Bysekretariatet Årsrapport 2021-25

Page 1

2021-22

RANDERS 2021-25

ÅRSRAPPORT DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN

Den boligsociale Helhedsplan omfatter boligområderne Gl. Jennumparken, Glarbjergvej-området, Vangdalen og for første gang også Hermann Stillingsvejområdet og Energivej-området.

Den boligsociale Helhedsplan Randers

2021-25 dækker således 2982 lejemål og 5758 beboere.

Året der er gået

Den boligsociale Helhedsplan har rundet det første halvandet år, og i oktober 2022 havde bestyrelsen en god dialog med Landsbyggefonden i forbindelse med et-årsgennemgangen af Den boligsociale Helhedsplan. Aktiviteterne er i god fremdrift, samarbejdet fungerer godt, og milepælsplanerne forløber som planlagt for de fleste områder. Rundt om helhedsplanen arbejder bestyrelsen med flere strategiske indsatser, der skal løfte og udvikle boligområderne i Randers Nordby – og vi er rigtig godt på vej.

I sommeren 2022 vedtog byrådet en strategisk, fysisk helhedsplan ‘Fra Blok til By’ med principper og sigtelinjer for udviklingen af boligområderne og byen omkring. Samtidig blev der også vedtaget en helhedsplan for udviklingen af Nørrevangsparken mellem Glarbjergvej-området og Nørrevangsskolen.

Infrastrukturprojektet I Gl. Jennumparken er nu færdiggjort, og vi ser frem til indvielsen i april 2023. Projektet er understøttet af Randers Kommunes omkringliggende vejprojekt, der har forbedret trafiksikkerheden i området.

Den boligsociale Helhedsplan Randers

2021-25 arbejder for at styrke livsmulighederne for børn, unge og deres familier. Helhedsplanen har et mere bydækkende perspektiv end tidligere boligsociale helhedsplaner, og bestyrelsen arbejder strategisk med at udvikle boligområderne og bydelene og med at skabe sammenhæng med den øvrige by.

Det gør vi i erkendelsen af, at fysiske og sociale indsatser skal gå hånd i hånd og understøtte hinanden.

I 2022 blev der indgået en ’aftale-pakke’ mellem RandersBolig, Lejerbo og Randers Kommune om fleksibel og kombineret udlejning samt et nyt administrationsgrundlag for social bolig-anvisning. 2022 var også året, hvor vi igangsatte vores kommunikationsindsats ‘Nordbyen kalder’, hvor RandersBolig, Lejerbo og Randers Kommune arbejder sammen om markedsføring og kommunikation om Randers Nordby.

Den årlige boligkonference er blevet en tradition i Randers og er en god platform, hvor beboerdemokrater, politikere og medarbejdere fra boligorganisationer og kommune bliver inspireret og kan drøfte relevante emner og aktuelle problemstillinger. I 2022 var der særligt fokus på behovet for seniorbofællesskaber.

Den boligsociale Helhedsplan

Randers 2021-25

1. juli 2021-31. december 2022

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 2

• Randers skal være en by i balance – en by uden ghettoer og udsatte boligområder.

• Der skal være sammenhængskraft mellem boligområderne og den øvrige by.

• Boligområderne skal kunne tiltrække en blandet beboersammensætning, have en sund boligmasse, byde på et stærkt foreningsliv og gode rekreative mligheder.

• Fremtiden lever her! Livsmulighederne styrkes for børn og unge, der vokser op i boligområderne. Flere skal mestre eget liv, og flere skal i job og uddannelse.

Ser vi ind i 2023, har startskuddet netop lydt til en stor beskæftigelsesindsats. Den Sociale Kapitalfond og Landsbyggefonden investerer i, at 80 borgere uden for arbejdsmarkedet, der er bosiddende i Jennumparken og Glarbjergvej-området, kommer i beskæftigelse. Det betyder også en udvidelse af Den boligsociale Helhedsplan, hvor Bysekretariatet skal understøtte indsatserne. Projektet løber frem til medio 2025.

I 2023 vil bestyrelsen skærpe sit fokus på kriminalitetsforebyggelse og det nødvendige samarbejde mellem politi, boligorganisationer og kommune. En del af dette bliver Randers Kommunes og Østjyllands Politis udvidede SSP-indsats ’SSP+’, der omfatter unge i alderen 18-29 år. Inden udgangen af 2023 skal vi gøre forarbejdet til prækvalifikationen i forbindelse med overgangen til en eventuel ny boligsocial helhedsplan for Randers, når den nuværende udløber midt i 2025.

Sidst men ikke mindst er vores vilde drøm om en stor badesø på Nordre Fælled nu rykket et stor skridt nærmere virkeligheden, idet A.P. Møller Fonden netop har givet tilsagn om 37 mio. kroner til projektet. Det bliver fantastisk!

Det første halvandet år har vist, hvor meget vi kan opnå som boligorganisationer og kommune, når vi gør det sammen. Jeg er stolt af alt det, vi har nået, og de mange gode aktiviteter og indsatser, vi er lykkedes med på alle niveauer. Der er grund til at takke hinanden for det gode og tætte samarbejde. Og jeg er sikker på, at vi fortsætter den gode udvikling i et stadig tættere samarbejde de kommende år.

Jens Heslop

Bestyrelsesformand for Den boligsociale Helhedsplan

Direktør Udvikling, Miljø og Teknik, Randers Kommune

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 3

Helhedsplanen – udvalgte projekter

Lommepengejob

Unge, der vokser op i udsatte boligområder, har i nogen tilfælde brug for en ekstra hjælpende hånd for at komme ind på arbejdsmarkedet. Forskning viser, at fritidsjobs kan være netop den hjælp, de unge har brug for, for at blive hjulpet godt på vej til at blive aktive og selvforsørgende medborgere.

Bysekretariatet har gennem flere år haft unge ansat i lommepengejob, primært som Legepatrulje, hvor de unge bliver lært op i at sætte lege og aktiviteter i gang for børnene i boligområderne. Lommepengejob er en håndholdt metode til at lære, hvordan det er at have et fritidsjob’ og en aktivitet, der skal hjælpe de unge videre til et ordinært fritids-job. I 2022 afprøvede Bysekretariatet for første gang to nye typer af lommepengejob (Unge Ejendomsfunktionærer og SoMe-reportere) udover Legepatruljen, der er en fast del af Bysekretariatets lommepengejob-aktivitet. De to nye typer af lommepengejobs fungerer rigtig godt, da de også henvender sig til en bredere gruppe af unge. Derfor fortsætter de to nye initiativer også i 2023.

Kendetegnende for de unge, der ansættes som lommepengejobber, er, at det er unge i udsatte positioner. En stor andel af de unge har et højt skolefravær, er kriminalitetstruede eller har et lille socialt netværk. Formålet med at ansætte unge i lommepengejobs er blandt andet at få dem ud i deres første fritidsjob, og styrke deres arbejdsidentitet. Herudover oplever vi, at de unge gennem deres ansættelse får en øget tro på sig selv.

