__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2019- 2020

Hvad kan få DIG til at TAGE DET NÆSTE TRIN I DIT LIV?

Godt på vej mod en spændende verden af

U N G DOM S U D DA N N E L S E R

NORDSJÆLL AND

UU Ha lsn æs -H ille rød

UU - Gri bsk ov st ad en UU Ve st Re gio n Ho ved UU - Øre sun d UU -Sj æl sø

MIN GUIDE Navn: Klasse:


Udgivet af – De kommunale vejledningscentre i Nordsjælland. Redaktionen Lone Olesen, Allan Hänsch, Bodil Ipsen, Hanne Eliza Spiro Praegel, Pernille Falck, Maj Brit Lillelund Elgaard Have. Fotos Alle fotos i denne del af hæftet: iStock (by Getty Images), Unsplash og Thomas Brosø. Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs. Oplag 14.000.

TIL ELEVERNE

TIL FORÆLDRENE

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Karriere­Guiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Nordsjælland.

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Nordsjælland modtager ”KarriereGuiden”. Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er Karriere­Guiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn.

På de første sider kan du få viden om hvad uddannelsesvejledningen indeholder og ikke mindst på uddannelsesparathedsvurderingen. KarriereGuiden indeholder samtidig en række praktiske øvelser, hvor du eksempelvis kan blive klogere på dine personlige styrker og hvad der kendetegner dig.

Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direkte i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældre­ guiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

Derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

IN D H O LD SI D E

. . . . . . . . . . . 3 Kære forældre . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Min huskeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Egne noter . . . . . . . . . . UD DA NNELS ES . . . . . . . . . 6-7 VE JLE DNING EN . . . . . t er jeg? . . 8-9 Hvor uddannelsespara

LIO . . . 10-11 STU DIE VA LGS PO RT FO r . . . . . 12-13 Dine per sonlige styrke er dig? . . . . 14 Hvilke ord kendetegn ig om, Hvad drømte du egentl . . . . . . . . 15 . . . . . . dre min var da du dig? . . . . 16 Hvad har bet ydning for . . . . . . . . . . 17 At beskrive mig selv . Skal du ud at opleve se? . . . . . . . 18 en ungdomsuddannel dine Brug dine oplevelser fra dannelser . 19 besøg på ungdomsud . . . . . . . . . . 20 Hvem ser du op til? . . . . . . . . . . . . 21 Hyggepause . . . . . . . . vspraktik . 22 Få mest ud af din erhver raltik . . . 23 vsp FØR du skal i erhver praktik . . . . 24 EFTER du har været i

IN D H O LD SI D E UNO UNG . . . . . . . . . . 25 – find din vejleder . . . . . . . . . . 26-29 JOB LIS TEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31 . Et godt valg? . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 UG .dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 UG.dk – jobkort . . . . . . . . . . . . . . . Jeg sætter mig et mål . R LSE UN GD OM SU DDANNE . . . . . . . . . . . . . ND LLA I NO RD SJÆ . . . . . . . . Uddannelsessystemet . ed . . . . ligh mu fagniveauer, støtte

34 35 36 37

. . . . . . . 38-39 10. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -41 FGU . . . . . . . . . . . . . . . . DE GY MN AS IAL E . . . . . . . 42- 47 UD DA NNELS ER . . . . . . . . . . . . . . . 48 STX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 HHX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 HT X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 HF . . . . . . . . . . . . . . . . . EUD – ER HV ER VS . . . . . . . 52-53 UD DA NNELS ER NE . . . . . . . . . . . . . 54 EU X . . . . . . . . . . . . . . . .

2

IN D H O LD SI D E . . . . . . . . . . 55 EUD-kort (forklaring) . . . . . . . 56- 66 tisk Alle EUD – alfabe . . . . . . . . . 67 . . . . . SKILLSstafet ten . . . . . . . . . 68 . . . . . STU OG IGU . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . Efterskoler . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . Frie fag skoler . . . . .

. . . . . . . . . . Højskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Team DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiskeri . . . . . . . . . . . . . er . . . . . . . De maritime uddannels . . . . . . . . . . . . For svaret . . . . . . . . . ursus . . MGK – Musikalsk grundk . . . . . . . . . . Politikadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandmand . . . . . . . . . Hvad kan du i høj grad . . . . . . . . . . blive udfordret af? . . . Ordbogen – hvad bet yde

70 70 71 71 71 71 72 72 73

r...? . 74-77


K

ære

F

orældre

Undersøgelser viser, at forældrene kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Så hvordan bliver I som forældre gode medspillere? Hvilke spørgsmål er gode at stille? Scan QR-koden og se en lille kort film med inspiration til, hvordan du, som forældre kan være med til at støtte dit barn gennem gode spørgsmål. E R S E T PÅ U R Æ L D REUNIV

G .D K

Så nå r du sk al FO d æ ndre sig. ti al l vi et em sy st ange m ulig he U dd an ne ls es er rig på de m sg ny re gs væ in i at U nd er vi sn st øt te di t ba rn blive du s m ed at e id d go en de r, så er de t de ug .dk. da nn el se sg ui ud s et ri te m in is ga ng sk rav es in dh ol d, ad rn se el nn da rs øg e ud da nn else sH er ka n I un de gs m ål til en ud ør sp e ill st s – hvor te re ss er og ræ ldre un iver de r, sø ge på in is k et he lt fo kt fa og jo bm ulig he r hv or da n ha l ti k .d lp pe lv is hj æ dn inge n. ug m le se ej ek eV r i r få u de vejle dn ingsræ ldre . D at he d og vejle til dig so m fo ar dt sp en se el nv nn he alt er se om ud da sø gn inge n til lg et , du ka n læ in de ls e m ed an rb fo i du st øt te r i va e sk hu en ko rt vi de ose hv ad I sk al od e ka n du se -k R ak ti vi te te r og Q le lil n an ne ls e. Vi a de ungd om su dd iver se t. af fo ræ ld re un pr æ se nt at io n

FA C E B O O

K

H v is d u e r p å Fa c e book , så få tip s o g kan du og in s p ir ati o så n v ia Fa ce ” Fo ræ ldre b o o k-s id e G uid e n n o m ung e s u d d a n n e ls v alg af e ”.

eV E J L E

TAL SAMMEN OG VÆR

Husk – det handler ikk e om at hjælpe jer es ba rn me d at væ lge – I skal læ re ha m/ he nd e at væ lge sel v. I ska l væ re me d til at for be red e jer es ba rn go dt på ak tiv ite ter so m int roku rse r, bro by gn ing , erh ver vsp rak tik , åb en t hu s m. m. og føl ge op ba ge fte r ved at spø rge ny sge rrig t til de res ind try k, tan ker og ud by tte.

DNING

r ug ter – b ø n /d a t s in at d v r ø s å pr – e ll e jl e d e r, Ha r du e v vejl e s d e e n n e ls a le m t a t d a d u r o f il e n r a ll e i nt ak t t vejl e d e o k e e D . g a n t ge e s s yejl e d n in d a n n e ls d u s e r d e r i eV vo , af ten t il h e le de da g å b r la f o r h o ld rk e s id d e s tem. D ia v d ke n og we e g .dk jle dn in p å eve t .dk a h C • e dn ing @ e ve jl t k a t n ko • M a il : 222 07 on 70 2 • Te le f

D u v il b l. a . få tip s ti l in s p ir ati o n s v æ rk tø je r, in fo rm a ti o n om foræld rekurser, ti dsfrister og optage lsesprodu cerer samt mulig hed for at drøfte emner me d andre fo rældre d ir e k te p å væg gen. D et er o g s å m uli g t s e lv a t s till e spørgsmå l og s en de en privat b e s ke d , d e r b e s v a ­r e s af en uddannels esvejlede r.

3

ÅBEN

I ska l før st og fre mm est væ re op mæ rks om me på , om I sel v ka n have no gle for est illinge r, so m ka n en de me d at stå i vej en for, at jer es ba rn ka n væ lge frit .


MIN H U S K ELI STE

UDDANNELSESEVENT Hvad: Hvor: Dato: Tidspunkt: Bemærkninger:

INTROKURSER/BROBYGNING Uge: Tilmeldingsfrist:

EFTERSKOLERNES DAG

Bemærkninger:

Hvornår:

Sidste søndag i september!

Tidspunkt:

Kl. 13.00 – 17.00

Se meget mere på efterskoler.dk

ERHVERVSPRAKTIK

ANDET

Uge:

Hvad:

Tilmeldingsfrist:

Hvornår:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

ÅBENT HUS – JEG GERNE VIL DELTAGE I Hvor/ hvornår:

Hvor/ hvornår:

4


EGNE NOTER

5


UDDANNELSESVEJLED

I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for af få uddannelsesvejledning Uddannelsesvejledning/ Ungdomsuddannelse Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til man bliver 25 år. Målet med vejledningen er at skabe refleksion, afklaring og motivation, som fører til uddannelse, job eller anden aktivitet.

ung.unoung.dk -> ”find vejleder”

Studievalg Når du er gået ud af grundskolen og er godt i gang med en ungdoms­ uddannelse, så kan du møde uddannelses­ vejledere fra Studievalg.

eVejledning

Uddannelsesguiden

Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning.

Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt inden for uddannelse og job.

Her er det muligt for både dig og dine forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder. De vejleder til hele uddannelsessystemet.

De vejleder unge videre i forhold til valg af videre­ gående uddannelse og erhverv. Se mere på ug.dk/studievalg

Se mere på evejledningen.dk

I 8. KLASSE n I 8.klasse begynder du at forberede dig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser.

R INTROKURSE ING OG BROBYngGerNforløb ude på

DE T HANDLER OM, AT

DU:

brobygni Introkur ser og r dig mulighed erne, som give ls ne an dd su e ungdom elserne og bliv øet på uddann ilj m ve le og op e at for faglige, social uddannelsens se af, bekendt med så en forståel og r få u D . av personlige kr mrådet uddannelseso hvilke erhver v . retter sig mod

n oplever en eller flere ungdomsudda nnelser og ev t. udda nnelsessteder. n oplever de pra ktiske og teoretiske dele i udda nnelsern e. n får et bil lede af, hv ilk e krav du vil blive mødt med på udda nnelser ne.

n oplever studieforløb et og møder lærere og eleve r i deres daglige mi ljø.

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Introkurserne er obligatoriske for alle elever i 8. klasse.

n gør dine egne erfari nger med lek tier, metoder, omga ngsform , regler, skolem iljø m. m. n får et kendskab til kra v og muligheder for senere udda nnelse. n får bedre mu lighed for at træffe va lg af ungdomsudda nnelse efter 9. eller 10. klasse . n bliver motiveret til at vælge og gennem føre en ungd omsudda nnelse.

6

Portalen er udgivet af undervisningsministeriet.

Se mere på ug.dk

n Uddannelsesvejlederen planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne disse introkurser. Der er i Nordsjælland 1 introdag på en erhvervsskole i efteråret, samt i foråret 2 dage på en erhvervsskole og 2 dage på to forskellige gymnasiale uddannelser. n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser og derved hjælpe dig frem mod at kunne træffe et godt uddannelsesvalg.


NING

UDDANNELSESVEJLEDER I GRUNDSKOLEN

n Uddannelsesvejlederen giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse. n I 8., 9. og 10.klasse skal du angive et eller flere uddannelsesønsker, og dine lærere skal i samarbejde med vejlederen på din skole vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dine uddannelsesønsker. n Uddannelsesvejlederen yder vejledning til de elever, som er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate. n Uddannelsesvejlederen formidler og koordinerer introkurser og brobygning i 8.-10. klasse. n Uddannelsesvejlederen vejleder i forhold til erhvervspraktik og overgangen til ungdomsuddannelserne.

I 9. KLASSE n I 9. klasse er der mulighed for at besøge en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du har brug for det. n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som oftest mellem 2-5 dage samme sted.

VEJLEDNING AF UNGE UNDER 25 ÅR

Uddannelsesvejlederen vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne, hvis du fx: n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning. n står uden arbejde og har brug for en uddannelse. n har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse. n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse. n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse. n bare gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser.

AKTIVITETER

I skolen deltager du i en række aktiviteter, som sigter mod at forberede dig til valget af uddannelsesvej efter 9./10.klasse. Herunder kan du se nogle af de aktiviteter, som uddannelsesvejlederen er inde over.

KOLLEKTIV VEJLEDNING

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer ud og laver i klasserne, kalder vi for kollektiv vejledning. Introkurser, brobygning og erhvervspraktik er en del af dette, men i den kollektive vejledning arbejder vi blandt andet også med, at alle elever: n får et kendskab til hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

n har brug for at høre en andens mening om dine planer.

n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, struktur og muligheder.

n overvejer at starte på en FGU (Forberedende Grund Uddannelse).

n bliver fortrolige med at arbejde med UG.dk (UddannelsesGuiden).

I 10. KLASSE n 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst én uges bro­bygning på en ungdomsuddannelse.

n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen. n løbende arbejder med deres refleksioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgsportfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side (10-11).

n Tal med din vejleder i god tid, hvis du overvejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

ERHVERVSPRAKTIK

I erhvervspraktik kan du prøve kræfter med dig selv og sætte dine styrker og interesser i spil i forhold til et job. Allerede fra 6. klasse kan uddannelsesvejlederen i samarbejde med din skole tilbyde, at du får mulighed for at komme ud og opleve et job i erhvervspraktik. I erhvervspraktikken kan du blive en del af en arbejdsplads og få lov til at opleve et job. På den måde kan du få en fornemmelse af, hvordan jobbet passer til dine tanker omkring uddannelse og job. Nogle skoler har planlagt faste uger med praktik, og andre har løbende mulighed for at aftale praktik. Varigheden af et praktikforløb er typisk en uge, men det kan aftales individuelt. Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at lave en liste over job, du gerne vil prøve. Hent eventuelt inspiration ved at bruge ”Jobkompasset” på UG.dk. Måske kender du allerede nogen i din familie eller i dit øvrige netværk, som har gode idéer? Efter du har været i erhvervspraktik, kan du forhåbentlig bruge dine erfaringer i dine videre overvejelser om uddannelse og job. Brug din studievalgsportfolio til at huske dine erfaringer. Se mere på side 10-11. Se mere om

7

på side 10-11


HVOR

UDDANNELS

Fag lige forudsætninge r

i t 4,0 i ge nn em sn it Du sk al ha ve m in ds EU X og HF. ar ak te re r ti l EU D/ al le st an dp un kt sk al le st an d5,0 i ge nn em sn it i t ds in m ve ha al Du sk ST X. r ti l HH X, HT X og pu nk ts k ar ak te re t 02 i ge nnemDu sk al have m in ds re r i både andp un ktsk arak te snit i af slu ttende st sk al ik til EUD/EU X. Du da ns k og m atem at dnnemsn it i al le st an have m in ds t 4,0 i ge til HF. Du sk al have pu nk ts ka ra kterer ktssnit i al le st andp un minds t 5,0 i ge nnem HT X og ST X. ka ra kterer til HH X,

Pe rs o n liggeer

8. K L

fo ru dsætn in

9.+10. K L

Vu rde r inge n s 4 om råde r

Se r på de pr ak tis ke i vifærd igh eder og kre at t te te or i te t. Om du k an om sæ sammen hæng en e til pr ak sis og fo rs tå Om du ha r ke nd sk ab me lle m de l og he lhe d. på en ar be jds pla ds . til , hv ad de r fo re går er ”Høj” og k an ik ke Vu rdere s ”M iddel” ell ere t til , at du bli ve r vu rd ale ne gi ve an led ni ng at ik ke -u dd an ne lse sp ar

Mot i va tio n Se lv stæn di gh ed An sv ar lig he d Møde st ab ili te t Va lg pa ra th ed

Re sp ek t To ler an ce Sam ar be jd se vn e

S o c ia le

fo ru dsætn inge r

Pra k si sf ag lige fo ru dsætn inge r

Alle elever ska l fra 8. kla sse have vurderet deres uddannelsesparathed i for hold til den uddannelsesretning , de overvejer efter grundskolen. Vurder ingen ska l bla ndt and et sik re, at skolen og uddannelsesvejlederen kan målret te vejledningsinds atsen for dig , som har særlig t brug for vejledning. Der for ska l du allerede i 8. klasse ang ive et foreløbig t uddannelsesønske. Din e lærere ska l i samarbejde med uddannelsesvejle deren vurdere, om du er uddannelsespara t i for hold til dit ønske. Dette er en løbende proces, der har til for må l at støtte alle elever til at blive parat til den uddannelsesretning , de ønsker. 8


ESPARAT

ER JEG..?

NAVN

KLASSE DATO

Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge EUD/EUX (2-4 år + arbejde eller læse videre) Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge HF (2 år + læse videre) Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge GYM (3 år + læse videre) Dine lærere og UU-vejleder skal foretage en helhedsvurdering af dine faglige, personlige, sociale, og praksisfaglige forudsætninger. Du bliver vurderet både 1. december og 15. juni i 8. klasse og 10. klasse bliver vurderet 1. december og 1. juni.

Faglige forudsætninger

8. KL

Du skal have mindst 4,0 i gennemsnit i alle standpunktskarakterer til EUD/EUX og HF.

Du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i alle standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX.

Personlige forudsætninger

9. KL + Du skal have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik til EUD/EUX. 10. KL Du skal have mindst 4,0 i gennemsnit i alle standpunktskarakterer til HF.

Du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i alle standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX.

i høj grad

tilfredsstillende

i mindre grad

ringe

tilfredsstillende

i mindre grad

ringe

i høj grad

i middel grad

Motivation - jeg har lyst til at være aktiv i undervisningen og har mod på at lære nye ting i eller uden for skolen. Selvstændighed – jeg tager initiativ og kan spørge om hjælp, når jeg har brug for det. Ansvarlighed - jeg laver mit hjemmearbejde, holder aftaler og tager ansvar i en fælles opgave. Mødestabil - jeg møder i skole hver dag og kommer til tiden. Valgparat - jeg tænker over, hvad jeg vil og kan efter skolen og arbejder med at træffe et valg.

Sociale forudsætninger

i høj grad

Samarbejdsevne - jeg kan lave en opgave sammen med andre. Respekt – jeg viser hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen. Tolerance - jeg kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra mig selv.

Praksisfaglige forudsætninger Jeg har praktiske færdigheder og er kreativ. Jeg kan omsætte teori til praksis og forstår sammenhænge mellem del og helhed. Jeg har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads. Jeg har værkstedsfærdigheder.

Er jeg uddannelsesparat i forhold til mit uddannelsesønske? EUD/EUX

UP IUP

HF

UP IUP

GYM

UP IUP

9


STUDIEVALGS

PORTFOLIO

KORT FORTALT: Din personlige studievalgsportfolio arbejder du med fra 8.klasse og frem. Den støtter dig i, at du kan vælge en ungdomsuddannelse på baggrund af nogle grundige overvejelser. Det er her, du samler dine oplevelser og gode erfaringer fra den kollektive vejledning i klassen, fra praktik, introkurser, brobygning, åbent hus på ungdomsuddannelserne, eventuelle virksomhedsbesøg og andre aktiviteter, som du har deltaget i gennem tiden.

1

STYRKER

For at finde frem til dine stærke sider, skal du ikke blot fokusere på hvad du synes du er god til, men spørge dig selv: Hvad er det egentlig, der gør mig god til bestemte ting? Hvilke styrker dybt inde i mig trækker jeg på? Bliv klogere på de mange styrker på side 20-21. Prøv også værktøjet ”Mine styrker” på UG.dk (se under Mit UG)

4

Du skal løbende samle dine overvejelser og erfaringer fra aktiviteterne i din studievalgsportfolio. Når du søger videre på en ungdomsuddannelse, skal du vedhæfte den som bilag til din ansøgning på optagelse.dk.

2

SKOLEINDSATS

Begynd med at fortælle om hvordan du har det med at gå i skole. Hvilke fag, har du det godt og ikke så godt med og hvorfor? Hvilke fag rammer dine interesser? Fortæl om hvilke undervisnings- og arbejds­metoder du kan lide. Hvilke områder vil du gerne udvikle dig i? Kan du allerede nu gøre noget for, at det sker?

Studievalgsportfolioen indeholder en masse tomme felter som du skal udfylde. Herunder har vi samlet nogle gode tips, som kan hjælpe dig i gang med langt de fleste af de forskellige felter, som du møder i din studievalgsportfolio.

