Page 1


Værsågod! Her gir vi deg noen av godbitene fra fjorårets handel. Vi har allerede pakket denne posen full, men du finner en ledig pose i en av våre butikker. Velkommen til oss.

Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund. 52 71 94 50

www.coop.no DESIGN: KONVOIHAUGESUND.NO | FOTO: HA AKONNORDVIK.NO / COOP / GRETHE NYGA ARD (S.17)


LEDERGRUPPEN I COOP HAUGALAND Ellen S. Myklebust Personalsjef

Roar M. Håland Økonomisjef

Tore Klovning Adm. direktør

Trygve Vikse Viseadm. direktør

Harald Fosen Hypermarkedsjef

INNLEDNING Innhold 03 Innledning 05 Årsberetning 2012 19 Regnskap 24 Noter til regnskap 30 Revisors beretning 32 Kretsårsmøtene 33 Tillitsvalgte 38 Samfunnsansvar 39 Butikkoversikt

Rekordresultat for Coop Haugaland i 2012 Samlet netto omsetning i 2012 endte på 1 522 millioner kroner, en økning på 3,3% i forhold til fjoråret. Salgsøkningen innen dagligvarer ble på 3,8% og vi økte med dette markedsandelen på Haugalandet. Hver tredje handlepose i denne regionen kommer fra en Coop butikk. Resultatet før skatt og etter kjøpebonus endte på 48,7 millioner kroner, noe som er det beste resultatet i lagets historie, og en forbedring på 6,4 millioner kroner. Coop Haugaland fikk i løpet av 2012 over 1 300 nye medlemmer. Det betyr at vi nå nærmer oss 50 000 medlemmer og eiere. Med bakgrunn i medlemshandelen i 2012 vil det bli utbetalt over 36,5 millioner kroner i kjøpebonus og rabatter til våre medlemmer i april 2013. Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Det er lønnsomt å være medlem i Coop Haugaland.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

03


Kjære medlem Coop Haugaland er et samvirkeforetak, en medlemseid organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å tilby gode varer og tjenester til våre medlemmer, til konkurransedyktige priser. I tillegg skal deler av virksomhetens overskudd komme medlemmene til gode gjennom kjøpebonus. Gjennom to tiår har Coop Haugaland samlet betalt ut om lag 350 millioner kroner til medlemmene i form av kjøpebonus. Denne bonusen registreres og tjenes opp ved bruk av medlemskortet når en handler i våre butikker, og opptjent bonus utbetales i april påfølgende år. Coop Haugaland er den største og ledende detaljhandelsbedriften på Haugalandet. Vi har butikker i 11 kommuner i regionen: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Etne, Bømlo, Stord, Odda, Bokn og Suldal. Ved utløpet av 2012 driver vi totalt 25 butikker innenfor områdene dagligvarer, byggevarer og faghandel. Coop Haugaland har ved slutten av 2012 nærmere femti tusen medlemmer – medeiere – som hver har en stemme som kan påvirke virksomhetens utvikling gjennom dens ulike organer. Virksomhetens formelle organer utgjøres av åtte lokale kretsutvalg, et årsmøte med tretti medlemmer, et kontrollutvalg med tre medlemmer og et styre bestående av åtte medlemmer.

DU BESTEMMER Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle!

04

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


ÅRSBERETNING 2012 Verdigrunnlag Mye er endret siden de første samvirkelag ble etablert, for om lag 170 år siden. Og samtidig er noen av de grunnleggende prinsippene og verdiene bak samvirketanken så robuste og bærekraftige at vi fremdeles tror på dem, og bruker dem som rettesnor for vår virksomhet nå i det 21. århundre. Likhet, rettferdighet, fokus på brukernytte og forbrukerrettigheter er like gyldig i dag som det var den gang. Tiltro til egenart I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for våre medlemmer og forbrukere. Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle! Omtanke I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er opptatt av at varene som omsettes i våre butikker tilfredsstiller høye etiske krav og forventninger. Vi har en kontinuerlig kvalitetssikring i alle ledd, fra råvaren produseres til produktet er i butikken. Og Coop produserer selv den økologiske og miljøvennlige merkevareserien Änglamark.

Ærlighet I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får de opplysninger de ønsker om varene og virksomheten. Coop har en rekke garantiordninger og driver aktivt opplysningsarbeid for å sikre forbrukernes behov for trygghet i sin handel. Innflytelse I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. Coop er den eneste dagligvareaktøren i Norge som er eid av forbrukerne, og hvert av våre mer enn 1,3 millioner medlemmer har én eierandel og én stemme i sitt lokale samvirkelag. Nytenkende I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser. Blant annet var Coop tidlig ute med å lansere en egen serie varer som skulle tilby forbrukerne et merkefritt alternativ til en svært billig penge. I tillegg har Coop vært først ute med blant annet selvbetjente butikker, varehus, hypermarked, svanemerking av butikker, elektronisk medlemsregistrering og håndskannere i butikk.

Vi ønsker å bidra til å utvikle gode lokalsamfunn, og gjennom vår sponsorvirksomhet samarbeider vi med lokale og nasjonale lag, foreninger og organisasjoner. Og Coop er engasjert i internasjonalt bistandsarbeid gjennom anerkjente og respekterte samarbeidspartnere.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

05


ÅRSBERETNING 2012 Makroøkonomi Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid. Svak etterspørselsutvikling internasjonalt bidrar til forskjellig produksjonsutvikling i ulike bransjer. Dette virker også dempende på fastlandsnæringenes investeringer. Likevel vil disse investeringene trolig øke en del i tiden framover, men mindre enn det som har vært vanlig i konjunkturoppganger. Veksten i innenlandsk etterspørsel vil samlet sett øke noe i 2013, men deretter gå litt ned. Dette vil motvirkes av at den internasjonale veksten da trolig tar seg litt opp. Norske renter er lave, og forventes å forbli lave. Ved slutten av 2012 ligger styringsrenta under 2 prosent, etter å ha falt gjennom året, og det forventes at den blir liggende om lag på dette nivået gjennom 2013.

Tilsvarende vil gjelde for boliglånsrenta, som i stor grad følger bevegelsene i styringsrenta og dermed forventes å holde seg lav. Lønnsveksten var i 2012 om lag 4,3 prosent. For kommende år forventes en litt lavere lønnsvekst, i underkant av 4 prosent. En viktig årsak til den reduserte lønnsveksten er svak lønnsomhet i konkurranseutsatt industri (med unntak av oljerelaterte bransjer), blant annet som følge av sterk krone, hvilket svekker norsk industris konkurranseevne. De siste årene har arbeidsledigheten i Norge falt i tråd med konjunkturoppgangen. Det forventes fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, i tråd med det høye aktivitetsnivået som forventes å fortsette. Økende yrkesaktivitet og høy befolkningsvekst trekker imidlertid i motsatt retning, slik at vi kan komme til å se en beskjeden økning i arbeidsledigheten de kommende årene.

