Page 1

IN BEELD Met passie en vakkennis hebben ze hun eigen zaak uitgebouwd tot een succes. In deze bijzondere bijlage brengen we voor één keer ook de zaakvoerders zélf in beeld. Allemaal met hun beste glimlach, poseerden ze voor de lens van de Jet-fotograaf. Het resultaat is deze unieke bijlage met naast de beste shoppingadressen in uw regio, een portret van de zaakvoerders achter het commerciële succes.


Looks & 25 jaar Vision ervarin g

Zaa er varin kvoerster Ka ga rin zij haar ls opticien / o e Hoydonckx nieuwe ptome trist. E heeft meer d stijlv ste en olle zaak in K en jaar geled an 25 jaar o meest e moder ersel, één va n opende ne optie n kzaken de grootin Belg ië.

De naa m concep “Looks & Vis tie van t. “Vision”: ee ion” staat voo b zen, … rillen, zonne n zeer uitgeb r een totaalbrillen, , van all reide c o “Looks c e ”: afsla topmerken e ontactlenzen llecten van nken o , gla n a lle prijs nder be Rainph klass g arma e n perso eleiding? Pro en. d nal coa ching, uccos-

metica , Looks & gelaatsverzo king m Vision heeft rgingsproduk e e t ten aan t AudioNova en exclusieve en… en bied . Bij Lo oks & V assortim t gratis samenweris vinden ent gehoor ion kunt u ee gehoortesappara . ten en n uitgebreid toebeh oren

Pastoor

Maanda

g - vrijda

Mevisla

g: 09.30

an 4 | K oe www.lo rsel | 011 762 4 3 oksand vision.b 2 e

-12.00u. en Zaterdag 13.00-18.30u. : 09.30-1 7.30 u

cd 94067606.01


Bakker ij Vangr artisan ootloon aal, kw , aliteit e n vers Welkom bij d nog ov er de fi e grootste am nesses b van he achtelijke ba kk t echte bakker erij, waar me sambt beschik n t.

Bakker ij gebak v Vangrootlo o markte oornamelijk a n levert ver a s n Onze e , koude bakk n zijn eigen fi brood en lialen, s e ig r e ij e n n w en inst een te uperinkels e a b een ge room voor e eschikken a llingen. llemaa urig ko en hee l pje kof r fie, alle lijk vers geb over a rlei kle ine sna kje, cks.

U vind t Diest, onze winkels G ven, M enk, Hasselt terug in Aars a c den, Tie asmechelen, , Heusden, L hot, Alken, a S n c e h n e , rpenhe nden, LeuTonger Een te uv en a dag en m van een 2 , Waterschei el, Sint-Trui5 nacht a e an de k 0-tal medewe n Wellen. ar van V rk angroo ers trekt tloon.

cd 94070722.01


Thuisko m van het en in de char m landeli jk wone e n

Bij me u vindt u belen Sint-J niet min o belen, der da zef te Heus a verlich angepaste d n 2500 m² lan den-Zolder t d e steeds ing . Dit alles coratie en b elijke meu- tot het perso ijbehor in een wissele naliser naar m en e u nd dec a or. Ruimiterst gezellig de import at ,indeling & n van uw aan kop kunnen e moge k en p rijs -kw lijkhed we gar leur. Dankzij o en en dit aliteits en m a nze eig n t s t aa ve ogen g eloven rhouding. Als n voor de be en , zijn w ste w e on e een u nicum ze klanten in Limb urg.

Zo. van 1

Koolmi jnla tel. 011 an 423, Heusd -57 3 en-Z www.s 9 04, fax 011-5 older 7 int-joze fmeube 39 05 len.be Dagelijk s

open van 9.00 u 3.30 u. t Za. van 10.00 . tot 18.00 u. ot 18.00 u u. Maan . tot 18.00 u. dag geslo ten.

vw94069333.01


Uw we belevin llness g thuis

Jan Va Sinds 2 nnerem en L in 0 06 op enden da Jordens h ze hun e eigen d bben reeds 1 etailha ndel “S 5 jaar er varin g in pamom ents” in spa’s. Halen.

