Page 1

IN BEELD Met passie en vakkennis hebben ze hun eigen zaak uitgebouwd tot een succes. In deze bijzondere bijlage brengen we voor één keer ook de zaakvoerders zélf in beeld. Allemaal met hun beste glimlach, poseerden ze voor de lens van de Jet-fotograaf. Het resultaat is deze unieke bijlage met naast de beste shoppingadressen in uw regio, een portret van de zaakvoerders achter het commerciële succes.


Uw ove 12 maan rdekt terras … den gen ieten !

Beste J Mag ik et-lezer, Scheep me even vo o kracht ers, en al bij rstellen : Ik achter n Bent u de firm a 17 jaar d ben Robby Naast m e a te over van plan om gepoor aatwerk in zo Mobisol uit stuwende in de t d D t n o ren zon ekken en er terraso en richten m wering, rollu ilsen. een bu ekomst uw t d e r c iken en ijn team verkap o b m erras itenru e p s r li o s m En ik d p aag u u ingen en buit en ik ons o gara- u me t aan het juiste issen? Dan imte te creëok op t onze b it … enruim a e d n re t u bij on s! Ik ve persoo tes. reren e s rzek nli kunnen n binnen uw jke aanpak k er u dat we unnen budget r e a li s e in Graag een dr tot binn ren. oompr spioject enkort … R.S.

Mobiso

l Dilsen , Rijk Dilsen- sweg 92 Stokke 089 79 2 m | 9 99 www.m o info@m bisol.be obisol.b e

cd 94069202.01


hun co

llectie

linx, ‌ alleen b meer dan ruidsju rken

Ele 2014 v ni & Tuur Th oor, die ys ook ze -Kapodistrias er draa gbare d stellen met ple amesju rken om zier vat.

L in x is e e n RAFFA ELLI. A c o n c e p t w in ke l lleen in Leuven v o Kom ze kan je de co nze winkels a n L IN E A in Hass mplete bij ons gegara e ontdek ken en collectie vin lt en getoo ndeerd bij L nd de je trouw in dag be n. en kleu op onze site x. Heel wa gint ren voo t k r u gem unnen in dive modellen r aakt w orden. se stoffen

Kapelst

Ha Haverm sselt arkt 2 hasselt tel. 011/27.43.2 9 @linx-f ashion.b 7 e raat 20,

Geslote op zonda n g

leuven vismark tel. 016 t 17 / leuven@28.23.20 linx-fas hion.b

Gesloten op zonda g

en maan

dag

e


De fam

iliezaak

Raeper Jong & s 90 jaar‌ vernieu wend

gaat ve rde genera r met nieuw e tie bij R aepers zaakvoerders - Fashio Jo n for M hn en Sylvie . en / Ra epers - Zij zijn reeds de Night & Under w 4de ear.

Bij Rae p modeb ers - Fashio n For M ewuste binnen een ruimman persoo en - bieden z nlijk ed e keuze van exc stijladvies a e Ga teve ns een an U lusieve nd s merken . en er wear - de s langs bij Rae onderg pecia pers waarde oed. Advie alzaak voor n - Night & s n terugko die er voor en begeleidin achtkleding zorgen men. g dat kla zijn basisnten g raag

Opening

suren: M

aandag

13u30 –

Maastr

18u00. D

ichters

insdag t

traat 64

/39, Ton

geren, w .e.m.vrij ww.rae dag 09u pers.be 30-12u3 Zaterdag 0 & 13u3 09u30-1 0-1 8u00 - Z ondag g 8u00. esloten

vw94068368.01


Heerlijk

shoppe n in het bij Boe tiek Pe groen xsters

Kom van on nu de nieuwe ze topm c erken o ollecties her herken ntdekken. O fst-winter 20 13 p nen we Katty e de foto hiern /14 aa n Daisy Pexste st rs.

Onze e hartje v xclusieve bo e a lofelijk n Haspengou tiek is geleg e a voor he ssortiment a w. Je vindt er n in het e m a n e m n o haar, a Familie oie me en ongean ment in shoppen in e betaalbare rkkleding p daags clusief water en bescherm rijzen. interieu molen d mon zondag m r, u en grat 10% ticketk et een hede orting, nis park ing voo o r de de pen op ur‌.

