Page 1

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU

GREEN MARK Dobrodošli u vrijeme tranzicije gospodarstva u zeleno... Integrirana rješenja i platforme za razvoj zelenog gospodarstva

Siječanj 2013 croenergo.eu


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

SAVEZA ZA ENERGTIKU ZAGREBA

SADRŽAJ 6 I POGLAVLJE

SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA

14 II POGLAVLJE

GREENOVATION 2012

18 III POGLAVLJE CBTOUR 2012

24 IV POGLAVLJE

MEDIJSKI PORTAL CROENERGO.EU

14

26 V POGLAVLJE

GREEN-TECH ONLINE SHOP ENERGOSTORE.COM

GREENOVATION - PRVA HRVATSKA NAGRADA ZA RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA

28 VI POGLAVLJE

U ukupno 10 kategorija dodijeljene su prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva “GREENOVATION”...

32 VII POGLAVLJE

GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA OZNAKE GREEN LABEL I GREEN MARK

36 VIII POGLAVLJE

LIVING GREEN I LIVING GREEN LOYALTY CARD PROGRAM

38 IX POGLAVLJE

NAGRADA ECO OSCAR

40 X POGLAVLJE

IZVRŠENJE PROGRAMSKOG PLANA ZA 2012. GODINU

28 GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA Održani su prvi Međunarodni gospodarsko-investicijski dani i sajam razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu “GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA”...

42 XI POGLAVLJE

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU

44 XII POGLAVLJE

PROGRAMSKI PLAN ZA 2013.

46 XIII POGLAVLJE FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.

48 XIV POGLAVLJE

CJENIK USLUGA ZA 2013.

50 XV POGLAVLJE

ZAKLJUČAK I ZAHVALA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU · No. 2 · Siječanj 2013 · Godina 3 · IZDAVAČ SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA · MJESTO IZDAVANJA Republika Hrvatska | Zagreb · FOTOGRAFIJE I GRAFIKE ENERGO MEDIA, partnerske medijske kuće i promocijski sustavi prikazanih idejnih i gotovih rješenja · GLAVNI UREDNIK Tomislav Marjanović · POMOĆNIK UREDNIKA Marin Pasarić · GRAFIČKO OBLIKOVANJE ENERGO MEDIA | Tomislav Marjanović · TISAK STEGA TISAK · DISTRIBUCIJA ENERGO MEDIA SERVIS i SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA · © Sva prava pridržana.

2


GREENVEST: HOME EDITION ARENA CENTAR ZAGREB 17.-19.10.2013. greenvest.com.hr

Izdanje prvog hrvatskog green lifestyle sajma otvorenog tipa održati će se u trgovačkom centru Arena, a riječ je o predstavljanju tvrtki i njihovih ’green’ usluga, proizvoda i tehnologijakrajnjimpotrošačima. > 125.000 posjetitelja u tri dana događanja | > 25.000 primjeraka kataloga | > 1.000 m2 izložbene površine

Dobrodošliuvrijemetranzicijegospodarstvauzeleno...

ENERGOMEDIASERVIS GrandCenter ul.PetraHektorovića2/V 10000Zagreb T:+38516441445 F:+38516441400 info@croenergo.eu


UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

P

oštovane

čitateljice

i

poštovani

čitatelji,

Pred Vama se nalazi Godišnje izvješće o radu Saveza za energetiku Zagreba za 2012. godinu te Godišnji program rada Saveza za 2013. godinu. U odnosu na 2011. godinu, odlučili smo se na realizaciju modernog i čitkog izvješća kako bismo Vas dodatno upoznali, na jednom mjestu, s našim radom i djelovanjem. Ovo izvješće sadrži sve relevantne informacije o radu Saveza za energetiku Zagreba tijekom 2012. godine, usporedbe s 2011. godinom te planove za 2013. godinu. Za razliku od 2011. godine odlučili smo se u fokus staviti strateške programe i projekte Saveza, a sve popratne programe i projekte koje Savez provodi - samo spomenuti. U odnosu na 2011. godinu i prema predviđenom Programskom planu za 2012. godinu, Savez za energetiku Zagreba je tijekom 2012. godine realizirao znatno veći obim programa i projekata od zamišljenog, pritom se pridržavajući usvojenog Financijskog plana za 2012. godinu. Naime, prema Programskom planu za 2012. godini određeno je kako će Savez za energetiku Zagreba provoditi gospodarske programe (za članove, od interesa za Republiku Hrvatsku, provedba međunarodne kampanje INVEST IN GREEN CROATIA započete tijekom 2011. godine te organizacija GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA), programe iz područja financijskoj i investicijskog tržišta (nastavak redovitih i uspostava novih programa, digitalna katalogizacija ponuda i potražnji na nacionalnom investicijskom tržištu), programe poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (nacionalni i europski fondovi), političke programe i programe nacionalnih i europskih zakonodavnih okvira, medijske programe, medijske programe promocije znanstvenih, razvojnih i industrijskih projekata te programe stručne popularizacije energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša (posebno s aspekta provedbe oznaka GREEN MARK i GREEN LABEL). Čitajući samo uvodni dio možete zaključiti kako je Savez za energetiku Zagreba u cijelosti izvršio zamišljeni programski plan, pri tome realizirajući niz novih programa i projekta, a o čemu svjedoči niz medijskih natpisa. Sukladno tome, u sljedećim smo poglavljima detaljnije analizirali nekoliko strateških i dugoročnih projekta Saveza za

energetiku Zagreba koji su ujedno temelj za uspostavu i razvoj ostalih programa koje Savez za energetiku Zagreba provodi. Savez za energetiku Zagreba odnosno njegovi članovi nositelji su niza zaštita intelektualnog vlasništva i to iz područja industrijskog dizajna te žiga (figurativni i verbalni) što pokazatelj kako su programi i projekti Saveza za energetiku Zagreba inovativni i jedinstveni na hrvatskom tržištu. Savez za energetiku Zagreba dobitnik je nagrade HRVOJE POŽAR za popularizaciju energetike putem medijskog portala CROENERGO.EU tijekom 2011. godine i dobitnik nagrade EKO OSKAR u 2012. godini u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju za 2011. godinu. Nadamo se kako ćete biti zadovoljni dostignućima Saveza za energetiku Zagreba te Vam na početku 2013. godine želimo zaželjeti dobrodošlicu u vrijeme tranzicije gospodarstva u zeleno... Tomislav Marjanović, predsjednik Saveza za energetiku Zagreba

5


1. POGLAVLJE SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

P

uni naziv organizacije je ‘Savez za energetiku, obnovljive izvore energije, poticanje energetske efikasnosti i zaštitu okoliša Zagreba’, a u pravnom se prometu, sukladno Statutu, koristi skraćenim nazivom ‘Savez za energetiku Zagreba’. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.), Savez za energetiku Zagreba je stajališta pravno ustrojbenog oblika udruga više razine, a temeljna registrirana djelatnost su djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n. Savez za energetiku Zagreba je utemeljen 15. rujna 2010. godine, održavanjem osnivačke sjednice Saveza za energetiku Zagreba. U siječnju 2011. godine održana je prva, a u siječnju 2012. godine druga redovita sjednica Počasnog predsjedništva Saveza za energetiku Zagreba. Počasno predsjedništvo Saveza za energetiku Zagreba čine osnivačke članice Saveza te njegove redovite pravne članice. Naime, Savez za energetiku Zagreba je udruga više razine u koju se mogu učlaniti fizičke osobe, ali je primarno težište stavljeno na članstvo pravnih osoba te dodjelu počasnih članstava fizičkim osobama za istaknuti doprinos ostvarenju programskih ciljeva i djelatnosti Saveza utvrđenih Statutom odnosno politika koje Savez provodi. Dodajmo ovome kako je Savez za energetiku Zagreba osnovan uz suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (energetske djelatnosti Saveza), Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (djelatnosti Saveza iz područja zaštite okoliša), Ministarstva uprave (status udruge više razine i organizacije s pravom ‘jedinstvena područno-interesna organizacija na području grada Zagreba i Republike Hrvatske’), Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo te Gradskog ureda za opću upravu. Savez za energetiku Zagreba osnovan je na temelju Zakona o tehničkoj kulturi i Zakona o udrugama te svoje poslovanje vodi poštivajući sve važeće zakonske propise. To se posebno odnosi na Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija, slijedom čega Savez za energetiku Zagreba predaje tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća prema Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju. Savez za energetiku Zagreba je strukovno, nevladino i neprofitno udruženje fizičkih osoba, udruga, društava i drugih neprofitnih organizacija, obrta, malih i srednjih poduzeća, velikih trgovačkih i dioničkih društava čija je djelatnost širenje i promicanje znanstvene i inovacijske djelatnosti koje se odnose na harmonizaciju održivog razvitka i organiziranog sustava gospodarenja energijom kroz sustav povećanja energetske efikasnosti, sigurne dobave i opskrbe, diverzifikacije energenata i izvora, korištenja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, sprječavanja klimatskih promjena, odgovorne uporabe prirodnih resursa, poticanja realnih cijena energije i razvitak energetskog tržišta i poduzetništva. Savez okuplja i ugledne znanstvenike i inovatore iz područja energetike i obnovljivih izvora energije, te se u načelu u Savez slobodno mogu udružiti i sustavi znanstveno

– istraživačkih centara, poduzetničkih inkubatora, energetskih društava, trgovačkih društava u području energetike i obnovljivih izvora energije i drugi koji aktivno podupiru poštivanje međunarodnih obveza i djeluju u smislu redukcije emisije stakleničkih plinova, utjecaja na klimatske promjene, očuvanja životnog i radnog okoliša, povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva razvojem proizvodnje i primjene energetski učinkovitih proizvoda i tehnologija, smanjenja izdataka za energiju i mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta u sektoru razvoja energetskih usluga, proizvoda i tehnologija do faze njihove komercijalizacije i šire primjene uz dokazanu uporabnu i ekonomsku vrijednost. Savez je osnovan kao područno-interesna i jedinstvena neprofitna organizacija za područje grada Zagreba i Republike Hrvatske u sustavima razvoja energetike i obnovljivih izvora energije, smanjenja potrošnje energenata, sustavnog i kontinuiranog praćenja potrošnje električne energije, informiranja i lakšeg organiziranog planiranja godišnje energetske bilance, upravljanja i održavanja nekretnina, planiranja daljnjih mjera smanjenja potrošnje energije, lakšeg donošenja odluka o prioritetima ulaganja zbog mogućnosti objektivnih analiza, sustavnog kreiranja energetske politike na razini Grada Zagreba, informiranja građana o efikasnom korištenju energije u kućanstvima te očuvanja okoliša. Skrb o slobodnom udruživanju građana i o razvitku svekolike znanstvene i inovacijske djelatnosti u području energetike, obnovljivih izvora energije, poticanja energetske efikasnosti i zaštite okoliša, te poticanje na stvaralački, znanstveni i inovacijski rad; znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebice mladih, i nacionalni programi tehničkog, informatičkog, prirodoslovnog i gospodarskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, te natjecanja, izložbe i drugi načini prezentacije postignuća od interesa za Republiku Hrvatsku; međunarodna suradnja; inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća; skrb o istraživačko-razvojnom radu i stručni rad i osposobljavanje djelatnika u znanstvenom i inovacijskom sektoru; izdavačka djelatnost; obnašanje javnih ovlasti; rješavanje drugih pitanja od zajedničkog interesa članica sukladno zakonu i programu svekolikih aktivnosti u znanstvenom i inovacijskom djelovanju; te obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom, temeljni su razlozi osnivanja Saveza. Vizija - Savez za energetiku Zagreba ključna je organizacija u nacionalnom sustavu srodnih gospodarskih tema čija je osnovna uloga razvoj i provedba programa usmjerenih energetici, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša s ciljem jačanja tehnološkog razvoja kao pokretača održivog gospodarskog rasta zemlje. Misija - Uspješna i djelotvorna podrška primjenjivim istraživanjima, tehnologijskom razvoju i inovacijskom razvoju do faze komercijalizacije povezivanjem gospodarskih tema ključnih za razvoj energetike, obnovljivih izvora energije, poticanja energetske efikasnosti i zaštite okoliša te jačanje nacionalnog inovatorskog sustava i konkurentnosti malog i srednjeg gospodarstva.

7


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU I.I. Politika Saveza za energetiku Zagreba dvije godine je usmjerena razvoju hrvatskog zelenog gospodarstva Politika Saveza za energetiku Zagreba već dvije godine snažno podržava razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva. Savez, kroz Odjel za pitanja Europske unije u području energetike i zaštite okoliša, Odjel za financiranje projekata privatnog sektora, Odjel za investicijska ulaganja u energetiku i zaštitu okoliša te Odjel za poticanje i razvoj investicijskog tržišta (Invest in Green Croatia), provodi aktivne politike i mjere razvoja zelenog gospodarstva i investicija u području zelenog gospodarstva. U ovom trenutku Savez kroz Odjel za poticanje i razvoj investicijskog tržišta prati investicije privatnog sektora vrijedne nešto više od 850 milijuna eura, a riječ je o projektima Vjetroelektrana Senj, Mala Kapela i Medeni Dolac, Katalitička transformacija otpada primjenom procesa KURATA, SQE tehnologija gradnje niskoenergetskih objekata, Industrijska proizvodnja pasivnih kuća, Solar centar Kukuljanovo: Trgovački centar s integriranom fotonaponskom solarnom elektranom do 1 MW, Poslovni kompleks za izradu peleta i Sustav za iznajmljivanje bicikala na području Grada Zagreba po principu Bike Sharing-a. Za potrebe ovog izvješća sastavljeni su sažeci onih projekata u kojima je Savez za energetiku Zagreba najaktivniji. Projekt tvrtke Energija Projekt d.o.o. iz Senja predviđa izgradnju vjetroelektrane Senj istočno od grada Senja u blizini postojeće vjetroelektrane Vrataruša, a na području tri novim prostornim planom Ličko-senjske županije predviđenih vjetroelektrana Ritavac, Melnica i Francikovac. Na lokaciji VE Senj preliminarnom metodom je raspoređeno 62 vjetroagregata pojedinačne snage do 3MW. Ukupna investicija iznosi 225.000.000 eura. Temeljem ugovora sa GREEN ENERGY SOLUTION S.L., GES iz Španjolske, Kurata d.o.o. je otkupila prava na komercijalizaciju “Katalitičkog procesa Kurata” za Hrvatsku. Međunarodni partneri i investitori su Aporta Capital Group, Kurata Systems Group i Green Energy Solutions S.L.. Kurata sustav u mogućnosti je reciklirati sljedeće - naftu i naftni otpad uz iskoristivost procesa 100%, asfalt i asfaltni otpad uz iskoristivost procesa 95%, korištena motorna ulja uz iskoristivost procesa 95%, otpadnu plastiku (PE, PP, PS, PU...) uz iskoristivost procesa 93%, korištene automobilske gume uz iskoristivost procesa 70%, biomasu i druge tvari. Izlazni produkti iz procesa katalitičke transformacije otpada su dizel, benzin, kerozin ili goriva druge generacije (iz biomase). Ukupna investicija iznosi 80.000.000 eura. Simple Quick Economical (SQE) je projekt tvrtke Pjer d.o.o., a riječ je o ekonomski učinkovitoj tehnologiji gradnje armirano betonskih struktura s izrazito visokim vrijednostima energetske učinkovitosti. SQE je inteligentna metoda gradnje koja omogućava znatna poboljšanja u usporedbi s poznatim ICF i konvencionalnim sustavima gradnje. Riječ je o hrvatskoj inovaciji zaštićenoj u više od 60 zemalja svijeta. Ukupna in-

8

vesticija iznosi 10.000.000 eura. Industrijska proizvodnja 100% hrvatske pasivne kuće projekt je velikogoričke obiteljske tvrtke Tehnoplast profili d.o.o. Projekt se temelji na patentima vlasnika istoimene tvrtke. Godišnji kapacitet proizvodnje jednog proizvodnog pogona je do 200.000 m² jedinica stambenog, poslovnog ili proizvodnog prostora sa ukupno 300 zaposlenika. Učinkovitost sustava industrijske proizvodnje pasivnih građevina čini gradnju konkurentnom današnjim cijenama standardne gradnje, a investitorima jamči značajnu dobit. Ukupna investicija iznosi 40.000.000 eura. Solar centar Kukuljanovo - Trgovački centar s integriranom fotonaponskom solarnom elektranom do 1 MW i Poslovni kompleks za izradu peleta projekti su tvrtke Zona GP d.o.o.. Ukupna vrijednog prvog investicijskog projekta je 10.000.000 eura, a drugoga 5.000.000 eura. Savez za energetiku Zagreba u travnju 2011. godine pokrenuo je najveći hrvatski ‘GREEN’ projekt, upravo u nastojanju da značajnije doprinese razvoju ovoga sektora. Projekt uključuje medijski portal CROENERGO.EU, prvi green-tech online shop ENERGOSTORE.COM, prvi energo-media servis zatvorenoga tipa ENERGOMEDIA.COM, prvi green lifestyle magazin LIVING GREEN, prvi LIVING GREEN LOYALTY CARD program, međunarodne gospodarsko-investicijske dane i sajam razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA i prvi green lifestyle sajam otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION. U okviru Programa nacionalne diversifikacije gospodarskih subjekata koji djeluju u području zelenog gospodarstva tijekom 2012. godine u okviru medijskog portala CROENERGO.EU realizirana je usluga BAZA POSLOVNIH SUBJEKATA. Putem aplikacije, pravne osobe su u mogućnosti kreirati vlastitu mikro Internetsku stranicu unutar portala croenergo.eu. Kategorije usluge BAZA POSLOVNIH SUBJEKATA podijeljene su kako slijedi: biogoriva, biomasa, eko-proizvodi, ekotehnologije, eko-usluge, energetska učinkovitost, energija iz drugih izvora, geotermalna energija, hidroenergija, solarna energija, uslužne djelatnosti, vjetroenergija, voda, zaštita okoliša, zelena vozila i zgradarstvo. Važno je naglasiti i projekte GREEN LABEL i GREEN MARK koji su nastali u okviru Programa diversifikacije energetski učinkovitih (održivih) usluga, proizvoda i tehnologija dostupnih na hrvatskom tržištu. GREEN LABEL s jedne strane prati poslovne procese i sustave tvrtki te njihovu usklađenost s najvišim propisima energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, a GREEN MARK s druge strane izdvaja ‘green’ usluge, proizvode i tehnologije. Društvena dimenzija ovog projekta (razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva) dodatno je ojačana osmišljenim i tijekom ove godine po prvi puta provedenim izborom dobitnika prve hrvatske nagrade za razvoj zelenoga gospodarstva GREENOVATION 2012. U studenom 2012. godine otvoren je i natječaj za dodjelu druge po redu nagrade GREENOVATION, a koja će


