Page 1

CALENDAR 2013


January Am Faoilleach Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

New Year’s Day

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Claire Cunningham, performer and choreographer based in Glasgow. Her unique performance style - which combines dynamic and imaginative use of her crutches, with vocal, aerial and acting skills - has made her a much sought-after performer both in the UK and internationally. Photograph by Sven Hagolani.

December 2012 S

M

30

31

2

3

T

W

T

February 2013 F

S

S

M

T

W

T

1 4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

F

S

1

2

8

9

9

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19 20

21

22

17

18

19 20

21

22

23

23

24

25

26

28

29

24

25

26

28

27

27

Claire Choineagan, gnìomhaiche is sgrìobhaiche-dannsa àrd-ùrlair stèidhichte ann an Glaschu. Tha a stoidhle coileanaidh gun choimeas – a tha a’ cothlamadh cleachdadh mac-meanmhainneach is innsgineach air a cruidsichean le sgilean guthach, adharail agus cleasachd – air a cliù a thogail mar ghnìomhaiche àrd-ùrlair air a bheil mòr-mheas anns an Rìoghachd Aonaichte agus gu h-eadar-nàiseanta. An dealbh le Sven Hagolani.


February An Gearran Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22

23

Ash Wednesday

Valentine’s Day

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Celebrated internationally for his abstract paintings, Edinburgh based artist Callum Innes worked here for the very first time with light, in a simple intervention which floods a dark tunnel on Calton Road with colour to reveal the magnificent architecture of the Regent Bridge above. Callum Innes, The Regent Bridge, 2012. Commissioned by Edinburgh Art Festival and Ingleby Gallery. Photograph by Stuart Armitt.

January 2013 S

M

6

7

March 2013

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

31

8

9

10

11

12

3

M

4

T

W

T

5

6

7

F

S

1

2

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19 20

21

22

23

27

28

29 30

31

24

25

26

28

29 30

27

Le ainm eadar-nàiseanta airson a dhealbhan eas-chruthach, dh’obraich Calum MacAonghais, an neach-ealain stèidhichte ann an Dùn Èideann, an seo le solas airson a’ chiad uair, ann an eadar-theachd shìmplidh a tha a’ lìonadh tunail dhorch air Rathad Calton le dath, a’ taisbeanadh na h-ailtireachd mhìorbhaileach gu h-àrd air Drochaid Regent. Calum MacAonghais, Drochaid Regent, 2012. Air a bharantachadh le Fèis Ealain Dhùn Èideann agus Gailearaidh Ingleby. An dealbh le Stiùbhart Armitt.


March Am Màrt Sunday Didòmhnaich

31

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin April 2013

February 2013 S

M

T

W

T

F

S

1

2

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6 13

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19 20

22

23

21

22

23

24

25

26

28

29 30

Easter Sunday

17

18

19 20

21

Daylight Saving

24

25

26

28

27

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

27

St. David’s Day

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Mother’s Day

17 St. Patrick’s Day

24 Palm Sunday

Shell is the debut feature film of writer and director Scott Graham. Filmed in the spectacular landscape of the North West Highlands, this intense drama stars Chloe Pirrie (nominated as Best British Newcomer at the 56th BFI London Film Festival) and has since won Best Film at the 30th Turin Film Festival, the International Film Critics FIPRESCI prize and the Holden School Award. Shell is first feature from Glasgow-based Brocken Spectre and is produced by David Smith and Margaret Matheson.

Good Friday

Is e Shell taisbeanadh den chiad fhilm mhòr leis an sgrìobhadair is an stiùiriche Scott Greumach. Air fhilmeadh ann an cruth-tìre mhìorbhaileach Iar–thuath na Gàidhealtachd, tha pàirt aig an rionnag Chloe Pirrie (a chaidh ainmeachadh leis an 56mh Fèis Film Lunnainn aig BFI mar an Neach Ùr Breatannach a b’ fheàrr) san dràma dhrùidhteach seo, a tha on uair sin air am Film as Fheàrr a bhuannachadh aig an 30mh Fèis Film ann an Turin, agus air duais FIPRESCI Sgrùdairean Film Eadar-nàiseanta agus Duais Sgoil Holden a chosnadh. Is e Shell a’ chiad fhilm mhòr bho Brocken Spectre stèidhichte ann an Glaschu air a riochdachadh le Daibhidh Mac a’ Ghobhainn agus Mairead NicMhathain.