Er zijn m ven ku aar weinig z nnen u a itpakke ken die met Katt y e deze tr n oeheten u n Daisy Pexs . ters en van ha rte we h e t hele te lkom. am

Bronstr aat 4, 38 Di t/m za T. +32 12 741 3 30 Berlingen-W 51, e : 9.30u 18.00u . www.pexstersllen .be Zo : 14.0 0

Maanda u - 18.00u g : geslo ten

cd 94073654 01


In Bilze

Al 20 ja Limbur ar is Mode C h g op til, s . Nu staat er arlotte een b e Contin pannende tijd een grote ve grip in rbouwin uĂŻteit is en wor wordt den ve alvast v g o Verjong pgevolgd doo erzekerd: m r wacht. oeder C ing is e r docht hris er en feit, ook in Charlotte. de coll ecties!

Open din

sdag t.e

Passie v zit in deoor mode familie !

n bevin

dt zich

dĂŠ spe

ciaalza a 40 t.e.mk voor mode va . 54 vo or jong n maat en oud .

Mode is klassie steeds in ve k r mode. heeft plaats andering, he t geruim Wij bie d voor vroegere den u e leeftijd merken loze en mod kwalite collectie aan erne multimet ee it en pa n meer svorm. waarde in

R www.c omboutstraat maat 4 0 tot 54 harlotte 2 bilzen.b 4, 3740 Bilzen .m. zate , e 0 , info@c rdag 9.3 8 0-18.00 harlotte 9/515.466 uur, zond bilzen.b e ag en m

Gratis p aandag geslote arking a an de de n. ur.

94067011.01


Uw nac htrust‌ Onze zo rg!

Al 23 ja ar z dat de orgt Johan Sim men on matras sen een goe s van JMB M de sen die a hij zelf nachtrust kr trassen er voo ijgen d maakt, r an op maa t van d kzij de e klant .

JMB M sen in atrassen ma een ga alle afmetin akt alle soor g t r meer d antie. Ze heb en, en dat t en matrase an 40 s b e n e en ass lkens met beste kunne rechtstr oorten o n advis verkoo senbed eeks verkope matrassen e rtiment van er p n n matras krijgt veel aa en. Ook de s bieden rijf, kunnen ze vanuit hun e doordat ze er s nd e n e ig . Door n s lattenb en matr teeds d boxspr acht. Naast a vice na de toonza h o a u in d e lle soo s n e g la m s ru a almede ,v s, g Deze s werker ime er varing ste prijzen peciaa kussens, de erkoopt JMB rten s hoe z lz in k w a b ook s e a e pira k is ten dde e hun klanten de over v tie op te doen dus het idea n en meer. a le n het vo uw sla apkam or een volled adres om er. ige ma ke-

www.jm

Kaulille

rweg 33

A , 3950 BO Tel. 089 CHOLT , jmb.m Opening a t rassen@ /46 77 74 suren: M skynet.b a 13u30 e 13u30 tot 18 b-matra

ssen.be

u, Di t.e.m tot 18u.Z ate .V Zondag rdag: 9u tot 12u r 9u tot 12u en en maan dagvoor en 14u tot 17u. middag gesloten


duizend Lingerie voo r -en-één nacht

Lingerie badmo Elégance is d de. Zaa kvoers é specialist in ter Rein li Verbru ngerie, nac verrass gghe zorgt htmode en ste ende, n ieuwe eds voor collect ies!

Bij ons k lingerie oopt u niet all primer ; ook een per een de meest fe e gegote n. W ij geven cte pasvorm verleidelijke n rond Met tro hun lic dames de b en comfort h eha die in-shop ts kunnen wij aam zit. als de van Ph ax aan opening van kondig en in o een shopnze win kel

te Gen k vanaf n . De volledig e o Voor h vember in d badmode-co e wink eren e el hang llectie zal er n aanbod kindere en. in n n h a eb ch én u vin dt bij o tgoed, onder ben wij een lie! ns ook goed é leuk Woody n voor de badmode hele fa mi-

Klo Hoogst kstraat 10 360 raat 18 3670 Me 0 Genk 089 75 Ontdek o 75 euwen ns ruime 011 79 3 30 1 69 aanbod in www.e onze websho legance p lingerie op .be Ling erie

fd94069331.01


Jouw li Marijke

en Filip zijn t e a m h d e 4 de g e n e r a elpen u tie steeds schoenenve met ve r el zorg kopers, zij en en vak mansc het hap.