Netto omsetning 2006 - 2012 (Tall i millioner kroner)

1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900

2006

(1 158)

0 6

2007

(1 250)

2008

(1 335)

2009

(1 378)

2010

(1 408)

2011

(1 473)

2012

(1 522)

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


Utvikling i detaljhandel Konsumprisindeksen steg med 0,8 prosent fra 2011 til 2012. Nedgang i strømprisene var en viktig årsak til den lave årsveksten i 2012, men også lavere priser på audiovisuelt utstyr og teletjenester falt og bidro til å dempe den samlede prisveksten. Forhold som trakk i motsatt retning var økte priser på transport, restauranttjenester og finansielle tjenester. Prisene på matvarer økte med 0,8 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 prosent fra 2011 til 2012. Alkoholholdige drikkevarer steg med 2,5 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 3,9 prosent. Husholdningenes disponible inntekter økte i 2012 og forventes å øke i 2013. Selv om en del av dette går til økt sparing forventes en markert forbruksvekst de neste årene, spesielt så lenge rentene i Norge forblir på et lavt nivå. Den totale markedsveksten innen dagligvarer, som utgjør den dominerende del av vår virksomhet, var i 2012 på 3,6 prosent. I 2013 forventes en liten økning i den generelle markedsveksten for dagligvare.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

Markedsforhold Flere av kommunene på Haugalandet er i sterk vekst og befolkningsutviklingen viser klar sammenheng med investeringstakten på sokkelen og konjunkturutviklingen i næringslivet generelt. Stadig flere handelsaktører etablerer seg i regionen. Varehandel er den næringen i regionen som, etter kommunal tjenesteyting, har flest arbeidstakere på Haugalandet. Haugesund kommune har det klart største handelsoverskuddet i fylket og har fortsatt et betydelig handelstilsig fra kommunene rundt. Den generelle omsetningsveksten på dagligvarer er meget lav og endte på i underkant av fire prosent i 2012. Dette gjør at konkurransen har tilspisset seg og marginene presses ned. Coop Haugaland hadde en vekst i dagligvareomsetningen i 2012 som ligger over den generelle veksten i markedet og har med det styrket sin markedsposisjon i regionen.

07


ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskapet Netto omsetning for Coop Haugaland passerte for første gang 1,5 milliarder kroner (1 522 millioner). Dette er fordelt på dagligvare og faghandel med henholdsvis 1 130 og 392 millioner kroner. Omsetningsvekst fra 2011 er 3,3%, hvor dagligvare isolert har noe høyere vekst (3,8%). Total markedsvekst for dagligvarer ble i 2012 på ca. 3,6%, og Coop Haugaland har dermed hatt en liten økning av sin markedsandel innenfor dagligvarer. Samlet bruttofortjeneste er på 17,8%, omtrent tilsvarende 2011. Bruttofortjenesten reduseres fra 2012 med kjøpebonus til medlemmene (1). Før denne reduksjonen er bruttofortjenesten på 19,5%, tilsvarende 2011.

1) Endringer i mva.regelverket medfører at presentasjonen av kjøpeutbytte/-bonus i regnskapet legges litt om. Betegnelsen kjøpeutbytte erstattes av kjøpebonus. Tidligere ble kjøpeutbytte betraktet som overskuddsdisponering, og påvirket dermed ikke resultatet. Fra og med 2012 blir kjøpebonus behandlet som en inntektsreduksjon, hvilket reduserer selskapets netto driftsinntekter og resultat. For å gjøre dette sammenlignbart med fjoråret er regnskapet for 2011 omarbeidet i tråd med nye regler.

Eksterne husleieinntekter utgjorde 11,2 millioner, og øvrige driftsinntekter 16,2 millioner kroner. Sammen med bruttofortjeneste blir netto driftsinntekter dermed 308,6 millioner kroner (2011: 298,1 mill.). Lønns- og personalkostnader utgjør 176,5 millioner kroner, opp 3,5% fra forrige år. Økningen er like i underkant av årets prosentvise lønnsvekst. Målt som andel av omsetning er vi på samme lønnsprosent som året før: 11,6%. Samlede driftskostnader utgjør snaut 261 millioner. Målt som andel av omsetning utgjør det 17,1 prosent, en forbedring fra forrige år. Største endring finnes på energikostnader, som er nesten 3 millioner kroner lavere enn i 2011. Dels er det en følge av lavere strømpriser, og dels er det en effekt av vårt løpende arbeid med energieffektivisering. Øvrige driftskostnader (avskrivninger, husleie, markedsføring, butikk- og adm.kostnader) ligger i grove trekk på nivå med 2011, målt som andel av omsetning. Årets driftsresultat på 47,7 millioner etter kjøpebonus (1) representerer det beste resultatet i selskapets historie. Tilsvarende for 2011: 42,9 millioner kroner. Finansielle poster gir i 2012 en million i positivt bidrag, en god forbedring fra fjoråret som ga negativ finansnetto (–0,6 mill.), og en konsekvens av en bedre balanse mellom rentekostnader på medlemsinnskudd og avkasting på likvide midler. Resultat før skatt utgjør dermed 48,7 millioner (tilsvarende tall for 2011 var 42,4), og årets skattekostnad blir 14,4 millioner.

08

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


ÅRSBERETNING 2012 Omsetning fordelt på kjede

Obs! 49% Prix 19% Mega 15% Extra 9% Marked 8% Vi takker bakermester Charlotte Helgesen Løvvik på Coop Obs! for den velsmakende bløtkaken. ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

09


ÅRSBERETNING 2012 Forretningsvirksomheten Coop Haugaland driver detaljhandelsvirksomhet innenfor dagligvare og ulike typer faghandel. Dagligvarehandel utgjør størstedel av virksomheten (74%), det resterende er faghandel fordelt på områdene bygg og jernvare, elektrisk, sport, kjøkken og hjem, tekstil og sko. Ved slutten av 2012 har Coop Haugaland 25 butikker, fordelt på 22 lokasjoner. Geografisk er området avgrenset av Skudenes i sør, Stord i nord og Odda i nordøst, Sauda og Sand i øst. Hver butikk er medlem i en kjede, og Coop Haugaland er representert i de fleste av Coop Norges ulike kjeder/ format. Dagligvarehandel skjer gjennom Coop Obs! Hypermarked, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Coop Extra. Faghandel ivaretas av Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Elektro.

Coop Marked Godt vi har hverandre! Målt i antall butikker er Coop Marked den største av kjedene i Coop. Den kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service, og har sin forankring i lokale markeder. Coop Haugaland har 8 butikker i dette konseptet, lokalisert på Bokn, i Skjold, Skjoldastraumen, Knapphus, Vikedal, Saudasjøen, Sand og Haugesund.

Coop Prix Lave priser. Alltid. Coop Prix er en av Coops to lavpriskjeder, og er bygget opp av effektive butikker med lave priser på hele vareutvalget. Coop Haugaland har 8 butikker i Prix-kjeden, lokalisert i Åkrehamn, Vedavåg, Skudeneshavn, Avaldsnes, Bremnes, Etne og Haugesund. I tillegg har vi en Prixbutikk under etablering på Moksheim, Karmøy kommune (forventet åpning første kvartal 2014). Samlet omsetning for våre Prix-butikker i 2012: 290 mill. (opp 3,3% fra 2011).

Coop Obs! Hypermarked / Bygg Lave priser og tilbud er billigere Coop Obs! er med sine to varehus – Hypermarked og Bygg – markedsleder på Haugalandet, og Coop Obs! Hypermarked er samtidig en av landets største dagligvarebutikker. Coop Obs! kjennetegnes av faste lave priser på et stort vareutvalg, i tillegg til mange gode uketilbud. Coop Haugaland har en Obs! Hypermarked og en Obs! Bygg, begge lokalisert på Raglamyr, Haugesund. Samlet omsetning for Obs!-varehusene i 2012: 736 mill. (opp 2,4% fra 2011).

