GREEN MARK 2015 - KATALOG

Page 1

GREEN MARK Hrvatski nositelji

Hrvatski nositelji Green Mark-a predstavljaju rješenja koja nisu konvencionalna već idu van paradigmi reforme i napretka koje su ustaljene u prošlosti.


ElektriÄ?na energija 100% iz obnovljivih izvora

2 zelen.hep.hr


Sva sredstva prikupljena prodajom proizvoda ZelEn, HEP dodjeljuje isključivo za projekte energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ustanovama socijalno osjetljive kategorije. Prvi iznos od 400.000 kn dodijeljen je Dječjem domu za nezbrinutu djecu “Ivana Brlić Mažuranić“ iz Lovrana.

Hvala našim kupcima proizvoda ZelEn!

CRO

IKEA GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

D.D.O. Proizvodnja proizvoda od plastike d.o.o.

3


Uvodna riječ/ Budućnost zelenog gospodarstva u Hrvatskoj: Rješenja ne bi trebala biti konvencionalna već ići izvan paradigmi reforme i napretka koje su ustaljene u prošlosti

cilj imati postaviti nas kao konkurentno čvorište za zeleno gospodarstvo temeljeno na znanju. To povlači i ozbiljan rad na postizanju predanosti nacije u diversifikaciji i jačanju zelenog gospodarstva te uspostavi jedinstvene strategije za zeleni razvoj Hrvatske. Svijet trenutno prolazi kroz duboku transformaciju koja je posebno značajna jer dotiče niz različitih gospodarskih, društvenih i ekoloških aspekata. U središtu ove transformacije je sve veći rast zelenog gospodarstva kao budućeg temelja svjetskog gospodarstva. Mnoge zemlje svijeta tako su na ivici ogromnih mogućnosti koje će im otvoriti prostor za vodstvo u novoj ekonomiji budućnosti. To se najjasnije vidi u izgledima zelenog gospodarstva te mogućnostima da se zemlje uključe u gospodarske, društvene i okolišne “trostruke pobjede” zahvaljujući novim održivim pristupima rastu i razvoju. Zbog posebnog naglaska na inovacije koje dovode do održivih puteva, rješenja zelenog gospodarstva u svojoj srži istovreme-

Drage čitateljice i čitatelji,

no rješavaju mogućnosti i rizike. Tako primjerice mogu pomoći u stvaranju novih visokotehnoloških sektora u energetici, vodnom gos-

Pojam “zeleno gospodarstvo” pokrenuo je mnoge društveno-političke razgovore u posljednjih desetak godina te nas polako pripremio za glavne izazove 21. stoljeća, uključujući urbanizaciju, nedostatak resursa, klimatske promjene te gospodarsku nestabilnost. Zbog pojačane svijesti u pogledu gospodarskih, društvenih i ekoloških prednosti, 65 zemalja, to jest četvrtina svijeta, u ovom je

trenutku

posvećena

provedbi

zelenih

gospodarskih

mode-

la koji će zaživjeti u svojem punom obliku u godinama koje dolaze.

podarstvu, naprednim gradovima, a paralelno riješiti ozbiljne klimatske, prehrambene, vodne i energetske rizike s kojima se svijet suočava. Osim toga, zeleno gospodarstvo pomaže umanjiti jaz i povezane društvene šokove sa kojima se susreću ranjivije zajednice. Domena društvenog kapitala kao sastavnica zelenog gospodarstva stavlja posebno težište na suradnju i razvoj zajedničkih programa. Osim pukog gospodarskog rasta, u narednim godinama globalno gospodarstvo susresti će se sa puno ozbiljnijim izazovima. Razvoj učinkovitih, zelenih rješenja stoga nije samo razvoj tehnologija i gospodarske

Međutim, Hrvatska je na samom začetku toga procesa i stoga joj

aktivnosti, već i promišljanje temelja razvoja i rasta. A takva dugoročna

je potrebna nacionalna strategija za gospodarski rast koji će za

vizija trebala bi biti obrazložena i u strategiji za zeleni razvoj Hrvatske.

4


Niz izazova i mogućnosti poziva na konkretnu akciju znat-

Takvi

nog broja institucija u zemlji, ali i na suradnju s drugim zemlja-

tu

ma koje isto razmišljaju, kako bi zauzeli visoko mjesto u ideja-

sti nema zelenog razvoja. Prema dostupnim analizama, struk-

ma te postali poštovani sudionici u debati o globalnim razvojnim

turalna transformacija energetskog sektora uvelike će ovisiti o

ciljevima nakon 2015. godine. Razrada izazova i mogućnosti u ovoj

privatnom sektoru i kućanstvima, što daje snažni poticaj o nužnosti

domeni također je povezana s rastućom predanosti u cilju postav-

veće uključivosti u donošenju odluka koje se tiču zelenog gospodarstva.

ljanja Hrvatske kao partnera za održivi razvoj u drugim zemljama.

modeli društvene

i

procesi uključivosti,

moraju jer

imati bez

snažnu društvene

komponenuključivo-

Obvezom preuzimanja pristupa za sveobuhvatnu primjenu zelenog gos-

Hrvatska je u proteklih nekoliko godina bila svjedokom niza društvenih

podarstva može se postići stabilan i stalni rast uz tranziciju prema či-

i političkih promjena u domeni evolucije i revolucije, no manji naglasak

šćim načinima proizvodnje, poslovanja i življenja. Te obveze mogu se

stavljen je na društvenu i političku komponentu ovih promjena te način na

provesti u djelo kroz jačanje javnih i privatnih investicija u zelena rje-

koji možemo upravljati svojim resursima u segmentu buduće održivosti.

šenja koja dovode do gospodarskog oporavka i osiguravaju dugoročne

Suglasni smo kako glavni trendovi Hrvatske uključuju energetiku, opskrbu

razvojne mogućnosti. Primjenom zdravih društvenih i ekoloških princi-

vodom i hranom, a novi zeleni pristupi razvoju i rastu svakako trebaju biti

pa možemo osigurati kontinuirane međunarodne i domaće investicije.

uzeti u obzir prilikom promišljanja rješavanja navedenih problematika.

Analize ukazuje i na vrijednost istovremenog rješavanja gospodar-

Rješenja ne bi trebala biti konvencionalna već ići izvan pa-

skih, društvenih i ekoloških pitanja te potrebu za potpunom pro-

radigmi

prošlo-

mjenom poslovanja u kontekstu razvojnih okvira i trenutne teh-

pokrenu-

nološke revolucije. Zeleno gospodarstvo, ostavljeno samom sebi,

ti važne promjene i prekretnice za okoliš, društvo i gospodarstvo.

neće povući sve koristi koje njegova sveobuhvatna primjena dono-

sti.

reforme

Samo

i

napretka

ambicioznim

koje

su

djelovanjem

ustaljene moguće

je

u

Neovisno o svojoj prirodi, opsegu ili veličini, trenutno stanje transformacije utjecati će na način kako predvidjeti zelenu transformaciju. No, pritom svakako treba uzeti u obzir mogućnost da će upravo šire socio-

si za društvo. Tako imamo primjer Kine u kojoj se najviše zapošljavanja u zelenom gospodarstvu ostvaruje kroz indirektno zapošljavanje te u sektorima kao što su drvna industrija, energetika te rudarstvo.

političke promjene na jednoj strani te zaštita i razvoj u segmentu zaštite

Inkluzivna zelena gospodarstva moguća su, no ne bez prethodnog pla-

okoliša biti dugo dvije odvojene debate koje neće imati dodirnih točaka.

niranja, adaptivnih politika te razmišljanja koje je orijentirano prema

Višegodišnja đu

zemalja

iskustva diljem

svijeta

u

razvoju

pokazuje

suradnje

kako

su

izme-

transformativ-

ni procesi često prethodnici velikih promjena, neovisno da li će one rezultirati sporim razvojem ili bržim i naglim revolucijama. U kontekstu budućih izgleda za zeleno gospodarstvo u Hrvatskoj, to podrazumijeva preoblikovanje dugogodišnjih sustava i teorija razvoja, kao i regionalne snage. Evolucija-revolucija je zanimljiva dihotomija koja dovodi do stvaranja dva toka misli, onih koji smatraju da evolucija često ruši revoluciju te drugih koji vjeruju da je upravo revolucija poželjni faktor koji će prevladati jake prepreke promjenama.

budućnosti. Učenjem od zemalja koje vode u sektoru zelenog gospodarstva možemo ubrzati i unaprijediti svoju tranziciju provođenjem već uspješnih poslovnih i političkih modela. Rješenja su već dostupna, a na nama je da ih prihvatimo, implementiramo i ukoliko možemo unaprijedimo na najbolji mogući način u lokalnom okruženju. Strategija za zeleni razvoj Hrvatske, a koju je uspostavio Savez za energetiku Hrvatske nakon višegodišnjeg aktivnog djelovanja u ovom sektoru, predstavlja temelj vlastitih politika do 2025. godine u korist svih dionika s posebnim naglaskom na rast poslovnog sektora. Strategija se temelji na 6 ključnih područja - napredni gradovi, čista energija, održivi način življenja, odgovorni turizam, zelena industrija i financiranje.

Hrvatska, u svojem budućem zelenom razvoju, treba i evolucijske i re-

Kao “kruna” navedenih područja jest i uspostava triju novih inicijativa

volucijske dinamike kako bi mogla pokrenuti novu eru održivih politi-

- Partnerstvo u zelenom gospodarstvu, Zeleni poslovi i Zeleni poslanik

ka, obraditi teme održivosti i kapitala u upravljanju resursima te ista-

- koje predstavljaju odraz strastvene predanosti u uspostavi dugoroč-

knuti mehanizme inkluzivnog i društveno odgovornog djelovanja.

nih okvira novog razvoja. Te politike predstavljaju rješenja koja uistinu

Inovacije su ključ budućnosti Hrvatske. Poduzetništvo koje okuplja

gospodarske,

društvene

i

okolišne

“niti”

razvoja

idu izvan paradigmi reforme i napretka koje su ustaljene u prošlosti.

mora-

ti će biti popraćeno standardnim oblicima ekonomskog oporavka i razvoja. Ključni element u toj ulozi je samopouzdanje i proaktivnost vlade u svakodnevnoj provedbi zelenog gospodarstva u re-

Tomislav Marjanović,

alnost, ali i učinkovitije pozicioniranje na regionalnoj i europskoj mapi.

Predsjednik Saveza za energetiku Hrvatske

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

5


Prerađivačka industrija lider je u korištenju vodeće hrvatske oznake za izvrsnost u zelenom gospodarstvu Vodeća hrvatska oznaka za izvrsnost u zelenom gospodarstvu - GREEN MARK, koja se dodjeljuje za usluge i proizvode s izrazito izraženom komponentom održivosti, najviše je prisutna u prerađivačkoj industriji, pokazuju rezultati istraživanja koje je za potrebe ovoga kataloga proveo Savez za energetiku Hrvatske. U Hrvatskoj je ukupno 83 nositelja te oznake, a ona je tijekom 2012. godine dodijeljena za 14 subjekata, 2013. godine za 42 subjekta, dok je 2014. godine dodijeljena za 27 subjekata. Analizirajući subjekte odnosno nositelje oznake prema njihovoj temeljnoj djelatnosti, prvo mjesto zauzima prerađivačka industrija (20 nositelja), potom ju slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (18 nositelja) te djelatnosti trgovine na veliko i malo (7 nositelja). Četvrto mjesto dijele subjekti čija je temeljna djelatnost ona u području pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (5 nositelja) te u području javne uprave i obrane; obvezno socijalno osiguranje (5 nositelja). Peto mjesto dijele subjekti čija je temeljna djelatnost u području informacija i komunikacija (4 nositelja), obrazovanja (4 nositelja) te djelatnost opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (4 nositelja).

GREEN MARK rezultat je rada hrvatskih stručnjaka i posebno je važno

Najmanji interes za stjecanjem oznake kvalitete u zelenom gospo-

istaknuti kako najveći interes za stjecanjem prava na korištenje i istica-

darstvu u Hrvatskoj imaju subjekti čija je primarna financijska dje-

nje oznake dolazi od tvrtki čija je temeljna djelatnost iz područja prera-

latnost i djelatnost osiguranja, ostale uslužne djelatnosti, poljopri-

đivačke industrije. To je pokazatelj kako hrvatska industrijska poduzeća

vreda, šumarstvo i ribarstvo te djelatnost poslovanja nekretninama

žele istaknuti svoju komparativnu prednost - primjenu najviših standar-

(po 1 nositelj). Ipak, GREEN MARK je prisutan u 17 od 21 gospodar-

da energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - bilo u samom proizvodnom

skog područja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

procesu odnosno proizvodima i tehnologijama koje stavljaju na tržište.

6


Ducati Charger stations • Punjači Stanica za punjenje električnih vozila 22kW + 22kW ili 22kW + 3,6kW

• 2 priključka omogućuju punjenje 2 vozila odjednom • Svaki trofazni priključak može napajati vozila sa snagom do 22 kW (400 VAC trofazne - 32 A) • Svaka utičnica opremljena je odgovarajućom zaštitom (MCB i RCD) • izrada projekata stanica za punjenje po želji korisnika DUCATI komponenti d.o.o. ∙ Zagorska 6 ∙ Ludbreg ∙ www.ducati-komponenti.com

FreeDUCk2 - E-kotač • elektronički kotač automatski asistira vozaču prilikom vožnje • jednostavno se montira na bilo koji bicikl • upravljanje funkcijama kotačem putem zaslona Upravljački program omogućuje • odabir režima vožnje •praćenje putem GPS-a • praćenje otkucaja srca i potrošnje kalorija • djeljenje podataka s drugim korisnicima DUCATI komponenti d.o.o. ∙ Zagorska 6 ∙ Ludbreg ∙ www.ducati-komponenti.com

FreeDUCk4 - električno vozilo • laki električni ili hibridni četverocikl malih dimenzija • praktičan i jednostavan, time idealan za gradsku vožnu • autonomija od 50km do čak 200 km • električna izvedba bez ispušnih plinova • dimenzije: 176x163x91 cm • težina: 220 kg • nosivost: 200 kg • pogon: 2 motora od po 2KW Savršen za: javne službe turističke komplekse luke javnog prijevoza DUCATI komponenti d.o.o. ∙ Zagorska 6 ∙ Ludbreg ∙ www.ducati-komponenti.com GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

KONTAKT: TEL.: 042 / 306 - 159; FAX.: 042 / 306 - 143; E-MAIL: info.hr@ducatienergia.com

7


Nositelji oznake suglasni su kako ona ulijeva sigurnost njihovim klijentima te jamči da su ekološki i društveno osviještena tvrtka odnosno da rješenja koja razvijaju imaju i stvarne ekološke učinke

“GREEN MARK je postao bitan faktor u kreiranju objektivnih mjerila po pitanju održivog razvoja. Održivost se u ABB-u prepliće s velikim rasponom naših djelatnosti, od razvoja i projektiranja naših proizvoda, naše ponude kupcima, naših odnosa prema partnerima do našeg ponašanja u društvenim zajednicama. Pod održivošću u ABB-u smatramo uravnoteživanje gospodarskog uspjeha, očuvanja okoliša i društvenog napretka na opću korist svih naših dionika.”, ističe Steffen Drausnigg, direktor tvrtke ABB d.o.o. u Hrvatskoj. Inače, ABB je globalni lider u područjima elektroenergetike i automatizacije. Kao jedna od vodećih svjetskih inženjerskih tvrtki, pomaže korisnicima u učinkovitom korištenju električne energije, povećanju produktivnosti industrijske proizvodnje i smanjenju utjecaja na okoliš na održiv način. “Mi u Arena Centru poznati smo po razvijenoj ekološkoj svijesti o čemu najbolje govori naša praksa. Prvi smo šoping centar koji je kroz projekt “Urbani vrtovi” dio svoje zelene površine namijenio za besplatno korištenje građana. Arena Centar je ponosni vlasnik GREEN MARK-a, domaćin prvog hrvatskog green-tech i green-lifestyle sajma te mjesto održavanja brojnih ekoloških aktivnosti. Uz veliki broj modnih, gastro i zabavnih sadržaja, Arena Centar je najzeleniji

Redakcija portala croenergo.eu, a za potrebe ovoga kataloga, razgova-

odnosno ekološki najosvješteniji centar u Hrvatskoj, što je prepozna-

rala je s nekim od predstavnika tvrtki nositelja oznake. Oni ističu kako

to i u javnosti. Arena Centar GREEN MARK komunicira u svim svojim

je GREEN MARK postao bitan faktor u kreiranju objektivnih mjerila po

kampanjama, što je odlučujuće za veliki broj naših posjetitelja koji svoje

pitanju održivog razvoja te kako je vrlo vrijedan za imidž komunikaciju.

kupovne odluke temelje na savjesnom i ekološkom pristupu. S pono-

Dodaju i kako oznaka prati globalnu politiku njihovog poslovanja odno-

som možemo reći da smo 2014. godinu završili s brojkom od 8,7 mi-

sno da potvrđuje kako tehnološka rješenja koja razvijaju imaju i stvar-

lijuna zadovoljnih posjetitelja, koji znaju da Arena Centar pruža više

ne ekološke učinke. Kako u ovim ocjenama, tako su nositelji suglasni i u

od shoppinga i zabave. Svjesni smo da se održivi razvoj temelji na bri-

ocjeni da GREEN MARK predstavlja vrijedno priznanje i neospornu po-

zi za okoliš i društvo, zato smo i postali primjer društveno odgovornog

tvrdu ekološkog odnosno u cijelosti održivog usmjerenja kojim se vode.

shopping centra.”, istaknuo je Tomislav Dekalić, direktor Arena Centra.

8


“GREEN MARK nam je vrlo vrijedan za

politiku našeg poduzeća te za nas predstavlja iznimno bitno priznanje

imidž komunikaciju te nam je osobito dra-

prepoznatosti naših doprinosa ekološki održivom trgovanju i gospoda-

go što i u Hrvatskoj postoji vrednovanje

renju.”, izjavila je Verica Mazić, direktorica prodaje tvrtke Caparol d.o.o..

poslovanja koje se temelji na ekoprincipima. Naš je ponos još veći jer se GREEN

“Eko Taxi, kao prvi i jedini ekološki taksi pri-

MARK odnosi na naše cjelokupno poslo-

jevoznik u Hrvatskoj koji koristi hibridna vo-

vanje budući da su eko standardi inkorpo-

zila, s ponosom nosi oznaku GREEN MARK.

rirani u našu poslovnu viziju i misiju, kao i

Ponosni smo upravo zbog činjenice da smo

u temeljne vrijednosti tvrtke.”, istaknula je Jadranka Boban Pejić, pred-

prepoznati kao kompanija koja iskazuje vi-

sjednica Uprave Biovege d.o.o.. Dodajmo ovome kako je 2012. godine

soku ekološku svijest i brigu o okolišu. Dr-

Boban Pejić po izboru Saveza za energetiku Hrvatske proglašena i najboljom menadžericom hrvatskog zelenog gospodarstva, a za projekt “Biovega d.o.o. - proizvodnja prirodne hrane, trgovina i usluge”. Tom prigodom istaknula je: “Bez ljubavi, srca i volje nema zelenog gospodarstva i crvena boja ove nagrade zasigurno je odabrana kako bi se ukazalo na strast koju svi dobitnici gaje prema zelenom razvoju Hrvatske”.