3

MOTIVATION

Stil skarpt på det, som du kan mærke booster dig i din skole og fritid – altså det som giver dig god energi! Hvad gør dig glad i skolen? Hvad prioriterer du højt i din fritid? Hvilke forskelle kan du få øje på hos dig selv i forhold til den måde du er på i skolen og i fritiden?

ANDRE OVERVEJELSER

Inden du besluttede dig for den ud­ dannelse, du nu har valgt, har du sik­kert overvejet andre muligheder. Skriv om de overvejelser du har haft. Hvad tror du har tiltalt dig ved de andre uddannelser? Hvad har gjort, at du alligevel ikke valgte disse uddannelser?

5

HVOR HAR DU LÆRT MEST?

I dette felt skal du pege på hvordan du har opbygget din viden omkring erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. Du kan måske hente noget inspiration via det du gennem tiden har skrevet i felterne ”Hvad var det vigtigste, du lærte hvert sted?”, som du finder sidst i din studievalgsportfolio.

6

AFGØRENDE FOR DIT VALG

Stop op og gør status! Hvad har egentlig haft betydning for dig, da du skulle vælge uddannelse? Hvilken betydning har venner + familie haft? Hvor stor en betydning har fagene på uddannelsen og måden man arbejder i fagene haft? Er det uddannelsens videre muligheder som har haft stor betydning for dig? 10

7

EFTER DIN UNGDOMSUDDANNELSE

Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til, hvad du vil bruge din ungdomsuddannelse til?

Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at få foden indenfor en bestemt branche? Måske drømmer du om et helt bestemt job? Måske har du allerede tanker om at skulle læse videre?


UDDANNELSESAFTEN + ÅBENT HUS

INTROKURSER (8. KL) + BROBYGNING (9./10. KL)

Måske har du deltaget i et arrangement eller åbent hus, hvor du sammen med dine forældre kunne høre mere om de forskellige muligheder?

Begynd med at fortælle om, hvilke uddannelser du har oplevet. Følte du dig tilpas? På hvilken måde ”ja” og på hvilken måde ”Nej”?

Fortæl om hvad du har deltaget i og hvad du har fået ud af at deltage?

Hvordan oplevede du fx bygningerne, området, klasselokalerne, fælles­ arealerne osv. – hvordan påvirkede stedet dig?

DET VIGTIG STE DU LÆ RTE HVERT ST E D.. ?

Oplevede du nogle fag som fylder meget på uddannelsen og som du syntes var spændende? Var der også nogle fag, som ikke lige ramte dine interesser? Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag? Hvad overraskede dig positivt og negativt?

ERHVERVSPRAKTIK + VIRKSOMHEDSBESØG

Hvad kan du fortælle om den virksomhed du har været hos?

Hvilket job har du oplevet? Kom med eksempler på arbejdsopgaver, som du fik mulighed for at prøve. Hvad oplever du, at man skal være god til, og hvordan rammer det dig, dine styrker og interesser? Hvilke ting ved dette job har overrasket dig positivt/negativt? Hvis du har arbejdet med siderne 22-24, så kan du måske finde lidt mere inspiration.

UNDERVISNING I UDDANNELSE & JOB + VEJLEDNING MED UDDANNELSESVEJLEDER / E-VEJLEDER

Fortæl om emner du har arbejdet med i undervisningen, som har noget at gøre med job og uddannelse. Gennem din skoletid har du haft besøg af din uddan­nelsesvejleder. Her har du fx arbejdet med de mange ung­domsuddannelser, uddannelsesparathed, det at træffe gode valg mv.

VALGFAG + PROJEKTOPGAVE + OSO

På hvilken måde kan de valgfag som du har valgt at fordybe dig i, være med til at styrke dig i forhold til dit uddannelsesvalg?

Måske har du også benyttet muligheden for at få vejledning hos en uddannelsesvejleder i e-vejledningen?

Det kan også være, at det emne du arbejdede med i projektopgaven i 9.klasse, eller i din OSO opgave i 10.klasse, har været med til at gøre dig klogere på, hvad du gerne arbejde videre med fremover?

På hvilken måde har alt dette haft en indflydelse på dig og dine valg?

UG.DK + VÆRKTØJER

STUDIEVALGS

PORTFOLIO

Sammen med din uddannelsesvejleder har du arbejdet med UddannelsesGuiden UG.dk og nogle af de forskellige værktøjer såsom jobkompasset, Adgangskortet, UddannelsesZoom og MitUG. Måske har du også arbejdet videre med disse digitale muligheder på egen hånd? På hvilken måde har alt dette haft en indflydelse på dig og dine valg?

11


DINE

PERSONLIGE

STYRKER Forestil dig, at du sidder i toget. Over for dig sidder en mand i en sort frakke. Pludselig rømmer han sig. Kigger dig lige i øjnene og spørger:

“Hvad er dine styrker egentlig?” Du bliver sikkert lidt paf og tænker: ‘Hvor er den nærmeste udgang?’ Pyt med det. Lige nu laver vi bare et tankeeksperiment. Hvad ville du egentlig svare..? Måske vil du nå frem til, at du da egentlig er ret god til at spille FIFA eller bage sprøde ananas-fritter med kokoscremé. Den slags. Lad os gemme manden i toget væk nu. Han har gjort det, han skulle. Han har nemlig bragt os et vigtigt skridt tættere på, hvad styrker er og ikke er…

DER ER FORSKEL PÅ STYRKER OG FÆRDIGHEDER

2. Du bliver bedre til at håndtere modgang

For at finde frem til dine styrker skal du et spadestik dybere. Spørg dig selv: Hvad er det egentlig, der gør mig god til bestemte ting? Hvilke dybereliggende styrker trækker jeg på?

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvorfor?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

At spille FIFA og bage er begge smaddergode ting at kunne. Men det er ikke styrker. Det er færdigheder.

Der kan være mange grunde til, at du er god til at bage. Måske er din styrke, at du er kreativ. At dit hoved bobler med idéer til nye mesterværker. Men forklaringen kan også være, at du træner hårdt. At du bliver ved og ved – også når alt går dig imod. Så er en af dine styrker sikkert, at du er vedholdende. Og hvem ved … måske er du både kreativ og vedholdende.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT KENDE DINE STYRKER 1. Du får bedre selvværd

Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lykkes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

NYSGERRIGHED

3. Du bliver gladere Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle at alting bare går meget lettere.

4. Du får lettere ved at træffe gode valg

At vælge uddannelse bliver nemmere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, jo bedre grundlag har du for at træffe nogle gode valg.

ÆRLIGHED

Du elsker at stille spørgsmål og fordybe dig. Ligesom Spørge Jørgen, der altid spørger “hvorfor dit og hvorfor dat…”

Du taler sandt. Samtidig gør du sjældent ting, der strider imod dine værdier og principper.

DØMMEKRAFT

ENTUSIASME

Du er god til at se ting fra flere vinkler. Du er grundig og drager sjældent forhastede konklusioner.

Når du bliver optaget af noget, går du 100 % ind i det. Du er fuld af begejstring og engagement.

VIDEBEGÆR

RELATIONER

Du elsker at lære nye ting. Du suger viden til dig både i skolen og i fritiden.

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

VISDOM

OMSORG

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er nemlig god til at åbne nye perspektiver.

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du tænker på andre og spreder varme.

MOD

SOCIAL INTELLIGENS

Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer. Du siger din mening og tør at gå egne veje.

Du er god til at leve dig ind i andre. Folk omkring dig føler sig godt tilpas i dit selskab.

12


5 ØVELSER, DER HAR FOKUS PÅ STYRKER 1. Tjek oversigten over de 24 grundlæggende styrker

Kloge folk har fundet ud af, at der findes 24 grundlæg­gende styrker. Ingen har dem alle, men alle Meget har nogle! Se på styrkerne og markér på skalaerne, i hvor høj grad du har dem. Lidt

2. Find dine 3 top-styrker

Find de 3 styrker, der passer bedst på dig. Skriv dem ned på side 5.

Find eksempler på: - Hvornår du bruger dem? - Hvordan du kan bruge dem mere? - Hvordan kan du også bruge dem for meget?

3. Hiv fat i en ven, og lav øvelsen sammen

Nogle gange kræver det lidt ekstra gravearbejde at finde frem til ens styrker. En god idé er derfor at få hjælp af en ven.

Sæt jer med listen med de 24 styrker og find ud af hvilke styrker I ser hos hinanden. Begrund, begrund, begrund... Husk at komme med eksempler på hvornår du oplever styrken hos den anden.

4. Bring styrkerne i spil

Tænk på en konkret situation eller opgave som du skal lave i skolen. Kom med eksempler på hvordan styrkerne kan hjælpe dig til at løse denne situation eller opgave.

KREATIVITET

Nævn også nogle af de andre styrker, som ville være gode at bruge lige her. Har du disse styrker selv? Hvilke personer kender du, som har lige præcis disse styrker? Kan de hjælpe dig med med at løse situationen eller opgaven?

5. De kendte og styrkerne

Begynd med at udvælge nogle kendte personer eller fiktive figurer. De kan stamme fra film, romaner, tegneserier eller nyhederne. Diskutér med en anden om hvilke styker I tænker disse personer har - og hvordan I oplever styrkerne blive brugt.

Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk

VEDHOLDENHED

Du tænker tit ‘Hmm, gad vide, om det kan gøres på en ny eller smartere måde? Du er god til at få idéer.

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

VÆRDSÆTTELSE

RETFÆRDIGHED

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Om det er et flot landskab eller et perfekt saksespark, så er du helt solgt.

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

TAKNEMLIGHED

LEDERSKAB

Du sætter pris på små og store ting i livet. ”Tak” er et af dine yndlingsord. Folk omkring dig ved, at de betyder noget for dig.

Du kan godt lide at gå forrest og tager ofte styringen i en gruppe. Andre lytter til dig og er tit med på dine idéer.

OPTIMISME

TILGIVELSE

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

HUMOR

BESKEDENHED

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

Du er ikke typen, der råber “Se mig! Se mig!” Heller ikke når alting bare kører for dig.

SPIRITUALITET

OMTANKE

Du ved, at du er en del af noget større. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig person, der træffer fornuftige valg.

SAMARBEJDE

SELVKONTROL

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

Du har stor selvdisciplin. Følelser og impulser løber sjældent af med dig.

13


Hvilke ord KENDETEGNER dig? Sæt x ved de ord, du synes kendetegner dig: Fornuftig

Tolerent

Troværdig

Afslappet

Pålidelig

Nysgerrig

Målrettet

Impulsiv

Analytisk

Lyttende

Effektiv

Stædig

Energisk

Loyal

Ærlig

Pligtopfyldende

Humørfyldt

Velformuleret

Venlig

Beskeden

Beslutsom

Smilende

Eftertænksom

Musikalsk

Stabil

Gå-på-mod

Flittig

Fantasifuld

Åben

Humoristisk

Problemløsende

Nærværende

Omstillingsparat

Høflig

Udadvendt

Ambitiøs

Tålmodig

Struktureret

Forsigtig

Kreativ

Glad

Rolig

Serviceminded

Omsorgsfuld

Sjov

Hjælpsom

Initiativrig

Punktlig

Omhyggelig

Realistisk

Selvsikker

Social

Detaljeorienteret

Ud af de ord du har valgt, så skriv her hvilke tre du synes rammer bedst:

1:

un n e pa ss e H v il k e t jo b k ord? go dt ti l de t te

2:

3:

Hvilk e t job kunn e passe godt til de t te ord?

Hvi lke t job kun ne pas se god t til de t te ord ?

Find 3 PERSONER som kender dig godt - Hvilke 3 ORD syne s de passer godt på dig? HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

Jeg er særlig glad for at dette ord blev valgt:

Jeg er overrasket over at dette ord blev valgt:

14


...o

Hvad drømte du egentlig om, da du var mindre? ømme har d r d e un ilk v u? h g

Skriv stikord om dine drømme 15


? ig d r o f g in n d y t e b Hvad har 2. Sæt et job på skalaerne med en cirkel.

1. Sæt dig selv på skalaerne med et kryds.

Hvordan lander jobbet på skalerne i forhold til dine egne krydser? I kan evt.hjælpe hinanden med at afgøre, hvor cirklen skal placeres på de enkelte skalaer, for at se om I er enige. Husk at I kan altid bruge ug.dk til at søge info om de forskellige job.

Prøv bagefter at sammenligne dine krydser med en anden. Hvor er der forskelle og hvor er I enige? Forklar hvorfor I har sat krydserne de forskellige steder.

HVILKET JOB VÆLGER DU: UDE INDE

TEORETISK PRAKTISK

FYSISK HÅRDT

FYSISK LET

MENNESKER

TING / DYR

MEGET KREATIVT

LIDT KREATIVT

BØRN VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

RUTINE OPGAVER

AFVEKSLENDE OPGAVER

HØJ LØN

LAV LØN

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

_______________ _______________

Hvilke 2 af ovenstående værdier er de vigtigste for dig?

1

2

Hvilke job kan du nævne, hvor lige netop disse to ting bliver opfyldt?

16


mig selv

At beskrive

t til at Som me tider er vi nød pelvis bes krive os selv – eks em ans øgnår vi ska l lav e en r ma n? ning. Me n hva d skr ive an på, De t kom me r nat url igv is vel sen kri bes ge hva d du ska l bru til. den r ive til og hve m du skr at nt eva rel Ov erv ej hva d der er for tæ lle.

gen ere l He run der får du lidt ove rkan du d inspiration til hva .. på. vej e at kom me ind

Opstart...

Du kunne jo begynde med at fortælle, at du er en dreng/pige på XX år som er frisk, smilende, udadvendt, stille, ambitiøs. Find nogle gode nøgleord, som du synes siger noget om dig.

Familien...

Bor du i kernefamilie med X antal søskende? Eller med bonusfar/bonusmor? Har du bedsteforældre eller andre i familien, som betyder noget særligt for dig? Hvilken betydning har din familie for dig – eksempelvis i forbindelse med din skolegang og valg af uddannelse?

Fritid...

Dit fritidsliv fortæller en masse om dig. Hvis du dyrker

sport, så skriv endelig hvor mange gange om ugen du gør det og hvor lang tid du har gået til det. Måske dyrker du din sport 3 gange om ugen og er til stævner i weekenden, så kan det jo sige noget om, at du er stabil – ellers var du nok stoppet!

Hvis din hobby er at samle på noget, bygge modelfly eller lignende, så viser det måske, at du har ordenssans, er omhyggelig og tålmodig. Er du tropsfører hos spejderne eller træner du børn i fodbold, håndbold eller andet, så kan det måske fortælle, at du har leder­e vner.

Fritidsjob...

Hvis du ekspederer i en butik eller på anden måde har med penge at gøre, så viser det, at du er pålidelig og ansvarlig. Det er du jo også, hvis du eksempelvis er babysitter? Ellers ville forældrene ikke betro deres børn til dig. Det kan også være, du ikke længere har et fritidsjob, men måske har du haft et gennem længere tid – så er det måske også værd at få med? Hvad har du fået af gode erfaringer fra dit fritidsjob?

Styrkesider...

Hvad er dine styrkesider i skolen, i dit fritidsliv og som menneske? Er du en god ven/veninde, har du let ved at omgås andre, er du hjælpsom, ærlig, modig, handlekraftig, trofast, tolerant, samarbejdsvillig, musikalsk?

Skolen...

Hvilke fag kan du godt lide? Er der fag, du er særlig god til? Er der også fag, du er udfordret i? Hvordan synes du, at du arbejder bedst i skolen? Har du brug for ro? Arbejder du bedst i grupper eller alene? Laver du dine ting til tiden? Er du mødestabil? Hvordan vil andre mon beskrive dig som elev?

Særlige forhold...

Er der særlige forhold, som gør sig gældende hos dig og som ville være godt at fortælle om? Det kunne eksempelvis dreje sig om en diagnose eller andet, som har betydning for dig på den ene eller anden måde? Det kunne også være, at du er ordblind og er vant til at bruge IT-værktøjer? Hvad kunne være relevant at dele om dig selv her - og hvorfor?

God fornøjelse med at sætte ord på dig selv! 17


opleve

Det kan fx være introkurser i 8. klasse , eller brobygning i 9. eller 10. klasse

Skal du ud at

en ungdomsuddannelse?

Skriv stikord til disse

1

3 spørgsmål:

Vælg de spørgsmål he runder, som du synes giver mening for dig at undersøge.

Hvad forventer du passer godt til dig og dine interesser på uddannelsen?

Indholdet af uddannelsen Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen? Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen?

2

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Hvilke fag er gode fag for dig og hvor meget tror du, de fylder på uddannelsen?

Særligt for besøg på en erhvervsuddannelse Hvad sker der efter mit grundforløb?

3

Hvor svært er det at skaffe en læreplads?

Hvad tror du især, at du kunne blive udfordret på, hvis du skulle gå på uddannelsen?

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en praktikplads? Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en gymnasial uddannelse Hvilke studieretninger har skolen? Hvilke fag skal man have udover studieretningen? Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

Krav til mig Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen? Hvad skal jeg være god til? Hvad skal jeg interessere mig for? Hvor meget tid skal jeg bruge på lektier?

Elev på skolen Hvordan er man en god elev her? Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet? Hvordan oplever eleverne hverdagen?

Hvad kan jeg blive Hvad kan jeg blive med denne uddannelse? Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter? Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

LAV DIT EGET SPØRGSMÅL TIL UDDANNELSEN

18


oplevelser Brug dine

Svar først så godt , du kan på de spørgs mål du valgte.

fra dine besøg på ungdomsuddannelser!

Ikke god

LÆRERNE

Helt i top

ne Ta’ temperaturen på di ed stikord oplevelser og begrund m

ELEVERNE

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

ARBEJDSMETODER

LEKTIEMÆNGDE

TRANSPORT DERTIL

STIKORD:

FAGENE

STIKORD:

1

Hvad overraskede dig positivt på dine besøg?

2

Hvilke af dine styrker og interesser kan du bringe i spil på uddan nelserne?

3

Hvad tror du i særlig grad kan udfordre dig på disse uddan nelser?

Se mere om

19

på side 10-11


Hvem ser du op til? s

?

d i . ..

og omgangsk e i l i m re d in fa

...i familien er det

...i omgangskredsen er det

...en kendt person jeg ser op til er

På hvilken måde er disse personer noget ganske særligt? Hvilket job har disse personer? Hvordan kunne deres job være interessant og spændende for dig? Hvad har personerne mon skulle lære for at være gode til deres job?

20


DET ER BLEVET TID TIL EN

HYGGEPAUSE

Du skal bruge en terning og en spillebrik Den spiller der først lander på 100 vinder! Lander du på et slangehoved, så glid tilbage til feltet ved slangens hale!

Lander du i bunden af en stige, så klatre du op til feltet i toppen af stigen!

Når du lander på en af disse 4 farver... En modstander nævner et job. For hver egenskab du nævner, som er vigtig i dette job, må du rykke et felt frem! (dog max 5 felter) Ryk det antal felter frem, som I er enige om!

En modstander nævner et job. Nævn et andet job, som samarbejder med din modstanders job - og forklar hvordan... Hvis dit svar bliver godkendt = Ryk 3 felter frem!

Din modstander stiller dig et spørgsmål, som handler om uddannelse. Har du svaret? Hvis ikke = bliv stående. Hvis ja = slå med terningen og... ...ryk din brik det antal felter frem, som terningen viser!

Din modstander giver dig 3 hints om et job. Gæt hvilket job der tænkes på! (max 3 forsøg) 1.forsøg = 5 felter / 2.forsøg = 4 felter / 3.forsøg = 3 felter 21


Få mest ud af din

ERHVERVSPRAKTIK

hvervspraktik? Skal du snart i er glæde dig til! Det kan du godt rberedt? Her er Men er du godt fo ks til, hvordan du nogle tips og tric erhvervspraktik. får max ud af din

NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS

1 2 3

Brug Jobkompasset på ug.dk til at finde jobs ud fra dine interesser. På ug.dk under ”Job” kan du møde andre, som fortæller om deres job. Undersøg om der er nogle i din families eller venners netværk, som er på et sted, som du gerne vil opleve.

4 hvad det er der gør, at du gerne vil i praktik lige netop hos dem?