Spamo me Spas e nts verdeelt n B-int ense in Dimension O ne frarood sauna’s .

De voo rnaa hun sp mste voorde a’s eve le n op ee n van n rijtje: En Steeds kristalh ergiezuinig elder w ater Top 2 10 jaar kwaliteit van 4h filtratie gara mat 5 jaar f ntie op ultra erialen life ree “om nium & kuip care”

Industr www.s iepark 1110-3 5 pamom ents.be 45 Halen - 013 / - info@ spamom 55 54 72 ents.be

fd94069162.01


Uw ove 12 maan rdekt terras … den gen ieten !

Beste J Mag ik et-lezer, Scheep me even vo o kracht ers, en al bij rstellen : Ik a Naast m chter de firm na 17 jaar d ben Robby e a gepoor aatwerk in zo Mobisol uit stuwende Dilsen. ten rich nwerin terraso g, rollu ten mij ik v En ik d erkappingen n team en ik en en garaaag u u en buit o it … enruim ns ook op tes.

Bent u te over van plan om in de t d oekom ren zon ekken en er s e beslist der comprom en buitenruimt uw terras aan het is te te c s e n ? u met D ju reëan be iste a o reren e nze persoon dres! Ik verze nt u bij ons li k kunnen n binnen uw jke aanpak k er u dat we unnen budget insp Graag realiseren. e e n droo tot binn mproje ienkort ct … R.S.

Mobiso

l Dilsen , Rijk Dilsen- sweg 92 Stokke 089 79 2 m | 9 99 www.m o info@m bisol.be obisol.b e

cd 94069202.01


Betaalb

are kwa het vak liteit, liefde vo en voor o de klan r t Yvette

laat ha a van ha r klanten gen ar 20-ja rige er ieten varing

Wat is De juis belangrijk bij t lichaam e maat, het het kopen v m a kwalite past en een odel dat het n lingerie? correct it. Daa Onze m kennis r gaan e verho best bij uw erken oog vo van zaken, m we voor bij O uding prijs- goed zittend zijn degelijk or det a , stijlvo et liefd en niet h B S ij ons k il. l, verra e voor iBo, met d ssend het vak goed z rijgt u een dip uur. ittende loma v en b an “dam oxersh bh” of e met e Tot bin ort”. U staat “heer met en centraa nenkor e t! l. De re en knappe st is bla bla.

Opening

Luikers

teenwe g 659, Tel. 011 Hasselt suren: v an maan www.o 42 06 60 dag tot z hsibo.b aterdag e va

Ruime p

n 9.30 arking v tot 18.00 u oor de d eur!

fd94069323.01


Uw nac htrust‌ Onze zo rg!

Al 23 ja ar z dat de orgt Johan Sim men on matras sen een goe s van JMB M de sen die a hij zelf nachtrust kr trassen er voo ijgen d maakt, r an op maa t van d kzij de e klant .

JMB M sen in atrassen ma een ga alle afmetin akt alle soor g t r meer d antie. Ze heb en, en dat t en matrase a rechtstr n 40 soorten ben een asso lkens met beste kunne n verkoo senbed eeks verkope matrassen e rtiment van p krijgt adviseren. O n n r ok de s ij m d veel aa v f, o a a n o k t uit hun unnen rass rdat ze bieden e n ze eig . lattenb en en boxsp dacht. Naast r vice na de toonza Door hun ru steeds de laa en matraso r a in d e g m s almede , s g im D v , ste prij erkoop lle soorten eze sp kussen e er va werker z e e s r n c in , ia d g alzaak ekbedd t JMB ook s hoe z inspira is e hun weten de e t klanten over va ie op te doen dus het idea n en meer. le n uw s het laapkamvoor een voll adres om edige m er. ake-

www.jm

Kaulille

rweg 33

A , 3950 BO Tel. 089 CHOLT , jmb.m Opening /46 atrasse suren: M n@skyn 77 74 a 13u30 et.be 13u30 tot 18 b-matra

ssen.be

u, Di t.e.m tot 18u.Z ate .V Zondag rdag: 9u tot 12u r 9u tot 12u en en maan dagvoor en 14u tot 17u. middag gesloten