žeći se visokih standarda za što boljom kvalitetom usluge ova oznaka znači dugotrajnu vrijednost i omogućuje razvoj zelenog i konkurentnog gospodarstva za koji se Eko Taxi opredijelio. Od samih početaka, vrijednost i filozofija tvrtke je postati vodeća hrvatska autotaksi kompanija usredotočena na održivi razvoj, a dodijeljeni GREEN MARK potvrda je našeg truda i znak da se razvijamo i rastemo u željenom smjeru. GREEN MARK znači veliku prepoznatljivost Eko taxija kao

“Brokula&Ž je mali hrvatski brend odjeće

zelenog branda i dodatni nam je poticaj za daljnji rad i napredak te pri-

koji je dobar kako za okoliš tako i za naj-

je svega za pružanje što kvalitetnije usluge našim klijentima.”, istaknu-

osjetljiviju kožu pa svaki certifikat koji po-

la je Danijela Marijanović, izvršna direktorica tvrtke Eko prijevoz d.o.o..

tvrđuje našu temeljnu ideju poslovanja, onu ekološke održivosti, znači još jedan dokaz kvalitete koju potrošači sve više prepoznaju i cijene”, izjavio je Zoran Šainović, direktor Brokule&Ž. Šainović je u svibnju prošle godine za medijski portal croenergo.eu istaknuo i kako vjeruje da u Brokula&Ž proizvodima leži i potencijal za međunarodni uspjeh. “Naime, globalni potrošač se sve više zanima za kvalitetu i porijeklo svega što konzumira, pa tako i za odjeću koju nosi. Mi želimo tkani-

“GEC d.o.o. Plešce tvrtka je za proizvodnju LDPE plastične ambalaže čiji je osnovni cilj kupcima pružiti najbolji način zaštite njihovih proizvoda i omogućiti siguran transport i upotrebu gotovih proizvoda. Moto tvrtke je Sve za pakiranje na jednom mjestu. Nastavljajući više od 40 godina dugu tradiciju u preradi plastičnih masa želimo i

ne iz organskog uzgoja pretvoriti u kvalitetne, lijepe i zabavne odjev-

nadalje održati visoku kvalitetu naših pro-

ne predmete te u autentičan hrvatski proizvod.”, naveo je Šainović.

izvoda koristeći repromaterijale koji nisu štetni za okoliš. Također, za dio proizvodnje koristimo i električnu energiju iz obnovljivih izvora što

“Caparol je dio globalne DAW grupacije koja

naše proizvode čini ekološki prihvatljivim. GREEN MARK prepoznaje

unutar sebe objedinjuje vodeće građevin-

naše napore da smo ekološki i društveno osviještena tvrtka, što nam

ske brandove u Europi. Neosporni je lider

daje dodanu vrijednost na tržištu. Tako neosporno branimo titulu vode-

u kvaliteti i inovacijama unutar svog indu-

će tvrtke na hrvatskom tržištu u ekološkoj proizvodnji plastične amba-

strijskog sektora. Od svog osnutka, strate-

laže.”, izjavila je direktorica tvrtke GEC d.o.o. Irena Gec Andlar, mag.oec..

gija tvrtke je održati beskompromisnu kvalitetu i standard s naglaskom na vrhunske

“Našim prvim eko-dizajnom “CroEcoSe-

i ekološki prihvatljive i održive proizvode

at” željeli smo potaknuti potencijalne ogla-

koji ne štete zdravlju. Poduzećem se upravlja na održiv način usmje-

šivače, a i same korisnike, na osvješte-

ren ka budućnosti kako bi na tržište plasirali inovativne, visokovrijedne

nost o nužnosti brige o okolišu, budući da

i održive proizvode koji u konačnici pridonose vrijednosti održivih gra-

se proizvod izrađuje iz obnovljenih siro-

đevina. Caparol d.o.o. ponosni je prvi, a za sada i jedini, proizvođač i dis-

vina, a recikliranjem se može ponovo uo-

tributer boja te ostalih građevinskih premaza i fasadnih sustava u Hr-

bličiti u nove vrijednosti. Smatramo da

vatskoj kojemu je dodijeljen GREEN MARK. Ovo obilježje prati globalnu

marketing ne mora nužno biti samo usta-

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

9


ljena prodaja proizvoda ili usluga, već nam može služiti i za prenoše-

je razviti potpuni sistem rasvjete koji je toliko pametan da samostal-

nje društveno korisnih i ekoloških poruka. GREEN MARK nam je izni-

no percipira okolinu. Ono što nas razlikuje od ostalih europskih tvrtki

mno važan budući da su današnji potrošači ekološki svjesni te traže

u sektoru uštede energije je naš jedinstven pristup razvoju - razvija-

“eco-friendly” proizvode i usluge od organizacija koje su društveno od-

nje inovacija zajedno s korisnicima, a posebno brzina provedbe inova-

govorne. Sam znak potaknuo nas je i na potpuni zaokret u poslovanju

cije u energetski učinkovite konačne proizvode. Naša vlastita projektna

koji se sada većinom bazira na dizajnu održivih proizvoda, izrađenih od

mreža u stalnom je kontaktu s potrebama korisnika koji u svom po-

dugotrajnih materijala koji produžuju vijek trajanja ili u potpunosti načinjenih iz recikliranih sirovina. Uz GREEN MARK prepoznatljivo komuniciramo naše eko-koncepte prema potencijalnim korisnicima.”, ističe kreativna direktorica ICE STUDIO-a d.o.o. Ivana Cvetković Lakoš.

slovanju trebaju dokazano tehnički sofisticirane sustave brzo i učinkovito - to je ključ uspjeha REFLECTA sustava u vodećim međunarodnim tvrtkama. Uskoro ćemo na tržištu predstaviti revolucionarnu LED tehnologiju rasvjete, 20% bolje rješenje od trenutno vodećih na tržištu LED rasvjete. S tom inovacijom planiramo postati lider u području sve-

“GREEN MARK je potvrda da tehnološ-

obuhvatnog energetskog upravljanja koji pomaže generirati značaj-

ka rješenja koja se razvijaju u Mireu ima-

ne uštede, utjecati na rast produktivnosti te povećati dodanu vrijed-

ju i stvarne ekološke učinke, osim ostalih pozitivnih učinaka u poduzećima koja za svoje poslovanje koriste motorna vozila.

nost poslovanja”, ističe Hine Alex Vrtačnik, direktor REFLECTA grupacije.

Mireovi sustavi za upravljanje voznim par-

“Tvrtka Solarni Projekti d.o.o. vodeća je po

kom i za računalno planiranje ruta značaj-

broju fotonaponskih instalacija u Republici

no unapređuju organizaciju poslovnih pro-

Hrvatskoj te se od samog početka orijenti-

cesa, ne zahtijevaju kapitalne investicije,

rala na pružanje inovativnih, zelenih rješe-

a na svaku potrošenu kunu uštedjet će najmanje dvije. Pojednostav-

nja i usluga visoke dodane vrijednosti. Naša

ljeno, Mireova rješenja omogućuju da se željeni opseg posla (isporu-

prednost leži u mladom, stručnom timu te

ka na dostavna mjesta, obilazak kupaca od strane trgovačkih putnika)

činjenici da smo upravo kroz projekte u ze-

obavi uz značajno manji broj kilometara ili značajno manji broj vozila.

lenom gospodarstvu zadržali obrazovani

Često se uštede o kojima govorimo potencijalnim se korisnicima čine

kadar u Hrvatskoj te kontinuirano doprinosimo razvoju hrvatskog gos-

neostvarivima, pa se u Hrvatskoj se redovito se susrećemo s nevjeri-

podarstva. Kao inovativna, zelena tvrtka stalno smo u potrazi za novim

com. Međutim, sve komercijalne primjene naših sustava pokazuju da

izazovima te smo odnedavno krenuli i sa komercijalizacijom novog ob-

se zaista radi o velikim uštedama. Posebno nas ohrabruje činjenica da

novljivog izvora energije, drveta Paulovnije, za koje predviđamo svijetlu

su naši inozemni partneri, a naročito zadovoljni korisnici naših susta-

budućnost upravo u Hrvatskoj. GREEN MARK nam služi kao priznanje

va u Indiji, i najbolji promicatelji Mireovih zelenih rješenja.”, ističe Ante

da idemo u pravom smjeru i zasigurno pomaže u pozitivnoj diferencija-

Sarjanović, izvršni direktor za razvoj poslovanja tvrtke MIREO d.d..

ciji naše tvrtke kao jedne od predvodnika razvoja zelenog gospodarstva u Hrvatskoj.”, ističe Jurica Gorup, direktor tvrtke Solarni Projekti d.o.o..

Reflecta inteligentni sistemi d.o.o., dio grupacije REFLECTA GMBH prisutne u 11

“O rezultatima pilot projekta zagrebačkog i

zemalja, bave se proizvodnjom i imple-

šibenskog sustava javnih bicikala svjedoči

mentacijom vlastitih revolucionarnih inte-

6.500 zadovoljnih korisnika koji očekuju ek-

ligentnih rješenja štedne industrijske ra-

spanziju mreže u Zagrebu i daljnju popula-

svjete. “REFLECTA je vjerojatno jedna od

rizaciju projekta u Dalmaciji. Dugoročni cilj

rijetkih europskih tvrtki koja svake godine

nam je s postojećih 14 stanica u Zagrebu i

poboljšava svoje proizvode. Od 2008. go-

4 stanice u Šibeniku, već do kraja ove godine

dine do danas smo osvojili čak 19 nagrada za poslovanje, od čega čak

proširiti mrežu na 40-ak stanica kako bismo

13 za inovacije. GREEN MARK još je jedna u nizu potvrda naše ‘zelene

stali uz bok velikim europskim sustavima. GREEN MARK za nas pred-

orijentiranosti’ u poslovanju kao i naše razvojne politike. Ideja REFLE-

stavlja veliko priznanje za doprinos smanjenju emisije C02, prometnih

CTE je promicanje i provođenje projekta pod nazivom ‘Rasvjetljujemo za

gužvi i pozitivnog utjecaja na zdravlje građana. Ujedno predstavlja i kru-

bolji svijet!’, uvođenjem naših inteligentnih sistema rasvjete od ‘indu-

nu uspjeha našeg start-up-a koji drugu godinu zaredom uspješno raste

strije do industrije.’ Naš razvojni odjel je ključni dio našeg rada i uspio

i razvio se u znatnoj mjeri od dana pokretanja projekta kada smo ispred

10


Tehničkog muzeja pustili u rad prvi sustav javnih bicikala u Hrvatskoj.”,

online, odnosno digitalnom obliku, čime čuvamo okoliš, a na taj smo na-

istaknuo je Krešimir Dvorski, direktor tvrtke Sustav javnih bicikala d.o.o..

čin ujedno i puno dostupniji široj javnosti, čitateljima u Hrvatskoj i inozemstvu. Izdavanje magazina u digitalnom obliku te na aplikaciji nam

“Vodeća smo tvrtka u projektiranju rasvjet-

omogućuje atraktivnije i kvalitetnije predstavljanje hrvatskih i svjetskih

nih rješenja s naglaskom na energetsku

turističkih odredišta i njihove ponude, dok čitateljima pruža veći doživ-

učinkovitost, što nas obvezuje da prati-

ljaj čitanja budući da je u magazin integriran i niz interaktivnosti. Na-

mo razvoj naprednih tehnologija te iste im-

čelima održivosti se vodimo i pri razvoju projekta i izradi svakog poje-

plementiramo u naše projekte. Pri tome

dinog broja magazina, kao i u komunikaciji s partnerima. GREEN MARK

ne smijemo zanemariti ergonomiju samog

za nas predstavlja vrijedno priznanje, ali i poticaj za daljnji održivi i još

prostora koji projektiramo, njegovu funkci-

kvalitetniji razvoj projekta. Ova potvrda našeg ekološkog usmjerenja

ju te ugođaj unutar samog prostora, odno-

nesumnjivo utječe i na jačanje imidža tvrtke i prepoznatljivosti bren-

sno moramo postići uravnotežen koncept rasvjete. Uravnoteženi kon-

da na tržištu te je dodatni plus u percepciji naših sadašnjih i budućih

cept rasvjete definira rasvjetno rješenje koje kao alat maksimalno koristi

čitatelja i partnera.”, istaknuli su Željka Kunštek, glavna urednica tip-

ljudima, a da pri tome ne škodi okolišu. Postizanje ovih ciljeva zahtijeva

Travel magazina, i Robert Kunštek, direktor tvrtke Tip Kreativa d.o.o..

savršenu kombinaciju znanstvenih spoznaja, tehničkih inovacija i obilje dizajnerskih ideja – kao i osjećaj odgovornosti prema okolišu i samom čo-

“Međunarodna tvrtka VR Enbekon, osno-

vjeku. GREEN MARK ulijeva sigurnost našim klijentima te jamči da smo

vana na inicijativu korporativnih bana-

ekološki i društveno osviještena tvrtka, što nam daje dodanu vrijednost

ka

na tržištu.”, istaknuo je Miran Kovaček, direktor tvrtke Telektra d.o.o..

mačke, formirana je s ciljem razvoja

Volksbank-Raiffeisenbank

iz

Nje-

projekata u domeni obnovljivih izvora ener-

IMPRESSUM

“Prateći svjetske turističke trendove, koji u

gije, od kojih posebno vrijedi istaknuti ra-

prvi plan stavljaju održivost, te vodeći ra-

zvoj solarnih projekata. Tvrtka smo koja

čuna o zaštiti okoliša i važnosti razvoja po-

sve projekte realizira u skladu s najvišim

slovanja na ekološkim načelima, u tvrtki

standardima u sektoru zelenog gospodarstva. U Hrvatskoj smo pono-

Tip Kreativa d.o.o. nismo imali dvojbe kada

sni nositelj GREEN MARK oznake koja našim klijentima ulijeva dodat-

smo počeli razvijati svoj glavni projekt, tip-

nu sigurnost u kontekstu kvalitete i pouzdanosti komponenti koje im-

Travel magazine. Magazin o turizmu i pu-

plementiramo stvarajući nove vrijednosti na ovim prostorima”, istaknuo

tovanjima smo odlučili izdavati isključivo u

je Marino Franinović, predsjednik Uprave tvrtke VR ENBEKON d.o.o..

NASLOVNICA Fotolia.eu (otočić Školjić)

KATALOG NOSITELJA GREEN MARK-a Veljača 2015. | Broj 2 | Godina 2 IZDAVAČ I MJESTO IZDAVANJA ENERGO MEDIA SERVIS | RH, Zagreb

GRAFIČKO OBLIKOVANJE ABCDizajn, Osijek TISAK Kerschoffset Zagreb d.o.o.

FOTOGRAFIJE I GRAFIKE ENERGO MEDIA | FOTOLIA.COM

NAKLADA

GLAVNI UREDNIK Tomislav Marjanović

DISTRIBUCIJA

POMOĆNICI UREDNIKA Marin Pasarić, Tina Tešić

ONLINE DISTRIBUCIJA

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

10.000 PRIMJERAKA

ENERGO MEDIA SERVIS, SAVEZ ZA ENERGETIKU HRVATSKE

CROENERGO.EU, ISSUU.COM

© Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovog kataloga ne smije se kopirati u bilo kojem smislu, elektronički, mehanički, fotokopiranjem ili snimanjem bez pismene suglasnosti ENERGO MEDIA SERVIS-a. ENERGO MEDIA SERVIS je uložio velike napore u ispravnost informacija koje se nalaze u ovom katalogu. Strogo je zabranjeno kontakte navedene u katalogu koristiti za potrebe komercijalnog oglašavanja. Izdavač ne odgovara za eventualne grafičke, tekstualne i konceptualne pogreške. Lototipi i opisi tvrtki preuzeti su putem javnih izvora. Verbalni i figurativni žig GREEN MARK je intelektualno vlasništvo tvrtke ENERGO MEDIA SERVIS.

11


Hrvatski nositelji GREEN MARK-a Nositelji oznake ‘Green Mark’ (2012.-2017.): RB

Tvrtka/Institucija

Oblik pravne osobe

Period korištenja

1

BIOVEGA

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

2

BIO-ZRNO

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

3

EKO PRIJEVOZ

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

4

EKOPLANET

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

5

EPIEC

samostalna djelatnost

15.04.2012.-15.04.2017.

6

HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU

udruga

15.04.2012.-15.04.2017.

7

KNAUF INSULATION

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

8

MAKRONOVA

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

9

PLANETOPIJA

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

10

SOLARIS

d.d.

27.09.2012.-27.09.2017.

11

SZ - GRAĐEVINSKI FAKULTET

ustanova

15.04.2012.-15.04.2017.

12

TEHNOPLAST PROFILI

d.o.o.

15.04.2012.-15.04.2017.

13

TRIGRANIT LANIŠTE

d.o.o.

27.07.2012.-27.07.2017.

Nositelji oznake ‘Green Mark’ (2013.-2018.):

12

RB

Tvrtka/Institucija

Oblik pravne osobe

Period korištenja

1

24SATA

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

2

ABB

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

3

BOR-PLASTIKA

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

4

BROKULA & Ž

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

5

CAPAROL

d.o.o.

08.04.2013.-08.04.2013.

6

CONVERSUS

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

7

CROWE HORWATH

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

8

DOGMA NEKRETNINE

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

9

DQS ZAGREB

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

10

DUCATI KOMPONENTI

d.o.o.

18.11.2013.-18.11.2018.

11

EDC

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

12

ELKA

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

13

FRAN’S REEF

obrt

27.09.2013.-27.09.2018.

14

GEA INTERNATIONAL

d.o.o.

23.04.2013.-23.04.2018.

15

GEC

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

16

GRAD PAG

jedinica lokalne uprave

27.09.2013.-27.09.2018.

17

HEP OPSKRBA

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

18

HEP OPSKRBA

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

19

HF EKO ETNO GRUPA

d.o.o.

27.09.2013.-27.09.2018.

20

HLADNI VAL

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

21

HOTEL PICOK

d.o.o.

27.09.2013.-27.09.2018.

22

HRVATSKI INTERIJERI

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

23

ICE STUDIO

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

24

ILOČKI PODRUMI

d.d.

27.09.2013.-27.09.2018.


