Page 1

Els boscos singulars: una aproximació des de l’òptica local Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial Àrea de Territori i Sostenibilitat Diputació de Barcelona


Protecció d’espais Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac

13.694 ha

Parc Natural del Montseny

30.120 ha

Parc del Garraf

12.376 ha

Parc del Castell de Montesquiu Parc del Montnegre i el Corredor Parc d’Olèrdola

547 ha 15.010 ha 608 ha

Parc de la Serralada Litoral

4.046 ha

Parc de la Serralada de Marina

2.086 ha

Parc del Foix

2.900 ha

Espai Natural Guilleries - Savassona

8.300 ha

Parc Agrari del Baix Llobregat

2.938 ha

Parc de Collserola

8.000 ha

100.625 ha


Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OT Prevenció Municipal d’Incendis Forestals)

Redacció del PPI: Ajuntament, ADF i Diputació de Barcelona Objectius PPI: reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitarne l'extinció Actualment, els 286 municipis forestals de la província de Barcelona tenen un PPI vigent


Programa de desenvolupament forestal (OT Prevenció Municipal d’Incendis Forestals)

16 plans marc: 278.677 ha 142 municipis

Recolzament a ajuntaments i associacions de propietaris forestals per: – Restaurar zones cremades – Gestionar racionalment els boscos per reduir la seva combustibilitat

Plans marc de restauració i millora forestal


SITxell Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures 

Assessorament a les polítiques de planificació del territori de la Diputació de Barcelona Suport tècnic als municipis, bàsicament, per acompanyar els processos vinculats al planejament municipal Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de la planificació territorial


Limitant del SITxell: informació 

Escassetat d’informació ecològica i socioeconòmica del medi que cobreixi tot el territori de la província Caràcter únicament descriptiu de la informació existent, difícilment comprensible i aplicable per usuaris tècnics


Experts col·laboradors

Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrogeologia

Universitats i Centres de recerca Entitats conservacionistes

Empreses i Organitzacions

Administracions públiques


Organització conceptual del sistema MÒDULS DEL MEDI  Geologia  Hidrologia  Flora, vegetació i hàbitats  Fauna  Ecologia del paisatge  Patrimoni cultural  Paisatge

MÒDULS D’USOS  Socioeconomia  Normatives i directives sectorials  Planejament  Infrastructures de transport  Serveis tècnics


Avaluació de l’estat ecològic del bosc (CREAF 2007) 

Valoració a partir de dades de l’IFN2 (19891990) i de l’IFN3 (2000-2001), mapes dels usos del sòl, diversos indicadors d’ecologia del paisatge Càlcul d’atributs a escala: – Parcel·la: extrapolació a resta del territori a partir d’un model predictiu – Clapa i paisatge: mapa de mosaic de paisatges amb atributs del model de parcel·les, clapes de bosc del mapa d’usos del sòl, i indicadors de fragmentació i connectivitat


Indicadors de qualitat del bosc        

Mida mitjana de les clapes de bosc Densitat d’infrastructures a les clapes de bosc Connectivitat mitjana de les clapes Densitat d’hàbitats per clapa Recobriment de bosc Riquesa d’hàbitats forestals Naturalitat del bosc Riquesa potencial de nínxols


Anàlisi a nivell de parcel·la


AnĂ lisi a nivell de paisatge


Valoració faunística del territori 

Valoració en funció de l’estat de conservació (ocells, mamífers, rèptils) Ocells com a bioindicadors de bon estat del medi Connectivitat funcional (ocells, mamífers, rèptils)


Valoració en funció de l’estat de conservació

ICO 2004


Valoració en funció de l’estat de conservació

Minuartia 2007


Valoració en funció de l’estat de conservació

Minuartia, 2009


Ocells com a bioindicadors de

Maduresa forestal i ecotons forestals

ICO 2004


Ocells com a bioindicadors de canvis en maduresa forestal (1984 – 2004)

CTFC 2008


Connectivitat funcional d’ocells forestals

Minuartia 2005


Valoraci贸 socioecon貌mica

Uni贸 de Pagesos, 2004


Espais d’interès local

Depana, 2007


Canvis cobertes del sòl 1956/2006

42 % del territori Aforestació (12.1%) Deforestació (8.1%) Abandonament agrícola (8.2%) Urbanització (12.5%)


SITXELL Principals línies d’aplicació en el camp de l’anàlisi i la planificació territorial


Pla territorial metropolità de Barcelona 

Participació en diferents fases d’elaboració del Pla: definició del marc físic, evolució i dinàmiques, reptes i proposta d’ordenació Participació en el desenvolupament de l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla, en punts relacionats amb el sistema d’espais oberts


Sistema d’espais oberts

70.4% de la RMB en protecció especial

87% del bosc de la RMB sota protecció especial


Informe de Sostenibilitat Ambiental


Xarxa de Parcs de la DiBa 

Revisió dels plans especials de protecció dels espais protegits de la xarxa – Revisió dels límits de l’espai protegit – Zonificació – Àrees d’interès per a la connectivitat

Pla estratègic de conservació de la xarxa de Parcs Plans de conservació dels Parcs


Àrees d’interès per a la connectivitat del Parc del Montseny


Pla de conservaci贸 del Parc de la Serralada de Marina


Municipis 

Suport en el desenvolupament de les seves polítiques sobre el sòl no urbanitzable: – Elaboració de planejament urbanístic i derivat – Posicionament davant d’afectacions de projectes externs o de planejament de rang superior – Planificació i gestió d’espais naturals d’interès local – Difusió de valors ambientals


Proc茅s de protecci贸 de la connexi贸 Sant Lloren莽 del Munt - Montserrat


M茅s informaci贸 a www.sitxell.eu

2011 diba margall