Haal bu

iten naa

r binne

n

Met ee onderd n veranda w or eel van je inter dt je huis uit g ieur. H et spre ebreid naar d ekt voo e r zich d tuin. Als het at u vo or een ware wordt d dergeli e tuin e jk pr en gaat bij oject te rade vakme nsen.

Mariell e da’s uit en Wim, he t sing vo Kermt, zorg duo achter C t als mo or jullie klein voor de per MW Verandern. e parad fe ijs, zow cte oplos- wij steeds ee n scher Wim, a el klas CMW w p siek l bestell 25 jaar actie e en transpar profiel, erkt met het f als on in ante off g v a n u d k dern it a a erte e e t to loze pla gar rst Bij CM atsing t z op en zorg emer, volgt . W vind ant staat voor duurzame Ali e t n v p eerlijk t u gee o d o lastpleverin e bes or een de a U hoeft vlekg. Ên bud dvies op ma n gladde verk te kwaliteit. a ll e en nog at o get. N comfor aast ee van uw mo pers, maar m t a v ar te an uw ge K n plan op ma lijkheden d om zeker ee prachtige C genieten van MW ve ns lang at, ma a het g o p ken zondag ra s 20 okto tijdens onze nda. ber van opende ur14u tot 17u !

Diester

steenw eg T. 011 2 193, 3510 Hass 22 243, Maanda GSM. 0 elt - Kermt g 10.00 497 08 5 Vrijdag 1 1 W 5 .0 0 u. Dins 1 76 0.00 - 16 oensdag Ges d a g 10.0 loten. .30 u

. Zaterda

g 14.00

0 - 15.00 Donderd - 18.00 u ag 10.00 - 15.00 u. . Zondag u Gesloten . .

vw94070560.01


Vakanti e Zaakvo

en rust

aan hui

s

erders Luc najaar ien, Greta, G hun 25 u jarig be nther en Elk e st aan v an ’t H vieren dit ovenie rtje.

De vern timent ieuwde zaak h . ook vo Wij bieden a eeft een uitg ll e o Onze s r jouw huisd es aan voor d breid assorie p e tuin, Onze e water e ecialisatie da ren. maar ig arenteg n z wemba en plaatsing w e ll n het gro d, koisdiens otste a ess te maken en is alles wa D e t re sierw een gr s ote afd sortiment fo heeft. Wij he t met aang ellness afde of zwemvijv aliseert jouw li e nteinen er va eling v koi en b n s b g c en M h s oo alle and in ate voo reven door t t aat bij ons n A tot Z. ere vijv r de vijver m Belgie en o ook r p d m e infra er visse et Japa voor de roodca erken zoals hoog n. nse bines e H Voor kw jaccuzi’s. n Venic ealth e spa bij ons aliteit ,degeli jkheid aan he en nas t juiste er vice adres. ben je

Dorpss traa www.h t 18, Wellen, t e ovenier tje, ww l. 012/74 53 60 w.saka ikoi.be

vw94069337.01


Service , vakke en kwa nnis liteit Lingerie

Edelwe

is is al 30 en een jaar toonaang gevest e igde w vend aarde!

Bij Lin g persoo erie Edelwe is nlijke a anpak h te Peer vin moet z d ic tengaa h op zijn ge eel belangrijk en wij een . m n vinden een goed g ak voelen en Iedere klant Wij hebben e e en bree kleding de nieu wij dat wij co voel hebben bij het buid ntinu m . wste m manne en badmode aanbod in lin oeten Daarnaast odetre ge n , voor zo e n dat v bijblijve nds. gespec wel v rie, nachtoor a n in jongere ialiseerd in gr lle leeftijden rouwen als . o Hilde, A meisjes. U k tere cupmat We zijn ook en rij nja, Ur sula en gt deskundig , ook voor advies Denise van .