Bij ons merk b vindt u schoe n ie ALLES den we u ee en voor hem m site ww aar dan ook n uitgebreide en haar. Per A Alle m w.schoenen LLES staat o keuze. fr o p onze veren o dellen kan u aikin.be webb f simpe lweg b ekijken, even estelle tu n. Zelfs eel resercadeau bon-

Alle mo

dellen t

e bekijk

eveling sschoe n ‌.bij F raikin

nen ku n worden nen via de w e Via Fac thuis geleve bsite besteld rd. ebook worden maand kan u o en Missch kans maken o ns ook volge ien tot n p e w n ieder aard Marijke b e & Filip innenkort in o ebon. en verk nze zaa oopste k . rs.

O.en, bes L.-Vrouwstra tellen, r a eserver t 2, Bilzen ¡ Te l en op o nze ver . +32(0)89/4110 n Open: m www.s ieuwde web 04 s choene a. t.e.m. nfraikin ite zat. doo .be rlopend

Volg Fra ik

van 9 in nu oo .30 - 18.00 u. k op Fac ebook

cd 94067075.01


Bakker ij Vangr artisan ootloon aal, kw , aliteit e n vers Welkom bij d nog ov er de fi e grootste am nesses b van he achtelijke ba kk t echte bakker erij, waar me sambt beschik n t.

Bakker ij gebak v Vangrootlo o markte oornamelijk a n levert ver a s n Onze e , koude bakk n zijn eigen fi brood en lialen, s e ig r e ij e n n w en inst een te uperinkels e a b een ge room voor e eschikken a llingen. llemaa urig ko en hee l pje kof r fie, alle lijk vers geb over a rlei kle ine sna kje, cks.

U vind t Diest, onze winkels G ven, M enk, Hasselt terug in Aars a c den, Tie asmechelen, , Heusden, L hot, Alken, a S n c e h n e , rpenhe nden, LeuTonger Een te uv en a dag en m van een 2 , Waterschei el, Sint-Trui5 nacht a e an de k 0-tal medewe n Wellen. ar van V rk angroo ers trekt tloon.

cd 94070722.01


Acties doe-he voor de t-zelver !

25% k orting* 20% k op Sigma en orting* Sikken s o Promo p behang in v ver ven ties op oorraa v *tot 15 loerbekledin d novem ber 201 g 3

Bezoek

zeker o n

VerVen

Grende

Zat.: 8.3

lbaan 9

Profe

· Diepe

ze web s

· behan

ssion

g · gord

ite: ww

ijnen · o

w.dece fl

Vergor

dijnen

eel ad vies e n vak man

nbeek C

entrum

oor.be

· Vloere

n

schap

· Tel 01 1 / 32 30

O 63 0 - 17 u. pen: ma. - vr.: 8.3 doorlope 0 nd. Zon - 12 en 13.30 - en fees 1 tdagen g 8.30 u. esloten.

fd94069195.01


Service , vakke en kwa nnis liteit Lingerie

Edelwe

is is al 30 en een jaar toonaang gevest e igde w vend aarde!

Bij Lin g persoo erie Edelwe is nlijke a anpak h te Peer vin moet z d ic tengaa h op zijn ge eel belangrijk en wij een . m n vinden een goed g ak voelen en Iedere klant Wij hebben e e en bree kleding de nieu wij dat wij co voel hebben bij het buid ntinu m . wste m manne en badmode aanbod in lin oeten Daarnaast odetre ge n , voor zo e n dat v bijblijve nds. gespec wel v rie, nachtoor a n in jongere ialiseerd in gr lle leeftijden rouwen als . o Hilde, A meisjes. U k tere cupmat We zijn ook en rij nja, Ur sula en gt deskundig , ook voor advies Denise van .