Jarek, Boligsocial medarbejder:

‘ At være lommepengejobber giver de unge en følelse af at være en del af et fællesskab. Den unge oplever, at vi har tiltro til, at han eller hun kan løfte opgaverne, men også at vi er på sidelinjen til at hjælpe. Samtidig får den unge indblik i, hvad det betyder at have et job ift. at være en god rollemodel, møde til tiden, få oprettet en lønkonto osv. Jeg oplever, at det er med til at give de unge en øget tro på, at de kan meget mere, end de selv tror.’

Rojin (SoMe-reporter):

‘Det føles godt, at jeg er nået til det punkt, hvor jeg faktisk godt kan snakke med nogen, jeg ikke kender, uden at jeg skal have den der irriterende følelse i maven, hvor jeg føler mig lidt nervøs. Jeg er blevet meget bedre til det, og det kan jeg godt lide. Jeg kan stadig godt blive nervøs, men grænsen er blevet skubbet,’ siger Rojin.

Tværfaglighed styrker lommepengeprojektet

Unge Ejendomsfunktionærer er et samarbejde mellem Bysekretariatet og boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden. Det er Bysekretariatet, der rekrutterer og ansætter de unge, der, ligesom til ethvert andet job, har skullet ansøge og til samtale for at få jobbet.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 4
Fra Legepatruljens aktiviteter i sommeren 2022.

Fredag i uge 17 blev der afholdt verdensmålsfestival i Randers, hvor vores dygtige SoMe-reportere var med til at rapportere fra festivalen. De unge fik blandt andet et interview med borgmester Torben Hansen. Følg dem på Instagram @Randersliv, hvor de beskriver livets små glimt og aktiviteter i Randers Nordby.

Randers Bibliotek har været med til at forestå uddannelsen af de unge SoMe-reportere og Randers kommunes kommunikationsafdeling har blandt andet bidraget til afholdelse af redaktionsmøder og sparring.

Brandkadet

Som Brandkadet får de unge kendskab til brandmandsfaget og udvikler generelle og sociale kompetencer. Kompetencer, der er med til at ruste de unge til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet. Bysekretariatet har i samarbejde med Falck, Randers Ungdomsskole og Unge i beredskabet i en årrække samarbejdet om ’Brandkadet’. I 2021 og 2022 har vi arbejdet med at gentænke Brandkadetuddannelsen samt rekrutteret nye brandmænd til instruktørstaben.

I august 2022 var der opstart af den nye Brandkadetuddannelse. De unge er gennem hele uddannelsen blevet undervist i brand, redning og førstehjælp af lokale brandfolk på Falcks brand- og redningsskole i Randers, én aften om ugen.. Herudover har en boligsocial medarbejder og en medarbejder fra ungdomsskolen deltaget for at understøtte de unge. Det nye koncept er blevet taget godt i mod, og holdet deltog afslutningsvist i Brandmændenes nytårsparole.

Brandkadetterne har i efteråret været en del af ’Beredskabet banker på’. De unge har stemt dørklokker hos beboerne i Glarbjergvej-området og tilbudt at opsætte en gratis røgalarm samt informere beboerne om brandforebyggelse i hjemmet.

Mette Carstensen, Boligsocial medarbejder:

‘Samarbejde og gode kollegaer er en vigtig del af det at være brandmand. Under uddannelsen som Brandkadet bliver de unge rystet sammen som et hold, og de oplever at være en del af et fællesskab. Herudover ser vi, at de unge igennem uddannelsen fået øget deres selvværd.’

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 5

For at udbrede kendskabet til Brandkadetterne afholdt vi i 2022’Brandkadetcamp’, hvor unge fra hele byen havde mulighed for at afprøve brandmandsfaget og blive klogere på det at være en del af brandkadetuddannelsen.

side 6
DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25

Kriminalitetsforebyggelse

I foråret 2022 gennemførte Bysekretariatet og SSP i Randers Kommune, i samarbejde med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstre-misme (NCFE), et kursus om ’det gode ungdomsliv i boligområderne’.

På kurset var der repræsentanter fra Østjyllands Politi, KFUM’s Ungdomsklub, UU, Nørrevangsskolen, Ungebasen, Ungdomsskolen, Kultur og fritid, SSP og forebyggelse og Bysekretariatet.

Kurset har styrket dialogen, samarbejdet og relationerne mellem de mange forskellige fagligheder, der arbejder med børn og unge i boligområderne. Ressourcer og udfordringer i områderne blev kortlagt, og der vil blive arbejdet videre med metoderne i regi af koordinationsplatformen.

Økonomisk rådgivning

Kursusforløb “Det gode ungdomsliv”

Inflationens aftryk på især fødevarer og el, men også brændstof påvirker i høj grad den daglige økonomi for stadig flere, der bor almennyttigt. Allerede fra januar 2022, så vi en stigning i andelen af beboere med huslejerestance og andre økonomiske udfordringer. Tendensen har været støt stigende igennem 2022. Derfor markedsfører vi løbende muligheden for gratis økonomisk rådgivning til vores beboere. I efteråret blev det prioriteret højt at hjælpe vores beboere med at ansøge om julehjælp. Alle boligsociale medarbejdere bidrog til dette.

Mads, Økonomisk rådgiver: ‘Flere beboere, der har levet af deres opsparing, og som nu henvender sig tidligt i forløbet i forbindelse med huslejerestance, er i overvejende grad en ny målgruppe i den økonomiske rådgivning.’

Økonomisk rådgiver, Mads Bjerre Sagild

Koordinationsplatformen er et tværfagligt forum, hvor det er muligt at drøfte overordnede udfordringer og løsninger i de udsatte boligområder, på tværs af faggrupper. Dette forum mødes tre gange årligt, og er faciliteret af Bysekretariatet.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 7

Bystrategisk arbejde

Byrådet vedtog i efteråret 2022 visionen ‘Fra Blok til By’ - en samlet strategisk-fysisk vision for fem boligområder i det nordlige Randers. Arbejdet med visionen blev opstartet i forbindelse med helhedsplanens opstart i 2021, med inddragelse af blandt andet organisationsbestyrelserne, boligforeningernes ledelse, driftpersonale og fagpersoner fra Randers Kommunes planafdeling. Visionen gælder boligområderne Gl. Jennumparken, Glarbjergvej-området, Hermann Stillingsvej-området, Energivej-området samt Vangdalen.