Oud

estraat Ope 24 ,P di tem v ningsuren: ma: 011 63 2 eer rij: 9.30u 9.30u to 1 50 t1 tot 12.00 u en nam 2.00u, namidda g ge idda za: 9.30u g van 13.30u to sloten t1 tot 17.00 , zo: ges 8.00 loten

Logo

Linger styLin ie g

erkend e spec ia

aLzaak


Ooster

Een vur ige pas sie voor int erieur.

bosch

Benny e

n Frank zij binnen n reeds jaren afwerk a ing van ctief in de woning en.

Bij Oos t vorm. erbosch krijge In de r iante s n uw ideeën uit een h ru ru rastege im aanbod v owroom kan imte en opdrin a u g advies ls en brievenb n haarden, te kiezen sionee erige verkop , een r g u e s ls s e , n. Een l en ee terers ma uime k ser vice de groot a e anwez rlijk advies, e ar wel profe len van en een eerlijk uze, een uits skundig ig e sen o e te e de troe aa n gratis ven va prijs zijn maa kende ontwe nbod en... te ntzettend v o lg n Oost r r n e p e ns all nke e erbosc en stijl. uw persoon n vrijblijvend en tijde h. Gee lijk plan e n nen, bu offerte dgette n www.o

tel 089 4

12368 |

TERBOS osterbo

sch.be

CH

haar d Ka en - te 418158 pittelstraat 4 gels | info@o – KMOtuin zone “S osterbo Open va open op p s e c l h n v .b e m r e ” aan | www.o |B zaterdag osterbo ilzen voormid dag tot vrijdag sch.be van 8-1 dag van

fax 089

8-12 uur,

2u zon- en f ur en van 13-18 eestdag u en: geslo ur, ten

fd94070206.01


In Bilze

Al 20 ja Limbur ar is Mode C h g op til, s . Nu staat er arlotte een b e Contin pannende tijd een grote ve grip in rbouwin uĂŻteit is en wor wordt den ve alvast v g o Verjong pgevolgd doo erzekerd: m r wacht. oeder C ing is e r docht hris er en feit, ook in Charlotte. de coll ecties!

Open din

sdag t.e

Passie v zit in deoor mode familie !

n bevin

dt zich

dĂŠ spe

ciaalza a 40 t.e.mk voor mode va . 54 vo or jong n maat en oud .

Mode is klassie steeds in ve k r mode. heeft plaats andering, he t geruim Wij bie d voor vroegere den u e leeftijd merken loze en mod kwalite collectie aan erne multimet ee it en pa n meer svorm. waarde in

R www.c omboutstraat maat 4 0 tot 54 harlotte 2 bilzen.b 4, 3740 Bilzen .m. zate , e 0 , info@c rdag 9.3 8 0-18.00 harlotte 9/515.466 uur, zond bilzen.b e ag en m

Gratis p aandag geslote arking a an de de n. ur.

94067011.01


Investe Daphn

Institu t in anti- e Hasselt by a & huid ging , afslan Daphne Gijs e k v beste a erberteringe ing , laserbeh n is expert n Result fslankbehand . I-Lipo won andelingen a e elke be ten zijn vaak ling van het de titel van zichtba ja handeli ar en v ar in Parijs. ng . erbete ren na

e Gijse

n is de

er in‌ jezelf. Dat is lu xe.

ondern

emend

e jonge vrou Institut w achter e Hass elt

Boek s n resulta el je vrijblijve a nde tes Nieuw t. tsessie : met dir verbra Vacustep me ect nder v t oor bil infrarood, d result a len, bu at: ste it is d e rk strakke ik r figuur. verminderd en benen! vete cellu litis en Het een

Kuringe

rsteenw 011 35 3 eg 337, Hass elt 82 www.s info@ilipo.be 8, 0471 65 83 9 , choonh 2 eidsins www.ilipo.b tituut-h e asselt.b e

fd94069315.01


Schoon Wellne ssprodu heidsbehand elingen cten, vo Raf Co omans o en r jouw M en An ook ee n Vanhove st a n zaak e-Time om comrtten vorig ja ar naas pleet to ! t za t rust te

k komen en in de stre ss in een wereld volle ICT-we re van ve r wenn ld erij.