Oud

estraat Ope 24 ,P di tem v ningsuren: ma: 011 63 2 eer rij: 9.30u 9.30u to 1 50 t1 tot 12.00 u en nam 2.00u, namidda g ge idda za: 9.30u g van 13.30u to sloten t1 tot 17.00 , zo: ges 8.00 loten

Logo

Linger styLin ie g

erkend e spec ia

aLzaak


Realise

er je dr

oom, cr

eëer sfe

er

Joël Kr ol zoon John E van voetball e len is a l 4 jaar r Ruud Krol e n de drijv ende k stiefzoon van racht s amen m oprichter Gr oe et zijn team a nendael/Lim b chter G roenen utex dael.

Wij gaa aan uw n tot het uite r opmet interieurdromste om vorm ing , pr t nendae oductie en door nauwe geven ric kwalite l staat immer en plaatsin keurige m hting op de v o g s a Groene it en een ho garant voor . Groe- le ken in de nie et. U kan bij ons ee o n d uwste n . g e d O s b a t f est aan el v un n ont wik kelinge olgt de inte de afwerkin e rustiek… u houdt van s designs en m keuze g t n op h r ateriav r . ie a o k o u m r r B t o in r e en ns et vlak z im van wo ds en 1no oek ons op W is elke klant alistisch of v-11 no ninginu o nie oneste v tica Lim k. 10% ko rting op burgha bestell l ingen t ijdens d Caetsbe e beurs ekstraa

t 16 (zijs tra Tel. +32 at Taunusweg ), 374 (0)89 www.g Open va roenen 65 98 56 – fax 0 Munsterbilz n maand dael.or g / info@ +32 (0)89 62 29 en ag t/m v 0 groene rijdag va ndael.o 6 n 9u30 t Zaterdag r g o t 1 van 7.3

9u30 t/m

0u 17u00. Z en op afspraak ondag g esloten

vw94069336.01


D

Zo


Bybo-L Helga (B

ybo-Lin

o) & Kr

ino & A vanzati

ista (Av anzati) van ied toveren op he ere kla nt een t gezicht glimlac h.

Bybo-L in radijs v o is werkeli oor kid jk aan kin s & co. een echt s p modieu der- en jeugd Een exclusie rookjespave scha schoen s en st Avanza t eeds e en tikje en. Comfort a kist zato’, ti komt van h e bel, w glamou voerste at vooruits t Italiaanse w reus. r K r is ta kies treven bete oord ‘avanblik altij tm k modeh d de mooiste et een vooru ent. Zaak collect uis gen ies uit. itstrevende we kla ieten w n In naar de ten mogen a e nu iedere d ons eigen dvisere ag wan outfit m n ne in et net dat tikk hun zoekto er cht eltje m eer.

Diester steen INFO@B weg 205, 3510 K YBO-LI NO.BE, ermt, tel. 011/7 WWW.B 6 YBO-LI .14.11 OPEN: D N O.BE iza 1 on.:

10u00-1

0 3u00. Ge u00-12u30 en 1 3u sloten: m aandag 30-18u30 + feestd ag

Dieste

rsteen OPEN: D tel. 011 21 44 8 weg 211, 3510 K 0 i.-Woe.e Vr.: 10u- , www.avanzat rmt i.be 1 2 u 3 0 en Do.: 10u -12u30 e 13u30-18u n 13 Za 1 e zonda g van de .: 10u-18u. Ma.: u30-17u g maand o pen van esloten 10u-13u vw94069789.01


Zien en Koen e n

Gythe

gezien

helpen

worden

u zoek e Ser vice n naar een le uk en tevr edenhe e bril en haa rs id kom en op d cherp zicht. e 1e pla ats!