Ring eller besøg virksomheden og præsentér dig selv. Fortæl dem,

KOM TIL TIDEN

get , at du gør et Det bet yder bar e så me dag på din pra kte ørs f r­ godt indtryk alle kommer af ste d du at for, g Sør . lads tikp at du ikke kommer hjemme fra i så god tid, forsinke t, eller du for sent, hvis bussen er k at ha’ sty r Hus vej. e bar e ikke kan find ind . Hvis alt bar e de mø l ska du r hvo på, adr ess en i vild t god spiller og du lander på en eks tra tur om gå t god du kan så tid, nge lidt ud. .. byg ningen eller bar e hæ

5

Husk, at der kan være mange grunde til, at de ikke kan tage dig i praktik! Så tvivl ikke på dig selv, hvis de takker nej. Så er det bare videre til den næste. Måske får du brug for en ny plan – kunne et andet job være en mulighed?

NYT STED – NYE REGL

ER..!

Hvornår skal du mø de og hvornår har du fri? Ska l du selv have ma d me d, eller er der en kantine? Er der reg ler om hva d tøj du kan have på? Er det mon oka y at bruge sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo naturligvis ikke vide, hvilke reg ler der gælder . Så husk at spørge om de me st oplagte ting , og om der er andet, som du skal vide.

Det er god stil!

SIG ”HEJ” TIL DE

M DU

MØDER… Du bli ver må ske vis t run dt på arb ejdspladsen, eller må ske ska l du sp ise morgenm ad me d alle de an dre ansatte . De t er en rig tig go d idé, at du sig er hej til alle, giver dem hånden og for tæller, hv ad du he dder. Prøv og så at lære navnene på dem som du ska l være me ge t sa mm en me d. De t er ba re go d stil at kunne sige deres navne frem for ”øh … du der… ” Eft erhån den so m de t pa sser ind, så ka n du jo sp ørge lid t til dem du mø der. Du ve d så da n no ge t i ret ningen af ”Hvad laver du så i vir ks omhe den? ”, ”Hvad kan du be ds t li’ ve d dit arb ejde?” , ”Hvordan har du uddannet dig til at kunne ha ’ dit job?” os v…

ILBAR… GØR DIG SPdboldspiller skal

Hej!

gøre sig fo huske at så Lige som en og du nen, så sk al ba på ar Når du ilb n. sp tik pladse ilb ar på pr ak rt æl at fo gøre dig sp så , til dig ge t at ta ge no er itiat iv gl in an s m ringer. Vi nye ud ford jo mer e r, du er klar til ge ør sp du e – jo mer e og intere ss lt er de t. rløb! Så enke fo t di af får du ud

HUSK A T

Farvel... GØR DIG UMAGE…

Det er me get simpelt ; Hvis du kon centrer er dig og sæt ter dig ind i det , der bliver sag t på din pra ktik plads, så bliv er det me get sjovere. Du får lov til mere og får endnu fler e gode erfaring er me d dig. Du behøver ikke vær e den hur tigs te til at løse en opg ave som er ny for dig. Beg ynd me d at løse den opg ave du bliver stillet god t - så kan du sæt te tempoe t op når du er mere sikk er på hva d du ska l.

22

SIGE F De t er a A RV E L lt så ba re god ..! morgen stil at s ” hve r d ige ” Ta ag du få k for i d sige farv r fri. På ag – vi el og ta din sids ses i k til alle – gi’ de te dag på din p m hånd sk a l du rak tikp en lige h u s ke a tik . Hvis lads som da t det ha r du start været e eller lig e d e i n fed u din erh nende g v e, k a n d ervspra med, m sige pæ u jo tag ken du b nt tak fo e en lill e h øve r r denne e k a ge ikke! Ba lille skri g re du h a ng . M ftlig ud u å s ke h a s ke r a t talelse ha’ lyst r du lys med – til at se t til at få så kan nde s åd du jo sp en om du a n ø har lært en til d rge om ig. De v de k un noget, p æ da g il sikke ne og om og , elle rt d gerne v u så vil r hv a d ide, være d S om en d u n u yrlæge ha r v æ god afs , fotogra ret i pra lutning dele af f, k tik som kan du jobbet fort æll ! s o m være h e dem li har tilt os dem alt dig? dt om: ? Hvad H Hvad h vilke har de ar du få været g et ud a ode til? f at


FØR du skal i

ERHVERVSPRAKTIK

HVOR SKAL DU I PRAKTIK?

Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud og prøve? Man kan eksempelvis være: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel – god til koncentration – osv…

Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slags tøj skal du møde op i? Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at skulle udføre?

Beskriv kort, hvilke typer opgaver du tror, der generelt løses på arbejdspladsen:

Hvad bliver mon mest interessant i din praktik? Hvilke typer medarbejdere tror du, du kommer til at møde? Gamle, unge, mænd, kvinder, sjove, søde, hjælpsomme, tjekkede, reserverede – eller noget helt andet

FIND PÅ 2 GODE SPØRGSMÅL, DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN

”Gode spørgsmål”: man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord

1 2 23


Når du har været i

ERHVERVSPRAKTIK Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Det kan måske være, at I kan få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så kan I på den måde dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Inden din praktik svarede du måske på spørgsmålene på side 27. Gå tilbage til siden og se, om du ville svare ens på spørgsmålene, nu hvor du har været af sted. Nederst på skemaet havde du formuleret to gode spørgsmål. Fik du to gode svar på dem?!

Hvad k an du fort ælle om den

virksom

du har v

ke Hvil

bb o j f a

hed

æret i..

d e l e avde du de

?

g

d kan Hva et om d e l l r tæ du f o

job

du ha Gør sæ

vet r prø

et

t

..? med h t d go ikke / t od Nævn

alle de ting

god til, for at man skal være jobbet... lykkedes med

..?

g, er du ...hvilke af de tin selv god til?

tningen

færdig : ”Jeg be u ndre d e men ne som ar sker, bejder s om _(d_it_pra kt_ __ ikjo _b_) fordi...”

Hvilke

job e r d n a i

ne Hvordan ku n endnu du ha’ fået en

e bedre oplevels

r var de ..? heden m o s r k r vi rsone

gpe dre fa d? n a e k b” me vil ...og h ejder ”dit jo rb sama

i din praktik..?

den du / virksomhe ...hvad ku n ne des? ha’ gjort anderle

e om r e m Se 11 0 1 e på sid

De gode gru p p e s n a k ke , k a n v æ re e n god ”opvarm ningsøvelse ” til det sidst e du også s kal – nemlig at logge ind p å din studiev algsportfoli o, og udfylde feltet omkr ing e r hve r vs p r a ktik. 24


UNO UNG

FIND DIN VEJLEDER Du kan finde din vejleder, hvis du logger på ung.unoung.dk, det kan du gøre enten med dit uni-login eller med dit Nem-id. Dine forældre kan også logge på med deres Nem-id.

Inde på Uno Ung kan du også finde • din uddannelsesplan, hvis du har lavet en eder • din vejledningsplan, hvis din vejl har oprettet en for dig se, • erhvervspraktikseddel, og du kan dit s Hvi hvor du har været i praktik. praktiksted melder tilbage med en evaluering, kan du finde den her

se, • introkurser og brobygning. Du kan har hvor du er tilmeldt, eller hvor du l været henne. Det er også her, du ska du tilmelde dig til brobygning, hvis går i 10.kl. • din studievalgsportfolio, hvis din vejleder har oprettet den til dig her • og du kan også skrive en besked til din vejleder

25


FÅ INSPIRATION MED

JOBLISTEN

Der findes HELT VILDT mange jobs, som du en dag kan overveje at søge! Her har du en oversigt med nogle få af dem - men der findes altså MANGE flere! Brug listen som inspiration – måske til at finde praktikplads. Tilføj gerne andre jobs i de tomme felter hvis du kan!

FOKUS PÅ BYGGERI OG HÅNDVÆRK

Anlægsgartner

Private virksomheder, anlægsentreprenører, kommuner...

Gulvlægger

Gulvbelægningsfirmaer, Tæppeforretninger, Byggemarkeder...

Tagdækker

Entreprenørfirmaer og byggeservicefirmaer...

Arkitekt

Tegnestuer i kommuner og private virksomheder...

Klejnsmed

Jern- og metalindustrivirksomheder, DSB, skibsværfter...

Tækkemand

Tækkefirmaer (stråtage)...

Brolægger

Mindre virksomheder, entreprenørvirksomheder og kommuner...

Landskabsarkitekt

Parkforvaltninger, frednings- og landskabskontorer, tegnestuer, bygge- og anlægsfirmaer...

Tømrer

Tømrer/snedkerfirmaer, byggeentreprenører...

Bygningsingeniør

Rådgivende ingeniørvirksomheder, håndværks- og entreprenørfirmaer i kommuners tekniske forvaltning...

Maskinmester

Handelsskibe, passagerskibe, boreplatforme, vindmølleparker...

Udstillings- og eventtekniker

Kulturhuse, musikhuse, udstillinger, museer...

Bygningsmaler

Malervirksomheder, entreprenørvirksomheders malerafdelinger...

Murer

Hos murermestre eller i entreprenørvirksomheder...

Vognmaler

Autolakererier, autoforhandlere, automekanikere, karosserifabrikker...

Elektriker

Elinstallatører, Kraftvarmeværker, Industrivirksomheder, Elselskaber...

Ortopædist

Privat bandagerier.....

VVS-installatør

Større vvs-firmaer, naturgasforsyningsselskaber, kommunale vand- og varmeforsyninger...

Energiingeniør

Rådgivende ingeniørfirmaer, offentlige og private forsyningsselskaber, private virksomheder...

Skiltetekniker

Skiltevirksomheder, stormagasiner, supermarkedskæder...

Værktøjsmager

Jern- og metalindustrien, plastindustrien...

Glarmester

Glarmesterforretninger, bilværksteder...

Smed

Smedeværksteder ofte tilknyttet forretninger, der fremstiller landbrugsmaskiner...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION, ØKONOMI, HANDEL OG KONTOR Advokat

Advokatkontorer...

Informationsmedarbejder

Virksomheder, organisationer, kommuner og staten...

Reklamekonsulent

Reklamebureauer og markedsføringsbureauer

Assurandør

Forsikringsselskaber, banker, forsikringsmæglerselskaber...

Isenkræmmer

Isenkramforretninger, byggemarkeder og stormagasiner...

Revisor

Revisionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, skatteforvaltninger

Bankrådgiver

Banker og pengeinstitutter...

Journalist

Medievirksomheder som aviser, radio, tv, internetfirmaer samt i offentlige og private virksomheders kommunikationsafdelinger...

Salgsassistent

Dagligvarebutikker, supermarkeder, specialbutikker

Ejendomsmægler

Ejendomshandlere, ejendomsmæglerfirmaer...

Jurist

Private virksomheder, offentlige virksomheder, foreninger og organisationer...

Shippingmedarbejder

Rederier, Befragtningsfirmaer

Eventkoordinator

Eventbureauer, marketingafdelinger i store virksomheder, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre...

Marketingsmedarbejder

Private virksomheder inden for produktion og handel, marketingbureauer...

Translatør/tolk

Internationale institutioner, og virksomheder, oversættelsesbureauer, stat, kommuner

Farmakonom

Apoteker, sygehusapoteker, lægemiddelindustrien...

Materialist

Materialhandel (Matas)...

Tegnsprogstolk

Tolkebureauer, selvstændig virksomhed

Farvehandler

Tapet- og farveforretninger, byggemarkeder, varehuse...

Optiker

Optikerforretninger, synscentraler...

Økonom

Private og offentlige virksomheder

Handelsassistent

Engrosvirksomheder...

Realkreditassistent

Kreditforeninger, realkreditinstitutter...

Indkøber

Engrosvirksomheder...

Receptionist

Hoteller, konferencecentre, kursusejendomme, større virksomheder...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

26


FOKUS PÅ DYR, NATUR OG MILJØ Agronom

Skoler, private firmaer, kommuner og staten...

Fiskehandler

Fiskeforretninger, supermarkeder, fiskebil...

Landmand

Gårde og landbrug...

Anlægsgartner

Anlægsgartnerier, kommuner...

Fisker

Fiskefartøjer i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og Kattegat, samt Nordatlanten...

Naturvejleder

Naturcentre...

Biolog

Universiteter, gymnasier, kommuner, biotek-industri, rådgivende firmaer, museer...

Geolog

Kommuner, staten og virksomheder i ind- og udland...

Planteskolegartner

Planteskoler, frilandsgartnerier, plantager...

Blomsterhandler

Butik...

Industrislagter

Andels- og privatslagterier...

Ridelærer

Ridecentre, rideskoler...

Dyrepasser

Zoologiske haver, hestestutterier, medicinalindustrien, dyrehandler...

Kort- og landmålingstekniker

Landinspektører, arkitekter, luftfotofirmaer, tekniske forvaltninger, Kort- og Matrikelstyrelsen...

Veterinærsygeplejerske

Dyrlægeklinikker, dyrehospitaler...

Dyrlæge

Dyrlægeklinikker, dyrehospitaler, sundhedsinstitutioner, slagterier...

Landbrugskonsulent

Dansk Landbrugsrådgivning, landbrugsskoler, tekniske skoler...

Væksthusgartner

Private gartnerier, botaniske haver...

Fiskeassistent

Dambrug...

Landinspektør

Offentlige eller private virksomheder...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

FOKUS PÅ INFORMATIONSTEKNOLOGI Animator

Tegnefilmselskaber, Tv-stationer, multimediefirmaer...

IT-udvikler

Private og offentlige virksomheders it-afdelinger, internetudbydere og televirksomheder...

Teknisk designer

Industrivirksomheder, entreprenører, håndværkere, teknisk forvaltning, ingeniører, arkitekter...

Art Director

Reklamebureauer, PR- og kommunikationsbureauer, filmselskaber, bladhuse...

IT-supporter

Mindre og mellemstore virksomheder, kommuner...

Teletekniker

Teleselskaber, hospitaler, lufthavne...

Datatekniker

Industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber, hospitaler...

Programmør og systemudvikler

It- og softwarevirksomheder, konsulentfirmaer, virksomheders interne it-afdeling...

Webdesigner

Reklame- og kommunikationsbureauer, offentlige eller private virksomheder...

Grafisk designer

Reklamebureauer, aviser, forlag, tegnestuer, reklame- og informationsafdelinger i større virksomheder, Tv-stationer...

Systemadministrator

Kontorvirksomheder i det offentlige og private, konsulentbureauer...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

FOKUS PÅ FØDEVARER, ERNÆRING OG RESTAURANT Bager/konditor

Bagerier, konditorier, Hotel- og restaurationskøkkener...

Ernæringskonsulent

Selvstændig, plejehjem, daginstitutioner, sportsklubber, fitnesscentre, hospitaler...

Cater

Cafeterier, kantiner, fastfoodforretninger, delikatesseforretninger...

Kok

Restauranter, cateringfirmaer, institutioner....

Detailslagter

Små slagterier, slagterforretninger, supermarkeder...

Mejeriarbejder

Mejerier...

Ernæringsassistent

Hospitaler, plejehjem, kostskoler, kantiner, restauranter...

Tjener

Restauranter, caféer, hoteller...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge? 27

Økonoma

Hospitaler, plejehjem, børne- og ungdomsinstitutioner...


BRUGER DU DIT NETVÆRK? Måske gemmer der sig god inspiration i dit eget netværk til en praktikplads! Hvis du kigger godt efter, så kan nogle i dit netværk måske fortælle om deres egne erfaringer, anbefale dig videre til andre du kan få glæde af eller noget helt andet.

Fam

e nn v g o e i li

Pe rs o n l ig e

er

Bedsteforældre Forældre og søskende Venner af familien Fætre og kusiner Tante og onkler Personlige venner

re l at i o ne

Venners venner Venners forældre Forældres venner Forældres kollegaer Trænere/holdkammerater Personer fra fritidsarbejde Lærere og vejledere

r

Øv r ige p e rs o ne

r

Tilfældige bekendte Personer du har mødt i klubber eller virksomheder Personer, som arbejder med noget spændende Online communities og netværk

FOKUS PÅ UNDERVISNING, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG OMSORG Bibliotekar

Biblioteker...

Læge

Sygehuse, hospitaler, klinikker...

Social- og sundhedsassistent

Plejehjem, hjemmeplejen, hospitaler, institutioner...

Ergoterapeut

Plejeinstitutioner, hospitaler, klinikker, virksomheder, skoler...

Lærer

Folkeskoler, efterskoler, andre grundskoler og uddannelsesinstitutioner...

Sygeplejerske

Sygehuse, lægeklinikker, kommuner...

Fysioterapeut

Klinikker, sygehuse, plejehjem, virksomheder, idrætsklubber....

Musikterapeut

Specialbørnehaver, specialskoler, familiecentre, plejehjem, hospices...

Tale-hørepædagog

Kommunale centre for pædagogisk psykologisk rådgivning, Voksenuddannelsescentre, Tale- høreinstitutter samt hospitaler...

Handicaphjælper

Brugernes private hjem eller bofællesskaber...

Pædagog

Daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler, behandlingshjem...

Tandklinikassistent

Private tand- og tandplejeklinikker, den kommunale tandpleje...

Kunstformidler

Gymnasieskoler, højskoler, offentlige institutioner...

Socialrådgiver

Offentlige forvaltninger, fagbevægelsen, dansk flygtningehjælp...

Tandlæge

Private tandlægeklinikker, den kommunale tandpleje...

Kørelærer

Køreskoler, forsvaret...

Sundhedsplejerske

Skoler, institutioner og private hjem....

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB OG INGENIØRFAG Bioanalytiker

Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter...

Farmakolog

Universiteter, Laboratorier...

Laborant

Forskningslaboratorier og kontrolinstanser i stat og kommuner...

Biokemiker

Universiteter, Laboratorier, Industrivirksomheder og offentlige institutioner...

Hospitalsfysiker

Sygehuse...

Laboratorietekniker

Laboratorier i store virksomheder universiteter, læreanstalter....

Biolog

Universiteter, gymnasier, kommuner, biotek-industri, rådgivende firmaer, museer...

Kemiingeniør

Den kemiske industri, levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien...

Maskiningeniør

Industrivirksomheder, transportsektoren, rådgivende ingeniørfirmaer, kommunernes tekniske forvaltninger...

Elektroingeniør

Forsynings- og kommunikationsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, kommunernes tekniske forvaltninger...

Kemiker

Private virksomheder, offentlige institutioner, universiteter, forskningscentre...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

28


FOKUS PÅ TRANSPORT, LOGISTIK, MEKANIK OG MASKINER Automekaniker

Autoværksteder...

Flytekniker

Flyværksteder hos luftfartsselskaber eller i Flyvevåbnet...

Lufthavnsmedarbejder

Handlingselskaber i lufthavne...

Buschauffør

Bus- og rutebilselskaber...

Karrosserismed

Autoværksteder, lastvognsværksteder, karrosserifabrikker...

Låsesmed

Eget værksted, låse- og sikringsvirksomheder...

CNC-operatør

Industrivirksomheder i jern- og metalindustrien...

Kran- og truckfører

Kranfirmaer, byggefirmaer, havne, lagerbygninger...

Maskinfører

Entreprenørfirmaer, landbrug, maskinstationer, grusgrave, skovbrug, anlægsgartnerier, kommunale forvaltninger...

Cykel- og motorcykelmekaniker

Cykelhandlere, motorcykelforhandlere, motorcykelværksteder...

Køletekniker

Servicevirksomheder, produktionsvirksomheder, køleskibe...

Skibsbygger

Skibsværfter, boreplatforme...

Elektronikfagtekniker

Servicevirksomheder, videnskablige forskningsinstitutter, radio, tv, forsvaret...

Lastbilchauffør

Vognmandsfirmaer, speditionsfirmaer, fragtmandsforretninger...

Speditør

Speditionsfirmaer...

Entreprenørmaskinemekaniker

Serviceværksteder, Maskinstationer, landbrugsmaskinfabrikker...

Lager- og transportmedarbejder

Godsterminaler, engrosvirksomheder, fabrikker, havne...

Finmekaniker

Virksomheder der fremstiller finere instrumenter...

Logistikassistent

Engrosvirksomheder...

