Page 1

Inventari de Boscos Singulars de Catalunya Participació social i resultats

Lluís Comas i Boronat Novembre ‘11


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació

Reconeixement

Cerca

Recopilació de propostes Informació bibliogràfica

Ortoimatges

Inventaris forestals

Propostes

Agents locals Processos participatius

Assignació de candidats

Candidats

Reconeixement a gabinet

Fotointerpretats

Reconeixement a camp

Visitats

Reconeixement a escala de rodal Reconeixement a escala de parcel·la

Determinació de la singularitat Avaluació del grau de singularitat

Anàlisi

Singulars


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Cerca de boscos Recopilació de propostes Informació bibliogràfica

Inventaris forestals

Ortoimatges

Agents locals Processos participatius


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Cerca de boscos Recopilació de propostes

Vegueria

Nombre

%

Alt Pirineu i Aran

720

22,1

Àmbit de Ponent

124

3,8

Àmbit Metropolità

494

15,1

Camp de Tarragona

175

5,4

Comarques Centrals

617

18,9

Comarques Gironines

998

30,6

Terres de l'Ebre

134

4,1

Total Catalunya

3.262


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Cerca de boscos Recopilació de propostes: Processos participatius amb agents locals Bibliografia

Inventaris forestals

Ortoimatges

Agents locals

266 (8,1%)

1.757 (53,9%)

514 (15,7%)

725 (22,2%)

Tipus d’agent local

Valor

Social Productiu

Tècnics de l'administració Cos d'Agents Rurals

Maduresa Biodiversitat 0

20 40 60 80 % de propostes

Societat civil Total

Nombre de Nombre de Nombre de reunions persones propostes 35

100

277

44

232

275

28

28

173

107

360

725


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Reconeixement de boscos A- Reconeixement a gabinet Variables semi-quantitatives i qualitatives: • Comparació d’imatges històriques i actuals de l’estructura de capçades • Avaluació experta de singularitats


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Reconeixement de boscos A- Reconeixement a gabinet

Vegueria

3.262 Propostes

Nombre

%

Alt Pirineu i Aran

675

22,5

Àmbit de Ponent

119

4,0

Àmbit Metropolità

455

15,2

Camp de Tarragona

161

5,4

Comarques Centrals

578

19,3

Comarques Gironines

888

29,7

Terres de l'Ebre

118

3,9

Total Catalunya

2.994


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Reconeixement de boscos B1- Reconeixement a camp a escala de rodal Variables qualitatives i semi-quantitaives • Vegetació • Presència d’espècies llenyoses • Estructura diamètrica • Diàmetres màxims • Abundància de peus singulars • Abundància de peus morts • Abundància de fusta morta • Presència de clarianes • Usos antròpics i alteracions • Avaluació experta de singularitat


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Reconeixement de boscos B1- Reconeixement a camp a escala de rodal

Vegueria

2.994 Fotointerpretats

Nombre

%

Alt Pirineu i Aran

131

16,5

Àmbit de Ponent

50

6,3

Àmbit Metropolità

107

13,4

Camp de Tarragona

53

6,7

Comarques Centrals

163

20,5

Comarques Gironines

245

30,8

Terres de l'Ebre

47

5,9

Total Catalunya

796


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Reconeixement de boscos B2- Reconeixement a camp a escala de parcel·la

Radi (m)

Variables quantitatives

5

• Regeneració i peus menors • Recobriment del substrat • Estratificació vertical de la vegetació Espècies llenyoses • Peus majors • Fusta morta

10

Variable • Peus majors amb diàmetre singular (màx. 30) • Fusta morta en peu


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos A- Determinació de les singularitats Variables

Indicadors: 33

Riquesa d’espècies amb regeneració Espècies amb requeriment d’hàbitat específic

Singularitats: 16

Fauna ben representada

Presència de clarianes de peus morts

Complexitat de processos

Diàmetre normal màxim

Presència de regeneració de l’espècie principal

Volum amb escorça dels peus vius de qualitat

Complexitat demogràfica

Diversitat estructural

Diversitat elevada

Volum amb escorça del peu més gran


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos A- Determinació de les singularitats Biodiversitat

Diàmetre normal màxim

Fotointerpretats Diàmetre màxim dels peus decadents

Maduresa Presència de regeneració de l’espècie principal Diàmetre màxim dels peus decadents

Riquesa d’espècies amb regeneració Diàmetre màxim dels peus morts en peu

Presència de clarianes de peus morts Diàmetre màxim dels peus morts en peu

Espècies amb requeriment d’hàbitat específic

Catalogació Complexitat demogràfica

Riquesa d’espècies arbòries Diàmetre màxim dels peus morts a terra

Catalogats

Diversitat estructural Diàmetre màxim dels peus morts a terra Diversitat elevada

Determinació de la singularitat Avaluació del grau de singularitat

Riquesa d’espècies arbòries

Riquesa d’espècies arbustives de sotabosc

Fauna ben representada

Riquesa d’espècies arbustives de sotabosc

Complexitat de processos Nombre de classes diamètriques

Singulars

Nombre de classes diamètriques

L’espècie principal rarament forma boscos Proporció de bosc d’interior al voltant