Samlet omsetning for våre Coop Marked-butikker i 2012: 124 mill. (tilsvarende i 2011).

10

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


Coop Mega God middag! Coop Mega er butikken for matentusiasten, med godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte, gode middager til hverdag og fest. Her finner du den friskeste frukten og de mest spennende grønnsakene, det møreste kjøttet og det beste ferskvareutvalget. Er du glad i nybakt brød, er også Coop Mega butikken for deg. Vi har tre Coop Mega-butikker, lokalisert i Kopervik, Sauda og Odda. Samlet omsetning i 2012 var 220 mill. kroner (opp 3,8% fra 2011)

Øvrig faghandel Den største delen av vår faghandelomsetning skjer gjennom Coop Obs! Bygg, Coop Obs! Hypermarked og Coop Extra Bygg, men i tillegg til disse har faghandel gjennom Coop Elektro-kjeden. Coop Haugaland har for tiden to Coop Elektro-butikker, lokalisert i Sauda og Odda. Omsetning i 2012 for Coop Elektro-butikkene var 14 mill. kroner (ned 7,4% fra 2011).

Coop Extra / Coop Extra bygg Billigbutikken med supermarkedsutvalg Coop Extra er Coops nyeste lavpriskjede, med ekstra lave priser og et usedvanlig rikt vareutvalg, blant annet med et stort utvalg ferskvarer, samt en delikat fruktog grøntavdeling. Coop Extra har i tillegg et bredt utvalg av faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, verktøy, mm. til lave priser. Coop Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innen farge, varme, jernvare, innredning og interiør, hage og trelast/byggevarer. Coop Haugaland har en Coop Extra og en Coop Extra Bygg, begge lokalisert på Heiane, Stord kommune. I tillegg har vi under etablering en Coop Extra på Husnes i Kvinnherad (forventet åpning første halvår 2014). Omsetning for Coop Extra og Coop Extra Bygg i 2012: 135 mill. kroner (opp 14,4% fra 2011).

Eiendomsforvaltning Coop Haugaland besitter en betydelig eiendomsmasse i regionen. Ved slutten av 2012 utgjør samlet bygningsareal i overkant av 50 000 kvm. Det vesentligste er knyttet til egne butikker (nærmere 80%), men vi har og betydelige areal utleid til eksterne leietakere. I 2012 hadde vi leieinntekter knyttet til disse utleide eiendommene på 11 millioner kroner. Vår eiendomsavdeling tar seg av løpende drift og vedlikehold av eiendommene, samt ombyggings- og utbyggingsprosjekter.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

11


ÅRSBERETNING 2012 Medlemsvekst og kjøpebonus Coop Haugaland hadde i 2012 en fortsatt vekst i antall medlemmer, og ved årsslutt har vi tett oppunder 50 000 medlemmer. Veksten er fortsatt størst i aldersgruppen 25-35 år. Medlemmene får sin andel av verdiskapningen i selskapet gjennom utbetalingen av 2% kjøpebonus, beregnet ut fra kjøpet i året som gikk. Medlemskjøpet utgjorde i 2012 circa 78% av selskapets samlede omsetning.

1 300 NYE MEDLEMMER fikk vi i løpet av 2012 og har nå passert 49 400 medlemmer totalt.

Fra og med 2012 erstattes betegnelsen kjøpeutbytte med kjøpebonus. Dette er en konsekvens av justeringer i regelverket for merverdiavgift. Det medfører og noen tekniske endringer i presentasjon av kjøpebonus i årsregnskapet. Endringene har imidlertid ingen praktisk betydning for medlemmene. 2% kjøpebonus i 2012 beregnes på samme måte og med samme grunnlag som 2% kjøpeutbytte for 2011, og tidspunktet for utbetaling blir det samme.

Antall medlemmer 2006 - 2012 50 000 47 000 44 000 41 000 38 000 35 000 32 000 2006

(36 000)

12

2007

(38 200)

2008

(40 500)

2009

(42 700)

2010

(44 600)

2011

(48 100)

2012

(49 400)

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


Medarbeidere og arbeidsmiljø Coop Haugaland hadde ved utgangen av året 630 fast ansatte medarbeidere, fordelt på heltids- og deltidsansatte med henholdsvis 19 og 81 prosent. I tillegg har vi hatt en del ferievikarer i løpet av året. Totalt antall årsverk sysselsatt i 2012 var 343.

Samlet sykefravær i Coop Haugaland i 2012 var på 5,7 prosent, litt i underkant av gjennomsnittet i vår bransje. Selskapet har vært IA-bedrift siden 2004. Turnover blant fast ansatte var i 2012 i underkant av seks prosent.

Gjennomsnittsalderen på medarbeiderne er 39,9 år, og kjønnsfordelingen er 77 prosent kvinner og 23 prosent menn. I selskapets styre er representasjonen likt fordelt mellom kjønnene, fire kvinner og fire menn.

Coop Haugaland arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål, som er å sikre likestilling, like muligheter og rettigheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk og andre forhold. Dette hensyntas i vårt arbeid med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Coop Haugaland har et arbeidsmiljøutvalg bestående av åtte personer, fire er valgt blant de ansatte og fire representerer ledelsen. Administrerende direktør er fast medlem i utvalget. I løpet av året har utvalget hatt tre møter, og behandlet 20 saker som i hovedsak har vært relatert til arbeidsmiljø. I tillegg til aktiviteten i arbeidsmiljøutvalget har ledelsen i selskapet jevnlige møter med hovedtillitsvalgte. Selskapet har et godt arbeidsmiljø. Dette er blant annet dokumentert gjennom regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser. Disse gjennomføres annethvert år, og alle ansatte får da anledning til å vurdere arbeidsmiljøet og hvordan det oppleves å være ansatt i Coop Haugaland. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011, den neste blir i 2013.

Vi har og som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt for å utforme og tilrettelegge fysiske forhold slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig, under forutsetning av at det ikke kan oppstå fare for arbeidstakerens helse eller sikkerhet.

Selskapet har velferdstiltak som mange ansatte velger å benytte og engasjere seg i, som personalklubb, kunstklubb, bedriftsidrettslag og støtte til trening.

Å R S M E L D I N G | R E G N S K A P 2 0 12

13


ÅRSBERETNING 2012 Styrende organ Årsmøtet har hatt 4 møter og behandlet 35 saker i løpet av 2012. Av sentrale saker kan nevnes valg, årsmelding og regnskap, ny organisasjonsmodell, Coop valg i butikk, nye vedtekter og budsjett for 2013. Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 71 saker. Av aktuelle saker for styret kan nevnes løpende regnskap og omsetningsutvikling, handlingsplaner, budsjett, nye vedtekter, lønnsomhetsprogram, kretsarbeid og ny organisasjonsmodell. Det har vært god aktivitet i de fleste kretsutvalg i løpet av året. Flere av kretsene har hatt stands i butikkene, der det er blitt orientert om lagets medlemsfordeler. Vi takker våre kretsutvalg for en meget god innsats i år 2012.

VI TAKKER Våre kretsutvalg for en meget god innsats i 2012.

Ny valgordning Coop Valg – organisasjonsmodell På det ekstraordinære årsmøtet 3. desember ble det vedtatt å innføre en ny organisasjonsmodell med ny valgordning i butikk for Coop Haugaland SA. Tre regionråd erstatter dagens kretsutvalg. Regionrådene vil bestå av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattevalgte) fordelt på regioner fastsatt av Årsmøtet etter innstilling fra styret. Valg blir gjennomført i butikk (Coop valg). Representanter fra ansatte velges etter særskilte regler. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Årsmøtet avholdes minst 2 ganger i året. Sentrale verv i Coop Gunnar T. Isdahl er medlem i styret i Coop Solidaritetsfond. Inger Elise Kolstø og Tore Klovning sitter i Årsmøtet til Coop Norge SA. Tore Klovning er medlem av styret i Coop Norge SA.

14

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


Framtidsutsikter Coop Haugaland SA har planer om å øke markedsandelen på Haugalandet og i Sunnhordaland gjennom en offensiv etableringsstrategi de kommende år. Oppkjøp av flere attraktive næringstomter i regionen, har gitt grunnlag for videre vekst og utvikling. I løpet av 1. halvår 2014 vil vi åpne en ny Coop Extra butikk på Husnes i Kvinnherad kommune og en ny Coop Prix XL butikk på Moksheim i Karmøy kommune. Videre jobber vi med etableringsplaner på Frakkagjerd i Tysvær kommune og i nordre bydel i Haugesund kommune.

Vi vil også søke å tilpasse eksisterende butikkportefølje til den nye kjede og format strategi i Coop Norge. Flere av våre butikker vil trolig bli relokalisert og eller bli omprofilert til Coop Extra butikker. Samlokaliseringen av Coop Obs! hypermarked og Coop Obs! bygg på Raglamyr er også en viktig satsning for Coop Haugaland og det jobbes aktivt med å få godkjent byggesøknaden. Coop Haugaland jobber kontinuerlig med å effektivisere butikkdriften. Vi er nå i ferd med å rulle ut automatisk varesupplering i alle våre dagligvarebutikker. I løpet av 2013 vil vi også presentere Shop Express på Coop Obs! hypermarked.

Utvikling kjøpebonus 2006 - 2012 (Tall i hele tusen)

31 000

29 000

27 000

25 000

23 000

21 000

19 000

2006

(21 940)

2007

(23 852)

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

2008

(25 395)

2009

(26 682)

2010

(27 294)

2011

(29 300)

2012

(30 500)

15


ÅRSBERETNING 2012 Sluttord Styret kan legge frem en årsmelding som nok et år kan vise til et solid resultat og en rekordhøy kjøpebonus til medlemmene. Styret er godt fornøyd med at Coop Haugaland SA har styrket sin posisjon i området, og at laget i tråd med strategiplanen har tatt markedsandeler innen dagligvarer. Regnskapet med tilhørende noter gir grundig informasjon om årets virksomhet. Styret kan ikke se at det etter årets utgang er oppstått forhold som er av betydning for bedømmelse av årets regnskap. Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetninger om videre drift. Styret kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensing av det ytre miljø. Videre anser styret, gjennom de tiltak som er foretatt, at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. Styret vil til slutt rette en takk til ansatte og tillitsvalgte for solid innsats og positiv medvirkning til lagets resultat for 2012. Videre vil styret takke alle lagets medlemmer og øvrige kunder for den tillit og oppslutning som er vist laget i året som er gått.

Haugesund 25. februar 2013

Gunnar T. Isdahl Styrets leder

Solveig K. Gerhard Styrets nestleder

Inger Elise Kolstø Styremedlem

Gunnar Jæger Styremedlem

Oddny Blikra Styremedlem

Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr.

Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr.

Tore Klovning Administrerende direktør

16

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


STYRET I COOP HAUGALAND SA

Fra venstre Tore Klovning Per Øyvind V. Hanssen Oddny Blikra Inger Elise Kolstø Gunnar T. Isdahl Sigbjørn Kvamme Solveig K. Gerhard Gunnar Jæger Ole Bernt Thorbjørnsen (varamedlem)

Ann Karin Simonsen (ikke tilstede)

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

17


MEDLEMSFORDELER tilbud, edlems m e d r du go nstige oop få C i r og gu m le le d d rtnere. n e a m du h eidspa Som b lt r a a å m p onus ops sa kjøpeb hos Co r e g in rdn rabatto

onus Kjøpeb

oop. r hos C le i d n a uh lioner 65 mil å alt d p 6 s e u n o n e nt . m eb o  på ko edlem n m in Få kjøp r p e o t at fikk Co msrab I 2011 medle g o s onu kjøpeb

rcard onus Maste P O kjøpeb v O a C n e o pp us på t gjelder

sbon den ( e). edlem er i ver d e t s i Norg 2% m e tikker us all u n b o e b r s a v edlem daglig 1% m rende e r r u k on ikke i k

kupp Hotell

ell året på hot r e is r p Unike

rundt.

dlems% me 5 , 1 å s r du og s If. het, få ing ho r g ik g s y r r t o til aler i f I tillegg du bet t e d å p bonus ote p. f og m f mskup o le t d s e v i m Dr skupp. abatt + edlem r liter r m e + p t e t r a 5ø ter rab Esso: 3 upp. e per li r ø dlemsk 0 e 3 : m il o + t t Sta rabat hl: 3% Kappa

ikring If fors

18

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2012 (Tall i hele tusen)

NOTE

Salgsinntekt Kjøpebonus egne medlemmer Varekostnader BRUTTOFORTJENESTE Årsbonus, rabatter

-25 697

-24 209

-1 224 989

-1 185 652

271 359

263 543

9 858

8 454

11 180

11 298

Andre driftsinntekter

16 164

14 807

SUM DRIFTSINNTEKTER

308 561

298 102

Lønn, feriepenger, honorarer

145 834

139 923

30 632

30 558

SUM LØNNSKOSTNADER

2

176 466

170 481

Ordinære avskrivninger

9

17 059

16 827

13 840

16 728

53 503

51 146

260 868

255 183

DRIFTSRESULTAT

47 693

42 920

Finansinntekter

10 112

7 918

Finanskostnader

9 092

8 485

RESULTAT AV FINANSPOSTER

1 020

-567

48 713

42 352

14 359

12 388

ORDINÆRT RESULTAT

34 354

29 964

ÅRSRESULTAT

34 354

29 964

177

90

Avsatt til annen egenkapital

34 177

29 874

SUM OVERFØRINGER

34 354

29 964

Husleie, strøm Butikk og administrasjonskostnader

2

SUM DRIFTSKOSTNADER

Det utbetales rekordhøy kjøpebonus til medlemmene for 2012.

2011 1 473 405

Leieinntekter

Andre lønns- og pers. kostnader

KJØPEBONUS

2012 1 522 045

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER

Skattekostnad på ordinært resultat

4

OVERFØRINGER Renter av ansvarsinnskudd

Å R S M E L D I N G | R E G N S K A P 2 0 12

19


BALANSE PR. 31.12.2012 (Tall i hele tusen)

NOTE

2012

2011

3

1 359

2 287

EIENDELER

Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDLER Eiendommer, tomter Inventar, utstyr, transportmidler

46 855

49 123

9

384 924

390 934

Investering i datterselskap

7

1 140

1 140

Lån til datterselskap

8

10 000

10 000

20 469

20 469

Andre aksjer og andeler

7

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER

Varebeholdning

5

SUM VARER Kundefordringer

Selskapet har gjennom 2012 ytterligere styrket sin soliditet, og har nå en egenkapitalprosent på 42,6.