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

DU KUNNE OGSÅ OVERVEJE... Beklædningsdesigner

Konfektionsfabrikker, eget værksted, teatre, filmselskaber...

Fotograf

Eget atelier, videoproduktionsselskaber, nyhedsmedier, freelance...

Møbelsnedker

Selvstændige, møbelsnedker, fabrikker...

Billedkunstner

Værksted, atelier....

Frisør

Private saloner, teatre, tv-stationer, sygehuse, plejehjem...

Officer i forsvaret

Forsvarets kaserner, flyvestationer og søværnets skibe samt Forsvarskommandoen...

Brandmand

Statslige, kommunale og regionale redningsberedskaber, Falck...

Guld- og sølvsmed

Guld- og sølvsmed...

Politibetjent

Politistationer...

Ciselør

Større sølvsmedevirksomheder...

Gørtler

Værksteder i jern- og metalindustrien...

Redder

Redningskorps og brandvæsener...

Dekoratør

Forretninger, supermarkeder, udstillingsfirmaer, reklamebranchen...

Indretningsarkitekt

Private og offentlige tegnestuer, butikskæder, bladforlag...

Scenograf

Teatre, filmstudier, Tv-stationer, eget værksted...

Designteknolog

Beklædningsindustrien, mode-, møbel- og livsstilsbranchen...

Manuskriptforfatter

Teatre og på filmprojekter...

Filminstruktør

Filmselskaber, freelance...

Meteorolog

Vejrtjenester...

Flyveleder

Lufthavne og militære flyvestationer...

Musiker

Orkestre, Bands, Musikskoler....

Hvor mange af disse job kan du uddanne dig til direkte efter 9./10.klasse? Hvem i dit net værk har et af disse job? (Skriv navn + job)

Hvis du skulle i praktik i et af disse job, hvilket ville du så vælge?

29


H va d e r d u g o d til i skolen o gi fritiden? Hva d har du svært ve d ? Hvad vil du g erne blive be dre til o g hva d s k a l der til for, at du kan blive det?

E T G O DT

VALG?

Har du overvejet, hva d d u e r god til og h ar svæ r t ve d ?

START

VI KAN ALLE A LG , T RÆ F F E E T V L DER A K S D A V H N ME E ET F F Æ R T T A R TIL, FO GODT VALG?!

6

Hvordan vil du blive en dn mere sikke u r på dit valg?

Har d ove r ve j u e hvo r d a n t , lærer b du edst?

H va d k a n d u gøre for at forberede dig endnu mere på dit valg? lpe dig?

30

2

5

dersøgt Når du har un u godt, så har d uddannelsen v else af de kra m m e rn fo n e også ve ger, der vil bli og forventnin stillet til dig. s e? r du op til dis Hvordan leve rlig u b ø r h ave s æ d t, e g o n r e d Er mulig at blive mest r fo , å p s u k fo nelsen? klar til uddan

H va d h a r d u a llerede g jort for at træffe et v alg, som give r mening for dig ?

Hvem kan hjæ

1

På må dit rea


temte ær nogle bes Vi har hver is rt kan lide at a måder, vi god ed e, sammen m bejde på: alen osv… igt, skriftligt andre, mundtl er metoder pass s jd e rb a e k il Hv du det også der, r E ? ig d å p t god r bedst? synes du lære etyde åde kan det b På hvilken m ælge , når du skal v noget for dig uddannelse?

Når du vælge r noget – ja s å vælger du o noget fra! gså Derfor er det vigtigt, at du kender til din ligheder, så d e muu kan vælge d et rigtige for dig. Hvad er det, s om får dig til at vælge en b stemt uddann eelse? Hvor m e g e t ke n d e r d alle de uddan u til nelser, du væ lger fra?

Hvilke uddannelse r overvejer d u o g hvo r fo r ?

å h v i l ke n åde er t va l g alistisk ?!

Der kan altid ske noget, som gør at ting forandrer sig.

3

TA’ TUR EN RUNDT PÅ B A N EN O G S VA R PÅ SPØRG SMÅLE N E, SÅ GODT D U KAN !

4

H va d e r

PLAN B?

FACEBOOK

SMS

HUSK! Du kan også komme i kontakt med en evejleder på ug.dk!

31

Du er derfor nødt til at have over­ vejet en plan B. Hvordan skal din plan B se ud, så den kan give god mening for dig?

H vo r m e g e t ve d d u o m de uddannelse r, du overveje r?

H va d k a n d u eksempelvis fortælle om: - Indholdet p å uddannelse n? - Fa g e n e o g h vo r m e g e t d e fylder? - Måden man arbejder med fagene? - De krav der bliver stillet ti l dig? H vo r m e g e t h ar du undersø gt på ug.dk o uddannelsess g tedets egen h jemmeside?

Du udvikler dig, møder nye mennesker, får nye tanker og idéer. Måske kan du ikke komme ind på det, du hådin bede på!

CHAT

MAIL


UG.DK

Din online UDDANNELSESGUIDE

Vil du gerne blive klogere på mulige uddannelser og job bagefter? Eller har du brug for inspiration til dit uddannelsesvalg? På UddannelsesGuiden ug.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og hente inspiration til valg af uddannelse, ved hjælp FÅ INSPIRATION Prøv nogle af værktøjerne, som af hjemmesidens digitale værktøjer og videoer.

inspi­ration til valg af uddannelse og job. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET Resultater opstillet i kategorier: Grønne sider = uddannelser – bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs – bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler – bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

ET JOBKOMPASS de mange re nysgerrig på Her kan du væ kompasPå k. s i Danmar jobs, som finde interesse, n di t rs fø set vælger du mpasset dig og så viser ko er dertil! jobs, der pass klikke Husk også at jobs, de dig ind på lige e ikk du som kender...

Gem ug.dk og evejledning.dk på mob

Så er de altid lige ved hånden!

ilen

eVejledning – altid åben Kom i kontakt med en uddannelsesv ejleder via chat, telefon, mail, facebook. De afholder også digitale møder i løbet af året - åbent for alle – altid.

ADGANGSKORTET Hvilke videregående uddannelser, giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, adgang til? Få overblikket på adgangskortet!

32


UG.DK

Jobsøgning

Jeg undersøger jobbet som Mulige arbejdssteder

Beskæftigelsesmuligheder

Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...

Se på ug.dk (+ evt. arbejdsmarkedsbalancen.dk)

Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder HVor i landet er mulighederne bedst?

Hvad tjener man i løn?

For at have dette job skal man være...? Nævn 2 egenskaber du mener, man især skal have, for at trives i dette job…

Man kan eksempelvis være: åben - selvstændig - pædagogisk - lyttende - impulsiv - god til at træffe beslutninger - opfindsom - tålmodig - udadvendt - rolig - ansvarsfuld - troværdig - organiseret - forsigtig - vedholdende - god til samarbejde - kreativ - omsorgsfuld - hjælpsom - fleksibel - god til koncentration - osv…

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

3 eksempler på forskellige arbejdsopgaver Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…

1 2 3 Uddannelsesveje til jobbet? Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad er den samlede længde på uddannelsesvejen efter 9. klasse..? Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet? 33


Jeg sætter mig et mål jeg gerne vil nå! l!

ere er det at vide, om jeg når i må

jeg er, jo nemm Husk - jo mere konkret og præcis l:

Hvornår er deadline for at nå mit må

H v ad

p ræc is t, e r de t h e lt

?

je g v il o p nå

1 Hv orda n ve d je g, at

je g er i mål ?

2 3

Hvad er det der gør, at jeg vil kæmpe for at opnå dette mål?

4

Hvor vigtigt er målet for mig på en skala fra 1-10? =

5

Hvem ka n hjælp e m

H v ad e r før

s te s k r id t

ig og hv ad sk al pe rs

på ve j mo d

34

m it mål?

oner ne he lt ko nk re

t gøre?


UDDANNELSESSTEDER NORDSJÆLLAND BY

UDDANNELSESSTED, ADRESSE

HJEMMESIDE

EUD EUX STX HHX HTX

ALLERØD

Allerød Gymnasium – Rådhusvej 6, 3450 Allerød

allerodgymnasium.dk

BALLERUP

NEXT Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

nextkbh.dk

BIRKERØD

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole – Søndervangen 56, 3460 Birkerød birke-gym.dk

x

CHARLOTTENLUND

Ordrup Gymnasium – Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund

ordrup-gym.dk

x

EGEDAL

Egedal Gymnasium & HF – Gymnasievej 1, 3660 Stenløse

egedalgym.dk

x

x

ESPERGÆRDE

Espergærde Gymnasium & HF – Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

eg-info.dk

x

x

FARUM

Marie Kruse – Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum

mks.dk

x

FREDERIKSBERG C

Next Mediegymnasium – Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C

nextkbh.dk/gymnasier/

x

FREDERIKSSUND

U/Nord (Esnord) – Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

esnord.dk

x

Frederikssund Gymnasium & HF – Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

frsgym.dk

U/Nord (Knord) – Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

knord.dk

x

TEC – Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

tec.dk

x

SOSU-H – Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

sopu.dk

x

GENTOFTE

Aurehøj Gymnasium – Skolevej 7, 2820 Gentofte

aurehoej.dk

Gentofte HF – Dahlensstræde 5, 2820 Gentofte

ghf.dk

HELLERUP

Øregård Gymnasium – Gersonsvej 32, 2900 Hellerup

oregard.dk

x

Gammel Hellerup Gymnasium – Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

ghg.dk

x

GSK, Gentofte – Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup

gsk.dk

x

x

x

x

x

x

x x

x

International School of Hellerup – Rygaards Alle 131, 2900 Hellerup

ish.dk

HELSINGE

Gribskov Gymnasium – Østergade 52, 3200 Helsinge

gribskovgymnasium.dk

x

x

HELSINGØR

HF & VUC Nordsjælland – Gurrevej 90. 3000 Helsingør

vucns.dk

x

Helsingør Gymnasium – Borgmester P. Christensensvej 3, 3000 Helsingør hels-gym.dk

U/Nord (Esnord) – Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør

x

esnord.dk

x

x

x

x

x

x

HILLERØD

U/Nord (Esnord) – Milnervej 48, 3400 Hillerød

esnord.dk

U/Nord (Esnord) – Carlsbergvej 34, 3400 Hillerød

esnord.dk

Hillerød Handelsskole U/Nord – Trollesmindeallé 24, 3400 Hillerød

knord.dk

Frederiksborg Gymnasium og HF – Carlbergvej 15, 3400 Hillerød

fgc4.dk

x

x

HF & VUC Nordsjælland – Milnersvej 40, 3400 Hillerød

vucns.dk

x

SOSU-H – Milnersvej 40, 3400 Hillerød

SOSU-H – Munkeengen 22, 3400 Hillerød

x

x

x

sopu.dk

x

x

sopu.dk

x

x

HØRSHOLM

NGG, Nordsj. Grundskole og Gymnasium – Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm ngg.dk

KØBENHAVN K

Niels Brock – Nørre Voldgade 34, 1358 København K

nielsbrock.dk

x

LYNGBY

U/Nord (Knord) – Hjortehøjsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

knord.dk

x

HC Ørsteds Gymnasium – Akademivej, bygning 451, 2800 Kongens Lyngby tec.dk

NÆRUM

Nærum Gymnasium – Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum

nagym.dk

ROSKILDE

Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 2-10, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Teknsike Skole – Køgevej 131, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Tekniske Skole – Sdr. Mellemvej 4, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Handelsskole – Bakkesvinget 65-69, 4000 Roskilde

rhs.dk

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde

roskilde-gymnasium.dk

x

Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde

roskildekatedralskole.dk

x

Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde

himmelev-gymnasium.dk

x

ZBC – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

zbc.dk

RUNGSTED

Rungsted Gymnasium – Stadionalle 14, 2960 Rungsted Kyst

rungsted-gym.dk

VALBY

Hotel- og Restaurantskolen, Valby – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

hrs.dk

VIRUM

Virum Gymnasium – Fuglsangvej 66, 2830 Virum

virum-gym.dk

35

x

x

x

x

x

IB

x

x

x

HF

x

x

x x

x

x

x

x


GSFRISTEN IN N G Ø S N A K S U H NNELSERNE A D D U S M O D G N TIL U 20 ER 1. MARTS 20

EFTERUJOB & DDANN ELSE

OM ANSØGNINGEN

Du skal søge digitalt via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk og dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID.

UNIVERSITETS BACHELOR/KANDIDAT 3-5 ÅR

Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i udskolingen, når du søger direkte efter 9. eller 10. klasse.

SPROFESSION R ELO BACH 4 ÅR

EFTER

3-

UNGDOMS-

ERHVERVSAKADEMI

UDDANNELSERNE

STUDENTEREKSAMEN

STUDENTEREKSAMEN

ALMEN

STUDENTEREKSAMEN

3 ÅR

FORBEREDELSES EKSAMEN

HF

STX

HHX

HØJERE

HTX 3 ÅR

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

2 ÅR

3 ÅR

9. EFTE KL /1 R AS 0 SE . ERHVERVSUDDANNELSE

EUX EUD

MERKANTIL

TEKNISK

JOB

4-5 ÅR

2-5 ÅR

4

DE HOVEDOMRÅDER:

> KONTOR, HANDEL

& FORRETNINGSSERVICE

> OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK

> BYGGERI, TEKNOLOGI & TRANSPORT

> FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

LÆS MERE PÅ SIDERNE 52-54

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

FGU STU

2-2,5 ÅR

OP TIL 3 ÅR

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

OP TIL 2 ÅR

-51

LÆS MERE PÅ SIDERNE 48

LÆS MERE PÅ SIDE 40-41 LÆS MERE PÅ SIDE 68

9./10. KLASSE 36


MUL IGHED FOR S TØT

– til at gennem­føre din

TE

uddannelse

Ha r du læseproblemer, et fysisk ha nd icap, et ps yk isk ha nd icap eller kron isk sy gdom , ka n en du få sæ rlig vejle dn ing og stø tte , så du ka n ge en udda nnelse. Du ka nn em ­føre n fx få hjælpe midle r, specialunde rv isn ing sekretæ rhjælp, stø tte , timer og ande t.

Når du søger din ungd omsuddannelse via op tagelse.dk i 9. eller 10.klasse, skal du besk rive, hvad du tid ligere har fået af specialunde visning, stø tte og hjælpe rmidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddannelsen .

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE

Er du gået ud af skole n, nå r du sø ge r optag else, sk al du selv, så sn ar t du ha r fået besk ed om optagelse, konta kte skolens studie vejled ning eller SPS-vejl eder og gøre opmærk so m på , at du vil få br ug for sp ecialpæ dagogis k bis tand. Du sk al desu de n sende doku mentation for dit behov for stø tte . Dit nye uddannelsesste d vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpæ dagogisk bistand. Udda nnelsesstedet holder møder med dig og andr e involverede persone r for at afk lare, hv ilken slags stø tte du har br ug for og søger stø tte på dine vegne. Nogle uddannelsesinstitu tioner tilbyder særligt tilr ettelagte gymnasiale for unge med funktionsned løb for sættelser og/eller særlig e behov. Kontakt din vejle kommune for mere inform der i din ation, hvis du vil vide me re om denne mulighed.

FOLKESKOLENS 10. KLASSES PRØVE

ERHVERVSUDDANNELSERNES GRUNDFORLØB 1

FOLKESKOLENS AFGANGSEKSAMEN 9.KLASSE

F G

FÅ STYR PÅ FAGENES NIVEAUER HER

ERHVERVSUDDANNELSERNES GRUNDFORLØB 2

E D

EUX HHX, HTX, STX, HF

C B A

DE FAGLIGE NIVEAUER

EUX HHX, HTX, STX, HF

EUX HHX, HTX, STX, HF

UNDERVEJS I DIT UDDANNELSESFORLØB KAN DU MØDE KRAV OM, AT DU HAR BESTÅET ET FAG PÅ ET BESTEMT NIVEAU. DERFOR ER DET GODT AT KENDE NIVEAUERNE PÅ DE ENKELTE UDDANNELSER.

37

MØD ALLE SUNGDOM LSERNE U D DA N N E STE PÅ D E N Æ SIDER


10. KLASSE – en god vej!

PRØVER

s tu d ie

tu r prak tik

te rm in

s e lv v a

s p rø v e

r

te m a- ug er lg te o p

g a v e r (o

bl.)

VALG AF 10. KLASSE ER EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne. n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene i (7.) 8. og 9. klasse.

h je m s

a m t a le

r

brobyg ning (obl.)

s a m ta le

Du kan forsætte på din egen skole, hvis den har en 10. klasse, eller kommunernes 10. klasse. Du kan også gå i 10. klasse på en anden skole, fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

s k o le -

r me d ve

p ro je k

jl e d e r

e le v p la lin jer og tilb ud sfa

EUD 10

EU D 10 er et sæ rlig t tilb ud til dig , der gerne vil videre på en erhvervs udda nnels e. På EU D 10 foregår mi nd st en tre dje de l af un de rv isn ingen på en erhve rv sskole, og du vil også få tilbudt sær­ lige forløb i de almene fag , der ka n hjælpe dig med at opfyl de kravene til optagelse. Spørg din vejleder om , hvordan tilbuddet er i din kommune. n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætteri, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation n Der indgår mindst et brobygnings­ forløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisningen og får indtryk og oplevelser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse. n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan. Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

38

te r

ner

g

20/20 -O R D NIN G af – en kombination er) og 10. klasse (20 ug uger) 0 gr undforløb 1 (2 der

skoler er På vi ss e erhv er vs lge et 20/2 0-formul ighe d for at væ vu rder et udda n­ lø b. D u sk al væ re d. D u få r bå de en ne ls es pa rat til eu de l af erhv er vs ud 10 . kl as se og 1. ). F1 (G un dforløb da nn el se rn es gr sker fle ks ib elt n Ti lre tte læ ggel se 3 dage i 10 . kl as ov er skoleå re t fx un df orlø be t. se og 2 dage i gr væ lge at fort sæ tte D er ef ter ka n du nnel sernes på erhv er vs udda F2). D u ka n og så gr undforlø b 2 (G år ig gy m na si al fort sæ tte på en 3 hf foruds at , at udda nnel se el ler e er opfyldt. optage ls es kr av en

Om OSO o p g ave n


10. KLASSER – NORDSJÆLLAND For yderligere information, se skolernes hjemmesider. FARUM

FREDENSBORG

Marie Kruses 10. klasse Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum

10. klasse Fredensborg Skole Humlebækvej 10, 3480 Fredensborg

Tlf. 4434 62 00

Tlf. 7256 2012

mks.dk/10-klasse

10klasse-fredensborgskole.dk

FREDERIKSVÆRK

10. klassecentret, Ti’eren, Halsnæs Kommune Syrevej 19, 3300 Frederiksværk Tlf. 4778 4187 tierenhalsnaes.dk

HELSINGØR

HELSINGE

10. klasse Gribskov Ridebanevej 1, 3200 Helsinge Tlf.: 7249 9170 10klassegribskov.dk

HILLERØD

FREDERIKSSUND

Campus U10 Odinsvej 4b, 3600 Frederikssund Tlf. 4735 2600 campusu10.dk/sp

HELSINGØR

10. klasseskolen Helsingør Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør Tlf. 4928 1020 ungdomsskolen.com

HILLERØD

Helsingør Lilleskole Fredericiavej 1, 3000 Helsingør

Hillerød 10.klasseskole, HUC Ndr. Jernbanevej 6, 3400 Hillerød

Den Alternative Skole, DAS, Rønbjerg Allé 2 3400 Hillerød

Tlf. 4921 0203

Tlf. 7232 5750

Tlf. 4826 8697

lilleskolen.dk

ungdomscenter.skoleporten.dk/sp

denalternativeskole.dk

HILLERØD

HOLTE

HØRSHOLM

Marie Mørks Skole Milnersvej 1, 3400 Hillerød

Textilskolen De Conincksvej 20, 2840 Holte

NGG Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm

Tlf. 4826 1005

Tlf. 4542 5915

Tlf. 4557 2321

mms.dk

textilskolen.dk

ngg.dk

NIVÅ

RUNGSTED KYST

STENLØSE

Per Gyrom Skole Mariehøj 483, 2990 Nivå

Vallerødskolen Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

Stenløse Privatskole Dam Holme 1-5, 3660 Stenløse

Tlf. 3510 5959

Tlf. 4849 6400

Tlf. 4717 0910

vallerodskolen.horsholm.dk

vallerodskolen.horsholm.dk

stenpriv.dk

VÆRLØSE

Egeskolen Jonstrupvangvej 150D, 3500 Værløse Tlf. 7235 7450 egeskolen.dk

Generelt om 10. klasse ØLSTYKKE

Egedal 10. kl. Center Roskildevej 22b, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8960 ungegedal.dk

Generelt om EUD10

39


FGU

Forberedende grunduddannelse Forberedende grunduddannelse er en uddannelse for dig, der mangler de sidste kompetencer for at kunne blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse eller få mulighed for fremtidige job. Du kan kun optages på uddannelsen, hvis du er vurderet i målgruppen for FGU.

Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i din kommune. FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse, erhvervsgrunduddannelse og et basisforløb. Du starter på det niveau af uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger. FGU kan vare op til 2 år, ligegyldigt hvilket spor du ønsker, men længden af uddannelsen vil blive tilpasset de kompetencer du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere.  Som du kan se af illustrationen kan man starte med et afsøgningsforløb. Forløbet kan bruges til at afklare, hvor stærk du er fagligt og hvilke personlige og sociale kompetencer du har. Og hvilket spor, der er relevant for dig.

Der er løbende optag på basisforløbet. Basisforløbet omfatter undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik, samt en introduktion til et af de 3 basisspor. Efter du har gennemført basisforløbet tilpasses dine fag og faglige niveauer til de mål, du har for din fremtidige uddannelse eller job og det du allerede har lært. ALMEN GRUNDUDDANNELSE er for dig, som gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag, for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Du vil kunne afslutte med eksamen som kvalificerer dig til optagelse på en af disse. De obligatoriske fag på agu er: dansk og matematik, samt et af følgende fag: PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) eller Identitet og medborgerskab. Desuden skal du vælge mindst et valgfag: Naturfag, samfundsfag eller teknologiforståelse. Som udgangspunkt vil 2/3 af undervisningen være tilrettelagt som teoretisk undervisning og 1/3 som praksisbaseret undervisning.

ALMEN

PRODUKTIONS-

ERHVERVS-

GRUNDUDDANNELSE

GRUNDUDDANNELSE

GRUNDUDDANNELSE

(AGU)

(PGU)

(EGU)

2/3 teori – 1/3 praksis

2/3 produktion – 1/3 teori

2/3 praktik – 1/3 skole

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

niveau 1 - 2 &

niveau 1 - 3

niveau 1 - 3

HF-forberedende niveau BASIS

BASIS

FVU-niveau

Faglig introduktion EVENTUELT AFSØGNINGSFORLØB

40


PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Du lærer bedst, når læring kobles sammen med praktiske aktiviteter.

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE er for dig, som har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kendskab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. På egu er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder. Du kan fx arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere hjemmeside på et medieværksted. Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole.

Egu veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik. Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Formålet for uddannelsen vil være, at du får gode arbejdsvaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en erhvervsuddannelse eller få et ufaglært job.

Med en egu bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller du kan fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Som udgangspunkt er undervisningen 2/3 værkstedsundervisning og 1/3 teoretisk undervisning. Du vil også kunne komme i praktik i op til 2 uger ad gangen, i alt op til 4 uger hvert halve år i en lokal virksomhed.

ORDBOG

Praksisbaseret underv isning: Undervisningen ka n foregå i en pra ksis, i en virksomhed eller i skolens værksted , hvor du ska l udvik le en færdighed eller en kompetence.

Scan QR-koden og se den lille film om FGU

H V EM ER I M Å LG RUP P EN TIL EN FG U?

• Undervisningen ka n efterligne sit uatione r i pra ksis, fx gennem simulatione r og rol lespil . • Undervisningen ka n dreje sig om ind lærin g af teoretisk viden . Fx et pri ncip eller en regel, hvor du og/el ler læreren inddra ger ek sempler fra pra ksi s, hvor den teoretiske vid en ka n anvendes. • Undervisningen ka n dreje sig om , at du ska l løse en arbejdsopgave eller et problem inden for erhve rvet og i den forbindelse ind drage teoretisk viden fra undervisningen .

Hvi s du ik ke er fyldt 25 in de n ud da nn el se ns st ar t og 1. du er vu rder et i m ålgr uppen af den kom mun ale ungeinds at s og du i øv rig t ka n pr of itere af udda nnel sen 2. du ik ke er om fatte t af underv is ni ng splig ten (det vi l sige , at du ha r gået i skole til og med 9. kl as se el ler ha r modtage t unde rv isni ng i sa m me om fa ng ) 3. du ik ke er opta ge t på en ungdom sudd an ne ls e og he ller ik ke ha r gennem fø rt en 4. du ik ke er i be sk æftige ls e i mer e end 18 timer pr. uge

Teoretisk underv isning Teoretisk undervisning er som du kender de t fra skolen opbygget om kring vid en inden for et speci fik t faglig t område. På FGU produ kti onsgrundud­ d an ne lse og erhvervsgrundudda nnelse vil de t ofte være kædet sam me n med op gaver i værkstedet.

41

H VO R N Å R K A N

D U STA R TE ?

be t. tag på ba si sforlø D er er lø bende op r de t nå e, nd ka n be gy D et be tyder, at du n dholde t i di pa ss er dig og in D u ka n la udda nnel se sp n. sp or : tre st ar te på et af de e om ng ga 2 eg u, ag u og pg u st . gu år et i ja nu ar og au


HHX HTX STX HF

DE GYMNASIALE R E S L E N N A D UD

De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig hver deres faglige profil og fokusområder. Fælles for dem alle er, at de forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse. Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen. Se mere på ug.dk og uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Du begynder HHX, HTX og STX med et 3 måneders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretningernes fagområder og fag, samt for de typer af videregående uddannelser, som

studieretningerne er målrettet mod. Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Når du vælger studieretning, vælger du nogle fag, som du gerne vil

42

fordybe dig i, og derved giver du din uddannelse et særligt fokus. Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium, så du skal huske at undersøge, hvilke fag der udbydes, der hvor du overvejer at gå.

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire semestre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse. De obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden, men du arbejder også med projekt- og praktikperioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpakke og de valgfag, som du skal have på de to sidste semestre. Valget af fagpakke vil målrette din HF mod særlige videregående uddannelser.


teg nin ger ne? Må ske kan du gen ken de teg nef ilm : e lill den fra er De sta mm nas ial gym en ”Di n nye hve rda g på e”. udd ann els UG .dk . Se elle r gen se film en på

DE OBLIGATORISKE FAG OG NIVEAUER Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieretningsfag og valgfag, men størstedelen af dine fag er obligatoriske. Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for, om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder

HHX

varighed: 3 år

på nogle af de videregående uddannelser. Herunder kan du sammenligne de obligatoriske fag og deres minimums niveauer, som du møder på de forskellige gymnasiale uddannelser.

HTX

A = 3 år (højniveau) B = 2 år (mellemniveau) C = 1 år (det laveste niveau)

STX

varighed: 3 år

varighed: 3 år

HF

varighed: 2 år

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog B A

2. fremmedsprog B A

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

To af følgende fag:

Kemi

B

Biologi

C

Kemi, biologi,

Biologi

C

Geografi

C

C

Informatik, eller naturgeografi

C

Religion C

C

Religion

C

Idræt, eller et

Kommunikation/IT Afsætning

B

eller Informatik

C

Virksomhedsøkonomi

B

Teknologi

B

Idræt C

International økonomi

B

Teknikfag

A

Kunstnerisk fag C

Informatik

C

Erhvervsjura

C

* Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau.

Oldtidskundskab C

43

kunsterisk fag

C


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

VALGFAG I GYMNASIET

VALGFAG

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside. Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det på C-niveau.

OPTAGELSE TIL DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Du skal opfylde en række betingelser for at have mulighed for at blive optaget på de gymnasiale uddannelser.

ADGANGEN TIL DE TREÅRIGE GYMNASIALE UDDANNELSER HHX, HTX, STX I 8. KLASSE

I 9. KLASSE

– skal elever have et gennemsnit på 5,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til enten HHX, HTX eller STX. Uddannelsesparat­ hedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

TIL AFGANGSEKSAMEN

– skal elever have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til de treårige gym­ nasiale ungdomsuddannelser.

– skal elever bestå og bekræfte deres faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på enten HHX, HTX eller STX.

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype. ALTERNATIVER – for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen 5 i standpunkt 5 i standpunkt under 5 i standpunkt

➜ ➜ ➜

5 i standpunkt 5 i standpunkt under 5 i standpunkt

➜ ➜ ➜

Prøve Gen.snit: 3,0-5,0 Prøve Gen.snit: 2,0-3,0

+

Evt. vejledningssamtale

Prøve Gen.snit: min. 6,0

Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunkts­ karakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse.

Kilde: Ministeriet for børn, under visning og ligestilling

44


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

ADGANGEN TIL DEN TOÅRIGE HF-UDDANNELSE FRA 9. KLASSE I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på HF.

Gælder for 9. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat men får 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven komme direkte på HF. Hvis en elev ikke opnår et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en toårig HF-uddannelse.

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype.

FRA 10. KLASSE I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

Kilde: Ministeriet for børn, under visning og ligestilling

45

I 10. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskaraterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat. Derudover skal eleven have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne for at kunne komme direkte på HF.

Gælder for 10. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en toårig HF-uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

TJE KLI STE HF

TJE KLI STE HH X, HT X OG STX på de Jeg er vurderet uddannelsesparat ger personlige og sociale forudsætnin mindst 5 Jeg har opnået et gennemsnit på i standpunktskarakterer

i umiddelbar Jeg søger om optagelse rettidig t og forlængelse af 9. klasse/10. klasse de undervisning Jeg har modtaget prøveforbereden sk) frem til og i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fran

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætnin ger Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer Jeg søger om optagelse rettidig t og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse/10. klasse

Jeg har modtaget prøveforbereden de undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fran sk) frem til og med 9. klasse

Jeg går op i de obligatoriske afgangs prøver i 9./10. klasse

Jeg består grundskolens afgangseks amen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennem snit af alle mine prøvekarakterer)

med 9. klasse

prøver Jeg går op i de obligatoriske afgangs i 9./10. klasse amen Jeg består grundskolens afgangseks af alle snit nem gen i 2,0 (dvs. jeg opnår mindst mine prøvekarakterer)

HVIS DU IKKE OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

Er du blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, har ikke opnået de nødvendige karakterer ved afgangseksamen, eller opfylder du ikke alle adgangskravene, så har du ikke retskrav på at blive optaget. Du har dog stadig mulighed for at søge om optagelse. Dette sker via en optagelsesprøve medio juni og efterfølgende samtale på ungdomsuddannelsen. Samtalen afvikles senest 10 dage efter optagelsesprøven, hvor du får svar fra institutionen, om du er optaget.

Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i grundskolen, hvis du søger direkte efter 9. eller 10.klasse.

Der vil være en senere optagelsesprøve primo august og sygeprøve medio august. Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravene til HF efter 9. kl., er der ikke mulighed for optagelsesprøve til denne ungdomsuddannelse.

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Senest 1. marts skal du søge digitalt via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX eller STX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

n a sie v ej” t ” M in g y m je tø rk æ v e fag p å a n du m e d obligatori sk e ll a På ug.d k k r e v o fr a li sten v æ lge 5 fag ne ls er. si a le udd a n y m n a si a l a lle g y m n a , hv il ken g u d r se t, sæ r v a lg t. ker p å fort e fag , du h a d f a st e Nå r du k li k fl d ig e der g iv er en udd a n ne ls mere om d se læ u d n a k r e D ereft re ss ere t i. e , du er inte a nge , udd a n ne ls tø je t flere g rk æ v e rn e ion P rø v g ny kombinat en er lg æ v u ga ng . h v or d a f fag hv erw

46


HVILKET GYMNASIUM SKAL JEG VÆLGE? Overvejer du at gå i gang med en gymnasial uddannelse, så skal du bruge tid på at være nysgerrig på, hvilken en af de gymnasiale uddannelser der matcher dine fremtidsdrømme og styrker dig bedst. Du kan eksempelvis tage udgangspunkt i: n Hvilken gymnasial retning rammer bedst dine faglige interesser? n Hvilke fag er du god til? n Hvilken uddannelse overvejer du at læse bagefter? Dernæst kan du undersøge: n Hvordan er undervisningen på de gymnasiale uddannelser? n Hvordan er studiemiljøet på de forskellige gymnasier?

n Hvordan er de gymnasiale uddannelser opbygget? n Hvad er adgangskravene? Husk at udnytte de mange muligheder du har for at opleve de gymnasiale uddannelser via n Introkurser i 8.klasse n Brobygning i 9.+10.klasse n Uddannelsesarrangementer arrangeret af UU n Åbent hus på de enkelte gymnasier

ADGANGSKORTET PÅ UG.DK På ug.dk kan du også prøve kræfter med ”Adgangskortet” – her kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag på din gymnasiale uddannelse giver adgang til.

IB – International Baccaulareate I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, franskeller tysksproget undervisning. IB (engelsk), DFB (fransk) og DIAP (tysk). Du kan læse mere om uddannelserne ved at scanne QR-koden.

47


STX

Almen studentereksamen

STX på ug.dk

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Historie A + Engelsk B + Matematik B* + Idræt C + Religion C + Oldtidskundskab C + Fysik C + Samfundsfag C + Kunstnerisk fag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

STX studieretninger

Video om STX

GRUNDFORLØBET – 3 MDR.

Vælg to af disse: • Biologi C • Kemi C • Naturgeografi C • Informatik C

Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + Idræt + 2. fremmedsprog + Naturvidenskabeligt grundforløb + Almen sprogforståelse + Ét kunstnerisk fag

+ mindst ét af disse: • Biologi B • Fysik B • Kemi B • Naturgeografi B • Informatik B

To-tre studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

STUDIERETNINGSFORLØB VALGFAG

Og fremmedsprog: Fortsætter B/A eller begynder A

Du har valgfag på 2. og 3. år. Du har maksimalt tre valgfag – du kan læse mere om valgfag på side 44

På STX har du en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

PÅ GRUNDFORLØBET...

På det almene gymnasium får du undervisning i en bred og almen fagrække inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser, både i laboratoriet og i naturen. Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Naturvidenskab · Samfundsvidenskab · Sprog · Kunst Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger.

Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for STX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIERETNINGS PROJEKT (SRP)

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A-niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurde-

48

ring af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået STX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


HHX Merkantil studentereksamen

HHX på ug.dk

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk A + Virksomhedsøkonomi B + Afsætning B + Historie B + International økonomi B + Matematik B* + Erhvervs­ jura C + Informatik C + Samfundsfag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

GRUNDFORLØBET – 3 MDR.

STUDIERETNINGSFORLØB

Tre fag: 1 A-fag, 1 B- eller A-fag, evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG

På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase.

OM UDDANNELSEN

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

Video om HHX

Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + 2. fremmedsprog + Almen sprogforståelse + Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Økonomisk grundforløb

Studieområdet: Gennemførelse af syv fastlagte forløb med for­ skellige fagkombinationer, der afsluttes med et studieområdeprojekt.

På HHX undervises du især i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

HHX studieretninger

Du har valgfag på 2. og 3. år. Mindst ét af 48 forskellige fag –du kan læse mere om valgfag på side 44

PÅ GRUNDFORLØBET...

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det er et økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse. Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Økonomi og marked · Økonomi og sprog · Sprog Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger.

Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres, i forhold til det emne, du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

49


HTX Teknisk studentereksamen

HTX på ug.dk

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Teknik A + Engelsk B + Matematik B + Fysik B + Kemi B + Teknologi B + Idéhistorie B + Biologi C + Kommunikation/it C + Samfundsfag C

HTX studieretninger

Video om HTX

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Kommunikation + Samfundsfag + Naturvidenskabeligt grundforløb + Produktudvikling + Nogle studieretningsfag + Evt. 2. fremmedsprog

Ét af fagene: • Byggeri og energi • Udvikling og produktion • Proces, levnedsmiddel og sundhed • Digital design og udvikling Studieområdet: faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, natur­ videnskab, idéhistorie og dansk.

STUDIERETNINGSFORLØB

To fag på A-niveau samt evt. et ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG

Du har valgfag på 2. og 3. år. Du har maksimalt 3 valgfag – du kan læse mere om valgfag på side 44

Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for HTX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside, for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

På HTX har du tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med andre almene fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HTX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi samt kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Desuden foregår en stor del af arbejdet som gruppe- og projektarbejde.

PÅ GRUNDFORLØBET...

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det naturvidenskabelige grundforløb bruges til at undersøge og forklare naturvidenskabelige sammenhænge ud fra fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Grundforløbet Produktudvikling arbejder med teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemer ud fra fag som teknologi, teknikfag og samfundsfag. Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Anvendt naturvidenskab · Teknologi · Kommunikationsteknik

50

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HTX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


HF

Højere forberedelseseksamen

HF på ug.dk

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk B 1. års obligatorisk: Matematik C + et obligatorisk valgfag + et kreativt fag

To-fire valgfag med 1 af niveaukombinationerne: • B – B eller ét valgfag + • B – C

VALGFAG

Ét af de kreative fag: • Musik • Drama • Billedkunst • Idræt • Mediefag mv.

Kultur- og samfundsfaggruppe: • Historie B • Samfundsfag C • Religion C Naturvidenskabsfaggruppe: • Biologi C • Kemi C • Geografi C

Projekt- og praktikforløb

OM UDDANNELSEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau. Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse. Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb. HF er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet

på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer.

Om HF Søfart

FAGPAKKER

Kultur-Samfund: • Religion • Samfundsfag • Historie

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

Video om HF

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker: Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning /pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for den udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også

51

kræver, at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

HF ENKELTFAG

SÆRLIGE FORHOLD

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag. Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Hvert fag varer gennemsnitligt ½-1 år

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/ Herning. Du kan læse mere om grøn HF på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.


ERHVERVSUDDANNELSER EUD – over 100 praktiske, erhvervsrettede muligheder

ggeri Teknologi, by og transport el og Kontor, hand rvice forretningsse rdbrug Fødevarer, jo og oplevelser dhed Omsorg, sun og pædagogik

GRUNDFORLØB GF1 OG GF2

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra grundskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. n På GF1 følger man en fagretning, hvor man bliver introduceret til flere uddannelser. n På GF2 starter en mere faglig specialisering, hvor der er fag, der skal gennemføres for at kunne begynde på hovedforløbet. Du kan kun optages på GF1 én gang. Du kan optages på GF1 op til et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. GF 2 kan du kun påbegynde tre gange – derefter skal du have en uddannelsesaftale (læreplads hos en virksomhed ) for at kunne optages.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisnings­ pligten fra 9. eller 10. klasse

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser og mange af dem med forskellige specialer. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og skoleperioder på en erhvervsskole. Erhvervsuddannelserne er grupperet i de fire hovedområder her til venstre og består af både grundforløb og hovedforløb.

n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve n du skal være vurderet uddannelsesparat n op til et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du starte på GF1. Ellers starter du direkte på GF2. n Har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2 Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og uddannelsesvejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

ADGANGSBEGRÆNSNING

På nogle uddannelser kan der være adgangsbegrænsning i forhold til enten at komme i gang med GF1 eller komme videre på GF2. Det betyder, at du enten skal have en uddan­ nelsesaftale med en virksomhed,

52

eller at du skal have en såkaldt kvoteplads, før du kan starte på det andet grundforløb (GF2). For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

OPTAG

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.


L ÆR EP LA DS De t er DIG SE LV, som har ans var et for at ska ffe en lær epl ads !

HOVEDFORLØB

Når du efter grundforløbet starter på din læreplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder.

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover er der krav om, at du skal gennemføre / bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hoved­forløbet.

