Page 1

Aturar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya: accions relacionades amb la fragmentació dels sistemes naturals Salvador Grau Jornada CREAF – SCB – ICHN, Bellaterra, 3 de desembre de 2007


1. ORDENACIÓ DEL TERRITORI - Urbanització - Infraestructures

1.1 Sistemes d’espais lliures en els plans territorials

1.a Reforç normatiu i programàtic dels plans

1.2 Legislació d’urbanisme i nova Llei d’urbanitzacions

1.b Aplicació sistemàtica del principi de compensació

1.3 Avaluació ambiental estratègica

1.c Evitar la pèrdua d’hàbitats amenaçats

1.4 Infraestructures: mesures correctores

1.d Ordenació i regulació de les línies elèctriques


2. POLÍTICA AGRARIA - Intensificació - Regadius

2.1 Nous instruments: - Condicionalitat - Contractes mesures agroambientals - Sistema assessorament agrari

2.a Extensió i intensificació de l’aplicació dels nous instruments 2.b Pla de regadius / pla de biocomustibles


3. CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

3.1 Increment del sistema d’espais naturals protegits fins el 30% del territori

- Fragmentació - Aïllament

3.2 Directrius de gestió XN2000

3.3 Directrius de connectivitat

3.a Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica


4. POLÍTICA DE GESTIÓ DE L’AIGUA

4.1 Plans de sanejament: millora de la qualitat de l’aigua

- Contaminació - Degradació fluvial - Pèrdua de cabal

4.2 Plans de gestió de conca fluvial 4.3 Projectes de restauració fluvial 4.4 Pla de cabals de manteniment

4.a Deconstruir els rius i eliminar barreres


5. EINES ESTRATÈGIQUES

5.1 Informació sobre els sistemes naturals

5.a Estratègia de biodiversitat de Catalunya 5.b Llei de biodiversitat de Catalunya

5.2 Llei (estatal) de biodiversitat i patrimoni natural


Aturar la p猫rdua de biodiversitat a Catalunya: accions relacionades amb la fragmentaci贸 dels sistemes naturals Salvador Grau wsgrau@gencat.net


Usos del Sòl 1987


Usos del Sòl 1992


Usos del Sòl 1997


Usos del Sòl 2002


Implicacions dels espais Natura 2000 Mesures actives

Avaluacions de repercussions de plans i projectes Pla o projecte relacionat amb la conservació de la natura?

Mesures preventives

No No

Pot afectar apreciablement el lloc? Sí

Finançament

Avaluació d’implicacions en la conservació

Afecta negativament la integritat del lloc?

No

Sí Alternatives? No

Sí Reelaboració del pla o projecte

Presència d’hàbitats o espècies prioritàries? No

Interès públic de 1er ordre? No

Consideracions sobre salut i seguretat pública o beneficis importants pel medi ambient? Sí No

No autorització

Autorització (Consulta a la Comissió; Mesures compensatòries)

Sí Autorització (Mesures compensatòries)

Autorització


Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran


Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran


Pla territorial parcial de les Comarques Centrals


Pla territorial parcial de les Comarques Centrals


Pla terrritorial parcial del Camp de Tarragona


Pla terrritorial parcial de Ponent


Pla terrritorial parcial de Ponent


Cartografia dels hĂ bitats a Catalunya


Ă“s bru (Ursus arctos)

> localitzacions > rastres


Ă“s bru (Ursus arctos)


> àrees d’hivernada > àrees de cant

Gall fer (Tetrao urogallus)


Arees d’Alt Valor Natural


Arees d’Alt Valor Natural


Mesures agroambientals


Mesures agroambientals en à rees d’alt valor natural


60

N= 62 avaluacions

+

80

50 40

%

30 20 10

UK and Holland

60

No effect

+/-

-

0

%

40

Central Europe

20

Mediterranean

0

Effects on biodiversity

Region


Espais naturals protegits (abans de 1992)


Espais naturals protegits (abans de 1992) Pla d’espais d’interès natural (any 1992)


Espais naturals protegits (abans de 1992) Pla d’espais d’interès natural (any 1992) Xarxa Natura 2000 (any 2006) Sistema d’espais naturals protegits (any 2006)


Pla especial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’EmpordĂ


Espais naturals protegits (abans de 1992) Pla d’espais d’interès natural (any 1992) Xarxa Natura 2000 (any 2006) Sistema d’espais naturals protegits (any 2006)


Espais naturals protegits (abans de 1992) Pla d’espais d’interès natural (any 1992) Xarxa Natura 2000 (any 2006) Sistema d’espais naturals protegits (any 2006) Connectors ecològics

2007 dgmn dmah grau  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you