Page 1

UrsULinen mecheLen infobrochUre

Een school met pit!


2

3

WeLkOM

4

StUDIeAAnBOD

6

DAGInDeLInG

7

UM-PrAktISCh

10

eLkAAr Leren kennen

11

UM rAPPOrteert

12

WAt BIeDt UM?

13

WAt VerWACht UM?

14

UM’erS

16

OPVOeDInGSPrOjeCt

18

UM kIjkt nAAr De WereLD

19

jOUW MenInG teLt Mee

20

UM: Meer DAn ALLeen StUDeren

22

UM-BereIkBAArheID

24

je tOekOMSt BeGInt hIer

26

ACtIVIteIten

27

InFO en InSChrIjVInGen


Ursulinen Mechelen (UM) is een christelijk geïnspireerde school aan de rand van het Mechelse stadscentrum, nabij de Brusselpoort. Ursulinen Mechelen secundair telt ongeveer 1 450 leerlingen en 200 personeelsleden. We maken deel uit van de scholengroep vzw Verenigde scholen Ursulinen mechelen en hagelstein. Deze vzw bestuurt vier scholen: een basisschool en een secundaire school op campus Ursulinen in Mechelen én op campus Hagelstein in Sint-KatelijneWaver. Ursulinen Mechelen maakt ook deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Regio Mechelen. We bieden heel wat studierichtingen aan in Aso en in de studiedomeinen Personenzorg en handel in BSO en TSO.

WeLkom

WeLkom Onze school stimuleert ondernemingszin en heeft oog voor de talenten van elke leerling. Ons kwaliteitsonderwijs, de sterk betrokken leerlingenbegeleiding, de inzet en de dynamiek van ons personeel zijn een voortdurende stimulans voor iedereen. UM heeft een lange traditie van excursies en (buitenlandse) reizen en neemt deel aan uitwisselingsprojecten en stages. We gaan prat op actieve participatie, met allerlei raden en werkgroepen waar iedereen zijn zegje kan en mag doen. Ursulinen Mechelen is een zeer dynamische school met tal van culturele, sportieve en sociale activiteiten. Wil je meer informatie? Neem gerust contact op of kom kennismaken op één van onze infomomenten. Deze vind je achteraan in de brochure. je bent van harte welkom in Ursulinen mechelen!

F. Van Caer campusdirecteur

H. Verdoodt pedagogisch directeur 1ste graad

D. De Wachter pedagogisch directeur 2de graad

M. Acke pedagogisch directeur 3de graad en Mode

3


stUDieAAnboD

stUDieAAnboD

1A

1B

2A

4

2 BVL

1ste jaar Keuzegedeelte: - Initiatie (voorbereidend op TSO) - Latijn - Moderne wetenschappen Onthaalklas s 2de jaar Basisopties: - Grieks - Latijn - Latijn - Moderne wetenschappen - Handel - Sociale en technische vorming Beroepenveld: Kantoor en verkoop / Verzorging - voeding

Studierichtingen 3de en 4de jaar ASO

Economie Grieks - Latijn Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen

TSO

Business economics (Handel) Sociale en technische wetenschappen

BSO

Kantoor Verzorging - voeding


ASO

TSO

BSO

Studierichtingen 5de en 6de jaar Economie - moderne talen Economie - wiskunde Grieks - Latijn Humane wetenschappen Latijn - moderne talen Latijn - wetenschappen Latijn - wiskunde Moderne talen - wiskunde Wetenschappen - wiskunde Accountancy & IT (Boekhouden - informatica) Business economics (Handel) Gezondheids- en welzijnswetenschappen OfďŹ ce Assistance (Secretariaat - talen) Sociale en technische wetenschappen Kantoor Organisatiehulp Verzorging

7de specialisatiejaren BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer Organisatie - assistentie Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige Kinderzorg Mode: modespecialisatie en trendstudie Se-n-Se (secundair na secundair) Mode: creatie en patroonontwerpen

5


DAginDeLing

DAginDeLing

De schooldag start om 08.25 uur. elk lesuur duurt 50 minuten. In de voormiddag is er een pauze van 15 minuten. Alle leerlingen hebben 60 minuten middagpauze: van 12.00 tot 13.00 uur of van 12.50 tot 13.50 uur. De school eindigt om 15.30 uur of 16.25 uur (meestal in hogere jaren).


miDDAgPAUZe

AVonDstUDie

De leerlingen eten tijdens de middag op school of thuis. Vanaf het 4de jaar mag je, mits toelating van je ouders, buiten de school eten. UM heeft kleurrijke eetzalen. Je kan er gezellig samen zitten en je lunchpakket verbruiken of soep, een broodje, een warme maaltijd, een maaltijdsalade, een snack of een dessertje. Er is keuze tussen water en frisdranken. Je kan er met een plastic kaart met een saldo op (een soort bankkaart) betalen.

Wie wil, kan naar de avondstudie komen van 15.40 tot 17.00 uur. De avondstudie is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven.

UM’ers zitten niet stil tijdens de middag. We organiseren middagactiviteiten zoals voetbal, schooltoneel, PItgroep, stille studie, rUStpunt, schoolkrant …

Um-Look

Um-PrAktisch

Um-PrAktisch Begeleiding nodig bij het maken van taken en het studeren van lessen? Het kan voor de 1ste jaars op maandag en donderdag in de huiswerkklas van 15.40 tot 16.25 uur. Tijdens de proefwerkenperiode kan je, indien je dit wenst, ‘s namiddags op school studeren.

