Page 1

IV Jornada CREAF/SCB/ICHN “Boscos i canvi global: de la recerca a la gestió adaptativa”

FUTUREforest: canvi global i gestió forestal Jorge Heras Servei de Gestió Forestal Barcelona, 4/11/10


Ă­ndex

- FUTUREforest - CC i boscos: Marc i conceptes - CC i terrenys forestals a Catalunya - CC i riscos naturals: Tipus de mesures - Reflexions


FUTUREforest

- És un INTERREG IVc sobre les relacions entre entre el canvi climàtic (CC) i els boscos - Està comportant l’intercanvi, la transferència i la divulgació entre diferents països europeus sobre els efectes del CC sobre els ecosistemes forestals i sobre l’efecte d’aquests en la disminució d’alguns efectes negatius que provoca el CC - No es tracta d’un projecte de recerca sobre CC, sino de compartir experiències per plantejar tant estratègies o directrius de política forestal com eines de gestió adaptada als canvis.


FUTUREforest

- Hi participen set socis en representació de les administracions forestals de set païssos - Col·laboren els experts (univesritats, centres de recerca,...) de cada matèria de cada soci soci

institució

BRANDENBURG

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

WALES

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

AUVERGNE

Office National des Forêts

CATALUNYA

Departament de Medi Ambient i H (Generalitat de Catalunya)

BALGARIYA

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrita

SLOVENSKA

Slovenská agentúra životného prostredia


FUTUREforest

communication

- El projecte està estructurat en 7 blocs temàtics que analitzen diferents aspectes de les interrelacions entre el canvi climàtic i la gestió forestal. - Cada soci és responsable de coordinar un d’aquests blocs temàtics


FUTUREforest

Es va aprovar l’octubre de 2008 i té una durada de tres anys, estructurats en tres fases:

Phase 1: Phase 2: Phase 3:

“Seeing is believing” (Oct’08-Sep’09) “Developing together” (Oct’09-Dec’10) “Transferring to policies” (Jan’11-Sep’11)


FUTUREforest

Resultats concrets del projecte:

Document estratègic Guies de bones pràctiques Recomanacions de política forestal Eines de política i de gestió

www.futureforest.eu


CC i boscos: Marc i conceptes


CC i boscos: Marc i conceptes


CC i boscos: Marc i conceptes

Escala de temps: -llarg temini (mil路lenis): p.e. evoluci贸 postglacial de les fagedes a europa


CC i boscos: Marc i conceptes

- mig termini (segles) p.e. Evolució de la “intensitat” de la influència antròpica


CC i boscos: Marc i conceptes

- curt termini (decenis): - abandonament de les activitats tradicionals: ramaderia extensiva, aprofitaments de fusta i llenya,...

Evolució del paisatge a la Vall de Toses entre 1965 i 2005 com a conseqüència de l’abandonament rural

- canvi climàtic

- influència dels nous usos (esportius, recreatius)


CC i terrenys forestals a Catalunya


CC i terrenys forestals a Catalunya

Altres variables que incrementen els efectes del canvi climĂ tic:


CC i riscos naturals

El canvi climàtic (i el CG!) està originant un increment de Riscos naturals: diferents riscos naturals (sequera, inundacions,...) amb incidència desigual a diferents zones.

Incendis forestals Erosió/desertificació Plagues i malalties Sequera Inundacions Fenòmens torrencials Ventades/Nevades...


CC i riscos naturals

Es poden planejar actuacions de diferents tipus: - Per prevenir, per enfrontar-se o per restaurar els danys (mesures proactives més efectives que les reactives). - Estratègiques (legals, polítiques) o concretes (tècniques). - Específiques o “transversals”.


Reflexions

1 - El canvi climàtic és un fet indiscutible. Tot i la manca de seguretat en l’evolució futura, la certesa que s’està produint un increment dels riscos obliga a no endarrerir la pressa de decisions: cal evitar debats ideològics i tenir present l’impacte de la passivitat. 2 - Per analitzar els efectes del canvi climàtic, cal tenir present les interrelacions entre diferents aspectes i, particularment, entre factors climàtics i socio-económics (canvi global). També convé tenir present tant les sinèrgies que es produeixen com l’escala d’estudi per fer un diagnostic adequat. 3 - La gestió forestal sostenible (GFS) és una eina que: - posibilita el manteniment dels beneficis (socials, economics i ambientals) que els boscos proporcionen a tota la societat - disminueix els efectes negatius de determinats riscs naturals Cal intentar evitar l’abandonament de la gestió rural i el foment d’una GFS multifuncional i adaptada als escenaris de futur.


Reflexions

4 - Perquè hi pugui haver l’impuls públic necessari a la GFS resulta imprescindible que hi hagi un ampli acord en el diagnòstic i en les propostes, tant entre el sector forestal (propietaris, empreses, professionals,...) com entre tots els agents socials afectats (població local, conservacionistes, usuaris del medi natural, mitjans de comunicació): Conscienciació/Consens/Continuïtat. 5 - Resulta fonamental potenciar la informació i comunicació forestal de manera que tant la opinió pública com els mitjans de comunicació es vagin allunyant d'una sèrie de prejudicis i tòpics que perjudiquen la comprensió de la gestió forestal com a eina per mantenir totes les funcions dels terrenys forestals. Es pot aprofitar la sensibilització pública envers el canvi climàtic per millorar la percepció dels temes forestals per part dels mitjans de comunicació i de l'opinió pública.


Reflexions

6 - Cal incorporar la perspectiva del CC als instruments de planejament, tant forestals (PGPF, PORF, IO,...), com de recursos naturals (Estratègia de Biodiversitat, PORN, PURG,...) o a la planificació territorial general. 7 - Davant les incerteses, un dels criteris que s’ha de potenciar és la prudència: S’han de potenciar les masses mixtes i la diversitat d’espècies (ppmt les més termòfiles i xeròfiles?!): més biodiversitat comporta més resiliència. 8 -Els sistemes de gestió han de ser més acurats i flexibles i han de donar alternatives. 9 -En general, cal tendir a densitats menors (p.e. a les reforestacions antigues i als boscos de rebrot).

2010 dmah sgf heras  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you