Formålet med ‘Fra Blok til By’ er at fastlægge de samlede strategiske greb for den fysiske udvikling af de fem boligområder og deres sammenhæng med den omkringliggende by samt understøtte tiltagene i Den boligsociale Helhedsplan. ‘Fra Blok til By’ er udarbejdet af Randers Kommune i samarbejde med Bysekretariatet, styregruppen for Den boligsociale Helhedsplan samt repræsentanter for boligforeningerne.

Planen medfører ikke direkte, at der igangsættes konkrete projekter i boligområderne, men planen kan anvendes på flere forskellige niveauer og temaer i den kommunale planlægning og sagsbehandling. Planen danner grundlag for fastlæggelse af mulighederne i kommuneplanen og lokalplaner, planlægning af naturområder, grønne områder, klimatilpasning, trafikplanlægning, kommunale ejendomme, boligpolitik, byggesagsbehandling, samt støtte til almene boliger med videre.

Boligkonferencen

Siden 2014 har Randers Bolig, Lejerbo og Randers Kommune i samarbejde afholdt en årlig boligkonference i Randers. Konferencen har blandt andet til formål at øge samarbejdet mellem Kommunen, boligorganisationerne og politikere i Randers.

Temaet i august 2021 var ‘En by i balance’, og i august 2022 var temaet ‘Sammen om den blandede by’. Her samles beboerdemokrater, byrådet og relevante ansatte i boligorganisationer og kommune til oplæg, workshop og debat om by- og boligudviklingen i Randers. Der er meget stor tilfredshed med boligkonferencen, hvor der har været 75 og 95 tilmeldte til konferencerne i henholdsvis 2021 og 2022.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 8

Infrastrukturprojektet i Jennumparken

Efter halvandet års anlægsarbejde er infrastrukturprojektet i Gl. Jennumparken afsluttet. Projektet har været med til at nytænke boligområdets udearealer og har skabt større sammenhæng med naturområdet Nordre Fælled. Beboerne har fået nye og mere tryghedsskabende faciliteter, samt faciliteter, der understøtter visionen om at åbne boligområdet op mod omverden og invitere ind. Kendetegnende for hele projektet har været det store fokus på lysdesign i området. Lysdesignet har været med til at skabe øget tryghed blandt beboerne og været medvirkende til at skabe et sammenhængende æstetisk udtryk for hele området.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 9

Beboerne i området har i processen inden infrastrukturprojektets start, i dialog med Randers Kommune, udtrykt ønske om at øge trafiksikkerheden på de offentlige veje i området. Randers Kommune har lyttet til ønskerne og gennemført tiltag, der forbedrer infrastrukturen og øger sikkerheden omkring Gl. Jennumparken.

Den officielle indvielse af infrastrukturprojektet finder sted 22. april 2023, men allerede nu oplever vi, at de nye faciliteter og det nye stisystem er blevet taget godt i mod. Og at det har bevirket, at børn, unge og familier fra andre dele af byen nu også kommer ind i området.

Nørrevangsparken

Som led i arbejdet med ‘Fra Blok til By’ er der udarbejdet en plan for det grønne, kommunale område, der er beliggende bag Nørrevangsskolen og omkranset af boligafdelingerne i Glarbjergvej-området. Området er på ca. 6 ha. Bysekretariatet samarbejder med Randers Kommune om at realisere den plan, der er udarbejdet omkring Nørrevangsparken, og som er udarbejdet sammen med de lokale beboere, institutioner m.fl. Der bor ca. 5000 mennesker inden for en gå-afstand på 500 m fra Nørrevangsparken, hvorfor der er stort potentiale for at skabe et socialt mødested, hvor borgerne fra villaerne og fra de almene afdelinger kan mødes og danne nye fællesskaber.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 10

En badesø på Nordre Fælled i Randers

En udvidelse af de rekreative muligheder på Nordre Fælled med en ny badesø vil blive en fantastisk løftestang for at åbne de udsatte boligområder op mod resten af Randers og invitere borgere fra hele byen ind. I samarbejde med Randers Kommune har Bysekretariatet arbejdet på at rejse midler til at realisere det store projekt omkring badesøen på Nordre Fælled. Det forventes at badesøen står færdigt i 2026.

Indenfor en afstand af 5 km fra badesøen bor der 54.000 mennesker

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 11
Forslag til tiltag på det grønne areal

Folkemødet

Igen i år deltog vi på Folkemødet på Bornholm. Vi er fyldt op af gode dialoger, debatter og udvekslinger om, hvordan vi løser fremtidens ‘vilde problemer’. Vi glæder os til at bruge den nye viden og netværk til at udvikle videre på den boligsociale indsats i Randers

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 12

Baggrund for projektet Bestyrelsen for Den boligsociale Helhedsplan 2021-2025 har sat sig målet, at Glarbjergvejområdet ikke længere skal være at finde på statens liste over udsatte boligområder i 2023, og det samme gør sig gældende for Gl. Jennumparken i 2030. Randers Byråd godkendte den 28. februar 2022 en rammeaftale om nye udlejningsregler og en styrket kommunikationsindsats for at nå målene.

Kommunen har derfor lavet nye aftaler med de almene boligorganisationer om fleksibel udlejning, hvor personer i arbejde og under videregående uddannelse får fortrinsret til lejlighederne i Gl. Jennumparken, Glarbjergvej-området og Hermann Stillingsvej. Der er også indført kombineret udlejning i Glarbjergvej-området, der betyder, at bestemte grupper af ansøgere bliver afvist. Derfor gøres der en ekstra kommunikationsindsats for at minimere evt. tomgang af lejemål.

Nordbyen kalder

Nordbyen har objektivt en stærk fortælling. Der er lækre grønne områder, Nordre Fælled i baghaven, høj grad af biodiversitet, mange og mangfoldige fællesskaber og aktiviteter og samtidig en almennyttig boligmasse af høj kvalitet, som rummer flere af de kvaliteter, der efterspørges af mange.

Nordbyen Kalder er en kommunikationsindsats søsat af Randers Kommune, der har til formål at fortælle om netop dét og på sigt skabe et bedre match mellem opfattelsen af Nordbyen og de reelle styrker i området. Randers Kommune samarbejder tæt med RandersBolig, Lejerbo og Bysekretariatet om indsatsen.

Målgruppen for den nye fortælling om Nordbyen er borgere i Randers og omegn, samt beboerne i området, som samtidig er stærke ambassadører for Nordbyens styrker.

Platforme

Fortællingen om Nordbyen, events, aktiviteter og information kan bl.a. findes på Nordbyen Kalders egen hjemmeside, www.nordbyenkalder.dk. Her kan målgruppen finde information om kommende og faste aktiviteter og fællesskaber, nyheder fra området, portrætter af de lokale, inspiration og specifikke ledige boliger i området.

Et fast element på Nordbyen Kalders sociale medier er ‘månedens bolig’, der koordineres tæt med RandersBolig og med støtte fra Lejerbo.