Een leerling van UM kent het verschil tussen school- en vrijetijdskledij en kleedt zich stijlvol. Extravagante modetrends zoals piercings, tatoeages, hoofddeksels, opvallende accessoires, make-up of kapsels horen niet thuis op school. Tijdens de lessen L.O. draag je: • witte turnpantoffels of sportschoenen (geen zwarte zolen), • een t-shirt met logo van de school (op school te kopen), • een donkerblauwe, grijze of zwarte jogging, legging of short.

boeken Bij de inschrijving krijg je een boekenlijst. Een aantal leerboeken kan je huren via het boekenfonds. Werkboeken en standaardwerken zoals een atlas kan je via de school aankopen. De betaling gebeurt bij het afhalen van de boeken, eind augustus.

7


Um-PrAktisch

schooLAgenDA Je agenda is een belangrijk werkdocument, waarin je elke dag lesonderwerpen, toetsen en taken noteert. Er is ook plaats voor mededelingen aan ouders, redenen van te laat komen, toelatingen aangevraagd door ouders, opmerkingen in verband met gedrag. In je agenda staat ook het ABC van het UM-schoolreglement. De klasleraar kijkt geregeld je agenda na. Ouders handtekenen elke week de agenda.

nieUWsbrief Elke maand is er een UM-Nieuwsbrief met alle praktische mededelingen en een overzicht van de activiteiten. Deze Nieuwsbrief staat ook op Smartschool, het elektronisch leerplatform van de school en op de website: www.ursulinenmechelen.be/nieuwsbrief.

infoborDen Voor LeerLingen Op centrale plaatsen zijn er beeldschermen en prikborden. Hierop afficheren we alle mededelingen aan leerlingen: studie-uren, activiteiten, leerlingenraden ...

Lockers Leerlingen van het 1ste jaar en BVL hebben kasten en/of banken in hun klaslokaal waarin zij materiaal kunnen opbergen. Vanaf het 2de jaar kan je een locker of opbergkastje huren voor â‚Ź 15,00 per jaar. Dit kastje reserveer je bij de inschrijving.

schooLrekening In december, maart en juni ontvangen je ouders een schoolrekening (voor kopieĂŤn en activiteiten), die ze per overschrijving kunnen betalen. Je moet dus in principe geen geld meebrengen naar school.

8


• 1ste jaars: 08.25 – 15.30 uur • 2de jaars: 10.00 – 15.30 uur • 3de jaars: 10.00 – 15.30 uur

• 4de jaars: 11.30 – 15.30 uur • 5de jaars: 11.30 – 15.30 uur • 6de jaars: 13.50 – 15.30 uur

De studenten van de 7de jaren en Mode starten op dinsdag 3 september 2013 om 09.30 uur.

Um-PrAktisch

Voor de leerlingen van 1 t.e.m. 6 start het schooljaar op maandag 2 september 2013.

Je brengt schrijfgerief en een cursusblok mee. Je krijgt de noodzakelijke praktische informatie en je maakt kennis met je nieuwe klasgenoten en je klasleraar.

engAgementsVerkLAring oUDers Inschrijven in onze school is niet vrijblijvend. Bij de opleiding en de opvoeding van onze leerlingen rekenen we op een positieve houding en medewerking van de ouders bij: •

het schoolwerk dat buiten de school(tijd) moet gebeuren (lessen leren, taken maken, documentatie en informatie opzoeken op het internet en in de bibliotheek, verplichte lectuur, groepswerk …);

het respecteren van het schoolreglement;

de realisatie van de missie en het opvoedingsproject van Ursulinen Mechelen (zie p. 16-17).

In de engagementsverklaring die ouders bij de start van het schooljaar ondertekenen, staan wederzijdse afspraken i.v.m.: •

aanwezigheid op infoavonden en oudercontacten;

regelmatige aanwezigheid op school van zoon/dochter en spijbelbeleid;

positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal, het Nederlands;

voorstellen i.v.m. leerlingenbegeleiding.

9


eLkAAr Leren kennen

eLkAAr Leren kennen kLAsLerAAr De klasleraar is een vakleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep ĂŠn voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij is de persoon bij wie je in de eerste plaats terecht kan wanneer je vragen of problemen hebt, die je steunt en aanmoedigt. Hij of zij vervult een belangrijke rol in het contact met je ouders.

Peters en meters

Alle 1ste jaars krijgen een meter of peter uit het 5de jaar. Deze leerling maakt hen wegwijs in het schoolleven en begeleidt hen waar nodig. We organiseren een aantal gezamenlijke activiteiten.

onthAALDAgen Voor 1ste jAArs Om je klasgenoten en je leraren beter te leren kennen, organiseren we begin september onthaaldagen in De Flipper in De Panne. Via spel en sport maak je kennis met elkaar en met de leraren van het 1ste jaar. Deze succesformule passen we reeds vele jaren toe. Alle praktische afspraken delen we mee op de eerste schooldag.

