organiseren.     Curieus  wil  een  eigen1jdse  organisa1e  zijn.  En  dat  vertaalt  zich  niet   alleen  in  haar  vrijwilligerswerking,  communica1e  of  projectwerking.   We  maken  ons  al  enkele  jaren  sterk  in  het  creëeren  van  een   ‘moderne’ werkomgeving,  aangepast  aan  de  leefwereld  van  onze   medewerkers  anno  2015  (waar  sommige  om  17  uur  naar  de  crêche   moeten  hollen  of  een  bijkomende  opleiding  volgen  op  vrijdag,  maar   waar  onze  mensen  ook  flexibel  zijn  om  in  het  weekend  en  ’s  avonds   zich  enthousiast  in  te  zeLen  voor  Curieus).  Medewerkers  krijgen  de   mogelijkheid  om  thuis  te  werken,  ‘onderweg’ te  werken  (laptop  en   smartphone  voor  coördinatoren)  en  hun  werkdagen  zelf  in  te  delen.   We  verwachten  dan  ook  flink  wat  flexibiliteit  terug.  Werken  in  een   organisa1e  die  gestoeld  wordt  op  de  inzet  van  duizenden   vrijwilligers,  betekent  ook  ’s  avonds  en  in  het  weekend  werken.  Zeker   het  moment  dat  projecten  hun  kookpunt  bereiken.    

92


8.10 Rekening  houden  met  de  principes  van  integrale  kwaliteitszorg   -­‐ Beleidsplan  en  voortgangsrapportage   Een  degelijk  beleidsplan,  gedragen  door  de  volledige  organisa1e  (onbezoldigde  vrijwilligers,  professionele   medewerkers,  interne  en  externe  stakeholders)  is  het  ankerpunt  voor  een  structureel  IKZ-­‐beleid.  We  vinden   het  belangrijk  dat  alle  geledingen  van  de  organisa1e  (zowel  horizontaal  -­‐  over  alle  provinciegrenzen  heen  -­‐   als  ver1caal  -­‐  van  administra1ef  medewerker  tot  coördinatoren)  betrokken  werden  bij  het  uiLekenen  van   de  plannen  om  het  draagvlak  zo  breed  mogelijk  te  maken.  Het  beleidsplan  komt  niet  uit  de  koker  van  een   select  groepje  Curieusmedewerkers.  Het  is  het  resultaat  van  veel  mensenwerk  en  een  leidraad  voor  onze   gezamenlijke  toekomst.  We  willen  het  dan  ook  vormgeven  en  laten  drukken  in  een  handige  en  mooi  ogende   publica1e  die  op  ieders  bureau  een  plek  kan  vinden.   
 We  hebben  onze  lokale  vrijwilligers  gepeild  via  een  laagdrempelige  vrijwilligersenquête  (380  respondenten)   bevraagd.  30  vrijwilligers  hebben  we  in  een  persoonlijk  interview  bevraagd  naar  hun  wensen,   verwach1ngen,  wilde  dromen,  concrete  sugges1es,  maatschappelijke  veranderingen  die  onze  werking   kunnen  ondermijnen  … En  enkele  vrijwilligers  hebben  we  ook  uitgenodigd  en  betrokken  bij  de  SWOT-­‐ analyse  op  één  van  onze  beleidsplandagen.  Meer  dan  bij  het   vorige,  hebben  we  deze  keer  ook  de  externe  stakeholders,   samenwerkingspartners  van  de  overkoepelende  projecten,   Fes1valgasten  …uitvoerig  betrokken  bij  de  totstandkoming  van  dit   beleidsplan,  via  13  persoonlijke  interviews.  Met  alle  medewerkers   hadden  we  een  persoonlijk  gesprek  (ook  weer  over  die   verwach1ngen,  plannen,  sugges1es,  pijnpunten  … bij  Curieus).  Met   de  educa1eve  medewerkers  en  coördinatoren  gingen  we  twee  keer   op  beleidstweedaagse  en  planden  we  een  terugkomdag  om  het   beleidsplan  voor  te  stellen  en  laatste  opmerkingen  te  verwerken.   Op  die  manier  is  het  beleidsplan  met  zijn  nieuwe  missie,  visie,   doelstellingen  …  een  staaltje co-­‐crea1e  pur  sang.   Ook  bij  de  voortgangsrapporten  vragen  we  inbreng  van  alle  geledingen  en  provincies.  We  vinden  het   belangrijk  om  de  vooropgestelde  doelstellingen  bewust  af  te  toetsen  met  de  dagelijkse  prak1jk  en  goed  te   duiden  waar  de  realiteit  ons  soms  (on-­‐)bewust  een  andere  rich1ng  instuurt  dan  het  beleidsplan.  Het  is   dankzij  deze  reality  check  dat  we  trouwens  duidelijk  aanvoelden  dat  onze  vorige  missie  en  visie  helemaal   niet  meer  aansloot  bij  ons  hedendaagse  Curieusverhaal  of  de  rich1ng  weerspiegelt  die  we  uitwillen.  Dus   namen  we  deze  resoluut  onder  handen.  Samen  met  onze  medewerkers,  vrijwilligers  en  stakeholders   dachten  we  grondig  na  over  de  bestaansreden  van  Curieus  en  de  verandering  die  zij  beoogt  in  de   maatschappij.  Het  is  dankzij  deze  rapportage  dat  we  onszelf  verplichten  eerlijk  te  zijn  over  bijvoorbeeld  de   integra1e  van  de  ambi1euze  SD2  in  onze  werking.  Wij  zijn  even  benieuwd,  zo  niet  benieuwder,  als  u  om  te   ontdekken  met  hoeveel  vallen  en  opstaan  we  deze  strategische  doelstelling  zullen  behalen.    