Odgovorna osoba

Broj telefona

Broj mobitela

E-mail adresa

Žana Hinek

01-2498-623

098-1639-465

zana@biovega.hr

Žana Hinek

01-2498-623

098-1639-465

zana@biovega.hr

Ivana Šimundić

01-8892-277

095-4211-989

ivana.simundic@ekotaxi.hr

Karmen Virč

052-214-457

098-9338-695

ekoplanet@pu.t-com.hr

Mario Franić

051-837-037

091-7938-016

mario.franic@epiec.hr

Snježana Turalija

01-4886-296

098-400-287

snjezana.turalija@gbccroatia.org

Krešimir Benjak

042-401-343

091-6113-332

kresimir.benjak@knaufinsulation.com

Žana Hinek

01-2498-623

098-1639-465

zana@biovega.hr

Žana Hinek

01-2498-623

098-1639-465

zana@biovega.hr

Antica Beaucousin

022-361-048

099-2045-384

antica.beaucousin@solaris.hr

Stjepan Lakušić

01-4639-356

091-3079-639

laki@grad.hr

Zoran Prlić

01-6258-711

091-4040-502

zoran.prlic@tehnoplast.hr

Marino Galić

01-5005-703

091-4613-415

mgalic@hr.trigranit.com

Odgovorna osoba

Broj telefona

Broj mobitela

E-mail adresa

Jasna Bibić

01-6326-016

091-6500-466

jasna.bibic@poslovni.hr

Mersiha Velić

01-2580-874

091-2383.502

mersiha.velic@hr.abb.com

Palma Dalmatin

031-732-186

099-2338-039

tajnica@bor-plastika.hr

Jelena Mihelčić

01-6064-031

099-2117-507

jelena@bruketa-zinic.com

Marina Hlap

01-3324-800

091-5173-920

hlap@caparol.hr

Matija Kovačec

091-2545-155

091-2545-155

matija.kovacec@conversus.hr

Maja Blažević

01-4882-555

091-4697-777

maja.blazevic@crowehorwath.hr

Branko Papeš

051-341-080

091-1107-972

info@dogma-nekretnine.com

Darko Hibler

01-6609-136

099-2382-380

darko.hibler@dqs.hr

Dražen Crnković

042-306-159

091-1404-025

d.crnkovic@ducatienergia.com

Boro Markić

01-3633-403

099-3553-305

boro.markic@market-pak.hr

David Burcar

01-2482-633

099-2112-542

david.burcar@elka.hr

Fran Hržić

091-1562-001

091-1562-001

fran@fransreef.com

Marco Caldarigi

0039-347-8063-926

091-9846-408

marco@geacons.com

Irena Gec Andlar

051-825-125

091-4047-181

gec@gec.hr

Marija Radoslović

023-600-837

-

eufondovi@pag.hr

Nada Podnar

01-6321-930

099-2199-677

nada.podnar@hep.hr

Nada Podnar

01-6321-930

099-2199-677

nada.podnar@hep.hr

Dijana Katica

01-233-7741

-

dijana.katica@ekoetnogrupa.hr

Nataša Grgurević

035-332-233

-

sales@icesonic.com

Željko Zadravec

048-672-200

-

zeljko@hotel-picok.hr

Tatjana Kos

01-6265-262

091-5579-723

tatjana@lapibus.hr

Ivana Cvetković Lakoš

01-3438-463

099-6899-362

info@ice-studio.hr

Damir Atlagić

032-590-088

099-2167-237

damir.atlagic@ilocki-podrumi.hr

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

13


25

KERAMIKA MODUS

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

26

KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA

d.o.o.

27.09.2013.-27.09.2018.

27

MADRONIS

d.o.o.

10.05.2013.-10.05.2018.

28

NOVENA

d.o.o.

27.09.2013.-27.09.2018.

29

PANONSKO MORE

d.o.o.

27.09.2013.-27.09.2018.

30

PEUGEOT HRVATSKA

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

31

PJER

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

32

PROGRAM SAVA

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

33

REMONDIS MEDISON

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

34

RIVIERA ADRIA

d.d.

22.04.2013.-22.04.2018.

35

ROBERT BOSCH

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

36

SCHNEIDER ELECTRIC

d.o.o.

23.04.2013.-23.04.2018.

37

SOLARNI PROJEKTI

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

38

SZ - GRAĐEVINSKI FAKULTET

ustanova

22.04.2013.-22.04.2018.

39

TELEKTRA

d.o.o.

28.01.2013.-28.01.2018.

40

TZ GRADA NINA

ustanova

27.09.2013.-27.09.2018.

41

UPGRADE ENERGY

d.o.o.

15.04.2013.-15.04.2018.

42

VR ENBEKON

d.o.o.

22.04.2013.-22.04.2018.

Nositelji oznake ‘Green Mark’ (2014.-2019.):

14

RB

Tvrtka/Institucija

Oblik pravne osobe

Period korištenja

1

DELOITTE

d.o.o.

20.03.2014.-20.03.2019.

2

AVANT CAR

d.o.o.

13.08.2014.-13.08.2019.

3

DOMINKOVIĆ & PARTNERI

d.o.o.

11.04.2014.-11.04.2019.

4

DOMUS PLUS

d.o.o.

23.05.2014.-23.05.2019.

5

EKO-FS grupa

j.d.o.o.

10.04.2014.-10.04.2019.

6

ENERGY PLUS

d.o.o.

25.11.2014.-25.11.2019.

7

ERA GRUPA

d.o.o.

10.04.2014.-10.04.2019.

8

G.A.D. PRODUKCIJA

d.o.o.

25.09.2014.-25.09.2019.

9

GEC GP

d.o.o.

20.03.2014.-20.03.2019.

10

GRAD ZAGREB

jedinica lokalne uprave

02.01.2014.-02.01.2019.

11

HEP-OPSKRBA

d.o.o.

10.04.2014.-10.04.2019.

12

ILIRIJA

d.d.

25.09.2014.-25.09.2019.

13

KATAPULT PROMOCIJA

d.o.o.

25.09.2014.-25.09.2019.

14

LEMAX

d.o.o.

25.09.2014.-25.09.2019.

15

MIREO

d.d.

10.04.2014.-10.04.2019.

16

MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA

ustanova

25.09.2014.-25.09.2019.

17

NATIVA MEDIA

j.d.o.o.

10.04.2014.-10.04.2019.

18

ODVJETNIČKO DRUŠTVO BARDEK, LISAC, MUŠEC, SKOKO, ŠAROLIĆ

d.o.o.

15.12.2014.-15.12.2019.

19

OPTIMUS-PLUS

d.o.o.

02.01.2014.-02.01.2019.

20

REFLECTA INTELIGENTNI SISTEMI

d.o.o.

27.11.2014.-27.11.2019.

21

SLINK

obrt

10.04.2014.-10.04.2019.

22

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

ustanova

08.12.2014.-08.12.2019.

23

STELLA MEDITERRANEA

d.o.o.

25.09.2014.-25.09.2019.

24

SUSTAV JAVNIH BICIKALA

d.o.o.

10.04.2014.-10.04.2019.

25

TIP KREATIVA

d.o.o.

25.09.2014.-25.09.2019.

26

TZ GRADA ZAGREBA

ustanova

25.09.2014.-25.09.2019.

27

TZ GRADA SOLINA

ustanova

25.09.2014.-25.09.2019.


Mirjana Kožić

01-6595-906

091-4779-027

mkozic@keramika-modus.com

Zoran Jelić

01-8894-849

-

zoran.jelic@medicinskiturizam.org

Sandro Kukrika

01-6040-114

098-9507-161

sandro.kukrika@gmail.com

Ervin Šilić

01-3649-595

091-3096-258

ervin@novena.hr

Dubravka Šarić

032-445-455

-

info@danubiumtours.hr

Dražen Kovačić

01-6611-428

099-2112-807

drazen.kovacic@peugeot.com

Paula Veličković

01-6140-677

098-478-383

paula.velickovic@pjer.hr

Branimir Barišić

01-3652-025

099-2678-632

branimir.barisic@zagrebnasavi.hr

Dino Jurjević

047-694-750

091-4616-557

dino.jurjevic@remondis.com

Flavio Gregorović

052-465-000

-

flavio.gregorovic@valamar.hr

Danijela Tomaško

01-2958-088

099-2442-078

danijela.tomasko@hr.bosch.com

Petar Hrbud

01-3032-211

099-2561-014

petar.hrbud@schneider-electric.com

Jurica Gorup

031-638-133

098-9225-869

jurica.gorup@gmail.com

Ivana Banjad Pečur

01-4639-422

099-7103-067

banjadi@grad.hr

Miran Kovaček

01-2050-666

091-2020-220

miran.kovacek@telektra.hr

Marija Dejanović

023-264-280

091-7663-574

tzg-nina@zd.t-com.hr

Martin Krstić

022-331-787

091-5803-731

martin@upgrade-energy.com

Marino Franinović

01-5571-094

091-6105-000

m.franinovic@vr-enbekon.hr

Odgovorna osoba

Broj telefona

Broj mobitela

E-mail adresa

Višnja Matković

01-2351-900

091-3130-091

vmatkovic@deloitteCE.com

Marijan Babić

01-6251-227

099-3459-672

marijan.babic@avantcar.hr

Ivana Dominković Cecelja

01-2351-900

091-1920-091

idominkovic@deloittece.com

Hrvoje Kuretić

01-2365-549

091-5904-115

hrvoje.kuretic@domusplus.hr

Dubravko Milevčić

098-9414-617

098-9414-617

dubravko.milevcic@gmail.com

Krunoslav Lisjak

042-404-022

091-1819-601

klisjak@energyplus.hr

Tatjana Kos

01-6265-262

091-5579-723

dizajn@era.com.hr

Vedran Galić

01-6387-830

091-4418-546

vedran.galic@gad.hr

Irena Gec Andlar

051-825-125

091-4047-181

gec@gec.hr

Dubravka Mendeš Poljak

01-6100-432

-

dubravka.mendes-poljak@zagreb.hr

Nada Podnar

01-6322-318

099-2199-677

nada.podnar@hep.hr

Anamarija Portada

023-253-821

099-3105-489

anamarijap@arsenalzadar.com

Slavica Olujić Klapčić

01-4615-670

091-7905-937

slavica@katapult.hr

Mateja Zbodulja

01-6314-221

099-8209-927

mateja.zbodulja@lemax.net

Ante Sarjanović

01-6636-966

099-2349-996

ante.sarjanovic@mireo.hr

Vlasta Krklec

049-374-969

098-250-433

ravnateljica@mhz.hr

Andrea Šitum

095-5080-653

095-5080-653

andrea@naturala.hr

Anđelina Tica

014825-600

-

andelina.tica@bmslegal.hr

Marko Mandić

01-6679-127

098-753-183

marko.mandic@cleanexpress.hr

Lidija Žnidarić

01-6530-490

-

lidija.znidaric@reflectapower.hr

Vedran Stapić

031-280-611

098-350-069

info@slink.hr

Srđan Podrug

021-305-777

091-4305-992

dekan@fesb.hr

Andrija Polić

021-210-250

098-9283-189

info@stella-croatica.hr

Ante Gustin

099-5727-388

099-5727-388

info@nextbike.hr

Željka Kunštek

01-2348-488

091-7958-016

zeljka@tiptravelmagazine.com

Darja Juzbašić

01-4898-547

-

pr@zagreb-touristinfo.hr

Jelena Stupalo

021-210-048

098-9245-444

tzg-solin@st.t-com.hr

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

15


Poslovni profili hrvatskih nositelja GREEN MARK-a 24 SATA d.o.o. 2013. Tvrtka 24sata d.o.o. osnovana je u rujnu 2004. godine i u vlasništvu je austrijskog izdavača Styria Media Group AG, jedne od najvećih medijskih kuća u ovom dijelu Europe. Danas jedan od najjačih multimedijskih brandova na hrvatskom tržištu, 24sata d.o.o., obuhvaća najčitanije dnevne novine, tjednike, mjesečnike, najposjećeniji portal dnevnih novina, niz specijaliziranih portala, mobilne aplikacije te news televiziju 24sata TV. U sastavu tvrtke djeluju i 24sata digital d.o.o. (razvoj digitalnog i multimedijalnog poslovanja) i 24sata TV d.o.o. 24sata d.o.o. je i suvlasnik portala njuskalo.hr te fotografske agencije Pixel Media d.o.o. . Tvrtka trenutačno zapošljava 154 osobe prosječne starosti 34 godine, dok cijeli tim 24sata broji oko 250 stalnih i honorarnih suradnika.

ABB d.o.o. HRVATSKA 2013. ABB Grupa je vodeća svjetska kompanija na područjima elektroenergetike i industrijske automatizacije. ABB-ove tehnologije poboljšavaju poslovnu učinkovitosti uz smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. ABB djeluje u preko 100 zemalja i zapošljava oko 150.000 zaposlenika. Danas je ABB jedna od svjetskih vodećih inženjerskih kompanija koja pomaže klijentima u učinkovitoj uporabi električne energije i povećanju industrijske produktivnosti na održivi način. ABB Grupa u Hrvatskoj ogranak je međunarodnog ABB-a. Glavno područje djelovanja podijeljeno je u dvije osnovne djelatnosti: proizvodi i sustavi u energetici te proizvodi i sustavi u automatizaciji procesa. Energetski proizvodi su ključni elementi za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Energetski sustavi nude cjelovite sustave “ključ u ruke” i usluge za prijenos, elektrodistribucijsku mrežu i elektrane.

AVANT CAR d.o.o. 2014. Avant car svrstava se u sam vrh davatelja usluge mobilnosti u Sloveniji, a sada i u Hrvatskoj. Tvrtka garantira visoku kvalitetu usluga mobilnosti po mjeri klijenta koje omogućavaju efikasnu upotrebu sredstava i vremena te optimiziraju troškove. Avant car flota uključuje vozila svih kategorija: osobne automobile, kombi vozila, kombije za dostavu te SUV i luksuzna vozila. Avant car redovito obnavlja svoju flotu dodavanjem najnovijih modela vodećih proizvođača automobila. Sva vozila zadovoljavaju najviše standarde odredaba sigurnosti, pouzdanosti i udobnosti. Tvrtka posebnu pažnju pridaje razvoju električne mobilnosti kroz pružanje usluge najma električnih vozila različitih proizvođača, a ispred poslovnice u Radničkoj cesti u Zagrebu postavila je i nekoliko punionica za električna vozila.

BIOVEGA d.o.o. 2012. Biovega d.o.o. je tvrtka koja nudi najkvalitetnije, domaće i svjetske, cjelovite ekološke proizvode. Biovega je certificirani subjekt za sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije ekoloških proizvoda te je vrlo aktivna u segmentu vlastite proizvodnje, a razvija i vlastite robne marke. Pri tome veliku pažnju poklanja visokoj kvaliteti namirnica koje se nalaze pod Bioveginim brandom. Biovega surađuje s tvrtkom Biotechnicon koja je od 2003. godine ovlaštena za rad u nadzoru i certifikaciji ekoloških proizvoda. Certifikacija proizvoda odnosi se na provođenje kontrolnih aktivnosti i aktivnosti certifikacije proizvoda koji su označeni znakom Hrvatski eko proizvod, kako bi ekološki proizvodi i proizvodi koji nose oznaku izvornosti i zemljopisnog podrijetla u potpunosti udovoljavali svim propisanim zahtjevima i omogućavali vjerodostojnost. Ponosna je i na odličnu suradnju s domaćim eko poljoprivrednicima s kojima ostvaruje prijateljski odnos temeljen na međusobnom uvažavanju te njeguje “fair trade” poslovanje.

16


Dobro došli u Arena Centar - “najzeleniji” shopping centar u Hrvatskoj! Zeleni stil života sve više postaje dio naše svakodnevnice, no jeste li znali da i shopping centri mogu biti zeleni? Pravi primjer je Arena Centar, prvi hrvatski shopping centar koji ponosno nosi oznake Green Mark i Green Certificate te je do sada bio lokacija održavanja brojnih zelenih akcija i radionica, ali i domaćin prvog hrvatskog sajma zelenih tehnologija i zelenog stila života. Arena Centar je od samog početka postavljanja projektne infrastrukture i arhitekture odlučio biti “najzeleniji” od svih postavljanjem baze za održivo i ekološko poslovanje centra koja se kontinuirano razvija i prilagođava novim standardima i tehnologijama. Na ovim temeljima Uprava centra je razvijala “zeleno” poslovanje te je izrazito posvećena kvalitetnom ispunjavanju ovog važnog zadatka kroz primjenu novih načina razmišljanja, poslovanja, razumijevanja te odgovornoj brizi za društvo i okoliš. Upravo stoga Arena Centar električnu energiju koju koristi u svim svojim aktivnostima dobiva iz obnovljivih izvora energije, a nedavnom zamjenom čak 1600 halogenih svjetiljki sa LED rasvjetom postignuta je značajna ušteda u potrošnji energije. Rashladni sustavi Arena Centra koriste isključivo lokalno pribavljenu bunarsku vodu čime ne dolazi do nepotrebnog trošenja pitke vode, a više od 20 tisuća četvornih metara

javnih zelenih površina je od otvaranja centra dano na besplatno korištenje građanima. Arena Centar je uključivanjem u projekt Urbanih vrtova svojim sugrađanima besplatno ponudio dio zelenih površina ispred samog centra te tako postao jedini shopping centar sa povrtnjakom u ovom dijelu Europe. Biti zelen ne znači biti samo tehnološki napredan i ekološki svjestan, već znači i brinuti o najosjetljivijim članovima društva, a Arena Centar kroz rad sa brojnim humanitarnim udrugama dokazuje kako shopping centri nisu samo mjesto potrošnje, već i mjesto dobrote i razumijevanja. Lokalni “know-how” Arena Centra prepoznat je i izvan granica Hrvatske, pa tako ovaj shopping centar svoju odgovornu i ekološku komponentu eksportira kroz strukturu matične kompanije na regionalnoj i globalnoj razini. Sve navedeno odraz je zelenih temelja i razvoja Arena Centra, a daljnjim napredovanjem tehnologija te prepoznavanjem novih zelenih značajki koje se mogu primijeniti na lokalnoj razini, Arena Centar nastaviti će razvijati svoju “zelenu priču” i u narednom razdoblju te tako opravdati i zadržati titulu “najzelenijeg” shopping centra u Hrvatskoj.