(sPortieVe) kLAsDAgen Voor de 2de tot en met de 7de jaars voorzien we in september een (sportieve) klasdag. Nieuwe leerlingen kunnen op een sportieve manier kennismaken met hun klasgenoten. Zo stimuleren we teamgeest.

10

infoAVonDen In september organiseren we per leerjaar infoavonden voor alle ouders. Ze krijgen dan specifieke informatie over o.a. het opvoedingsproject, de leerlingenbegeleiding, het gebruik van de schoolagenda en het schoolreglement. Zij kunnen kennismaken met de klasleraar van hun zoon of dochter. De juiste data delen we bij de inschrijving mee. We verwachten hierop alle ouders. Aanwezigheid op de infoavond maakt deel uit van het engagement dat de ouders op zich nemen.


UM’ers komen in de eerste plaats naar school om te leren. Zowel ouders als leraren verwachten dat je dagelijks studeert. We brengen je ouders op de hoogte van de resultaten via een rapport Dagelijks werk. Voor elk vak staat er een cijfer op 10. Dat cijfer is het gemiddelde van de resultaten van overhoringen, controletoetsen, taken en vakgebonden attitudes van de voorbije periode.

Twee of drie maal per jaar zijn er proefwerken. De evaluatie in 1 B, het beroepsvoorbereidend leerjaar (2 BVL) en de 2de en 3de graad BSO vraagt een specifieke aanpak via gespreide evaluatie. We volgen je van nabij op zowel voor kennisverwerving als voor inzet, vaardigheden en attitudes (competenties). Voor sommige vakken organiseren we naast deze gespreide evaluatie ook proefwerken.

Um rAPPorteert

Um rAPPorteert

We beoordelen ook de leer- en leefhouding. De aandacht gaat vooral uit naar 3 basisafspraken: 1

respect: • je komt afspraken na • je doet wat gevraagd wordt • je gaat hierover niet in discussie • je verzorgt je taal

2

Materiaal: • elke les heb je het gevraagde leermateriaal en je agenda bij

3

taken: • voer je uit volgens de opgegeven instructies • geef je af op het afgesproken tijdstip

Indien er begeleiding nodig is, volgt er een gesprek met de (klas)leraar en waar nodig met de coördinatoren, de directie, de interne leerlingenbegeleider (ILB) of de CLB-medewerker.

In oktober bespreken we op het eerste individuele oudercontact de resultaten en voor de kerstvakantie haal je samen met je ouders het kerstrapport af bij de klasleraar. Eind 2de trimester organiseren we een leerlingencontact. Op het oudercontact in mei bespreken we je voorlopige studiekeuze. Eind juni haal je samen met je ouders het rapport af bij de klasleraar.

11


WAt bieDt Um?

12

WAt bieDt Um? We bieDen: •

Een ruim studieaanbod: ASO, BSO of TSO met studiekeuzebegeleiding.

Degelijk kwaliteitsonderwijs: resultaten van oud-leerlingen bewijzen het!

Een christelijk geïnspireerde opvoeding met sociale activiteiten, eigentijdse bezinningen, gebedsvieringen en solidariteitsacties.

Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding.

Eigentijdse infrastructuur: goed uitgeruste klas- of vaklokalen, ICT-lokalen met de nieuwste programma’s, multimedia-apparatuur en digitale borden (Smartboards of Mimioborden).

Een elektronisch leerplatform: Smartschool.

Enthousiaste en vakbekwame leraren die zich voortdurend bijscholen.

Een directie- en lerarenteam dat bezorgd is om het welzijn van de leerlingen.

Echte leerlingenparticipatie.

Een brede kijk op de wereld: UM organiseert heel wat projecten en activiteiten, binnen- en buitenlandse reizen en neemt deel aan Europese uitwisselingsprojecten.

Naschoolse sport.

Deelname aan Olympiades en wedstrijden.

Alle voordelen van een centrale ligging in de scholen- en studentenstad Mechelen.


WeVeelstreVen ernAAr DAt onZe LeerLingen: willen weten en (zelf ) ontdekken.

• •

Veel willen bereiken en bereid zijn daar hard voor te werken.

Hoge eisen durven stellen aan zichzelf.

Zich leren aanpassen aan onverwachte en nieuwe omstandigheden.

Sociaal zijn en graag samenwerken met en voor anderen.

Diversiteit ervaren als een meerwaarde en een verrijking.

Regels leren aanvaarden om te kunnen samenwerken en samen te leven.

Een eigen mening ontwikkelen en deze op een gepaste manier uiten.

Bereid zijn te luisteren naar de mening van anderen en deze respecteren.

Leren opkomen voor zichzelf en voor anderen op een respectvolle manier.

Respect tonen voor de christelijke visie van de school en andere religies.

Zelfstandig, ondernemend en taalvaardig willen worden.

Opkomen voor de natuur en het milieu.

Zich eerlijk en sportief opstellen.

Op tijd en stond plezier kunnen maken en kunnen genieten van de mooie dingen van het leven.

WAt VerWAcht Um?

WAt VerWAcht Um?