AN SØ GN IN G OG R AN SØ GN IN GS FR IS TE

da nnelse Du søger en erhvervsud du kommer på optagelse.dk. Nå r , er direk te fra gr undskolen 1. rmalt marts. ansøgningsfristen no t vurderet For unge , der er bleve og for unge , te, ara esp ikke udda nnels te fra som ikke kommer direk rts. ma . 15 n ste fri 9. eller 10. , er Ansøgningsfrister for punk ter øv rige optagelsestids , eller se len – konta kt erhvervssko . de esi på dens hjemm

KVOTEPLADS

Kvotepladser findes på de uddannelser, hvor der er flere ansøgere til uddannelsen, end der er praktikpladser. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er et begrænset antal pladser. Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, hvis du gerne vil komme i betragtning til sådan en plads. Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist til at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

SKOLEPRAKTIK

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik. Det betyder, at du får din uddannelse på erhvervsskolen. Du kan se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, her i hæftet og på ug.dk

53

tegninMåske kan du gen kende lille den fra ger ne? De sta mmer på g rda hve nye in tegnefi lm: ”D e”. els ann dd vsu en erhver UG .dk . Se eller gense filmen på

På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skolepraktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du være egnet, geografisk mobil, fagligt mobil og aktiv praktikpladssøgende.

FORDELSUDANNELSERNE

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Der er gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed. Der er også gode jobmuligheder for færdigud­ dannede.

LØN OG SU

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.


EUX

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, hvilket betyder, at du bagefter kan enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

En erhvervsuddannelse med EUX består – med undtagelse af grund- og valgfag – af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte Praktisk brobygning forpraktik/ trainee ungarbejde grundskole

Er hver vs ud da nn els e ...m ed gy mn as ial e fa g

erhvervsuddannelse. Du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. EUX er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse. På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. På de merkantile EUX-uddannelser samles mange af de gymnasiale fag på

Se oversigten over de uddannelser, der kan tages med EUX et studieforberedende skoleår, hvorimod de tekniske EUX-uddannelser har de gymnasiale fag fordelt gennem hele uddannelsestiden. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX er markeret med en gul firkant på de efterfølgende sider.

TEKNISK EUX – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

MERKANTIL EUX – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Erhvervsskole – 1 år (EUX-studieforløb)

Hovedforløb – 2 år (praktik og skole)

PRAKTIKPLADSEN.DK

Elektronisk mødested for elever på erhvervsuddannelser og praktikvirksomheder På Praktikpladsen.dk kan du se de virksomheder, der søger elever/lærlinge lige nu og i den kommende tid. Du kan også se alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever, og som du kan overveje at sende en uopfordret ansøgning til.

GTILP.DK

ik p la ds G u id e t il p ra kt

På sitet GTILP.dk finder du en masse gode råd og inspiration. Her kan du få styr på at søge en praktikplads, og se hvordan du skriver en ansøgning og et CV. Du får også hjælp til at forberede dig på en jobsamtale. Sitet indeholder en masse videoklip som hjælper dig på vej.

54


EUDKORT

ktion v- p r o d u t g o m Fil lsen uddanne

S å da n læ s e s d e

s-

De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor man hurtigt kan se det meste om uddannelsen, samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Social- og sundhedsassistent 6 m dr 3 - 5 år

gg e, at pl an læ læ re r du -, vi de oP å sk ol en re en fi lm gø ig rd fæ og ge ta op n. ro du kt io el le r tv -p

Frisør

: EC IA LE R TR IN + SP te nt tv -a ss is kn ik er Fi lm - og kt io ns te tv -p ro du Fi lm - og N SK 5 år 6 md r• IN GE 4 år 6 md r -

O LE

TR IN + SP EC IA Fr isø r

Du bliv er bl.a . und ervi st i at udf øre syg eple je- og oms org sop gav er. Du lære r ogs å at vejl ede og mot iver e and re men nes ker til at dra ge oms org for sig selv.

Handels

• PR AK TI K

rt og lan gt et ek nik ke r i ko Du læ re r kli pp fa st gø re at og t en an rm hå r, at lav e pe kli pp e sk æg , at så og r Du læ re ek st en sio ns . Vid en om de p. -u ke læ gg e ma fa rv e br yn og e. en fo r hå rm od ny e tre nd s ind

TRIN + SPECIAL ER: Soc ial- og sun dhe dsa ssis

3-4

• DIM ENS IONE RINGå•r

uddanne

QR-KODE – GÅR TIL UG.DK MED ALT OMKRING UDDANNELSEN

lsen UDDANNELSENS VARIGHED – DEN SAMLEDE VARIGHED INKL. GRUNDFORLØB

ten t

INGE N SKO LEPRAKT IK

GUL FIRKANT – VISER OM UDDANNELSEN KAN TAGES SOM EUX

P å sk o le n læ re r d u o m s a lg D u læ re r , in d kø b og s å at o g lo g is ti in d h e n te li g n e p ri k. ti lb u d , s ser og k v ammena li te te r, a rb s amt at in d kø b e e jd e m e d v a re r i p lo g is ti k Som han a ss e n d e d e ls u d d mængde annet ka h a n d e ls r. n d u a rb v ir k s o m e jd e i h e d e r e ll h a n d e ls e r s ta rt e v ir k s o m d in e g e n hed. T R IN + S P EC IA L E R: H a n d e ls a ss is te n t (s a lg ) In d k ø b s a ss is te n t L o g is ti k a ss is te n t

LE R:

NE • DIM EN SIO

UDDANNELSE – FARVEN MARKERER HOVEDOMRÅDET

3 år 10 mdr - 4 år 7 mdr

RIN G •

Viser om uddannelsen: • er dimensioneret • ikke indeholder skolepraktik • er udelukkende skolebaseret

PINK FIRKANT – VISER OM UDDANNELSEN ER FORDELSUDDANNELSE TEKSTBESKRIVELSE – KORT OM UDDANNELSENS INDHOLD

TRIN + SPECIALER – VISER DE FORSKELLIGE RETNINGER MAN KAN VÆLGE

FO RD EL SUDDANNE LS ER

ejdsgiver ne, som hvert ktikplads og job. Det er arb pra de fin at for r ede ligh over er uddannelsen er dig gode mu dda nnelser udpeget. Derud En fordelsuddannelse giv vsu ver erh 29 er 9 201 I . ser fordelsuddan nel år udpeger uddannelser til n t. ege Togklargøringsuddannelse til erhver vsfisker udp Plastmager Fordelsuddannelser (2019): Anlæ gsst rukt ør, bygningsstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Buschauffør i kollektiv traf ik

Entreprenør- og landbrug smaskinuddannelsen

Landbrug suddannelsen Last vognsmekaniker

Glarmester

Industriteknikeruddannels

Kranfører Køletekniker

Gastronom Gourmetslagter Industrioperatør

Karrosseriuddannelsen

en

Maskinsnedker Mejerist

55

Receptionist Skor stensfejer Slag ter Tagdækker Teknisk isolatør Tjener

Turistbuschauffør n Vejgodstransportuddannelse Vvs-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Derudover: Erhvervsfisker


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Ambulancebehandler

2 år 5 mdr - 3 år 5 mdr En vigtig del af arbejdet går ud på at rykke ud, når der sker ulykker, men arbejdet kan også være at transportere biler til værksted og hjælpe folk ved motorstop. Som ambulancebehandler lærer du også at slukke brande, hjælpe ved oversvømmelser og andre former for redningsarbejde. TRIN + SPECIALER: Ambulanceassistent Autohjælp

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Anlægsstruktør, bygn ingsstruktør og brolægger

Anlægsgartner

4 år 6 md r 4 år 6 md r gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en lige hol del se af hav er, om eta ble ring og ved Du lær er om de fors kel. rde egå par ker og kirk ege nsk abe r sam t at lige pla nte r og der es d græ sar eal er. me e ejd anl æg ge og arb

Udd ann else n give r vid en om sto re byg ger ier, som kon tor hus e, veje , bro er, bol igk var terer, tor ve og pla dse r. Du lær er at arb ejd e i fors kell ige ma teri ale r efte r pla nte gni nge r og ber egn ing er.

TRI N + SPECIA LER: Anl æg sst ruk tør Bro læg ger Byg nin gss tru ktø r

TRI N + SPECIA LER: ste kni k Anl æg sga rtn er – anl æg kni k jete ple – er rtn sga æg Anl

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Autolakerer

4 år 3-9 md r bile r. På sko len En aut ola ker er lake rer , du ska l bru ge ker nik tek de du er lær t. Du får gru ndi g for at få et flot res ulta re og spr øjte tek nik . und erv isni ng i farv elæ

TRI N + SPECIA LER: Aut ola ker er

Automatik- og procesuddannelsen

3 år - 4 år 6 mdr 2 år 6 mdr - 5 år Du får viden om auto mati ske syste mer, der styre r og regu lerer. Du lære r om tekn ik, elekt ronik og stær kstrø mssy stem er. Du arbe jder også med auto mati sered e syste mer, der er base ret på trykl uft (pneu mati k) og væsk etryk (hydr aulik ). TRIN + SPEC IALER: Auto mati kmon tør, Eleva torte knike r, Auto mati ktek niker, Auto mati ktek niker en i elekt robra nche nen, Auto mati serin gste knike r

Beklædningshåndværker

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til modeog livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker. TRIN + SPECIALER: Beklædningshåndværker Tekstil- og beklædningsassistent • DIMENSIONERING •

Bager og konditor

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder. TRIN + SPECIALER: Bagværker, Håndværksbager Detailbager, Konditor • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Boligmonteringsuddannelsen

Beslagsmed

3 år 3 md r - 4 år 6 md r 4 år 6 md r me d giver en grunUddannelsen til beslags l e og hes tesko. Du ska hov om n dlæ ggende vide om old forh og i tom ana lær e om hes te, der es elig lær er du at lave de kring der es sun dhe d. End år sme dea rbejde, der indg forskellige form er for hes tesko. af ing asn tilp og ling ved fremstil TRI N + SPECIA LER: Bes lag sm ed

ING EN SKO LEP • DIM ENS ION ERIN G •

56

RAK TIK •

Udd ann else n give ren gru ndl æg gen de vid en om ma te rial er og des ign , og du lær er om pro duk tud vikl ing , salg og ser vice . Des ude n får du et god t ken dsk ab til de ma skin er og væ rktø jer, der ind går i arb ejd et. Du får ogs å und erv is nin g i de fag , som er sæ rlig e for det spe cial e, som du har valg t. TRI N + SPECIA LER: Aut osa dde lma ger Mø bel pol stre r Gar din dek ora tør • ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Buschauffør i kollektiv trafik

Bygningsmaler

Byggemontagetekniker

4 år 3 md r - 4 år 6 md r

2 - 5 år

1 år 11 mdr

hen syn sfu ld og Læ r at kør e bus på en er de nød ven dig e tag Du de. fors var lig må ude n om ved lige kør eko rt, og lær er des kør etø jer – og, af n rsy efte hol del se og der. hvo rda n ma n om gås kun

TRI N + SPECIA LER: Bus cha uff ør traf ik Bus cha uff ør i kol lek tiv ent pon dis sels Kør

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Du lærer at opsætte lettere bygningselementer, som gipsplader, lette loftskonstruktioner og døre og glaspartier. Eller skabs- og reolsystemer samt væg- og tagskeletter af træ eller metal. Desuden lærer du at opstille stilladser til brug i arbejdet. Hele uddannelsen foregår på skole. TRIN + SPECIALER: Byggemontagetekniker

• UDELUKKENDE SKOLEBASERET •

Bygningssnedker

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr På skolen lærer du om byggeri og energi og får en grundlæggende viden om fremstilling af vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger, Du lærer også at bruge hænderne og udføre det traditionelle håndværk med håndværktøj. Du får viden om de forskellige materialer og lærer at lave arbejdstegninger og bruge håndværktøj. TRIN + SPECIALER: Bygningssnedker

Bådmekanike

4 år 6 m dr 3 år 3 m dr -

n en om , hv or da dl æ gg en de vid og r te Du få r en gr un r, kn all er de le på cy kle fre m de m ek an isk e læ re r at fin de Du . er er ng fu ift er sk ud m ot or cy kle r m du så sli dt e de le , so til de fe kt e og r. ell er re pa re re LE R: TR IN + SP EC IA r Cy ke lm ek an ike ike r an ek m rt Kn al le ek an ike r M ot or cy ke lm

Cnc-teknikuddannelsen

r

4 år 5 m dr 4 år 6 m dr Bå dm ek an ike re n læ re r at ar be jd e m ed de fo rs ke llig e ty pe r af m ot or er , de r lig ge r i m dr e bå de . Du in ar be jd er så ve l m ed in st all at af m ot or er, pr io n op ela ks er og sk ru er so m m fe jlf in di ng og ed re pa ra tio n.

2 - 3 år om Du får en grun dlæg gend e viden meta l. com pute rstyr et forar bejdn ing af både , dreje og e fræs , Du lære r at bore cncmed almin delig e mask iner og med mask iner.

TRIN + SPEC IALER: Cnc- tekn iker Cnc- assis tent

TR IN + SP EC IA LE R: Bå dm ek an ike r

• DI ME NS IO NE

torcykelCykel- og mo dannelsen mekanikerud

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om farv er, stil , ma teri ale r og fors kell ige ma lete kni kke r. Du lær er om alle fas er fra råd giv nin g af kun den ove r bun dbe han dlin g og klar gør ing og end elig tap ets erin g, ma ling elle r lake ring af ove rfla den . Du har mu ligh ed for at væ lge at spe cial iser e dig i sæ rlig e ma lete kni kker som fx ma rmo reri ng og forg yld nin g. TRI N + SPECIA LER: Byg nin gsm ale r

• DIME NSIO NERI NG •

RI NG •

Detailhandelsuddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen

3 - 4 år

3 - 6 år Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. TRIN + SPECIALER: It-supporter Datatekniker med speciale i infra struktur Datatekniker med speciale i programmering

57

Du får en grun dlæg gend e viden om varer, salg og kund eserv ice i en butik . Du får desuden viden om, hvor dan du indkø ber varer, styrer lager et, præs enter er varer ne og indretter butikken. Du lærer at betjene en kasseterm inal, liges om du lære r om butik kens økon omi. TRIN + SPEC IALER: Blom sterd ekor atør Deko ratør Salgs assis tent m/u profi l

Digit al handel, Convenience m/u

profi l


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Digital media

Dyrepasser

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Ejendomsservicetekn

iker

3 år 9 md r

3 år 6 mdr Du lærer at designe, udvikle, programmere og scripte interaktive medier som fx websites og apps. Du lærer også at lave 3D modellering og animation til fx reklamefilm og visualisering. Du lærer at beherske de mange måder, man kan udtrykke sig på i billeder og lyd og får viden om billeder, video, lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm. TRIN + SPECIALER: Multimedie integrator Multimedie animator • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Elektriker

4 år 6 md r - 5 år ktri ske pro duk ter og Du lær er, hvo rda n ele kan råd give kun der ne sys tem er virk er, så du alla tion er. Hvi s de går inst af g om valg og bru . fejl en og rep are re den i sty kke r, kan du find e er. tem sys nye re alle inst Du kan ogs å

TRI N + SPECIA LER: Ele ktr iker 1 Ele ktr iker 2

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

r 3 år 2 md r - 4 år 6 md for, et går ud på at sør ge En vig tig del af arb ejd ed ligh mu dem give t og at dyr ene har det god sam me ting , som de for at lave nog le af de ogs å om avl, så du kan gør i nat ure n. Du lær er ung er ved at give få at d me hjæ lpe dyr ene e yng lefo rho ld. dem rigt igt fod er og god TRI N + SPECIA LER: , For søg sdy r Dyr i zoo log iske anl æg l nde eha Dyr Hes tem ana ger

En gru ndl æg gen de vid en om var me - og van dfo rsy nin g, ven tila tion san læg , ant enn eanl æg og and re tek nisk e inst alla tion er. Du ska l end vid ere pas se græ splæ ner, hav ean læg og ryd de sne . Du lær er ogs å om at ser vice re beb oer ne. TRI N + SPECIA LER: Eje ndo ms ser vice tek nik er

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Elektronikoperatør

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

2 år 6 mdr 4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr På udda nnels en frem stille r og repa rerer du elekt ronis k udst yr. Du lære r fx om udst yr til radio , tv, pc og tele- eller hosp italst eknis k udst yr. Du får unde rvisn ing i måle instr ument er, som brug es til arbe jdet.

TRIN + SPEC IALER: Elekt ronik fagte knike r (trin 1) Medi cotek niker Elekt ronik udvik lings tekn iker Radi o- tv- fagte knike r

På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejl retning og at præcisionslodde under mikroskop.

TRIN + SPECIALER: Elektronikoperatør

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Eventkoordinator

Ernæringsassistent

3 - 4 år

2 år 6 mdr - 5 år Du lærer at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner. Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet. TRIN + SPECIALER: Materielmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed, kranmekaniker

r 2 år 5m dr - 4 år 2 md gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en dni ng. Du får des ude n ere tilb og om ern æri ng mid ler, der find es i vid en om alle de hjæ lpe ges til at fora rbe jde bru le Nog n. et sto rkø kke er til at forl æn ge re og tilb ere de ma den , and d. rhe dba ma den s hol TRI N + SPECIA LER: Ern æri ngs ass iste nt

(ME D KVO TE) • • DIM ENS ION ERI NG

58

En eve ntk oor din ato r pla nlæ gge r og arra nger er akt ivit ete r, fx kon cer ter, fes ter og bry llup per. Du lær er at udv ikle nye idé er og at rea lise re dem . Ogs å alt om øko nom i, boo king og kon trak ter. En eve ntk oor din ato r kan arb ejd e i pr- bur eau er, feri ece ntr e, forl ystels esp ark er, sto rce ntr e m.m . TRI N + SPECIA LER: Eve ntk oor din ato r

• ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Film- og tv-produktio uddannelsen

ns-

Finmekaniker

Finansuddannelsen Obligatorisk EUX

2 - 4 år 6 md r

3 - 5 år 6 md r

4 år

pla nlæ gge , På sko len lær er du at en film -, vid eoe gør dig opt age og fær . tion duk pro tvr elle

TRI N + SPECIA LER: Film - og tv- ass iste nt ste kni ker Film - og tv- pro duk tion TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Fitnessuddannelsen

2 år

Du får en grundlæggende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi, bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.

TRIN + SPECIALER: Finansuddannelse med flg. brancheretninger: Bank og realkredit, Liv og pension, Skadesforsikring

TRIN + SPECIALER: Fitnessinstruktør med fysisk træning Fitnessinstruktør med centeradministration • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Flytekniker

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

IK •

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

te kn ikk en en læ re r du om På ud da nn els de ho ld e og in n ka de og hv ad ba g bi lle de r, eg et br ed t. m er jd so m rå de t ra ud tr yk ke . Ar be m e- og illu st re at lav e re kla er ell s De t ka n fx væ to fo ft lu po rt ræ tfo to s, tio ns bi lle de r, er. sk its er til ku nd og g sla id éf or LE R: TR IN + SP EC IA Fo to gr af EP RA KT • IN GE N SK OL

IK •

ucere s Du lære r, hvor dan strøm men prod over våge r på forsk ellige måde r, hvor dan man hvor dan , også r lære Du ttet. og styre r el-ne fejl på de man vedli geho lder og repa rerer r mv., som trans form ators tatio ner og kable el-ne ttet best år af. TRIN + SPEC IALER: Fors yning sope ratør

TR IN + SP EC IA LE R: A- fly m ek an ike r B1-f ly te kn ike r – m ek an ik B2-f ly te kn ike r – el ek tro ni k

Frisør

5 år

Forsyningsoperatør

2 år 6 mdr

Du få r vid en om og læ re r at ve dl ige ho ld e og re pa re re fly m ot or er, br em se r, st yr esy st em er, elog na vig at io ns sy st em er, st el, vin ge , ha le , ro r og la nd in gs st el .

• IN GE N SK OL EP RA KT

Fotograf

TRI N + SPECIA LER: Fin me kan iker, Våb enm eka nik er Lås esm ed Fin me kan ika ssis ten t

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

2 år 6 m dr 6 år 6 m dr

Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

Du lær er at læs e og ogs å at kon stru ere en tek nisk teg nin g til frem stil ling af de fors kell ige del e. Det kan fx væ re sm å del e af mekanikken i en kop ima skine, et må leappar at elle r et foto app ara t. Teg nin ger ne lave s på com put er. Du lær er at bru ge det spe ciel le væ rktø j, der ind går i pro duk tion en.

Gartner

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Du lærer klippeteknikker i kort og langt hår, at lave permanent og at fastgøre ekstensions. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up. Viden om de nye trends inden for hårmode.