I det tidlige efterår kunne Nordbyen Kalder også ses i bybilledet, som en del af den første store markedsføringskampagne for området.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 13
Nordbyen kalder i Randers Amtsavis Markedsføringskampagne for området - på Østervold.

Udvikler sociale velfærdsydelser - postkort fra Nordbyen

Familieferie

I uge 26 tog Bysekretariatet ni familier fra Randers Nordby med på højskoleophold i Sønderborg. Familierne havde en fantastisk uge fyldt med gode oplevelser, dejligt vejr, nye bekendtskaber og venskaber! Efterfølgende har familierne, hen over året, mødtes til oplevelsesture, spisning, snak og samvær, for at skabe relationer og netværk familierne imellem.

Gennem forløbet har forældre og børn sammen fået nogle gode fælles oplevelser, og forældrene er blevet støttet i at være i en mindre konfliktfyldt relation med deres børn.

Bysekretariatets boligsociale medarbejdere planlægger, organiserer og afvikler forløbet, der afsluttes juni 2023. Undervejs fungerer de boligsociale medarbejdere som bindeled mellem familierne, da det ikke er alle, der har overskud til selv at søge og etablere relationer. Målet er blandet andet, at forløbet understøtter familierne i nogle gode relationer, som giver dem mod på fortsat at ses med de andre familier efter forløbets afslutning.

Al verdens kunst Med ’Al verdens kunst’ ønsker vi med omdrejningspunkt i kunst og kultur at sætte det nordlige Randers på landkortet og skabe større sammenhæng til resten af byen. De fire bærende kunst- og kulturformer er Land art, Landmark, Sang og Fortællinger i tekst og tale, der samlet vil bidrage til vores fælles kunst- og kulturliv i Randers. Der bliver i samarbejde med eksterne kunstnere og lokale aktører skabt to store kunstinstallationer ’Land arts’ samt fem mindre ’Landsmarks’ frem mod foråret 2024.

Forløbets opstartstur er finansieret med midler fra Socialstyrelsens pulje til sommerferiehjælp. Uden den hjælp havde projektet ikke været mulig, så tusind tak til socialstyrelsen for det!

Det 3-årige projekt er støttet af Slots- og kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Bysekretariatet, Randers Bibliotek, de lokale institutioner og Nørrevangsskolen. Projektet tager udgangspunkt i tre af FN’s verdensmål: Nr. 3: Sundhed og trivsel, nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 15: Livet på land.

Landmark: I 2021 lavede børn fra de lokale institutioner og skoler insekthoteller og navneplader, der blev opsat i forbindelse med Verdensmålsskoven, der blev plantet i 2020.

Fra indvielse den 15. november 2021 med borgmester Torben Hansen.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 14

Indvielse af kunstskoven

I 2022 har beboerne i området blandt andet været involveret i tilblivelsen af ’Kunstskoven’ med tilhørende verdensmålsportaler. Kunstskoven er blevet til i tæt samarbejde med lokale institutioner og skoler. Randers Kommunes borgmester, Torben Hansen, kom forbi og fik æren af at klippe snoren sammen med de mange børn, der har været med til at skabe det særlige Landmark i området.

Der vil i de kommende år, én gang årligt, komme ny kunst op i skoven. Herudover har der, i samarbejde med Randers Bibliotek, været afholdt sangarrangementer og Eventyr camp for børn og unge.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 15
Eventyrcamp

Fællesskaber på tværs

Efterårsferien

I efterårsferien 2022 samarbejdede Bysekretariatet med Nordbyen Kalder om at afholde en familie-aktivitet i bynaturrummet Myretuen på Nordre Fælled. Over to dage deltog omkring 150 personer fra boligområderne og fra resten af Randers i aktiviteten. De to dage bød på massevis af græskarudskæring, dejlig varm suppe, en god bog med deltagelse af Randers Bibliotek og mulighed for at gå på genbrugsjagt i samarbejde med Røde Kors. De besøgende havde en fest, og flere besøgte Myretuen for allerførste gang.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 1 6
Billeder fra åbning af fotoudstillingen ved Falken

Museum Østjylland 150 år – udstilling ved Falken

Museum Østjylland kunne i 2022 holde 150-års fødselsdag. Dette blev blandt andet fejret med en flot fotoudstilling, på aktivitetsområdet Falken i Glarbjergvej-området. Udstillingen viste fotografier fra Randers Nordby i gamle dage, da der endnu var dyrskueplads, og nyere billeder af festlige begivenheder fra området. I forbindelse med åbning af udstillingen blev der holdt en hyggelig eftermiddag med løbehjulstricks, ansigtsmaling og kage. Legepatruljen var på arbejde og var medvirkende til at skabe den gode stemning.

Folketingsvalget

Stemmeprocenten har historisk set været lavere i de almene boligområder end i resten af landet. I oktober var Folketingsvalget over os, og derfor invitererede Bysekretariatet og Strømmen til vælgermøde tirsdag den 18. oktober kl. 15.30-16.30 i Mad&Mad. Her var der godt gang i den politiske debat, da seks lokale folketingskandidater deltog i en klassisk paneldebat.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 1 7
Valgarrangement i Mad&Mad
DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 18

Hvad ved vi allerede nu, 2023 byder på?

Social effektinvestering på 6,3 mio. kr. til en ny start på jobmarkedet. I 2023 igangsættes et nyt projekt, der skal styrke arbejdsmarkedetstilknytningen for beboerne. I indsatsen får 80 beboere, der er bosiddende i Jennumparken og Glarbjergvej-området , intensiv hjælp og støtte til at komme i arbejde. Desuden får deres familier også hjælp til bl.a. at mestre hverdagen og komme i trivsel. Den Sociale Kapitalfond investerer 4,4 mio. kr. og Landsbyggefonden 1,915 mio. kr.. Dette projekt, der løber fra februar 2023 til juni 2025, er et tæt samarbejde mellem Bysekretariatet, Social og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune. Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence & Viden - leverer indsatsen i form af en personlig jobrådgiver, der følger den enkelte i hele perioden. Landsbyggefonden bidrager også med midler til at evaluere projektet og indsatserne. Dette for at få større indsigt i, hvad der virker særlig godt i forhold til at hjælpe ledige i job og styrke trivsel og muligheder for hele familien. Det ønskes også belyst, hvilken betydning det har for borgeren, at der er et tæt samspil mellem Marselisborg, Randers Kommune og Bysekretariatet. Evalueringen bliver foretaget af SUS - Socialt Udviklingscenter, som er en et socialt projekt- og videnshus. Randers Kommune vil følge evalueringen nøje, fordi det kan bidrage til udvikling af nye tiltag i Jobcenteret. Som en del af projektet skal Bysekretariatet understøtte de 80 borgere og deres familier ved bygge bro til foreningsliv, sundhedssamtaler og et godt skole-hjemsamarbejde. Ligesom der vil være familieforløb, forældreforløb, børnegruppeforløb og teenageforløb med fokus på positive fællesskaber.