Het un ie is het a ke aan De Bri a lS gezicht nbod van mo tudio en De B n Voor elk is uniek, elke turen en het rilBoutique c met Kid e klant is er e klant heeft un oncept. Elk we voor ied ereen ie e s, Spo samen ee rt, Opt n specifieke ke noden. optiekz iek en ring en meer dan 30 n unieke oplo a o Boutiq ue bie ak: techno pleidingen vo jaar internat ssing! Met den lo io steeds gieĂŤn op de lgen wij trend nale er vas en nie centraa voet. D uw l! e klant st aat h e ier

De Bril s Optiek, tudio K Stroban ids, Sport dersple 3590 Di in 1 e Tel. 011 penbeek / www.d 23.38.46 ebrilstu dio.be

D Diester e Brilboutique steenw eg 20 3510 Ke 9A rmt Te www.d l. 011/91.86.81 ebrilstu dio.be

DE

BOUTIQUE vw94069319.01


Investe Daphn

Institu t in anti- e Hasselt by a & huid ging , afslan Daphne Gijs e k v beste a erberteringe ing , laserbeh n is expert n Result fslankbehand . I-Lipo won andelingen a e elke be ten zijn vaak ling van het de titel van zichtba ja handeli ar en v ar in Parijs. ng . erbete ren na

e Gijse

n is de

er in‌ jezelf. Dat is lu xe.

ondern

emend

e jonge vrou Institut w achter e Hass elt

Boek s n resulta el je vrijblijve a nde tes Nieuw t. tsessie : met dir verbra Vacustep me ect nder v t oor bil infrarood, d result a len, bu at: ste it is d e rk strakke ik r figuur. verminderd en benen! vete cellu litis en Het een

Kuringe

rsteenw 011 35 3 eg 337, Hass elt 82 www.s info@ilipo.be 8, 0471 65 83 9 , choonh 2 eidsins www.ilipo.b tituut-h e asselt.b e

fd94069315.01


een vas

te waar

Al 24 ja ar de in de sector Kiezen voor gaat va vakmanscha p n een le ien dak ‌ je.

Het dy n en ech amische duo tgenoo binnen t Luigi zaakvoerders d P ter van ienst onders alermo, wor Carla Dirkx d van top werkt s Luigi. Deze s teund door K t vanuit de kwalite r in p is in e d it (me t c e s Belg ia l, e li in do kant. D s e dubb d 1998 altijd mt in overzetd ch- dienst iĂŤ geproduce t 30 jaar gara aken ntie) w erd. De elwand best aa et deze ord oo t ige alu lf zinc da de fabri- a k houten co uit er varen v eigen plaatsin en lsook is aklui. Z nstruc kpanne gstie ij olatie e n n zinkw s, roofing en plaatsen erk. pannen ,

OVERZE TDAKEN DAKWE RKEN S www.d

MEETS

H akwerk oogstraat 39 3 68 ensmee ts.be | i 0 Neeroetere n nfo@da kwerke -Maaseik n infolijn smeets.be : 089 86 43 18

cd 94069757.01


Schoon Wellne ssprodu heidsbehand elingen cten, vo Raf Co omans o en r en Ann jouw M ook ee Vanhove st artten n zaak e -Time ! vo om com pleet torig jaar naast zaken in t rust t ek d omen in

es een we tressvolle ICT -w reld va n ver w ereld ennerij .

Bij ons wellne vind je (bijna ) s schoon s en ver zorg alles voor je p in h Alle m eidsbehand g . Zowel pr ersoonlijke elingen oderne oducte Imoove . n als verlies, maar technie ook be termijn tijdse b , Lumi8, E-m ken, zoals on h e e Bij onz wordt nages oud van gew haring nadering van d zorgen voo ze Slimline, icht op treeft. e p r o d enz. M r a u lange ducten cten vin aar ook fslanken, an een eigenvind je , p d r o je t eĂŻnepro ti-aging de klas bij ons t v h e e r e z , o p . U kan e siek be r , handeli ont- voor jegingsproduc ducten (Kyalin rovence-proten, on Onlang r zelf ook vee ngen & eigen ja l d s le N e cuzzi, a rhouds Lignavita), aast on afslank lanceerden ren in onze prod c s c s e c s -conce h w pt I-Sli we het nie orkshops. privĂŠ wellne oonheidssalo soires, enz. ucten m, waa s uwe to s n E W e li g n e t tea llux onze lu rbij sne t xueuze l gewic aal- steeds m van profes . sionele htsvoor u medew klaar. erkers st aat

Graaf d

e Theux

laan 25

(Suska-

/3, Heus den-Zo lder te Berg - a l. 011 45 82 42 chter E urosys)

vw94067140.01


Ooster

Een vur ige pas sie voor int erieur.

bosch

Benny e

n Frank zij binnen n reeds jaren afwerk a ing van ctief in de woning en.