Arena Centar Vice Vukova 6, 10000 Zagreb, Hrvatska Info pult tel.: 01 / 666 1411 | e-mail: info@arenacentar.hr | www.arenacentar.hr GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

17


BIO-ZRNO d.o.o. 2012. Zrno je prvo i najstarije ekološko imanje u Hrvatskoj koje još od 1988. godine oduševljava izvornom ljepotom i jedinstvenom bio-raznolikošću. Zrno je jedinstvena zelena eko oaza u kojoj se na 20 ha na prirodan i potpuno ekološki način sade i njeguju razne žitarice, mahunarke, voće i povrće, bez upotrebe mineralnih gnojiva i pesticida, a ekološko sjeme koje se na imanju koristi već se više od dvadeset godina sustavno kultivira, razvija i donosi posebno ukusne i vitalne plodove. Imanje je sa svih strana okruženo šumom, a nalazi se u malom selu Habijanovcu kraj Vrbovečke Dubrave, 55 km istočno od Zagreba. Zrno eko imanje je prvo u Hrvatskoj 1995. dobilo EKO-OSKAR za zaštitu okoliša u poljoprivredi i šumarstvu, a od 2002. godine imanje se nalazi u sustavu kontrole prema hrvatskom Zakonu o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

BOR-PLASTIKA d.o.o. 2013. Tvrtka Bor-plastika d.o.o. osnovana je 1997. godine, u potpuno privatnom vlasništvu. Od male, no perspektivne tvrtke, razvila se u renomiranu, poznatu i od struke priznatu tvrtku, koja nudi širok spektar proizvoda od termoplastike. Danas je BP Group jedna od vodećih tvrtki u široj regiji koja se bavi zaštitom okoliša proizvodnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i zraka. Bor-Plastika ima prilično široki spektar kupaca koji uključuje industrijske objekte, ugostitelje, autopraonice, benzinske crpke, ali i vlasnike kuća i stanova, dakle svih onih koji žele riješiti pročišćavanje otpadnih voda ili zraka unutar objekata. Tvrtka je konkurentnost osigurala stalnim ulaganjem u znanje i praćenjem novih tehnologija na tržištu zaštite okoliša. Tvrtka je u segmentu zelenog gospodarstva posebnu prepoznatljivost dobila lansiranjem vlastitog inovativnog projekta u obliku kuće-sojenice.

8BROKULA & Ž d.o.o. 2013. Brokula&Ž je hrvatski brend odjeće od organski uzgojenih sirovina. Brokula&Ž kolekcija napravljena je od dvije vrste tkanina - jedna se sastoji od 48% organskog pamuka, 48% ProModala i 4% elastina, a druga od 96% organskog pamuka i 4% elastina. Odjeća je oblikovana u Hrvatskoj, a cijeli projekt potpisuju Bruketa&Žinić OM. Sirovine korištene u proizvodnji, pakiranju i promotivnim materijalima imaju ekološke certifikate kao što su OE 100 Standard za organski pamuk, Oeko Tex®Standard 100 za boje za tkanine i ISO 14001 za boje za papir, a ambalaža i prodajni stalci izrađeni su od recikliranih materijala. Osim toga, ambalaža formirana kao čaša, može poslužiti i nakon raspakiravanja te je biorazgradiva.

CAPAROL d.o.o. HRVATSKA 2013. Caparol je dio globalne DAW grupacije, tržišnog lidera u segmentu građevinskih boja u Njemačkoj, Austriji i Turskoj te treće najveće tvrtke u ovom poslovnom području u Europi, koja objedinjuje vodeće građevinske brandove u Europi. Od svog osnutka, Caparol neprestano pridonosi ovom segmentu industrije razvojem kvalitetnih proizvoda koji su inovativni te neškodljivi za okoliš i zdravlje. Strategija tvrtke je održati beskompromisnu kvalitetu i standard s naglaskom na vrhunske i 10/12/2013 5:12:48 PM

ekološki prihvatljive i održive proizvode koji ne štete zdravlju. Caparol d.o.o. je ponosni prvi proizvođač i distributer boja te ostalih građevinskih premaza i fasadnih sustava u Hrvatskoj kojemu je dodijeljen GREEN MARK, što ujedno prati globalnu održivu politiku ovog poduzeća. Osim putem Saveza za energetiku Hrvatske, Caparol svoje bogato iskustvo na području fasada i građevinskih premaza, redovito prenosi putem brojnih edukacija u suradnji sa Arhitektonskim Fakultetima u Hrvatskoj, komorama ovlaštenih arhitekata i građevinara te brojnim regionalnim udrugama posvećenim energetski učinkovitoj gradnji.

CONVERSUS d.o.o. 2013. Conversus d.o.o. je tvrtka osnovana 2012. godine s ciljem da tržištu ponudi visoko kvalitetne proizvode, tehnologije obnovljivih izvora energije te energetski učinkovitih proizvoda. U ponudi imaju mnogobrojna rješenja i proizvode koji u velikoj mjeri omogućuju smanjenu ovisnost i potrošnju fosilnih goriva, a cilj im je energetska neovisnost za svakoga i svugdje. Tvrtka Conversus d.o.o. bavi se i projektiranjem, montažom i servisiranjem vjetroturbina, a generalni je regionalni zastupnik za Urban Green Energy, američku tvrtku koja je fokusirana na razvoj obnovljivih izvora energije i inovacija, a danas je jedan od najvećih svjetskih proizvođača i distributera malih vjetroturbina i hibridnih sustava.

18


CROWE HORWATH d.o.o. 2013. Crowe Horwath jedna je od vodećih hrvatskih konzultantskih tvrtki koja svojim klijentima pruža širok spektar profesionalnih usluga. Član je Crowe Horwath International, globalne savjetodavne mreže koja se ubraja u top 10 svjetskih konzultantskih kuća sa više od 28.000 zaposlenika te 640 ureda diljem svijeta. Crowe Horwath pruža usluge poreznog savjetovanja, revizije te poslovnog savjetovanja kao i usluge računovodstva, bilanciranja i obračuna plaća. U smislu savjetovanja i podrške, stručnjaci su u području nekretnina, osnivanja društava, reorganizacije društava, pravnih preoblikovanja u radnom, socijalnom te mirovinskom pravu.

DELOITTE d.o.o. 2014. Deloitte Hrvatska jedna je od vodećih tvrtki za pružanje usluga revizije, upravljanja rizicima, poreza, poslovnog savjetovanja i financijskog savjetovanja te pravne usluge i usluge za Europsku uniju, a navedene usluge pruža više od 140 domaćih stručnjaka i specijaliziranih stručnjaka iz inozemstva. Deloitte Hrvatska pruža usluge revizije, poreznog konzaltinga, poslovnog i financijskog savjetovanja tvrtkama iz različitih gospodarskih sektora. Zahvaljujući globalnoj mreži tvrtki članica u više od 150 zemalja, Deloitte raspolaže vrhunskim svjetskim ekspertima i detaljnom lokalnom ekspertizom, na temelju kojih pomaže uspješnosti svojih klijenata u njihovom poslovnom okruženju. Deloitteove stručnjake ujedinjuje kultura međusobne suradnje koja promiče poštenje, vrhunsku vrijednost za klijente, uvažavanje suradnika te snagu kulturalnih raznolikosti. Oni djeluju u okružju koje potiče kontinuirano učenje te nudi nove poslovne izazove i prilike za razvitak karijere. Deloitteovi stručnjaci posvećeni su jačanju društvene odgovornosti tvrtke, izgradnji povjerenja javnosti i pozitivnom učinku na zajednice u kojima djeluju.

DOGMA NEKRETNINE d.o.o. 2013. DOGMA nekretnine d.o.o. iskusna je i licencirana tvrtka specijalizirana u prometu nekretnina. U ovome poslu prisutna je više od 15 godina, a u tom razdoblju svojim radom i odnosom prema poslu i klijentima postala je vodeća agencija u Primorsko-goranskoj županiji i jedna od vodećih u državi. Agencija svojim dugogodišnjim radom posjeduje najveću bazu nekretnina u našoj regiji koja sadrži više od 25.000 stanova, 7.000 kuća, 2.000 poslovnih prostora, 4.000 apartmana i isto toliko zemljišta. U segmentu zelenog gospodarstva tvrtka se ističe projektom stambenih zgrada na Trsatu u Rijeci u okviru pilot projekta “Inovativna stambena gradnja za Mediteran - primjena Med načela”. Cilj projekta je promocija kvalitete stanovanja i prostora grada temeljenog na njegovoj povijesti, kulturi i baštini uz suradnju svih dionika u gradnji i primjenom suvremenih tehnologija. Ovaj je projekt jedan od prvih projekata koji se provodi u Republici Hrvatskoj po inovativnoj tehnologiji prilagođenoj zahtjevima zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih resursa uz promociju i očuvanje tipičnog mediteranskog identiteta.

DOMINKOVIĆ & PARTNERI d.o.o. 2014. Usluge koje pruža Odvjetničko društvo Dominković i partneri u suradnji s Deloitte Legal S.p.o., a posebice na području obnovljivih izvora energije, sukladne su konceptu koji promovira GREEN MARK. Društvo ove projekte prati tijekom njihovog cjelokupnog životnog ciklusa, počevši od procesa planiranja i ishođenja dozvola, preko izgradnje, upravljanja i održavanja do financiranja ili prodaje. Pri tom savjetuju najrazličitije sudionike tržišta obnovljivih izvora energije, poput financijskih institucija, prodavatelja i kupaca projekata, sponzora te proizvođača i dobavljača opreme. Dodijeljeni GREEN MARK predstavlja priznanje za kontinuirana nastojanja da se nadopunjavanjem i kombiniranjem tradicionalnih pravnih usluga s onima s područja zelene ekonomije, prilagode potrebama tvrtki s područja energetike, gospodarenja otpadom, zelene gradnje, kao i čistih tehnologija. Navedeni pristup, primjerice, olakšava poslovanje klijentima u velikim infrastrukturnim projektima koji su obveznici sve strožih okolišnih dozvola ili startup kompanijama za čiste tehnologije koje traže savjet o zaštiti intelektualnog vlasništva ili financiranju projekata.

DOMUS PLUS d.o.o. 2014. DOMUSplus je građevinska tvrtka koja djeluje na području projektiranja, izrade i gradnje gotovih niskoenergetskih kuća. Vizija tvrtke je ostati vodeća građevinska tvrtka u gradnji gotovih kuća u Republici Hrvatskoj te se pozicionirati kao najuspješnija tvrtka u Hrvatskoj u području projektiranja i izrade gotovih niskoenergetskih kuća, ali i postati značajan izvoznik gotovih kuća na područje srednje Europe. Kupcima želi ponuditi najbolju kvalitetu i slobodan izbor izgleda buduće kuće uz tržišno prihvatljive cijene. DOMUSplus ulaže velike napore u ostvarivanje svojih cilje-

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

19


va na zadovoljstvo kupaca, partnera i zaposlenika. Zaposlenici tvrtke DOMUSplus posjeduju višegodišnje iskustvo u projektiranju, izradi i montaži gotovih kuća. Strategija kompanije jest razvoj kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih modela izgradnje, što je ujedno i strateška orijentacija svih zaposlenika. Uz kakvoću kao imperativ, svojom kreativnošću i individualnim pristupom tvrtka doprinosi kvaliteti svakog projekta kojeg provodi. U svrhu uspješnog tržišnog nadmetanja, DOMUSplus nastoji prepoznati potrebe kupaca i biti poželjan partner u realizaciji stambenog pitanja.

DQS ZAGREB d.o.o. 2013. DQS Zagreb d.o.o. pruža usluge certifikacije sustava upravljanja (certifikacija ISO standarda, potvrde sukladnosti) te usluge edukacije i organizacije seminara. DQS Zagreb d.o.o., neovisan i stručan partner uprave za tvrtke svih veličina i iz svih poslovnih sektora, nudi procjene na temelju oko 100 priznatih normi i tehničkih ili industrijskih posebnih standarda. DQS Zagreb d.o.o. dio je svjetske grupacije DQS-UL smještene u Frankfurtu na Majni u potpunosti posvećen procjenama i certifikacijama sustava i procesa upravljanja. DQS Zagreb kao i DQS-UL grupa, za potrebe pružanja usluga certificiranja poslovnih sustava, koristi isključivo vanjske Lead auditore s dokazanom i kompetentnom stručnošću kako bi se pružila dodatna vrijednost tijekom samog audita, a posebno u narednom periodu kada klijent zajedno s Lead auditorom analizira rezultate kontinuiranog poboljšavanja sustava upravljanja. To je jedan od najvažnijih razloga zbog čega je vjernost DQS klijenata prema DQS-UL nevjerojatnih 97%.

DUCATI KOMPONENTI d.o.o. 2013. DUCATI komponenti d.o.o. je inovativna, tehnološki razvijena proizvodna tvrtka koja posluje u Ludbregu od 2002. godine kao dio grupacije DUCATI Energia S.p.A. sa sjedištem u Bologni. Tvrtka danas zapošljava preko 100 ljudi te svake godine ulaže više od 7% ukupnih prihoda u razvoj novih proizvoda. Tvrtka je poznata po proizvodnji generatora, motora, statora, dijelova vanbrodskih motora i ostalih dijelova za sve vrste dvokotača. Pokrivenost unutar svjetske prodajne mreže veća je od 75% zemalja, dok su na razini Europe prisutni u gotovo svim zemljama. Kada govorimo o “zelenom” gospodarstvu, proizvodnju tvrtke DUCATI komponenti možemo podijeliti u 4 osnovne grupe: mali elektromoped simpatičnog naziva “FreeDuck” (dostupno u potpuno električnoj ili hibridnoj izvedbi), akumulatori električnih vozila, mali vjetrogeneratori (za kućne odnosno manje potrebe za električnom energijom) te e-kotač “Copenhagen Wheel” (za pretvorbu klasičnog u električni bicikl).

EDC d.o.o. 2013. EDC d.o.o. je tvrtka osnovana 2002. godine od skupine inženjera sa 15-godišnjim radnim iskustvom u poljima razvoja, projektiranja, nadzora i informatike u zagrebačkoj Vodoopskrbi i odvodnji. Glavne djelatnosti tvrtke su savjetovanje u cilju unapređenja poslovanja komunalnih društava, izrada naprednih geografskih i tehničkih Informacijskih sustava te zastupanje, prodaja i tehnička podrška za uređaje, tehnologije i programsku opremu visoke složenosti. U segmentu zelenog gospodarstva tvrtka se ističe projektom Telemetrijski hidrant. Ovaj uređaj implementiran je u klasični protupožarni hidrant i služi za dojavu informacija o tlaku u vodovodnoj mreži kao i informaciju o korištenju hidranta u centar za daljinsko upravljanje i nadzor. Za svoj rad koristi struju dobivenu pretvorbom sunčeve energije putem fotonaponskih ćelija smještenih na kućištu hidranta kao i punjivu bateriju za rad u uvjetima slabe insolacije ili noći. Primjenom telemetrijskog hidranta moguće je nadzirati stanje u vodoopskrbnoj mreži, spriječiti puknuća cjevovoda, detektirati puknuće cjevovoda kao i neovlašteno korištenje hidranta čime se smanjuje gubitak pitke vode iz vodovodne mreže te ostvaruje ušteda energije potrebne za pumpanje vode i održavanje tlaka u sustavu. Telemetrijski hidrant je jedinstveno tehničko rješenje i prvo takvo na svjetskom tržištu.

EKO PRIJEVOZ d.o.o. 2012. Tvrtka Eko Prijevoz d.o.o. pruža uslugu taksi prijevoza Eko taxi. Tvrtka s radom započinje u listopadu 2011., prvo na području grada Zagreba, nakon čega u siječnju 2012. godine svoje poslovanje širi i na područje grada Zaprešića. Ovisno o potrebama i željama klijenata nudi usluge sigurnog, udobnog i brzog prijevoza putnika i robe na području ostalih dijelova Hrvatske. Flota Eko taxija trenutno broji 85 vozila, a jedini je taxi prijevoznik u Hrvatskoj koji je uveo hibridne modele vozila te se tako istaknuo svojim ekološkim pristupom. Hibridni modeli vozila u floti Eko taxija emitiraju do 50% manje CO2 od ostalih modela

20


BRINEMO O PRIRODI, PROIZVODIMO ZDRAVO!

Stella Croatica od prvog dana njeguje kult “zelenog” poslovanja, vodeći računa o prirodi kroz sve segmente vlastite proizvodnje. Teorija održivog razvitka za nas predstavlja svakodnevnu praksu i jedini pravi način očuvanja i zaštite okoliša. Proizvodnja u sinergiji s prirodom obilježje je svih naših brendova i jedina prava strategija za bolju budućnost. GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

www.stella-croatica.hr | www.stella-bio.hr | www.herba.hr

21


automobila, opremljeni su poboljšanim sustavima za aktivnu i pasivnu sigurnost putnika te su dobili maksimalnih 5 zvjezdica za sigurnost putnika prema posljednjim Euro NCAP ispitivanjima. Vizija Eko taxija jest postati vodeća hrvatska autotaxi kompanija usredotočena na očuvanje okoliša, sigurnost klijenata, zadovoljstvo svojih djelatnika i inovacije u poslovanju.

EKO-FS GRUPA j.d.o.o. 2014. EKO-FS Grupa d.o.o. tvrtka je koja se bavi proizvodnjom, promocijom, distribucijom te prodajom proizvoda “Flamestick” - štapića za potpalu vatre. Proizvod je predstavljen na sajmu u San Franciscu 2012.g. na kojem je proglašen jednim od 20 najboljih eko proizvoda na svijetu. “FLAMESTICK ekološki vodootporni štapić za potpalu” dobiva se preradom zapaljive termoplastike uz dodatak aditiva. Nema okusa niti mirisa, neotrovan je te u potpunosti neškodljiv po ljudsko zdravlje. Pogodan je za upotrebu u zatvorenim i otvorenim prostorima, otporan na sve vremenske uvjete i većinu kemikalija, ne zahtijeva nikakve posebne uvjete skladištenja, a prilikom upotrebe sagori u cijelosti, ne ostavljajući nikakav otpad iza sebe. Sve to ga čini jedinstvenim proizvodom u svijetu sa vrlo širokim spektrom korisnika, od fizičkih osoba do gorske službe spašavanja, vojske i policije.

EKOPLANET d.o.o. 2012. Tvrtka Ekoplanet d.o.o. ovlaštena je za djelatnosti gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom te se u okviru ove djelatnosti specijalizirala za zbrinjavanje medicinskog otpada. Zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu u gospodarenju ovom vrstom otpada te timu stručnjaka iz domene gospodarenja otpadom, Ekoplanet d.o.o. sve svoje aktivnosti izvršava u skladu sa zakonima i propisima iz područja otpada te propisima iz područja medicinskog otpada uključujući i redovito tjedno skupljanje medicinskog otpada, vođenje evidencije o otpadu, edukaciju, savjetovanje i pomoć u uspostavljanju sustava odvajanja otpada na mjestu nastanka. U uslugu je uključen i unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša za sve klijente koji su obveznici “unosa”. Zahvaljujući sveobuhvatnoj i zaokruženoj brizi prilikom prikupljanja medicinskog otpada klijent cjelokupnu brigu o prikupljanju otpada može prepustiti tvrtki Ekoplanet d.o.o. te svoje vrijeme i kapacitete usmjeriti na obavljanje svojih primarnih djelatnosti.