13


Um’ers

Um’ers Leren en LeVen Samen met je klasgenoten werk je van bij het begin van het schooljaar aan een toffe klas, een hechte groep. Als een klasgenoot afwezig is, houden anderen de notities bij. Je klasleraar is bijzonder bekommerd om je klas en zorgt dat je tijdig de nodige informatie krijgt. In de 1ste graad geeft de klasleraar wekelijks een les LeefsLeUteLs. In deze lessen gaat het over “Leren Leren” en “Leren Leven”.

OrIËnteren

“Leren Leren” gebeurt samen met elke leraar in elk vak apart en volgens een uitgestippelde leerlijn. Regelmatig geeft je klasleraar een aantal studietips die het studeren vergemakkelijken en nuttige aanwijzingen om goede resultaten te behalen.

VOOrBereIDen

We maken gebruik van de OVUr-methode (Oriënteren, Verkennen, Uitvoeren en reflecteren). De OVUR-methode helpt je bij het zelfstandig en planmatig werken. UItVOeren

reFLeCteren

Tekeningen van Sara Versteele, leraar Plastische opvoeding

14

Jongeren groeien op in een boeiende wereld vol uitdagingen. Hoe ga je om met bepaalde verleidingen en uitdagingen? Dit komt aan bod in het onderdeel “Leren Leven”. Je leert jezelf kennen, krijgt meer zelfvertrouwen, leert opkomen voor jezelf en anderen. Bovendien leer je elkaar respecteren, echt luisteren naar elkaar, over jezelf praten en conflicten oplossen. Op die manier kan je vrienden maken en behouden en voel je je verbonden met elkaar en met UM.


Een Um’er kan steeds terecht bij: •

de klasleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep én voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij vervult ook een zeer belangrijke rol in het contact met de ouders.

de vakleraren die niet alleen hun vak onderwijzen, maar ook inzichten en vaardigheden, waarden en normen bijbrengen.

een vertrouwensleraar die aanspreekbaar is bij persoonlijke problemen.

de graadcoördinatoren en de graadverantwoordelijken op het leerlingensecretariaat die zorgen voor de algemene organisatie en de individuele begeleiding van de leerlingen mee opvolgen.

de interne leerlingenbegeleiders (ILB) van de school, de CLBmedewerkers van Het Kompas en de pedagogische directie die in nauw overleg met graadcoördinatoren en leraren de leerlingen opvolgen. Zij geven hulp en advies bij studieproblemen en persoonlijke problemen. Zij begeleiden ook mee het studiekeuzeproces.

begeLeiDing

begeLeiDing

15


oPVoeDingsProject

oPVoeDingsProject missie & Visie

Onze scholen bieden kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs. Onze leeromgeving is dynamisch en innovatief. We kiezen voor een open communicatie. Vanuit onze christelijke inspiratie en sterke betrokkenheid begeleiden we kinderen en jongeren in hun groei naar zelfstandigheid.

DYnAmisch en toekomstgericht Ursulinen Mechelen begeleidt alle leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs. Dankzij een ruim en kwaliteitsvol studieaanbod kunnen de leerlingen diĂŠ studierichting kiezen die beantwoordt aan hun interesses en talenten. We staan borg voor degelijk onderwijs waarbij de leraren met de nodige deskundigheid hun vakken onderwijzen en maatschappelijk kaderen. We hebben daarbij veel aandacht voor het culturele, het muzische, het expressieve en het internationale. De leraren staan open voor de leefwereld en de cultuur van onze leerlingen. Ze hebben oog voor maatschappelijke tendensen en leren de leerlingen verantwoorde keuzes maken en een kritische, maar constructieve houding aan te nemen.

16

christeLijk en betrokken Ons opvoedingsproject steunt op evangelische waarden ons voorgesteld door Jezus van Nazareth en Angela merici, stichteres van de congregatie van de Zusters Ursulinen. Waarden als liefde en vreugde, vrede en verdraagzaamheid, geloof, hoop en vertrouwen, geduld en hartelijkheid geven we gestalte op onze school, in onze zorg voor elkaar, in onze aandacht voor al wie aan ons wordt toevertrouwd. In nauwe samenwerking met de ouders willen we begeleiding bieden bij de totale persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen. Zo willen we voor hen groeikansen creĂŤren ook inzake christelijk engagement.

oPen commUnicAtie We willen bouwen aan een school waar samenwerking en solidariteit een positief leer- en leefklimaat scheppen zodat onze leerlingen op-


OK TR BE

M KO

E TO

L

SVO EIT

T ALI KW

CH

IS DYNAM

CHRISTELIJKE INSPIRATIE

OPEN

H. Angela Merici, stichteres van de orde der Ursulinen

COM M

UNIC ATIE GRO EI N AAR ZEL IN FST NO AND VA IGH TIE EID F

oPVoeDingsProject

KE N

Besef dat je verantwoordelijk bent voor diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze in je hart, niet alleen hun naam maar ook hun aanleg en heel hun persoonlijkheid, de omstandigheden waarin ze leven en alles wat ze aanbelangt. Moeilijk is dat niet, als je maar echt van hen houdt.