Målgruppen for projektet

Der er tre målgrupper i projektet: Borgere der modtager A-dagpenge, enlige forsørgere som er på kontanthjælp eller i ressourceforløb og familier, hvor begge forældre enten er på kontanthjælp eller i et ressourceforløb.

Læringscamps

I Bysekretariatet bygger flere af indsatserne på ferieaktiviteter, da det netop er i ferieperioderne, hvor vi kan skabe relationer, gennemføre læring og lave oplevelser med boligområdernes børn, unge og familier. Aktiviteterne spænder vidt. Her kan blandt andet nævnes Eventyrcamps, hvor børn og unge i et tæt samarbejde mellem Bysekretariatet og Randers Bibliotek får mulighed for at deltage i en camp, hvor de lærer at skrive eventyr, og hvor fællesskabet dyrkes. Sportscamps, hvor børn og unge får mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene og besøge forskellige foreninger med det formål, at de finder en fritidsaktivitet, som passer til dem.

I 2023 vil Bysekretariatet udvide ferieaktiviteterne med sjove læringscamps med fokus på faglig læring og sociale relationer. Mange af boligområdernes børn og unge har behov for et fagligt løft. Derfor vil vi afprøve om læringscamps med et efterfølgende forløb kan styrke børnenes skolegang, trivsel og fremtidige uddannelse.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 19

Data for 2021-2022

Den Boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25 er skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere indsatser, samspil med beboere i området, samarbejdspartneres input og Landsbyggefondens prioriteringer. Den boligsociale Helhedsplan er et stærkt strategisk samarbejde mellem boligorganisationerne i Randers og Randers Kommune.

Den boligsociale Helhedsplan består udover den strategiske aftale også af fire delaftaler med tværgående indsatsområder. For hvert indsatsområde er der tilhørende milepælsplaner for de enkelte aktiviteter. I dette afsnit fremgår status på de overordnede mål og indikatorer, delmål og indikatorer for indsatsområderne samt på aktivitetsniveau.

BOLIGSOCIALE

DEN
HELHEDSPLAN 2021-25 side 20

Overordnede mål og indikatorer

MÅL OG INDIKATORER - STRATEGISK NIVEAU

Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse

Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge

Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

data gede, der har stemt ved

siden 2019 seneste kommunal- Folketingsvalg 2019 Folketingsvalg 2019 Boligsociale nøgletal valg/folketingsvalg

Europaparlements- Europaparlementsvalg 2019 valg 2019

* VIVE data dækker området for den tidligere boligsociale helhedsplan Randers Nordby 2017-21

** Højest Færdiggjorte Uddannelse

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 21
Mål Indikator Baseline Baseline Datakilde Status Boligområde Kommune (evt. andet) Andel 1-5-årige i 92,5% 2019 Landsbyggefonden 2022 2022 dagtilbud 91,4% Boligsociale nøgletal 95% 89,7% Karaktergennemsnit i 5,4 2019 Landsbyggefonden 2021 2021 dansk og matematik 6,9 Boligsociale nøgletal 5,5 7,4 for 9.-klasseselever Andel 18-29-årige, 35,5% 2019 Landsbyggefonden 2022 2022 der har grundskole 17,2% Boligsociale nøgletal 34,4% 16,1% som HFU**, og som ikke er i gang med en uddannelse
Bolig Kommune område Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet Andel 15-29-årige, 32,5% 2019 Landsbyggefonden 2022 2022 der hverken er i gang 17,5% Boligsociale nøgletal 31,3% 15,0% med en uddannelse eller er i beskæftigelse (restgruppen) Andel 18-64-årige, 45,52% 2019 Landsbyggefonden 2022 2022 der er uden tilknytning 16,6% Boligsociale nøgletal 43,6% 17,0% til arbejdsmarked og uddannelse Andel 15-29-årige, 4,6% 2019 Landsbyggefonden 2021 2021 som er sigtet 3,0% Boligsociale nøgletal 3,9% 2,2% mindst én gang Andel beboere over 85% 2018 Vive* 2021 2021 18 år, der føler sig 73% Gennemsnit for de 66 74% 75% grundlæggende trygge (Alle helhedsplaner) igangværende helheds- Alle
planer helhedsplaner Andel beboere over 12% 2018 Vive* 2021 2021 18 år, der laver frivilligt 12% Gennemsnit for de 66 6% 12% arbejde (Alle helhedsplaner) igangværende helheds- Alle planer helhedsplaner Andel stemmeberetti- Kommunevalg 2017 Kommunalvalg 2017 Landsbyggefonden Der er ikke nyere
70,7%
68,9% 82,1%
41,2% 59,8%
i boligområdet
56,4%

Delmål og indikatorer for indsatsområderne

OG LIVSCHANCER

Delmål Indikator Baseline Baseline Datakilde Status Boligområde / Kommune målgruppe (evt. andet)

Bedre sprogkompetencer ved overgang til skole

Reducere andel af børn med behov for særlig eller fokuseret sproglig indsats inden skolestart

Talesproglige færdig- 2020 2020 Randers 2022 heder. Gl. Jennumparken: Landsgennemsnit: Kommune Gl. Jennumparken: Andel af børn med Generel: 39,5% Generel indsats: 85%

Generel: 37,5% behov for henholdsvis

Større fremmøde i skolen.

Elevfravær for skoleelever bosat i Gl. Jennumparken Glarbjergvejområdet, Hermann Stillings Vej, Vangdalen Energivej-området er på niveau med Randers Kommune.

Flere unge får en uddannelse

Unge der påbegynder en ungdomsuddannelse er på niveau med Randers Kommune

Fokuseret: 28,1% generel indsats, foku- Særlig: 41,9% Særlig indsats: 5%

Fokuseret: 18,6% Fokuseret Indsats: 10%

Særlig: 34,4% seret og særlig indsats efter testprogrammet Glarbjergvejområdet:

Glarbjergvej-området: ‘Hjernen og hjertet’ Generel: 29,8%

Fokuseret: 21,3%

Særlig: 48,9%

Generel: 44,7%

Fokuseret: 23,4%

Særlig: 31,9

Hermann Stillingsvej: Hermann Stillingsvej: Generel: 50,0% Generel: 47,1%

Fokuseret: 16,7%

Særlig: 33,3%

Fokuseret: 17,6%

Særlig: 35,3%

2021/2022 2021/2022 for 0.-9. klasse skoleåret 2019/2020

Fraværsprocenten Første halvår af 2020

Andelen af unge, som er 2020

Randers uddannelse efter 15 Gl. Jennumparken:

i gang med en ungdoms-

Kommune måneder fra afsluttet 82% 57% 88% 9. eller 10. klasse Glarbjergvejområdet: Glarbjergvejområdet: 72% 82%