Bij Oos t vorm. erbosch krijge In de r iante s n uw ideeën uit een h ru ru rastege im aanbod v owroom kan imte en opdrin a u g advies ls en brievenb n haarden, te kiezen sionee erige verkop , een r g u e s ls s e , n. Een l en ee terers ma uime k ser vice de groot a e anwez rlijk advies, e ar wel profe len van en een eerlijk uze, een uits skundig ig e sen o e te e de troe aa n gratis ven va prijs zijn maa kende ontwe nbod en... te ntzettend v o lg n Oost r r n e p e ns all nke e erbosc en stijl. uw persoon n vrijblijvend en tijde h. Gee lijk plan e n nen, bu offerte dgette n www.o

tel 089 4

12368 |

TERBOS osterbo

sch.be

CH

haar d Ka en - te 418158 pittelstraat 4 gels | info@o – KMOtuin zone “S osterbo Open va open op p s e c l h n v .b e m r e ” aan | www.o |B zaterdag osterbo ilzen voormid dag tot vrijdag sch.be van 8-1 dag van

fax 089

8-12 uur,

2u zon- en f ur en van 13-18 eestdag u en: geslo ur, ten

fd94070206.01


Vakanti e Zaakvo

en rust

aan hui

s

erders Luc najaar ien, Greta, G hun 25 u jarig be nther en Elk e st aan v an ’t H vieren dit ovenie rtje.

De vern timent ieuwde zaak h . ook vo Wij bieden a eeft een uitg ll e o Onze s r jouw huisd es aan voor d breid assorie p e tuin, Onze e water e ecialisatie da ren. maar ig arenteg n z wemba en plaatsing w e ll n het gro d, koisdiens otste a ess te maken en is alles wa D e t re sierw een gr s ote afd sortiment fo heeft. Wij he t met aang ellness afde of zwemvijv aliseert jouw li e nteinen er va eling v koi en b n s b g c en M h s oo alle and in ate voo reven door t t aat bij ons n A tot Z. ere vijv r de vijver m Belgie en o ook r p d m e infra er visse et Japa voor de roodca erken zoals hoog n. nse bines e H Voor kw jaccuzi’s. n Venic ealth e spa bij ons aliteit ,degeli jkheid aan he en nas t juiste er vice adres. ben je

Dorpss traa www.h t 18, Wellen, t e ovenier tje, ww l. 012/74 53 60 w.saka ikoi.be

vw94069337.01


Haal bu

iten naa

r binne

n

Met ee onderd n veranda w or eel van je inter dt je huis uit g ieur. H et spre ebreid naar d ekt voo e r zich d tuin. Als het at u vo or een ware wordt d dergeli e tuin e jk pr en gaat bij oject te rade vakme nsen.

Mariell e da’s uit en Wim, he t sing vo Kermt, zorg duo achter C t als mo or jullie klein voor de per MW Verandern. e parad fe ijs, zow cte oplos- wij steeds ee n scher Wim, a el klas CMW w p siek l bestell 25 jaar actie e en transpar profiel, erkt met het f als on in ante off g v a n u d k dern it a a erte e e t to loze pla gar rst Bij CM atsing t z op en zorg emer, volgt . W vind ant staat voor duurzame Ali e t n v p eerlijk t u gee o d o lastpleverin e bes or een de a U hoeft vlekg. Ên bud dvies op ma n gladde verk te kwaliteit. a ll e en nog at o get. N comfor aast ee van uw mo pers, maar m t a v ar te an uw ge K n plan op ma lijkheden d om zeker ee prachtige C genieten van MW ve ns lang at, ma a het g o p ken zondag ra s 20 okto tijdens onze nda. ber van opende ur14u tot 17u !

