125 Aniversario "Cambra de Comerç de Terrassa"

Page 1

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Proposta 125è aniversari

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


L’autor Tècnic Superior en Disseny i Producció Editorial i Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny amb especialitat en Gràfica Publicitària, promoció 2009·2010 a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa. He treballat com a dissenyador a CIDEYEC Compañía Industrial de Estudios y Envases Gráficos, S.A. i actualment sóc el responsable de disseny a l’agència de comunicació SOLE & HERNANDEZ a Manresa, treballant per a clients com l’Associació Espanyola Contra el Càncer (aecc), Masats, BMW Motor Cadí, CTM Centre Tecnològic, CETIM, Montepio Conductors, Ausa, Prefraga, etc. Més concretament, com a experiència corporativa en la creació de logotips podria citar algunes entitats com la Fundació Oncològica de Catalunya (FOC), Esquius & Baena Advocats, Cunovesa Projectes d’Enginyeria, Projecte Altermo CTM Centre Tecnològic, Manual d’Identitat Corporativa Col·legi d’Enginyers Tècnics de Manresa (CETIM), redisseny logotip Parcs i Jardins Catalunya, entre d’altres.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Xemeneia de vapor Aquest projecte es centra en uns determinats punts que conceptualitzen el logotip del 125è aniversari de La Cambra de Comerç de Terrassa. Així, tenint en compte que es tracta d’una entitat amb un rerefons històric important, s’ha recorregut en primer terme al concepte de tradició empresarial. Les xemeneies són un tret característic d'una zona industrial, dels establiments humans que tenen o han tingut un passat industrial. La ciutat de Terrassa ha gaudit d'aquest passat desenvolupant una gran activitat tèxtil al llarg del segle XIX i també durant la primera meitat del segle XX. Durant la major part d’aquests 125 anys, La Cambra ha contribuït en gran mesura a promocionar aquesta activitat. Tot i que les fàbriques tèxtils ja fa anys que van tancar, Terrassa conserva intactes les seves xemeneies com a reflexa d’una ciutat que en el seu temps va viure una gran revolució industrial on era capdavantera en el sector del tèxtil. Aquest fet, pel que respecta al logotip de 125è aniversari no és gens desperdiciable doncs un únic element com és una xemeneia de vapor és tradueix en una sèrie de valors i missatges que l’espectador traduirà ràpidament. A més a més, per associació, una simple xemeneia contribueix al coneixement del territori. L’actual marca de La Cambra junt amb un el nou logotip proporcionarà a l’espectador el missatge de vocació per al futur amb el que La Cambra ah treballat tots aquests anys i que, un cop més, vol transmetre. L’escut de l’entitat va ser creat l’any 1889. Té un gran valor simbòlic del qual aquest projecte s’ha volgut nodrir i crear un logotip que en bona part representi la Terrassa industrial mitjançant el simbolisme de la xemeneia.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


A tenir en compte Com a premisses importants en l’elaboració del logotip direm que sempre es respectarà l’actual identitat de marca de La Cambra i sempre anirà unida a aquesta. Encara que els dos logotips formaran un únic conjunt, ambdós logotips tindran “vida pròpia” i actuaran sobre l’espectador de manera individualitzada. Això degut a que no volem pas que La Cambra, tot i fer 125 anys, perdi identitat i no sigui reconeguda. Els colors utilitzats seran els mateixos que s’utilitzen en l’actual logotip ja que així mantenim costos en quan a tintes. La tipografia utilitzada aportarà el concepte de tradició que tan important és en una efemèrida con el 125è aniversari.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Logotip 125è aniversari sol

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Marca corporativa + 125è aniversari (a) Representació de la xemeneia fumejant: · Tradició · Prestigi · Futur · Territori · Solidesa visual El disseny circular del nou logotip permet integrar-se visualment amb el símbol de la “C” de l’actual marca

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


En aquest cas la versió representada del logotip de La Cambra és la vertical. En principi se seguiran els criteris gràfics exposats en aquesta memòria per tal de normalitzar la posició dels logotips sina quina sigui la seva versió (horitzontal, vertical, positiu, negatiu,...). En el cas que no hi aparagues es farà us dels exemples de les aplicacions presentats i de la lògica per establir una bona comunicació. En funció de l’estudi que l’entitat faci de totes les aplicacions on hi hagi d’aparèixer el nou logotip, s’ajustarà la mida del conjunt dels dos logotips per tal comunicar satisfactòriament de manera que tant el nom de La Cambra, com la Xemeneia i com el 125è s’identifiquin correctament.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _ Convivència marca + 125è aniversari


Marca corporativa + 125è aniversari (b) En el cas que es vulgui, es dona l’opció també d’utilitzar el logotip amb els anys.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Logotip 125è aniversari en estat sol En el cas d’utilitzar el logotip sense que acompanyi a l’actual marca. S’ha establert el següent logotip per al supòsit.

La Cambra

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Altres propostes a considerar Al llarg d’un projecte corporatiu on es crea un logotip sempre s’estudien diverses propostes. A continuació es mostren alguns dels logotips que s’han anat creant al llarg del procés i que han quedat desestimats per l’autor.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Gràcies Anònim.

Memòria logotip 125è aniversari La Cambra _


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.