20

2 287 341 811

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

Andel i Coop Norge

STYRKET SOLIDITET

1 359 338 069

6

2 231

2 231

33 840

33 840

420 124

427 062

89 371

94 589

89 371

94 589

3 602

5 369

Andre fordringer

3 462

8 302

SUM FORDRINGER

7 064

13 672

94 714

98 277

Plasseringskonto

224 431

145 538

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

319 145

243 815

SUM OMLØPSMIDLER

415 579

352 076

SUM EIENDELER

835 703

779 138

Bankinnskudd, kontanter

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


BALANSE Haugesund

PR. 31.12.2012

25. februar 2013

(Tall i hele tusen)

NOTE

2012

2011

14 754

14 153

EGENKAPITAL OG GJELD

Ansvarsinnskudd Overkursfond Gunnar T. Isdahl Styrets leder

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid ansvarskapital Reservefond

Solveig K. Gerhard Styrets nestleder

Oddny Blikra Styremedlem

Gunnar Jæger Styremedlem

Utbyttegarantifond (vedtektsfestet)

30 522 115 164

60 848

60 848

133 478

99 300

340 011

305 834

SUM EGENKAPITAL

10

355 631

320 854

Pensjonsforpliktelser

2

4 597

4 739

SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

4 597

4 739

339 655

308 981

0

2 586

339 655

311 567

Varegjeld Coop Norge

36 773

44 597

Varegjeld andre

10 661

10 617

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

10 033

9 020

Feriepenger

17 959

16 894

Merverdiavgift

14 029

16 976

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Betalbar skatt Skyldig kjøpebonus Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

30 522 115 164

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr.

866 15 019

Annen egenkapital

Medlemsinnskudd

Inger Elise Kolstø Styremedlem

866 15 620

Annen kortsiktig gjeld

4

13 432

10 435

30 510

29 292

2 423

4 149

SUM KORTSIKTIG GJELD

135 820

141 979

SUM GJELD

480 072

458 285

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

835 703

779 138

Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr.

Tore Klovning Administrerende direktør

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

21


KONTANTSTRØMANALYSE PR. 31.12.2012 2012

2011

49 703

47 049

5 668

10 596

55 371

57 645

-12 309

-31 370

2 793

0

Tilført EK fra Coop Sand

0

11 980

Investert i aksjer og andeler

0

-552

(Tall i hele tusen) Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet

1)

Endringer i fordringer, varebeholdning, kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten

(A)

Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler og goodwill (salgssum)

Endring utsatt skattefordel Netto likviditetsendring fra investeringer

(B)

928

3 151

-8 588

-16 791

Likvider tilført / brukt på finansiering Økning ansvarsinnskudd

600

627

Endring medlemsinnskudd

30 674

9 632

Endring lån til kredittinstitusjoner

-2 586

2 586

0

500

Endring lån til datterselskap/tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Netto likviditetsendring fra finansiering

KONTANTSTRØM Selskapet hadde en god kontantstrøm i 2012. Fra ordinær drift er det tilført 55 millioner, og justert for andre forhold er samlet netto likviditetsendring på 75 mill. kroner.

Netto endring i likvider gjennom året

(A+B+C)

-142

-1 560

28 546

11 785

75 329

52 639

Likviditetsbeholdning 01.01

243 815

191 176

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12

319 144

243 815

48 713

42 352

1) Tallet fremkommer slik Overskudd før skatter Gevinst (-)/tap (+) ved salg av driftsmidler og goodwill

-1 533

0

Ordinære avskrivninger

17 059

16 827

Nedskrivning finansielle anleggsmidler

0

343

Økning delkredereavsetning

0

5

-177

-90

-14 359

-12 388

49 703

47 049

Renter av ansvarsinnskudd Skatter Tilført fra årets virksomhet

22

(C)

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


MARKED | MEGA | PRIX | OBS! | OBS! BYGG | ELEKTRO | EXTRA | EXTRA BYGG

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at årsresultatet på 34,4 mill. kroner disponeres slik: (Tall i hele tusen) Renter ansvarsinnskudd

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

2012 177

Avsatt til annen egenkapital

34 177

Sum overføringer

34 354

23


NOTER 2012 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske standarder. Regnskapet for 2011 er omarbeidet for å få sammenlignbare tall med 2012. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap/tilknyttede selskap Investeringer i tilknyttede selskap er vurdert til kostpris. Lagets aksjer i Austmannaveien 11 AS (100% eiet datterselskap) er også vurdert etter kostmetoden. Begrunnelsen for dette er at datterselskapet er utelatt fra konsolidering da utelatelsen ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og resultat. Ref. regnskapslovens paragraf 3-8, 2. avsnitt. Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Videre er betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko gjort i form av et samlet prosentvis fradrag. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.

24

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 2012

2011

176 465

170 481

Gjennomsnitt antall årsverk

343

341

Ytelser til ledende personer

Tillitsvalgte inkl. styre

Daglig leder

923 500

1 315 714

Lønnskostnader (hele tusen) Sum lønnskostnader For spesifikasjon se resultatregnskapet

Lønn Andre ytelser

193 203

Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon. Selskapet har tegnet lovfestet OTP.

Laget er tilsluttet fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP) For den nye AFP-ordningen finnes ikke nok data til å beregne forpliktelsen I årene fram til tilstrekkelige data kan fremskaffes, vil AFP-ordningen bli behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premie utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse. Pensjonsforpliktelse tidligere beregnet etter gammel ordning må ifølge god regnskapsskikk inntektsføres/tilbakeføres i år, eventuelt justert for mulig forpliktelse for de eldste ansatte som har valgt å bli i den gamle ordningen. Pensjonsavtale for ledergruppen Det er inngått en ytelsesbasert førtidspensjonsavtale for ledergruppen i Coop Haugaland SA som gir rett til definerte ytelser fra fylte 62 år til 67 år. Det er innmeldt 4 personer i lederavtalen pr 31.12.2012. Selskapet dekker gavepensjon til en person Pensjonene løper fram til personen fyller 67 år. Forpliktelsen er beregnet til 558 000. Avtalen er avviklet og erstattet av ny lederavtale. Revisor Kostnadsført honorar for 2012 utgjør kr 280.000,-. Beløpet dekker revisjon samt bistand årsoppgjør.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

25


NOTER 2012 3 Utsatt skatt Positive forskjeller Positive forskjeller driftsmidler Gevinst og tapskonto Sum positive forskjeller

2012

2011

20 988 529

16 247 372

4 359 697

5 449 624

25 348 226

21 696 996

4 596 983

4 739 000

som utlignes mot følgende negative forskjeller : Pensjonsforpliktelser Kundefordringer

866 732

860 165

Varebeholdninger

24 739 485

24 266 306

Sum negative forskjeller

30 203 200

29 865 471

Grunnlag for utsatt skattefordel

-4 854 974

-8 168 475

1 359 393

2 287 173

Utsatt skattefordel (28%)

4 Skattekostnad Skattekostnaden består av: Betalbar skatt For lite/ meget avsatt til skatt i fjor

2012

2011

13 431 701

10 434 838

0

-60 845

927 780

2 013 934

Skattekostnad

14 359 481

12 387 927

Regnskapsmessig resultat før skatt

48,713,200

66 561 519

Endring i midlertidige forskjeller

-3 313 499

-7 192 621

Endring i utsatt skattefordel

Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader

638 208

Tilb.ført nedskriving aksjer/lån Ikke skattepliktige inntekter Skattepliktig del utbytte 3% Fradragsberettiget kjøpebonus,eks.m.v.a.