ELKA d.o.o. 2013. Elka d.o.o. je vodeća tvrtka za proizvodnju kabela na tržištima Hrvatske, BiH i Slovenije. Strateški je cilj ELKE zadržati vodeću ulogu na navedenim tržištima te proširiti poslovanje, osobito na Zapadna i nova tržišta. Osnovana u Zagrebu 1927. godine, ELKA već više od 80 godina ustrajno stvara nove i kvalitetne proizvode, širi tržište i pronalazi nove partnere. Vizija Elka-e je ostati kabelska tvrtka s interesom za vertikalno i horizontalno širenje, a s ciljem povećanja konkurentnosti. “Primjena mjera energetske učinkovitosti na rasvjetnom sustavu pogona Elka” je jedan od najznačajnijih projekata tvrtke u segmentu zelenog gospodarstva. Cilj projekta je smanjenje potrošnje električne energije i angažirane snage električne energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova te efikasnija i bolja rasvjeta radnih mjesta u pogonima. Procijenjeni rezultati projekta su smanjenje potrošnje električne energije za približno 80% te smanjenje emisija stakleničkih plinova za približno 75%. Elka je navedeno postigla zamjenom postojećih rasvjetnih tijela s LED rasvjetnim tijelima hrvatskog proizvođača Energy Plus d.o.o. iz Ludbrega čime je zaokružena i ekološka dimenzija projekta obzirom da novopostavljena LED rasvjetna tijela nemaju emisije UV zračenja, u potpunosti su pogodna za reciklažu, ne sadrže živu i ostale štetne komponente te su prihvatljiva zbog niskog svjetlosnog onečišćenja.

ENERGY PLUS d.o.o. 2014. Tvrtka ENERGY PLUS d.o.o. hrvatski je proizvođač profesionalne LED rasvjete za unutarnje i vanjske prostore te okuplja tzv. cluster domaćih proizvođača (Data link, Metal-produkt, Šestan-Busch, Omega, Energy plus), koji su osmislili, razvili, patentirali i proizveli proizvode visoke razine energetske učinkovitosti. Proizvodima iz vlastite proizvodnje korisnicima su omogućene prosječne uštede od 50% do 80% (sa opcijama u upravljanju rasvjetom koji povećavaju učinkovitost još barem za dodatnih 15%), kao i vrlo konkurentna cijena proizvoda, što značajno doprinosi iznadprosječnom povratu investicija u energetskoj učinkovitosti. Iz tvrtke EnergyPlus posebno ističu kako su prilikom implementacije energetske učinkovitosti u mogućnosti ponuditi cjelovita i maksimalno primjenjiva rješenja po principu ključ u ruke što uključuje i nadogradnju kroz inteligentno

22


upravljanje, regulaciju i nadzor, omogućavanje zadovoljavanja svih propisa vezanih za sigurnost i zaštitu na radu, edukaciju djelatnika za upravljanje sustavom opreme sukladno dodijeljenim razinama ovlasti, višegodišnje proizvođačko jamstvo za isporučenu robu i pripadajuću opremu te mogućnosti financiranja iz ušteda korištenjem EnergyPlus LED rasvjetnih tijela.

EPIEC - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada 2012.

EPIEC

(Ured

ovlaštenog

inženjera

arhitekture

Mario

Franić)

pruža

usluge

svima

koji

žele

dobi-

ti energetski certifikat za svoju zgradu, kuću, poslovni prostor ili stan. Energetsko certificiranje zgrada predstavlja jedno novo poglavlje u gospodarstvu jer donosi nove standarde gospodarenja energijom koji zahtijevaju i nove pristupe u gospodarenju i izvedbi zgrada. Energetska učinkovitost zgrade je pokazatelj koliko ona zaista vrijedi u energetskom smislu, odnosno koliko je potrebno utrošiti energije kroz određeno vremensko razdoblje, a da standardi življenja u takvoj zgradi ostanu sačuvani. Energetska učinkovitost zgrade ima važnu ulogu u očuvanju okoliša te utječe na vijek građevine, utrošak energije i troškove održavanja. Energetskim certificiranjem zgrade utvrđuje se trenutno stanje energetske učinkovitosti zgrade, ali se određuju i smjernice za njeno poboljšanje. Energetski certifikat je sastavni dio tehničke dokumentacije, neophodan ukoliko se zgrada ili poslovni prostor gradi, kupuje, prodaje ili daje u najam.

ERA GRUPA d.o.o. 2014. Hrvatski proizvođači namještaja u suradnji sa dizajnerima razvijaju novu robnu marku eko namještaja - Era. Razvoj se temelji na implementaciji eko dizajna i promišljanju o životnom ciklusu proizvoda - potpuno novom pristupu proizvodnji namještaja. Razvijeni proizvodi se stavljaju na tržište putem distribucijske mreže te se na taj način rješava pitanje plasmana domaćeg namještaja koji je do sada bio jedan od zanemarivanih segmenata. Ustanovljen je Standard eko namještaja, a svi proizvodi nose oznaku Era - što je prva hrvatska eko markica za namještaj. Glavni cilj projekta je utjecati na kvalitativno poboljšanje proizvoda u sektoru proizvodnje namještaja. Poboljšanje se temelji na sagledavanju cijelog životnog ciklusa, korištenju eko dizajna u svim fazama proizvodnog procesa, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnji te smanjenju emisija opasnih tvari u atmosferu uz poštivanje zdravlja i sigurnosti radnika i krajnjih korisnika. Projekt okuplja brojne stručnjake iz sektora dizajna i proizvodnje namještaja te ima namjeru daljnjeg širenja.

FRAN’S REEF ADRIATIC DIVING & SAILING 2013. Fran’s Reef Adriatic Diving & Sailing je vrhunski nautički, sportski i holistički centar koji spaja znanstveni i praktični pristup ronjenju, jedrenju, podvodnoj arheologiji, morskoj biologiji, preživljavanju u prirodi, ekologiji, leadershipu i team building tečajevima, uz naglasak na kvaliteti, inovaciji, holističkoj edukaciji i zabavi. Ronilački centar Fran’s Reef otvoren je 2011., a od 2013. godine proširuje polje djelovanja na jedrenje i sportsko penjanje, omogućujući svojim gostima nova iskustva i vrhunsku zabavu. Posebno važan projekt jest “Razvoj integriranog nautičkog turizma u Vrsaru kroz škole leadershipa te znanstvenog i arheološkog ronjenja” koji ima svrhu organizacije škola s inovativnim programom za aktivnosti ronjenja, penjanja i jedrenja sa znanstvenim pristupom te škole znanstvenog arheološkog ronjenja. Uz asistenciju stručnjaka-ronioca polaznici škole upoznaju se sa arheološkim podmorskim naslijeđem Vrsara te razvijaju niz vještina koje im mogu poslužiti u osobnom i poslovnom životu.

G.A.D. PRODUKCIJA d.o.o. 2014. G.A.D. Produkcija d.o.o. je dinamična i inovativna mlada tvrtka sa širokim spektrom usluga i djelovanjem na područjima event managementa, produkcije i organizacije, izdavaštva i press usluga u kulturi, dizajna i vizualnih rješenja te kulturnog turizma. Tim vrhunskih G.A.D. stručnjaka širokoga profesionalnog raspona dijeli veliku kreativnu energiju i snažni poduzetnički duh, a strateško planiranje i fleksibilni pristup ususret potrebama i željama klijenata u središtu je njihove poslovne filozofije. U suradnji sa partnerima Katapult promocijom d.o.o. te Turističkom zajednicom grada Zagreba razvili su projekt “Dvorišta”. Cilj projekt je revitalizacija povijesne jezgre grada Zagreba (Gornji grad) kroz različite sadržaje i kulturne programe namijenjene turistima i građanima, otkriti skrivena dvorišta zagrebačkog Gornjeg grada, motivirati lokalno stanovništvo da posjete događanja i postanu ambasadori turističkih atrakcija u gradu i kul-

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

23


turne baštine Zagreba, potaknuti institucije na Gornjem gradu da otvore svoja vrata građanima i drugo. Riječ je o jedinstvenoj kulturno-turističkoj manifestaciji koja javnosti otkriva skrivena dvorišta i vrtove zagrebačkog Gornjeg grada, a kao inovativnost projekta ističe se proširivanje namjene svakog dvorišta iz “okućnice” u “mjesto boravka i druženja”.

GEA INTERNATIONAL d.o.o. 2013. GEA International ekskluzivni je predstavnik i poveznica sa vodećim talijanskim tvrtkama koje se bave izgradnjom hotela, barova, restorana, ureda i uređenjem okoliša. Tvrtka se postavlja kao referentna točka koja, putem tvrtki koje zastupa, može ponuditi najbolje što pruža “Made in Italy” te svojim klijentima osigurati maksimalnu razinu zadovoljstva realiziranim poslom. Zahvaljujući značajnim operativnim kapacitetima idealan je partner za realizaciju velikih projekata, od izgradnje iz temelja do najizazovnijih obnova ili prenamjena prostora. Svaki projekt koji provode njihovi glavni izvođači radova uključuje faze studije izvedivosti, definiranja ciljeva, upravljanja projektom, realizacije, instalacije i ispitivanja te asistencije nakon realizacije. GEA International predstavlja samo tvrtke koje posjeduju certifikat UNI EN ISO 9001 za izgradnju i projektiranje radova izvođača radova te talijanski certifikat SOA (ovjeru za obavljanje javnih radova).

GEC d.o.o. 2013. Poduzeće GEC d.o.o. Plešce specijalizirano je za izradu plastične ambalaže s tradicijom preko 40 godina u preradi plastičnih masa. Osnovna djelatnost je izrada plastične ambalaže od LDPE materijala, a obuhvaća sve vrste vrećica, folija i tisak na ambalažu. Poduzeće posjeduje certifikat kvalitete ISO 9001:2000 od 2004. godine i trenutno broji zaposlenih 14 djelatnika. Poduzeće Gec d.o.o. Plešce svoju djelatnost izrade plastične ambalaže nedavno je proširilo i na proizvodnju električne energije. Tijekom siječnja 2014. godine na krovu proizvodnog pogona u Plešcima izgrađena je i puštena u pogon jedna od prvih sunčanih elektrana u Hrvatskoj snage 20 kw koja godišnje proizvodi oko 20.000 kWh ovisno o broju sunčanih sati. U planu je i izgradnja vlastitih elektrana, ali i usluga projektiranja i izgradnje sunčanih elektrana za druge korisnike putem novoosnovanog poduzeća Solar model d.o.o.

GEC GP d.o.o. 2014. Poduzeće Gec GP d.o.o. Plešce osnovano je 2006 godine s osnovnom djelatnosti prerada drva i izrada drvenih elemenata. Kontinuiranim ulaganjem u proizvodni pogon i strojeve pilana tvrtke Gec GP d.o.o. postala je jedna od najmodernijih pilana u Gorskom kotaru s kapacitetom proreza koji može podmiriti sve potrebe kupaca za drvenom građom. Gotovi proizvodi pilane tvrtke Gec GP d.o.o. prvenstveno su od jele, smreke, bora, ariša i bukve, to jest vrlo kvalitetnih sirovina koje rastu na području Gorskog kotara i po kojima je Gorski kotar nadaleko poznat. Glavni proizvodi su drvena građa (grede, daske, letve), krovišta po narudžbi, drvene elementi, drvene klupe i stolovi, drvene kućice, masivni kreveti, balkonske ograde i ostali proizvodi ovisno o željama i narudžbi kupaca. Kao otpad iz proizvodnje nastaje piljevina i sječka koja se prodaje za proizvodnju peleta te se na ovaj način cijela drvna masa korisno upotrijebi. Tvrtka ima u planu i izgradnju vlastitog postrojenja za proizvodnju peleta čime bi se već i prilikom samog procesa proizvodnje iskoristio drvni otpad te proizvelo ekološki prihvatljivo gorivo.

GRAD PAG 2013. Otok Pag je površinom od 286,6 km2 jedan od najvećih Jadranskih otoka, a sa 270 km razvedene obale otok je s najduljom obalnom linijom na Jadranu, prepunom zaljeva, uvalica, rtova i plaža. U segmentu zelenog gospodarstva Grad Pag se ističe projektom pod nazivom “Magazini soli: Razvoj kulturno-turističke ponude grada Paga”. Magazini soli koji se nalaze na području grada Paga još od mletačke vlasti zapušteni su, a dijelom neadekvatno prenamijenjeni. Cilj samog projekta je izgradnja i obnova turističke infrastrukture. Stvaranjem muzejsko-kulturnog centra u prvom magazinu soli obogatiti će se kulturno-turistička ponuda grada Paga, dok će implementacija projekta doprinijeti ne samo stvaranju muzeja, nego i ponuditi sadržaje za održavanje tradicionalnih sajmova, predstava, izložbi i raznih manifestacija s ciljem oživljavanja povijesti i tradicije grada. Osim toga, pružanje izložbenog prostora malim i srednjim poduzetnicima moglo bi imati dugoročni pozitivan učinak na poboljšanje marketinga i plasmana autentičnih otočnih proizvoda.

24


K R A P I NA N E A N D E RT H A L M U S E U M C ROAT I A

MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA – jedan od najsuvremenijih muzeja Europe U pet godina rada (2010.-2015.) – 500.000 posjetitelja

www.mkn.mhz.hr GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

25


GRAD ZAGREB 2014. Grad Zagreb za brend ‘Integrirano web i mobilno rješenje MojZagreb’ nositelj je GREEN MARK-a. Ova besplatna usluga omogućuje svim građanima transparentan i ažuran uvid u sve aktivne gradske radove i aktualne naloge za sanaciju komunalnih nepravilnosti kao i u prijave koje su podnijeli drugi građani s povratnim informacijama od strane Grada Zagreba. Na portalu se građani mogu pretplatiti za praćenje izmjena na željenim prijavama, mogu podržati prijave drugih 10/12/2013 5:30:45 PM

građana kako bi se podigao prioritet za sanaciju te imaju uvid u statističke podatke o prijavama i sanaciji. Mobilne aplikacije MojZagreb omogućuju građanima brzu prijavu, komentiranje i pregled problema/nepravilnosti na licu mjesta korištenjem pametnih telefona. Trenutno je građanima dostupna aplikacija za Android OS, iOS – iPhone i Windows. S aspekta kriterija zelenoga gospodarstva posebno su važni izlazni rezultati prve faze provedbe projekta. Riječ je o ukidanju papirne komunikacije između komunalnog redarstva, Gradskih ureda i nadležnih organizacija i prelazak na isključivo elektroničku razmjenu podataka čime su postignute znatne uštede u trošku uredskog materijala (papir, tinta, koverte, uredski materijal), energentima (struja) te su ukinuti troškovi dostave poštom u Gradu Zagrebu i suradničkim organizacijama.

HEP-OPSKRBA d.o.o. 2013. HEP-Opskrba, članica HEP Grupe, vodeći je opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj s više od 35 tisuća kupaca kategorije poduzetništvo. Iako već šest godina djeluje na liberaliziranom tržištu električne energije, drži više od 95 posto domaćeg

Untitled-9 1

10/12/2013 5:08:29 PM

tržišta, a od 2013. godine prisutna je i na tržištu Slovenije. Prednosti HEP-Opskrbe na tržištu su dugogodišnje iskustvo i stručno znanje, vlastita proizvodnja unutar HEP grupe, sigurnost i pouzdanost opskrbe električnom energijom te visok udio električne energije iz obnovljivih izvora. Opskrba električnom energijom, iako osnovna djelatnost HEP Opskrbe, nije i jedina. Naime, tvrtka već godinama ulaže u inovativnost i razvija nove proizvode, a u posljednje vrijeme i u one s naglaskom na zeleno gospodarstvo. Tvrtka je nositelj GREEN MARK-a za ukupni brend i poslovanje te poslovnu privrženost razvoju inovativnih zelenih proizvoda i usluga.

HEP-OPSKRBA d.o.o. 2013. HEP-Opskrba je polako, ali sigurno, prije usvajanja Direktive o korištenju infrastrukture za alternativna goriva na EU razini, krenula s razvojnim projektom izgradnje punionica za električne automobile pod brendom ELEN. Brend ELEN je

Untitled-9 1

10/12/2013 5:08:29 PM

marketinška kovanica sastavljena od riječi ELektrična ENergija, a izgradnjom vlastite infrastrukture, HEP želi povezati cijelu Hrvatsku, priključiti se europskoj energetskoj autocesti i pridonijeti smanjenju emisija CO2 i očuvanju okoliša. ELEN je prvi hrvatski lanac stanica za punjenje električnih vozila. Riječ je o razvojnom projektu koji se bazira na novim i inovativnim tehnologijama, a čiju osnovu čini ideja da se električna energija iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za električna vozila. Ovim projektom HEP želi biti u korak s energetskom strategijom EU-a u segmentu smanjenja godišnje emisije ugljičnog dioksida i povećanja energetske efikasnosti te zauzeti vodeće mjesto u regiji na području elektromobilnosti u izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila temeljene na konceptu naprednih elektroenergetskih mreža.

HEP-OPSKRBA d.o.o. 2014. ZelEn, nastao kombinacijom riječi Zelena Energija, jedinstveni je proizvod na hrvatskom tržištu namijenjen kupcima električne energije koji imaju godišnju potrošnju veću od 1GWh (1 milijun kWh). HEP-ove hidroelektrane kao obnovljivi izvori

Untitled-9 1

10/12/2013 5:08:29 PM

energije, temelj su za kreiranje i razvoj proizvoda ZelEn, nastalog u suradnji više društava HEP grupe - HEP Proizvodnje, HEP Trgovine i HEP Opskrbe, tržišnog lidera u opskrbi električnom energijom. ZelEn je proizvod s dodanom vrijednošću, proizvod koji HEP izdvaja u odnosu na konkurentske opskrbljivače, a ujedno proizvod kojim HEP i Hrvatska odgovaraju na zadaću ispunjenja ciljeva energetske i klimatske politike Europske unije. Stoga je ZelEn i iskaz HEP-ovog društveno odgovornog i održivog poslovanja. Društveno odgovorno partnerstvo HEP-a i kupaca ZelEna očituje se u namjeni sredstava prikupljenih prodajom zelene električne energije. Sva sredstva prikupljena prodajom proizvoda ZelEn, HEP će koristiti isključivo za financiranje projekata iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, i to za potrebe socijalno osjetljivih kategorija korisnika usluga javnog sektora, kao što su dječji domovi, domovi umirovljenika, bolnice, vrtići, škole i slično. U tu svrhu osnovano je posebno tijelo koje će odabrati najbolje projekte, a na temelju prijedloga koje mogu dati svi kupci ZelEna.

26


HF EKO ETNO GRUPA d.o.o. 2013. Nakon 20 godina postojanja Hrvatskog farmera d.d. na području regionalnog i ruralnog razvoja te ruralnog turizma tvrtka je nadopunila svoje poslovanje i od 16. lipnja 2012. godine posluje kao HF Eko Etno Grupa d.o.o. To je logičan slijed širenja djelatnosti na konzultativne usluge, trgovinu, promotivnu i agencijsku djelatnost. Time je postala jedina tvrtka u Hrvatskoj i regiji koja obuhvaća sve djelatnosti i pridonosi regionalnog razvoju te razvoju ruralnog prostora. Djelatnici i suradnici Hrvatskog farmera d.d. odnosno HF Eko Etno Grupe d.o.o. izradili su velik broj razvojnih te investicijskih studija ili su kao konzultanti sudjelovali na različitim programima i projektima u Hrvatskoj i regiji. Tvrtka se u segmentu zelenog gospodarstva posebno ističe projektom “Croatia TOP 200 EKO ETNO Web portal i mobilna aplikacija” koji je namijenjen promociji seoskih domaćinstava, ugostitelja, hotela i proizvođača ekoloških proizvoda stranim turistima primjenom modernih tehnologija na vizualno atraktivan način. Tvrtka projektom želi približiti raznoliku i jedinstvenu ponudu hrvatskih turističkih sadržaja s posebnim naglaskom na autohtone i tradicionalne hrvatske proizvode.

HLADNI VAL d.o.o. 2013. Hladni val d.o.o. je svjetski poznat proizvođač ICEsonic uređaja i opreme za industrijsko čišćenje suhim ledom. Tvrtku je osnovao gospodin Matko Grgurević, dipl.ing., koji posjeduje više od 20 godina iskustva rada u industriji i radu s plinovima. ICEsonic nudi jedinstveno i cjenovno efikasno rješenje za tehnologiju upotrebe suhog leda u čišćenju svih vrsta pogona, a zahvaljujući visokoj učinkovitosti, ekološkoj prihvatljivosti i cjenovnoj ekonomičnosti proizvod se svrstava u sam vrh svjetske ponude. Njihov moderni proizvodni pogon koristi najmoderniju tehnologiju, CAD dizajniranje, CNC strojeve, uređaje za lasersko rezanje i CNC savijanje, zavarivači su specijalisti u zavarivanju nehrđajućeg čelika i egzotičnih materijala, a tim inženjera svakodnevno radi na unapređenju postojećih i razvoju novih proizvoda usko surađujući sa distributerima i klijentima iz cijelog svijeta.

HOTEL PICOK d.o.o. 2013. Hotel Picok smješten je u samom centru grada Đurđevca, između sjevernih obronaka Bilogore i rijeke Drave, samo stotinjak kilometara od Zagreba. Krase ga 4 zvjezdice, a zanimljivo ime hotel je dobio prema Legendi o Picokima. Za ljubitelje udobnog smještaja i domaće gastronomije, izletničkog turizma, povijesti i kulturne baštine hotel Picok sa svojom bogatom ponudom jednostavno predstavlja ono što tražite. Hotel se u segmentu zelenoga gospodarstva posebno ističe projektom “Birding u Podravini”, a uvođenjem ponude paketa Birding u Podravini svojim gostima osim standardne usluge smještaja i polupansiona nudi i mogućnost promatranja ptica uz pratnju profesionalnog vodiča na atraktivnim lokacijama u Podravini. Osim samog promatranja ptica, gosti na ovaj način bolje upoznaju cjelokupnu slikovitu ponudu podravskog kraja te se educiraju o specifičnostima lokalne populacije ptica.

HRVATSKI INTERIJERI d.o.o. 2013. Vodeći proizvođač drvenog ekološkog namještaja u Hrvatskoj već desetak godina dosljedno i kroz vrhunski dizajn razvija nove linije proizvoda za one koji žele kvalitetu s predznakom prirodnog. Hrvatski interijeri d.o.o. osnovan je kao klaster, a registriran kao tvrtka 13.02.2009. godine. Osnivači su 11 vodećih hrvatskih tvrtki na raznim područjima proi10/12/2013 5:51:03 PM

zvodnje namještaja i opremanja interijera, udruženi s ciljem povećanja konkurentnosti kroz kvalitetu, prepoznatljivost i profesionalnost. Klaster posjeduje kompletnu logistiku opremanja što podrazumijeva izradu idejnih rješenja, projektiranje, izradu opreme, izvođenje svih interijerskih radova, nadzor nad radovima, kao i servis, a time je u mogućnosti dati uslugu po sistemu “ključ u ruke”. Struktura serijske proizvodnje članica klastera obuhvaća sve proizvode koji su potrebni za uređenje interijera stambenih, poslovnih, ugostiteljskih i javnih objekata. Članice ovog klastera zapošljavaju 1.480 stručno osposobljenih djelatnika, a većina članica ima implementiran ISO sustav za upravljanje proizvodnim procesima i upravljanje kvalitetom. Osim na domaćem tržištu većina članica posluje i na zahtjevnim inozemnim tržištima.

HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU 2012. Hrvatski savjet za zelenu gradnju je pridruženi član Svjetskog savjeta za zelenu gradnju te inicijator povezivanja Savjeta u bližem okruženju (CEE i SEE) kako bi na toj razini došlo do razmjene iskustava, znanja i aktivnosti koje su prilagođene potencijalima i mogućnostima naših tržišta s obzirom na njihovu veličinu, povezanost, bli-

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

27


sku tradiciju, tendencije i ambicije. Namjera Savjeta je surađivati s privatnim i javnim sektorom u službi primjene održivih principa graditeljske prakse te ponuditi tržištu sadržaje i aktivnosti bazirane na nekoliko ključnih područja uključujući informiranje i educiranje, osnivanje suradnji i partnerstva s drugim organizacijama, organiziranje simpozija, seminara, radionica, konferencija i godišnjih skupova te organizaciju i sudjelovanje u kampanjama za osvješćivanje javnosti.

ICE STUDIO d.o.o. 2013. ICE STUDIO društvo s ograničenom odgovornošću za specijalizirane dizajnerske djelatnosti osnovano je u siječnju Untitled-9 1

10/12/2013 5:06:04 PM

2009. godine i djeluje na različitim područjima dizajna; od grafičke pripreme tiskovina, produkcije web sadržaja do industrijskog oblikovanja inovativnih marketinških proizvoda. Početkom 2013. tvrtka se odlučila na dopunu poslovanju tj. na oblikovanje ekološko prihvatljivih i održivih proizvoda, s ciljem promoviranja hrvatskog dizajna i pokretanja proizvodnje u suradnji s hrvatskim proizvođačima. Tvrtka se u srednjoročnom planu namjerava u potpunosti orijentirati na razvoj novih i inovativnih proizvoda te se okrenuti inozemnom tržištu - zemljama Europske unije, budući da je već kroz svoj prvi koncept dokazala inovativnost osvajanjem nagrade u segmentu razvoja zelenoga gospodarstva. ICE STUDIO ima jasnu viziju u kojem smjeru želi ići i razvijati se. Misija tvrtke je svojim proizvodima zadovoljiti i nadmašiti očekivanja kupaca i korisnika, vodeći brigu o očuvanju okoliša. ICE STUDIO već dugi niz godina aktivno prati sve promjene i novitete u interesnom sektoru ekoloških proizvoda te je postala iznimno informirana u praćenju svjetskih trendova u sektoru eko-inovacija.

ILIRIJA d.d. 2014. Ilirija d.d. je tvrtka sa više od 57 godina tradicije, osnovana 1957.g., sa sjedištem u Biogradu na Moru. Nalazi se u društvu malobrojnih turističkih tvrtki koje u svom poslovanju obuhvaćaju sva tri segmenta turističke ponude: hotelijerstvo, nautiku i kamping. Ilirija d.d. sustavno i kontinuirano ulaže značajne napore i aktivnosti u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije po svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom te je ujedno među prvim tvrtkama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju tzv. zelenu energiju odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora. Tvrtka Ilirija d.d. posebno se ističe projektom “Arsenal: Revitaliziran spomenik baštine u funkciji organizacije poslovnih događaja”. Ovaj jedinstveni proizvod mediteranske arhitekture revitaliziran je u funkcionalni spoj kulturne, ugostiteljske i event ponude te uspješno njeguje ulogu mjesta susreta ljudi različitih interesa. Cilj ovog projekta revitalizacije spomenika baštine je stvaranje kvalitetne ponude destinacije s naglaskom na poslovni i MICE turizam. Arsenal se posebno ističe svojom očuvanom arhitekturom, veličinom prostora (1.800 m2), multifunkcionalnošću, kapacitetom osoba koje može primiti (do 1.200), položajem te pružanjem cjelovite i zaokružene usluge.

ILOČKI PODRUMI d.d. 2013. Tvrtka ILOČKI PODRUMI d.d. u svom organizacijskom obliku postoji od 11. lipnja 1999. god., naslanjajući svoju poslovnu tradiciju na vrlo dugu i bogatu povijest još od rimskih razdoblja. Glavna djelatnost Iločkih podruma je proizvodnja grožđa, a usmjereni su i na proizvodnju loznih cijepova. Tvrtka, osim jedinstvenog Starog podruma, raspolaže sa 8,5 milijuna litara podrumskih kapaciteta s kompletnom suvremenom opremom za preradu i vođenje kontrolirane fermentacije, te opremom za različite vrste pakiranja vina. U Iločkim podrumima, zahvaljujući navedenom, moguć je spoj tradicionalne proizvodnje i najsuvremenije vinifikacije. Pored trženja vina kroz veleprodaju, Iločki podrumi imaju razgranatu vlastitu mrežu maloprodaje kroz specijalizirane prodavaonice i točionice vina. U segmentu zelenoga gospodarstva tvrtka se posebno ističe projektom “Podzemni akvarij na ladanjskom imanju Principovac: Novi doživljaj prirodnih i kulturnih vrijednosti”. Riječ je o ponudi novog doživljaja prirodnih i kulturnih vrijednosti, koji obuhvaća dovršenje izgradnje i uređenje akvarija na ladanjskom imanju. Cilj projekta je stvoriti inovativan proizvod i jedinstven proizvod podzemnog akvarija, koji će kroz svoj edukativni i reprezentativni karakter očuvati i promovirati prirodne i kulturne vrijednosti imanja. Projekt investiranja se odnosi na ulaganja uz jezero od 4.650 m3, koje se nalazi na posjedu ladanjskog imanja Principovac.

KATAPULT PROMOCIJA d.o.o. 2014. Katapult promocija d.o.o. je agencija za organizaciju i produkciju evenata/događanja osnovana u Zagrebu 2002. godine. Tijekom godina Katapult se razvio u specijaliziranu agenciju s ekspertizom u području osmišljava-

28


GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

29


nja, organizacije i produkcije korporativnih evenata, kulturnih i turističkih manifestacija, poslovnih konferencija i kongresa te tematskih partyja. U suradnji s partnerima G.A.D. produkcijom d.o.o. iz Zagreba te Turističkom zajednicom grada Zagreba razvili su projekt “Dvorišta”. Cilj projekt je revitalizacija povijesne jezgre grada Zagreba (Gornji grad) kroz različite sadržaje i kulturne programe namijenjene turistima i građanima, otkriti skrivena dvorišta zagrebačkog Gornjeg grada, motivirati lokalno stanovništvo da posjete događanja i postanu ambasadori turističkih atrakcija u gradu i kulturne baštine Zagreba, potaknuti institucije na Gornjem gradu da otvore svoja vrata građanima i drugo. Riječ je o jedinstvenoj kulturno-turističkoj manifestaciji koja javnosti otkriva skrivena dvorišta i vrtove zagrebačkog Gornjeg grada, a kao inovativnost projekta ističe se proširivanje namjene svakog dvorišta iz “okućnice” u “mjesto boravka i druženja”.

KERAMIKA MODUS d.o.o. 2013. Tvrtka Keramika Modus jedini je hrvatski proizvođač pločica, ali i jedan od najvećih regionalnih proizvođača, godišnjeg kapaciteta 10 milijuna četvornih metara. Na osnovu tradicije i bogatih nalazišta gline Keramika Modus osnovana je šezdesetih godina prošlog stoljeća u Vojniću, a danas tvornica u Orahovici, posluje kao dio Samoborka Grupe. Osnovni proizvod tvrtke je prešana pločica za unutarnja oblaganja, a posebno vrijedan dio asortimana čine dekori i bordure, kao završni detalji u prostoru. Keramika Modus ima uveden integrirani sustav upravljanja prema svjetskim normama ISO 9001 i ISO 14001. Ti sustavi upravljanja povezani su 2005. godine u jedinstveni Integrirani sustav upravljanja koji uključuje i praćenje troškova kvalitete te područje društvene odgovornosti. Osnovna vizija tvrtke Keramika Modus jest ostvariti rast poslovnih rezultata i postati lider na domaćem tržištu i tržištu regije u distribuciji keramičkih pločica te razvijati zeleno gospodarstvo prema visokim EU standardima koje u sebi uključuje i ekonomsku opravdanost, brigu o čovjeku i brigu o okolišu.

KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA d.o.o. 2013. Klaster medicinskog turizma je generator razvoja zdravstvenog i medicinskog turizma te posrednik prema inozemnim tržištima. Klaster okuplja vodeće stručnjake iz područja medicine, turizma i srodnih djelatnosti koji svojim iskustvom i znanjem žele unaprijediti postojeće institucije i gospodarske subjekte s ciljem unapređenja kvalitete i zajedničkog nastupa na međunarodnom tržištu. Uz to, Klaster, kao svojevrstan servis u suradnji sa svojim strateškim partnerima, osigurava povoljnije uvjete nabave i usluga, organizira edukacije te promiče interese svojih članova. U segmentu zelenoga gospodarstva tvrtka se posebno ističe projektom “Prvi inovativni pozivni centar i web stranice zdravstvenog turizma”. Projekt ima strategiju uspostave pozivnog centra, uslugu s weba za pojedinačnu ili grupnu rezervaciju određenih medicinskih usluga i ostalog potrebnog, transport, transfer, smještaj i slično. Uspostavom inovativnog pozivnog centra i web stranice zdravstvenog turizma realizirala bi se jedinstvena kontakt točka za sve pružatelje usluga zdravstvenog turizma te potencijalne korisnike njihovih usluga. Ovim projektom objedinila bi se ponuda zdravstvenog turizma u Hrvatskoj s ciljem povećanja razine usluge za ovaj brzorastući i dinamičan segment turizma.

KNAUF INSULATION d.o.o. 2012. Knauf Insulation je jedan od najvećih proizvođača izolacije u svijetu koji u svojoj ponudi ima široku paletu izolacijskih materijala potrebnih za zadovoljenje sve većih zahtjeva za energetskom efikasnošću u novim i postojećim domovima, poslovnim 10/12/2013 4:58:00 PM

zgradama i industriji. Knauf Insulation je prisutan u više od 35 zemalja sa više od 35 proizvodnih pogona za proizvodnju staklene mineralne vune, kamene mineralne vune, drvene vune, ekstrudiranog polistirena, ekspandiranog polistirena i ekstrudiranog polietilena. Sredinom 2009. godine Knauf Insulation je tržištu predstavio tehnologiju veziva bez formaldehida, nazvanu ECOSE® Technology, po prvi puta korištenu u proizvodnji mineralne vune. Osnovu čini vezivo na bio-osnovi bez aditiva, umjetnih bojila i pigmenata čime su proizvedeni okolišu prihvatljiviji proizvodi kao dokaz naprednog održivog razvoja Knauf Insulationa. Zalažući se za održivu proizvodnju, Knauf Insulation koristi novo vezivo u svim svojim pogonima za proizvodnju staklene mineralne vune.

LEMAX d.o.o. 2014. Tvrtka Lemax d.o.o. je osnovana 1990 godine u Šibeniku te preko 20 godina stvara napredna informatička rješenja za turizam i turističke agencije. 2005. godine je otvorena poslovnica u Zagrebu gdje se nastavlja razvijati “iTravel Software - rezervacijski sustav”. Riječ je proizvodu koji automatizira sve poslovne procese turističkih subjekata te koji turističkim agencijama

30


omogućava kreiranje i unos svih relevantnih podataka, prodaju, praćenje, izradu potrebne dokumentacije, upravljanje grupama gostiju, povezivanje s knjigovodstvom, povezivanje različitih poslovnica, uređivanje web sadržaja i drugo. Cilj projekta je omogućiti turističkim subjektima automatiziranje poslovanja te konkurentnije probijanje na tržištu. Ako govorimo o inovativnom aspektu, riječ je o jedinom programu u Hrvatskoj koji nudi kompletno back-office rješenje za poslovanje svih turističkih agencija, za sve vrste njihova proizvoda i usluga te za sve odjele u poduzeću turističke agencije, a odlikuje ga i poveznica na globalne dobavljače distribucijskih proizvoda i usluga te je integriran sa Amadeus i Galileo sustavom za rezervaciju avio karata.

MADRONIS d.o.o. 2013. Tvrtka Madronis d.o.o. osnovana je 2011. godine u Zagrebu. Projekt tvrtke Madronis d.o.o. pod nazivom “GREEN BAR” prvi je ugostiteljski objekt u Hrvatskoj kojem je dodijeljen GREEN MARK. Smješten u postojeći poslovni prostor u prizemlju novosagrađene zgrade, potpuno je ostakljen sa tri strane. S obzirom na lokaciju i profil korisnika koji se očekivao, bitno je bilo novom prostoru dati karakter relaksirajućeg ambijenta za pretežno poslovne ljude koji ovdje provode dnevni odmor ili održavaju poslovne sastanke. Osnovna koncepcija oblikovanja proizašla je iz odnosa prema kvalitetnom zelenom ambijentu. Niski budžet zahtijevao je specifičan pristup projektiranju te su birani lako dobavljivi materijali koji su kvalitetnom izvedbom, obradom i dizajnom dobili na reprezentativnosti.

MAKRONOVA d.o.o. 2012. Makronova je djelovala kao projekt/dio Društva za unaprjeđenje kvalitete življenja, od njegova osnutka 1988. godine. Godine 2002. Makronova postaje Ustanova za obrazovanje odraslih te nastavlja samostalno djelovati. Cilj i misija Ustanove Makronova je njegovanje cjelovitog pristupa življenju koji povezuje različita područja našeg postojanja, a sažima se u jedinstvenu kulturu življenja. U Makronovi ćete od tima iskusnih i inspirativnih učitelja te voditelja programa koji su profesionalci u području svojeg djelovanja, osim prepoznatljive atmosfere i brižnosti, dobiti i kvalitetnu edukaciju u području prirodnih i zdravih stilova življenja.

MIREO d.d. 2014. Mireo d.d. je tvrtka specijalizirana za razvoj geoinformacijskih, navigacijskih i telematičkih tehnologija. Od svojih početaka 2001. godine uzdaje se u vlastiti razvoj inovativnih softverskih proizvoda vrhunske kvalitete. Zahvaljujući tehnološki superiornim rješenjima, u kojima je naročita pažnja posvećena potrebama korisnika, Mireo svoj navigacijski softver uspješno izvozi na više od 70 tržišta širom svijeta. U segmentu zelenoga gospodarstva tvrtka se posebno ističe projektom “MireoCAD - računalni program za planiranje i optimiranje ruta distribucije”. Osnovni cilj projekta je smanjenje troškova transporta tvrtke kroz izračun manjeg broja potrebnih vozila i manjeg broja prijeđenih kilometara, a time i emisije štetnih plinova. MireoCAD je sustav koji donosi koristi neovisno o tipu goriva ili energije koja se koristi za pogon vozila koja vrše dostavu (fosilna goriva, bio-goriva, električna energija), a njegova primjena trebala bi rezultirati širenjem svijesti o potrebi za racionalizacijom poslovanja i koristima koje ono može donijeti te o društvenoj odgovornosti prema prirodnim resursima koje koristimo.

MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA 2014. Novi Muzej krapinskih neandertalaca smješten je nedaleko svjetski poznatog nalazišta krapinskih neandertalaca “Hušnjakovo” s kojim čini jedinstvenu cjelinu za obilazak. Arhitektura evocira stanište pračovjeka - poluspilju, a njezin volumen, proporcije i pročelje proizišli su iz analize nekadašnjeg izgleda danas urušene krapinske poluspilje. Cijela građevina utopljena je u okolni pejzaž između dva brežuljka, i jedino je vidljivo pročelje obloženo miocenskim žutim pijeskom. Postojeći potok kanalom proveden ispod objekta, izvire ponovno ispred muzeja i posjetioci ga kod ulaska u Muzej prelaze. Žubor vode označava protok vremena, ali u sebi sadržava i svu simboliku prelaska preko rijeke te kada njega prekoračimo počinjemo se vraćati u daleku prošlost. Na velikom staklenom pročelju Muzeja reflektira se okolna šuma. Unutrašnjost izvedena u betonu pojačava simulaciju prapovijesnog staništa u kojem posjetitelj, kao i svojedobno neandertalac, može promatrati vanjski okoliš. Staklena stijena postaje ekran na kojemu se projicira film o svakodnevnici pračovjeka, a posjetioci gledajući iz pozadine postaju sve više sustanari krapinskih neandertalaca čime se uspostavlja što neposredniji kontakt posjetioca i teme. Muzej krapinskih neandertalaca u veljači 2015. godine proslavio je svoj 5. rođendan, a u tom ga je periodu posjetilo više od pola milijuna posjetitelja.

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

31


NATIVA MEDIA j.d.o.o. 2014. Naturala.hr je lifestyle portal koji pokriva sve teme iz zdravog života poput ljekovitog bilja, zdrave hrane, prirodne kozmetike, dodataka prehrani, ekologije…

Naturala.hr postoji od 2011. godine, u ovom trenut-

ku stranicu posjećuje ga preko 140 000 jedinstvenih posjetitelja mjesečno te je prepoznat od strane čitatelja kao jedinstveni portal koji uvijek pruža relevantnu informaciju o svim aspektima zdravlja. Raspon tema koje portal pokriva je izuzetno širok i prilagođen cijeloj obitelji, a sami novinari i urednici specijalisti su za pojedine teme iz zdravog života. Posebna se pažnja pridaje ekologiji i zdravoj hrani - kako njenom uzgoju, tako i pripremi i nutricionističkim smjernicama. Naturala.hr je portal opremljen najmodernijim tehnološkim dostignućima, poput mobilnih aplikacija, a čitatelji mogu uživati i u kupovini kozmetike, dodataka prehrani i zdrave hrane u jednom od najsuvremenijih webshop sustava, Naturala Shopu.

NOVENA d.o.o. 2013. Novena d.o.o. je profesionalni studio digitalnih medija osnovan 1991. godine kojemu je cilj povećati uspješnost svojih klijenata preko strateških Internet rješenja, multimedije, dizajna i tiska te ostvariti dugogodišnju kvalitetnu suradnju. Područje djelovanja Novene d.o.o. široko je i obuhvaća sve što je potrebno u današnjim medijskom nastupu i promociji tvrtke ili obrta, a uključuje usluge poput grafičkog dizajna, IT rješenja od jednostavnih web stranica do složenih poslovnih procesa i multimedije u okviru koje se izrađuju video, audio i virtualni multimedijalni prikazi. Razvojem novih tehnologija i medija općenito Novena d.o.o. usvajala je sve što je bilo potrebno kako bi pratila te trendove. Sve što je pobrojana često je sadržano u samo jednom projektu jer sve više klijenata istodobno treba multimediju, web i tiskanu inačicu projekta.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO BARDEK, LISAC, MUŠEC, SKOKO, ŠAROLIĆ D.O.O. 2014. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o. osnovano je 2009. godine u Zagrebu. Od 2011. godine imaju Ugovor o povezivanju s austrijskim odvjetničkim društvom CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH te pružaju široku lepezu pravnih usluga. Tako, između ostalog, nude pravne savjete u pogledu domaćih i stranih ulaganja u različite grane hrvatskog gospodarstva, uključujući savjete u poreznim, financijskim pitanjima te pitanjima radnog i stvarnog prava. Jedna od ključnih prednosti tima svakako je raznolikost baze klijenata, što se očituje kroz široku paletu projekata u kojima su sudjelovali savjetima i znanjem. Svojim temeljitim i profesionalnim pristupom klijentima nude praktične, strateške i poslovno učinkovite savjete. Pravne savjete pružaju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

OPTIMUS PLUS d.o.o. 2014. CleanExpress je vodeći lanac kemijskih čistionica u Hrvatskoj sa preko 60.000 vjernih korisnika i više od 1.000 obrađenih odjevnih predmeta dnevno. Tehnologija, kemijska sredstva, postupci i oprema koju koristi CleanExpress u potpunosti je u skladu s važećim okolišnim propisima Republike Hrvatske. Kao potvrdu održivog poslovanja te brige za okoliš u cjelini, tvrtka Optimus Plus je implementirala sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša (ISO 9001:2008 i 14001:2004) kako bi djelotvornije upravljala aspektima okoliša vezanim za aktivnosti i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe. Opredjeljenje CleanExpressa je da će pratiti razvoj tehnologije i težiti osiguranju najbolje svjetske prakse u svojim kemijskim čistionicama. Na taj se način štiti okoliš te pomaže očuvanje iznimnih prirodnih ljepota Hrvatske.

PANONSKO MORE d.o.o. - DANUBIUMTOURS 2013. Danubiumtours je prva agencija za razvoj i promicanje turističke destinacije u Hrvatskom podunavlju i regiji te nudi snagu Dunava, priču Vučedolske golubice, vina i starina Iloka, srijemske čardake te šokačke običaje. Osnovni turistički program agencije sa kojim su počeli je “Putovima vukovarskih branitelja” iz kojeg je nastalo Danubiuminfo, prvo turističko glasilo na području Vukovarsko-srijemske županije. U segmentu zelenoga gospodarstva tvrtka se posebno ističe projektom “Energetska učinkovitost multimedijskog plutajućeg centra i multifunkcijskog turističkog pristana”. Projekt ima cilj nabave i ugradnje opreme energetskog sustava i tehničke dokumentacije za budući multimedijalni plutajući centar i multifunkcijski turistički pristan kojim bi se ojačala turistička ponuda Vukovarsko-Srijemske županije te luke Vukovar primjenom visokih standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

32


DIGITALNI MAGAZIN O TURIZMU I PUTOVANJIMA - BESPLATNO DOSTUPAN NA WEBU I APP STORE-U

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

33


PEUGEOT HRVATSKA d.o.o. 2013. Za svoju 200. obljetnicu, Peugeot je predstavio svoju budućnost. Na Ženevskom auto salonu 2010. godine marka predstavlja potpuno električni EX1 koncept koji je oborio nekoliko svjetskih rekorda za ubrzanje iz mirovanja. Za svojih 200 godina, Peugeot je predstavio i RCZ kupe te potpuno novi, potpuno električni, gradski automobil iOn. Nadalje, Peugeot jača svoju međunarodnu prisutnost lansiranjem 408 u Kini i Latinskoj Americi te modela Hoggar u Brazilu. Ne samo da Peugeot širi svoj asor10/12/2013 4:53:57 PM

timan vozila, već također proširuje svoju paletu usluga. Pokrenut u 2010, Mu By Peugeot pruža mogućnost najma automobila, skutera, bicikla i opreme, u europskim glavnim gradovima. Sa 200 godina povijesti i inovacija pod svojim pojasom, Peugeot vodi automobilsku industriju u budućnost suočavajući se sa novim izazovima koje predstavljaju očuvanje okoliša i mobilnost.

PJER d.o.o. 2013. Tvrtka Pjer d.o.o. inovativnom SQE tehnologijom građenja prati trendove u graditeljstvu usmjerene na zelene tehnologije i učinkovito upravljanje troškovima. SQE tehnologija omogućava smanjivanje troškova gradnje uz istovremeno podizanje kvalitete stambeno poslovnih građevina. Objekti izgrađeni ovom tehnologijom su niskoenergetski objekti, odnosno 10/12/2013 4:43:38 PM

platforma za pasivnu kuću. Proizvodnja SQE elemenata organizirana je putem partnera (Straža plastika d.d. i Plastform d.o.o.) koji imaju dugogodišnje iskustvo uprave i tehničkog osoblja te se na taj način osigurava najviša kvaliteta proizvoda.

PLANETOPIJA d.o.o. 2012. Planetopija d.o.o. je nakladnička kuća koja objavljuje knjige namijenjene promicanju holističkog pristupa u rješavanju pitanja čovjeka i zajednice te izražavaju vjeru u moć unutarnjeg rasta i razvoja. Početkom 2006. izdavaštvo Biovege izdvaja se iz poduzeća-matice i postaje samostalna nakladnička kuća Planetopija d.o.o. koja trenutno broji 11 zaposlenih. Otvorenjem knjižare okrunjen je dotadašnji rad te je ona postala mjesto gdje se mogu naći sva recentna izdanja koja obrađuju teme poput osobnog razvoja, globalnih kretanja, holističkog pristupa zdravlju, zaštite okoliša, duhovnosti, kulture življenja i najljepše dječje knjige. Od listopada 2007. sva izdanja na hrvatskom i engleskom jeziku koja se nalaze na policama knjižare mogu se kupiti i putem Interneta u on-line knjižari.

PROGRAM SAVA d.o.o. 2013. Program Sava d.o.o. tvrtka je osnovana u travnju 2012., a u potpunom je vlasništvu HEP Grupe. Temeljna djelatnost društva jest razvoj višenamjenskih projekata čija je sastavna komponenta proizvodnja električne energije. Najčešće funkcije višenamjenskih projekata su proizvodnja energije, zaštita od velikih voda, navodnjavanje i odvodnjavanje, promet ljudi i roba, razvoj komercijalnih nekretnina. Za uspješan razvoj i implementaciju višenamjenskih projekata ključna je uloga “upravljačke organizacije” koja u ime i za račun više različitih vlasnika investicije upravlja investicijom, što je zadaća tvrtke. Jedan od najznačajnijih projekata u segmentu zelenog gospodarstva jest projekt pod nazivom “Zagreb na Savi”, a riječ je o projektu zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom. “Zagreb na Savi” je višenamjenski projekt koji sadrži komponente zaštite okoliša, vodoprivrede, transporta, energetike te onu najpoznatiju komponentu, potencijal izlaska Zagreba na rijeku Savu. Na programu već rade i radit će hidrolozi, urbanisti, energetičari, građevinari, ekonomisti, stručnjaci za privlačenje EU sredstava, a prilika je i za izgradnju kapaciteta te razvoj brojnih industrija. Europska unija je već prepoznala Zagreb na Savi kao program s velikim investicijskim potencijalom te je odobreno 1,5 milijuna eura tehničke pomoći za izradu studije izvodivosti i strateške procjene utjecaja na okoliš.

REFLECTA INTELIGENTNI SISTEMI d.o.o. 2014. Reflecta inteligentni sistemi d.o.o. dio su grupacije REFLECTA GMBH prisutne u 11 zemalja. Tvrtka se bavi proizvodnjom i implementacijom vlastitih inteligentnih rješenja štedne industrijske rasvjete REFLECTA, koja omogućava veće uštede pri rasvjeti proizvodnih i skladišnih prostora u odnosu na sve globalne konkurentske tvrtke uz značajno i dugoročno poboljšanje kvalitete svjetlosti te izuzetno kratak period isplativosti investicije. Praćenje procesa proizvodnje, ulaganja u inovacije i kvalitetu materijala su najviši prioriteti REFLECTE. Tvrtka je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za inovacije i efikasnost. Dokaz izvrsnosti poslovanja i tehničke superiornosti inteligentnih sistema REFLECTA su prepoznatljivi globalni klijenti kao KIA, Toyota, Coca-Cola, Henkel, DB Schenker i mnogi drugi iz različitih sektora industrije. Vizija REFLECTE je zauzeti položaj

34


ključnog globalnog pružatelja visoko ekonomičnih rješenja u industrijskom upravljanju energijom. Odjel za razvoj i istraživanje upravo radi na proboju inovativne LED tehnologije koja će donijeti minimalno 20% bolja rješenja od trenutno vodećih na tržištu LED rasvjete. S tom inovacijom tvrtka planira postati lider u području sveobuhvatnog energetskog upravljanja koje pomaže generirati značajne uštede, utjecati na rast produktivnosti te povećati dodanu vrijednost poslovanja.

REMONDIS MEDISON d.o.o. 2013. REMONDIS Medison d.o.o. dio je svjetski poznatog imena REMONDIS koje je sinonim za odgovoran, inovativan i cjelovit pristup zbrinjavanju otpada, brizi za okoliš i vodno gospodarstvo. Vodeća je tvrtka u Republici Hrvatskoj koja obavlja djelatnosti skupljanja i prijevoza, privremenog skladištenja te obrade infektivnog otpada te usluge skupljanja i prijevoza, privremenog skladištenja te organiziranja zbrinjavanja gotovo svih vrsta ostalog otpada.

RIVIERA ADRIA d.d. 2013. Riviera Adria d.d. je vodeća turistička tvrtka u Hrvatskoj te jedna od vodećih na Mediteranu, s mogućnošću ugošćavanja više od 40.700 gostiju u jednom danu. Društvo je vlasnik jedinstvenog portfelja hotela, apartmanskih naselja, kampova i drugih turističkih objekata na zapadnoj i istočnoj obali Istre, na Kvarneru te u Dubrovniku koji su pod upravljanjem Valamara, vodeće hrvatske turističke menadžment kompanije. Trajni je cilj Društva konstantan rast i razvoj u svim segmentima poslovanja te izgradnja prepoznatljivosti destinacije kao turističkog odredišta u suglasju sa najvišim ekološkim standardima koji su temelj razvoja turizma u budućnosti. U segmentu zelenoga gospodarstva tvrtka se posebno ističe projektom “Green Lanterna: Ukupni program učinkovitog korištenja resursa u turističkim objektima”. Još 80-ih godina prošlog stoljeća tvrtka Riviera Adria d.d. je prepoznala prednost korištenja zelenih tehnologija te započela sa investicijama u prve solarne kolektore u kampovima na Lanterni, sustave pametnog nadzora električne energije, središnji nadzorni sustav navodnjavanja na poluotoku, sustav pročišćavanja sivih voda u kampu Lanterna, odvajač masti iz otpadne vode, sustav za iskorištavanje otpadne topline iz sustava hlađenja za korištenje u pripremi tople vode u hotelu Valamar Club Tamaris te sustavu daljinskog nadzora potrošnje vode iz javnoopskrbne mreže. Strateški petogodišnji investicijski plan Riviera Adria d.d. predviđa daljnja ulaganja na poluotoku Lanterna, primarno u svrhu unapređenja postojećih objekata, infrastrukture i okoliša.

ROBERT BOSCH d.o.o. 2013. Bosch Hrvatska je regionalna grana Bosch Grupe. Grupa Bosch vodeći je globalni dobavljač tehnologija i usluga. Prema preliminarnim brojkama u poslovnoj 2011. više od 303.200 zaposlenika ostvarilo je promet od 51,4 mili-

10/12/2013 5:13:21 PM

jarde eura na području automobilskih i industrijskih tehnologija, robe široke potrošnje i graditeljskih tehnologija. Grupa Bosch sastoji se od tvrtke Robert Bosch GmbH i više od 350 podružnica i regionalnih kompanija u oko 60 zemalja. Ako ubrojimo i njegove prodajne i servisne partnere, Bosch ima svoje predstavnike u oko 150 zemalja. Ova svjetska mreža za razvoj, proizvodnju i prodaju temelj je za daljnji rast. Bosch je u 2011. godini potrošio više od četiri milijarde eura na istraživanje i razvoj te prijavio više od 41000 patenata diljem svijeta. Svojim proizvodima i uslugama Bosch unapređuje kvalitetu života nudeći inovativna i korisna rješenja. Bosch Thermotechnik GmbH predstavlja poslovno područje toplinske tehnike grupe Bosch i sa svojim je međunarodnim predstavništvima vodeći europski proizvođač proizvoda za grijanje i pripremu tople vode koji štede resurse. Bosch Thermotechnik GmbH raspolaže snažnim međunarodnim markama i širokim programom proizvoda, koji se proizvode u ukupno 21 tvornica u 11 zemalja Europe i Sjeverne Amerike.

SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. 2013. Tvrtka Schneider Electric, svjetski stručnjak u upravljanju energijom, nudi integrirana rješenja kako bi energiju učinila sigurnom, pouzdanom, efikasnom i produktivnom na polju energetike i infrastrukture, industrije, podatkovnih centara, građevinarstva i tržišta stambenih objekata.

Tvrtka Schneider Electric sa svojih 120.000 zapo-

slenika u 102 zemlje pomaže pojedincima i organizacijama da na najbolji način iskoriste svoju energiju. U cilju ispunjenja zahtjeva korisnika, Schneider Electric je razvio mrežu distributera, sistem integratora te proizvođača ra-

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

35


sklopne opreme. Kako bi nadopunio svoje partner. Stručnost akumulirana unutar grupe pokriva djelatnosti, tehnologiju i zahtjeve korisnika. Širom svijeta grupa surađuje s korisnicima ispunjavajući njihove potrebe te se takav pristup njeguje i u Hrvatskoj. Korisnicima se nudi niz rješenja, bilo da se nude izravno ili preko mreže Schneider Electric partnera.

SLINK 2014. Slink je obrt osnovan 2004. godine te trenutno broji 10-ak zaposlenih. Od svog osnutka okrenut je razvoju Internet aplikacija, a posljednjih nekoliko godina primarno se okreće informacijskim sustavima u poljoprivredi. Obrt SLink vlasnik je najvećeg portala informativno-edukativnog karaktera o događanjima u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji gdje se na jednom mjestu nude dnevni dotok stručnih informacija, oglasnik i mogućnost trženja roba. U segmentu zelenog gospodarstva tvrtka se ističe projektom “eGAP”, Internet aplikacijom za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje u cilju proizvodnje zdravstveno ispravne hrane i očuvanja kvalitete okoliša. Projekt je na tržištu prisutan od rujna 2012. te je u tom vremenu ostvario više od 800 korisnika aplikacije. eGAP podiže razinu konkurentnosti proizvođača te omogućuje analize proizvodnih rezultata čime dovodi do razvoja pojedinog gospodarstva.