April An Giblean Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

April Fool’s Day

St. George’s Day

28

29

30

M

T

W

T

31

The Chair at the Shetland Folk Festival, the UK’s most northerly folk festival. Regarded as a prestigious event for performers, locals and visitors alike, the festival is organised by a voluntary committee and prides itself in reaching out to even the most far-flung areas of Shetland with concerts organised throughout the isles. Photograph by Lieve Boussauw.

May 2013

March 2013 S

F

S

1

2

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

17

18

23

25

17

18

19 20

21

22

24

25

26

28

29 30

27

19 20

21

22

23

24

26

28

29 30

31

27

A’ Chathair aig Fèis Tuath-cheòl Shealtainn, an fhèis tuath-cheòl as fhaide tuath san Rìoghachd Aonaichte. Air a meas mar thachartas fìor-chudromach do ghnìomhaichean àrd-ùrlair, do mhuinntir na coimhearsnachd agus do luchd-tadhail le chèile, tha an fhèis air a h-eagrachadh le comataidh saor-thoileach agus tha iad a’ gabhail uaill à bhith a’ ruighinn a-mach gu na ceàrnaidhean as iomallaiche ann an Sealtainn, le cuirmean-ciùil a’ gabhail àite air feadh nan eilean. An dealbh le Lieve Boussauw.


May An Cèitean Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

M

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

6

30

M

T

W

T

F

3

4

7

8

9

10

11

1

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19 20

9

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

28

29 30

5

Saturday Disathairne

2

S

14

27

Friday Dihaoine

1

June 2013

April 2013 S

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

26

28

29

27

6 Early May Bank Holiday

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Spring Bank Holiday

Giants in the Forest combines art, technology and the natural environment to inspire creative activity. The giant organic masks were constructed then seeded and suspended in forests across Scotland, where they hung from April to November 2012, growing and changing with the seasons. Photograph by Ian MacNicol.

Tha Fuamhairean sa Choille (Giants in the Forest) a’ cothlamadh ealain, teicneòlas agus an àrainneachd nàdarrach gus gnìomhachd chruthachail a bhrosnachadh. Chaidh na h-aodannan mòra coimheach a thogail agus chaidh an uair sin an sìolachadh agus an crochadh ann an coilltean air feadh Alba, far an robh iad crochte bhon Ghiblean gu Samhain 2012, a’ fàs agus ag atharrachadh leis na seusanan. An dealbh le Iain MacNeacail.


June An t-Ògmhios Sunday Didòmhnaich

30

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6 13

5

6

7

8

9

10

11

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

19 20

25

21

22

23

24

25

26

28

29 30

31

19 20

21

22

23

24

26

28

29 30

31

27

Saturday Disathairne

1

July 2013

May 2013 S

Friday Dihaoine

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Father’s Day

23

Featuring a 12 strong all female cast, Leaving Limbo Landing saw dancers and aerialists perform in air, in water and on land in Caroline Bowditch’s ambitious new outdoor production staged at St Andrew’s Square in Edinburgh. Photograph by Colin Hattersley.

Le sgioba làidir de 12 bhoireannach, tha Leaving Limbo Landing a’ nochdadh dannsairean agus adharailich a’ cur an gnìomh anns an adhar, ann an uisge agus air tìr anns an taisbeanadh ùr àrd-amasach aig Caroline Bowditch, a tha air a chur air àrd-ùrlar a-muigh ann an Ceàrnag Naoimh Anndra ann an Dùn Èideann. An dealbh le Cailean Hattersley.


July An t-Iuchar Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

August 2013

June 2013 S

M

T

W

T

F

30

Kindur - the adventurous life of sheep in Iceland combined dance, technology and captivating projections to bring this mystical world to life at the Imaginate festival. Every child wore a special woollen heart that lit up when it was time to take an active part in the show. Produced by Compagnia TPO. Photograph by Compagnia TPO.