Hermann Stillingsvej: Hermann Stillingsvej: 83% 71%

Vangdalen: Vangdalen: 77% 74%

Energivej-området: Energivej-området*: 25% 0% 6,4%

Andelen af 9. og 10. 2020 2020

Randers 2022 2022 klasses afgangselever, 86% Kommune Boligområde: Randers som har påbegyndt en Gl. Jennumparken: (kommune) Gl. Jennumparken: Kommune ungdomsuddannelse 75% 86% 88% samme år, som af- Glarbjergvejområdet: Glarbjergvejområdet: gangsår 57% 69%

Hermann Stillingsvej: Hermann Stillingsvej: 67% 25%

Vangdalen:

Vangdalen: 88% 94%

Energivej-området: Energivej-området*: 100% 83%

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 22
UDDANNELSE
Randers
4,5%
Boligområde:
Gl.
8,3% 5,8% 5,7% Glarbjergvejområdet: Glarbjergvejområdet: 8,3% 5,8% Hermann
6,8% 5,8% Vangsdalen: Vangdalen: 7,2% 5,7% Energivej-området: Energivej-området: 10,8% 6,4%
Kommune
Randers Gl. Jennumparken: Kommune
Jennumparken:
Stillingsvej: Hermann Stillingsvej:
2020 Randers
2022
90%
Gl.
2022
Kommune Boligområde:
Jennumparken:
* NB. Meget småt datagrundlag for Energivej

BESKÆFTIGELSE

Delmål Indikator Baseline Baseline Datakilde Status Boligområde / Kommune målgruppe (evt. andet)

Flere beboere har en uddannelse

14 personer færre pr. år i aldersgruppen 30-59 år fra boligområderne Hermann Stillingsvej-området, Glarbjergvej-området og Gl. Jennumparken skal have grundskole som højeste uddannelsesniveau (ghettokriteriet)

Særligt for Glarbjergvejområdet, er det en målsætning at 8 personer færre pr. år skal have grundskole som højeste uddannelsesniveau (ghettokriteriet).

Flere borgere får et kompetenceløft

Jobcenteret bevilliger voksenlæretilskud og uddannelsesløft til kompetencegivende uddannelser. Målsæt ningen er at bevillige flere tilskud per år til personer i de tre boligområder, heraf mindst 8 tilskud årligt til personer fra Glarbjergvejområdet.

Antal personer med 2020 Ingen baseline til TBST 2022* grundskole som sammenligning højeste uddannelses- Gl. Jennumparken: Gl. Jennumparken: niveau (30-59 år) 348 306 (-42)

Glarbjergvejområdet: Glarbjergvejområdet: 348 317 (-31)

Hermann Stillingsvej: Hermann Stillingsvej: 243 233 (-10)

Flere kommer i beskæftigelse

20 personer færre årligt fra boligområderne

Hermann Stillings Vej, Glarbjergvej-området og Gl. Jennumparken skal være uden for arbejdsmarkedet (helårspersoner opgjort som ghettokriteriet)

Ingen baseline til Randers Kommune 2022* bevilliges voksen- sammenligning Beskæftigelse læretilskud og kompe- Gl. Jennumparken: 3

Antal personer der 2020

Gl. Jennumparken: 4 tenceløft Glarbjergvejområdet: 7

Glarbjergvejområdet: 6 Hermann Stillingsvej: 4 Hermann Stillingsvej: 6

Kommunens egen opgørelse af ghettokriteriet for seneste 12 måneder

2021

Gl. Jennumparken: 329

Glarbjergvej-området: 331

Hermann Stillings Vej: 296

Ingen baseline til sammenligning

Randers Kommune, Beskæftigelse

Opgjort i helårspersoner

1. juli 2021-2022 Gl. Jennumparken: 4 Glarbjergvej-området: 11 Hermann Stillingsvejområdet: 9

Antallet af jobparate (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere og S&H-ydelsesmodtagere) - opgjort i helårspersoner

Gl. Jennumparken: 49

Glarbjergvej-området:

Hermann Stillings Vej:

Ingen baseline til sammenligning

Randers Kommune, Beskæftigelse

2022: Gl. Jennumparken: 305

Glarbjergvej-området: 310

Hermann Stillings Vej: 291

2022: Gl. Jennumparken: 32

Glarbjergvej-området: 39

Hermann Stillings Vej: 28

* Det skal bemærkes, at det totale antal beboere i aldersgruppen også er faldet i alle tre boligområder.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 23
56
40

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

Unge er en del af fællesskabet og indgår i fritids- og foreningsaktiviteter

Andelen af unge, der er tilmeldt Ungdomsskolen er på niveau med Randers Kommune

Andelen af børn og unge mellem 14-18 år, der er tilmeldt et kommunalt fritidstilbud i

*Der sket et fald i andelen af unge tilknyttet et klubtilbud i ungdomsskolen. Til gengæld peger VIVE’s data i rapporten ‘Tryghed og trivsel 2021’ for Randers Nordby på en stigning i andelen af børn og unge under 18 år, der er aktive i forenings- og idrærtsliv uden for boligområdet.

SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB

Delmål Indikator Baseline Baseline Datakilde Status Boligområde / Kommune målgruppe (evt. andet)

Færre udsættelser i boligområderne

Både færre udsættelser i alt og færre effektive udsættelser

Antallet af udsættelser i de 5 boligområder

2018-2019

Gl. Jennumparken: 11

Glarbjergvej-området: 14

Hermann Stillings Vej: 8

Vangdalen: 1

Energivej-området:

7

Ingen data til sammenligning

RandersBolig og Lejerbo

1.juli 2021- 30. juni 2022

Gl. Jennumparken: 4

Glarbjergvej-området: 5

Hermann Stillings Vej: 2

Vangdalen: 0

Energivej-området: 3

1.juli 2022 - 31. december 2022:

Gl. Jennumparken: 1

Glarbjergvej-området: 5

Hermann Stillings Vej: 5

Vangdalen:0

Energivej-området: 2

Antallet af effektive udsættelser i de 5 boligområder

2018-2019

Gl. Jennumparken:

Glarbjergvej-området: 8

Hermann Stillings Vej: 6 Vangdalen 1

Energivej-området:

167 (Randers Retskreds)

RandersBolig og Lejerbo

1.juli 2021- 30. juni 2022

Gl. Jennumparken: 2

Glarbjergvej-området: 2

Hermann Stillings Vej: 1

Vangdalen: 0

Energivej-området: 1

1.juli 2022- 31. december 2022

Gl. Jennumparken: 1

Glarbjergvej-området: 3

Hermann Stillings Vej: 0

Vangdalen: 0

Energivej-området: 1

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 24 Delmål Indikator Baseline Baseline Datakilde Status Boligområde / Kommune målgruppe (evt. andet)
Antal SSP-bekymringer 2020 Gl. Jennumparken 20: % Glarbjergvej området: 22% 2020 Gl. Jennumparken: 2 Glarbjergvej-området: 3 2020 25% 2020 89 Randers Kommune Randers Kommune 2022 Gl. Jennumparken: 17% Glarbjergvej-området: 21% * 2022 Gl. Jennumparken: 1 Glarbjergvej-området: 4 2022 Randers kommune 25% 2022 Randers kommune 89
Ungdomsskolen
5
4