HT

IC

R GE ST

H. Ursula

groeien tot relatiebekwame jongeren. Van iedereen, zowel leerlingen als ouders, leraren als directie verwachten we dat ze samen denken, overleggen en handelen en dit steeds vanuit respect voor elkaars mening. Leraren, leerlingen en ouders geven we inspraak in wat reilt en zeilt op onze school zodat zij zich mee verantwoordelijk voelen voor de vorming, de sfeer en de geborgenheid.

heden of persoonlijke problemen ondervinden. We proberen onze leerlingen de wereld van morgen te laten zien in onze schoolomgeving. Een Open Leercentrum, digitale borden, geïntegreerde proeven, eindwerken, seminaries, deelname aan projecten en olympiades en professionalisering dragen bij aan onze innovatieve leeromgeving.

kWALiteitsVoL en innoVAtief ZeLfstAnDig We hechten in onze school veel belang aan een degelijke en kwalitatieve vorming. Onze leerlingen kiezen, samen met leraren en ouders, het meest geschikte leertraject. We coachen hen hierbij voortdurend. De leraren spannen zich in om elke leerling te begeleiden en de nodige ondersteuning te geven in het “leren leren” en in het “leren leven”. Hiervoor werken we met uitgestippelde leerlijnen. Waar nodig geven we extra aandacht aan leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben of die leermoeilijk-

We willen onze leerlingen begeleiden op weg naar een positief zelfbeeld, gebaseerd op zelfrespect en zelfvertrouwen. We stimuleren hen om flexibel en creatief te zijn zodat ze zelf oplossingen kunnen vinden in nieuwe situaties. We leren onze leerlingen op te komen voor zichzelf zonder anderen te kwetsen. We helpen hen vaardigheden te verwerven om zich te handhaven in een snel evoluerende wereld en zo de toekomst met verantwoordelijkheidszin en vertrouwen tegemoet te gaan.

17


Um kijkt nAAr De WereLD

Um kijkt nAAr De WereLD reiZen •

Leerlingen van het 2de jaar hebben de mogelijkheid om tijdens de krokusvakantie te gaan skiën in Oostenrijk.

Het 5de jaar STW kan meewerken aan het Europese Comenius Focus-project.

Alle leerlingen van de 3de graad en de 7de jaren kunnen deelnemen aan een culturele reis naar een trendy Europese stad.

stAges, UitWisseLingen en Projecten

18

In het 2de jaar krijgen een 30-tal leerlingen de kans om deel te nemen aan een uitwisselingsproject met het Rythoviuscollege in Eersel (Nederland) en gaan de leerlingen van 2 BVL naar La Roche voor een inleefproject.

De leerlingen van het 3de jaar ASO leren onze landgenoten uit Wallonië beter kennen. Zij logeren gedurende 3 dagen in een gastgezin in Rochefort en voeren allerlei activiteiten uit onder begeleiding van Franstalige animatoren.

De leerlingen van 4 Verzorging-voeding trekken voor werkplekleren naar zee.

De leerlingen van 4 Grieks-Latijn en Latijn gaan op tweedaagse naar Trier.

De studenten van Mode verkennen de Italiaanse modewereld tijdens een internationale bedrijfsstage en werken mee aan de modeshows van grote Belgische ontwerpers (o.m. Dries Van Noten) in Parijs.

Elk jaar zijn er nieuwe Europese of andere projecten. UM laat deze nooit zomaar voorbijgaan!


Onze school gaat verder dan alleen de klassieke ‘schoolse kennis’. De stem van de leerlingen telt hier echt mee. Elke leerling mag een eigen mening hebben en die speelt een belangrijke rol bij de sfeer. Een goed werkende leerlingenraad is enorm belangrijk.

el

oor nodig? Een luisterend el? digende babb oe m be or je! vo r Nood aan een aa kl n ranne staa Lo en er nd La ien,

ken: Je kan hen berei e secretariaat aan het logistiek s bu en iev br in de nbus e ve iefj rie br -b n UM ee e • via e in de blauw mechelen.be • via een briefj aad@ursulinen e: hulp.nodig.llr • via een mailtj

De leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen van alle jaren in verschillende raden en werkgroepen waar leraren en leerlingen samenwerken, zoals de milieuraad, de PIT-groep, de gezondheidsraad. Ze zorgen ervoor dat de leerlingen zich snel volledig thuis voelen op onze school. In de schoolraad doen alle raden hun zegje: directie, leraren, leerlingen én ouders van zowel Ursulinen Mechelen als Hagelstein.

De laatste schooldag organiseren we een heus slotfestival. We kregen al enkele grote artiesten naar onze school: Brahim, Team William, Lasgo en Willow.

joUW mening teLt mee

joUW mening teLt mee

Het mag wel duidelijk zijn dat onze leerlingenraad openstaat voor meningen, want ze tellen allemaal. Met ons engagement maken we de school actiever, gezelliger en warmer en daar zijn we trots op!

Loranne De Lausnay, Lander Govaerts voorzitters leerlingenraad

We kunnen trots zeggen dat het engagement van de leerlingen er zeker mee heeft voor gezorgd dat onze school geworden is wat ze nu is.

19


Um: meer DAn ALLeen stUDeren

20

Um: meer DAn ALLeen stUDeren Studeren is de eerste taak van een UM’er, maar echte UM’ers nemen ook deel aan allerlei activiteiten, zetten zich in voor het goede doel en nemen zelf initiatief. •

We zijn een dynamische school en organiseren veel culturele, sportieve en sociale activiteiten: filmforum in Utopolis, UMquiz, Engelse en Franse taalweek, gedichtendag, schooltoneel, UM-restaurantdagen, wafelverkoop, sportieve klasdagen, UMslotfestival ... Ons naschools sportaanbod is uitgebreid: dans, voetbal, volleybal ... Onze ‘Dance Crew’ en 2 volleybalploegen behalen dikwijls medailles!