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU se dodijeliti u 2013. godini u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna. U prosincu 2012. godine osnovani su Klub hrvatskih izvoznika u zelenom gospodarstvu, Klub žena hrvatskog zelenog gospodarstva i Fond za razvoj zelenog gospodarstva Hrvatske. Klub hrvatskih izvoznika u zelenom gospodarstvu je zajednica orijentirana prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju u sektoru zelenog gospodarstva, a izvozno su orijentirane tvrtke ili to žele postati u bliskoj budućnosti. Članovi kluba okupljaju se kako bi prodiskutirali trenutno aktualne gospodarske teme, razmijenili iskustva, vještine i znanja te olakšali sebi i drugima izvoz zelenih proizvoda, tehnologija i usluga. Klub će članovima omogućiti dodatno povezivanje s tvrtkama u inozemstvu koje također dijele njihov svjetonazor u pogledu razvoja zelenog gospodarstva, a sve s ciljem produktivnijeg i bržeg plasmana proizvoda, tehnologija i usluga na inozemnom tržištu. Posebnost ovog kluba je pronalaženje najadekvatnijeg tržišta putem savjeta, projektnih studija i općih savjetodavnih usluga, i to prvenstveno kroz pružanje informacija o kulturnim i gospodarskim posebnostima ciljanih izvoznih tržišta, kao i stupnju razvijenosti njihovog zelenog gospodarstva. Povezivanje sa sličnim interesnim klubovima diljem svijeta dodatno će olakšati prodor na strana tržišta, omogućiti razmjenu znanja i iskustava te osposobiti hrvatske kompanije na povećanje izvoza u ukupnom udjelu poslovanja. Cilj Kluba žena hrvatskog zelenog gospodarstva je povezati poslovne žene iz različitih sektora zelenog gospodarstva te im na taj način otvoriti dodatni kanal za profesionalni i poslovni rast temeljen na načelima zelenog i održivog razvoja. Zajedništvo je prva i najvažnija odrednica Kluba budući da povezivanjem različitih sektora zelenog gospodarstva i međusobnom razmjenom znanja, savjeta, vještina i iskustava između članica Kluba, jača i njihova prepoznatljivost te vidljivost na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posebna odrednica ovog Kluba je pružanje pomoći ženama poduzetnicama koje tek započinju s poslovanjem koje je usko vezano uz segment razvoja zelenog gospodarstva. Fond za razvoj zelenog gospodarstva Hrvatske tijelo je u okviru Saveza koje će putem međunarodnih i domaćih fondacija i tvrtki te raznih programa prikupljati sredstva za potrebe razvoja projekata hrvatskog zelenog gospodarstva, posebno s naglaskom na inovativne i dugoročno održive projekte. Osim navedenog, Savez za energetiku Zagreba i tvrtka Energo Media Servis na godišnjoj će razini izdvajati 10% ukupnog prihoda u korist Fonda, a važno je naglasiti kako se Fond neće financirati iz sredstava javnog novca. Prvi natječaj Fonda za dodjelu sredstava poduzetnicima biti će raspisan u siječnju 2014. godine, a procjenjuje se kako će se sufinancirati oko 25 projekata godišnje. I.II. Ostali programi Saveza za energetiku Zagreba Savez za energetiku Zagreba aktivan je u provođenju programa iz područja financijskog i investicijskog tržišta,

programa poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (posebno informiranje o financiranjima putem programa Poduzetnički impuls Ministarstva poduzetništva i obrta te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), političkih programa i programa nacionalnih i europskih zakonodavnih okvira (posebno zakoni vezani uz sektor energetike i obnovljivih izvora energije), medijskih programa, medijskih programa promocije i popularizacije znanstvenih, razvojnih i industrijskih projekata te programa stručne popularizacije energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Savez za energetiku Zagreba izrazito je aktivan, između ostalog, po pitanju praćenja nacionalnih i europskih zakonodavnih okvira u području energetike i zaštite okoliša. Naime, Savez za energetiku Zagreba na razini nacionalnih zakonodavnih okvira aktivno prati sve sjednice Vlade Republike Hrvatske i sjednice Hrvatskog sabora te putem medijskog portala CROENERGO.EU izvještava o svim zakonodavnim promjenama na dan nastanka odnosno stupanja na snagu putem Narodnih novina (izdvajamo neke od najaktualnijih naslova u 2012. godini: Uredba o izmjenama uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom, Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i flouriranim stakleničkim plinovima, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Vlada donijela uredbu o naknadi za legalizaciju zgrada, Novi zakon o čišćim brodskim gorivima, Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Ministrica Holy predstavila Nacrt prijedloga zakona o zaštiti prirode, Predstavljen Nacrt prijedloga zakona o zaštiti okoliša, Prijedlog Pravilnika o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Vlada usvojila prijedlog zakona o energiji, Novi Zakon o energiji posebno vodi računa o zelenoj energiji, Vlada odluke o cijenama energetskih proizvoda prepustila HERA-i, Sabor o izmjenama Zakona o CEI-ju, U Saboru o zakonima o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Sabor: Smanjuje se procedura za postavljanje malih solarnih elektrana, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, s konačnim prijedlogom zakona, Manje tarife za energiju iz obnovljivih izvora, Energetika i energetska učinkovitost u prvom planu: Investicijski ciklus od 2012.-2015., Smanjena naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Prijedlog pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Prijedlog Odluke o osnivanju povjerenstva za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada, Sabor o smanjivanju naknade za općekorisne funkcije šuma, Ministrica Holy osnovala Forum za zaštitu okoliša i prirode, OIEK: Visine tarifnih stavki za 2012. godinu, Sutra rasprava o transeuropskoj energetskoj infrastrukturi, ostvarivanju energetskih ciljeva iz Strategije 2020 i energetskoj učinkovitosti, Proračun 2012.: Za reformu energetskog sektora 21 milijun kuna, Mini-

9


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU starstvu zaštite okoliša i prirode 272 milijuna kuna, Prijedlog Pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica, Koji poslovni subjekti imaju obvezu praćenja emisija stakleničkih plinova?, Sabor sutra o izmjeni zakona o šumama, Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina, Odluka o izmjeni odluke o naknadi za organiziranje tržišta električne energije, Na javnoj raspravi Nacrt prijedloga zakona o otpadu, Novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - II. dio, Potpora izmjenama zakona o prostornom uređenju i gradnji, Odluke sa sjednice Vlade o cijeni plina za dobavu plina, visinama tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom te o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce, Odluke sa sjednice Vlade o visinama tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom, Ministarstvo na uvid stavilo nacrt Morske strategije, Usvojen novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Hrvatski sabor donio Zakon o energiji...).

ske poduzetnička mreža u Hrvatskoj i Banco Popolare Croatia d.d. Na službenim Internetskim stranicama Banco Popolare Croatia d.d. nalazi se i jedinstvena online platforma EU Deska gdje privatni sektor može pronaći sve relevantne informacije o izvorima financiranja. U okviru EU Deska vrši se informiranje o sljedećim fondovima Europske unije: CIP - OKVIRNI PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (CIP ECO INNOVATION, CIP INTELLIGENT ENERGY - EUROPE i CIP IST PSP), IPA - INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA I, IPA IIIc i IPA V - IPARD - MJERA 301 i 302), OKVIRNI PROGRAM 7 - FP7 te HORIZON 2020. Tijekom 2012. godine objavljene su hrvatske verzije teksta javnog natječaja IPA IIIc 2012, INTELLIGENT ENERGY - EUROPE 2012 i 2013 te CIP ECO INNOVATION 2012. Broj jedinstvenih preuzimanja dokumenta vezanih uz EU Desk tijekom 2012. godine možete pogledati u Tablici 1. I.IV. Partnerstva i članstva u Savezu za energetiku Zagreba

Također, Savez za energetiku Zagreba putem EC.EUROPA. EU i izvještajnog servisa Europske komisije RAPID prati i sve relevantne zakonske promjene na razini Europske unije (izdvajamo neke od najaktualnijih naslova u 2012. godini: IPA IIIc: Uskoro novih 5 milijuna eura, EU pitanja: Zaštita okoliša i korištenje energije, Što EU donosi Hrvatskoj u području zaštite okoliša i prirode?, Izjava europskog povjerenika za okoliš oko nove Direktive o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE), Janez Potočnik o novoj Uredbi o biocidima, Pitanja Europske unije u području energetike, Pitanja Europske unije u području okoliša, Stiže znatna financijska pomoć europskih fondova, Usvojena Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada, Prijave za potpore projektima iz IPA programa EU, FP7 “Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija” - objava novih natječaja, Zatvoren Projekt EU IPA 2007 – zaštita od opasnih kemikalija, CIP Eko Inovacije 2012: Hrvatska verzija teksta javnog natječaja, CIP Eko Inovacije 2012: Otvoren javni natječaj Europske unije vrijedan 34,8 milijuna eura, Nacionalni info dan C‬IP Eko Inovacije, Novi krugovi natječaja za mjere IPARD programa, Prijave na natječaj IPA-e za konkurentnost regija do 20. veljače, EU zakoni na jednom mjestu: Energija, Otvoren IPA program za prihvat sredstava za prometne projekte, Iz IPA programa EU više od 130 milijuna eura za zaštitu okoliša, Agencija za plaćanja: Dva milijuna kuna za dva IPARD projekta...). I.III. Desk Europske unije Saveza za energetiku Zagreba Savez za energetiku Zagreba, kao i tijekom 2011. godine, tako i tijekom 2012. godine provodio je snažnu politiku popularizacije i informiranja o politikama (zakonodavstvu) Europske unije te o izvorima financiranja putem programa Instrument pretpristupne pomoći, Programa unije te naposljetku je informirao o budućim programima financiranja stavljajući naglasak na HORIZON 2020 te kohezijsku politiku Europske unije općenito. Strateški partneri Saveza za energetiku Zagreba u provedbi projekta EU Deska su Hrvatska gospodarska komora - Europ-

10

Savez za energetiku Zagreba u posljednje dvije godine ostvario je partnersku i člansku suradnju s više od 100 institucija, tvrtki, obrta i udruga. Načelno, to su pravne osobe s kojima Savez na dnevnoj bazi surađuje i koje su članice Saveza, a među najistaknutijim članovima izdvajamo: HEP Grupa - HEP Opskrba d.o.o., HEP Grupa – HEP RVNP d.o.o., ABB d.o.o., Robert Bosch d.o.o., Schneider Electric d.o.o., Banco Popolare Croatia d.d., Conversus d.o.o. - Urban Green Energy, Euroled d.o.o., Energija projekt d.o.o., Kurata d.o.o., Tehnoplast profili d.o.o., Pjer d.o.o. ... Posebno je važno naglasiti kako je većina partnerskih i članskih suradnji ostvareno tijekom 2012. godine, kada se Savez za energetiku Zagreba nakon samo godine dana djelovanja profilirao kao nezaobilazna točka u vezi javnih institucija i poslovnog sektora. Posebno je važno naglasiti i kako je izravno članstvo 25 pravnih osoba u Savezu za energetiku Zagreba povezano isključivo s investicijskim i razvojnim projektima, a to je ostvareno temeljem Programa individualnog pristupa članovima Saveza za energetiku Zagreba. Najsvjetliji primjeri Programa individualnog pristupa članovima Saveza za energetiku Zagreba u 2012. godini su suradnja sa Banco Popolare Croatia d.d. te Robert Bosch d.o.o. Naime, Savez za energetiku Zagreba je i tijekom 2012. godine nastavio provoditi Strategiju održivog razvoja Banco Popolare Croatia d.d. te je realizirao drugu verziju zelenih kredita istoimene banke za građanstvo i pravne osobe. Drugu verziju predloženih zelenih kredita Banco Popolare Croatia d.d. za 2012. godinu možete pogledati u Tablici 2. Suradnja tvrtke Robert Bosch d.o.o. i Saveza odnosila se na realizaciju prvog europskog green-tech online shopa na domeni ENERGOSTORE.COM. U uvodnom dijelu naveli smo kako je težište stavljeno na članstvo pravnih osoba, obzirom da Savez po svojim Statutarnim određenima i klasifikaciji i okuplja pravne osobe. Partnerska članstva podijeljena su na sljedeće oblike - patron, corporate, small business, non-profit i individual. Sukladno


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU RBR

Odjel

Dokument

01.

EU DESK

Hrvatska verzija teksta javnog natječaja IPA IIIc

Broj preuzimanja

02.

EU DESK

Hrvatska verzija teksta javnog natječaja CIP ECO INNOVATION 2012

7.676

03.

EU DESK

Hrvatska verzija teksta javnog natječaja INTELLIGENT ENERGY - EUROPE 2012

4.948

04.

EU DESK

Hrvatska verzija teksta javnog natječaja INTELLIGENT ENERGY - EUROPE 2013

861

12.804

UKUPNO EU DESK U 2012. GODINI:

26.289

Tablica 1: Broj jedinstvenih preuzimanja dokumenta vezanih uz EU Desk tijekom 2012. godine RBR

Naziv kredita/Namjena

Za koga?

Iznosi financiranja

01.

Linija zelenih kredita za izgradnju solarnih elektrana od 5 do 10 kWp na krovovi- GRAĐANSTVO ma kuća i zgrada za vlastitu proizvodnju ili prodaju električne energije za fizičke osobe bez kreditne sposobnosti.

Prema ponudi/izvoditelju radova

02.

Linija zelenih kredita za izgradnju solarnih elektrana od 5 do 10 kWp na krovovi- PRAVNE OSOBE ma kuća i zgrada za vlastitu proizvodnju ili prodaju električne energije za pravne osobe.

Prema ponudi/izvoditelju radova

03.

Linija zelenih kredita za izgradnju zemnih solarnih elektrana od 5 do 10 kWp za PRAVNE OSOBE prodaju električne za pravne osobe.

Prema ponudi/izvoditelju radova

04.

Linija zelenih kredita za nabavu/opremanje industrijskih pogona i poslovnih pro- PRAVNE OSOBE stora LED rasvjetom.

MAX. 150.000 HRK

05.

Linija zelenih kredita ‘Paket energetske učinkovitosti za stambene prostore’ – GRAĐANSTVO Uređenje i adaptacija stambenih prostora prema mjerama za povećanje energetske učinkovitosti.

Prema ponudi/izvoditelju radova

06.

Linija zelenih kredita ‘Paket energetske učinkovitosti za poslovne prostore’ – PRAVNE OSOBE Uređenje i adaptacija poslovnih prostora prema mjerama za povećanje energetske učinkovitosti & Opremanje poslovnih prostora energetski učinkovitim prozorima i vratima.

Prema ponudi/izvoditelju radova

07.

Linija zelenih kredita ‘Paket energetske učinkovitosti za stambene prostore I’ – GRAĐANSTVO Opremanje stambenih prostora sustavima za proizvodnju toplinske energije i grijanje kojima se postiže energetska učinkovitost (konvencionalni zidni uređaj, kondenzacijski zidni uređaj, kondenzacijski zidni uređaj s akumulacijskim spremnikom 42 litara, solarni paketi, termosifonski solarni paket za ravni/kosi krov, paket dizalica topline zrak/voda i dizalica topline).

MIN. 10.000 HRK MAX. 100.000 HRK

08.

Linija zelenih kredita ‘Paket energetske učinkovitosti za stambene prostore II’ – GRAĐANSTVO Opremanje stambenih prostora kućanskim uređajima višeg energetskog razreda čime se postiže energetske učinkovitosti.

MIN. 10.000 HRK MAX. 100.000 HRK

09.

Linija zelenih kredita ‘Paket energetske učinkovitosti za poslovne prostore’ – Op- PRAVNE OSOBE remanje poslovnih prostora sustavima za proizvodnju toplinske energije i grijanje kojima se postiže energetska učinkovitost (konvencionalni zidni uređaj, kondenzacijski zidni uređaj, kondenzacijski zidni uređaj s akumulacijskim spremnikom 42 litara, solarni paketi, termosifonski solarni paket za ravni/kosi krov, paket dizalica topline zrak/voda i dizalica topline).

MIN. 50.000 HRK MAX. 100.000 HRK

10.

Linija zelenih kredita za nabavu naprednih sustava za nadzor potrošnje energije, GRAĐANSTVO vode i/ili plina ili ugradnju sustava za automatsku kontrolu električnih komponenti u stambenim prostorima za fizičke osobe.

MIN. 10.000 HRK MAX. 300.000 HRK

11.

Linija zelenih kredita za nabavu naprednih sustava za nadzor potrošnje energije, PRAVNE OSOBE vode i/ili plina ili ugradnju sustava za automatsku kontrolu električnih komponenti u poslovnim prostorima ili pogodnima za pravne osobe.

MIN. 35.000 HRK MAX. 300.000 HRK

12.

Linija zelenih kredita za izgradnju stambenog prostora ‘Energetski učinkovita GRAĐANSTVO gradnja’ za fizičke osobe.

MIN. 200.000 HRK MAX. 300.000 HRK

13.

Linija zelenih kredita za opremanje poslovnih prostora multifunkcionalnim PRAVNE OSOBE uređajima s oznakom ENERGY STAR za pravne osobe.

MAX. 50.000 HRK

Tablica 2: Druga verzija predloženih zelenih kredita Banco Popolare Croatia d.d. za 2012. godinu

11


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU navedenoj raspodjeli, ali i Odluci o članarini i članskom doprinosu za partnerske članove Saveza za energetiku Zagreba, određeni su iznosi godišnjih članarina. Za status patron, ujedno i najvišu razinu članstva, redovna godišnja članarina iznosi 20.000,00 kuna (1.666,67 kuna/mjesečno), za status corporate 15.000,00 kuna godišnje (1.250,00 kuna/mjesečno), za status small-business 5.000,00 kuna/godišnje (416,67 kuna/ mjesečno), za status non-profit 3.000,00 kuna/godišnje (250,00 kuna/mjesečno) i za status individual 1.500,00 godišnje (125,00 kuna/mjesečno).

Posebno je važan i program suradnje sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Europskom poduzetničkom mrežom u Hrvatskoj koji se odnosi na promociju, popularizaciju i aktivno korištenje usluga Baza poslovne suradnje i komercijalnih profila, Ponuda i potražnja tehnološke suradnje te drugima.