S

S

M

T

W

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

T

F

1

2

S 3

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19 20

21

22

18

19 20

21

22

23

24

23

24

25

26

28

29

25

26

28

29 30

31

27

27

Bha Kindur – beatha dàn-thurasach chaorach ann an Innis Tìle (the adventurous life of sheep in Iceland) a’ cothlamadh dannsa, teicneòlas agus seallaidhean beòghlacmhor gus an saoghal rùn-dìomhaireach seo a thoirt beò aig fèis Imaginate. Bha gach pàiste a’ caitheamh cridhe sònraichte clòimhe a bha a’ lasadh suas nuair a bha an t-àm ann airson pàirt gnìomhach a ghabhail san taisbeanadh. Air a riochdachadh le Compagnia TPO. An dealbh le Compagnia TPO.


August An Lùnastal Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

July 2013 S

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

September 2013

M

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

13

14

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19 20

15

16

17

18

19 20

21

21

22

23

24

25

26

22

23

24

25

26

27

28

28

29 30

31

29 30

25

26

27

28

29

27

4

5

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

6

7

8

9

10

Summer Bank Holiday

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

This book sculpture, inspired by Treasure Island by Robert Louis Stevenson, was one of five sculptures created in celebration of Book Week Scotland 2012. During the week, Scottish Book Trust posted clues online and treasure hunters raced to solve the mystery of the sculptures’ locations. They were all made by a mystery artist whose identity remains a secret. Photograph by Sasha de Buyl, Scottish Book Trust.

B’ e an ìomhaigh shnaighte seo de leabhair a fhuair brosnachadh bho Treasure Island le Raibeart Louis Stevenson, aon de chòig ìomhaighean snaighte a chaidh a chruthachadh mar chomharradh air Seachdain Leabhraichean Alba 2012. Rè na seachdaine, phost Urras Leabhraichean na h-Alba tuairmsean air-loidhne do luchd-siridh ionmhais a bha nan deann a’ feuchainn ri fuasgladh fhaotainn don dìomhaireachd co-cheangailte ri làrach nan ìomhaighean. Chaidh iad uile an snaigheadh le neach-ealain nach eilear ag ainmeachadh agus a tha air a chumail dìomhair. An dealbh le Sasha de Buyl, Urras Leabhraichean na h-Alba.


September An t-Sultain Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

Transformers-inspired robotic sculpture created by UZ Arts in partnership with Shetland Arts and artist Sumit Sarkar for Roofless, an outdoor arts programme engaging directly with local and regional communities across the country. In 2012, Roofless created five large-scale public events tailored to specific regions of Scotland, covering Ayrshire, Dumfries and Galloway, Falkirk, Fraserburgh and Shetland, with support from In Situ. Photograph by Malcolm Younger.

October 2013

August 2013 S

M

T

W

5

6

7

T

F

S

1

2

3

8

9

10

S

M

6

7

T

W

T

F

1

2

3

4

S 5

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

18

19

18

19 20

21

22

23

24

20

21

22

23

24

25

26

25

26

28

29 30

31

27

28

29 30

31

27

Ìomhaigh snaighte ròbatach air a bhrosnachadh le Transformers a chaidh a chruthachadh le UZ Arts ann an com-pàirteachas le Ealain Shealtainn agus an neachealain Sumit Sarkar dha Roofless, prògram ealain a-muigh a’ conaltradh gu dìreach le coimhearsnachdan ionadail is roinneil air feadh na dùthcha. Ann an 2012, chruthaich Roofless còig tachartasan mòra poblach air an cumadh a rèir sgìrean sònraichte ann an Alba, a’ còmhdach Inbhir Àir, Dùn Phris is Gallghaidheil, An Eaglais Bhreac, A’ Bhruaich agus Sealtainn, le taic bho In Situ. An dealbh le Calum Younger.


October An Dàmhair Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Daylight Saving Ends

Peace Camp at Cliff Beach, Valtos, Isle of Lewis, July 2012. Peace Camp was created by Deborah Warner in collaboration with Fiona Shaw as part of the London 2012 Festival. From dusk to dawn, visitors could walk through glowing encampments in some of the UK’s most remote places, and listen to a soundscape made up of voices murmuring the love poetry of our islands. Soundscape by Mel Mercier. Sound design by John Del’ Nero. Produced by Artichoke. Photograph by 58° North Photography.