Diester

steenw eg T. 011 2 193, 3510 Hass 22 243, Maanda GSM. 0 elt - Kermt g 10.00 497 08 5 Vrijdag 1 1 W 5 .0 0 u. Dins 1 76 0.00 - 16 oensdag Ges d a g 10.0 loten. .30 u

. Zaterda

g 14.00

0 - 15.00 Donderd - 18.00 u ag 10.00 - 15.00 u. . Zondag u Gesloten . .

vw94070560.01


Betaalb

are kwa het vak liteit, liefde vo en voor o de klan r t Yvette

laat ha a van ha r klanten gen ar 20-ja rige er ieten varing

Wat is De juis belangrijk bij t lichaam e maat, het het kopen v m a kwalite past en een odel dat het n lingerie? correct it. Daa Onze m kennis r gaan e verho best bij uw erken oog vo van zaken, m we voor bij O uding prijs- goed zittend zijn degelijk or det a , stijlvo et liefd en niet h B S ij ons k il. l, verra e voor iBo, met d ssend het vak goed z rijgt u een dip uur. ittende loma v en b an “dam oxersh bh” of e met e Tot bin ort”. U staat “heer met en centraa nenkor e t! l. De re en knappe st is bla bla.

Opening

Luikers

teenwe g 659, Tel. 011 Hasselt suren: v an maan www.o 42 06 60 dag tot z hsibo.b aterdag e va

Ruime p

n 9.30 arking v tot 18.00 u oor de d eur!

fd94069323.01


Thuisko m van het en in de char m landeli jk wone e n

Bij me u vindt u belen Sint-J niet min o belen, der da zef te Heus a verlich angepaste d n 2500 m² lan den-Zolder t d e steeds ing . Dit alles coratie en b elijke meu- tot het perso ijbehor in een wissele naliser naar m en e u nd dec a or. Ruimiterst gezellig de import at ,indeling & n van uw aan kop kunnen e moge k en p rijs -kw lijkhed we gar leur. Dankzij o en en dit aliteits en m a nze eig n t s t aa ve ogen g eloven rhouding. Als n voor de be en , zijn w ste w e on e een u nicum ze klanten in Limb urg.

Zo. van 1

Koolmi jnla tel. 011 an 423, Heusd -57 3 en-Z www.s 9 04, fax 011-5 older 7 int-joze fmeube 39 05 len.be Dagelijk s

open van 9.00 u 3.30 u. t Za. van 10.00 . tot 18.00 u. ot 18.00 u u. Maan . tot 18.00 u. dag geslo ten.

vw94069333.01


een stij Droom je van lvol inte rieur?

Ontdek

dan nu

de nieu wste te

ge

Actiew lcollecties in o nz eek va n 19 to e showroom! t Doe nu 27 oktobe r uw vo ordeel!

Eigen

Valken b Vloer

plaats

ingsdie

nst!

orgh

en & w Nieuws andte traat 19 ge 6, Di

epe ls 22 21 42 nbeek (baan G e n w k ww.vlo Open: m eren-va Diepenbeek) a-di-dolkenbor vr van 10 IEDERE ZOND gh.be AG OPE tot 18 Tel. 011 /

u. Za van

N 10 tot 17 VAN 13-17 UUR u. Wo ge sloten.

fd94066246.01


IN BEELD · Mobisol · Linx Hasselt Linx Leuven · Raepers · Boetiek Pexsters · Charlotte · JMB Matrassen · Elegance Lingerie · Fraikin · Bakkerij Vangrootloon · De Ce Floor · Lingerie Edelweis · Groenendael · Bybo-Lino Avanzati · De Brilstudio De Brilboutique · Institute Hasselt · Smeets Dakwerken · Wellness Boetiek · Oosterbosch · ‘t hoveniertje · CMW Veranda’s · Oh Si Bo! · Sint-Jozef meubelen · Valkenborgh Vloeren & Wandtegels

Een bijlage in

JET LIMBURG: Zuid  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you