Oblici članstava za pravne osobe 25.000,00 kn

Iznosi članarina

20.000,00 kn 15.000,00 kn

I.V. Informativni centar Saveza za energetiku Zagreba 10.000,00 kn 5.000,00 kn 0,00 kn Series1

INDIVIDUAL

NON-PROFIT

SMALLBUSINESS

CORPORATE

PATRON

1.500,00 kn

3.000,00 kn

5.000,00 kn

15.000,00 kn

20.000,00 kn

Graf 1: Oblici članstava za pravne osobe Na sjednici Počasnog predsjedništva Saveza za energetiku Zagreba u siječnju 2012. godine Savez za energetiku Zagreba dodijelio je počasna članstva i priznanja za istaknuti doprinos ostvarenju programskih ciljeva i djelatnosti Saveza. Dodijeljena počasna članstva (abecedno po nazivu pravne osobe) su: Banco Popolare Croatia d.d. (Sanja Pančić), Banco Popolare Croatia d.d. (Mirna Šipek Mlikotić), Corvus Info d.o.o. (Martin Kralj), Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj (Marijan Maras), Hrvatska gospodarska komora – Europska poduzetnička mreža Hrvatske (Vesna Torbarina), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Mirela Holy) i Poslovni dnevnik (Ivan Jozić). Savez za energetiku Zagreba od svojeg osnutka do danas ima snažnu partnersku podršku institucija i tvrtki. Naime, generalni partneri Saveza od utemeljenja su Grad Zagreb Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža u Hrvatskoj i Banco Popolare Croatia d.d. Savez za energetiku Zagreba dobiva snažnu podršku Grada Zagreba - Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Kao najznačajniji projekt suradnje izdvajamo ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN, koji se 2012. godine održao četvrti put za redom. Tom prigodom Savez za energetiku Zagreba održao je Gospodarsko-investicijski forum o zelenom gospodarstvu u kojem su sudjelovali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža Hrvatske, Banco Popolare Croatia d.d., EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje, ABB d.o.o., ROBERT BOSCH d.o.o., SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., KNAUF INSULATION d.o.o., DU-

12

PLICO d.o.o., ENERGIJA PROJEKT d.o.o., TEHNOPLAST PROFILI d.o.o., EPIEC, CO2CUT d.o.o. i ENERGO MEDIA SERVIS d.o.o. Posebno zanimljivo predavanje je bilo ono tvrtke ABB Hrvatska d.o.o. o ABB-ovim punionicama za električna vozila odnosno ABB-ovim naprednim rješenjima za e-mobilnost. Po riječima voditelja marketinga i prodaje za grupu proizvoda infrastrukture za punjenje električnih vozila, Aleksandra Radosavljevića, ovo je ujedno bilo i prvo javno predstavljanje toga projekta u Hrvatskoj.

Savez za energetiku Zagreba u ožujku 2012. godine otvorio je svoj Informativni centar u Grand centru u ulici Petra Hektorovića 2/V. Otvaranje centra povećalo je vidljivost Savez te posebno pristupačnost prema krajnjim korisnicima. Najveći dio dolazaka fizičkih i pravnih osoba bio je povezan s izvorima financiranja projekata i programa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Savez za energetiku Zagreba poslovni kompleks Grand Centra koristi i u svrhu organizacije seminara vezanih uz teme kojima se bavi. U ožujku 2013. godine Savez će unutar istog poslovnog kompleksa povećati svoj poslovni prostor kako bi osigurao bolje radne uvjete za svoje zaposlenike i suradnike. I.VI. Povezano trgovačko društvo Saveza za energetiku Zagreba Savez za energetiku Zagreba u ožujku 2012. godine osnovao je agenciju za promidžbu ENERGO MEDIA SERVIS d.o.o. kako bi u potpunosti na transparentan način izdvojio projekte koje je razvio, a koji su u određenom trenutku postali 100% komercijalni. ENERGO MEDIA SERVIS je agencija koja kontinuirano pruža integrirana rješenja i platforme za razvoj svih segmenata zelenog gospodarstva. ENERGO MEDIA SERVIS bavi se konzaltingom u području financiranja zelenih investicijskih projekata na domaćoj i europskoj razini, aktivan je u području razvoja investicijskih projekata, vrši usluge agencije za odnose s javnošću i medijima, upravlja medijskim portalom CROENERGO.EU, green-tech online shop-om ENERGOSTORE. COM (u tom smislu je zastupnik marki BOSCH, LG, SAMSUNG i UGE), nakladnik je green lifestyle magazina LIVING GREEN, vlasnik LIVING GREEN LOYALTY CARD-a te organizira poslovne edukacije, B2B i B2C međunarodne konferencije, susrete i sajmove (GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA i GREENVEST: HOME EDITION). Također, ENERGO MEDIA SERVIS dodjeljuje oznake GREEN MARK i GREEN LABEL. Uz navedene aktivnosti, ENERGO MEDIA SERVIS kontinuirano radi na pronalaženju novih, inovativnih i učinkovitih rješenja za dodatnu promociju i sve veću zastupljenost svih segmenata zelenog gospodarstva među gospodarstvenicima


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU i građanima te kroz pažljivo osmišljene koncepte i modele svojim klijentima uvijek pruža “uslugu više”. I.VII. Snažna suradnja s medijima u zemlji i svijetu Savez za energetiku Zagreba tijekom cijele 2012. godine vodio je aktivnu politiku suradnje sa svim hrvatskim medijima - televizijskim kućama, radio postajama, općim medijima i posebno poslovnim tiskanim i online medijima. Sukladno sastavljanju i slanju više od 100 objava za medije tijekom godine, Savez za energetiku Zagreba ostvario je više od 750 objava, a posebnu medijsku pozornost imale su informacije vezane uz domaće i europske izvore financiranja te informacije o projektima Saveza za energetiku Zagreba. Najveći medijski doseg imali su Međunarodni gospodarsko-investicijski dani i sajam razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu ‘GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA’, ali i aktivno sudjelovanje vodstva Saveza za energetiku Zagreba u medijskim raspravama o najaktualnijim pitanjima iz područja energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Tijekom 2012. godine potpisana su i dva strateška ugovora o dugoročnoj suradnji kojim se osim korištenja medijskog servisa Hrvatske izvještajne novinske agencije, REUTERS-a, AFPa i drugih servisa, Savez za energetiku Zagreba integrirao u suradnju sa projektom EnergoTESLA (Večernji list i Poslovni dnevnik) te pisanim i audio servisom vijesti MEDIA SERVIS-a. Naime, uz Hrvatsku elektroprivredu, Plinacro, Siemens i Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Savez za energetiku Zagreba je putem povezanog trgovačkog društva ENERGO MEDIA SERVIS i putem portala CROENERGO.EU postao partnerom projekta EnergoTESLA. Misija projekta EnergoTESLA je na objektivan i afirmativan način informirati širu javnost o svim aktualnim temama vezanim za energetske investicije i tržište, energetsku geopolitiku i strategiju, energetsku efikasnost te o temama iz ekologije i popularne znanosti. Teme koje po razini stručnosti i obimu inače ne mogu dobiti adekvatan prostor u «mass market» medijima, zahvaljujući jednostavnoj obradi i širokoj distribuciji plasirati će se širokoj populaciji, navodi se kao strategija projekta EnergoTESLA. Vizija EnergoTESLA-e je postati središnjem mjestom za medijska promišljanja o energetici u Hrvatskoj, uz niz razvijenih brend-ekstenzija te mogućih franšiza na području Jugoistočne Europe. Kanali komunikacije projekta EnergoTESLA su tri snažna tiskana medijska brenda - Večernji list i Poslovni dnevnik, a tematske cjeline koje obrađuje su bazična energetika – velike energetske investicije i projekti, dosezi u energetskoj tehnologiji, proizvođači energetske opreme, energetska politika i geopolitička strategija i popularna znanost te domaćinska energetika – hrvatsko tržište energije, energetska efikasnost, hrvatsko tržište kućanskih energetskih aparata, zelena gradnja i primijenjena ekologija. I.VIII.

Zaključak

uvodnog

dijela

i

nagrade

vlastite projekte i projekte u kojima je sudjelovao ili sudjeluje kao partner uložio gotovo 500.000 kuna u promidžbu i popularizaciju energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te je na takav način postao liderom u promicanju održivog razvoja u RH. Dodajmo ovome kako 95% financiranja cjelokupnog rada i djelovanja Saveza za energetiku Zagreba proizlazi iz provedbe vlastitih projekta i privatnog sektora, a 5% proizlazi iz sredstava javnog novca (proračun Grada Zagreba putem javnih natječaja). Savez za energetiku Zagreba dobitnik je nagrade HRVOJE POŽAR za popularizaciju energetike putem medijskog portala CROENERGO.EU tijekom 2011. godine i dobitnik nagrade EKO OSKAR u 2012. godini u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju za 2011. godinu. Za kraj važno je istaknuti kako je Savez za energetiku Zagreba tijekom cijele 2012. godine bio jedini regionalni partner projekta 2012 International Year of Sustainable Energy for All. Struktura članova po članskim statusima 0% 16% INDIVIDUAL NON-PROFIT

12%

SMALL-BUSINESS 2%

70%

CORPORATE PATRON

Graf 2: Struktura članova Saveza za energetiku Zagreba po članskim statusima na kraju 2012. godine

Savezu

Kao zaključak uvodnog dijela o Savezu za energetiku Zagreba navodimo kako je od utemeljenja do danas Savez kroz

13


2. POGLAVLJE GREENOVATION 2012


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

U

organizaciji Saveza za energetiku Zagreba i Hrvatske gospodarske komore - Europske poduzetničke mreže Hrvatske i generalno pokroviteljstvo Banco Popolare Croatia, 23.04.2012. su u hotelu The Regent Esplanade Zagreb u ukupno 10 kategorija dodijeljene prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva “GREENOVATION” čime je odabrano prvih 10 nositelja oznake “GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE”.

Program Saveza za razvoj zelenog gospodarstva odnosi se na cjelovito poboljšanje performansi gospodarstva Republike Hrvatske kroz održivi razvoj što uključuje učinkovito i održivo korištenje resursa, zaštitu okoliša i sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, razvoj novih zelenih usluga, proizvoda, tehnologija i metodologije proizvodnje te druge koncepte koji čine štedno, zeleno i konkurentno gospodarstvo. Cilj programa je sustavno poticanje poslovne zajednice na razvoj štednog, zelenog i konkurentnog gospodarstva, a sustavom nagrađivanja izdvojeni su vodeći nacionalni programi i projekti hrvatskih poduzetnika i novinara. Tom prigodom, predsjednik Saveza za energetiku Zagreba i direktor nagrade “GREENOVATION” Tomislav Marjanović istaknuo je sljedeće: “Objavom javnog poziva za dodjelu navedene godišnje nagrade pokazalo se kako hrvatska mala i srednje velika poduzeća aktivno rade na razvoju usluga, proizvoda i tehnologija u području zelenog gospodarstva te time pridonose svojoj konkurentnosti, ali i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cijelosti. Zabilježeno je i kako je veći dio nominiranih, ali i dobitnika nagrade, svoje poslovanje proširilo na zemlje Europske unije. Važan prilog tome je i činjenica kako oko trećine svjetskog “zelenog” tržišta odlazi upravo na Europsku uniju. Zelenom gospodarstvu treba pristupiti ozbiljno i uvidjeti kako se radi o ogromnom potencijalu rasta za mala i srednje velika poduzeća.” “Hrvatska gospodarska komora kroz projekt Europska poduzetnička mreža aktivno promiče zeleno gospodarstvo, eko inovacije i obnovljive izvore energije, te smatramo da svi nominirani i dobitnici nagrada imaju veliku mogućnost dobivanja financiranja iz EU fondova, u čemu im i mi možemo olakšati prilikom prijave projekta. Uskoro se otvara novi natječaj Eko inovacije koji financira Europska komisija, pa ćemo u HGK organizirati Info dan odmah po otvaranju natječaja, 14. svibnja“, istaknula je Vesna Torbarina, voditeljica Europske poduzetničke mreže Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Makronova d.o.o., Planetopija d.o.o. i Bio-Zrno d.o.o.”. U kategoriji najbolji start-up hrvatskog zelenog gospodarstva nagrada “GREENOVATION” dodijeljena je tvrtki Tehnoplast profili d.o.o. za projekt “Industrijska proizvodnja pasivnih kuća”, u kategoriji najbolja usluga tvrtki Eko prijevoz d.o.o. za projekt “EkoTaxi - Smanjenje CO2 emisija hibridnom tehnologijom”, u kategoriji najboljeg proizvoda tvrtki Knauf Insulation d.o.o. za projekt “Knauf Insulation Ecose Technology”, dok je u kategoriji najbolje tehnologije hrvatskog zelenog gospodarstva nagrada “GREENOVATION” dodijeljena Sveučilištu u Zagrebu - Građevinskom fakultetu za projekt “Apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom”. U kategoriji najbolja marketinška kampanja nagrađen je Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj za projekt “Green Building Professional - cjelogodišnji edukacijski program za zelenu gradnju i održavanje prostora s ciljem ostvarivanja uštede energije”. U kategoriji najboljeg web programa nagrađen je EPIEC za projekt “Inovativni koncept pružanja usluge energetskog savjetnika po principu mobilnog zelenog ureda”. Najboljom menadžericom hrvatskog zelenog gospodarstva proglašena je gospođa Jadranka Boban Pejić iz tvrtke Biovega d.o.o. za projekt “Biovega d.o.o. - proizvodnja prirodne hrane, trgovina i usluge”. Prigodom uručenja nagrade, gospođa Jadranka Boban Pejić je izjavila: “Bez ljubavi, srca i volje nema zelenog gospodarstva, i crvena boja ove nagrade zasigurno je odabrana kako bi se ukazalo na strast koju svi dobitnici gaje prema zelenom razvoju Hrvatske”. U kategoriji najboljeg novinara hrvatskog zelenog gospodarstva proglašena su čak dva dobitnika i to gospođa Jasmina Trstenjak iz LIDER PRESS-a za medijsko praćenje zelenih tema putem tjednika Lider, portala liderpress.hr i mjesečnika Tehnopolis te gospodin Mladen Iličković iz Hrvatske radiotelevizije za medijsko praćenje zelenih tema putem HRT-a. Najboljim team-om proglašeni su djelatnici tvrtke Ekoplanet d.o.o. za projekt “Zbrinjavanje medicinskog otpada”, a posebna nagrada za istaknuti nacionalni doprinos razvoju hrvatskog zelenog gospodarstva (inovacije u zelenom gospodarstvu) pripala je gospodinu Stipanu Orčiću za projekt “Uređaj za ultrazvučno tretiranje tla”.

Predsjednik uprave Banco Popolare Croatia d.d., ujedno ispred generalnog pokrovitelja nagrade “GREENOVATION”, Goran Gazivoda tom je prigodom izjavio: “Za Banco Popolare Croatia održivost je način razmišljanja, ideja, pogled na život, kreativnost, inovativnost, zajednička realizacija ideja, ona uključuje podršku zelenih projekata, proizvodnju, izvoz. Ili kraće – zeleno gospodarstvo”.

Pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, gospodin Marijan Maras, istaknuo je: “Ovi mladi ljudi u vrlo su kratkom roku uspjeli okupiti sve relevantne čimbenike koji aktivno rade na razvoju zelenog gospodarstva i na tome im čestitam. Vjerujem kako će nagrada GREENOVATION i u narednim godinama postati mjesto susreta svih koji žive, misle i rade zeleno”.

Nagrada “GREENOVATION” u kategoriji najbolji ukupni program hrvatskog zelenog gospodarstva dodijeljena je grupaciji BIOVEGA za projekt “Grupacija BIOVEGA - Biovega d.o.o.,

Prof.dr.sc. Davor Škrlec, pomoćnik ministrice Mirele Holy za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode izjavio je: “Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u

15


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU nadolazećim će mjesecima aktivno nastaviti s promocijom i realizacijom projekata koji će unaprijediti zaštitu okoliša i poticanje razvoja zelenog gospodarstva u Hrvatskoj”.

korištenja i isticanja oznake “GREEN MARK” u trajanju od pet godina, obilježja održive odnosno zelene usluge, proizvoda, tehnologije. Oznaka je dodijeljena u svrhu liberalizacije, nacionalne diversifikacije, stvaranja dodane vrijednosti, promicanja, povećanja konkurentnosti i tržišnog plasmana održivih usluga, proizvoda i tehnologija.

Svi dobitnici prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva ‘GREENOVATION 2013’ ostvarili su pravo RBR

Kategorija

Pravna osoba

01.

Najbolji ukupni program hrvatsk- Grupacija Biovega d.o.o. og zelenog gospodarstva

Grupacija BIOVEGA - Biovega d.o.o., Makronova d.o.o., Planetopija d.o.o. i Bio-Zrno d.o.o.

02.

Najbolji start-up hrvatskog zele- Tehnoplast profili d.o.o. nog gospodarstva

Industrijska proizvodnja pasivnih kuća

03.

Najbolja usluga hrvatskog zele- Eko prijevoz d.o.o. nog gospodarstva

EkoTaxi - Smanjenje CO2 emisija hibridnom tehnologijom

04.

Najbolji proizvod hrvatskog zele- Knauf Insulation d.o.o. nog gospodarstva

Knauf Insulation Ecose Technology

05.

Najbolja tehnologija hrvatskog zelenog gospodarstva

-

Apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom

06.

Najbolja marketinška kampanja Savjet za zelenu gradnju u hrvatskog zelenog gospodarstva Hrvatskoj

Green Building Professional - cjelogodišnji edukacijski program za zelenu gradnju i održavanje prostora s ciljem ostvarivanja uštede energije

07.

Najbolji web program hrvatskog zelenog gospodarstva

Inovativni koncept pružanja usluge energetskog savjetnika po principu mobilnog zelenog ureda

08.

Najbolji menadžer hrvatskog zele- Jadranka Boban Pejić (Bio- Biovega d.o.o. - proizvodnja prirodne hrane, trgovina i usluge nog gospodarstva vega d.o.o.)

09.

Najbolji team hrvatskog zelenog gospodarstva

10.

Jasmina Trstenjak (LIDER- Medijsko praćenje zelenih tema putem tjednika Lider, portala liNajbolji novinar hrvatskog zele- PRESS) derpress.hr i mjesečnika Tehnopolis nog gospodarstva Mladen Iličković (HRT) Medijsko praćenje zelenih tema putem HRT-a

Sveučilištu u Zagrebu Građevinski fakultet

EPIEC

Ekoplanet d.o.o.

Projekt

Zbrinjavanje medicinskog otpada

Tablica 3: Dobitnici nagrade GREENOVATION 2012. II.I. GREENOVATION 2013 – Otvoren natječaj za godišnju nagradu za razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva Savez za energetiku Zagreba je 19.11.2012. otvorio drugi po redu javni natječaj za dodjelu prestižne godišnje nagrade GREENOVATION 2013. Teme natječaja su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, inteligentni sustavi i procesi, informatičke tehnologije, tehnologije reciklaže, zelena gradnja, zeleni turizam, eko inovacije, eko poljoprivreda i zelene uslužne djelatnosti. Generalna tema natječaja za nagradu u 2013. godini je zelena gradnja. Nagrade će se dodijeliti u ukupno 10 kategorija i to za najbolji ukupni program hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji start-up hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja usluga hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji proizvod hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja tehnologija hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja marketinška kampanja hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji web program hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji menadžer hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji novinar hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji team hrvatskog zelenog gospodarstva. Dobitnici nagrade u prvih osam kategorija ostvaruju pravo na petogodišnje korištenje i isticanje oznake ‘GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE’, oznake u vlasništvu Saveza za energetiku Zagreba, godinu dana besplatnog članstva u ‘LIVING

16

GREEN LOYALTY CARD’ programu za sva prodajna mjesta u Republici Hrvatskoj te povoljnije uvjete sudjelovanja na prvom hrvatskom green lifestyle sajmu ‘GREENVEST: HOME EDITION’ koji će se održati od 17.-19.10.2013. godine u Arena Centar-u u Zagrebu. U drugom po redu natječaju uvedeni su i specifični kriteriji za odabir programa i projekata - odnosno dodjelu nagrade u navedenim kategorijama. Kriteriji za dodjelu nagrade podijeljeni su na: Relevantnost projekta/programa/aktivnosti, Razrada projekta/programa/aktivnosti, Učinkovitost i isplativost projekta/programa/aktivnosti, Održivost projekta/ programa/aktivnosti te Proračun i isplativost projekta/programa/aktivnosti. Tekst natječaja i obrazac za prijavu dostupni su na portalu croenergo.eu. Rok za prijavu, sukladno tekstu javnog natječaja, je 31.03.2013. godine, a datum dodjele nagrada je izmijenjen. Svečanost dodjele nagrada održat će se u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna u četvrtak, 16. svibnja 2013. godine u hotelu DoubleTree by Hilton. Slika 1 (naslovnica poglavlja): Izgled nagrade GREENOVATION 2012 Slika 2 (desno): Dobitnici prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva ‘GREENOVATION 2012’, s dodjele nagrada u hotelu The Regent Esplanade Zagreb


17


3. POGLAVLJE CBTOUR 2012


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

Z

bog sve veće važnosti i globalnih pitanja uštede energije i zaštite okoliša u turizmu i sve veće svjetske pozornosti usmjerene održivom razvoju turizma, Savez za energetiku Zagreba je u 2012. godini preuzeo vodstvo nad projektom CBTour – CROATIAN BUSINESS TOURSIM – Doživite kreativnu i inovativnu Hrvatsku (projekt od 2010. godine u suradnji sa Savezom provodi osnivačka članica Saveza – Društvo inovatora SIGMA). Glavna tema svih natječaja od 2010.-2012. godine vezala se uz pitanja uštede energije i zaštite okoliša u turizmu, što je osnovna politika rada Saveza za energetiku Zagreba.

Grupacija Energo Media Servis (Savez za energetiku Zagreba i ENERGO MEDIA SERVIS), uz generalno partnerstvo Hrvatske gospodarske komore – Europske poduzetničke mreže u Hrvatskoj, generalno pokroviteljstvo Banco Popolare Croatia, pokroviteljstvo Croatie Airlinesa i generalno medijsko pokroviteljstvo časopisa Professional, 27.09.2012. je u hotelu Palace Zagreb obilježila Svjetski dan turizma pod motom “Turizam i održiva Energija: Napajanje održivog razvoja” te je, već treću godinu za redom, dodijelila prestižne godišnje nagrade CBTour za najkreativnije i najinovativnije projekte u turizmu. Cilj dodjele nagrade CBTour je sustavno poticanje poslovne zajednice u turističkom sektoru na razvoj konkurentnog, efikasnog i djelotvornog poslovnog, kongresnog i znanstvenog turizma na temeljima inventivnog pristupa i održivog razvoja. Ovom nagradom želja je na nacionalnoj razini dati poticaj onim turističkim subjektima koji nude ili žele ponuditi drugačiji turistički sadržaj, uslugu ili proizvod i na takav način oplemeniti turističku ponudu u cjelini. “Na UN-ovoj konferencija o održivom razvoju Rio+20 naglašeno je kako dobro osmišljen i dobro upravljan turizam može napraviti značajne pomake u ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama održivog razvoja. Turizam kao jedan od najvećih ekonomskih sektora na svijetu ima posebnu ulogu u promicanju održivosti, zelenog rasta i naše borbe protiv klimatskih promjena kroz svoju ulogu u energetskoj potrošnji. ‘Turizam i održiva energija: Napajanje održivog razvoja’ tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma, a odabrana je kako bi se unaprijedili ciljevi 2012. godine kao ‘Međunarodne godine održive energije za sve’. Savez za energetiku Zagreba, jedan od članova grupacije Energo Media Servis, jedan je od rijetkih regionalnih podupiratelja ‘Međunarodne godine održive energije za sve’. ‘Međunarodna godina održive energije za sve’ predstavlja vrijednu priliku za podizanje svijesti o važnosti povećanja pristupa energiji, energetskoj učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. To je poziv za promicanje akcija o energetskim pitanjima na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini prema međunarodno dogovorenim razvojnim ciljevima. Međunarodna godina usmjerena održivoj energiji za sve će povećati svijest o pitanju energetskog siromaštva i pokazati kako povećan pristup čistoj i sigurnoj energiji te pristupačne energetske usluge mogu poboljšati uvjete života širom svijeta”, istaknuo je direktor grupacije Energo Media Servis i strateški konzultant projekta CBTour, Tomislav Marjanović.

“Projekt i nagrada CBTour jedini su nacionalni program poticanja i razvoja kreativnosti i inovativnosti u turizmu. To potvrđuje Glavni plan i strategija razvoja turizma Hrvatske u izradi Instituta za turizam. Izrazito smo ponosni što ovom nagradom potičemo razvoj drugačije turističke ponude jer su kreativnost i inovativnost jedini i neosporni faktori postizanja konkurentnosti na tržištu. Ove godine je i Ministarstvo turizma pokrenulo program poticanja inovativnih programa u turizmu što je pokazatelj da smo projektom CBTour učinili značajan preokret u percepciji i shvaćanju važnosti kreativnosti i inovativnosti, ne samo u turističkom sektoru, već u svim gospodarskim granama”, istaknuo je Marjanović. Ispred Ministarstva turizma prisutnima se obratio i čestitao Svjetski dan turizma Ivo Bašić, savjetnik ministra turizma te također istaknuo važnost inovacija i kreativnosti u funkciji kreiranja konkurentskih prednosti. Među dobitnicima pronašla su se poznata turistička imena poput Valamara, Liburnia Riviera Hotela, Solarisa, Turističke zajednice grada Zagreba, Muzeja Hrvatskih zagorja i drugih renomiranih institucija i tvrtki iz turističkog sektora. U kategoriji najbolji ukupni program hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojila Stella Mediterannea d.o.o. za projekt pod nazivom Delicacy Day by Stella. Cilj projekta je upoznavanje poslovnih ljudi na kongresima sa autohtonim dalmatinskim gastro proizvodima kroz degustaciju i sudjelovanje u njihovoj proizvodnji. Korisnici obilaze ostakljeni proizvodni pogon te imaju priliku vidjeti proizvodne procese i u njima sudjelovati. Tako proizvedeni suvenir ujedno je i poklon turistu koji mu ostaje u trajnom vlasništvu. U kategoriji najbolji program odgovornog hrvatskog poslovnog turizma nagradu su osvojili Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. za projekt pod nazivom meetINblue - Valamar Blue Meetings. Riječ je o prvoj korporativnoj podršci zaštiti jadranskih dupina i prvom projektu povezivanja kongresnog turizma s odgovornim ponašanjem prema okolišu i zajednici u RH. Trendovi u industriji poslovnog turizma u svijetu već nekoliko godina idu u smjeru tzv. “zelenih sastanaka” pa su Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. sličan projekt pokrenuli i u Hrvatskoj. U kategoriji najbolji team building program hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojilo Autoprometno poduzeće d.d. Požega za projekt pod nazivom Zlatnih 5 Zlatne Doline. Namjera projekta Zlatnih 5 Zlatne Doline je privući posjetitelje raznih interesa predstavljajući im proizvode i usluge domaćih ponuđača - objedinjavanje ponude 5 gradova u 5 dana, 5 oblika turizma, 5 raznih priča. U kategoriji najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojila Istarska županija, Upravni odjel za turizam za projekt pod nazivom Istra Inspirit. Istra Inspirit predstavlja izbor inovacija i kreativnosti kulturnog turizma, njegovih proizvoda i procesa. Principi projekta počivaju na ekonomskom napretku koji obećavaju dugoročno konkurentan i isplativ način poslovanja te kvalitetan izvor zaposlenja.

19


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU Inspirt treba stvoriti imidž destinacije s bogato osmišljenom i sadržajnom kulturno-turističkom ponudom. Projekt Istra Inspirit je projekt koji unosi nove standarde u poboljšanju i proširenju turističke ponude. U kategoriji najbolji marketinški program hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojilo zagrebačko poduzeće Katapult Promocija d.o.o. za projekt pod nazivom Tajne Griča - Interaktivna noćna tura. Tajne Griča su inovativna, interaktivna noćna tura, koja je sinergijski spoj turističkog razgleda Gornjeg grada i zanimljive predstave, koja posjetitelju priča o povijesti i životu Gornjeg grada. Obilazak je temeljen na povijesnim činjenicama, na romanisiranoj povijesti preuzetoj iz romana Marije Jurić Zagorke. U kategoriji najbolja usluga hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojila zagrebačka tvrtka Klaracomm d.o.o. za projekt pod nazivom Blue Bike - ZagrebByBike. Zagrebačka tvrtka Klaracomm započela je s provedbom projekta turističkog obilaska grada Zagreba biciklima te navela kako takav obilazak gostu omogućuje direktnu i dvosmjernu komunikaciju s vodičem, neformalan i prijateljski pristup. Projekt Blue Bike - Zagreb by Bike je projekt u području razvoja urbanog poslovnog turizma, baziran na originalnom kulturnoturističkom sadržaju. U kategoriji najbolji proizvod hrvatskog poslovnog turizma nagradu su osvojili Liburnia Riviera Hoteli d.d. za projekt pod nazivom Uvođenje novog hrvatskog hotelijerskog brenda “REMISENS”. Liburnia Riviera Hoteli na međunarodno turističko tržište od 2013. godine uvode novi hrvatski turistički brend “REMISENS”. Novi brend nastao je kao potreba da se ponuda Liburnia Riviera Hotela i Opatije kao destinacije usklade s novim trendovima na tržištu te navikama i potrebama suvremenog turista. U 2013. godini prvih osam hotela u sklopu Liburnia Riviera Hotela će biti u REMISENS brandu: hotel Ambasador, villa Ambasador, hoteli Amdiral i Kristal iz Opatije, hotel Excelsior, ville Atlanta i villa Elza u Lovranu i hotel Marina u Mošćeničkoj Dragi. U kategoriji najbolja tehnologija hrvatskog poslovnog turizma nagradu je osvojila Turistička zajednica Grada Zagreba za projekt pod nazivom QR kôd za turističke lokacije u gradu Zagrebu. Projekt postavljanja QR kôdova uz svaku od značajnijih turističkih atrakcija u gradu Zagrebu (28 lokacija) razvijen je u svrhu nadopunjavanja i unapređivanja servisa turističkog informiranja na potpuno nov i inovativan način. Možemo reći da projekt na inovativan način koristi benefite tehnologija smart uređaja i osigurava posjetiteljima posjedovanje vlastitog turističkog vodiča. U kategoriji najbolji menadžer hrvatskog poslovnog turizma nagradu su osvojili Muzeji Hrvatskog zagorja - ravnateljica muzeja gospođa Goranka Horjan, za projekt pod nazivom Projekt razvoja Muzeja Hrvatskog zagorja. Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskog zagorja Muzeji osigu-

20

ravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Ono što su Muzeji Hrvatskog zagorja napravili posljednjih godina trebao bi biti primjer svima, a najzaslužnija je i menadžerica godine - gospođa Goranka Horjan, ravnateljica istoimenog muzeja. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg natječaja - dobitnik posebne nagrade za istaknuti nacionalni doprinos održivom razvoju turizma je Solaris d.d. za projekt pod nazivom Dalmatinsko etno selo. Dalmatinsko etno selo sadržajima i ponudom konkurentan je proizvod na hrvatskom i međunarodnom tržištu. U osnovi inovativnog karaktera, najveća je atrakcija Solaris Beach Resorta i kao takav predstavlja dodanu vrijednost turističke ponude. Dalmatinsko etno selo u svom pristupu gostima slijedi eko trendove, prvenstveno zahvaljujući Eko vrtu. Njegujući izvornu dalmatinsku tradiciju u Solarisovoj ponudi je i maslinovo ulje proizvedeno u uljari u Dalmatinskom etno selu od plodova masline s 1500 stabala njegovanih u masliniku u Resortu. Ovo je jedinstveni proizvod hrvatskog turizma - spoj baštine i turističkih aktivnosti - sadržajima, ponudom i pričom nudi izvorne vrijednosti duboko ukorijenjene u dalmatinsku tradiciju. Ovogodišnja tema Svjetskog dana turizma ‘Turizam i održiva energija: Napajanje održivog razvoja’ imala je za cilj istaknuti ulogu turizma kao svijetlu točku u energetskoj budućnosti, budućnosti u kojoj cjelokupno svjetsko stanovništvo ima pristup modernim, učinkovitim i pristupačnim energetskim uslugama. Turizam, jedan od najvećih svjetskih gospodarskih sektora, već je poduzeo važne korake prema ovoj budućnosti - poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za tehnologije koje koristi u svojem poslovanju. Ovi koraci preduvjet su za stvaranje novih radnih mjesta, povećanje standarda življenja ljudi i pomoći u zaštiti planeta. Važnost ove teme prepoznata je i na ovogodišnjim Međunarodnim gospodarsko-investicijskim danima i sajmu razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu “GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA”, također u organizaciji grupacije ENERGO MEDIA SERVIS, na način da je jedna od važnijih kategorija događanja upravo bila eko turizam. Prema “Glavnom planu i strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske” u izradi Instituta za turizam, projekt i nagrada CBTour jedini su sustavni program razvoja i poticanja kreativnog i inovativnog turizma u Republici Hrvatskoj, a od ove godine (2012.) i Ministarstvo turizma je pokrenulo natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima inovativnog turizma, čime su zaokružena zajednička nastojanja diverzifikacije i obogaćivanja turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama dodane vrijednosti. Natječaj za dodjelu četvrte po redu nagrade CBTour biti će otvoren već tradicionalno u mjesecu veljači 2013. godine, a dodjela nagrada održat će se povodom Svjetskog dana turizma 27.09.2013. godine. Prema UN-ovoj Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO-u) tema Svjetskog dana turizma u 2013. godini je ‘Turizam i voda: Zaštita naše zajedničke budućnosti’.


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU Još jednom se pokazalo kako Savez za energetiku Zagreba dosljedno prati svjetske trendove i na vrijeme prepoznaje važnost kontinuiranog poboljšanja svih aspekata gospodarstva u cijelosti. U četvrtoj godini dodjele nagrade, riječ je o dodjeli posebnih priznanja, u ukupno 9 kategorija za pravne osobe i 3 studentske kategorije, koja će omogućiti dodatnu vrijednost i dati sveobuhvatnu prednost nagrađenima na domaćem i međunarodnom poslovno-turističkom tržištu. Sukladno natječaju, nagrade se dodjeljuju prijavljenim subjektima za sljedećih 9 specifičnih područja: najbolji ukupni program hrvatskog poslovnog turizma; najbolji program od-

govornog hrvatskog poslovnog turizma; najbolji team building program hrvatskog poslovnog turizma; najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma; najbolji marketinški program hrvatskog poslovnog turizma; najbolja usluga hrvatskog poslovnog turizma; najbolji proizvod hrvatskog poslovnog turizma; najbolja tehnologija hrvatskog poslovnog turizma i najbolji menadžer hrvatskog poslovnog turizma. Također, sukladno natječaju, nagrade se dodjeljuju prijavljenim fizičkim osobama za sljedeća 3 specifična područja: najbolji poslovni plan hrvatskog poslovnog turizma; najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma i najbolji marketinški program hrvatskog poslovnog turizma.

RBR

Kategorija

Pravni subjekt

Naziv projekta

01.

Najbolji ukupni program hrvatskog po- Palace Hotel Zagreb d.d. slovnog turizma

Reorganizacija i repozicioniranje hotela Palace Zagreb na međunarodnom tržištu

02.

Najbolji program odgovornog hrvatskog Turistička zajednica Grada Malog Lošinja poslovnog turizma

Lošinj - otok vitalnosti

03.

Najbolja usluga hrvatskog poslovnog tur- Hotel Korana Srakovčić d.o.o. izma

Usluge poslovnog turizma u hotelu Korana – Srakovčić

04.

Najbolji proizvod hrvatskog poslovnog Priroda liječi d.o.o. turizma

Nikel-autentična hrvatska kozmetika s potpisom

05.

Najbolja tehnologija hrvatskog poslovnog Muzeji Hrvatskog Zagorja - Muzej krapin- Multimedijalni DVD ROM Muzeja krapinskih turizma skih neandertalaca neandertalaca

06.

Najbolji menadžer hrvatskog poslovnog Kompas Zagreb d.d. turizma

Kompas Profinancije & Kompas Protravel

07.

Posebna nagrada za istaknuti naciona- Općina Nijemci lni doprinos zaštiti vodnih potencijala i biološke raznovrsnosti u turizmu

Idemo u Srijem

Tablica 4: Popis dobitnika nagrade CBTour u 2010. godini RBR

Kategorija

01.

Najbolji ukupni program hrvatskog po- Belje d.d. slovnog turizma

Pravni subjekt

U srcu Kneževih Vinograda

02.

Najbolji program odgovornog hrvatskog Hrvatski interijeri d.o.o. poslovnog turizma

Dizajnom do identiteta – hrvatska hotelska soba

03.

Najbolji team building program hrvatskog poslovnog turizma

Najdi zlatnega petešića

04.

Najbolji kreativni program hrvatskog po- Majstor kuhar d.o.o. slovnog turizma

Putovanje gosta kroz specifične okuse hrvatske kuhinje

05.

Najbolji marketinški program hrvatskog Rijeka sport d.o.o. poslovnog turizma

Integrirane marketinško-komunikacijske i programske strategije Astronomskog centra Rijeka

06.

Najbolja usluga hrvatskog poslovnog tur- Habitat d.o.o. Hotel Prezident Pantovčak izma

Prvi design boutique hotel u Zagrebu

07.

Najbolji proizvod hrvatskog poslovnog Hippy d.o.o. turizma

Držač za torbe i vrećice kao brand kongresne industrije

08.

Najbolja tehnologija hrvatskog poslovnog Applicon d.o.o. turizma

Interaktivni sustav PandoPad u poslovnom turizmu

09.

Najbolji menadžer hrvatskog poslovnog Centar za poslovni turizam d.o.o. turizma

Poslovni turizam / Croatia Meetings – informacijski one-stop-shop hrvatskog poslovnog i kongresnog turizma

10.

Posebna nagrada za istaknuti nacionalni Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. doprinos povezivanju kultura kroz turizam

Lijepa naša Sava

11.

Najbolji poslovni plan hrvatskog po- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli slovnog turizma (studentska kategorija)

Pula Boat Fair

12.

Najbolji marketinški program hrvatskog Fakultet za menadžment u turizmu i poslovnog turizma (studentska kategorija) ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Hrvatska na dlanu

Turistički obrt - agencija “Kastavea”

Naziv projekta

Tablica 5: Popis dobitnika nagrade CBTour u 2011. godini

21


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU RBR

Kategorija

01.

Najbolji ukupni program hrvatskog po- Stella Mediterranea d.o.o. slovnog turizma

Pravni subjekt

Naziv projekta Delicacy Day by Stella

02.

Najbolji program odgovornog hrvatskog Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. poslovnog turizma

Valamar Blue Meetings

03.

Najbolji team building program hrvatskog poslovnog turizma

Zlatnih 5 Zlatne Doline

04.

Najbolji kreativni program hrvatskog po- Istarska županija, Upravni odjel za turizam slovnog turizma

Istra Inspirit

05.

Najbolji marketinški program hrvatskog Katapult Promocija d.o.o. poslovnog turizma

Tajne Griča - Interaktivna noćna tura

06.

Najbolja usluga hrvatskog poslovnog tur- Klaracomm d.o.o. izma

Blue Bike - ZagrebByBike

07.

Najbolji proizvod hrvatskog poslovnog Liburnia Riviera Hoteli d.d. turizma

Uvođenje novog hrvatskog hotelijerskog brenda “REMISENS”

08.

Najbolja tehnologija hrvatskog poslovnog Turistička zajednica Grada Zagreba turizma

QR kôd za turističke lokacije u gradu Zagrebu

09.

Najbolji menadžer hrvatskog poslovnog Muzeji Hrvatskog zagorja - ravnateljica turizma muzeja gospođa Goranka Horjan

Projekt razvoja Muzeja Hrvatskog zagorja

10.

Posebna nagrada za istaknuti nacionalni Solaris d.d. doprinos održivom razvoju turizma

Dalmatinsko etno selo

11.

Najbolji poslovni plan hrvatskog po- Međimursko veleučilište u Čakovcu slovnog turizma (studentska kategorija)

“Ana Katarina Zrinski”

Autoprometno poduzeće d.d. Požega

Tablica 6: Popis dobitnika nagrade CBTour u 2012. godini

III.I. Croatian Business Tourism: Doživite kreativnu i inovativnu Hrvatsku! Republika Hrvatska posjeduje atraktivne turističke resurse, a u prvom su redu jedinstvena prirodna i kulturno-povijesna baština. Glavni cilj stoga postaje povećanje konkurentnosti i bolja pozicioniranost na turističkom tržištu kroz sustav intenzivnije valorizacije turističkih resursa. Slijedom navedenog, nužno je definirati koncept razvoja nacionalnog turizma kao okvir kojim se daju smjernice za izbor i određenje adekvatne razvojne strategije. Konkurentnost predstavlja kvalitativnu odrednicu strateškog upravljanja, a ključ konkurentske prednosti je analiza postojećeg stanja ponude, kao i analiza potražnje. Masovna “industrijska” proizvodnja turističkih usluga i proizvoda, donijela je mnoge negativne posljedice, kao što su visok stupanj sezonske i prostorne koncentracije turističkog prometa, veliku ovisnost o inozemnim organizatorima putovanja (turoperatorima), nefleksibilnu i glomaznu ponudu koja je vrlo slabo prilagodljiva dinamičkim promjenama na tržištu potražnje te veliku agresivnost prema najkvalitetnijim prirodnim prostorima. Perspektivno gledajući, najbitnije je da Hrvatska maksimalno iskoristi svoje uključivanje u Europsku uniju, jer će joj to dati izvanrednu mogućnost za još brži razvoj turizma, kao i implementaciju europskih standarda u turizmu. Sve jača konkurencija na europskom receptivnom tržištu (turistička afirmacija srednjih i istočnih europskih zemalja), uz dinamičnije promjene pred Hrvatsku postavlja zadatak formiranja takve turističke ponude koja će privući potencijalne turiste i omogućiti joj postizanje konkurentske prednosti i osiguranje pozicije na europskom turističkom tržištu. Takva se turistička ponuda mora temeljiti isključivo na kreativnom

22

i inovativnom djelovanju. Uz to, važno je naglasiti kako je u razvoju turizma gospodarstvo osnova za suradnju, a iz njega proizlaze pojedini sektori industrijske i poljoprivredne proizvodnje, te uslužne djelatnosti i sâm turizam. Osnovni ciljevi projekta CBTour su stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inventivne turističke ponude koja će povećati konkurentnost hrvatskog turizma na tržištima turističke potražnje i kapitalnih investicija, intenzivirati Internet oglašavanje i elektroničku promociju turizma kao rješenje za olakšanu usporedivost destinacija i cijena te skraćeno vrijeme potrebnog za prikupljanje informacija, po prvi puta u Hrvatskoj stvarati sustav SM (Service Mark) zaštite, razvijati nove (inventivne) autohtone turističke usluge, proizvode i tehnologije kao simbol suvremenosti integrirane u predmetnu promociju kulturne i geografske baštine, razvijati sustav promocijskih elektroničkih medija, stvarati okvire i konkretne preduvjete za razvoj poslovne (kongresne) i znanstvene turističke ponude te posebno razvijati sustav diversificirane poslovno-turističke ponude i potražnje. CBTour (Croatian Business Tourism) zaštitni je brend razvoja hrvatskog poslovnog turizma i jedinstveni projekt razvoja prepoznatljive poslovno-turističke ponude na temeljima kreativnosti i inovativnosti. Sastavni dio projekta je i godišnja dodjela nagrada za izvrsnost u hrvatskom poslovnom turizmu kojom se želi potaknuti na kreativno i inovativno djelovanje i promišljanje.

Slika 3 (desno): Dobitnici nagrade CBTour 2012.


23


4. POGLAVLJE MEDIJSKI PORTAL CROENERGO.EU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

P

uni naziv projekta je ‘Središnji medijski portal o pitanjima energetike i zaštite okoliša te srodnog financijskog i investicijskog tržišta’. Portal je prijavljen u Registru elektroničkih medija pri Agenciji za elektroničke medije Republike Hrvatske, a plasiran je 01.04.2011. godine.

Portal je službeni pretplatnik Hrvatske izvještajne novinske agencije i MEDIA SERVIS-a. Portal je 15.09.2012. doživio 100%otni redizajn, u skladu sa smjernicama vodećih svjetskih medijskih portala te je povećao interaktivnost i dostupnost najaktualnijih sadržaja. Naime, objavljujući 9000. medijski članak, portal CROENERGO. EU promijenio je vizualni identitet u cijelosti te je promijenjena struktura objave medijskih i drugih članaka. Od objave redizajniranog portala članci više nisu kategorizirani po mjestu nastanka (Hrvatska, regija, Europska unija, svijet, itd.) već po temi. Na raspolaganju je 9 osnovnih tema i to Business, Energija, Lifestyle, Okoliš, Politika, Prijevoz, Tehnologija, Tržišta i Znanost. Također, na portalu su ostale prisutne vijesti iz područja rada Saveza za energetiku Zagreba i tvrtke Energo Media Servis, redakcija vijesti na engleskom jeziku i usluga Baza poslovnih subjekata. Novina je da se sve vijesti osim putem centralne pretrage portala mogu pretraživati i po pojedinačnoj temi. S aspekta zajednice odnosno komentiranja članaka, povećan je broj znakova unutar jednog komentara sa 2.000 na 4.000.

Također, prvi objavljeni komentar na određeni članak biti će automatski prikazan bez vremenskog počeka.

Novi nakladnik portala croenergo.eu je Energo Media Servis, a glavni partner u realizaciji ovoga projekta i dalje ostaje Savez za energetiku Zagreba, slijedom čega je izvršena izmjena uvjeta korištenja portala. Najvažnije medijsko pokroviteljstvo portala CROENERGO.EU u 2012. godini je pokroviteljstvo međunarodne konferencije Smart Homes, Smart Grids & Metering Billing/CRM koja je u Amsterdamu ove godine okupila više od tristotine izlagača i 6.500 stručnjaka. Posebno ističemo i sljedeća medijska pokroviteljstva putem medijskog portala CROENERGO.EU: 27. Međunarodni znanstvno-stručni susret stručanja za plin, Zagrebački energetski tjedan, Peti dani pasivne kuće u Hrvatskoj, Energy Efficiency Arena 2012, 5th Annual Balkan Energy Finance Forum 2012, EU Sustainable Energy Week, Milano Architettura Design Edilizia, Turkish Smart Energy Summit 2012 – Utilities, Regulation & Smart Metering i drugi. Početkom 2013. godine na portalu croenergo.eu započinje proces implementacije tražilice dostupnih punionica za hibridna i električna vozila na razini cijele Europske unije, čime ćemo idućih godinu dana jedini pružati takvu uslugu u Hrvatskoj.

RBR

Opis/Godina

2011.

2012.

Faktor

2011+2012

01.

Broj objavljenih članaka

4.235

02.

Broj realiziranih newsletter-a

117

6.383

+50,75 %

10.618

360

+207,69 %

477

03.

Broj registriranih korisnika

1.420

1.970

+38,73 %

3.390

04. 05.

Broj jedinstvenih posjeta

70.244

217.979

+210,32 %

288.223

Broj jedinstvenih korisnika

43.561

118.735

+172,57 %

162.296

06.

Broj jedinstvenih prelistavanja

242.908

527.687

+117,24 %

770.595

Tablica 7: Usporedni statistički podaci o posjećenosti portala CROENERGO.EU (2011.-2012.) RANG Naslov medijskog članka

Produkcija

01.

Novi tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije – I. dio

Vlastita

02.

Otvoren natječaj u okviru programa IPA IIIc

Vlastita

03.

Cijene goriva, naftnih derivata i autoplina

Vlastita

04.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Vlastita

05.

Usvojen novi tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Vlastita

06.

CIP EKO INOVACIJE 2012: Hrvatska verzija teksta javnog natječaja

Vlastita

07.

Novi tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije – II. dio

Vlastita

08.

Malim i srednim poduzetnicima na raspolaganju 3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU fondova

Vlastita

09.

Otvoren natječaj vrijedan 67 milijuna eura u okviru programa Inteligentna energija u Europi (IEE 2012)

Vlastita

10.

Za solarne panele uskoro samo jedan korak

Vlastita

Tablica 8: Deset najčitanijih članaka na portalu CROENERGO.EU tijekom 2012. godine

25


5. POGLAVLJE GREEN-TECH SHOP ENERGOSTORE.COM


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

E

NERGOSTORE.COM prvi je europski green-tech online shop za nabavu zelenih usluga, proizvoda i tehnologija. Projekt realizacije ovoga shopa partnerski je i ekskluzivno podržao Robert Bosch, a shop u prvoj fazi sadrži 150 proizvoda renomiranih robnih marki (dizalice topline, hladnjake, klima uređaje, kotlove, perilice i sušilice, plinsku tehniku te solarnu tehniku). Konkretnije, ENERGOSTORE.COM je prva europska green-tech online trgovina gdje možete pronaći široku ponudu proizvoda podijeljenih u nekoliko kategorija. Na ENERGOSTORE.COM pronaći ćete detaljan opis svakog proizvoda, uključujući i karakteristike, s naznakom njegove raspoloživosti, pripadajućeg jamstva i mogućnosti dostave.

urnosni SSL (Secure Socket Layer) certifikat renomirane tvrtke Symantec. Symantec je vodeća tvrtka u pružanju sigurnosnih rješenja za Internet stranice, a njihovi certifikati su podržani u svim najpoznatijim Internet preglednicima.

Druga faza implementacije proizvoda je u tijeku i to energetski učinkovite bijele tehnike i rasvjete, sustava za kontrolu potrošnje vode i energenata, niskoenergetskih kuća i materijala za gradnju, automobila i sustava za punjenje niskoemisijskih vozila... Početkom 2013. godine shop ENERGOSTORE.COM povezuje se sa MODUSCENTAR.HR kako bi se povećao doseg prodaje energetski učinkovitih usluga, proizvoda i tehnologija!

Kupnjom na ENERGOSTORE.COM birate usluge, proizvode ili tehnologije, vrijeme kada želite da vam se isto dostavi i način plaćanja koji vam najviše odgovara - po preuzimanju, putem opće uplatnice (virmansko plaćanje), putem Internet bankarstva, beskamatnim kartičnim plaćanjem cijelog iznosa kupovine ili realizacijom potrošačkog kredita. Sve navedene mogućnosti plaćanja ne odnose se na sve usluge, proizvode ili tehnologije dostupne na ENERGOSTORE.COM, već je uz svaku pripadajuću uslugu, proizvod ili tehnologiju navedena mogućnost plaćanja. ENERGOSTORE.COM vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem opće uplatnice (virmansko plaćanje) na osnovu dostavljene ponude, putem Internet bankarstva na osnovu dostavljene ponude, beskamatnim kartičnim plaćanjem cijelog iznosa kupovine i to American Express ili Diners kreditnom karticom jednokratno, karticom tekućeg računa (Maestro) i kreditnim karticama (Visa, MasterCard) ili realizacijom potrošačkog kredita na osnovu dostavljene ponude i odobrenjem kreditnih sredstava od ugovorne banke tvrtke Energo Media Servis d.o.o. i na kraju gotovinom (po primitku pošiljke). Kupac robe je posjetitelj ENERGOSTORE.COM koji odabere barem jednu uslugu, proizvod ili tehnologiju, ubaci ih u košaricu, plati putem opće uplatnice (virmansko plaćanje) u banci (pošti ili FINI), putem Internet bankarstva, beskamatnim kartičnim plaćanjem cijelog iznosa kupovine i pošalje narudžbu Prodavatelju, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave) ili realizacijom potrošačkog kredita u ugovornoj banci Prodavatelja. Putem ENERGOSTORE.COM Kupcu je omogućena kupnja svih usluga, proizvoda i tehnologija koje se nalaze na stranicama Prodavatelja. Cijene su s PDV-om. Valuta je hrvatska kuna (kn). Istaknute cijene na ENERGOSTORE.COM vrijede isključivo za kupnju putem Interneta. ENERGOSTORE.COM nudi širok asortiman proizvoda – usluge, proizvode i tehnologije koji se baziraju na održivosti odnosno spadaju u kategoriju energetski učinkovitih usluga, proizvoda i tehnologija. Na ENERGOSTORE.COM mogu se pronaći i drugi srodni proizvodi. Svi proizvodi na ENERGOSTORE.COM su proizvodi renomiranih inozemnih i tuzemnih pravnih osoba. ENERGOSTORE.COM Internet trgovina pruža najvišu razinu sigurnosti prilikom plaćanja putem Interneta. Za zaštitu povjerljivih podataka pri njihovom slanju putem Interneta, osiguran je sig-

27


6. POGLAVLJE GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

U

hotelu Esplanade u Zagrebu od 25. do 27.10.2012. održani su prvi Međunarodni gospodarsko-investicijski dani i sajam razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu “GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA”. Događaj su zajednički organizirali Savez za energetiku Zagreba, Energo Media Servis d.o.o. i portal croenergo.eu uz podršku 25 institucija, tvrtki i medija, a okupio je 250 različitih osoba - predstavnika nešto više od 100 institucija, tvrtki i medija i 50 govornika u 25 stručnih rasprava, panela i prezentacija.

Prvoga dana skup je otvoren u prisustvu ministra poduzetništva i obrta, gospodina Gordana Marasa i potpredsjednice Hrvatske gospodarske komore, gospođe Vesne Trnokop Tante, a skupu se obratio i Tomislav Marjanović, generalni direktor GREENVEST-a. “Priznajem, ovo je bio jedan od naših najhrabrijih poteza u posljednje dvije godine - organizirati prvi gospodarsko-investicijski skup vezan uz teme zelenog gospodarstva, a posebno nam je zadovoljstvo što su nas mnogi svojim sudjelovanjem na tom putu podržali. Uspjeh ovogodišnjeg GREENVEST-a stoji u svim ljudima, tvrtkama i institucijama koje su ga prepoznale i sudjeluju u njemu. S aspekta europskih i globalnih trendova te poziciju Republike Hrvatske, imamo pune preduvjete za snažni razvoj i rast gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama, očuvanju okoliša i posebno povećanju energetske samodostatnosti. Ako globalna kretanja usporedimo s investicijskim projektima prisutnim na ovogodišnjem prvom po redu GREENVEST-u, možemo svi skupa jamčiti kako imamo volje i želje da se hrvatsko gospodarstvo pokrene posebno ono zeleno”, istaknuo je Tomislav Marjanović. “Izuzetna mi je čast dati podršku ovom projektu koji je Hrvatskoj prijeko potreban. Skupovi ovog tipa će dodatno potaknuti razvoj našeg gospodarstva. Vlada i država snažno stoje iza smjernica EU2020. Hrvatska ima veliki potencijal razvoja obnovljivih izvore energije, iako oni još uvijek nisu iskorišteni u punom potencijalu. Petogodišnji razvoj obnovljivih izvora energije u RH iznositi će oko 120 milijardi kuna. Radi se o velikom iznosu koji stranim i domaćim investitorima otvara niz novih poslovnih mogućnosti. Do 2020. namjeravamo dostići 1200 MW iz vjetroenergije, 420 MW iz biomase te 250 MW iz solarne energije. Radi se o ambicioznim planovima koje ova zemlja želi i treba.” ... “Novi definirani cjenici tarifnih poticaja i dalje su atraktivni investitorima. Naše cijene su ono što možemo ponuditi i ono što naš sektor i našu zemlju čine atraktivnim područjem za investicije. Ključna je i uloga HEP-a koji mora osigurati uvjete kako bi ovaj razvoj bio moguć. HEP je do sada bio u mnogočemu faktor koji je sprječavao investicije, no polako i tu dolazi do promjena. I sam namjeravam instalirati solarne panele kako bih provjerio da li smanjenje procedure u dva koraka doista olakšava instalaciju obnovljivih izvora energije te kako bih iskusio mogućnosti koje takvi izvori energije pružaju. U sklopu narednog Poduzetničkog impulsa otvoriti ćemo natječaj i za razvoj “new age” ekonomije u koju spada i zeleno gospodarstvo kao bitna grana razvoja hrvatskog

gospodarstva. Otvoreni smo za sve ideje koje će Hrvatskoj omogućiti razvoj gospodarstva. U Vladi RH imati ćete punu podršku razvoju vaših projekata te mogućnost obavljanja svojeg poslovanja na najbolji mogući način.”, izjavio je Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta. Ministar Maras je u razgovoru za 24sata izjavio da i sam namjerava instalirati solarne panele te da će promjene u zelenoj gradnji biti vidljivije tek kad se podigne svijest o važnosti energetske učinkovitosti i uštede. Svjestan je da su financijska sredstva najveća, ali ne i jedina prepreka prihvaćanju green life-style-a, ali samo snažna inicijativa tvrtki i pojedinaca može potaknuti banke da ponude povoljnije kreditne linije. “Ovakav pristup razvoju gospodarstva potiče konkurentnost i inovativnost te razvoj novih proizvoda visoke vrijednosti uz istovremeno poštivanje zaštite okoliša. Zelena proizvodnja je alat koji tvrtke čini efikasnijim. Posebno mi je drago što ovdje vidim jako puno mladih ljudi koji su se orijentirali prema razvoju hrvatskog gospodarstva primjenom inovacija i novih modela proizvodnje i poslovanja. Ovaj put je pravi put za aktualizaciju tema vezanih uz razvoj zelenog gospodarstva. Iskustva nam nalažu kako će upravo ovo biti prava prilika za nove poslovne dogovore i uspjehe”, izjavila je Vesna Trnokop Tanta, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore. Konkretne korake je ispred Ministarstva poduzetništva i obrta najavila Tatjana Kovač-Klemar. Ovom je prilikom predstavila nove natječaje te kreditni program za investicije u nove tehnologije, proizvodne metode, zeleno gospodarstvo, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost s ciljem povećanje konkurentnosti. Krediti će se u sklopu ovog programa odobravati uz godišnju kamatnu stopu od 2 posto u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. Postoje i fondovi za gospodarsku suradnju u kojima 50% ulažu investitori, a 50% ministarstvo poduzetništva i obrta. Raspisivanje natječaja najavio je i Fond za zaštitu okoliša. “Pozivamo jedinice lokalne i regionalne samouprave da udruže sredstva s Fondom i da zajedno sufinanciramo projekte fizičkih osoba u nabavi solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija za vlastitu potrošnju, dizalica topline i sl. Sudjelovanje će biti oko 30%, tražit ćemo minimalno 10% sudjelovanja jedinice lokalne samouprave”, najavila je Marija Ščulac Domac, načelnica Službe za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Dragan Marčinko, predsjednik Upravnog odbora Centara za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija upozorio je na lošu komunikaciju između pojedinih sektora i institucija te na nedostatak unificiranog sustava praćenja potrošnje, odnosno kontrole ostvarenja zadanih mjera na godišnjoj razini. “Trenutno nam tehnološka ograničenja mreže ne dozvoljavaju priključenje više od ukupno 400 MW obnovljivih izvora energije. Trebati će nam barem četiri godine da osiguramo tehničke kapacitete kako bi mogli povećati proizvodnju iz ovih izvora energije”, istaknula je Kristina Čelić ispred Minis-

29


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU tarstva gospodarstva. Zaključke su prethodni sudionici donijeli u okviru panela “Javna politika zelenoga gospodarstva: Kako se može uključiti privatni poslovni sektor?” u okviru GREENVEST-a. “U narednom razdoblju razvoj neće nužno značiti i rast, već će se morati racionalnije trošiti postojeći potencijali. Pozivam da se naša zemlja više okrene vlastitim kapacitetima i vlastitoj pameti u proizvodnji hrane i energije. Hrvatska nema što ponuditi u velikim energetskim projektima, no zato s obnovljivim izvorima energije može puno napraviti”, istaknula je Mirela Holy, saborska zastupnica i ekološka aktivistica, u okviru “Gospodarsko-investicijskog foruma o perspektivi zelenoga gospodarstva” u okviru GREENVEST-a. U završnom dijelu prvoga dana, u Palači Dverce, tvrtka Energo Media Servis d.o.o. i Robert Bosch d.o.o. održali su prezentaciju prvoga europskoga green-tech online shop-a na domeni energostore.com. “Shop u prvoj fazi sadrži preko 150 energetski učinkovitih proizvoda podijeljenih u ukupno 10 grupa proizvoda dizalice topline, hladnjaci, klima uređaji, kotlovi, mikrovalne pećnice, perilice i sušilice, plinsku tehniku, solarnu tehniku, televizore i tehnologije za korištenje energije vjetra. U tijeku je testiranje sustava plaćanja putem debitnih i kreditnih kartica, a korisnici portala croenergo.eu mogu se s istim korisničkim podacima prijaviti i na shop energostore.com te izvršiti kupnju energetski učinkovitih proizvoda putem Internet bankarstva, virmanskim plaćanjem ili realizacijom kredita. Naravno, i svi drugi korisnici mogu vršiti pretragu i kupovinu proizvoda, ali u slučaju kupnje moraju izvršiti registraciju”, objasnio je Tomislav Marjanović. “Grupa Bosch vodeći je globalni dobavljač tehnologije i usluga. U poslovnoj 2011. više od 300.000 zaposlenika ostvarilo je promet od 51,5 milijardi eura na području automobilskih i industrijskih tehnologija, trajnih potrošnih dobara i građevinskih tehnologija. Grupa Bosch sastoji se od društva Robert Bosch GmbH i više od 350 društava-kćeri i regionalnih društava u oko 60 zemalja. Ako ubrojimo i njegove prodajne i servisne partnere, Bosch ima svoje predstavnike u oko 150 zemalja. Ova svjetska mreža za razvoj, proizvodnju i prodaju temelj je za daljnji rast. Bosch je u 2011. godini potrošio oko 4 milijarde eura na istraživanje i razvoj te je prijavio preko 4100 patenata diljem svijeta. S pomoću svih svojih proizvoda i usluga Bosch unapređuje kvalitetu života nudeći inovativna i korisna rješenja”, istaknuo je Darko Mužević, voditelj Bosch Toplinske tehnike za Adria regiju. “Ovdje smo se okupili kako bi podržali još jedan važan projekt u razvoju hrvatskog zelenog gospodarstva, grane gospodarstva koja je kod nas tek u začetku, ali koja zahvaljujući kompetentnosti i volji hrvatskih gospodarstvenika koji su uključeni u njen razvoj ima vrlo obećavajuću budućnost. Hrvatska ima znanje, resurse, ljude, no kako bi zeleno gospodarstvo u potpunosti zaživjelo na pravi način trebamo se što više povezivati i okupljati kako cijela priča ne bi os-

30

tala na nekoliko individualnih projekata već kako bi zajedno napravili što bolji i veći posao. Grad Zagreb i gradonačelnik Bandić nikada nisu odbili projekte vezane uz razvoj zelenog gospodarstva, a naš Ured uvijek je otvoren za sve dobre inicijative i projekte koji idu u zelenom smjeru”, istaknuo Marijan Maras, pročelnik gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba. Na GREENVEST-u su drugoga dana predstavljene investicije privatnoga sektora vrijedne više od 850 milijuna eura, od čega tri investicije zajedno vrijede više od 650 milijuna eura - projekti tvrtke Energija Projekt d.o.o. “Vjetoelektrana Senj” i tvrtke Energija Nova d.o.o. “Vjetroelektrana Medeni Dolac i Mala Kapela”. Riječ je o instalaciji gotovo 550 MW. Uz to su predstavljeni projekti “Katalitička transformacija otpada primjenom procesa KURATA” tvrtke Kurata d.o.o., “SQE tehnologija gradnje niskoenergetskih objekata” tvrtke Pjer d.o.o., “Industrijska proizvodnja pasivnih kuća” tvrtke Tehnoplast Profili d.o.o., “Solar centar Kukuljanovo: Trgovački centar s integriranom fotonaponskom solarnom elektranom do 1 MW” i “Poslovni kompleks za izradu peleta” tvrtke ZONA GP d.o.o. ‘GREENVEST 2012: INVEST IN GREEN CROATIA - Međunarodni gospodarsko-investicijski dani i sajam razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu’ održali su se s misijom pune podrške razvoju ‘zelenog’ gospodarstva, razvoju obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju konkurentnosti ovoga sektora na jedinstvenom europskom tržištu. Partneri projekta bili su Republika Hrvatska - Ured predsjednika Republike Hrvatske - dr.sc. Ivo Josipović; Republika Hrvatska - Vlada Republike Hrvatske (Koordinacija za gospodarstvo); Republika Hrvatska - Ministarstvo gospodarstva; Republika Hrvatska - Ministarstvo poduzetništva i obrta; Republike Hrvatska - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Grad Zagreb - Gradonačelnik Grada Zagreba, g. Milan Bandić; Grad Zagreb - Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža Hrvatske; Banco Popolare Croatia d.d.; TPA Horwath d.o.o., Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj; MEDIA SERVIS; EnergoTESLA (Večernji list i Poslovni dnevnik); portal croenergo.eu; portal zelenaenergija.org; Kreativna tvornica d.o.o. - Časopis i portal professional.hr; MBI Media d.o.o. - Časopis HausBau; Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.; The Regent Esplanade Zagreb i Croatia Airlines. Detaljne informacije o GREENVEST-u 2012., popis svih sudionika i poslovni profili sudionika nalaze se u službenom KATALOGU GREENVEST-a koji je dostupan na medijskom portalu CROENERGO.EU. Također, na portalu CROENERGO. EU i promocijskom sustavu događanja GREENVEST.COM.HR nalaze se sve relevantne informacije o održanom događanju, galerije fotografija te izvodi mnogobrojnih i snažnih medijskih objava. Slika 4 (desno): Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta i Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednik HGK na otvorenju


31


7. POGLAVLJE OZNAKE GREEN LABEL I GREEN MARK


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

O

znake GREEN LABEL i GREEN MARK jedinstvene su oznake na tržištu Europske unije, a nalaze se u vlasništvu Saveza za energetiku Zagreba - točnije zaštićeno su intelektualno vlasništvo predsjednika Saveza za energetiku Zagreba. Dodjelom oznaka upravlja ENERGO MEDIA SERVIS d.o.o.

stražnjoj lijevoj strani svakog hibridnog automobila ovog taxi prijevoznika možete pronaći oznaku GREEN MARK. Time je Savez za energetiku Zagreba potvrdio i strateški cilj - da se dodjelom i primjenom oznake GREEN MARK zaista istaknu vodeće usluge, proizvodi i tehnologije u području hrvatskog zelenog gospodarstva.

VII.I. Oznaka GREEN LABEL

VII.II.II. ARENA Centar prvi trgovački centar u Hrvatskoj s oznakom GREEN MARK

GREEN LABEL – Proof of Sustainability™ je oznaka održivosti poslovnih prostora kroz sustavnu i potpunu primjenu standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Oznaka GREEN LABEL – Proof of Sustainability™ obilježje je sustavne održivosti poslovnih prostora čime se stvara dodana vrijednost, promiče i povećava konkurentnost poslovnih subjekata a dodjeljuje se s ciljem promoviranja i prilagodbe sustavnoj primjeni zdravih, dugotrajnih, pristupačnih i ekološki prihvatljivih praksi unutar poslovnih prostora. Oznaka se odnosi na održivost prostorne pozicije poslovnog prostora, efikasnost vodnog i komunalnog gospodarenja, energetsku potrošnju i atmosferski utjecaj, materijale i resurse, kvalitetu zraka i zdravlja u radnom okruženju, inovacije u dizajnu, svijest o zaštiti okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, upotrebu papira, uredskog materijala, uredske tehnologije, putovanja, sastanke i ostale poslovne navike. Oznaka se dodjeljuje na vremenski rok od 5 godina, a jednokratni trošak dodjele oznake iznosi 20.000 kuna. VII.II. Oznaka GREEN MARK GREEN MARK - Sign of Excellence™ obilježje je održive ili ‘zelene’ usluge, proizvoda ili tehnologije radi stvaranja dodane vrijednosti, promicanja, povećanja konkurentnosti i tržišnog plasmana istih. Oznaka GREEN MARK - Sign of Excellence™ dodjeljuje se pravnim osobama za usluge, proizvode ili tehnologije u svim oblicima gospodarske aktivnosti na području Republike Hrvatske sukladno kriterijima za dodjelu oznake Green Mark - Sign of Excellence™. Oznaka GREEN MARK - Sign of Excellence™ dodjeljuje se pravnim osobama, osim za usluge, proizvode ili tehnologije, i za održivu proizvodnju, skladištenje, distribuciju i potrošnju električne i toplinske energije. Aplikacija za dodjelu oznake jednostavnog je oblika, ali se prema potrebi odnosno specifičnosti promatrane situacije aplikacija dopunjuje specifičnim upitima. Oznaka se dodjeljuje na vremenski rok od 5 godina, a jednokratni trošak dodjele oznake iznosi 20.000 kuna. VII.II.I. Oznaka Green Mark vidljiva na stražnjoj strani svih EKO TAXI-ja u Zagrebu Dodjeljujući prvu hrvatsku nagradu za zeleno gospodarstvo tvrtkama tijekom 2012. godine, Savez za energetiku Zagreba na vremenski rok od 5 godina 11 hrvatskih tvrtki dodijelio je i oznaku GREEN MARK. Oznaka GREEN MARK pronašla se i kao temeljnim obilježjem marketinške promocije pojedinih nositelja oznake, među kojima izdvajamo Knauf Insulation d.o.o. i Eko Prijevoz d.o.o.. Naime, početkom srpnja 2012. godine započelo je korištenje oznake GREEN MARK od strane tvrtke Eko Prijevoz d.o.o. koja upravlja EKO TAXI-jima u Zagrebu. Na

Savez za energetiku Zagreba je 27.07.2012. predstavništvu ARENA Centra dodijelilo pravo na petogodišnje korištenje oznake ‘GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE’. ARENA Centar je komercijalna zona koja je u potpunosti posvećena interesu kupca i ugodi boravka tijekom posjeta. Izgrađenost objekta i uređenje okoliša stvara ugođaj komfora budući je odnos komercijalnog i kupcu slobodnog prostora balansiran s velikim vanjskim pristupnim okolišem. Mikroklimatski uvjeti u zatvorenom prostoru su pažljivo održavani te nema stagnantnih slojeva zraka. Temperaturne razlike vanjske i unutarnje atmosfere, relativna vlažnost su u sezonski preporučenim vrijednostima. Energetska učinkovitost instalirane opreme se stalno prati, dok su sustavi i procedure zaštite vanjske i unutarnje okoline pod stalnim nadzorom ugovorne referentne tvrtke te uprave ARENA Centra. ARENA Centar htjela je svoje komparativne prednosti projekta i lokacije, te svojim radom i odnosom prema okolišu i korisnicima, pretvoriti u jednoznačno prepoznatljivu vrijednost. “Arena Centar je počašćen ovim priznanjem i činjenicom da je prepoznat naš trud i rad da kao vodeći trgovački centar pridonesemo na području energetske učinkovitosti i odnosa prema zaštiti okoline. Svojim radom i odnosom prema kupcima i okolišu nastojimo pokazati da smo u potpunosti posvećeni interesu kupca i ugodi boravka tijekom posjeta. Izgrađenost objekta i uređenje okoliša stvara ugođaj komfora budući je odnos komercijalnog i posjetiteljima dostupnog javnog prostora slobodnog prostora balansiran”, istaknuo je gospodin Marino Galić ispred ARENA Centra. “’GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE’ obilježje je održive usluge, proizvoda ili tehnologije, a dodjeljuje se isključivo pravnim osobama. Savez je prvi na razini Europske unije osmislio jedinstveni i iznimno zahtjevni sustav valorizacije održivih usluga, proizvoda i tehnologija kako bi u sve većoj green-tržišnoj utakmici zaista razlikovao održivost od neodrživosti odnosno održivost od dobrog PR-a”, istaknuo je Tomislav Marjanović, predsjednik Saveza za energetiku Zagreba. “Savez će tijekom narednog petogodišnjeg perioda pratiti napredak i postignuta poboljšanja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša cjelokupnih sustava i procesa Arena Centra kako bi isticanje oznake ‘GREEN MARK’ imalo svoj puni smisao i svrhu”, zaključio je Marjanović.

33


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU RBR

Naziv pravne osobe

Oblik pravne osobe

01.

Trigranit Lanište (ARENA Centar)

Društvo s ograničenom odgovornošću

27.07.2012.-27.07.2017.

Period korištenja

02.

Banco Popolare Croatia

Dioničko društvo

15.01.2012.-15.01.2017.

03.

Biovega

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

04.

Bio-Zrno

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

05.

Eko Prijevoz

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

06.

Ekoplanet

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

07.

EPIEC

Samostalna djelatnost

15.04.2012.-15.04.2017.

08.

Knauf Insulation

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

09.

Makronova

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

10.

Planetopija

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

11.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

Udruga

15.04.2012.-15.04.2017.

12.

Solaris

Dioničko društvo

27.09.2012.-27.09.2017.

13.

SZ - Građevinski fakultet

Ustanova (Ministarstvo pravosuđa RH)

15.04.2012.-15.04.2017.

14.

Tehnoplast Profili d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću

15.04.2012.-15.04.2017.

Tablica 9: Nositelji oznake GREEN MARK

Slika 5 (naslovnica poglavlja): LIVING GREEN LOYALTY CARD povezan je s oznakom GREEN MARK Slika 6 (desno): Oznaka GREEN MARK na hibridnim vozilima EKO TAXI-ja tvtke Eko Prijevoz d.o.o.

34


35


8. POGLAVLJE LIVING GREEN I LIVING GREEN LOYALTY CARD


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

S

avez za energetiku Zagreba i Energo Media Servis 21.12.2012. godine su u prisustvu ministra zaštite okoliša i prirode, gospodina Mihaela Zmajlovića, u hotelu DoubleTree by Hilton održali svečanu promociju prvog hrvatskog green lifestyle magazina LIVING GREEN i LIVING GREEN LOYALTY CARD programa te predstavili nacrt godišnjeg izvješća o radu Saveza za energetiku Zagreba za 2012. godinu.

CIJA ENERGO MEDIA SERVIS i SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA · © Sva prava pridržana.)

Ministar zaštite okoliša i prirode, gospodin Mihael Zmajlović, tom je prigodom istaknuo: “O zelenom gospodarstvu se puno priča u Hrvatskoj već godinama, no nismo daleko dogurali. Ipak, gruda snijega se polako kreće te se nadamo kako će javni, a posebice privatni sektor u bliskoj budućnosti sve više prepoznati značaj zelenog gospodarskog razvoja. Novac koji se troši, bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru, treba rezultirati efikasnim i zelenim razvojem. Mi u Ministarstvu ne sanjamo bijeli, već zeleni Božić. S tom željom, i željom za što zelenijom 2013. godinom pozdravljam sve prisutne i sve koji vjeruju u zeleni razvoj Hrvatske”.

Na označenim prodajnim mjestima (oznaka LIVING GREEN) krajnji potrošači u mogućnosti su ostvariti brojne pogodnosti ako se odluče za nabavu zelenih usluga, proizvoda i tehnologija. LIVING GREEN LOYALTY kartica besplatna je za sve korisnike, a prodajna mjesta plaćaju fiksnu godišnju naknadu za korištenje programa.

Magazin LIVING GREEN i LIVING GREEN LOYALTY CARD program pokrenuti su radi dodatnog osnaženja medijskog prostora i afirmacije krajnjih potrošača na teme vezane uz zeleno gospodarstvo u cijelosti te posebno na povećanje nabave i korištenja energetski i okolišno prihvatljivih usluga, proizvoda i tehnologija dostupnih na hrvatskom tržištu. Magazin LIVING GREEN besplatan je i dostupan u tiskanom i online izdanju, a izlaziti će četiri puta godišnje. LIVING GREEN LOYALTY kartica besplatna je za sve potrošače na razini cijele Republike Hrvatske i omogućavat će im da na nizu prodajnih mjesta ostvare pogodnosti upravo prilikom nabave energetski i okolišno prihvatljivih usluga, proizvoda te posebno tehnika i tehnologija. Tomislav Marjanović, predsjednik Saveza za energetiku Zagreba, tom je prigodom istaknuo: “Naš naporni rad protekle godine rezultirao je značajnim pomacima u afirmaciji i razvoju zelenog gospodarstva. Svi programi Saveza usmjereni su ka što većoj afirmaciji i prepoznatljivosti zelenog gospodarstva među stručnom i općom javnosti. S tom željom, ovim putem najavljujemo veliki gospodarski događaj za 2013. – GREENVEST: HOME EDITION – prvi hrvatski green lifestyle sajam koji će se održati od 17. do 19. listopada u ARENA Centru u Zagrebu. Ovim putem pozivamo sve tvrtke koje u svom portfelju imaju zelene proizvode, tehnologije i usluge da nam se pridruže u organizaciji ovog jedinstvenog događanja kako bi se građani na što pristupačniji način mogli upoznati sa dobrobitima koje donosi primjena zelenih rješenja”.

VIII.I.

LIVING

GREEN

LOYALTY

CARD

PROGRAM

LIVING GREEN LOYALTY CARD program novi je program popularizacije energetski i okolišno prihvatljivih usluga, proizvoda i tehnologija dostupnih na hrvatskom tržištu.

Putem medijskog portala croenergo.eu dostupan je popis prodajnih mjesta koja su uključena u program LIVING GREEN LOYALTY CARD. LIVING GREEN LOYALTY CARD program povezan je s oznakom GREEN MARK, što znači da prodajna mjesta za one usluge, proizvode i tehnologije koje su uključene u LIVING GREEN LOYALTY CARD program moraju zadovoljiti kriterije za dodjelu istoimene oznake, ali nužno ne moraju biti nositelji te oznake. Svoju LIVING GREEN LOYALTY karticu možete zatražiti ispunjavanjem ‘LIVING GREEN LOYALTY CARD - Pristupnice za korisnike’, a prodajna mjesta mogu se uključiti u program ispunjavanjem ‘LIVING GREEN LOYALTY CARD - Pristupnice za prodajna mjesta’. Obje pristupnice dostupne su na portalu CROENERGO.EU. Strateški cilj LIVING GREEN LOYALTY CARD programa je afirmirati krajnje potrošače na povećanu kupnju energetski i okolišno prihvatljivih usluga, proizvoda i tehnologija.

Slika 7 (lijevo): Naslovnica nultog izdanja prvog hrvatskog green lifestyle magazina LIVING GREEN Slika 8 (dolje): Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode na promociji magazina LIVING GREEN

(Impressum informacije o nultom broju: LIVING GREEN PRVI HRVATSKI GREEN LIFESTYLE MAGAZIN · Tromjesečnik · No. 0 · Prosinac 2012 · Godina 1 · IZDAVAČ ENERGO MEDIA SERVIS · MJESTO IZDAVANJA Republika Hrvatska | Zagreb · FOTOGRAFIJE I GRAFIKE ENERGO MEDIA, partnerske medijske kuće i promocijski sustavi prikazanih idejnih i gotovih rješenja · GLAVNI UREDNIK Tomislav Marjanović · POMOĆNIK UREDNIKA Marin Pasarić · GRAFIČKO OBLIKOVANJE ENERGO MEDIA | Tomislav Marjanović · TISAK STEGA TISAK · DISTRIBU-

37


9. POGLAVLJE NAGRADA EKO OSCAR


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

P

redsjednik Saveza za energetiku Zagreba i glavni urednik portala croenergo.eu, Tomislav Marjanović, 12.12.2012. je u prisustvu gospodina Mihaela Zmajlovića, ministra zaštite okoliša i prirode, primio nagradu EKO OSCAR u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju.

‘Zaštita okoliša ne smije biti ni prepreka ni kamen spoticanja investicijama. Razvoj i okoliš idu ruku pod ruku jer je to jedini način da se čovjeku omogući ugodan i kvalitetan život.’, istaknuo je ministar Zmajlović na obilježavanju 10. godišnjice Agencije za zaštitu okoliša. Osvrnuvši se na dosadašnji uspješan rad Agencije za zaštitu okoliša koja je odradila važan i velik posao u prikupljanju, objedinjavanju i obradi podataka o okolišu ministar Zmajlović istaknuo je da su očekivanja i dalje velika, posebno u dijelu u kojem od agencije očekuje da bude promotor održivog razvoja. Jer još je puno posla kako bi se na svim razinama osvijestila činjenica da svojim djelovanjem utječemo na okoliš. Na početku svečanosti u kazalištu Gavella ministar Zmajlović je u ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode dodijelio nagrade za dostignuća u zaštiti okoliša, u cilju promoviranja visokih standarda zaštite okoliša u društvu. Nagrade i priznanja, kojima se odaje javno priznanje pojedincima, tvrtkama i organizacijama za njihove rezultate u zaštiti okoliša i održivom razvoju, prvi su puta dodijeljene još 1993. godine, a ove godine, obnovivši tradiciju, Ministarstvo je nagradu dodijelilo 14. put. Pojedinci i tvrtke svojim su inspirativnim zalaganjem i aktivnostima pokazali kako je moguće u isto vrijeme razvijati svoje ideje i čuvati okoliš, odnosno stvarati projekte za održivi razvoj. Za dostignuća u 2011. nagrade su dodijeljene u sljedećim kategorijama: Doprinos pojedinca za razvoj i unaprjeđenje zaštite okoliša; Razvoj i primjenu nove proizvodne tehnologije koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju, najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš; Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju. ‘Ovu nagradu dodjeljujemo onima koji su učinili ne samo nužno, već i puno više od onog propisanog zakonom, koji su dali poseban doprinos i dosegli visoke rezultate u zaštiti okoliša i održivom razvoju.’ – izjavio je ministar Zmajlović. Osim priznanja istaknutim pojedincima i tvrtkama iza Eko Oscara stoji i želja da nagrađeni projekti potaknu i inspiriraju druge. Da primjerima pokažemo kako strateška vizija i sustav upravljanja mogu trajno doprinijeti održivom razvoju. I kako je zeleno gospodarstvo ne samo moguće, nego i moguće i izvedivo u Hrvatskoj. Povjerenstvo koje je bilo zaduženo za odabir najboljih ponuda između svih pristiglih tijekom javnog poziva sastojalo se od istaknutih osoba: Zoja Crnečki, (Hrvatska gospodarska

komora, predsjednica), Ivica Štambuk (Hrvatska obrtnička komora), Dubravka Bačun (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj), Vjeran Piršić (predstavnik Udruge Eko-Kvarner i mreže udruga Plavi forum) i Željko Bukša (novinar). Nagradu u kategoriji Doprinos pojedinca za razvoj i unaprjeđenje zaštite okoliša dobili su: Zvonko Pešić, Šibenik, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za planiranje i provedbu rekonstrukcije zapuštenog samostanskog dvorišta u mediteranski vrt na ponos gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj čime je kao pojedinac dao značajan doprinos unapređenju zaštite okoliša i promociji održivog razvoja; Marko Lasić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za značajan rad i osobni doprinos u javnoj promociji načela održivog razvoja i unapređenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj; prof.dr.sc. Ivica Kisić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za značajan rad i doprinos zaštiti tla i razvoju poljoprivrede prema načelima održivog razvoja te time i ukupnom unapređenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj te Zlatko Pejić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za kontinuirani rad i doprinos promociji načela održivog razvoja i unapređenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj uz intenzivni razvoj i promociju poboljšanja kvalitete života. Nagradu u kategoriji Razvoj i primjenu nove proizvodne tehnologije koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju, najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš dobili su: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za osmišljavanje i provedbu projekata odvojenog sakupljanja korisne komponente otpada na mjestu nastanka te korištenja jedne od komponente odvojenog sakupljanog otpada za energetske potrebe sortirnice otpada; S.T.P. d.o.o., Lučko, priznanje (srebrna povelja) za uvođenje na hrvatsko tržište napredne tehnologije za privremeno skladištenje bio komponente otpada. Nagradu u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju dobili su: Grupacija BIOVEGA d.o.o., Zagreb, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za osnivanje i kontinuirani rad organizacije iz područja prirodne prehrane i promocije zdravog stila života s ciljem razvoja zelenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a radi postizanja za čovjeka kvalitetnog i održivog stila života koji rezultira potražnjom za prirodno proizvedenim prehrambenim proizvodima; Savez za energetiku Zagreba, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za osnivanje i rad stručno-interesne neprofitne organizacije iz područja energetike koja kontinuirano doprinosi održivom razvoju Republike Hrvatske, promicanju korištenja obnovljivih izvora energije te ujedno povećanju efikasnosti korištenja energenata te Hartman d.o.o., Koprivnica, priznanje (srebrna povelja) za osnivanje i kontinuirani rad organizacije iz područja proizvodnje i promocije ekološke ambalaže u Republici Hrvatskoj uz intenzivni razvoj i promociju društveno odgovornog poslovanja. Slika 9 (lijevo): Nagrada ECO OSKAR dodijeljena Savezu za energetiku Zagreba

39


10. POGLAVLJE IZVRŠENJE PROGRAMSKOG PLANA ZA 2012.


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

S

ukladno utvrđenom Programskom planu za 2012. godinu, programske aktivnosti Saveza za energetiku Zagreba bile su podijeljene na gospodarske programe, programe iz područja financijskog i investicijskog tržišta, programe poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, političke programe i programe nacionalnih i europskih zakonodavnih okvira, medijske programe, medijske programe promocije znanstvenih, razvojnih i industrijskih projekata te programe stručne popularizacije energetiku, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Kako je to objašenjeno kroz prethodna poglavlja ovoga Izvješća, Savez za energetiku Zagreba u cijelosti je izvršio usvojeni Programski plan za 2012. godinu. Kao glavni rezultati rada Saveza za energetiku Zagreba u 2012. godini izdvojeni su - povećanje broja članova Saveza za energetiku Zagreba i u tom smislu intenzivnija provedba Programa individualnog pristupa članovima, u okviru Programa nacionalne diversifikacije gospodarskih subjekata koji djeluju u području zelenog gospodarstva realizacija usluge BAZA POSLOVNIH SUBJEKATA (u okviru medijskog portala CROENERGO.EU), praćenje investicijskih projekata zelenog gospodarstva, s aspekta medijskog portala CROENERGO.EU 50,75% povećanje broja objavljenih članaka u odnosu na 2011. godinu, 207,69% povećanje broja realiziranih newsletter-a u odnosu na 2011. godinu, 38,73% povećanje broja registriranih korisnika u odnosu na 2011. godinu, 210,32% povećanja broja jedinstvenih posjeta u odnosu na 2011. godinu, 172,57% povećanje broja jedinstvenih korisnika u odnosu na 2011. godinu i 117,24% povećanje broja jedinstvenih prelistavanja u odnosu na 2011. godinu.

trgovačkom centru ARENA Centar u Zagrebu). Naposlijetku, posebno izdvajamo osnivanje radnih skupina Saveza - Kluba hrvatskih izvoznika u zelenom gospodarstvu i Kluba žena hrvatskog zelenog gospodarstva te Fonda za razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva. Savez za energetiku Zagreba bio je jedini regionalni partner 2012 International Year of Sustainable Energy for All te je u 2012. godini dobitnikom nagrade EKO OSCAR koju dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju. Visoko predsjedništvo Saveza za energetiku Zagreba dodjeljuje najvišu ocjenu za realizirane projekte i programe Saveza tijekom 2012. godine uz napomenu da se Programski plan za 2013. godini osloni na utvrđivanje konkretnog porasta parametara za sve postojeće i nove projekte, kako bi se u Izvješću o radu Saveza za 2013. godinu mogli uspoređivati planirani i ostvareni podaci kroz faktore uspješnosti, kao što je to u ovoj godini bio slučaj s medijskim portalom CROENERGO.EU.

Nadalje, kao glavni rezultati rada Saveza za energetiku Zagreba u 2012. godini izdvojeni su - realizacija prvog europskog green-tech online shopa na domeni ENERGOSTORE. COM (u prvoj fazi implementacija 150 energetski i okolišno prihvaljivih usluga, proizvoda i tehnologija), prvog green lifestyle magazina LIVING GREEN i LIVING GREEN LOYALTY CARD programa, intenziviranje dodjele oznake GREEN LABEL i posebno oznake GREEN MARK (ukupno 14 nositelja oznake u 2012. godini do 2017. godine), dodjela prve po redu hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva GREENOVATION, otvaranje natječaja za dodjelu druge po redu hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva GREENOVATION, dodjela treće po redu hrvatske nagrade za kreativne i inovativne programe u turizmu CBTour, organizacija Gospodarsko-investicijskog foruma o zelenom gospodarstvu u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, organizacija prvih Međunarodnih gospodarsko-investicijskih dana i sajma razvoja, proizvodnje i investicija u zelenom gospodarstvu GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA (otvaranje u prisustvu Gordana Marasa, ministra poduzetništva i obrta), organizacija promocije prvog hrvatskog green lifestyle magazina LIVING GREEN i LIVING GREEN LOYALTY CARD programa (otvaranje u prisustvu Mihaela Zmajlovića, ministra zaštite okoliša i prirode) te uspostava koncepta održavanja prvog hrvatskog green lifestyle sajma otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION u 2013. godini (posebno ugovaranje izložbenog prostora u

41


11. POGLAVLJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012.


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU PRIHODI RBR

Opis konta

2011.

2012.

Faktor

01.

31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

81.986,00

69.000,00

-15,84 %

02.

32 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa

30.000,00

110.400,00

+268,00 %

03.

33 - Prihodi po posebnim propisima

15.000,00

63.000,00

+320,00 %

04.

34 - Prihodi od imovine

22,00

0,00

-100,00 %

05.

35 - Prihodi od donacija

149.512,00

94.704,01

-36,66 %

06.

36 - Ostali prihodi

22.500,00

115.055,72

+411,36 %

299.020,00

452.159,73

+51,21 %

UKUPNO PRIHODI: RASHODI RBR

Opis konta

2011.

2012.

Faktor

01.

41 - Rashodi za radnike

75.838,00

103.000,48

+35,82 %

02.

42 - Materijalni rashodi

170.874,00

212.051,53

+24,10 %

03.

43 - Rashodi amortizacije

2.100,00

0,00

-100,00 %

04.

44 - Financijski rashodi

22.739,00

109.435,76

+381,27 %

05.

45 - Donacije

32.900,00

18.295,31

-44,39 %

06.

46 - Ostali rashodi

40,00

17.600,00

+43.900,00 %

UKUPNO RASHODI:

304.191,00

445.953,08

+46,60 %

UKUPNO (PRIHODI-RASHODI)/STANJE NA DAN 31.12.:

-5.054,00

6.206,65 1.153,14

Tablica 10: Struktura prihoda i rashoda Saveza za energetiku Zagreba u 2011. i 2012. godini sastavljena temeljem Računskog plana za neprofitne organizacije prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Detaljna razrada prihoda i rashoda kao i ostale financijske komponente sastavni su dio Godišnjeg računa prihoda i rashoda i Bilance za 2012. godinu što je priloženo Zapisniku sa sjednice Visokog i Počasnog predsjedništva Saveza za energetiku Zagreba.

43


12. POGLAVLJE PROGRAMSKI PLAN ZA 2013. GODINU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU RBR

Naziv programa/projekta

Planirani rezultat/Povećanje faktora uspješnosti u odnosu na 2012. godinu

01.

Redovni gospodarski programi, programi iz područja financijskog i investicijskog +25 % i povećanje institucionalnih kapaciteta Savetržišta, programi poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, za za energetiku Zagreba politički programi i programi nacionalnih i europskih zakonodavnih okvira, medijski programi, medijski programi promocije znanstvenih, razvojnih i industrijskih projekata te programi stručne popularizacije energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

02.

Rad Odjela za pitanja Europske unije u području energetike i zaštite okoliša

+50 %

03.

Rad Odjela za poticanje i razvoj investicijskog tržišta

+25 %

04.

Program nacionalne diversifikacije gospodarskih subjekata koji djeluju u +25 % području zelenog gospodarstva – usluga Baza poslovnih subjekata i komercijalnih profila (portal CROENERGO.EU)

05.

Program zelenih poslova, javne nabave i izvora financiranja – usluga Baza zele- +100 % nih poslova, javne nabave i izvora financiranja (portal CROENERGO.EU)

06.

Program individualnog pristupa članovima Saveza za energetiku Zagreba – usluga Mreža članova Saveza za energetiku Zagreba (portal CROENERGO.EU)

+100 %

07.

Program individualnog pristupa članovima Saveza za energetiku Zagreba – povećanje broja članova Saveza za energetiku Zagreba

za 50

08.

Medijski portal CROENERGO.EU – Energija i okoliš na jednom mjestu

Novih 7.500 medijskih članaka i implementacija tražilice EV punionica na razini Europske unije s prikazom je li punionica slobodna, zauzeta ili nije u upotrebi.

09.

Green-tech online shop ENERGOSTORE.COM – U srcu zelenih tehnologija

Novih 600 usluga, proizvoda i tehnologija i povećanje ulaganja u marketing radi povećanja prodaje te povezivanje s LIVING GREEN LOYATLY CARD programom i MODUS grupom.

10.

Dodjela druge po redu hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva GREE- Novih 10 dobitnika nagrade, 8 nositelja oznake NOVATION 2013. GREEN MARK i 8 pravnih subjekata uključenih u LIVING GREEN LOYALTY CARD program za sva prodajna mjesta u Republici Hrvatskoj. Organizacija dodjele nagrade u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna.

11.

Dodjela četvrte po redu hrvatske nagrade za kreativne i inovativne programe u Novih 9 + 3 dobitnika nagrade. Povezivanje s Javnim turizmu CBTour 2013. uz obilježavanje Svjetskog dana turizma na temu ‘Turizam natječajem Ministarstva turizma za bespovratne i voda - Zaštita naše zajedničke budućnosti’ potpore inovativnim projektima u turizmu.

12.

Organizacija 24 poslovnih edukacija o povezanim temama (prosječno dvije po- Više od 250 sudionika slovne edukacije mjesečno)

13.

Oznaka GREEN MARK – SIGN OF EXCELLENCE

Novih 25 nositelja

14.

Oznaka GREEN LABAL – PROOF OF SUSTAINABILITY

Novih 10 nositelja

15.

Prvi hrvatski green lifestyle magazin LIVNIG GREEN

Realizacija 4 redovna izdanja (15.03., 15.06., 15.09. i 15.12.) s minimalno 124 stranice po broju, 20.000 komada tiskanog izdanja za sva četiri broja i 20.000 online pregleda za sva četiri broja.

16.

Medijski projekti i projekti suradnje s medijima

Nastavak izvješćivanja medija o programima Saveza i programima članova Saveza. Uspostava generalne godišnje suradnje (od veljače do prosinca) u projektu ENERGOTesla (Večernji list i Poslovni dnevnik) te s MEDIA SERVIS-om. Medijsko pokroviteljstvo putem portala CROENERGO.EU i magazina LIVING GREEN najmanje 10 domaćih i 10 međunarodnih događanja.

17.

LIVING GREEN LOYALTY CARD program

50 prodajnih mjesta uključenih u program i 1.000 korisnika kartice

18.

Prvi hrvatski green lifestyle sajam otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION

150 izlagača iz zemlje i svijeta, zauzeće 1.000 m2 izložbene površine, više od 25.000 primjeraka kataloga i 125.000 posjetitelja.

19.

Jednodnevna konferencija ‘Energija i okoliš: Raspoloživi izvori financiranja od Organizacija konferencije u ožujku 2013. godine ulaska Hrvatske u Europsku uniju’ (125-150 sudionika)

20.

Jednodnevna konferencija ‘Energija i okoliš: Što nas čeka kada uđemo u Europ- Organizacija konferencije u lipnju 2013. godine sku uniju’ (125-150 sudionika)

Tablica 11: Programski plan Saveza za energetiku Zagreba za 2013. godinu

45


13. POGLAVLJE FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU PRIHODI RBR

Opis konta

Ostvareno 2012.

Plan za 2013.

Faktor

01.

31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

69.000,00

85.000,00

+23,19 %

02.

32 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa

110.400,00

350.000,00

+217,03 %

03.

33 - Prihodi po posebnim propisima

63.000,00

150.000,00

+138,10 %

04.

34 - Prihodi od imovine

0,00

0,00

0,00 %

05.

35 - Prihodi od donacija

94.704,01

150.000,00

+58,39 %

06.

36 - Ostali prihodi UKUPNO PRIHODI:

115.055,72

15.000,00

-86,96 %

452.159,73

750.000,00

+65,87 %

RASHODI RBR

Opis konta

Ostvareno 2012.

Plan za 2013.

Faktor

01.

41 - Rashodi za radnike

103.000,48

245.000,00

+137,86 %

02.

42 - Materijalni rashodi***

212.051,53

350.000,00

+65,05 %

03.

43 - Rashodi amortizacije

0,00

0,00

0,00 %

04.

44 - Financijski rashodi

109.435,76

30.000,00

-72,59 %

05.

45 - Donacije

18.295,31

15.000,00

-18,01 %

06.

46 - Ostali rashodi

17.600,00

35.000,00

+98,86 %

UKUPNO RASHODI:

445.953,08

675.000,00

+51,36 %

UKUPNO (PRIHODI-RASHODI)/STANJE NA DAN 31.12.:

6.206,65

75.000,00

+1.108,38 %

Tablica 12: Financijski plan Saveza za energetiku Zagreba za 2013. godinu (*** 208.750 HRK iznosi planirana kampanja u okviru partnerstva u projektu EnergoTESLA (Večernji list i Poslovni dnevnik) te dodatnih 125.000 HRK planirana kampanja u okviru partnerstva sa MEDIA SERVIS-om.) Nadalje, planirani višak prihoda od 75.000,00 HRK na kraju 2013. godine uložiti će se u Fond za razvoj zelenog gospodarstva Hrvatske. GREENVEST: HOME EDITION Nakon uspješne provedbe prvog izdanja B2B ‘GREENVEST: INVEST IN GREEN CROATIA’ koje će se ponovno održati u Zagrebu 2014. godine, najavljujemo održavanje ‘GREENVEST: HOME EDITION 2013’. Međunarodni gospodarski trendovi hrvatskom gospodarstvu donose niz izazova, ali i mogućnosti za razvoj. Energetika - obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, inteligentni sustavi i procesi, informatičke tehnologije, tehnologije reciklaže i proizvodi od recikliranih materijala, ‘zelena’ gradnja, ‘zeleni’ turizam, eko inovacije, eko poljoprivreda, ‘zelene’ uslužne djelatnosti samo su neki od sektora s visokim razvojnim potencijalom uzimajući pritom u obzir prostornu i cjelovitu resursnu osnovu Republike Hrvatske. ‘Zeleni’ razvoj temelj je novih gospodarskih kretanja Europske unije i drugih razvijenih zemalja svijeta. Sve veći broj gospodarskih subjekata svoje poslovanje preusmjerava ili ustrojava prema nekim od navedenih djelatnosti kako bi postali održiviji te povećali svoju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Takav pristup istraživanjima, razvoju i proizvodnji postaje sve traženiji i među krajnjim potrošačima. Izdanje prvog hrvatskog green lifestyle sajma otvorenog tipa ‘GREENVEST: HOME EDITION’ održati će se u trgovačko-zabavnom centru četvrte generacije - ARENA CENTAR-u - od 17. do 19. listopada 2013. godine na unutarnjoj izložbenoj površini od 1.000 m2 i vanjskoj izložbenoj površini od 2.500 m2, a riječ je o sajmu na kojem će se

predstavljati tvrtke i njihove ‘green’ usluge, proizvodi i tehnologije krajnjim potrošačima. Prema statističkim podacima o prosječnoj posjećenosti ARENA CENTAR-a i planiranoj medijskoj kampanji, ‘GREENVEST: HOME EDITION’ privući će preko 125 tisuća posjetitelja. Ulaz za sve posjetitelje je u potpunosti besplatan. Radno vrijeme sajma je od četvrtka do subote od 09:00 do 22:00 sata. Institucije, obrti i tvrtke mogu već od danas zakupiti izložbene prostore od 6-24 m2 te veće površine po dogovoru. Izložbeni prostor moguće je kupiti i putem shop-a ENERGOSTORE.COM (GREENVEST 2013). Područja sajma su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, inteligentni sustavi i procesi, informatičke tehnologije, tehnologije reciklaže i proizvodi od recikliranih materijala, zelena gradnja, zeleni turizam, eko inovacije, eko poljoprivreda, zeleni lifesyle proizvodi i zelene uslužne djelatnosti. Međunarodni i domaći predstavnici javnih institucija, gospodarstvenici i gospodarski subjekti, veleposlanstva, investitori, ulagači, developeri, izvođači, projektanti, arhitekti, inženjeri, konzultanti, agenti, odvjetnici, predstavnici banaka i osiguravajućih društava i drugi u mogućnosti su sudjelovati na ‘GREENVEST: HOME EDITION’-u kroz sljedeće pakete - izlagačke, marketinške i sponzorske. Događaj će se održati u organizaciji Saveza za energetiku Zagreba, tvrtke Energo Media Servis, portala croenergo.eu, green-tech online shopa energostore.com i magazina ‘LIVING GREEN’.

47


14. POGLAVLJE CJENIK USLUGA ZA 2013. GODINU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU RBR

Platforma

CROENERGO.EU

01.

Naziv usluge

Ukupna cijena bez PDV-a

Mjesečni iznos bez PDV-a

Ukupna cijena sa PDV-om

Godišnje oglašavanje putem cijele pozadine portala*

50.000,00

4.166,67

62.500,00

Godišnje oglašavanje putem TOP banner-a na naslovnici i svim grupama članaka*

35.000,00

2.916,67

43.750,00

Godišnje oglašavanje na naslovnici i svim grupama članaka*

20.000,00

1.666,67

25.000,00

Godišnje oglašavanje na više grupa članaka 10.000,00 HRK*

10.000,00

833,34

12.500,00

5.000,00

416,67

6.250,00

Godišnje oglašavanje na jednoj grupi članaka* Sponzorirani članak

1.500,00

-

1.875,00

Godišnje oglašavanje samo putem newsletter-a**

10.000,00

833,34

12.500,00

Godišnja objava profila u Bazi poslovnih subjekata

500,00

41,67

625,00

GREEN MARK

04.

05.

25.000,00

Godišnja objava neograničene količine proizvoda

35.000,00

2.916,67

43.750,00

750,00

62,50

937,50

Godišnja objava jednog proizvoda

Za banner-e na navedenim pozicijama koji su u rotaciji s drugim banner-ima (po poziciji je moguća rotacija do 10 banner-a) cijene su niže za 25%. Petogodišnje pravo korištenja oznake

20.000,00

333,33

25.000,00

5.000,00

-

6.250,00

15.000,00

-

18.750,00

1/1 A4 druga omotna stranica

10.000,00

-

12.500,00

1/1 A4 treća omotna stranica

20.000,00

-

25.000,00

LIVING GREEN LOYALTY kartica za krajnjeg korisnika

Magazin izlazi 4 puta godišnje u nakladi od 5.000 do 7.500 primjeraka te je dostupan u online izdanju. Magazin je za krajnje korisnike besplatan. Moguće je zakupiti veće i manje oglasne površine od navedenih. Godišnja naknada po prodajnom mjestu 1 green lifestyle uređeni izložbeni prostor (6m2)

K

POSLOVNE EDUKACIJE

GREENVEST: HOME EDITION 09.

43.750,00

1.666,67

1/1 A4 prva omotna stranica

SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA

08.

2.916,67

20.000,00

1/1 A4 unutarnja stranica

06.

07.

35.000,00

Godišnje oglašavanje putem TOP banner-a na naslovnici

MAGAZIN LIVING GREEN

03.

Godišnje oglašavanje putem cijele pozadine shop-a

LOYALTY CARD

02.

ENERGOSTORE.COM

* U navedene opcije oglašavanja uključeno je 25 PR objava i 25 objava banner-a u newsletter-u te godinu dana objave poslovnog profila u Bazi poslovnih subjekata. ** U navedenu opciju oglašavanja uključeno je 60 PR objava (5 objava/mjesečno) i 120 objava banner-a u newsletter-u (10 objava mjesečno) te godinu dana objave poslovnog profila u Bazi poslovnih subjekata. Za banner-e na navedenim pozicijama koji su u rotaciji s drugim banner-ima (po poziciji je moguća rotacija do 10 banner-a) cijene su niže za 25%.

besplatna

-

besplatna

1.000,00

83,33

1.250,00

7.500,00

-

9.375,00

2 green lifestyle uređena izložbena prostora (12 m2)

13.000,00

-

16.250,00

3 green lifestyle uređena izložbena prostora (18 m2)

19.500,00

-

24.375,00

4 green lifestyle uređena izložbena prostora (24 m2)

26.000,00

-

32.500,00

1/2 A4 unutarnja stranica u katalogu

1.750,00

-

2.187,5

1/1 A4 unutarnja stranica u katalogu

3.500,00

-

4.375,00

Svoj izložbeni prostor možete naručiti i putem prvog hrvatskog green-tech online shopa ENERGOSTORE.COM. Izlagači ‘GREENVEST: HOME EDITION’-a ostvaruju i pravo na 25% niže troškove za dodjelu oznake GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE te godinu dana besplatnog članstva u LIVING GREEN LOYALTY CARD programu za sva prodajna mjesta u Republici Hrvatskoj. Katalog GREENVEST: HOME EDITION biti će tiskan u nakladi od 25.000 primjeraka. Ostale ponude, uvjete kao i pogodnosti možete pogledati na www.greenvest.com.hr. Jedna kotizacija

1.500,00

-

1.875,00

Na kupnju tri ili više kotizacija (ista pravna osoba) odobravamo popust od 10%. Za ranije prijave jedna kotizacija iznosi 1.250,00 HRK (bez PDV-a), odnosno 1.562,50 HRK (sa PDV-om). Jedna konferencijska kotizacija

750,00

-

937,5

PATRON članstvo

20.000,00

1.666,67

20.000,00

CORPORATE članstvo

15.000,00

1.250,00

15.000,00

SMALL BUSINESS članstvo

5.000,00

416,67

5.000,00

NON-PROFIT članstvo

3.000,00

250,00

3.000,00

INDIVIDUAL članstvo

1.500,00

125,00

1.500,00

Tablica 13: Cjenik usluga za 2013. godinu | ČLANOVI SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA OSTVARUJU -25% NA SVE PLATFORME!

49


15. POGLAVLJE ZAKLJUČAK I ZAHVALA


GODIŠNJE IZVJEŠĆE SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

N

a kraju uspješne 2012. godine možemo zaključiti kako je Savez za energetiku Zagreba provedbom Programskog plana odnosno provedbom svih svojih programa i projekata zauzeo vodeću poziciju u pogledu razvoja hrvatskog zelenog gospodarstva. Utvrđenim programskim planom za 2013. godinu, sukladno raspoloživim institucionalnim kapacitetima, Savez će nastaviti aktivno i kontinuirano provoditi strateške programe, ali i usavršavati postojeće i kreirati nove u korist svih dionika tržišta - javnog sektora, poslovnog sektora i potrošača. Poseban naglasak u 2013. godini staviti ćemo i na uspostavu značajne uloge novih radnih tijela - Kluba hrvatskih izvoznika u zelenom gospodarstvu i Kluba žena hrvatskog zelenog gospodarstva te Fonda za razvoj zelenog gospodarstva Hrvatske. Ono što u ovom izvješću nije navedeno, a to je dodatna društvena komponenta programa i projekata Saveza za energetiku Zagreba. Naime, Savez za energetiku Zagreba iznimno je aktivan putem društvenih mreža i to Facebook-a (dva kanala - LIVING GREEN i CROENERGO.EU - ENERGIJA I OKOLIŠ NA JEDNOM MJESTU), LinkedIn-a te Twitter-a. Na ovim društvenim mrežama Savez za energetiku Zagreba komunicira s više od 5.000 osoba na dnevnoj bazi, a u 2013. godini planiraju i se značajnija ulaganja u marketing putem društvenih mreža kako bi se ostvario još veći broj korisnika.

Ovim putem zahvaljujemo se sljedećim institucijama i tvrtkama koje su surađivale sa Savezom za energetiku Zagreba i povezanim trgovačkim društvom ENERGO MEDIA SERVIS d.o.o., odnosno njegovi su članovi, partneri ili su sudjelovali u nekim od projekata koje provodi Savez za energetiku Zagreba (abecedno): 24SATA d.o.o., A.D.S.-M.A.G.U.S d.o.o., ABB d.o.o., ABC DIZAJN, AGENCIJA ZA PROMIDŽBU U INOZEMSTVU I INTERNACIONALIZACIJU TALIJANSKIH TVRTKI, ALU KÖNIG STAHL d.o.o., AMPERICA d.o.o., AREA MAGUS d.o.o., ARENA CENTAR UPRAVLJENJE d.o.o., AUTOPROMETNO PODUZEĆE d.d., BANCO POPOLARE CROATIA d.d., BETON LUČKO d.d., BFT-ADRIA d.o.o., BIOVEGA d.o.o., BIO-ZRNO d.o.o., BLUE WET d.o.o., BOR-PLASTIKA d.o.o., BUSINESS.HR, CANADIAN SOLAR EMEA GmbH, CANTAR ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ d.o.o., CENTAR ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA, CO2CUT d.o.o., COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., CONSULTOR d.o.o., CONVENTINA d.o.o., CONVERSUS d.o.o., CROATIA AIRLINES d.d., CROATIA BANKA d.d., CULMENA d.o.o., ČISTA VODA d.o.o., DANIJEL d.o.o., DITIGALNI OBLAK d.o.o., DIV d.o.o., DOUBLETREE BY HILTON, DRUŠTVO INOVATORA SIGMA, DRUŠTVO ZA ENERGETIKU I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE GRADA ZAGREBA DELTA, DRVOPLAST d.d., DUCATI COMPONENTI d.o.o., ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., ECO 3 ENERGY s.r.o., ECO-KILLOWAT, EEG-BIOGAS d.o.o., EKO PRIJEVOZ d.o.o., EKO UTILIS d.o.o., EKOPLANET d.o.o., EKO-STRUJA d.o.o., ELICOM d.o.o., ELLABO d.o.o., ENERGETIKA MARKETING d.o.o., ENERGIJA PROJEKT d.o.o., ENERGO MEDIA SERVIS d.o.o., ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., ESPLANADE OLEANDER d.o.o., EU PROJEKTI, EUROLED d.o.o., EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA U HRVATSKOJ, EVOLVE d.o.o., FLEMONT d.o.o., GEC d.o.o., Grad Zagreb Gradonačelnik Grada Zagreba, , Grad Zagreb - Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Grad Zagreb -

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, GRADI-K d.o.o., HEP OPSKRBA d.o.o., HEP RVNP d.o.o., HIPPY d.o.o., HLADNI VAL d.o.o., HOLCIM (HRVATSKA) D.o.o., HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, HRVATSKI INTERIJERI d.o.o., IMAO ELECTRIC d.o.o., INVESTKONTAKT d.o.o., ISTARSKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, ITM d.o.o., KATAPULT PROMOCIJA d.o.o., KLARACOMM d.o.o., KNAUF INSULATION d.o.o., KOREA BUSINESS CENTER, KREATIVNA TVORNICA d.o.o., KURATA d.o.o., LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., MAPA ZNANJA d.o.o., MBI MEDIA d.o.o., MCS GRUPA d.o.o., MEDIA SERVIS d.o.o., MEDIA VAL d.o.o., MEDIJSKA MREŽA d.o.o., MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU, MIGRIT ENERGIJA d.o.o., Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, MIRAKUL d.o.o., MOBITEL MEDIA d.o.o., MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NET. STUDIO ARANEA d.o.o., NOVENA d.o.o., Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko, Šarolić d.o.o., PEUGEOT HRVATSKA d.o.o., PJER d.o.o., PONIKVE d.o.o., PROMOVIS d.o.o., REFLEX ZAGREB d.o.o., REMONDIS MEDISON d.o.o., ROBERT BOSCH d.o.o., SAJAM d.o.o., SAVJET ZA ZELENU GRADNJU U HRVATSKOJ, SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., SIEMENS d.d., SOLARIS d.d., SPE CONEXI d.o.o., STEGA TISAK d.o.o., STELLA MEDITERRANEA d.o.o., STIL VALENTINA d.o.o., STRUJA IZ PRIRODE d.o.o., SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, TEHNOPLAST PROFILI d.o.o., TELEKTRA d.o.o., TOYOTA CROATIA d.o.o., TPA HORWATH d.o.o., TRIGRANIT LANIŠTE d.o.o., TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o., VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE BELGIJE, VELEPOSLANSTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE, VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE MAKEDONIJE, VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, VIGORAN, VIN-PROJEKT d.o.o., Vlada Republike Hrvatske - Koordinacija za gospodarstvo, YTONG POROBETON d.o.o., ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - ZAGREBAČKI VELESAJAM, ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.o.o. i ZAGREBTRANS d.o.o.

51


NE PROPUSTITE IDUĆE IZDANJE

LIVING GREEN 15.03.2013. WWW.CROENERGO.EU ENERGO MEDIA SERVIS INTEGRIRANA RJEŠENJA I PLATFORME ZA RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU  

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU  

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA ZA 2012. GODINU

Advertisement