Bij ons wellne vind je (bijna ) s schoon s en ver zorg alles voor je p in h Alle m eidsbehand g . Zowel pr ersoonlijke e o oducte Imoove derne technie lingen. n als verlies, maar , ook be k termijn L e u n m , z i8, E-m tijdse b oals on h e e Bij onz wordt nages oud van gew haring nadering van d zorgen voo ze Slimline, icht op treeft. e p r o d enz. M r a u lange d e fs c u e ten v lank cten n eig aa vind je bij ons r ook de klas en, anti-aging en- ver zo , proteĂŻnepro ind je thee, p . U kan e siek be rgingsp , ont d rovenc ucten handeli Onlang r zelf ook vee ngen voor je eigen roducten, on (Kyalin & Lign e-prol d s avita), le ja N e r la c r a e h u a nce n in oud zzi, st o afslank -conce erden we h onze worksh privĂŠ w ns schoonheidaccessoires, sproducten pt I-Sli e o e t e ps. E s n nieu m, waa en tea llness Wellux salon ligt onz z. rbij sne we tot aale luxue l gewic steeds m van profess . uze htsionele m voor u klaar. edewe rkers s t aat

Graaf d

e Theux

laan 25

/3, Heus den-Zo lder te (SuskaBerg - a l. 011 45 82 42 chter E urosys)

vw94067140.01


Realise

er je dr

oom, cr

eëer sfe

er

Joël Kr ol zoon John E van voetball e len is a l 4 jaar r Ruud Krol e n de drijv ende k stiefzoon van racht s amen m oprichter Gr oe et zijn team a nendael/Lim b chter G roenen utex dael.

Wij gaa aan uw n tot het uite r opmet interieurdromste om vorm ing , pr t nendae oductie en door nauwe geven ric kwalite l staat immer en plaatsin keurige m hting op de v o g s a Groene it en een ho garant voor . Groe- le ken in de nie et. U kan bij ons ee o n d uwste n . g e d O s b a t f est aan el v un n ont wik kelinge olgt de inte de afwerkin e rustiek… u houdt van s designs en m keuze g t n op h r ateriav r . ie a o k o u m r r B t o in r e en ns et vlak z im van wo ds en 1no oek ons op W is elke klant alistisch of v-11 no ninginu o nie oneste v tica Lim k. 10% ko rting op burgha bestell l ingen t ijdens d Caetsbe e beurs ekstraa

t 16 (zijs tra Tel. +32 at Taunusweg ), 374 (0)89 www.g Open va roenen 65 98 56 – fax 0 Munsterbilz n maand dael.or g / info@ +32 (0)89 62 29 en ag t/m v 0 groene rijdag va ndael.o 6 n 9u30 t Zaterdag r g o t 1 van 7.3

9u30 t/m

0u 17u00. Z en op afspraak ondag g esloten

vw94069336.01


Acties doe-he voor de t-zelver !

25% k orting* 20% k op Sigma en orting* Sikken s o Promo p behang in v ver ven ties op oorraa v *tot 15 loerbekledin d novem ber 201 g 3

Bezoek

zeker o n

VerVen

Grende

Zat.: 8.3

lbaan 9

Profe

· Diepe

ze web s

· behan

ssion

g · gord

ite: ww

ijnen · o

w.dece fl

Vergor

dijnen

eel ad vies e n vak man

nbeek C

entrum

oor.be

· Vloere

n

schap

· Tel 01 1 / 32 30

O 63 0 - 17 u. pen: ma. - vr.: 8.3 doorlope 0 nd. Zon - 12 en 13.30 - en fees 1 tdagen g 8.30 u. esloten.