-­‐ Projectevalua\es De  overkoepelende  projecten  evalueren  we  met  de  medewerkers  en  de  partners  op  een  kwan1ta1eve  en   kwalita1eve  manier.  Alle  projecten  worden  nauw  opgevolgd  en  -­‐  waar  nodig  -­‐  bijgestuurd  in  de   maandelijkse  educa1estaf,  bescheiden  evenementen/projecten  (denk  maar  aan  de  educa1eve  reis)  worden   93


er geëvalueerd.  De  evalua1e  van  meer  ambi1euze  evenementen  en  projecten  1llen  we  uit  de  educa1estaf   en  onderwerpen  we  aan  een  grondige  analyse  met  alle  medewerkers.  Daarbij  gaat  het  verder  dan  het   kwan1ta1eve  plaatje  (kostenplaatje,  deelnemers  tellen,  aantal  vermeldingen  in  de  pers  …),  maar  waarderen   we  ook  kwalita1eve  pijlers  (reac1es  van  externen/vrijwilligers/publiek,  inhoudelijke  sterktes/zwaktes   filteren,  het  “gevoel” dat  blij`  plakken  bij  medewerkers  …).  En  we  zijn  niet  bang  om  kri1sch  en  eerlijk  te  zijn   om  de  pijnpunten  van  die  projecten  te  duiden.  Omdat  onze  Curieusploeg  vurig  toegewijd  is  om  het  beter  te   doen,  onze  vrijwilligers  te  blijven  inspireren,  ons  publiek  te  blijven  verrassen  … zijn  we  niet  bang  om   moeilijke  keuzes  te  maken.  Het  is  uit  één  van  die  projectevalua1es  (en  een  terugkerende  verzuch1ng  uit  de   stakeholdersanalyses)  dat  we  besloten  hebben  VOLTA  over  een  andere  boeg  te  gooien  en  Nachten  van  de   Toekomst  te  organiseren  in  verschillende  centrumsteden,  in  plaats  van  1  Nacht  van  de  Arbeid  in  Gent.  In  de   toekomst  willen  we  er  meer  werk  van  maken  om  ook  onze  samenwerkingspartners  hiervoor  consequent  uit   te  nodigen.  Ook  de  administra1eve  en  logis1eke  medewerkers  die  niet  op  de  educa1estaf  aanwezig  zijn,   zouden  we  beter  kunnen  betrekken  bij  de  projectevalua1es.  Hun  inbreng  is  vaak  heel  treffend  (verdeling   promomateriaal,  logis1eke  opvolging  projecten,  werkdruk  …)  en  moeten  we  bij  een  analyse  eigenlijk  beter   verwerken.     Om  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  op  een  kwan1ta1eve  manier  grondig  te  analyseren,  sporen  we   deelnemers  aan  om  vooraf  in  te  schrijven,  zo  hebben  we  interessante  info  over  de  regionale  verspreiding   van  ons  publiek.  Het  laat  ons  bovendien  toe  om  vinger  aan  de  pols  te  houden  van  de  interesse  per   programma-­‐onderdeel  en  kunnen  we  waar  nodig  een  promo-­‐tandje  bijsteken.  Ook  op  het  Fes1val  zelf  tellen   we  kopjes  bij  elk  debat,  boeiende  babbel,  lezing,  ruilmarkt  …  en  vergelijken  die  aantallen  met  de   inschrijvingen.  Google  Analy1cs  laat  ons  toe  om  na  te  gaan  waar  de  bezoekers  van  de  website   www.fes1valgelijkheid.be  wonen,  en  via  welk  kanaal  ze  de  weg  naar  de  website  vonden  (zoekmachine  met   algemene  zoektermen,  via  onze  FB-­‐pagina,  doorverwezen  via  partnerpagina’s  …).  We  bevragen  ook  onze   medewerkers  en  sprekers  uitvoerig  over  hun  ervaring  op  het  Fes1val  (Wat  kon  beter?  Welke  reac1es  van   bezoekers  vingen  zij  op?  Welk  onderdeel  moet  meer  in  het  licht  komen?  Hoorde  er  iets  niet  thuis  op  het   Fes1val?  Waar  schoten  we  te  kort?  Waar  kon  de  promo  effec1ever?  Voelden  onze  gasten  zich  thuis  op  het   Fes1val?  En  waren  ze  betrokken  genoeg  om  er  ook  ‘reclame’  voor  te  voeren?  …)  en  gebruiken  deze  info  om   volgende  edi1es  aan  te  passen.  Op  de  volgende  Fes1vals  willen  we  ook  meer  onderzoek  doen  naar  hoe  de   bezoekers  de  weg  vonden  naar  ons  Fes1val  om  uit  te  maken  welk  promokanaal  het  meest  effec1ef  is.  