-562 902

-523 552

16 887

0

0

-24 209 185

Skattepliktig inntekt

45 491 894

35 451 195

Betalbar skatt på inntekt - 28%

12 737 730

9 926 335

Betalbar formuesskatt 3 promille Sum betalbar skatt

Utsatt skattefordel 01.01 Innfusjonert Coop Sand Utsatt skattefordel 31.12 Endring i utsatt skattefordel

26

471 700 343 334

693 971

508 503

13 431 701

10 434 838

2 287 173

5 437 740

0

-1,136,633

1 359 393

2 287 173

-927 780

-2 013 934

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


5 Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko er gjort i form av et samlet prosentvis fradrag (sikringsfradrag). Varebeholdningen er pantsatt til fordel for Samvirkelagenes Garantifond. Pantet kan imidlertid bare realiseres ved avvikling av eget lag.

6 Kundefordringer Utestående fordringer utgjør pr. 31.12.

4 570 080

Avsatt til tap på krav

-968 195

Balanseverdi 31.12.

3 601 885

7 Aksjer Aksjeporteføljen består av: 990 aksjer pålydende kr 1.000 i Austmannaveien 11 AS, bokført verdi

1 140 000

Andre aksjer/andeler

2 231 000

Til sammen

3 371 000

Kostprisen for aksjene i Austmannaveien 11 AS kr 4.830.000 er tidligere nedskrevet med kr 3.690.000 til kr 1.140.000. Kostpris for aksjer i Odda Storsenter kr 273 334 er tidligere nedskrevet til null.

8 Lån Austmannaveien 11 AS Lånet er ikke pantesikret da eiendomsselskapet i sin helhet er eiet av Coop Haugaland SA, og det ikke påhviler eiendommen noen heftelser.

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

27


NOTER 2012 9 Varige driftsmidler Driftsløsøre

(Tall i hele tusen) Sum kostpris 01.01.

Eiendommer

Total

374 271

472 791

98 520

Tilgang i året

9 124

Avgang

3 185

12 309

-1 260

-1 260

Akk. avskrivninger 1/1

-49 397

-32 459

-81 856

Årets ord. avskrivninger

-11 391

-5 668

-17 059

Balanseverdi 31.12

46 856

338 069

384 925

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Økonomisk levetid

3-10 år

50 år

Investeringer og avgang varige driftsmidler (hele tusen):

2012

2011

2010

2009

2008

9 124

14 265

5 626

7 909

32 434

Driftsløsøre

Investering Avgang

0

0

20

0

0

Eiendommer

Investering

3 185

17 104

12 915

10 101

14 685

Avgang

1 260

0

0

0

-9 996

Total

Investering

12 309

31 369

18 541

18 010

47 119

Total

Avgang

1 260

0

20

0

-9 996

10 Egenkapital Egenkapital (hele tusen)

Ansvars innskudd

Overkurs fond

Felleseid ansv.kap

Reserve fond

Utbytte fond

Andre fond

Sum

14 153

866

30 522

115 163

60 848

99 300

320 852

Sum 01.01. Endring ansvarskapital

600

600

Renter ansvarsinnskudd Årsresultat Sum 31.12.

14 753

866

-176

-176

0

0

0

34 354

34 354

30 522

115 163

60 848

133 478

355 630

11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 6 682 942.

28

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


MARKED | MEGA | PRIX | OBS! | OBS! BYGG | ELEKTRO | EXTRA | EXTRA BYGG

NYHET FOR 20

13 :

COOP SHOP

EXPRESS K ELT PÅ RA SK T OG EN

BS! COOP O

Med Coop ShopExpress unngår du lange kassakøer. Med en håndskanner registrerer du selv varene mens du går og handler. Dermed har du hele tiden nøyaktig kontroll med hvor mye du har handlet for. Og siden varene allerede er registrert, trenger du ikke å ta varene ut igjen av posene - før du kommer hjem. Enklere kan det neppe gjøres. ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

29


REVISORS BERETNING

30

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennom året fulgt lagets virksomhet. Vi har vurdert lagets rutiner og revisors arbeid. Virksomheten i laget og resultatregnskapet for 2012 er meget bra. Kontrollkomiteen har i møte 26. februar 2013 behandlet lagets regnskap for 2012, styrets og revisors beretninger, og kan tilrå at Årsmøtet fastsetter det fremlagte regnskap som Coop Haugalands resultatregnskap og balanse pr. 31.desember 2012.

Kontrollkomiteen Coop Haugaland SA Haugesund, 26. februar 2013

Carsten Tjessheim, Leder

Svein Skrunes

Liv H. Svendsen

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

31


KRETSÅRSMØTENE 2013 Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg styrets beretning og regnskap for 2012. Det vedtektsfestede program er tatt inn nedenfor. Utover dette viser vi til oppslag i butikkene samt kunngjøring i aviser.

VEL MØTT! Møt opp på årsmøtene og bidra til en fortsatt positiv utvikling for Coop Haugaland.

KRETSÅRSMØTENE HOLDES SOM FØLGER Haugesund krets 18. mars kl.19.00 | Rica Maritim Hotel, Caianosalen Odda krets 19. mars kl. 18.30 | Odda Ungdomshall, Småsalen Ordfører i årsmøtet: Odd Sjursen

Bokn krets 19. mars kl. 19.00 | Idrettshuset Etne krets 19. mars kl. 19.00 | Etne Kulturhus Vats/Skjold krets 19. mars kl. 19.30 | Nesheimtunet Karmøy krets 20. mars kl. 19.00 | Park Inn Haugesund Airport Vikedal/Sand krets 20. mars kl. 19.00 | Sand Fjordhotel Sauda krets 21. mars kl. 19.00 | Kløver Hotel Sauda

SAKSLISTE 1. Åpning ved kretsutvalgets leder 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Innkomne forslag 5. Valg iflg. vedtektene Det blir servering og utlodning på alle møtene. Underholdning etc. kunngjøres ved oppslag i butikkene. Ta med medlemskortet som adgangstegn.

32

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


TILLITSVALGTE Medlemmer med varamedlemmer etter valgene i 2012

Hovedstyret NAVN

ADRESSE

PÅ VALG

Gunnar T. Isdahl, leder

5525 Haugesund

2013

Solveig K. Gerhard, nestleder

5550 Sveio

2014

Oddny Blikra

5576 Øvre Vats

2014

Gunnar Jæger

5522 Haugesund

2014

Inger Elise Kolstø

4265 Håvik

2013

Ann Karin Simonsen

5532 Haugesund

2013

Sigbjørn Kvamme

5574 Skjold

2014

Per Øyvind Vikse Hanssen

5545 Vormedal

2014

Ann Karin Simonsen, Sigbjørn Kvamme og Per Øyvind Hanssen er valgt av og blant de ansatte. Varamedlemmer til styret (medlemsvalgte) 1. Ole Bernt Thorbjørnsen

5515 Haugesund

2013

2. Karin L. Søndeland

4280 Skudeneshavn

2013

3. Evelyn Rabbe

5750 Odda

2013

Varamedlemmer til styret (valgt av og blant de ansatte) 1. Geir M. Edvinson

4262 Avaldsnes

2014

2. Bjørg Espevoll

5514 Haugesund

2013

NAVN

ADRESSE

PÅ VALG

Carsten Tjessheim, leder

5537 Haugesund

2013

Svein Skrunes

5519 Haugesund

2014

Liv Svendsen

5574 Skjold

2014

Kontrollkomité

Varamedlemmer til kontrollkomitèen 1. Sigmund Skeie

4262 Avaldsnes

2014

2. Liv Vatnedal

5578 NedreVats

2014

Revisjon Sumergo DA

4068 Stavanger

v/statsautorisert revisor Arne Thorsen

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

33


Årsmøtet

HAUGESUND KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

VIKEDAL/SAND KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Odd Sjursen, ordfører

5537 Haugesund

2014

Margrete Sævareid

5583 Vikedal

2013

Arne Sjursen, sekretær

5501 Haugesund

2014

May Lise Skogøy

5523 Haugesund

2013

Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

1. Øyvind Sand

4230 Sand

2013

Sissel Osmundsen Hynne

5517 Haugesund

2014

2. Hilde Lofthus Lillemo

5583 Vikedal

2013

Tone Cathrin Byrkjeland

5518 Haugesund

2014

ODDA KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Terje Lie

5529 Haugesund

2014

Arve Eriksen

5770 Tyssedal

2014

Karstein Vea

5518 Haugesund

2013

Bente Pettersen

5517 Haugesund

2013

1. Egil Johannessen

5750 Odda

2013

2. Solveig Grønlien

5750 Odda

2013

BOKN KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Olav Lande Rossebø

5561 Bokn

2013

Grete Alvestad

5561 Bokn

2013

PERSONALETS REPR.

ADRESSE

PÅ VALG

Ronny Strøm Stange

Coop M. Skjoldastr.

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

1. Øyvind Hegglund

5518 Haugesund

2013

2. Geir Charles Grindheim

5529 Haugesund

2013

KARMØY KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Gunnar Mosbron

4270 Åkrehamn

2014

Evelyn Solvang

4250 Kopervik

2014

Harald Gabrielsen

4260 Torvastad

2013

Magnus Mikkelsen

4250 Kopervik

2014

May Anita Svenning

Coop Mega Odda

2014

1. Kristin Karlsen

4276 Vedavågen

2013

John Heimdal

Coop Prix Vedavågen

2013

2. Svein Atle Søndeland

4280 Skudeneshavn

2013

Elin Frøkedal

Coop Prix Etne

2013

3. Gunnvor Olsen

4262 Avaldsnes

2013

Sigrid Odland Mørch

Coop Obs! Hyperm.

2013

Kirsten Haarberg

Coop Prix Rogalandsgt.

2014

SAUDA KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Sissel Dyngen

Coop Prix Avaldsnes

2014

Torhild Ø. Tveit

4200 Sauda

2014

Anne Olaug Lalid

Coop Mega Sauda

2014

Alfred Solheim

4200 Sauda

2013

Anita Frøland

Coop Marked Knapphus

2014

Synnøve Knutsen

Coop Obs! Hyperm.

2013

1. Magnhild S. Johannessen

Coop Marked Skjold

2013

2. Gro Håkonsen

Coop Prix Åkra

2013

3. Gro Kallevik

Coop Obs! Hyperm.

2013

4. Marit Breivik

Administrasjonen

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Varamedlemmer

1. Andreas Fattnes

4209 Vanvik

2013

2. Ivar Øvrebø

4200 Sauda

2013

ETNE KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Ingvor Gundegjerdet

5590 Etne

2014

1. Arvid Ness

5590 Etne

2013

SENTRAL VALGKOMITÉ

ADRESSE

PÅ VALG

2. Tora Therese Lundal

5590 Etne

2013

Gunnar Mosbron, leder

4270 Åkrehamn

2014

Sissel Osmundsen Hynne

5517 Haugesund

2014

Harald Fosen

5521 Haugesund

2013

1. Elin Hillesland

4262 Avaldsnes

2013

2. Magrete Sævereid

5583 Vikedal

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer

SKJOLD/VATS KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Sverre Emil Grunnaleite

5574 Skjold

2013

Varamedlem Reidar Håvås

34

5574 Skold

2013

Varamedlemmer

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


MARKED | MEGA | PRIX | OBS! | OBS! BYGG | ELEKTRO | EXTRA | EXTRA BYGG

ALT TIL BEDRIFTEN I ETT KORT Coop Bedriftskort gir en enklere og mer effektiv kjøpsrutine for bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle Coops butikker. PINkode gjør kortet fleksibelt i bruk, og månedlig faktura sørger for fulloversikt over kortbruken. ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

35


Kretsutvalg

HAUGESUND KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

SAUDA KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Carsten Tjessheim, leder

5537 Haugesund

2014

Torhild Ø. Tveit, leder

4200 Sauda

2014

Bibbi Klette

5529 Haugesund

2014

Alfred Solheim

4200 Sauda

2014

Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

Ivar Øvrebø

4200 Sauda

2013

Kari Knutsen

5532 Haugesund

2013

Andreas Fattnes

4209 Vanvik

2013

Øyvind Hegglund

5518 Haugesund

2013

Ingve Handeland

4200 Sauda

2014

Varamedlemmer

Varamedlemmer

1. Jan Kristian Andersen

5532 Haugesund

2013

1. Gisela Amdal

4208 Saudasjøoen

2013

2. Victor Andersen

5538 Haugesund

2013

2. Knut Molla

4200 Sauda

2013

Valgkomité

Valgkomité

Jan H.B. Andersen, leder

5545 Vormedal

2014

Eva Susanne Øvrebø, leder

4200 Sauda

2014

Torleiv Egeland

5517 Haugesund

2014

Anders S. Tveit

4200 Sauda

2013

Tone Cathrin Byrkjeland

5518 Haugesund

2013

Terje Lindvoll

4200 Sauda

2014

Aud Øvrebø

4200 Sauda

2013

Varamedlemmer

Varamedlem

1. Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

2. Tor Arne Egeland

4250 Kopervik

2013 ETNE KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

KARMØY KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Ingvor Gundegjerde, leder

5590 Etne

2014

Gunnar Mosbron, leder

4270 Åkrehamn

2013

Arvid Ness

5590 Etne

2013

Tora Therese Lundal

5590 Etne

2014

1. Gunn Nordis Ekornrud

5590 Etne

2013

2. Terje Johanson

5590 Etne

2013

Ole Ragnar Gundegjerde, leder

5590 Etne

2013

Helga Berge

5590 Etne

2013

Eva Wiik Hustoft

5590 Etne

2014

1. Egil Selland

5590 Etne

2013

2. Kari Kringlebotten

5590 Etne

2013

Ingebjørg M. Thorsen

4264 Kvalavåg

2014

Evelyn Solvang

4250 Kopervik

2014

Karin Søndeland

4280 Skudeneshavn

2014

Harald Gabrielsen

4260 Torvastad

2013

1. Magnus Mikkelsen

4250 Kopervik

2013

2. Laila Våge

4262 Avaldsnes

2013

Varamedlemmer

Valgkomitè Evelyn Solvang, leder

4250 Kopervik

2014

Sigmund Skeie

4262 Avaldsnes

2013

Anne Kirsten Ferkingstad

4272 Sandve

2013

1. Rita Anett Olsen

4262 Avaldsnes

2013

2. Margit Elisabeth Hauge

4262 Avaldsnes

2013

Varamedlemmer

Valgkomité

Varamedlemmer

Varamedlemmer

36

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


Kretsutvalg

SKJOLD/VATS KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

ODDA KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Sverre Emil Grunnaleite, leder

5574 Skjold

2013

Arve Eriksen, leder

5770 Tyssedal

2014

Liv Vatnedal

5578 Nedre Vats

2014

Kåre Kysnes

5750 Odda

2013

Reidar Håvås

5574 Skjold

2013

Sigbjørn Kvarme

5750 Odda

2014

Anna Kvitno Dagsland

5574 Skjold

2013

Egil Johannessen

5750 Odda

2014

Knut Arne Skjervheim

5578 Nedre Vats

2014

Solveig Grønlien

5750 Odda

2013

5750 Odda

2013

Kjell Ivar Mala, leder

5750 Odda

2013

Odd Arne Mala

5750 Odda

2014

Grete Årekol

5776 Nå

2013

1. Brynhild Bjørkestand

5750 Odda

2013

2. Arne Midtbø

5750 Odda

2013

BOKN KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Olav Lande Rossebø, leder

5561 Bokn

2013

Varamedlemmer

Varamedlem

1. Hans Egge

5574 Skjold

2013

2. Egil Berakvam

5578 Nedre Vats

2013

3. Else Vierdal

5578 Nedre Vats

2013

Valgkomité Inghart Lasse Tveit, leder

5574 Skjold

2014

Halvard Haugen

5578 Nedre Vats

2013

Bjørg A. Stokland

5578 Nedre Vats

2014

1. Ole Indreland

5578 Nedre Vats

2013

2. Anne Kristine Andersen

5574 Skjold

2013

Varamedlemmer

Terje Bjelland Valgkomité

Varamedlemmer

VIKEDAL /SAND KRETS

ADRESSE

PÅ VALG

Grethe Alvestad

5561 Bokn

2014

Margrete Sævareid, leder

5583 Vikedal

2013

Sonja Mikkelsen

5561 Bokn

2014

Randi Sletten

5583 Vikedal

2014

Hilde Lofthus Lillemo

5583 Vikedal

2013

Øyvind Sand

4230 Sand

2014

1. Johannes Nilssen

5561 Bokn

2013

Anne Karin Berget

4230 Sand

2014

2. Linda Ognøy

5561 Bokn

2013

3. Geir Aksdal

5561 Bokn

2013

1. Tor Ole Solheim

5583 Vikedal

2013

2. Hilde Austrheim

5583 Vikedal

2013

Arild Ognøy, leder

5561 Bokn

2014

3. Inger Endresen

4230 Sand

2013

Kjetil Hamre

5561 Bokn

2013

Armand Svendsen

5561 Bokn

2013

Nils Erik Eide, leder

5583 Vikedal

2014

Tone Staurland, leder

5583 Vikedal

2013

5561 Bokn

2013

Eli Opsal

5583 Vikedal

2013

1. Asbjørn Møgedal

4230 Sand

2013

2. Turid Rønnevik

5583 Vikedal

2013

Varamedlemmer

Valgkomité

Varamedlemmer

Valgkomité

Varamedlem Solrun Ognøy

Varamedlemmer

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

37


SAMFUNNSANSVAR Møt vår yngste medarbeider: Mina Coop Haugaland har i en årrekke støttet Norsk Folkehjelp og deres arbeid i utviklingsland og kriserammede områder. I fjor utvidet vi dette samarbeidet ved å adoptere en valp som skal trenes opp til minehund. Valpen – Mina – ble født i april 2012. Foreldrene hennes, Action og Sioux, er topp minehunder, og de har sikret at Mina og hennes tre søsken har de beste genetiske forutsetninger for å bli skarpe minehunder. Treningen for å bli fullbefaren minehund starter når valpene er helt unge, og varer fram til hundene er om lag halvannet år gamle. Treningen foregår på Norsk Folkehjelp sitt internasjonale treningssenter for minehunder i Sarajevo, Bosnia Herzegovina. En godt trent minehund er mer enn 20 ganger så effektiv som et menneske som søker med metalldetektor, og det er derfor mye trening som gjenstår. Ved årsskiftet er Mina åtte måneder gammel, og litt utpå nyåret 2013 vil hun være halvveis i utdannelsen sin.

SPONSING Bredde, mangfold og omtanke er viktig for Coop Haugalands sponsorvirksomhet Coop Haugaland sponser over 200 lokale lag, foreninger og organisasjoner på Haugalandet. I disse lagene og foreningene gjøres det en fantastisk innsats på en rekke områder, et arbeid som bidrar til å gjøre Haugalandet til et godt sted å vokse opp og leve. Vi ønsker gjennom vår sponsorvirksomhet å gi et lite bidrag til dette verdifulle arbeidet.

Sin første test, 10-ukerstesten, besto vår yngste lærling med glans. Bortsett fra på ett område: hun var ikke spesielt god til å ligge i ro når hun fikk beskjed om det. Men valper er som kjent ikke særlig flinke til dette, så foreløpig er vi ikke bekymret. Etter et drøyt halvår har det som startet som lek, gradvis gått mer over til å bli ordentlig trening. Nå går mye tid med til å trene på søking etter leker og gjenstander, og hun bruker mye tid med trenerne sine på å gå rundt i nye miljøer, for å bli trygg på en skiftende og stressende verden utenfor treningssenteret. Mina har en god faglig utvikling, og er minst på høyde med sine jevnaldrende lærlinger. Vi får jevnlig oppdatering om Minas utvikling. De som vil følge med på hvordan Mina skikker seg på skolen i Sarajevo kan lese medarbeiderrapportene på www.coop.no/haugaland

Pantedonasjon Takk til alle som hver dag panter flaskene sine i våre Coop-butikker og trykker på den gule “Omtankeknappen”. Pengene som kommer inn går til Coop Solidaritetsfond, som sammen med Norsk Folkehjelp velger utviklings- og hjelpeprosjekter som skal støttes. Hver krone er verdifull, og samlet blir dette betydelige beløp som bidrar til en viktig innsats for en bedre verden.

38

ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012


4 5

BUTIKKOVERSIKT 2012

1 2 3

6 7

10

8 9

11 12

13

14 15 16

19 17 18

20 21

22

23 24

25

1 Prix Bremnes

14 Marked Haraldsgata

2 Extra Stord

15 Prix Rogalandsgata

3 Extra Bygg Stord

16 Prix Austmannavegen

4 Mega Odda

17 Obs! Hypermarked

5 Elektro Odda

18 Obs! Bygg

6 Prix Etne

19 Marked Skjoldastraumen

7 Marked Saudasjøen

20 Prix Avaldsnes

8 Mega Sauda

21 Prix Vedavågen

9 Elektro Sauda

22 Mega Kopervik

10 Marked Skjold

23 Prix Åkrehamn

11 Marked Knapphus

24 Marked Bokn

12 Marked Vikedal

25 Prix Skudenes

13 Marked Sand Coop Prix Moksheim (2014) ÅRSMELDING | REGNSKAP 2012

Coop Extra Husnes (2014) 39


Profile for Coop Sørvest SA

Coop Haugaland Årsmelding 2012  

Regnskap og årsmelding for Coop Haugaland SA 2012.

Coop Haugaland Årsmelding 2012  

Regnskap og årsmelding for Coop Haugaland SA 2012.