SOLARIS d.d. 2012. Solaris je društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Šibeniku. Društvo Solaris je osnovano 1967. godine pod imenom HTP Solaris, da bi od 1995. godine djelovalo kao dioničko društvo. Ponuda Solarisa u segmentu zelenog gospodarstva posebno se ističe kroz projekt Dalmatinsko etno selo. Dalmatinsko etno selo sadržajima i ponudom konkurentan je proizvod na hrvatskom i međunarodnom tržištu. U osnovi inovativnog karaktera, najveća je atrakcija Solaris Beach Resorta i kao takav predstavlja dodanu vrijednost turističke ponude. Dalmatinsko etno selo u svom pristupu gostima slijedi eko trendove, prvenstveno zahvaljujući Eko vrtu. Njegujući izvornu dalmatinsku tradiciju u Solarisovoj ponudi je i maslinovo ulje proizvedeno u uljari u Dalmatinskom etno selu od plodova masline s 1.500 stabala njegovanih u masliniku u Resortu. Ovaj jedinstveni proizvod hrvatskog turizma, sadržajima, ponudom i pričom, nudi izvorne vrijednosti duboko ukorijenjene u dalmatinsku tradiciju.

SOLARNI PROJEKTI d.o.o. 2013. Solarni Projekti je brand i tvrtka specijalizirana za razvoj projekata u domeni obnovljivih izvora energije. Iza respektabilnog imena stoje hrvatski eksperti koji konkuriraju vodećim međunarodnim korporacijama u ovom segmentu gospodarstva. Upravo oni svojim znanjem, iskustvom te primjenom novih tehnologija žele Hrvatskoj vratiti epitet regionalnog industrijskog lidera. Koristeći isključivo najkvalitetniju i najpouzdaniju tehnologiju koju svijet i tržište danas poznaje, tvrtka Solarni Projekti izgradila je i spojila na distributivnu mrežu najveći broj fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj.

STELLA MEDITERRANEA d.o.o. 2014. Stella Croatica već dugi niz godina slovi za priznatog proizvođača tradicionalnih dalmatinskih delikatesa. Priču o svojim proizvodima započeli su na otoku Mljetu 2002. godine, naslanjajući se na dugogodišnju obiteljsku tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Vrhunsko maslinovo ulje, deserti od smokve, badema i agruma, zdravi snack s medom, niz ukusnih i simpatičnih keksića, džemovi i namazi, sastavni su dio jedinstvene ponude. Uz pažljivo oblikovanu ambalažu i posebno pozicioniranje zaslužuju prefiks premium boutique proizvoda te istinskog gastro suvenira mediteranskog podneblja. Pomno izrađeni proizvodi ne samo da čuvaju svo bogatstvo okusa netaknute dalmatinske prirode već su i protkani pažnjom i ljubavlju onih koji ih i danas pripremaju na ‘starinski’ način, manufakturno, ali poštujući sve propise suvremenih standarda u pripremi hrane. Od samih početaka tvrtka proizvodnju obavlja prema HACCP standardu, a novi proizvodni pogon je po principima tog standarda i projektiran. Također, Stella Croatica je prva hrvatska tvrtka koja je primila HALAL certifikat.

SUSTAV JAVNIH BICIKALA d.o.o. 2014. Sustav javnih bicikala d.o.o. je tvrtka koja je s poslovanjem krenula 2013. godine s ciljem razvoja bike sharing sustava u Hrvatskoj. Misija tvrtke je osigurati svakom korisniku brz, praktičan, zdrav, siguran i cjenovno povoljan način prijevoza, a odvija se pod sloganom “Sjedni i vozi!”. S tim ciljem osmišljen je “Nextbike” - sustav javnih bicikala koji omogućuje

36


Eko park

Ninska laguna www.nin.hr GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

37


korisnicima automatsko, brzo i jednostavno unajmljivanje bicikala na terminalu stanice putem korisničke kartice, poziva službi za korisnike te putem mobilne aplikacije za iPhone i Android. Bicikli i stanice nalaze se na najfrekventnijim lokacijama u gradu te su opremljeni atraktivnim površinama za oglašavanje koje se uz naknadu ustupaju oglašivačima i predstavljaju važan dio prihoda nositelja licence. Posebnost Nextbike poslovnog modela u odnosu na ostale je to što su svi gradovi umreženi, a jedna registracija vrijedi za sve gradove u svijetu gdje Nextbike postoji. Time sustav dobiva na dodanoj vrijednosti budući da je jednom registracijom moguće koristiti uslugu u cijelom svijetu. Vizija Sustava javnih bicikala d.o.o. je biti najbolji sustav javnih bicikala kao temelj ekološki i ekonomski održivog urbanog transporta u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji.

SVEUČILIŠTE U SPLITU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 2014. Elektrotehnički fakultet u Splitu osnovan je 1960. godine, a iste godine ustanovljen je i Centar za izvanredni studij strojarstva u Splitu. Njihovim objedinjavanjem od 1971. godine djeluje Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje - FESB, koji je od 1974. godine u sustavu Sveučilišta u Splitu. Temeljna je djelatnost FESB-a visokoobrazovni nastavni, znanstveno-istraživački, razvojni i stručni rad iz područja tehničkih znanosti - znanstvenih polja elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu razvio je projekt pod nazivom “Inteligentna interaktivna fasada s dvostrukom staklenom ovojnicom (DISO)”. Na Katedri za konstrukcije Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu već duži niz godina se u sferi znanstvenih istraživanja i obrazovanja razvijaju i proučavaju sustavi energetski učinkovitih konstrukcijskih sustava ovojnica zgrada. Pri tome su istraživanja usmjerena na primjenu aluminija u razvoju konstrukcijskih rješenja i izvedbe ostakljenih fasada zgrada visoke energetske učinkovitosti. Kao rezultat takvih aktivnosti je i izvedbeno projektantsko rješenje višekatne dvostruke koridor fasade na zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET 2012. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof.dr.sc. Stjepana Lakušića 2011. godine okončao je projekt pod nazivom “Betonske barijere za zaštitu od buke s apsorbirajućim slojem od reciklirane gume - RUCONBAR”. RUCONBAR (Rubberissed Concrete Noise Barriers) predstavlja novo, eko-inovativno rješenje betonskih barijera za zaštitu od buke. Inovativan sastav i postupak dobivanja apsorbirajućeg sloja, čija struktura sadrži 40% gumenog granulata dobivenog recikliranjem otpadnih guma, razvijen je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a cjelokupna proizvodnja izvediva je u hrvatskim pogonima. Ovaj tip barijera se zasniva na ideji upotrebe recikliranih materijala u novom proizvodu, čime se donosi dobrobit u područjima zaštite od buke, gospodarenja otpadom te smanjene upotrebe prirodnih resursa. RUCONBAR predstavlja inovativno rješenje u proizvodnji barijera za zaštitu od buke te je za isti provedena patentna zaštita pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET 2013. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof.dr.sc. Ivane Banjad Pečur 2013. godine okončao je projekt pod nazivom “ECO-SANDWICH: Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog agregata”. Eco-Sandwich, predgotovljeni ventilirani zidni panelni sustav, ima veliki potencijal značajno poboljšati energijsko svojstvo postojećih zgrada. Sastoji se od dva sloja betona koji su međusobno povezani rešetkastim nosačima od nehrđajućeg čelika. Od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, 50% je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim iz građevinskog otpada. Unutarnji, nosivi sloj betona izrađen je od recikliranog betonskog loma, dok je vanjski fasadni sloj izrađen od reciklirane opeke kao agregata u betonu. Kao toplinsko izolacijski materijal koristi se novorazvijena mineralna vuna izrađena korištenjem Ecose® tehnologije koja umjesto formaldehida koristi prirodne smole kao vezivo. Analiza životnog ciklusa pokazuje da je ugradnjom Eco-Sandwich zidnih panela umjesto zidnih panela s 10 [cm] EPS osnovne izolacije ušteđeno 43% od ukupne energije tijekom 50 godina, dok je emisija CO2 smanjena za 34%.

TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. 2012. Tvrtka Tehnoplast Profili d.o.o. se od svojeg osnutka 1980. godine bavi izradom alata za industrijsku proizvodnju (od dizajniranja i izrade prototipova do proizvodnje na CNC strojevima itd.) te PET i polietilenskom ambalažom. Osim toga,

38


GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

39


tvrtka je zauzela važnu poziciju u naftnoj industriji (proizvodnja opreme za mjerenje i ispitivanje u naftnoj industriji) te drugim srodnim područjima. Kroz niz godina rada Tehnoplast Profili d.o.o. su izgradili iskustvo u izradi cjelokupnog tehnološkog rješenja, od projekta do gotovog proizvoda, radionicu opremljenu strojevima visoke preciznosti i velikih gabarita, kontinuitet u kvaliteti konačnih proizvoda, produktivnost kroz šestodnevni radni tjedan u dvije smjene te pouzdanost kroz 24-satni rad svaki dan u slučaju hitnih intervencija, servisa ili tehničkog savjetovanja. U segmentu zelenog gospodarstva tvrtka Tehnoplast Profili je, slijedeći suvremene trendove, započela s projektom industrijske proizvodnje pasivnih kuća.

TELEKTRA d.o.o. 2013. Tvrtka Telektra, sa sjedištem u Sesvetama, kroz 25-godišnju tradiciju i u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom i normom ISO 9001:2008, vodeća je tvrtka na tržištu u projektiranju rasvjetnih rješenja (Light Design) i sustava upravljanja rasvjetom (LMS), sa naglaskom na energetsku učinkovitost. Ujedno je i ekskluzivni zastupnik ili distributer renomiranih europskih proizvođača rasvjete i opreme za upravljanje rasvjetom, s odjelom elektroinstalacija koji zaokružuje potpunu uslugu praćenja investicije kroz kompletan proces. Vrhunsko znanje, konstantna edukacija i najnapredniji alati, aktivno sudjelovanje stručnjaka u funkciji predavača na seminarima i konferencijama, ali i veliko iskustvo prikazano kroz reference potvrđuju kvalitetu te izdvajaju Telektru d.o.o. od konkurencije.

TIP KREATIVA d.o.o. 2014. Tip Kreativa d.o.o. je osnovana u lipnju 2013. godine s ciljem pokretanja prvog hrvatskog digitalnog magazina o turizmu i putovanjima tipTravel magazine, koji hrvatska i svjetska odredišta, njihovu bogatu turističku ponudu, raznolike turističke proizvode i potencijale kontinuirano približava čitateljima u Hrvatskoj i svijetu te ih potiče na putovanja tijekom cijele godine. Uz niz autorskih reportaža i fotografija o hrvatskim i svjetskim odredištima, magazin u svakom broju donosi korisne i zanimljive informacije iz svijeta turizma i putovanja, najave manifestacija i događanja te informacije o najnovijim turističkim trendovima. Magazin se izdaje isključivo u digitalnom obliku kako bi se očuvao okoliš, što je u konačnici i potvrda ekološkog usmjerenja tvrtke Tip Kreativa kojoj je dodijeljen GREEN MARK kao oznaka izvrsnosti. tipTravel magazine izlazi četiri puta godišnje te je besplatno dostupan online na hrvatskom, engleskom te njemačkom jeziku. U suradnji s tvrtkom Aplitap je postavljen i na iOS Newsstand aplikaciju u App Store-u, a magazin se može pratiti i putem Facebook-a. Osnovni cilj tvrtke Tip Kreativa d.o.o. je pozicionirati tipTravel magazine na mjesto vodećeg online magazina te izvora informiranja i preporuka “iz prve ruke” o hrvatskim odredištima, njihovim turističkim proizvodima, ponudi i brendovima, istovremeno prateći svjetske turističke trendove, koji u prvi plan stavljaju održivost, te vodeći računa o zaštiti okoliša i važnosti razvoja poslovanja na ekološkim načelima.

TRIGRANIT LANIŠTE d.o.o. 2012. TriGranit Lanište d.o.o. dio je izrazito uspješne međunarodne kompanije TriGranit Development Corporation sa sjedištem u Budimpešti te objedinjuje tim stručnjaka u području razvoja ekskluzivnih tzv. landmark objekata, njihovog financiranja, najma i u konačnici upravljanja istima.

Projekt tvrtke Trigranit Lanište koji pripada ka-

tegoriji zelenog gospodarstva jest trgovačko-zabavni centar četvrte generacije - ARENA Centar. ARENA Centar je komercijalna zona u potpunosti posvećena interesu kupca i ugodi boravka tijekom posjeta. Izgrađenost objekta i uređenje okoliša stvaraju poseban ugođaj koji na pažljivo balansirani način stvara odnos komercijalnog i kupcu slobodnog prostora s velikim vanjskim pristupnim okolišem. Mikroklimatski uvjeti u zatvorenom prostoru su pažljivo održavani te nema stagnantnih slojeva zraka. Energetska učinkovitost instalirane opreme stalno se prati, dok su sustavi i procedure zaštite vanjske i unutarnje okoline pod stalnim nadzorom ugovorne referentne tvrtke te uprave ARENA Centra.

TZ GRADA NINA 2013. Nin ima uzbudljivu prošlost i prekrasnu sadašnjost. Sve njegove priče i spomenici, sva njegova ljepota i prirodna bogatstva tu su da u njima uživate i pronađete toliko potrebnu radost, zdravlje i duševno zadovoljstvo. Priroda i čovjek učinili su ga gradićem ugodnim za odmor, zanimljivim zbog bogate povijesne baštine i odličnim za zdravlje. On je najstariji hrvatski kraljevski grad, kolijevka hrvatske države, a u njemu je najmanja katedrala na svijetu i krunidbena crkva sv. Nikole te jedna od

40


najljepših svjetskih plaža. Nin ima bogatu kulturnu riznicu i očuvanu prirodu uz izvanredno lijep okoliš. U segmentu zelenoga gospodarstva Grad Nin, odnosno Turistička zajednica Grada Nina ističe se projektom “Mreža pješčanih staza na kraljičinoj plaži i lokalitetu ljekovitog blata (početne aktivnosti u razvoju Eko parka ninska laguna)”. Plaže Nina jedan su od njegovih zaštitnih znakova i impresivna slika koju pamte svi koji su barem jednom posjetili ovaj grad. Njihova ukupna dužina je čak 8.000 metara. Najdulja i najpoznatija od njih je 3 kilometara duga, pješčana Kraljičina plaža u blizini koje se nalazi najveći poznati lokalitet ljekovitog blata u Hrvatskoj. Turistička zajednica grada Nina odlučila je unaprijediti stanje plaže obnovom šetnice i uspostavom mreže pješačkih staza koja bi povezivala ova dva lokaliteta te otvorila prostor za kreiranje eko parka Ninska laguna.

TZ GRADA SOLINA 2014. Turistička zajednica grada Solina osnovana je 1998. godine radi podizanja kvalitete turističkih usluga te bolje prezentacije bogate solinske spomeničke i prirodne baštine. Područje djelovanja TZ grada Solina uključuje poticanje, koordinaciju i organiziranje kulturno-umjetničkih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude Grada, poticanje održavanja kulturno-povijesnih spomenika i njihovo uključivanje u turističku ponudu te razvijanje svijesti o važnosti turizma i potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda Solina, a osobito zaštite okoliša. Turistička zajednice grada Solina razvila je projekt pod nazivom “Poslovno turistički promotivni suvenir “Podložak za post-it notes - Solin hit destinacija 2014”, a riječ je promotivnom suveniru spomenute turističke zajednice koji na inovativan način prezentira atrakcije Grada sugerirajući kroz oblik ruke potencijalnom posjetitelju kako je Solin destinacija “za 5” navodeći pritom pet glavnih razloga zašto ga posjetiti i zašto je baš ovaj dalmatinski gradić hit destinacija. Projektom je istaknuta promidžba grada Solina i uvrštavanje istog u turističke itinerere turističkih agencija.

TZ GRADA ZAGREBA 2014. Turistička zajednica Grada Zagreba osnovana je 1992, godine temeljem Zakona o turističkim zajednicama, a radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta, podizanja kvalitete turističke ponude, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada. U suradnji sa partnerima Katapult promocijom d.o.o. te G.A.D. produkcijom d.o.o. iz Zagreba razvili su projekt “Dvorišta”. Cilj projekt je revitalizacija povijesne jezgre grada Zagreba (Gornji grad) kroz različite sadržaje i kulturne programe namijenjene turistima i građanima, otkrivanje skrivenih dvorišta zagrebačkog Gornjeg grada, motiviranje lokalnog stanovništva da posjete događanja i postanu ambasadori turističkih atrakcija u gradu i kulturne baštine Zagreba, poticanje institucija na Gornjem gradu da otvore svoja vrata građanima i drugo. Riječ je o jedinstvenoj kulturno-turističkoj manifestaciji koja javnosti otkriva skrivena dvorišta i vrtove zagrebačkog Gornjeg grada, a kao inovativnost projekta ističe se proširivanje namjene svakog dvorišta iz “okućnice” u “mjesto boravka i druženja”.

UPGRADE ENERGY d.o.o. 2013. Upgrade Energy d.o.o. je tvrtka - kćerka belgijske tvrtke Upgrade Energy Belgium, specijalizirana za projektiranje, isporuku i održavanje projekata obnovljivih izvora energije; solarne elektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomase, geotermalne elektrane, male hidroelektrane. Strategija za hrvatsko tržište usmjerena je na instalaciju solarnih elektrana na krovove (integrirane sunčane elektrane), snage od 30kW - 1MW te solarnih elektrana na zemlji snage do 1MW. Nositeljima projekata tvrtka nudi visokokvalitetnu i provjerenu opremu te instalaciju elektrane “ključ u ruke”, partnerstvo, ali i mogućnost unajmljivanja krovova i/ili otkupa zemljišta za realizaciju solarnih elektrana.

VR ENBEKON d.o.o. 2013. VR Enbekon, konzorcij osnovan na inicijativu Volksbank-Raiffeisenbank iz Njemačke, međunarodni je centar izvrsnosti i kvalitete, formiran s ciljem razvoja projekata u domeni obnovljivih izvora energije, a s posebnim naglaskom na solarne projekte. Iza respektabilnog imena stoje hrvatski eksperti koji konkuriraju vodećim međunarodnim korporacijama u ovom segmentu gospodarstva. Upravo oni svojim znanjem, iskustvom te primjenom novih tehnologija žele vratiti Hrvatskoj epitet regionalnog industrijskog lidera. Koristeći isključivo najkvalitetniju i najpouzdaniju tehnologiju koju svijet i tržište danas poznaje, tvrtka VR Enbekon izgradila je i spojila na distributivnu mrežu najveći broj fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj.

GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

41


Bosch i Buderus inovativna i energetski učinkovita rješenja za Vaš dom

Bosch vam stavlja na raspolaganje široku i jedinstvenu ponudu izvanrednih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Široki program samostojećih i zidnih toplinskih uređaja, uključujući solarne sustave, dizalice topline i grijalice vode. Ovi uređaji ne samo da ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu topline i komfora, nego jamče i maksimalnu energetsku učinkovitost i odgovornost prema okolišu. www.bosch-climate.com.hr, www.buderus.com.hr

42


GREEN MARK: Hrvatski nositelji 2015.

43


Budućnost

44

je ugodno stanovanje u energetski učinkovitim

Knauf Insulation je nositelj oznake Green Mark za najbolji

i održivim zgradama. S nama, to je sadašnjost.

proizvod hrvatskog zelenog gospodarstva - toplinsku izolaciju

www.knaufinsulation.hr

od mineralne vune Ecose® Technology.