STATUS PÅ AKTIVITETER, SOM SKAL BIDRAGE TIL INDFRIELSEN AF DELMÅLENE FOR INDSATSOMRÅDERNE

Succeskriterier på aktivitetsniveau

Størstedelen af aktiviteterne forløber planmæssigt, og der er et rigtig godt samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale aktører. I de første halvandet år er der et par aktiviteter, der har været særligt fokus på i forbindelse med opnåelse af den planlagte fremdrift og milepæle

UDDANNELSE OG LIVSCHANCER AKTIVITET

Sprogindsats i daginstitutioner

I samarbejde med PPR og daginstitutionerne har Randers Bibliotek udviklet det faglige indhold og vejledninger til sprogindsatsen ’Klog med sprog’. Materialet er sendt ud til alle institutionerne og gjort tilgængeligt på Randers Biblioteks hjemmeside.

Institutionerne arbejder løbende med materialet og inddrager forældrene. Randers Bibliotek laver konkrete forløb i institutionerne og afholder arrangementer på Biblioteket for de deltagende børn, deres forældre og søskende.

Vi har gennemført 29 forløb i institutionerne, og 94 børn fra helhedsplanens områder har deltaget i ’klog med sprog’. Herudover har der været afholdt otte arrangementer på biblioteket med deltagelse af børn, søskende, forældre og pædagoger.

Neuropsykologisk udviklingsleg (NPU)

To pædagoger og den pædagogiske leder fra ti daginstitutioner har gennemført NPU-grunduddannelsen. Daginstitutionerne arbejder alle med NPU i den daglige praksis. De NPU-uddannede understøtter, at metoden indarbejdes i det daglige pædagogiske arbejde. Der arbejdes med tilgangen både i arbejdet med gruppen af børn, hvor fokus eksempelvis kan være fælles opmærksomhed og energi regulering. Men også i én til én mødet med det enkelte barn.

Institutionerne har månedlig supervision, der varetages af PPR og afholdes i Bysekretariatet. Supervisionen er med til at fastholde fokus på metoden og implementeringen samt refleksion over egen praksis. Flere af institutionerne arbejder på at tilbyde yderligere medarbejdere at gennemgå NPU-grunduddannelsen.

Fremmøde i skolen

Den boligsociale medarbejder og en medarbejder fra PPR koordinerer indsatsen. De har arbejdet med tidligt at identificere fraværstruede børn og unge via en koordineret og håndholdt indsats og herved nedbringe skolefraværet for de børn og unge, der bor i områderne. Der er en tæt dialog med den enkelte skole i forhold til at iværksætte de relevante initiativer på skoleniveau, familieniveau og i forhold til det enkelte barn. Der har løbende været afholdt møder i fraværsteamet og på de enkelte skoler.

I skoleåret 2021/22 er der iværksat 138 individuelle forløb fordelt på de fire skoler: Nørrevangsskolen, Vestervangsskolen, Hobrovejens skole og Østervangsskolen. I skoleåret 2022/23 (t.o.m. december 2022) er der iværksat 62 individuelle forløb fordelt på de fire skoler.

Familieorienteret uddannelsesvejledning

Vi har arbejdet med at styrke forældrenes ressourcer, således de bedst muligt kan give deres børn opbakning i forhold til skolegang, uddannelsesvalg og ved opstart på en ungdomsuddannelse. Herigennem understøttes det, at flere unge bliver vurderet uddannelsesparate og påbegynder en uddannelse. Der har i 2021 og igen i 2022 været afholdt inspirationsdage og uddannelsesaftener for elever fra 7. klasse fra Vestervangsskolen og Nørrevangsskolen og deres forældre. For elever fra 8. klasse på Vestervangsskolen og Nørrevangsskolen er der afholdt virksomhedsuge og iværksat individuelle forløb. De individuelle forløb tilrettelægges ud fra familiens behov.

For nogle familier er der særligt behov for at understøtte de unge i at komme ud at besøge uddannelsesinstitutioner, eller hjælp i forbindelse med udarbejdelse af studievalgsportfolie. Udarbejdelse af studievalgsportfolie giver anledning til gode snakke med de unge omkring deres ønsker til uddannelse og erfaringer fra brobygning etc. For andre familier er der behov for, gennem samtaleforløb, at støtte forældrene. I skoleåret 2021/22 var der i alt 16 unge fra 8. klasse på Vestervangsskolen og Nørrevangsskolen i individuelle forløb. Syv af de unge er blevet fulgt ind i 9. klasse.

Milife

MILIFE er et undervisningskoncept, der giver børn og unge mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer. MILIFE er et obligatorisk valgfag for eleverne i 7. og 8. klasse på Nørrevangsskolen.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 25

Familiedage

Et forløb består af seks mødegange, hvor der er lagt vægt på aktiv deltagelse i forhold til et bestemt tema, fx motorik, søvn eller mad. Til hver mødegang arbejdes der med et tema, og mødet afsluttes med fællesspisning. Der tages udgangspunkt i de temaer, som de enkelte familier oplever udfordringer med. I alt har 23 familier været tilknyttet aktiviteten.

Aktiviteten er efter ønske fra Sundhedsplejen og daginstitutionerne blevet tilpasset således, at forløbet nu holdes med ugentlige møder.

Sundhedssamtaler

Til trods for at aktiviteten Sundhedssamtaler for familier (SundSnak) ikke har nået målsætningen for det første halvandet år, har der været en rigtig god dialog, udvikling og implementering af det nye koncept sammen med Sundhedscenteret og den fremskudte sundhedsmedarbejder. Samt tæt opfølgning med styregruppen.

Undervejs har vi arbejdet med en række forskellige rekrutteringstiltag samt ændringer i selve tilbuddet. Der er forsat en tæt dialog mellem de involverede parter for at videreudvikle på konceptet.

Målsætningen for det første halvandet år var, at 45 familier skulle have været i SundSnak-forløb. Vi kan konkludere at 22 familier (i alt 26 beboere), har deltaget i aktiviteten.

Herudover har der været dialog med flere beboere, som enten har meldt afbud til de indgåede aftaler, eller som er udeblevet. De beboere, der har deltaget i SundSnak, har haft et stort behov og store sundhedsudfordringer. Der er forsat fokus på, hvordan vi kan kvalificere rekrutteringen til indsatsen, og der er lavet en plan i samarbejde med Sundhedscenteret og i dialog med styregruppen om, hvordan vi når målsætningerne fremover.

Trivselsforløb for familier

Familiedage har medvirket til at etablere fællesskaber, styrke familiernes netværk og skabe positive fællesoplevelser for børn og forældre. Samtidig har forældrene fået øget kendskab til samfundets normer, værdier og kultur. Forløbet har desuden været afsæt for at styrke den enkelte families familieliv, hvor de er blevet støttet i at være i mindre konfliktfyldte relationer med deres børn. Samlet har 34 familier deltaget i de fem trivselsforløb.

BESKÆFTIGELSE AKTIVITET

Job og uddannelse

Omkring beskæftigelsesindsatsen har der været en skærpet opmærksomhed på, at målgruppen, der i første omgang blev udvalgt til at indgå i indsatsen, hurtigt blev udtømt. Derfor er målgruppen undervejs i det første projektår blevet udvidet, således at målgruppen nu omfatter borgere tilknyttet Jobhuset og Udviklingshuset. Dette er foregået i en tæt dialog mellem styregruppen, bestyrelsen og Landsbyggefonden

Uddannelsesfokus

Jobcenteret bevilliger flere voksen- Mål årligt 1. juli 2021 til 30 juni 2022 2022 læretilskud og uddannelsesløft til kompetencegivende uddannelser

Afdække uddannelse fra hjemlandet:

Vi har i perioden 1. juli 2021-30. august 2022 afdækket 54 borgere i forhold til uddannelse fra hjemlandet. Målsætningen for det første projektår var 100. Jobcenteret oplyste i foråret 2022, at målgruppen var udtømt, og at det ikke var muligt at nå det opsatte mål på 100 personer. Jobcenteret arbejder forsat aktivt med at afdække manglende godskrivelse af uddannelse og evt. hjælpe med at få ansøgt om godkendelse.

Personlig jobformidling:

Der har løbende været 35 personer tilknyttet en personlig jobformidler fordelt på personer fra målgrupperne fra Jobhuset og Udviklingshuset. Fra juli 2022 er opsat en målsætning om jobeffekt 3 måneder efter ophør af indsats på 35% for personer fra Jobhuset og 10% for personer tilknyttet Udviklingshuset. Samlet over perioden er dette opnået.

Workshop:

Vi har afholdt de månedlige Workshops, dog blev der ikke gennemført workshop i juli 2022 grundet ferie. Jobcenteret forventer at afholde én ekstra workshop i løbet af foråret 2023.

Familiekurser
Gl. Jennumparken 3 1 4 Glarbjergvej-området 7 8 6 Hermann Stillingsvej-området 4 3 6 DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 26

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE AKTIVITET

Unge i fritids- og foreningsliv

Brandkadet

Brandkadet-konceptet er blevet gentænkt bl.a. i forhold til corona-påvirkninger. Fra august 2022 er et nyt brandkadetuddannelsesforløb søsat. Dette er udviklet i tæt samarbejde med Unge i beredskabet, Beredskabet i Randers, Falck, Randers Ungdomsskole og Bysekretariatet. For at udvide kendskabet til Brandkadet er der afholdt ’Brandkadetcamp’. Herudover er der rekrutteret nye brandmænd til at varetage rollen som instruktør. 21 unge har været tilknyttet Brandkadet.

Fritidsaktiviteter

I skolernes ferieperioder har Bysekretariatet arrangeret og udført aktiviteter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Vi har blandet andet afholdt ’staycations’ for unge og familier i skolernes sommerferie og arrangeret endags-arrangementer både i og uden for områderne. Herudover blev der i efteråret 2022 blandt andet, afholdt et stort to-dags Halloween arrangement i bynaturrummet Myretuen i samarbejde med Randers Bibliotek, Nordbyen Kalder og Røde Kors.

Udover at give børn, unge og deres familier positive oplevelser i ferieperioderne, hvor de ofte ikke har nogle planer, fungerer disse arrangementer også som platform for, at vi opbygger relationer til vores beboere. Hvilket også giver mulighed for at brobygge til de øvrige boligsociale aktiviteter mv.

Lommepengejob (fx Legepatrulje, unge Ejendomsfunktionærer)

Der har været fokus på at udvide andelen af lommepengejobs. Udover jobbet som Legepatrulje har vi i 2022 udvidet med yderligere to typer af lommepengejobs ’unge Ejendomsfunktionærer’ og ’SoMe-reporter’. I alt har 20 unge været ansat i et lommepengejob.

Fokus har særligt været at skabe forskellige typer af lommepengejobs, der kan fungere som løftestang til at få et ordinært fritidsjob.

Brobygning til foreningslivet

I samarbejde med Kultur og Fritid (Get2sport) har vi afholdt en lang række forskellige sportcamps i skolernes ferier, ex. basket, fodbold, boksning, atletik, tennis m.fl. Afsættet for disse camps har været at hjælpe børn og unge til at blive en del af foreningslivet.

Herudover indgik Bysekretariatet i vinter/forår 2021/22 i et samarbejde om at start et lokalt pigebaskethold.

Bysekretariatet har de seneste 18 måneder søgt kontingentstøtte til 77 børn og unge. Børn og unge, der grundet familiernes økonomiske situation ellers ikke ville have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Opsøgende gadeplansarbejde

Vi har arbejdet i tæt koordinering med Ungebasens opsøgende gadeteam, lokale klubber, SSP, Ungdomsskolen, foreninger og andre relevante aktører.

Der har primært været opsøgende gadeplansarbejde i boligområderne Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet, men også i andre sammenhænge, hvor de unge færdes.

I det opsøgende gadeplansarbejde er der arbejdet med at skabe en tillidsbaseret relation til de unge. Herudover har den boligsociale medarbejder haft fokus på at være synlig i de lokale klubber. Der er afholdt tre teenagegruppeforløb med deltagelse af i alt 24 unge. Temaet for det enkelte gruppeforløb er valgt ud fra aktuelle behov hos de unge.

Herudover har der været individuelle indsatser ud fra det kendskab, vi har fået til den unge.

SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB AKTIVITET

Forebyggelse af udsættelser

I situationer, hvor beboere ikke har betalt husleje og er i fare for at blive udsat af deres bolig, har vi iværksat en personlig og opsøgende indsats med henblik på at finde en løsning. Herudover har vi arbejdet forebyggende med en helhedsorienteret økonomisk rådgivning, sammen med beboeren og med udgangspunkt i beboerens økonomiske situation.

Vi har arbejdet med 855 udsættelsestruede beboere, og der har været 310 rådgivningsforløb.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2021-25 side 27
Bysekretariatet · Flyvervej 5, st. 8930 Randers · Tlf.: 6464 5400 www.bysekretariatet.dk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.