fd94069195.01


Een gez ond gew icht, een goe d gevoe l

diabete

Een ru im onder 1 e keuze v an pro Iedere dak. teïnep e roduct en gezond n is het er o v e e voor ie eetgewoon r eens, stre d t wil gen er die met vo en en meer b ven naar lle teug ieten. e en van weging het lev en

Maasm e Heusde chelen, Oude R n-Zolde r, Terlae ijksbaan 4 menlaa n1 www.d ietcent 0497/859232

erlimbu

rg.be

w w w.

dietc

enter

limbu

LIMBURG

Een ge z een ge ond gewicht zonder is de e Diet C leven, erste s e t ap naa mogeli nter Limburg r jkhede b n aan o iedt u vers recte m m c en kom anier je eetg op een veilig hillende e Van pro af te maken m woonten bij e en cort leiding teïnedieet on et de overtoll e sturen der pro ige kilo (6-8 kg fe een ge ’s zonde /maand), com ssionele beg . voedin ebinatie g. dieet to t

Ca s educ roline Ambro ator, be o geleidt s, diëtiste, s portdië al mee tist rd naar ee an 15 jaar me e en n n gezo nd gew sen icht.

rg.be

fd94069577.01


Reeds m eer dan 25 jaar haar kl advisee anten m rt Ilse G et een g era root en thousia rd sme

Zaakvo e eigen z rster Ilse Ge a r persoo ak aanwezig ard is steeds nlijk en z z profess odat ze haar elf in haar klanten ioneel advies e kan ge en ven.

Koolmi

jnlaan 2

Ser vice maar o en vakkennis o k g e t e n . k h e t e s t h e t omen op de eerste ische w Haar m pla er goed or o uitzien tto is: “Eerst dt zeker niet ats .� goed z v ien en erdan

37, 3582

Beringe n-Mij info@O n, Tel: 011/42.0 ptiekIls 8 eGerard .97 Opening .be sure

dinsdag

-vrijdag n: maandag va n v zaterdag an 9.00 - 12.00 13.30 - 19.00 u en 13.30 . van 9.00 -19.00 u - 12.00 u . . of op a fspraak

vw94069294.01


een stij Droom je van lvol inte rieur?

Ontdek

dan nu

de nieu wste te

ge

Actiew lcollecties in o nz eek va n 19 to e showroom! t Doe nu 27 oktobe r uw vo ordeel!

Eigen

Valken b Vloer

Open: m

plaats

ingsdie

nst!

orgh

en & w Nieuws andte traat 19 gels Tel. 011 6, Diepenbeek /22 21 4

2 - www(baan Genk-D iep .vloeren a-di-do-valken enbeek) vr van 10 IEDERE ZOND borgh.b AG O e tot

18 u. Za

P van 10 t EN VAN 13-17 ot 17 u. Wo gesloUUR ten.

fd94066246.01


duizend Lingerie voo r -en-één nacht

Lingerie badmo Elégance is d de. Zaa kvoers é specialist in ter Rein li Verbru ngerie, nac verrass gghe zorgt htmode en ste ende, n ieuwe eds voor collect ies!

Bij ons k lingerie oopt u niet all ; primer ook een per een de meest fe e gegote n. W ij geven cte pasvorm verleidelijke n Met tro rond hun lic dames de b en comfort h eha die in-shop ts kunnen wij aam zit. als de van Ph ax aan opening van kondig e en in o en shopnze win kel

te Gen k vanaf n . De volledig e o Voor h vember in d badmode-co e e ll aanbod ren en kinde winkel hang ectie zal er e én u vin in nachtgoed ren hebben w n. , dt bij o lie! ns ook ondergoed é ij een leuk Woody n voor de badmode hele fa mi-

Klo Hoogst kstraat 10 360 raat 18 3670 Me 0 Genk 089 75 Ontdek o 75 euwen ns ruime 011 79 3 30 1 69 aanbod in www.e onze websho legance p lingerie op .be Ling erie

fd94069331.01


Zien en Koen e n

Gythe

gezien

helpen

worden

u zoek e Ser vice n naar een le uk en tevr edenhe e bril en haa rs id kom en op d cherp zicht. e 1e pla ats!

Het un ie is het a ke aan De Bri a lS gezicht nbod van mo tudio en De B n Voor elk is uniek, elke turen en het rilBoutique concep k e we voo la k n la t n h met Kid t is ee t. s, Spo er een spec ft unieke nod Elk samen r iedereen ee rt, Opt ifieke o e n un mee n . ring iek en p en ople r dan 30 jaa ieke oplossin Boutiq tiekzaak: r intern id g! Met in techno ue bie gen vo atio den lo steeds gieĂŤn op de lgen wij trend nale er vase centraa voet. D l! e klant n nieuwe st aat h ier

De Bril s Optiek, tudio K Stroban ids, Sport dersple 3590 Di in 1 e Tel. 011 penbeek / www.d 23.38.46 ebrilstu dio.be

D Diester e Brilboutique steenw eg 209A 351 Tel. 011 0 Kermt /91 www.d ebrilstu .86.81 dio.be

DE

BOUTIQUE vw94069319.01


hun co

llectie

linx, ‌ alleen b meer dan ruidsju rken

Ele 2014 v ni & Tuur Th oor, die ys ook ze -Kapodistrias er draa gbare d stellen met ple amesju rken om zier vat.

L in x is e e n con RAFFA c E Leuven LLI. Alleen in e p t w in ke l v o k Kom ze an je de co nze winkels a n L IN E A in Hass mplete bij ons gegara e ontdek ken en collectie vin lt en getoo ndeerd bij L nd den. je trouw in en kleu op onze site x. Heel wa dag be gint ren voo t k r u gem unnen in dive modellen r aakt w orden. se stoffen

Kapelst

Ha Haverm sselt arkt 2 hasselt tel. 011/27.43.2 9 @linx-f ashion.b 7 e raat 20,

Geslote op zonda n g

leuven vismark tel. 016 t 17 / leuven@28.23.20 linx-fas hion.b

Gesloten op zonda g

en maan

dag

e


een vas

te waar

Al 24 ja ar de in de sector Kiezen voor gaat va vakmanscha p n een le ien dak ‌ je.

Het dy n en ech amische duo t binnen genoot Luigi zaakvoerders d P ter van ienst onders alermo, wor Carla Dirkx d t L van top u ig i. werkt s Deze s eund door K t vanuit de r in Belg kwaliteit (me kant. D inds eind 199 pecialist in o istel, docht 30 jaa iĂŤ gepr ve 8a e dubb dienst r o elwand ltijd met dez rzetdaken best aa duceerd. De garantie) wo ook ho elfde fa t uit er rden ige alu eigen p ut va br zinc da kpanne i- alsook is en construct ren vaklui. Z laatsingsies, ro ij plaat olatie e n ofing e s n zinkw n pann en erk. en,

OVERZE TDAKEN DAKWE RKEN S www.d

MEETS

H akwerk oogstraat 39 3 68 ensmee ts.be | i 0 Neeroetere n nfo@da kwerke -Maaseik n infolijn smeets.be : 089 86 43 18

cd 94069757.01


IN BEELD · Looks & Vision · Bakkerij Vangrootloon · Sint-Jozef meubelen · Spamoments · Mobisol · Oh Si Bo! · JMB Matrassen · CMW Veranda’s · ‘t hoveniertje · Lingerie Edelweis · Oosterbosch · Charlotte · Institute Hasselt · Wellness Boetiek · Groenendael · De Ce Floor · Dietcenter Limburg · Ilse Gerard Optiek · Valkenborgh Vloeren & Wandtegels · Elegance Lingerie · De Brilstudio De Brilboutique · Linx Hasselt Linx Leuven · Smeets Dakwerken

Een bijlage in

JET LIMBURG: West  
JET LIMBURG: West