94


8.11 Beeld  van  de  doelgroep  van  de  organisa\e   -­‐ Open  projecten  … voor  mensen  met  een  open  geest   Hoewel  onze  inspira1edag  TAPAS  ook  een  open  netwerkevent  moet  worden,  is  het  samen  met  de   provinciale  vrijwilligersdagen  de  ac1viteit  die  zich  het  duidelijkst  richt  op  onze  eigen  vrijwilligers.  Daarnaast   staat  àlles  wat  Curieus  organiseert  open  voor  iedereen.  Het  bracht  op  één  van  de  beleidsdagen  de   belangrijke  vraag  nog  eens  op  tafel:  wat  is  onze  doelgroep?  Het  kan  toch  niet  dat  alle  ‘volwassenen’ tot  ons   beoogd  publiek/ac1eve  vrijwilligerspool  behoren?  
 
 Na  een  intensieve  en  vruchtbare  brainstorm  op  onze  zomerse   beleidsdag,  filterden  we  de  waarden  die  deel  moesten  uitmaken  van   die  missie  (speelsheid,  authen1citeit,  hartstocht,  innova1e,   solidariteit,  warmte,  posi1viteit  …)  en  de  betekenis  die  Curieus  moet   hebben  in  de  maatschappij  (brainfood,  verzach1ng,  ontmoe1ng,   roeren  en  ontroeren  …).  We  linkten  Curieus  aan  bekende  ‘merken’ die  eenzelfde  sfeer  uitstralen  als  die  die  wij  willen  benaderen:   Berlijn,  Paard  van  Troje,  Wouter  Deprez,  Mar1n  Heylen,  Charlie,   Enter  Fes1val,  Nuff  Said,  Theater  aan  Zee  … Het  hielp  ons  en  zeLe   ons  al  gauw  op  het  juiste  pad  om  onze  doelgroep  te  benoemen:   mensen  met  een  open  geest,  die  ervan  overtuigd  kunnen  worden   dat  gelijkheid  en  solidariteit  onze  maatschappij  sterker  maakt.  En   dus  vertaalt  zich  dat  meteen  ook  in  onze  kersverse  visie:  Curieus  wil   een  een  katalysator  zijn  voor  hyperlokale,  superdiverse  ini1a1even   die  onze  buurten  en  straten  kleurrijker  en  levendiger  maken.  En   evolueert  Curieus  van  progressieve  cultuurfabriek  naar  progressieve  inspira1efabriek.  Een  hedendaagse/ toekomstgerichte  socio-­‐culturele  vereniging  die  mensen  met  een  open  geest  inspireert  en  mo1veert  hun   eigen  biotoop  wat  zachter  en  warmer  te  maken.  