Proporció de bosc d’interior al voltant

Riquesa d’espècies amb regeneració Fauna ben representada

Productiu

Espècies amb requeriment d’hàbitat específic

Densitat de peus < 200 Riquesa espècies

Diàmetre màxim dels peus morts en peu

arbòries

Presència de clarianes de peus morts

Complexitat de processos

Diàmetre normal màxim

Devesa

Diàmetre màxim dels peus de qualitat

Diàmetre normal màxim Volum amb escorça dels peus vius de qualitat

Bosc catedral Percentatge d’àrea basal de peus vius singulars > 80%

Presència de regeneració de l’espècie principal

Bosc model de gestió sostenible Complexitat demogràfica

Arbres pare de qualitat

Diversitat estructural Volum amb escorça del peu més gran Diversitat elevada

Volum amb escorça del peu més gran

Social


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos A- Determinació de les singularitats

Bosc singular Vàlua màxima: 200 (anys)


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos A- Determinació de les singularitats

Vegueria

796 Visitats

Nombre

%

Alt Pirineu i Aran

72

24,7

Àmbit de Ponent

13

4,5

Àmbit Metropolità

32

11

Camp de Tarragona

17

5,8

Comarques Centrals

56

19,2

Comarques Gironines

78

26,7

Terres de l'Ebre

24

8,2

Total Catalunya

292


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Cerca

3500

3.262

3000

Reconeixement

2994 92%

Catalog.

Terres de l'Ebre

Comarques Gironines

Comarques Centrals

Camp de Tarragona

Àmbit Metropolità

Àmbit de Ponent

Alt Pirineu i Aran

2500 2000

796 24%

1500 1000 500

292 9%

0 Propostes

Fotointerpretats

Visitats

Singulars


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos

Espècie principal

Nombre de boscos per espècie principal Pinus sylvestris Quercus ilex Fagus sylvatica Pinus nigra Quercus humilis Abies alba Pinus uncinata Pinus halepensis Quercus cerrioides Populus alba Pinus pinea Quercus suber Taxus baccata Quercus petraea

19,9% 11,3% 3 boscos

10,6%

Castanea sativa

10,6% 7,5%

2 boscos

Quercus robur Acer opalus Acer monspessulanum Alnus glutinosa Pinus pinaster 1 bosc

27 espècies 0

10

20

30

40

Nombre de boscos

50

60

70

Ulmus glabra Sorbus aria Salix alba Quercus faginea Populus tremula Buxus sempervirens Populus nigra


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Nombre de boscos per valor 90,0 80,0

241

Propostes

207

519

Catàleg

70,0 60,0 %

50,0 105

40,0 30,0 20,0

39

10,0

70

38

98

-

Biodiversitat

Maduresa

Silvícola/Producció Valor

Social


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Nombre de boscos per origen de cerca 70,0 60,0

Propostes

%

50,0

Catàleg

40,0 30,0 20,0 10,0 Bibliografia

Inventaris forestals Ortoimatges Origen de cerca

Agents locals

Nombre boscos catàleg

57

77

78

193

% d’origen

19,9

26,4

26,7

66,1

% d’origen exclusiu

10,6

15,8

19,2

38,4


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Nombre de boscos per la seva àrea 140

68,5%

Àrea (ha)

Nombre de boscos

120 100 80

Mitjana

10,96

Suma

3201,06

Màxim

128,67

Mínim

0,29

60 40 20 0 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 Àrea (ha)


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Ocupació dels boscos singulars Ocupació (ha) Total

Mitjana

Mínim

Màxim

% de la vegueria

Alt Pirineu i Aran

1.280,6

17,8

1,3

128,7

0,2

0,5

Àmbit de Ponent

100,7

7,7

0,5

35,9

0,0

0,1

Àmbit Metropolità

141,1

4,4

1,2

16,7

0,0

0,1

Camp de Tarragona

67,1

3,9

0,4

17,1

0,0

0,1

Comarques Centrals

510,3

9,1

0,3

82,7

0,1

0,2

Comarques Gironines

714,8

9,2

1,0

58,1

0,1

0,2

Terres de l'Ebre

386,5

16,1

0,3

61,8

0,1

0,5

Catalunya

3.201,1

11,0

128,7

0,3

0,1

0,3

Vegueria

% dels boscos


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Ocupació per ... Forests de gestió pública 100

100

80

80 0,3% dels forests %

60

%

60 40

40

20

20

0

0 Dins

100

0,01% dels espais

80

60

60

%

%

80

40

40

20

20

0

0 Dins

Fora

0,01% dels espais

Dins

Fora

Xarxa natura 2000 100

Espais naturals de protecció especial

Fora

Espais d’interès per la flora i la fauna

0,004% dels espais

Dins

Fora


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Avaluació de la singularitat 160

48,3%

140

Nombre de boscos

120 100 80 60 40 20 0 10-40

50-90

100-140 150-190 Vàlua (anys)

200


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Catalogació de boscos Avaluació de la singularitat

% de parcel·les

100

Diàmetre normal màxim de peus vius

Diàmetre normal màxim de peus morts a terra 100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

IFN3 Boscos Singulars

40

50 40

30

30

20

20

10

10

0

0

10

30

50

70

90

110 130 150 170

IFN3 Boscos Singulars

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Marc Gracia  Lluís Comas  Jordi Vayreda Carles Batlles Joanjo Ibànez  Ingrid Regalado Nacima Meghelli Javier Retana  Joan Pino  Eulàlia Comas  Roger Guillem  Arnald Marcer Agustí Escobar  Victor Garcia  Equip del mapa de cobertes del sòl  Gemma Gandia Maria José Broncano  Arc Mediació Ambiental

A tot ells, moltes gràcies

2011 creaf comas