Alt efter speciale lærer du om plant eproduktio n i væks thuse , gartn erier og på plant eskoler. Du får viden om, hvordan man beha ndler jorde n, passe r og plejer plant erne og sikrer , at de har gode betingelse r for at gro. Du lærer fx om vandingsm etoder, gødn ingsf orhold og besky ttelse af plant erne mod skade dyr og sygdo mme , ligeso m du lærer at betje ne mask iner og tekniske insta llatio ner.

TRIN + SPECIALER: Frisør

TRIN + SPEC IALER: Væks thus gartn er Plan tesko legar tner Have cente rgart ner

• DIMENSIONERING •

59


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Gastronom

Glarmester

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Gourmetslagter

2 år 6 md r - 4 år

2 - 4 år 9 mdr

4 år 8 md r

En gastronom arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevarer dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og kundeservice.

TRIN + SPECIALER: Gastronomassistent Smørrebrød og catering Kok

tils kæ re, slib e og På sko len lær er du at Du lær er ogs å at s. gla er typ alle ere pol dør e, at uds kift e og r due vin sæ tte rud er i bill ede r. bilr ude r og ind ram me

TRI N + SPECIA LER: Gou rme tsla gte ras pira nt Gou rme tsla gte r me d spe cial e

TRI N + SPECIA LER: Gla rme ste r Alu byg ger

Grafisk tekniker

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om slag tnin g sam t par teri ng og tilb ere dni ng af kød . Du lær er at ken de god kva lite t, så bøf fern e i køle disk en er saf tige og mø re. Des ude n lær er du kun des erv ice og god hyg iejn e, da kød hur tigt ford ærv es.

Greenkeeper

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr 4 år

4 - 4 år 6 mdr

r for pro duk tion en En gra fisk tek nike r stå lær er tek nisk at af tryk te ma teri ale r. Du e og gen nem føre ller tro kon tilre tte læg ge, kom mu nik atio n. pro duk tion en af tryk t

TRI N + SPECIA LER: Gra fisk tek nik er

På skole n lærer du om græs og andr e plant er, der finde s på et golfa nlæg . Som green keep er skal du også pass e blom ster, træe r og buske ved golfb anen , så områ det ser flot og indbyde nde ud. En green keep er kan arbe jde ved golfa nlæg eller fodb oldst adion s, hvor der også er brug for en flot og nykli ppet græs plæn e. TRIN + SPEC IALER: Gree nkee per Grou ndsm an

3 - 4 år På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. TRIN + SPECIALER: Handelsassistent (salg) Indkøbsassistent Logistikassistent

TRIN + SPECIALER: Butiksguldsmed, Guldsmed Ædelstensfatter, Bestiksølvsmed Ciselør, Korpussølvsmed • DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

• • DIM ENS ION ERI NG

Handelsuddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Havne- og terminaluddannelsen

Hospitalsteknisk assis

tent

3 - 3 år 9 md r 2 - 3 år går du en lan g På udd ann else n gen nem ave r, der er på en opg ke ktis pra ræk ke af de ds: spla ejd hav ne- og term ina larb god s og er, var ve stu og e Hån dte re, last ene . skib på og ma teri ale r i term ina len

TRI N + SPECIA LER: ejd er Hav ne- og term ina larb per Hav nem edh jæl TIK • • ING EN SKO LEP RAK

60

På udd ann else n får du en gru ndl æg gen de vid en om bru gen af mo der ne må leu dst yr til at und ers øge fx hør else n og hje rne n. Du lær er des ude n at fors tå og bru ge fag udt ryk ind en for me dici n.

TRI N + SPECIA LER: Aud iolo gia ssis ten t Neu rof ysio log iass iste

nt

• ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Industrioperatør

r 2 år 6 md r - 3 år 2 md ige typ er ma skin er Du lær er om de fors kell res gen nem com sty isk typ og anl æg , der at beg å dig i frem stil put ere . Du lær er ogs å pak nin g af var er og om , nen ling spr odu ktio lag era rbe jde .

TRI N + SPECIA LER: Ind ust riop era tør ktiv itet Ind ust riop era tør -pr odu

4 år 6 md r - 5 år

2 år 6 mdr - 6 år Uddannelsen dækker fag som fx fræsning og svejsning men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (cnc) og produktudvikling.

TRIN + SPECIALER: Industritekniker-produktion Industritekniker-maskin Industriassistent

Kontoruddannelsen Obligatorisk EUX

4 år

TRIN + SPECIALER: Administration, Advokatsekretær, Lægesekretær, Offentlig administration, Revision, Spedition og shipping, Økonomi

På sk ol en læ re r du om de fo rs ke llig e te kn ikk er og pr od uk te r, m an br ug er ve d sk øn he ds pl eje . Du læ re r og så at fje rn e uø ns ke t hå r og la ke re ne gl e – og få r og så ke nd sk ab til pl as tik kir ur gi . TR IN + SP EC IA LE R: Ko sm et ike ra ss ist en t Hu d- og sk øn sh ed sp le je r Sp a- og Wel ln es sa ss ist en t

Kranfører

om Du får en grun dlæg gend e viden tere og trans port af gods . Du lære r at hånd lære r Du . måde arlig forsv fragt e gods på ellig også at udfø re kran arbe jde af forsk art.

TRIN + SPEC IALER: Kran fører (trin 1) Kørs elsdi spon ent • INGEN SKOL EPRA KTIK •

RI NG •

Lager- og terminaluddannelsen

Landbrugsuddannelsen

2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

4 år 6 m dr 2 år 5 m dr -

2 - 5 år

ru nd t til r kø re r of te st En kø le te kn ike ice re r kø le rv se og r op st ille r, ku nd er ne og va ig re bu tik ke n væ re i da gl an læ g. De t ka sla gt er ier. på fx er ell hu se kø le bi le r, fry se

Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it-systemer.

LE R: TR IN + SP EC IA Kø le te kn ike r Kø le as sis te nt

TRI N + SPECIA LER: Kar ros ser iop ret ter Kar ros ser iby gge r

3 år 6 mdr - 5 år

• DI ME NS IO NE

Køletekniker

En gru ndl æg gen de vid en om at byg ge og rep are re kar ros ser ier til per son bile r, var evo gne , last vog ne og bus ser. Du lær er at arb ejd e i fors kell ige ma teri ale r som stå l, letm eta l, alu min ium og pla st.

Kosmetiker

2 - 4 år 1 m dr

Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Karrosseriuddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Udda nnels en til landm and giver en grun dlægg ende viden om pasn ing af husd yr og jordd yrkni ng. Mang e store gård e med mode rne bygn inger og anlæ g med mang e prod uktio nsdy r, stille r store krav om viden om tekn ik, styri ng, og vedli geho ldels e. TRIN + SPEC IALER: Land brug sass isten t, Land mand med spec iale, Jordb rugs mask infør er, Prod uktio nsled er, Agra røko nom

TRIN + SPECIALER: Lagermedhjælper Lager og transport Lager og logistik

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

61


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Lastvognsmekaniker

Lu

fthavnsuddannelsen

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Maritime håndværksf

ag

4 år 6 md r

2 år 6 mdr - 5 år

r 3 år 6 md r - 3 år 8 md

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg.

last er og tøm me r En luft hav nso per atø r om at tran spo rte re fly. På sko len lær er du t om and re arb ejd ssam fly, fra bag age til og Du lær er ogs å at kør e opg ave r i luft hav nen . ved lige hol de flyv eat og k bl.a . gaf felt ruc pla dse r.

TRIN + SPECIALER: Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør (trin 1)

TRI N + SPECIA LER: d spe cial e Luf tha vns ope ratø r me

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om ma teri ale r og uds tyr til båd e og skib e. Du lær er at bru ge de rigt ige væ rktø jer og ma skin er til arb ejd et. Der udo ver lær er du om form og des ign .

TRI N + SPECIA LER: Båd eby gge r Sej lma ger • ING EN SKO LEP RAK TIK •

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Maskinsnedker

r 2 år 6 md r - 4 år 3 md og klar gør e ma skin er Du lær er at pla nlæ gge tion . Du ska l bet jen e og ma teri ale r til pro duk ern e sam t ken de de skin ma de og ved lige hol stil ling af mø ble r, nye ste tek nik ker til frem gul ve og dør e.

TRI N + SPECIA LER: Ma skin sne dke r (dø re og vin due r) Pro duk tion sas sist ent (mø bel ) ent sist Pro duk tion sas

Mejerist

Mediegrafiker

2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr 4 år 5 mdr Udda nnels en giver en viden om de forho ld, der har bety dning for arbe jdet med grafi ske udtry k. Du lære r at planl ægge , genn emfø re og kont rolle re dine opga ver. Du lære r også om billed beha ndlin g, digit al udpr intni ng og kund ekon takt. TRIN + SPEC IALER: Medi egra fiker

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengør de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne. TRIN + SPECIALER: Mejerioperatør Mejerist • INGEN SKOLEPRAKTIK •

• DIME NSIO NERI NG •

Murer

Ortopædist

Møbelsnedker og orgelbygger

4 år

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan du bygger et hus nøjagtigt efter en arbejdstegning. Du lærer også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve. TRIN + SPECIALER: Murer

r 3 år 9 md r - 4 år 3 md gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en . stil ler pro duk ter i træ frem n ma om , hvo rda n de lge væ og e der vur På sko len lær er du at du lær er at bet jen e og rigt ige ma teri ale r, og og væ rktø j. ved lige hol de ma skin er

På sko len lær er du at lave ban dag er, kry kke r, kun stig e arm e og ben . En vig tig del af arb ejd et går ud på at tilp ass e pro tes en, som er af fx me tal, pla stic , træ elle r læd er til den enk elte bru ger .

TRI N + SPECIA LER: Ort opæ dis t

TRI N + SPECIA LER: Mø bel sne dke r Org elb ygg er • • DIM ENS ION ERI NG

62

• ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Overfladebehandler

Plastmager

Personvognsmekaniker

2 år 6 md r - 5 år 6 md r

r 2 år 6 md r - 3 år 6 md

2 år 6 mdr - 5 år

en om fors egl ing , Udd ann else n give r vid og me tall iser ing , ing iser van lake ring , gal tod er, der bru ges til som er de tek nisk e me tte og give en pæ n sky tbe rus at sty rke og fini sh.

TRI N + SPECIA LER: Ove rfla deb eha ndl er kon stru ktio n Ove rfla deb eha ndl er/ kom pon ent er er/ ndl eha deb rfla Ove

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektriske systemer.

TRIN + SPECIALER: Personvognsmekaniker Personvognsmontør

Procesoperatør

2 år 6 mdr - 5 år

TRIN + SPECIALER: Procesarbejder Procesoperatør Procesoperatør med speciale i pharma

TRI N + SPECIA LER: Pla stm edh jæl per, Pla stm age r (ter mo pla st), Pla stm age r (hæ rde pla st), Spe cial ist i pla stp rod ukt ion

Pædagogisk assistentuddannelse

Produktør

3 - 4 år

2 år

En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.

Me get af arb ejd et han dle r om at bet jen e og ove rvå ge de sto re pro duk tion sm ask ine r, der stø ber og fora rbe jde r pla ste n. På sko len lær er du at lave alt i pla stic fra sm å dim ser til sto re båd e elle r ving er til vin dm ølle r.

På ud da nn els en læ re r du at ar be jd e in de n fo r in du st rip ro du kt io n. Du få r ke nd sk ab til fo rs ke llig e fo rm er fo r pr od uk tio ns m as kin og læ re r at be er i tje ne m as kin er ne sa m t ud m in dr e re pa ra fø re tio ns op ga ve r. Du læ re r at ar be jd e ud fra kv ali te ts pa ra m et re og be st em pr od uk tio ns m te ål . TR IN + SP EC IA LE R: Pr od uk tø r

om, hvorDu får en grun dlæg gend e viden , unge og dan man drag er omso rg for børn dan du voks ne. Desu den lære r du om, hvor , gelse bevæ for inden r itete aktiv kan lave ons bety didræ t og i natu ren. Kost og moti med ning for velvæ re, liges om arbe jdet udda nnels en. konf likth åndt ering , er en del af TRIN + SPEC IALER: Pæd agog isk assis tent

• DIME NSION ERING • INGEN SKOL

Receptionist

EPRA KTIK •

Sikkerhedsvagt

Serviceassistent

2 år

dr 3 - 3 år 11 m

2 - 2 år 6 mdr

st gi ve r en til re ce pt io ni g, Ud da nn els en ku nd eb et jen in om en vid de al sk du r gr un dl æ gg en nå fx ta , gn in g af va lu se rv ice , om re re ce pt io ni st m So . re gø te r at og du ha ve m ed tu ris he le ve rd en , en ne sk er fra sk og ty på e be tje ne r du m riv sk t til at ta le og m å væ re pa ra . lsk ge en

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

LE R: TR IN + SP EC IA Re ce pt io ni st EP RA KT • IN GE N SK OL

IK •

TRIN + SPECIALER: Hospitalsservice Virksomhedsservice Rengøringstekniker

63

På skole n lære r du om det udst yr, man brug er for at forhi ndre bran d, tyver i og hærv ærk. Som sikke rhed svag t lære r du også at skriv e rapp orter om det arbe jde, du laver.

TRIN + SPEC IALER: Sikke rhed svag t

• INGEN SKOL EPRA KTIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Skibsmekaniker

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Skiltetekniker

Skibsmontør

3 år 9 md r - 4 år 6 md r

3 år 9 mdr

3 - 5 år

Du lærer om de forskellige typer af maskiner ombord på et skib. Du kommer til at svejse, at skære gevind og at klippe rør og plader. Du lærer at vedligeholde maskineriet, hydrauliske anlæg og andet teknisk udstyr. Du lærer desuden at læse en teknisk tegning samt at reparere fejl. TRIN + SPECIALER: Skibsmekaniker

r me d mo torer og En skib smontør arb ejde åde. På skolen lær er erb fisk re sto fx tek nik på holde mo torer, kra ner lige ved du at rep arere og vigt ig del af arb ejde t En og andet skib sudsty r. arere skib et, imens rep ne kun at på ud går ntør lær er du ogs å at det sejler. Som skib smo anlæ g, så fangst en køle ets vedligeholde skib holdes afkølet . TRI N + SPECIA LER: Ind ust rim ont ør Ski bsm ont ør

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om farv er, form og des ign . Du lær er om skil tes fors kell ige udt ryk , virk em idle r og fun ktion . Du lær er om typ ogr afie ns skr iftb illed er og om form og des ign af skil te i fors kell ige stø rrel ser og ma teri ale r. TRI N + SPECIA LER: Ski ltet ekn iker

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Skorstensfejer

2 år / 4 år 6 md r kell ige form er for På sko len lær er du fors ogs å at forh ind re ren set ekn ik. Du lær er kon tro ller e og le, må at er bra nd. Du lær æg , fyr og sko rste ne anl me var at de, ken god er i ord en.

TRI N + SPECIA LER: Sko rste nsf eje r Ked ela nlæ gst ekn iker TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Smed

2 år 6 mdr - 5 år På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic. TRIN + SPECIALER: Smed-bearbejdning (trin 1) Svejser, Klejnsmed, Smed rustfast, Smed maritim, Smed energiteknik

Slagter

Skov- og naturtekniker

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr 3 år 11 mdr - 4 år 3 mdr Du lære r at plant e områ der til med de ønsk ede træe r og at pass e og pleje dem. De nye træe r skal have gødn ing, og der skal sætt es hegn op, så dyre ne ikke spise r de nye skud . Skov en er et stort økos ystem , og derfo r lære r du også om biolo gi, økolo gi, miljø samt om natu rnær skov dyrkn ing. TRIN + SPEC IALER: Arbo rist Bioto p- og vildt pleje r Skov brug smas kinfø rer Skov - og natu rplej er

Social- og sundhedsassistent

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og udbening, kød – og kvalitetskontrol. Der er eksport til mange lande, derfor vil du som industrislagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder. TRIN + SPECIALER: Slagter, Forædler Svineslagter, Kreaturslagter • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Social- og sundhedshjælper

2 år 2 md r r 3 år 10 md r - 4 år 7 md ist i at udf øre Du bliv er bl.a . und erv pga ver. Du lær er gso sor om syg epl eje- og r tive re and re me nne ske ogs å at vejl ede og mo . selv sig for g sor til at dra ge om

TRI N + SPECIA LER: ssis ten t Soc ial- og sun dhe dsa

Du yde r om sor g og per son lig og pra ktisk hjæ lp til æld re me nne ske r ent en i der es ege t hje m elle r på et ple jeh jem .

TRI N + SPECIA LER: Soc ial- og sun dhe dsh jæl

• DIM ENS ION ERIN G • • DIM ENS ION ERIN G

• • ING EN SKO LEP RAK TIK

64

per

ING EN SKO LEP RAK TIK


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Stenhugger

Støberitekniker

Stukkatør

2 år 6 md r - 4 år

r 3 år 11 md r - 4 år 5 md

4 år 3 mdr

, hug ger og tilp ass er En ste nhu gge r klø ver du om de fors kell ige er lær len ste n. På sko ogs å i at hug ge skr iftste nar ter. Du træ ner gra vst en. fx kke teg n og uds my

TRI N + SPECIA LER: Stenhugger

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder. TRIN + SPECIALER: Stukkatør

TRIN + SPECIALER: Tagdækker

Tandtekniker

istent

4 - 4 år 6 mdr

3 år 6 m dr

Du lærer, hvordan du lægger forskellige typer tage, vedligeholder og reparerer dem. Uddannelsen giver dig kendskab til materialer, konstruktioner og bygningsregler.

ciale

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Tandklinikass

3 år 9 mdr

TRI N + SPECIA LER: Støberiassistent Støberitekniker med spe

• ING EN SKO LEP RAK TIK •

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Tagdækker

På sko len lær er du bl.a . at stø be sku lptu rer, skr uer til skib e og sto re ked ler. Du kon stru ere r en god stø bef orm af fx san d, som fyld es me d flyd end e me tal og afk øle s. Som stø ber itek nike r lær er du at slib e og pud se efte r, så res ulta tet bliv er flot og gla t.

Du læ re r at gø re in st ru m en te r kla r og at rø nt ge nb ille de ta ge r og af tr yk . De su de n få r du vid en om , hv or da n m an re ng ør tæ nd er og fo re by gg er ta nd sy gd om m e m .m .

r m.m. Tand prote ser, broe r og guldk rone gips, guld, Du arbe jder med mate rialer som er tekn isk acryl og porce læn. Arbe jdet kræv uter og snild e. Du lære r også at brug e comp mask iner.

TRIN + SPEC IALER: Labo rator ietan dtek niker

TR IN + SP EC IA LE R: Ta nd kl in ik as sis te nt

• DIME NSIO NERI NG •

Teater-, event- og av-tekniker

Tarmrenser

Teknisk designer

3 år 6 mdr

2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

2 - 3 år dl æ gg en de gi ve r en gr un al Ud da nn els en ta rm e. Du sk yr sd hu af ng ni vid en om re ns t er m eg et de da l, ro nt te ts ko læ re om kv ali ne , in de n de en e er he lt re og så vig tig t, at ta rm n. ne Du sk al e i pr od uk tio se nd es vid er ns ed e ta rm e re de e dl an eh læ re at ef te rb ed m as kin er. m an ue lt og m LE R: TR IN + SP EC IA re ns er (tr in 1) In du st rit ar m Ta rm re ns er EP RA KT • IN GE N SK OL

På uddannelsen arbejder du med de elementer, der skal bruges til udstillinger og teaterforestillinger. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr. På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en udstilling eller en forestilling. Du skal være god til at samarbejde. TRIN + SPECIALER: Produktionsassistent, Teatertekniker, AV-tekniker, Eventtekniker (illuminationsteknik), Eventtekniker (audioteknik)

IK •

• DIMENSIONERING •

65

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om planl ægni ng af bygg eeller produkt proje kter. Du lære r at unde rsøg e, bere gne, desig ne og kons truer e. Du kan udda nnes inden for indus triel prod uktio n eller bygg e og anlæ g. TRIN + SPEC IALER: Industriel produktion Bygge og anlæg


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Togklargøringsuddannelsen

Teknisk isolatør

Tjener

Træfagenes byggeuddannelse

2 - 2 år 2 mdr

3 år 9 md r - 4 år 3 md r En tek nis k iso lat ør iso ler er for kul de, var me , lyd og vib rat ion er. På sko len lær er du om for ske llig e ma ter iale r og må der at iso ler e på.

