Somaliland webb

Page 1

Investeringar som ger liv!

Celebrate Somaliland EN NY GRYNING FÖR DEMOKRATI, FRIHET OCH FRED PÅ AFRIKAS HORN! Celebra Regeringsdelegation från Somaliland kommer till Sävsjö! Celebrate Somaliland på Kulturhuset i Sävsjö!

SOMALI LAND 24 maj 18 . 0 0 K u l t u D r N h A IL u L s A e M t O i Sävsjö S 0 24 maj 18.0 i Sävsjö

Celebrate DEMOK

DE MOK

RAT

Iu www.celebratesomaliland.e - FRIHET O C

H FRED

PÅ AFRIK AS HORN

Mohamed Yoni

s (Somalila Minoo A RN nd)- Papa D HO khtaS AFRIKA rzan D PÅ ee - Rebec d - Sahra Ulf Chr ca H RATI - FRIHET OCH FRE

istiansson algan (Fra nce) - Celebra Mikael To te Somalila rstensson nd - Tommy Sven Alm Dahlman kvist - Pe r-Olo borgmästa re och min f Eurell från Som istrar aliland med flera Gustafsson - dansshow nd)- Papa Dee - Rebecca Mohamed Yonis (Somalila an (France) Halg a Sahr nd tarza Minoo Akh brate Somaliland Ulf Christiansson - Cele my Dahlman Mikael Torstensson - Tom Eurell Sven Almkvist - Per-Olof borgmästare och ministrar från Somaliland REGERING SDELIGA med flera

Gustafsso n - danssh ow

Kulturhuset

TIO Ministrar och borgm N ästare från ledda av u tr Som ik Minoo Ak esministe htarzand rn Moham aliland Landshöv Mikael To ed Yonis ding i rstensson Jönk Swed öpings län

invest Scan dinavia AB (SWEDEN )

Arr: Swedinv est Scandin avia AB, Som aliländska Riksför

bundet, Visi on

Stort artistuppbåd Papa Dee, Sahra Halgan och många fler!

te

www.cele bratesom aliland.eu

REGERINGSDELIGATION från Somaliland Ministrar och borgmästare Mohamed Yonis ledda av utrikesministern Minoo Akhtarzand Landshövding i Jönköpings län

Mikael Torstensson AB Swedinvest Scandinavia (SWEDEN) ndet, Vision Höglandet,

via AB, Somaliländska Riksförbu Arr: Swedinvest Scandina

Sahra Halgan Artist (FRANCE)

eningen, Horn Somaliländska kulturför

Höglandet,

Sahra Halg an PAPA Artist DEE Artist (FRANCE) Somaliländs ka kulturfö (S WEDEN) reningen, Horn of Africa

Enterprises m.fl

PAPA DEE Artist (SWEDEN)

of Africa Enterprises m.fl

www.celebratesomaliland.eu


Skolor istället för pirater! Somaliland valde demokrati, mänskliga rättigheter och fred istället för laglöshet, piratverksamhet och terrorism. Somalilands utveckling i en av världens mest utsatta regioner är anmärkningsvärd. Från en sönderbombad spillra till ett fungerande demokratiskt samhälle på 23 år. Faktum är att landet hör till de mest demokratiska länderna i hela Afrika. 5 somaliska länder Somalierna bor idag i fem olika länder. Det som vi vanligen kallar Somalia är det före detta Italienska Somaliland längs Afrikas horns östkust, en före detta italiensk koloni som de senaste årtiondena präglats av inbördeskrig, laglöshet, piratverksamhet och terrorism. En annan del är det före detta Franska Somaliland som idag heter Djibouti och som är en självständig stat. Sedan har vi östra Etiopien – Ogaden som är ett område med övervägande somalisk befolkning. Även norra Kenya är nästan helt befolkat av somalier. Sedan har vi det före detta brittiska protektoratet Brittiska Somaliland som idag heter Somaliland. En självständig stat som ännu inte erkänts. När brittiska Somaliland fick sin självständighet från britterna 1961 fanns det starka krafter i landet som önskade att britterna skulle stanna kvar under tio år och hjälpa till att bygga upp skolväsendet och sjukvården med mera. Detta visar på en stor mognad under en tid när kolonierna kastade ut sina kolonialherrar med alla till buds stående medel och som ofta ledde till att olika grad av diktaturer infördes. En annan rörelse vurmade för ett stor-Somalia där man hade visionen att alla de fem somaliska områdena skulle förenas under en fana. Somaliland, som erkänndes av många nationer direkt vid självständigheten, valde att gå in i denna union med Italienska Somaliland med målet att alla fem somaliska områdena skulle införlivas i den nya federala staten Somalia. Det skedde aldrig och spänningen mellan det före detta Brittiska Somaliland och det före detta Italienska Somaliland ökade och eskalerade till slut i ett fullskaligt inbördeskrig där Mogadishu-regimen till slut bombade sina unionsfränder i Hargeisa (Somalilands huvudstad) med hundratusentals flyktingar, tiotusentals döda och en helt sönderbombad stad som följd.

Pirater, terrorister och anarki Somalia kollapsade och det före detta Italienska Somaliland förföll i total anarki trots stora internationella ansträngningar. Fjorton försök gjordes att etablera en regering i Mogadishu på drygt tjugo år. Då regeringsbildningarna inte hade folkligt stöd innebar det att man i vissa fall endast styrde över några kvarter i Mogadishu. En brutal våldskultur baserad på olika krigsherrar och terrorgrupper genomsyrade det före detta Italienska Somaliland. Piratverksamheten stöddes av breda grupper i samhället och al Quaida-inspirerade grupper styrde och styr fortfarande stora områden.

Somaliland valde försoning Klanerna i Somaliland valde en annan väg vid unionens kollaps. En väg av försoning. Man samlades för långa möten där man lät alla klaner komma till tals, även de som kämpat mot sina grannar på Mogadishu-regimens sida. Man kom fram till beslutet att lämna den kollapsade unionen och utropade ett fritt och självständigt Somaliland den 18 maj 1991.

Demokrati à la Somaliland Medan det före detta Italienska Somaliland sjönk i avgrundsdjup misär med en totalt kollapsad administration och en eskalerande piratverksamhet valde Somaliland en annan väg. Utan något egentligt stöd från omvärlden formade man en demokrati baserad på det gamla klansamhället med Storbritannien som

förebild med sina två kamrar. Storbritanniens ”House of the Lords” blev i Somaliland ”House of the Elders” med traditionella klanledare som har inflytande över vissa politiska frågor. För övrigt är Somaliland en modern republik med ett demokratiskt flerpartisystem med direktval av president och vice president (dessa får inte komma från samma klan). Man får inte grunda ett politiskt parti baserat på en klan utan på en politisk idé och man måste ha lokalavdelningar bland alla huvudklaner för att få registreras.

Demokratiska val Med denna modell har man genomfört ett flertal val övervakade av internationella valobservatörer som inte har haft något av tyngd att anmärka på. Maktövergångarna har skett fredligt trots att det någon gång skiljt endast ett par hundra röster till den sittande presidentens nackdel. I detta fall avgick presidenten, gratulerade sin motståndare och gick i opposition. Somaliland har skapat ett fredligt och stabilt samhälle med små medel. Ett exempel för alla klanbaserade samhällen i världen.

Somaliland rankades som det landet med bäst demokrati i hela nordöstra Afrika av The Economist 2011.

Skolor istället för pirater Medan de före detta unionsgrannarna i det före detta Italienska Somaliland blev ett globalt problem med terrorism och en mycket omfattande piratverksamhet på agendan valde Somaliland att starta 1 000 grundskolor och 14 universitet och har som mål att alla barn, även flickorna, ska få en bra grundskoleutbildning. Man bekämpar aktivt terrorgrupper och lagför pirater genom att döma dem till långa fängelsestraff. Somalilands regering prioriterar nu jobbskapande genom att försöka att attrahera investerare till landet. Somalilands vicepresident Abdirahman Abdilaahi Ismail understryker vikten av att unga människor kan få arbete och försörja sig. Risken är annanrs att de attraheras av piratverksamhet och terrororganisationer. Vision Höglandet, juni 2014

Somaliland har startat 1 000 grundskolor och 14 universitet och har som mål att alla barn, även flickorna, ska få en bra grundskoleutbildning.

Fakta Somaliland

Somaliland har ca 4 miljoner invånare och är till ytan ungefär tre gånger större än Danmark. Somaliland har egen armé, polisväsende, valuta, nationalsång, fotbollslandslag och en fungerande administration med en central regering och olika departement som i vilket europeiskt land som helst. Somaliland har nyligen tillsatt en fristående kommission för mänskliga rättigheter som har till uppgift att kritisera lagar, kontrollera polisväsendet och fängelser med mera.

Somalilands vice president Abdirahman Abdilaahi Ismail och Mikael Torstensson.

Man strävar efter en fördjupad demokrati och en större förståelse för mänskliga rättigheter och hur dessa tillämpas i det dagliga livet. Allt detta har man gjort på egen hand på drygt 20 år, det är något för omvärlden att uppmärksamma och hylla. Det är nödvändigt att aktivt stödja denna demokratiska utveckling inte minst genom att investera och skapa arbetstillfällen.

"Medan Somalia sjönk i avgrundsdjup misär med en totalt kollapsad administration och en eskalerande piratverksamhet valde Somaliland en annan väg."


Celebrate SOMALILAND www.celebratesomaliland.eu

DEMOKRATI - FRIHET OCH FRED PÅ AFRIKAS HORN

24 maj 18.00

Kulturhuset i Sävsjö

Mohamed Yonis (Somaliland)- Papa Dee - Rebecca Gustafsson - dansshow Minoo Akhtarzand - Sahra Halgan (France) Ulf Christiansson - Celebrate Somaliland Mikael Torstensson - Tommy Dahlman Sven Almkvist - Per-Olof Eurell borgmästare och ministrar från Somaliland med flera

Två somaliländska tv-bolag sänder REGERINGSDELIGATION från galan!

Fri entré!

Ministrar och borgmästare från Somaliland ledda av utrikesministern Mohamed Yonis

Minoo Akhtarzand Landshövding i Jönköpings län

Mikael Torstensson Swedinvest Scandinavia AB (SWEDEN)

Sahra Halgan Artist (FRANCE)

PAPA DEE Artist (SWEDEN)

Arr: Swedinvest Scandinavia AB, Somaliländska Riksförbundet, Vision Höglandet, Somaliländska kulturföreningen, Horn of Africa Enterprises m.fl


Sidan 5 i Tillväxt Afrika, Dagens Industri 23 september 2013. hela denna tematidning är en annons från mediaplanet

september 2013 · 5

I ett område härjat av svält och krig har Somaliland lyckats gå mot strömmen. Här råder demokrati och tillväxt, och landets ledare efterlyser nu internationella investeringar för att få fart på näringslivet.

Somaliland – Afrikas bäst bevarade hemlighet Mikael Torstensson Vd för swedinvest scandinavia Ab och rådgivare för somalilands regering.

matik. Det demokratiska arbetet och de allmännyttiga verksamhe­ terna har fått stöd från bland an­ nat Sverige.

Unga behöver arbete Somaliland har sedan länge bekämpat piratverksamheten och de terroristorganisationerna som är verksamma i Somalia. Trotts att man inte fått internationellt För drygt 20 år sedan kollapsade erkännande har man en fungeran­ Somalia, och stora delar av de förvaltning, polisväsende, armé regionen föll i djup kris. Men och en offentlig sektor. det forna brittiska protektoratet Vad som behövs nu är arbeten. Somaliland valde en annan väg Landet saknar inte naturtillgång­ och är idag ett fredligt, demokra­ ar och har ett strategiskt läge vid tiskt klansamhälle. Adenviken. Den längsta gränsen I stort sett på egen hand har man går mot Etiopien, en tillväxtmark­ med en statsbudget som en svensk nad utan egen kust. Somalilands småkommun startat ett tusental vice president Abdirahman Abgrundskolor och sju universitet. dilaahi Ismail har understrukit Det hålls fria val och flera makt­ vikten av att skapa arbetstillfällen övergångar har skett utan proble­ åt landets unga så att de inte fres­ Foto: SwedinveSt Scandinavia aB

fakta ■■ Efter självständigheten från britterna gick Somaliland i union med Italienska Somaliland med målet att alla somaliska områ­ den på afrikas horn skulle enas under en flagga. Detta skedde aldrig. förtrycket mot Somaliland eskalerade, och Mogadishu­ regimen anföll befolkningen med tiotusentals döda som följd. klanerna i Somaliland valde då att lämna unionen och utropade

en självständig republik. 20 år senare är Somaliland ett stabilt samhälle mitt i en mycket orolig del av världen. ■■ Namn: Republiken Somaliland. ■■ Invånare: över 3,5 miljoner ■■ Yta: 137 600 km2 (cirka 3 gånger större än Danmark). ■■ Huvudstad: Hargeisa. ■■ Status: Självständig stat som inte är erkänd ännu.

tas att flytta utomlands eller dras till piratverksamhet och terrorist­ organisationer.

Företagsprojekt på gång Svensken Mikael Torstensson är rådgivare åt den somaliländ­ ska regeringen och investerare i landet. Han menar att omvärlden just nu har ett unikt tillfälle att på­ verka hela regionen. – Vi har möjligheter att stärka den demokratiska processen genom att utveckla Somalilands näringsliv. Möjligheterna till investeringar är många, och tillgången på kompe­ tent personal stor. Arbetslösheten bland universitetsutbildade ung­ domar är 70 procent. I samråd med den somaliländ­ ska regeringen håller Mikael Torstensson på att starta företags­ projekt inom allt från mineral­ utvinning, infrastruktur och fiske till lantbruk och köttproduktion. Många verksamheter drivs utifrån det nystartade bolaget Swedinvest Scandinavia AB. – Vi tror att Somaliland kan utvecklas till ett mönsterland på Afrikas horn. Ett exempel på hur man kan skapa ett demokratiskt samhälle byggt på mänskliga rättigheter och med ett blomst­ rande näringsliv mitt i ett klan­ baserat samhälle. carolina svensson redaktionen@mediaplanet.com

Annons 251 x 110 mm

SolENErgI är ett av områdena som Swedinvest Scandinavia AB utvärderar för investeringar. Foto: SwedinveSt Scandinavia aB


Investeringar som förändrar liv! Investeringsmöjligheter i fredliga och demokratiska Somaliland och på resten av Afrikas horn

Swedinvest S

C A

N

D

I

N

A V

I A

Investeringskonferens i sävsjö! Välkommen på investeringskonferens den 24 maj klockan 15.00 på Röda Kvarn i Kulturhuset i Sävsjö. På samlingen presenteras olika möjligheter för investeringar i Somaliland. Medverkande Somalilands utrikesminister Mohamed Yonis Mikael Torstensson, rådgivare åt Somalilands regering Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings Län Per-Olof Eurell, näringslivsprofil


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.