Hallowe’en

September 2013

November 2013 S

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

M

4

T

W

T

5

6

7

F

S

1

2

8

9

15

16

17

18

19 20

21

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

28

17

18

19 20

21

22

23

24

25

26

28

29 30

29 30

27

27

Campa Sìth aig Tràigh na Cliobha, Bhaltos, Eilean Leòdhais, An Iuchair 2012. Chaidh an Campa Sìth a chruthachadh le Deborah Warner ann an co-obrachadh le Fiona Shaw mar phàirt de Fhèis Lunnainn 2012. Bho chiaradh an fheasgair gu camhanaich, faodaidh luchd-tadhail coiseachd tro champaichean laiste ann an cuid de na h-àiteachan as iomallaiche san Rìoghachd Aonaichte, agus èisteachd ri raon-fuaim de ghuthan a’ monmhar bàrdachd gaoil nan eilean againn. Raon-fuaim le Mel Mercier. Dealbhadh fuaim le John Del’ Nero. Air a riochdachadh le Artichoke. Dealbh le 58° North Photography.


November An Samhain Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain December 2013

October 2013 S

M

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

13

14

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15

16

17

18

19 20

21

20

21

22

23

24

25

26

22

23

24

25

26

28

27

28

29 30

31

29 30

31

27

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 St Andrew’s Day

To celebrate the work of renowned Scots artist, George Wyllie, who died in 2012, The Whysman Festival carried out The Big Clyde Question Marks project. This saw the making and siting of 30 giant question marks on the shore at Langbank, Inverclyde, and a giant question mark hanging temporarily from the Glasgow’s Finnieston Crane.

Gus obair Seòras Wyllie a chomharrachadh, an neach-ealain cliùiteach Albannach a chaochail ann an 2012, chuir Fèis Whysman pròiseact an gnìomh leis an ainm Comharran-Ceiste Mòra Chluaidh (The Big Clyde Question Marks). An lùib na pròiseict seo, bha dèanamh is suidheachadh air 30 comharra ceist ana-mhòr air a’ chladach aig A’ Bhruaich Fhada ann an Inbhir Chluaidh, agus comharra-ceiste mhòr eile crochte airson àm sealach bho Chrann Finnieston ann an Glaschu.


December An Dùbhlachd Sunday Didòmhnaich

Monday Diluain

Tuesday Wednesday Thursday Dimàirt Diciadain Diardaoin

Friday Dihaoine

Saturday Disathairne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Christmas Day

29

30

31

Boxing Day

S

3

New Year’s Eve

The Enchanted Forest, a sound and light experience in the woodland setting of Faskally Wood near Pitlochry. Dialect of Trees at The Enchanted Forest 2012, designed by Dalziel + Scullion. Creative Director: Derek Allan. Photograph by Julie Broadfoot.

M

4

November 2013 T W T F

S

1

2

8

9

5

6

7

S

M

January 2014 T W T F

5

6

7

S

1

2

3

4

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19 20

21

22

23

19 20

21

22

23

24

25

24

25

26

28

29 30

26

28

29 30

31

27

27

A’ Choille Sheunta, tachartas fuaim is solais ann an suidheachadh fearainn coillteach ann an Coille Faschoille faisg air Baile Chloichridh. Dualchainnt de Chraobhan anns a’ Choille Sheunta 2012, air a dhealbh le Dalziel + Scullion. Stiùiriche Cruthachail: Derek Allan. An dealbh le Julie Broadfoot.


One of Scotland’s most spectacular historic sites, Tantallon Castle was the setting for Tantallon! These Lands, This Wall, a music and light show which brought the building, its story and East Lothian’s past to life at the 2012 Lammermuir Festival. Photograph by Rob McDougall. B’ e Caisteal Tantallon, aon de na làraich as eachdraidheile agus as iongantaiche ann an Alba, an suidheachadh airson Tantallon! These Lands, This Wall, taisbeanadh ciùil is solais a thug an togalach, a sgeulachd agus an t-àm a dh’fhalbh ann an Lodainn an Ear beò aig Fèis Lammermuir 2012. An dealbh le Rob MacDhùghaill.

Waverley Gate 2–4 Waterloo Place Edinburgh EH1 3EG Scotland UK 249 West George Street  Glasgow G2 4QE  Scotland UK Reception +44 (0) 330 333 2000 Enquiries +44 (0) 845 603 6000 enquiries@creativescotland.com www.creativescotland.com

Creative Scotland Calendar 2013  
Creative Scotland Calendar 2013  

Our 2013 calendar, with a collection of striking images from across Scotland's creative landscape.