-­‐ Verjonging, vervrouwelijking  en  streven  naar  sociale  en  superdiverse  mix
     We  nemen  op  basis  van  onze  bestaande   CRM  een  nieuwe  foto  van  onze   vrijwilligers  (bij  aanvang  nieuwe   beleidsperiode),  en  kijken  daarbij  naar   de  verhouding  mannen/vrouwen,   verdeling  over  de  provincies  (gelinkt  aan   het  aantal  geregistreerde  klassieke   afdelingen),  lee`ijdsverdeling,   opleidingsniveau  … We  linken  die  ‘droge   cijfers’ ook  aan  doelstellingen  en  aan   concrete  projecten,  om  verschuivingen   te  s1muleren:    

95


• in genderpatronen  
 hoewel  het  verschil  tussen  mannen  en  vrouwen  elk  jaar  kleiner  wordt,  willen  we  die  kloof  nog  verder   dichten  door  onze  projecten.  Bij  bv.  fotografiewedstrijden  als  go  SHOOT  it  bereiken  we  beduidend  meer   vrouwen  dan  mannen.   • lee`ijdsverdeling  waar  ‘verjonging’ de  uitdaging  is  
 met  bijvoorbeeld  op  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  naast  een  klassieker  literatuurprogramma  ook  een   poetry  slam  en  open  mic  avond,  en  een  VOLTA  Nacht  van  de  Toekomst  die  duidelijk  jong  talent  in  dans,   illustra1e,  slam,  koken,  DJ  … een  podium  gee`.   • een  betere  sociale  mix  
 waarbij  we  niet  alleen  rekenen  op  etalageprojecten  als  SAMEN(k)LEVEN,  maar  ook  talloze  magazijn-­‐ ac1viteiten  uitwerken  op  ZomertoerenWinterkuren:  fietsbuddy’s,  moestuindummy’s,  hartverwarmend   kerstdiner,  recy-­‐kleren  … die  zich  duidelijker  richten  op  kansarme  doelgroepen.  De  werkgroep   afdelingswerking  zal  hieraan  blijven  werken.  De  programma1e  van  Tuo  Fratelli,  een  sociaal  ultradivers   collec1ef,  op  het  Fes1val  van  de  Gelijkheid  past  ook  in  dit  plaatje,  waar  we  dankzij  een  samenwerking   met  Fonds  voor  Vrije1jdspar1cipa1e  trouwens  een  sociaal  tarief  (2,5  euro  ipv  12  euro  normaal  tarief)   kunnen  aanbieden  voor  kansengroepen.   • en  een  meer  mul1culturele  mix
 waarbij  we  geloven  in  de  kracht  van  een  superdiverse  line-­‐up  die  zich  vertaalt  in  een  superdivers(er)   publiek,  en  gerichte  samenwerkingspartners  met  flink  wat  ervaring  op  dit  vlak.  Overigens  werkt   fotograaf  Kim  UyLerhaeghen  aan  een  Curieustentoonstelling  om  de  diversiteit  binnen  de   moslimgemeenschap  in  beeld  te  brengen.  We  willen  niet  verkeerdelijk  de  indruk  wekken  dat  wij  een   lijstje  ziLen  af  te  vinken  met  'mulitcul1'  namen,  want  zo  doen  we  dat  ook  niet  met  transgenders,   vrouwen,  ouderen,  jongeren,  mensen  met  en  zonder  beperking,  arbeiders,  hooggeschoolden,   holebi’s  ...  We  willen  gewoon  een  zo  divers  mogelijk  programma  en  aanbod.   We  geloven  heel  sterk  in  die  overkoepelende  thema1sche  projecten  om  onze  doelgroep  te  verjongen,  te   vervrouwelijken,  en  (sociaal)  gekleurder  te  maken.  Bestaande  afdelingen  verjongen  is  heel  moeilijk  (we   spreken  uit  ervaring),  maar  nieuwe  jonge  frisse  lokale  Curieuskernen  oprichten,  naast  de  klassieke   afdelingen,  daarvan  willen  we  wel  heel  erg  werk  maken.  Het  spreekt  voor  zich  dat  we  werk  moeten  maken   van  een  CRM,  waar  we  mensen  kunnen  ‘labelen’ met  een  ‘tag’ voor  talenten  en  interesses  (ecologie,   fotografie,  duurzaamheid,  tekentalent,  muziekkenner  … maar  ook  tags  voor  cultuurhuizen,  perscontacten,   samenwerkingspartners  …)  maar  ook  ‘droge’ gegevens  over  lee`ijd,  geslacht,  beroep,  opleidingsniveau,   communica1evoorkeuren  … bijhouden.  Een  geïntegreerd  contactbeheer  dat  vooral  ook  meer  is  dan  een   passief  systeem  voor  gegevensregistra1e  en  mogelijkheden  biedt  voor  concrete  doelgroepgerichte  en   gediversifieerde  communica1e.  Daarvoor  hebben  we  al  de  specifiek  gerichte  communica1ecampagnes  van   het  voorbije  werkjaar  (najaar  2014  -­‐  voorjaar  2015)  opgelijst,  samen  met  onze  wensen  voor  de  toekomst.   Het  mag  duidelijk  zijn,  de  CRM  was  het  zwakke  broertje  waarmee  we  frustrerend  veel  gesukkeld  hebben   vorige  beleidsperiode,  maar  waar  we  nu  meer  dan  ooit  flink  willen  inhalen.    

