Page 1

Reptes des de la perspectiva del propietari: i i gestió canvi climàtic i mercats gestió,

Josep M. Tusell i Armengol Eng. de Forests josep.tusell@forestal.cat


El bosc mediterrani • quantitat tit t de d llum ll • valor de temperatures p • quantitat d’aigua – limitació del creixement – increment del sistema radicular

• bosc b altament lt t antropitzat t it t • absència de gestió g – Gestió catastròfica • Incendis,, nevades,, ventades


Boscos i canvi climàtic • Fragilitat de l’ecosistema • Repte pels nostres boscos – Boscos mediterranis vs boscos boreals – Increment I t del d l cicle i l vegetatiu: t ti • • • • •

Estress hídric Menor disponibilitat d’aigua Distribució pluges, ... Increment afectacions plagues Menor vigor


La fotosíntesi • CO2 gas • + energia lumínica del sol (infrarroja (infrarroja, ultraviolada, ...) • + aigua i • Transformació a s o ac ó de del CO2 (gas) e en hidrocarbonats sòlids (sucres, alcohols, celuloses ...)) celuloses,


VEGETAL VIU

LLUM

AIGUA

FOTOSÍNTESI on es produeix aquesta reacció? ATMOSFERA

OCEANS

VEGETALS CAPA TERRESTRE


La gestió forestal (I) • • • • •

Gestió forestal sostenible Superfície forestal Taxa d d’aprofitament aprofitament real Biomassa: substitució combustible fòssil Existències als boscos: emmagatzematge


Augment 22% superfície arbrada b d Període 1990 - 2000 39,4%

TOTAL

Lleida

Barcelona

1.542.098

32,4% Lleida

41,7%

507.753

52,5%

Girona

Tarragon a

TOTAL

48,0%

61,9%

Girona

365.930

IFN2 IFN3

26,3% Tarragona

37,8%

238.173

51,1% 55,7%

Barcelona

430.242

0

500.000 1.000.0001.500.0002.000.000

7


Existències Augment 48% existències de fusta Període 1990 - 2000 TOTAL

118.288.353

Lleida

41.416.744

Girona

34.782.061 34 782 061

Tarragona

9.511.315

B l Barcelona

32.578.233 0

20.000.000 IFN2

40.000.000

60.000.000

80.000.000

IFN3

100.000.000

120.000.000

800

729

700 600

Nombre de peus per habitant

469

500 400 300 200

120

131

Espanya

Catalunya

100 0 Girona

Selva

8


La gestió forestal (II) • Realitzar plantacions forestals on no hi ha bosc • Modificació dels torns d’aprofitament • Sistemes Si t d de gestió tió (regular ( l vs irregular) i l ) • S Sistemes ste es d d’aprofitaments ap o ta e ts (ta (tallades ades a arreu, eu, aclarides, bosc menut) • Destí dels prod productes ctes (llarga d duració) ració)


G tió positiva Gestió iti pell canvii climàtic • Creació de reserves integrals de no gestió • Evitar el dessecament de zones pantanoses o turberes • Prevenció de la deforestació • Prevenció dels incendis forestals • Gestió irregular del bosc


Efecte sobre el CC Dendromass CO2-Storage in Forest Plantation To n s 1 20 0 1 00 0 80 0 60 0 40 0

Ye ar s

90

75

60

45

30

15

0

90

75

60

45

30

15

0

90

75

60

45

30

15

0

0

20 0

Total dendromass CO2 (t) A verage total dendromass CO2 (t)

De ndromass CO2- Stora ge in Sele ction For est To ns 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 20 12 12 25 130 135 40 14 14 45 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 2 205 2 210 2 215 2 220 225 230 2 235 2 240 245 250 2 255 2 260 2 265 2 270 2 275 2 280 2 285 2 290 2 295 2 300 3

2 00

Yea rs

Total dendromass C O2 (t) A verage total dendromass C O2 (t)


Gestió • Necessitat de fomentar la gestió forestal sostenible • Mitigació.... • Adaptació Ad t ió gestió tió fforestal t l – XN2000 – Afetacions per catàstrofes El paisatge NO és una foto fixe!


Mercats • • • • •

↓ preu producte ↑ costos d’explotació d explotació ↓ consum ↑ importacions ↑ riscos • incendis forestals, • plagues, plagues


R Resultat: lt t “Abandó del bosc” ...ii q que e incrementa an anualment alment - Canvi del perfil del silvicultor - Ecosistemes molt fràgils - Tancament dels boscos - Excessiva acumulació de biomassa - Pèrdua de riquesa i biodiversitat

- Continuitat Vt i Hz del combustible - IF - Alta competència intra i interespecífica


Boscos: funcionament Factors per a l’equilibri: • Econòmics • Socials • Ambientals


Gestió forestal sostenible Punts febles: - Poca o nul·la rendibilitat - Inversió a generacions vista

Fortaleses: - Pioners en ordenar i planificar el territori - Certificació forestal

G tió privada Gestió i d = sostenibilitat t ibilit t i economia i


Reptes Augmentar A t la l gestió tió fforestal t ld de C Catalunya t l (20%) a nivells i ll europeus (60%) Augmentar consum de fusta d’Espanya d Espanya (0’35mc/any) (0 35mc/any) als nivells europeus (0’8mc/any) Liquidesa q

Rendibilitat

Risc


Rendibilitat • Adaptar el marc normatiu a la necessitat p la GFS de valoritzar i optimitzar • Pagaments pels serveis ambientals • Valoritzar V l it l’l’efecte f t embornal b ld dels l b boscos i dels productes forestals »Qui contamina paga... qui descontamina cobra!!! q


Risc • Estudi d’escenaris climàtics • Equilibrar els pressupostos de despesa en prevenció activa i vigilància i extinció • Mobilització M bilit ió d de ffusta t • Biomassa • Construcció (fusta, suro)


Moltes gràcies per la vostra atenció!!!

J Josep M T M. Tusellll i A Armengoll Enginyer de Forests josep.tusell@forestal.cat

2010 pefc tusell  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you