Speciaal voor het 1ste jaar zijn er de UM-onthaaldagen aan zee, het familieontbijt, het grootoudersfeest, de excursie naar het Mechels Broek ...

UM’ers van hogere jaren kunnen deelnemen aan europese uitwisselingen en meerdaagse reizen.

We bereiden de leerlingen ook voor op allerlei olympiades (Latijn, wiskunde, wetenschappen …), taalwedstrijden en op de toelatingsproeven voor tandheelkunde en geneeskunde.


In UM zijn er op geregelde tijdstippen bezinningsmomenten en vieringen. De groep schoolpastoraal (PIT - groep = Pastoraal Inspiratie Team) bereidt deze samen met de leerlingen voor: • • • •

Een sfeervolle en eigentijdse startviering om het gevoel van samenhorigheid te versterken. Rond Allerheiligen herdenken we samen de overleden familieleden en vrienden tijdens een gedachtenisviering. De kerstviering in de kerk O.L. Vrouw o/d Dijle brengt onze leerlingen samen. Tijdens de Vasten ondersteunen leerlingen allerlei solidariteitsacties.

Het milieu is een zaak van ons allen. Met verschillende initiatieven motiveren we de leerlingen om het milieu een handje toe te steken. Maandelijks vergadert de milieuraad (leerlingen, leraren en ouders) en organiseren we projecten: • • • •

een brooddozenactie, het onderhouden van de plantenbakken op de speelplaats, een groene ploeg die 2 maal per dag alle rondslingerende papiertjes en lege blikjes deponeert in de juiste vuilnisbakken, deelname aan de Dikke-truiendag en ‘School om te zoenen’ …

Um: meer DAn ALLeen stUDeren

21


Um-bereikbAArheiD

Um-bereikbAArheiD Um is zeer centraal gelegen: • vlakbij de Brusselpoort en de stadsbibliotheek, • op wandelafstand van de historische binnenstad, het Conservatorium, de Lamot-site en het Cultuurcentrum. UM ligt aan de rand van de stad en is bijgevolg goed bereikbaar per fiets, met de auto en met het openbaar vervoer. Wie met de trein komt, hoeft slechts 10 minuten te stappen. In de onmiddellijke omgeving van de school vind je meerdere stopplaatsen van De Lijn. Via de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be) en nmbs (www.nmbs.be) kan je zelf je route naar school bepalen. Je vindt deze planners op onze website onder ‘Praktisch’.

22


1 Hofstade - Mechelen - Kretenborg 2 Mechelen Sportpark Nekker - Vrijbroekpark 3 OLV Waver - Mechelen - Bonheiden 4 Mechelen station - Battel - Leest 5 Mechelen Tivoli - Mechelen Geerdegemdries 6 Mechelen station - Industrie Noord 7 Mechelen Tivoli - Hofstade 8 Mechelen station - Industrie Zuid

streekLijnen

520 Mechelen - Putte - Schriek - Tremelo 528 Mechelen - Peulis - Waver scholen 530 Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Aarschot 532 Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Werchter - Aarschot 533 Mechelen - Rijmenam - Haacht Don Bosco 538 Mechelen - Bonheiden - Waver scholen 550 Mechelen - Duffel - Lier 558 Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - Waver scholen Heel wat leerlingen komen naar onze school met de fiets. Er- is een gratis 560 Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - Beukheuvel Lier overdekte en afgesloten fi etsenstalling in de sint-jacobstraat. 561 Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - Berlaarbaan - Lier 565 Mechelen - Sint-Katelijne-Waver via Veemarkt 681 Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek - Perk - Zaventem 682 Mechelen - Zemst - Weerde - Perk - Zaventem 683 Mechelen - Vilvoorde - Zaventem Voetgangers komen ‘s- Zemst morgens bij voorkeur langs de verkeersarme 720 Belbus Zemst milsenstraat.

met De fiets

Um-bereikbAArheiD

stADsLijnen

te Voet

280 Mechelen - Vilvoorde - Grimbergen - Verbrande brug 282 Mechelen - Zaventem 283 Mechelen - Zemst - Weerde 284 Mechelen - Boortmeerbeek - Leuven Vanuit MECHELEN-CENTRAAL kan je sporen naar volgende bestemmin285 Mechelen - Kampenhout - Leuven gen in rechtstreekse verbinding: 286 Mechelen - Willebroek - Boom De school beschikt over eenZuid 60-tal UM-fietsen. Voor de lessen Antwerpen / Baasrode / Boortmeerbeek / Bornem / Brussel / 287 Mechelen - Heindonk - Willebroek - Boom Lichamelijke opvoeding kunnen de /leerlingen van de 3de/ Eppegem graad zo / Essen Buggenhout / Dendermonde Duffel / Eigenbrakel 288 Mechelen - Hombeek - Kapelle o/d Bos - Londerzeel naar sportpark de nekker/fiGeraardsbergen etsen. / Gent-Sint-Pieters / Haacht / Halle / Hambos / Heide / 289 Mechelen - Hombeek - Leest - Tisselt - Breendonk Op die manier stimuleren het gebruik de fietsO/D als vervoermiddel Herentals / Hever /we Hofstade / Hovevan / Kapelle Bos / Kontich / Kortrijk 500 Mechelen - Rumst - Boom - Antwerpen en tegelijkertijd we aan de fysieke conditie én aan het milieube- / Melle / Leuven werken / Lier / Londerzeel / Malderen / Mechelen Nekkerspoel 501 Mechelen - Keerbergen wustzijn/ van onze leerlingen. zij /het verkeersreglement Merelbeke / MortselBovendien / Muizen /leren Puurs Schellebelle / Sint-Katelijne508 Mechelen - Rumst - Aartselaar - Schelle respecteren, wanneer zij/ Temse zich in /groep verplaatsen. Waverook / Sint-Niklaas Tildonk / Turnhout / Vilvoorde / Weerde / 510 Mechelen - Heist o/d Berg - Heultje - Westerlo Wespelaar / Wetteren / Wijgmaal / Willebroek 511 Mechelen - Heist o/d Berg - Wiekevorst - Herentals 512 Mechelen - Peulis - Heist o/d Berg - Wiekevorst - Heultje - Westerlo 514 Mechelen - Heist o/d Berg - Herentals via Canadadreef 518 Mechelen - Waver scholen

Um fietsen

23


je toekomst begint hier

je toekomst begint hier oUD-LeerLingen getUigen ... Anneke Claus - bankbediende natalie Vermuyten - radiojournaliste kantoor master communicatiewetenschappen In 6 en 7 Kantoor liep ik stage bij groep Kerremans, een bank- en Latijn-moderne talen verzekeringskantoor. Na mijn studies kon ik in dat kantoor meteen Ik zeg nog altijd trots en met nostalgie: ‘Hier ben ik naar school aan de slag. Nu pas besef ik hoe nuttig de lessen PAV zijn. Vlot een geweest’. Van meet af aan voelde ik mij thuis in UM: goed telefoongesprek kunnen voeren, klanten juist begroeten, omgaan georganiseerd, gedreven leraren en een aangename sfeer. met accountmanagers, brieven opstellen ... het komt allemaal van Verschillende leraren hebben op mij een blijvende indruk geHeel wat leerlingen naar onze school de fidingen ets. Er isteeen grapas in mijn huidige job. De stagebegeleiding in UM was streng. De maakt. komen Ze spoorden me aan om met nieuwe ontdekken tis overdekteen enzorgden afgesloten fietsenstalling in devan sint-jacobstraat, het tips die we van de stagebegeleider kregen, zijn goud waard. Via het ervoor dat ik de wereld vandaag beter begrijp. veiligst te bereiken viahoog, de Vanmaar Benedenlaan - Groenstraat. avondonderwijs studeer ik nu boekhouden. Ik heb ook al een opleiDe lat lag zo had ik het graag. Ik werd telkens gestiding ‘bank en financiewezen’ gevolgd aan de Febelfin Academy. Heel muleerd om het beste van mezelf te geven. De leraren hebben veel dank aan al mijn leraren op UM! mij een stukje ‘UM-magic’ doorgegeven.

met De fiets

te Voet

Voetgangers komen ‘s morgens bij voorkeur langs de verkeersarme milsenstraat.

katrien Van hammée - lager onderwijs gezondheids- en welzijnswetenschappen Ik heb bij jullie mijn talenten leren ontdekken, mede door de stages die ik er heb mogen lopen: in een crèche, een opvangcentrum voor bejaarden, een lagere school ... Door deze stages heb ik ontdekt dat ik toch wel een hart voor Deonderwijs school beschikt overstage een aan 60-tal kinderen heb. Ik zit nu in mijn laatste jaar bachelor lager en ben volop hetUM-fi lopenetsen. in eenVoor vijfdede lessen Lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen van de leerjaar. Alles verloopt tot nu toe zeer vlot. Het ziet ernaar uit dat ik binnenkort juf Katrien mag genoemd worden.3de Dit graad zo naar sportpark de nekker fi etsen. heb ik allemaal te danken aan Ursulinen Mechelen. Want door deze school heb ik mijn talenten kunnen ontplooien die manier stimuleren we het gebruik van de fiets als vervoermiddel en heb ik ontdekt welke richting ik met mijn leven uit wilOp gaan. en tegelijkertijd werken we aan de fysieke conditie én aan het milieubewustzijn van onze leerlingen. Bovendien leren zij het verkeersreglement respecteren, ook wanneer zij zich in groep verplaatsen.

Um fietsen

24


Bavo Verpoest – Master Geschiedenis - Master Internationale Betrekkingen Grieks-Latijn UM heeft me geleerd ‘in de wereld’ te staan en een eigen mening te vormen. Ik heb bij jullie o.a. leren werken met deadlines en heb de basis meegekregen om efficiënte zoekstrategieën te ontwikkelen, een goede voorbereiding op verdere studies. UM stopte voor mij niet aan de schoolpoort. Leraren stimuleerden mijn interesses waardoor ik me echt thuis voelde op school. Ik herinner me ook nog ons werk voor de Damiaanactie in Bangladesh, waar we samen met leraren en leerlingen een heel jaar aan hebben gewerkt. Geniet nu maar eerst met volle teugen van je verblijf binnen de UM-familie en ga op zoek naar wat er nog allemaal in je zit. Veel plezier met je ontdekkingstocht!

Sarina Vleugels - Zorgkundige Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige UM heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben: “Zorgkundige”. Door mijn stages ben ik in contact gekomen met de thuiszorg waar ik nu ook werk. Ook al ben ik een tijdje schoolmoe geweest, de leraren wisten mij er steeds opnieuw van te overtuigen om er toch voor te gaan. Het is door hen dat ik nu deze fantastische job heb. Bedankt UM voor de supermooie jaren!

je toekomst begint hier

Jana Schoovaerts - Toegepaste Psychologie Leidinggevende kinderdagverblijf Stad Antwerpen Latijn-wiskunde UM heeft mij de grondbeginselen van de psychologie bijgebracht, die een belangrijke basis waren voor mijn studies en mijn huidige job. UM heeft mij geleerd om door te zetten, planningen te maken en .... aan te passen. UM heeft mij een sterker persoon gemaakt door ‘hard’ te leren werken. Maar bovenal heb ik hier geleerd wat echte vriendschap is en daardoor sta je sterker in je latere leven.

Margot Van Damme - Orthopedagogie Humane wetenschappen Dankzij mijn studierichting Humane wetenschappen herkende ik al heel wat in mijn cursussen en kon ik vrij snel volgen tijdens psychologie en filosofie. Ook herkende ik in andere cursussen de structuren van gedragswetenschappen en zo werd die hoop leerstof wat makkelijker te verwerken. Ook op de meest onverwachte momenten weet ik dat UM een juiste keuze was! Meningen geven in grotere groepen, een goede paper schrijven maar ook je mannetje kunnen staan wanneer je alleen iets moet voorbrengen. UM heeft me geweldig goed voorbereid op het hoger onderwijs!

25


e Ac tiviteit

26

n


INFO EN INSCHRIJVINGEN Wat meebrengen: Voor 1ste jaars UM’ers: • origineel getuigschrift basisonderwijs - advies van de basisschool of het CLB • indien mogelijk de BASO-fiche • Indien van toepassing: bewijs van studietoelage Leerlingen van 1B zorgen ook voor: • toelatingsbewijs van de ouders • attest van het CLB • schoolattest Voor andere leerjaren UM (instromers): • laatste rapport van de vorige klas • attest van het gevolgde leerjaar • advies van klassenraad of CLB • overzicht van de secundaire schoolcarrière met alle attesten en/of rapporten juni Voor iedereen: • akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement • ondertekend inschrijvingsformulier • ondertekend formulier keuze lessenpakket • ingevulde en ondertekende boekenlijst • identiteitskaart • sis-kaart • bewijs studielage (indien van toepassing)

Infodag eerstejaars (alleen 1A) met proeflesjes (nog geen inschrijvingen): zaterdag 16 maart 2013 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur Aanmelden voor de proeflesjes via onze website.

Infodag voor iedereen zaterdag 20 april 2013: van 10.00 tot 16.00 uur start inschrijvingen EERSTEJAARS zaterdag 20 april 2013 : - vanaf 09.00 uur voor 1 B (ingang Milsenstraat) - van 10.00 tot 16.00 uur voor 1 A (ingang Hoogstraat) Andere infomomenten en inschrijvingen • voor 1 A en 1 B: dinsdag 7 mei 2013 van 18.00 tot 20.00 uur, zaterdagen 1 en 15 juni 2013 van 10.00 tot 12.30 uur • voor instromers: zaterdag 20 april 2013 van 10.00 tot 16.00 uur; (2de tot 7de jaar) zaterdagen 1 en 15 juni 2013 van 10 uur tot 12.30 uur. Opgelet: alleen info - geen mogelijkheid tot inschrijving. Inschrijvingen zomervakantie • alleen voor reeds ingeschreven eerstejaars: • zaterdag 29 juni 2013 van 10.00 tot 14.00 uur (= vervolledigen documenten) • voor alle eerstejaars: • maandag 1 juli 2013 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur • voor eerstejaars én instromers: • dinsdag 2 juli 2013 van 14.00 tot 18.00 uur • van woensdag 3 t.e.m. zaterdag 6 juli 2013, van maandag 19 t.e.m. maandag 26 augustus 2013 en op woensdagnamiddag 28 augustus 2013: - op weekdagen telkens van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur - op zaterdag alleen van 10.00 tot 12.30 uur

27


URSULINEN MECHELEN

Hoogstraat 35 2800 Mechelen Tel. 015 42 35 42 Fax 015 42 35 43

V.U.: Francis Van Caer, Hoogstraat 35, 2800 Mechelen Lay-out: Natalie De Cock Foto’s: Natalie De Cock en Ingeborg De Cooman

info@ursulinenmechelen.be www.ursulinenmechelen.be

vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en hagelstein Op zoek naar een secundaire school in Sint-Katelijne-Waver? Vraag de brochure van College Hagelstein aan via info@collegehagelstein.be.

28

Brochure Ursulinen Mechelen  

Geïnteresseerd in onze school? Lees dan hier alle informatie.

Advertisement