TR IN + SP ECI ALE R: Teknisk isolatør

2 år 2 mdr - 4 år går ud på at tale En vigt ig del af arbe jdet e dem mad og drik ke efal anb og e med gæs tern s sma g. Som tjen er dere og ud fra men uko rtet dæk ning , afre gnin g og lære r du ogs å om bord drin ks. hvo rdan man mik ser

TRIN + SPECIAL ER: stje ner Kon fere nce - og sels kab Tjen er

En vigt ig del af arbe jdet går ud på at kon trol lere brem ser, kob le vog ne og brem ses lang er sam men og at efte rse toge ne. Som togk larg ører lære r du ogs å at uds kift e slid te dele .

TRIN + SPECIAL ER: Klargører til persontog Klargøring til godstog • INGE N SKO LEPR AKT IK •

4 år 6 mdr På uddannelsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork.

TRIN + SPECIALER: Tømrer Gulvlægger Tækkemand

IK • • INGE N SKO LEPR AKT

Turistbuschauff

ør

3 - 4 år 6 md r e de vid en om at kør En gru ndl æg gen rlig syn sfu ld og for sva hen en på bus ist tur er er af kør eko rt som typ de er tag Du må de. n vid en om ved lige ude des får og e nød ven dig jer. etø kør af yn ers hol del se og eft

R: TR IN + SP ECI ALE r Turistbuschauffø t Kør selsdisponen RAK TIK • ING EN SKO LEP

Vejgodstransportuddannelsen

Urmager

Veterinærsygeplejersk

e

3 år 6 mdr - 5 år

4 år 6 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og udlandet.

På skole n lærer du om de forsk ellige urvæ rk, der finde s i små og store ure. Du lærer også at udski fte nedsl idte dele i digita le og meka niske ure, så de bliver som nye.

TRIN + SPECIALER: Godschauffør, Renovationschauffør Tankbilchauffør, Flyttechauffør Kørselsdisponent

TRIN + SPEC IALER: Urmager •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

2 år 7 mdr - 4 år en grun dlæ gge nde På udd ann else n får du and ling og ope rati on vide n om pas ning , beh adfæ rd, ana tom i og af dyr. Du lære r om dyre se om dyre ne er rask e syg dom me, så du kan å at lave mik robi oloelle r syg e. Du lære r ogs reng øre de fors kell ige gisk e und ersø gels er og i klin ikke n. er arat app reds kab er og TRIN + SPECIAL ER: Vet erin ærs yge hjæ lper e med spe cial er Vet erin ærs yge plej ersk IK • • INGE N SKO LEPR AKT

Vindmølleoperatør

2 år 6 mdr På sko len lære r du om møl lern es mot orer og tekn ik, så du kan sam le og just ere dem . Du lære r ogs å at tegn e og læs e tekn iske tegn inge r ove r møl lern e.

TRIN + SPECIAL ER: Vingeproduk tion Mekanik og montage

VVSenergiuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

Webudvikler

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

og induAlt om rørins tallat ioner i beboe lser i. Du lærer om stri, som forsy ner os med energ uddan nelse n de mang e arbejd somr åder, som vandi nstalrumm er, og får viden om gas- og fx om olie- og lation er, centr alvarm eanlæ g og gasfe lter i Nords øen. TRIN + SPEC IALER: Vvs-installationstekniker ist Vvs-blikkenslager, Vvs-energispecial

En værkt øjstek niker eller værkt øjsma ger laver forme til produ ktion af plasti k eller meta ldele. På skole n lærer du at lave forme til fx dele til mobil telefo ner. Du lærer også at lave stans eværk tøj, der fx kan trykk e øloplu kkere eller besla g ud af en stor meta lplade . TRIN + SPEC IALER: Værktøjsmager Værktøjstekniker

Ventilationstekniker

2 år 3 mdr På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

TRIN + SPECIALER: Webudvikler

• DIMENSIONERING • UDELUKKENDE SKOLEBASERET •

66


Billederne er fra dette års finale.

SKILLSSTAFETTEN Et praktisk greb om tingene

Skills-stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag. Skills-stafetten indgår som led i 8. klassernes introkurser til ungdomsuddannelserne. I løbet af dagen introduceres eleverne til erhvervsuddannelserne og fagretningerne. De unge bliver vist rundt på den skole, de besøger. Konkurrencen er en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder af og få nogle erfaringer med de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. 8. klasser i hele Danmark deltager i Skills-stafetten i deres lokalområde og kan på den måde kvalificere sig til at deltage i den store Skills-stafet-finale under DM i Skills.

FOR ALLE 8.KLASSER

Skills-stafettens lokale konkurrence afvikles i efteråret i 8. klasse. Det er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Eleverne prøver færdigheder af i virkeligheden, og samtidig finder de ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold

67

bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills. Næste gang er det i Bella Centeret i København 16.-18. januar 2020.

FINALEN

Ved DM i Skills 2019 i Næstved deltog over 50.000 besøgende og til selve Skills-stafet-finalen i Arena Næstved var skoler fra hele landet repræsenteret. Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremandshold dyster mod hinanden på en scene, mens et par tusind hepper. Der er præmier til de højst placerede hold. DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang.


STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den kommunale uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen. Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

IGU

Integrations Grund Uddannelse

Uddannelsen varer to år, og er pt. en forsøgsordning frem til juni 2022, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet med uddannelsen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsen foregår i en virksomhed med løn, hvor der er praktisk oplæring på arbejdspladsen og desuden en skoledel i min. 20 uger, som kan være undervisning i dansk.

OM UDDANNELSEN

Er man i alderen 18-40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i maksimalt fem år, kan man starte på uddannelsen. Der er desuden en række specifikke krav til opholdstilladelsen. Der stilles ingen sproglige krav inden IGU-forløbets start.

Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed, som udgangspunkt, uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om, hvad uddannelsen skal indeholde, og dermed bliver den individuelt tilrettelagt. Der kan tages kontakt til kommunens uddannelsesvejledning eller Jobcenter for mere information om uddannelsen.

68


ANDRE UDDANNELSER

Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

EFTERSKOLER Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Et efterskoleophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på skolen sammen med de øvrige elever. På efterskoler kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folkeskolen samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. Skoleår. Et år på efterskole koster typisk mellem 35.000 og 80.000 kroner i egenbetaling. Prisen afhænger af forældrenes/husstandens indkomst og af, hvilken efterskole man vælger. Beregn prisen på efterskole.dk. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på efterskole.dk

Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg på andre tidspunkter.

Efterskoleforeningen Tlf. 331 2 868 0 info@ef terskoleforeningen.dk efterskole.dk

FRIE FAGSKOLER

– faglighed i praksis

De 12 Frie Fagskoler er en kostskoleform i familie med høj- og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Frie Fagskoler tilbyder 4 slags årsforløb med høj faglighed i praksis og fokus på virkelighedsnær undervisning: Erhvervslinje: Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål og videre på EUD eller EUX 10. Klasse: Når der lige behøves et boost i en anderledes praktisk og kreativ 10. klasse inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX

Akademilinjen: Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer. Når det at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse. Joblinje: Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er at blive klar til et ufaglært job. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i fag som mad, tekstil, håndværk, turisme, gamedesign, musik, sundhed, pædagogik og

Frie Fagskoler giver netværk, venner for livet og mulighed for at prøve forskellige uddannelsesretninger af inden valg af uddannelse.

friluftsliv - altid gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, så livet udenfor skolen drages ind i undervisningen.

Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

69


ANDRE UDDANNELSER – NORDSJÆLLAND

HØJSKOLER

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan.

På ffd.dk kan du læse om særlige ordninger, herunder støtteordninger for unge, der har brug for en mentor.

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

TEAM DK

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddan­ nelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: – gøre skolen opmærksom på din status som atlet, opnå forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen – ved sportsligt fravær med forbund få adgang til supplerende undervisning – forlænge din gymnasiale ungdomsuddannelse med 1 år, samt forlænge både skole- og praktikperiode på erhvervsuddannelser. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund og du skal være opmærksom på, at ansøgningsfristen som regel er i januar og foregår via et online skema på Team Danmarks hjemmeside. Hvis du ønsker flere oplysninger, kontakt Team Danmark.

70

g Ansøgnin ig om sportsl e: ls e d g o d ke n


ANDRE UDDANNELSER – NORDSJÆLLAND

FISKERI

Er du fanget af det frie liv – og er du klar på en fremtid med fuld skrue!? Så er der et HAV af muligheder i fiskeriets uddannelser.

Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk tre ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset.

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk fiskeriskolen.dk

MARITIME UDDANNELSER De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker.

Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

FORSVARET

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 42 uddannelser mange muligheder for unge.

Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasselokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Tag testen på uddannelsesofficeren.dk Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Rekruttering Lautruphøj 8 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • forsvaret.dk/uddannelser

MGK – Musikalsk grundkursus MGK er for unge mellem 14 og 25 år. MGK forbereder dig på optagelsesprøven til musikkonservatorierne og giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb. MGK er et 3-årigt overbygningskursus som foregår på en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang. For at komme på MGK skal man bestå en optagelsesprøve. Undervisningen er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget.

71

Der er typisk 7-9 ugentlige timer  og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler, koncerter og workshops – samt alt den tid du bruger på at øve udover. MGK Hovedstaden foregår på Københavns Musikskole. Københavns Kommunes Musikskole Staldgade 29, 1699 København V Tel: 3543 7073 musikskolen@kk.dk


ANDRE UDDANNELSER – NORDSJÆLLAND

POLITIKADET

Der findes mange job- og karrieremuligheder inden for politiet. Du kan både uddanne dig til politibetjent, som er en toårig uddannelse, der forudsætter en ungdomsuddannelse først. Du kan også uddanne dig til politikadet. En poli­ tikadet udfører grænsekontrol og bevogtning. Uddannelsen til politikadet giver adgang til at søge ind på politiuddannelsen. Uddannelsen til politikadet varer et halvt år. For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have et godt helbred, være fyldt 18 år ved studiestart, være dansk statsborger og have kørekort. Politiskolen Uddannelsescenter Øst Brøndbyøster Boulevard 30 2605 Brøndby Tlf. 4515 2730 politiskolen@politi.dk politi.dk/politiskolen

BRANDMAND

Der findes flere veje til at blive brandmand. Du kan eksempelvis uddanne dig via Beredskabsstyrelsen, dit kommunale brandvæsen eller via Falck.

En meget stor del er ansat som deltidsbrandmænd, det betyder at de er brandmænd ved siden at et andet job.

Læs mere på blivbrandm andnu.dk

72


Hvad kan du i høj grad blive

udfordret af? .. .i d in s k o le

?

.. .i d in f r it id ?

... i fo rh ol d ti l di t udda nn el se sv al g?

73


ORDBOG A-E Almene fag Almene fag kan fx være: dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Bachelor, BA, BSc En bachelor er en person, der har afsluttet en 3-årig uddannelse ved et universitet. BA er en forkortelse for Bachelor of Arts, mens BSc er en forkortelse for Bachelor of Science. Uddannelsen giver adgang til at fortsætte på en kandidatuddannelse. Se også professionsbachelor. Brobygning Her kommer du ud på en ungdomsuddannelse og får undervisning og får på den måde kendskab til uddannelsens indhold og muligheder og ikke mindst selve uddannelsesmiljøet. Målet med brobygning er at blive klogere på, hvad du har lyst til efter 9. eller 10. klasse. Brobygning finder sted i 9. og 10. klasse. I 9. klasse er brobygning et tilbud, og i 10. klasse er brobygning obligatorisk. Diplomuddannelse En diplomuddannelse er en uddannelsesmulighed for personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og foregår ofte på deltid.

ECTS ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. Efteruddannelse Efteruddannelse er faglig ajourføring, fx korterevarende uddannelse eller kursus, som uddyber, genopfrisker og holder ens oprindelige grunduddannelseskvalifikationer vedlige. Elevløn På erhvervsuddannelserne og enkelte andre uddannelser får man løn under hele eller dele af forløbet. Elevlønnen er aftalt i overenskomsterne for det enkelte fagområde. Elevplan Elevplan er et planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Elevplan giver elever og deres praktiksteder mulighed for at se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål eleven har krav på at blive undervist i.

74

E-læring Kaldes også e-Learning. Undervisning som foregår via internet, intranet, cd-rom eller ved hjælp af andre elektroniske medier. Erhvervskompetence En uddannelse giver erhvervskompetence, når den giver adgang til at varetage et eller flere bestemte fag eller erhverv. En erhvervskompetencegivende uddannelse giver ret til arbejdsløshedsdagpenge, når den er på mindst 18 mdr. Erhvervspraktik Her har du mulighed for at komme ud på en arbejdsplads og opleve, hvordan det er at arbejde der. Det kan være i en børnehave eller en privat virksomhed. Erhvervspraktik planlægges i udskolingen i 8. eller 9. klasse Erhvervsskole En erhvervsskole er enten en handelsskole, en teknisk skole eller en kombination. Erhvervsskolerne udbyder blandt andet erhvervsuddannelser EUD og EUX.


Hvad betyder...? Erhvervsuddannelserne (EUD) Erhvervsuddannelserne er uddannelser, hvor man lærer et fag eller et håndværk som fx murer, smed, frisør eller handels- og kontoruddannet. Man går skiftevis i skole og er i praktik. Man slutter af med at få et svendebrev og få status som faglært. Er du over 25 år og har erhvervserfaring, kan du også tage en erhvervsuddannelse - så kalder vi det bare en EUV, som er en erhvervsuddannelse for voksne. EUX EUX er en gymnasial erhvervsuddannelse. Man kan tage EUX i forbindelse med visse erhvervsuddannelser. EUX giver samme adgang til at videreuddanne sig som andre gymnasiale uddannelser. eVejledning eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledning på mail, chat eller telefon. Se mere på UG.dk

F-J Faglært Man får status som faglært ved få et svendebrev til et fag. Det får man via en erhvervsuddannelse. Faglært betyder i bredere forstand at have en uddannelse som basis for at udføre sit job. Fjernundervisning Undervisning, som foregår uden for uddannelsesinstitutionen, fx over internettet, eller som kombinerer mødedage/seminarier på uddannelsesstedet med selvstudie, studiegrupper og it-baseret undervisning. Grundfag Grundfag på erhvervsuddannelserne er dels almene fag som fx dansk, matematik og engelsk, dels fag som fx IT, sundhed og erhvervsøkonomi, som en række forskellige uddannelser er fælles om. Gymnasial supplering Gymnasial supplering (GS) er et tilbud til dem, som har en gymnasial eksamen, men mangler et eller flere fag på et bestemt niveau for at opfylde adgangskravene til en videregående uddannelse.

75

Gymnasiale uddannelser De gymnasiale uddannelser er studieforberedende, dvs. de giver adgang til de videregående uddannelser. De omfatter studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf ), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). HHX Højere handelseksamen (HHX) er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor du især har fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag. HHX betegnes også Merkantil studentereksamen. HTX Højere teknisk eksamen (HTX) er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag. HTX betegnes også Teknisk studentereksamen. HF Højere forberedelseseksamen (HF) er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet. HF betegnes også Hf-eksamen.


ORDBOG Introduktionskurser Her kommer du ud på mindst to forskellige slags ungdomsuddannelser og får undervisning her. Introduktionskurserne skal hjælpe dig til at blive klogere på nogle ungdomsuddannelser og hjælpe dig til at vælge en ungdomsuddannelse. Introduktionskurser finder sted i 8. klasse.

K-N Kandidatuddannelse En kandidatuddannelse er en overbygningsuddannelse på en bacheloruddannelse. Efter overstået eksamen har man titlen cand., fx cand.med. (læge), cand. mag. (humanist) eller cand.oecon. (økonom). Kompetence Kompetence bruges i pædagogik bredt om kundskaber og færdigheder. Kompetencegivende En kompetencegivende uddannelse giver grundlag for, at man kan påtage sig en eller flere bestemte funktioner. En elektrikeruddannelse giver fx kompetence til at udføre installationer af el-artikler.

Kvalifikationsramme Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Merit Voksne, som ønsker at begynde en uddannelse inden for et fagområde, hvor de har en beslægtet uddannelse og/eller kurser, kan i mange tilfælde få merit - dvs. få godskrevet tidligere uddannelse. Merit betyder, at uddannelsestiden forkortes.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Læringsudbyttet på de forskellige niveauer fremgår af niveaubeskrivelserne.

Merkantile uddannelser En merkantil uddannelse giver kvalifikationer inden for handel, økonomi og kontor. De merkantile erhvervsuddannelser foregår på handelsskoler.

F.eks. på FGU, hvor hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og to til tre efterfølgende niveauer svarende til hhv. niveau 1, 2 og 3. Med niveau 2 opnås kompetence til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. For både produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen giver niveau 3 kompetence til at fortsætte i beskæftigelse på kvalificeret grundlag. (du er dagpengeberettiget, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse). Masteruddannelse Masteruddannelse er en uddannelsesmulighed for personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og foregår ofte på deltid. Svarer i niveau til en kandidatuddannelse.

76

Niveau A-B-C-D-E-F-G Alle de almene fag i ungdomsuddannelserne er inddelt efter niveau i 6 trin fra niveau F til niveau A. Folkeskolens afgangsprøve har niveau G. Det højeste niveau på en gymnasial uddannelse er niveau A.

O-Å Praksisbaseret undervisning Undervisningen kan foregå i en praksis, i en virksomhed eller i skolens værksted, hvor du skal udvikle en færdighed eller en kompetence.


Hvad betyder...? Praktikplads På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at gå på en erhvervsskole og være i en virksomhed. Virksomheden er din praktikplads, hvor du får mulighed for at arbejde med det du har lært på erhvervsskolen. Få inspiration på GtilP.dk og på praktikpladsen.dk kan du kigge efter ledige pladser rundt om i landet. Professionsbachelor En professionsbacheloruddannelse er betegnelsen for de videregående uddannelser, som retter sig mod et bestemt erhverv. Skolepraktik Skolepraktik er praktik på en erhvervsskole, når eleven ikke kan få en praktikplads i en virksomhed som led i sin erhvervsuddannelse. Skolepraktikken foregår, så dagligdagen og arbejdsopgaverne virker som en rigtig arbejdsplads. SOSU Betegnelse, der samlet anvendes om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt den pædagogiske assistentuddannelse. På UG.dk beskrives de sammen med andre erhvervsuddannelser under området ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

Specialpædagogisk støtte (SPS) Personer med et fysisk eller psykisk handicap mv. kan få støtte, så de har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre. Det kan fx være særlige hjælpemidler til svagtseende og hørehæmmede, ekstraundervisning til læsehandikappede eller særlige hjælpemidler eller særligt tilrettelagt undervisning til psykisk handicappede. STX STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. STX betegnes også Almen studentereksamen Studiekompetence At have studiekompetence vil sige, at man har gennemført en hel eller dele af en gymnasial uddannelse og har mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse. SU Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan søges af personer, der er fyldt 18 år. Man kan få SU til uddannelse i Danmark, til studieophold i udlandet, hvis det er et led i den danske uddannelse, samt til en række uddannelser i udlandet.

77

Teoretisk undervisning Teoretisk undervisning er som du kender det fra skolen opbygget omkring viden indenfor et specifikt fagligt område. På erhvervsuddannelser vil det ofte være kædet sammen med opgaver i værkstedet. Uddannelsesaftale På erhvervsuddannelserne laver man en såkaldt uddannelsesaftale, når man har fundet en praktikplads. Det er en kontrakt mellem den unge og virksomheden, der skal sikre, at begge parter forpligter sig i forhold til gældende regler. Valgfag Ved siden af obligatoriske fag indeholder mange uddannelser en række fag, som man kan vælge frit imellem og på den måde selv præge sin uddannelse. Videreuddannelse En videreuddannelse bygger oven på kvalifikationerne fra en grunduddannelse og kvalificerer til fx at arbejde som specialist. Finansøkonom er fx en videreuddannelse for kontoruddannede, og en diplomuddannelse i informationsteknologi kan være en videreuddannelse for en datamatiker.

Profile for CompassFairs

Karriereguiden2019_Nordsjaelland_UU_web  

Karriereguiden2019_Nordsjaelland_UU_web  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded