Page 1

OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

LA PARTICIPACIÓ Ó D’ENTITATS LOCALS I PROPIETARIS FORESTALS EN LA DEFINICIÓ D’OBJECTIUS SILVÍCOLES I EN LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

VII JORNADA CREAFCREAF-SCB SCB--ICHN ICHN-4 novembre de 2010


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Antecedents 1998:  16.000 ha (Bages i Solsonès) 198610.000 ha 1986 (Bages;Penedès i Anoia))

199430.000 ha 1994 (Berguedà i Bages)

20034.500 ha 2003 (Bages i Vallès)

199410.000ha 1994 (Garraf)

FONT: CREAF


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Incendi any 98

Suport a l’aprofitament de la fusta cremada: • Contractes propietaris • Contractació conjunta de treballs. • Venda conjunta.


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Estat forestal > 5 anys incendis 86,94,98

Regenerat g escàs o nul de pinassa


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Estat forestal > 5 anys incendis 86,94,98

Domini de roure (Q. Faginea, Q.cerrioides, Q. Humilis), a on abans hi havia Pinus nigra


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Estat forestal > 5 anys incendis 86,94,98

Regenerat natural Pinus halepensis


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Estat forestal > 5 anys incendis 86,94,98

Boscos mixtes Pi blanc, roure i alzina.


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Bases per la planificació i gestió conjunta

1.

Associació de propietaris

2.

Conveni (pacte públic-privat) entre:  Associació de propietaris forestal  Ajuntaments  Diputació de Barcelona

3 3.

E t di models Estudi d l silvícoles il í l per a cada d espécie é i


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Execució Programa restauració

Selecció de tanys de roure i alzina


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Execució Programa restauració

10.000 peus / ha

1000 peus / ha

Aclarida de pi blanc


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Seguiment programa restauració (col·laboració CREAF – Diputació de Barcelona)

Aclarida regenerat Pinus halepensis: halepensis:     

+ creixement radial. + producció de llavor fèrtil. + resistència sequera sequera, nevades nevades. Augment de la proporció d’espècies de planifolis Disminució ràpida del volum de restes vegetals


(CREAF 2009)

10.0

L’aclarida ha estimulat de manera molt important i sostinguda el creixement en diàmetre dels arbres. A la zona control després é de 5 anys el diàmetre à continua estancat al voltant de 3 cm, en les parcel·les aclarides els pins tenen un diàmetre de 9 cm.

Diàmetre e basal (cm)

1- Creixement en diàmetre i alçada

Aclarit

L’aclarida ha multiplicat per 3 el creixement en diàmetre dels arbres !!!

9.0 8.0

No aclarit

7.0 6.0

A l it Aclarit

5.0 4.0

No aclarit

3.0 2.0 1.0

Creixement en alçada no s s’observen observen diferències entre tractaments.

0.0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

Any 400 350

Alçada (cm)

OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Aclarida pi blanc: creixement diàmetre

300 250 200 150 100 50 0

2003

2004

2005

2006

Any


(CREAF 2009) Efectes sobre la reproducció En el pi blanc, la producció d’un banc de pinyes amb llavors viables és l’únic mecanisme per a garantir la persistència de la massa, especialment davant de la possibilitat de noves pertorbacions (ex. incendis). L’aclarida ha afavorit un augment en el nombre d’individus reproductors (pins que produeixen pinyes) i també en el promig del nombre de pinyes produïdes per pi.

Pro omig pinyes tottals (pinyes pi-1)

No hi ha diferències en la viabilitat dels pinyons entre parcel parcel·les les aclarides i no aclarides

100

Pins reproducttors (%)

OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Aclarida pi blanc: producció pinyes

80 60 40 20 0

Aclarit

No aclarit

Tractament

12.0

L’aclarida ha estimulat el nombre de pins que produeixen pinyes i ha multiplicat per 4 el nombre de pinyes produïdes per pi !!!

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

Aclarit

No aclarit

Tractament


(CREAF 2009)

Riquesa d'espècies llenyo oses sota abosc

OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Aclarida pi blanc: presència d’estrat arbustiu

25

Riquesa d'espècies llenyoses sotabosc

20

15

10

5

0 Aclarit

No aclarit

Tractament


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Models silvícoles: trets bàsics 1.

Estructura més estable i defensable davant perturbacions (massa regular amb torn de tallada) tallada).

2 2.

Mínimes intervencions durant el torn. torn

3 3.

Red cció costos en cada inter Reducció intervenció. enció

4 4.

O ti it Optimitzar comercialització i lit ió aprofitaments fit t fustaners

* Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica.


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

El sotabosc dins el model silvícola Al d mitjana Alçada ij de d l’l’estrat arbustiu b i ab boscos d de Q Q.ilex il a lla província í i d de B Barcelona l (CREAF)

Quercus ilex Dominància Alçada ponderada (cm) Sense matollar 1 - 25 cm 25 - 50 cm 50 -100 cm 100 - 150 cm 150 - 200 cm > 200 cm


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

El sotabosc dins el model silvícola Classificació estrat arbustiu per espècies

Erica arborea • verd clar presència • verd fosc dominància en FCC • gris absència

Pistacia lentiscus • verd clar presència • verd fosc dominància en FCC • gris absència


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

PPI Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ( re revisió isió cada 4 an anys s)

Es redacta conjuntament amb l’ajuntament i propietaris ( ADF ) del municipi. municipi Inclou la construcció o el manteniment de les principal infrastructures del municipi per la prevenció contra els Incendis i ll’adquisició adquisició de material bàsic d’extinció per les ADFs. Les seves actuacions son finançades ç del 80 - 90 % p per la Diputació p i el 20 - 10 % restant per l’Ajuntament.


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Manteniment de la XVB de PPI


OFIC CINA TÈCNICA DE PRE EVENCIÓ M MUNICIPAL D’INCEDNIIS FORESTA ALS

Manteniment i construcció de punts d’aigua

2010 diba busquets  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you