96


9. BESLUIT   Besluiten  doen  we  liever  niet  met  een  doorslagje  van  wat  u  hiervoor  al  las.  We  hopen  dat  we  in  dit   beleidsplan  concreet  hebben  kunnen  omschrijven  waar  we  5  jaar  lang  voor  willen  gaan:  inspira1e,   verzach1ng,  een  open  hyperlokale  werking  met  een  goeie  gegevensregistra1e  en  een  extra  shot  posi1eve   energie.  Hoe  we  dat  willen  doen?  Door  een  open  huis  te  worden  voor  progressieve  geesten  en  door  ruimte   te  maken  voor  meer  par1cipa1e.  Om  nog  meer  inspirerende  ini1a1even  uit  te  werken  die  buurten  warmer   maken  en  mensen  milder.     Lees  gerust  onze  gloednieuwe  missie  en  ambi1euze  visie  nog  eens  opnieuw.  En  rondvraag  in  het   beleidsplanningsteam  wees  uit  dat  iedereen  daar  het  meest  enthousiast  over  is.  We  zijn  blij  dat  we  het  DNA   van  Curieus  hebben  kunnen  vaLen  in  een  enthousiasmerende  tekst  die  ons  écht  een  smoel  en  ons  een   plaats  gee`  in  het  sociaal-­‐culturele  werk.  Een  tekst  waar  we  met  z’n  allen  hard  aan  hebben  gesleuteld,  en   die  daarom  door  iedereen  gedragen  wordt.   Besluiten  doen  we  graag  met  een  citaat  van  één  van  de  bezielers  van  Radio  Gaga.  De  verzachtende  mildheid   van  één  van  de  meest  onflashy  tv-­‐programma’s  in  jaren  inspireert  en  engageert  ons.  Hoe  ze  kwetsbare   zielen  in  zo  veel  waardigheid  hun  mooie  zelf  laten  zijn.  Hoe  ze  met  simpele  liedjes  en  heldere  kleine  vragen   onder  de  oppervlakte  roeren.  Gre1gheid  uitstralen.  Vrolijk  dansen  en  s1l  luisteren.  Hoe  ze  hokjes  overboord   gooien.  In  de  missie-­‐visie  oefening  vergeleek  de  meerderheid  van  de  deelnemers  Curieus  met  ‘Berlijn’.   Jammer  dat  we  toen  Radio  Gaga  nog  niet  kenden  …     "Mag  het  alsjeblieE  wat  menselijker?  Dat  klinkt  misschien  allemaal  zo  soE,  maar  ik  meen  het  echt."     (Radio  Gaga)  

97


Mag het alsjeblieft wat menselijker? Dat klinkt misschien allemaal zo soft, maar ik meen het echt. Radio Gaga

curieus grasmarkt 105/41 - 1000 brussel WWW.curieus.be @curieusVZW

Profile for Curieus vzw

Beleidsplan Curieus vzw 2016-2020  

Beleidsplan Curieus vzw 2016-2020